Samordning av lokalt Agenda 21-arbete

Innehåll

Dir. 1998:25

Beslut vid regeringssammanträde den 2 april 1998.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild samordnare tillkallas med uppgift att samordna det lokala Agenda 21-arbetet. Samordnarens huvuduppgifter skall vara att

föra en aktiv dialog om Agenda 21-arbetet med lokala Agenda 21- kommittéer, kommuner, företag och andra lokala aktörer,

sprida erfarenheter och information om metoder och arbetssätt bl. a. genom ett forum för ekologisk omställning,

förmedla förslag på förändringar till de myndigheter som ansvarar för den nationella samordningen av Agenda 21 och till internationella organ samt

följa det fortsatta internationella arbetet med den lokala Agenda 21- processen så att erfarenheter kan föras i båda riktningarna.

Bakgrund

Regeringen tillkallade Nationalkommittén för Agenda 21 (M 1995:02) genom beslut den 16 mars år 1995. Nationalkommittén överlämnade 1997 sitt slutbetänkande (SOU 1997:105) "Fem år efter Rio - resultat och framtid".

Om Agenda 21-processen, det lokala samarbete mellan olika deltagare från ideella organisationer, företag och offentliga sektorn som vidtar och utvecklar åtgärder som minskar den kort- och långsiktiga belastningen på miljön, drar Nationalkommittén slutsatsen att det behövs en fortsatt nationell samordning för att vidareutveckla arbetet med Agenda 21 och med en hållbar utveckling.

Vid HABITAT II-konferensen 1996 om boende, bebyggelse och stadsutveckling behandlades frågor av särskilt intresse för det fortsatta arbetet med Agenda 21. Det gällde bland annat behovet av samverkan genom lokala partnerskap och införandet av verklig delaktighet från de olika lokala aktörerna i planering och förvaltning av städer och bebyggelsemiljöer.

Vid FN:s generalförsamlings nittonde extra möte i New York 1997 (UNGASS 19) beslutades bl.a. att det lokala arbetet med Agenda 21 skall fortsätta i världens stater. Avrapportering är planerad år 2002 i samband med konferensen "Rio + 10".

Regeringen presenterade i budgetpropositionen (prop. 1997/98:1, utg.omr. 18, bet 1997/98:BoU1, rskr. 1997/98:81) ett förslag till investeringsprogram för ekologisk hållbarhet. Riksdagen har godkänt huvudinriktningen för de lokala investeringsprogrammen samt beslutat att 5,4 miljarder kronor avsätts för detta ändamål under perioden 1998-2000.

Fördelningen av medel till lokala investeringsprogram är nära knutet till det lokala Agenda 21-arbetet. Regeringen gör den bedömningen att detta arbete i hög utsträckning ger kommunerna förutsättningar att aktivt och effektivt initiera och samordna de lokala investeringsprogrammen. Ett brett inriktat arbete i kommunerna med lokala Agenda 21, som även tar till vara intentionerna i Habitatagendan, bör därför komma att ge ett värdefullt och avgörande underlag för den framtida utvecklingen av den lokala investeringsverksamheten.

Regeringen konstaterar att Agenda 21-processen nu går in i ett genomförandeskede. Detta innebär att omfattande inventeringar och utredningar på den centrala nivån inte är lika aktuella som tidigare. Mycket arbete återstår dock när det gäller förankring och vidareutveckling. Det lokala Agenda 21-arbetet berör en rad aktörer såsom ideella föreningar, företag, kommunala och andra offentliga verksamheter, främst i kommunerna. En ändamålsenlig samordning behövs av de åtgärder som vidtas för att stödja och främja utvecklingen av det lokala arbetet.

Regeringen tillkallar mot denna bakgrund en samordnare för det lokala Agenda 21-arbetet.

Uppdraget

Samordnaren skall

i en aktiv dialog med kommuner och andra aktörer, såsom ideella föreningar, företag och offentliga verksamheter, sprida erfarenheter och goda exempel på insatser, arbetssätt och metoder för det lokala Agenda 21-arbetet, bland annat genom att ansvara för en referensgrupp, som regeringen avser att tillsätta, vilken skall arbeta som ett forum för ekologisk omställning,

medverka till att lokalt förankrade förslag till åtgärder, som t.ex. förändringar i regelverk, förs vidare till berörda myndigheter samt

följa det arbete som sker i FN:s kommitté för Hållbar utveckling (CSD) vad gäller det lokala Agenda 21-arbetet.

Regeringens avsikt är att samordnarens verksamhet skall fungera som en samverkansfunktion mellan det lokala Agenda 21-arbetet och arbete på andra olika nivåer i samhället. Behovet av förankring i en vidare krets, exempelvis med lokala Agenda 21-kommittéer, kommuner och företag, kan t.ex. tillgodoses genom särskilda referensgrupper vid olika tidpunkter. En sådan referensgrupp, som regeringen avser att utse, skall arbeta som ett forum för ekologisk omställning. Detta forum skall förmedla erfarenhetsutbyte om investeringsåtgärder för ökad ekologisk hållbarhet. Ett sådant forum kan också förmedla erfarenheter från genomförda investeringar och andra åtgärder som syftar till att öka den ekologiska hållbarheten i samhället. Forumet kan förmedla erfarenheterna t.ex. till de kommuner och lokala Agenda 21-kommittéer som ännu inte fått stöd för sina lokala investeringsprogram.

Miljövårdsberedningen har fått regeringens uppdrag (dir. 1998:13) att utreda och lämna förslag på hur inrättandet av ett fristående kunskapscentrum (Centrum för ekologisk hållbarhet) samlokaliserad med ett universitet/högskola skall genomföras. Inriktningen skall vara att centret skall inrättas under år 1998. Inrättas ett sådant centrum kan de insatser samordnaren genomför bli ett viktigt komplement till de erfarenheter som avses tillföras därifrån från pågående forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Samordnaren skall dessutom redovisa erfarenheterna av det lokala Agenda 21-arbetets betydelse för användningen av de lokala investeringsprogrammen och omvänt.

En uppgift för samordnaren blir också att ta del av den fortsatta internationella Agenda 21-processen.

Samordnaren skall beakta det arbete med hållbar utveckling som bedrivs av den särskilda statsrådsdelegationen inom regeringen.

Samordnaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och utredare att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

Redovisning av uppdraget

Samordnaren skall senast den 15 januari år 1999 lämna en rapport över det pågående arbetet till regeringen. Samordnaren skall därefter slutligt redovisa sitt arbete och sina genomförda åtgärder i en rapport till regeringen senast vid utgången av år 1999.