Delegation för IT-omställningen inför år 2000

Innehåll

Dir. 1998:10

Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 1998

Sammanfattning av uppdraget

En särskild delegation tillkallas för att behandla frågor rörande omställningen av datorer och system vars funktioner måste ses över inför år 2000. Delegationen skall bestå av företrädare för viktiga samhällsintressen och vara ett samverkansorgan mellan privat och offentlig sektor. Delegationen skall noga följa arbetet med anpassningen inför år 2000 genom att löpande värdera hur arbetet fortskrider i samhällets olika sektorer. Delegationen skall uppmärksamma verksamhetsledningar på behov av insatser framförallt när det gäller samordning över samhällssektorer. Särskild vikt skall läggas vid hanteringen av väsentliga samhällsfunktioner.

Delegationen skall ge en sammanfattande lägesbeskrivning till regeringen den 1 oktober 1999 samt lämna en slutlig redovisning av uppdraget senast den 31 mars år 2000.

Bakgrund

Frågans omfattning

Det mest kända problemet inför millenniumskiftet är att programmen i många äldre men även nyare datasystem använder två siffror i stället för fyra vid angivandet av årtal. Dessa system kommer att ange år 2000 som år 00, vilket lika gärna kan vara år 1800 eller något annat århundrade. När en dator inte arbetar med korrekta datumangivelser finns en stor risk att fel kommer att uppstå. Bland annat kan datorsystem stanna eller producera felaktiga resultat.

Ett annat problem är de "datorchips" som finns inbyggda i olika produkter som har elektroniska komponenter som exempelvis flygplan, kassaregister, styr- och reglerutrustning inom industrin m.m. Dessa s.k. inbyggda eller inbäddade system kan ha datumfunktioner där årtalet bestäms av två siffror. Även i dessa fall är det svårt att bedöma vad som kommer att ske.

Arbetet med att lösa problemet pågår inom såväl offentlig som privat sektor. IT-kommissionen fungerar som en sammanhållande länk mellan privat och offentlig sektor. Statskontoret har kartlagt förhållandena i statliga myndigheter och lämnat rapporten Myndigheterna och informationssystemen - Övergången till år 2000. På samma sätt har Industriförbundet gjort en kartläggning bland sina medlemmar som redovisas i rapporten IT och övergången till år 2000 i industrin.

Statskontoret och översynen av statliga myndigheter

Statskontoret bistår med vägledning och har en samordnande roll när det gäller myndigheternas anpassning av informationssystemen inför år 2000. I förordningen (1997:30) om översyn av statliga myndigheters informationssystem inför år 2000, som trädde i kraft den 15 februari 1997 och gäller till utgången av år 1999, föreskriver regeringen bl.a. att: Myndigheterna skall analysera vilka tekniska anpassningar som behöver göras inför övergången till år 2000 i de informationssystem som är av väsentlig betydelse för egen eller andras verksamhet. Myndigheter som utövar tillsyn skall också redovisa en bedömning av anpassningsarbetet inom tillsynsområdet. Myndigheter som lyder omedelbart under regeringen skall svara för en samlad analys av underställda myndigheter.

Myndigheterna skall i anslutning till sina analyser utarbeta en plan för den anpassning som behövs. Statskontoret skall bistå med vägledning och metodstöd för myndigheternas analys- och anpassningsarbete. I enlighet med förordningen om översyn av statliga myndigheters informationssystem inför år 2000 lämnade Statskontoret den 15 september 1997 rapporten Myndigheterna och informationssystemen - Övergången till år 2000. I denna lägesrapport görs en samlad bedömning av statliga myndigheters översyn av informationssystemen inför år 2000. I rapporten konstaterar Statskontoret bl.a. att 2000-problematiken kan medföra allvarliga konsekvenser för verksamheten i ett sextiotal myndigheter, om anpassningen till millenniumskiftet inte blir klar i tid. I ett tjugotal av dessa myndigheter kan samhällskonsekvenser med negativa effekter för allmänheten uppstå. Statskontoret skall den 1 april 1998 lämna en rapport till regeringen avseende myndighetens arbete med anpassningen av verksamhetens IT-stöd till år 2000.

Statskontoret har tillskrivit ett antal myndigheter som utövar tillsyn över viktiga samhällsfunktioner och hemställt att myndigheterna skall göra en bedömning av risker i samhällsfunktioner vid övergången till år 2000. Denna rapport skall lämnas till Statskontoret senast den 17 februari 1998.

Ett antal samhällsfunktioner, utanför statsförvaltningen, är i hög grad beroende av fungerande informationsteknik för att inte medborgare och företag ska drabbas. Statskontoret anser att följande funktioner måste ägnas särskild uppmärksamhet: räddningstjänst, hälso- och sjukvård, telekommunikationer, transporter, finansiella tjänster och energiförsörjning.

Regeringens IT-kommission

IT-kommissionen har tagit initiativ till informationsutbyte och samverkan i 2000-frågorna mellan privat och offentlig sektor. Ett resultat av denna samverkan är bl.a. den 2000-märkning av produkter som tagits fram av IT-kommissionen, Industriförbundet, IT-företagen och Statskontoret. De företag som själva anser att de uppfyller de krav som anges i år 2000-definitionen kan sätta ett märke på sina produkter. Vidare har IT-kommissionen i samråd med Industriförbundet och Statskontoret utarbetat en verksamhetsdeklaration inför år 2000. Företag, myndigheter och andra organisationer kan använda verksamhetsdeklarationen för att öppet redovisa hur man arbetar med år 2000-problemet. IT-kommissionen har i sitt fortlöpande arbete med 2000- frågan byggt upp omfattande nätverk inom och mellan offentlig och privat sektor. Sekelskiftesgruppen består av representanter från myndigheter och olika branschorgan. Generalsgruppen består av personer från företag och myndigheter som är särskilt utsedda att leda arbetet med sekelskiftesanpassningen. Arbetsgrupper för särskilda problem t.ex. medvetandegörandet, inbäddade system och testning.

Målsättningen för kommissionens arbete har varit att få en allsidig kunskap om problemets omfattning och vilket arbete som pågår inom olika delar av offentlig sektor och näringsliv, att identifiera vem som har vilket ansvar samt skapa underlag för att utveckla åtgärdsprogram. I arbetet har också ingått att skapa och öka medvetenheten om 2000-problemet genom omfattande informationsinsatser.

IT-kommissionen har också arrangerat två seminarier. Det första hölls den 18 december 1996 och belyste problemen ur ett generellt perspektiv. Den 14 november 1997 anordnades ett seminarium i samarbete med Industriförbundet och Statskontoret om inbäddade system inför 2000-skiftet.

Slutsatserna från dessa möten återfinns i rapporterna IT-problem inför 2000-skiftet (SOU 1997:12) respektive Problem med inbäddade system inför 2000-skiftet (SOU 1998:21) från IT-kommissionen. Av slutsatserna framgår det att problemet ställer stora krav på en väl fungerande samordning om privat och offentlig sektor skall klara omställningen, men att problemet först och främst måste hanteras av respektive systemägare.

IT-kommissionen deltar också i internationellt samarbete om 2000-frågan.

Industriförbundet

Industriförbundet medverkar i de ansträngningar som görs i Sverige och internationellt för att säkerställa att problemet uppmärksammas och blir föremål för lämpliga åtgärder. Förbundet samverkar med ett flertal organisationer, inte minst regeringens IT-kommission. Detta samarbete har bl.a. resulterat i en allmänt accepterad definition på vad som krävs för att produkter, system och tjänster skall få märkas som 2000-säkra.

Under år 1997 genomförde förbundet en enkätundersökning för att utröna hur allvarliga problemen med millenniumskiftet är och hur de hanteras i företagen. Vidare genomfördes omkring trettio seminarier runt om i Sverige med målet att informera och engagera företagens ledningar i sekelskiftesfrågan.

Under år 1998 avser förbundet att spela en något mindre aktiv roll. Enligt förbundet måste problemen främst lösas av företagen själva och förbundet inriktar sig på att inom ramen för en rimlig insats ge stöd och förmedla kontakt och information till företag och branschorganisationer.

Uppdraget

Delegationen skall följa och värdera arbetet med anpassningen inför år 2000. Särskild uppmärksamhet skall ägnas väsentliga samhällsfunktioner såsom totalförsvar, räddningstjänst, hälso- och sjukvård, telekommunikationer, transporter, finansiella tjänster, samt energi- och vattenförsörjning. Delegationen skall värdera information om hur arbetet fortskrider och uppmärksamma dem som ligger inom riskzonen för att inte klara omställningen på ett tillfredsställande sätt.

Delegationens uppdrag löper fram till den 31 mars 2000. Fram till dess skall delegationen fortlöpande rapportera sina iakttagelser och analyser till regeringen. En sammanfattande lägesbeskrivning skall lämnas till regeringen den 1 oktober 1999. En slutgiltig redovisning av uppdraget skall göras senast den 31 mars 2000.

Delegationens sammansättning

Delegationens ledamöter skall väljas utifrån respektive persons förutsättningar att effektivt kunna utöva inflytande och sprida information inom sin samhällssektor. Antalet ledamöter bör inte överstiga tio personer för att säkerställa effektiva arbets- och beslutsformer.

Övrigt

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).