Regeringens proposition
2000/01:39

Svenskt medlemskap i Interamerikanska Prop.
investeringsbolaget 2000/01:39

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 november 2000

Lena Hjelm-Wallén
Maj-Inger Klingvall
(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Sverige har ansökt om medlemskap i Interamerikanska
investeringsbolaget (Interamerican Investment Corporation, IIC). Efter
förhandlingar har enighet uppnåtts om villkoren för medlemskapet. I
propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om Sveriges
anslutning till Interamerikanska investeringsbolaget. Vidare föreslås att
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall även skall
omfatta IIC och ledamöter i dess styrelse samt bolagets tjänstemän.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 1
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall 1
3 Ärendet och dess beredning 1
4 Interamerikanska investeringsbolaget 1
5 IIC-avtalets innehåll 1
6 Godkännande av avtalet 1
7 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall 1
8 Kostnader 1
Bilaga 1 Vilkor för Sveriges medlemskap 9
Bilaga 2 Avtalet om upprättande av bolaget 22
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 2 november 2000 63

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner avtalet om Sveriges anslutning till avtalet om upprättande
av Interamerikanska investeringsbolaget (IIC),
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall
Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande
Tillämplig internatio-
nell
överenskommelse

Internationella organ
Fysiska personer

62. Interamerikanska
investeringsbolaget
(IIC)
Ledamöter i bolagets
styrelse och personer
med tjänst hos
bolaget
Avtalet den 19
november 1984 om
upprättande av
Interamerikanska
investeringsbolaget
(IIC)

____________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Ärendet och dess beredning
I maj 1998 lämnade Sverige in medlemskapsansökan till
Interamerikanska investeringsbolaget (IIC). Kostnaderna för ett
eventuellt svenskt medlemskap godkändes av riksdagen den 10
december 1998 (prop. 1998/99:1 utgiftsområde 7, bet. 1998/99:UU2,
rskr. 1998/99:73).
Efter förhandlingar mellan representanter för den svenska regeringen
och medlemsländerna i IIC har enighet nåtts om villkoren för Sveriges
medlemskap i organisationen. Villkoren finns i bilaga 1.
Sverige skall skriftligen bekräfta sitt medlemskap i IIC till de
överenskomna villkoren under förutsättning att riksdagen godkänt
Sveriges anslutning till avtalet den 19 november 1984 om upprättande av
Interamerikanska investeringsbolaget och de nödvändiga lagändringarna
till följd av anslutningen. Avtalet finns i bilaga 2.
Under ärendets beredning har samråd skett med Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Sveriges exportråd,
Industriförbundet, Exportkreditnämnden samt Svensk Exportkredit.

Lagrådet
Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser
därför att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

4 Interamerikanska investeringsbolaget
Interamerikanska investeringsbolaget (IIC) grundades 1984 genom att
34 av medlemsländerna i Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB)
skrev under avtalet om upprättande av Interamerikanska
investeringsbolaget. Verksamheten inleddes 1989 i syfte att främja den
ekonomiska utvecklingen i Latinamerika och Karibien, bl.a. genom lån
och investeringar i privata företag. Målgruppen är små och medelstora
företag som har svårt att få kapitalförsörjning på den öppna marknaden.
Verksamheten kompletterar därmed IDB:s verksamhet, som
huvudsakligen inriktas på statliga investeringar och i begränsad
utsträckning också större privata investeringar.
IIC fungerar som ett fristående bolag i nära samverkan med IDB.
Styrelsen är IIC:s högsta beslutande organ, där alla medlemsländer skall
ha en representant, som också bör vara landets styrelseledamot i IDB.
Årsmöten skall hållas i anslutning till IDB:s årsmöten. Varje
medlemsland har en röst för varje betald aktie. IIC:s löpande verksamhet
leds av direktionen med 12 ordinarie medlemmar, som var och en
representerar grupper av medlemsländer, s.k. valgrupper. IDB:s
president fungerar som direktionens ordförande.
År 1995 beslutade bolagets styrelse att aktivt söka utvidga medlems-
kretsen med de medlemsländer i IDB, däribland Sverige, som hittills
stått utanför IIC. År 1999 fastställdes de grundläggande
förutsättningarna för att utvidga medlemskretsen. Samma år beslutade
styrelsen om en ökning av bolagets aktiekapital med 500 miljoner US-
dollar till 700 miljoner US-dollar

5 IIC-avtalets innehåll

I avtalet anges inledningsvis bolagets syfte, uppgifter, medlemsländer,
aktiekapitalets ursprungliga storlek, aktiernas nominella värde samt
förfarandet för att utöka kapitalet med aktier eller garantier. Därefter
specificeras aktiefördelning, betalningsförfarande och ansvarsbegräns-
ning för medlemsländerna. Principerna för IIC:s verksamhet, styrning
och organisation slås fast.
I artikel VII anges de principer för immunitet och privilegier, som
varje medlemsland är skyldigt att införa på sitt territorium för att IIC
skall kunna utföra sin verksamhet. IIC skall vara en juridisk person. Dess
egendom, tillgångar och arkiv skall vara okränkbara och skyddade mot
husrannsakan och annan undersökning, förfogande, konfiskering och
expropriation eller annan form av beslag eller utmätning. Tjänstemän i
IIC skall åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden som grundas på
handlingar de utfört i tjänsten. Tjänstemän som inte är medborgare i
vistelselandet skall vara undantagna från invandringsrestriktioner,
värnplikt och skall medges samma lättnader beträffande valuta-
bestämmelser och resor som beviljas andra medlemmars officiella
representanter, tjänstemän och anställda i jämförbar ställning. IIC, dess
egendom, övriga tillgångar, inkomster och dess verksamhet skall vara
befriade från all beskattning och alla tullavgifter. Löner och ersättningar
som betalas till personer med tjänst hos bolaget med undantag för
lokalanställd personal, skall inte beskattas.
I avtalets sista del regleras formerna för att införa ändringar i avtalet
samt för tolkning och skiljedom. Vidare slås det fast att IIC:s
huvudkontor skall ligga i anslutning till IDB:s huvudkontor samt att
styrelsen har möjlighet att besluta om representationskontor i varje
medlemsland. Då IIC:s verksamhet uteslutande är förlagd till
Latinamerika och Karibien är det emellertid inte aktuellt att upprätta
kontor i Sverige. Varje medlemsland skall inrätta ett officiellt
kommunikationsorgan för IIC.
Avtalet trädde i kraft den 23 mars 1986 mellan de ursprungliga
medlemsländerna. Sveriges medlemskap i IIC träder i kraft så snart
bolagets styrelse godkänt villkoren för medlemskapet och den svenska
regeringen bekräftat medlemskapet i IIC under förutsättning att
riksdagen godkänt Sveriges anslutning till avtalet och de nödvändiga
lagändringarna.

6 Godkännande av avtalet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet om Sveriges
anslutning till avtalet om upprättande av Interamerikanska
investeringsbolaget.

Skälen för regeringens förslag: Inom ramen för det svenska
utvecklingssamarbetet med Latinamerika och Karibien spelar det
svenska engagemanget i Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) en
viktig roll och skulle stärkas genom ett svenskt medlemskap i
Interamerikanska investeringsbolaget (IIC) då organisationernas
verksamhet kompletterar varandra. Samtidigt innebär ett svenskt
medlemskap i bolaget möjligheter för svenska företag att få kontrakt i
anslutning till IIC-projekt.
Under verksamhetens tio första år beslutade IIC om transaktioner på
motsvarande 852 miljoner US-dollar till olika utvecklingsprojekt i
regionen, vilka uppgår till över 5 miljarder US-dollar. I förhållande till
totalt insatt kapital av IIC:s aktieägare har varje insatt dollar resulterat i
ytterligare 6 dollar från andra investerare. Som ett mått på IIC:s bidrag
till den ekonomiska utvecklingen i regionen kan nämnas att IIC-stödda
projekt årligen genererar ca 120 000 arbetstillfällen samt närmare 1,2
miljarder US-dollar i utländsk valuta.
Som medlem i IIC kommer Sverige att ingå i samma valgrupp som
Danmark, Norge och Finland. Danmark är redan medlem i IIC, medan
Norge och Finland blir medlemmar samtidigt som Sverige. Regeringen
anser att ett nära nordiskt samarbete i direktionen, på samma sätt som i
IDB, förbättrar förutsättningarna för att få genomslag för svensk
utvecklingspolitik i IIC, trots att den svenska aktieandelen i IIC endast
uppgår till 0,56 %.
De principer för immunitet och privilegier som Sverige som
medlemsland är skyldigt att införa, motsvarar vad som gäller för IDB
och för andra internationella organisationer av liknande karaktär där
Sverige är medlem

7 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall
Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall även omfatta Interamerikanska
investeringsbolaget och ledamöterna i dess styrelse samt bolagets
tjänstemän.

Skälen för regeringens förslag: För att avtalets bestämmelser skall bli
gällande inför svenska myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.
Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och
personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § åtnjuter vissa i en
bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana
organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller
avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör kompletteras
så att den också omfattar IIC och ledamöterna i dess styrelse samt
bolagets tjänstemän. Immuniteten och privilegierna gäller i den
utsträckning som framgår av avtalet.
Avtalet om Sveriges anslutning träder i kraft så snart bolagets styrelse
godkänt villkoren för medlemskapet och den svenska regeringen
bekräftat medlemskapet i IIC under förutsättning att riksdagen godkänt
Sveriges anslutning till avtalet och de nödvändiga lagändringarna. Med
hänsyn till att det inte säkert kan anges när avtalet blir bindande för
Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.

8 Kostnader
Enligt regeringens bedömning torde inga kostnader uppkomma som en
direkt följd av förslagen i denna proposition, utöver de kostnader som
redan godkänts av riksdagen (prop 1998/99:1, utgiftsområde 7,
bet.1998/99:UU2, rskr. 1998/99:73). Sveriges bidrag till
Interamerikanska investeringsbolaget (IIC) är budgeterat i anslaget A1,
Biståndsverk-samhet, inom utgiftsområde 7, Internationellt bistånd.

INTER-AMERICAN
INVESTMENT CORPORATION
1300 New York Avenue, NW -Stop
W0200
Washington, DC 20577
Tel: 202 623-3901
Fax 202 623-3815
E-mail: jacquesro@iadb.org
September 22, 2000

Ms. Mirja Peterson
IDB Alternate Executive Director
Washington D.C.

Dear Ms. Peterson:

Enclosed herewith you will find a
summary of the terrns and conditions
regarding the admission of Sweden to
membership in the Inter-American
Investment Corporation, to be
submitted by the Board of Executive
Directors for consideration and
approval of the Board of Govemors.

Please confirm to the Secretary of the
Corporation your request to join the
Corporation and your agreement with
such terms and conditions, which in
essence imply that Sweden will
subscribe 393 shares with a value of
US$10,000 each to be paid in cash
over a seven-year period. We would
appreciate receiving your acceptance
to the attached conditions by October
31, 2000.

We appreciate your interest in
becoming a member of the
Corporation.

Should you need further information or
clarification, please contact Mr. Raul
R. Herrera, General Counsel of the
Corporation.

Sincerely,

Jacques Rogozinski
General Manager

SUMMARY OF TERMS AND
CONDITIONS TO BE
SUBMITTED FOR
CONSIDERATION OF THE
BOARD OF GOVERNORS
CONCERNING THE ADMISSION
OF SWEDEN TO MEMBERSHIP
IN THE INTER-AMERICAN
INVESTMENT CORPO-RATION

Background

Negotiations between the member
countries of the Inter-American
Development Bank (the "IDB") for
creating the Inter-Arnerican
Investment Corporation (the
"Corporation") concluded in 1984. At
that time, 34 (thirty four) IDB member
countries agreed to sign, as founding
members of the Corporation, the
Agreement Establishing the
Corporation (the "Agreement").

In 1995 the Board of Governors of the
Corporation approved, by Resolution
CII/AG-3/95, the Action Plan for the
Corporation for the Period 1995-
1997 and for the Mobilization of
Additional Financial Resources, set out
in Document CII/AB-472. According
to the Action Plan, "...the IIC''''s
developmental role in the region would
be enhanced by actively seeking new
members from IDB member countries
that are not currently members of the
IIC."

In pursuance of this mandate, the
Chairman of the Board of Executive
Directors and the Management of the
Corporation began consultations with
the governments of the IDB member
countries that are not yet mernbers of
the Corporation, seeking to encourage
those countries to join the
Corporation.

As a result of these consultations, on
May 20, 1998, the Government of
Sweden submitted a formal application
for admission as a member of the
Corporation, attached herewith as
Annex I.

The agreements reached by the
Committee of the Board of Governors
of the Corporation during the meetings
held in Paris in March and May 1999
laid the foundations for an increase in
the share capital of the Corporation
and for the admission of new member
countries.

On December 14, 1999, the Board of
Governors of the Corporation
approved Resolution CII/AG-5/99
providing for an increase in the
authorized capital stock in the amount
of US$500 million; this resolution is
attached herewith as Annex II.

On March 28, 2000, at the meeting of
the Board of Governors held in New
Orleans, an Interim Agreement for the
Admission of New Member Countries
into the Corporation was approved
setting forth the allocation of shares to
be subscribed and purchased by five
new member countries, i.e. Belgium,
Finland, Norway, Portugal, and
Sweden.

In view of the formal application for
admission submitted by Sweden and
having given the matter careful
consideration, the Board of Executive
Directors will consider recommending,
pursuant to the provisions of Section 9
of the By-Laws of the Corporation,
that the Board of Governors approve
the admission of Sweden as a member
of the Corporation, on the conditions
set out below.

Recommended Conditions for
Membership in the Corporation

Pursuant to Article II, Section 1(b) of
the Agreement, the IDB member
countries that are not founding
members of the Corporation may
accede to the Agreement and become
members of the Corporation on such
date and in accordance with such
conditions as the Board of Governors
of the Corporation may determine by a
majority of at least two-thirds of the
votes of the members, which shall
include two-thirds of the Governors.

The Board of Executive Directors will
propose the following conditions for
the admission of Sweden:

Sweden would subscribe to the
number of shares set forth below:

Country Sweden

Capital shares to
be subscribed 393

Subscriptions
expressed in US$ 3,939,000

Percentage of shares
after payment
for shares 0,56%

The shares shall be subscribed at
par, at a nominal value of
US$10,000 each.
Payment shall be made in United
States dollars at the place(s) to be
specified by the Corporation.
Payments for subscription of
shares by Sweden would be made
according to the following
schedule:

Sweden
Year 2 $1,068,960
Year 3 $ 476,840
Year 4 $ 476,840
Year 5 $ 476,840
Year 6 $ 476,840
Year 7 $ 476,840
Year 8 $ 476,840
Total $3,939,000

The first payment of the
subscription, at least in the amount
noted in the payment schedule
above, would be made on or
before October 31, 2001, or such
later date(s) as may be determined
by the Board of Executive
Directors. The six remaining
installments of the subscription,
each at least in the amount noted in
the payment schedule above,
would be made on or before
October 31 of each of the years
2002 through 2007, or such later
date(s) as may be determined by
the Board of Executive Directors.
At the end of each payment period
for the existing member countries
of the Corporation, as set forth in
subparagraph 2 (c) (iv) (a) of
Resolution CII/AG-5/99, each
new member would be issued one
share for each US$10,000 paid in
cash by the new member
according to the above minimum
payment schedule, regardless of
any advance cash payment that is
made in excess of such minimum
payment.

REGERINGSKANSLIET
Stockholm, 20 May 1998
Ministry for Foreign Affairs

President Enrique V. Iglesias
Inter-American Development Bank
1300 New York Avenue N:W:
Washington, DC 20577
United States of America

Dear Enrique s,

I am writing to inform you of the
decision of the Government of Sweden
to accede to the Inter-American
Investment Corporation in accordance
with article II, section 1 (b) of the
agreement establishing the
Corporation.

The decision is subject to
Parliamentary approval that will be
sought as soon as an agreement on the
terms of membership has been
concluded.

We have requested our embassy in
Washington to serve as the focal point
for future contacts on this issue.

I am copying this letter to the
Secretary of IIC and to the Acting
Managing Director of IIC, the
Secretary of the Bank and the Special
Representative in Europe.

Sincerely,

Mats Karlsson
State Secretary
Governor for Sweden

ANNEX II
INTER-AMERICAN
INVESTMENT CORPORATION

RESOLUTION CII/AG-5/99

INCREASE OF US$500 MILLION
IN THE AUTHORIZED CAPITAL
STOCK AND SUBSCRIPTIONS
THERETO
WHEREAS,
the Committee of the Board of
Governors has studied the possibility
of augmenting the resources of the
Inter-Arnerican Investment
Corporation (the "Corporation") by
means of an increase in its authorized
capital stock, and the Board of
Executive Directors has presented a
report entitled "Report on the General
Increase in the Resources of the Inter-
American Investment Corporation"
and appropriate recommendations
thereon to the Board of Governors;

WHEREAS, the Board of Governors
has concluded that action to increase
the authorized capital stock of the
Corporation would be desirable on the
basis of the guidelines set forth in the
referenced report; and

WHEREAS. Article II. Section 2 (c)
(ii) of the Agreement Establishing the
Corporation. provides for increases in
the authorized capital stock of the
Corporation;

The Board of Governors
RESOLVES THAT:
Section 1. Increase in Authorized
Capital
(a) Subject to the provisions of
paragraph (b) hereof. the authorized
capital stock of the
Corporation shall be increased by
US$500,000,000, divided into 50,000
shares, each having a par value as
provided in the Agreernent
Establishing the Corporation.

(b) Such increase shall become
effective only if, on or before October
31, 1999. or such later date as the
Board of Executive Directors may
determine, member countries shall
have deposited with the Corporation
appropriate instruments by which they
subscribe, subject to such legal
requirements as may be appropriate in
the respective countries, to at least
37,500 shares of the increase of
authorized capital stock in accordance
with Section 2 of this resolution.

Section 2. Subscriptions

(a) In accordance with Article II,
Section 5 of the Agreement
Establishing the Corporation, each
member may subscribe to the
respective number of shares as
follows:

INTER-AMERICAN
INVESTMENT CORPORATION
1300 New York Avenue, NW Stop
WO200
Washington, DC 20577
Tel (202) 623-3901
Fax (202) 623-3815
E-post: jaquesro@iadb.org
22 September 2000

Mirja Peterson
T.f. direktionsmedlem, IDB
Washington D.C.

Bästa Mirja Peterson,

Härmed översänds som bilaga en
sammanfattning av villkoren för
Sveriges antagande som medlem i
Interamerikanska investeringsbolaget,
vilken av direktionen skall underställas
styrelsen för övervägande och
godkännande.

Var god bekräfta till bolagets jurist er
begäran att ansluta er till bolaget och
ert godtagande av villkoren, som i allt
väsentligt innebär att Sverige skall
teckna 393 aktier till en kurs av 10
000 US-dollar vardera att betalas
kontant under en sjuårsperiod. Vi
skulle uppskatta att få ert godtagande
av de bilagda villkoren senast den 31
oktober 2000.

Vi sätter värde på ert intresse för att
erhålla medlemskap i bolaget.

Om ni behöver ytterligare information
eller förtydliganden, vänligen kontakta
bolagets chefsjurist Raul Herrera.

Högaktningsfullt,
Jacques Rogozinski
Verkställande direktör

SAMMANFATTNING AV
VILLKOREN FÖR SVERIGES
ANTAGANDE SOM MEDLEM I
INTERAMERIKANSKA
INVESTERINGBOLAGET, ATT
UNDERSTÄLLAS STYRELSEN
FÖR ÖVERVÄGANDE

Bakgrund

Förhandlingarna mellan
medlemsländerna i Interamerikanska
utvecklingsbanken ( IDB ) om
bildande av Interamerikanska
utvecklingsbolaget ( bolaget )
avslutades 1984. Vid den tidpunkten
träffade 34 (trettiofyra) medlemsländer
i IDB överenskommelse om att som
stiftare av bolaget underteckna avtalet
om upprättande av Interamerikanska
investeringsbolaget ( avtalet ).

Styrelsen godkände 1995 genom
resolution CII/AG-3/95
handlingsplanen för bolaget under
perioden 1995-1997 och för den
mobilisering av ytterligare finansiella
medel som fastställts i dokument
CII/AB-472. Enligt handlingsplanen
skulle IIC:s roll för utvecklingen i
regionen ökas genom att aktivt söka
nya medlemmar bland de
medlemsländer i IDB som inte för
närvarande är medlemmar i IIC .

För genomförande av detta uppdrag
inledde ordföranden i bolagets
direktion och dess verkställande
ledning konsultationer med
regeringarna i de medlemsländer i IDB
som inte ännu är medlemmar i bolaget
för att söka uppmuntra dem att ansluta
sig till bolaget.

Dessa konsultationer ledde till att
Sveriges regering den 20 maj 1998
ingav en formell ansökan om
antagande som medlem i bolaget,
bilaga I.

De överenskommelser som nåddes av
bolagets styrelsekommitté vid möten
som hölls i Paris i mars och maj 1999
lade grundvalen för en ökning av
bolagets aktiekapital och för anslutning
av nya medlemsländer.

Bolagets styrelse godkände den 14
december 1999 resolution CII/AG-
5/99 som föreskriver att aktiekapitalet
skall ökas med 500 miljoner US-
dollar. Resolutionen bifogas som bilaga
II.

Vid ett styrelsesammanträde i New
Orleans den 28 mars 2000 godkändes
en preliminär överenskommelse om
antagande av nya medlemsländer i
bolaget, vilken fastställer den tilldelning
av aktier som skall tecknas och
förvärvas av fem nya medlemsländer,
nämligen Belgien, Finland, Norge,
Portugal och Sverige.

Med hänsyn till den formella ansökan
som Sverige ingett och efter
omsorgsfull prövning av ärendet
överväger direktionen att enligt
bestämmelserna i avsnitt 9 i bolagets
bolagsordning rekommendera
styrelsen att godkänna Sveriges
antagande som medlem i bolaget på
nedan angivna villkor.

Rekommenderade villkor för
medlemskap i bolaget

Enligt artikel II avsnitt 1 b i avtalet kan
medlemsländer i IDB som inte är
ursprungliga medlemmar i bolaget
ansluta sig till avtalet och bli
medlemmar i bolaget den dag och i
enlighet med de villkor som bolagets
styrelse bestämmer med minst två
tredjedels majoritet av medlemmarnas
röstetal, däri inbegripet två tredjedelar
av styrelsen.

Direktionen föreslår följande villkor för
Sveriges anslutning:

Sverige tecknar sig för det antal
aktier som anges nedan:

Land Sverige

Antal tecknade
aktier 393

Teckning uttryckt
i US-dollar 3 930
000

Andel aktier efte
betalning 0,56%

Aktierna skall tecknas till pari med
ett nominellt värde av 10,000 US-
dollar vardera.
Betalning skall ske i US-dollar på
den orter som bolaget anger.

Betalning för av Sverige tecknade
aktier skall ske enligt följande plan:

Sverige
År 2 $1 068 960
År 3 $ 476 840
År 4 $ 476 840
År 5 $ 476 840
År 6 $ 476 840
År 7 $ 476 840
År 8 $ 476 840
Totalt $3 939 000

Den första betalningen för
aktieteckningen skall minst med
det belopp som anges i
betalningsplanen ovan ske senast
den 31 oktober 2001 eller den
senare dag (de senare dagar) som
direktionen fastställer. De sex
återstående raterna för teckningen
skall, vardera minst med det
belopp som anges i
betalningsplanen ovan, erläggas
senast den 31 oktober varje år
från 2002 till och med 2007 eller
den senare dag (de senare dagar)
som direktionen fastställer. Vid
slutet av varje betalningsperiod för
de nuvarande medlemsländerna i
bolaget skall till varje ny medlem,
enligt 2 c iv a i resolution CII/AG-
5/99, emitteras en aktie för varje
belopp om US$10 000 som den
nye medlemmen betalat kontant
enligt ovan angivna minimiplan för
betalningar, oavsett om den
erlagda kontanta
förskottsbetalningen överstiger
angivna minimibetalning.

REGERINGSKANSLIET
Stockholm den 20 maj 1998
Utrikesdepartementet

Ordförande Enrique V. Iglesias
Interamerikanska utvecklingsbanken
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
USA

Bäste Enrique,

Jag skriver för att informera Dig om
Sveriges regerings beslut att ansluta sig
till Interamerikanska
investeringsbolaget enligt artikel II
avsnitt 1 b i det avtal varigenom
bolaget upprättats.

Beslutet är underkastat riksdagens
godkännande vilket kommer att
begäras så snart en överenskommelse
träffats om villkoren för medlemskap.

Vi har anmodat vår ambassad i
Washington att fungera som
förbindelsepunkt i fråga om framtida
kontakter i detta ärende.

Jag sänder en kopia av detta brev till
IIC:s bolagsjurist och till den
tillförordnade verkställande direktören
i IIC, bankens bolagsjurist och den
särskilde representanten i Europa.

Högaktningsfullt

Mats Karlson
Statssekreterare
Styrelseledamot för Sverige

BILAGA II
INTERAMERIKANSKA
UTVECKLINGSBOLAGET

RESOLUTION CII/AG-5/99

ÖKNING AV AKTIEKAPITALET
MED 500 MILJONER US-
DOLLAR OCH TECKNING
DÄRAV

Styrelsekommittén har undersökt
möjligheten att öka Interamerikanska
investeringsbolagets ( bolaget ) medel
genom en ökning av aktiekapitalet och
direktionen har avgett en rapport
benämnd Rapport beträffande en
allmän ökning av Interamerikanska
investeringsbolagets medel och därav
föranledda rekommendationer till
styrelsen.

Styrelsen har på grundval av de
riktlinjer som anges i den angivna
rapporten dragit slutsatsen att en
ökning av bolagets aktiekapital skulle
vara en önskvärd åtgärd.

Artikel II avsnitt 2 c ii i avtalet om
upprättande av bolaget innehåller
bestämmelser om ökning av bolagets
aktiekapital.

Styrelsen beslutar följande.

Avsnitt 1 Ökning av aktiekapitalet

a) Med tillämpning av stadgandet i b)
nedan skall bolagets aktiekapital ökas
med 500 000 000 US-dollar fördelat
på 50 000 aktier med det nominella
värde som föreskrivs i avtalet om
upprättande av bolaget.

b) Nämnda ökning skall träda i kraft
endast om medlemsländerna senast
den 31 oktober 1999 eller den senare
dag som direktionen fastställer hos
bolaget deponerat vederbörliga
instrument varigenom de, i enlighet
med de rättsregler som är tillämpliga i
respektive land, tecknar sig för minst
37 500 aktier i det ökade
aktiekapitalet enligt avsnitt 2 i denna
resolution.

Avsnitt 2 Aktieteckning

a) enligt artikel II avsnitt 5 i avtalet om
upprättande av bolaget kan varje
medlem teckna sig för följande antal
aktier:

Member country
Capital Shares
Total subscriptions
expressed in US 1)
Percentage
Regional
developing
countries

Argentina
5 712
$57 120 000
11,42%
Bahamas
106
1 060 000
0,21%
Barbados
74
740 000
0,15%
Belize
74
740 000
0,15%
Bolivia
459
4 590 000
0,92%
Brazil
5 712
57 120 000
11,42%
Chile
1 694
16 940 000
3,39%
Colombia
1 694
16 940 000
3,39%
Costa Rica
231
2 310 000
0,46%
Dominican Republic
309
3 090 000
0,62%
Ecuador
309
3 090 000
0,62%
El Salvador
231
2 310 000
0,46%
Guatemala
309
3 090 000
0,62%
Guyana
88
880 000
0,18%
Haiti
231
2 310 000
0,46%
Honduras
231
2 310 000
0,46%
Jamaica
309
3 090 000
0,62%
Mexico
3 677
36 770 000
7,35%
Nicaragua
231
2 310 000
0,46%
Panama
231
2 310 000
0,46%
Paraguay
231
2 310 000
0,46%
Peru
1 031
10 310 000
2,06%
Surinam
74
740 000
0,15%
Trinidad and Tobago
231
2 310 000
0,46%
Uruguay
609
6 090 000
1,22%
Venezuela
3 063
30 630 000
6,13%
Subtotal
27 151
271 510 000
54,30%

United States
12 518
125 180 000
25,04%
Other countries

Austria
245
2 450 000
0,49%
Denmark
761
7 610 000
1,52%
France
1 536
15 360 000
3,07%
Germany
1 536
15 360 000
3,07%
Israel
123
1 230 000
0,25%
Italy
1 536
15 360 000
3,07%
Japan
1 536
15 360 000
3,07%
Netherlands
761
7 610 000
1,52%
Spain
1 536
15 360 000
3,07%
Switzerland
761
7 610 000
1,52%
Subtotal
10 331
103 310 000
20,66%
GRAND TOTAL

50 000
$500 000 000
100,00%
/1 Members may waive their preferential subscription rights.

Medlemsland
Aktier
Totalt antal tecknade
aktier (US-dollar) 1/
Andel
Regionala
utvecklingsländer

Argentina
5 712
$57 120 000
11,42%
Bahamas
106
1 060 000
0,21%
Barbados
74
740 000
0,15%
Belize
74
740 000
0,15%
Bolivia
459
4 590 000
0,92%
Brasilien
5 712
57 120 000
11,42%
Chile
1 694
16 940 000
3,39%
Colombia
1 694
16 940 000
3,39%
Costa Rica
231
2 310 000
0,46%
Dominikanska
republiken
309
3 090 000
0,62%
Ecuador
309
3 090 000
0,62%
El Salvador
231
2 310 000
0,46%
Guatemala
309
3 090 000
0,62%
Guyana
88
880 000
0,18%
Haiti
231
2 310 000
0,46%
Honduras
231
2 310 000
0,46%
Jamaica
309
3 090 000
0,62%
Mexico
3 677
36 770 000
7,35%
Nicaragua
231
2 310 000
0,46%
Panama
231
2 310 000
0,46%
Paraguay
231
2 310 000
0,46%
Peru
1 031
10 310 000
2,06%
Surinam
74
740 000
0,15%
Trinidad och Tobago
231
2 310 000
0,46%
Uruguay
609
6 090 000
1,22%
Venezuela
3 063
30 630 000
6,13%
Delsumma
27 151
271 510 000
54,30%

Förenta staterna
12 518
125 180 000
25,04%
Övriga länder

Danmark
761
7 610 000
1,52%
Frankrike
1 536
15 360 000
3,07%
Israel
123
1 230 000
0,25%
Italien
1 536
15 360 000
3,07%
Japan
1 536
15 360 000
3,07%
Nederländerna
761
7 610 000
1,52%
Schweiz
761
7 610 000
1,52%
Spanien
1 536
15 360 000
3,07%
Tyskland
1 536
15 360 000
3,07%
Österrike
245
2 450 000
0,49%
Delsumma
10 331
103 310 000
20,66%
TOTALT

50 000
$500 000 000
100,00%
/1 Medlem kan avstå från sin företrädesrätt att teckna aktie

(b ) Each subscribing member shall
represent to the Corporation that it has
taken all necessary action to authorize
its subscription and shall furnish to the
Corporation such information thereon
as the latter may request.

(c) The subscription of each member
to the additional capital stock shall be
made on the following terms and
conditions:

(i) The subscription price per share
shall be the par value of each share as
provided in the Agreement Establishing
the Corporation.

(ii) Subscriptions shall be received by
the Corporation on or before October
31, 1999 , or such later date as the
Board of Executive Directors may
determine; each member''''s subscription
shall be for the corresponding number
of shares specified herein.

(iii) Payrnents for subscriptions to the
authorized capital stock sha1l be made
entirely in United States dollars.

(iv) Payments for subscriptions shall be
made at the option of the member:
(a) in cash, in eight annual, equa1 and
consecutive installments. The period
for payment of the first installment shall
begin October 31, 1999 , and shall
end on October 31, 2000. Subsequent
twelve-month payment periods shall
begin on November 1 of each of the
years 2000 through 2006 and sha1l
end on October 31 of each of the
years 2001 through 2007, or such
later date(s) as may be determined by
the Board of Executive Directors.
(b) by the deposit of promissory notes
or similar obligations issued by the
government of the member country or
the depository designated by such
member, which shall be non-
negotiable, non-interest hearing and
payable at their par value to the
account of the Corporation as mutually
agreed between the Corporation and
the member. The Corporation shall
encash the notes or similar obligations
of members in eight annual, equal and
consecutive installments. Encashments
relating to the first installment sha1l
begin October 31, 1999, and be
completed by October 31, 2000.
Encashments relating to the next
installments shall begin on November 1
of eacb of the years 2000 tbrough
2006 and shall be completed by
October 31 of each of the years 2001
tbrough 2007, or such later date(s) as
may be determined by the Board of
Executive Directors.

Section 3. Issuance of Shares

Once this resolution becomes
effective, each member shall, at the
end of each payment period as set
forth in (iv) above, be issued one share
for eacb US$10,000 paid, in cash or
encashed by rneans of a promissory
note or similar obligations, by the
member and received by the
Corporation for such share.

Section 4. Incorporation of
Document CII/AB-685

The guidelines, set forth in
Document CII/AB-685 for the
implementation of the ten-year
plan, which are an integral part of
the increase of authorized capital
stock of the Corporation, are
hereby incorporated as if fully set
forth herein. Any
recommendation to modify such
guidelines shall be subject to
approval by the Board of
Governors, in accordance with
Article II, Section 2 c (ii) of the
Agreement Establishing the
Corporation.

(Adopted December 14, 1999)
b) Varje medlem som tecknar aktier
skall till bolaget uppge att den vidtagit
alla nödvändiga åtgärder för att dess
aktieteckning skall godkännas och
skall förse bolaget med den
information härom som detta begär.

c) Varje medlems teckning av aktier i
det tillkommande aktiekapitalet skall
ske på följande villkor:

i) Teckningskursen per aktie skall vara
varje akties nominella värde enligt
avtalet för upprättande av bolaget.

ii) Aktieteckningar skall vara bolaget
tillhanda senast 31 oktober 1999 eller
den senare dag som direktionen
fastställer. Varje medlems
aktieteckning skall avse det antal aktier
som anges ovan.

iii) Betalning för teckning av
aktiekapital skall ske uteslutande i US-
dollar.

iv) Betalning för aktieteckning skall
enligt medlemmens val ske:

a) kontant i åtta årliga, lika stora
och på varandra följande rater.
Betalningsperioden för den första
raten skall börja 31 oktober 1999
och upphöra den 31 oktober 2000.
Efterföljande
tolvmånadersperioder skall börja
den 1 november vart och ett av
åren 2000 till och med 2007 eller
på den senare dag (de senare
dagar) som direktionen fastställer.

b) genom deposition av skuldebrev
eller liknande förbindelser - emitterade
av medlemslandets regering eller den
av medlemmen utsedda depositarien
vilka ej skall vara överlåtbara eller
räntebärande. De skall vara betalbara
till sitt nominella värde till bolagets
konto efter överenskommelse mellan
bolaget och medlemmen. Bolaget skall
lösa in medlemmarnas skuldebrev eller
liknande förbindelser i åtta årliga, lika
stora och på varandra följande rater.
Inlösen av den första raten skall
påbörjas den 31 oktober 1999 och
vara avslutad senast den 31 oktober
2000. Inlösen av följande rater skall
påbörjas den 1 november vart och ett
av åren 2000 till och med 2006 och
vara avslutad den 31 oktober vart och
ett av åren 2001 till och med 2007
eller den senare dag (de senare dagar)
som direktionen fastställer.

Avsnitt 3 Emittering av aktier

Sedan denna resolution trätt ikraft skall
till varje medlem vid slutet av varje
betalningsperiod enligt vad som
stadgas i iv ovan emitteras en aktie för
varje belopp om US$10 000 som
betalats kontant kontant eller lösts in
genom skuldebrev eller liknande
skuldförbindelse.

Avsnitt 4 Intagande av dokumentet
CII/AB-685 i avtalet

De i dokument CII/AB-685 fastslagna
riktlinjerna för genomförande av
tioårspalanen, vilka är en integrerande
del av ökningen av bolagets
aktiekapital, införlivas härmed med
avtalet som om de i sin helhet stadgats
däri. Rekommendation om ändring av
riktlinjerna skall underställas styrelsen
för godkännande enligt artikel II avsnitt
2 c ii i antalet om upprättande av
bolaget.

(Antagen den 14 december
1999)

AGREEMENT
ESTABLISHING
THE INTER-AMERICAN
INVESTMENT
CORPORATION

AVTAL
OM UPPRÄTTANDE AV
INTERAMERIKANSKA
INVESTERINGSBOLAGET

The Agreement Establishing the
Inter-American Investment
Corporation became effective
March 23, 1986. The text set
forth herein is a true copy of the
Agreement as amended by
resolution effective October 3,
1995.

Avtalet om upprättande av
Interamerikanska
investeringsbolaget trädde i kraft
den 23 mars 1986. Denna
handling innehåller avtalets text
med de ändringar som trädde kraft
den 3 oktober 1995

Agreement
establishing The Inter-
American Investment
Corporation

The countries on behalf of
which this Agreement is signed
agree to create the Inter-American
Investment Corporation, which
shall be governed by the following
provisions:

Article I
Purpose and Functions

Section 1. Purpose
The purpose of the Corporation
shall be to promote the economic
development of its regional
developing member countries by
encouraging the establishment,
expansion, and modernization of
private enterprises, preferably
those that are small and medium-
scale, in such a way as to
supplement the activities of the
Inter-American Development
Bank (hereinafter referred to as
"the Bank").
Enterprises with partial share
participation by government or
other public entities, whose
activities strengthen the private
sector of the economy, are
eligible for financing by the
Corporation
Section 2. Functions
In order to accomplish its
purpose, the Corporation shall
undertake the following functions
in support of the enterprises
referred to in Section 1:
(a) Assist, alone or in
association with other lenders or
investors, in the financing of the
establishment, expansion and
modernization of enterprises,
utilizing such instruments and/or
mechanisms as the Corporation
deems appropriate in each
instance;
(b) Facilitate their access to
private and public capital,
domestic and foreign, and to
technical and managerial know-
how;

(c) Stimulate the development
of investment opportunities
conducive to the flow of private
and public capital, domestic and
foreign, into investments in the
member countries;

(d) Take in each case the proper
and necessary measures for their
financing, bearing in mind their
needs and principles based on
prudent administration of the
resources of the Corporation; and

(e) Provide technical
cooperation for the preparation,
financing and execution of
projects, including the transfer of
appropriate technology.
Section 3. Policies
The activities of the
Corporation shall be conducted in
accordance with the operating,
financial and investment policies
set forth in detail in Regulations
approved by the Board of
Executive Directors of the
Corporation, which Regulations
may be amended by said Board.
Article II
Members and Capital

Section 1. Members
(a) The founding members of the
Corporation shall be those
member countries of the Bank
that have signed this Agreement
by the date specified in Article XI,
Section 1(a) and made the initial
payment required in Section 3(b)
of this Article.

(b) The other member countries
of the Bank and non-member
countries of the Bank may accede
to this Agreement on such date
and in accordance with such
conditions as the Board of
Governors of the Corporation
may determine by a majority
representing at least two-thirds of
the votes of the members, which
shall include two-thirds of the
Governors.
(c) The word "members" as used in
this Agreement shall refer to
member countries of the Bank and
non-member countries of the
Bank which are members of the
Corporation.
Section 2. Resources
(a) The initial authorized capital
stock of the Corporation shall be
two hundred million dollars of the
United States of America
(US$200,000,000).

(b) The authorized capital stock
shall be divided into twenty
thousand (20,000) shares having a
par value of ten thousand dollars
of the United States of America
(US$10,000) each. Any shares not
initially subscribed by the
founding members in accordance
with Section 3(a) of this Article
shall be available for subsequent
subscription in accordance with
Section 3(d) hereof.
(c) The Board of Governors may
increase the authorized capital
stock as follows:
(i) by two-thirds of the votes
of the members, when such
increase is necessary for
the purpose of issuing
shares, at the time of initial
subscription, to members
of the Bank other than
founding members,
provided that the aggregate
of any increases authorized
pursuant to this
subparagraph does not
exceed 2,000 shares;
(ii) in any other case, by a
majority representing at
least three-fourths of the
votes of the members,
which shall include two-
thirds of the Governors.

(d) In addition to the authorized
capital referred to above, the
Board of Governors may, after the
date in which the initial authorized
capital has been fully paid in,
authorize the issue of callable
capital and establish the terms and
conditions for the subscription
thereof, as follows:
(i) such decision shall be
approved by a majority
representing at least three-
fourths of the votes of the
members, which shall
include two-thirds of the
Governors; and
(ii) the callable capital shall be
divided into shares with a
par value of ten thousand
dollars of the United States
of America (US$10,000)
each.

(e) The callable capital shares
shall be subject to call only when
required to meet the obligations
of the Corporation created under
Article III, Section 7(a). In the
event of such a call, payment may
be made at the option of the
member in United States dollars,
or in the currency required to
discharge the obligations of the
Corporation for the purpose for
which the call is made. Calls on
the shares shall be uniform and
proportionate for all shares.
Obligations of the members to
make payments on any such calls
are independent of each other and
failure of one or more members
to make payments on any such
calls shall not excuse any other
member from its obligation to
make payment. Successive calls
may be made if necessary to meet
the obligations of the
Corporation.

(f) The other resources of the
Corporation shall consist of:
(i) amounts accruing by way
of dividends, commissions,
interest, and other funds
derived from the
investments of the
Corporation;
(ii) amounts received upon the
sale of investments or the
repayment of loans;
(iii) amounts raised by the
Corporation by means of
borrowings; and
(iv) other contributions and
funds entrusted to its
administration.
Section 3. Subscriptions
(a) Each founding member shall
subscribe the number of shares
specified in Annex A.

(b) The payment for capital stock,
set forth in Annex A, by each
founding member shall be made in
four annual, equal and consecutive
installments each of twenty-five
percent of such amount. The first
installment shall be paid by each
member in full within three
months after the date on which the
Corporation begins operation
pursuant to Article XI, Section 3
below, or the date on which such
founding member accedes to this
Agreement, or by such date or
dates thereafter as the Board of
Executive Directors of the
Corporation specifies. The
remaining three installments shall
be paid on such dates as are
determined by the Board of
Executive Directors of the
Corporation but not earlier than
December 31, 1985, December
31, 1986, and December 31,
1987, respectively. The payment
of each of the last three
installments of capital subscribed
by each of the member countries
shall be subject to fulfillment of
such legal requirements as may be
appropriate in the respective
countries. Payment shall be made
in United States dollars. The
Corporation shall specify the
place or places of payment.

(c) Shares initially subscribed by
the founding members shall be
issued at par.

(d) The conditions governing the
subscription of shares to be
issued after the initial share
subscription by the founding
members which shall not have
been subscribed under Article II,
Section 2(b), as well as the dates
of payment thereof, shall be
determined by the Board of
Executive Directors of the
Corporation.
Section 4. Restriction on
Transfers and Pledge of Shares
Shares of the Corporation may
not be pledged, encumbered or
transferred in any manner
whatever except to the
Corporation, unless the Board of
Governors of the Corporation
approves a transfer between
members by a majority of the
Governors representing four-
fifths of the votes of the
members.
Section 5. Preferential
Subscription Right
In case of an increase in capital,
in accordance with Section 2(c)
and (d) of this Article, each
member shall be entitled, subject
to such terms as may be
established by the Corporation, to
a percentage of the increased
shares equivalent to the
proportion which its shares
heretofore subscribed bears to the
total capital of the Corporation.
However, no member shall be
obligated to subscribe to any part
of the increased capital.
Section 6. Limitation on Liability

The liability of members on the
shares subscribed by them shall be
limited to the unpaid portion of
their price at issuance. No
member shall be liable, by reason
of its membership, for obligations
of the Corporation.

Article III
Operations

Section 1. Operating Procedures

In order to accomplish its
purposes, the Corporation is
authorized to:
(a) Identify and promote projects
which meet criteria of economic
feasibility and efficiency, with
preference given to projects that
have one or more of the following
characteristics:
(i) they promote the
development and use of
material and human
resources in the
developing countries which
are members of the
Corporation;
(ii) they provide incentives for
the creation of jobs;
(iii) they encourage savings and
the use of capital in
productive investments;
(iv) they contribute to the
generation and/or savings
of foreign exchange;
(v) they foster management
capability and technology
transfer; and
(vi) they promote broader
public ownership of
enterprises through the
participation of as many
investors as possible in the
capital stock of such
enterprises;

(b) Make direct investments,
through the granting of loans, and
preferably through the
subscription and purchase of
shares or convertible debt
instruments, in enterprises in
which a majority of the voting
power is held by investors with
Latin American citizenship, and
make indirect investments in such
enterprises through other
financial institutions. In addition,
in limited cases to be approved by
the Board of Executive Directors,
make direct investments in small
and medium-scale enterprises
located in developing regional
member countires, whose voting
power is majority-owned by non-
regional investors and in which
significant generation of
otherwise unavailable local added
value is present;

(c) Promote the participation of
other sources of financing and/or
expertise through appropriate
means, including the organization
of loan syndicates, the
underwriting of securities and
participations, joint ventures, and
other forms of association such as
licensing arrangements, marketing
or management contracts;

(d) Conduct cofinancing
operations and assist domestic
financial institutions, international
institutions and bilateral
investment institutions;

(e) Provide technical cooperation,
financial and general management
assistance, and act as financial
agent of enterprises;

(f) Help to establish, expand,
improve and finance development
finance companies in the private
sector and other institutions to
assist in the development of said
sector;

(g) Promote the underwriting of
shares and securities issues, and
extend such underwriting provided
the appropriate conditions are
met, either individually or jointly
with other financial entities;

(h) Administer funds of other
private, public or semi-public
institutions; for this purpose, the
Corporation may sign
management and trustee contracts;

(i) Conduct currency
transactions essential to
the activities of the
Corporation; and

(ii) (j) Issue bonds, certificates
of indebtedness and
participation certificates,
and enter into credit
agreements.

Section 2. Other Forms of
Investments
The Corporation may make
investments of its funds in such
form or forms as it may deem
appropriate in the circumstances,
in accordance with Section 7(b)
below.
Section 3. Operating Principles
The operations of the
Corporation shall be governed by
the following principles:
(a) It shall not establish as a
condition that the proceeds of its
financing be used to procure
goods and services originating in a
predetermined country;

(b) It shall not assume
responsibility for managing any
enterprise in which it has invested
and shall not exercise its voting
rights for such purpose or for any
other purpose which, in its
opinion, is properly within the
scope of managerial control;
(c) It shall provide financing on
terms and conditions which it
considers appropriate taking into
account the requirements of the
enterprises, the risks assumed by
the Corporation and the terms and
conditions normally obtained by
private investors for similar
financings;
(d) It shall seek to revolve its
funds by selling its investments,
provided such sale can be made in
an appropriate form and under
satisfactory conditions, to the
extent possible in accordance with
Section 1(a)(vi) above;
(e) It shall seek to maintain a
reasonable diversification in its
investments;

(f) It shall apply financial,
technical, economic, legal and
institutional feasibility criteria to
justify investments and the
adequacy of the guarantees
offered; and

(g) It shall not undertake any
financing for which, in its opinion,
sufficient capital could be
obtained on adequate terms.

Section 4. Limitations
(a) With the exception of the
investment of liquid assets of the
Corporation referred to in Section
7(b) of this Article, investments
of the Corporation shall be made
only in enterprises located in
developing regional member
countries; such investments shall
be made following sound rules of
financial management.

(b) The Corporation shall not
provide financing or undertake
other investments in an enterprise
in the territory of a member
country if its government objects
to such financing or investment.

Section 5. Protection of Interests
Nothing in this Agreement shall
prevent the Corporation from
taking such action and exercising
such rights as it may deem
necessary for the protection of its
interests in the event of default on
any of its investments, actual or
threatened insolvency of
enterprises in which such
investments have been made, or
other situations which, in the
opinion of the Corporation,
threaten to jeopardize such
investments.
Section 6. Applicability of
Certain Foreign Exchange
Restrictions

Funds received by or payable to
the Corporation in respect of an
investment of the Corporation
made in any member''''s territories
shall not be free, solely by reason
of any provision of this
Agreement, from generally
applicable foreign exchange
restrictions, regulations and
controls in force in the territories
of that member.

Section 7. Other Powers
The Corporation shall also have
the power to:
(a) Borrow funds and for that
purpose furnish such collateral or
other security as the Corporation
shall determine, provided that the
total amount outstanding on
borrowing incurred or guarantees
given by the Corporation,
regardless of source, shall not
exceed an amount equal to three
times the sum of its subscribed
capital, earned surplus and
reserves;
(b) Invest funds not immediate!y
needed in its financial operations,
as well as funds held by it for
other purposes, in such
marketable obligations and
securities as the Corporation may
determine;

(c) Guarantee securities in which
it has invested in order to
facilitate their sale;

(d) Buy and/or sell securities it
has issued or guaranteed or in
which it has invested;

(e) Handle, on such terms as the
Corporation may determine, any
specific matters incidental to its
business as may be entrusted to
the Corporation by its
shareholders or third parties, and
discharge the duties of trustee in
respect of trusts; and
(f) Exercise all other powers
inherent and which may be
necessary or useful for the
accomplishment of its purposes,
including the signing of contracts
and conducting of necessary legal
actions.
Section 8. Political Activity
Prohibited
The Corporation and its officers
shall not interfere in the political
affairs of any member; nor shall
they be influenced in their
decisions by the political
character of the member or
members concerned. Only
economic considerations shall be
relevant to decisions of the
Corporation, and these
considerations shall be weighed
impartially in order to achieve the
purposes stated in this Agreement.
Article IV
Organization and
Management
Section 1. Structure of the
Corporation
The Corporation shall have a
Board of Governors, a Board of
Executive Directors, a Chairman
of the Board of Executive
Directors, a General Manager and
such other officers and staff as
may be determined by the Board
of Executive Directors of the
Corporation.
Section 2. Board of Governors
(a) All the powers of the
Corporation shall be vested in the
Board of Governors.
(b) Each Governor and Alternate
Governor of the Inter-American
Development Bank appointed by a
member country of the Bank
which is also a member of the
Corporation shall, unless the
respective country indicates to the
contrary, be a Governor or
Alternate Governor ex-officio,
respectively, of the Corporation.
No Alternate Governor may vote
except in the absence of his
principal. The Board of Governors
shall select one of the Governors
as Chairman of the Board of
Governors. A Governor and
Alternate Governor shall cease to
hold office if the member by
which they were appointed ceases
to be a member of the
Corporation.
(c) The Board of Governors may
delegate all its powers to the
Board of Executive Directors,
except the power to:
(i) admit new members and
determine the conditions
of their admission;
(ii) increase or decrease the
capital stock;
(iii) suspend a member;
(iv) consider and decide
appeals on interpretations
of this Agreement made by
the Board of Executive
Directors;
(v) approve, after receipt of
the auditors'''' report, the
general balance sheets and
the statements of profit
and loss of the institution;
(vi) rule on reserves and the
distribution of net income,
and declare dividends;

(vii) engage the services of
external auditors to
examine the general
balance sheets and the
statements of profit and
loss of the institution;
(viii) amend this Agreement; and
(ix) decide to suspend
permanently the operations
of the Corporation and to
distribute its assets.
(d) The Board of Governors shall
hold an annual meeting, which
shall be held in conjunction with
the annual meeting of the Board
of Governors of the Inter-
American Development Bank. It
may meet on other occasions by
call of the Board of Executive
Directors.

(e) A quorum for any meeting of
the Board of Governors shall be a
majority of the Governors
representing at least two-thirds of
the votes of the members. The
Board of Governors may establish
a procedure whereby the Board of
Executive Directors, if it deems
appropriate, may submit a specific
question to a vote of the
Governors without calling a
meeting of the Board of
Governors.
(f) The Board of Governors and
the Board of Executive Directors,
to the extent the latter is
authorized, may issue such rules
and regulations as may be
necessary or appropriate to
conduct the business of the
Corporation.
(g) Governors and Alternate
Governors shall serve as such
without compensation from the
Corporation.
Section 3. Voting
(a) Each member shall have one
vote for each fully paid share held
by it and for each callable share
subscribed.
(b) Except as otherwise provided,
all matters before the Board of
Governors or the Board of
Executive Directors shall be
decided by a majority of the votes
of the members.
Section 4. Board of Executive
Directors
(a) The Board of Executive
Directors shall be responsible for
the conduct of the operations of
the Corporation and for this
purpose shall exercise all the
powers given it by this Agreement
or delegated to it by the Board of
Governors.
(b) The Executive Directors and
Alternates shall be elected or
appointed among the Executive
Directors and Alternates of the
Bank except when:
(i) a member country or a
group of member countries
of the Corporation is
represented in the Board of
Executive Directors of the
Bank by an Executive
Director and an Alternate
which are citizens of
countries which are not
members of the
Corporation; and
(ii) given the different
structure of participation
and composition, the
member countries referred
to in (c)(iii) below, as per
the rotation arrangement
agreed upon among said
member countries,
designate their own
representatives for the
positions corresponding to
them in the Board of
Executive Directors of the
Corporation, whenever
they could not be
adequately represented by
Directors or Alternates of
the Bank.

(c) The Board of Executive
Directors of the Corporation shall
be composed as follows:
(i) one Executive Director
shall be appointed by the
member country having the
largest number of shares in
the Corporation;
(ii) nine Executive Directors
shall be elected by the
Governors for the regional
developing member
countries;
(iii) two Executive Directors
shall be elected by the
Governors for the
remaining member
countries.
The procedure for the election
of Executive Directors shall be
set forth in the Regulations to be
adopted by the Board of
Governors by a majority of at
least two-thirds of the votes of the
members.
One additional Executive
Director may be elected by the
Governors for the member
countries mentioned in (iii) above
under such conditions and within
the term to be established under
said Regulations and, in the event
that such conditions were not met,
by the Governors for the regional
developing member countries, in
conformity with the provisions of
said Regulations.
Each Executive Director may
designate an Alternate Director
who shall have full power to act
for him when he is not present.

(d) No Executive Director may
simultaneously serve as a
Governor of the Corporation.

(e) Elected Executive Directors
shall be elected for terms of three
years and may be reelected for
successive terms.

(f) Each Director shall be entitled
to cast the number of votes which
the member or members of the
Corporation whose votes counted
towards his nomination or
election are entitled to cast.
(g) All the votes which a Director
is entitled to cast shall be cast as a
unit.

(h) In the event of the temporary
absence of an Executive Director
and his Alternate, the Executive
Director or, in his absence the
Alternate Director may appoint a
person to represent him.

(i) A Director shall cease to hold
office if all the members whose
votes counted towards his
nomination or election cease to
be members of the Corporation.

(j) The Board of Executive
Directors shall operate at the
headquarters of the Corporation,
or exceptionally at such other
location as shall be designated by
said Board, and shall meet as
frequently as the business of the
institution requires.
(k) A quorum for any meeting of
the Board of Executive Directors
shall be a majority of the
Directors representing not less
than two-thirds of the votes of the
members.

(l) Every member of the
Corporation may send a
representative to attend every
meeting of the Board of Executive
Directors when a matter
especially affecting that member
is under consideration. Such right
of representation shall be
regulated by the Board of
Governors.
Section 5. Basic Organization
The Board of Executive Directors
shall determine the basic
organization of the Corporation,
including the number and general
responsibilities of the principal
administrative and professional
positions, and shall adopt the
budget of the institution.

Section 6. Executive Committee
of the Board of Executive
Directors
(a) The Executive Committee of
the Board of Executive Directors
shall be composed as follows:
(i) one person who is the
Director or Alternate
appointed by the member
country having the largest
number of shares in the
Corporation;
(ii) two persons from among
the Directors representing
the regional developing
member countries of the
Corporation; and
(iii) one person from the
Directors representing the
other member countries.

The election of members of the
Executive Committee and their
Alternates in categories (ii) and
(iii) above shall be made by the
members of each respective group
pursuant to procedures to be
worked out within each group.

(b) The Chairman of the Board of
Executive Directors shall preside
over meetings of said Committee.
In his absence, a member of the
Committee chosen by a process
of rotation shall preside over
meetings.

(c) The Committee shall consider
all loans and investments by the
Corporation in enterprises in the
member countries.

(d) All loans and investments shall
require the vote of a majority of
the Committee for approval. A
quorum for any meeting of the
Committee shall be three. An
absence or abstention shall be
considered a negative vote.

(e) A report with respect to each
operation approved by the
Committee shall be submitted to
the Board of Executive Directors.
At the request of any Director,
such operation shall be presented
to the Board for a vote. In the
absence of such request within the
period established by the Board,
an operation shall be deemed
approved by the Board.

(f) In the event that there is a tie
vote regarding a proposed
operation, such proposal shall be
returned to Management for
further review and analysis; if
upon reconsideration in the
Committee, a tie vote shall again
occur, the Chairman of the Board
of Executive Directors shall have
the right to cast the deciding vote
in the Committee.

(g) In the event that the
Committee shall reject an
operation, the Board of Executive
Directors, upon the request of any
Director, may require that
Management''''s report on such
operation, together with a
summary of the Committee''''s
review, be submitted to the Board
for discussion anti possible
recommendation with regard to
the technical and policy issues
related to the operation and to
comparable operations in the
future.

Section 7. Chairman, General
Manager and Officers

(a) The President of the Bank
shall be ex-officio Chairman of
the Board of Executive Directors
of the Corporation. He shall
preside over meetings of the
Board of Executive Directors but
without the right to vote except in
the event of a tie. He may
participate in meetings of the
Board of Governors, but shall not
vote at such meetings.

(b) The General Manager of the
Corporation shall be appointed by
the Board of Executive Directors,
by a four-fifths majority of the
total voting power, on the
recommendation of the Chairman
of the Board of Executive
Directors, for such term as he
shall indicate. The General
Manager shall be chief of the
officers and staff of the
Corporation. Under the direction
of the Board of Executive
Directors and the general
supervision of the Chairman of
the Board of Executive Directors,
he will conduct the ordinary
business of the Corporation and,
in consultation with the Board of
Executive Directors and the
Chairman of the Board of
Executive Directors, shall be
responsible for the organization,
appointment and dismissal of the
officers and staff. The General
Manager may participate in
meetings of the Board of
Executive Directors but shall not
vote at such meetings. The
General Manager shall cease to
hold office by resignation or by
decision of the Board of
Executive Directors, by a three-
fifths majority of the total voting
power, in which the Chairman of
the Board of Executive Directors
concurs.

(c) Whenever activities must be
carried out that require
specialized knowledge or cannot
be handled by the regular staff of
the Corporation, the Corporation
shall obtain technical assistance
from the staff of the Bank, or if it
is unavailable, the services of
experts and consultants may be
engaged on a temporary basis.
(d) The officers and staff of the
Corporation owe their duty
entirely to the Corporation in the
discharge of their office and shall
recognize no other authority. Each
member country shall respect the
international character of such
obligation.

(e) The Corporation shall have due
regard for the need to assure the
highest standards of efficiency,
competence and integrity as the
paramount consideration in
appointing the staff of the
Corporation and in establishing
their conditions of service. Due
regard shall also be paid to the
importance of recruiting the staff
on as wide a geographic basis as
possible, taking into account the
regional character of the
institution.

Section 8. Relations with the
Bank
(a) The Corporation shall be an
entity separate and distinct from
the Bank. The funds of the
Corporation shall be kept separate
and apart from those of the Bank.
The provisions of this Section
shall not prevent the Corporation
from making arrangements with
the Bank regarding facilities,
personnel, services and others
concerning reimbursement of
administrative expenses paid by
either organization on behalf of
the other.
(b) The Corporation shall seek
insofar as possible to utilize the
facilities, installations and
personnel of the Bank.
(c) Nothing in this Agreement
shall make the Corporation liable
for the acts or obligations of the
Bank, or the Bank liable for the
acts or obligations of the
Corporation.

Section 9. Publication of Annual
Reports and Circulation of
Reports
(a) The Corporation shall publish
an annual report containing an
audited statement of its accounts.
It shall also send the members a
quarterly summary of its financial
position and a profit and loss
statement indicating the results of
its operations.

(b) The Corporation may also
publish any such other reports as
it deems appropriate in order to
carry out its purpose and
functions.
Section 10. Dividends
(a) The Board of Governors may
determine what part of the
Corporation''''s net income and
surplus, after making provision
for reserves, shall be distributed
as dividends.
(b) Dividends shall be distributed
pro rata in proportion to paid-in
capital stock held by each
member.

(c) Dividends shall be paid in such
manner and in such currency or
currencies as the Corporation may
determine
Article V
WITHDRAWAL AND
SUSPENSION OF MEMBERS

Section 1. Right of Withdrawal
(a) Any member may withdraw
from the Corporation by notifying
the Corporation''''s principal office
in writing of its intention to do so.
Such withdrawal shall become
effective on the date specified in
the notice but in no event prior to
six months from the date on which
such notice was delivered to the
Corporation. At any time before
the withdrawal becomes effective,
the member may, upon written
notice to the Corporation,
renounce its intention to
withdraw.
(b) Even after withdrawing, a
member shall remain liable for all
obligations to the Corporation to
which it was subject at the date of
delivery of the withdrawal notice,
including those specified in
Section 3 of this Article.
However, if the withdrawal
becomes effective, a member
shall not incur any liability for
obligations resulting from
operations of the Corporation
effected after the date on which
the withdrawal notice was
received by the latter.
Section 2. Suspension of
Membership
(a) A member that fails to fulfill
any of its obligations to the
Corporation under this Agreement
may be suspended by decision of
the Board of Governors by a
majority representing at least
three-fourths of the votes of the
members, which shall include
two-thirds of the Governors.

(b) A member so suspended shall
automatically cease to be a
member of the Corporation within
one year from the date of
suspension unless the Board of
Governors decides, by the same
majority specified in paragraph (a)
preceding, to lift the suspension.

(c) While under suspension, a
member may exercise none of the
rights conferred upon it by this
Agreement, except the right of
withdrawal, but it shall remain
subject to fulfillment of all its
obligations.
Section 3. Terms of Withdrawal
from Membership
(a) From the time its membership
ceases, a member shall no longer
share in the profits or losses of
the institution and shall incur no
liability with respect to loans and
guarantees entered into by the
Corporation thereafter. The
Corporation shall arrange for the
repurchase of such member''''s
capital stock as part of the
settlement of accounts with it in
accordance with the provisions of
this Section.
(b) The Corporation and a member
may agree on the withdrawal from
membership and the repurchase of
shares of said member on terms
appropriate under the
circumstances. If such agreement
is not reached within three months
after the date on which such
member expresses its desire to
withdraw from membership, or
within a term agreed upon
between both parties, the
repurchase price of the member''''s
shares shall be equal to the book
value thereof on the date when the
member ceases to belong to the
institution, such book value to be
determined by the Corporation''''s
audited financial statements.
(c) Payment for shares shall be
made, upon surrender of the
corresponding share certificates,
in such installments and at such
times and in such available
currencies as the Corporation
shall determine, taking into
account its financial position.
(d) No amount due to a former
member for its shares under this
Section may be paid until one
month after the date upon which
such member ceases to belong to
the institution. If within that
period the Corporation suspends
operations, the rights of such
member shall be determined by
the provisions of Article VI and
the member shall be considered
still a member of the Corporation
for purposes of said Article,
except that it shall have no voting
rights.

Article VI
SUSPENSION AND
TERMINATION OF
OPERATIONS

Section 1. Suspension of
Operations
In an emergency the Board of
Executive Directors may suspend
operations in respect of new
investments, loans and guarantees
until such time as the Board of
Governors has the opportunity to
consider the situation and take
pertinent measures.
Section 2. Termination of
Operations
(a) The Corporation may
terminate its operations by
decision of the Board of
Governors by a majority
representing at least three-fourths
of the votes of the members,
which shall include two-thirds of
the Governors. Upon termination
of operations, the Corporation
shall forthwith cease all activities
except those incident to the
conservation, preservation and
realization of its assets and
settlement of its obligations.

(b) Until final settlement of such
obligations and distribution of
such assets, the Corporation shall
remain in existence and all mutual
rights and obligations of the
Corporation and its members
under this Agreement shall
continue unimpaired, except that
no member shall be suspended or
withdraw and that no distribution
shall be made to members except
as provided in this Article.

Section 3. Liability of Members
and Payment of Debts

(a) The liability of members
arising from capital subscriptions
shall remain in force until the
Corporation''''s obligations,
including contingent obligations,
are settled.

(b) All creditors holding direct
claims shall be paid out of the
assets of the Corporation to which
such obligations are chargeable
and then out of payments to the
Corporation on unpaid capital
subscriptions to which such
claims are chargeable. Before
making any payments to creditors
holding direct claims, the Board
of Executive Directors shall make
such arrangements as are
necessary in its judgement to
ensure a pro rata distribution
among holders of direct and
contingent claims.
Section 4. Distribution of Assets

(a) No distribution of assets shall
be made to members on account
of the shares held by them in the
Corporation until all liabilities to
creditors chargeable to such
shares have been discharged or
provided for. Moreover, such
distribution must be approved by a
decision of the Board of
Governors by a majority
representing at least three-fourths
of the votes of the members,
which shall include two-thirds of
the Governors.
(b) Any distribution of assets to
the members shall be in
proportion to the number of
shares held and shall be effected
at such times and under such
conditions as the Corporation
deems fair and equitable. The
proportions of assets distributed
need not be uniform as to type of
assets. No member shall be
entitled to receive its proportion
in such distribution of assets until
it has settled all its obligations to
the Corporation.

(c) Any member receiving assets
distributed pursuant to this Article
shall enjoy the same rights with
respect to such assets as the
Corporation enjoyed prior to their
distribution.

Article VII
JURIDICAL PERSONALITY,
IMMUNITIES, EXEMPTIONS
AND PRIVILEGES

Section 1. Scope
To enable the Corporation to
fulfill its purpose and the
functions with which it is
entrusted, the status, immunities,
exemptions and privileges set
forth in this Article shall be
accorded to the Corporation in the
territories of each member
country.
Section 2. Juridical Personality
The Corporation shall possess
juridical personality and, in
particular, full capacity:
(a) to contract;

(b) to acquire and dispose of
immovable and movable property;
and
(c) to institute legal and
administrative proceedings.
Section 3. Judicial Proceedings
(a) Actions may be brought
against the Corporation only in a
court of competent jurisdiction in
the territories of a member
country in which the Corporation
has an office, has appointed an
agent for the purpose of accepting
service or notice of process, or
has issued or guaranteed
securities. No action shall be
brought against the Corporation
by members or persons acting for
or deriving claims from member
countries. However, such
countries or persons shall have
recourse to such special
procedures to settle controversies
between the Corporation and its
member countries as may be
prescribed in this Agreement, in
the by-laws and regulations of the
Corporation or in contracts
entered into with the Corporation.

(b) Property and assets of the
Corporation shall, wheresoever
located and by whomsoever held,
be immune from all forms of
seizure, attachment or execution
before the delivery of final
judgment against the Corporation.
Section 4. Immunity of Assets

Property and assets of the
Corporation, wheresoever located
and by whomsoever held, shall be
immune from search, requisition,
confiscation, expropriation or any
other form of taking or
foreclosure by executive or
legislative action.

Section 5. Inviolability of
Archives
The archives of the Corporation
shall be inviolable.

Section 6. Freedom of Assets
from Restrictions
To the extent necessary to enable
the Corporation to carry out its
purpose and functions and to
conduct its operations in
accordance with this Agreement,
all property and other assets of
the Corporation shall be free from
restrictions, regulations, controls
and moratoria of any nature,
except as may otherwise be
provided in this Agreement.

Section 7. Privilege for
Communications
The official communications of
the Corporation shall be accorded
by each member country the same
treatment that it accords to the
official communications of other
members.

Section 8. Personal Immunities
and Privileges
All Governors, Executive
Directors, Alternates, officers,
and employees of the Corporation
shall have the following privileges
and immunities:

(a) Immunity from legal process
with respect to acts performed by
them in their official capacity,
except when the Corporation
waives this immunity;
(b) When not local nationals, the
same immunities from
immigration restrictions, alien
registration requirements and
military service obligations and
the same facilities as regards
exchange provisions as are
accorded by a member country to
the representatives, officials, and
employees of comparable rank of
other member countries; and

(c) The same privileges in respect
of traveling facilities as are
accorded by member countries to
representatives, officials, and
employees of comparable rank of
other member countries .
Section 9. Immunities from
Taxation
(a) The Corporation, its property,
other assets, income, and the
operations and transactions it
carries out pursuant to this
Agreement, shall be immune from
all taxation and from all customs
duties. The Corporation shall also
be immune from any obligation
relating to the payment,
withholding or collection of any
tax or duty.
(b) No tax shall be levied on or in
respect of salaries and
emoluments paid by the
Corporation to officials or
employees of the Corporation
who are not local citizens or other
local nationals.

(c) No tax of any kind shall be
levied on any obligation or
security issued by the
Corporation, including any
dividend or interest thereon, by
whomsoever held:

(i) which discriminates
against such obligation or
security solely because it
is issued by the
Corporation; or
(ii) if the sole jurisdictional
basis for such taxation is
the place or currency in
which it is issued, made
payable or paid, or the
location of any office or
place of business
maintained by the
Corporation.
(d) No tax of any kind shall be
levied on any obligation or
security guaranteed by the
Corporation, including any
dividend or interest thereon, by
whomsoever held:
(i) which discriminates
against such obligation or
security solely because it
is guaranteed by the
Corporation; or
(ii) if the sole jurisdictional
basis for such taxation is
the location of any office
or place of business
maintained by the
Corporation.
Section 10. Implementation
Each member country, in
accordance with its juridical
system, shall take such action as
is necessary to make effective in
its own territories the principles
set forth in this Article and shall
inform the Corporation of the
action which it has taken on the
matter.

Section 11. Waiver
The Corporation in its discretion
may waive any of the privileges or
immunities conferred under this
Article to such extent and upon
such conditions as it may
determine.
Article VIII
AMENDMENTS

Section 1. Amendments
(a) This Agreement may be
amended only by decision of the
Board of Governors by a majority
representing at least four-fifths of
the votes of the members, which
shall include two-thirds of the
Governors.
(b) Notwithstanding the
provisions of (a) above, the
unanimous agreement of the
Board of Governors shall be
required for the approval of any
amendment modifying:
(i) the right to withdraw from
the Corporation as
provided in Article V,
Section 1;
(ii) the right to purchase shares
of the Corporation as
provided in Article II,
Section 5; and
(iii) the limitation on liability
as provided in Article II,
Section 6.

(c) Any proposal to amend this
Agreement, whether emanating
from a member country or the
Board of Executive Directors,
shall be communicated to the
Chairman of the Board of
Governors, who shall bring the
proposal before the Board of
Governors. When an amendment
has been adopted, the Corporation
shall so certify in an official
communication addressed to all
members. Amendments shall
enter into force for all members
three months after the date of the
official communication unless the
Board of Governors shall specify
a different period.
Article IX
INTERPRETATION AND
ARBITRATION

Section 1. Interpretation
(a) Any question of interpretation
of the provisions of this
Agreement arising between any
member and the Corporation or
between members shall be
submitted to the Board of
Executive Directors for decision.
Members especially affected by
the question under consideration
shall be entitled to direct
representation before the Board
of Executive Directors as
provided in Article IV, Section 4,
paragraph (1).
(b) In any case where the Board of
Executive Directors has given a
decision under the above
paragraph, any member may
require that the question be
submitted to the Board of
Governors, whose decision shall
be final. Pending the decision of
the Board of Governors, the
Corporation may, insofar as it
deems it necessary, act on the
basis of the decision of the Board
of Executive Directors.

Section 2. Arbitration
If a disagreement should arise
between the Corporation and a
member which has ceased to be
such, or between the Corporation
and any member after adoption of
a decision to terminate the
operations of the institution, such
disagreement shall be submitted
to arbitration by a tribunal of three
arbitrators. One of the arbitrators
shall be appointed by the
Corporation, another by the
member concerned, and the third,
unless the parties otherwise agree,
by the President of the
International Court of Justice. If
all efforts to reach a unanimous
agreement fail, decisions shall be
reached by a majority vote of the
three arbitrators. The third
arbitrator shall be empowered to
settle all questions of procedure
in any case where the parties are
in disagreement with respect
thereto.

Article X
GENERAL PROVISIONS

Section 1. Headquarters of the
Corporation
The headquarters of the
Corporation shall be located in
the same locality as the
headquarters of the Bank. The
Board of Executive Directors of
the Corporation may establish
other offices in the territories of
any of its member countries by a
majority representing at least two-
thirds of the votes of the
members.
Section 2. Relations with Other
Organizations
The Corporation may enter into
agreements with other
organizations for purposes
consistent with this Agreement.
Section 3. Channels of
Communication
Each member shall designate an
official entity for purposes of
communication with the
Corporation on matters connected
with this Agreement.
Article XI
FINAL PROVISIONS

Section 1. Signature and
Acceptance
(a) This Agreement shall be
deposited with the Bank, where it
shall remain open for signature by
the representatives of the
countries listed in Annex A until
December 31, 1985 or such later
date as shall be established by the
Board of Executive Directors of
the Corporation. In case this
Agreement shall not have entered
into force, a later date may be
determined by the representatives
of the signatory countries of the
Final Act of the Negotiations on
the Creation of the Inter-
American Investment
Corporation. Each signatory of
this Agreement shall deposit with
the Bank an instrument setting
forth that it has accepted or
ratified this Agreement in
accordance with its own laws and
has taken the steps necessary to
enable it to fulfill all of its
obligations under this Agreement.
(b) The Bank shall send certified
copies of this Agreement to its
members and duly notify them of
each signature and deposit of the
instrument of acceptance or
ratification made pursuant to the
foregoing paragraph, as well as the
date thereof.

(c) On or after the date on which
the Corporation commences
operations, the Bank may receive
the signature and the instrument
of acceptance or ratification of
this Agreement from any country
whose membership has been
approved in accordance with
Article II, Section 1(b).

Section 2. Entry into Force
(a) This Agreement shall enter
into force when it has been signed
and instruments of acceptance or
ratification have been deposited,
in accordance with Section 1 of
this Article, by representatives of
countries whose subscriptions
comprise not less than two-thirds
of the total subscriptions set forth
in Annex A, which shall include:
(i) the subscription of the
member country with the
largest number of shares,
and
(ii) subscriptions of regional
developing member
countries with a total of
shares greater than all
other subscriptions.

(b) Countries whose instruments
of acceptance or ratification were
deposited prior to the date on
which the agreement entered into
force shall become members on
that date. Other countries shall
become members on the dates on
which their instruments of
acceptance or ratification are
deposited.
Section 3. Commencement of
Operations
As soon as this Agreement enters
into force under Section 2 of this
Article, the President of the Bank
shall call a meeting of the Board
of Governors. The Corporation
shall begin operations on the date
when such meeting is held.
DONE at the city of Washington,
District of Columbia, United
States of America, in a single
original, dated November 19,
1984, whose English, French,
Portuguese, and Spanish texts are
equally authentic and which shall
remain deposited in the archives
of the Inter-American
Development Bank, which has
indicated by its signature below
its agreement to act as depository
of this Agreement and to notify all
those governments of the
countries whose names are set
forth in Annex A of the date when
this Agreement shall enter into
force, in accordance with Section
2 of Article XI.

Avtal
om upprättande av
Interamerikanska
Investeringsbolaget

De länder för vilkas räkning
detta avtal undertecknats träffar
överenskommelse om att skapa
Interamerikanska
investeringsbolaget, som skall
bedriva verksamhet i enlighet med
följande bestämmelser.
Artikel I
Syfte och Uppgifter

Avsnitt 1. Syfte
Syftet med bolaget skall vara att
främja den ekonomiska
utvecklingen i de regionala
utvecklingsländer som är
medlemmar genom att uppmuntra
etablering, utvidgning och
modernisering av i första hand
små och medelstora privata
företag på sådant sätt att det
kompletterar Interamerikanska
utvecklingsbankens (nedan kallad
banken ) verksamhet.

Företag vars aktier delvis ägs av
regeringar eller andra offentliga
organ vilkas verksamhet stärker
den privata sektorn inom
ekonomin kan erhålla finansiering
genom bolaget.
Avsnitt 2. Uppgifter
För att det skall fullgöra sitt
syfte skall följande uppgifter
åligga bolaget vad gäller stöd till
företag som omnämns i avsnitt 1:
a) Att ensamt eller tillsammans
med andra långivare eller
investerare biträda vid finansiering
av etablering, utvidgning och
modernisering av företag och
därvid utnyttja de instrument
och/eller tekniker som bolaget i
varje enskilt fall finner lämpligt.

b) Att underlätta deras tillgång
till privat eller offentligt kapital,
såväl inhemskt som utländskt,
samt till teknisk expertis och
kunnande ifråga om
företagsledning.
c) Att stimulera utveckling av
investeringsmöjligheter som ger
upphov till ett flöde av privat och
offentligt kapital, såväl inhemskt
som utländskt, till investeringar i
medlemsländerna.

d) Att i varje enskilt fall vidta
lämpliga och erforderliga åtgärder
för deras finansiering med
beaktande av deras behov och av
principen att bolagets medel skall
användas försiktigt.

e) Att tillhandahålla tekniskt
samarbete vid förberedande,
finansiering och genomförande av
projekt, däri inbegripet överföring
av lämplig teknik.
Avsnitt 3. Strategi
Bolagets verksamhet skall
bedrivas enligt de riktlinjer för
verksamheten, dess finansiella
operationer och investeringar
som utförligt fastlagts i
föreskrifter antagna av bolagets
direktion, vilka kan ändras av
direktionen.

Artikel II
Medlemmar och aktiekapital

Avsnitt 1. Medlemmar
a) Bolagets ursprungliga
medlemmar skall vara de
medlemsländer i banken som på
dag angiven i artikel XI avsnitt 1 a
undertecknat avtalet och gjort den
första betalningen enligt vad som
föreskrivs i avsnitt 3 b i denna
artikel.

b) Övriga medlemsländer i banken
och länder som inte är
medlemmar i banken kan ansluta
sig till avtalet, den dag och enligt
de villkor som bolagets styrelse
bestämmer, genom beslut med två
tredjedels majoritet av
medlemmarnas hela röstetal, däri
inbegripet två tredjedelar av
styrelseledamöterna.

c) Uttrycket medlem i avtalet
avser medlemsländer i banken och
icke-medlemsländer i banken som
är medlemmar i bolaget.

Avsnitt 2. Kapital
a) Bolagets ursprungliga
aktiekapital skall vara två hundra
miljoner US-dollar ($200 000
000).

b) Aktiekapitalet skall delas på
tjugotusen (20 000) aktier på
nominellt tiotusen US-dollar ($10
000) vardera. Aktie som inte från
början tecknats av de ursprungliga
medlemmarna enligt avsnitt 3 a i
denna artikel skall vara tillgängliga
för senare teckning enligt avsnitt
3 d i denna artikel.

c) Styrelsen kan öka aktiekapitalet
på följande sätt:

1. Genom beslut med två
tredjedels majoritet av
medlemmarnas röstetal vid
tidpunkten för den ursprungliga
aktieteckningen om en ökning är
nödvändig för emission av aktier
till andra medlemmar i banken än
de ursprungliga medlemmarna,
såvida den sammanlagda ökningen
av aktiekapitalet enligt denna
punkt inte överskrider 2 000
aktier.

2. I övriga fall genom beslut med
tre fjärdedels majoritet av
medlemmarnas röstetal, däri
inbegripet två tredjedelar av
styrelseledamöterna.

d) Styrelsen kan efter den dag då
det ursprungliga aktiekapitalet
inbetalats utöver det ovan nämnda
aktiekapitalet besluta om
emission av aktier som skall
betalas vid anfordran och fastställa
villkoren för teckning av sådana
aktier enligt följande:

1. Beslut härom skall fattas med
tre fjärdedels majoritet av
medlemmarnas röstetal, däri
inbegripet två tredjedelar av
styrelseledamöterna.

2. Det aktiekapital som skall
betalas vid anfordran skall delas på
aktier på nominellt tiotusen US-
dollar ($10 000) vardera.

e) För aktier som skall betalas vid
anfordran skall betalning kunna
påkallas endast då så erfordras för
att infria bolagets åligganden
enligt artikel III avsnitt 7 a. I
händelse av sådan anfordran kan
betalning erläggas alltefter
medlemmens önskan i US-dollar
eller i den valuta som erfordras
för att infria bolagets åligganden
vad avser det ändamål för vilket
betalning påkallats. Påkallad
betalning av aktier skall vara
enhetlig och i procent vara lika
stor för alla sådana aktier.
Medlems skyldighet att erlägga
betalning vid sådan anfordran är
oberoende av andra medlemmars
och underlåtenhet av en eller flera
medlemmar att erlägga betalning
vid sådan anfordran befriar inte
övriga medlemmar från
förpliktelsen att fullgöra
betalning. Flera efterföljande
anfordringar om betalning kan
göras om så erfordras för att
infria bolagets åligganden.
f) Bolagets övriga medel skall
innefatta
1. belopp som ackumulerats
genom utdelningar, provisioner,
ränta och andra medel som härrör
från bolagets investeringar,

2. belopp som erhållits vid
försäljning av investeringar eller
återbetalning av lån,
3. belopp som bolaget anskaffat
genom upplåning, och

4. övriga bidrag och medel som
anförtrotts bolaget.

Avsnitt 3. Aktieteckning
a) Varje ursprunglig medlem skall
teckna sig för det antal aktier som
framgår av bilaga A.

b) Varje ursprunglig medlem skall
erlägga betalning för det
aktiekapital som anges i bilaga A
med fyra lika stora och på
varandra följande rater på vardera
tjugofem procent av beloppet.
Den första raten skall i sin helhet
erläggas av varje medlem inom tre
månader efter den dag då bolaget
börjar sin verksamhet enligt
artikel XI avsnitt 3 nedan eller den
dag då den ursprunglige
medlemmen ansluter sig till detta
avtal eller senast den dag eller de
dagar därefter som bolagets
direktion fastställer. Återstående
tre rater skall erläggas de dagar
som bolagets direktion fastställer,
dock tidigast den 31 december
1985 respektive den 31 december
1986 och den 31 december 1987.
Betalning av var och en av de sista
tre raterna för de aktier för vilka
vart och ett av medlemsländerna
tecknat sig erläggs under
förutsättning att respektive lands
rättsliga krav i tillämpliga delar
tillgodosetts. Betalning skall
erläggas i US dollar. Bolaget skall
ange ort eller orter för betalning.

c) Aktier som först tecknats av de
ursprungliga medlemmarna skall
emitteras till pari.

d) Villkoren för teckning av aktier
som emitteras efter den första
aktieteckningen av de ursprungliga
medlemmarna, vilka inte tecknats
enligt artikel II avsnitt 2 b, samt
dagar för betalning av sådana
aktier skall fastställas av bolagets
direktion.

Avsnitt 4. Begränsning av rätten
att överlåta och pantförskriva
aktier
Bolagets aktier kan ej
pantförskrivas, intecknas eller
överlåtas på något sätt utom till
bolaget, såvida inte bolagets
styrelse med fyra femtedels
majoritet av medlemmarnas
röstetal godkänner en överlåtelse
mellan medlemmar.

Avsnitt 5. Företrädesrätt till
aktieteckning
I händelse av en ökning av
aktiekapitalet enligt avsnitt 2 c
och 2 d i denna artikel skall varje
medlem ha rätt att på de villkor
bolaget fastställer teckna en andel
av ökningen i kapitalet
motsvarande den del som dess
tidigare tecknade kapital utgör av
bolagets hela aktiekapital.
Medlem skall dock inte åläggas att
teckna någon del av sådant ökat
kapital.

Avsnitt 6. Begränsning av
ansvarsskyldigheten
Medlemmarnas ansvar för aktier
som de tecknat sig för skall
begränsas till den del av priset
som inte inbetalats vid
emissionstillfället. Ingen medlem
skall på grund av sitt medlemskap
vara ansvarig för bolagets
förpliktelser.

Arttikel III
Verksamhet

Avsnitt 1. Verksamhetens
bedrivande
För att fullgöra sitt syfte skall
bolaget ha följande uppgifter.

a) Att identifiera och främja
projekt som uppfyller krav på att
vara ekonomiskt genomförbara
och effektiva med företräde för
projekt som har ett eller flera av
följande egenskaper:
1. De främjar utveckling och
användning av material och
mänskliga resurser i
utvecklingsländer som är
medlemmar i bolaget.

2. De bidrar till att skapa
sysselsättning.
3. De uppmuntrar sparande och
användning av kapital till
produktiva investeringar.
4. De bidrar till att generera
och/eller spara utländsk valuta.

5. De gynnar utvecklingen av
förmåga till företagsledning och
tekniköverföring.
6. De främjar ett bredare
samhälleligt ägande av företag
genom att så många investerare
som möjligt förvärvar aktier i
sådana företag.

b) Att göra direkta investeringar
genom att bevilja lån och
företrädesvis genom att teckna sig
för och förvärva aktier eller
konvertibla skuldebrev i företag
där röstmajoriteten innehas av
investerare med latinamerikanskt
medborgarskap samt göra
indirekta investeringar i sådana
företag genom andra
finansinstitut. I begränsad
omfattning kan bolaget dessutom
efter godkännande av direktionen
göra direkta investeringar i små
och medelstora företag
lokaliserade till utvecklingsländer
i regionen som är medlemmar, i
vilka röstmajoriteten innehas av
icke-regionala investerare och i
vilka en avsevärd värdetillväxt
därigenom tillskapas som annars
ej skulle kommit till stånd.

c) Att på lämpligt sätt främja
deltagande av andra
finansieringskällor och/eller
expertis, däri inbegripet att
organisera lånesyndikat, ställa
garanti för värdepapper och
delägarskap, samriskföretag och
andra samverkansformer såsom
licensavtal, marknadsförings-
eller förvaltningsavtal.

d) Att genomföra
samfinansieringsprojekt och
biträda inhemska finansinstitut,
internationella institut och
bilaterala investeringsinstitut.

e) Att tillhandahålla tekniskt
samarbete, finansiellt bistånd och
stöd för företagsledningar samt
verka som finansiellt ombud för
företag.
f) Att hjälpa till att etablera, bygga
ut, förbättra och finansiera
finansbolag som arbetar med
utveckling inom den privata
sektorn och andra institut i syfte
att bistå vid utvecklingen av denna
sektor.
g) Att främja ställande av garantier
vid emission av aktier och
värdepapper och att, antingen
individuellt eller tillsammans med
andra finansieringsorgan, utvidga
sådan garantigivning såvida
villkoren härför är uppfyllda.
h) Att förvalta medel för andra
privata, offentliga eller
halvoffentliga institut. I detta syfte
kan bolaget ingå avtal om
handhavande och förvaltning av
medel.
i) Att genomföra
valutatransaktioner som är
nödvändiga för bolagets
verksamhet.

j) Att emittera obligationer,
skuldebrev och delägarbevis samt
att ingå låneavtal.

Avsnitt 2. Övriga former av
investeringar
Bolaget kan investera sina medel i
sådana former som i det enskilda
fallet bedöms lämpligt enligt
avsnitt 7 b nedan.

Avsnitt 3. Riktlinjer för
verksamheten
Bolagets verksamhet skall styras
av följande riktlinjer:
a) Det skall ej ställa som villkor
att intäkter från dess investeringar
skall användas till att
anskaffa varor eller tjänster
härrörande från ett på förhand
bestämt land.
b) Det skall inte ikläda sig ansvar
för drift av företag i vilket medel
investerats och det skall inte
utöva sin rösträtt i detta syfte eller
i annat syfte som bolaget finner
ligga inom företagsledningens
ansvarsområde.

c) Det skall tillhandahålla
finansiering på villkor som det
finner vara lämpliga med hänsyn
till företagens behov, de risker
som bolaget tar och de villkor
som normalt erhålls av privata
investerare vid liknande
finansiering.

d) Det skall eftersträva att omsätta
sina tillgångar genom att avyttra
sina investeringar, såvida
avyttringarna kan ske i lämplig
form och på tillfredsställande
villkor enligt avsnitt 1 a 6 ovan

e) Det skall eftersträva att
upprätthålla en rimlig spridning av
sina investeringar.

f) Det skall tillämpa finansiella,
tekniska, ekonomiska, juridiska
och institutionella kriterier för
genomförbarhet för att motivera
investeringar och rimligheten i
erbjudna garantier.

g) Det skall inte åta sig
finansiering för vilken det anser
att annat kapital i tillräcklig
omfattning kan erhållas på rimliga
villkor.
Avsnitt 4. Begränsningar
a) Med undantag för investeringar
av bolagets likvida medel enligt
avsnitt 7 b i denna artikel skall
bolagets investeringar göras
endast i företag som är
lokaliserade till utvecklingsländer
i regionen som även är
medlemmar. Sådana investeringar
skall ske med iakttagande av sunda
regler för
finansieringsverksamhet.

b) Bolaget skall inte tillhandahålla
finansiering eller åta sig andra
investeringar i ett företag inom
annat medlemslands territorium
om dess regering har invändningar
mot denna finansiering eller
investering.
Avsnitt 5. Skydd av intressen
Oavsett bestämmelserna i detta
avtal skall bolaget inte vara
förhindrat att vidta de åtgärder och
utöva de rättigheter som det finner
nödvändigt för att skydda sina
intressen i händelse av utebliven
betalning från en investering,
föreliggande eller befarad
insolvens för företag i vilket
investering gjorts eller andra
situationer som bolaget finner
utgöra hot mot eller risk för
investeringen.

Avsnitt 6. Tillämplighet av vissa
restriktioner avseende utländsk
valuta
Av bolaget mottagna medel eller
medel som skall betalas till
bolaget till följd av investering
som bolaget gjort inom en
medlems territorium skall inte
enbart med hänvisning till en
bestämmelse i detta avtal vara
undantagna från allmänt
tillämpliga i medlemslandets
territorier gällande restriktioner,
regler och kontrollförfaranden för
utländsk valuta.
Avsnitt 7. Övriga befogenheter
Bolaget skall även ha befogenhet
att:
a) uppta lån och i detta syfte ställa
av bolaget beslutad säkerhet,
såvida det sammanlagda belopp
som är utestående för upptagna lån
eller av bolaget ställda garantier
oavsett finansieringskälla inte
överstiger ett belopp motsvarande
tre gånger summan av dess
aktiekapital, intjänade vinster och
reserver,

b) investera medel som inte
omedelbart behövs i dess
finansiella operationer samt
medel som det innehar för andra
ändamål i omsättningsbara skuld-
förbindelser och värdepapper i
enlighet med vad bolaget beslutar,
c) garantera värdepapper i vilka
bolaget har gjort investeringar i
syfte att underlätta deras avyttring,

d) köpa och/eller sälja
värdepapper som bolaget emitterat
eller garanterat eller i vilka det
investerat medel,
e) på de villkor bolaget fastställer
handlägga ärenden som
sammanhänger med dess
verksamhet och som anförtrotts
bolaget av dess aktieägare eller
tredje part och att fullgöra
förvaltaruppdrag, och

f) utöva alla övriga befogenheter
som är nödvändiga eller önskvärda
för att fullgöra bolagets
uppgifter, däri inbegripet
undertecknande av avtal och
vidtagande av nödvändiga rättsliga
åtgärder.
Avsnitt 8. Förbud för politisk
verksamhet
Bolaget och dess
befattningshavare skall inte
ingripa i medlems politiska
angelägenheter och ej heller låta
sig påverkas i sitt beslutsfattande
av berörd medlems politiska
bakgrund. Endast ekonomiska
övervägenden skall vara avgörande
för bolagets beslut och dessa
överväganden skall göras opartiskt
för att uppnå de syften som anges
i detta avtal.

Artikel IV
Organisation och Ledning

Avsnitt 1. Bolagets struktur

Bolaget skall ha en styrelse och
en direktion, en ordförande i
direktionen, en verkställande
direktör och de övriga
chefstjänstemän och anställda
som bolagets direktion fastställer.

Avsnitt 2. Styrelsen
a) Styrelsen är bolagets högsta
beslutande organ.

b) Styrelseledamot och suppleant
i Interamerikanska utvecklings-
banken som utsetts av medlem i
banken som också är medlem i
bolaget skall, såvida inte
respektive land framför en annan
uppfattning, vara självskriven som
styrelseledamot respektive
suppleant i bolaget. Suppleant kan
endast rösta då den ordinarie
styrelseledamoten är frånvarande.
Styrelsen skall välja en av sina
ledamöter till ordförande i
styrelsen. Uppdraget som
styrelseledamot och suppleant
skall upphöra om den medlem
som utsett dem upphör att vara
medlem i bolaget.

c) Styrelsen kan till direktionen
delegera alla sina befogenheter
utom befogenheten att

1. anta nya medlemmar och
fastställa villkoren för deras
antagande,
2. öka eller minska aktiekapitalet,

3. suspendera en medlem,
4. behandla och besluta i fråga om
överklagande av direktionens
tolkningar av avtalet,

5. efter erhållen
revisonsberättelse godkänna
bolagets balansräkning och
resultaträkning,

6. fastställa reserveringarnas
storlek och fördelningen av
nettovinsten samt fastställa
utdelning,
7. anlita utomstående revisorer
för att granska bolagets
balansräkning och resultaträkning,

8. ändra detta avtal, och
9. besluta om avveckling av
bolagets verksamhet och
utskiftning av dess tillgångar.

d) Styrelsen skall ha ett
sammanträde per år som skall
hållas i anslutning till det årliga
styrelsesammanträdet i
Interamerikanska
utvecklingsbanken. Den kan
sammanträda vid andra tillfällen på
kallelse av direktionen.

e) Ett styrelsesammanträde är
beslutsmässigt då en majoritet av
styrelseledamöterna
representerande minst två
tredjedelar av medlemmarnas
röstetal är närvarande. Styrelsen
kan fastställa ett förfarande
varigenom direktionen, om den
finner det lämpligt, kan
underställa styrelseledamöterna
en fråga för omröstning utan att
kalla till styrelsesammanträde.

f) Styrelsen och direktionen - i
den mån den bemyndigats därtill -
kan anta sådana regler och
föreskrifter som kan vara
nödvändiga eller lämpliga för att
bolaget skall kunna bedriva sin
verksamhet.

g) Styrelseledamöter och deras
suppleanter skall fullgöra sitt
uppdrag utan ersättning från
bolaget.
Avsnitt 3. Röstning
a) Varje medlem skall ha en röst
för varje innehavd fullt betald
aktie samt för varje tecknad aktie
som skall inlösas vid anfordran.
b) Såvida ej annat föreskrivs i
avtalet skall alla styrelseärenden
och direktionsärenden avgöras
genom majoritetsbeslut av
ledamöterna.

Avsnitt 4. Direktionen

a) Direktionen skall ansvara för
ledningen av bolagets verksamhet
och kan i detta syfte utöva alla
befogenheter som den erhållit
genom detta avtal eller som
delegerats till den av styrelsen.

b) Direktionsmedlemmar och
suppleanter skall väljas eller utses
bland bankens
direktionsmedlemmar och
suppleanter utom när
1. ett medlemsland eller en grupp
av medlemsländer i bolaget
representeras i bankens direktion
av en direktionsmedlem och en
suppleant som är medborgare i
länder som inte är medlemmar i
bolaget och

2. medlemsländer som avses i c 3
nedan, med hänsyn till sina
olikartade former för deltagande
och sammansättning, enligt det
rotationssystem varom nämnda
medlemsländer enats utser sina
egna representanter till
befattningar motsvarande
direktionens, såvida de inte på ett
adekvat sätt skulle kunna
representeras av bankens
direktionsmedlemmar eller
suppleanter.

c) Direktionen skall ha följande
sammansättning:

1. En direktionsmedlem skall
utses av det medlemsland som
innehar största antalet aktier i
bolaget.

2. Nio direktionsmedlemmar skall
väljas av styrelseledamöterna för
de utvecklingsländer i regionen
som är medlemmar:

3. Två direktionsmedlemmar skall
väljas av styrelseledamöterna för
de återstående medlemsländerna.

Förfarandet vid val av
direktionsmedlemmmar skall
fastställas i föreskrifter som skall
antas av styrelsen med en
majoritet av minst två tredjedelar
av medlemmarnas röstetal.

En ytterligare direktionsmedlem
kan väljas av styrelseledamöterna
för de i punkt 3 ovan angivna
medlemsländerna på de villkor
och för den tidsperiod som
fastställts i nämnda föreskrifter
och, för den händelse dessa
villkor inte uppfyllts, av
styrelseledamöterna för de
utvecklingsländer i regionen som
är medlemmar, i enlighet med vad
som fastställts i föreskrifterna.

Varje direktionsmedlem skall utse
en suppleant som skall ha fullmakt
att fungera i hans ställe då han inte
är närvarande.

d) Direktionsmedlem kan inte
samtidigt inneha uppdrag att vara
styrelseledamot i bolaget.

e) Direktionsmedlemmar skall
väljas för perioder på tre år och
kan omväljas för efterföljande
perioder.

f) Varje direktionsmedlem skall
ha rätt att avge det antal röster
som medlem i bolaget som röstat
till förmån för hans nominering
eller val är berättigad att avge.

g) Alla röster som
direktionsmedlem är berättigad att
avge skall avges utan fördelning.

h) I händelse av tillfällig frånvaro
för direktionsmedlem eller hans
suppleant kan
direktionsmedlemmen eller i hans
frånvaro suppleanten utse en
person att representera honom.

i) Direktionsmedlems uppdrag
skall upphöra om alla de
medlemmar som röstat för hans
nominering eller val upphör att
vara medlemmar i bolaget.

j) Direktionen skall verka där
bolaget har sitt huvudkontor eller
undantagsvis på annan av
direktionen utsedd plats och skall
sammanträda så ofta som bolagets
verksamhet kräver.

k) Ett direktionssammanträde är
beslutsmässigt när en majoritet
representerande minst två
tredjedelar av medlemmarnas
röstetal är närvarande.

l) Varje medlem i bolaget kan låta
sig representeras vid ett
direktionssammanträde då en
fråga som särskilt angår berörd
medlem behandlas. Sådan
representationsrätt skall regleras
av styrelsen.

Avsnitt 5. Grundläggande
organisation

Direktionen skall fastställa
bolagets grundläggande
organisation, däri inbegripet
antalet ledande administrativa
poster och specialistbefattningar
och deras allmänna
ansvarsområden, och skall
godkänna bolagets budget.
Avsnitt 6. Direktionens
exekutivkommitté
a) Direktionens exekutivkommitté
skall ha följande sammansättning:

1. En person som är
direktionsmedlem eller suppleant
utnämnd av det medlemsland som
innehar det största antalet aktier i
bolaget.

2. Två personer utsedda bland de
direktionsmedlemmar som
representerar regionala
utvecklingsländer som är
medlemmar i bolaget.
3. En person utsedd bland de
direktionsmedlemmar som
representerar övriga
medlemsländer.
Val av ledamöter i
exekutivkommittén och deras
suppleanter inom kategorierna 2
och 3 ovan skall verkställas av
medlemmarna i respektive grupp
enligt det förfarande som
fastställts inom gruppen.

b) Direktionens ordförande skall
vara ordförande i ovannämnda
kommitté. I hans frånvaro skall en
enligt rotationsprincipen vald
ledamot i kommittén vara
ordförande vid dess
sammanträden.

c) Kommittén skall behandla alla
låneärenden och frågor om
bolagets investeringar i företag i
medlemsländerna.

d) För godkännande av beslut om
lån och investeringar krävs
majoritetsbeslut inom kommittén.
Kommittén är beslutsmässig när
tre ledamöter är närvarande.
Frånvaro eller avstående skall
anses vara en röst emot.

e) Direktionen skall tillställas
rapport om varje finansiell åtgärd
som godkänts av kommittén. På
direktionsmedlems begäran skall
varje sådan åtgärd föreläggas
direktionen för omröstning. Om
sådan begäran ej framställs inom
den tid som direktionen
föreskrivit skall åtgärden anses ha
godkänts av direktionen.

f) I händelse omröstningen om en
föreslagen finansiell åtgärd slutat
med lika röstetal skall förslaget
återförvisas till den verkställande
ledningen för ytterligare
granskning och analys. Om lika
röstetal skulle uppkomma vid den
förnyade behandlingen i
kommittén skall direktionens
ordförande ha utslagsröst i
kommittén.

g) I händelse kommittén förkastat
ett förslag kan direktionen, på
begäran av en direktionsmedlem,
kräva att verkställande ledningens
rapport i ärendet tillsammans med
en sammanfattning av kommitténs
granskning underställs direktionen
för diskussion om en möjlig
rekommendation avseende de
tekniska och strategiska frågor
som berör detta ärende och
liknande ärenden i framtiden.

Avsnitt 7. Ordförande,
verkställande direktör och
chefstjänstemän
a) Ordföranden i banken är
självskriven ordförande i bolagets
direktion. Han skall vara
ordförande vid direktionens
sammanträden men ej ha rösträtt
utom vid lika röstetal. Han kan
delta i styrelsens sammanträden
men har ej rösträtt vid dessa.

b) Bolagets verkställande direktör
skall på rekommendation av
direktionens ordförande utnämnas
av direktionen med fyra femtedels
majoritet av hela röstetalet för
den tidsperiod denne föreslår.
Verkställande direktören skall
leda bolagets chefstjänstemän och
personal. Enligt anvisningar från
direktionen och under allmänt
överinseende av direktionens
ordförande skall han leda bolagets
dagliga verksamhet och i samråd
med direktionen och direktionens
ordförande ansvara för
organisation, anställning och
avskedande av chefstjänstemän
och personal. Verkställande
direktören kan delta i direktionens
sammanträden men skall ej ha
rösträtt vid dessa. Verkställande
direktören skall upphöra att inneha
posten efter uppsägning eller efter
beslut av direktionen med tre
femtedels majoritet av det totala
röstetalet, däri inbegripet
direktionens ordförande.

c) Om arbetsuppgifter som kräver
specialistkunskaper måste utföras
och inte kan utföras av bolagets
ordinarie personal skall bolaget
bistås av bankens personal eller,
om denna inte är tillgänglig,
genom tillfälligt anlitande av
experter och konsulter.

d) Bolagets chefstjänstemän och
personal skall då de fullgör sina
åligganden uteslutande vara
ansvariga inför bolaget och ej
erkänna någon annan myndighet.
Varje medlemsland skall
respektera dessa åliggandens
internationella karaktär.

e) Bolaget skall vederbörligen
beakta behovet av att säkerställa
högsta standard vad gäller
effektivitet, kompetens och
integritet som övergripande krav
vid anställning av bolagets
personal och vid fastställande av
deras anställningsvillkor.
Vederbörlig hänsyn skall också tas
till vikten av att rekrytera personal
på så bred geografisk bas som
möjligt och därvid beakta bolagets
regionala karaktär.

Avsnitt 8. Förhållandet till
banken
a) Bolaget skall vara en separat
enhet och avskilt från banken.
Bolagets medel skall hållas
avskilda från bankens. Utan hinder
av bestämmelserna i detta avsnitt
skall bolaget kunna träffa avtal
med banken om bl.a. lokaler,
personal och tjänster och om
ersättning för administrativa
utgifter som endera
organisationen haft för den andras
räkning.

b) Bolaget skall så långt möjligt
söka använda bankens lokaler,
utrustning och personal.

c) Bolaget skall ej till följd av
detta avtal kunna göras ansvarigt
för bankens åtgärder eller
förpliktelser eller banken göras
ansvarig för bolagets åtgärder
eller förpliktelser.

Avsnitt 9. Publicering av
årsredovisningar och
utsändning av rapporter
a) Bolaget skall publicera en årlig
verksamhetsberättelse
innehållande en reviderad
årsredovisning. Det skall också
tillställa medlemmarna en
kortfattad kvartalsrapport om dess
finansiella ställning och
resultatrapport över
verksamheten.

b) Bolaget kan även publicera
andra rapporter då så bedöms
lämpligt för att fullgöra sitt syfte
och sina uppgifter.

Avsnitt 10. Utdelning
a) Styrelsen kan fastställa hur stor
del av bolagets nettovinst som
efter avsättning till reserver skall
delas ut till aktieägarna.

b) Utdelningen skall fördelas i
proportion till varje medlems
inbetalade aktiekapital.

c) Utdelningen skall betalas på det
sätt och i den valuta som bolaget
bestämmer.

Artikel V
UTTRÄDE OCH SUSPENSION
AV MEDLEMMAR

Avsnitt 1. Rätt till utträde
a) Varje medlem kan utträda ur
bolaget genom att skriftligt
underrätta bolagets huvudkontor
om sin avsikt att göra detta. Sådant
utträde skall gälla från den dag
som anges i meddelandet, dock
tidigast sex månader efter det att
meddelandet ingivits till bolaget.
När som helst innan utträdet blir
giltigt kan medlemmen genom
skriftlig underrättelse till bolaget
återkalla sitt meddelande om
utträde.

b) Även efter utträde förblir
medlem ansvarig för alla
åtaganden gentemot bolaget som
medlemmen var underkastad den
dag då meddelandet om utträde
ingavs, däri inbegripet sådana som
anges i avsnitt 3 i denna artikel.
Om utträdet blir giltigt skall
medlemmen dock ej bli ansvarig
för åtaganden som uppkommer
genom bolagets verksamhet efter
den dag då bolaget mottog
meddelandet om utträde.

Avsnitt 2. Suspension av
medlemskap
a) Om en medlem underlåter att
uppfylla sina åtaganden gentemot
bolaget enligt detta avtal kan
dennes medlemskap suspenderas
genom beslut av styrelsen med tre
fjärdedels majoritet av
medlemmarnas röstetal, däri
inbegripet två tredjedelar av
styrelseledamöterna.

b) En sålunda suspenderad
medlem skall automatiskt upphöra
att vara medlem i bolaget inom ett
år från dagen för suspensionen
såvida ej styrelsen med samma
majoritet som anges i föregående
stycke a beslutar att häva
suspensionen.

c) Så länge suspensionen är i kraft
skall medlem inte ha rätt att utöva
några rättigheter enligt detta avtal
med undantag av rätten till utträde
men skall vara underkastad alla
sina förpliktelser.

Avsnitt 3. Villkor för utträde ur
medlemskap
a) Från den tidpunkt då
medlemskapet upphör skall
medlem ej längre ha del i bolagets
vinster och förluster och skall ej
heller ådra sig ansvar för lån och
garantier som bolaget därefter
beviljar. Bolaget skall vidta
åtgärder för återköp av sådan
medlems aktiepost som en del av
den ekonomiska uppgörelsen med
denne enligt bestämmelserna i
detta avsnitt.

b) Bolaget och en medlem kan
träffa överenskommelse om
utträde ur medlemskap och
återköp av medlemmen saktier på
villkor som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna. Om
en sådan överenskommelse inte
nås inom tre månader efter den
dag då medlemmen uttryckt sin
önskan att utträda ur bolaget eller
inom den tidsperiod varom
parterna enas skall återköpspriset
för medlemmens aktier motsvara
dess bokförda värde den dag
medlemmen upphör att ingå i
bolaget, varvid det bokförda värdet
skall avgöras utifrån bolagets
reviderade årsredovisning.

c) Betalning för aktier skall mot
överlämnande av motsvarande
aktiebrev erläggas i sådana rater
och vid sådana tidpunkter och i
sådana tillgängliga valutor som
bolaget med hänsyn till sin
finansiella ställning bestämmer.

d) Inga belopp som enligt detta
avsnitt tillkommer förutvarande
medlem för dess aktier skall
erläggas förrän en månad efter den
dag då medlemmen upphör att ingå
i bolaget. Om bolaget inom denna
tidrymd upphör med sin
verksamhet skall sådan medlems
rättigheter fastställas enligt
bestämmelserna i artikel VI och
medlemmen skall fortfarande
anses vara medlem i bolaget vid
tillämpningen av angivna artikel
med undantag för att den ej skall
ha rösträtt.
Artikel VI
SUSPENSION OCH
VERKSAMHETENS
UPPHÖRANDE

Avsnitt 1. Suspension av
verksamheten
I händelse av en krissituation kan
direktionen suspendera
verksamheten beträffande nya
investeringar, lån och garantier till
dess att styrelsen får tillfälle att
bedöma situationen och vidta
lämpliga åtgärder.

Avsnitt 2. Verksamhetens
upphörande
a) Bolaget kan upphöra med sin
verksamhet genom beslut av
styrelsen med tre fjärdedels
majoritet av medlemmarnas
röstetal, däri inbegripet två
tredjedelar av
styrelseledamöterna. Efter
verksamhetens upphörande skall
bolaget skyndsamt avsluta alla
aktiviteter utom sådana som har
samband med bibehållande,
bevarande och realiserande av
dess tillgångar och avveckling av
dess förpliktelser.

b) I avvaktan på en slutlig
avveckling av bolagets
förpliktelser och utskiftning av
dess tillgångar skall bolaget bestå
och bolagets och dess
medlemmars ömsesidiga
rättigheter och förpliktelser enligt
avtalet skall kvarstå oförminskade
med undantag av att ingen medlem
skall suspenderas eller utträda och
ingen utskiftning till
medlemmarna skall företas utom
enligt bestämmelserna i denna
artikel.
Avsnitt 3. Medlemmars
förpliktelser och betalning av
skulder
a) Medlemmarnas förpliktelser
som följer av teckning av
aktiekapital skall förbli i kraft till
dess att bolagets förpliktelser
avvecklats, däri inbegripet
betingade åtaganden.

b) Alla kreditorer som innehar
direkta fordringar skall betalas ur
sådana tillgångar i bolaget som
sådana fordringar kan belasta och
därnäst ur inbetalningar till
bolaget på obetalda
aktieteckningar vilka dessa
fordringar kan belasta. Innan några
betalningar erläggs till kreditorer
med direkta fordringar skall
direktionen vidta de åtgärder som
den anser nödvändiga för att
säkerställa fördelning pro rata
mellan innehavare av direkta och
betingade fordringar.

Avsnitt 4. Utskiftning av
tillgångar
a) Tillgångar skall inte utskiftas
till medlemmar på grundval av de
aktier de innehar i bolaget förrän
alla skyldigheter gentemot
kreditorer som kan belasta dessa
aktier har fullgjorts eller
åtgärdats. Sådan utskiftning måste
dessutom godkännas av styrelsen
genom beslut med tre fjärdedels
majoritet av medlemmarnas
röstetal, däri inbegripet två
tredjedelar av
styrelseledamöterna.

b) Varje utskiftning av tillgångar
till medlemmarna skall stå i
proportion till innehavet av aktier
och skall utföras vid den tidpunkt
och på de villkor bolaget anser
rättvisa och rimliga. Andelarna av
utskiftade tillgångar behöver inte
vara enhetliga vad gäller
tillgångarnas art. Ingen medlem
skall ha rätt att motta sin andel av
utskiftade tillgångar förrän den har
fullgjort sina skyldigheter
gentemot bolaget.

c) Varje medlem som mottar
tillgångar vilka utskiftats enligt
denna artikel skall åtnjuta samma
rättigheter beträffande dessa
tillgångar som bolaget åtnjöt före
utskiftningen.

Artikel VII
RÄTTSLIG STÄLLNING,
IMMUNITETER, UNDANTAG
OCH PRIVILEGIER

Avsnitt 1. Omfattning
För att möjliggöra för bolaget att
fullgöra sitt syfte och de uppgifter
som det har anförtrotts skall
status, immuniteter, undantag och
privilegier varom stadgas i denna
artikel beviljas bolaget inom varje
medlemslands territorium.

Avsnitt 2. Rättslig ställning
Bolaget skall vara juridisk person
och i synnerhet vara berättigat att

a) ingå överenskommelser,

b) förvärva och avyttra fast och lös
egendom, och

c) anhängiggöra rättegångar och
administrativa processer
Avsnitt 3. Rättegångar
a) Rättsliga åtgärder mot bolaget
kan vidtas endast inför behörig
domstol inom sådan medlems
territorium där bolaget har kontor,
har utnämnt ett ombud för att
motta delgivning eller
underrättelse om rättegång eller
har emitterat eller garanterat
värdepapper. Rättsliga åtgärder
mot bolaget kan inte vidtas av
medlemmar eller personer som
företräder medlemmar eller vilkas
krav härrör från medlemsländer.
Nämnda länder eller personer
skall dock ha tillgång till sådana
särskilda förfaranden till
biläggande av tvister mellan
bolaget och dess medlemsländer
varom kan stadgas i detta avtal, i
bolagets bolagsordning och
föreskrifter eller i
överenskommelser som ingåtts
med bolaget.

b) Bolagets egendom och
tillgångar skall, var de än befinner
sig och i vems besittning de än är,
vara skyddade mot alla former av
beslag, kvarstad eller utmätning
innan lagakraftvunnen dom mot
bolaget föreligger.
Avsnitt 4. Tillgångarnas
immunitet
Bolagets egendom och tillgångar
skall, var de än befinner sig och i
vems besittning de än är, vara
skyddade mot husrannsakan och
annan undersökning, förfogande,
konfiskering och expropriation
eller annan form av beslag eller
utmätning genom exekutiv eller
lagstiftande åtgärd.
Avsnitt 5. Arkivens okränkbarhet
Bolagets arkiv skall vara
okränkbara.

Avsnitt 6. Tillgångarnas frihet
från restriktioner
I den mån det är nödvändigt för att
möjliggöra för bolaget att
genomföra sitt syfte och sina
uppgifter och att driva sin
verksamhet i enlighet med detta
avtal skall all bolagets egendom
och övriga tillgångar vara befriade
från restriktioner, föreskrifter,
kontrollåtgärder och moratorier
av varje slag, med undantag av vad
som stadgas i detta avtal.

Avsnitt 7. Privilegium vid
kommunikation
Bolagets officiella meddelanden
skall av varje medlemsland ges
samma behandling som
medlemslandet ger andra
medlemmars officiella
meddelanden.

Avsnitt 8. Personliga
immuniteter och privilegier
Alla styrelseledamöter,
direktionsmedlemmar,
suppleanter, chefstjänstemän och
anställda i bolaget
skall ha följande privilegier och
immuniteter:
a) Immunitet mot rättegång vad
avser handlingar som de utfört i
tjänsten utom då bolaget häver
denna immunitet.

b) För dem som inte är
medborgare i vistelselandet
samma immuniteter mot
inreserestriktioner,
registreringsskyldighet för
utlänningar och värnplikt och
samma lättnader beträffande
valutabestämmelser som av
medlemslandet beviljas andra
medlemsländers officiella
representanter, tjänstemän och
anställda i jämförbar ställning.
c) Samma privilegier beträffande
reselättnader som av
medlemsländer beviljas andra
medlemsländers officiella
representanter, tjänstemän och
anställda i jämförbar ställning.
Avsnitt 9. Skattefrihet

a) Bolaget, dess egendom, övriga
tillgångar, inkomster och den
verksamhet och de transaktioner
det utför enligt detta avtal skall
vara befriade från all beskattning
och alla tullavgifter. Bolaget skall
även vara befriat från alla
förpliktelser i samband med
betalning, innehållande eller
uppbörd av skatt eller avgift.

b) Ingen skatt skall utgå på löner
och arvoden som av bolaget
utbetalas till chefstjänstemän eller
anställda i bolaget vilka ej är
medborgare i vistelselandet eller
har sitt hemvist där.

c) Ingen skatt av något slag skall
utgå på skuldförbindelse eller
värdepapper som emitterats av
bolaget, däri inbegripet utdelning
eller ränta, oavsett vem som är
innehavare,
1. som medför särbehandling av
sådan skuldförbindelse eller
sådant värdepapper endast på
grund av att de utställts av bolaget
eller
2. om den enda rättsliga grunden
för beskattningen är orten eller
valutan som de utställts i, gjorts
betalbara i eller har betalats i,
eller lokaliseringen av kontor
eller verksamhetslokal som
bolaget förfogar över.

d) Ingen skatt av något slag skall
utgå på skuldförbindelse eller
värdepapper som garanteras av
bolaget, däri inbegripet utdelning
och ränta, oavsett vem som är
innehavare,
1. som medför särbehandling av
sådan skuldförbindelse eller
sådant värdepapper endast på
grund av att de garanteras av
bolaget eller

2. om den enda rättsliga grunden
för beskattningen är
lokaliseringen av kontor eller
verksamhetslokal som utnyttjas av
bolaget.

Avsnitt 10. Fullgörande
Varje medlemsland skall, i
överensstämmelse med sitt
rättssystem, vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att göra de i
denna artikel fastställda
principerna giltiga inom sina egna
territorier och underrätta bolaget
om den åtgärd som vidtagits i
detta hänseende.

Avsnitt 11. Hävning
Bolaget kan efter eget
gottfinnande häva privilegier eller
immuniteter som grundas på
denna artikel i den mån och på de
villkor som det fastställer.

Artikel VIII
ÄNDRINGAR

Avsnitt 1. Ändringar
a) Detta avtal kan endast ändras
efter beslut av styrelsen med fyra
femtedels majoritet av
medlemmarnas röstetal, däri
inbegripet två tredjedelar av
styrelseledamöterna.

b) Utan hinder av bestämmelserna
i a ovan skall styrelsens enhälliga
beslut krävas för godkännande av
ändring rörande

1. rätten att utträda ur bolaget
såsom stadgas i artikel V avsnitt 1,

2. rätten att förvärva aktier i
bolaget såsom stadgas i artikel II
avsnitt 5, och

3. begränsning av
ansvarsskyldighet såsom stadgas i
artikel II avsnitt 6.

c) Förslag till ändring i detta avtal
skall, vare sig det härrör från ett
medlemsland eller direktionen,
meddelas styrelsens ordförande
som skall framlägga förslaget för
styrelsen. Då en ändring har
godkänts skall bolaget bekräfta
detta genom ett officiellt
meddelande till alla medlemmar.
Ändringar skall träda i kraft för
alla medlemmar tre månader efter
dagen för det officiella
meddelandet, såvida ej styrelsen
anger annan tidsperiod.

Artikel IX
TOLKNING OCH
SKILJEDOM

Avsnitt 1. Tolkning
a) Fråga om tolkningen av
bestämmelserna i detta avtal som
uppkommer mellan medlem och
bolaget eller mellan medlemmar
skall hänskjutas till direktionen
för avgörande. Medlemmar som
särskilt berörs av den fråga som
behandlas skall ha rätt till direkt
representation i direktionen
såsom stadgas i artikel IV avsnitt
4.1.

b) I varje fall då direktionen har
fattat ett beslut enligt a ovan kan
medlem begära att frågan
hänskjuts till styrelsen vars beslut
skall vara slutgiltigt. I avvaktan på
styrelsens beslut kan bolaget, i
den mån det anser detta
nödvändigt, handla på grundval av
direktionens beslut.

Avsnitt 2. Skiljedom
Om meningsskiljaktighet skulle
uppstå mellan bolaget och en
medlem som upphört att vara
medlem eller mellan bolaget och
medlem efter godtagande av ett
beslut att avsluta bolagets
verksamhet skall denna
meningsskiljaktighet hänskjutas
till skiljedom av domstol med tre
skiljedomare. En skiljedomare
skall utses av bolaget, en av berörd
medlem och den tredje, såvida ej
parterna överenskommer
annorlunda, av presidenten i
Internationella domstolen. Om
alla ansträngningar att nå ett
enhälligt beslut misslyckas skall
frågan avgöras av de tre
skiljedomarna genom
majoritetsbeslut. Den tredje
skiljedomaren skall ha
bemyndigande att avgöra alla
procedurfrågor i händelse parterna
inte kan enas härom.

Artikel X
ALLMÄNNA
BESTÄMMELSER
Avsnitt 1. Bolagets huvudkontor

Bolagets huvudkontor skall vara
förlagt till samma lokaler som
bankens huvudkontor. Bolagets
direktion kan upprätta andra
kontor inom ett medlemslands
territorium genom beslut av
medlemmarna med minst två
tredjedels majoritet.

Avsnitt 2. Förhållande till andra
organisationer
Bolaget kan ingå avtal med andra
organisationer för syften som är
förenliga med detta avtal.

Avsnitt 3.
Kommunikationskanaler

Varje medlem skall utse ett
officiellt organ för
kommunikation med bolaget i
frågor rörande detta avtal.

Artikel XI
SLUTBESTÄMMELSER

Avsnitt 1. Undertecknande och
godtagande
a) Detta avtal skall deponeras hos
banken där det till den 31
december 1985 eller den senare
dag som bolagets direktion
bestämmer skall vara öppet för
undertecknande av representanter
för de i bilaga A uppräknade
länderna. I händelse att avtalet inte
trätt i kraft kan en senare dag
fastställas av representanter för
signatärländerna av
slutdokumentet vid
förhandlingarna om bildandet av
Interamerikanska
investeringsbolaget. Varje
signatärland av detta avtal skall
hos banken deponera ett
instrument som fastslår att det har
godtagit eller ratificerat detta
avtal i enlighet med sina egna
lagar och har vidtagit nödvändiga
åtgärder för att fullgöra alla sina
förpliktelser enligt avtalet.

b) Banken skall sända bestyrkta
kopior av avtalet till
medlemmarna och vederbörligen
underrätta dem om varje
undertecknande och deponering av
godtagande- eller
ratifikationsinstrument enligt a
ovan samt dagen härför.

c) Den dag eller efter den dag då
bolaget börjar sin verksamhet kan
banken ta emot undertecknande
och godtagande- eller
ratifikationsinstrument till detta
avtal från land vars medlemskap
godkänts enligt artikel II avsnitt 1
b.

Avsnitt 2. Ikraftträdande
a) Detta avtal träder i kraft då det
har undertecknats och godtagande-
eller ratifikationsinstrument har
deponerats enligt avsnitt 1 i denna
artikel av representanter för
länder vilkas aktieteckningar
omfattar minst två tredjedelar av
hela det antal aktieteckningar som
anges i bilaga A, däri inbegripet

1. aktieteckning av det
medlemsland som har största
antalet aktier, och

2. aktieteckningar av regionala
utvecklingsländer som är
medlemmar och vilkas aktier till
antalet är större än alla andra
teckningar.

b) Länder vilkas godtagande- eller
ratifikationsinstrument deponerats
före dagen för avtalets
ikraftträdande skall bli
medlemmar denna dag. Övriga
länder skall bli medlemmar den
dag då deras godtagande- eller
ratifikationsinstrument deponeras.

Avsnitt 3. Inledning av
verksamheten
Så snart detta avtal träder i kraft
enligt avsnitt 2 i denna artikel
skall ordföranden i banken
sammankalla det första
styrelsesammanträdet. Bolaget
skall inleda sin verksamhet den
dag detta sammanträde hålls.
Upprättat i staden Washington,
District of Columbia, USA, i ett
originalexemplar den 19
november 1984, vars engelska,
franska, portugisiska och spanska
texter är lika giltiga, och som
skall deponeras i Interamerikanska
utvecklingsbankens arkiv, vilken
genom sin underskrift nedan
samtyckt till att vara depositarie
av avtalet och att underrätta
regeringarna i samtliga i bilaga A
angivna länder om den dag då detta
avtal träder i kraft enligt avsnitt 2 i
artikel XI.

Annex A
SUBSCRIPTIONS OF THE SHARES IN THE CORPORATION''''S
AUTHORIZED CAPITAL STOCK

(Shares of US$10,000 each)
Fel! Ogiltigt filnamn.

Countries
Number of
paid-in
capital
shares
Percentage
Fel! Ogiltigt filnamn.

Fel! Ogiltigt filnamn.

Regional developing
countries

Argentina
2,327
11.6361
Brazil
2,327
11.6361
Mexico
1,498
7.4902
Venezuela
1,248
6.2383
Fel! Ogiltigt filnamn.
Fel!
Ogiltigt
filnamn.
Fel!
Ogiltigt
filnamn.
Fel! Ogiltigt filnamn.
Subtotal
7,400
37.000

Chile
690
3.45
Columbia
690
3.45
Peru
420
2.10
Fel! Ogiltigt filnamn.
Fel!
Ogiltigt
filnamn.
Fel!
Ogiltigt
filnamn.
Fel! Ogiltigt filnamn.
Subtotal
1,800
9.00

Bahamas
43
0.215
Barbados
30
0.150
Bolivia
187
0.935
Costa Rica
94
0.470
Dominican Republic
126
0.630
Ecuador
126
0.630
El Salvador
94
0.470
Guatemala
126
0.630
Guyana
36
0.180
Haiti
94
0.470
Honduras
94
0.470
Jamaica
126
0.630
Nicaragua
94
0.470
Panama
94
0.470
Paraguay
94
0.470
Trinidad and Tobago
94
0.470
Uruguay
248
1.240
Fel! Ogiltigt filnamn.
Fel!
Ogiltigt
filnamn.
Fel!
Ogiltigt
filnamn.
Fel! Ogiltigt filnamn.
Fel!
Ogiltigt
filnamn.
Fel!
Ogiltigt
filnamn.
Fel! Ogiltigt filnamn.
Subtotal
1,800
9.000

Fel! Ogiltigt filnamn.Total
11,000
55.000

United States of America
5,100
25.50

Other Countries

Austria
100
0.50
France
626
3.13
Germany
626
3.13
Israel
50
0.25
Italy
626
3.13
Japan
626
3.13
Netherlands
310
1.55
Spain
626
3.13
Switzerland
310
1.55

Fel! Ogiltigt filnamn.
Subtotal
3,900
19.50

Fel! Ogiltigt filnamn.
GRAND TOTAL
20,000
100.00
Fel! Ogiltigt filnamn.
Fel!
Ogiltigt
filnamn.
Fel!
Ogiltigt
filnamn.
1 The representatives of Argentina and Brazil stated that their participation in
the
capital of the Corporation should not only match their shares in the capital of
the
Bank, but also maintain their relative shares in the total amount contributed by
the
regional developing countries in the capital of the Bank.
2 The Mexican delegation makes the subscription listed above in order to help
eliminate the oversubscription that has prevented the Inter-American Investment
Corporation from coming into operation. Nevertheless, it wishes to put on record
the
desire of Mexico to achieve greater share participation in these multilateral
organizations, to more adequately reflect through a system of objective
indicators its
size in terms of economy, population and requirements for financial support for
its
development process.
3 Venezuela ratifies that it has decided to subscribe 1,248 shares of the Inter-
American Investment Corporation, which gives it a participation of 6.238% in its

capital, to enable the Corporation to begin operating as soon as possible.
However,
Venezuela states for the record that it has not abandoned its desire to achieve
a
greater share participation in the future.

BILAGA A

TECKNING AV AKTIER I BOLAGETS AKTIEKAPITAL
(Aktier på vardera 10 000 US-dollar)

Länder
Antal betalda
aktier

Andel
Argentina
2 327
11,636
Brasilien
2 327
11,636
Mexico
1 498
7,4902
Venezuela
1 248
6,2383
Delsumma
7 400
37,000

Chile
690
3,45
Colombia
690
3,45
Peru
420
2,10
Delsumma
1 800
9,00
Bahamas
43
0,215
Barbados
30
0,150
Bolivia
187
0,935
Costa Rica
94
0,470
Dominikanska republiken
126
0,630
Ecuador
126
0,630
El Salvador
94
0,470
Guatemala
126
0,630
Guyana
36
0,180
Haiti
94
0,470
Honduras
94
0,470
Jamaica
126
0,630
Nicaragua
94
0,470
Panama
94
0,470
Paraguay
94
0,470
Trinidad och Tobago
94
0,470
Uruguay
248
1,240
Delsumma
1 800
9,000
Totalt
11 000
55,000
USA
5 100
25,50
Övriga länder

Frankrike
626
3,13
Israel
50
0,25
Italien
626
3,13
Japan
626
3,13
Nederländerna
310
1,55
Schweiz
310
1,55
Spanien
626
3,13
Tyskland
626
3,13
Österrike
100
0,50
Delsumma
3 900
19,50
Totalt
20 000
100,0

Lagen omtryckt 1994:717.
Senaste lydelse 1999:5.
Argentinas och Brasiliens representanter uttalade att deras deltagande i
bolagets aktiekapital inte endast
skullle motsvara deras aktiekapital i banken utan också vidmakthålla deras
relativa andelar i hela det
belopp varmed de regionala utvecklingsländerna bidragit till bankens
aktiekapital.
Argentinas och Brasiliens representanter uttalade att deras deltagande i
bolagets aktiekapital inte endast
skulle motsvara deras aktiekapital i banken utan också vidmakthålla deras
relativa andelar i hela det
belopp varmed de regionala utvecklingsländerna bidragit till bankens
aktiekapital.
3Venezuela bekräftar att landet har beslutat teckna sig för 1.248 aktier i
Interamerikanska
utvecklingsbolaget vilket medför en andel av 6,23% i dess aktiekapital för att
göra det möjligt för bolaget
att börja sin verksamhet så

Prop. 2000/01:39

2

1

Prop. 2000/01:39

2

1

3

1

4

30

4

1

5

4

6

5

1

6

6

7

6

10

20

Prop. 2000/01:39
Bilaga 1

Prop. 2000/01:39
Bilaga 2

61