Regeringens proposition
1999/2000:119

Instrument antagna av Internationella
arbetskonferensens åttiofjärde möte,
ILO:s elfte sjöfartssession m.m.

Prop.

1999/2000:119

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 maj 2000

Lena Hjelm-Wallén

Mona Sahlin

(N äringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner de av Internationella
arbetskonferensen år 1996 antagna konventionerna (nr 178) om tillsyn av
sjömäns arbets- och levnadsförhållanden och (nr 180) om sjömäns ar-
betstid och bemanningen på fartyg samt ett samma år antaget protokoll
till 1976 års konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg.

I samband härmed informeras riksdagen även om de av konferensen
antagna rekommendationerna (nr 185) om tillsyn av sjömäns arbets- och
levnadsförhållanden och (nr 187) om sjömäns löner och arbetstid samt
bemanningen på fartyg.

I propositionen föreslås ändringar i fartygssäkerhetslagen och sjömans-
lagen. Minimiåldern för fartygsarbete ändras till 16-årsdagen och en tids-
ram om tre månader införs för sådan särskild besiktning som skall ske när
fartyg genomgått större ombyggnad, reparation eller förnyelse.

I propositionen lämnar regeringen även en redogörelse för ILO:s kon-
vention (nr 179) och rekommendation (nr 186) om rekrytering av och
arbetsförmedling för sjömän i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s
stadga. Regeringen anser att Sverige för närvarande inte bör tillträda
konventionen nr 179.

1 Riksdagen 1999/2000. 1 saml. Nr 119

Innehållsförteckning

Prop. 1999/2000:119

1    Förslag till riksdagsbeslut.................................................................4

2   Lagtext...............................................................................................5

2.1      Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen

(1988:49)............................................................................5

2.2     Förslag till lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)......7

3   Ärendet och dess beredning..............................................................8

4   Konventionen (nr 178) och rekommendationen (nr 185) om tillsyn

av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden.....................................9

4.1     Bakgrund............................................................................9

4.2     Konventionens och rekommendationens huvudsakliga

innehåll.............................................................................10

4.3     Förslag till ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) 11

4.4     Godkännande av konventionen.........................................12

5   Konventionen (nr 179) och rekommendationen (nr 186) om

rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän.............................13

5.1      Inledande debatt................................................................13

5.2     Konventionens och rekommendationens huvudsakliga

innehåll.............................................................................14

5.3     Regeringens överväganden...............................................18

6   Konventionen (nr 180) om sjömäns arbetstid och bemanningen

på fartyg och rekommendationen (nr 187) om sjömäns löner och
arbetstid samt bemanningen på fartyg.............................................21

6.1     Bakgrund..........................................................................21

6.2     Konventionens och rekommendationens huvudsakliga

innehåll.............................................................................22

6.3      Förslag till ändring i sjömanslagen (1973:282) och i

fartygssäkerhetslagen (1988:49).......................................25

6.4     Godkännande av konventionen.........................................27

7   1996 års protokoll till konventionen (nr 147) om miniminormer

i handelsfartyg.................................................................................29

7.1     Konventionen (nr 147) om miniminormer i handels-

fartyg.................................................................................29

7.2     Protokollets huvudsakliga innehåll...................................30

7.3     Godkännande av protokollet.............................................32

Bilaga 1 ILO:s konvention (nr 178) om tillsyn av sjömäns arbets-
och levnadsförhållanden........................................................34

Bilaga 2 ILO:s rekommendation (nr 185) om tillsyn av sjömäns
arbets- och levnadsförhållanden............................................45

Bilaga 3 ILO:s konvention (nr 179) om rekrytering av och
arbetsförmedling för sjömän.................................................51

Bilaga 4 ILO:s rekommendation (nr 186) om rekrytering av och
arbetsförmedling för sjömän.................................................61

Bilaga 5 ILO:s konvention (nr 180) om sjömäns arbetstid och
bemanningen på fartyg..........................................................66

Bilaga 6 ILO.s rekommendation (nr 187) om sjömäns löner och
arbetstid samt bemanningen på fartyg...................................79

Bilaga 7   1996 års protokoll till 1976 års konvention (nr 147) om

miniminormer i handelsfartyg...............................................88

Bilaga 8 Konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg.......95

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 maj 2000...........105

Prop. 1999/2000:119

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

dels antar regeringens forslag till

1. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49),

2. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),

dels godkänner ILO:s konventioner (nr 178) om tillsyn av sjömäns ar-
bets- och levnadsförhållanden och (nr 180) om sjömäns arbetstid och
bemanningen på fartyg samt 1996 års protokoll till 1976 års konvention
(nr 147) om miniminormer i handelsfartyg.

Prop. 1999/2000:119

Prop. 1999/2000:119

2      Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1      Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen

(1988:49)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 10 a § och 10 kap. 7 § fartygssäkerhets-
lagen (1988:49) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

6 kap.

10

Befälhavaren skall se till att an-
nan än arbetstagare inte anlitas till
eller utför fartygsarbete i yrkes-
mässig verksamhet före det kalen-
derår under vilket han fyller 16 år
och inte heller innan han har full-
gjort sin skolplikt.

Utan hinder av första stycket far
en minderårig som har fyllt tretton
år anlitas till eller utföra lätt far-
tygsarbete som inte är av sådant
slag att det kan inverka skadligt på
den minderåriges hälsa, utveckling
eller skolgång. Regeringen eller
den myndighet som regeringen
bestämmer far meddela föreskrifter
om sådant arbete.

a§‘

Befälhavaren skall se till att an-
nan än arbetstagare inte anlitas till
eller utför fartygsarbete i yrkes-
mässig verksamhet innan han eller
hon fyller 16 år och inte heller
innan han eller hon har fullgjort
sin skolplikt.

Utan hinder av första stycket far,
inom fiskerinäringen, en minder-
årig som har fyllt tretton år anlitas
till eller utföra lätt fartygsarbete
som inte är av sådant slag att det
kan inverka skadligt på den min-
deråriges hälsa, utveckling eller
skolgång. Regeringen eller den
myndighet som regeringen be-
stämmer får meddela föreskrifter
om sådant arbete.

10 kap.

Ett fartyg som har besiktigats
enligt 6 § skall besiktigas särskilt,
om det har genomgått någon större
ombyggnad, reparation eller för-
nyelse eller har lidit skada som kan
inverka menligt på sjövärdigheten.

Ett fartyg som har besiktigats
enligt 6 § skall besiktigas särskilt,
om det har genomgått någon större
ombyggnad, reparation eller för-
nyelse eller har lidit skada som kan
inverka menligt på sjövärdigheten.

Senaste lydelse 1990:723.

En sådan besiktning skall ske inom Prop. 1999/2000:119
tre månader från det att ombygg-
naden, reparationen eller förnyel-
sen är avslutad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Prop. 1999/2000:119

2.2 Förslag till lag om ändring i sjömanslagen

(1973:282)

Härigenom föreskrivs att 45 § sjömanslagen (1973:282) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

45 §2

Arbetstagare far ej sysselsättas i
fartygsarbete före det kalenderår
under vilket han fyller 16 år och ej
heller, om det inte sker som ett led
i skolutbildningen, innan han har
fullgjort sin skolplikt.

Den som är under 18 år far an-
vändas i fartygsarbete som eldare
endast om sjöfartsverket medger
det.

En arbetstagare får inte syssel-
sättas i fartygsarbete innan han
eller hon fyller 16 år och inte hel-
ler, om det inte sker som ett led i
skolutbildningen, innan han eller
hon har fullgjort sin skolplikt.

Den som är under 18 år får an-
vändas i fartygsarbete som eldare
endast om Sjöfartsverket medger
det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2 Senaste lydelse 1982:199.

Prop. 1999/2000:119

3 Ärendet och dess beredning

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige
som medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling - Internationella arbetskonferensen -
sammanträder i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligt artikel
19 i organisationens stadga beträffande förslag, som förts upp på mötets
dagordning, besluta antingen om en internationell konvention, avsedd att
ratificeras av organisationens medlemmar, eller om en rekommendation,
avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den
bindande karaktär som en ratificerad konvention har. Om beslutet är av
mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, t.ex. då det
gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolution.

Inom högst arton månader efter att konferensens session avslutats skall
varje medlemsstat förelägga landets lagstiftande församling antagna kon-
ventioner och rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder.
Varje medlemsstat har vidare skyldighet att underrätta Internationella
arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för att
uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidta-
gits.

År 1996 höll Internationella arbetskonferensen två möten.

Internationella arbetskonferensens 83 :e möte hölls i Geneve den 4-20
juni 1996. Mötet antog en konvention (nr 177) och en rekommendation
(nr 184) om hemarbete, om vilka riksdagen informerats genom prop.
1997/98:185.

Den 8-22 oktober 1996 anordnade ILO en särskild sjöfartskonferens
ägnad åt sjöfolks levnads- och arbetsförhållanden. Det var den 84:e In-
ternationella arbetskonferensen och den elfte sjöfartssessionen sedan or-
ganisationens tillkomst år 1919. Den hade föregåtts av ett förberedande
möte den 28 november-9 december 1994, i vilket 30 sjöfartsnationer
däribland Sverige deltog.

Konferensen tillsatte tre utskott för behandling av de fyra dagordnings-
punktema enligt följande:

1. Revidering av 1926 års rekommendation (nr 28) om inspektion av
sjöfolks arbetsförhållanden och Delvis revidering av 1976 års konvention
(nr 147) om miniminormer i handelsfartyg.

2. Revidering av 1958 års konvention (nr 109) och rekommendation
(nr 109) om löner, arbetstid och bemanning på fartyg.

3. Revidering av 1920 års konvention (nr 9) om arbetsförmedling för
sjömän.

Efter avslutad utskottsbehandling antog konferensen sju nya sjöfartsin-
strument, nämligen tre konventioner och tre rekommendationer samt ett
protokoll.

Konventionen (nr 178) och rekommendationen (nr 185) om tillsyn av
sjömäns arbets- och levnadsförhållanden antogs med 205 röster för, en
emot och 10 nedlagda resp. 210 röster för, ingen emot och 9 nedlagda.
Konventionen (nr 179) och rekommendationen (nr 186) om rekrytering

av och arbetsförmedling för sjömän antogs med 197 röster för, fem emot
och 17 nedlagda resp. 201 röster för, fyra emot och 10 nedlagda. Kon-
ventionen (nr 180) om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg och
rekommendationen (nr 187) om sjömäns löner och arbetstid samt beman-
ningen på fartyg antogs med 209 röster för, en emot och 13 nedlagda
resp. 197 röster för, 11 emot och 16 nedlagda. Protokollet till konventio-
nen (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg antogs med 201 röster för,
4 emot och 19 nedlagda.

Av de svenska ombuden röstade såväl regerings-, som arbetsgivar- och
arbetstagarrepresentantema för samtliga sju instrument.

Texterna på engelska och svenska till de sju instrumenten och till kon-
ventionen (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg finns i bilagorna 1—
8.

Ärendet har, enligt bestämmelserna i ILO-konventionen (nr 144) om
samråd på trepartsbasis för att främja genomförandet av ILO:s normer,
remitterats till ILO-kommittén, som i sin tur inhämtat yttranden från av
respektive fråga berörda myndigheter och organisationer.

Näringsdepartementet har vidare remitterat två promemorior av den 17
januari 2000 och av den 10 mars 2000 med förslag till lagändringar för
att möjliggöra ratifikation av konventionen (nr 178) om tillsyn av sjö-
mäns arbets- och levnadsförhållanden samt av konventionen (nr 180) om
sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg. Promemoriornas lagförslag
överensstämmer med de förslag regeringen lämnar i denna proposition.

Sammanställningar av remissyttrandena finns att tillgå i Näringsde-
partementet (dnr N1999/1207/ARM).

Lagrådet

De förslag till lagändringar som regeringen föreslår i denna proposition
torde formellt höra till Lagrådets granskning. Lagförslagen är emellertid
av så enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4 Konventionen (nr 178) och rekommendatio-
nen (nr 185) om tillsyn av sjömäns arbets-
och levnadsförhållanden

4.1 Bakgrund

Konventionen nr 178 och rekommendationen nr 185 handlar om tillsyn
av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden. Inom ILO har detta ämne
tidigare reglerats endast genom 1926 års rekommendation (nr 28) om
inspektion av sjöfolks arbetsförhållanden. Dock har krav på tillsyn fun-
nits i de konventioner som reglerar specifika aspekter av sjöfolks arbets-
förhållanden och i konventionen (nr 147) om miniminormer i handels-
fartyg.

År 1995 antog Internationella arbetskonferensen ett protokoll till kon-
ventionen (nr 81) om arbetsinspektion (industri och handel), varigenom

Prop. 1999/2000:119

den konventionens tillämpningsområde utsträcktes till att gälla den icke
kommersiella tjänstesektorn. Protokollet ratificerades av Sverige år 1997
(prop. 1996/97:96). I propositionen påpekades att den kommersiella sjö-
farten inte omfattades av vare sig konventionen nr 81 eller dess tilläggs-
protokoll men väl av den nya konventionen nr 178 med tillhörande re-
kommendation nr 185.

4.2 Konventionens och rekommendationens huvud-
sakliga innehåll

Konventionen består av en preambel, en operativ del samt slutbestämmel-
ser.

I preambeln anges bakgrunden till konventionens tillkomst och andra
fakta som har betydelse för tolkningen. Således noteras förändringarna i
sjöfartsnäringens natur och som följd därav ändringarna i sjöfolks arbets-
och levnadsförhållanden sedan tillkomsten av 1926 års rekommendation.
Hänvisning sker till 1976 års konvention (nr 147) om miniminormer i
handelsfartyg. Vidare noteras att ILO år 1947 har antagit en konvention
(nr 81) om arbetsinspektion inom industri och handel i land. Båda kon-
ventionerna har ratificerats av Sverige. I och med att sjöfolks arbets- och
levnadsförhållanden skall skyddas genom bl.a. konventionen nr 147 kan
den nya konventionen uppfattas som en reglering av själva tillsynen. Till-
lämpningen av konventionen nr 178 skall övervakas enbart genom flagg-
statskontroll.

Konventionens operativa del omfattar nio artiklar. Inledningsvis fast-
ställs att konventionen är tillämplig på alla sjögående fartyg med en
bruttodräktighet av minst 500 som är registrerade i en medlemsstat för
vilken konventionen är i kraft och som används för transport av last eller
passagerare i handelssyfte eller som används för något annat kommersi-
ellt ändamål. Den är också tillämplig på sjögående bogserfartyg. Beträf-
fande fiskefartyg skall konventionen tillämpas på fartyg för yrkesmässigt
fiske till havs i den utsträckning som den centrala samordnande myndig-
heten finner det genomförbart efter att ha rådfrågat de representativa or-
ganisationerna för fiskefartygsredare och fiskare. Vidare definieras vad
som i konventionen menas med central samordnande myndighet, in-
spektör, lagar och bestämmelser, sjömän och sjömäns arbets- och lev-
nadsförhållanden (art. 1).

Varje medlemsstat för vilken konventionen är i kraft skall upprätthålla
ett system for tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden. Den
centrala samordnande myndigheten skall fastställa vilka principer som
skall iakttas. Myndigheten skall i alla situationer vara ansvarig för tillsy-
nen. Myndigheten far dock auktorisera offentliga institutioner eller andra
organisationer som den erkänner som kompetenta och oberoende att utfö-
ra inspektioner på myndighetens vägnar (art. 2).

Kontrollen över arbets- och levnadsförhållanden ombord på ett fartyg
som är registrerat i en medlemsstats territorium skall ske med tidsinter-
vall som inte överstiger tre år och där det är möjligt årligen. Därutöver
skall kontroll företas när en medlemsstat mottar klagomål eller får bevis
för att ett fartyg inte uppfyller nationella lagar och föreskrifter beträffan-

Prop. 1999/2000:119

10

de sjömäns arbets- och levnadsförhållanden. En tredje situation är när
fartyget genomgått väsentliga förändringar i fråga om konstruktion eller
bostadsarrangemang. Fartyget skall då inspekteras inom tre månader från
det att förändringen inträffat (art. 3).

Varje medlemsstat skall utse inspektörer som är kvalificerade att utföra
sina uppgifter och skall vidta nödvändiga åtgärder för att inspektörer
skall finnas i tillräckligt antal för att uppfylla konventionens krav på åt-
gärder (art. 4). Inspektörerna skall ha sådan status och sådana anställ-
ningsförhållanden att de är oberoende av regeringsskiften och av obehö-
rig påverkan utifrån. Inspektörernas befogenheter preciseras (art. 5).

Ansträngningar skall göras för att undvika att fartyg otillbörligen kvar-
hålls eller försenas i samband med inspektioner (art. 6).

Nationella lagar eller föreskrifter skall innehålla bestämmelser om
lämpliga påföljder vid överträdelser av de lagar och bestämmelser vilkas
tillämpning inspektörerna har att övervaka (art. 7).

Inspektörerna skall avge rapport om varje inspektion till den centrala
myndigheten. Ett exemplar av rapporten på engelska språket eller på far-
tygets arbetsspråk skall överlämnas till fartygets befälhavare och ett ex-
emplar skall anslås ombord eller tillställas sjömännens representanter
(art. 9).

Den centrala samordnande myndigheten skall föra förteckning över
utförda inspektioner och publicera en årlig rapport över verksamheten
(art. 8).

I rekommendationen sägs bl.a. att inspektörerna bör ha kvalifikationer
och en adekvat utbildning för att utföra sina uppgifter samt, där det är
möjligt, en maritim utbildning eller erfarenhet som sjöfolk. De bör ha
adekvata kunskaper om sjöfolks arbets- och levnadsförhållanden samt om
det engelska språket. De bör också vidareutbildas under sin anställning.
Varje medlemsstat bör också vidta åtgärder så att vederbörligen kvalifi-
cerade tekniska experter och specialister vid behov kan tillkallas för att
biträda i inspektörernas arbete.

Slutligen antogs en resolution om tillsynen av sjömäns arbets- och lev-
nadsförhållanden. I resolutionen erinrar konferensen om publikationen
”Inspection of labour conditions on board ship: Guidelines for procedu-
re”, som utgivits av Internationella arbetsbyrån år 1990, och föreslår ett
ytterligare expertmöte för att göra en översyn av riktlinjerna.

4.3 Förslag till ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Prop. 1999/2000:119

Regeringens förslag: En tidsram om tre månader inom vilken en sär-
skild besiktning skall ske efter en större fartygsombyggnad, reparation
eller förnyelse införs i fartygssäkerhetslagen (1988:49).

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Följande remissinstanser har beretts möjlighet att
yttra sig över Näringsdepartementets promemorior med förslag till lag-
ändringar för att möjliggöra ratifikation av konventionen (nr 178) om
tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden samt av konventionen

11

(nr 180) om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg: Sjöfartsverket,
Arbetarskyddsstyrelsen, Fiskeriverket, Svenska Arbetsgivareföreningen
(SAF), Sveriges Redareförening, Sveriges Redareförening för mindre
passagerarfartyg, Landsorganisationen (LO), Facket för Service och
Kommunikation (SEKO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO),
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Sveriges Fartygs-
befälsförening, Ledarna, Svenska Maskinbefålsförbundet och Sveriges
Fiskares Riksförbund.

De remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Svenska författningar uppfyller i stort
sett vad som krävs för att en ratifikation av konventionen nr 178 skall
vara möjlig. Ett mindre antal författningsändringar är dock nödvändiga.
Konventionen innehåller, som nämnts ovan i avsnitt 4.2, ett krav i artikel

3.3 på att ett fartyg skall besiktigas inom tre månader från det att fartyget
har genomgått väsentliga förändringar i konstruktion eller bostadsarran-
gemang. Fartygssäkerhetslagen (1988:49) innehåller redan i dag en be-
stämmelse om särskild besiktning när ett fartyg har genomgått någon
större ombyggnad, reparation eller förnyelse eller när fartyget har lidit
skada som kan inverka menligt på sjövärdigheten. Någon tidsram, mot-
svarande konventionens gräns på tre månader, inom vilken en sådan be-
siktning skall ske finns dock inte. Att besiktningen skall ske i nära an-
slutning till den förändring som föranleder besiktningen är ett högst rim-
ligt krav. Med beaktande härav och för att uppnå överensstämmelse med
konventionen i detta avseende föreslår regeringen att det i 10 kap. 7 §
fartygssäkerhetslagen införs en tidsram om tre månader inom vilken en
särskild besiktning skall ske. Tremånadersffisten föreslås börja när en
ombyggnad, reparation eller förnyelse av fartyget är avslutad.

4.4     Godkännande av konventionen

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner konventionen (nr 178)
om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden.

ILO-kommittén: Ärendet har remitterats till ILO-kommittén som i sin
tur inhämtat yttranden från Sjöfartsverket, Arbetarskyddsstyrelsen, Ar-
betslivsinstitutet, Fiskeriverket, Sveriges Redareförening genom SAF,
Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg, SEKO genom LO,
TCO, SACO, Ledarna och Sveriges Fiskares Riksförbund.

ILO-kommittén förordar att Sverige ratificerar konventionen.

Remissinstanserna: Inte någon remissinstans invänder mot en svensk
ratifikation av konventionen nr 178.

Sjöfartsverket anser konventionens krav på tillsyn av fartyg väl upp-
fyllda genom befintlig lagstiftning och tillstyrker en svensk ratifikation
av konventionen. Vissa justeringar behöver emellertid göras enligt verket
i både fartygssäkerhetslagen (1988:49) och fartygssäkerhetsförordningen
(1988:594):

- Artikel 3.3 i konventionen angående inspektion inom tre månader
efter det att ett fartygs konstruktion eller bostadsförhållanden genomgått

Prop. 1999/2000:119

12

väsentliga förändringar har i dag ingen motsvarighet i svensk lagstiftning. Prop. 1999/2000:119
Fartygssäkerhetslagen ställer i 10 kap. 7 § krav på att ett fartyg som ge-
nomgått någon större ombyggnad skall besiktigas särskilt, men säger ing-
enting om inom vilken tid detta skall ske.

- Artikel 8.2 i konventionen anger att den centrala samordnande myn-
digheten, således Sjöfartsverket, skall publicera en årsrapport över in-
spektionsverksamheten. Så sker inte i dag och på denna punkt måste nå-
gon form av reglering införas.

- Bestämmelserna i artikel 9 i konventionen föranleder en ändring i rå-
dande rutiner så att rapportering av större händelser sker inom en månad.

Enligt Ledarna bör fartygssäkerhetslagen kompletteras med en klar re-
gel om regelbundna inspektioner av sjömäns arbets- och levnadsförhål-
landen.

Fiskeriverket och Sveriges fiskares riksförbund hyser den gemensam-
ma uppfattningen att konventionen inte är tillämplig på yrkesfiskare i
Sverige.

Skälen för regeringens förslag: Regler för tillsynen av svenska fartyg
finns i fartygssäkerhetslagen (1988:49), fartygssäkerhetsforordningen
(1988:594) och Sjöfartsverkets författningar. Sjöfartsverket är den cent-
ralt samordnande myndigheten i konventionens mening och utövar till-
syn. Enligt fartygssäkerhetslagen skall dock Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionen biträda Sjöfartsverket med viss tillsyn enligt fartygs-
säkerhetslagen och föreskrifter från Sjöfartsverket, särskilt vad avser ar-
betsmiljön (jfr konventionens artikel 2.3). Yrkesinspektionens inspektö-
rer uppfyller i tillämpliga delar kraven enligt artiklarna 4, 5 och 6.

Regeringen konstaterar att konventionen (nr 178) om tillsyn av sjö-
mäns arbets- och levnadsförhållanden, vilken kompletterar ILO:s regler
om arbetsinspektion i konventionen nr 81 med protokoll, fick en bred
anslutning av samtliga tre parter vid konferensen. I Sverige har samtliga
sjöarbetsmarknadens parter - såväl redarna som sjöfolkets organisationer
- tillstyrkt en svensk ratifikation. För att Sverige skall kunna ratificera
konventionen behövs emellertid ändringar i fartygssäkerhetslagen och
fartygssäkerhetsforordningen. Regeringen har i avsnitt 4.3 ovan föreslagit
ändring i fatygssäkerhetslagen. De övriga ändringar som erfordras kan
väl genomföras innan konventionen träder i kraft för svensk del, dvs. tolv
månader efter den dag då ratifikationen registrerats hos ILO:s generaldi-
rektör.

5 Konventionen (nr 179) och rekommendatio-
nen (nr 186) om rekrytering av och arbets-
förmedling för sjömän

5.1 Inledande debatt

I den inledande debatten i det konferensutskott som behandlade frågan
om rekrytering av och arbetsförmedling for sjömän anförde redargruppen
att redarnas målsättning var att man skulle

13

a) sträva efter att utarbeta instrument som tillförsäkrar att alla byråer Prop. 1999/2000:119
och organisationer för rekrytering och förmedling arbetar enligt normer

som förebygger missbruk eller exploatering av sjömän,

b) se till att dessa normer far en vidsträckt acceptans i de viktigaste
länderna som tillhandahåller arbetskraft,

c) åstadkomma normer vilka är tillämpliga på samma sätt på av-
giftskrävande byråer och avgiftsfria offentliga förmedlingskontor,

d) se till att alla sådana byråer endast arbetar under nära övervakning
av myndigheter.

Arbetstagargruppen menade att det fanns en grundläggande strukturell
kris inom sjöfartssektom. Krisen manifesterades i bristen på yrkesskick-
liga och kvalificerade sjömän, världsflottans stigande ålder, det stora an-
tal människoliv som gått förlorade till sjöss, bristen på genomförande av
vedertagna normer från flaggstatemas sida och det stigande antalet kvar-
hållanden av fartyg vid hamnstatskontroller. Enligt sjöfolksgruppens syn-
sätt låg de huvudsakliga orsakerna till krisen i orättvis konkurrens och
den konkurrensmässiga skevhet som orsakades av systemet med be-
kvämlighetsflagg. Krisen hade svåra konsekvenser för sjöfolk. Sjömän
exploaterades av avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer år 1920, då
konventionen (nr 9) om arbetsförmedling för sjömän antogs, och sjömän
från utvecklingsländer exploaterades även idag. Detta förhållande förvär-
rades genom kommersiella arbetsförmedlingsbyråers arbetssätt. Deras
uppenbara och väldokumenterade försummelser utgjorde ett av sympto-
men på krisen.

Sjömännens roll och anställningsförhållanden var avgörande för säker-
heten för människoliv till sjöss och skyddet av den marina miljön. Detta
faktum illustrerades av att International Shipowners’ Federation hade
antagit en kod om god sed (code of good practice) för bemanningsagen-
turer.

Arbetstagargruppen var medveten om de växande kraven på att skapa
en säkerhetskultur ombord i fartygen. Centralt för en säkerhetskultur var
att sjömännen hade den kompetens och de kvalifikationer som fordras
och erhöll sådana befogenheter, att de faktiskt skulle ha möjlighet att ut-
öva inflytande på sådana frågor på operationell nivå.

5.2 Konventionens och rekommendationens huvud-

sakliga innehåll

Den nya konventionen nr 179 utgör en revidering av 1920 års konvention
(nr 9) om arbetsförmedling för sjömän, vilken ratificerats av 39 länder,
däribland Sverige (prop. 1921:361).

Konventionen består av en preambel, en operativ del samt slutbestäm-
melser.

I preambeln hänvisas till följande ILO-instrument:

- konventionen (nr 22) om sjömäns anställningsavtal (ej ratificerad av
Sverige, men likvärdighet i huvudsak utlovad enligt konvention nr 147),

- konventionen (nr 87) om föreningsfrihet och skydd för organisations-
rätten (ratificerad av Sverige),

14

- konventionen (nr 88) om den offentliga arbetsförmedlingen Prop. 1999/2000:119
(ratificerad av Sverige) med tillhörande rekommendation (nr 83),

- konventionen (nr 98) om organisationsrätten och den kollektiva för-
handlingsrätten (ratificerad av Sverige),

- rekommendationen (nr 107) om sjömäns anställning på utländska
fartyg,

- konventionen (nr 111) om diskriminering (anställning och yrkes-
utövning) (ratificerad av Sverige),

- rekommendationen (nr 139) om sysselsättning för sjöfolk (teknisk
utveckling),

- konventionen (nr 138) om minimiålder för tillträde till arbete
(ratificerad av Sverige),

- konventionen (nr 145) om kontinuitet i sysselsättningen (sjöfolk)
(ratificerad av Sverige), med tillhörande rekommendation (nr 154),

- konventionen (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg (ratificerad
av Sverige),

- konventionen (nr 166) om sjömäns hemresa (reviderad) (ej ratifice-
rad av Sverige),

- konventionen (nr 178) om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsför-
hållanden, samt till

- FN:s havsrättskonvention av år 1982, som trädde i kraft den 16 no-
vember 1994 (ratificerad av Sverige den 25 juni 1996, prop.
1995/96:140).

Konventionens operativa del omfattar sex artiklar. Inledningsvis defi-
nieras vad som i konventionen menas med behörig myndighet, rekryte-
rings- och arbetsförmedlingskontor, redare och sjöman (art. 1.1).

För konventionens ändamål betyder rekryterings- och arbetsförmed-
lingskontor varje person, bolag, institution, agentur eller annan organisa-
tion, inom den allmänna eller den privata sektorn, som är engagerad i att
rekrytera sjömän enligt uppdrag av arbetsgivare eller att förmedla arbeten
åt sjömän hos arbetsgivare. Sjöman är varje person som uppfyller villko-
ren för att anställas eller analitas i någon befattning ombord på ett sjögå-
ende fartyg, dock inte statsfartyg som används för militära eller icke-
kommersiella ändamål.

Den behöriga myndigheten far, i den utsträckning som den anser det
vara genomförbart, tillämpa konventionens bestämmelser på fiskare eller
på sjömän som arbetar på maritima mobila offshore-enheter. Härvid för-
utsätts, att ett samråd har skett med de representativa organisationerna för
fiskefartygsägare och fiskare eller med organisationerna för ägare av ma-
ritima mobila offshore-enheter och för sjömän som arbetar på sådana en-
heter (art. 1.2).

Artikel 2.1 handlar om medlemsstaters rätt att ha eller inte ha en av-
giftsfri offentlig rekryterings- och arbetsförmedlingsservice samt privata
rekryterings- och förmedlingskontor. Ingenting i konventionen skall så-
lunda anses:

a) hindra en medlemsstat från att upprätthålla en avgiftsfri offentlig re-
kryterings- och arbetsförmedlingsservice för sjömän inom ramen för en
politik som går ut på att möta sjömäns och redares behov, oavsett om
denna service ingår som del i eller är samordnad med en offentlig ar-
betsförmedling för alla arbetstagare och arbetsgivare;

15

b) ålägga en medlemsstat någon förpliktelse att upprätta ett system för
drift av privata rekryterings- och arbetsförmedlingskontor.

Om privata rekryterings- och arbetsförmedlingskontor upprättas, skall
de drivas inom medlemsstatens territorium endast i överensstämmelse
med ett licensierings- eller certifieringssystem eller någon annan form av
reglering. Ett sådant system skall upprättas eller ändras endast efter sam-
råd med representativa organisationer för redare och sjöfolk. Obefogad
spridning av privata rekryterings- och förmedlingskontor skall inte främ-
jas (art. 2.2).

Konventionen påverkar inte en medlemsstats rätt att tillämpa sina lagar
och bestämmelser om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän på
fartyg som för dess flagg (art. 2.3).

Ingenting i konventionen skall på något sätt inverka menligt på en sjö-
mans förmåga att utöva grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive
fackliga rättigheter (art. 3).

Artikel 4 handlar om skyldigheter som en medlemsstat åtar sig beträf-
fande reglering och övervakning av verksamheten. Genom nationella
lagar eller tillämpliga bestämmelser skall medlemsstaten således (art.
4.1):

a) säkerställa, att inga avgifter eller andra pålagor för rekrytering eller
för att skaffa anställning åt sjömän kommer att bäras av sjömannen, vare
sig direkt eller indirekt, helt eller delvis; dock räknas inte kostnader för i
nationell författning föreskriven läkarundersökning, behörighetsbevis,
personlig fardhandling och nationell sjöfartsbok till ”avgifter eller andra
pålagor”.

b) fastställa huruvida och på vilka villkor rekryterings- och förmed-
lingskontor far placera eller rekrytera sjömän utomlands;

c) specificera, med tillbörlig hänsyn till den enskildes rätt till integritet
och behovet av att skydda att uppgifter hålls konfidentiella, på vilka vill-
kor personliga uppgifter om sjömän far hanteras av rekryterings- och ar-
betsförmedlingskontor, inkl, hur sådana uppgifter inhämtas, lagras, kom-
bineras och meddelas till en tredje part;

d) fastställa på vilka villkor licensen, certifikatet eller en liknande
auktorisation för ett rekryterings- eller arbetsförmedlingskontor far sus-
penderas eller återkallas, om brott mot relevanta lagar eller andra be-
stämmelser sker; och

e) specificera, i de fall där ett annat regelsystem än ett licensierings-
eller certifieringssystem förekommer, på vilka villkor rekryterings- och
arbetsförmedlingskontor kan arbeta, liksom även vilka påföljder som
gäller i händelse av brott mot dessa villkor.

Medlemsstaten skall även säkerställa, att den behöriga myndigheten
(art. 4.2):

a) nära övervakar alla rekryterings- och arbetsförmedlingskontor;

b) beviljar eller förnyar licensen, certifikatet eller en liknande auktori-
sation endast efter att ha konstaterat, att vederbörande rekryterings- och
arbetsförmedlingskontor uppfyller kraven i nationella lagar och bestäm-
melser ;

c) fordrar att ledningen och personalen på rekryterings- och arbetsför-
medlingskontor för sjömän skall bestå av vederbörligen utbildade perso-
ner, som har relevanta kunskaper om sjöfartsnäringen;

Prop. 1999/2000:119

16

d) förbjuder rekryterings- och arbetsförmedlingskontor att använda Prop. 1999/2000:119
medel, förfaranden eller förteckningar vilka är avsedda att hindra eller

avhålla sjömän från att förvärva en anställning;

e) fordrar att rekryterings- och arbetsförmedlingskontor vidtar åtgärder
for att så långt det är möjligt säkerställa, att arbetsgivaren har resurser att
skydda sjömän från att bli strandsatta i en främmande hamn; och

f) säkerställer att ett skyddssystem upprättas, genom försäkring eller en
därmed likvärdig lämplig åtgärd, för att ersätta sjömän för penningförlust
som de kan utsättas for till följd av att ett rekryterings- eller arbetsför-
medlingskontor underlåter att uppfylla sina förpliktelser mot dem.

Medan artikel 4 således handlar om skyldigheter som en medlemsstat
åtar sig beträffande reglering och övervakning av verksamheten ålägger
artikel 5 direkt rekryterings- och arbetsförmedlingskontoren vissa skyl-
digheter.

Alla rekryterings- och arbetsförmedlingskontor skall således vidmakt-
hålla ett register över alla sjömän som rekryteras eller placeras genom
dem. Registret skall vara tillgängligt för tillsyn utförd av den behöriga
myndigheten (art. 5.1).

Alla rekryterings- och arbetsförmedlingskontor skall vidare säkerställa

(art. 5.2), att:

a) varje sjöman som rekryteras eller placeras av dem är kvalificerad
och innehar de handlingar som är nödvändiga för arbetet ifråga;

b) anställningskontrakt och tjänstevillkor står i överensstämmelse med
tillämpliga lagar, förordningar och kollektivavtal;

c) sjömän före eller under anställningsförfarandet upplyses om sina
rättigheter och skyldigheter enligt deras anställningskontrakt och enligt
tjänstevillkoren; och att

d) tillbörliga arrangemang vidtas för att sjömännen skall gå igenom si-
na anställningskontrakt och tjänstevillkoren, före och efter det att dessa
undertecknas och för att sjömännen skall erhålla ett exemplar av anställ-
ningskontraktet.

Dessa skyldigheter för rekryterings- och arbetsförmedlingskontoren far
inte tolkas som en minskning av skyldigheter och ansvar för redare eller
befälhavare (art. 5.3).

Artikel 6 handlar om anordningar och förfaranden för prövning av kla-
gomål mot rekryterings- och arbetsförmedlingskontors verksamhet, om
ett kontors egen undersökning av klagomål och om vidarebefordran av
klagomål angående arbets- eller levnadsförhållanden ombord på fartyg.

Konventionens slutbestämmelser utgörs av artiklarna 7-15.

Den nya arbetsförmedlingskonventionen reviderar 1920 års konvention
(nr 9) om arbetsförmedling för sjömän (art. 7). Sverige har år 1921 ratifi-
cerat konvention nr 9.

Konventionen träder i kraft tolv månader efter den dag då ratifikationer
från två medlemmar har registrerats. En medlemsstats ratifikation av den
nya konventionen medför omedelbar uppsägning av konventionen nr 9
från den dag då konventionen nr 179 träder i kraft (art. 9).

Rekommendationen som kompletterar konventionen består av en
preambel och fyra punkter, vilkas ämnesområden kan beskrivas enligt
följande.

17

I punkt 1 behandlas åtgärder som den behöriga myndigheten bör vidta
för att stödja en fungerande sjöarbetsmarknad. I punkt 2 förklaras, vilka
typer av normer för driften av rekryterings- och arbetsförmedlingskontor
som den behöriga myndigheten bör föreskriva eller godkänna. I punkt 3
ställs ytterligare krav på normerna för driften. I punkt 4 föreslås interna-
tionellt samarbete mellan medlemsstater och relevanta organisationer
samt anges vilka arbetsfält ett sådant samarbete kan omfatta.

Arbetskonferensen antog slutligen två resolutioner i anslutning till
konventionen om arbetsförmedling.

I den första resolutionen (antagen på initiativ av sjöfolksgruppen) in-
bjuder konferensen ILO:s styrelse att bl.a. främja att konventionen nr 179
tillämpas på fiskare av medlemsstaterna efter samråd mellan representati-
va organisationer för fiskare och fiskefartygsägare samt behörig myndig-
het.

Den andra resolutionen (antagen på initiativ av redargruppen) syftade
till att upprätthålla distinktionen mellan arbetstagare på fartyg och land-
baserade arbetstagare i konventionen nr 179, resp. 1949 års konvention
(nr 96) om avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer, vilken förutsågs
revideras vid Internationella arbetskonferensens 85 :e session 1997. Den
år 1997 antagna konventionen (nr 181) om privat arbetsförmedling före-
skriver i linje härmed (art. 2.2) att den inte äger tillämpning på rekryte-
ring av och förmedling för sjömän.

5.3 Regeringens överväganden

Prop. 1999/2000:119

Regeringens bedömning: Sverige bör för närvarande inte tillträda
konventionen (nr 179) om rekrytering av och arbetsförmedling för
sjömän.

ILO-kommittén: Konventionen (nr 179) och rekommendationen
(nr 186) om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän har remitte-
rats till ILO-kommittén som i sin tur har inhämtat yttranden från Sjö-
fartsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Fiskeriverket,
Sveriges Redareförening genom SAF, Sveriges Redareförening för mind-
re passagerarfartyg, SEKO genom LO, TCO, SACO, Ledarna och Sveri-
ges Fiskares Riksförbund.

ILO-kommittén finner att Sverige för närvarande inte bör ratificera
konventionen (nr 179) om rekrytering av och arbetsförmedling för sjö-
män.

Remissinstanserna: Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) finner samman-
fattningsvis att Sverige för närvarande inte fullt ut uppfyller konven-
tionskraven i artikel 4 punkt 2d), 2e) och 2f) och i artikel 5 punkt 2b), 2c)
och 2d) och konstaterar att ratifikationshinder därför torde föreligga för
svensk del. Sveriges Redareförening motsätter sig inte ratifikation av
konventionen, Ledarna ser inga hinder för ratifikation medan LO
(SEKO) inte tar ställning till om ratifikationshinder kan föreligga. Fiske-
riverket och Sveriges Fiskares Riksförbund hyser den gemensamma

18

uppfattningen att konventionen inte är tillämplig på yrkesfiskare i Sveri-
ge-

Skälen for regeringens bedömning: Arbetsförmedling för sjömän be-
drivs inom den offentliga förmedlingen vid sju förmedlingskontor i lan-
det. Verksamheten är lokaliserad till Stockholm, Göteborg, Malmö, Hel-
singborg, Kalmar, Visby och Sundsvall. Arbetet följs upp och samordnas
av Arbetsmarknadsstyrelsen; enheten för arbetsmarknadsservice; sektio-
nen för specialförmedlingar. Sektionen fungerar också som kansli för den
centrala arbetsgruppen för sjöfartens arbetsmarknad med representanter
för AMS, Sjöfartsverket, Sveriges Redareförening, Sveriges Fartygsbe-
falsförening, Svenska Maskinbefalsförbundet och SEKO Sjöfolk.

Antalet personer anmälda som arbetssökande vid landets arbetsför-
medlingar inom sjöfartens arbetsområde har sjunkit de senaste åren och
ligger numera på ca 2 400 personer varje månad, varav ungefär hälften
anmälda på specialförmedlingama för Af Sjöfart. Nyinskrivna arbetslösa
har det senaste året uppgått till mellan 300 och 400 personer per månad,
antalet lediga platser inom området till ca 300 per månad och antalet per-
soner som fatt arbete via förmedlingen till ca 325 per månad.

Sverige är genom ratifikation bundet att tillämpa ILO:s konvention
(nr 88) om den offentliga arbetsförmedlingen, antagen år 1948 och ratifi-
cerad av Sverige år 1949 (prop 1949:162). Enligt konventionen nr 88 är
varje medlemsstat som ratificerat den skyldig att upprätthålla en avgiftsfri
offentlig arbetsförmedling (art. 1). Konventionen gör inga undantag för
några speciella kategorier arbetssökande eller arbetsgivare. Däremot an-
ges att åtgärder skall vidtas för att inom de olika arbetsförmedlingskonto-
ren underlätta specialisering efter skilda yrken och näringsgrenar, exem-
pelvis jordbruket och andra verksamhetsgrenar, där en dylik specialise-
ring kan vara till gagn (art. 7).

Sverige är som nämnts ovan också bundet att tillämpa konventionen
(nr 9) om arbetsförmedling for sjömän (prop. 1921:361) som reviderats
genom den nya konventionen (nr 179) om rekrytering av och arbetsför-
medling för sjömän men fortsätter att gälla till dess den nya konventionen
trätt i kraft (och därefter för länder som ratificerat konventionen nr 9 men
inte konventionen nr 179).

Däremot sade Sverige år 1992 upp konventionen (nr 96) om avgift skrä-
vande arbetsformedlingsbyråer (prop. 1991/92:89) med verkan fr.o.m.
den 4 juni 1993 för att möjliggöra ett avskaffande av det offentliga ar-
betsförmedlingsmonopolet. Konventionen nr 96 har därefter reviderats av
den år 1997 antagna konventionen (nr 181) om privat arbetsförmedling.
Som nämnts äger denna konvention, liksom konventionen nr 96, inte till-
lämpning vid rekrytering av och förmedling för sjömän. ILO-kommittén
har nyligen efter remissförfarande lämnat yttrande över konventionen
nr 181 och den tillhörande rekommendationen nr 188.

Den 1 juli 1993 trädde lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling
och uthyrning av arbetskraft i kraft och den tidigare lagen (1991:746)
som i princip förbjöd fristående arbetsförmedlingar upphörde att gälla.
Lagen (1993:440) gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan
än den offentliga arbetsförmedlingen. Lagen innehåller ett förbud att ta
betalt av arbetssökande eller arbetstagare (6 §). Dessutom far enligt lagen
(3 §) arbetsförmedling för sjömän inte bedrivas mot ersättning. Detta un-

Prop. 1999/2000:119

19

dantag beträffande privat arbetsförmedling för sjömän föranleddes bl.a. Prop. 1999/2000:119
av Sveriges åtaganden enligt konventionen nr 9.

Regeringen konstaterar att konventionen nr 179 erbjuder en hög grad
av flexibilitet - sannolikt för att möjliggöra en ratificering av största
möjliga antal stater. Enligt konventionens artikel 2 kan en medlemsstat
således välja att ha en avgiftsfri offentlig rekryterings- och arbetsförmed-
lingsservice och/eller privata rekryterings- och förmedlingskontor.

Om Sverige skulle välja alternativet att ha endast en offentlig rekryte-
rings- och arbetsförmedlingsservice för sjömän synes konventionens krav
i huvudsak tillgodosedda genom förordningen (1987:405) om den ar-
betsmarknadspolitiska verksamheten, instruktionen (1988:1139) för Ar-
betsmarknadsverket, AMS föreskrifter (AMSFS 1995:27) om vissa verk-
samheter inom länsarbetsnämnderna, lagen (1994:459) om arbetsförmed-
lingsregister, bestämmelserna om sekretess för enskildas personliga för-
hållanden i 7 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100), bestämmelserna om
disciplinära påföljder i 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning,
beträffande utredningsskyldighet genom de allmänna reglerna för myn-
digheter i 4-7 §§ förvaltningslagen (1986:223) och beträffande under-
rättelse om ouppklarade klagomål genom rapporteringsskyldigheten till
Justitiekanslem varje år enligt 30 § verksförordningen (1995:1322). I
anslutning till konventionens artikel 6, som handlar om hanteringen av
klagomål, informerar AMS att en rikstäckande informationscentral inom
AMV för telefoninformation till arbetssökande och arbetsgivare f.n. är
under uppbyggnad. Allvarliga klagomål över arbets- eller levnadsförhål-
landen på ett fartyg (art. 6.3) lämnas vidare från förmedlingen till Sjö-
fartsinspektionen; jfr allmänna bestämmelser om myndigheters servi-
ceskyldighet i 4 § 3 stycket förvaltningslagen (1986:223). Detta förfaran-
de synes stämma överens med det som föreskrivs i ILO-konventionen
(nr 147) om miniminormer i handelsfartyg, art. 4 om hamnstatskontroll.
Det blir i förekommande fall Sjöfartsverkets uppgift att vidarebefordra
klagomålet till utländsk ansvarig myndighet eller ingripa enligt reglerna
om hamnstatskontroll.

AMS har dock påtalat att Sverige på vissa punkter inte uppfyller kon-
ventionens krav. I anslutning till konventionens artikel 4. 2 e) bedömer
AMS det inte heller som möjligt att införa bestämmelser för att säker-
ställa att arbetsgivaren har medel att förhindra att sjömän blir strandsatta i
främmande hamn. I anslutning till artikel 4. 2 f) bedömer AMS det inte
som möjligt att införa ett skyddssystem för att ersätta sjömän för pen-
ningförlust de kan ha åsamkats genom att den svenska arbetsförmedling-
en inte har uppfyllt sina skyldigheter. Det är inte sannolikt att de allmän-
na bestämmelser som finns i skadeståndslagen om skadestånd från det
allmänna för fel eller försummelse vid myndighetsutövning är tillräckliga
för att klara det skydd som föreskrivs i konventionen. I anslutning till
artikel 5. 2 b) påpekar AMS att någon formell granskning av anställ-
ningskontrakt och tjänstevillkor inte sker. Arbetsförmedlingen gör dock
alltid en bedömning utifrån information från arbetsgivaren. Här kan erin-
ras om den av Sjöfartsverket fastställda blanketten för tjänstgöringsbe-
sked, där den mönstringsansvarige arbetsgivarrepresentanten förutsätts
kryssa i rutan ”Tjänstevillkor enligt skriftligt anställningsavtal och gäl-
lande kollektivavtal”.

20

I anslutning till artikel 5. 2 d) finner AMS det knappast förenligt med Prop. 1999/2000:119
praxis på svensk arbetsmarknad att arbetsförmedlingen försäkrar sig om
att vederbörliga åtgärder vidtas för att allt skall gå rätt till när det gäller
anställningskontrakt. Här erinrar Sjöfartsverket om att 4 § sjömanslagen
(1973:282) föreskriver, att arbetsgivaren skall sörja för att anställnings-
avtal med sjöman om fartygsarbete upprättas skriftligt. Dock torde det
finnas redare som inte iakttar denna regel, och för vilka konventionens
krav på arbetsförmedlingen torde komma att indirekt utgöra ett tryck att
upprätta skriftliga anställningsavtal.

Om Sverige sålunda skulle välja att ha endast en offentlig rekryterings-
och arbetsförmedlingsservice för sjömän finner ILO-kommittén att en
ytterligare prövning av möjligheterna att undanröja nämnda ratifikations-
hinder bör vägas mot möjligheten av en fortsatt anslutning till konventio-
nen nr 9, varvid bör övervägas vilket alternativ som bäst gagnar den
svenska sjöarbetsmarknaden.

Om däremot medgivandet i konventionen nr 179 av privata rekryte-
rings- och arbetsförmedlingskontor för sjömän utnyttjas i Sverige innebär
detta att förbudet mot arbetsförmedling för sjömän mot ersättning i 3 §
lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbets-
kraft kan avskaffas. Om Sverige öppnar möjlighet att bedriva privata re-
kryterings- och arbetsförmedlingskontor för sjömän kan sekretessregler
för denna verksamhet dock behöva införas.

Det bör också observeras i fråga om privata rekryterings- och förmed-
lingskontor, att dessa enligt konventionens artikel 2.2 förutsätter ett licen-
sierings- eller certifieringssystem eller någon annan form av reglering,
samt att deras verksamhet skall övervakas enligt artikel 4.1 och 2. Någon
motsvarande myndighetstillsyn i fråga om privata arbetsförmedlingar för
landanställda föreskrivs inte i den nuvarande lagen. Behovet av kontroll
torde vara mycket olika mellan å ena sidan förmedlingskontor inom den
internationella sjöfarten och å andra sidan förmedlingskontor för landan-
ställda i Sverige; jfr den av arbetskonferensen antagna resolutionen angå-
ende rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän ovan.

Det är regeringens avsikt att göra en samlad bedömning av Sveriges
förhållande till ILO:s arbetsförmedlingskonventioner när underlag för ett
ställningstagande föreligger även beträffande den av Internationella ar-
betskonferensen år 1997 antagna konventionen (nr 181) om privat ar-
betsförmedling.

6 Konventionen (nr 180) om sjömäns arbetstid
och bemanningen på fartyg och rekommen-
dationen (nr 187) om sjömäns löner och ar-
betstid samt bemanningen på fartyg

6.1 Bakgrund

ILO har under årens lopp antagit fyra konventioner om löner, arbetstid
och bemanning på fartyg. Ingen av dem har erhållit ett tillräckligt antal

21

ratifikationer for att träda i kraft. Den femte, år 1996, antagna konventio-
nen (nr 180) reviderar 1958 års konvention (nr 109) om löner, arbetstid
och bemanning på fartyg samt de tre tidigare i ämnet (nr 93, nr 76 och
nr 57). Denna gång har frågan om löner hänvisats till den anslutande re-
kommendationen.

6.2 Konventionens och rekommendationens huvud-
sakliga innehåll

Konventionen består av en preambel, en operativ del, uppdelad på avsnitt
om tillämpningsområde (art. 1-2), sjömäns arbetstid och vilotid (art. 3-
10), bemanningen på fartyg (art. 11-12), redares och befälhavares ansvar
(art. 13) och tillämpning (art. 14-15), samt slutbestämmelser.

I preambeln hänvisas till följande ILO-instrument:

- konventionen (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg (ratificerad
av Sverige) och 1996 års protokoll till konventionen nr 147 (se avsnitt 7)
och

- konventionen (nr 178) om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsför-
hållanden, samt till följande instrument antagna av Internationella sjö-
fartsorganisationen (IMO):

- 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
(SOLAS),

- 1978 års konvention om normer för sjöfolks utbildning, certifiering
och vakthållning (STCW-konventionen) i dess lydelse efter 1995 års änd-
ringar,

- 1981 års resolution A 481 (XII) om principer för betryggande be-
manning,

- 1993 års resolution A 741 (18) om internationella organisationsregler
för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (dvs. Interna-
tional Safety Management (ISM) Code) och

- 1993 års resolution A 772 (18) om trötthetsfaktorer vid bemanning
och i säkerhetsarbete, samt till

FN:s havsrättskonvention av år 1982, som trädde i kraft den 16 no-
vember 1994 (ratificerad av Sverige den 25 juni 1996, prop.
1995/96:140).

Konventionens operativa del omfattar 15 artiklar. Den skall enligt arti-
kel 1 tillämpas på sjögående fartyg som vanligen används i kommersiell
drift till havs. I den utsträckning som det bedöms genomförbart skall den
behöriga myndigheten tillämpa konventionens bestämmelser på yrkesfis-
ke till havs. Det finns inte någon lägsta bruttodräktighetsgräns för till-
lämpningen av konventionen.

I artikel 2 definieras vad som i konventionen menas med behörig myn-
dighet, arbetstid, vilotid, sjöman och redare.

I artikel 3 föreskrivs att man, inom de ramar som anges i artikel 5,
skall fastställa antingen ett högsta antal arbetstimmar som inte far över-
skridas under en given tidsperiod eller ett minsta antal vilotimmar som
skall tillhandahållas under en given tidsperiod.

Enligt artikel 4 skall en medlemsstat som ratificerar konventionen be-
kräfta att den normala arbetstiden för sjömän, liksom för andra arbetsta-

Prop. 1999/2000:119

22

gare, skall baseras på åtta timmars arbetsdag med en vilodag i veckan och
med vila på allmänna helgdagar. Emellertid skall detta inte hindra en
medlemsstat från att ha förfaranden för att auktorisera eller registrera ett
kollektivavtal som fastställer sjömäns normala arbetstid, dvs. den ordina-
rie arbetstiden, på en grund som inte är mindre gynnsam än denna norm.

I artikel 5.1 regleras arbetstid och vilotid. Arbetstiden far inte överstiga
14 timmar under någon 24-timmarsperiod och inte heller 72 timmar un-
der någon sjudagarsperiod. Här avses alltså vilken 24-timmarsperiod som
helst och vilken sjudagarsperiod som helst.

Som ett alternativ till maximigränser för arbetstiden ges i artikeln möj-
lighet att tillämpa minimigränser för vilotiden. Vilotiden far inte under-
stiga 10 timmar under någon 24-timmarsperiod och inte heller 77 timmar
under någon sjudagarsperiod. Även här avses vilken 24-timmarsperiod
som helst och vilken sjudagarsperiod som helst.

En sjudagarsperiod består av 7 x 24 = 168 timmar. Om man väljer att
följa artikel 5.1 a), som reglerar arbetstiden, far 72 timmars arbetstid tas
ut på sju dagar. Om man i stället väljer att följa artikel 5.1 b), som regle-
rar vilotiden, skall vilotiden vara minst 77 timmar under sju dagar. Det
får till följd att 168 - 77 = 91 timmar får tas ut som arbetstid under sjuda-
garsperioden. Mellan de båda alternativen finns sålunda en skillnad på 19
timmar i fråga om medgiven arbetstid. Kravet på 77 timmars vilotid till-
försäkrar sjömannen sju timmar mer vilotid per sjudagarsperiod än
STCW-konventionens bilaga STCW-koden med sitt krav på 10 vilotim-
mar per 24-timmarsperiod. Sistnämnda krav betyder 70 timmars vilotid
per sjudagarsperiod. STCW-kodens krav gäller för vakthavande befål och
för manskap som ingår i en vakt.

I artikel 5.2 stadgas att vilotiden får delas upp i högst två perioder var-
av en period om minst sex timmar. Tiden mellan två viloperioder får inte
överstiga 14 timmar.

I artikel 5.6 finns undantagsbestämmelser som ger flexibilitet åt be-
stämmelserna i artikel 5.1 och 5.2. Här sägs att inget i artikel 5.1 och 5.2
skall hindra en medlemsstat från att ha nationella lagar eller bestämmel-
ser, eller ha ett förfarande för att auktorisera eller registrera kollektivav-
tal, vilka medger undantag från de angivna gränserna. Sådana undantag
skall, så långt det är möjligt, följa de angivna normerna men får beakta
mer ffekventa eller längre ledighetsperioder eller kompensationsledighet
för vaktgående sjömän eller för sjömän vilka arbetar ombord på fartyg
som går på korta resor.

Enligt artikel 5.7 skall medlemsstaten fordra att en arbetsordning an-
slås på en lätt tillgänglig plats ombord. Arbetsordningen skall för varje
befattning innehålla ett arbetsschema för tjänstgöringen ombord samt
uppgift om den maximala arbetstiden eller kortaste vilotiden som före-
skrivs enligt lag eller gällande kollektivavtal.

Enligt artikel 5.8 skall den i 5.7 avsedda arbetsordningen upprättas en-
ligt ett standardformulär, dels på det eller de arbetsspråk som används på
fartyget, dels på engelska.

I artikel 6 föreskrivs att ingen sjöman under 18 år får arbeta under nat-
ten. Med natt avses enligt artikeln en period om minst nio på varandra
följande timmar inkl, tiden mellan kl. 24.00 och kl. 05.00. Bestämmelsen
behöver inte tillämpas om det skulle försämra en effektiv utbildning av

Prop. 1999/2000:119

23

sjömän mellan 16 och 18 års ålder i enlighet med etablerade program och
tidsscheman.

Enligt artikel 7 skall inget som stadgas i konventionen anses försvaga
fartygsbefälhavares rätt att fordra att en sjöman fullgör all den arbetstid
som behövs med hänsyn till den omedelbara säkerheten för fartyget, per-
soner ombord eller lasten, eller som behövs för att assistera andra fartyg
eller personer i sjönöd. Befälhavaren far då tillfälligt upphäva arbetstids-
eller vilotidsschemat och fordra, att en sjöman fullgör all den arbetstid
som behövs, till dess den normala situationen har återställts. Så snart som
möjligt därefter skall befälhavaren se till att de sjömän, som har utfört
arbete under en schemalagd viloperiod, kompenseras med en adekvat
viloperiod.

I artikel 8 föreskrivs bl.a. att medlemsstaten skall fordra att journaler
över sjömäns dagliga arbets- eller vilotimmar förs så att detta möjliggör
övervakning av att bestämmelserna i artikel 5 efterlevs. Den behöriga
myndigheten skall antingen fastställa formulär till journalerna med be-
aktande av tillgängliga riktlinjer från ILO eller använda ett standardfor-
mulär som upprättats av ILO. Formuläret skall fastställas på det eller de
arbetsspråk som föreskrivs i artikel 5.8, dvs. på arbetsspråket eller arbets-
språken på fartyget samt på engelska.

I artikel 9 föreskrivs att den behöriga myndigheten skall granska och
påteckna de i artikel 8 avsedda journalerna med lämpliga tidsintervaller
för att övervaka efterlevnaden av de bestämmelser som reglerar arbetstid
eller vilotid och som ger verkan åt konventionen.

Det tredje avsnittet i konventionen, som handlar om bemanning på
fartyg, innehåller endast två artiklar.

Enligt artikel 11.1 skall varje fartyg som konventionen är tillämplig på
vara bemannat tillräckligt, betryggande och dugligt, i överensstämmelse
med det dokument om minsta betryggande bemanning eller en motsva-
righet, som utfärdats av den behöriga myndigheten.

Artikel 11.2 föreskriver att den behöriga myndigheten, när den fast-
ställer, godkänner eller reviderar bemanningsnivåer, skall ta hänsyn till
dels behovet av att undvika eller i möjligaste mån minimera arbetstids-
överskridanden, för att garantera tillräcklig vila och för att begränsa ut-
mattning, dels de internationella instrument som identifierats i pream-
beln.

Artikel 12 innehåller en bestämmelse om minimiålder för arbete till
sjöss. Artikeln föreskriver att ”ingen person som är yngre än 16 år far
arbeta ombord på ett fartyg”.

Konventionens fjärde avsnitt omfattar artikel 13 och har rubriken Re-
dares och befälhavares ansvar. Enligt artikel 13 skall redaren tillse att
befälhavaren har nödvändiga resurser för att uppfylla förpliktelserna i
konventionen, bl.a. angående lämplig bemanning på fartyget. Befälhava-
ren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav på
sjömäns arbetstid och vilotid, som följer av konventionen, uppfylls.

Enligt artikel 18 träder konventionen i kraft sex månader efter det att
fem medlemsstater har ratificerat konventionen. Av dessa medlemsstater
skall tre ha en handelsflotta med en bruttodräktighet av minst en miljon
vardera.

Prop. 1999/2000:119

24

Här kan nämnas att den svenska handelsflottans bruttodräktighet den
31 december 1998 uppgick till 2 708 000, fördelat på 412 fartyg med en
bruttodräktighet av minst 100. Av dessa hade 174 fartyg med bruttodräk-
tigheten 1500 eller däröver en sammanlagd bruttodräktighet av
2 634 000.

Rekommendationen om sjömäns löner och arbetstid samt bemanningen
på fartyg utgör ett supplement till konventionen om sjömäns arbetstid och
bemanningen på fartyg. Rekommendationen anger regler om lönerna och
om uppdelningen på normal arbetstid, t.ex. 48 timmar per vecka, och
övertid vid löneberäkningen samt om journal över fullgjord övertid, men
inte några regler om den totala arbetstiden eller om bemanningen. Vidare
finns regler om minimilön. Av det anförda följer att "normal arbetstid"
vid löneberäkningen per vecka ofta är lägre än den faktiska "ordinarie
arbetstiden" per vecka ombord. Den lägsta månatliga basbetalning eller
grundlön för behörig matros, som anges i rekommendationens punkt 10,
har genom beslut av ILO:s paritetiska sjöfartskommission (Joint Mariti-
me Commission) höjts till 435 US dollar fr.o.m. den 1 januari 1998.

I anslutning till konventionen nr 180 antogs också två resolutioner. I
den ena av dessa begärs att ILO:s styrelse låter utarbeta riktlinjer och
standardiserade formulär som avses i artiklarna 5 och 8 i konventionen.
Det rekommenderas att en trepartisk expertgrupp sammankallas för att
biträda i detta arbete.

I den andra resolutionen sker ett klarläggande av förhållandet mellan
vilotidsreglema i ILO-konventionen nr 180 och vilotidsreglema i Inter-
nationella Sjöfartsorganisationens (IMO) internationella konvention an-
gående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
(STCW-konventionen), 1978, efter 1995 års ändringar. Förenklat uttryckt
far en medlemsstat, som ratificerar arbetstidskonventionen och som även
har anslutit sig till de reviderade normerna i STCW-konventionen, aldrig
för vaktgående sjömän tillämpa arbetstidskonventionen på sådant sätt att
STCW-konventionens bestämmelser om minsta viloperiod skulle åsido-
sättas.

6.3 Förslag till ändring i sjömanslagen (1973:282) och i
fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Regeringens förslag: Minimiåldern för fartygsarbete ändras till 16-
årsdagen och möjligheten att anlita den som fyllt 13 år att under vissa
förutsättningar utföra lättare fartygsarbete, begränsas till att avse en-
dast fiskerinäringen.

Promemoriornas förslag: Överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Följande remissinstanser har beretts möjlighet att
yttra sig över Näringsdepartementets promemorior med förslag till lag-
ändringar för att möjliggöra ratifikation av konventionen (nr 178) om
tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden samt av konventionen
(nr 180) om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg: Sjöfartsverket,
Arbetarskyddsstyrelsen, Fiskeriverket, SAF, Sveriges Redareförening,

Prop. 1999/2000:119

25

Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg, LO, SEKO, TCO, Prop. 1999/2000:119
SACO, Sveriges Fartygsbefalsförening, Ledarna, Svenska Maskinbe-
fälsförbundet och Sveriges Fiskares Riksförbund.

De remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker förslaget avseende 16-
årsgränsen för fartygsarbete. Svenska Maskinbefälsförbundet, SEKO och
LO invänder dock mot att personer som är 13-15 år skall kunna utföra
lättare arbete på fiskefartyg. SEKO och LO anför bl.a. att olycksriskerna
är betydligt större på fiskefartyg än vanliga fartyg och att man bör av-
vakta en förestående översyn av ILO-konventionen (nr 112) om minimi-
ålder för fiskare, alternativt ta bort 6 kap. 10 a § andra stycket helt.

Skälen för regeringens förslag: Artikel 12 i konventionen nr 180 in-
nehåller en regel om att ingen under 16 år far arbeta ombord på ett fartyg.
Motsvarande svenska regel beträffande arbetstagare finns i 45 § sjömans-
lagen (1973:282) som säger att arbetstagare inte får sysselsättas i far-
tygsarbete före det kalenderår han fyller 16 år. Bestämmelsen har sin
bakgrund i att skolplikten normalt sett upphör vid utgången av vårtermi-
nen det år som barnet fyller 16 år. Därefter skall det finnas en möjlighet
för alla som slutat skolan att fa anställning även på ett fartyg, oavsett vid
vilken tidpunkt på året som han eller hon är född. Samma åldersgräns
gäller för fartygsarbete i yrkesmässig verksamhet för andra än arbetstaga-
re vilket är reglerat i 6 kap. 10 a § första stycket fartygssäkerhetslagen
(1988:49) (FSL).

Konventionen gör inte skillnad mellan den som utför arbete som an-
ställd och den som på annat sätt är anlitad för sådant arbete. För att uppnå
överensstämmelse med konventionen bör därför såväl regeln i sjömans-
lagen som den i fartygssäkerhetslagen ändras så att åldersgränsen för
fartygsarbete flyttas från det kalenderår man fyller 16 år till det datum
man fyller 16 år. Detta far visserligen till effekt att ungdomar som fyller
år sent på året inte kan erhålla arbete på fartyg direkt efter skolans slut.
Det omöjliggör också sommararbete på fartyg för den gruppen ungdo-
mar. Möjligheter till praktik under utbildning påverkas emellertid inte.
En ändring av regeln torde dock inte, i realiteten, beröra något större an-
tal personer. Regeringen föreslår att sjömanslagen och fartygssäkerhets-
lagen anpassas till konventionens bestämmelse.

Utan hinder av åldersgränsen i 6 kap. 10 a § första stycket FSL far den
som fyllt 13 år, under vissa förutsättningar, utföra lättare fartygsarbete
med stöd av bestämmelsens andra stycke. Regeln tillkom år 1990 i sam-
band med ratifikationen av ILO-konventionen (nr 138) om minimiålder
för tillträde till arbete. Den konventionen medger att den nationella lag-
stiftningen tillåter att personer från och med 13 års ålder sysselsätts i lätt
arbete som uppfyller vissa kriterier. I förarbetena (prop. 1989/90:60) an-
gavs som skäl till bestämmelsen att med hänsyn till bl.a. förhållandena
inom yrkesfisket var det rimligt att införa en möjlighet för den som inte
är anställd och har fyllt 13 år att utföra lätt arbete under vissa förutsätt-
ningar. Detta resulterade i den bestämmelse som i dag återfinns i 6 kap.
10 a § andra stycket FSL.

Konventionen nr 180 anger i artikel 1.2 att yrkesfisket om möjligt skall
omfattas av konventionsbestämmelsema. Några andra undantag från
omfattning av bestämmelserna medger inte konventionen. Såväl Fiskeri-
verket som Sveriges Fiskares Riksförbund har i sina remissvar samman-

26

fattningsvis gjort gällande att fiskerinäringen på grund av sin speciella
karaktär inte bör omfattas av konventionen. För arbetstagare inom fiske-
rinäringen gäller 16-årsgränsen enligt sjömanslagen. Frågan om att höja
den nu rådande 13-årsgränsen for annan än arbetstagare att utföra lätt
arbete inom fiskerinäringen far prövas i annat sammanhang. Med hänsyn
härtill och med beaktande av de skäl som anfördes i samband med till-
komsten av 13-årsregeln, föreslår regeringen att bestämmelsen i 6 kap. 10
a § andra stycket FSL kvarstår, men begränsas till att avse endast fiskeri-
näringen.

6.4 Godkännande av konventionen

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner konventionen (nr 180)
om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg.

ILO-kommittén: Konventionen (nr 180) om sjömäns arbetstid och
bemanningen på fartyg och rekommendationen (nr 187) om sjömäns lö-
ner och arbetstid samt bemanningen på fartyg har remitterats till ILO-
kommittén som i sin tur inhämtat yttranden från Sjöfartsverket, Arbe-
tarskyddsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Fiskeriverket, Sveriges Redare-
förening genom SAF, Sveriges Redareförening för mindre passagerar-
fartyg, SEKO genom LO, TCO, SACO, Ledarna och Sveriges Fiskares
Riksförbund.

ILO-kommittén tillstyrker for egen del att Sverige ratificerar konven-
tionen. Kommittén förordar att sjömanslagen därvid anpassas till kon-
ventionens krav på 16-årsgräns.

Remissinstanserna: Inte någon remissinstans har anfört hinder mot en
svensk ratifikation av konventionen nr 180.

Fiskeriverket och Sveriges fiskares riksförbund hyser den gemensam-
ma uppfattningen att konventionen inte är tillämplig på yrkesfiskare i
Sverige.

Sveriges redareförening motsätter sig inte en ratificering av konventio-
nen.

LO ansluter sig till SEKO:s uppfattning att det är viktigt att Sverige
snabbt ratificerar konventionen, bl.a. mot bakgrund av pågående arbete
med ett arbetstidsdirektiv for sjöfarten inom EU. Ledarna konstaterar att
i regeringens proposition 1997/98:128 anpassas svensk lagstiftning till
bl.a. ILO:s konvention nr 180.

Skälen för regeringens förslag: Sedan den 1 oktober 1998 gäller en
ny lag (1998:958) om vilotid för sjömän (prop. 1997/98:128). Den ersät-
ter därmed den tidigare sjöarbetstidslagen (1970:105). Lagen gäller sjö-
män som är anställda for fartygsarbete på svenskt fartyg. Den gäller även
andra anställda än sjömän, som utfor fartygsarbete som beräknas pågå
under längre tid än en vecka, och personer som utan att vara anställda
tjänstgör i någon funktion på ett fartyg och är vaktindelade. Med far-
tygsarbete avses i lagen arbete for fartygets räkning som utförs ombord
eller på annat ställe av arbetstagare som följer med fartyget. Lagen gäller
inte när fråga är om fiskefartyg, räddningsfartyg eller fritidsfartyg.

Prop. 1999/2000:119

27

Enligt förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän, som ersätter den
tidigare sjöarbetstidskungörelsen (1970:550), gäller lagen inte för far-
tygsarbete på fartyg som hör till polisväsendet, Försvarsmakten, Kustbe-
vakningen, Statens järnvägar, Vägverket, Sjöfartsverket eller Tullverket.
I fråga om sådant fartygsarbete gäller i stället arbetstidslagen (1982:673).
Sjöfartsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen om vilotid för
sjömän.

Bemanning av fartyg samt redarens och befälhavarens ansvar regleras i
sjölagen (1994:1009), fartygssäkerhetslagen (1988:49), fartygssäker-
hetsförordningen (1988:594) och förordningen (1998:965) om behörig-
heter för sjöpersonal, som ersätter den tidigare förordningen (1982:892)
om behörigheter för sjöpersonal, samt i Sjöfartsverkets föreskrifter. Till-
syn utövas av Sjöfartsverket. Bestämmelser om straffansvar för befälha-
vare och redare finns i lagen om vilotid för sjömän för det fall att en sjö-
man används till fartygsarbete i strid mot lagen eller mot föreskrifter som
meddelats med stöd av denna lag.

För fartygsarbete som avser örlogsfartyg gäller arbetsmiljölagen
(1977:1160).

Den nya lagen om vilotid för sjömän innebär en anpassning av svensk
lagstiftning till nyligen antagna internationella konventioner som reglerar
sjömännens arbetstid/vilotid, dvs. till dels den s.k. STCW-konventionen
om sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning, antagen av Interna-
tionella sjöfartsorganisationen (IMO) år 1978 med ändringar antagna år
1995, dels ILO-konventionen (nr 180) om sjömäns arbetstid och beman-
ningen på fartyg. Den reviderade STCW-konventionen, som i här aktu-
ella delar trädde i kraft den 1 februari 1997, innehåller bl.a. föreskrifter
om minsta tillåtna vilotid för vakthavande befal och vaktgående man-
skap. ILO-konventionen erbjuder, som beskrivits ovan, två alternativ,
antingen en reglering av arbetstiden eller omvänt av minsta tillåtna vilo-
tid under givna tidsperioder.

Den nya lagen utgår således bl.a. från bestämmelserna i konventionen
nr 180.

Därvid har det alternativ valts som genom sin konstruktion med viloti-
der är uppbyggt på ett liknande sätt som IMO-konventionen. Detta möj-
liggör bl.a. kontinuerlig tillämpning av såväl trevaktssystem som två-
vaktssystem.

En ny artikel som infördes i konventionstexten under andraårsbehand-
lingen är artikel 12 om minimiålder för arbete ombord på fartyg. I artikel
12 stadgas att ingen person som är yngre än 16 år far arbeta ombord på
ett fartyg. I Sverige finns bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete
som utförs av arbetstagare i sjömanslagen (1973:282). För att uppfylla
konventionens krav på denna punkt krävs en ändring i sjömanslagen.
Vidare måste bestämmelserna om minimiålder för fartygsarbete som ut-
förs av ”annan än arbetstagare” ändras i 6 kap. 10 a § fartygssäkerhetsla-
gen (1988:49). Detta har behandlats i avsnitt 6.3.

Det arbete med ett arbetsdirektiv för sjöfarten inom EU, som remissin-
stanserna, bl.a. SEKO, erinrat om, har numera slutförts. Den 30 septem-
ber 1998 ingick de europeiska parterna på sjöfartsområdet med stöd av
avtalet om socialpolitik ett europeiskt avtal om arbetstidens organisation
för sjömän (sjöfartsavtalet). Med stöd av artikel 139.2 i EG-fördraget

Prop. 1999/2000:119

28

antog EU:s råd den 21 juni 1999 ett direktiv för att genomföra avtalet,
Rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det avtal om arbets-
tidens organisation för sjömän som ingåtts av European Community
Shipowners’ Association (ESCA) och Federation of Transport Workers’
Unions in the European Union (FST).

Sjöfartsavtalet innehåller bestämmelser om arbetstid och vilotid
(klausulerna 1-12), vilka överensstämmer med motsvarande bestämmel-
ser i ILO-konventionen nr 180. I likhet med konventionen nr 180 före-
skriver avtalet även att inte någon person under 16 år får arbeta ombord
på ett fartyg. För nattarbete krävs att sjömannen fyllt 18 år. Därutöver
innehåller avtalet bestämmelser om hälsoundersökningar och semester
m.m. Rådsdirektivet och därmed avtalet skall vara genomfört i EU:s
medlemsländer senast den 30 juni 2002.

Svensk lagstiftning har redan anpassats till konventionen nr 180. Ett
ytterligare skäl för en snar ratifikation av konventionen är att den har ta-
gits in i protokollet till den viktiga ”paraply”-konventionen nr 147.

7       1996 års protokoll till konventionen (nr 147)

om miniminormer i handelsfartyg

7.1 Konventionen (nr 147) om miniminormer i handels-
fartyg

Konventionen (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg utgör ett av de
relevanta instrument som åberopas i ”Paris Memorandum of Understan-
ding on Port State Control”, antaget av 17 europeiska länder till vilka
även Canada anslutit sig. Paris Memorandum utgör grunden för ett har-
moniserat inspektionsförfarande vid hamnstatskontroll av utländska far-
tyg. Som redargruppens ordförande påpekade i sitt inledningsanförande
har konventionen nr 147 fått hedersbenämningen ”a bill of rights of sea-
farers”.

Konventionen nr 147 antogs år 1976. Den har ratificerats av 37 av
ILO:s medlemsstater, vilka tillsammans svarar för mer än 50 procent av
världshandelsflottan. Sverige ratificerade konventionen nr 147 år 1978
(prop. 1977/78:152). Den trädde i kraft år 1981.

Konventionen nr 147 har en, jämfört med andra ILO-konventioner,
ovanlig konstruktion. En stor del av dess materiella innehåll utgörs näm-
ligen av ett åtagande att tillämpa vissa tidigare antagna ILO-
konventioner, som är uppräknade i en bilaga (Appendix) till konventio-
nen. I konventionens artikel 2 a krävs att ratificerande stat i sin lagstift-
ning har bestämmelser som är i huvudsak likvärdiga (”substantially
equivalent”) med innehållet i de konventioner eller artiklar i konventio-
ner som anges i bilagan.

Konventionen är, med vissa angivna undantag, tillämplig på varje
sjögående fartyg, som för kommersiella syften används till transport av
last eller passagerare eller nyttjas för något annat kommersiellt ändamål.
Den är också tillämplig på sjögående bogserfartyg. Undantagna från kon-

Prop. 1999/2000:119

29

ventionens tillämpning är segelfartyg, fiskefartyg, små fartyg samt olje- Prop. 1999/2000:119
riggar och borrplattformar när dessa inte nyttjas till sjöfart (art. 1).

Enligt artikel 2 åtar sig ratificerande stat att för fartyg, som är registre-
rade inom dess territorium, föreskriva dels säkerhetsnormer - bl.a. nor-
mer för behörighet, arbetstid och bemanning - i syfte att trygga säkerhe-
ten för människoliv ombord, dels lämpliga åtgärder för social trygghet,
och dels villkor för sysselsättning och anordningar för livet ombord. Ra-
tificerande stat skall vidare se till att bestämmelserna i dess lagstiftning är
i huvudsak likvärdiga med de konventioner eller artiklar i konventioner
som anges i bilagan till konventionen nr 147 (i den mån medlemsstaten
inte på annat sätt är förpliktad att tillämpa ifrågavarande konventioner).
Staten skall utöva effektiv jurisdiktion eller kontroll över fartyg som är
registrerade inom dess territorium. I fråga om sådana villkor för syssel-
sättning och anordningar för livet ombord, som inte är föreskrivna genom
nationell lagstiftning och inte står under statlig jurisdiktion, skall ratifice-
rande stat övertyga sig om att överenskommelser om åtgärder för effektiv
kontroll häröver träffas mellan redarna och de ombordanställdas organi-
sationer.

I artikel 2 krävs vidare att ratificerande stat skall se till att det finns
lämpliga förfaranden för rekrytering av sjömän på fartyg, som är registre-
rade inom dess territorium, och för prövning av klagomål, som uppstår i
detta sammanhang. Den skall också se till att sjömän, som är anställda på
fartyg registrerade inom dess territorium, är på lämpligt sätt kvalificerade
eller utbildade för sina arbetsuppgifter. Genom inspektion eller på annat
lämpligt sätt skall staten kontrollera att det egna landets fartyg uppfyller
bl.a. tillämpliga ILO-konventioner. Sjöförklaring skall anordnas beträf-
fande varje allvarlig sjöolycka som berör det egna landets fartyg, särskilt
sådana som har medfört personskada eller förlust av människoliv.

I mån av möjlighet skall ratificerande medlemsstat, enligt artikel 3,
informera sina medborgare om de problem som kan uppstå vid anställ-
ning på fartyg som är registrerat i en stat som inte har ratificerat konven-
tionen. Denna skyldighet gäller till dess medlemsstaten har övertygat sig
om att sådana normer tillämpas som är likvärdiga med dem som fastställs
genom konventionen nr 147.

Om en ratificerande medlemsstat i samband med fartygs besök i någon
av dess hamnar mottar klagomål om eller far bevis för att fartyget inte
uppfyller normerna i konventionen nr 147 kan medlemmen rapportera
detta till flaggstatens regering, med kopia till Internationella arbetsbyråns
generaldirektör, samt vidta åtgärder för att rätta till varje förhållande om-
bord som uppenbart innebär risk för säkerhet eller hälsa. När sådana åt-
gärder vidtas skall medlemmen omedelbart underrätta flaggstatens när-
maste sjöfarts-, konsulära eller diplomatiska representant och om möjligt
låta sådan representant närvara. Fartyget far inte kvarhållas eller fördröjas
utan skäl (art. 4).

7.2 Protokollets huvudsakliga innehåll

1996 års protokoll till konventionen nr 147 innehåller en preambel, tolv
artiklar och en tilläggsbilaga (Supplementary Appendix).

30

I preambeln hänvisas till artiklarna 2 och 4 i konventionen nr 147 samt
erinras om artikel 1 i konventionen (nr 111) om diskriminering vid an-
ställning och yrkesutövning (ratificerad av Sverige, prop. 1959:23 och
1962:70). Dessa artiklars betydelse understryks genom att preambeln
innehåller direktcitat ur dem. Vidare hänvisar preambeln till FN:s havs-
rättskonvention av år 1982, som trädde i kraft den 16 november 1994
(ratificerad av Sverige, prop. 1995/96:140).

Tilläggsbilagan kompletterar det Appendix som utgör bilaga till kon-
ventionen nr 147.

Varje medlemsstat som ratificerar protokollet skall enligt dess artikel 1
utsträcka listan över konventioner i konventionsbilagan till att omfatta
konventionerna i del A i tilläggsbilagan och kan även utsträcka den till
att omfatta en eller flera av konventionerna i del B i tilläggsbilagan.

När en medlemsstat genom ratifikation av 1996 års protokoll förbinder
sig att ha en lagstiftning som är i huvudsak likvärdig med (substantially
equivalent to) konventioner som nämns i tilläggsbilagan, innebär det att
det substantiella innehållet i konventionen nr 147, artikel 2, preciseras
och utvidgas. Om man kallar konventionen nr 147 en paraplykonvention,
kan man säga att konventionerna i dess bilaga utgör paraplyets spröt och
att paraplyet genom tilläggsbilagan förses med ännu några spröt.

Tilläggsbilagan innehåller två delar, del A och del B. I del A uppräknas
två konventioner och i del B fyra konventioner.

Varje medlemsstat som ratificerar protokollet skall sålunda ha en lag-
stiftning vars bestämmelser i huvudsak är likvärdiga med innehållet i
konventionerna i del A, dvs.

-konventionen (nr 133) om besättningsbostäder (tilläggsbestämmel-
ser) och

-konventionen (nr 180) om sjömäns arbetstid och bemanningen på
fartyg.

Konventionen nr 133, antagen år 1970, ratificerades av Sverige år 1972
(prop. 1971:158). Den trädde i kraft först årl991.

Enligt artikel 1.2 skall en stat som har ratificerat protokollet inte vara
bunden att ha lagstiftning som i huvudsak är likvärdig med konventionen
nr 180 förrän den konventionen träder i kraft.

I fråga om de fyra konventionerna i del B finns som nämnts en valfri-
het, dvs. den ratificerande staten kan välja att ha lagstiftning som i hu-
vudsak är likvärdig med innehållet i ett valfritt antal (från noll till fyra)
av de uppräknade konventionerna, dvs.

- konventionen (nr 108) om nationella identitetshandlingar för sjömän,

- konventionen (nr 135) om arbetstagarnas representanter,

- konventionen (nr 164) om hälsoskydd och sjukvård för sjömän och

- konventionen (nr 166) om sjömäns hemresa (reviderad).

Konventionerna nr 108, 135 och 164 är redan i kraft för Sverige. De
ratificerades år 1970 (prop. 1959:78), år 1972 (prop. 1972:10) resp, år
1990 (prop. 1988/89:122). I den senare propositionen finns en redogörel-
se även för konventionen nr 166.

Uppräkningen av konventioner i tilläggsbilagan far, med hänsyn till
den nyss redovisade artkel 4 i konventionen nr 147, till följd att tillämp-
ningen av likvärdighetskravet i förhållande till konventionerna i del A
förutsätts bli föremål inte bara för flaggstatskontroll utan också för

Prop. 1999/2000:119

31

hamnstatskontroll. Detsamma kan gälla för de konventioner i del B be-
träffande vilka respektive hamnstat har åtagit sig att ha lagstiftning som i
huvudsak är likvärdig. Hamnstatskontroller utgör dock inte en skyldighet
enligt konventionen nr 147, utan en möjlighet för en hamnstat (”may take
measures” enligt art. 4.1 konventionen). Sveriges skyldigheter att företa
hamnstatskontroller regleras däremot i ovannämnda Paris Memorandum
of Understanding on Port State Control och i EG-direktivet 95/21/EG om
tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande
av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som
anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territori-
alvatten (hamnstatskontroll). Direktivet 95/21/EG har senare ändrats ge-
nom Rådets direktiv 98/25/EG, Kommissionens direktiv 98/42/EG och
Kommissionens direktiv 99/97/EG. Genom ändringarna tar man hänsyn
till ändringar som har trätt i kraft dels i några av de konventioner, som
räknas upp i hamnstatskontrolldirektivets artikel 2, dels i Paris Memo-
randum of Understanding on Port State Control. I artikel 2 räknas även
ILO-konventionen nr 147 upp. I 1998 och 1999 års ändringar i direktivet
95/21/EG har dock de ändringar i konventionen nr 147, som ILO antagit
genom 1996 års protokoll, ännu inte beaktats.

Protokollet kan ratificeras endast av länder som samtidigt eller tidigare
har ratificerat konventionen nr 147. Det träder i kraft tolv månader efter
den dag då det ratificerats av fem medlemsstater, av vilka tre vardera har
en handelsflotta med en bruttodräktighet av minst en miljon. Det framgår
av avsnitt 6.2 ovan att den svenska handelsflottans bruttodräktighet över-
stiger två miljoner. Därefter träder protokollet i kraft för varje medlems-
stat, som ratificerar det, tolv månader efter den dag då ratifikationen re-
gistrerats.

7.3 Godkännande av protokollet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner 1996 års protokoll till
konventionen (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg

ILO-kommittén: 1996 års protokoll till konventionen nr 147 har re-
mitterats till ILO-kommittén, som i sin tur inhämtat yttranden från Sjö-
fartsverket, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Sveriges Reda-
reförening genom SAF, Sveriges Redareförening för mindre passagerar-
fartyg, SEKO genom LO, TCO, SACO och Ledarna.

ILO-kommittén anser det önskvärt att Sverige så snart som möjligt kan
ratificera protokollet.

Remissinstanserna: Inte någon remissinstans har framfört erinringar
mot en ratifikation.

Sveriges Redareförening motsätter sig inte att Sverige ratificerar pro-
tokollet men menar att de i tilläggsbilagan nämnda konventionerna skall
antas endast i den omfattning detta kan ske utan att det menligt inverkar
på möjligheten att anställa ”tillfälligt ombordanställda” i svenskflaggade
fartyg - enligt den överenskommelse som träffats mellan föreningen och
de sjöfackliga organisationerna.

Prop. 1999/2000:119

32

LO instämmer med SEKO, som understryker vikten av snabb ratifice-
ring av protokollet, bl.a. för att kunna tillämpa hamnstatskontroll på far-
tyg även från länder som inte ratificerat vare sig konventionen nr 147
eller konventionen nr 180.

Ledarna ser inga hinder mot att Sverige ratificerar protokollet.

Skälen för regeringens förslag: Genom protokollet utvidgas tillämp-
ningsområdet för konventionen nr 147 och stärks stödet för en utvidgad
hamnstatskontroll i viktiga avseenden.

Av de två ”obligatoriska” konventionerna i tilläggsbilagans del A är
Sverige redan bundet att tillämpa konventionen nr 133 om besättnings-
bostäder (tilläggsbestämmelser).

Om och när konventionen nr 180 träder i kraft leder detta till förplik-
telser enligt protokollet även enligt den konventionen. Ovan har konstate-
rats att den nya lag om vilotid för sjömän, som trätt i kraft den 1 oktober
1998 har utformats med konventionen nr 180 som förebild. Det har i det
föregående (avsnitt 6.4) föreslagits att konventionen nr 180 ratificeras av
Sverige.

Av de fyra konventionerna i tilläggsbilagans del B är Sverige bundet
att tillämpa konventionerna nr 108, 135 och 164. Huruvida Sverige har
lagstiftning som i huvudsak är likvärdig med konventionen nr 166 bör
ytterligare prövas.

Regeringen anser att det är önskvärt att Sverige ratificerar protokollet
för att därmed också bidra till dess snara ikraftträdande och det stärkta
stöd för en utvidgad hamnstatskontroll som detta medför. Till ratifika-
tionsinstrumentet bör fogas en förklaring att Sverige antar konventioner-
na nr 108, 135 och 164 i tilläggsbilagans del B.

Prop. 1999/2000:119

33

2 Riksdagen 1999/2000. 1 saml. Nr 119

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 1

Convention (No. 178) concerning
the Inspection of Seafarers’
Working and Living Conditions

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Ge-
neva by the Goveming Body of the
International Labour Office and
having met in its Eighty-fourth
Session on 8 October 1996, and

Noting the changes in the nature
of the shipping industry and, as a
consequence thereof, the changes
in seafarers’ working and living
conditions since the Labour In-
spection (Seamen) Recommenda-
tion, 1926, was adopted, and

Recalling the provisions of the
Labour Inspection Convention and
Recommendation, 1947, the La-
bour Inspection (Mining and
Transport) Recommendation,
1947, and the Merchant Shipping
(Minimum Standards) Convention,
1976, and

Recalling the entry into force of
the United Nations Convention on
the Law of the Sea, 1982, on 16
November 1994, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to the revision of the Labour
Inspection (Seamen) Recommen-
dation, 1926, which is the first
item on the agenda of the session,
and

Having determined that these
proposals shall take the form of an
intemational Convention for flag
State implementation only;

adopts, this twenty-second day
of October of the year one thou-
sand nine hundred and ninety-six,
the following Convention, which
may be cited as the Labour In-
spection (Seafarers) Convention,

ILO:s konvention (nr 178) om
tillsyn av sjömäns arbets- och lev-
nadsförhållanden

Internationella arbetsorganisatio-
nens allmänna konferens,

som har sammankallats till Ge-
neve av styrelsen for Internatio-
nella arbetsbyrån och samlats där
den 8 oktober 1996 till sitt åttio-
fjärde möte,

beaktar sjöfartsnäringens för-
ändrade karaktär och därav följan-
de förändringar i sjöfolkets arbets-
och levnadsförhållanden sedan
1926 års rekommendation om till-
syn av sjöfolks arbetsförhållanden
antogs,

erinrar om bestämmelserna i
1947 års konvention och rekom-
mendation om arbetsinspektion,
1947 års rekommendation om ar-
betsinspektion (gruvdrift och
transport) och 1976 års konvention
om miniminormer i handelsfartyg,

erinrar om att Förenta nationer-
nas havsrättskonvention av år
1982 trädde i kraft den 16 novem-
ber 1994,

har beslutat att anta vissa förslag
om revidering av 1926 års rekom-
mendation om sjöfolks arbetsför-
hållanden, en fråga som utgör den
första punkten på mötets dagord-
ning,

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av en internationell
konvention för uteslutande till-
lämpning av flaggstaten, och

antar denna den tjugoandra da-
gen i oktober månad år nitton-
hundranittiosex följande konven-
tion, som kan kallas 1996 års kon-
vention om tillsyn av sjömäns ar-
bets- och levnadsförhållanden.

34

1996:

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 1

PART I. SCOPE AND DEFINI-
TIONS

Article 1

1. Except as otherwise provided in
this Article, this Convention ap-
plies to every seagoing ship,
whether publicly or privately
owned, which is registered in the
territory of a Member for which
the Convention is in force and is
engaged in the transport of cargo
or passengers for the purpose of
trade or is employed for any other
commercial purpose. For the pur-
pose of this Convention, a ship
that is on the register of two Mem-
bers is deemed to be registered in
the territory of the Member whose
flag it flies.

2. National laws or regulations
shall determine which ships are to
be regarded as seagoing ships for
the purpose of this Convention.

3. This Convention applies to
seagoing tugs.

4. This Convention does not ap-
ply to vessels less than 500 gross
tonnage and, when not engaged in
navigation, vessels such as oil rigs
and drilling platforms. The deci-
sion as to which vessels are cov-
ered by this paragraph shall be
taken by the central coordinating
authority in consultation with the
most representative organizations
of shipowners and seafarers.

5. To the extent the central co-
ordinating authority deems it
practicable, after Consulting the
representative organizations of
fishing vessel owners and fisher-
men, the provisions of this Con-
vention shall apply to commercial
maritime fishing vessels.

DEL I. TILLÄMPNINGS-
OMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

1. Om inte annat föreskrivs i denna
artikel skall denna konvention till-
lämpas på varje sjögående fartyg,
vare sig det är i offentlig eller pri-
vat ägo, som är registrerat inom en
medlemsstats territorium för vil-
ken konventionen har trätt i kraft,
vilket i handelssyfte används för
transport av last eller passagerare
eller nyttjas för något annat kom-
mersiellt ändamål. I denna kon-
ventions mening skall ett fartyg
som är registrerat i två medlems-
stater betraktas såsom varande
registrerat inom den medlemsstats
territorium vars flagg det för.

2.  Nationella lagar eller be-
stämmelser skall vara bestämman-
de för vilka fartyg som skall be-
traktas som sjögående fartyg i
denna konventions mening.

3. Denna konvention skall till-
lämpas på sjögående bogserbåtar.

4. Denna konvention skall inte
tillämpas på fartyg med en
bruttodräktighet under 500 och på
fartyg som oljeriggar och
borrplattformar när de inte an-
vänds för sjöfart. Den centrala
samordnande myndigheten skall i
samråd med de mest representativa
redar- och sjöfolksorganisationer-
na avgöra vilka fartyg som skall
täckas av denna punkt.

5. Så långt den centrala samord-
nande myndigheten anser det vara
möjligt efter att ha samrått med de
representativa organisationerna för
fiskefartygsägare och fiskare, skall
konventionens bestämmelser till-
lämpas på fartyg för yrkesfiske till
havs.

35

6. In the event of any doubt as to
whether or not any ships are to be
regarded as engaged in commer-
cial maritime operations or com-
mercial maritime fishing for the
purpose of this Convention, the
question shall be determined by
the central coordinating authority
after Consulting the organizations
of shipowners, seafarers and fish-
ermen concemed.

7. For the purpose of this Con-
vention:

(a) the term ”central coordinat-
ing authority” means ministers,
govemment departments or other
public authorities having power to
issue and supervise the imple-
mentation of regulations, orders or
other instructions having the force
of law in respect of inspection of
seafarers’ working and living con-
ditions in relation to any ship reg-
istered in the territory of the Mem-
ber;

(b) the term ”inspector” means
any civil servant or other public
official with responsibility for in-
specting any aspect of seafarers’
working and living conditions, as
well as any other person holding
proper credentials performing an
inspection for an institution or
organization authorized by the
central coordinating authority in
accordance with Article 2, para-
graph 3;

(c) the term ”legal provisions”
includes, in addition to laws and
regulations, arbitration awards and
collective agreements upon which
the force of law is conferred;

(d) the term ”seafarers” means
persons who are employed in any
capacity on board a seagoing ship
to which the Convention applies.
In the event of any doubt as to
whether any categories of persons
are to be regarded as seafarers for
the purpose of this Convention, the

6. Om det vid tillämpning av Prop. 1999/2000:119
denna konvention skulle råda tvi- Bilaga 1
vel om huruvida fartyg skall anses
vara sysselsatta i handelssjöfart
eller yrkesfiske till havs, skall frå-
gan avgöras av den centrala sam-
ordnande myndigheten efter sam-
råd med vederbörande redar-, sjö-
folks- och yrkesfiskarorganisatio-
ner

7.1 denna konvention avses med

a) ”central samordnande myn-
dighet” de ministrar, regeringsor-
gan eller andra offentliga myndig-
heter som är behöriga att utfärda
tvingande bestämmelser, beslut
eller andra instruktioner om tillsyn
av sjömäns arbets- och levnadsfö-
hållanden som gäller fartyg regist-
rerade inom medlemsstatens terri-
torium och övervaka dessas till-
lämpning,

b)  ”inspektör” statstjänsteman
eller annan offentligt anställd per-
son med ansvar att utöva tillsyn
över någon aspekt av sjömäns ar-
bets- och levnadsförhållanden, och
annan person som innehar veder-
börlig legitimation for att verk-
ställa en inspektion på en institu-
tions eller organisations vägnar
som är auktoriserad av den cent-
rala samordnande myndigheten i
enlighet med artikel 2.3,

c)  ”lagar och bestämmelser”
förutom lagar och föreskrifter även
skiljedomar och kollektivavtal som
har vunnit rättslig verkan,

d) ”sjömän” personer anställda i
någon befattning ombord på ett
sjögående fartyg for vilket denna
konvention gäller. Om det vid till-
lämpning av denna konvention
skulle råda tvivel om huruvida
några personkategorier skall anses
vara sjömän, skall frågan avgöras

question shall be determined by
the central coordinating authority
after Consulting the organizations
of shipowners and seafarers con-
cemed;

(e) the term ”seafarers’ working
and living conditions” means the
conditions such as those relating to
the standards of maintenance and
cleanliness of shipboard living and
working areas, minimum age, arti-
des of agreement, food and cater-
ing, crew accommodation, re-
cruitment, manning, qualifications,
hours of work, medical examina-
tions, prevention of occupational
accidents, medical care, sickness
and injury benefits, social welfare
and related matters, repatriation,
terms and conditions of employ-
ment which are subject to national
laws and regulations, and ffeedom
of association as defined in the
Freedom of Association and Pro-
tection of the Right to Organise
Convention, 1948, of the Interna-
tional Labour Organization.

av den centrala samordnande Prop. 1999/2000:119
myndigheten efter samråd med Bilaga 1
vederbörande redar- och sjö-
folksorganisationer,

e) ”sjömäns arbets- och levnads-
förhållanden” förhållanden av det
slag som avser underhålls- och
renlighetsstandarden i bostads- och
arbetsutrymmen ombord, minimi-
ålder, anställningskontrakt, kost-
håll och utspisning, besättningens
bostäder, rekrytering, bemanning,
kvalifikationer, arbetstid, läkarun-
dersökning, förebyggande av
olycksfall i arbetet, sjukvård, för-
måner vid sjukdom och olycksfall,
välfärd och relaterade förhållan-
den, hemsändning, anställnings-
villkor och anställningsförhållan-
den som regleras av nationella
lagar och föreskrifter samt före-
ningsrätt som den definieras i 1948
års ILO-konvention om före-
ningsfrihet och skydd för organi-
sationsrätten.

PART II. ORGANIZATION OF
INSPECTION

Article 2

1. Each Member for which the
Convention is in force shall main-
tain a system of inspection of sea-
farers’ working and living condi-
tions.

2.  The central coordinating
authority shall coordinate inspec-
tions wholly or partly concemed
with seafarers’ working and living
conditions and shall establish prin-
ciples to be observed.

3.  The central coordinating
authority shall in all cases be re-
sponsible for the inspection of
seafarers’ working and living con-

DEL II. ORGANISATION AV
TILLSYNEN

Artikel 2

1. Varje medlemsstat som är bun-
den av denna konventionen skall
vara skyldig att upprätthålla ett
system för tillsyn av sjömäns ar-
bets- och levnadsförhållanden.

2. Den centrala samordnande
myndigheten skall samordna in-
spektioner som helt eller delvis
avser sjömäns arbets- och lev-
nadsförhållanden och skall fast-
ställa de principer som skall iakt-
tas.

3. Den centrala samordnande
myndigheten skall i samtliga fall
vara ansvarig för tillsynen av sjö-
mäns arbets- och levnadsförhål-

ditions. It may authorize public
institutions or other organizations
it recognizes as competent and
independent to carry out inspec-
tions of seafarers’ working and
living conditions on its behalf. It
shall maintain and make publicly
available a list of such institutions
or organizations.

landen. Den har rätt att auktorisera Prop. 1999/2000:119
offentliga institutioner eller andra Bilaga 1
organisationer som den erkänner
som kompetenta och oberoende att
verkställa inspektioner av sjömäns
arbets- och levnadsförhållanden på
dess vägnar. Myndigheten skall
föra en förteckning över sådana
institutioner eller organisationer
och hålla den tillgänglig för all-
mänheten.

Article 3

Artikel 3

1. Each Member shall ensure that
all ships registered in its territory
are inspected at intervals not ex-
ceeding three years and, when
practicable, annually, to verify that
the seafarers’ working and living
conditions on board conform to
national laws and regulations.

1. Varje medlemsstat skall tillse att
alla fartyg som är registrerade in-
om dess territorium inspekteras
med tidsmellanrum som inte över-
stiger tre år och när så är möjligt
ett år för att kontrollera att sjö-
mäns arbets- och levnadsförhål-
landen ombord följer nationella
lagar och föreskrifter.

2. If a Member receives a com-
plaint or obtains evidence that a
ship registered in its territory does
not conform to national laws and
regulations in respect of seafarers’
working and living conditions, the
Member shall take measures to
inspect the ship as soon as practi-
cable.

3.  In cases of substantial
changes in construction or ac-
commodation arrangements, the
ship shall be inspected within three
months of such changes.

2. Om en medlemsstat mottar
klagomål om eller far bevis för att
ett fartyg som är registrerat inom
dess territorium inte uppfyller na-
tionella lagar och föreskrifter om
sjömäns arbets- och levnadsför-
hållanden skall den vidta åtgärder
för att så snart det är möjligt in-
spektera fartyget.

3. Om ett fartygs konstruktion
eller bostadsarrangemang har ge-
nomgått väsentliga ändringar skall
fartyget inspekteras inom tre må-
nader efter ändringarnas genomfö-
rande.

Article 4

Artikel 4

Each Member shall appoint in-
spectors qualified for the perform-
ance of their duties and shall take
the necessary steps to satisfy itself
that inspectors are available in
sufficient number to meet the re-
quirements of this Convention.

Varje medlemsstat skall utse in-
spektörer som är kvalificerade att
utföra sina uppgifter och vidta
nödvändiga åtgärder för att tillse
att ett tillräckligt antal inspektörer
är tillgängliga för att uppfylla kra-
ven i denna konvention.

38

Article 5

1. Inspectors shall have the status
and conditions of service to ensure
that they are independent of
changes of govemment and of im-
proper extemal influences.

2. Inspectors provided with
proper credentials shall be em-
powered:

(a) to board a ship registered in
the territory of the Member and to
enter premises as necessary for
inspection;

(b) to carry out any examination,
test or inquiry which they may
consider necessary in order to sat-
isfy themselves that the legal pro-
visions are being strictly observed;

(c) to require that deficiencies
are remedied; and

(d) where they have grounds to
believe that a deficiency consti-
tutes a significant danger to sea-
farers’ health and safety, to pro-
hibit, subject to any right of appeal
to a judicial or administrative
authority, a ship from leaving port
until necessary measures are taken,
the ship not being unreasonably
detained or delayed.

Article 6

1. When an inspection is con-
ducted or when measures are taken
under this Convention, all reason-
able efforts shall be made to avoid
a ship being unreasonably detained
or delayed.

2. If a ship is unreasonably de-
tained or delayed, the shipowner
or operator of the ship shall be
entitled to compensation for any
loss or damage suffered. In any
instance of alleged unreasonable
detention or delay, the burden of

Artikel 5

1. Inspektörerna skall åtnjuta sådan
status och sådana anställningsför-
hållanden att deras oberoende av
regeringsskiften och obehörig på-
verkan utifrån är tryggat.

2. Inspektörer försedda med ve-
derbörlig legitimation skall ha
följande befogenheter:

a) att komma ombord på fartyg
registrerade inom medlemsstatens
territorium och få tillträde till lo-
kaler i den utsträckning som be-
hövs för tillsynen,

b) att utföra de undersökningar,
prover och förhör som de anser
nödvändiga för att förvissa sig om
att lagar och bestämmelser strikt
efterlevs,

c) att fordra att brister avhjälps,
och

d) i de fall de har skäl att tro att
en brist utgör en betydande fara för
sjömäns hälsa och säkerhet, att
med förbehåll för varje rätt till
överklagande till en dömande eller
förvaltande myndighet förbjuda ett
fartyg att löpa ut till dess att de
nödvändiga åtgärderna har vidta-
gits, varvid fartyget inte utan skäl
får kvarhållas eller fördröjas.

Artikel 6

1. När en inspektion utförs eller
åtgärder vidtas enligt bestämmel-
serna i denna konvention skall alla
rimliga ansträngningar göras för
att undvika att fartyget utan skäl
kvarhålls eller fördröjs.

2. Om ett fartyg utan skäl kvar-
hålls eller fördröjs skall redaren
eller den som driver fartyget ha
rätt till ersättning för varje liden
förlust eller skada. Vid varje fall
av påstått omotiverat kvarhållande
eller fördröjning skall bevisbördan

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 1

39

proof shall lie with the shipowner
or operator of the ship.

ligga på redaren eller den som dri- Prop. 1999/2000:119
ver fartyget.                          Bilaga 1

PART III. PENALTIES

DEL III. PÅFÖLJDER

Article 7

Artikel 7

1. Adequate penalties for viola-
tions of the legal provisions en-
forceable by inspectors and for
obstructing inspectors in the per-
formance of their duties shall be
provided for by national laws or
regulations and shall be effectively
enforced.

2. Inspectors shall have the
discretion to give wamings and
advice instead of instituting or
recommending proceedings.

1. Lämpliga påföljder för överträ-
delse av de lagar och bestämmel-
ser vilkas tillämpning inspektörer-
na har att övervaka och för åtgär-
der för att hindra inspektörer i
deras tjänsteutövning skall införas
i nationella lagar eller föreskrifter
och tillämpas effektivt.

2. Inspektörerna skall ha möj-
lighet att utfärda varningar och ge
råd i stället för att inleda eller re-
kommendera rättsliga åtgärder.

PART IV. REPORTS

DEL IV. RAPPORTERING

Article 8

Artikel 8

1. The central coordinating
authority shall maintain records of
inspections of seafarers’ working
and living conditions.

1. Den centrala samordnande
myndigheten skall föra förteck-
ningar över inspektioner av sjö-
mäns arbets- och levnadsförhål-
landen.

2. It shall publish an annual re-
port on inspection activities, in-
cluding a list of institutions and
organizations authorized to carry
out inspections on its behalf. This
report shall be published within a
reasonable time after the end of the
year to which it relätes and in any
case within six months.

2. Den centrala samordnande
myndigheten skall publicera en
årlig rapport över inspektionsverk-
samheten med en förteckning över
institutioner och organisationer
som är auktoriserade att verkställa
inspektioner på dess vägnar. Rap-
porten skall publiceras inom rimlig
tid efter utgången av det år den
hänför sig till och i vart fall inom
sex månader därefter.

Article 9

Artikel 9

1. Inspectors shall submit a report
of each inspection to the central

1. Inspektörerna skall avge rapport
om varje verkställd inspektion till

40

coordinating authority. One copy
of the report in English or in the
working language of the ship shall
be fumished to the master of the
ship and another copy shall be
posted on the ship’s notice board
for the information of the seafarers
or sent to their representatives.

2. In case of an inspection pur-
suant to a major incident, the re-
port shall be submitted as soon as
practicable but not later than one
month following the conclusion of
the inspection.

PART V. FINAL PROVISIONS

Article 10

This Convention supersedes the
Labour Inspection (Seamen) Rec-
ommendation, 1926.

Article 11

The formal ratifications of this
Convention shall be communi-
cated to the Director-General of
the International Labour Office for
registration.

Article 12

1. This Convention shall be bind-
ing only upon those Members of
the International Labour Organi-
zation whose ratifications have
been registered with the Director-
General of the International La-
bour Office.

2. It shall come into force 12
months after the date on which the
ratifications of two Members have
been registered with the Director-
General.

3. Thereafter, this Convention

den centrala samordnande myn-
digheten. Ett exemplar av rappor-
ten på engelska språket eller på
fartygets arbetsspråk skall över-
lämnas till fartygets befälhavare
och ytterligare ett exemplar skall
anslås på fartygets anslagstavla for
sjömännens information eller till-
ställas deras representanter.

2. Vid inspektion med anledning
av en större händelse skall rap-
porten avges så snart det är möjligt
och inte senare än en månad efter
avslutandet av inspektionen.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 1

DEL V. SLUTBESTÄMMEL-
SER

Artikel 10

Denna konvention ersätter 1926
års rekommendation om tillsyn av
sjöfolks arbetsförhållanden.

Artikel 11

Ratifikationsdokument avseende
denna konvention skall sändas till
Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör for registrering.

Artikel 12

1. Denna konvention skall vara
bindande endast for de medlemmar
av Internationella arbetsorganisa-
tionen vilkas ratifikationer har re-
gistrerats hos Internationella ar-
betsbyråns generaldirektör.

2. Den träder i kraft tolv måna-
der efter den dag då ratifikationer
från två medlemsstater har regist-
rerats hos generaldirektören.

3. Därefter träder konventionen i

41

shall come into force for any
Member 12 months after the date
on which its ratification has been
registered.

Article 13

1. A Member which has ratified
this Convention may denounce it
after the expiration of ten years
from the date on which the Con-
vention first comes into force, by
an act communicated to the Di-
rector-General of the International
Labour Office for registration.
Such denunciation shall not take
effect until one year after the date
on which it is registered.

2. Each Member which has rati-
fied this Convention and which
does not, within the year following
the expiration of the period of ten
years mentioned in the preceding
paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this
Article, will be bound for another
period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention at
the expiration of each period of ten
years under the terms provided for
in this Article.

Article 14

1. The Director-General of the
International Labour Office shall
notify all Members of the Interna-
tional Labour Organization of the
registration of all ratifications and
denunciations communicated by
the Members of the Organization.

2. When notifying the Members
of the Organization of the regis-
tration of the second ratification,
the Director-General shall draw
the attention of the Members of the
Organization to the date upon
which the Convention shall come

kraft for varje annan medlemsstat
tolv månader efter den dag då dess
ratifikation har registrerats.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 1

Artikel 13

1. En medlemsstat som har ratifi-
cerat denna konvention kan säga
upp den, sedan tio år har förflutit
från den dag då konventionen forst
träder i kraft, genom en skrivelse
som sänds till Internationella ar-
betsbyråns generaldirektör för re-
gistrering. En sådan uppsägning
far inte verkan förrän ett år efter
den dag då den har registrerats.

2. Varje medlemsstat som har
ratificerat denna konvention och
som inte, inom det år som följer på
utgången av den i föregående
punkt nämnda tioårsperioden, gör
bruk av sin uppsägningsrätt enligt
denna artikel, kommer att vara
bunden for en ny tioårsperiod och
kan därefter säga upp konventio-
nen vid utgången av varje tioårspe-
riod på de villkor som föreskrivs i
denna artikel.

Artikel 14

1. Internationella arbetsbyråns ge-
neraldirektör skall underrätta
samtliga medlemmar av Interna-
tionella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikationer
och uppsägningar som har tagits
emot från organisationens med-
lemmar.

2. När generaldirektören under-
rättar organisationens medlemmar
om registreringen av den andra
ratifikationen i ordningen, skall
han fasta medlemsstaternas upp-
märksamhet på den dag då kon-
ventionen kommer att träda i kraft.

42

into force.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 1

Article 15

The Director-General of the Inter-
national Labour Office shall com-
municate to the Secretary-General
of the United Nations, for regis-
tration in accordance with Article
102 of the Charter of the United
Nations, full particulars of all rati-
fications and acts of denunciation
registered by the Director-General
in accordance with the provisions
of the preceding Artides.

Artikel 15

Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör skall, för registrering
enligt artikel 102 i Förenta natio-
nernas stadga, lämna Förenta na-
tionernas generalsekreterare full-
ständiga upplysningar om samtliga
ratifikationer och uppsägningar
som har registrerats hos generaldi-
rektören enligt bestämmelserna i
föregående artiklar.

Article 16

At such times as it may consider
necessary, the Goveming Body of
the International Labour Office
shall present to the General Con-
ference a report on the working of
this Convention and shall examine
the desirability of placing on the
agenda of the Conference the
question of its revision in whole or
in part.

Article 17

1. Should the Conference adopt a
new Convention revising this
Convention in whole or in part,
then, unless the new Convention
otherwise provides -

(a) the ratification by a Member
of the new revising Convention
shall ipso jure involve the imme-
diate denunciation of this Conven-
tion, notwithstanding the provi-
sions of Article 13 above, if and
when the new revising Convention
shall have come into force;

(b) as from the date when the
new revising Convention comes
into force, this Convention shall
cease to be open to ratification by
the Members.

Artikel 16

När Internationella arbetsbyråns
styrelse finner det nödvändigt,
skall den lämna Internationella
arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse för denna
konventions tillämpning och över-
väga om det finns anledning att
föra upp frågan om revidering av
konventionen, helt eller delvis, på
konferensens dagordning.

Artikel 17

1. Om konferensen antar en ny
konvention, varigenom denna
konvention helt eller delvis revide-
ras och den nya konventionen inte
föreskriver annat, skall

a) en medlemsstats ratifikation
av den nya reviderade konventio-
nen anses i sig innebära omedelbar
uppsägning av denna konvention,
utan hinder av bestämmelserna i
artikel 13 ovan, om och när den
nya konventionen har trätt i kraft,

b) från den dag då den nya revi-
derade konventionen träder i kraft,
denna konvention upphöra att vara
öppen för ratifikation av medlems-
staterna.

43

2. This Convention shall in any
case remain in force in its actual
form and content for those Mem-
bers which have ratified it but
have not ratified the revising Con-
vention.

2. Denna konvention skall likväl
förbli gällande till form och inne-
håll för de medlemsstater som har
ratificerat den men inte har ratifi-
cerat den nya reviderade konven-
tionen.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 1

Article 18

Artikel 18

The English and French versions
of the text of this Convention are
equally authoritative.

De engelska och franska versio-
nerna av denna konventionstext
har lika giltighet.

44

Recommendation (No. 185) con-
cerning the Inspection of Seafar-
ers’ Working and Living Condi-
tions

The General Conference of the
International Labour Organization,
Having been convened at Ge-
neva by the Goveming Body of the
International Labour Office and
having met in its Eighty-fourth
Session on 8 October 1996, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to the revision of the Labour
Inspection (Seamen) Recommen-
dation, 1926, which is the first
item on the agenda of the session,
and

Having determined that these
proposals shall take the form of a
Recommendation supplementing
the Labour Inspection (Seafarers)
Convention, 1996;

adopts, this twenty-second day
of October of the year one thou-
sand nine hundred and ninety-six,
the following Recommendation,
which may be cited as the Labour
Inspection (Seafarers) Recommen-
dation, 1996:

ILO:s rekommendation (nr 185)
om tillsyn av sjömäns arbets- och
levnadsförhållanden

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 2

Internationella arbetsorganisatio-
nens allmänna konferens,

som har sammankallats till Ge-
neve av styrelsen för Internatio-
nella arbetsbyrån och samlats där
den 8 oktober 1996 till sitt åttio-
fjärde möte,

har beslutat att anta vissa förslag
om revidering av 1926 års rekom-
mendation om sjöfolks arbetsför-
hållanden, en fråga som utgör den
första punkten på mötets dagord-
ning,

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av en rekommen-
dation som kompletterar 1996 års
konvention om tillsyn av sjömäns
arbets- och levnadsförhållanden,
och

antar denna den tjugoandra da-
gen i oktober månad år nitton-
hundranittiosex följande rekom-
mendation, som kan kallas 1996
års rekommendation om tillsyn av
sjömäns arbets- och levnadsför-
hållanden.

I. COOPERATION AND COOR-
DINATION

1. The central coordinating
authority should make appropriate
arrangements to promote effective
cooperation between public insti-
tutions and other organizations
concemed with seafarers’ working
and living conditions.

2. To ensure cooperation be-
tween inspectors, shipowners,
seafarers and their respective or-
ganizations, and in order to main-
tain or improve seafarers' working

I. SAMARBETE OCH SAM-
ORDNING

1. Den centrala samordnande
myndigheten bör vidta lämpliga
åtgärder för att främja ett effektivt
samarbete mellan offentliga insti-
tutioner och andra organisationer
som arbetar med sjömäns arbets-
och levnadsförhållanden.

2. För att säkerställa samarbetet
mellan inspektörer, redare, sjömän
och deras respektive organisatio-
ner och för att bibehålla eller för-
bättra sjömäns arbets- och lev-

45

and living conditions, the central
coordinating authority should con-
sult the representatives of such
organizations at regular intervals
as to the best means of attaining
these ends. The manner of such
consultation should be determined
by the central coordinating
authority after Consulting with
shipowners' and seafarers' organi-
zations.

nadsförhållanden bör den centrala Prop. 1999/2000:119
samordnande myndigheten med Bilaga 2
jämna mellanrum samråda med
företrädarna för dessa organisatio-
ner om det bästa sättet att uppnå
dessa syften. Formen for samrådet
bör bestämmas av den centrala
samordnande myndigheten efter
samråd med redar- och sjöfolksor-
ganisationema.

II. ORGANIZATION OF IN-
SPECTION

3. The central coordinating
authority and any other service or
authority wholly or partly con-
cemed with the inspection of sea-
farers' working and living condi-
tions should have the resources
necessary to fulfil their functions.

4. The number of inspectors
should be sufficient to secure the
efficient discharge of their duties
and should be determined with due
regard to:

(a) the importance of the duties
which the inspectors have to per-
form, in particular the number,
nature and size of ships liable to
inspection and the number and
complexity of the legal provisions
to be enforced;

(b) the material means placed at
the disposal of the inspectors; and

(c) the practical conditions un-
der which inspections must be car-
ried out in order to be effective.

5. The system of inspection of
seafarers' working and living con-
ditions should permit inspectors:

(a) to alert the central coordi-
nating authority to any deficiency
or abuse not specifically covered
by existing legal provisions and
submit proposals to it for the im-
provement of laws and regulations;

II. ORGANISATION AV TILL-
SYNEN

3. Den centrala samordnande
myndigheten och varje annat organ
eller myndighet som helt eller del-
vis ägnar sig åt tillsyn av sjömäns
arbets- och levnadsförhållanden
bör ha nödvändiga resurser för att
fullgöra sina åligganden.

4. Antalet inspektörer bör vara
tillräckligt for att trygga att deras
åligganden fullgörs effektivt och
bör fastställas med vederbörlig
hänsyn till det följande:

a) betydelsen av de uppgifter
som åligger inspektörerna, särskilt
antalet fartyg som skall inspekteras
och dessas art och storlek samt
antalet lagar och bestämmelser
som skall tillämpas och dessas
komplexitet,

b) de materiella resurser som
ställs till inspektörernas förfogan-
de, och

c) de praktiska förhållanden un-
der vilka inspektionerna måste
utföras för att vara verkningsfulla.

5. Systemet for tillsyn av sjö-
mäns arbets- och levnadsförhål-
landen bör tillåta inspektörerna

a) att for den centrala samord-
nande myndigheten påpeka varje
brist eller missförhållande som inte
särskilt täcks av gällande lagar och
bestämmelser och lämna den för-
slag till förbättring av lagar och

and

(b) to board ships and enter
relevant premises freely and with-
out previous notice at any hour of
the day or night.

6. The central coordinating
authority should:

(a) establish simple procedures
to enable it to receive information
in confidence conceming possible
inffingements of legal provisions
presented by seafarers directly or
through representatives, and en-
able inspectors to investigate such
matters promptly;

(b) enable masters, crew mem-
bers or representatives of the sea-
farers to call for an inspection
when they consider it necessary;
and

(c) supply technical information
and advice to shipowners and
seafarers and organizations con-
cemed as to the most effective
means of complying with the legal
provisions and improving seafar-
ers' working and living conditions.

III. STATUS, DUTIES AND
POWERS OF INSPECTORS

7. (1) Subject to any conditions for
recruitment to the public service
which may be prescribed by na-
tional laws or regulations, inspec-
tors should have qualifications and
adequate training to perform their
duties and where possible should
have a maritime education or ex-
perience as a seafarer. They should
have adequate knowledge of sea-
farers' working and living condi-
tions and of the English language.

(2) The means for ascertaining
such qualifications should be de-
termined by the central coordinat-
ing authority.

föreskrifter och

b) att komma ombord på fartyg
och fa fritt tillträde till de berörda
lokalerna utan förvarning när som
helst på dygnet.

6. Den centrala samordnande
myndigheten bör

a) upprätta enkla förfaranden för
att göra det möjligt för den att fa
förtrolig information om eventu-
ella överträdelser av lagar och be-
stämmelser vilken framläggs av
sjömän direkt eller via represen-
tanter, och möjliggöra för inspek-
törerna att utan dröjsmål kunna
undersöka förhållandena,

b) möjliggöra för befälhavaren,
besättningsmedlemmar eller sjö-
männens representanter att begära
inspektion när de anser det vara
nödvändigt, och

c) ge redare, sjömän och berörda
organisationer teknisk information
och råd om bästa sättet att följa
lagar och bestämmelser och för-
bättra sjömäns arbets- och lev-
nadsförhållanden

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 2

III. INSPEKTÖRERNAS STA-
TUS, UPPGIFTER OCH BEFO-
GENHETER

7. 1) Med förbehåll för de villkor
för antagning i offentlig tjänst som
kan finnas i nationella lagar och
föreskrifter bör inspektörerna ha
kvalifikationer och lämplig utbild-
ning för att utföra sina uppgifter
och, i möjlig utsträckning, sjö-
mansutbildning eller erfarenhet
som sjömän. De bör ha tillräcklig
kännedom om sjömäns arbets- och
levnadsförhållanden samt kunska-
per i engelska språket.

2) Hur dessa kvalifikationer
skall konstateras bör bestämmas av
den centrala samordnande myn-
digheten.

8. Measures should be taken to
provide inspectors with appropri-
ate further training during their
employment.

9. Each Member should take the
necessary measures so that duly
qualified technical experts and
specialists may be called upon, as
needed, to assist in the work of
inspectors.

10. Inspectors should not be en-
trusted with duties which might,
because of their number or nature,
interfere with effective inspection
or prejudice in any way their
authority or impartiality in their
relations with shipowners, seafar-
ers or other interested parties.

11. All inspectors should be
provided with conveniently situ-
ated premises, equipment and
means of transport adequate for
the efficient performance of their
duties.

12. (1) Inspectors provided with
proper credentials should be em-
powered:

(a) to question the master, sea-
farer or any other person, includ-
ing the shipowner or the
shipowner's representative, on any
matter conceming the application
of the legal provisions in the pres-
ence of a witness that the person
may have requested;

(b) to require the production of
any books, log books, registers,
certificates or other documents or
information directly related to
matters subject to inspection, in
order to check conformity with the
legal provisions;

(c) to enforce the posting of no-
tices required by the legal provi-
sions; and

(d) to take or remove, for the
purposes of analysis, samples of
products, cargo, drinking-water,

8. Åtgärder bör vidtas for att ge Prop. 1999/2000:119
inspektörerna lämplig vidareut- Bilaga 2

bildning i tjänsten.

9. Varje medlemsstat bör vidta
erforderliga åtgärder för att veder-
börligen kvalificerade tekniska
sakkunniga och specialister vid
behov skall kunna inkallas för att
assistera inspektörerna i deras ar-
bete.

10. Inspektörerna bör inte an-
förtros uppgifter som genom sitt
antal eller sin art skulle kunna in-
verka menligt på inspektionens
effektivitet eller på något vis skada
deras auktoritet eller opartiskhet
gentemot redare, sjömän eller and-
ra berörda parter.

11. Alla inspektörer bör ha till-
gång till lämpligt belägna lokaler,
utrustning och transportmedel som
är tillräckliga för att de skall kunna
effektivt utföra sina uppgifter.

12. 1) Inspektörer försedda med
vederbörlig legitimation bör ha
befogenhet

a) att förhöra befälhavaren, en
sjöman eller varje annan person,
däribland redaren eller hans repre-
sentant, om varje fråga som rör
tillämpningen av lagar och be-
stämmelser, i närvaro av ett vittne
som personen i fråga kan ha an-
hållit om,

b) att kräva att alla skeppsböck-
er, loggböcker, register, certifikat
och andra handlingar och annan
information som direkt rör förhål-
landen som är underställda krav på
inspektion uppvisas, för att kon-
trollera om de överensstämmer
med lagar och bestämmelser,

c) att tillse att information anslås
i enlighet med lagar och bestäm-
melser, och

d) att insamla och för analys
tillvarata stickprov av produkter,
last, dricksvatten, proviant samt

provisions and materials and sub-
stances used or handled.

(2) The shipowner or the
shipowner's representative, and
where appropriate the seafarer,
should be notified of any sample
being taken or removed in accor-
dance with subparagraph (1 )(d) or
should be present at the time a
sample is taken or removed. The
quantity of such a sample should
be properly recorded by the in-
spector.

13. When commencing a ship
inspection, inspectors should pro-
vide notification of their presence
to the master or person in charge
and, where appropriate, to the
seafarers or their representatives.

14.  The central coordinating
authority should be notified of any
occupational injuries or diseases
affecting seafarers in such cases
and in such manner as may be pre-
scribed by national laws or regula-
tions.

15. Inspectors should:

(a) be prohibited from having
any direct or indirect interest in
any operation which they are
called upon to inspect;

(b) subject to appropriate penal-
ties or disciplinary measures, not
reveal, even after leaving service,
any commercial secrets or confi-
dential working processes or in-
formation of a personal nature
which may come to their know-
ledge in the course of their duties;

(c)  treat as confidential the
source of any complaint alleging a
danger or deficiency in relation to
seafarers' working and living con-
ditions or an infringement of legal
provisions and give no intimation
to the shipowner, the shipowner's
representative or the operator of
the ship that an inspection was
made as a consequence of such a

ämnen och substanser som an- Prop. 1999/2000:119
vänds eller hanteras.                 Bilaga 2

2) Redaren eller dennes repre-
sentant och i tillämpliga fall sjö-
mannen bör meddelas om varje
stickprov som insamlas eller tillva-
ratas i enlighet med punkt 1) d
eller vara närvarande när detta
görs. Ett sådant stickprovs storlek
bör på vederbörligt sätt antecknas
av inspektören.

13. När inspektörerna inleder en
inspektion av ett fartyg bör de
meddela befälhavaren eller den
ansvariga personen och i tillämpli-
ga fall sjömännen eller deras re-
presentanter om sin närvaro.

14. Den centrala samordnande
myndigheten bör underrättas om
alla olycksfall i arbetet och yrkes-
sjukdomar som berör sjömännen i
de fall och på det sätt som stadgas
i nationella lagar eller föreskrifter.

15. Inspektörer bör

a) vara förbjudna att ha något
som helst direkt eller indirekt in-
tresse i någon verksamhet som de
har anmodats att inspektera,

b) vara skyldiga att inte ens efter
avslutad tjänst avslöja någon af-
färshemlighet, konfidentiell ar-
betsprocess eller upplysning av
personlig art som de kan komma
att fa reda på i sin tjänsteutövning,
varvid de skall kunna göras till
föremål för vederbörliga påföljder
eller disciplinära åtgärder,

c) som förtrolig behandla källan
till varje klagomål om att fara eller
brist skulle föreligga i fråga om
sjömäns arbets- och levnadsför-
hållanden eller att överträdelse
skulle ha skett av lagar och be-
stämmelser och avhålla sig från att
antyda för redaren, redarens repre-
sentant eller den som driver farty-
get att en inspektion har verkställts

complaint; and

(d) have discretion, following an
inspection, to bring immediately to
the attention of the shipowner, the
operator of the ship or the master
deficiencies which may affect the
health and safety of those on board
ship.

IV. REPORTS

16. The annual report published by
the central coordinating authority
in accordance with Article 8, para-
graph 2, of the Convention should
also contain:

(a) a list of laws and regulations
in force relevant to seafarers'
working and living conditions and
any amendments which have come
into operation during the year;

(b) details of the organization of
the system of inspection referred
to in Article 2 of the Convention;

(c) statistics of ships or other
premises liable to inspection and
of ships and other premises actu-
ally inspected;

(d) statistics of seafarers subject
to the laws and regulations re-
ferred to in subparagraph (a) of
this paragraph;

(e) statistics and information on
infringements of legislation, pen-
alties imposed and cases of deten-
tion of ships; and

(f) statistics of occupational in-
juries and diseases affecting sea-
farers.

17. The reports referred to in
Article 9 of the Convention should
be drawn up in such manner and
should deal with such subject
matter as may be prescribed by the
central coordinating authority.

till följd av ett sådant klagomål,
och

d) efter eget gottfmnande när en
inspektion har verkställts ha rätt att
omedelbart göra redaren, den som
driver fartyget eller befälhavaren
uppmärksam på brister som kan
inverka på de ombordvarandes
hälsa eller säkerhet.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 2

IV. RAPPORTERING

16. Den årsrapport som publiceras
av den centrala samordnande
myndigheten enligt artikel 8.2 i
konventionen bör även innehålla
följande:

a) en förteckning över gällande
lagar och föreskrifter som rör sjö-
mäns arbets- och levnadsförhål-
landen och alla ändringar som har
trätt i kraft under året,

b)  detaljerade uppgifter om
uppläggningen av det tillsynssys-
tem som avses i artikel 2 i kon-
ventionen,

c) statistik över fartyg och andra
lokaler som är underkastade kravet
på inspektion och över fartyg och
andra lokaler som faktiskt har in-
spekterats,

d) statistik över sjömän som är
underkastade de lagar och före-
skrifter som avses i stycke a) i
denna punkt,

e) statistik och information om
överträdelser av lagar och be-
stämmelser, ådömda påföljder och
fall av kvarhållande av fartyg, och

f) statistik över olycksfall i ar-
betet och yrkessjukdomar som har
drabbat sjömän.

17. De rapporter som avses i ar-
tikel 9 i konventionen bör i fråga
om uppställning och behandlade
ämnen följa den centrala samord-
nande myndighetens eventuella
föreskrifter.

50

Convention (No. 179) concerning
the Recruitment and Placement of
Seafarers

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Ge-
neva by the Goveming Body of the
International Labour Office, and
having met in its Eighty-Fourth
Session on 8 October 1996, and

Noting the provisions of the
Seamen's Artides of Agreement
Convention, 1926, the Freedom of
Association and Protection of the
Right to Organise Convention,
1948, the Employment Service
Convention and Recommendation,

1948, the Right to Organise and
Collective Bargaining Convention,

1949, the Seafarers' Engagement
(Foreign Vessels) Recommenda-
tion, 1958, the Discrimination
(Employment and Occupation)
Convention, 1958, the Employ-
ment of Seafarers (Technical De-
velopments) Recommendation,
1970, the Minimum Age Conven-
tion, 1973, the Continuity of Em-
ployment (Seafarers) Convention
and Recommendation, 1976, the
Merchant Shipping (Minimum
Standards) Convention, 1976, the
Repatriation of Seafarers Conven-
tion (Revised), 1987, and the La-
bour Inspection (Seafarers) Con-
vention, 1996, and

Recalling the entry into force of
the United Nations Convention on
the Law of the Sea, 1982, on 16
November 1994, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to the revision of the Placing
of Seamen Convention, 1920,
which is the third item on the
agenda of the session, and

Having determined that these

BLO:s konvention (nr 179) om
rekrytering av och arbetsförmed-
ling för sjömän

Internationella arbetsorganisatio-
nens allmänna konferens,

som har sammankallats till Ge-
neve av styrelsen för Internatio-
nella arbetsbyrån och samlats där
den 8 oktober 1996 till sitt åttio-
fjärde möte,

noterar bestämmelserna i 1926
års konvention om sjömäns an-
ställningsavtal, 1948 års konven-
tion om föreningsfrihet och skydd
för organisationsrätten, 1948 års
konvention och rekommendation
om den offentliga arbetsförmed-
lingen, 1949 års konvention om
organisationsrätten och den kol-
lektiva förhandlingsrätten, 1958
års rekommendation om sjömäns
anställning på utländska fartyg,
1958 års konvention om diskrimi-
nering (anställning och yrkesutöv-
ning), 1970 års rekommendation
om sysselsättning för sjöfolk
(teknisk utveckling), 1973 års
konvention om minimiålder för
tillträde till arbete, 1976 års kon-
vention och rekommendation om
kontinuitet i sysselsättningen
(sjöfolk), 1976 års konvention om
miniminormer i handelsfartyg,
1987 års konvention om sjömäns
hemresa (reviderad) och 1996 års
konvention om tillsyn av sjömäns
arbets- och levnadsförhållanden,

erinrar om att Förenta nationer-
nas havsrättskonvention av år
1982 trädde i kraft den 16 novem-
ber 1994,

har beslutat att anta vissa förslag
angående revidering av 1920 års
konvention om arbetsförmedling
för sjömän, en fråga som utgör den
tredje punkten på mötets dagord-
ning,

har fastställt att dessa förslag

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 3

51

proposals shall take the form of an
intemational Convention;

adopts, this twenty-second day
of October of the year one thou-
sand nine hundred and ninety-six,
the following Convention, which
may be cited as the Recruitment
and Placement of Seafarers Con-
vention, 1996:

skall ta formen av en internationell Prop. 1999/2000:119
konvention, och                   Bilaga 3

antar denna den tjugoandra da-
gen i oktober månad år nitton-
hundranittiosex följande konven-
tion, som kan kallas 1996 års kon-
vention om rekrytering av och ar-
betsförmedling för sjömän.

Article 1

1. For the purpose of this Conven-
tion:

(a) the term ”competent author-
ity” means the minister, designated
official, govemment department or
other authority having power to
issue regulations, orders or other
instructions having the force of
law in respect of the recruitment
and placement of seafarers;

(b) the term ”recruitment and
placement service” means any per-
son, company, institution, agency
or other organization, in the public
or the private sector, which is en-
gaged in recruiting seafarers on
behalf of employers or placing
seafarers with employers;

(c) the term ”shipowner” means
the owner of the ship or any other
organization or person, such as the
manager, agent or bareboat char-
terer, who has assumed the respon-
sibility for operation of the ship
from the shipowner and who on
assuming such responsibilities has
agreed to take over all the atten-
dant duties and responsibilities;

(d) the term ”seafarer” means
any person who fulfils the condi-
tions to be employed or engaged in
any capacity on board a seagoing
ship other than a govemment ship
used for military or non-
commercial purposes.

2. To the extent it deems practi-
cable, after consultation with the

Artikel 1

1.1 denna konvention avses med

a) ”behörig myndighet” den mi-
nister, den utsedde tjänsteman, det
regeringsorgan eller annan offent-
lig myndighet, som är behörig att
utfärda tvingande bestämmelser,
beslut eller andra instruktioner om
rekrytering av och arbetsförmed-
ling för sjömän,

b) ”rekryterings- och arbetsför-
medlingskontor” varje person,
bolag, institution, agentur eller
annan organisation, inom den all-
männa eller den privata sektom,
som ägnar sig åt att rekrytera sjö-
män på uppdrag av arbetsgivare
eller att förmedla arbete åt sjömän
hos arbetsgivare,

c) ”redare” fartygets ägare eller
någon annan organisation eller
person, såsom en manager, agent
eller den som hyr fartyget utan
besättning, som har övertagit an-
svaret för driften av fartyget från
fartygsägaren och som därvid har
gått med på att överta alla de skyl-
digheter och allt det ansvar, som
sammanhänger därmed,

d) ”sjöman” varje person som
uppfyller villkoren för att anställas
eller anlitas i någon befattning
ombord på ett sjö-gående fartyg,
dock inte statsfartyg som används
för militära eller icke-kommer-
siella ändamål.

2. 1 den utsträckning den anser
det vara genomförbart får den be-

52

representative organizations of
fishing-vessel owners and fisher-
men or those of owners of mari-
time mobile offshore units and
seafarers serving on such units, as
the case may be, the competent
authority may apply the provisions
of the Convention to fishermen or
to seafarers serving on maritime
mobile offshore units.

Article 2

1. Nothing in the provisions of this
Convention shall be deemed to:

(a) prevent a Member from
maintaining a free public recruit-
ment and placement service for
seafarers in the framework of a
policy to meet the needs of seafar-
ers and shipowners, whether it
forms part of or is coordinated
with a public employment service
for all workers and employers;

(b) impose on a Member the ob-
ligation to establish a system for
the operation of private recruit-
ment and placement services.

2. Where private recruitment
and placement services have been
or are to be established, they shall
be operated within the territory of
a Member only in conformity with
a system of licensing or certifica-
tion or other form of regulation.
This system shall be established,
maintained, modified or changed
only after consultation with repre-
sentative organizations of
shipowners and seafarers. Undue
proliferation of such private re-
cruitment and placement services
shall not be encouraged.

3. Nothing in this Convention
shall affect the right of a Member

höriga myndigheten, efter samråd i
respektive fall med de representa-
tiva organisationerna för fiskefar-
tygsägare och fiskare eller med de
representativa organisationerna for
ägare av maritima mobila offsho-
re-enheter och för sjömän som
arbetar på sådana enheter, tillämpa
konventionens bestämmelser på
fiskare eller på sjömän som arbetar
på maritima mobila offshore-
enheter.

Artikel 2

1. Ingenting i bestämmelserna i
denna konvention skall anses:

a) hindra en medlemsstat från att
upprätthålla en avgiftsfri offentlig
rekryterings- och arbetsförmed-
lingsservice för sjömän inom ra-
men for en politik som syftar till
att tillgodose sjömäns och redares
behov, oavsett om den-na service
ingår som del i eller är samordnad
med en offentlig arbetsförmedling
för alla arbetstagare och arbetsgi-
vare;

b) ålägga en medlemsstat skyl-
dighet att införa ett system for drift
av privata rekryterings- och ar-
betsförmedlingskontor .

2. Om privata rekryterings- och
arbetsförmedlingskontor har upp-
rättats eller avses upprättas, skall
de drivas inom medlemsstatens
territorium endast i överensstäm-
melse med ett licensierings- eller
certifieringssystem eller någon
annan form av reglering. Detta
system skall införas, upprätthållas,
modifieras eller ändras endast efter
samråd med representativa organi-
sationer for redare och sjöfolk.
Opåkallad spridning av sådana
privata rekryterings- och arbets-
förmedlingskontor skall inte upp-
muntras.

3. Ingenting i denna konvention
skall inverka på en medlemsstats

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 3

to apply its laws and regulations to
ships flying its flag in relation to
the recruitment and placement of
seafarers.

Article 3

Nothing in this Convention shall in
any manner prejudice the ability of
a seafarer to exercise basic human
rights, including trade union
rights.

rätt att tillämpa sina lagar och be-
stämmelser om rekrytering av och
arbetsförmedling för sjömän på
fartyg som för dess flagg.

Artikel 3

Ingenting i denna konvention skall
på något vis inverka menligt på en
sjö-mans förmåga att utöva sina
grundläggande mänskliga rättig-
heter, inklusive fackliga rättighe-
ter.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 3

Article 4

1. A Member shall, by means of
national laws or applicable regula-
tions:

(a) ensure that no fees or other
charges for recruitment or for pro-
viding employment to seafarers are
bome directly or indirectly, in
whole or in part, by the seafarer;
for this purpose, costs of the na-
tional statutory medical examina-
tion, certificates, a personal travel
document and the national sea-
farer's book shall not be deemed to
be ”fees or other charges for re-
cruitment”;

(b) determine whether and under
which conditions recruitment and
placement services may place or
recruit seafarers abroad;

(c) specify, with due regard to
the right to privacy and the need to
protect confidentiality, the condi-
tions under which seafarers' per-
sonal data may be processed by
recruitment and placement serv-
ices including the collection, stor-
age, combination and communica-
tion of such data to third parties;

(d) determine the conditions un-

Artikel 4

1. En medlemsstat skall genom
nationella lagar eller tillämpliga
bestämmelser:

a) säkerställa, att inga avgifter
eller andra pålagor för rekrytering
eller för att skaffa anställning åt
sjömän kommer att bäras av sjö-
mannen, vare sig direkt eller indi-
rekt, helt eller delvis; vid tillämp-
ningen härav skall kostnaderna för
det följande inte anses utgöra
”avgifter eller andra pålagor för
rekrytering”: kostnader för i natio-
nell författning föreskriven läkar-
undersökning, behörighetsbevis,
personlig färdhandling och natio-
nell sjöfartsbok;

b) fastställa om och på vilka
villkor rekryterings- och arbets-
förmedlingskontor far placera eller
rekrytera sjömän utomlands;

c)  specificera, med tillbörlig
hänsyn till den enskildes rätt till
integritet och behovet av att se till
att uppgifter hålls konfidentiella,
på vilka villkor personliga upp-
gifter om sjömän far hanteras av
rekryterings- och arbetsförmed-
lingskontor, inklusive hur sådana
uppgifter far inhämtas, lagras,
kombineras och meddelas till en
tredje part;

d) fastställa under vilka omstän-

54

der which the licence, certificate
or similar authorization of a re-
cruitment and placement service
may be suspended or withdrawn in
case of violation of relevant laws
and regulations; and

(e) specify, where a regulatory
system other than a system of li-
censing or certification exists, the
conditions under which recruit-
ment and placement services can
operate, as well as sanctions appli-
cable in case of violation of these
conditions.

2. A Member shall ensure that
the competent authority:

(a) closely supervise all recruit-
ment and placement services;

(b) grant or renew the licence,
certificate, or similar authorization
only after having verified that the
recruitment and placement service
concemed meets the requirements
of national laws and regulations;

(c) require that the management
and staff of recruitment and
placement services for seafarers
should be adequately trained per-
sons having relevant knowledge of
the maritime industry;

(d)  prohibit recruitment and
placement services from using
means, mechanisms or lists in-
tended to prevent or deter seafarers
from gaining employment;

(e) require that recruitment and
placement services adopt measures
to ensure, as far as practicable, that
the employer has the means to
protect seafarers from being
stranded in a foreign port; and

(f) ensure that a system of pro-

digheter licensen, certifikatet eller Prop. 1999/2000:119
en liknande auktorisation för ett Bilaga 3
rekryterings- eller arbetsförmed-
lingskontor får suspenderas eller
återkallas, om brott mot relevanta
lagar eller andra bestämmelser
sker; och

e) ange, i de fall där ett annat
regleringssystem än ett licensie-
rings- eller certifieringssystem
förekommer, på vilka villkor re-
kryterings- och arbetsförmedlings-
kontor kan arbeta, liksom även
vilka påföljder som skall gälla i
händelse av brott mot dessa vill-
kor.

2. En medlemsstat skall säker-
ställa, att den behöriga myndighe-
ten

a) nära övervakar alla rekryte-
rings- och arbetsförmedlingskon-
tor;

b) beviljar eller förnyar licensen,
certifikatet eller en liknande aukto-
risation endast efter att ha konsta-
terat att vederbörande rekryte-
rings- och arbetsförmedlingskon-
tor uppfyller kraven i nationella
lagar och bestämmelser,

c) fordrar att ledningen och per-
sonalen på rekryterings- och ar-
betsförmedlingskontor för sjömän
skall utgöras av vederbörligen ut-
bildade personer, som har rele-
vanta kunskaper om sjöfartsnä-
ringen,

d) förbjuder rekryterings- och
arbetsförmedlingskontor att an-
vända medel, förfaranden eller
förteckningar vilka är avsedda att
hindra eller avhålla sjömän från att
förvärva en anställning;

e) fordrar att rekryterings- och
arbetsförmedlingskontor vidtar
åtgärder för att så långt det är
möjligt säkerställa, att arbetsgiva-
ren har medel att skydda sjömän
från att bli strandsatta i en främ-
mande hamn; och

f) säkerställer att ett skyddssys-

tection, by way of insurance or an
equivalent appropriate measure, is
established to compensate seafar-
ers for monetary loss that they may
incur as a result of the failure of a
recruitment and placement service
to meet its obligations to them.

Article 5

1. All recruitment and placement
services shall maintain a register
of all seafarers recruited or placed
through them, to be available for
inspection by the competent
authority.

2. All recruitment and placement
services shall ensure that:

(a) any seafarer recruited or
placed by them is qualified and
holds the documents necessary for
the job concemed;

(b) contracts of employment and
artides of agreement are in accor-
dance with applicable laws, regu-
lations and collective agreements;

(c) seafarers are informed of
their rights and duties under their
contracts of employment and the
artides of agreement prior to or in
the process of engagement; and

(d)  proper arrangements are
made for seafarers to examine
their contracts of employment and
the artides of agreement before
and after they are signed and for
them to receive a copy of the con-
tract of employment.

3. Nothing in paragraph 2 above
shall be understood as diminishing
the obligations and responsibilities
of the shipowner or the master.

tem upprättas, genom forsäkring
eller en därmed likvärdig lämplig
åtgärd, for att ersätta sjömän for
penningförlust som de kan utsättas
for till följd av att ett rekryterings-
eller arbetsförmedlingskontor un-
derlåter att uppfylla sina förpliktel-
ser mot dem.

Artikel 5

1. Alla rekryterings- och arbets-
förmedlingskontor skall fora ett
register över alla sjömän som re-
kryteras eller placeras genom dem.
Registret skall vara tillgängligt for
tillsyn, utförd av den behöriga
myndigheten.

2. Alla rekryterings- och arbets-
förmedlingskontor skall säkerstäl-
la:

a) att varje sjöman som rekryte-
ras eller placeras av dem är kvali-
ficerad och innehar de handlingar
som är nödvändiga for arbetet
ifråga;

b) att anställningskontrakt och
tjänstevillkor står i överensstäm-
melse med tillämpliga lagar, före-
skrifter och kollektivavtal;

c) att sjömän före eller under an-
ställningsforfarandet upplyses om
sina rättigheter och skyldigheter
enligt deras anställningskontrakt
och enligt tjänstevillkoren; och

d)  att lämpliga arrangemang
vidtas för att sjömännen skall gå
igenom sina anställningskontrakt
och tjänstevillkoren före och efter
det att dessa undertecknas och for
att sjömännen skall erhålla ett ex-
emplar av anställningskontraktet.

3. Ingenting i punkt 2 ovan skall
tolkas som en minskning av skyl-
digheter och ansvar for redaren
eller befälhavaren.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 3

56

Article 6

Artikel 6

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 3

1. The competent authority shall
ensure that adequate machinery
and procedures exist for the inves-
tigation, if necessary, of com-
plaints conceming the activities of
recruitment and placement serv-
ices, involving, as appropriate,
representatives of shipowners and
seafarers.

2. All recruitment and placement
services shall examine and respond
to any complaint conceming their
activities and shall advise the
competent authority of any unre-
solved complaint.

3. Where complaints conceming
working or living conditions on
board ships are brought to the at-
tention of the recruitment and
placement services, they shall for-
ward such complaints to the ap-
propriate authority.

4. Nothing in this Convention
shall prevent the seafarer from
bringing any complaint directly to
the appropriate authority.

1. Den behöriga myndigheten skall
säkerställa, att passande anord-
ningar och förfaranden finns för att
vid behov utreda klagomål angå-
ende rekryterings- och arbetsför-
medlingskontors verksamhet. Des-
sa anordningar och förfaranden
skall, när det är lämpligt, inbegripa
representanter för redare och sjö-
folk.

2. Alla rekryterings- och ar-
betsförmedlingskontor skall under-
söka och besvara varje klagomål
angående deras verksamhet samt
underrätta den behöriga myndig-
heten om varje ouppklarat klago-
mål.

3. I de fall då klagomål angåen-
de arbets- eller levnadsförhållan-
den ombord på fartyg bringas till
rekryterings- och arbetsförmed-
lingskontorens kännedom, skall
dessa vidarebefordra sådana kla-
gomål till vederbörande myndig-
het.

4. Ingenting i denna konvention
skall hindra sjömannen från att
framföra något klagomål direkt till
vederbörande myndighet.

Article 7

Artikel 7

This Convention revises the Plac-
ing of Seamen Convention, 1920.

Denna konvention reviderar 1920
års konvention om arbetsförmed-
ling för sjömän.

Article 8

The formal ratifications of this
Convention shall be communi-
cated to the Director-General of
the International Labour Office for
registration.

Artikel 8

Ratifikationsdokument avseende
denna konvention skall sändas till
Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör för registrering.

57

Article 9

1. This Convention shall be bind-
ing only upon those Members of
the International Labour Organi-
zation whose ratifications have
been registered with the Director-
General.

2. It shall come into force twelve
months after the date on which the
ratifications of two Members have
been registered with the Director-
General.

3. Thereafter, this Convention
shall come into force for any
Member twelve months after the
date on which its ratification has
been registered.

4. The ratification by a Member
of this Convention shall, as from
the date it has come into force,
constitute an act of immediate de-
nunciation of the Placing of Sea-
men Convention, 1920.

Article 10

1. A Member which has ratified
this Convention may denounce it
after the expiration of ten years
from the date on which the Con-
vention first comes into force, by
an act communicated to the Di-
rector-General of the International
Labour Office for registration.
Such denunciation shall not take
effect until one year after the date
on which it is registered.

2. Each Member which has rati-
fied this Convention and which
does not, within the year following
the expiration of the period of ten
years mentioned in the preceding
paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this
Article, will be bound for another
period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention at

Artikel 9

1. Denna konvention skall vara
bindande endast för de medlemmar
av Internationella arbetsorganisa-
tionen vilkas ratifikationer har re-
gistrerats hos generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv måna-
der efter den dag då ratifikationer
från två medlemsstater har regist-
rerats hos generaldirektören.

3. Därefter träder konventionen i
kraft for varje annan medlemsstat
tolv månader efter den dag då dess
ratifikation har registrerats.

4. En medlemsstats ratifikation
av denna konvention skall, från
den dag den har trätt i kraft, med-
föra omedelbar uppsägning av
1920 års konvention om arbets-
förmedling för sjömän.

Artikel 10

1. En medlemsstat som har ratifi-
cerat denna konvention kan säga
upp den, sedan tio år har förflutit
från den dag då konventionen först
träder i kraft, genom en skrivelse
som sänds till Internationella ar-
betsbyråns generaldirektör för re-
gistrering. Sådan uppsägning far
inte verkan förrän ett år efter den
dag då den har registrerats.

2. Varje medlemsstat som har
ratificerat denna konvention och
som inte, inom det år som följer på
utgången av den i föregående
punkt nämnda tioårsperioden, gör
bruk av sin uppsägningsrätt enligt
denna artikel, kommer att vara
bunden för en ny tioårsperiod och
kan därefter säga upp konventio-
nen vid utgången av varje tioårspe-

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 3

58

the expiration of each period of ten
years under the terms provided for
in this Article.

Article 11

1. The Director-General of the
International Labour Office shall
notify all Members of the Interna-
tional Labour Organization of the
registration of all ratifications and
denunciations communicated by
the Members of the Organization.

2. When notifying the Members
of the Organization of the regis-
tration of the second ratification,
the Director-General shall draw
the attention of the Members of the
Organization to the date upon
which the Convention shall come
into force.

Article 12

The Director-General of the Inter-
national Labour Office shall com-
municate to the Secretary-General
of the United Nations, for regis-
tration in accordance with Article
102 of the Charter of the United
Nations, full particulars of all rati-
fications and acts of denunciation
registered by the Director-General
in accordance with the provisions
of the preceding Artides.

Article 13

At such times as it may consider
necessary, the Goveming Body of
the International Labour Office
shall present to the General Con-
ference a report on the working of
this Convention and shall examine
the desirability of placing on the
agenda of the Conference the
question of its revision in whole or
in part.

riod på de villkor som föreskrivs i
denna artikel.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 3

Artikel 11

1. Internationella arbetsbyråns ge-
neraldirektör skall underrätta
samtliga medlemmar av Interna-
tionella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikationer
och uppsägningar som har tagits
emot från organisationenes med-
lemmar.

2. När generaldirektören under-
rättar organisationens medlemmar
om registreringen av den andra
ratifikationen i ordningen, skall
han fasta medlemsstaternas upp-
märksamhet på den dag då kon-
ventionen kommer att träda i kraft.

Artikel 12

Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör skall, för registrering
enligt artikel 102 i Förenta natio-
nernas stadga, lämna Förenta na-
tionernas generalsekreterare full-
ständiga upplysningar om samtliga
ratifikationer och uppsägningar
som har registrerats hos generaldi-
rektören enligt bestämmelserna i
föregående artiklar.

Artikel 13

När Internationella arbetsbyråns
styrelse finner det nödvändigt,
skall den lämna Internationella
arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse för denna
konventions tillämpning och över-
väga om det finns anledning att
föra upp frågan om revidering av
konventionen, helt eller delvis, på
konferensens dagordning.

59

Article 14

1. Should the Conference adopt a
new Convention revising this
Convention in whole or in part,
then, unless the new Convention
otherwise provides -

(a) the ratification by a Member
of the new revising Convention
shall ipso jure involve the imme-
diate denunciation of this Conven-
tion, notwithstanding the provi-
sions of Article 10 above, if and
when the new revising Convention
shall have come into force;

(b) as from the date when the
new revising Convention comes
into force, this Convention shall
cease to be open to ratification by
the Members.

2. This Convention shall in any
case remain in force in its actual
form and content for those Mem-
bers which have ratified it but
have not ratified the revising Con-
vention.

Article 15

The English and French versions
of the text of this Convention are
equally authoritative.

Artikel 14

1. Om konferensen antar en ny
konvention, varigenom denna
konvention helt eller delvis revide-
ras, och den nya konventionen inte
föreskriver annat, skall

a) en medlemsstats ratifikation
av den nya reviderade konventio-
nen anses i sig innebära omedelbar
uppsägning av denna konvention,
utan hinder av bestämmelserna i
artikel 10 ovan, om och när den
nya konventionen har trätt i kraft;

b) från den dag då den nya revi-
derade konventionen träder i kraft,
denna konvention upphöra att vara
öppen for ratifikation av medlems-
staterna.

2. Denna konvention skall likväl
förbli gällande till form och inne-
håll for de medlemsstater som har
ratificerat den men inte har ratifi-
cerat den nya reviderade konven-
tionen.

Artikel 15

De engelska och franska versio-
nerna av denna konventionstext
har lika giltighet.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 3

60

Recommendation (No. 186) con-
cerning the Recruitment and
Placement of Seafarers

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Ge-
neva by the Goveming Body of the
International Labour Office, and
having met in its Eighty-fourth
Session on 8 October 1996, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to the revision of the Placing
of Seamen Convention, 1920,
which is the third item on the
agenda of the session, and

Having determined that these
proposals shall take the form of a
Recommendation supplementing
the Recruitment and Placement of
Seafarers Convention, 1996;

adopts, this twenty-second day
of October of the year one thou-
sand nine hundred and ninety-six,
the following Recommendation,
which may be cited as the
Recruitment and Placement of
Seafarers Recommendation, 1996:

1. The competent authority should:

(a) take the necessary measures
to promote effective cooperation
among recruitment and placement
services, whether public or private;

(b) take account of the needs of
the maritime industry at both the
national and intemational levels,
when developing training pro-
grammes for seafarers, with the
participation of shipowners, sea-
farers and the relevant training
institutions;

(c) make suitable arrangements
for the cooperation of representa-
tive organizations of shipowners
and seafarers in the organization
and operation of the public re-

ILO:s rekommendation (nr 186)
om rekrytering av och arbetsför-
medling för sjömän

Internationella arbetsorganisatio-
nens allmänna konferens,

som har sammankallats till Ge-
neve av styrelsen för Internatio-
nella arbetsbyrån och samlats där
den 8 oktober 1996 till sitt åttio-
gärde möte,

har beslutat att anta vissa förslag
angående revidering av 1920 års
konvention om arbetsförmedling
för sjömän, en fråga som utgör den
tredje punkten på mötets dagord-
ning,

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av en rekommen-
dation som kompletterar 1996 års
konvention om rekrytering av och
arbetsförmedling för sjömän, och

antar denna den tjugoandra da-
gen i oktober månad år nitton-
hundranittiosex följande rekom-
mendation, som kan kallas 1996
års rekommendation om rekryte-
ring av och arbetsförmedling för
sjömän.

1. Den behöriga myndigheten bör:

a) vidta nödvändiga åtgärder för
att främja ett effektivt samarbete
mellan rekryterings- och arbets-
förmedlingskontor, oavsett om
dessa är offentliga eller privata;

b) vid utvecklingen av utbild-
ningsprogram för sjömän beakta
sjöfartsnäringens behov på både
det nationella och det internatio-
nella planet; vid utvecklingen av
programmen bör redare, sjöfolk
och de aktuella utbildningsinstitu-
tionerna deltaga;

c) vidta lämpliga arrangemang
för samarbete med representativa
organisationer för redare och sjö-
folk i fråga om organisationen och
driften av de offentliga rekryte-

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 4

61

cruitment and placement services
where they exist;

(d) maintain an arrangement for
the collection and analysis of all
relevant information on the mari-
time labour market, including:

(i) the current and prospective
supply of seafarers classified by
age, sex, rank and qualifications
and the industry's requirements,
the collection of data on age and
sex being admissible only for sta-
tistical purposes or if used in the
framework of a programme to pre-
vent discrimination based on age
and sex;

(ii) the availability of employ-
ment on national and foreign
ships;

(iii) continuity of employment;

(iv) the placement of appren-
tices, cadets and other trainees;
and

(v) vocational guidance to pro-
spective seafarers;

(e) ensure that the staff respon-
sible for the supervision of re-
cruitment and placement services
be adequately trained and have
relevant knowledge of the mari-
time industry;

(f) prescribe or approve opera-
tional standards and encourage the
adoption of codes of conduct and
ethical practices for these services;
and

(g) promote continued supervi-
sion on the basis of a system of
quality standards.

2. The operational standards re-
ferred to in Paragraph l(f) should
include provisions dealing with:

(a) the qualifications and train-
ing required of the management
and staff of recruitment and
placement services, which should
include knowledge of the maritime
sector, particularly of relevant

rings- och arbetsförmedlingskon- Prop. 1999/2000:119
toren, när sådana finns;              Bilaga 4

d) upprätthålla ett arrangemang
för inhämtande och analys av all
relevant information om sjöar-
betsmarknaden, inklusive

(i) den aktuella och den förvän-
tade tillgången på sjömän, indela-
de efter ålder, kön, rang och kva-
lifikationer samt näringens krav;
därvid bör inhämtande av uppgif-
ter om ålder och kön vara tillåtet
endast för statistiska ändamål eller
för användning inom ramen för ett
program som syftar till att före-
bygga diskriminering på grundval
av ålder och kön;

(ii) tillgången på arbetstillfällen
på nationella och utländska fartyg;

(iii) kontinuitet i sysselsättning-
en;

(iv)  placeringen av lärlingar,
befålselever och andra praktikan-
ter; och

(v) yrkesvägledning för blivande
sjömän;

e) säkerställa att den personal,
som är ansvarig för övervakningen
av rekryterings- och arbetsför-
medlingskontor, erhåller en pas-
sande utbildning och har relevanta
kunskaper om sjöfartsnäringen;

f)  föreskriva eller godkänna
normer för driften och befrämja
antagandet av uppförandekoder
och god sedvänja för dessa kontor;
och

g) främja fortsatt övervakning
på grundval av ett system av nor-
mer för kvalitetsbedömning.

2. De normer för driften som av-
ses i punkt 1. f) bör innefatta be-
stämmelser angående:

a) vilka kvalifikationer och vil-
ken utbildning som fordras av led-
ningen och personalen vid rekryte-
rings- och arbetsförmedlingskon-
tor; dessa bör inkludera kännedom
om sjöfartsnäringen, i synnerhet

maritime intemational instruments
on training, certification and la-
bour standards;

(b) the keeping of a register of
seafarers seeking employment at
sea; and

(c) matters pertaining to medical
examinations, vaccinations, sea-
farers' documents and such other
items as may be required for the
seafarer to gain employment.

3. In particular, the operational
standards referred to in Paragraph
l(f) should provide that each re-
cruitment and placement service:

(a) maintain, with due regard to
the right to privacy and the need to
protect confidentiality, full and
complete records of the seafarers
covered by its recruitment and
placement system, which should
include but not be limited to:

(i) the seafarers' qualifications;

(ii) record of employment;

(iii) personal data relevant to
employment;

(iv) medical data relevant to
employment;

(b) maintain up-to-date crew
lists of the vessels for which it
provides crew and ensure that
there is a means by which it can be
contacted in an emergency at all
hours;

(c) have formal procedures to
ensure that seafarers are not sub-
ject to exploitation by the agency
or its personnel with regard to the
offer of engagement on particular
ships or by particular companies;

(d) have formal procedures to
prevent the opportunities for ex-
ploitation of seafarers arising from
the issue of joining advances or

om relevanta internationella sjö- Prop. 1999/2000:119
fartsinstrument angående utbild- Bilaga 4
ning, certifiering och normer för
arbetslivet;

b) förandet av ett register över
sjömän som söker anställning till
sjöss; och

c) frågor som rör läkarunder-
sökningar, vaccinationer, hand-
lingar som sjömän behöver och
sådana andra villkor som kan stäl-
las för att sjömannen skall fa an-
ställning.

3. De normer för driften som av-
ses i punkt 1. f) bör i synnerhet
föreskriva, att varje rekryterings-
och arbetsförmedlingskontor:

a) under vederbörligt beaktande
av den enskildes rätt till integritet
och behovet av att se till att upp-
gifter hålls konfidentiella, anteck-
nar fullständiga uppgifter om de
sjömän som ingår i dess rekryte-
rings- och förmedlingssystem; des-
sa uppgifter bör innefatta men inte
begränsas till:

(i) sjömännens kvalifikationer;

(ii)  förteckning över anställ-

ningar;

(iii) personuppgifter av betydel-

se för anställning;

(iv) medicinska data av betydel-

se för anställning;

b) håller besättningslistor aktu-
ella för de fartyg åt vilka kontoret
tillhandahåller besättning, samt
säkerställer att det finns möjlighet
att kontakta kontoret i en nödsitu-
ation vid alla tider på dygnet;

c) har fastställda rutiner för att
säkerställa att sjömän inte blir fö-
remål för exploatering från konto-
rets eller dess personals sida vid
erbjudandet av anställning på be-
stämda fartyg eller hos bestämda
rederier;

d) har fastställda rutiner för att
förhindra tillfallen att exploatera
sjömän, genom missbruk av för-
skottslega eller någon annan eko-

any other financial transaction
between the employer and the
seafarer which are handled by it;

(e) clearly publicize costs which
the seafarer will bear by way of
medical or documentary clearance;

(f) ensure that seafarers are ad-
vised of any particular conditions
applicable to the job for which
they are to be engaged and of par-
ticular employers' policies relating
to their employment;

(g)  have formal procedures
which are in accordance with the
principles of natural justice for
dealing with cases of incompe-
tence or indiscipline consistent
with national laws and practice
and, where applicable, with col-
lective agreements;

(h) have formal procedures to
ensure, as far as practicable, that
certificates of competency and
medical certificates of seafarers
submitted for employment are up-
to-date and have not been fraudu-
lently obtained and that employ-
ment references are verified;

(i) have formal procedures to
ensure that requests for informa-
tion or advice by families of sea-
farers while they are at sea are
dealt with promptly and sympa-
thetically and at no cost; and

(j) as a matter of policy, supply
seafarers only to employers who
offer terms and conditions of em-
ployment to seafarers which com-
ply with applicable laws or regu-
lations or collective agreements.

4. International cooperation
should be encouraged between
Members and relevant organiza-
tions and may include:

(a) the systematic exchange of
information on the maritime in-
dustry and labour market on a bi-
lateral, regional and multilateral

nomisk transaktion mellan arbets-
givaren och sjömannen, som han-
teras av kontoret;

e) klart tillkännager vilka kost-
nader sjömannen skall bära ifråga
om läkarintyg eller andra skriftliga
intyg;

f) säkerställer att sjömännen un-
derrättas om alla särskilda villkor
som kan gälla for det arbete för
vilket de skall anställas och om
särskilda arbetsgivar-policies som
angår deras anställning;

g) har fastställda rutiner för att
behandla fall av inkompetens eller
bristande disciplin som står i över-
ensstämmelse med vedertagna
rättviseprinciper och är förenliga
med nationell lag och sedvänja
samt i tillämpliga fall med kollek-
tivavtal;

h) har fastställda rutiner för att,
så långt det är möjligt, säkerställa
att sjömäns behörighetsbevis och
läkarintyg, som visas upp för an-
ställning, alltjämt gäller och inte
har skaffats på olaglig väg samt att
anställningsreferenser verifieras;

i) har fastställda rutiner för att
säkerställa, att en begäran om
upplysningar eller råd från sjö-
mäns anhöriga medan de är till
sjöss, behandlas snabbt och välvil-
ligt och utan kostnad; samt

j) har som princip att förmedla
sjömän endast åt sådana arbetsgi-
vare, som erbjuder sjömännen an-
ställningsvillkor och anställnings-
förhållanden som uppfyller till-
lämpliga lagar eller andra bestäm-
melser eller kollektivavtal.

4. Internationellt samarbete
mellan medlemsstater och rele-
vanta organisationer bör främjas.
Sådant samarbete kan innefatta:

a) ett systematiskt utbyte av in-
formation om sjöfartsnäringen och
arbetsmarknaden på bilateral, re-
gional och multilateral nivå;

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 4

basis;

(b) the exchange of information
on maritime labour legislation;

(c) the harmonization of poli-
cies, working methods and legis-
lation goveming recruitment and
placement of seafarers;

(d) the improvement of proce-
dures and conditions for the inter-
national recruitment and place-
ment of seafarers; and

(e) workforce planning, taking
account of the supply of and de-
mand for seafarers and the re-
quirements of the maritime indus-
try.

b) utbyte av information om ar-
betsrättslig lagstiftning inom sjö-
farten;

c) harmonisering av handlings-
program, arbetsmetoder och lag-
stiftning som styr rekrytering av
och arbetsförmedling för sjömän;

d) förbättring av förfaranden och
villkor för internationell rekryte-
ring av och arbetsförmedling för
sjömän; och

e)  arbetskraftsplanering, med
beaktande av tillgången och efter-
frågan på sjömän samt sjöfartsnä-
ringens anspråk.

3 Riksdagen 1999/2000. 1 saml. Nr 119

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 4

Convention (No. 180) conceming
Seafarers’ Hours of Work and the
Manning of Ships

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Ge-
neva by the Goveming Body of the
International Labour Office, and
having met in its Eighty-fourth
Session on 8 October 1996, and,

Noting the provisions of the
Merchant Shipping (Minimum
Standards) Convention, 1976 and
the Protocol of 1996 thereto; and
the Labour Inspection (Seafarers)
Convention, 1996, and

Recalling the relevant provi-
sions of the following instruments
of the International Maritime Or-
ganization: International Conven-
tion for the Safety of Life at Sea,
1974, as amended, the Interna-
tional Convention on Standards of
Training, Certification and Watch-
keeping for Seafarers, 1978, as
amended in 1995, Assembly reso-
lution A 481 (XII) (1981) on Prin-
ciples of Safe Manning, Assembly
resolution A 741 (18) (1993) on
the International Code for the Safe
Operation of Ships and for Pollu-
tion Prevention (International
Safety Management (ISM) Code),
and Assembly resolution A 772
(18) (1993) on Fatigue Factors in
Manning and Safety, and

Recalling the entry into force of
the United Nations Convention on
the Law of the Sea, 1982, on 16
November 1994, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to the revision of the Wages,
Hours of Work and Manning (Sea)
Convention (Revised), 1958, and

ILO:s konvention (nrl80) om
sjömäns arbetstid och beman-
ningen på fartyg

Internationella arbetsorganisatio-
nens allmänna konferens,

som har sammankallats till Ge-
neve av styrelsen för Internatio-
nella arbetsbyrån och samlats där
den 8 oktober 1996 till sitt åttio-
fjärde möte,

beaktar bestämmelserna i 1976
års konvention om miniminormer i
handelsfartyg samt 1996 års proto-
koll till den konventionen, och
bestämmelserna i 1996 års kon-
vention om tillsyn av sjömäns ar-
bets- och levnadsförhållanden,

erinrar om relevanta bestämmel-
ser i Internationella sjöfartsorgani-
sationens följande instrument:
1974 års internationella konven-
tion om säkerheten för människo-
liv till sjöss med senare ändringar,
1978 års internationella konven-
tion om normer för sjöfolks ut-
bildning, certifiering och vakthåll-
ning med ändringar 1995, försam-
lingens resolution A 481 (XII)
(1981) om principer för betryg-
gande bemanning, församlingens
resolution A 741 (18) (1993) om
internationella organisationsregler
för säker drift av fartyg och för
förhindrande av förorening
(International Safety Management
(ISM) Code) och församlingens
resolution A 772 (18) (1993) om
trötthetsfaktorer vid bemanning
och i säkerhetsarbete,

erinrar om att Förenta nationer-
nas havsrättskonvention av år
1982 trädde i kraft den 16 novem-
ber 1994,

har beslutat att anta vissa förslag
om revidering av 1958 års kon-
vention om löner, arbetstid och
bemanning på fartyg (reviderad)
och 1958 års rekommendation om

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 5

66

the Wages, Hours of Work and
Manning (Sea) Recommendation,
1958, which is the second item of
the agenda of the session, and

Having determined that these
proposals shall take the form of an
intemational Convention;

adopts, this twenty-second day
of October of the year one thou-
sand nine hundred and ninety-six,
the following Convention, which
may be cited as the Seafarers'
Hours of Work and the Manning
of Ships Convention, 1996:

löner, arbetstid och bemanning på Prop. 1999/2000:119
fartyg, vilken fråga utgör den and- Bilaga 5
ra punkten på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av en internationell
konvention, och

antar denna, den tjugoandra da-
gen i oktober månad år 1996, föl-
jande konvention, som kan kallas
1996 års konvention om sjömäns
arbetstid och bemanningen på far-
tyg-

PART I. SCOPE AND DEFINI-
TIONS

Article 1

1. This Convention applies to
every seagoing ship, whether pub-
licly or privately owned, which is
registered in the territory of any
Member for which the Convention
is in force and is ordinarily en-
gaged in commercial maritime
operations. For the purpose of this
Convention, a ship that is on the
register of two Members is
deemed to be registered in the ter-
ritory of the Member whose flag it
flies.

2. To the extent it deems practi-
cable, after Consulting the repre-
sentative organizations of fishing-
vessel owners and fishermen, the
competent authority shall apply the
provisions of this Convention to
commercial maritime fishing.

3. In the event of doubt as to
whether or not any ships are to be
regarded as seagoing ships or en-
gaged in commercial maritime
operations or commercial maritime
fishing for the purpose of the Con-
vention, the question shall be de-
termined by the competent author-
ity after Consulting the organiza-

DEL I. TILLÄMPNINGSOM-
RÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

1. Denna konvention skall tilläm-
pas på varje sjögående fartyg, oav-
sett om det är i offentlig eller pri-
vat ägo, som är registrerat inom en
medlemsstats territorium för vil-
ken konventionen har trätt i kraft
och som normalt används i han-
delssjöfart till havs. I denna kon-
ventions mening skall ett fartyg
som är registrerat i två medlems-
stater betraktas såsom varande
registrerat inom den medlemsstats
territorium vars flagg det för.

2. Så långt den behöriga myn-
digheten anser det vara möjligt
efter att ha samrått med de repre-
sentativa organisationerna för fis-
kefartygsägare och fiskare, skall
den tillämpa denna konvention på
yrkesfiske till havs.

3. Om det vid tillämpning av
denna konvention skulle råda tvi-
vel om huruvida fartyg skall anses
vara sjögående eller sysselsatta i
handelssjöfart eller yrkesfiske till
havs, skall frågan avgöras av den
behöriga myndigheten efter sam-
råd med vederbörande redar-, sjö-
folks- och yrkesfiskarorganisatio-

67

tions of shipowners, seafarers and
fishermen concemed.

4. This Convention does not ap-
ply to wooden vessels of tradi-
tional build such as dhows and
junks.

ner.                                 Prop. 1999/2000:119

Bilaga 5

4. Denna konvention gäller inte
för träfartyg av traditionell kon-
struktion såsom dhower och djon-
ker.

Article 2

Artikel 2

For the purpose of this Conven-
tion:

I denna konvention avses med

(a) the term ”competent author-
ity” means the minister, govem-
ment department or other authority
having power to issue regulations,
orders or other instructions having
the force of law in respect of sea-
farers' hours of work or rest or the
manning of ships;

(b) the term ”hours of work"
means time during which a sea-
farer is required to do work on
account of the ship;

(c) the term ”hours of rest”
means time outside hours of work;
this term does not include short
breaks;

(d) the term ”seafarer” means
any person defined as such by na-
tional laws or regulations or col-
lective agreements who is em-
ployed or engaged in any capacity
on board a seagoing ship to which
this Convention applies;

(e) the term ”shipowner” means
the owner of the ship or any other
organization or person, such as the
manager or bareboat charterer,
who has assumed the responsibil-
ity for the operation of the ship
from the shipowner and who on
assuming such responsibility has
agreed to take over all the atten-
dant duties and responsibilities.

a) ”behörig myndighet” den mi-
nister, det regeringsorgan eller
annan myndighet som är behörig
att utfärda tvingande bestämmel-
ser, beslut eller andra instruktioner
om sjömäns arbetstid eller vilotid
eller bemanningen på fartyg,

b)  ”arbetstid” eller ”arbets-
timmar” den tid under vilken en
sjöman åläggs att arbeta för farty-
get,

c) ”vilotid” eller ”vilotimmar”
annan tid än arbetstid; termen in-
nefattar inte korta raster,

d) ”sjöman” varje person som
definieras som sådan i nationella
lagar och bestämmelser eller kol-
lektivavtal som är anställd eller
anlitad i någon befattning ombord
på ett sjögående fartyg på vilket
denna konvention är tillämplig,

e) ”redare” fartygets ägare eller
någon annan organisation eller
person, såsom en manager eller
den som hyr fartyget utan besätt-
ning, som har övertagit ansvaret
för driften av fartyget från far-
tygsägaren och som därvid har gått
med på att överta alla de skyldig-
heter och allt det ansvar, som
sammanhänger därmed.

68

PART II. SEAFARERS’ HOURS
OF WORK AND HOURS OF
REST

DEL II. SJÖMÄNS ARBETSTID Prop. 1999/2000:119

OCH VILOTID                Bilaga 5

Article 3

Within the limits set out in Article
5, there shall be fixed either a
maximum number of hours of
work which shall not be exceeded
in a given period of time, or a
minimum number of hours of rest
which shall be provided in a given
period of time.

Article 4

A Member which ratifies this
Convention acknowledges that the
normal working hours’ standard
for seafarers, like that for other
workers, shall be based on an
eight-hour day with one day of rest
per week and rest on public holi-
days. However, this shall not pre-
vent the Member from having pro-
cedures to authorize or register a
collective agreement which deter-
mines seafarers’ normal working
hours on a basis no less favourable
than this standard.

Article 5

1. The limits on hours of work or
rest shall be as follows:

(a) maximum hours of work
shall not exceed:

(i) 14 hours in any 24-hour pe-
riod; and

(ii) 72 hours in any seven-day
period; or

(b) minimum hours of rest shall
not be less than:

(i) ten hours in any 24-hour pe-
riod; and

(ii) 77 hours in any seven-day
period.

2. Hours of rest may be divided

Artikel 3

Inom de gränser som anges i arti-
kel 5 skall fastställas antingen ett
högsta antal arbetstimmar som inte
far överskridas under en given
tidsrymd eller ett minsta antal vi-
lotimmar som skall tillhandahållas
under en given tidsrymd.

Artikel 4

Varje medlemsstat som ratificerar
denna konvention erkänner att den
normala arbetstidsnormen för sjö-
män liksom för andra arbetstagare
skall grundas på en åtta timmars
arbetsdag med en vilodag i veckan
och med vila på allmänna helgda-
gar. Detta skall emellertid inte
hindra en medlemsstat från att ha
förfaranden för att godkänna eller
registrera kollektivavtal som fast-
ställer sjömäns normala arbetstid
på en grund som inte är mindre
förmånlig än denna norm.

Artikel 5

1. Gränserna för arbetstid eller
vilotid skall vara följande:

a) det högsta antalet arbetstim-
mar får inte överstiga

(i) 14 timmar under någon 24-
timmarsperiod och

(ii) 72 timmar under någon sju-
dagarsperiod eller

b) det minsta antalet vilotimmar
far inte understiga

(i) tio timmar under någon 24-
timmarsperiod och

(ii) 77 timmar under någon sju-
dagarsperiod.

2. Vilotiden far uppdelas i högst

4 Riksdagen 1999/2000. 1 saml. Nr 119

69

into no more than two periods, one
of which shall be at least six hours
in length, and the interval between
consecutive periods of rest shall
not exceed 14 hours.

3.  Musters, fire-fighting and
lifeboat drills, and drills prescribed
by national laws and regulations
and by intemational instruments
shall be conducted in a manner
that minimizes the disturbance of
rest periods and does not induce
fatigue.

4. In respect of situations when a
seafarer is on call, such as when a
machinery space is unattended, the
seafarer shall have an adequate
compensatory rest period if the
normal period of rest is disturbed
by call-outs to work.

5. If no collective agreement or
arbitration award exists or if the
competent authority determines
that the provisions in the agree-
ment or award in respect of para-
graph 3 or 4 are inadequate, the
competent authority shall deter-
mine such provisions to ensure the
seafarers concemed have sufficient
rest.

6. Nothing in paragraphs 1 and 2
shall prevent the Member from
having national laws or regulations
or a procedure for the competent
authority to authorize or register
collective agreements permitting
exceptions to the limits set out.
Such exceptions shall, as far as
possible, follow the standards set
out but may take account of more
frequent or longer leave periods or
the granting of compensatory leave
for watchkeeping seafarers or
seafarers working on board ships
on short voyages.

7. The Member shall require the
posting, in an easily accessible
place, of a table with the shipboard

två perioder varav den ena skall
vara minst sex timmar, och av-
ståndet mellan två på varandra
följande viloperioder får inte över-
stiga 14 timmar.

3. Mönstringsövningar, brand-
övningar, livbåtsövningar och öv-
ningar som föreskrivs i nationella
lagar och bestämmelser och i in-
ternationella instrument skall ge-
nomföras så att de förorsakar
minsta möjliga störning av vilope-
rioder och inte leder till uttrött-
ning.

4. I lägen då en sjöman står till
förfogande, som när ett maskinut-
rymme är obemannat, skall han
eller hon fa en likvärdig viloperiod
som kompensation om den nor-
mala viloperioden störs av kallel-
ser till arbete.

5. I avsaknad av kollektivavtal
eller skiljedom, eller om den behö-
riga myndigheten fastslår att be-
stämmelserna i ett sådant kollekti-
vavtal eller en sådan skiljedom är
otillräckliga beträffande punkterna
3 eller 4, skall den behöriga myn-
digheten fastställa sådana bestäm-
melser som säkerställer att berörda
sjömän får tillräcklig vila.

6. Ingenting i punkterna 1 och 2
skall hindra en medlemsstat från
att ha nationella lagar och be-
stämmelser, eller ett förfarande
som tillåter den behöriga myndig-
heten att godkänna eller registrera
kollektivavtal, vilka medger un-
dantag från de angivna gränserna.
Sådana undantag skall så långt
som möjligt följa angivna normer
men far beakta mer frekventa eller
längre ledighetsperioder eller be-
redande av kompensationsledighet
for vaktgående sjömän eller for
sjömän som arbetar ombord på
fartyg som gör korta resor.

7. Medlemsstaten skall fordra att
en arbetsordning for fartyget an-
slås på en lätt tillgänglig plats om-

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 5

70

working arrangements, which shall
contain for every position at least:

(a) the schedule of service at sea
and service in port; and

(b) the maximum hours of work
or the minimum hours of rest re-
quired by the laws, regulations or
collective agreements in force in
the flag State.

8. The table referred to in para-
graph 7 shall be established in a
standardized format in the working
language or languages of the ship
and in English.

Article 6

No seafearer under 18 years of age
shall work at night. For the pur-
pose of this Article, ”night” means
a period of at least nine consecu-
tive hours, including the interval
from midnight to five a.m. This
provision need not be applied
when the effective training of
young seafarers between the ages
of 16 and 18 in accordance with
established programmes and
schedules would be impaired.

bord; denna skall for varje befatt-
ning ange åtminstone

a) tjänstgöringsschema till sjöss
och i hamn och

b) den längsta arbetstid som
medges eller den kortaste vilotid
som föreskrivs i lagar, bestämmel-
ser eller kollektivavtal som gäller i
flaggstaten.

8. Den arbetsordning som åsyf-
tas i punkt 7 skall upprättas enligt
ett standardformulär på det eller de
arbetsspråk som används ombord
på fartyget och på engelska språ-
ket.

Artikel 6

Ingen sjöman under 18 år far ar-
beta nattetid. I denna artikel avses
med ”natt” en tid av minst nio på
varandra följande timmar som
omfattar tiden från midnatt till
klockan fem på morgonen. Denna
bestämmelse behöver inte tilläm-
pas om det skulle inverka störande
på den effektiva utbildningen av
unga sjömän mellan 16 och 18 års
ålder i enlighet med fastställda
program och tidsscheman.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 5

Article 7

1. Nothing in this Convention shall
be deemed to impair the right of
the master of a ship to require a
seafarer to perform any hours of
work necessary for the immediate
safety of the ship, persons on
board or cargo, or for the purpose
of giving assistance to other ships
or persons in distress at sea.

2. In accordance with paragraph
1, the master may suspend the
schedule of hours of work or hours
of rest and require a seafarer to
perform any hours of work neces-
sary until the normal situation has
been restored.

Artikel 7

1. Ingenting i denna konvention
skall anses inskränka rätten för ett
fartygs befälhavare att fordra att en
sjöman fullgör den arbetstid som
behövs för fartygets, de ombordva-
randes eller lastens omedelbara
säkerhet eller för att lämna hjälp åt
andra fartyg eller personer i
sjönöd.

2. I enlighet med punkt 1 har
befälhavaren rätt att tillfälligt upp-
häva arbetstids- eller vilotids-
schemat och fordra att en sjöman
fullgör den arbetstid som behövs
tills normala förhållanden har åter-
ställts.

71

3. As soon as practicable after
the normal situation has been re-
stored, the master shall ensure that
any seafarers who have performed
work in a scheduled rest period are
provided with an adequate period
of rest.

Article 8

1. The Member shall require that
records of seafarers' daily hours of
work or of their daily hours of rest
be maintained to allow monitoring
of compliance with the provisions
set out in Article 5. The seafarer
shall receive a copy of the records
pertaining to him or her which
shall be endorsed by the master, or
a person authorized by the master,
and by the seafarer.

2. The competent authority shall
determine the procedures for
keeping such records on board,
including the intervals at which the
information shall be recorded. The
competent authority shall establish
the format of the records of the
seafarers' hours of work or of their
hours of rest taking into account
any available International Labour
Organization guidelines or shall
use any standard format prepared
by the Organization. The format
shall be established in the lan-
guage or languages provided by
Article 5, paragraph 8.

3. A copy of the relevant provi-
sions of the national legislation
pertaining to this Convention and
the relevant collective agreements
shall be kept on board and be eas-
ily accessible to the crew.

Article 9

The competent authority shall ex-
amine and endorse the records
referred to in Article 8, at appro-

3. Så snart som möjligt efter det
att forhållandena har återgått till
det normala skall befälhavaren
tillse att de sjömän som har arbetat
under en schemalagd viloperiod
erhåller en tillräcklig viloperiod.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 5

Artikel 8

1. Medlemsstaten skall fordra att
journaler fors över sjömännens
dagliga arbetstimmar eller över
deras dagliga vilotimmar for över-
vakning av att bestämmelserna i
artikel 5 följs. En sjöman skall fa
ett exemplar av de journaler som
gäller honom eller henne, vilket
skall påtecknas av befälhavaren
eller av en av denne bemyndigad
person och av sjömannen.

2. Den behöriga myndigheten
skall fastställa hur sådana journaler
skall föras på fartyget inklusive
hur ofta uppgifter skall införas.
Myndigheten skall fastställa for-
mulär till journaler för sjömännens
arbetstid eller deras vilotid med
beaktande av Internationella ar-
betsorganisationens eventuella
riktlinjer, eller använda ett stan-
dardformulär som organisationen
kan ha upprättat. Formuläret skall
vara avfattat på det eller de språk
som avses i artikel 5.8.

3. Texterna till de bestämmelser
i den nationella lagstiftningen som
berör konventionen samt relevanta
kollektivavtal skall finnas ombord,
lätt åtkomliga för besättningen.

Artikel 9

Den behöriga myndigheten skall
granska och påteckna de journaler
som avses i artikel 8 med lämpliga

72

priate intervals, to monitor com-
pliance with the provisions gov-
eming hours of work or hours of
rest that give effect to this Con-
vention.

Article 10

If the records or other evidence
indicate inffingement of provisions
goveming hours of work or hours
of rest, the competent authority
shall require that measures, in-
cluding if necessary the revision of
the manning of the ship, are taken
so as to avoid future infringe-
ments.

mellanrum för att övervaka att de
bestämmelser om arbetstid eller
vilotid som ger verkan åt denna
konvention följs.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 5

Artikel 10

Om journalerna eller annan bevis-
ning utvisar att överträdelser av de
bestämmelser som reglerar arbets-
tiden eller vilotiden har förekom-
mit, skall den behöriga myndig-
heten kräva att åtgärder vidtas,
bl.a. att en översyn görs av farty-
gets bemanning om så är nödvän-
digt, för att undvika nya överträ-
delser.

PART III. MANNING OF SHIPS

Article 11

1. Every ship to which this Con-
vention applies shall be suffi-
ciently, safely and efficiently
manned, in accordance with the
minimum safe manning document
or an equivalent issued by the
competent authority.

2. When determining, approving
or revising manning levels, the
competent authority shall take into
account:

(a) the need to avoid or mini-
mize, as far as practicable, exces-
sive hours of work, to ensure suf-
ficient rest and to limit fatigue; and

(b) the intemational instruments
identified in the Preamble.

DEL III. BEMANNING PÅ
FARTYG

Artikel 11

1. Varje fartyg som omfattas av
denna konvention skall ha till-
räcklig bemanning med avseende
på antal, säkerhet och skicklighet i
överensstämmelse med det doku-
ment om minsta betryggande be-
manning eller motsvarande som
den behöriga myndigheten har
utfärdat.

2. Vid fastställande, godkännan-
de eller översyn av bemanningsni-
våema skall den behöriga myndig-
heten beakta

a) behovet att undvika eller så
långt som möjligt minimera ar-
betstidsöverskridanden, för att
trygga tillräcklig vila och begränsa
utmattning och

b) de internationella instrument
som nämns i ingressen.

73

Article 12

No person under 16 years of age
shall work on a ship.

PART IV. RESPONSIBILITIES
OF SHIPOWNERS AND MAS-
TERS

Article 13

The shipowner shall ensure that
the master is provided with the
necessary resources for the pur-
pose of compliance with obliga-
tions under this Convention, in-
cluding those relating to the ap-
propriate manning of the ship. The
master shall take all necessary
steps to ensure that the require-
ments on seafarers' hours of work
and rest arising from this Conven-
tion are complied with.

PART V. APPLICATION

Article 14

A Member which ratifies this
Convention shall be responsible
for the application of its provisions
by means of laws or regulations,
except where effect is given by
collective agreements, arbitration
awards or court decisions.

Article 15

The Member shall:

(a) take all necessary measures,
including the provision of appro-
priate sanctions and corrective
measures, to ensure the effective
enforcement of the provisions of
this Convention;

Artikel 12

Ingen person under 16 år får arbeta
ombord på fartyg.

DEL IV. REDARES OCH BE-

FÄLHAVARES ANSVAR

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 5

Artikel 13

Redaren skall tillse att befälhava-
ren har nödvändiga resurser for att
uppfylla förpliktelserna enligt
denna konvention, bl.a. angående
lämplig bemanning på fartyget.
Befälhavaren skall vidta alla nöd-
vändiga åtgärder för att säkerställa
att de krav på sjömäns arbetstid
och vilotid som följer av denna
konvention uppfylls.

DEL V. TILLÄMPNING

Artikel 14

En medlemsstat som ratificerar
denna konvention skall vara an-
svarig för tillämpningen av dess
föreskrifter genom lagar och be-
stämmelser utom när verkan ges
åt föreskrifterna genom kollektiv-
tal, skiljedomsutslag eller dom-
stolsbeslut.

Artikel 15

Medlemsstaten skall

a) vidta alla nödvändiga åtgär-
der, bl. a. genom att införa lämpli-
ga sanktioner och påföljder, för att
säkra att konventionens bestäm-
melser genomförs effektivt,

74

(b) have appropriate inspection
services to supervise the applica-
tion of the measures taken in pur-
suance of this Convention and
provide them with the necessary
resources for this purpose; and

(c) after Consulting shipowners’
and seafarers' organizations, have
procedures to investigate com-
plaints relating to any matter con-
tained in this Convention.

b)  vidmakthålla lämplig till- Prop. 1999/2000:119
synsverksamhet för att övervaka Bilaga 5
tillämpningen av de åtgärder som

vidtagits i enlighet med denna
konvention och förse till-
synsverkksamheten med nödvän-
diga resurser för detta ändamål
och,

c) efter samråd med redar- och
sjöfolksorganisationema, fastställa
förfaranden för att utreda klagomål
i frågor som täcks av denna kon-
vention.

PART VI. FINAL PROVISIONS

Article 16

This Convention revises the
Wages, Hours of Work and Man-
ning (Sea) Convention (Revised),
1958; the Wages, Hours of Work
and Manning (Sea) Convention
(Revised), 1949; the Wages, Hours
of Work and Manning (Sea) Con-
vention, 1946; and the Hours of
Work and Manning (Sea) Con-
vention, 1936. As from the date
this Convention has come into
force, the above-listed Conven-
tions shall cease to be open to
ratification.

Article 17

The formal ratifications of this
Convention shall be communi-
cated to the Director-General of
the International Labour Office for
registration.

DEL VI. SLUTBESTÄMMEL-
SER

Artikel 16

Denna konvention reviderar 1958
års konvention om löner, arbetstid
och bemanning på fartyg
(reviderad), 1949 års konvention
om löner, arbetstid och bemanning
på fartyg (reviderad), 1946 års
konvention om löner, arbetstid och
bemanning på fartyg och 1936 års
konvention om arbetstid och be-
manning på fartyg. Från dagen för
denna konventions ikraftträdande
skall de ovannämnda konventio-
nerna upphöra att vara öppna för
ratifikation.

Artikel 17

Ratifikationsdokument avseende
denna konvention skall sändas till
Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör för registrering.

Article 18

1. This Convention shall be bind-
ing only upon those Members of
the International Labour Organi-
zation whose ratifications have

Artikel 18

1. Denna konvention skall vara
bindande endast för de medlemmar
av Internationella arbetsorganisa-
tionen vilkas ratifikationer har re-

75

been registered with the Director-
General of the International La-
bour Office.

2. This Convention shall come
into force six months after the date
on which the ratifications of five
Members, three of which each
have at least one million gross
tonnage of shipping, have been
registered with the Director-
General of the International La-
bour Office.

3. Thereafter, this Convention
shall come into force for any
Member six months after the date
on which its ratification has been
registered.

Article 19

1. A Member which has ratified
this Convention may denounce it
after the expiration of ten years
from the date on which the Con-
vention first comes into force, by
an act communicated to the Di-
rector-General of the International
Labour Office for registration.
Such denunciation shall not take
effect until one year after the date
on which it is registered.

2. Each Member which has rati-
fied this Convention and which
does not, within the year following
the expiration of the period of ten
years mentioned in the preceding
paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this
Article, will be bound for another
period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention at
the expiration of each period of ten
years under the terms provided for
in this Article.

Article 20

1. The Director-General of the
International Labour Office shall

gistrerats hos Internationella ar-
betsbyråns generaldirektör.

2. Konventionen träder i kraft
sex månader efter den dag då rati-
fikationer från fem medlemsstater,
varav tre har en handelsflotta med
en bruttodräktighet av minst en
miljon vardera, har registrerats hos
Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör.

3. Därefter träder konventionen i
kraft för varje annan medlemsstat
sex månader efter den dag då dess
ratifikation har registrerats.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 5

Artikel 19

1. En medlemsstat som har ratifi-
cerat denna konvention kan säga
upp den, sedan tio år har förflutit
från den dag då konventionen först
träder i kraft, genom en skrivelse
som sänds till Internationella ar-
betsbyråns generaldirektör för re-
gistrering. Sådan uppsägning får
inte verkan förrän ett år efter den
dag då den har registrerats.

2. Varje medlemsstat som har
ratificerat denna konvention och
som inte, inom det år som följer på
utgången av den i föregående
punkt nämnda tioårsperioden, gör
bruk av sin uppsägningsrätt enligt
denna artikel, kommer att vara
bunden för en ny tioårsperiod och
kan därefter säga upp konventio-
nen vid utgången av varje tioårspe-
riod på de villkor som föreskrivs i
denna artikel.

Artikel 20

1. Internationella arbetsbyråns ge-
neraldirektör skall underrätta

76

notify all Members of the Interna-
tional Labour Organization of the
registration of all ratifications and
denunciations communicated by
the Members of the Organization.

2. When the conditions provided
for in Article 18, paragraph 2,
above have been fulfilled, the Di-
rector-General shall draw the at-
tention of the Members of the Or-
ganization to the date upon which
the Convention shall come into
force.

Article 21

The Director-General of the Inter-
national Labour Office shall com-
municate to the Secretary-General
of the United Nations, for regis-
tration in accordance with Article
102 of the Charter of the United
Nations, full particulars of all rati-
fications and acts of denunciation
registered by the Director-General
in accordance with the provisions
of the preceding Artides.

Article 22

At such times as it may consider
necessary, the Goveming Body of
the International Labour Office
shall present to the General Con-
ference a report on the working of
this Convention and shall examine
the desirability of placing on the
agenda of the Conference the
question of its revision in whole or
in part.

Article 23

1. Should the Conference adopt a
new Convention revising this
Convention in whole or in part,
then, unless the new Convention
otherwise provides -

samtliga medlemmar av Interna-
tionella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikationer
och uppsägningar som har tagits
emot från organisationens med-
lemmar.

2. När de villkor som avses i ar-
tikel 18.2 har uppfyllts, skall gene-
raldirektören fästa medlemsstater-
nas uppmärksamhet på den dag då
konventionen kommer att träda i
kraft.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 5

Artikel 21

Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör skall for registrering
enligt artikel 102 i Förenta natio-
nernas stadga lämna Förenta na-
tionernas generalsekreterare full-
ständiga upplysningar om samtliga
ratifikationer och uppsägningar
som har registrerats hos generaldi-
rektören enligt bestämmelserna i
föregående artiklar.

Artikel 22

När Internationella arbetsbyråns
styrelse finner det nödvändigt,
skall den lämna Internationella
arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse for denna
konventions tillämpning och över-
väga om det finns anledning att
fora upp frågan om revidering av
konventionen, helt eller delvis, på
konferensens dagordning.

Artikel 23

1. Om konferensen antar en ny
konvention, varigenom denna
konvention helt eller delvis revide-
ras, och den nya konventionen inte
föreskriver annat, skall

5 Riksdagen 1999/2000. 1 saml. Nr 119

(a) the ratification by a Member
of the new revising Convention
shall ipso jure involve the imme-
diate denunciation of this Conven-
tion, notwithstanding the provi-
sions of Article 19 above, if and
when the new revising Convention
shall have come into force;

(b) as from the date when the
new revising Convention comes
into force, this Convention shall
cease to be open to ratification by
the Members.

2. This Convention shall in any
case remain in force in its actual
form and content for those Mem-
bers which have ratified it but
have not ratified the revising Con-
vention.

a) en medlemsstats ratifikation Prop. 1999/2000:119
av den nya reviderade konventio- Bilaga 5

nen anses i sig innebära omedelbar
uppsägning av denna konvention,
utan hinder av bestämmelserna i
artikel 19 ovan, om och när den
nya konventionen har trätt i kraft,

b) från den dag då den nya revi-
derade konventionen träder i kraft,
denna konvention upphöra att vara
öppen for ratifikation av medlems-
staterna.

2. Denna konvention skall likväl
förbli gällande till form och inne-
håll för de medlemsstater som har
ratificerat den men inte har ratifi-
cerat den nya reviderade konven-
tionen.

Article 24

Artikel 24

The English and French versions
of the text of this Convention are
equally authoritative.

De engelska och franska versio-
nerna av denna konventionstext
har lika giltighet.

78

Recommendation (No. 187) con-
cerning Seafarers’ Wages and
Hours of Work and the Manning
of Ships

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Ge-
neva by the Goveming Body of the
International Labour Office, and
having met in its Eighty-fourth
Session on 8 October 1996, and

Noting the provisions of the
Protection of Wages Convention,
1949; the Minimum Wage-Fixing
Convention, 1970, the Seafarers’
Annual Leave with Pay Conven-
tion, 1976, the Merchant Shipping
(Minimum Standards) Convention,
1976, the Repatriation of Seafarers
Convention (Revised), 1987, the
Protection of Workers’ Claims
(Employer’s Insolvency) Conven-
tion, 1992, and the International
Convention on Maritime Liens and
Mortgages, 1993, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to the revision of the Wages,
Hours of Work and Manning (Sea)
Convention (Revised), 1958 and
the Wages, Hours of Work and
Manning (Sea) Recommendation,
1958, which is the second item on
the agenda of the session, and

Having determined that these
proposals shall take the form of a
Recommendation supplementing
the Seafarers’ Hours of Work and
the Manning of Ships Convention,
1996;

adopts this twenty-second day of
October of the year one thousand
nine hundred and ninety-six, the
following Recommendation,
which may be cited as the Seafar-
ers' Wages, Hours of Work and the
Manning of Ships Recommenda-
tion, 1996:

ILO.s rekommendation (nr 187)
om sjömäns löner och arbetstid
samt bemanningen på fartyg

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 6

Internationella arbetsorganisa-
tionens allmänna konferens,

som har sammankallats till Ge-
neve av styrelsen for Internatio-
nella arbetsbyrån och samlats där
den 8 oktober 1996 till sitt åttio-
fjärde möte,

beaktar bestämmelserna i 1949
års konvention om rättsskydd för
lön, 1970 års konvention om fast-
ställande av minimilöner, 1976 års
konvention om semester för sjö-
folk, 1976 års konvention om mi-
niminormer i handelsfartyg, 1987
års konvention om sjömäns hemre-
sa (reviderad), 1992 års konven-
tion om skydd av arbetstagares
fordran i händelse av arbetsgiva-
rens insolvens och 1993 års inter-
nationella konvention om sjöpan-
trätt och fartygshypotek,

har beslutat att anta vissa förslag
om revidering av 1958 års kon-
vention om löner, arbetstid och
bemanning på fartyg (reviderad)
och 1958 års rekommendation om
löner, arbetstid och bemanning på
fartyg, vilken fråga är den andra
punkten på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av en rekommen-
dation som kompletterar 1996 års
konvention om sjömäns arbetstid
och bemanningen på fartyg, och

antar denna den tjugoandra da-
gen i oktober månad år nitton-
hundranittiosex följande rekom-
mendation, som kan kallas 1996
års rekommendation om sjömäns
löner och arbetstid samt beman-
ningen på fartyg.

79

I. SCOPE AND DEFINITIONS

I. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

OCH DEFINITIONER

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 6

1. (1) This Recommendation ap-
plies to every seagoing ship,
whether publicly or privately
owned, which is registered in the
territory of the Member and is or-
dinarily engaged in commercial
maritime operations.

(2) To the extent it deems prac-
ticable, after Consulting the repre-
sentative organizations of fishing-
vessel owners and fishermen, the
competent authority should apply
the provisions of this Recommen-
dation to commercial maritime
fishing.

(3) In the event of doubt as to
whether or not any ships are to be
regarded as seagoing ships or en-
gaged in commercial maritime
operations or commercial maritime
fishing for the purposes of this
Recommendation, the question
should be determined by the com-
petent authority after Consulting
the organizations of shipowners,
seafarers and fishermen concemed.

(4) This Recommendation does
not apply to wooden vessels of
traditional build such as dhows
and junks.

2. For the purpose of this Rec-
ommendation:

(a)  the term ”basic pay or
wages” means the pay, however
composed, for normal hours of
work; it does not include payments
for overtime worked, bonuses,
allowances, paid leave or any other
additional remuneration;

(b) the term ”competent author-
ity” means the minister, govem-
ment department or other authority
having power to issue regulations,
orders or other instructions having
the force of law in respect of sea-
farers' wages, hours of work or rest

1. 1) Denna rekommendation gäl-
ler varje sjögående fartyg, oavsett
om det är i offentlig eller privat
ägo, som är registrerat inom med-
lemsstatens territorium och som
normalt används i handelssjöfart
till havs.

2) Så långt den behöriga myn-
digheten anser det vara möjligt
efter att ha samrått med de repre-
sentativa organisationerna for fis-
kefartygsägare och fiskare, bör den
tillämpa denna rekommendation
på yrkesfiske till havs.

3) Om det vid tillämpning av
denna rekommendation skulle råda
tvivel om huruvida fartyg skall
anses vara sjögående eller syssel-
satta i handelssjöfart eller yrkes-
fiske till havs, bör frågan avgöras
av den behöriga myndigheten efter
samråd med vederbörande redar-,
sjöfolks- och yrkesfiskarorganisa-
tioner.

4) Denna rekommendation gäl-
ler inte for träfartyg av traditionell
konstruktion såsom dhower och
djonker.

2. I denna rekommendation av-
ses med

a) ”basbetalning eller grundlön”
betalning, hur den än är samman-
satt, for normal arbetstid; övertids-
betalning, gratifikationer, bidrag,
betald ledighet och annan extra
ersättning ingår inte,

b) ”behörig myndighet” den mi-
nister, det regeringsorgan eller
annan myndighet som är behörig
att utfärda tvingande bestäm-
melser, beslut eller andra instruk-
tioner om sjömäns löner, arbetstid
eller vilotid eller bemanningen på

80

or the manning of ships;

(c)  the term ”Consolidated
wage” means a wage or salary
which includes the basic wage and
other pay-related benefits; a Con-
solidated wage may include com-
pensation for all overtime hours
which are worked and all other
pay-related benefits, or it may in-
clude only certain benefits in a
partial consolidation;

(d) the term ”hours of work”
means time during which a sea-
farer is required to do work on
account of the ship;

(e) the term ”overtime” means
time worked in excess of the nor-
mal hours of work;

(f) the term ”seafarer” means
any person defined as such by na-
tional laws or regulations or col-
lective agreements who is em-
ployed or engaged in any capacity
on board a seagoing ship to which
this Recommendation applies; and

(g) the term ”shipowner” means
the owner of the ship or any other
organization or person, such as the
manager or bareboat charterer,
who has assumed the responsibil-
ity for the operation of the ship
from the shipowner and who on
assuming such responsibility has
agreed to take over all the atten-
dant duties and responsibilities.

fartyg,

c) ”enhetslön” lön eller ersätt-
ning innefattande grundlön och
andra lönerelaterade förmåner;
enhetslön kan innefatta ersättning
för all övertid som har arbetats och
alla andra lönerelaterade förmåner,
eller endast vissa förmåner: partiell
enhetslön,

d)  ”arbetstid” eller ”arbets-
timmar” den tid under vilken en
sjöman åläggs att arbeta för farty-
get,

e) ”övertid” den tid som arbetats
utöver den normala arbetstiden,

f) ”sjöman” varje person som
definieras som sådan i nationella
lagar och bestämmelser eller kol-
lektivavtal som är anställd eller
anlitad i någon befattning ombord
på ett sjögående fartyg på vilket
denna rekommendation är tillämp-
lig, och

g) ”redare” fartygets ägare eller
någon annan organisation eller
person, såsom en manager eller
den som hyr fartyget utan besätt-
ning, som har övertagit ansvaret
för driften av fartyget från far-
tygsägaren och därvid har gått med
på att överta alla de skyldigheter
och allt det ansvar som samman-
hänger därmed.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 6

II. SEAFARERS’ WAGES

3. For seafarers whose remunera-
tion includes separate compensa-
tion for overtime worked:

(a) for the purpose of calculating
wages, the normal hours of work
at sea and in port should not ex-
ceed eight hours per day;

(b) for the purpose of calculat-
ing overtime, the number of nor-
mal hours per week covered by the

II. SJÖMÄNS LÖN

3. För sjömän vilkas ersättning
innefattar särskild ersättning för
arbetade övertidstimmar

a) bör vid löneberäkningen den
normala arbetstiden till sjöss och i
hamn inte överstiga åtta timmar
per dygn,

b) bör vid beräkning av övertid
den normala arbetstid per vecka
som täcks av basbetalning eller

81

basic pay or wages should be pre-
scribed by national laws or regula-
tions, if not determined by collec-
tive agreements, but should not
exceed 48 hours per week; collec-
tive agreements may provide for a
different but not less favourable
treatment;

(c) the rate or rates of compen-
sation for overtime, which should
be not less than one and one-
quarter times the basic pay or
wages per hour, should be pre-
scribed by national laws or regula-
tions or by collective agreements;
and

(d)  records of all overtime
worked should be maintained by
the master, or a person assigned by
the master, and endorsed by the
seafarer at regular intervals.

4. For seafarers whose wages
are fully or partially Consolidated:

(a) the collective agreement, ar-
tides of agreement, contract of
employment and letter of engage-
ment should specify clearly the
amount of remuneration payable to
the seafarer and where appropriate
the number of hours of work ex-
pected of the seafarer in retum for
this remuneration, and any addi-
tional allowances which might be
due in addition to the Consolidated
wage, and in which circumstances;

(b) where hourly overtime is
payable for hours worked in ex-
cess of those covered by the Con-
solidated wage, the hourly rate
should be not less than one and
one-quarter times the basic rate
corresponding to the normal hours
of work as defined in Paragraph 3;
the same principle should be ap-
plied to the overtime hours in-
cluded in the Consolidated wage;

(c) remuneration for that portion
of the fully or partially Consoli-
dated wage representing the nor-
mal hours of work as defined in

grundlön bestämmas av nationella
lagar och bestämmelser om den
inte bestäms i kollektivavtal; den
bör dock inte överstiga 48 timmar
i veckan; en annan men inte mind-
re förmånlig behandling kan be-
stämmas i kollektivavtal,

c) bör tariffen eller tarifferna för
övertidsersättning, som bör uppgå
till minst 125 procent av basbetal-
ningen eller grundlönen per tim-
me, bestämmas i nationella lagar
och bestämmelser eller genom
kollektivavtal och

d) bör journal över all arbetad
övertid föras av befälhavaren eller
av en av honom utsedd person och
påtecknas av sjömannen med jäm-
na mellanrum.

4. För sjömän med enhetslön
eller partiell enhetslön

a) bör i kollektivavtalet, sjö-
mansrullan, det skriftliga anställ-
ningsavtalet och beviset om anli-
tande klart anges storleken på er-
sättningen till sjömannen och i
tillämpliga fall antalet arbetstim-
mar som förväntas av honom eller
henne i utbyte mot denna ersätt-
ning, samt eventuella tillägg som
kan tillkomma till enhetslönen och
villkoren för dessa,

b) bör, om övertidsersättning per
timme skall betalas för tid som
arbetas utöver den tid som täcks av
enhetslönen, timtariffen uppgå till
minst 125 procent av den grundta-
riff, som motsvarar normal arbets-
tid enligt punkt 3; samma princip
bör tillämpas på övertidstimmar
som innefattas i enhetslönen,

c) bör ersättningen för den andel
av enhetslönen eller den partiella
enhetslönen som motsvarar normal
arbetstid enligt punkt 3 a) inte un-

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 6

82

Paragraph 3 (a) should be no less
than the applicable minimum
wage; and

(d) for seafarers whose wages
are partially Consolidated, records
of all overtime worked should be
maintained and endorsed as pro-
vided in Paragraph 3(d).

5. National laws or regulations
or collective agreements may pro-
vide for compensation for over-
time or for work performed on the
weekly day of rest and on public
holidays by at least equivalent
time off duty and off the ship or
additional leave in lieu of remu-
neration or any other compensa-
tion so provided.

6. National laws and regulations
adopted after Consulting the repre-
sentative organizations of seafarers
and shipowners or, as appropriate,
collective agreements should take
into account the following princi-
ples:

(a) equal remuneration for work
of equal value should apply to all
seafarers employed upon the same
ship without discrimination based
upon race, colour, sex, religion,
political opinion, national extrac-
tion or social origin;

(b) the artides of agreement or
other agreement specifying the
applicable wages or wage rates
should be carried on board the
ship; information on the amount of
wages or wage rates should be
made available to each seafarer,
either by providing at least one
signed copy of the relevant infor-
mation to the seafarer in a lan-
guage which the seafarer under-
stands, or by posting a copy of the
agreement in a place accessible to
the crew or by some other appro-
priate means;

(c) wages should be paid in legal
tender; where appropriate, they

derstiga den tillämpliga minimilö-
nen och

d) bör för sjömän med partiell
enhetslön journal föras över all
arbetad övertid och påtecknas en-
ligt vad som rekommenderas i
punkt 3 d).

5. I nationella lagar och be-
stämmelser eller kollektivavtal kan
ingå bestämmelser om kompensa-
tion för övertidsarbete eller för
arbete utfört under veckans vilo-
dag och allmän helgdag i form av
minst lika lång ledighet borta från
fartyget eller tilläggsledighet i
stället för ersättning eller annan i
ovannämnda instrument föreskri-
ven kompensation.

6. I nationella lagar och be-
stämmelser som antagits efter sam-
råd med representativa sjöfolks-
och redarorganisationer, eller i
tillämpliga fall i kollektivavtal, bör
följande principer beaktas:

a) principen ”lika ersättning för
lika arbete” bör gälla alla sjömän
anställda på samma fartyg utan
åtskillnad på grund av ras, hud-
färg, kön, religion, politisk upp-
fattning, nationell härkomst eller
socialt ursprung,

b)  sjömansrullan eller annan
överenskommelse vari gällande
lön eller lönetariffer anges bör
finnas tillgänglig på fartyget;
upplysningar om löner eller löne-
tariffer bör hållas tillgängliga för
varje sjöman, antingen i form av
minst ett undertecknat exemplar av
relevant information till sjöman-
nen på ett språk han eller hon för-
står, eller i form av ett anslaget
exemplar av avtalet på en plats
som är tillgänglig för besättningen,
eller på annat lämpligt sätt,

c) lönerna bör betalas i lagligt
betalningsmedel; i tillämpliga fall

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 6

may be paid by bank transfer, bank
cheque, postal cheque or money
order;

(d)  wages should be paid
monthly or at some other regular
interval, and on termination of
engagement all remuneration due
should be paid without undue de-
lay;

(e) adequate penalties or other
appropriate remedies should be
imposed by the competent
authorities where shipowners un-
duly delay, or fail to make, pay-
ment of all remuneration due;

(f) wages should be paid directly
to the seafarer or to the seafarer's
designated bank account unless he
or she requests otherwise in writ-
ing;

(g) subject to subparagraph (h),
the shipowner should impose no
limit on the seafarer's freedom to
dispose of his or her remuneration;

(h) deduction from remuneration
should be permitted only if:

(i) there is an express provision
therefor in national laws or regu-
lations or in an applicable collec-
tive agreement;

(ii) the seafarer has been in-
formed, in the manner deemed
most appropriate by the competent
authority, of the conditions for
such deductions; and

(iii) they do not in total exceed
the limit that may have been es-
tablished by national laws or
regulations or collective agree-
ments or court decisions for mak-
ing such deductions;

(i) no deductions should be
made from a seafarer's remunera-
tion in respect of obtaining or re-
taining employment;

(j)  the competent authority
should have the power to inspect
stores and services provided on
board ship to ensure that fair and

bör lönen betalas med banköverfö-
ring, bank- eller postcheck eller
postanvisning,

d) lönerna bör betalas månatli-
gen eller med andra regelbundna
tidsmellanrum; vid tjänstens slut
bör all intjänad ersättning utbetalas
utan otillbörligt dröjsmål,

e) lämpliga påföljder eller andra
lämpliga åtgärder bör åläggas av
de behöriga myndigheterna om en
redare otillbörligen dröjer med
eller underlåter att till fullo betala
ersättning som har förfallit till be-
talning,

f) lönerna bör betalas direkt till
sjömannen eller till ett av honom
eller henne anvisat bankkonto om
han eller hon inte skriftligen begär
annat,

g) med förbehåll för stycke h)
bör redaren inte föreskriva någon
begränsning i sjömannens frihet att
förfoga över sin förtjänst,

h) avdrag från ersättning bör
tillåtas endast om

(i) detta uttryckligen är tillåtet i
nationella lagar och bestämmelser
eller i gällande kollektivavtal,

(ii) sjömannen på det sätt som
den behöriga myndigheten anser
lämpligt har informerats om gäl-
lande bestämmelser om sådana
avdrag och

(iii) summan av avdragen inte
överstiger den gräns för sådana
avdrag som kan finnas i nationella
lagar och bestämmelser, kollekti-
vavtal eller domstolsbeslut,

i) avdrag bör inte göras från en
sjömans ersättning för att han eller
hon skall fa anställning eller få
behålla anställning,

j) den behöriga myndigheten bör
ha befogenhet att inspektera för-
nödenheter och tjänster som till-
handahålls ombord för att kunna

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 6

84

reasonable prices are applied for
the benefit of the seafarers con-
cemed; and

(k) to the extent that seafarers’
claims for wages and other sums
due in respect of their employment
are not secured in accordance with
the provisions of the International
Convention on Maritime Liens and
Mortgages, 1993, such claims
should be protected in accordance
with the Protection of Workers’
Claims (Employer’s Insolvency)
Convention, 1992, of the Interna-
tional Labour Organization.

7. The Member should, after
Consulting with shipowners’ and
seafarers’ organizations, have pro-
cedures to investigate complaints
relating to any matter contained in
this Recommendation.

försäkra sig om att åsatta priser är
rättvisa och skäliga till gagn for de
berörda sjömännen och

k) i den utsträckning sjömäns
anspråk på lön och andra fordring-
ar som gäller anställningen inte är
skyddade enligt 1993 års interna-
tionella konvention om sjöpanträtt
och fartygshypotek, bör dessa an-
språk skyddas i enligthet med
1992 års ILO-konvention om
skydd av arbetstagares fordran i
händelse av arbetsgivarens insol-
vens.

7. Medlemsstaten bör ha förfa-
randen som tillkommit efter sam-
råd med redar- och sjöfolksorgani-
sationema for att utreda klagomål
om frågor som omfattas av denna
rekommendation.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 6

III. MINIMUM WAGES

8. (1) Without prejudice to the
principle of free collective bar-
gaining, the Member should, after
Consulting representative organi-
zations of shipowners and seafar-
ers, establish procedures for de-
termining minimum wages for
seafarers. Representative organi-
zations of shipowners and seafar-
ers should participate in the opera-
tion of such procedures.

(2) When establishing such pro-
cedures and in fixing minimum
wages, due regard should be given
to intemational labour standards
conceming minimum wage fixing,
as well as the following principles:

(a) the level of minimum wages
should take into account the nature
of maritime employment, manning
levels of ships, and seafarers’
normal hours of work; and

(b) the level of minimum wages
should be adjusted to take into
account changes in the cost of liv-

III. MINIMILÖNER

8. 1) Utan förfång for principen
om fria kollektiva förhandlingar
bör medlemsstaten efter samråd
med redarnas och sjöfolkets repre-
sentativa organisationer införa
förfaranden för att bestämma mi-
nimilöner for sjömän. Redamas
och sjöfolkets representativa orga-
nisationer bör delta i sådana förfa-
randen.

2) När sådana förfaranden införs
och minimilöner fastställs bör ve-
derbörlig hänsyn tas till internatio-
nella arbetsnormer för fastställan-
de av minimilön liksom till följan-
de principer:

a) minimilönenivån bör ta hän-
syn till karaktären av anställning i
handelsflottan, fartygs beman-
ningsnivå och sjömäns normala
arbetstid,

b) minimilönenivån bör anpas-
sas med beaktande av ändringar i
levnadskostnaderna och i sjömän-

ing and in the needs of seafarers.

(3) The competent authority
should ensure:

(a) by means of a system of su-
pervision and sanctions, that
wages are paid at not less than the
rate or rates fixed; and

(b) that any seafarer who has
been paid at a rate lower than the
minimum wage is enabled to re-
cover, by an inexpensive and ex-
peditious judicial or other proce-
dure, the amount by which he or
she has been underpaid.

IV. MINIMUM MONTHLY BA-
SIC PAY OR WAGE FIGURE
FOR ABLE SEAMEN

9. For the purpose of this Part, the
term "able seaman" means any
seafarer who is deemed to be com-
petent to perform any duty which
may be required of a rating serving
in the deck department, other than
the duties of a leading or specialist
rating, or any seafarer who is de-
fined as an able seaman in accor-
dance with national laws, regula-
tions or practice, or collective
agreement.

10. The basic pay or wages for a
calendar month of service for an
able seaman should be no less than
the amount periodically set by the
Joint Maritime Commission or
another body authorized by the
Goveming Body of the Interna-
tional Labour Office. Upon a deci-
sion of the Goveming Body, the
Director-General of the ILO shall
notify any revised amount to the
Members of the International La-
bour Organization. As of 1 January
1995, the amount set by the Joint
Maritime Commission was 385
United States dollars.

11. Nothing in this Part should

nens behov.

3) Den behöriga myndigheten
bör

a) genom ett övervaknings- och
påföljdssystem säkerställa att be-
talda löner inte understiger den
eller de fastställda tarifferna och

b) tillse att varje sjöman som har
betalats till en tariff som understi-
ger minimilönen får möjlighet att
till låg kostnad och genom ett
snabbt rättsligt eller annat förfa-
rande utfå det belopp som han eller
hon har att fordra.

IV. LÄGSTA MÅNATLIGA
BASBETALNING ELLER
GRUNDLÖN FÖR BEHÖRIGA
MATROSER

9. I det följande betecknar termen
”behörig matros” en sjöman som
bedöms vara kompetent att utföra
alla uppgifter som kan krävas av
manskap i däckstjänstgöring, utom
de uppgifter som åligger manskap
i förmansställning eller specialist-
ställning, eller sjömän som defini-
eras som behöriga matroser enligt
nationella lagar och bestämmelser,
praxis eller kollektivavtal.

10. Basbetalningen eller grund-
lönen för en kalendermånads
tjänstgöring för en behörig matros
bör inte understiga det belopp som
periodiskt fastställs av Joint Mari-
time Commission eller annat organ
som bemyndigats av Internatio-
nella arbetsbyråns styrelse. Efter
beslut av styrelsen skall ILO:s ge-
neraldirektör meddela medlem-
marna i Internationella arbetsorga-
nisationen varje ändring av belop-
pet. Den 1 januari 1995 uppgick
detta belopp till 385 US-dollar.

11. Ingenting i denna del bör an-

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 6

be deemed to prejudice arrange-
ments agreed between shipowners
or their organizations and seafar-
ers' organizations with regard to
the regulation of standard mini-
mum terms and conditions of em-
ployment, provided such terms and
conditions are recognized by the
competent authority.

ses inverka på de arrangemang Prop. 1999/2000:119
som överenskommits mellan reda- Bilaga 6
re eller deras organisationer och
sjöfolksorganisationema i fråga
om reglering av miniminormer for
anställningsvillkor och anställ-
ningsförhållanden under förutsätt-
ning att dessa miniminormer er-
känns av den behöriga myndighe-
ten.

V. EFFECT ON EARLIER

RE COMMENDATION

V. INVERKAN PÅ TIDIGARE

REKOMMENDATION

12. This Recommendation super-
sedes the Wages, Hours of Work
and Manning (Sea) Recommenda-
tion, 1958.

12. Denna rekommendation ersät-
ter 1958 års rekommendation om
löner, arbetstid och bemanning på
fartyg.

87

Protocol of 1996 to the Merchant
Shipping (Minimum Standards)
Convention, 1976 (No. 147)

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Ge-
neva by the Goveming Body of the
International Labour Office and
having met in its Eighty-fourth
Session on 8 October 1996, and

Noting the provisions of Article
2 of the Merchant Shipping
(Minimum Standards) Convention,
1976 (referred to below as ”the
principal Convention”), which
States in part that:

”Each Member which ratifies
this Convention undertakes -

(a) to have laws or regulations
laying down, for ships registered
in its territory -

(i) safety standards, including
standards of competency, hours of
work and manning, so as to ensure
the safety of life on board ship;

(ii) appropriate social security
measures; and

(iii) shipboard conditions of em-
ployment and shipboard living
arrangements, in so far as these, in
the opinion of the Member, are not
covered by collective agreements
or laid down by competent courts
in a manner equally binding on the
shipowners and seafarers con-
cemed;

and to satisfy itself that the pro-
visions of such laws and regula-
tions are substantially equivalent
to the Conventions or Artides of
Conventions referred to in the Ap-
pendix to this Convention, in so
far as the Member is not otherwise
bound to give effect to the Con-
ventions in question”; and

Noting also the provisions of
Article 4, paragraph 1, of the prin-

1996 års protokoll till 1976 års
konvention (nr 147) om minimi-
normer i handelsfartyg

Internationella arbetsorganisatio-
nens allmänna konferens,

som har sammankallats till Ge-
neve av styrelsen för Internatio-
nella arbetsbyrån och samlats där
den 8 oktober 1996 till sitt åttio-
fjärde möte,

beaktar bestämmelserna i artikel
2 i 1976 års konvention om mini-
minormer i handelsfartyg, hämed-
an kallad ”huvudkonventionen”,
som bland annat stadgar att

”varje medlem som ratificerar
denna konvention åtar sig

a) att genom lagstiftning för
fartyg, som är registrerade inom
dess territorium, föreskriva

(i) säkerhetsnormer, däri inbe-
gripet normer för behörighet, ar-
betstid och bemanning, i syfte att
trygga säkerheten för människoliv
ombord,

(ii) lämpliga åtgärder för social
trygghet,

(iii) villkor för sysselsättning
och anordningar för livet ombord,
i den mån de inte enligt medlem-
mens åsikter regleras genom kol-
lektivavtal eller är bestämda av
behörig domstol på ett för berörda
redare och ombordanställda lika
bindande sätt,

samt att tillse att bestämmelser-
na i en sådan lagstiftning är i hu-
vudsak likvärdiga med de konven-
tioner eller artiklar i konventioner
som anges i bilagan till denna
konvention, i den mån medlem-
men inte på annat sätt är förpliktad
att tillämpa ifrågavarande konven-
tioner”,

beaktar även bestämmelserna i
huvudkonventionens artikel 4.1,

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 7

cipal Convention, which States
that:

”If a Member which has ratified
this Convention and in whose port
a ship calls in the normal course of
its business or for operational rea-
sons receives a complaint or ob-
tains evidence that the ship does
not conform to the standards of
this Convention, after it has come
into force, it may prepare a report
addressed to the govemment of the
country in which the ship is regis-
tered, with a copy to the Director-
General of the International La-
bour Office, and may take meas-
ures necessary to rectify any con-
ditions on board which are clearly
hazardous to safety or health”; and

Recalling the Discrimination
(Employment and Occupation)
Convention, 1958, Article 1, para-
graph 1, of which States that:

”For the purpose of this Con-
vention the term "discrimination"
includes -

(a) any distinction, exclusion or
preference made on the basis of
race, colour, sex, religion, political
opinion, national extraction or so-
cial origin, which has the effect of
nullifying or impairing equality of
opportunity or treatment in em-
ployment or occupation;

(b) such other distinction, exclu-
sion or preference which has the
effect of nullifying or impairing
equality of opportunity or treat-
ment in employment or occupation
as may be determined by the
Member concemed after consulta-
tion with representative employ-
ers’ and workers’ organisations,
where such exist, and with other
appropriate bodies”; and

Recalling the entry into force of

som stadgar att

”om en medlem, som har ratifi-
cerat denna konvention och vars
hamn anlöps av ett fartyg under
dess normala verksamhet eller av
anledning som betingas av dess
drift, mottar klagomål eller får
bevis for att detta fartyg ej upp-
fyller normerna i denna konven-
tion, sedan denna har trätt i kraft,
kan medlemmen utarbeta en rap-
port ställd till regeringen i det land
där fartyget är registrerat, med
kopia till Internationella arbetsby-
råns generaldirektör, och vidta
åtgärder för att rätta till varje för-
hållande ombord som uppenbart
innebär risk för säkerhet eller häl-
sa”,

erinrar om 1958 års konvention
angående diskriminering i fråga
om anställning och yrkesutövning,
vars artikel 1.1 stadgar att

”i denna konvention förstås med
uttrycket "diskriminering”

a) varje åtskillnad, uteslutning
eller företräde på grund av ras,
hudfärg, kön, religion, politisk
uppfattning, nationell härstamning
eller socialt ursprung, som har till
följd att likställdhet med avseende
å möjligheter eller behandling i
fråga om anställning eller yrkes-
utövning omintetgöres eller beskä-
res,

b) varje åtskillnad, uteslutning
eller företräde i övrigt, som har till
följd, att likställdhet med avseende
å möjligheter eller behandling i
fråga om anställning eller yrkes-
utövning omintetgöres eller beskä-
ras och som må angivas av veder-
börande medlemsstat efter samråd
med representativa arbetsgivar-
och arbetstagarorganisationer, där
sådana finnas, ävensom med andra
lämpliga organ”,

erinrar om att Förenta nationer-

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 7

the United Nations Convention on
the Law of the Sea, 1982, on 16
November 1994, and

Recalling the International Con-
vention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping
for Seafarers, 1978, as amended in
1995, of the International Mari-
time Organization,

Having decided on the adoption
of certain proposals with regard to
the partial revision of the principal
Convention, which is the fourth
item on the agenda of the session,
and

Having determined that these
proposals should take the form of a
Protocol to the principal Conven-
tion;

adopts, this twenty-second day
of October one thousand nine hun-
dred and ninety-six, the following
Protocol, which may be cited as
the Protocol of 1996 to the Mer-
chant Shipping (Minimum Stan-
dards) Convention, 1976:

Article 1

1. Each Member which ratifies this
Protocol shall extend the list of
Conventions appearing in the Ap-
pendix to the principal Convention
to include the Conventions in Part
A of the Supplementary Appendix
and such Conventions listed in
Part B of that Appendix as it ac-
cepts, if any, in accordance with
Article 3 below.

2. Extension to the Convention
listed in Part A of the Supplemen-
tary Appendix that is not yet in
force shall take effect only when
that Convention comes into force.

Article 2

A Member may ratify this Protocol
at the same time as or at any time

nas havsrättskonvention av år
1982 trädde i kraft den 16 novem-
ber 1994,

erinrar om Internationella sjö-
fartsorganisationens internationella
konvention av år 1978 angående
normer for sjöfolks utbildning,
certifiering och vakthållning, änd-
rad år 1995,

har beslutat att anta vissa forslag
om partiell revidering av huvud-
konventionen, en fråga som utgör
den fjärde punkten på mötets dag-
ordning,

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av ett protokoll till
huvudkonventionen, och

antar denna den tjugoandra da-
gen i oktober månad år nitton-
hundranittiosex följande protokoll,
som kan kallas 1996 års protokoll
till 1976 års konvention om mini-
minormer i handelsfartyg.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 7

Artikel 1

1. Varje medlemsstat som ratifice-
rar detta protokoll skall utsträcka
förteckningen över konventioner
som upptas i bilagan till huvud-
konventionen till att omfatta kon-
ventionerna i del A i tilläggsbila-
gan och de eventuella konventio-
ner i del B i tilläggsbilagan som
medlemmen antar i enlighet med
artikel 3 nedan.

2. Vad gäller den konvention i
del A i bilagan som ännu inte har
trätt i kraft, skall dess upptagande i
förteckningen börja gälla först när
den träder i kraft.

Artikel 2

En medlemsstat kan ratificera detta
protokoll samtidigt som den ratifi-

90

after it ratifies the principal Con-
vention, by communicating its
formal ratification of the Protocol
to the Director-General of the In-
ternational Labour Office for reg-
istration.

Article 3

1. Each Member which ratifies this
Protocol shall, where applicable,
in a declaration accompanying the
instrument of ratification, specify
which Convention or Conventions
listed in Part B of the Supplemen-
tary Appendix it accepts.

2. A Member which has not ac-
cepted all of the Conventions
listed in Part B of the Supplemen-
tary Appendix may, by subsequent
declaration communicated to the
Director-General of the Interna-
tional Labour Office, specify
which other Convention or Con-
ventions it accepts.

cerar huvudkonventionen eller när
som helst därefter genom att sända
ratifikationsdokumentet avseende
protokollet till Internationella ar-
betsbyråns generaldirektör för re-
gistrering.

Artikel 3

1. Varje medlemsstat som ratifice-
rar detta protokoll skall i tillämpli-
ga fall i en förklaring bifogad rati-
fikationsdokumentet, ange vilken
eller vilka konventioner i del B i
tilläggsbilagan den antar.

2. En medlemsstat som inte har
antagit alla konventionerna i del B
i tilläggsbilagan kan i en senare
förklaring till Internationella ar-
betsbyråns generaldirektör ange
vilken eller vilka andra konventio-
ner den antar.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 7

Article 4

1. For the purposes of Article 1,
paragraph 1, and Article 3 of this
Protocol, the competent authority
shall hold prior consultations with
the representative organizations of
shipowners and seafarers.

2. The competent authority
shall, as soon as practicable, make
available to the representative or-
ganizations of shipowners and
seafarers information as to ratifi-
cations, declarations and denun-
ciations notified by the Director-
General of the International La-
bour Office in conformity with
Article 8, paragraph 1, below.

Article 5

For the purpose of this Protocol,
the Repatriation of Seafarers Con-

Artikel 4

1. För tillämpningen av bestäm-
melserna i artikel 1.1 och artikel 3
i detta protokoll skall den behöriga
myndigheten i förväg samråda
med de representativa redar- och
sj öfolksorganisationema.

2. Den behöriga myndigheten
skall så snart som det är möjligt
lämna de representativa redar- och
sj öfolksorganisationema upplys-
ningar om ratifikationer, förkla-
ringar och uppsägningar som
mottagits från Internationella ar-
betsbyråns generaldirektör i enlig-
het med artikel 8.1 nedan.

Artikel 5

Med avseende på detta protokoll
skall 1987 års konvention om sjö-

91

vention (Revised), 1987, shall, in
the case of a Member which ac-
cepts that Convention, be regarded
as a replacement of the Repatria-
tion of Seamen Convention, 1926.

Article 6

1. This Protocol shall be binding
only upon those Members of the
International Labour Organization
whose ratifications have been re-
gistered with the Director-General
of the International Labour Office.

2. This Protocol shall come into
force 12 months after the date on
which the ratifications of five
Members, three of which each ha-
ve at least one million gross ton-
nage of shipping, have been regis-
tered.

3. Thereafter, this Protocol shall
come into force for any Member
12 months after the date on which
its ratification has been registered.

Article 7

A Member which has ratified this
Protocol may denounce it when-
ever the principal Convention is
open to denunciation in accor-
dance with its Article 7, by an act
communicated to the Director-
General of the International La-
bour Office for registration.
Denunciation of this Protocol shall
not take effect until one year after
the date on which it is registered.

Article 8

1. The Director-General of the
International Labour Office shall
notify all Members of the Interna-
tional Labour Organization of the
registration of all ratifications,
declarations and acts of denuncia-
tion communicated by the Mem-

mäns hemresa (reviderad) för en
medlem som antar den konventio-
nen anses ersätta 1926 års kon-
vention om sjömäns hemresa.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 7

Artikel 6

1. Detta protokoll skall vara bin-
dande endast för de medlemmar av
Internationella arbetsorganisatio-
nen vilkas ratifikationer har regist-
rerats hos Internationella arbetsby-
råns generaldirektör.

2. Protokollet träder i kraft tolv
månader efter den dag då ratifika-
tioner från fem medlemsstater har
registrerats, av vilka tre var och en
för sig har en handelsflotta med en
bruttodräktighet av minst en mil-
jon.

3. Därefter träder protokollet i
kraft för varje annan medlemsstat
tolv månader efter den dag då dess
ratifikation har registrerats.

Artikel 7

En medlemsstat som har ratificerat
detta protokoll far säga upp det vid
samma tidpunkter som huvudkon-
ventionen far sägas upp enligt
dennas artikel 7, genom en skrivel-
se som sänds till Internationella
arbetsbyråns generaldirektör för
registrering. En uppsägning av
detta protokoll far inte verkan
förrän ett år efter den dag då den
har registrerats.

Artikel 8

1. Internationella arbetsbyråns ge-
neraldirektör skall underrätta
samtliga medlemmar av Interna-
tionella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikatio-
ner, förklaringar och uppsägningar
som har tagits emot från organisa-

92

bers of the Organization.

2. When the conditions provided
for in Article 6, paragraph 2, abo-
ve have been fulfilled, the Direc-
tor-General shall draw the atten-
tion of the Members of the Orga-
nization to the date upon which the
Protocol shall come into force.

Article 9

The Director-General of the Inter-
national Labour Office shall com-
municate to the Secretary-General
of the United Nations, for regist-
ration in accordance with article
102 of the Charter of the United
Nations, full particulars of all rati-
fications and acts of denunciation
registered by the Director-General
in accordance with the provisions
of the preceding Artides.

Article 10

At such times as it may consider
necessary, the Goveming Body of
the International Labour Office
shall present to the General Confe-
rence a report on the working of
this Protocol and shall examine the
desirability of placing on the
agenda of the Conference the
question of its revision in whole or
in part.

Article 11

For the purposes of revising this
Protocol and closing it to ratifica-
tion, the provisions of Article 11
of the principal Convention shall
apply mutatis mutandis.

tionens medlemmar.

2. När de villkor som anges i ar-
tikel 6.2 ovan har uppfyllts, skall
generaldirektören fasta medlems-
staternas uppmärksamhet på den
dag då protokollet kommer att trä-
da i kraft.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 7

Artikel 9

Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör skall, for registrering
enligt artikel 102 i Förenta natio-
nernas stadga, lämna Förenta na-
tionernas generalsekreterare full-
ständiga upplysningar om samtliga
ratifikationer och uppsägningar
som har registrerats hos generaldi-
rektören enligt bestämmelserna i
föregående artiklar.

Artikel 10

När Internationella arbetsbyråns
styrelse finner det nödvändigt,
skall den lämna Internationella
arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse för detta
protokolls tillämpning och övervä-
ga om det finns anledning att föra
upp frågan om revidering av pro-
tokollet, helt eller delvis, på konfe-
rensens dagordning.

Artikel 11

I fråga om revidering av detta
protokoll och om tidpunkt efter
vilken det inte längre skall kunna
ratificeras, skall bestämmelserna i
artikel 11 i huvudkonventionen
äga motsvarande tillämpning.

93

Article 12

The English and French versions
of the text of this Protocol are equ-
ally authoritative.

Supplementary Appendix

Part A

Accommodation of Crews
(Supplementary Provisions) Con-
vention, 1970 (No. 133) and

Seafarers’ Hours of Work and
the Manning of Ships Convention,
1996 (No. 180)

Part B

Seafarers’ Identity Documents
Convention, 1958 (No. 108)

Workers’ Representatives Con-
vention, 1971 (No. 135)

Health Protection and Medical

Care (Seafarers) Convention, 1987
(No. 164)

Repatriation of Seafarers Con-
vention (Revised), 1987 (No. 166).

Artikel 12

De engelska och franska versio-
nerna av texten till detta protokoll
har lika giltighet.

Tilläggsbilaga

Del A

1970 års konvention (nr 133) om
besättningsbostäder (tilläggsbe-
stämmelser),

1996 års konvention (nr 180)
om sjömäns arbetstid och beman-
ningen på fartyg.

Del B

1958 års konvention (nr 108) an-
gående nationella identitetshand-
lingar for sjömän,

1971 års konvention (nr 135)
om arbetstagarnas representanter,

1987 års konvention (nr 164)
om hälsoskydd och sjukvård för
sjömän,

1987 års konvention (nr 166)
om sjömäns hemresa (reviderad).

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 7

94

Convention (No. 147) conceming
Minimum Standards in Merchant
Ships

The General Conference of the
International Labour Organisation,

Having been convened at Gene-
va by the Goveming Body of the
International Labour Office and
having met in its Sixty-second
Session on 13 October 1976, and

Recalling the provisions of the
Seafarers' Engagement (Foreign
Vessels) Recommendation, 1958,
and of the Social Conditions and
Safety (Seafarers) Recommenda-
tion, 1958, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to substandard vessels, parti-
cularly those registered under flags
of convenience, which is the fifth
item on the agenda of the session,
and

Having determined that these
proposals shall take the form of an
intemational Convention,

adopts, this twenty-ninth day of
October of the year one thousand
nine hundred and seventy-six, the
following Convention, which may
be cited as the Merchant Shipping
(Minimum Standards) Convention,
1976:

Article 1

1. Except as otherwise provided in
this Article, this Convention appli-
es to every sea-going ship, whether
publicly or privately owned, which
is engaged in the transport of car-
go or passengers for the purpose of
trade or is employed for any other
commercial purpose.

2. National laws or regulations
shall determine when ships are to
be regarded as sea-going ships for
the purpose of this Convention.

Konvention (nr 147) om minimi-
normer i handelsfartyg

Internationella arbetsorganisatio-
nens allmänna konferens,

som har sammankallats till Ge-
neve av styrelsen för Internatio-
nella arbetsbyrån och samlats där
den 13 oktober 1976 till sitt sexti-
oandra sammanträde,

hänvisar till bestämmelserna i
1958 års rekommendation om an-
ställning på utländska fartyg och
1958 års rekommendation om so-
ciala villkor och säkerhet för sjö-
folk,

har beslutat anta vissa förslag
avseende undermåliga fartyg, i
synnerhet sådana som är registre-
rade under bekvämlighetsflagg, en
fråga som utgör den femte punkten
på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av en internationell
konvention, och

antar denna den tjugonionde da-
gen i oktober månad år nitton-
hundrasjuttiosex följande konven-
tion, som kan kallas 1976 års kon-
vention om handelsfartyg
(miniminormer):

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 8

Artikel 1

1. Om inte annorlunda föreskrivs i
denna artikel, är denna konvention
tillämplig på varje sjögående far-
tyg, vare sig det är offentligt eller
privat ägt, som för kommersiella
syften används till transport av last
eller passagerare eller nyttjas för
något annat kommersiellt ändamål.

2. Den nationella lagstiftningen
skall bestämma när fartyg skall
betraktas som sjögående fartyg i
denna konventions mening.

3. This Convention applies to
sea-going tugs.

4. This Convention does not
apply to -

(a) ships primarily propelled by
sail, whether or not they are fitted
with auxiliary engines;

(b) ships engaged in fishing or
in whaling or in similar pursuits;

(c) small vessels and vessels
such as oil rigs and drilling plat-
forms when not engaged in navi-
gation, the decision as to which
vessels are covered by this subpa-
ragraph to be taken by the compe-
tent authority in each country in
consultation with the most repre-
sentative organisations of shipow-
ners and seafarers.

5. Nothing in this Convention
shall be deemed to extend the
scope of the Conventions referred
to in the Appendix to this Con-
vention or of the provisions con-
tained therein.

3. Denna konvention är tillämp- Prop. 1999/2000:119

lig på sjögående bogserfartyg.       Bilaga 8

4. Denna konvention är inte till-
lämplig på:

a) fartyg som huvudsakligen
framdrivs med segel, oavsett om
de är utrustade med hjälpmaskinen
eller inte;

b) fartyg som nyttjas till fiske
eller till valfångst eller till liknan-
de verksamhet;

c) små fartyg och fartyg sådana
som oljeriggar och borrplattformar
när dessa inte nyttjas till sjöfart;
beslut om vilka fartyg som skall
avses i detta delmoment skall fat-
tas av behörig myndighet i varje
land i samråd med de mest repre-
sentativa redare- och sj öfolksorga-
nisationema.

5. Intet i denna konvention skall
anses vidga tillämpningsområdet
för de konventioner som förteck-
nas i bilagan till denna konvention
eller för bestämmelserna i dessa.

Article 2

Each Member which ratifies this
Convention undertakes -

(a) to have laws or regulations
laying down, for ships registered
in its territory -

(i) safety standards, including
standards of competency, hours of
work and manning, so as to ensure
the safety of life on board ship;

(ii) appropriate social security
measures; and

(iii)  shipboard conditions of
employment and shipboard living
arrangements, in so far as these, in
the opinion of the Member, are not
covered by collective agreements
or laid down by competent courts
in a manner equally binding on the
shipowners and seafarers concer-

Artikel 2

Varje medlem som ratificerar den-
na konvention åtar sig:

a) att genom lagstiftning för
fartyg, som är registrerade inom
dess territorium, föreskriva:

(i) säkerhetsnormer, däri inbe-
gripet normer för behörighet, ar-
betstid och bemanning, i syfte att
trygga säkerheten för människoliv
ombord;

(ii) lämpliga åtgärder för social
trygghet;

(iii) villkor för sysselsättning
och anordningar för livet ombord,
i den mån de inte enligt medlem-
mens åsikter regleras genom kol-
lektivavtal eller är bestämda av
behörig domstol på ett för berörda
redare och ombordanställda lika
bindande sätt;

ned;

and to satisfy itself that the pro-
visions of such laws and regula-
tions are substantially equivalent
to the Conventions or Articles of
Conventions referred to in the Ap-
pendix to this Convention, in so
far as the Member is not otherwise
bound to give effect to the Con-
ventions in question;

(b) to exercise effective juris-
diction or control over ships which
are registered in its territory in
respect of -

(i) safety standards, including
standards of competency, hours of
work and manning, prescribed by
national laws or regulations;

(ii) social security measures pre-
scribed by national laws or regula-
tions;

(iii)  shipboard conditions of
employment and shipboard living
arrangements prescribed by natio-
nal laws or regulations, or laid
down by competent courts in a
manner equally binding on the
shipowners and seafarers concer-
ned;

(c) to satisfy itself that measures
for the effective control of other
shipboard conditions of employ-
ment and living arrangements,
where it has no effective jurisdic-
tion, are agreed between shipow-
ners or their organisations and se-
afarers’ organisations constituted
in accordance with the substantive
provisions of the Freedom of As-
sociation and Protection of the
Right to Organise Convention,
1948, and the Right to Organise
and Collective Bargaining Con-
vention, 1949;

(d) to ensure that -

(i) adequate procedures - subject
to over-all supervision by the
competent authority, after tripartite

samt att tillse att bestämmelser-
na i en sådan lagstiftning är i hu-
vudsak likvärdiga med de konven-
tioner eller artiklar i konventioner
som anges i bilagan till denna
konvention, i den mån medlem-
men inte på annat sätt är förpliktad
att tillämpa ifrågavarande konven-
tioner;

b) att utöva effektiv jurisdiktion
eller kontroll över fartyg som är
registrerade inom dess territorium,
med avseende på:

(i) säkerhetsnormer, däri inbe-
gripet normer för behörighet, ar-
betstid och bemanning, som före-
skrivs genom nationell lagstift-
ning;

(ii) åtgärder för social trygghet
som föreskrivs genom nationell
lagstiftning;

(iii)  villkor för sysselsättning
och anordningar för livet ombord
vilka är föreskrivna genom natio-
nell lagstiftning eller bestämda
genom behöriga domstolar på ett
för berörda redare och ombordan-
ställda lika bindande sätt;

c) att, om medlemmen inte ut-
övar effektiv jurisdiktion, övertyga
sig om att överenskommelser om
åtgärder för effektiv kontroll över
andra villkor för sysselsättning och
anordningar för livet ombord träf-
fas mellan redarna eller deras or-
ganisationer och ombordanställdas
organisationer, bildade i enlighet
med de grundläggande bestämmel-
serna i 1948 års konvention om
föreningsfrihet och skydd för or-
ganisationsrätten samt 1949 års
konvention om organisationsrätten
och den kollektiva förhandlings-
rätten;

d) att tillse att

(i) det existerar lämpliga förfa-
randen - underkastade en allmän
övervakning av behörig myndig-

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 8

consultation amongst that autho-
rity and the representative organi-
sations of shipowners and seafa-
rers where appropriate -exist for
the engagement of seafarers on
ships registered in its territory and
for the investigation of complaints
arising in that connection;

(ii) adequate procedures - sub-
ject to over-all supervision by the
competent authority, after tripartite
consultation amongst that autho-
rity and the representative organi-
sations of shipowners and seafa-
rers where appropriate -exist for
the investigation of any complaint
made in connection with and, if
possible, at the time of the enga-
gement in its territory of seafarers
of its own nationality on ships re-
gistered in a foreign country, and
that such complaint as well as any
complaint made in connection with
and, if possible, at the time of the
engagement in its territory of fo-
reign seafarers on ships registered
in a foreign country, is promptly
reported by its competent authority
to the competent authority of the
country in which the ship is regis-
tered, with a copy to the Director-
General of the International La-
bour Office;

(e)  to ensure that seafarers
employed on ships registered in its
territory are properly qualified or
trained for the duties for which
they are engaged, due regard being
had to the Vocational Training
(Seafarers) Recommendation,
1970;

(f) to verify by inspection or ot-
her appropriate means that ships
registered in its territory comply
with applicable intemational la-
bour Conventions in force which it
has ratified, with the laws and re-
gulations required by subpa-
ragraph (a) of this Article and, as

het, då så är lämpligt efter trepart- Prop. 1999/2000:119
söverläggningar mellan denna Bilaga 8
myndighet och representativa re-
dare- och sjöfolksorganisationer -
beträffande rekrytering av sjömän
på fartyg som är registrerade inom
dess territorium och beträffande
prövning av klagomål som uppstår
i detta sammanhang;

(ii) det existerar lämpliga förfa-
randen - underkastade en allmän
övervakning av behörig myndig-
het, då så är lämpligt efter trepart-
söverläggningar mellan denna
myndighet och representativa re-
dare- och sjöfolksorganisationer -
for prövning av varje klagomål
som framförs i samband med och
om möjligt vid tidpunkten for an-
ställandet inom dess territorium av
sjömän av dess egen nationalitet
på fartyg registrerade i ett främ-
mande land och att sådana klago-
mål liksom varje klagomål som
framförs i samband med och om
möjligt vid tidpunkten för anstäl-
landet inom dess territorium av
utländska sjömän på fartyg regist-
rerade i ett främmande land, om-
gående rapporteras av dess behöri-
ga myndighet till behörig myndig-
het i det land där fartyget är regist-
rerat, med kopia till Internationella
arbetsbyråns generaldirektör;

e) att tillse att sjömän anställda
på fartyg registrerade inom dess
territorium är på lämpligt sätt kva-
lificerade eller utbildade for de
uppgifter for vilka de anställs med
beaktande av 1970 års rekommen-
dation om yrkesutbildning for
sjöfolk;

f) att genom inspektion eller på
annat lämpligt sätt kontrollera att
fartyg registrerade inom dess ter-
ritorium uppfyller tillämpliga ILO-
konventioner som är i kraft och
som medlemmen har ratificerat,
den lagstiftning som krävs enligt
mom. a) i denna artikel samt, då så

may be appropriate under national
law, with applicable collective
agreements;

(g) to hold an official inquiry
into any serious marine casualty
involving ships registered in its
territory, particularly those invol-
ving injury and/or loss of life, the
final report of such inquiry nor-
mally to be made public.

är lämpligt med hänsyn till natio- Prop. 1999/2000:119
nell lagstiftning, tillämpliga kol- Bilaga 8
lektivavtal;

g) att anordna sjöförklaring be-
träffande varje allvarlig sjöolycka
som berör fartyg registrerade inom
dess territorium, särskilt sådana
som har medfört personskada
och/eller forlust av människoliv;
slutrapport över sådan sjöförkla-
ring skall normalt offentliggöras.

Article 3

Artikel 3

Any Member which has ratified
this Convention shall, in so far as
practicable, advise its nationals on
the possible problems of signing
on a ship registered in a State
which has not ratified the Conven-
tion, until it is satisfied that stan-
dards equivalent to those fixed by
this Convention are being applied.
Measures taken by the ratifying
State to this effect shall not be in
contradiction with the principle of
free movement of workers stipu-
lated by the treaties to which the
two States concemed may be par-
ties.

Varje medlem som har ratificerat
denna konvention skall i mån av
möjlighet informera sina medbor-
gare om de problem som kan upp-
stå vid anställning på fartyg som är
registrerade i en stat som inte har
ratificerat konventionen, till dess
den övertygat sig om att normer
tillämpas som är likvärdiga med
dem som fastställs genom denna
konvention. Åtgärder som vidtas
av den ratificerande staten i detta
syfte far ej strida mot principen om
fri rörlighet för arbetstagare som
stipuleras genom avtal till vilka de
båda berörda staterna eventuellt är
anslutna.

Article 4

Artikel 4

1. If a Member which has ratified
this Convention and in whose port
a ship calls in the normal course of
its business or for operational rea-
sons receives a complaint or obta-
ins evidence that the ship does not
conform to the standards of this
Convention, after it has come into
force, it may prepare a report add-
ressed to the govemment of the
country in which the ship is regis-
tered, with a copy to the Director-
General of the International La-
bour Office, and may take measu-
res necessary to rectify any condi-

1. Om en medlem, som har ratifi-
cerat denna konvention och vars
hamn anlöps av ett fartyg under
dess normala verksamhet eller av
anledning som betingas av dess
drift, mottar klagomål eller far
bevis för att detta fartyg ej upp-
fyller normerna i denna konven-
tion, sedan denna har trätt i kraft,
kan medlemmen utarbeta en rap-
port ställd till regeringen i det land
där fartyget är registrerat, med
kopia till Internationella arbetsby-
råns generaldirektör, och vidta
åtgärder för att rätta till varje för-

99

tions on board which are clearly
hazardous to safety or health.

2. In taking such measures, the
Member shall forthwith notify the
nearest maritime, consular or dip-
lomatic representative of the flag
State and shall, if possible, have
such representative present. It shall
not unreasonably detain or delay
the ship.

3. For the purpose of this Artic-
le, ”complaint” means information
submitted by a member of the
crew, a professional body, an as-
sociation, a trade union or, gene-
rally, any person with an interest
in the safety of the ship, including
an interest in safety or health
hazards to its crew.

Article 5

1. This Convention is open to the
ratification of Members which -

(a) are parties to the Internatio-
nal Convention for the Safety of
Life at Sea, 1960, or the Interna-
tional Convention for the Safety of
Life at Sea, 1974, or any Conven-
tion subsequently revising these
Conventions; and

(b) are parties to the Internatio-
nal Convention on Load Lines,
1966, or any Convention sub-
sequently revising that Conven-
tion; and

(c) are parties to, or have imp-
lemented the provisions of, the
Regulations for Preventing Colli-
sions at Sea of 1960, or the Con-
vention on the International Re-
gulations for Preventing Collisions
at Sea, 1972, or any Convention
subsequently revising these inter-
national instruments.

2. This Convention is further
open to the ratification of any
Member which, on ratification,

hållande ombord som uppenbart
innebär risk för säkerhet eller häl-
sa.

2. När sådana åtgärder vidtas
skall medlemmen omgående un-
derrätta närmaste sjöfarts-, konsu-
lära eller diplomatiska representant
för flaggstaten och skall om möj-
ligt låta sådan representant närva-
ra. Den skall ej utan skäl kvarhålla
eller fördröja fartyget.

3. I denna artikel avses med
”klagomål” information som har
givits av medlem av besättningen,
av ett yrkesmässigt kompetent or-
gan, förening, facklig organisation
eller allmänt varje person som har
ett intresse av fartygets säkerhet,
även med hänsyn till risker för
besättningens säkerhet eller hälsa.

Artikel 5

1. Denna konvention är öppen för
ratifikation av medlemmar som:

a) är anslutna till 1960 års inter-
nationella konvention om säker-
heten för människoliv till sjöss
eller 1974 års internationella kon-
vention om säkerheten för männi-
skoliv till sjöss, eller konvention
som senare kan komma att revide-
ra dessa konventioner;

b) är anslutna till 1966 års inter-
nationella lastlinjekonvention eller
konvention som senare kan kom-
ma att revidera denna konvention;

c) är anslutna till eller tillämpar
föreskrifterna i 1960 års sjövägs-
regler eller 1972 års konvention
om internationella sjövägsregler
eller konvention som senare kan
komma att revidera dessa interna-
tionella instrument.

2. Denna konvention är vidare
öppen för ratifikation av medlem
som vid ratifikation åtar sig att

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 8

100

undertakes to fulfil the require-
ments to which ratification is made
subject by paragraph 1 of this Ar-
ticle and which are not yet satisfi-
ed.

3. The formal ratifications of
this Convention shall be commu-
nicated to the Director-General of
the International Labour Office for
registration.

Article 6

1. This Convention shall be bin-
ding only upon those Members of
the International Labour Organi-
sation whose ratifications have
been registered with the Director-
General.

2. It shall come into force twelve
months after the date on which
there have been registered ratifi-
cations by at least ten Members
with a total share in world ship-
ping gross tonnage of 25 per cent.

3. Thereafter, this Convention
shall come into force for any
Member twelve months after the
date on which its ratification has
been registered.

Article 7

1. A Member which has ratified
this Convention may denounce it
after the expiration of ten years
from the date on which the Con-
vention first comes into force, by
an act communicated to the Di-
rector-General of the International
Labour Office for registration.
Such denunciation shall not take
effect until one year after the date
on which it is registered.

2. Each Member which has rati-
fied this Convention and which
does not, within the year following
the expiration of the period of ten
years mentioned in the preceding

uppfylla de krav som enligt mom.
1 i denna artikel är villkor for rati-
fikation och som ännu ej har upp-
fyllts.

3. De officiella ratifikationerna
av denna konvention skall sändas
till Internationella arbetsbyråns
generaldirektör för registrering.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 8

Artikel 6

1. Denna konvention är bindande
endast för de medlemmar av Inter-
nationella arbetsorganisationen
vilkas ratifikationer har registrerats
av generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv måna-
der efter det att ratifikationer av
minst tio medlemmar med en
sammanlagd andel av världshan-
delsflottans bruttodräktighet av 25
procent har registrerats.

3. Därefter träder denna kon-
vention i kraft för varje medlem
tolv månader efter den dag då dess
ratifikation har registrerats.

Artikel 7

1. Medlem som ratificerar denna
konvention kan, sedan tio år har
förflutit från den tidpunkt då kon-
ventionen först trädde i kraft, säga
upp den genom en skrivelse som
sänds till Internationella arbetsby-
råns generaldirektör för registre-
ring. Uppsägningen träder inte i
kraft förrän ett år efter det den har
registrerats.

2. Varje medlem, som ratificerar
denna konvention och inte inom
ett år efter utgången av den tioårs-
period som har nämnts i föregåen-
de moment gör bruk av den upp-

101

paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this
Article, will be bound for another
period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention at
the expiration of each period of ten
years under the terms provided for
in this Article.

sägningsrätt som medges i denna Prop. 1999/2000:119
artikel, skall vara bunden for ny Bilaga 8
period av tio år och kan därefter,
på de i denna artikel föreskrivna
villkoren, säga upp konventionen
vid utgången av varje tioårsperiod.

Article 8

1. The Director-General of the
International Labour Office shall
notify all Members of the Interna-
tional Labour Organisation of the
registration of all ratifications and
denunciations communicated to
him by the Members of the Orga-
nisation.

2. When the conditions provided
for in Article 6, paragraph 2, abo-
ve have been fulfilled, the Direc-
tor-General shall draw the atten-
tion of the Members of the Organi-
sation to the date upon which the
Convention will come into force.

Artikel 8

1. Internationella arbetsbyråns ge-
neraldirektör skall underrätta
samtliga medlemmar av Interna-
tionella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikationer
och uppsägningar som han har
tagit emot från organisationens
medlemmar.

2. När de i artikel 6, mom. 2
ovan angivna villkoren har upp-
fyllts, skall generaldirektören fasta
medlemmarnas uppmärksamhet på
den dag då konventionen kommer
att träda i kraft.

Article 9

The Director-General of the Inter-
national Labour Office shall com-
municate to the Secretary-General
of the United Nations for registra-
tion in accordance with Article
102 of the Charter of the United
Nations full particulars of all rati-
fications and acts of denunciation
registered by him in accordance
with the provisions of the prece-
ding Artides.

Artikel 9

Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör skall, för registrering
enligt artikel 102 i Förenta natio-
nernas stadga, lämna Förenta na-
tionernas generalsekreterare full-
ständiga upplysningar om varje
ratifikation och uppsägning som
har registrerats av honom enligt
bestämmelserna i föregående ar-
tiklar.

Article 10

At such times as it may consider
necessary the Goveming Body of
the International Labour Office
shall present to the General Confe-
rence a report on the working of
this Convention and shall examine

Artikel 10

När helst Internationella arbetsby-
råns styrelse finner att det behövs,
skall den lämna Internationella
arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse för denna
konventions tillämpning och över-

102

the desirability of placing on the
agenda of the Conference the
question of its revision in whole or
in part.

Article 11

1. Should the Conference adopt a
new Convention revising this
Convention in whole or in part,
then, unless the new Convention
otherwise provides -

(a) the ratification by a Member
of the new revising Convention
shall ipso jure involve the imme-
diate denunciation of this Conven-
tion, notwithstanding the provi-
sions of Article 7 above, if and
when the new revising Convention
shall have come into force;

(b) as from the date when the
new revising Convention comes
into force this Convention shall
cease to be open to ratification by
the Members.

2. This Convention shall in any
case remain in force in its actual
form and content for those Mem-
bers which have ratified it but ha-
ve not ratified the revising Con-
vention.

Article 12

The English and French versions
of the text of this Convention are
equally authoritative.

Appendix

Minimum Age Convention, 1973
(No. 138), or Minimum Age (Sea)
Convention (Revised), 1936 (No.
58), or Minimum Age (Sea) Con-
vention, 1920 (No. 7);

Shipowners’ Liability (Sick and
Injured Seamen) Convention, 1936
(No. 55), or Sickness Insurance

väga om det finns skäl att på kon-
ferensens dagordning föra upp
frågan om att revidera konventio-
nen, helt eller delvis.

Artikel 11

1. Om konferensen antar en ny
konvention, varigenom denna
konvention helt eller delvis revide-
ras, och den nya konventionen inte
föreskriver annat,

a) skall, under förutsättning att
den nya konventionen har trätt i
kraft, en medlems ratifikation av
den nya konventionen i sig inne-
fatta omedelbar uppsägning av
denna konvention, utan hinder av
bestämmelserna i artikel 7;

b) skall, från den dag då den nya
konventionen träder i kraft, denna
konvention inte längre kunna rati-
ficeras av medlemmarna.

2. Denna konvention skall likväl
förbli gällande till form och inne-
håll för de medlemmar som har
ratificerat den men inte har ratifi-
cerat den nya konvention varige-
nom denna konvention revideras.

Artikel 12

De engelska och franska texterna
till denna konvention är lika gilti-
ga.

Bilaga

1973 års konvention (nr 138) om
minimiålder, eller 1936 års kon-
vention (nr 58) om minimiålder för
arbete till sjöss (reviderad), eller
1920 års konvention (nr 7) om
minimiålder för arbete till sjöss;

1936 års konvention (nr 55) om
redarens förpliktelser i fall sjöman
drabbas av sjukdom, olycksfall

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 8

103

(Sea) Convention, 1936 (No. 56),
or Medical Care and Sickness Be-
nefits Convention, 1969 (No. 130);

Medical Examination (Sea-
farers) Convention, 1946 (No. 73);

Prevention of Accidents
(Seafarers) Convention, 1970 (No.
134) (Artides 4 and 7);

Accommodation of Crews Con-
vention (Revised), 1949 (No. 92);

Food and Catering (Ships’
Crews) Convention, 1946 (No. 68)
(Article 5);

Officers’ Competency Certifi-
cates Convention, 1936 (No. 53)
(Artides 3 and 4)1;

Seamen’s Artides of Agreement
Convention, 1926 (No. 22);

Repatriation of Seamen Con-
vention, 1926 (No. 23);

Freedom of Association and
Protection of the Right to Organise
Convention, 1948 (No. 87);

Right to Organise and Collective
Bargaining Convention, 1949 (No.
98).

eller döden, eller 1936 års kon-
vention (nr 56) om sjukförsäkring
for sjömän, eller 1969 års konven-
tion (nr 130) om läkarvård och
kontanta sjukförmåner;

1946 års konvention (nr 73) om
läkarundersökning av sjömän;

1970 års konvention (nr 134)
om förebyggande av yrkesskador
(sjöfolk) (artiklarna 4 och 7);

1949 års konvention (nr 92) om
besättningsbostäder (reviderad);

1946 års konvention (nr 68) om
kosthåll och utspisning (för far-
tygsbesättningar) (artikel 5);

1936 års konvention (nr 53) om
kompetens hos befäl å handelsfar-
tyg (artiklarna 3 och 4)!);

1926 års konvention (nr 22) om
sjömäns anställningsavtal;

1926 års konvention (nr 23) om
hemsändning av sjömän;

1948 års konvention (nr 87) om
föreningsfrihet och skydd for or-
ganisationsrätten;

1949 års konvention (nr 98) om
organisationsrätten och den kol-
lektiva förhandlingsrätten.

Prop. 1999/2000:119

Bilaga 8

In cases where the established licensing sys-
tem or certification structure of a State would be
prejudiced by problems arising from strict adhe-
rence to the relevant standards of the Officers'
Competency Certificates Convention, 1936, the
principle of substantial equivalence shall be
applied so that there will be no conflict with that
State's established arrangements for certifica-
tion.

I fall då ett strikt iakttagande av relevanta
normer i 1936 års konvention om kompetens
hos befäl å handelsfartyg skulle föranleda pro-
blem som vållar förfång för de system och förfa-
randen, som har fastställts av en stat för utfär-
dande av behörighetshandlingar, skall principen
om likvärdighet i huvudsak tillämpas så, att
ingen konflikt uppkommer med de förfaranden
som gäller för utfärdande av behörighetshand-
lingar i den staten.

104

Prop. 1999/2000:119

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 maj 2000

Närvarande: statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden
Freivalds, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Kling-
vall, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wär-
nersson, Lejon, Lövdén, Ringholm

Föredragande: statsrådet Sahlin

Regeringen beslutar proposition 1999/2000:119 Instrument antagna av
Internationella arbetskonferensens åttiofjärde möte, ILO:s elfte sjöfarts-
session m.m.

105

Eländers Gotab 60084, Stockholm 2000