Miljöstyrande vägavgifter

Innehåll

Dir. 1997:98

Beslut vid regeringssammanträde den 28 augusti 1997.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att lämna förslag till en lagstiftning för miljöstyrande vägavgifter i tätort.

Utredaren skall med utgångspunkt från målet att avgiftssystemet skall styra vägtrafiken till gagn för miljö och framkomlighet
- analysera de konstitutionella förutsättningarna för ett miljöstyrande vägavgiftssystem,
- lämna förslag till en generell lagstiftning för miljöstyrande vägavgifter,
- lämna förslag till hur den generella lagstiftningen kan kompletteras med särskilda regler för miljöstyrande vägavgifter i en enskild tätort.

Bakgrund

Vägtrafiken svarar för en betydande påverkan på miljön och på människors hälsa. Vägtrafikens negativa effekter varierar dock kraftigt mellan tätort och landsbygd. För att lösa de speciella tätortsproblemen som vägtrafiken orsakar, bl.a. trängsel, olyckor, buller och utsläpp av giftiga ämnen, krävs särskilda lokalt inriktade styrmedel. Ett sätt att åstadkomma detta kan vara att införa miljöstyrande vägavgifter i tätorter.

Uppdraget

Utredaren skall lämna förslag till en lagstiftning för miljöstyrande vägavgifter i tätort. Utgångspunkt för arbetet är att avgiftssystemet skall vara till gagn för miljö och framkomlighet. En annan utgångspunkt är att lagstiftningen bör vara så utformad att det klart framgår att införandet av ett avgiftssystem skall ske genom respektive kommuns beslut och att det också är respektive kommuns ansvar att utforma och förändra avgiftssystemet inom de ramar lagen ställer upp.

De tekniska förutsättningarna för införandet av ett miljöstyrande avgiftssystem för biltrafiken i Stockholms innerstad och i Göteborgsregionen skall utredas av Vägverket och Riksskatteverket. Denna utredning skall bl.a. omfatta en redovisning av miljömål för trafiken, förslag till en teknisk systemlösning för ett miljöstyrande avgiftssystem, en miljökonsekvensbeskrivning samt en fördelningspolitisk analys. De tekniska förutsättningarna för ett miljöstyrande avgiftssystem för biltrafiken utgör ett viktigt underlag för den särskilde utredaren med uppdrag att lämna förslag till en lagstiftning för miljöstyrande vägavgifter. Vägverket och Riksskatteverket skall därför successivt redovisa resultatet av sitt utredningsarbete för den särskilde utredaren.

Utredaren skall analysera de konstitutionella förutsättningarna för ett miljöstyrande vägavgiftssystem. Därvid skall särskilt de konstitutionella förutsättningarna för att ge kommunerna rätt att besluta om miljöstyrande avgifter analyseras. Andra aspekter som bör belysas är huruvida olika slag av differentierade miljöavgifter för vägtrafiken är förenliga med gällande lagstiftning, hur integriteten för den enskilde kan säkras vid tillämpning av miljöstyrande vägavgifter m.m.

Utredaren skall överväga och lämna förslag till en generell lagstiftning för miljöstyrande vägavgifter i tätort samt överväga och lämna förslag till hur denna generella lagstiftning kan kompletteras med särskilda regler för miljöstyrande vägavgifter i en enskild tätort.

Övrigt

För arbetet gäller regeringens direktiv till kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt om att redovisa konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49). I tillämpliga delar skall utredaren också beakta principerna i regeringens beslut den 1 september 1994 om en ordning för systematisk genomgång i regeringskansliet av företagsregler. Särskilt skall beslutet beaktas vad gäller marknadseffektiviteten samt de i beslutet nämnda checklistorna.

Utredaren skall samråda med bl.a. Svenska kommunförbundet och med Vägverket och Riksskatteverket som fått i uppdrag av regeringen att utreda de tekniska förutsättningarna för införandet av ett miljöstyrande avgiftssystem för biltrafiken i Göteborg och Stockholm.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 1999.