Översyn av reglerna för pyrotekniska varor

Innehåll

Dir. 1998:88

Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 1998.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att se över reglerna för hantering av pyrotekniska varor. Utredaren skall kartlägga arten och omfattningen av de skador och olägenheter som sådana varor kan orsaka. Utredaren skall ta ställning till om nuvarande regler bör skärpas med förbud eller andra begränsningar såvitt avser handel med och hantering av pyrotekniska varor. Översynen skall dessutom omfatta frågor om produktkontroll, tillsyn och information. Också erfarenheter från andra länder bör inhämtas. I uppdraget ingår även att belysa de oklarheter som kan finnas när det gäller reglerna för hanteringen av pyrotekniska varor, bl.a. i fråga om möjligheter att ta varorna i beslag och när det gäller förvaring av dessa.

Bakgrund

Inom begreppet pyrotekniska varor faller dels nyttoprodukter såsom exempelvis militära knallskott och nödraketer men även rena nöjesprodukter såsom fyrverkeriartiklar, inklusive smällare. I fortsättning åsyftas här med termen pyrotekniska varor sådana pyrotekniska varor som är avsedda för nöjesändamål, s.k. nöjesfyrverkerier.

Användning av sådana pyrotekniska varor är en gammal tradition i Sverige och ett nöje för många människor. Samtidigt innebär användningen problem, dels i form av direkta skador på människor, egendom och djur, dels genom de olägenheter i övrigt som framför allt okynnessmällandet innebär. Någon entydig och tillförlitlig statistik över omfattningen av skador finns emellertid inte tillgänglig. Detta beror bl.a. på svårighet att få tillgång till skadeinformation som kommer sjukvården tillhanda. Till de angivna problemen kommer de miljöeffekter som följer med användningen av pyrotekniska varor.

Näringsutskottet (bet. 1997/98:NU11) genomförde ett remissförfarande inför behandlingen av motioner om pyrotekniska varor under våren 1998. De inkomna remissvaren finns att tillgå hos utskottet. Av de femton remissinstanserna anser sju - bl.a. Konsumentverket, Folkhälsoinstitutet, Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund och Svenska Kennelklubben - att förbud mot smällare bör införas. Rikspolisstyrelsen ställer sig tveksam till ett sådant förbud men anser att bestämmelserna om pyrotekniska varor bör ses över. Även Socialstyrelsen och Sprängämnesinspektionen ser risker med att införa ett förbud mot smällare. Sprängämnesinspektionen och Svenska kommunförbundet anser också att en översyn bör göras. Företrädarna för branschen menar att den gällande lagstiftningen är tillräcklig, men att en skärpt kontroll och tillsyn samt ökad information behövs.

Frågan om en översyn av reglerna för pyrotekniska varor har även aktualiserats inom Regeringskansliet bl.a. genom uppvaktningar och skrivelser. Exempelvis har det s.k. Antismällarprojektet som initierats av Hundägarnas intresseförening uppvaktat jordbruksministern i ärendet med syfte att kartlägga och komma till rätta med vissa problem i samband med pyrotekniska varor. Mot bl.a den bakgrunden anordnade jordbruksministern ett seminarium i december 1997 om smällare och raketer där användning av och risker med dessa produkter diskuterades. Vid seminariet deltog företrädare från myndigheter, organisationer och näringen. Det framkom bl.a. att pyrotekniska varor orsakar en rad olägenheter och skador. Särskilt kan nämnas bränder orsakade av pyrotekniska varor och skador på person i form av brännskador och nedsatt hörsel. Därtill kommer miljöproblem och att sällskapsdjur förorsakas stort lidande genom bl.a. den höga ljudnivån hos vissa produkter och att dessa används under långa tidsperioder.

Sprängämnesinspektionen har under de senaste åren vidtagit olika åtgärder som gäller pyrotekniska varor. Informationen har intensifierats och förbud mot s.k. flygande skott har införts. Vidare pågår inom inspektionen en översyn av bestämmelserna om förvaring av explosiva varor bl.a. fyrverkeriartiklar. Problemen när det gäller användningen av pyrotekniska varor gör att en samlad översyn är motiverad. Verksamheten med pyrotekniska varor regleras främst av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt av ordningslagen (1993:1617). Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar hantering och import av sådana varor. Syftet med lagen är att förhindra att dessa varor orsakar oavsiktlig brand eller explosion samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion vid hantering av varorna. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har genom lagen bemyndigats att närmare ange området för lagens tillämplighet när det gäller att bestämma och närmare definiera de varor som skall inrymmas under benämningen explosiva varor. Den som hanterar explosiva varor skall vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förhindra oavsiktlig brand eller explosion och för att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion. Pyrotekniska varor ingår som en del av de explosiva varorna och skall godkännas av Sprängämnesinspektionen innan de får tas in i landet eller säljas. I beslut om godkännande anger inspektionen de villkor som skall gälla vid förvärv och innehav av olika typer av fyrverkeripjäser bl.a. åldersgränser.

En fråga som varit aktuell under senare år har varit möjligheten att med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor föreskriva som villkor att försäljningen av nöjesfyrverkerier endast får ske viss kortare tid av året. Justitiekanslern har i beslut den 3 oktober 1997 uttalat sig i frågan. Ordningslagen (1993:1617) reglerar bl.a. användningen av pyrotekniska varor. Syftet med dessa bestämmelser är att förebygga olägenheter från ordningssynpunkt. I ordningslagen stadgas det att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Enligt ordningslagen har vidare regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun möjlighet att meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

Uppdraget

Mot denna bakgrund bör en särskild utredare tillkallas för att
- kartlägga arten och omfattningen av skador och andra olägenheter som kan uppkomma vid hantering av pyrotekniska varor,
- ta ställning till om nuvarande regler bör skärpas med förbud eller andra begränsningar såvitt avser handel med och hantering av sådana pyrotekniska varor särskilt när det gäller smällare och andra nöjesfyrverkeriartiklar med knalleffekt,
- se över de oklarheter och problem som kan finnas när det gäller reglerna för pyrotekniska varor, bl.a. när det gäller förvaring av dessa, möjligheterna att ta varorna i beslag samt möjligheterna att inhämta skadestatistik,
- se över frågor om produktkontroll, tillsyn och information samt
- lämna förslag till de författningsändringar som kan behövas till följd av översynen.

Utredningsarbetet

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt redovisa konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

Utredaren skall vid genomförandet av sitt uppdrag ta del av Näringsutskottets betänkande 1997/98:NU11 samt det material som framkommit i samband med det seminarium som jordbruksministern anordnade den 8 december 1997 om smällare och raketer. Utredaren bör samråda med berörda myndigheter och organisationer.

Utredaren skall inhämta erfarenheter från andra länder samt vid utarbetande av eventuella författningsändringar redovisa hur dessa förhåller sig till de principer om fri rörlighet för varor som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I sitt arbete skall utredaren vidare beakta den pyrotekniska branschens karaktär av småföretagsbransch och analysera förslagens konsekvenser för nyetablering och tillväxt i småföretag.

Samtliga förslag skall kostnadsberäknas och finansiering skall redovisas för föreslagna åtgärder.

Redovisning av uppdragetUtredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 1999.