Tilläggsdirketiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) Kunskapscentrum för ekologiskt hållbar utveckling - styrning, organisation m.m.

Innehåll

Dir. 1998:72

Beslut vid regeringssammanträde den 3 september 1998.

Sammanfattning av uppdraget

Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) får genom tilläggsdirektiv i uppdrag att i samråd med universitetet i Umeå och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå förbereda bildandet av ett kunskapscentrum för ekologisk hållbarhet med placering i Umeå.

Miljövårdsberedningen skall för den nya myndigheten lämna förslag om bl.a. instruktion, budget, organisation och former för samverkan med kommunerna, näringslivet och forskarvärlden samt med Regeringskansliet och andra myndigheter.

Uppdraget skall redovisas i sin helhet senast den 19 december 1998 med en delredovisning senast den 15 oktober 1998.

Bakgrund

Politiken för en ekologiskt hållbar utveckling innefattar insatser inom en rad olika områden. Att bygga upp och förmedla kunskaper och erfarenheter är ett viktigt komplement till de omfattande satsningar som sker på fysiska investeringar.

Riksdagen har i samband med budgetbeslutet för 1998 (prop. 1997/98:1, utg.omr. 18, bet. 1997/98:BoU1, rskr. 1997/98:81) ställt sig bakom regeringens förslag till inriktning av stödet till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället. I propositionen föreslår regeringen bl.a. att det skall bildas ett kompetenscentrum, som kan ge stöd till kommunerna i arbetet med investeringsprogrammen samt sprida erfarenheterna från de lokala investeringsprogrammen. Regeringen beslöt därför den 5 februari 1998 genom tilläggsdirektiv att ge Miljövårdsberedningen i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur inrättandet av ett fristående kunskapscentrum, samlokaliserat med ett universitet eller en högskola, skall genomföras (dir. 1998:13).

Miljövårdsberedningen har den 16 juli 1998 till Regeringen överlämnat rapporten (1998:2) Kunskapscentrum för ekologiskt hållbar utveckling. I rapporten föreslås att ett kunskapscentrum bildas med placering i Umeå. Den 13 augusti 1998 höll Miljödepartementet en hearing om förslaget.

Uppdraget

Miljövårdsberedningen får i uppdrag att i samråd med Universitetet i Umeå och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå förbereda bildandet av en ny myndighet som skall vara ett kunskapscentrum för ekologisk hållbarhet.

Centret skall fungera som en samlings- och spridningspunkt för kunskaper, forskningsrön, idéer och erfarenheter kring ekologisk hållbarhet, såväl nationellt som internationellt. Det skall stimulera kontakterna mellan kommuner, organisationer, företag, investerare, forskare, högskolor/universitet, myndigheter och andra aktörer som söker eller som kan bidra med kunskap och erfarenheter inom området. Centrets verksamhet skall också bidra till att de som forskar får del av vunna erfarenheter och möjligheter att pröva tillämpningar av sin forskning. Centret kan identifiera områden där det finns behov av ytterligare forskning, vilket kan verka stimulerande på forskningsvärlden.

Centret skall bidra till att de som ansvarar för samhällsplaneringen och de som beslutar om investeringar, dvs kommuner, företag, organisationer och hushåll, får hjälp att välja de lösningar som bäst främjar ekologisk hållbarhet, samtidigt som hänsyn tas till samhällsekonomiska effekter, till arbetsmiljön, till näringslivets förutsättningar, m.m. Centrets viktigaste uppgift skall vara att på ett aktivt sätt stödja kommunerna i arbetet med att ta fram och genomföra lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet samt att sprida erfarenheter från dessa program.

Miljövårdsberedningen skall för den nya myndigheten lämna förslag om
1. instruktion och regleringsbrev,
2. budget och finansiering,
3. arbetsformer, kompetens, organisation och bemanning,
4. styrelsesammansättning,
5. former för samverkan med kommunerna, näringslivet och forskarvärlden samt med Regeringskansliet och andra myndigheter,
6. lokaler samt annan utrustning,
7. strategi för ett effektivt införskaffande av administrativa tjänster.

Centret skall lokaliseras till Umeå i huvudsak enligt det förslag som presenterats av Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Centret skall starta sin verksamhet senast den 1 januari 1999.

Förutsättningarna för uppdragsfinansierad verksamhet skall analyseras. Särskilt skall den modell som föreslagits av Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå övervägas. För- och nackdelar med uppdragsfinansierad verksamhet skall redovisas och förslag härom lämnas till regeringen under punkten 5 ovan.

I uppdraget ingår också att undersöka möjligheterna att få bidrag från EU eller från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling för t.ex. uppbyggnad av IT-kommunikation.

Uppdraget skall genomföras i samverkan med Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Miljövårdsberedningen skall i sitt arbete beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) och om att redovisa konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

Den del av uppdraget som avser punkterna 1 till 4 ovan skall redovisas senast den 15 oktober 1998. I övrigt skall uppdraget redovisas senast den 19 december 1998.