Stöd till Örebro universitet och Södertörns högskola för förbättring av ledning, kontroll och ekonomisadministrativa funktioner m.m.

Innehåll

Dir. 1999:14

Beslut vid regeringssammanträde den 18 februari 1999

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att följa och stödja det arbete som Örebro universitet och Södertörns högskola skall bedriva med att förbättra ledningen och kontrollen av verksamheten och att utveckla de ekonomiadministrativa funktionerna. Arbetet skall avslutas genom att kommittén i en rapport till regeringen ger sin bedömning av resultatet av myndigheternas åtgärder.

Bakgrund

Riksrevisionsverket (RRV) har i den årliga revisionen 1998 avseende budgetåret 1997 av Högskolan i Örebro - fr.o.m. den 1 januari 1999 Örebro universitet - framfört invändningar mot högskolans budgetering, uppföljning och styrning av verksamheten. Dess ekonomiska situation har efter hand försämrats på ett allvarligt sätt. För Södertörns högskola har RRV framfört invändningar och påpekanden mot bl.a. resultatredovisningen, den interna kontrollen och ekonomiadministrationen.

Planeringssystemet för universitet och högskolor ger visserligen alla universitet och högskolor en mycket stor frihet när det gäller verksamhetens inriktning, organisation och genomförande. Systemet kan inte fungera på avsett vis om ledning, planering och uppföljning samt ekonomiadministration inte är fullgoda.

Mot bakgrund av att RRV riktat invändningar och påpekanden i årets revision mot de två nämnda myndigheterna och att RRV i huvudsak framfört samma anmärkningar redan i revisionen för budgetåret 1995/96 utan att problemen blivit lösta behöver det nu säkerställas att universitetet och högskolan vidtar effektiva åtgärder för komma till rätta med problemen.

Mot den angivna bakgrunden bör ett särskilt stöd ges till de nämnda myndigheterna genom att en kommitté tillsätts.

Uppdraget

Kommittén skall följa och - genom förslag och yttranden - stödja Örebro universitet och Södertörns högskola i sitt arbete med att komma till rätta med de problem RRV påpekat. Detta innebär dock inte någon inskränkning av myndigheternas fulla ansvar för sin verksamhet. Kommittén skall ha rätt att begära in upplysningar och material från myndigheterna. En bedömning av de åtgärder som vidtas av Örebro universitet och Södertörns högskola skall lämnas i en rapport den 1 november 1999.

De berörda myndigheterna skall samråda med kommittén i frågor som faller inom ramen för kommitténs uppdrag. De skall också tillhandahålla kommittén de upplysningar och det material som kommittén begär.

Sedan kommitténs uppdrag slutredovisats avser regeringen att ta ställning till behovet av särskilt stöd till berörda myndigheter när det gäller utveckling av årsredovisningarna.