Tilläggsdirektiv till Rådet mot skadliga våldsskildringar (U 1990:03)

Innehåll

Dir. 1998:110

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 1998.

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Europeiska unionens råd har antagit en rekommendation som syftar till att genom självreglering stärka skyddet för minderåriga och den mänskliga värdigheten inom såväl traditionella audiovisuella medier som nya elektroniska medier. Rådet mot skadliga våldsskildringar (Våldsskildringsrådet) får i uppdrag att
-informera berörda branscher om innehållet i rekommendationen,
-följa branschernas självreglerande arbete med de frågor som rekommendationen omfattar,
-fungera som stöd och samtalspartner i frågor som rör skydd av barn och den mänskliga värdigheten, om branscherna så önskar,
-fortlöpande rapportera till Kulturdepartementet och Näringsdepartementet om hur branschernas självregleringsarbete fortskrider. Arbetet med uppdraget skall fortsätta så länge rekommendationen gäller eller regeringen fattar ett annat beslut. Våldsskildringsrådet skall vidare medverka i Radio- och TV-verkets uppdrag att följa utvecklingen inom medierna.

Våldsskildringsrådets nuvarande uppdrag

Våldsskildringsrådet inrättades år 1990 som ett organ i enlighet med kommittéförordningen med uppgift att samordna verksamhet mot skadliga våldsskildringar i rörliga bilder. Tyngdpunkten i denna uppgift ligger på information och utbildning. Rådet har bl.a. i uppdrag att följa marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen, följa de erfarenheter som massmedie- och påverkansforskare gör på området samt etablera en nära kontakt med videobranschen och kontinuerligt diskutera fortsatta åtgärder för självsanering.

EU-rekommendationen om skydd av minderåriga och den mänskliga värdigheten

Europeiska unionens råd har antagit "Rådets rekommendation 98/560/EG av den 24 september 1998 om utvecklingen av konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och informationstjänster genom främjande av nationella system för att uppnå en jämförbar och effektiv skyddsnivå för minderåriga och för den mänskliga värdigheten". Rekommendationen vänder sig till medlemsstaterna, berörda branscher och kommissionen. Den omfattar alla audiovisuella tjänster och informationstjänster som görs tillgängliga för allmänheten, oavsett spridningssätt. Som exempel nämns radio- och TV-sändningar, privata direktanslutna tjänster eller tjänster på Internet. Medlemsstaterna rekommenderas att, som ett komplement till lagstiftningen, främja inrättandet på frivillig grund av nationella system för skydd av minderåriga och den mänskliga värdigheten inom de olika mediebranscherna. Vidare rekommenderas medlemsstaterna att samarbeta på gemenskapsnivå för att utveckla metoder för en jämförbar utvärdering. Kommissionen ansvarar för att utveckla dessa metoder tillsammans med berörda nationella myndigheter. Två år efter antagandet av rekommendationen skall kommissionen överlämna en utvärderingsrapport om dess effekter till Europaparlamentet och ministerrådet.

Radio- och TV-verkets uppdrag att följa utvecklingen inom medierna

Radio- och TV-verket har sedan den 1 juli 1998 ett allmänt uppdrag att följa och årligen redovisa utvecklingen inom medieområdet. Verket skall tillsammans med Granskningsnämnden för radio och TV, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå samt Våldsskildringsrådet utarbeta ett förslag till hur mediemyndigheterna skall samverka kring en sådan rapport. I arbetet ingår även att finna former för en lättillgänglig redovisning av myndigheternas publicerade material. I Våldsskildringsrådets uppdrag att samordna insatser mot skadliga våldsskildringar ligger bl.a. att följa marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen samt massmedie- och påverkansforskningen. Rådet bör därför kunna bidra med värdefull kunskap om utvecklingen inom medierna.

Tilläggsuppdraget

Rekommendationen anger att medlemsstaterna, som ett komplement till lagstiftningen, skall främja självreglering. Våldsskildringsrådet får i uppdrag att informera berörda branscher om innehållet i rådets rekommendation, följa branschernas självreglerande arbete med de frågor som rekommendationen omfattar samt, om branscherna så önskar, fungera som stöd och samtalspartner i frågor som rör skydd av barn och den mänskliga värdigheten. Uppdraget omfattar branscherna för såväl audiovisuella tjänster och informationstjänster som övriga tekniska upptagningar, t.ex. dator- och TV-spel. Våldsskildringsrådet förutsätts vid behov samråda med berörda myndigheter, bl.a. Granskningsnämnden för radio och TV, Post- och telestyrelsen samt Radio- och TV-verket. Våldsskildringsrådet skall fortlöpande rapportera till Kulturdepartementet och Näringsdepartementet om hur branschernas självregleringsarbete fortskrider. Målsättningen bör vara att dessa rapporter skall kunna användas som underlag för en jämförande utvärdering på EU-nivå av nationella åtgärder på de områden som omfattas av rekommendationen. Arbetet med uppdraget skall fortsätta så länge rekommendationen gäller eller regeringen fattar ett annat beslut. Våldsskildringsrådet skall vidare medverka i Radio- och TV-verkets uppdrag att tillsammans med myndigheter m.m. inom medieområdet utarbeta ett förslag till hur myndigheterna skall samverka om en rapport om utvecklingen inom medieområdet. I arbetet skall även ingå att finna former för en lättillgänglig redovisning av myndigheternas publicerade material.