Tilläggsdirektiv till Kommittén för brottsförebyggande arbete

Innehåll

Dir. 1998:31

Beslut vid regeringssammanträde den 16 april 1998.

Sammanfattning av uppdraget

Regeringen har i dag tillkallat en särskild utredare som fått i uppdrag att utreda och analysera frågan om medlingens roll i rättssystemet. Regeringen har vidare gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med medling.

Kommittén för brottsförebyggande arbete skall sprida kunskap om de typer av projekt som försöksverksamheten skall omfatta samt verka för att nya projekt initieras runt om i landet efter modell av de olika projekttyperna.

Kommittén skall vidare - inom ramen för sitt uppdrag - i samråd med Brottsförebyggande rådet och den särskilde utredaren välja ut de projekt som skall omfattas av försöksverksamheten samt fördela ekonomiskt stöd till dessa.

Bakgrund

På flera orter i landet pågår i dag medlingsverksamhet. Med medling avses i detta sammanhang att gärningsman och brottsoffer möts inför en medlare med anledning av ett brott. Medlingsverksamheten har vuxit fram spontant och utan styrning från statsmakterna. De olika projekten bedrivs inom olika organisationer och med delvis olika målsättning. Medlingsverksamhet förekommer bl.a. inom polisen och socialtjänsten och är i första hand inriktad på unga lagöverträdare. Det förekommer också på vissa håll medling inom ramen för den verksamhet som bedrivs av brottsofferjourerna. Det har även tagits initiativ till medlingsverksamhet inom andra frivilligorganisationer och inom näringslivet.

Verksamheten är som regel inriktad på att en uppgörelse i någon form skall uppnås vid mötet mellan gärningsman och brottsoffer. Uppgörelsen kan bestå i att gärningsmannen åtar sig att betala skadestånd till den som blivit utsatt för brottet eller att han på annat sätt gottgör denne. Mötet kan också resultera i att den unge lagöverträdaren helt enkelt ber brottsoffret om ursäkt. Medling torde bara förekomma vid erkända brott.

Den verksamhet som bedrivs i dag har huvudsakligen varit inriktad på att låta unga lagöverträdare få konfronteras med följderna av sina brott. Det finns också medlingsverksamhet som primärt syftar till att utgöra ett led i rehabiliteringen av offren för brotten. Brottsofferfonden har lämnat ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet.

Regeringens uppdrag i fråga om medling

Frågan om medling har under en längre tid varit föremål för mångas intresse och medling också varit föremål för utredning. Någon genomgripande analys av medlingens funktion och dess betydelse i rättssystemet har dock inte gjorts. Regeringen har i dag beslutat att tillkalla en särskild utredare som skall utreda och analysera frågan om medlingens roll i rättssystemet.

Det är angeläget att den medlingsverksamhet som redan finns fortsätter att utvecklas och att medlingsverksamheten utvidgas. Det är också angeläget att de erfarenheter som redan finns tas till vara. Regeringen har därför i dag gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med medling. Brottsförebyggande rådet har också fått i uppdrag att följa upp och utvärdera försöksverksamheten. Rådet skall i samråd med Kommittén för brottsförebyggande arbete och den särskilde utredaren bestämma vilka typer av projekt som skall omfattas av försöksverksamheten.

Kommittén för brottsförebyggande arbete skall sprida kunskap om de typer av projekt som försöksverksamheten skall omfatta samt verka för att nya projekt initieras runt om i landet efter modell av de olika projekttyperna.

Kommittén skall - med beaktande av vad som angetts i regeringens uppdrag till Brottsförebyggande rådet - i samråd med rådet och den särskilde utredaren välja ut de projekt som skall omfattas av försöksverksamheten samt fördela ekonomiskt stöd till dessa. Fördelningen av ekonomiskt stöd skall ske inom ramen för de medel kommittén förfogar över.

Kommittén bör senast den 15 oktober 1998 till regeringen lämna en redogörelse för de projekt som skall omfattas av försöksverksamheten.