Lagutskottets betänkande
1999/2000:LU14

Brottsoffers ansvar för rättegångskostnader


Innehåll

1999/2000

LU14

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 1999/2000:47 om brottsoffers ansvar för
rättegångskostnader jämte tre motioner som väckts
under den allmänna motionstiden 1999.
I  propositionen  föreslås en  begränsning  av
brottsoffers  skyldighet   att   ersätta  en
skadeståndsskyldigs rättegångskostnader. Förslaget
innebär att ett brottsoffer som har tillerkänts
ersättning för  lidande  enligt  1  kap.  3 §
skadeståndslagen,  s.k. kränkningsersättning, som
regel   inte  skall  behöva   betala   den
skadeståndsskyldiges  rättegångskostnader även om
brottsoffret har förlorat processen. Begränsningen,
som  tas  in  i  en ny paragraf  i  6  kap.
skadeståndslagen, föreslås  också gälla när ett
brottsoffer har tillerkänts skadestånd på grund av
brott  för  sveda  och värk, lyte eller annat
stadigvarande men eller olägenheter i övrigt, om det
finns särskilda skäl för en begränsning.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1
maj 2000.
Utskottet tillstyrker bifall till propositionen och
avstyrker motionerna.

Propositionen

I proposition 1999/2000:47  föreslår  regeringen
(Justitiedepartementet) - efter hörande av Lagrådet
- att riksdagen antar det i propositionen framlagda
förslaget till lag om ändring i skadeståndslagen
(1972:207).
Lagförslaget  har  intagits  som  bilaga  till
betänkandet.

Motionerna

1999/2000:Ju725 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v)
vari yrkas
6. att riksdagen begär att regeringen utreder vad i
motionen   anförts   om   brottsoffer   och
rättegångskostnader.
1999/2000:Ju730 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) vari
yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att lagstiftningen
ändras så att brottsoffret inte riskerar att behöva
betala rättegångskostnader och advokatkostnader för
gärningsmannen.
1999/2000:Ju806 av Lars Björkman och Anita Sidén (m)
vari yrkas att riksdagen som  sin  mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
ändra rättegångsbalken.

Utskottet

Allmän bakgrund

Den grundläggande regeln om skadeståndsansvar finns
i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Detta
lagrum innebär att var och en som uppsåtligen eller
av vårdslöshet (culpa) vållar person- eller sakskada
är  skyldig  att  ersätta  skadan.  Regler  om
skadeståndets  bestämmande  finns  i  5  kap.
skadeståndslagen. Enligt 5 kap. 1  §  omfattar
skadeståndet  till  den  som har tillfogats en
personskada ersättning för dels ekonomisk skada,
såsom sjukvårdskostnader och inkomstförlust, dels
ideell skada, dvs. sveda och värk, lyte eller annat
stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till
följd av skadan. En särskild form av ideell skada
ersätts enligt 1 kap. 3 § vid kränkning av den
personliga  integriteten  genom  brott mot  den
personliga friheten, annat ofredande som innefattar
brott,  brytande  av post- eller telehemlighet,
intrång i förvar, olovlig avlyssning eller olaga
diskriminering  eller  ärekränkning  eller dylik
brottslig gärning. Gemensamt för brotten som grundar
rätt till ersättning för lidande är att de innebär
en kränkning  av  den  skadelidandes personliga
integritet, och syftet med regeln är att gottgöra
den integritetskränkning som följer med de brott som
avses med regeln. För att ersättningsgillt lidande
skall anses föreligga skall kränkningen ha varit
någorlunda allvarlig.
Regler om rättegångskostnader och fördelningen av
sådana kostnader finns i rättegångsbalken. I mål om
skadestånd på grund av brott gäller, oavsett om
handläggningen  sker  enligt  tvistemåls-  eller
brottmålsreglerna,  bestämmelserna  i  18  kap.
rättegångsbalken. Enligt huvudregeln i 18 kap. 1 §
skall den som vinner bifall till sin talan få sina
kostnader för rättegången ersatta av motparten. Den
nuvarande  utformningen  av  regelsystemet  för
rättegångskostnader innebär sålunda att en person
som har utsatts för brott i vissa fall kan komma att
bli  skyldig  att  betala  ersättning  för
rättegångskostnader   till   den   som   är
skadeståndsskyldig på grund av brottet. När det är
fråga om handläggning enligt reglerna för brottmål
gäller enligt 31 kap. 11 § tredje stycket emellertid
den  viktiga  begränsningen att det ansvar för
rättegångskostnad som målsäganden kan åläggas är
begränsat till den särskilda kostnad som orsakats av
det enskilda anspråket.
Ifrågavarande spörsmål om skyldighet för brottsoffer
att ersätta gärningsmannens rättegångskostnader har
mot  bakgrund  av  ett  par aktuella rättsfall
uppmärksammats   under   senare   tid.   I
Brottsofferutredningens  betänkande (SOU 1998:40)
Brottsoffer - Vad har gjorts?  Vad bör göras?
framhålls  att  frågan om rättegångskostnadernas
fördelning i tvistemål om skadestånd borde studeras,
vilket dock inte kunde  ske  inom  ramen  för
utredningens uppdrag.
Mot den nu angivna bakgrunden utarbetades inom
Justitiedepartementet under år 1998 en promemoria
med  förslag  till  en  ny  bestämmelse  i
skadeståndslagen som innebär vissa inskränkningar i
brottsoffers  ansvar  för  rättegångskostnader.
Promemorian har efter remissbehandling lagts till
grund för förslagen i den nu aktuella propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås nya bestämmelser i 6 kap. 5
§ skadeståndslagen om begränsning av brottsoffers
skyldighet  att  ersätta  en skadeståndsskyldigs
rättegångskostnader. Förslaget  innebär  att ett
brottsoffer  som har tillerkänts ersättning för
lidande enligt  1  kap.  3  § skadeståndslagen
(kränkningsersättning) inte skall behöva betala den
skadeståndsskyldiges rättegångskostnader  även om
brottsoffret  har  förlorat  processen. Undantag
föreslås gälla om det finns särskilda skäl mot en
begränsning av kostnadsansvaret. Vissa fall där det
finns särskilda skäl för en begränsning och där
ersättning för sveda och värk, lyte eller annat
stadigvarande men eller olägenheter i övrigt har
dömts ut för skador som har orsakats av brott
föreslås också omfattas av bestämmelserna.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj
2000.

Motionerna

I tre motioner som har väckts under den allmänna
motionstiden 1999 förespråkas lagändringar för att
begränsa  brottsoffers  skyldighet  såvitt avser
skadeståndsskyldigas anspråk på rättegångskostnader.
Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) begär i motion Ju730
ett tillkännagivande  om att lagstiftningen bör
ändras så att brottsoffret inte riskerar att behöva
betala gärningsmannens rättegångskostnader (yrkande
2).
Även Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) förespråkar i
motion Ju725 en ändring av reglerna om brottsoffers
ansvar  för  rättegångskostnader,  och  enligt
motionärerna bör riksdagen begära att regeringen
utreder frågan (yrkande 6).
Lars Björkman och Anita Sidén (båda m) kritiserar i
motion Ju806 att brottsoffer kan tvingas betala
gärningsmannens rättegångskostnader och begär ett
tillkännagivande om behovet av ändrade lagregler på
området.

Utskottets ställningstagande

Utskottet är för sin del ense med regeringen om
vikten  av att rättsordningen upprätthåller ett
rimligt mått av skydd för och stöd till dem som
drabbas av brott. När en person som har utsatts för
brott  blir skyldig att betala ersättning  för
rättegångskostnader  till  gärningsmannen  kan
betalningsskyldigheten många gånger, som regeringen
påpekar, uppfattas som en ytterligare kränkning
utöver själva brottet.
Mot denna bakgrund delar utskottet regeringens och
motionärernas uppfattning om att det är berättigat
att i vissa fall inskränka brottsoffers ansvar för
rättegångskostnader. Utskottet vill därför ansluta
sig till de i propositionen framlagda förslagen,
vilka synes väl avvägda och som dessutom får anses
tillgodose de motionsvis framställda önskemålen.
Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen
samt avstyrker motionerna Ju725 yrkande 6, Ju730
yrkande 2 och Ju806.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande  brottsoffers  ansvar  för
rättegångskostnader
att riksdagen med avslag på motionerna 1999/2000:Ju725
yrkande 6, 1999/2000:Ju730  yrkande  2  och
1999/2000:Ju806 antar regeringens förslag till
lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207).
Stockholm den 7 mars 2000

På lagutskottets vägnar

Tanja Linderborg

I beslutet har deltagit: Tanja Linderborg (v), Rolf
Åbjörnsson (kd), Marianne Carlström  (s),  Stig
Rindborg (m), Rune Berglund (s), Henrik S Järrel
(m), Nikos Papadopoulos (s), Elizabeth Nyström (m),
Marina Pettersson (s), Christina Nenes (s), Tasso
Stafilidis (v), Kjell Eldensjö (kd), Berit Adolfsson
(m), Anders Berglöv (s), Viviann Gerdin (c), Ana
Maria Narti (fp) och Christina Pettersson (s).


Propositionens lagförslag

Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen
(1972:207)