Arbetsmarknadsutskottets betänkande
2000/01:AU11

Vissa ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister och lagen om Forskarskattenämnden


Innehåll

2000/01

AU11

Utskottets ställningstagande

Detta  betänkande avser regeringens  förslag  i
proposition 2000/01:123.
Enligt  lagen  (1974:371)  om  rättegången  i
arbetstvister  (LRA)  skall  en  ledamot  i
Arbetsdomstolen företräda staten som arbetsgivare. I
propositionen föreslås att denna ledamot skall utses
efter förslag av Arbetsgivarverket. Det föreslås
också en ändring i samma lag till följd av att
Sveriges Industriförbund har upplösts  och  att
Svenska Arbetsgivareföreningen har bytt namn till
Föreningen Svenskt Näringsliv. Vissa av domstolens
ledamöter   och   ersättare   skall   därmed
fortsättningsvis utses efter förslag av Föreningen
Svenskt Näringsliv.
De ändrade organisationsförhållandena föranleder
också ett förslag till ändring i lagen (1999:1305)
om Forskarskattenämnden.  Fortsättningsvis  skall
Föreningen Svenskt Näringsliv ges möjlighet att
lämna förslag till en ledamot och en ersättare i
nämnden.
Med   anledning  av  att  Närings-   och
teknikutvecklingsverkets (NUTEK) uppgifter när det
gäller  forskning  har  övertagits av den  nya
myndigheten Verket för innovationssystem skall denna
myndighet ges möjlighet att lämna förslag till en
ledamot och en ersättare i Forskarskattenämnden.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2001.
Några motioner har inte väckts med anledning av
propositionen.
Utskottet föreslår att riksdagen med bifall till
propositionen antar lagförslagen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen  antar  de  i proposition 2000/01:123
framlagda förslagen till

1) lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången
i arbetstvister,
2)
lag  om  ändring  i  lagen  (1999:1305)  om
Forskarskattenämnden.
Stockholm den 8 maj 2001


Sven-Erik Österberg


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Sven-
Erik Österberg (s), Hans Andersson (v), Margareta
Andersson (c), Mikael Odenberg (m), Björn Kaaling
(s), Stefan Attefall (kd), Kent Olsson (m), Laila
Bjurling (s), Sonja Fransson (s), Kristina Zakrisson
(s), Christel Anderberg (m), Elver Jonsson (fp),
Anders Karlsson (s), Henrik Westman (m), Carlinge
Wisberg (v) och Magnus Jacobsson (kd).


Särskilt yttrande


Arbetsdomstolen

Mikael Odenberg, Kent Olsson, Christel Anderberg och
Henrik Westman (alla m) anför:

Även om vi i detta ärende inte motsätter oss de
föreslagna förändringarna i fråga om sättet att utse
vissa av ledamöterna i Arbetsdomstolen vill vi
påminna  om  Moderaternas  i  andra  sammanhang
redovisade inställning till denna domstol. Vi anser
att det är principiellt felaktigt att ha en ordning
där ett  utvalt rättsområde bryts ut från det
"normala rättsväsendet". Än mer betänkligt är det
korporativa synsätt som ligger bakom ordningen med
partssammansatta domstolar. Enligt vår uppfattning
kan  ett  domstolsväsende  där  de  etablerade
organisationerna ges ett dömande inflytande inom
"sitt" samhällsområde inte hävda den enskildes rätt.
Detta är särskilt tydligt vid tvister där den
enskilde  söker  rätt  mot  de  etablerade
organisationerna  och  där  dessa  kan  ha ett
sammanfallande intresse av att bibehålla status quo.
Ett  annat  problem  är  att partssammansatta
domstolar i sin rättstillämpning har en tendens att
fylla ut lagstiftningen och skapa praxis på ett mer
långtgående  sätt  än  andra  domstolar.  Detta
undergräver lagstiftarens ställning och leder till
mindre förutsägbarhet och därmed  till  minskad
rättssäkerhet.   Denna  utveckling  är  inte
tillfredsställande.
Av dessa skäl anser vi att Arbetsdomstolen bör
avskaffas.