Trafikutskottets betänkande
2000/01:TU05

Genomförande av Östersjöstrategin


Innehåll

2000/01

TU5

Sammanfattning

I detta betänkande tillstyrker utskottet regeringens
förslag  till  ändringar i lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg. Ändringarna
syftar till att i svensk lagstiftning genomföra
Östersjöstrategin för mottagningsanordningar  för
fartygsgenererat avfall och därtill hörande frågor.

Propositionen

Regeringen  (Näringsdepartementet)  föreslår  i
proposition  1999/2000:133  att  riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.
Lagförslaget är fogat som bilaga till
betänkandet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller lagförslag som gör det
möjligt  att  genomföra  Östersjöstrategin  för
mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall
och tillhörande frågor (Östersjöstrategin), som har
arbetats    fram    inom    ramen    för
Helsingforskonventionen. Syftet med strategin är att
skydda  miljön  i  Östersjöområdet från skadlig
påverkan från fartyg. Detta skall åstadkommas genom
ett  antal  åtgärder  såsom t.ex.  obligatorisk
avfallslämning    från    fartyg    till
mottagningsanordningar i land och ett enhetligt
avgiftssystem för mottagningen av avfall.
Ändringar föreslås i lagen (1980:424) om åtgärder
mot förorening från fartyg, huvudsakligen i form av
bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som
regeringen utser att meddela föreskrifter i de
avseenden  som  krävs  för  att  genomföra
Östersjöstrategin. Bemyndigandena avser rätt att
meddela föreskrifter om
- var mottagningsanordningar skall finnas och vem
som skall svara för dem,
- mottagningsanordningarnas utformning och drift,
- obligatorisk avfallslämning,
- skyldighet att i förväg anmäla avlämning av avfall
från fartyg till en mottagningsanordning,
- skyldighet att vidta åtgärder i samband med
mottagandet och hanteringen av sådant avfall från
fartyg som innehåller skadliga ämnen samt
- skyldighet att upprätta avfallshanteringsplaner.
Det föreslås även att en bestämmelse införs i lagen
om att anordningar för mottagning av avfall från
fartyg skall vara placerade och utformade så att de
fartyg som använder anordningarna  inte orsakas
onödig försening.
Vidare  föreslås ett tillägg som innebär  att
tillsynsmyndigheten vid inspektion av fartyg får
kontrollera att den obligatoriska avfallslämningen
har fullgjorts.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2001.
Därutöver  lämnas  en  redogörelse  för  hur
rekommendationen 19/6 till Helsingforskonventionens
bilaga III om kriterier och åtgärder beträffande
förhindrande av förorening från landbaserade källor
har genomförts i svensk lagstiftning.

Motionerna

1999/2000:T32 av Per-Richard Molén m.fl. (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om utfärdande av
aktuella förordningar.

1999/2000:T33 av Sven Bergström m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om sanktioner för de
fartyg som inte följer bestämmelserna om att lämna
avfall till mottagningsanordning i hamn,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att skärpa de
straffrättsliga sanktionerna för miljöbrott till
havs,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att Kustbevakningen
måste tillföras erforderliga resurser.

Utskottet

1 Bakgrund

1.1 Om Östersjöstrategin och dess tillkomst

Östersjöstrategin har utarbetats inom ramen för
Helsingforskonventionen.  Konventionen  i  sin
ursprungliga  version undertecknades år 1974 av
staterna runt Östersjön. År 1992 antogs en ny
version som undertecknades av Östersjöstaterna och
dessutom  av  EU.  Verkställande  organ  inom
konventionen är Helsingforskommissionen (HELCOM) med
ett sekretariat  och fem permanenta kommittéer.
Konventionen bygger till stor del på andra, globala
konventioner, bl.a. 1973  års  konvention  till
förhindrande  av  förorening  från  fartyg  med
ändringsprotokoll från 1978 (MARPOL 1973/78).
Syftet  med  Östersjöstrategin är att minimera
miljöpåverkan från  sjöfarten i Östersjöområdet.
Strategin omfattar samtliga fartyg, således inte
bara handelsfartyg utan också arbets-, fiske- och
fritidsfartyg. Tyngdpunkten i strategin ligger på
förebyggande åtgärder.
Strategin innefattar totalt nio rekommendationer
rörande genomförandet. Sammanfattningsvis innebär
rekommendationerna följande:
1 I  princip  måste  alla  fartyg   lämna
fartygsgenererat avfall som inte får släppas ut.
2
3 Det blir förbjudet att släppa ut toalettavfall
också från mindre fartyg.
4
5 Alla fartyg som anlöper en hamn skall bidra till
hanteringskostnaderna, oavsett om de lämnar något
avfall eller inte.
6
7 Kostnaderna bakas in i hamnavgiften.
8
9 Denna princip skall tillämpas för oljeavfall men
målet är att rekommendationen skall tillämpas
även på annat avfall.
10
11 Ikraftträdandedatum  varierar mellan de olika
bestämmelserna.  Förbudet  mot  utsläpp  av
toalettavfall  från  mindre  fartyg  och  om
utrustning för kvarhållande av sådant avfall
skall gälla från den 1 januari 2005.
12
1.2 Pågående arbete inom EU

Inom EU pågår för närvarande arbete med att ta fram
ett direktiv om mottagningsanordningar i hamn för
fartygsgenererat avfall och lastrester från fartyg.
Av propositionen framgår att strävan i arbetet har
varit   att  nå  en  överensstämmelse  med
Östersjöstrategin och att inte i något avseende
begränsa denna.

1.3 Gällande svensk lagstiftning

I svensk lagstiftning är det främst två regelverk
som berörs av de frågor Östersjöstrategin behandlar,
nämligen  dels   avfallslagstiftningen,   dvs.
miljöbalken (1998:808) och renhållningsförordningen
(1998:902), dels  föroreningslagstiftningen,  som
omfattar tre författningar, lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg med anslutande
förordning  (1980:789)   samt  Sjöfartsverkets
kungörelse (SJÖFS 1985:19) med  föreskrifter om
åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Frågor om
mottagning  och  hantering  faller  med  dagens
lagstiftning  under  avfallslagstiftningen,  med
undantag för barlast-  och  tankspolvatten  som
regleras     i    föroreningslagstiftningen.
Föroreningslagen avser bl.a. förbud mot förorening,
fartygs  konstruktion, mottagning  av  förorenat
barlast- och tankspolvatten, tillsyn m.m. Reglerna
gäller svenska fartyg i hela världen och utländska
fartyg på svenskt territorium och inom Sveriges
ekonomiska zon. Föroreningslagen innehåller inga
regler om skyldighet för fartyg att lämna avfall i
land.

1.4 Östersjöns miljömässiga förutsättningar

Östersjön är ett s.k. brackvattenhav. Blandningen av
sött  och  salt  vatten  skapar  särskilda
miljöförutsättningar. Eftersom det inte finns några
djurarter särskilt anpassade till brackvatten är
beståndet av större arter begränsat till ca åttio,
att jämföra med över tusen i Västerhavet. Utmärkande
för Östersjön är vidare att det är ett instängt hav.
Vatten från Atlanten kan bara komma in genom några
få smala sund. Den genomsnittliga tiden för utbyte
av vatten beräknas till ca 30 år. Skillnaderna i
salthalt och temperatur skapar skiktningar i flera
lager mellan vilka knappast någon vattenblandning
förekommer. Syreproducerande växter finns bara i det
översta lagret. I det understa lagret finns endast
syrekonsumerande  djur  och bakterier. För  hög
näringstillförsel   innebär   att   antalet
syrekonsumenter växer och att vattnet drabbas av
syrebrist.

1.5 Östersjöns nuvarande tillstånd

Östersjöns miljötillstånd har i vissa hänseenden
förbättrats under senare år. Det gäller främst den
minskade förekomsten av gifter, t.ex. DDT och PCB.
Men syrebrist och övergödning är problem som är
långt ifrån sin lösning. Helsingforskonventionens
miljökommitté sammanställer  årligen  en rapport
rörande Östersjöns miljötillstånd. I rapporten för
år 1999 redovisas att försämringen av syresättningen
i vissa delar av Östersjön fortsätter. Detta har
lett till uppkomsten av svavelväte i de djupare
delarna av vattenområdet väster om Gotland och ökade
halter av svavelväte öster om Gotland. Kommittén
konstaterar att de låga syrehalterna leder till att
djur som lever i djupare delar och fisk - särskilt
torsk - försvinner. I norra Östersjön har upptäckts
döda bottnar under 100 meters djup och skadad fauna
under  80 meters  djup.  Övergödningen  bedömer
kommittén vara ett av Östersjöns största problem.
Sedan mitten av 1990-talet har kväve och fosfor
minskat, men mätningarna under år 1999 tyder på att
den positiva trenden brutits. Det finns sålunda
tecken  på ökade nivåer i vissa områden. Ökad
näringstillförsel  leder  till ökad algförekomst
vilket i sin tur medför ökad  grumlighet  och
beväxning av klippor, minskad förekomst av fleråriga
växtarter och en säsongsmässig syrebrist i djupare
vattenlager.

2 Östersjöstrategins genomförande i svensk
lagstiftning

2.1 Regeringens förslag

I propositionen lägger regeringen fram lagförslag
som skall möjliggöra ett genomförande av den s.k.
Östersjöstrategin  för mottagningsanordningar för
fartygsgenererat avfall m.m. Strategin innehåller
två   grundelement,   nämligen   obligatorisk
avfallslämning  från  fartyg  och ett enhetligt
avgiftssystem. Lagförslaget innebär vissa ändringar
i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg.   Ändringarna   avser   huvudsakligen
bemyndiganden  att  meddela föreskrifter om var
anordningar skall finnas och vem som skall svara för
dem, obligatorisk lämning, skyldighet att i förväg
anmäla avlämning, skyldighet att vidta åtgärder vid
hantering av skadliga ämnen samt skyldighet att
upprätta avfallshanteringsplaner.

2.2 Utskottets ställningstagande

Utskottet har ovan konstaterat att Östersjön med
sina särskilda förutsättningar är ett miljömässigt
känsligt  innanhav.  Även om framsteg nåtts  i
miljöarbetet, särskilt vad  gäller den minskade
förekomsten av giftiga ämnen, krävs fortsatt stora
ansträngningar för att miljöproblemen, särskilt låg
syresättning och övergödning, skall kunna bemästras.
Mot den bakgrunden ser utskottet positivt på det
handlingsprogram,  Östersjöstrategin,  som  har
arbetats fram inom ramen för Helsingforskonventionen
och som syftar till att minimera den negativa
miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjöområdet. I
detta arbete har Sverige tagit aktiv del, och
utskottet ser det som  självklart  att Sverige
anpassar  sin  lagstiftning  till  de  krav
överenskommelsen ställer. Mot denna bakgrund anser
utskottet att riksdagen skall godkänna det förslag
till lagstiftning som regeringen lagt fram.
I det följande behandlar utskottet de motioner som
väckts med anledning av propositionen.

3 Östersjöstrategins generella tillämpning

3.1 Motionsförslag

I motion 1999/2000:T32 av Per-Richard Molén m.fl.
(m)  riktas  kritik  mot  Östersjöstrategin och
regeringens förslag om strategins införlivande i
svensk lagstiftning. Motionärerna betonar vikten av
att miljön i Östersjön förbättras. Problemet med
Helsingforskonventionen och Östersjöstrategin är att
dessa  överenskommelser  är  anpassade  till
förhållandena  i  stora  hamnar  och  till den
kommersiella sjöfarten men att de lösningar som
valts  skall gälla för alla fartyg, även  små
fiskefartyg och fritidsbåtar samt för alla hamnar.
Detta bäddar för byråkrati och en överambitiös
kontroll. Alla fartyg måste lämna avfall i hamn.
Föranmälan krävs och planer skall upprättas. För
mindre hamnar skapas regler som involverar bl.a.
hamnförvaltningen,   kommunen,   länsstyrelsen,
Naturvårdsverket och Sjöfartsverket.
Vidare pekar motionärerna på att hamnbegreppet inte
är definierat. Sjöfartsverket skall avgöra vilka
bryggor och marinor som skall omfattas. Visserligen
uttalas i propositionen att skyldigheterna skall
läggas på en rimlig nivå. Men det finns en uppenbar
risk för att kraven på fritidsbåtar blir stora utan
att miljön för den skull förbättras. Sjöfartsverket
bör åläggas att inför beslut om vilka hamnar som
skall  omfattas  av lagstiftningen samråda  med
båtorganisationerna.  Slutligen  kritiseras  det
totalförbud som Östersjöstrategin stipulerar i fråga
om utsläpp av toalettavfall. Utsläpp på öppna vatten
har  en  försumbar  gödningseffekt,   hävdar
motionärerna.

3.2 Utskottets ställningstagande

Ett viktigt inslag i Östersjöstrategin är förbudet
för alla fartyg - alltså även mindre arbetsfartyg,
fiskefartyg och fritidsbåtar - att släppa ut olja
eller andra skadliga ämnen, inklusive toalettavfall,
i  vattnet samt en mot detta för-bud svarande
skyldighet  för  hamnarna  att  tillhandahålla
mottagningsanordningar. I motion 1999/200:T32 (m)
uttrycks  farhågor  för  att en sådan ordning,
omfattande i princip allt fartygsgenererat avfall,
alla fartyg och alla hamnar, kommer att medföra en
omfattande  byråkrati  och  en  överambitiös
kontrollverksamhet från olika myndigheters sida.
Vad först gäller frågan om obligatorisk avlämning i
land   av   allt   avfall   som   enligt
Helsingforskonventionen eller MARPOL 73/78 inte får
släppas ut i Östersjön kan utskottet konstatera att
överenskommelserna  medger vissa  undantag  (jfr
propositionen, s. 14-15). Det gäller dels fartyg i
reguljära resor som har specialarrangemang för sitt
avfall,  t.ex.  passagerarfartyg  i  kortare
linjetrafik, dels mindre mängder avfall för vilka
det är oskäligt att kräva ilandlämning vid varje
hamnanlöp.
Den föreslagna utvidgningen av förbudet mot utsläpp
av toalettavfall till att gälla alla fartyg följer
av  ett  tillägg  till  Helsingforskonventionen.
Tillägget trädde i kraft den 1 januari 2000 och
regeln skall enligt konventionen tillämpas från den
1 juli 2000. För fartyg byggda före den 1 januari
2000 skall dock regeln tillämpas först från den 1
januari 2005. Regeringen betonar att de mindre
fartyg som berörs är sådana som är försedda med
toalett. Det är inte aktuellt att införa någon
skyldighet för fartyg som  saknar  toalett att
installera en sådan.
En tredje fråga som tas upp i motionen gäller
hamnbegreppet. Som regeringen redovisar kan det bli
svårt att finna en definition som både tillgodoser
syftena med Östersjöstrategin och lever upp till de
krav som ställs i det kommande EG-direktivet om
mottagningsanordningar i hamn. Med hänsyn till att
antalet fritidsbåtshamnar och bryggor är mycket
stort i Sverige med sina unika skärgårdar är det,
betonar regeringen, nödvändigt att skyldigheterna
läggs på en rimlig nivå.
Utskottet vill för sin del starkt understryka vad
regeringen anför om att skyldigheterna måste ligga
på en rimlig nivå och förutsätter att Sjöfartsverket
i samband med utformningen av föreskrifter i ämnet
beaktar regeringens uttalande. Tilläggas kan att
Sjöfartsverket, enligt vad utskottet inhämtat, med
stöd av ett redan nu gällande bemyndigande samråder
med företrädare för båtsportens organisationer. Med
det anförda torde syftet med motion  T32  (m)
tillgodoses  utan  någon  särskild  åtgärd från
riksdagens sida. Motionen avstyrks följaktligen.

3 Sanktioner

3.1 Motionsförslag

I motion 1999/2000:T33 anför Sven Bergström m.fl.
(c) att Östersjöstrategin är ett steg på vägen mot
ett fullgott skydd för Östersjöns  miljö.  Men
strategin kommer inte ensam att kunna stoppa utsläpp
av  olja  och  avfall  till havs. En brist i
propositionen är att där ingenting sägs om vilka
sanktioner som skall vidtas mot de fartyg som bryter
mot bestämmelserna. Miljöbrott till havs betingas av
ekonomiska  överväganden.  Kostnaderna  för  ett
eventuellt straff vägs mot de besparingar som kan
göras genom en regelöverträdelse. Det är därför
mycket viktigt att de straffrättsliga sanktionerna
blir kännbara. Samhället måste markera att det inte
får löna sig att bryta mot miljöreglerna (yrkandena
1 och 2).

3.2 Utskottets ställningstagande

I  10 kap. lagen (1980:424) om  åtgärder  mot
förorening från fartyg finns bestämmelser om påföljd
för den som bryter mot lagens bestämmelser eller
föreskrifter som meddelats med  stöd av lagen.
Straffbestämmelser finns också i brottsbalken och i
miljöbalken. Däremot saknas påföljdsregler för den
som inte följer nu gällande eller i propositionen
föreslagna bestämmelser om lämning av avfall i land.
Enligt vad utskottet inhämtat pågår arbete med sådan
lagstiftning  inom Näringsdepartementet.  Arbetet
samordnas     med     beredningen     av
Oljeutsläppsutredningens slutbetänkande Att komma åt
oljeutsläppen (SOU 1998:158). Resultatet av detta
beredningsarbete  bör  enligt  utskottets mening
avvaktas. Utskottet vill emellertid redan nu, med
principiellt instämmande i vad som uttalas i motion
1999/2000:T33, understryka behovet av kraftfulla
sanktioner mot dem som - ofta av krasst ekonomiska
skäl - släpper ut olja eller andra skadliga ämnen i
vatten och därmed äventyrar Östersjöns maritima
miljö. Med det anförda torde syftet med motion T33
(c) i nu behandlade delar tillgodoses utan något
särskilt  uttalande  från  riksdagens  sida.
Följaktligen  avstyrks  motion 1999/2000:T33 (c)
yrkandena 1 och 2.

4 Kustbevakningens övervakningsresurser

4.1 Motionsförslag

I motion 1999/2000:T33 av Sven Bergström m.fl. (c)
betonas att en god övervakning krävs för att den
lagstiftning som reglerar utsläpp till havs skall
fungera. Risken för att ertappas måste vara så stor
att den avskräcker från brott. Övervakningen måste
självfallet i första hand inriktas på att förebygga
brott och i andra hand att upptäcka och beivra
begångna  brott.  Enligt  motionärerna  måste
Kustbevakningen tillförsäkras erforderliga resurser
(yrkande 3).

4.2 Utskottets ställningstagande

Utskottet delar motionärernas uppfattning att ett
verkningsfullt påföljdssy-  stem förutsätter att
Kustbevakningen har goda övervakningsresurser, både
för att avskräcka potentiella lagöverträdare och för
kunna ingripa mot dem som gör sig skyldiga till
lagbrott. Emellertid förutsätter  utskottet  att
frågan  om  övervakningens  dimensionering  och
utformning beaktas i samband med beredningen av
Oljeutsläppsutredningens slutbetänkande. Yrkande 3 i
motion  1999/2000:T33  (c)  om  Kustbevakningens
resurser bör därför inte föranleda någon riksdagens
åtgärd och avstyrks följaktligen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   Östersjöstrategins
genomförande i svensk lagstiftning
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening
från fartyg,
2.   beträffande   Östersjöstrategins
generella tillämpning
att riksdagen avslår motion 1999/2000:T32,
3. beträffande sanktioner
att riksdagen  avslår motion 1999/2000:T33 yrkandena 1 och
2,
4.    beträffande   Kustbevakningens
övervakningsresurser
att riksdagen avslår motion 1999/2000:T33 yrkande 3.
Stockholm den 10 oktober 2000
På trafikutskottets vägnar
Monica Öhman
I beslutet har deltagit: Monica
Öhman (s), Sven Bergström (c), Per-
Richard Molén (m), Hans Stenberg
(s), Karin Svensson Smith (v),
Johnny Gylling (kd), Tom Heyman
(m), Krister Örnfjäder (s), Monica
Green (s), Inger Segelström (s),
Stig Eriksson (v), Tuve Skånberg
(kd), Birgitta Wistrand (m), Mikael
Johansson (mp), Claes Göran Brandin
(s), Jan-Evert Rådhström (m) och
Eva Flyborg (fp).
Propositionens lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg