Tilläggsdirektiv till kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet

Innehåll

Dir. 1999:59

Beslut vid regeringssammanträde den 1 juli 1999.

Sammanfattning av uppdraget

Antalet ledamöter i kommissionen utökas från fyra till högst fem ledamöter. Kommissionen skall således bestå av en ordförande och högst fem ledamöter.

Bakgrund

Regeringen beslutade tidigare i år (dir. 1999:26) att tillkalla en kommission (Ju 1999:09) med uppgift att kartlägga och granska den författningsskyddande verksamhet som bedrivits av de svenska säkerhetstjänsterna. Med författningsskyddande verksamhet avses säkerhetstjänsternas arbete med att kartlägga sådana svenska politiska ytterlighetsorganisationer och grupperingar som har bedömts utgöra eller kan komma att utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Uppdraget är begränsat till hot i nu aktuellt avseende som härrör ur inrikes förhållanden.

Den 3 juni 1999 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till särskild lagstiftning för kommissionen (prop. 1998/99:140). I propositionen föreslås bl.a. att kommissionen skall få rätt att hålla förhör under straffansvar med den som antas kunna lämna upplysningar av betydelse för kommissionens verksamhet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 1999.

Behovet av tilläggsdirektiv

Enligt direktiven skall kommissionen bestå av en ordförande och fyra ledamöter. Av direktiven framgår vidare att ett sekretariat och experter på bl.a. historiska, polisiära och militära frågor skall knytas till kommissionen.

I det pågående arbetet att förordna ledamöter i kommissionen har hänsyn tagits till ledamöternas kompetens, skicklighet samt allmänna lämplighet för ett uppdrag av förevarande slag. Hittills har tre ledamöter, jämte kommissionens ordförande, förordnats. I samband med förordnandet av den fjärde ledamoten har det visat sig att det skulle gagna kommissionsarbetet att ytterligare bredda kompetensen bland kommissionens ledamöter. Detta uppnås bäst genom att nu utöka antalet ledamöter i kommissionen. Dock får det anses angeläget att antalet ledamöter i kommissionen fortfarande är begränsat. Den ytterligare kompetens som skulle underlätta för kommissionen att fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt bör kunna tillföras kommissionen genom att ytterligare en ledamot, utöver de fyra som anges i direktiven, kan förordnas.

Uppdraget

Antalet ledamöter i kommissionen utökas med en ledamot. Kommissionen skall således bestå av en ordförande och högst fem ledamöter.