Finansutskottets betänkande
2000/01:FIU01

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. FiU1 (prop. 2000/01:1, skr. 1999/2000:150)


Innehåll

Sammanfattning

OBSERVERA:
**** Detta dokument finns i sin helhet endast tillgängligt som WORD-dokument.
Nedan kan Du dock läsa utskottets förslag till riksdagsbeslut.
För att läsa den fullständiga texten, klicka på WORD-ikonen ovan till höger
Om Du inte läser denna text från riksdagens webbplats, uppsök webbplatsen,
gå till Rixlex och välj under rubriken "Dokument", "Betänkanden och
yttranden". Klicka på länken till finansutskottet eller sök efter
FiU01 för 2000/01. ****

Utskottets överväganden

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till de motiveringar som framförs under Utskottets övervä-
ganden föreslår utskottet att riksdagen fattar följande beslut.
Den ekonomiska politiken
1.  Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
Riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politi-
ken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen vad utskottet
anfört (avsnitt 1.3). Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1
Förslag till statsbudget, finansplan m.m. punkt 1 och avslår motionerna
2000/01:Fi204, 2000/01:Fi208 yrkandena 1, 9-11, 13-18, 21, 22 och 24-
26, 2000/01:Fi209 yrkandena 1 och 10, 2000/01:Fi210 yrkandena 1 och 6
samt 2000/01:Fi211 yrkande 1.
Reservation 1 (m, kd, c, fp)
2.  Formerna för ställningstagande till euro
Riksdagen avslår motionerna 2000/01:K398 yrkande 11,
2000/01:Fi207, 2000/01:Fi208 yrkande 23, 2000/01:Fi209 yrkande 9,
2000/01:Fi212, 2000/01:Fi214, 2000/01:Fi218, 2000/01:Fi220,
2000/01:U510 yrkandena 15 och 16 samt 2000/01:U513 yrkande 4 (av-
snitt 1.4.1).
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (mp)
3.  Analyser av effekterna av att införa euro
Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Fi201 och 2000/01:Fi206 (av-
snitt 1.4.2).
Reservation 8 (v)
Budgetpolitikens inriktning
4.  Mål för budgetpolitiken
Riksdagen fastställer målet för det finansiella sparandet i den offentliga
sektorn för 2001 till 2,5 % av bruttonationalprodukten (avsnitt 2.3). Där-
med bifaller riksdagen proposition 2000/01:1 punkt 4 och avslår motio-
nerna 2000/01:Fi208 yrkandena 4 och 8, 2000/01:Fi209 yrkande 4 och
2000/01:Fi211 yrkande 4.
Reservation 9 (m)
Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (fp)
Statsbudgetens inkomster och utgifter
5.  Budgetförslagen för år 2001
a) Utgiftstak för staten åren 2001-2003 (avsnitt 2.5.1)
b)
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssy-
stemet vid sidan av statsbudgeten till 789 miljarder kronor för år 2001,
814 miljarder kronor för år 2002 och 844 miljarder kronor för år 2003.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1 punkt 2.
c) Utgiftstak för den offentliga sektorn åren 2001-2003 (avsnitt 2.5.2)
d)
Riksdagen godkänner den reviderade beräkningen av de offentliga utgif-
terna för åren 2001-2003. Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:1 punkt 3.
c) Fördelning av statens utgifter på utgiftsområden för budgetåret
2001 (avsnitt 2.6)
d)
Riksdagen beslutar om fördelning av utgifterna för budgetåret 2001 på
utgiftsområden enligt utskottets förslag i efterföljande sammanställning
över statsbudgetens utgifter och inkomster. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2000/01:1 punkt 8.
e) Förändringar av anslagsbehållningar för budgetåret 2001 (avsnitt
2.8)
f)
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringar av anslagsbehållning-
ar för budgetåret 2001. Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1
punkt 9.
g) Myndigheternas in- och utlåning i Riksgäldskontoret (avsnitt 2.9)
h)
Riksdagen godkänner
dels beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskon-
toret för budgetåret 2001,
dels beräkningen, med av utskottet föreslagen ändring, av överföringen
av medel från AP-fonden för budgetåret 2001.
i) Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2000/01:1 punkt 6.
j)
k) Inkomstskatten för år 2001 (avsnitt 3.3.1)
l)
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om inkomstskatten för år 2001.
Riksdagen bifaller därmed proposition 2000/01:1 punkterna 24, 25 och
27-31, alla i denna del.
m) Utökade reseavdrag (avsnitt 3.3.2)
n)
o) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om utökade reseavdrag
och bifaller därmed proposition 2000/01:1 punkt 24 i denna del.
p)
q) Kapitalvinstbeskattning av bostäder (avsnitt 3.3.7)
r)
s) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om en höjning av den
skattepliktiga delen av kapitalvinsten vid försäljning av privatbostä-
der. Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1 punkt 24 i
denna del.
t)
u) Beskattning av sjömän (avsnitt 3.3.9)
v)
w) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om beskattning av sjö-
män. Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1 punkt 39 i
denna del.
x)
y) Förändrade avgiftsnivåer för socialavgifterna (avsnitt 3.5.1)
z)
aa) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om förändrade avgiftsni-
våer för socialavgifterna. Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:1 punkt 26 i denna del.
bb)
cc) Fastighetsskatt på bostäder (avsnitt 3.6.1)
dd)
ee) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om sänkt fastighetsskatt
på bostäder. Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1 punkt
23 i denna del.
ff)
gg) Värdering av bostadshyreshus vid 2001 års förmögenhetstaxering
(avsnitt 3.6.3)
hh)
ii) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om värdering av bostads-
hyreshus vid 2001 års förmögenhetstaxering. Därmed bifaller riks-
dagen proposition 2000/01:1 punkterna 32 och 33, båda i denna del.
jj)
kk) Mervärdesskatt på resor (avsnitt 3.7.1)
ll)
mm) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om mervärdesskatt på re-
sor, Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1 punkt 40 i
denna del.
nn)
oo) Skatt på alkohol och tobak (avsnitt 3.7.3)
pp)
qq) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om en höjning av gränsen
för privat införsel av vin, starkvin och starköl den 1 januari 2001.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1 punkterna 37 och
38, båda i denna del.
rr)
ss) Förskjutning av skatteuttaget från energiskatt till koldioxidskatt (av-
snitt 3.7.4)
tt)
uu) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om en förskjutning av
skatteuttaget från energiskatt till koldioxidskatt. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2000/01:1 punkt 34 i denna del.
vv)
ww) Höjd koldioxidskatt (avsnitt 3.7.5)
xx)
yy) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om en höjning av koldi-
oxidskatten med viss ändring såvitt avser naturgas, metan och gasol
som används som drivmedel. Därmed bifaller riksdagen delvis pro-
position 2000/01:1 punkt 34 i denna del.
zz)
aaa) Höjd energiskatt på el (avsnitt 3.7.6)
bbb)
ccc) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om höjd energiskatt på el.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1 punkt 34 i denna
del.
ddd)
eee) Beskattning av drivmedel (avsnitt 3.7.8)
fff)
ggg) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om en höjning av energis-
katten på dieselolja. Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:1 punkt 34 i denna del.
hhh)
iii) Indexering av energi- och koldioxidskatt (avsnitt 3.7.9)
jjj)
kkk) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om ändring av basmåna-
den för indexering av energi- och koldioxidskatt. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2000/01:1 punkt 34 i denna del.
lll)
mmm) Kalk- och cementindustrin (avsnitt 3.7.10)
nnn)
ooo) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om en tvåårig förlängning
av kalk- och cementbranschernas begränsningsregel. Därmed bifal-
ler riksdagen proposition 2000/01:1 punkt 34 i denna del.
ppp)
qqq) Fordonsskatt och försäljningsskatt (avsnitt 3.7.13)
rrr)
sss) Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om fordonsskatten och
försäljningsskatten. Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:1 punkterna 35 och 36, båda i denna del.
ttt)
uuu) Beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2001 (av-
snitt 3.10)
vvv)
Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för bud-
getåret 2001 enligt utskottets förslag i efterföljande sammanställning
över statsbudgetens utgifter och inkomster. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2000/01:1 punkt 7.

www) Motionsyrkanden om budgetförslagen för år 2001
xxx)
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna i efterföljande
förteckning över av utskottet i punkt 5 avstyrkta motionsyrkanden.
Reservation 12 (m)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)
Reservation 15 (fp)
6.  Lagförslagen
I enlighet med ovan redovisade ställningstaganden (punkt 5) antar
riksdagen regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt med
den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna får
den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2.
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändring-
en att 63 kap. 2 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
4.
5. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) enligt lydelse i
bilaga 2,
6.
7. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
8.
9. lag om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 års taxering
med den ändringen att 4 § får den lydelse som utskottet föreslår i
bilaga 3,
10.
11. lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
12.
13. lag om ändring i lagen(1999:802) om ändring i lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension,
14.
15. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,
16.
17. lag om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och
deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-
2003 års taxeringar,
18.
19. lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
20.
21. lag om underlag för förmögenhetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxe-
ring med den ändringen att lagen för den lydelse som utskottet före-
slår i bilaga 3,
22.
23. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med den änd-
ringen att 2 kap. 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
24.
25. lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),
26.
27. lag om upphävande av lagen (1978:69) om försäljningsskatt på mo-
torfordon med den ändringen att lagen får den lydelse som utskottet
föreslår i bilaga 3,
28.
29. lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatin-
försel,
30.
31. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import,
m.m.,
32.
33. lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal
mellan de nordiska länderna.
34.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1 punkterna 25, 26, 28-
32, 35 och 37-39, alla i denna del, samt bifaller delvis proposition
2000/01:1 punkterna 23, 24, 27, 33, 34 och 36, alla i denna del.
7.  Preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden för
åren 2002 och 2003
Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på
utgiftsområden för budgetåren 2002 och 2003 som riktlinje för regering-
ens budgetarbete (avsnitt 4.2). Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:1 punkt 10 och avslår motionerna 2000/01:Fi208 yrkande 6,
2000/01:Fi209 yrkande 7, 2000/01:Fi210 yrkande 5 och 2000/01:Fi211
yrkande 8.
Reservation 16 (m)
Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (c)
Reservation 19 (fp)
8.  Bemyndigande om upplåning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 2001 ta upp lån
enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning (av-
snitt 4.3). Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1 punkt 5.
9.  Utskottsinitiativ om ett eventuellt kapitaltillskott till OM
Gruppen AB
Riksdagen beslutar att låneramen för investeringar i anläggningstill-
gångar för budgetåret 2001 utvidgas med 200 000 000 kr utöver rege-
ringens förslag i budgetpropositionen för att staten skall kunna teckna
aktier vid en eventuell nyemission motsvarande den nuvarande ägaran-
delen i OM Gruppen AB (avsnitt 4.4).
Reservation 20 (m, kd, c, fp)
10.  Lån till myndigheternas investeringar i
anläggningstillgångar för förvaltningsändamål
Riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2001 besluta om
lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som an-
vänds i statens verksamhet intill ett belopp av 20 900 000 000 kr (avsnitt
4.5.1). Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2000/01:1 punkt 11.
Reservation 21 (m, kd, c, fp) - villk. res. 20
11.  Myndigheternas räntekontokrediter
Riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2001 besluta om
krediter för myndigheters räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett be-
lopp av 14 600 000 000 kr (avsnitt 4.5.2). Därmed bifaller riksdagen pro-
position 2000/01:1 punkt 12.
12.  Sjunde AP-fondstyrelsens lån och
räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2001 vad avser
sjunde AP-fondstyrelsens verksamhet dels besluta om lån i Riksgälds-
kontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verk-
samheten intill ett belopp av 22 000 000 kr, dels besluta om kredit på
räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 90 000 000 kr (avsnitt
4.5.3). Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:1 punkt 13.
13.  Bemyndigande för ramanslag
Riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 2001, med de
begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om
statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisa-
de för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om an-
slag på tilläggsbudget inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms
inom utgiftstaket för staten (avsnitt 4.6). Därmed bifaller riksdagen pro-
position 2000/01:1 punkt 14.
Ekonomisk styrning och statlig redovisning
14.  Årsredovisning för staten 1999
Riksdagen lägger regeringens skrivelse 1999/2000:150 Årsredovisning
för staten 1999 till handlingarna (avsnitt 5.1).
Övriga frågor
15.  Försäljning av statliga tillgångar
Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Fi505 och 2000/01:Fi909 (av-
snitt 6.1).
Reservation 22 (m, kd, fp)
16.  Barnbilaga i statsbudgeten
Riksdagen avslår motion 2000/01:Fi903 (avsnitt 6.2).
Reservation 23 (kd, c)
17.  Ansvar för spel och lotterier
Riksdagen avslår motion 2000/01:Fi902 (avsnitt 6.3).
Stockholm den 9 november 2000
På finansutskottets vägnar
Jan Bergqvist
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jan Bergqvist (s), Mats Odell (kd),
Gunnar Hökmark (m), Bengt Silfverstrand (s), Lisbet Calner (s), Lennart
Hedquist (m), Sonia Karlsson (s), Carin Lundberg (s), Kjell Nordström (s),
Siv Holma (v), Per Landgren (kd), Anna Åkerhielm (m), Yvonne Ruwaida
(mp), Lena Ek (c), Gunnar Axén (m), Lars Bäckström (v) och Bo Könberg
(fp).