Regeringens proposition

2000/01:123

Vissa ändringar i lagen om rättegången i arbets-
tvister och lagen om Forskarskattenämnden

Prop.

2000/01:123

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2001

Göran Persson

Mona Sahlin

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister skall en ledamot i
Arbetsdomstolen företräda staten som arbetsgivare. I propositionen före-
slås att denna ledamot skall utses efter förslag av Arbetsgivarverket. Vi-
dare föreslås ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister och i lagen
(1999:1305) om Forskarskattenämnden till följd av att Sveriges Industri-
förbund har upplösts och att Svenska Arbetsgivareföreningen har bytt
namn till Föreningen Svenskt Näringsliv. Slutligen föreslås en ändring i
lagen om Forskarskattenämnden med anledning av att Närings- och tek-
nikutvecklingsverkets uppgifter när det gäller forskning har övertagits av
den nya myndigheten Verket för innovationssystem.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.

1 Riksdagen 2000/01. 1 saml. Nr 123

Innehållsförteckning

Prop. 2000/01:123

1    Förslag till riksdagsbeslut.................................................................3

2   Lagtext...............................................................................................4

2.1     Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister...................................................4

2.2     Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1305) om

Forskarskattenämnden........................................................6

3   Ärendet och dess beredning..............................................................7

4   Gällande rätt......................................................................................7

5   Överväganden...................................................................................8

5.1      Företrädare för staten som arbetsgivare i

Arbetsdomstolen.................................................................8

5.2     Föreningen Svenskt Näringsliv och Verket för

innovationssystem..............................................................9

6   Författningskommentar...................................................................10

6.1     Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister.................................................10

6.2     Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1305) om

Forskarskattenämnden......................................................10

Bilaga 1 Förteckning över remissinstanser......................................11

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 april 2001.........12

Prop. 2000/01:123

1       Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,

2. lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden.

1* Riksdagen 2000/01. 1 saml. Nr 123

Prop. 2000/01:123

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om
rättegången i arbetstvister

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 och 4 §§ lagen (1974:371) om rätte-
gången i arbetstvister1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Av övriga fjorton ledamöter utses
fyra efter förslag av Svenska ar-
betsgivareföreningen, en efter för-
slag av Svenska kommunförbun-
det, en efter förslag av Landstings-
förbundet, en såsom representant
för staten som arbetsgivare, fyra
efter förslag av Landsorganisatio-
nen i Sverige, två efter förslag av
Tjänstemännens centralorganisa-
tion och en efter förslag av Sveri-
ges Akademikers Centralorganisa-
tion.

3 kap.

3 §5

Av övriga fjorton ledamöter utses
fyra efter förslag av Föreningen
Svenskt Näringsliv, en efter förslag
av Svenska kommunförbundet, en
efter förslag av Landstingsförbun-
det, en efter förslag av Arbetsgi-
varverket, fyra efter förslag av
Landsorganisationen i Sverige, två
efter förslag av Tjänstemännens
centralorganisation och en efter
förslag av Sveriges Akademikers
Centralorganisation.

Vad som i första stycket sägs om utseende av ledamot äger motsvaran-
de tillämpning på utseende av ersättare för sådan ledamot.

Förslag till ledamöter och ersättare skall uppta minst dubbelt så många
personer som de som skall utses med ledning av förslaget. Har sådant
förslag ej avgetts, förordnar regeringen ändå ledamöter och ersättare till
föreskrivet antal.

3 kap.

Är ordförande hindrad att tjänstgöra, far vice ordförande inträda i ordfö-
randes ställe. Ersättare för vice ordförande far dock inträda i ordförandes

ställe endast vid handläggning som

Är annan ledamot än ordförande
hindrad att tjänstgöra i visst mål,
inträder ledamot eller ersättare
som utsetts på motsvarande sätt.

avses i 7 §.

Är annan ledamot än ordförande
hindrad att tjänstgöra i visst mål,
inträder ledamot eller ersättare
som utsetts på motsvarande sätt.

1 Lagen omtryckt 1977:530.

2 Senaste lydelse 1992:124.

Därvid anses ledamöter som ut-
setts efter förslag av Svenska
kommunförbundet och Lands-
tingsförbundet samt ledamot som
representerar staten som arbetsgi-
vare ha utsetts på samma sätt.

Därvid anses ledamöter som ut- Prop. 2000/01:123
setts efter förslag av Svenska
kommunförbundet, Landstingsför-
bundet och Arbetsgivarverket ha
utsetts på samma sätt.

Kan ledamot eller ersättare ej tillkallas enligt andra stycket, får ordfö-
randen i målet kalla annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig
ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

Prop. 2000/01:123

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1305) om
F orskarskattenämnden

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1999:1305) om Forskarskatte-
nämnden skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3

Forskarskattenämnden består av sex ledamöter och fem personliga ersät-
tare. Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för högst fyra
år i taget.

Regeringen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordfö-
rande samt bland ersättarna en ersättare för vice ordföranden. Dessa tre
skall ha särskild insikt i beskattningsfrågor. Övriga ledamöter och ersät-
tare skall ha särskild insikt i företagslednings-, forsknings- eller produkt-
utvecklingsfrågor.

Svenska Arbetsgivareföreningen
och Sveriges Industriförbund skall
gemensamt ge förslag till en leda-
mot och en ersättare. Vetenskaps-
rådet skall ge förslag till två leda-
möter och två ersättare. Närings-
och teknikutvecklingsverket skall
ge förslag till en ledamot och en
ersättare.

Föreningen Svenskt Näringsliv
skall ges möjlighet att lämna för-
slag till en ledamot och en ersätta-
re. Vetenskapsrådet skall ges möj-
lighet att lämna förslag till två
ledamöter och två ersättare. Verket
för innovationssystem skall ges
möjlighet att lämna förslag till en
ledamot och en ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

3 Senaste lydelse 2000:1162.

Prop. 2000/01:123

3 Ärendet och dess beredning

Inom Näringsdepartementet har en promemoria Vissa ändringar i lagen
om rättegången i arbetstvister och lagen om Forskarskattenämnden upp-
rättats (dnr N2001/3032/RS). Promemorian innehåller förslag till änd-
ringar i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och lagen
(1999:1305) om Forskarskattenämnden. Promemorians lagförslag över-
ensstämmer med regeringens. Promemorian har remissbehandlats och en
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 1. Remissyttrandena
finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (dnr N2001/3032/RS). I proposi-
tionen behandlas de förslag som tagits upp i promemorian.

Förslaget till lagändringar utgörs dels av anpassning av lagtexten på
grund av namnändringar, dels av anpassning till i dag rådande faktiska
förhållanden. Lagförslagen är av så enkel beskaffenhet att Lagrådets hö-
rande inte har ansetts nödvändigt.

4 Gällande rätt

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrätts-
liga tvister. För att bredda kunskapen om avtals- och arbetsförhållanden
på arbetsmarknaden och skapa en förankring hos organisationerna på
arbetsmarknaden skall vissa ledamöter i domstolen företräda arbetsgivar-
och arbetstagarintressen. Ledamöterna i domstolen utses av regeringen.
Enligt 3 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister skall
tretton av domstolens ledamöter utses efter förslag av olika, i lagen an-
givna, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt en såsom repre-
sentant för staten som arbetsgivare. På arbetsgivarsidan skall en
representant utses efter förslag från Svenska Arbetsgivareföreningen
(SAF).

Forskarskattenämnden

Forskarskattenämnden har till uppgift att pröva om förutsättningarna för
vissa skattelättnader enligt 11 kap. 22 § inkomstskattelagen är uppfyllda
för utländska forskare som tillfälligt arbetar i Sverige. Nämnden består
enligt 2 § lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden av sex ledamöter
och fem ersättare som förordnas av regeringen. SAF och Sveriges indu-
striförbund skall gemensamt ge förslag till en ledamot och en ersättare.
Vidare skall enligt lagen Vetenskapsrådet och Närings- och teknikut-
vecklingsverket ge förslag till ledamöter och ersättare.

Överväganden

Prop. 2000/01:123

5.1 Företrädare för staten som arbetsgivare i Arbetsdom-
stolen

Regeringens förslag: Den ledamot i Arbetsdomstolen som skall före-
träda staten som arbetsgivare skall utses efter förslag av Arbetsgivar-
verket.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig har tillstyrkt
eller lämnat förslaget utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: Arbetsgivarverket är den myndighet
som har ansvar för statliga arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket har bl.a.
till uppgift att företräda staten som arbetsgivare i olika sammanhang. Av
förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket och för-
ordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. framgår att Ar-
betsgivarverket sluter kollektivavtal som reglerar anställnings- eller av-
talsvillkor för arbetstagare hos myndigheterna under regeringen på sta-
tens vägnar. Verket far också företräda icke-statliga arbetsgivare som har
uppdragit åt verket att träffa kollektivavtal. Vidare företräder Arbetsgi-
varverket staten vid arbetstvister mellan staten och arbetstagare hos sta-
ten som skall handläggas enligt lagen om rättegången i arbetstvister.

Arbetsgivarverket inrättades 1994 efter en ombildning av Statens ar-
betsgivarverk. Syftet med reformen var att skapa en starkare och mer
sammanhållen arbetsgivarorganisation för det statliga området som kun-
de företräda myndigheternas och vissa icke-statliga arbetsgivares intres-
sen i centrala arbetsgivarpolitiska frågor. I samband med Arbetsgivarver-
kets ombildning uttalade regeringen att det vore lämpligt att låta verket
lämna förslag till ledamöter i olika partssammansatta organ (prop.
1993/94:77 s. 22). En sådan ordning gäller enligt uttryckliga författ-
ningsbestämmelser för flera andra statliga organ med anknytning till ar-
betsmarknaden, som t.ex. Nämnden mot diskriminering enligt 27 § för-
ordningen (1999:171) med instruktion för Nämnden mot diskriminering
och Jämställdhetsnämnden enligt 26 § förordningen (1991:1437) med
instruktion för Jämställdhetsnämnden.

Arbetsgivarverket har föreslagit att det bör komma till klart uttryck i
lagen om rättegången i arbetstvister att verket företräder staten som ar-
betsgivare även vid utseende av ledamöter i Arbetsdomstolen.

Den ledamot i Arbetsdomstolen som skall företräda staten som arbets-
givare utses av regeringen. I praktiken sker detta efter förslag från Ar-
betsgivarverket. Den av Arbetsgivarverket föreslagna ändringen är alltså
närmast ett förtydligande av den ordning som gäller redan idag. Det är
lämpligt att lagen om rättegången i arbetstvister ändras så att detta fram-
går av lagtexten.

De föreslagna ändringarna bör träda i kraft den 1 juli 2001. De medför
inte några ekonomiska konsekvenser.

5.2 Föreningen Svenskt Näringsliv och Verket för inno- Prop. 2000/01:123
vationssystem

Regeringens förslag: Lagen om rättegången i arbetstvister och lagen
(1999:1305) om Forskarskattenämnden skall ändras så att Föreningen
Svenskt Näringsliv ersätter Svenska Arbetsgivareföreningen. Lagen
om Forskarskattenämnden skall även ändras som en följd av att dåva-
rande Närings- och teknikutvecklingsverkets uppgifter när det gäller
forskning har övertagits av den nya myndigheten Verket för innova-
tionssystem. Vidare skall lagen om Forskarskattenämnden ändras så
att organisationer och myndigheter inte längre skall lämna förslag utan
i stället ges möjlighet att lämna förslag till ledamöter och ersättare i
F orskarskattenämnden.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig har tillstyrkt
eller lämnat förslagen utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: Sveriges Industriförbund skall upplö-
sas och verksamheten skall föras över till Svenska Arbetsgivareförening-
en (SAF). I samband med detta har SAF beslutat att byta namn till Före-
ningen Svenskt Näringsliv. Namnändringen trädde i kraft den 29 mars
2001. Som en följd av detta bör SAF bytas ut mot Föreningen Svenskt
Näringsliv i 3 kap. 3 § lagen om rättegången i arbetstvister och 2 § lagen
(1999:1305) om Forskarskattenämnden.

Närings- och teknikutvecklingsverkets uppgifter har den 1 januari
2001 övertagits av tre nya myndigheter. Verket för näringslivsutveckling
är den nya myndigheten för företagsutveckling. När det gäller forskning
och utveckling inom teknik, transport, kommunikation och arbetsliv är
det numera Verket för innovationssystem som ansvarar för dessa uppgif-
ter. Slutligen ansvarar Institutet för tillväxtpolitiska studier för analyser,
omvärldsbevakning och utvärdering. Med hänsyn till att Verket för inno-
vationssystem har hand om forskningsfrågor får det anses som mest
lämpligt att denna myndighet också lämnar förslag till ledamot och ersät-
tare i Forskarskattenämnden. Lagen om Forskarskattenämnden bör därför
ändras så att Närings- och teknikutvecklingsverket byts ut mot Verket för
innovationssystem.

Av 2 § lagen om Forskarskattenämnden framgår att SAF och Sveriges
Industriförbund, Vetenskapsrådet och Närings- och teknikutvecklings-
verket skall ge förslag till ledamöter och ersättare i Forskarskattenämn-
den. Det är inte lämpligt att ålägga privaträttsliga organ en skyldighet av
nu nämnda slag. Det saknas vidare anledning att behandla andra förslags-
ställare på annat sätt. Lagen bör därför ändras så att Föreningen Svenskt
Näringsliv, Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem inte
åläggs att lämna förslag utan istället skall ges möjlighet att lämna förslag
till ledamöter och ersättare.

De föreslagna ändringarna bör träda i kraft den 1 juli 2001. De medför
inte några ekonomiska konsekvenser.

Prop. 2000/01:123

6 Författningskommentar

6.1      Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om
rättegången i arbetstvister

3 kap.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.1 och 5.2.

I bestämmelsen anges hur ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen
skall utses. Första stycket har ändrats på så sätt att det anges att en leda-
mot i Arbetsdomstolen skall utses av Föreningen Svenskt Näringsliv i
stället för av Svenska Arbetsgivareföreningen. Denna ändring görs med
anledning av att Svenska Arbetsgivareföreningen har bytt namn till Före-
ningen Svenskt Näringsliv. Första stycket har också ändrats på så sätt att
det nu uttryckligen anges att den ledamot i Arbetsdomstolen som enligt
den hittillsvarande lydelsen skulle företräda staten som arbetsgivare skall
utses efter förslag av Arbetsgivarverket.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.1.

Första stycket har ändrats som en följd av ändringen i 3 §.

6.2      Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1305) om

F orskarskattenämnden

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.2.

I bestämmelsen anges hur ledamöter och ersättare i Forskarskatte-
nämnden skall utses. Bestämmelsens tredje stycke har ändrats så att
Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund samt När-
ings- och teknikutvecklingsverket har bytts ut till Föreningen Svenskt
Näringsliv respektive Verket för innovationssystem. Enligt tidigare orda-
lydelse ålades myndigheter och organisationer att lämna förslag till le-
damöter och ersättare. Lydelsen har ändrats så att myndigheter och orga-
nisationer nu i stället ges möjlighet att lämna sådana förslag.

10

Förteckning över remissinstanser

Prop. 2000/01:123

Bilaga 1

Promemorian Vissa ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister och
lagen om Forskarskattenämnden har remitterats till Arbetsgivarverket,
Riksskatteverket, Forskarskattenämnden, Arbetsdomstolen, Arbetslivs-
institutet, Verket för innovationssystem, Verket för näringslivsutveck-
ling, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Landsorganisationen i Sveri-
ge, Landstingsförbundet, Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska
kommunförbundet, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Sverige
Industriförbund och Tjänstemännens Centralorganisation.

11

Näringsdepartementet                                   Prop'2000/01 123

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 april 2001

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-

Wallén, Thalén, Winberg, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Östros,

Messing, Rosengren, Lejon, Lövdén, Bodström

Föredragande: Mona Sahlin

Regeringen beslutar proposition 2000/01:123 Vissa ändringar i lagen om
rättegången i arbetstvister och lagen om Forskarskattenämnden.

Eländers Gotab 61269, Stockholm 2001

12