Skatteutskottets betänkande
1998/99:SKU19

Tullagens överklaganderegler, m.m.


Innehåll

1998/99

SkU19

Sammanfattning

I  betänkandet tillstyrker utskottet regeringens
förslag till nya bestämmelser om överklagande i
tullagen samt ändringar i ett antal andra lagar med
anledning av omorganiseringen av Tullverket till en
enda  myndighet  med  central  ledning och sex
tullregioner.  Förslaget  innebär  bl.a.  att
Generaltullstyrelsen     avskaffas     som
överklagandeinstans. Huvudregeln är att beslut av
Tullverket    överklagas    hos    allmän
förvaltningsdomstol. Beslut i administrativa ärenden
och  normgivningsärenden  skall  överklagas  hos
regeringen.
Utskottet tillstyrker också regeringens förslag
rörande omhändertagande av varor i EU-intern trafik,
informationsutbytet i EU om transporter av sprit och
cigaretter, kontrollen av vägavgiftspliktigt fordon
i Sverige och rörande lagen om fordonsskatt på
utländska fordon.
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1999.

Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 1998/99:79 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1. lag om ändring i utsökningsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa
bestämmelser om sjöfynd,
3. lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling,
4. lag om ändring i lagen (1960:419) om förbud i
vissa fall mot införsel av spritdrycker,
5. lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i
vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande
av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga,
7. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam,
8. lag om ändring i lagen (1973:431) om utredning
angående brott mot utländsk tullag,
9. lag om ändring i lagen (1973:980) om transport,
förvaring och förstöring av införselreglerade varor,
m.m.,
10. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
11. lag om ändring i containerlagen (1980:152),
12.  lag  om  ändring  i  skatteregisterlagen
(1980:343),
13. lag om ändring i lagen (1999:000) om ändring i
skatteregisterlagen (1980:343),
14. lag om ändring i lagen (1982:821) om transport
av farligt gods,
15.  lag  om  ändring  i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter,
16.  lag  om ändring i utsökningsregisterlagen
(1986:617),
17.  lag  om ändring  i  fartygssäkerhetslagen
(1988:49),
18. lag om upphävande av lagen (1988:328) om
fordonsskatt på utländska fordon,
19. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank,
20. lag om ändring i karantänslagen (1989:290),
21. lag om ändring i tullregisterlagen (1990:137),
22. lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll
av narkotika,
23. lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta-
och kreditreglering,
24. lag om ändring i postlagen (1993:1684),
25.  lag  om  ändring  i  mervärdesskattelagen
(1994:200),
26. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,
27.  lag  om  ändring i lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m.
28. lag om ändring i tullagen (1994:1550),
29. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.,
30.  lag  om ändring i lagen (1994:1552)  om
tullkontroll av varumärkesintrång m.m.,
31. lag om ändring  i  lagen  (1994:1563) om
tobaksskatt,
32.  lag  om ändring i lagen (1994:1564)  om
alkoholskatt,
33. lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
34. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
35.  lag om ändring i  lagen  (1995:439)  om
beskattning, förtullning och folkbokföring under
krig eller krigsfara m.m.,
36. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
37.  lag  om  ändring  i lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett
annat land inom Europeiska unionen,
38. lag om ändring i lagen (1997:1058) om register
i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,
39. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift
för vissa tunga fordon,
40. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),
41.  lag  om  ändring  i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll  av  transporter  m.m.  av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,
42. lag om ändring i lagen (1998:527) om det
statliga personadressregistret.
Under våren 1999 kommer Tullverket att genomgå en
omorganisation.  Tullverket  utgörs  i  dag  av
Generaltullstyrelsen, som är chefsmyndighet, samt
sex  regionala  tullmyndigheter. Omorganisationen
innebär att Tullverket kommer att bestå av en enda
myndighet  med  en  central  ledning  och  sex
tullregioner. Den nya organisationen är tänkt att
gälla från den 1 juli 1999.
Propositionen  innehåller  förslag  till  nya
bestämmelser  om  överklagande i tullagen  samt
ändringar i ett antal andra lagar med anledning av
omorganisationen. Förslaget är begränsat till vad
som  är  nödvändigt  för  att  Tullverkets nya
organisation skall kunna genomföras.
I   propositionen   föreslås   sålunda  att
Generaltullstyrelsen     avskaffas     som
överklagandeinstans. Enligt huvudregeln skall beslut
av   Tullverket   överklagas   hos   allmän
förvaltningsdomstol. Beslut i administrativa ärenden
och  normgivningsärenden  skall  överklagas  hos
regeringen. Vidare föreslås att bestämmelserna om
överklagande utformas på så sätt att det klarare
framgår att dessa även gäller beslut beträffande
annan skatt än tull och avgift som skall tas ut vid
import. Det föreslås också att frågor om utdömande
av vite skall prövas av allmän förvaltningsdomstol.
I  propositionen  gör  regeringen  vidare  den
bedömningen att det allmänna ombudet skall behållas
i tullagen och att Tullagsutredningens förslag om
att införa bestämmelser om dröjsmålstalan i tullagen
inte skall genomföras nu.
I propositionen föreslås vidare att Tullverket
skall få möjlighet att vägra att lämna ut en vara
som omhändertagits med stöd av lagen om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen (inregränslagen), om varan
inte får föras in i eller ut ur landet eller om sär-
skilda villkor för införseln eller utförseln inte är
uppfyllda. Om den som för in eller för ut varan inte
inom viss tid uppfyllt villkoren för införseln eller
utförseln eller, vid införsel, återutfört varan
skall  denna  kunna  förverkas efter beslut av
Tullverket. Detta beslut,  liksom övriga beslut
enligt de nya bestämmelserna, skall kunna överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.
I propositionen lämnas också förslag till vissa
ändringar av bestämmelserna om ledsagardokument i
lagarna om tobaks- och alkoholskatt. Bakgrunden till
förändringarna är att man på gemenskapsnivå har
kommit överens om att införa ett varningssystem för
snabbt informationsutbyte avseende transporter av
sprit och cigaretter och att svenska myndigheter
redan från starten bör ha den  information om
avgående transporter som är nödvändig  för att
systemet skall fungera. Ändringarna innebär att
föreskrifter och antal exemplar av ledsagardokument
m.m. flyttas över till förordningarna om alkohol-
och  tobaksskatt.  Även  på  energiområdet görs
ändringar  på  motsvarande  sätt  i lagen  och
förordningen. Samtidigt görs den bedömningen att det
i nämnda förordningar bör införas föreskrifter om
att upplagshavare  i vissa fall skall upprätta
ledsagardokument i fem exemplar och sända in ett
exemplar till ansvarig myndighet.
I  propositionen  föreslås  även en ändring i
vägavgiftslagen. Ändringen innebär att om en förare
av ett vägavgiftspliktigt svenskt fordon inte kan
visa upp ett vägavgiftsbevis vid kontroll på grund
av att beviset inte tillställts ägaren, är föraren
skyldig att i stället visa upp kvitto på betald
vägavgift.
Slutligen föreslås att lagen om fordonsskatt på
utländska fordon skall upphävas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli
1999.
Lagförslagen finns i bilaga 1 till betänkandet.

Utskottet

Ställningstagande

Utskottet instämmer i regeringens bedömning att det
finns skäl att återkomma till frågan om förfarandet
för  omprövning  i  tullagen  och  frågan  om
dröjsmålstalan  så snart som  Tullagsutredningen
lämnat sitt slutbetänkande.  Utskottet har inte
heller  i övrigt något att i sak erinra  mot
regeringens förslag.
De i propositionen framlagda lagförslagen omfattar
några paragrafer som föreslås  ändrade också i
proposition 1998/99:86 Ändrade skatteregler  med
anledning  av  att taxfreeförsäljningen inom EU
upphör. Det gäller 52 och 57 §§ tullagen (lagförslag
2.28  i  proposition   1998/99:79),   9  §
tobaksskattelagen (lagförslag 2.31 i proposition
1998/99:79) och 8 § alkoholskattelagen (lagförslag
2.32 i proposition 1998/99:79). Alla ändringarna
skall träda i kraft den 1 juli 1999 och bör av
författningstekniska skäl sammanföras  i skatte-
utskottets betänkande 1998/99:SkU21. Vidare förordar
utskottet en redaktionell justering i lagförslag
2.30 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1552)
om  tullkontroll  av  varumärkesintrång m.m.  i
proposition 1998/99:79. Lagförslaget  får  efter
justering den lydelse som framgår av bilaga 2 till
betänkandet. Med de ändringar som föranleds härav
tillstyrker utskottet propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall till proposition
1998/99:79 antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i utsökningsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa
bestämmelser om sjöfynd,
3. lag om ändring i lagen (1960:418) om straff
för varusmuggling,
4. lag om ändring i lagen (1960:419) om förbud i
vissa fall mot införsel av spritdrycker,
5. lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i
vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.,
6.  lag  om ändring i lagen (1969:200) om
uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift
eller pålaga,
7. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam,
8. lag om ändring  i  lagen (1973:431) om
utredning angående brott mot utländsk tullag,
9.  lag om ändring i lagen (1973:980)  om
transport,  förvaring  och  förstöring  av
införselreglerade varor, m.m.,
10. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
11. lag om ändring i containerlagen (1980:152),
12.  lag  om  ändring i skatteregisterlagen
(1980:343),
13. lag om ändring i lagen (1999:000) om ändring
i skatteregisterlagen (1980:343),
14. lag om ändring  i lagen (1982:821) om
transport av farligt gods,
15. lag om ändring i lagen  (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter,
16. lag om ändring i utsökningsregisterlagen
(1986:617),
17.  lag om ändring i fartygssäkerhetslagen
(1988:49),
18. lag om upphävande av lagen (1988:328) om
fordonsskatt på utländska fordon,
19. lag om ändring i lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank,
20. lag om ändring i karantänslagen (1989:290),
21.  lag  om  ändring  i  tullregisterlagen
(1990:137),
22. lag om ändring i lagen (1992:860)  om
kontroll av narkotika,
23. lag om ändring i lagen (1992:1602) om
valuta- och kreditreglering,
24. lag om ändring i postlagen (1993:1684),
25.  lag  om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200),
26. lag om ändring  i lagen (1994:466) om
särskilda      tvångsåtgärder      i
beskattningsförfarandet,
27. lag om ändring i lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m.
28. lag om ändring i tullagen (1994:1550) med
den ändringen  att 52 och 57 §§ utgår ur
förslaget,
29. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.,
30. lag om ändring i lagen (1994:1552) om
tullkontroll av varumärkesintrång m.m. med den
ändringen att lagförslaget erhåller den i bilaga
2 föreslagna lydelsen,
31. lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt med den ändringen att 9 § utgår ur
förslaget,
32. lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt med den ändringen att 8 § utgår ur
förslaget,
33. lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
34. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi,
35.  lag om ändring i lagen (1995:439) om
beskattning, förtullning och folkbokföring under
krig eller krigsfara m.m.,
36. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
37. lag  om ändring i lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot
ett annat land inom Europeiska unionen,
38. lag om ändring i lagen (1997:1058) om
register  i  Tullverkets  brottsbekämpande
verksamhet,
39. lag om ändring i lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon,
40.  lag  om  ändring  i  yrkestrafiklagen
(1998:490),
41. lag om ändring i lagen (1998:506)  om
punktskattekontroll  av  transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljepro-
dukter,
42. lag om ändring i lagen (1998:527) om det
statliga personadressregistret.
Stockholm den 4 maj 1999

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg

I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s),
Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per Rosengren (v),
Holger Gustafsson (kd), Carl Fredrik Graf (m), Per
Erik Granström (s), Carl Erik Hedlund (m), Ulla
Wester (s), Marie Engström (v), Kenneth Lantz (kd),
Yvonne Ruwaida (mp),  Rolf Kenneryd (c), Johan
Pehrson (fp), Lars U Granberg (s), Catharina Hagen
(m), Per-Olof Svensson (s) och Stefan Hagfeldt (m).