Särskilda flygtransporter för regeringen

Innehåll

Dir. 1997:139

Beslut vid regeringssammanträde den 27 november 1997

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas med uppdrag att utreda flygtransporterna med särskilda, statligt ägda eller chartrade flygplan för Sveriges regering. Kommittén skall - utreda omfattningen av och villkoren för användningen av de flygplan som staten har för ändamålet,
- utreda omfattningen av och villkoren för användningen av chartrade plan vid flygtransporter för regeringen,
- jämföra med vad som gäller i andra länder på området,
- lägga fram förslag om hur behovet av flygtransporter för regeringen bör tillgodoses i fortsättningen.

Utredningen skall belysa alla de aspekter som har betydelse i sammanhanget.

Bakgrund

Regeringens behov av tillförlitliga, snabba och säkra flygtransporter kan inte alltid tillgodoses inom ramen för reguljärt flyg. Särskilda flygtransporter är ett nödvändigt komplement för att regeringen skall kunna arbeta effektivt och fullgöra Sveriges internationella förpliktelser. För detta ändamål har staten två flygplan, Tp 100 och Tp 102, som skall användas på det sätt som regeringen har bestämt i ett beslut den 12 september 1996.

I samband med den tilltagande internationaliseringen och framför allt efter Sveriges inträde i Europeiska unionen har efterfrågan på transporter med flygplanen ökat. Fler flygningar beställs än vad som går att genomföra med de båda flygplanen. Dessa används också av statschefen, riksdagens talman och överbefälhavaren.

Regeringen har ibland använt sig av chartrade flygplan.

Tidigare har frågan om att skaffa ett tredje flygplan diskuterats mellan företrädare för Regeringskansliet och Försvarsmakten.

Uppdraget

Kommittén skall kartlägga hur och i vilken omfattning Tp 100 och Tp 102 har använts. Kommittén skall också kartlägga i vilken omfattning och på vilka villkor som chartrade plan har använts vid flygtransporter för regeringen.

Kartläggningen skall belysa hur användandet av särskilda, statliga flygplan och chartrade plan har påverkats av internationaliseringen och Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Jämförelser med förhållanden i andra länder skall göras.

Kommittén skall bedöma vilka behov av särskilda flygtransporter som statschefen, statsministern och övriga statsråd, riksdagens talman och överbefälhavaren har för framtiden och lägga fram förslag om hur behoven kan tillgodoses till en så låg kostnad som möjligt för staten utan att kraven på säkerhet och tillgänglighet eftersätts. I detta sammanhang bör olika handlingsalternativ studeras och värderas. Behovet av särskilda riklinjer och rutiner för upphandling av flygtransporter bör övervägas.

Kommittén skall samråda med talmannen, Riksmarskalksämbetet och Försvarsmakten. Kommittén skall också samråda med Rikspolisstyrelsen när det gäller säkerhetsskyddet och med Kammarkollegiet när det gäller passagerares försäkringsskydd och rätt till skadeersättning.

Kommittén skall redovisa uppdraget senast den 15 maj 1998.