Inriktning av mål 3 m.m. inom EG:s strukturfonder under nästa programperiod 2000-2006

Innehåll

Dir. 1998:76

Beslut vid regeringssammanträde den 17 september 1998.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att inför nästa programperiod för EG:s strukturfonder föreslå dels inriktning av ett nytt program för mål 3, dels former för hur det nya programmet skall tas fram, dels också vad som bör beaktas i den nya organisationen för programmet utifrån erfarenheterna från innevarande programperiod. Motsvarande förslag skall lämnas för det nya gemenskapsinitiativet inom socialfonden. Utredaren skall analysera erfarenheterna av innevarande programperiod i Sverige och ett antal andra medlemsstater samt analysera och utvärdera erfarenheterna av den nuvarande organisationen för mål 3, mål 4 samt Employment och Adapt.

Utredningsuppdraget skall redovisas senast den 26 februari 1999.

Bakgrund

Genom medlemskapet i Europeiska unionen deltar Sverige i den gemensamma regional- och strukturpolitik som finansieras via EG:s strukturfonder. Dessa är socialfonden, regionalfonden, jordbruksfonden och fiskefonden. För innevarande period gäller att det av medlen från dessa fonder avsätts ca 90 procent till sex olika mål för regional- och strukturpolitiken, 9 procent till ett antal gemenskapsinitiativ och 1 procent till s.k. pilotprojekt.

Aktuella mål för Sverige är:
- Mål 2 Omvandling av regioner med industriell tillbakagång,
- Mål 3 Bekämpning av långtids- och ungdomsarbetslöshet,
- Mål 4 Kompetensutveckling av anställda,
- Mål 5a Lantbrukets och fiskets omstrukturering och modernisering,
- Mål 5 b Utveckling av landsbygden samt
- Mål 6 Utveckling av glest befolkade områden. Europeiska socialfonden, som i första hand omfattar mål 3 och mål 4, utgår från individen och skall bidra till utveckling av mänskliga resurser i vid mening. Den inriktas bl.a. på åtgärder som syftar till att förbättra möjligheterna för arbetslösa att få arbete, skapa lika förutsättningar på arbetsmarknaden och medverka till kompetensutveckling.

Mål 3 syftar till att slussa in ungdomar på arbetsmarknaden, bekämpa långtidsarbetslösheten och integrera dem som riskerar att uteslutas från arbetsmarknaden. Mål 3-programmet administreras av Arbetsmarknadsverket.

Mål 4 syftar till att åstadkomma förnyelse av arbetsorganisation och ökad kompetensutveckling hos företag och anställda. Mål 4-programmet administreras av Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling.

Inom socialfonden finns också två gemenskapsinitiativ, nämligen Employment och Adapt.

Employment har till syfte att genom transnationella utvecklingsprojekt öka jämställdheten på arbetsmarknaden och förbättra möjligheterna till arbete för arbetshandikappade, invandrare och flyktingar samt ungdomar.

Adapt syftar till att genom transnationella utvecklingsprojekt underlätta för anställda att klara arbetsmarknadens förändrade krav, skapa nya arbetstillfällen och stärka företagens konkurrensförmåga.

Employment och Adapt administreras av Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling.

Regeringen har den 28 februari 1998 gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling och dess verksamhet. Syftet är att ge regeringen underlag för framtida ställningstaganden om hur den nya generationens EU-program inom myndighetens ansvarsområden och närliggande verksamhet bör organiseras. Uppdraget skall redovisas den 15 oktober 1998.

Innan nuvarande programperiod löper ut vid utgången av år 1999 måste ett nytt beslut fattas om EU:s regional- och strukturpolitik för nästa programperiod som omfattar åren 2000-2006. För närvarande pågår inom EU bl.a. ett arbete med förslag till ett nytt regelverk för strukturpolitiken framlagt av EG-kommissionen. Sverige deltar i denna beredning i ministerrådet tillsammans med övriga medlemsstater. Beslutande organ är Europeiska unionens råd. Tidpunkten för beslut om det nya regelverket är beräknat till första halvåret 1999.

Enligt kommissionens förslag till nytt regelverk skall de nuvarande sex målen för nästa programperiod reduceras till tre mål. Det nya mål 3 skall omfattas av socialfonden och syfta till att stödja anpassningen och moderniseringen av politiken och systemen när det gäller utbildning, yrkesutbildning och sysselsättning. Det nya gemenskapsinitiativet inom socialfonden inriktas på samarbete mellan medlemsstaterna för att utveckla nya metoder för att bekämpa diskriminering när det gäller möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden.

Uppdraget

Utredarens uppgift skall vara att redovisa förslag till inriktning och formerna för framtagandet av ett nytt program för det nya horisontella mål 3 och det nya gemenskapsinitiativet, som skall finansieras av socialfonden under nästa programperiod 2000-2006.

Utredaren skall också, utifrån den analys och utvärdering som skall göras, lämna förslag om vad som bör beaktas när det gäller organisationen av det nya mål 3 och det nya gemenskapsinitiativet.

Förslagen skall grundas på följande utgångspunkter:
- EU:s sysselsättningsriktlinjer skall utgöra en grund för strukturpolitiken.
- EG-kommissionens förslag till nytt regelverk för strukturstödet inom EU och den beredning av förslaget som pågår inom EU.
- Sambandet mellan det nya mål 3 och det nya gemenskapsinitiativet å ena sidan och den nationella arbetsmarknads- och utbildningspolitiken på olika nivåer och de årliga nationella handlingsplanerna å den andra sidan. Inriktningen skall vara att insatserna skall förstärka varandra. Utredaren skall också belysa sambanden mellan det föreslagna nya mål 3 och de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen, mål 1 och mål 2, samt de nya utbildningsprogrammen.
- Förslagen i den rapport om kompetensutveckling i arbetslivet som arbetsgruppen för kompetensutveckling har överlämnat till arbetsmarknadsministern i september 1998.
- Att samordningen mellan strukturfondsprogram och utbildningsprogram bör förbättras.

Intresset för lokal förankring utifrån nationella och regionala förhållanden. I detta sammanhang är det viktigt att belysa frågor som rör partnerskapets sammansättning, roller och ansvar.

Utredaren skall vidare redovisa de erfarenheter som parterna, vilka ingått i kommittéer på regional och central nivå för mål 3, mål 4, mål 6 samt för Employment och Adapt gjort under innevarande programperiod. Dessutom skall utredaren analysera de erfarenheter som kan dras av den nuvarande organisationen för ovanstående program.

Uredaren skall vidare beakta Statskontorets utvärdering av Svenska EU- programkontoret för utbildning och kompetensutveckling.

Utredaren skall också ta del av erfarenheter som gjorts i andra medlemsstater, särskilt Danmark, Finland, Storbritannien och Österrike.

Genomförandet av utredningsuppdraget

Utredningsuppdraget skall utföras i nära kontakt med de parter som nu ingår i berörda kommittéer.

Utredaren skall genom remissmöten samla in synpunkter från alla berörda aktörer.

Utredaren skall vidare samråda med följande:
- Arbetsmarknadsverket och övriga centrala fondmyndigheter, Högskoleverket, Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling samt Riksrevisionsverket, Statskontoret och EU-Bedrägeridelegationen.
- Den beredningsgrupp för strukturfondsfrågor som är inrättad inom Regeringskansliet.
- Den arbetsgrupp inom Regeringskansliet som bereder regeringens ståndpunkter inför förhandlingarna i ministerrådet beträffande EG- kommissionens förslag till ett nytt regelverk för strukturpolitiken.
- Den arbetsgrupp som tillsatts inom Regeringskansliet för att förbereda svenska ståndpunkter till de nya utbildningsprogrammen.
- Den särskilde utredaren som regeringen utsett för att lämna förslag till genomförande av geografiskt avgränsade strukturfondsprogram under perioden 2000-2006.

Utredaren skall i sitt arbete beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt att redovisa konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

Redovisning av uppdraget

Utredningsarbetet skall redovisas senast den 26 februari 1999.