Regeringens proposition
1998/99:24

Ett sekretariat i Stockholm för Östersjöstaternas råd

Prop.
1998/99:24

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 oktober 1998

Göran Persson
Leif Pagrotsky
(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Östersjöstaternas råd har beslutat att förlägga sitt sekretariat till
Stockholm. Sverige har undertecknat ett avtal med sekretariatet om den
rättsliga ställningen i Sverige för sekretariatet och dess personal. I
propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet. Vidare föreslås att
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall även skall
omfatta institutet och dess tjänstemän.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall 4
3 Ärendet och dess beredning 5
4 Östersjöstaternas råd 5
5 Inrättande av sekretariatet 6
6 Avtalets innehåll 7
7 Godkännande av avtalet 9
8 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall 9
9 Kostnader 10
Bilaga 1 Beslut om inrättande av sekretariatet 11
Bilaga 2 Avtal om immunitet och privilegier för sekretariatet 19
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 oktober 1998 30

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner avtalet om immunitet och privilegier för sekretariatet för
Östersjöstaternas råd,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall
Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande
Tillämplig internatio-
nell överenskommelse

Internationella organ
Fysiska personer

61. Sekretariatet för
Östersjöstaternas råd
Sekretariatets tjänste-
män

Avtal den 23 oktober
1998 mellan Sverige
och sekretariatet för
Östersjöstaternas råd
om immunitet och
privilegier för
sekretariatet

____________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Ärendet och dess beredning
Östersjöstaternas råd har beslutat att förlägga sitt sekretariat till
Stockholm. Beslutet fattades genom skriftväxling mellan Danmarks
utrikesminister, som då innehade ordförandeskapet i rådet, och övriga
medlemsstaters utrikesministrar. Beslutet finns i bilaga 1.
Efter förhandlingar mellan representanter för den svenska regeringen
och sekretariatet har enighet nåtts om lydelsen av ett avtal om immunitet
och privilegier för sekretariatet. Östersjöstaternas råds ämbetsmanna-
kommitté har beretts tillfälle att lämna synpunkter på dess innehåll.
Avtalet finns i bilaga 2.
Regeringen beslutade den 22 oktober 1998 att avtalet skulle
undertecknas, vilket skedde den 23 oktober 1998.
Under ärendets beredning har samråd skett med närmast berörda
myndigheter, dvs. Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Generaltull-
styrelsen och Riksskatteverket.
Lagrådet
Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser
därför att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

4 Östersjöstaternas råd
Östersjöstaternas råd the Council of the Baltic Sea States - bildades
1992. Medlemmar i rådet är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland,
Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland och den europeiska
kommissionen.
Tanken bakom Östersjöstaternas råd var att skapa ett forum för att
knyta samman det framväxande samarbetet mellan länderna kring
Östersjön efter de genomgripande förändringarna i Östeuropa. Syftet
med samarbetet är att åstadkomma en genuint demokratisk utveckling i
Östersjöregionen och större sammanhållning mellan medlemsländerna
samt att säkerställa en gynnsam ekonomisk utveckling. Ett utökat
samarbete för att förbättra miljön i regionen är en viktig del. Rådet skall
fungera som ett forum för vägledning och samordning av samarbetet i
flertalet frågor av gemensamt intresse för medlemsländerna i regionen
utom när det gäller de rent säkerhetspolitiska frågorna.

Samarbetets form
Östersjöstaternas råd är ett samarbetsorgan för medlemsländernas
utrikesministrar och kommissionären för yttre förbindelser vid
Europeiska kommissionen. Rådet sammanträder en gång om året. I
samband därmed utfärdas en kommuniké som anger samarbetets
inriktning under det därpå följande året. Ordförandeskapet roterar varje
år mellan medlemsländerna utan någon särskilt fastställd ordning.
Sverige innehade ordförandeskapet 1995/96.
Mellan ministermötena utförs arbetet av en ämbetsmannakommitté
som har ett övergripande ansvar för att samordna genomförandet av
rådets beslut. Östersjöstaternas råd har vidare tre permanenta
arbetsgrupper som under ämbetsmannakommitténs överinseende svarar
för genomförandet av handlingsprogrammet inom sina respektive
områden. De tre områden handlingsprogrammen omfattar är
demokratistöd, medborgerlig säkerhet och mänskliga rättigheter,
ekonomiskt samarbete och kärnsäkerhet.
Östersjöstaternas råd har också tillsatt en särskild kommissarie för
demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter som har sitt
sekretariat i Köpenhamn. Kommissarien granskar aktivt utvecklingen av
demokratiska förhållanden och mänskliga rättigheter i regionen.
Östersjöstaternas råd är inte baserat på en formell internationell
överenskommelse utan på beslut fattade av ministrarna. Organisationen
har hittills saknat ett sekretariat. Insikten har emellertid vuxit fram bland
medelmsstaterna om att ett permanent sekretariat vore av stor vikt för
den fortsatta utvecklingen av samarbetet.

5 Inrättande av sekretariatet
Östersjöstaternas råd har nu fattat beslut om att inrätta ett permanent
sekretariat i Stockholm. Sekretariatets huvudsakliga uppgift är att ge
tekniskt stöd till ordförandeskapet. Detta innefattar bland annat stöd vid
förberedelse av möten samt vid genomförande av de beslut som fattas vid
dessa möten. Vidare skall sekretariatet sprida information om
verksamheten i Östersjöstaternas råd till allmänheten, massmedierna och
andra organ som arbetar med östersjöfrågor. Syftet med inrättandet är att
stärka samarbetet i rådet liksom den regionala identiteten, säkerställa
kontinuiteten mellan de växlande ordförandeskapen och erhålla ett
instrument för uppföljning av de beslut som fattas vid ministermöten.
Chefen för sekretariatet utses av medlemsstaterna i Östersjöstaternas
råd. Chefen skall under ordförandeskapets ledning samordna
sekretariatets verksamhet och rapportera härom till ämbetsmanna-
kommittén. Sekretariatet påbörjade sin verksamhet den 15 augusti 1998 i

lokaler som regeringen tillhandahållit i Strömsborg, Stockholm.
Sekretariatet inrättas inledningsvis för en tidsperiod om fem år varefter
ämbetsmannakommittén skall utvärdera dess verksamhet.

6 Avtalets innehåll
Allmänt om högkvartersavtal
Mellan en internationell organisation och regeringen i det land där
organisationen är permanent representerad ingås regelmässigt ett
högkvartersavtal. Sverige har ingått tre högkvartersavtal som är i kraft
idag. Det är ett avtal med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)
angående världssjöfartsuniversitetet i Malmö (prop. 1982/83:104), en
överenskommelse med Förenta nationernas Höge Kommissarie för
flyktingar om ett kontor i Stockholm för UNHCR:s representant för de
nordiska länderna (prop. 1985/86:14) och en överenskommelse med
Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA) om immunitet
och privilegier för institutet och dess anställda (prop. 1995/96:41).
Vidare avser regeringen att även ingå ett högkvartersavtal med Förenta
nationernas miljöprogram om ett samordningskontor i Kalmar för
projektet Globala utvärderingen av internationella vatten (prop.
1998/99:23).
Sekretariatet (artikel 2-7)
I avtalet definieras inledningsvis vissa uttryck som används i
avtalstexten. Härefter anges att sekretariatet skall tillerkännas den
rättskapacitet som krävs för att det skall kunna utföra sin verksamhet,
vilket innebär att sekretariatet är en juridisk person.
Sekretariatets lokaler i Stockholm skall vara okränkbara. För att
svenska myndigheter skall få tillträde till lokalerna krävs att
sekretariatets chef lämnat sitt tillstånd. Vid en eldsvåda eller annan
olycka som påkallar omedelbara skyddsåtgärder anses dock ett sådand
medgivande finnas. Svenska myndigheter skall vidta nödvändiga
åtgärder för att ge sekretariatets lokaler och personal säkerhet och skydd.
Dess arkiv skall vara okränkbart.
Sekretariatet skall åtnjuta immunitet mot alla slags rättsliga
förfaranden utom i fråga om dels tredje mans krav på skadestånd på
grund av trafikolycka, dels genkäromål som har direkt anknytning till en
talan som väckts av sekretariatet. Vidare kan sekretariatet besluta att i ett
visst fall avstå från att åberopa sin immunitet.
Sekretariatet skall vara befriat från alla direkta skatter. Sekretariatet
skall också, vid betydande inköp av varor eller tjänster inom ramen för
dess verksamhet, vara befriat från indirekta skatter i den utsträckning
som medges internationella organisationer i Sverige enligt lagen
(1994:200) om mervärdesskatt. Befrielsen omfattar dock inte skatter som
snarare är att betrakta som avgifter för utförda tjänster från det allmännas
sida.
Tjänstemännen vid sekretariatet (artikel 8-10)
Tjänstemännen skall åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden som
grundas på muntliga eller skriftliga uttalanden de gjort i egenskap av
tjänstemän vid sekretariatet eller åtgärder de vidtagit i denna egenskap.
Alla dokument som finns i tjänstemannens besittning skall vara
okränkbara.
Tjänstemän som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige när
anställningen påbörjas skall vara befriade från skatt och sociala avgifter
på lön och annan ersättning som betalas ut av sekretariatet. Dessa
tjänstemän skall vidare, liksom familjemedlemmar som ingår i deras
hushåll, vara undantagna från de svenska reglerna om invandrings-
restriktioner. De skall också ha rätt att utan tull och införselavgifter föra
in möbler och personliga tillhörigheter, inklusive ett motorfordon, i
samband med att de tillträder sin befattning vid sekretariatet.
Sekretariatets chef skall härutöver, såvida han eller hon inte är svensk
medborgare eller bosatt i Sverige när anställningen påbörjas, åtnjuta de
förmåner som vanligen tillkommer diplomatiska sändebud i motsvarande
ställning enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.
Övriga bestämmelser (artikel 11-16)
Det land som är värd för sekretariatet skall inte ha någon ekonomisk
fördel av dess lokalisering gentemot andra medlemsländer i
Östersjöstaternas råd. I den utsträckning tjänstemän, som är svenska
medborgare eller bosatta i Sverige när anställningen påbörjas, betalar
inkomstskatt på sin lön från sekretariatet skall sekretariatet kompenseras
genom att dessa intäkter återbetalas till sekretariatets allmänna budget.
Om inte så skedde, skulle Sverige de facto komma att ge ett lägre
nettobidrag till sekretariatets verksamhet än den andel som slagits fast i
beslutet om inrättande av sekretariatet.
På samma sätt som i andra avtal om immunitet och privilegier gäller
att dessa förmåner beviljas endast för att sekretariatets arbete skall kunna
bedrivas på ett effektivt sätt och inte för att gynna den enskilde.
Immuniteten för en tjänsteman kan därför hävas, om den anses hindra
rättvisans gång. Beslut om hävande av immuniteten fattas i fråga om
tjänstemännen av chefen för sekretariatet i samråd med ordföranden i
Östersjöstaternas råd, och i fråga om chefen för sekretariatet av
ordföranden i Östersjöstaternas råd i samråd med ämbetsmanna-
kommittén. De personer som åtnjuter immunitet och privilegier enligt
avtalet är givetvis skyldiga att iaktta svensk lagstiftning, om det inte
inkräktar på de förmåner som har beviljats enligt avtalet.
Avtalet träder i kraft den första dagen i månaden efter det att
regeringen underrättat sekretariatet att riksdagen godkänt avtalet, dock att
bestämmelserna i artikel 5, 9 och 11 skall tillämpas från och med den 15
augusti 1998 då sekretariatet påbörjade sin verksamhet.

7 Godkännande av avtalet
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet om immunitet och
privilegier för sekretariatet.

Skälen för regeringens förslag: Inom ramen för det vidare
östersjösamarbetet spelar det svenska engagemanget i Östersjöregionen
en central roll och är av hög prioritet. Genom att Östersjöstaternas råd
beslutat förlägga sitt sekretariat till Stockholm har Sverige blivit värdland
för ett viktigt internationellt organ.
Sekretariatet är ett internationellt organ med fast institutionell struktur
upprättat genom en internationell överenskommelse i skriftlig form.
Internationella organ av sådan karaktär betraktas som folkrättsliga
subjekt och anses böra tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet
och vissa andra förmåner för att på ett från värdlandet oberoende sätt
kunna fullgöra de uppgifter staterna lämnat organet. Immunitet innebär
att en talan inför domstol eller en ansökan om verkställighet skall
avvisas. Privilegier innebär vissa undantag från nationell lagstiftning.
Genom avtalets bestämmelser erhåller sekretariatet och dess tjänstemän
immunitet och privilegier motsvarande vad som gäller för andra
internationella organisationer av liknande karaktär.

8 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall
Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall skall även omfatta sekretariatet och dess tjänstemän.

Skälen för regeringens förslag: För att avtalets bestämmelser skall bli
gällande inför svenska myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.
Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och
personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § åtnjuter vissa i en
bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana
organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller
avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör kompletteras så
att den också omfattar sekretariatet och dess tjänstemän. Immuniteten
och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av avtalet.
Avtalet träder i kraft den första dagen i månaden efter det att
regeringen underrättat sekretariatet att riksdagen godkänt avtalet, dock att
bestämmelserna i artikel 5, 9 och 11 skall tillämpas från och med den 15
augusti 1998. Med hänsyn till att det inte säkert kan anges när avtalet blir
bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den
dag regeringen bestämmer.

9 Kostnader
Enligt regeringens bedömning torde de enda kostnader som uppkommer
som en direkt följd av denna proposition vara den kompensation som
Sverige skall lämna till sekretariatets budget för att täcka de
inkomstskatter som betalas av svenskar som är anställda vid sekretariatet.
Sveriges allmänna bidrag till sekretariatet är budgeterat i anslaget B1,
Bidrag till vissa internationella organisationer, inom utgiftsområde 5,
Utrikesförvaltning och internatinell samverkan.

Beslut om inrättande av sekretariatet
Skrivelse från Danmarks utrikesminister i egenskap av
ordförande i Östersjöstaternas råd till de övriga utrikes-
ministrarna i Östersjöstaternas råd, däribland Sveriges
utrikesminister

Översättning

Copenhagen, 2 February 1998

Köpenhamn den 2 februari 1998
Dear Lena Hjelm-Wallén,

Kära Lena Hjelm-Wallén
At our CBSS Ministerial Session in
Riga on 2-3 July 1997, we
instructed the Committee of Senior
Officials (CSO) to consider the
question of the need for a
permanent international secretariat
of the CBSS and to submit the
appropriate recommendations to
ministers for decision by written
procedure.

Vid ministermötet i Östersjö-
staternas råd i Riga den 2 3 juli
1997 uppmanade vi ämbets-
mannakommittén att behandla
frågan om behovet av ett
permanent internationellt
sekretariat för Östersjöstaternas råd
och att inkomma med vederbörliga
rekommendationer till ministrarna
för beslut genom skriftligt
förfarande.

It has been reported to me by the
Chairman of the CSO that there is
now consensus on a set of recom-
mendations on the establishment of
a secretariat in Stockholm.

Ämbetsmannakommitténs ordför-
ande har meddelat mig att det nu
föreligger enighet om ett antal
rekommendationer för inrättande
av ett sekretariat i Stockholm.
Please confirm, if possible before
20 February 1998, that you agree
on the establishment of a CBSS
secretariat according to the enclo-
sed modalities, and that you agree
to decide in written procedure.

Var vänlig att bekräfta, om möjligt
före den 20 februari 1998, att Ni
samtycker till inrättandet av ett
sekretariat för Östersjöstaternas råd
enligt bifogade villkor och att Ni
samtycker till att fatta beslut
genom skriftligt förfarande.

Yours Sincerely,

Niels Helveg Petersen

Er tillgivne

Niels Helveg Petersen

Villkor för inrättandet av sekretariatet

Establishment of a CBSS
Secretariat

Inrättande av ett sekretariat för
Östersjöstaternas råd
The Governments of the Council of
the Baltic Sea States decide to
establish a permanent international
secretariat of the CBSS and they
agree on the following elements in
this report:

Regeringarna i Östersjöstaternas
råd beslutar härmed att inrätta ett
permanent internationellt sekre-
tariat för Östersjöstaternas råd och
är överens om följande delar i
denna rapport.
1. Aims and Functions of the
Secretariat

1. Sekretariatets syfte och uppgifter
a. The main function of the
secretariat is to provide technical
assistance to the CBSS presidency.

a. Sekretariatets huvudsakliga
uppgift skall vara att ge
ordförandeskapet i Östersjöstater-
nas råd tekniskt stöd.

Technical assistance shall i.a.
include

Detta stöd skall bl.a. innefatta
följande:
- under the guidance of the
presidency assistance in the
preparation of:
under ordförandeskapets ledning
stöd vid förberedelse av

the CBSS Ministerial Sessions,
and Heads of Government
meetings, and

other meetings within the CBSS
at officials or experts level,

Östersjöstaternas råds minis-
termöten och regeringschefsmöten,
samt

andra möten inom Öster-
sjöstaternas råd på tjänstemanna-
nivå eller expertnivå;

- support to the presidency for the
implementation of decisions made
above mentioned meetings and
sessions.

stöd till ordförandeskapet för
genomförande av beslut som fattats
vid ovannämnda möten och
sammanträden.
It shall also in the context of an
information policy to be decided
upon provide support to the
efforts of the presidency to increase
public awareness of the signific-
ance and activities of the CBSS,
increase the visibility of the Baltic
Sea States co-operation, support
the Council Presidency in its role
as spokesman and inform, under
the guidance of the presidency, the
public, media and other bodies in
this region about the Council''''s
activities.

Inom ramen för en informa-
tionspolitik som senare skall
fastställas, skall sekretariatet också
stödja ordförandeskapets strävan
att höja allmänhetens medvetande
om betydelsen av Östersjöstaternas
råd och verksamhet, öka
synligheten av samarbetet mellan
Östersjöstaterna, stödja rådets
ordförandeskap i dess roll som
talesman och, under
ordförandeskapets ledning, inform-
era allmänheten, massmedierna och
andra organ i området om rådets
verksamhet.

Furthermore, it shall assist the
troika in ensuring continuity
between rotating presidencies.

Sekretariatet skall även biträda
trojkan med att säkerställa
kontinuitet mellan de växlande
ordförandeskapen.

b. in particular, the secretariat shall

b. Sekretariatet skall särskilt
- carry out tasks under the
guidance of the presidency,
including maintaining continu-
ous contact with the working
groups of the Council, creating
links between the Council and
other government and non-
government institutions active in
cross-border co-operation in the
Baltic Sea area, and if necessary
co-ordinating with expert
bodies;

- utföra uppgifter under ordför-
andeskapets ledning, däribland
hålla fortlöpande kontakt med
rådets arbetsgrupper, upprätta
förbindelse mellan rådet och
andra statliga institutioner och
frivilligorganisationer som ägnar
sig åt gränsöverskridande sam-
arbete inom Östersjöområdet
och vid behov samordna med
expertorgan,
- support the CSO and its working
groups in transmitting informa-
tion on projects of all kinds
(economics, transport, environ-
ment, infrastructure, justice and
home affairs); to this end the
secretariat shall maintain close
contact with all government,
intergovernmental and NGO
actors in the region;

- stödja ämbetsmannakommittén
och dess arbetsgrupper i att
sprida information om projekt
av alla slag (ekonomi, transport,
miljö, infrastruktur, rättsliga och
inrikes frågor); i detta syfte skall
sekretariatet hålla nära kontakt
med alla statliga och mellan-
statliga aktörer och frivillig-
organisationer i området,
- in the context of an information
policy, the secretariat shall serve
as a focal point of information,
including the preparation of the
CBSS newsletter, preparing and
maintaining an archive of CBSS
documents and other documen-
tation on co-operation in the
Baltic Sea area and creating
greater transparency by distribu-
ting i.a. information material
relevant to the work of the
CBSS and other institutions and
formations active in Baltic Sea
Region co-operation.

- i fråga om informationspolitik
tjäna som sammanhållande or-
gan för information, vilket inne-
fattar framställning av Östersjö-
staternas råds nyhetsbrev, inrätta
och vidmakthålla ett arkiv för
Östersjöstaternas råds
handlingar och annan
dokumentation om samarbetet i
Östersjöområdet och skapa
större öppenhet bl.a. genom att
sprida informationsmaterial som
är relevant för den verksamhet
som bedrivs av Östersjöstaternas
råd och andra institutioner och
organ som ägnar sig åt
samarbete i Östersjöområdet.

2. Review Clause

2. Översynsklausul
Five years after the secretariat has
taken up its duties, the CSO shall
examine the need for its continued
activity, and report its findings to
the first coming Council meeting.

Fem år efter det att sekretariatet har
inlett sin verksamhet skall ämbets-
mannakommittén pröva behovet av
dess fortsatta verksamhet och
rapportera sina slutsatser till
nästkommande rådsmöte.
3. Structure of the Secretariat

3. Sekretariatets struktur
The head will be nominated by the
Council members through consen-
sus (title: Head or Director of the
Secretariat for the CBSS). Under
the guidance of the presidency, the
Head of secretariat determines and
co-ordinates the work of the
secretariat. He/she reports to the
CSO through the presidency.

Chefen skall utses av råds-
medlemmarna med enhällighet.
(Titeln skall vara: chef eller
direktör för sekretariatet för
Östersjöstaternas råd). Han eller
hon skall under ordförandeskapets
ledning bestämma och samordna
sekretariatets verksamhet och
rapportera till ämbetsmanna-
kommittén via ordförandeskapet.

The Head of secretariat is assisted
by three staff members.

Chefen för sekretariatet skall
biträdas av tre tjänstemän.
All staff members will be
nominated on the basis of merits in
a manner which takes account of
geographical balance and of the
principle of rotation.

Alla tjänstemän skall utnämnas på
grundval av sina meriter med
beaktande av den geografiska
balansen och rotationsprincipen.
The Head of secretariat establishes
an appropriate (modest) adminis-
trative substructure.

Chefen för sekretariatet skall
upprätta en lämplig (måttlig)
administrativ organisation.
Acceptance of seconded personnel
is subject to approval of the CSO
and on condition that the sending
Government or sponsoring institu-
tion contributes to the overhead
costs (travel, communication etc.).

Antagandet av sekonderad personal
skall vara föremål för ämbets-
mannakommitténs godkännande
och vara underställt villkoret att
den sändande regeringen eller den
sponsrande institutionen bidrar till
att täcka allmänna omkostnader
(såsom resor och korrespondens).

Contracts for all staff, professional
and technical, shall be offered for a
period of up to three years with
possibility of prolongation.

Kontrakt för all personal, den
handläggande såväl som den
biträdande, skall erbjudas för en tid
om högst tre år med möjlighet till
förlängning.

Classification and salaries shall be
established according to practice in
international organisations such as
The Council of Europe.

Klassificering och löner skall
fastställas i enlighet med praxis i
internationella organisationer så-
som Europarådet.
4. Seat of the Secretariat

4. Sekretariatets säte
The seat of the secretariat shall be
Stockholm.

Sekretariatet skall ha sitt säte i
Stockholm.
5. Working Language

5. Arbetsspråk
The working language of the
secretariat will be English.

Sekretariatets arbetsspråk skall
vara engelska.
6. Establishment of the Budget of
the Secretariat

6. Upprättande av sekretariatets
budget
The first budget of the secretariat
shall be kept within a yearly limit
of 2 MIO. DEM.

Sekretariatets första budget skall
hållas inom en årlig ram av 2
miljoner tyska mark.
The Head of secretariat submits a
draft budget for the following year
to the chairman of the CSO.

Chefen för sekretariatet skall
förelägga ordföranden i ämbets-
mannakommittén ett budgetförslag
för det påföljande året.

CSO considers the draft and
decides upon the budget before the
end of the year.

Ämbetsmannakommittén skall
behandla budgetförslaget och anta
budgeten före årets utgång.
Financial regulations shall be those
of the host country.

Värdlandets ekonomiska före-
skrifter skall tillämpas.
State auditor of host country is
responsible for auditing. State audi-
tor of other member countries shall
have access to accounts.

Värdlandets statliga revisorer skall
vara ansvariga för revisionen. De
statliga revisorerna i de övriga
medlemsländerna skall ha tillgång
till räkenskaperna.

Premises will be provided by the
host country free of charge. Costs,
other than rent, are covered by the
budget.

Värdlandet skall kostnadsfritt
tillhandahålla lokaler. Alla andra
kostnader än hyreskostnader skall
täckas av budgeten.
7. Financing of the Secretariat

7. Finansiering av sekretariatet
Contributions by member countries
are paid according to the following
scale:

Medlemsländernas bidrag skall
betalas enligt följande skala:
Denmark
12 %

Danmark
12 %

Estonia
4 %

Estland
4 %

Finland
12 %

Finland
12 %

Germany
12 %

Tyskland
12 %

Iceland
4 %

Island
4 %

Latvia
4 %

Lettland
4 %

Lithuania
4 %

Litauen
4 %

Norway
12 %

Norge
12 %

Poland
12 %

Polen
12 %

Russia
12 %

Ryssland
12 %

Sweden
12 %

Sverige
12 %

8. Legal Status

8. Rättslig ställning
The secretariat shall have such
legal capacity as is necessary for
the exercise of its functions. In
particular it shall possess the
capacity to contract, to acquire and
dispose of movable and immovable
property, and to institute and
participate in legal proceedings.

Sekretariatet skall ha den rättsliga
ställning som är nödvändig för att
det skall kunna utöva sin
verksamhet. Det skall särskilt ha
behörighet att hyra, förvärva och
avyttra lös och fast egendom samt
att inleda och vara part i rättsliga
förfaranden.
9. Start of Operation

9. Inledande av verksamheten
The secretariat shall start opera-
tions no later than 1 April 1998.
Sekretariatet skall inleda sin verk-
samhet senast den 1 april 1998.

Svarsskrivelse från Sveriges utrikesminister till Danmarks
utrikesminister

Översättning

Stockholm, 17 February 1998

Stockholm den 17 februari 1998
Dear Niels Helveg Petersen,

Bäste Niels Helveg Petersen,
I have the honour to acknowledge
receipt of your letter of 2 February
1998 regarding the establishment
of a permanent international secre-
tariat of the Council of the Baltic
Sea States in Stockholm.

Jag har äran att bekräfta mot-
tagandet av Er skrivelse av den 2
februari 1998 om inrättande av ett
permanent internationellt sekre-
tariat för Östersjöstaternas råd i
Stockholm.
Hereby I confirm, through this
written procedure, that I agree on
the establishment of a permanent
international secretariat of the
Council of the Baltic Sea States
according to the modalities en-
closed with your letter.

Jag bekräftar genom detta skriftliga
förfarande att jag samtycker till
inrättandet av ett permanent inter-
nationellt sekretariat för Östersjö-
staternas råd enligt de villkor som
föreslås i Er skrivelse.
Yours sincerely,

Lena Hjelm-Wallén

Er tillgivna,

Lena Hjelm-Wallén

Avslutande skrivelse från Danmarks utrikesminister till
Sveriges utrikesminister

Översättning

Copenhagen, 29 April 1998

Köpenhamn den 29 april 1998
Dear Lena Hjelm-Wallén,

Kära Lena Hjelm-Wallén,
Further to my letter on the
establishment of a permanent
secretariat of the Council of the
Baltic Sea States, it is my pleasure
to inform you that all members of
the Council have responded posi-
tively in the written procedure.

I anslutning till min skrivelse om
inrättande av ett permanent
sekretariat för Östersjöstaternas råd
har jag nöjet att meddela Er att alla
rådsmedlemmarna har svarat
jakande genom skriftligt
förfarande.
Hence, the formal decision on the
establishment of the secretariat in
Stockholm has been reached. A
reference to the decision will also
be included in the conclusions of
the up-coming Ministerial Session
in Nyborg, Denmark.

Sålunda har det formella beslutet
att inrätta sekretariatet i Stockholm
fattats. En hänvisning till beslutet
kommet också att ingå i
sammanfattningen till det kom-
mande ministermötet i Nyborg i
Danmark.
Yours sincerely,

Niels Helveg Petersen

Er tillgivne,

Niels Helveg Petersen

Avtal om immunitet och privilegier för sekretariatet

Agreement
between the Government of the
Kingdom of Sweden
and the Secretariat of the
Council of the Baltic Sea States
on the Privileges and
Immunities of the Secretariat

Översättning

Avtal
mellan Konungariket Sveriges
regering
och Östersjöstaternas råds
sekretariat
om immunitet och privilegier
för sekretariatet

The Government of the Kingdom of
Sweden and the Secretariat of the
Council of the Baltic Sea States

Konungariket Sveriges regering
och sekretariatet för Östersjö-
staternas råd,
Considering that the Ministers of
Foreign Affairs of Denmark,
Estonia, Finland, Germany, Iceland,
Latvia, Lithuania, Norway, Poland,
the Russian Federation and
Sweden, members of the Council of
the Baltic Sea States, by written
procedure have agreed on the estab-
lishment of a permanent inter-
national Secretariat of the Council
of the Baltic Sea States in Stock-
holm according to the modalities
proposed by the Presidency on 2
February 1998;

som beaktar att utrikesministrarna
i Danmark, Estland, Finland,
Island, Lettland, Litauen, Norge,
Polen, Ryska Federationen,
Sverige och Tyskland, som är
medlemmar i Östersjöstaternas råd,
genom skriftligt förfarande har
beslutat att inrätta ett permanent
internationellt sekretariat för
Östersjöstaternas råd i Stockholm i
enlighet med ordförandeskapets
förslag den 2 februari 1998,
Considering that it is necessary to
regulate further certain matters in
relation to the establishment of the
Secretariat of the Council of the
Baltic Sea States in Stockholm;

som beaktar att det är nödvändigt
att ytterligare reglera vissa frågor i
anslutning till inrättandet av
Östersjöstaternas råds sekretariat i
Stockholm,
Have agreed as follows:

har kommit överens om följande:

Article 1
Definitions

Artikel 1
Definitioner
For the purposes of this Agreement:

I detta avtal avses med
a) "Secretariat" means the
Secretariat of the Council of the
Baltic Sea States in Stockholm;

a) sekretariatet: Östersjöstaternas
råds sekretariat i Stockholm,
b) "Government" means the
Government of the Kingdom of
Sweden;

b) regeringen: Konungariket
Sveriges regering,
c) "CBSS" means the Council of
the Baltic Sea States;

c) CBSS: Östersjöstaternas råd,
d) "CSO" means the Committee of
Senior Officials of the Council of
the Baltic Sea States;

d) CSO: Östersjöstaternas råds
ämbetsmannakommitté,
e) Head of the Secretariat means
the person appointed as Head of the
Secretariat and during his or her
absence any other staff member
specially designated to act on his or
her behalf;

e) chefen för sekretariatet: den
som utnämnts till chef för
sekretariatet och under hans eller
hennes frånvaro varje annan
tjänsteman som särskilt utsetts att
företräda honom eller henne,
f) "Officials of the Secretariat
means the Head of the Secretariat
and all members of the staff of the
Secretariat;

f) tjänstemän vid sekretariatet:
chefen för sekretariatet och varje
medlem av dess personal,
g) "Official functions" means
activities carried out by the
Secretariat in pursuance of its
purpose as defined in the modalities
enclosed in the written procedure
establishing the Secretariat, includ-
ing its administrative activities.

g) officiella uppgifter: verksamhet
som utförs av sekretariatet för att
genomföra dess ändamål som detta
definieras i de villkor som bifog-
ades det skriftliga förfarande
genom vilket sekretariatet inrätta-
des, inbegripet dess administrativa
verksamhet.

Article 2
Legal Capacity

Artikel 2
Rättslig ställning
The Secretariat shall have such
legal capacity as is necessary for
the exercise of its functions. In
particular it shall possess the
capacity to contract, to acquire and
dispose of movable and immovable
property, and to institute and
participate in legal proceedings.

Sekretariatet skall ha den rättsliga
ställning som är nödvändig för att
det skall kunna utöva sin
verksamhet. Det skall särskilt ha
behörighet att hyra, förvärva och
avyttra lös och fast egendom samt
att inleda och vara part i rättsliga
förfaranden.
Article 3
Inviolability and Immunity of the
Secretariat

Artikel 3
Okränkbarhet och immunitet för
sekretariatet
1. The premises of the Secretariat
shall be inviolable. Swedish
authorities may not gain access to
the same without consent of the
Head of the Secretariat. Such
consent may, however, be deemed
to have been given in the event of
an outbreak of fire or some other
severe accident necessitating im-
mediate measures.

1. Sekretariatets lokaler skall vara
okränkbara. Svenska myndigheter
skall inte äga tillträde till dessa
utan medgivande av sekretariatets
chef. Sådant medgivande skall
dock anses vara lämnat i händelse
av brand eller annan allvarlig
olycka som kräver omedelbar
åtgärd.
2. The competent Swedish author-
ities shall take appropriate
measures for the safety and
protection of the premises and
personnel of the Secretariat.

2. Behöriga svenska myndigheter
skall vidta nödvändiga åtgärder för
att trygga säkerhet och skydd för
sekretariatets lokaler och dess
personal.
3. The archives of the Secretariat,
which includes all correspondence,
documents, manuscripts, photo-
graphs, films, recordings, graphic
presentations and computer
programmes, shall be inviolable
wherever located and by
whomsoever held.

3. Sekretariatets arkiv, vilket
inbegriper all korrespondens, alla
dokument, manuskript, fotografier,
filmer, upptagningar, grafiska
framställningar och dataprogram,
skall vara okränkbart var det än
finns och oberoende av innehavare.
4. The Secretariat and its property,
wherever located and by whom-
soever held, shall enjoy immunity
from every form of legal process,
except in the case of:

4. Sekretariatet och dess egendom,
var det än finns och oberoende av
innehavare, skall åtnjuta immunitet
mot varje slags rättsligt förfarande,
utom i fall av:
a) an express waiver of immunity in
a particular case by the Head of
Secretariat;

a) ett uttryckligt hävande av
immuniteten i ett visst fall av
sekretariatets chef,
b) a civil action by a third party for
damages arising out of an accident
caused by a motor vehicle or other
means of transport belonging to, or
operated on behalf of, the
Secretariat;

b) talan i tvistemål av tredje man
om skadestånd på grund av
olyckshändelse förorsakad av
motorfordon eller annat transport-
medel som tillhör sekretariatet
eller framförs för dess räkning,

c) a counter-claim directly con-
nected with a legal process initiated
by the Secretariat.

c) genkäromål som har direkt
anknytning till ett rättsligt förfar-
ande som inletts av sekretariatet.

Article 4
Flag and Emblem

Artikel 4
Flagga och emblem
The Secretariat shall be entitled to
display its flag and emblem, or the
flag and emblem of the CBSS, on
the premises and means of transport
of the Secretariat.

Sekretariatet skall ha rätt att föra
sin flagga och anbringa sitt
emblem eller Östersjöstaternas
råds flagga och emblem på sina
lokaler och transportmedel.
Article 5
Exemption from Taxes and Duties

Artikel 5
Befrielse från skatter och
avgifter
1. Within the scope of its official
functions, the Secretariat shall be
exempt from all direct national and
municipal taxes. The Secretariat
shall also be exempt from value
added tax and all other indirect
taxes which form part of the price
to be paid on important purchases
of goods made by the Secretariat
and services rendered for official
use, to the extent which Swedish
law permits for international organ-
izations in Sweden.

1. Inom ramen för sina officiella
uppgifter skall sekretariatet vara
befriat från alla direkta nationella
och kommunala skatter. Sekre-
tariatet skall också vid betydande
inköp av varor eller utnyttjande av
tjänster för officiellt ändamål vara
befriat från mervärdesskatt och alla
andra indirekta skatter som ingår i
priset i den utsträckning som
svensk lag tillåter internationella
organisationer i Sverige.
2. No exemption shall be accorded
in respect of taxes and duties which
represent charges for public utility
services rendered.

2. Ingen befrielse skall ges i fråga
om skatter och avgifter som utgör
vederlag för allmännyttiga tjänster.
Article 6
Funds and Currency

Artikel 6
Penningmedel och valuta
The Secretariat may receive and
hold any kind of funds or currency
and dispose of them freely for any
of its official functions.

Sekretariatet skall ha rätt att för
sina officiella uppgifter ta emot
och inneha alla typer av
penningmedel eller valutor och att
fritt förfoga över dem.

Article 7
Communications

Artikel 7
Kommunikationer
The competent Swedish authorities
shall take appropriate measures in
order to ensure that the Secretariat
obtains access to necessary public
services and that these services are
provided on reasonable terms. The
Secretariat shall enjoy telephone,
radio/telegraph, telex and mail
services that are usually accorded to
diplomatic representations.

Behöriga svenska myndigheter
skall vidta lämpliga åtgärder för att
säkerställa att sekretariatet på
skäliga villkor har tillgång till de
allmännyttiga tjänster det behöver.
Sekretariatet skall åtnjuta samma
förmåner i fråga om telefon, radio/
telegraf, telex och post som diplo-
matiska representationer vanligen
åtnjuter.
Article 8
Immunity of Officials of the
Secretariat

Artikel 8
Immunitet för tjänstemän vid
sekretariatet
1. The Officials of the Secretariat
shall be accorded:

1. Tjänstemännen vid sekretariatet
skall åtnjuta:
a) immunity from personal arrest or
detention and from seizure of
personal luggage;

a) Immunitet mot frihetsberövande
och annan form av kvarhållande
till sin person och mot beslag av
sitt personliga resgods,

b) immunity from legal process in
respect of words spoken or written
or acts done by them in the
performance of their official
functions for the Secretariat;

b) Immunitet mot rättsliga
förfaranden med avseende på
muntliga och skriftliga uttalanden
samt åtgärder som de vidtagit i
tjänsten för sekretariatet,
c) inviolability of all papers and
documents relating to the work for
which he or she is engaged by the
Secretariat;

c) Okränkbarhet för alla handlingar
och dokument som hänför sig till
det arbete för vilket de har anställts
av sekretariatet,
d) facilities in respect of currency
or exchange regulations as
necessary for the effective exercise
of his or her functions.

d) De lättnader i fråga och valuta
och växling som erfodras för att
vederbörande skall kunna fullgöra
sina uppgifter.
2. In addition to the privileges and
immunities indicated in paragraph
1, the Head of the Secretariat,
provided that he or she is not a
Swedish citizen or permanently
resident in Sweden immediately
prior to his or her employment by
the Secretariat, and members of his
or her family forming part of the
household, shall enjoy the
privileges and immunities accorded
to heads of diplomatic missions by
the Vienna Convention on
Diplomatic Relations of 18 April
1961.

2. Utöver privilegier och
immunitet som anges i stycke 1
skall sekretariatets chef, såvida han
eller hon inte är svensk
medborgare eller stadigvarande
bosatt i Sverige omedelbart före
anställningen vid sekretariatet och
familjemedlemmar som ingår i
hushållet åtnjuta privilegier och
immunitet som tillerkänns
beskickningschefer enligt
Wienkonventionen om
diplomatiska förbindelser av den
18 april 1961.
3. No immunity from legal process
shall apply in case of a motor
traffic offence committed by an
Official of the Secretariat, or in the
case of damage caused by a motor
vehicle belonging to or driven by
such person.

3. Immunitet mot rättsliga
förfaranden skall inte gälla vid
trafikförseelser som en tjänsteman
vid sekretariatet gjort sig skyldig
till eller skada förorsakad av ett
motorfordon som tillhör eller
framförs av en tjänsteman.
Article 9
Exemptions for Officials of the
Secretariat

Artikel 9
Undantag för tjänstemän vid
sekretariatet
Officials of the Secretariat who are
not Swedish citizens or
permanently resident in Sweden
immediately prior to their
employment by the Secretariat shall
enjoy:

Tjänstemän vid sekretariatet som
inte är svenska medborgare eller
stadigvarande bosatta i Sverige
omedelbart före anställningen vid
sekretariatet skall åtnjuta:
a) The right to import for personal
use, free from customs and other
import duties, in one or more
separate shipments, their furniture
and personal belongings, including
one motor vehicle.

a) Rätt att för personligt bruk utan
tull och andra införselavgifter i en
eller flera separata sändningar
införa möbler och personliga
tillhörigheter, inklusive ett motor-
fordon.
b) Exemption, with respect to
themselves and members of their
families forming part of the
household, from immigration
restrictions;

b) Undantag för egen del och för
medlemmar av deras familjer som
ingår i hushållet från invandrings-
restriktioner.
c) Exemption from income tax and
general social security
contributions on salaries and
emoluments paid to them by the
Secretariat.

c) Befrielse från inkomstskatt och
sociala avgifter på lön och ersätt-
ning som utbetalas av sekretariatet.
Article 10
Entry, Stay and Departure

Artikel 10
Inresa, vistelse och utresa
1. The Government shall facilitate,
if necessary, the entry, stay and
departure of the Officials of the
Secretariat and members of their
families forming part of the
household, and the persons invited
to the Secretariat by the Head of the
Secretariat in connection with the
official work and activities of the
Secretariat.

1. Regeringen skall om nödvändigt
underlätta inresa, vistelse och
utresa för tjänstemän vid sekre-
tariatet och de familjemedlemmar
som ingår i deras hushåll samt för
personer som inbjudits till
sekretariatet av dess chef i
anslutning till dess officiella arbete
och verksamhet.
2. Visas which may be required by
persons referred to in this Article
shall be granted without charge and
as promptly as possible.

2. Viseringar som erfordras för
personer som avses i denna artikel
skall utfärdas avgiftsfritt och så
skyndsamt som möjligt.
3. The Head of the Secretariat shall
promptly notify the Government of
the name of the Officials of the
Secretariat and of the members of
their families forming part of the
household, their arrival and their
final departure, or the termination
of their functions with the
Secretariat.

3. Chefen för sekretariatet skall
skyndsamt underrätta regeringen
om namnen på tjänstemännen vid
sekretariatet och på de familje-
medlemmar som ingår i deras
hushåll samt om dessas ankomst
och slutliga avresa och vid vilken
tidpunkt deras funktioner vid
sekretariatet upphör.

Article 11
Additional Financial Contribution
Artikel 11
Tilläggsbidrag

The Government shall make an
additional financial contribution to
the budget of the Secretariat equal
to the amount of tax paid by
Officials of the Secretariat who do
not enjoy exemption from tax on
salaries and emoluments paid to
them by the Secretariat.

Regeringen utfäster sig att utöver
sina andra bidrag lämna ett
ekonomiskt bidrag till sekretari-
atets budget uppgående till ett lika
stort belopp som den skatt som
betalas av de tjänstemän vid
sekretariatet som inte är befriade
från skatt på lön och ersättningar
som betalas ut av sekretariatet.

Article 12
Operation of the Agreement

Artikel 12
Avtalets tillämpning
1. This Agreement shall be
interpreted in the light of its
primary purpose of enabling the
Secretariat to discharge its duties
fully and efficiently and achieve its
purpose.

1. Detta avtal skall tolkas med
hänsyn till dess grundläggande
syfte att göra det möjligt för
sekretariatet att till fullo och
effektivt uppnå sitt ändamål.
2. The privileges and immunities
provided for in this Agreement are
conferred in the interest of the
Secretariat and not for the personal
benefit of individuals themselves. It
is the duty of the Secretariat and all
persons enjoying such privileges
and immunities to observe in all
respects the laws and regulations of
the Kingdom of Sweden.

2. De privilegier och den
immunitet som tillerkänns enligt
detta avtal beviljas i sekretariatets
intresse och inte för den enskildes
personliga nytta. Det åligger
sekretariatet och alla som åtnjuter
privilegier och immunitet att i alla
avseenden iaktta Konungariket
Sveriges lagar och bestämmelser.
3. The Secretariat shall co-operate
at all times with the appropriate
authorities of the Kingdom of
Sweden to facilitate the proper
administration of justice and shall
prevent any abuse of the privileges
and immunities granted under the
provisions of this Agreement by
Officials of the Secretariat.

3. Sekretariatet skall vid varje
tillfälle samarbeta med Konunga-
riket Sveriges behöriga myndig-
heter för att underlätta korrekt
rättsskipning och förhindra miss-
bruk av privilegier och immunitet
som tillerkänts sekretariatets
tjänstemän enligt detta avtal.

4. If the immunity provided for in
this Agreement is likely to impede
the course of justice, and can be
waived without prejudice to the
purposes for which it was accorded,
the Head of the Secretariat in
consultation with the Chairman of
the CBSS has the right and the duty
to waive the immunity of any
Official of the Secretariat, and the
Chairman of the CBSS in
consultation with the CSO in
respect of the Head of the
Secretariat.

4. Om den immunitet som
tillerkänns enligt detta avtal anses
kunna hindra rättvisans gång och
kan hävas utan förfång för de
ändamål för vilka den har beviljats,
har chefen för sekretariatet i
samråd med ordföranden i Öster-
sjöstaternas råd rätt och skyldighet
att häva immuniteten för en
tjänsteman vid sekretariatet; ord-
föranden i Östersjöstaternas råd i
samråd med ämbetsmanna-
kommittén har denna rätt och
skyldighet med avseende på chefen
för sekretariatet.

Article 13
Settlement of Disputes

Artikel 13
Tvistlösning
Any dispute arising between the
Secretariat and the Government
concerning the interpretation or
application of this Agreement or
any question affecting the
Secretariat or the relation between
the Secretariat and the Government,
which is not settled amicably, shall
be referred for final decision to a
panel of three arbitrators. One of
the arbitrators shall be chosen by
the Chairman of the CBSS, one
shall be chosen by the Government
and the third, who shall be the
chairman of the arbitration panel,
shall be chosen by the first two
arbitrators. Should the first two
arbitrators fail to agree upon the
third within six months following
their appointment, the third
arbitrator, at the request of the
Chairman of the CBSS or the
Government, shall be chosen by the
President of the International Court
of Justice.

Tvister som uppkommer mellan
sekretariatet och regeringen om
tolkningen eller tillämpningen av
detta avtal och frågor som rör
förhållandet mellan sekretariatet
och regeringen som inte kan lösas i
godo skall hänskjutas till en
skiljenämnd med tre skiljemän för
slutligt avgörande. En av dessa
skiljemän skall utses av
ordföranden i Östersjöstaternas
råd, en skall utses av regeringen
och den tredje, som skall vara
domstolens ordförande, skall utses
av de två första skiljemännen. Kan
de båda förstnämnda inte enas om
den tredje inom sex månader från
sin egen utnämning, skall den
tredje skiljemannen på begäran av
endera parten utses av presidenten
i Internationella domstolen.

Article 14
Amendments

Artikel 14
Ändringar
1. This Agreement may be
amended at any time.

1. Detta avtal kan när som helst
ändras.
2. Any such amendment of the
Agreement shall be made by mutual
consent and shall be effected by an
Exchange of Notes.

2. Varje sådan ändring i avtalet
skall ske med ömsesidigt samtycke
och verkställas genom skrift-
växling.
3. Consultations with respect to
amendment of this Agreement may
be entered into by the Secretariat
and the Government at the request
of either Party.

3. Samråd i fråga om ändringar av
detta avtal kan hållas mellan
sekretariatet och regeringen på
begäran av endera parten.
Article 15
Termination

Artikel 15
Uppsägning
This Agreement may be terminated
by mutual consent. In the event of
the Secretariat being transferred
from the territory of Sweden, the
Agreement shall cease to be in
force after a period reasonably
required for such relocation and for
the disposal of the Secretariat s
property in Sweden.

Detta avtal upphör att gälla efter
ömsesidig överenskommelse. I
händelse sekretariatet flyttas från
svenskt territorium skall avtalet
upphöra att gälla efter den
tidsrymd som skäligen erfordras
för sådan omlokalisering och för
avyttring av sekretariatets
egendom i Sverige.
Article 16
Entry into Force

Artikel 16
Ikraftträdande
The Government shall notify the
Secretariat in writing when the
Swedish Parliament, the Riksdag,
has approved the Agreement. The
Agreement shall enter into force on
the first day of the month following
the date of the said notification. The
provisions of Article 5, 9 and 11
shall apply from 15 August 1998.

Regeringen skall skriftligen noti-
fiera sekretariatet när Sveriges
Riksdag godkänt avtalet. Avtalet
träder i kraft den första dagen i den
månad som följer efter dagen för
notifieringen. Bestämmelserna i
artiklarna 5, 9 och 11 skall gälla
från och med den 15 augusti 1998.

In witness whereof the
undersigned, being duly authorised
thereto, have signed this
Agreement.

Till bekräftelse härav har under-
tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta
avtal.

Done at Stockholm on 23 October
1998 in duplicate in the English
language.

Upprättat i Stockholm den 23
oktober 1998 i två exemplar på
engelska språket.

For the Government of the
Kingdom of Sweden

Lars Magnuson

För Konungariket Sveriges
regering

Lars Magnuson

For the Secretariat of the Council
of the Baltic Sea States

Jacek Starosciak

För sekretariatet för
Östersjöstaternas råd

Jacek Starosciak

Utrikesdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 oktober 1998

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden
Hjelm-Wallén, Åsbrink, Ulvskog, Sahlin, von Sydow, Pagrotsky, Östros,
Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon

Föredragande: Statsrådet Pagrotsky

Regeringen beslutar proposition 1998/99:24 Ett sekretariat i Stockholm
för Östersjöstaternas råd.

Lagen omtryckt 1994:717.
Senaste lydelse 1998:937. Ändring föreslagen i prop. 1998/99:14 och 23.

Prop. 1998/99:24

3

1

Prop. 1998/99:24

30

30

4

30

30

30

5

30

30

30

30

30

6

30

30

30

7

30

30

30

9

30

30

30

30

30

30

30

10

30

30

30

30

30

30

30

17

30

Prop. 1998/99:24
Bilaga 1

Prop. 1998/99:24
Bilaga 1

29

30

Prop. 1998/99:24
Bilaga 2

Prop. 1998/99:24
Bilaga 2

30

30

Prop. 1998/99:24

Prop. 1998/99:24