Tilläggsdirektiv till 1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05)

Innehåll

Dir. 1998:22

Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 1998.

Sammanfattning av uppdraget

Det uppdrag som 1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05) fick av regeringen skall inte längre omfatta domstolarnas antal och placering (domstolsväsendets yttre organisation). Uppdraget begränsas till att avse frågor om domstolarnas beredningsorganisation (inre organisation) samt notarie- och domarutbildningen. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 1998.

Bakgrund

Domstolskommittén har enligt sina ursprungliga direktiv (dir. 1995:102) i uppgift att föreslå en ny domstolsorganisation som kan uppfylla högt ställda krav på kvalitet, effektivitet och kompetens i rättsskipningen. Den nya organisationen skall enligt direktiven på sikt medföra avsevärt sänkta kostnader.Enligt tilläggsdirektiv (dir. 1997:50) står det även kommittén fritt att lämna kompletterande förslag som tillgodoser de ökande kraven på kvalitet, effektivitet och kompetens i rättsskipningen även om dessa förslag inte leder till så omfattande kostnadssänkningar som angivits i de ursprungliga direktiven. Kommittén får också enligt sin begäran överväga lösningar som innebär en sammanläggning av tingsrätter och länsrätter. Uppdraget skall redovisas i sin helhet senast den 3 april 1998.

Kommittén har i en skrivelse till regeringen den 5 december 1997 hemställt att tiden för utredningen förlängs till den 1 oktober 1998. Kommittén har därefter i en skrivelse till regeringen den 16 februari 1998 hemställt att regeringen tar kommitténs uppdrag under förnyat övervägande. Som skäl har anförts att en reform av tingsrättsorganisationen, så långtgående som kommittédirektiven anger, inte vinner stöd av ledamöterna i kommittén. Kommittén ifrågasätter därför det meningsfulla i att utredningsuppdraget drivs vidare med den utformning som uppdraget för närvarande har. Kommittén anser vidare att det är mycket angeläget att det grundmaterial som tagits fram under utredningsarbetets gång används i det fortsatta arbetet.

Uppdraget

Enligt regeringens mening måste moderniseringen och reformeringen av domstolsväsendet fortsätta. De krav på moderna arbetsformer och ökad kvalitet som regeringen pekat på i de tidigare direktiven gäller alltså alltjämt. Att så är fallet bekräftas av Riksrevisionsverket som i en rapport (RRV 1997:48) om domstolsväsendet uttalat att såväl arbetsformer som organisation måste förändras för att domstolsväsendets resurser skall kunna utnyttjas effektivt. Det är således mycket angeläget att reformarbetet drivs vidare.

Enligt Domstolskommittén går det dock inte nu att få stöd av ledamöterna i kommittén för en så långtgående reform av tingsrättsorganisationen som kommittédirektiven anger. Det nödvändiga reformarbetet i fråga om domstolsväsendets yttre organisation måste därför enligt regeringen bedrivas i andra former. Dessa frågor skall följaktligen inte längre ingå i kommitténs uppdrag. När det gäller beredningsorganisationen samt notarie- och domarutbildningen skall kommittén redovisa sina överväganden och förslag enligt tidigare lämnade direktiv. Domstolskommittén skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 1998.

Det är angeläget att det grundmaterial som tagits fram om bl.a. den yttre organisationen används i det fortsatta arbetet om domstolsväsendets organisation. Mot denna bakgrund har regeringen i dag beslutat att Domstolskommitténs ordförande generaldirektören Bertil Hübinette skall sammanställa och till regeringen redovisa det grundmaterial som tagits fram i de delar som inte längre omfattas av kommitténs uppdrag. Grundmaterialet skall redovisas senast den 1 oktober 1998.