Justitieutskottets betänkande
1998/99:JUU03

Immunitet och privilegier för sekretariatet för Östersjöstaternas råd i Stockholm


Innehåll

1998/99
JuU3

Propositionen

I   proposition  1998/99:24  har  regeringen
(Utrikesdepartementet) föreslagit att riksdagen
1. godkänner avtalet om immunitet och privilegier
för sekretariatet för Östersjöstaternas råd,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
Lagförslaget har fogats  till  betänkandet som
bilaga.

Utskottet

Östersjöstaternas råd har beslutat att förlägga sitt
sekretariat  till  Stockholm,  och Sverige  har
undertecknat ett avtal om den rättsliga ställningen
i Sverige för sekretariatet och dess personal, ett
s.k.  högkvartersavtal.  Enligt  avtalet  skall
sekretariatet tillerkännas rättskapacitet i Sverige.
Vidare skall sekretariatet och dess personal ha
immunitet och privilegier motsvarande vad som gäller
för andra internationella organisationer av liknande
karaktär.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande  immunitet  och privilegier
m.m.
att riksdagen
dels  godkänner  avtalet  om immunitet  och
privilegier   för   sekretariatet   för
Östersjöstaternas råd,
dels antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.
Stockholm den 3 december 1998

På justitieutskottets vägnar

Gun Hellsvik


I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Märta
Johansson (s), Margareta Sandgren (s), Alice Åström
(v), Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G Högmark (m),
Ann-Marie Fagerström (s), Maud Ekendahl (m), Helena
Frisk (s), Morgan Johansson (s), Yvonne Oscarsson
(v), Ragnwi Marcelind (kd), Jeppe Johnsson (m), Kia
Andreasson (mp), Gunnel Wallin (c), Siw Persson (fp)
och Göran Norlander (s).