Regeringens proposition
1997/98:82

Europarådets sociala stadga

Prop.

1997/98:82

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 februari 1998

Lena Hjelm-Wallén

Margareta Winberg

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det av Europarådet 1995
antagna tilläggsprotokollet till 1961 års europeiska sociala stadga om ett
kollektivt klagomålsförfarande samt den 1996 antagna reviderade euro-
peiska sociala stadgan.

Sverige undertecknade tilläggsprotokollet den 9 november 1995 och
den reviderade stadgan den 3 maj 1996.

Godkännandet av tilläggsprotokollet och stadgan föranleder inga lag-
ändringar.

1 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 82

Innehållsförteckning

Prop. 1997/98:82

1    Förslag till riksdagsbeslut.................................................................3

2   Ärendet och dess beredning..............................................................4

3   Bakgrund...........................................................................................4

3.1      1961 års europeiska sociala stadga.....................................4

3.2      1988 års tilläggsprotokoll...................................................5

3.3     Reformkommittén (Charte-Rel)..........................................5

4   Tilläggsprotokollet till den europeiska sociala stadgan angående ett

kollektivt klagomålsförfarande.........................................................7

4.1     Nuvarande ordning.............................................................7

4.2     Tilläggsprotokollets innehåll..............................................8

4.3     Godkännande av tilläggsprotokollet.................................11

5   Den reviderade europeiska sociala stadgan.....................................13

5.1      Stadgans huvudsakliga innehåll........................................13

5.2     Några utgångspunkter för ställningstagandet till

ratifikation.......................................................................................14

5.3     Godkännande av den reviderade europeiska

sociala stadgan.................................................................................16

5.4     Sammanfattning................................................................42

Bilaga 1     Sammanfattning av promemorian Europarådets sociala

stadga (Ds 1997:65)..........................................................45

Bilaga 2     Förteckning över de remissinstanser som avgett

yttrande över promemorian...............................................46

Bilaga 3     Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan

angående ett kollektivt klagomålsförfarande
(engelsk och fransk originaltext och svensk
översättning)......................................................................47

Bilaga 4 Explanatory report (förklarande rapport till tilläggsproto-
kollet)................................................................................54

Bilaga 5 Europeisk social stadga (reviderad)

(engelsk och fransk originaltext och svensk
översättning)......................................................................64

Bilaga 6 Explanatory report (förklarande rapport till den
reviderade stadgan..........................................................110

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde

den 19 februari 1998.......................................................127

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner

1. tilläggsprotokollet till den europeiska sociala stadgan om ett kollek-
tivt klagomålsförfarande, utan den särskilda förklaringen enligt
artikel 2 i protokollet,

2. den reviderade europeiska sociala stadgan, där punkterna 2:6, 3:1,
10:4, 15:3, 17:2, 19:11 och 19:12 samt artiklarna 25-27 och 29-31
godtas utöver de bestämmelser som motsvarar tidigare godtagna
bestämmelser.

Prop. 1997/98:82

Prop. 1997/98:82

Ärendet och dess beredning

Inom Europarådet har utarbetats ett tilläggsprotokoll till 1961 års euro-
peiska sociala stadga angående ett kollektivt klagomålsförfarande. Proto-
kollet öppnades för undertecknande den 9 november 1995 och under-
tecknades samma dag av Sverige och sex andra av Europarådets med-
lemsstater. Den reviderade europeiska sociala stadgan öppnades för un-
dertecknande den 3 maj 1996 och undertecknades samma dag av Sverige
och åtta andra av Europarådets medlemsstater.

I en departementspromemoria som utarbetats inom Arbetsmarknads-
departementet, Europarådets sociala stadga (Ds 1997:65), föreslås att
tilläggsprotokollet och den reviderade stadgan godkänns av Sverige. En
sammanfattning av promemorians förslag finns i bilaga 1.

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan-
serna finns i bilaga 2. En remissammanställning finns tillgänglig i Ar-
betsmarknadsdepartementet (dnr A97/3476/RS).

Bakgrund

3.1

1961 års europeiska sociala stadga

Den europeiska sociala stadgan, som trädde i kraft i februari 1965, är en
internationell överenskommelse som utarbetades inom Europarådet under
tiden 1953 - 1961. Den öppnades för undertecknande i Turin den 18 ok-
tober 1961 och ratificerades av Sverige året därpå (prop. 1962:175, 2 LU
38, rskr. 365, SÖ 1962:57). Vissa förpliktelser undantogs dock från rati-
fikation. Efter regeringsbeslut den 17 maj 1979 utsträcktes ratifikationen
något (SÖ 1979:16).

Stadgan innehåller i sak 19 artiklar med bestämmelser om arbetsmark-
nadspolitik, arbetsvillkor, arbetarskydd, förenings- och förhandlingsrätt,
socialförsäkring och andra sociala trygghetsanordningar samt familjepo-
litik. Den innehåller också bestämmelser till skydd för migrerande ar-
betstagare. Syftet är att garantera sociala rättigheter samt höja levnads-
standarden och öka den sociala välfärden.

I januari 1998 hade 21 av Europarådets 40 medlemsstater ratificerat
stadgan, nämligen Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grek-
land, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,
Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och
Österrike. Stadgan har undertecknats av ytterligare nio stater, nämligen
Lettland, Liechtenstein, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien, Ukraina och Ungern.

3.2

1988 års tilläggsprotokoll

Medlemsstaterna i Europarådet beslöt år 1978 "att prioritera det arbete
som påbörjats i Europarådet för att undersöka möjligheten att utöka lis-
torna över den enskildes rättigheter, främst rättigheter på de sociala, eko-
nomiska och kulturella områdena, som borde skyddas av europeiska
konventioner eller med andra lämpliga medel" (Förklaringen om de
mänskliga rättigheterna, 27 april 1978).

Styrkommittén för sociala frågor (CDSO) ledde detta arbete vad avsåg
den europeiska sociala stadgan. Arbetet resulterade i att ministerkom-
mittén i november 1987 antog ett tilläggsprotokoll till den sociala stad-
gan innehållande i sak fyra nya artiklar om jämställdhet i arbetslivet, ar-
betstagares rätt till information och samråd och medbestämmande samt
äldres rätt till socialt skydd. Den 5 maj 1988 öppnades protokollet för
undertecknande, varvid det undertecknades av Sverige och ytterligare
åtta medlemsstater. Sverige ratificerade protokollet i dess helhet året där-
på (prop. 1988/89:106, 1988/89:AU17, rskr. 1988/89:192, SÖ 1989:22).
Protokollet, som trädde i kraft 1992, hade i januari 1998 dessutom ratifi-
cerats av Danmark, Finland, Italien, Nederländerna och Norge. Det har
undertecknats av ytterligare fjorton stater.

3.3 Reformkommittén (Charte-Rel)

Den 5 november 1990 hölls ett informellt ministermöte om mänskliga
rättigheter i Rom. Ett av de ämnen som diskuterades var den europeiska
sociala stadgan. Resultatet av denna diskussion blev att Europarådets
ministerkommitté uppmanades att snarast ta initiativ till en ingående
granskning av stadgans roll, innehåll och sätt att fungera.

Ministerkommittén tillsatte en s.k. ad hoc-kommitté, kommittén för
den europeiska sociala stadgan, ”Charte-Rel” (nedan kallad reformkom-
mittén), bestående av experter från de olika medlemsstaterna. Den fick i
uppdrag att lämna förslag i syfte att förbättra stadgan och dess funktion,
särskilt vad avsåg övervakningssystemet. När det gäller den senare upp-
giften föreslog reformkommittén tre olika reformer: ett ändringsprotokoll
med ändringar av vissa förfaranderegler i stadgan, ändringar i rapporte-
ringssystemet samt ett tilläggsprotokoll om ett kollektivt klagomålsförfa-
rande. Uppgiften att förbättra stadgans innehåll resulterade i ett förslag
till en helt ny stadga, en reviderad europeisk social stadga.

-Ändringsprotokollet (Turinprotokollet) 1991

Ändringsprotokollet med ändringar av vissa förfaranderegler i den soci-
ala stadgan (ändringsprotokollet eller Turinprotokollet) öppnades för
undertecknande i oktober 1991 i Turin i samband med den ministerkon-
ferens som hölls på 30-årsdagen av undertecknandet av stadgan. Sverige
undertecknade det samma dag och ratificerade det året därpå genom re-
geringsbeslut den 27 februari 1992. Ändringsprotokollet (SÖ 1994:20)
hade i januari 1998 ratificerats av tretton stater och undertecknats av nio.

Prop. 1997/98:82

Det träder dock inte i kraft förrän samtliga stater som är bundna av stad-
gan har ratificerat det. I den resolution som antogs vid ministerkonferen-
sen i Turin uppmanades dock både stadgans parter och övervakningsor-
gan att börja tillämpa vissa av reglerna i ändringsprotokollet i den ut-
sträckning stadgans ordalydelse tillåter det innan det trätt i kraft. Ett mot-
svarande beslut antogs av ministerkommittén i december samma år. Re-
geringskommittén har i enlighet härmed antagit nya arbetsmetoder mot-
svarande vad som anges i artikel 5 i ändringsprotokollet. Även den par-
lamentariska församlingen har beslutat anpassa sin roll i enlighet med
vad ändringsprotokollet anger.

- Nytt rapporteringssystem

Ministerkommittén antog 1992 det av reformkommittén presenterade
förslaget till nytt rapporteringssystem att gälla under en försöksperiod på
fyra år. Systemet innebar årliga rapporter angående ett urval av stadgans
artiklar från samtliga parter i syfte att möjliggöra jämförelser mellan oli-
ka nationella situationer. Tidigare hade rapportering skett vartannat år för
samtliga artiklar i stadgan, och de rapporterande staterna var indelade i
två olika grupper. I september 1996 beslöt ministerkommittén enhälligt
om ett nytt rapporteringssystem, som bygger på det av kommittén före-
slagna. Det trädde i kraft i juni 1997.

- 1995 års protokoll om ett kollektivt klagomålsförfarande

Reformkommittén enades 1992 om ett förslag till tilläggsprotokoll angå-
ende ett kollektivt klagomålsförfarande, vilket antogs av ministerkom-
mittén i juni 1995. Förfarandet innebär att vissa organisationer - som ett
komplement till det ordinarie övervakningsförfarandet - ges rätt att anfö-
ra klagomål mot en stat för bristande genomförande av sina åtaganden.

Protokollet utgör resultatet av en lång rad kompromisser. Det har fun-
nits vitt skilda meningar bl.a. om avgränsningen av klagorätten och de
kriterier som bör ställas vid prövningen av om ett klagomål bör tas upp
till behandling eller inte. Regeringskommitténs roll i förfarandet har ock-
så diskuterats livligt, liksom omröstningsreglema och antalet ratifikatio-
ner som bör krävas för ikraftträdande. Det har krävts tid för att lösa dessa
meningsskiljaktigheter. Det tog tre år från det att reformkommittén läm-
nade sitt förslag till dess att ministerkommittén slutligen, efter omröst-
ning, antog texten till det nya instrumentet.

Tilläggsprotokollet öppnades för undertecknande den 9 november
1995, och undertecknades samma dag av Sverige och sex andra stater
(Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Italien och Portugal). Det har
därefter även undertecknats av Belgien och Slovenien. I januari 1998
hade det ratificerats av Cypern och Italien. Norge hade undertecknat det
utan förbehåll för ratifikation. Protokollet kräver fem ratifikationer för att
träda i kraft.

Prop. 1997/98:82

- Den reviderade sociala stadgan

Prop. 1997/98:82

I oktober 1994 presenterade reformkommittén resultatet av sitt arbete
med att gå igenom, uppdatera och komplettera den sociala stadgans mate-
riella innehåll. En utgångspunkt för det arbetet var att det skydd stadgan
ger inte på någon punkt skulle försämras genom de föreslagna föränd-
ringarna. Det förslag till en reviderad social stadga som kommittén pre-
senterade innebar ett sammanförande av de rättigheter som gällande
stadga och 1988 års tilläggsprotokoll innehåller - med vissa förändringar
- kompletterade med ett antal helt nya rättigheter.

Ministerkommittén beslöt den 3 april 1996 att anta texten till den revi-
derade sociala stadgan och den 3 maj samma år öppnades den för under-
tecknande. Den undertecknades samma dag av följande nio stater: Belgi-
en, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal och
Sverige. I januari 1998 hade även Litauen, Rumänien, Slovenien och
Storbritannien undertecknat den, men ingen stat hade ännu ratificerat
den. Den reviderade stadgan träder i kraft efter ratifikation av tre med-
lemsstater.

4 Tilläggsprotokollet till den europeiska soci-
ala stadgan angående ett kollektivt klago-
målsförfarande

4.1 Nuvarande ordning

Den nu gällande ordningen för övervakning av efterlevnaden av den eu-
ropeiska sociala stadgan bygger på rapporter om tillämpningen av stad-
gan som de fördragsslutande staterna lämnar. Hela kontrollförfarandet
har som tidigare nämnts modifierats efter den översyn som inleddes i
början av 1990-talet. För närvarande sker kontrollen genom insatser från
följande organ:

- Den oberoende expertkommittén, som består av nio medlemmar val-
da av ministerkommittén och biträdda av en observatör från Internatio-
nella Arbetsorganisationen (ILO). Expertkommittén granskar staternas
rapporter och gör en rättslig bedömning av om staterna uppfyller sina
åtaganden.

- Regeringskommittén, som består av representanter för de fördrags-
slutande staterna, biträdda av observatörer från europeiska arbetstagar-
resp. arbetsgivarorganisationer. Denna kommitté bereder ministerkom-
mitténs beslut. Framför allt väljer kommittén ut, på basis av sociala, eko-
nomiska och andra överväganden, de situationer som enligt dess uppfatt-
ning borde vara föremål för rekommendationer till berörd fördragsslu-
tande part.

- Ministerkommittén, som antar en resolution som omfattar hela över-
vakningsperioden och som, sedan 1993, har innehållit individuella re-
kommendationer till stater som inte uppfyllt stadgans krav.

Syftet med det av reformkommittén föreslagna nya kontrollförfarandet,
det kollektiva klagomålsförfarandet, är att göra övervakningen av efter-
levnaden av den sociala stadgan mer effektiv än den kan bli när den en-
bart bygger på de fördragsslutande parternas egna rapporter. Med före-
bild från ILO har syftet varit att i större utsträckning involvera represen-
tanter för parterna på arbetsmarknaden men även andra enskilda organi-
sationer, s.k. non-governmental organisations eller ’’NGO:s’’, i kontrol-
len av hur staterna uppfyller de olika åtagandena enligt stadgan. Proto-
kollet erbjuder en möjlighet till ett kontrollförfarande som är snabbare än
den regelbundna granskningen av staternas rapporter. Förfarandet skall
ses som ett komplement till granskningen av rapporterna, som även fort-
sättningsvis kommer att utgöra grundvalen för övervakningsproceduren.

4.2 Tilläggsprotokollets innehåll

Tilläggsprotokollets franska och engelska originaltexter och en svensk
översättning finns i bilaga 3. Till protokollet finns också en förklarande
rapport, som inte är av bindande karaktär, se bilaga 4.

Inledningen

I inledningen till protokollet anges bakgrunden till och syftet med det nya
instrumentet. Protokollet är en av de åtgärder som Europarådet vidtagit
för att förbättra genomförandet av de sociala rättigheter som 1961 års
sociala stadga innehåller. De andra åtgärderna är enligt den förklarande
rapporten antagandet av det tidigare omnämnda tilläggsprotokollet från
1988, ändringsprotokollet från 1991 och de nya rapporteringsreglema.

Artikel 1

I denna artikel anges tre kategorier av organisationer som har rätt att an-
föra klagomål som en direkt följd av att protokollet har trätt i kraft i för-
hållande till en viss stat.

1. Först och främst nämns, under a, internationella arbetsgivar- och ar-
betstagarorganisationer som avses i artikel 27 punkt 2 i 1961 års sociala
stadga. Det är sådana organisationer som nu deltar som observatörer vid
regeringskommitténs sammanträden (EFS, UNICE och OIE).

2. Enligt punkt b får också andra internationella enskilda organisatio-
ner (International non-governmental organisations, "INGO:sir) anföra
klagomål. En förutsättning för detta är att dessa organisationer har s.k.
konsultativ status hos Europarådet. Därtill kommer att de måste finnas
upptagna på en särskild lista som regeringskommittén upprättat enligt ett
särskilt förfarande beslutat av ministerkommittén den 22 juni 1995. In-
nehållet i detta förfarande i detalj framgår av p. 20 i den förklarande rap-
porten. Syftet är att säkerställa att den organisation som ges rätt att anföra
klagomål också har kompetens på ett relevant område.

Prop. 1997/98:82

3. Den tredje gruppen, som nämns under c, utgörs av representativa
nationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som finns i den be-
rörda fördragsslutande staten. I protokollet anges inte vad som menas
med representativ. Enligt den förklarande rapporten är avsikten att den
oberoende expertkommittén skall avgöra den saken. Om en stat inte har
nationella regler för att fastställa representativiteten kan faktorer som
antalet medlemmar och organisationens faktiska betydelse som förhand-
lingspart i nationen i fråga få betydelse.

Artikel 2

Enligt denna artikel kan även nationella enskilda organisationer,
("NGO:s”), andra än arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, fa rätt
att anföra klagomål - men endast om den fördragsslutande staten i fråga
avgett en särskild förklaring angående detta. Enligt punkten 2 i artikeln
kan en sådan förklaring avges för en bestämd tidsperiod. Den kan dock
inte, enligt p. 28 i den förklarande rapporten, endast avse vissa organisa-
tioner eller klagomål beträffande vissa artiklar i stadgan. Har en stat läm-
nat en förklaring enligt artikeln är det även i detta fall den oberoende ex-
pertkommittén som avgör om organisationen i fråga är "representativ"
och har sådan "särskild sakkunskap" som denna artikel kräver för rätt att
anföra klagomål.

Artikel 3

I denna artikel anges ajt både internationella och nationella enskilda or-
ganisationer som har rätt att anföra klagomål enligt protokollet endast får
göra det i sådana frågor i vilka de har en särskild sakkunskap. Huruvida
detta krav är uppfyllt avgör den oberoende expertkommittén i samband
med att den prövar om klagomålet i fråga skall tas upp till behandling
eller inte.

Artikel 4

I artikeln anges tre krav som måste vara uppfyllda för att ett klagomål
skall tas upp till behandling. Vid utarbetandet av förslaget till protokoll
förutsatte reformkommittén att andra föreskrifter om förfarandet borde
kunna utformas av det organ som skulle pröva klagomålen, dvs. den obe-
roende expertkommittén. I den förklarande rapporten (p. 31) anges att
sådana föreskrifter måste beakta följande punkter som reformkommittén
enades om efter interna diskussioner:

- ett klagomål får tas upp till behandling även om ett liknande fall re-
dan har lagts fram vid ett annat nationellt eller internationellt organ;

- att klagomålet rör en fråga som redan behandlats inom ramen för
stadgans ordinarie övervakningsförfarande utgör inte i sig ett hinder för
att tas upp till behandling. På detta område skall den oberoende expert-
kommittén ges "a sufficient margin of appreciation";

Prop. 1997/98:82

- klagomålen får endast röra frågan om en stats lagar och praxis står i
överensstämmelse med en bestämmelse i stadgan. Individuella situatio-
ner kan inte bli föremål för prövning.

Artikel 5

I denna artikel anges hur förfarandet inleds. Det kan noteras att klago-
målen skall vidarebefordras "utan dröjsmål".

Artikel 6

Artikeln rör frågan om klagomålet skall tas upp till prövning eller ej. Bå-
de den stat som klagomålet riktar sig mot och den klagande skall ges till-
fälle att lämna upplysningar och synpunkter, och kommittén kan endast
ta upp ett klagomål till behandling om staten ifråga getts tillfälle att yttra
sig över det. Bestämmelsen hindrar däremot inte kommittén från att avvi-
sa ett klagomål som uppenbart ogrundat utan att sådan information som
anges i artikeln inhämtats.

Artikel 7

I denna artikel anges de viktigaste momenten i prövningen av innehållet i
de klagomål som tagits upp till behandling. Stor vikt är även här lagd
dels vid att båda parter hörs, dels vid att arbetet sker inom rimliga tids-
frister.

Enligt punkten 1 har alla fördragsslutande parter i stadgan rätt att få in-
formation om att ett klagomål tagits upp till behandling. Men det är en-
bart parter till detta protokoll som har rätt att komma in med kommenta-
rer i ärendet.

Punkt 2 ger de internationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio-
nerna (artikel la) rätt att yttra sig över klagomål som anförts av andra
organisationer.

De parter som ärendet rör har enligt punkten 3 rätt att yttra sig över de
yttranden som kommit in från andra parter.

Enligt punkt 4 kan också ett muntligt inslag i förfarandet fa förekom-
ma. Förhör kan hållas om expertkommittén skulle anse det nödvändigt.
En part är oförhindrad att begära ett sådant förhör.

Artikel 8

Artikeln anger att förfarandet hos den oberoende expertkommittén skall
avslutas med att denna kommitté avger en rapport. Vidare anges till vilka
rapporten skall överlämnas och hur den skall offentliggöras.

Det kan noteras att hela det kollektiva klagomålsförfarandet i princip
är hemligt. Följande information far dock offentliggöras: det faktum att
en viss organisation ingett klagomål mot en viss stat, grunden för klago-
målet och beslutet att ta upp klagomålet till behandling.

Prop. 1997/98:82

10

Artikel 9

Prop. 1997/98:82

Artikeln behandlar ministerkommitténs roll i förfarandet, som i princip är
densamma som enligt det normala övervakningsförfarandet: en resolu-
tion antas, eller, om expertkommittén funnit att en stat brutit mot stadgan,
en rekommendation riktas till staten i fråga. Ministerkommittén kan inte
frångå den rättsliga bedömning som gjorts av expertkommittén, men den
kan basera sitt ställningstagande på sociala, ekonomiska och andra över-
väganden. Den kan, enligt andra punkten också konsultera regerings-
kommittén. För detta krävs dels att det är fråga om "nya frågor", dels att
två tredjedelar av de fördragsslutande parterna i stadgan står bakom be-
slutet.

Artikel 10

Enligt artikeln skall en rekommendation som riktats till en stat följas upp
på så sätt att staten skall lämna information om åtgärder som vidtagits
vid närmaste rapporteringstillfälle, oavsett om det enligt de normala reg-
lerna skulle rapporteras om bestämmelsen i fråga då.

Artikel 11

Artikeln anger att protokollet inte endast skall tillämpas på den sociala
stadgan utan även på 1988 års tilläggsprotokoll, om en stat är part i det
protokollet.

Artikel 12

Denna artikel klargör att förfarandet enligt protokollet inte skall anses stå
i strid med ordalydelsen i den i artikeln omnämnda punkten i bilagan till
stadgan, enligt vilken övervakningen av stadgan regleras endast i del IV
av stadgan.

Artikel 13 -15

Artiklarna innehåller sådana ikraftträdande- och slutbestämmelser som
Europarådets konventioner normalt upptar. Protokollet träder inte i kraft
förrän fem stater har förklarat sig bundna av det.

4.3 Godkännande av tilläggsprotokollet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner 1995 års tilläggsproto-
koll till den europeiska sociala stadgan om ett kollektivt klagomålsför-
farande, utan den särskilda förklaringen enligt artikel 2 i protokollet.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.

11

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som svarat på remissen
tillstyrker eller har inget att erinra mot att Sverige godkänner tilläggs-
protokollet. En majoritet av remissinstanserna godtar också förslaget att
Sverige för närvarande inte avger en särskild förklaring enligt artikel 2 i
protokollet om att ge andra nationella enskilda organisationer än arbets-
givar- och arbetstagarorganisationer klagorätt. Handikappombudsman-
nen, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskrimi-
nering, Handikappförbundens Samarbetsorganisation och Sveriges
Kristna Råd anser dock att sådana nationella organisationer bör ges kla-
gorätt. Riksförbundet Hem och Skola framhåller att utvecklingen på sikt
bör vara att sådana organisationer får klagorätt.

Skälen för regeringens förslag: Tilläggsprotokollet angående ett
kollektivt klagomålsförfarande utgör en viktig del av det arbete som be-
drivits inom Europarådet under hela 1990-talet i syfte att reformera och
stärka medborgarnas ekonomiska och sociala rättigheter. Genom proto-
kollet förstärks övervakningen av stadgans efterlevnad och organisatio-
nerna, särskilt arbetsmarknadens parter, ges en aktiv roll i övervaknings-
förfarandet.

Sverige har sett mycket positivt på det ovannämnda reformarbetet och
har arbetat aktivt för att åstadkomma att tilläggsprotokollet blir ett verk-
samt instrument som kan stärka sociala stadgans ställning. Att ge organi-
sationerna på arbetsmarknaden en klagorätt liknande den de sedan länge
haft inom ramen för ILO är helt i linje med svenska strävanden. Det far
också ses som ett stort framsteg att de internationella enskilda organisa-
tionerna nu för första gången ges rätt att framföra klagomål.

Enligt regeringens mening har protokollet fått en utformning som Sve-
rige bör kunna godta.

Frågan är då om Sverige i samband med en kommande ratifikation av
protokollet skall avge en förklaring enligt artikel 2 i protokollet, dvs för-
klara att Sverige tillerkänner även andra representativa nationella enskil-
da organisationer inom sin jurisdiktion som har särskild sakkunskap i
frågor som regleras av stadgan, rätten att anföra klagomål mot Sverige.

Ingen av de stater som hittills har förklarat sig bundna av protokollet,
dvs. Cypern, Italien och Norge, har avgett en sådan förklaring.

I promemorian har föreslagits att även Sverige bör avvakta med att av-
ge en sådan särskild förklaring. De flesta av remissinstanserna har ac-
cepterat detta. Några av remissinstanserna, bl.a. Handikappombudsman-
nen, anser dock inte att det finns något bärande argument för att utesluta
de aktuella organisationerna från klagorätt. Handikappombudsmannen
framhåller att en utökad klagorätt åt sammanslutningar av enskilda inne-
bär ett inslag av ökad demokrati i den internationella politiken och att
detta är i linje med utvecklingen internationellt.

Regeringen delar uppfattningen att inte bara de internationella utan
även nationella enskilda organisationer har en viktig roll när det gäller att
bevaka att rättigheter, som de är särskilt berörda av, genomförs i prakti-
ken. Som Diskrimineringsombudsmannen påpekar innehåller den euro-
peiska sociala stadgan flera bestämmelser som inte avser arbetsmarkna-
den, och som därmed i princip rör intressen som normalt inte företräds av
nationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Prop. 1997/98:82

12

Enligt regeringens mening finns det dock skäl för att inte redan nu av- Prop. 1997/98:82
ge en förklaring enligt artikel 2. Som anförts i promemorian kommer i
det nya förfarandet den oberoende expertkommittén att få helt nya upp-
gifter - den skall bl.a. ta ställning till om en viss organisation är
”representativ” respektive har ”särskild sakkunskap” och den skall be-
döma om ett visst klagomål gäller en fråga i vilken en organisation har
”särskild sakkunskap”. Detta gäller klagomål både från internationella
och nationella organisationer. Det kan nämnas att när det gäller interna-
tionella enskilda organisationer har regeringskommittén ett inflytande på
så sätt att den skall fastställa en särskild lista med organisationer som
skall fa klagorätt (artikel 1 b), vilket för övrigt ännu inte skett (februari
1998). När det gäller att fastställa vilka nationella organisationer enligt
artikel 2 som skall få klagorätt har däremot varken den ratificerande sta-
ten i fråga eller regeringskommittén något inflytande. Som nyss nämnts
är det den oberoende expertkommittén som avgör den saken. Det kan
därför finnas anledning att avvakta den praxis som kommer att utvecklas
i den oberoende expertkommittén när det gäller vilka organisationer som
ges klagorätt.

Sammanfattningsvis gör regeringen den bedömningen att tilläggspro-
tokollet angående ett kollektivt klagomålsförfarande kan godtas, men
utan att det nu avges en särskild förklaring avseende artikel 2.

5      Den reviderade europeiska sociala stadgan

5.1      Stadgans huvudsakliga innehåll

Den reviderade europeiska sociala stadgan har utformats som ett från
1961 års stadga fristående instrument, och avsikten är att den så små-
ningom helt skall komma att ersätta denna. Den reviderade stadgan har
samma uppläggning som 1961 års stadga med en del I som innehåller en
målsättningsförklaring med en förteckning över de rättigheter som sedan
presenteras närmare i de enskilda artiklarna, med samma nummer, i del

II. Listan i 1961 års stadga på 19 artiklar har i den reviderade stadgan
utökats till 31. Fyra av dessa tolv nya artiklar är identiska med artiklarna
i 1988 års tilläggsprotokoll (artiklarna 20-23). Övriga åtta är helt nya
(artiklarna 24-31):

-  rätten till skydd i fall av uppsägning,

-  rätten till skydd av arbetstagares fordringar om arbetsgivaren blir
insolvent,

-  rätten till värdiga arbetsförhållanden,

-  rätten till jämställdhet för arbetstagare med familjeansvar,

-  rätten för arbetstagarrepresentanter till skydd och till villkor som
underlättar deras verksamhet,

-  rätten till information och samråd vid kollektiv uppsägning,

-  rätten till skydd mot fattigdom och social utslagning,

-  rätten till bostad.

13

Innehållet i några av de 19 artiklar som har sin motsvarighet i 1961 års
stadga har också ändrats i vissa avseenden, t.ex. vad gäller åldersgränser,
tidsfrister och tillämpningsområden. Även mer övergripande förändring-
ar har gjorts i några av artiklarna.

Den reviderade sociala stadgan innehåller ytterligare fyra avsnitt med
bestämmelser rörande åtaganden, övervakning av genomförandet av åta-
gandena, ändringar, undertecknande, uppsägning etc., motsvarande i hu-
vudsak bestämmelser i 1961 års stadga.

Även den bilaga som är bifogad 1961 års stadga har sin motsvarighet i
den reviderade stadgan i form av ett tillägg. Detta har kompletterats med,
i vissa fall omfattande, anmärkningar till de nya artiklarna. Liksom tidi-
gare utgör detta tillägg till stadgan en integrerad del av densamma
(artikel 38 resp, artikel N).

En stat som förklarar sig bunden av den reviderade stadgan behöver
inte säga upp 1961 års stadga eller 1988 års tilläggsprotokoll. När den
reviderade stadgan godtagits upphör automatiskt motsvarande artiklar i
de nyss nämnda instrumenten att vara tillämpliga.

Stadgans engelska och franska originaltexter samt en svensk översätt-
ning finns i bilaga 5. Till stadgan finns också en förklarande rapport,
som inte är av bindande karaktär, men som kan tjäna till ledning vid
tolkningen av de olika artiklarna, se bilaga 6.

52 Några utgångspunkter för ställningstagandet till rati-
fikation

För godkännande av både 1961 europeiska sociala stadga och den revide-
rade stadgan krävs att de mål som anges i del I av respektive stadga god-
känns. Det får dock göras ett urval bland de rättigheter som anges i de
enskilda artiklarna i del II. Det finns vissa minimikrav för ett sådant ur-
val, som, beträffande den reviderade sociala stadgan anges i del III, under
artikel A, Åtaganden.

Vid den svenska ratifikationen av den sociala stadgan 1962 undantogs
tretton olika förpliktelser (numrerade punkter eller moment av enskilda
artiklar) i stadgan från ratifikation. År 1979 gjordes en genomgång av
dessa undantagna bestämmelser i syfte att undersöka om Sverige kunde
ratificera ytterligare förpliktelser i stadgan (PM 1979-01-23, dnr IS
286/79). De bestämmelser som inte ratificerats kunde, enligt promemori-
an, liksom inför ratifikationen av stadgan 1962, delas in i tre olika grup-
per:

a) bestämmelser som enligt svensk tradition regleras av parterna på ar-
betsmarknaden, t.ex. artikel 4:2 om övertidsersättning,

b) bestämmelser som inte kan ratificeras på grund av den svenska lag-
stiftningens utformning, t.ex. artikel 8:2 om uppsägningsförbud för gra-
vida kvinnor, och

c) bestämmelser som inte var lämpliga att ratificera p.g.a. att den
framtida utvecklingen skulle kunna komma i konflikt med den stånd-
punkt stadgan representerar eller att stadgans ståndpunkt över huvud ta-

Prop. 1997/98:82

14

get är osäker, t.ex. artikel 2:4 om tilläggssemester eller förkortad arbets-
tid för vissa arbetstagarkategorier.

På grundval av genomgången i promemorian och de remissvar som in-
kommit beslutade regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) den 17 maj
1979 (dnr IS 286/79) att ratifikation kunde ske av artikel 4:4, artikel 7:1
och artikel 19:7 på grund av ändrad lagstiftning.

De numrerade punkter eller moment i 1961 års stadga som Sverige inte
ratificerat är följande:

Artikel 2:1 - fastställande av skälig arbetstid per dag och vecka,

Artikel 2:2 - lön på allmänna helgdagar,

Artikel 2:4 - tilläggssemester eller förkortad arbetstid för vissa arbets-
tagarkategorier,

Artikel 4:2 - förhöjd lön vid övertidsarbete,

Artikel 4:5 - avdrag på lön,

Artikel 7:5 - skälig lön för minderåriga och lärlingar,

Artikel 7:6 - minderårigas yrkesutbildning,

Artikel 8:2 - uppsägning av kvinnliga arbetstagare,

Artikel 8:4 - kvinnors arbete nattetid och underjord,

Artikel 12:4 - slutande av överenskommelser angående social trygg-
het.

Även i fråga om den reviderade sociala stadgan kan alltså ett urval gö-
ras bland de enskilda artiklarna. Vissa särskilda begränsningar för det
urvalet finns dock för de stater som ratificerat 1961 års stadga.

Med utgångspunkt från det behov av ställningstagande som krävs vad
gäller den reviderade sociala stadgan kan dess bestämmelser indelas i
följande olika kategorier:

- Artiklar resp, "numrerade punkter" som helt motsvarar sådana be-
stämmelser i 1961 års sociala stadga och 1988 års tilläggsprotokoll som
Sverige redan har accepterat. Dessa artiklar anses accepterade enligt arti-
kel B i del III i den reviderade stadgan. Vad gäller dessa artiklar krävs
inget ställningstagande.

- Bestämmelser som har sin motsvarighet i artiklar som Sverige har
accepterat men som har ändrats. Även dessa artiklar anses accepterade
enligt den ovan nämnda artikel B. Här måste dock prövas huruvida Sve-
rige uppfyller kraven i bestämmelsen i dess nya lydelse.

- Bestämmelser som helt motsvarar icke-ratificerade artiklar i 1961 års
sociala stadga. Beträffande dessa görs en bedömning av om förändrade
förhållanden nu medför en annan bedömning än den som gjorts tidigare.

- Bestämmelser som har sin motsvarighet i icke-ratificerade artiklar i
1961 års sociala stadga, men som ändrats. I dessa fall görs en bedömning
av om den nya lydelsen och/eller förändrade förhållanden medför att rati-
fikation kan ske.

- Helt nya bestämmelser, antingen i form av nya numrerade punkter
eller moment i en äldre artikel (t.ex. 3:4 och 10:4) eller helt nya artiklar
(artiklarna 24-31). Beträffande samtliga dessa krävs ett ställningstagande
till om de kan godtas eller inte.

Prop. 1997/98:82

15

5.3

Godkännande av den reviderade europeiska sociala Prop. 1997/98:82
stadgan

Regeringens forslag: Riksdagen godkänner den reviderade europeis-
ka sociala stadgan. Utöver bestämmelser som motsvarar tidigare god-
tagna bestämmelser godtas punkterna 2:6, 3:1, 10:4, 15:3, 17:2, 19:11
och 19:12 samt artiklarna 25 - 27 och 29-31 i stadgans del II.

Regeringens bedömning: Sverige bör avge en särskild tolkningsför-
klaring i fråga om artikel E om icke-diskriminering.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har inget
att erinra mot att Sverige ratificerar den reviderade europeiska sociala
stadgan och att ratifikationen sker i den omfattning som föreslås. Arbets-
livsinstitutet anser dock att ytterligare bestämmelser borde kunna godtas
därutöver, t.ex. 4:2 om rätt till förhöjd lön vid övertidsarbete, 4:5 om
skydd mot avdrag på lön, 8:2 om uppsägningsskydd för gravida kvinnor
och 8:4 om bestämmelser för nattarbete för gravida kvinnor. TCO anser
att artikel 24 om uppsägningsskydd bör godtas.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: En allmän utgångs-
punkt för regeringens ställningstagande är att det internationella arbetet
för att stärka de ekonomiska och sociala rättigheterna bör ges hög priori-
tet. Från svensk sida stöder vi sådana strävanden både inom ramen för
FN och dess fackorgan och olika regionala organ.

Vad gäller Europarådet ser Sverige mycket positivt på att den europe-
iska sociala stadgan uppmärksammats alltmer under senare tid. Den har
fått en särskilt stor betydelse för Europarådets nya medlemsstater från
Central- och Östeuropa. Stadgan har också fatt en roll inom EU. Som ett
resultat av de diskussioner som under EU:s regeringskonferens fördes
om sociala rättigheter införs genom Amsterdamfördraget hänvisningar
till den europeiska sociala stadgan både i ingressen till Maastrichtfördra-
get och i inledningen till det socialpolitiska kapitlet i EG-fördraget.

Stadgan - liksom för övrigt relevanta ILO-instrument - kan utnyttjas
för att främja den sociala utvecklingen i Europa, inte minst i de länder
som ansökt om medlemskap i EU.

Revideringen av 1961 års europeiska sociala stadgan innebär ett viktigt
steg framåt i arbetet för att stärka de ekonomiska och sociala rättigheter-
na i Europa. Sverige har aktivt deltagit i arbetet på den välbehövliga mo-
derniseringen av stadgan och gett sitt stöd åt det nya instrumentet. Från
svensk sida ser vi särskilt positivt på att nya rättigheter som rör rätt till
jämställdhet, rätt till information och överläggning vid uppsägningar
samt skydd mot sexuella och andra trakasserier på arbetsplatsen tillförts
stadgan samtidigt som vi välkomnar att grundläggande rättigheter på det
sociala området, som rätten till skydd mot fattigdom och social utslag-
ning och rätten till bostad också har getts en plats i stadgan.

Enligt regeringens mening är det viktigt att den reviderade stadgan så
fort som möjligt kan träda i kraft. Omfattningen av de åtaganden som nu
föreslås bör därför utgå från gällande svensk lagstiftning. Några ytterli-

16

gare åtaganden som vore önskvärda men som kräver lagändring har alltså
nu inte övervägts. Om förutsättningar föreligger för att godta ytterligare
bestämmelser i den reviderade stadgan kan det ske vid en senare tidpunkt
genom en särskild förklaring (artikel A 3).

Nedan görs en genomgång av samtliga artiklar i den reviderade stad-
gan.

Dell

Del I innehåller en förteckning över de rättigheter som stadgan innehåller
samt en målsättningsförklaring. Den bör utan vidare kunna godtas.

Del II

Artikel 1 - Rätt till arbete

Ingen ändring har skett i artikeln i förhållande till 1961 års stadga.

Sverige har godtagit hela motsvarande artikel i 1961 års stadga och blir
bundet av den enligt artikel B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 2 - Rätt till skäliga arbetsvillkor

Artikel 2:1 om arbetstid har inte ändrats.

Artikel 2:1 om arbetstid har inte godtagits av Sverige. De skäl mot rati-
fikation som angavs 1962 och 1979, nämligen att ansvaret för de frågor
som regleras i denna artikel — skälig arbetstid och arbetstidsförkortning -
främst är parternas och inte statens bedöms ha fortsatt giltighet. Till-
komsten av den nya reglering som införts i arbetstidslagen som en följd
av EG:s arbetstidsdirektiv (93/104/EEG) medför ingen annan bedöm-
ning.

Enligt regeringens bedömning bör ratifikation därför inte ske.

Artikel 2:2 om lön för allmänna helgdagar har inte ändrats.

Artikeln har inte godtagits av Sverige. Det finns ingen anledning att
bedöma denna fråga på annat sätt än tidigare, nämligen att det är en fråga
som parterna på arbetsmarknaden ansvarar för. Det medför att artikeln
enligt regeringens bedömning inte heller nu bör ratificeras.

Artikel 2:3 om semester har nu ändrats på så sätt att kravet på betald
semester utökats från två till fyra veckor.

Artikeln har godtagits av Sverige, som blir bundet av artikeln enligt
artikel B i den reviderade stadgans del III. Ändringen bedöms inte med-
föra något behov av ändring av svenska regler.

Artikel 2:4 har ändrats i syfte att framhålla att i första hand bör risker
som är förenade med farliga arbeten elimineras, först i andra hand bör
kompensation i form av reducerad arbetstid eller utökad semester komma
i fråga.

Artikeln har inte godtagits av Sverige med hänvisning till det skäl som
anges under c i avsnitt 5.2, dvs. osäkerhet om den kommande utveckling-
en. Vid frågans behandling 1979 påpekades att kortare arbetstid och
längre semester förekommer på en del håll genom kollektivavtal, men
inte nödvändigtvis p.g.a. arbetets art, och hänvisning gjordes till de gene-

Prop. 1997/98:82

17

2 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 82

rella reformer som då var aktuella på arbetstids- och semesterområdet.
Samtliga remissinstanser gjorde då bedömningen att ratifikation inte bor-
de ske. Artikeln har nu ändrats och betoningen har lagts på reducering av
risker i första hand. Kravet på reducerad arbetstid och utökad semester
för särskilda grupper kvarstår dock. Med hänsyn till detta och till den
bedömning som gjordes 1979 borde ratifikation enligt promemorian inte
heller nu ske.

Vid remissbehandlingen av promemorian har ingen av arbetsmarkna-
dens parter haft någon invändning mot promemorians bedömning. Enligt
regeringens mening bör därför ratifikation inte ske, i vart fall inte för
närvarande.

Artikel 2:5 har inte ändrats.

Sverige har godtagit artikeln och blir bundet av den enligt artikel B i
den reviderade stadgans del III.

Artikel 2:6 om skriftlig information om anställningsvillkor är ny. Ut-
formningen av artikeln anknyter till EG:s direktiv (91/533) i frågan. En-
ligt tillägget till stadgan kan bl.a. vissa arbetstagare med tillfällig anställ-
ning eller anställning av speciell beskaffenhet undantas från artikelns
tillämpningsområde.

De svenska reglerna på detta område återfinns i 6 a § lagen (1982:80)
om anställningsskydd (LAS). De undantag för vissa grupper av arbetsta-
gare som 1 § LAS innehåller bör rymmas inom ramen för de undantag
som får göras enligt stadgan för särskilda typer av anställningar om det
finns sakliga skäl. Enligt regeringens mening bör artikeln därför kunna
godtas.

Artikel 2:7 om nattarbete är ny. Enligt denna punkt skall nattarbetande
ges särskilt skydd. Någon motsvarande regel finns inte i 1961 års stadga.
Artikel 8:4 a) i den stadgan är begränsad till avse särskild reglering av
kvinnors användande i industriellt nattarbete. Den nya artikeln är avsedd
att ge skydd både åt män och kvinnor som utför nattarbete. Artikeln är
inte begränsad till nattarbete inom industrin. Vad som utgör nattarbete får
avgöras genom nationell lagstiftning eller praxis. Enligt den förklarande
rapporten kräver artikeln inte särskild reglering. Artikel J medger att det
är tillräckligt att artikeln tillämpas på det stora flertalet av de berörda
arbetstagarna.

Den svenska arbetstidslagen (1982:673) bygger på ett principiellt natt-
arbetsförbud, se 13 § arbetstidslagen. Visst nattarbete är tillåtet med stöd
av lagens undantagsregel. Avvikelser far dock göras med stöd av kollek-
tivavtal. I EG:s arbetstidsdirektiv (93/104/EG) finns särskilda regler om
nattarbete, bl.a. om nattarbetets längd. Genom de ändringar som skett
1996 i arbetstidslagen skall dessa regler iakttas i kollektivavtal som in-
gåtts med avvikelse från lagens bestämmelser. En arbetsgivare har också
på grund av reglerna i arbetsmiljölagens (1977:1160) andra resp, tredje
kapitel skyldighet att tillförsäkra nattarbetande ett skydd för hälsa och
säkerhet som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur. Särskil-
da föreskrifter om hälsoundersökning av nattarbetande har nyligen, med
anledning av EG-direktivet, beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen.

Vissa grundläggande skyddsregler är alltså av tvingande karaktär. Där-
utöver sker dock kompensation för nattarbete i form av arbetstid, lön el-

Prop. 1997/98:82

18

ler liknande förmåner genom regler i kollektivavtal. De frågor som arti-
keln avser att reglera, nämligen särskilda åtgärder för nattarbetare, får
därför i betydande utsträckning, liksom de frågor som artikel 2:1 och 2:2
behandlar, anses vara ett ansvar för parterna på arbetsmarknaden.

Av remissyttrandena från arbetsmarknadens parter framgår att dessa
delat eller inte haft någon invändning mot promemorians bedömning att
ratifikation inte bör ske av artikeln. Det har inte heller någon annan av
remissinstanserna. Enligt regeringens mening bör därför ratifikation inte
ske, i vart fall inte för närvarande.

Artikel 3 - Rätt till säkra och hälsosamma arbetsförhållanden

Artikeln har fått en ny inledning och två nya punkter, och de nuvarande
punkterna har redigerats om. Genom den nya inledningen framhålls att
samrådet med parterna på arbetsmarknaden i dessa frågor gäller hela in-
nehållet i artikeln.

Artikel 3:1 är ny och innehåller krav på staterna att utforma och ge-
nomföra en nationell politik vad gäller hälsa och säkerhet på arbetsplat-
sen och arbetsmiljö.

Det krav som ställs på att den nationella politiken på detta område ut-
formas i samråd med parterna på arbetsmarknaden bör kunna anses upp-
fyllt genom den utformning som getts regelverket på arbetsmiljöområdet,
nämligen en ramlagstiftning som förutsätter att parterna i väsentliga hän-
seenden tar ansvaret för att förverkliga målen. Reglerna i arbetsmiljöla-
gen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166) samt i före-
skrifter utfärdade av Arbetarskyddsstyrelsen får anses vara utformade på
ett sätt som innebär att kraven i artikeln är uppfyllda. Den bör alltså kun-
na ratificeras.

Artikel 3:2 motsvarar artikel 3:1 och 3:3.

Artikel 3:3 motsvarar artikel 3:2 och 3:3.

Sverige har godtagit artiklarna 3:1-3 i 1961 års stadga och blir bundet
av dessa artiklar enligt artikel B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 3:4 är ny och ställer krav på staterna att främja en fortgående
utveckling av en förebyggande företagshälsovård. Hur det skall ske får
enligt tillägget bestämmas i enlighet med nationella lagar eller förord-
ningar, kollektivavtal eller andra åtgärder som är lämpliga enligt de na-
tionella förhållandena.

Svensk lagstiftning innehåller vissa bestämmelser som särskilt reglerar
företagshälsovård. Enligt 32 § 3 b mom. kommunalskattelagen
(1928:370) beskattas inte en anställds förmån av företagshälsovård. Vi-
dare har en arbetsgivare rätt att göra avdrag för kostnader för företagshäl-
sovård enligt punkt 34 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen.
Bestämmelsen i 3 kap. 2 § andra stycket arbetsmiljölagen kan sägas byg-
ga på förutsättningen att företagshälsovården skall vara en angelägenhet
för och vila på en samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Bestäm-
melsen i arbetsmiljölagen om arbetsgivarens skyldighet att föranstalta
om företagshälsovård tar därför sikte på endast arbetsmiljöer där arbets-
uppgifterna är förenade med så speciella påfrestningar och risker att till-

Prop. 1997/98:82

19

gång till företagshälsovård måste ses som en absolut nödvändighet för att
förebygga ohälsa eller olycksfall bland de anställda. Kollektivavtal om
företagshälsovård finns i dag bl.a. på hela den statliga och kommunala
sektorn samt inom handels, stål- och metallindustrin och byggbranschen.
Sedan några år tillbaka saknas emellertid ett centralt avtal mellan LO och
SAF om företagshälsovård. När det gäller företagshälsovårdens täck-
ningsgrad framgår det av en undersökning som redovisas i Statskontorets
rapport Företagshälsovården i dag (1997:2) att 73 procent av alla anställ-
da uppger att de har tillgång till företagshälsovård. En kvalitetssäkrings-
modell för företagshälsovården har tagits fram av Arbetarskyddsstyrelsen
tillsammans med arbetsmarknadens parter och Föreningen Svensk Före-
tagshälsovård och håller nu på att införlivas.

En uppgift i regeringens arbetslivspolitik är att förebygga arbetsrelate-
rade fysiska och psykiska belastningar samt att hjälpa dem som drabbas
av ohälsa tillbaka till arbetslivet. Arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat
föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) och
intemkontroll av arbetsmiljön (AFS 1996:6). Med ett bra förebyggande
arbete och tidiga rehabiliteringsinsatser ökar förutsättningarna för ett sä-
kert och utvecklande arbetsliv samt för produktivitetsförbättringar och
minskade kostnader både för arbetsgivaren och det allmänna.

Sverige ratificerade år 1986 ILO-konventionen (nr 161) om företags-
hälsovård. Sveriges rapporter om tillämpningen av denna konvention har
föranlett vissa frågor från ILO:s expertkommitté för tillämpningen av
konventioner och rekommendationer vad gäller bl.a. den svenska före-
tagshälsovårdens täckningsgrad. Det har ibland ifrågasatts om Sverige
uppfyller de krav konventionen ställer sedan det tidigare statliga stödet
till företagshälsovården upphörde.

För närvarande pågår ett av regeringen initierat utredningsarbete som
avser arbetsgivarens skyldigheter och företagshälsovårdens uppgifter.
Resultatet av det arbetet bör enligt regeringens mening avvaktas innan ett
beslut kan fattas om godkännande av denna artikel bör ske eller ej.

Artikel 4 - Rätt till skälig lön

Artikeln har inte ändrats.

Sverige har godtagit artiklarna 4:1, 4:3 och 4:4 och blir bundet av
dem enligt artikel B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 4:2 och 4:5 rör lönefrågor och har inte ratificerats av Sverige. I
promemorian föreslås att ratifikation inte heller nu bör ske, eftersom det
rör sig om frågor som i huvudsak regleras av parterna på arbetsmarkna-
den. Arbetslivsinstitutet anser dock inte att skälen för att avstå från god-
kännande av artikel 4:2, rätt till övertidsersättning, och 4:5, skydd mot
avdrag på lön, är hållbara. Institutet delar visserligen uppfattningen att
arbetsmarknadens parters ansvar för regleringen av vissa områden inte
bör inskränkas, och anser att denna argumentation har särskild bärighet
inom områden som rör arbetstid och lönefrågor. Enligt institutet borde
Sverige trots detta överväga ratificering av artikel 4:2 eftersom de norme-
rande kollektivavtalen i det närmaste undantagslöst tillerkänner arbetsta-

Prop. 1997/98:82

20

gare förhöjd ersättning vid övertidsarbete. Institutet påpekar att arbetsta-
gare utanför det kollektivavtalsreglerade område genom en utfyllnadsre-
gel utformad av Arbetsdomstolen har getts en sådan rätt, varför det borde
vara självklart att den svenska regleringen uppfyller stadgans krav. Ar-
gumentet att bestämmelsen uppfylls främst genom kollektivavtal borde
därför enligt institutet ge vika, liksom det fick göra vid 1962 års godkän-
nande av den grundläggande artikel 4:1 om rätt till skälig lön, vilken
Sverige alltså godtagit. När det gäller rätten till skydd mot avdrag på lön
finns det, påpekar institutet, lagregler bl.a. i lagen (1970:215) om arbets-
givarens kvittningsrätt. Lagreglerna på området är visserligen dispositiva
till förmån för kollektivavtal, men även kvittningsregler som fastställts i
kollektivavtal uppfyller stadgans krav enligt institutet.

När det gäller bedömningen av om ratifikation av de nu aktuella artik-
larna bör ske eller inte vill regeringen först erinra om följande. Vid den
genomgång av icke-ratificerade bestämmelser som gjordes 1979 konsta-
terades i den promemoria som upprättats i ärendet att bl.a. artikel 4:2
hörde till det område som helt regleras genom kollektivavtal, och att frå-
gan om ratifikation därför borde avgöras av arbetsmarknadens parter.
Vad gäller artikel 4:5 noterades att området lagreglerats i och med 1970
års lag men eftersom lagen medger att kvittning kan ske genom kollek-
tivavtal borde det ankomma på arbetsmarknadens parter att ta ställning
även i den ratifikationsfrågan. Vid remissbehandlingen av 1979 års pro-
memoria avstyrkte alla remissinstanser utom dåvarande statens arbetsgi-
varverk ratifikation av artikel 4:2. Beträffande artikel 4:5 avstyrktes rati-
fikation av samtliga utom arbetsgivarverket och SAF. Den sistnämnda
organisationen uttalade sig inte om artikel 4:5. Arbetsmarknadens orga-
nisationer framhöll att en ratifikation av förpliktelser som kan uppfyllas
genom avtal mellan arbetsmarknadens parter innebär att staten påtar sig
ansvar för hur dessa avtal skall utformas i framtiden helt eller delvis, vil-
ket organisationerna uppfattade som ett avsteg från principerna om ar-
betsmarknadspartemas frihet från statlig inblandning i avtalsfrågor.

Vid remissbehandlingen av den nu aktuella promemorian har ingen av
arbetsmarknadens parter gett uttryck för uppfattningen att en ratifikation
nu bör ske.

Regeringen delar i och för sig Arbetslivsinstitutets uppfattning om hur
rättsläget är att bedöma vad gäller uppfyllandet av stadgans krav i artikel
4:2 och 4:5 för svensk del. Detta är dock inte i sig tillräckligt för att rati-
fikation bör ske. Även idag bör avgörande vikt ges åt parternas ställ-
ningstagande i ratifikationsfrågan. Det principiella argumentet om att
undvika statlig inblandning i avtalsfrågoma på detta område kvarstår
alltså. Det är visserligen riktigt att den principen inte följts när det gäller
artikel 4:1, rätten till skälig lön. Den bestämmelsen ansågs vid 1962 års
ratifikation så allmänt hållen och självklar att principen om arbetsmark-
nadspartemas autonomi i lönebildningsfrågor fick vika. Detta får dock
ses som en undantagssituation.

Enligt regeringens mening finns det alltså nu ingen anledning till nå-
gon annan bedömning av ratifikationsfrågan än den som har gjorts tidiga-
re. Ratifikation av artiklarna 4:2 och 4:5 bör inte heller nu ske.

Prop. 1997/98:82

21

Artikel 5 - Föreningsrätt

Artikeln, som Sverige godtagit, har inte ändrats. Sverige blir bundet av
artikeln enligt artikel B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 6 -Kollektiv förhandlingsrätt

Artikeln, som Sverige godtagit, har inte ändrats. Sverige blir bundet av
artikeln enligt artikel B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 7 - Rätt till skydd för barn och ungdom

Artikel 7:1 har inte ändrats.

Artikeln har godtagits av Sverige, som blir bundet av den enligt artikel
B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 7:2 har ändrats. En åldersgräns på 18 år inforts. Enligt en ny
bestämmelse i tillägget far undantag göras från denna åldersgräns genom
nationell lagstiftning under viss förutsättningar.

Artikeln har godtagits av Sverige, som blir bundet av den enligt artikel
B i den reviderade stadgans del III.

Kravet på en åldersgräns på 18 år bör vara uppfyllt genom regleringen
i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om minderåriga (AFS 1996:1).

Artikel 7:3 har inte ändrats.

Artikeln har godtagits av Sverige, som blir bundet av den enligt artikel
B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 7:4 har ändrats. Åldersgränsen för den begränsade arbetstid
som krävs enligt artikeln har höjts från 16 till 18 år.

Artikeln har godtagits av Sverige, som blir bundet av den enligt artikel
B i den reviderade stadgans del III. Kravet på en åldersgräns på 18 år bör
vara uppfyllt genom regleringen i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om minderåriga (AFS 1996:1).

Artikel 7:5 och 7:6 har inte ratificerats av Sverige och har inte ändrats.

Regeringen konstaterar att skälen till att artiklarna, som behandlar lö-
nefrågor för minderåriga arbetstagare och lärlingar, inte har godtagits av
Sverige är desamma som anförts vad beträffar sådana lönefrågor som
regleras i artiklarna 4:2 och 4:5. Med hänvisning till vad som sagts i
samband med behandlingen av dessa artiklar finner regeringen att det
saknas anledning att frångå den bedömning som tidigare gjorts i fråga om
ratifikation. Artikel 7:5 och 7:6 bör alltså inte heller nu ratificeras.

Artikel 7:7 har ändrats på så sätt att längden på den betalda semestern
har utökats från tre till fyra veckor.

Artikeln har godtagits av Sverige och Sverige blir bundet av den enligt
artikel B i den reviderade stadgans del III. Det nya kravet på minst fyra
veckors semester medför inget behov av ändrade svenska regler.

Artiklarna 7:8 - 10 har inte ändrats.

Artiklarna har godtagits av Sverige, som blir bundet av dem enligt ar-
tikel B i den reviderade stadgans del III.

Prop. 1997/98:82

22

Artikel 8 - Rätt till skydd för arbetstagare vid graviditet och barnsbörd

Artikeln har ändrats av jämställdhetshänsyn så att den är tillämplig på
kvinnliga arbetstagare endast vid graviditet och bamsbörd, vilket framgår
av rubriken och den inledande meningen.

Artikel 8:1 har ändrats så att kravet på mödraledighet utökats från 12
till 14 veckor.

Artikeln har godtagits av Sverige, som blir bundet av den enligt artikel
B i den reviderade stadgans del III. Förlängningen av rätten till ledighet
från 12 till 14 veckor medför inget behov av ändring av svenska regler.

Artikel 8:2 om uppsägningsförbud i vissa fall beträffande gravida
kvinnor och kvinnor som har mödraledighet har ändrats. Enligt den nya
lydelsen börjar den period då uppsägningsförbud råder att löpa när kvin-
nan meddelar sin arbetsgivare att hon är gravid och inte, som tidigare, vid
ledighetens början. I tillägget anges att undantag från uppsägningsförbu-
det får göras i vissa situationer, t.ex. om "ifrågavarande företag upphör
med sin verksamhet".

Artikeln har inte godtagits av Sverige. Trots ändringen överensstäm-
mer inte det särskilda uppsägningsförbudet i artikeln med reglerna om
saklig grund i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Artikeln får
anses inkludera ett förbud mot uppsägning på grund av graviditet, men
den går längre än så. Bestämmelsen bör, mot bakgrund av expertkom-
mitténs praxis, tolkas så att det är förbjudet för en arbetsgivare att vidta
uppsägning under den aktuella perioden, även om en uppsägning sker på
andra grunder, t.ex. arbetsbrist - som inte innebär att verksamheten upp-
hör - eller personliga skäl, t.ex. misskötsamhet - som inte är så allvarlig
att den utgör grund för avskedande. Detta innebär att inte heller det upp-
sägningsskydd som finns i jämställdhetslagen (1991:433) eller föräldra-
ledighetslagen (1995:584) är tillräckliga för att uppfylla kraven i artikeln.

Arbetslivsinstitutet förespråkar att en översyn skall göras av de svenska
regler som enligt promemorian inte anses vara förenliga med stadgans
bestämmelser i syfte att få en mer omfattande ratificering. Institutet anser
att det kan finnas anledning att överväga om den enskilde arbetstagaren
har något att vinna på att uppsägningsreglema i LAS kompletteras genom
särreglering och uppsägningsskyddet därmed utvidgas till att också om-
fatta det uppsägningsförbud som stadgas i artikel 8:2.

Som tidigare nämnts har regeringen gjort den bedömningen att ratifi-
kationsmöjlighetema bör ske utifrån gällande svensk rätt. Av den anled-
ningen bör ratifikation av artikel 8:2 nu inte ske.

Artikel 8:3 har inte ändrats.

Sverige har godtagit artikeln och blir bundet av den enligt artikel B i
den reviderade stadgans del III.

Artikel 8:4, om nattarbete, har ändrats. Den nya artikeln motsvarar
närmast punkten a artikel 8:4 i 1961 års stadga. Tillämpningsområdet för
artikeln har begränsats från att ha gällt kvinnliga arbetstagare i allmänhet
till att endast omfatta gravida kvinnor, kvinnor som nyligen fött barn el-
ler ammar. En vidgning har samtidigt skett eftersom artikeln nu omfattar
nattarbete inom alla arbetsområden. Mönstret för utformningen av
tillämpningsområdet har hämtats från ILO-konventionen (nr 171) om

Prop. 1997/98:82

23

nattarbete och EG-direktivet (92/85) om gravida arbetstagare. Artikeln
kräver att det utfärdas bestämmelser om nattarbete för gruppen arbetsta-
gare i fråga.

Artikeln har inte godtagits av Sverige. Frågan är nu om ändringen av
artikeln ger anledning till en annan bedömning, särskilt som Sverige nu
infort regler som genomför EG:s direktiv om gravida arbetstagare
(92/85/EEG). Det finns numera särskilda bestämmelser om omplacering
och ledighet för arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller
ammar i föräldraledighetslagen (1995:584). Arbetarskyddsstyrelsen har
också utfärdat föreskrifter om arbete som utförs av dessa kategorier ar-
betstagare (Gravida och ammande arbetstagare, AFS 1994:32). I före-
skrifterna finns en regel, 8 §, om förbud mot att i vissa fall ålägga kvin-
nor som är gravida eller fött barn högst 14 veckor tidigare nattarbete.
Regeln ansluter nära till artikel 7 om nattarbete i EG-direktivet.

De svenska reglerna på området bygger på uppfattningen att nattarbete
normalt inte innebär någon risk vid graviditet eller vid amning. I vissa
fall kan dock nattarbete bli alltför påfrestande, t.ex. vid sammanhängande
perioder av nattarbete med samtidig och påtaglig fysisk och/eller psykisk
belastning, utan tillräckliga vilopauser. Om en sådan bedömning görs
skall åtgärder vidtas. I övrigt gäller de arbetstidsregler som följer av ar-
betstidslagstiftning och kollektivavtal.

Åtagandet enligt artikel 8:4 innebär "att utfärda bestämmelser för natt-
arbete" för denna kategori kvinnliga arbetstagare. Artikelns ordalydelse
anger inte vad för typ av bestämmelser det skall vara fråga om, och det
går därför inte att bedöma om detta åtagande sträcker sig längre än den
nyss redovisade svenska regleringen. Eftersom artikelns ordalydelse på
denna punkt är densamma som i 1961 års stadga kan viss ledning hämtas
från expertkommitténs praxis. Enligt denna måste bestämmelserna i fråga
specificera villkoren för nattarbete, som t.ex. eventuellt behov av tillstånd
från yrkesinspektionen, arbetstid, raster, längden på ledigheten efter natt-
arbete etc.

Arbetslivsinstitutet ifrågasätter de skäl som presenteras i promemorian
mot att ratificera artikel 8:4. Enligt institutet kan det ifrågasättas om ar-
gumentet att undvika särreglering är hållbart när en sådan reglering avser
att skydda kvinnor i en för kvinnor exklusiv situation från hälsorisker och
därmed tillvarata ett särskilt skyddsvärt intresse. Detta borde enligt in-
stitutet inte stå i strid med de jämlikhetsskäl som i andra fall motiverar ett
undvikande av en sådan reglering.

Enligt regeringens mening är den svenska regleringen av nattarbete för
den aktuella gruppen kvinnor tillfredsställande. I dag regleras nattarbete
liksom annan arbetstid i mycket stor utsträckning genom kollektivavtal
som ingåtts genom avvikelse från arbetstidslagen. Därtill kommer den
reglering i speciella situationer som återfinns i de ovan nämnda före-
skrifterna från Arbetarskyddsstyrelsen. Detta är alltså ett område som
arbetsmarknadens parter i stor utsträckning förfogar över. Redan av den
anledningen bör en ratifikation anstå av samma skäl som anförts beträf-
fande bestämmelserna om arbetstid i artikel 2.

Ett godtagande av artikel 8:4 skulle dessutom kunna innebära krav på
ytterligare särreglering för gruppen ifråga. En viktig svensk utgångspunkt

Prop. 1997/98:82

24

i detta sammanhang är, som JämO påpekar, att i möjligaste mån undvika Prop. 1997/98:82
särbestämmelser för kvinnor i arbetslivet. Jämställdhetsskäl talar alltså
mot att Sverige skulle åta sig att införa bestämmelser av detta slag.

Enligt regeringens bedömning bör därför en ratifikation av artikeln inte
ske.

Artikel 8:5 är ny. Den motsvarar närmast artikel 8, punkten 4b i 1961
års stadga, som har ändrats så att förbudet mot vissa typer av farligt ar-
bete endast avser kvinnliga arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn
eller ammar och inte kvinnor i allmänhet som tidigare.

Sverige har inte godtagit artikel 8:4 i 1961 års stadga och är därför inte
heller bundet av denna artikel. Även här gäller frågan om ändringen av
artikeln ger anledning till en annan bedömning, särskilt som Sverige nu
infört nya regler som genomför EG:s direktiv om gravida arbetstagare
(92/85/EEG). De svenska reglerna på detta område återfinns i föräldrale-
dighetslagen (1995:584) samt i särskilda föreskrifter från Arbetarskydds-
styrelsen med bestämmelser om förbud att sysselsätta gravida eller am-
mande arbetstagare i vissa arbeten, t.ex. dykeriarbete och blyarbete.

Stadgans artikel innehåller ett kategoriskt förbud mot att anlita gravida
kvinnor, kvinnor som nyligen fött barn och som ammar till gruvarbete
underjord. De svenska förbudsreglema är annorlunda utformade. Endast
gruvarbete underjord som är förknippat med särskilda risker är förbjudet
(AFS 1986:17, ändrad AFS 1994:33). I Sverige är de flesta arbeten under
jord jämförbara med liknande arbeten på marknivå. Det är individuella
riskbedömningar som ligger till grund för ett eventuellt förbud. Någon
anledning till totalförbud finns inte enligt vår uppfattning.

Stadgans förbud på denna punkt sträcker sig alltså längre än de svens-
ka reglerna. Redan detta skulle kunna vara tillräckligt för att inte ratifice-
ra artikeln. Artikeln innehåller därtill ett krav på att vidta särskilda åtgär-
der för att skydda dessa kvinnors rättigheter i frågor som rör anställning-
en. Vilka åtgärder som krävs lämnas öppet.

De svenska reglernas utformning samt sådana jämställdhetsskäl som
anförts vid ställningstagandet till artikel 8:4 medför enligt regeringens
mening att artikeln inte bör ratificeras.

Artikel 9 - Rätt till yrkesvägledning

Artikeln har inte ändrats.

Sverige, som godtagit artikeln, blir bundet av den enligt artikel B i den
reviderade stadgans del III.

Artikel 10 - Rätt till yrkesutbildning

Artikel 10:1-3 är oförändrade.

Sverige, som godtagit hela artikel 10 i 1961 års stadga blir bundet av
dessa artiklar enligt artikel B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 10:4 är ny. Enligt denna artikel åtar sig staterna att vid behov
vidta särskilda åtgärder för rehabilitering och återanpassning till arbetsli-
vet av långtidsarbetslösa.

25

I Sverige har åtgärder för att minska långtidsarbetslösheten haft hög
prioritet inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Arbets- och
kompetenslinjen har hävdats, dvs. en arbetslös som inte genast kan få ett
arbete skall erbjudas utbildning eller arbetsplatsförlagd praktik. Det är
först när inga andra alternativ återstår som kontant stöd erbjuds. Särskild
uppmärksamhet ges till personer som varit inskrivna mer än två år vid
arbetsförmedlingen.

De krav på särskilda åtgärder som ställs i artikeln borde enligt rege-
ringens mening vara uppfyllda utan några regeländringar. Artikeln bör
alltså kunna ratificeras.

Artikel 10:5 motsvarar artikel 10:4 i 1961 års stadga.

Sverige har godtagit artikel 10:4 och blir därmed bundet av artikeln
enligt artikel B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 11 - Rätt till skydd for den enskildes hälsa

Artikel 11:1 och 11:2 har inte ändrats.

Sverige har godtagit artiklarna och blir bundet av dem enligt artikel B i
den reviderade stadgans del III.

Artikel 11:3 har ändrats på så sätt att orden "och olycksfall" lagts till i
slutet. Artikelns krav på att vidta förebyggande åtgärder gäller alltså inte
endast vad beträffar sjukdom utan även olycksfall.

Sverige har godtagit artikeln och blir bundet av den enligt artikel B i
den reviderade stadgans del III.

Vad gäller det nya innehållet i artikeln kan följande nämnas när det
gäller svenska förhållanden på området. Ett av de övergripande målen i
den svenska hälso- och sjukvårdslagen, nämligen en god hälsa för hela
befolkningen, förutsätter allmänt förebyggande insatser. I lagens förar-
beten talas exempelvis om att begränsa riskerna i livsmiljön. Det hand-
lingsprogram för förebyggande av olycksfall på folkhälsoområdet som
har utarbetats inom EU har inte ansetts behöva medföra några ändringar i
svenska regler. Enligt regeringens bedömning behöver den nya lydelsen
av artikel 11:3 inte heller medföra några sådana ändringar.

Artikel 12 - Rätt till social trygghet

Artikel 12:1 är oförändrad.

Sverige har godtagit artikel 12:1 och blir bundet av den enligt artikel B
i den reviderade stadgans del III.

Artikel 12:2 har ändrats på så sätt att den inte längre hänvisar till ILO-
konventionen (nr 102) som referensnivå vad gäller social trygghet utan i
stället till den europeiska balken för social trygghet.

Sverige har godtagit artikeln och blir bundet av den enligt artikel B i
den reviderade stadgans del III.

Regeringen delar Riksförsäkringsverkets bedömning att ändringen -
hänvisning till den europeiska balken för social trygghet som referensni-
vå - inte medför något behov av ändrade svenska regler. Sverige ratifice-
rade balken 1965.

Prop. 1997/98:82

26

Artikel 12:3 har inte ändrats.

Sverige har godtagit artikeln och blir bundet av den enligt artikel B i
den reviderade stadgans del III.

Artikel 12:4 har inte ändrats.

Sverige har inte godtagit artikeln. Vid den genomgång som gjordes
1979 var remissinstanserna eniga om att artikeln då inte borde ratificeras
av de skäl som framförts i promemorian, nämligen osäkerhet om den
framtida utvecklingen. Trots att Sverige i stort sett bedömdes uppfylla
kraven på likabehandling fanns problem vad gällde sjukförsäkringsför-
måner eftersom endast den nordiska trygghetskonventionen då garante-
rade den utflyttande motsvarande förmåner i inflyttningslandet. Sedan
denna bedömning gjordes har situationen förändrats inte minst som en
följd av EES-avtalet och Sveriges medlemskap i EU. Sociala stadgan
omfattar dock for närvarande fler länder än EES-avtalet.

Riksförsäkringsverket delar uppfattningen i promemorian att ratifika-
tionshindret får anses kvarstå. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds uni-
versitet påpekar att Sverige genom EU-medlemskapet är bundet till den
samordning av socialförsäkringsförmåner som föreskrivs i förordningen
(EEG) nr 1408/71 och anser att en utvidgning av samordningen av de
europeiska socialförsäkringssystemen numera bör ske på gemensam eu-
ropeisk nivå.

Enligt regeringens mening bör ratifikation av artikel 12:4 inte ske.

Artikel 13 - Rätt till social och medicinsk hjälp

Artikeln har inte ändrats. Sverige blir bundet av artikeln enligt artikel B i
den reviderade stadgans del III.

Artikel 14 — Rätt att få tillgång till sociala tjänster

Artikeln har inte ändrats. Sverige blir bundet av artikeln enligt artikel B i
den reviderade stadgans del III.

Artikel 15 - Rätt till oberoende, social integrering och deltagande i
samhällslivet för personer med funktionshinder

Artikeln har ändrats på så vis att den inte längre endast behandlar yrkes-
mässig rehabilitering utan även en rätt för personer med funktionshinder
till oberoende, social integrering och deltagande i samhällslivet i allmän-
het.

Det krävs av staterna att de åtar sig att utforma en särskild policy för
personer med funktionshinder. Så långt som möjligt bör nödvändiga åt-
gärder vidtas inom ramen för de allmänna system som finns hellre än
genom särskilda institutioner, i linje med ministerkommitténs rekom-
mendation R(92)6.

Artikel 15:1 och 15:2 har ändrats.

Prop. 1997/98:82

27

Sverige, som har godtagit artiklarna, blir bundet av dem enligt artikel
B i den reviderade stadgans del III. Ändringarna i dessa artiklar medför
enligt regeringens bedömning inte något behov av ändrade svenska reg-
ler.

Artikel 15:3 är ny och handlar om deltagande i samhällslivet i allmän-
het.

Funktionshindrades fullständiga sociala integration och deltagande i
samhällslivet, bl.a. i de avseenden som särskilt anges i artikeln, främjas
bl.a. genom bestämmelser i

1. socialtjänstlagen (1980:620), dels de allmänna bestämmelserna om
socialt stöd och hjälp (bl.a. om färdtjänst och hemtjänst), dels särskilda
bestämmelser om fanktionshindrade (bl.a. om bostad med särskild ser-
vice),

2. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

3. lagen (1993:389) om assistansersättning

4. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (sjukvård, hjälpmedel och
tolktjänst)

5. förordningen (1992:621) om statsbidrag till texttelefoner

6. förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

7. lagen (1997:736) om färdtjänst.

De regler som finns på området bör enligt regeringens mening vara till-
räckliga för att artikeln skall kunna ratificeras.

Artikel 16 -Rätt till socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd för familjen

Artikeln är inte ändrad. Dess räckvidd har dock utökats som en följd av
att artikel 17 ändrats så att den inte längre handlar om "mödrar och barn"
utan om "minderåriga". I begreppet familj i artikel 16 kommer i fortsätt-
ningen att ingå både en ensamstående förälder och den som lever i par.
Att även familjer med en ensamstående förälder täcks av artikeln framgår
av bestämmelsen i tillägget.

Sverige har godtagit artikeln och blir bundet av den enligt artikel B i
den reviderade stadgans del III. Ändringen av artikelns räckvidd medför
inget behov av ändringar av svenska regler.

Artikel 17 - Rätt till rätt till socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd for
barn och ungdomar

Artikel 17:1 motsvarar den tidigare artikel 17 men vissa ändringar har
gjorts. Den behandlar, som ett komplement till artikel 7, förhållanden
som inte rör arbetslivet, tillägget av "rättsligt" skydd i artikeln syftar bl.a.
på att artikeln enligt expertkommitténs praxis även anses täcka barns
arvsrätt.

Enligt tillägget omfattar artikeln alla barn under 18 år, såvida de inte
enligt nationella regler blivit myndiga dessförinnan.

När det i artikel 1 talas om målsmän ("parents") avses även juridisk
vårdnadshavare.

Prop. 1997/98:82

28

Artikeln motsvarar artikel 17 i 1961 års stadga, som Sverige har god-
tagit. Sverige blir bundet av artikeln enligt artikel B i den reviderade
stadgans del III.

Artikel 17:2 är ny. Åtagandet innebär att åtgärder skall vidtas - i sam-
arbete med offentliga och privata organisationer - for att till minderåriga
tillhandahålla gratis undervisning i grundskolan och gymnasieskolan
samt att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan.

Rätten till kostnadsfri undervisning innebär inte, enligt den förklarande
rapporten, att denna rätt kan utövas även i t.ex. privata skolor. Av tilläg-
get framgår att punkten inte heller innebär att undervisning upp till 18 års
ålder måste vara obligatorisk.

Utbildningen i den svenska grundskolan och gymnasieskolan skall va-
ra avgiftsfri enligt 4 kap. 4 § respektive 5 kap. 21 § skollagen
(1985:1100). Regelbunden närvaro i skolan främjas på en rad olika sätt.
De krav som ställs i artikeln borde därmed vara uppfyllda.

Enligt regeringens mening bör ratifikation därför kunna ske.

Artikel 18 - Rätt att utöva förvärvsarbete på annan parts territorium

Artikeln har inte ändrats.

Artikeln har godtagits av Sverige, som blir bundet av den enligt artikel
B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 19 - Rätt till skydd och hjälp för migrerande arbetstagare och
deras familjer

Artikel 19:1-10 har inte ändrats.

En ändring har däremot skett i tillägget till punkten 6, på så sätt att de-
finitionen av begreppet "migrerande arbetstagares familj" ändrats. I stäl-
let för "hustru och barn under 21- år som är beroende av honom" avses i
den reviderade stadgan make eller maka till den migrerande arbetstagaren
och ogifta barn, som är omyndiga enligt det mottagande landets regler
och beroende av arbetstagaren. Inget hindrar att en stat väljer att använda
sig av ett mer vidsträckt begrepp.

Sverige har godtagit artiklarna och blir bundet av dem enligt artikel B i
den reviderade stadgans del III. Ändringen i tillägget medför inget behov
av ändrade svenska regler.

Artikel 19:11 är ny. Enligt denna punkt åläggs staterna att främja och
möjliggöra undervisning i den mottagande statens språk för arbetstagaren
med familj. Det motiveras med språkkunskapernas betydelse för säkerhet
och hälsa på arbetsplatsen och för skyddet av andra rättigheter som rör
arbetet, liksom för integreringen av arbetstagaren med familj.

Enligt 13 kap. 1 § skollagen (1985:1100) syftar svenskundervisning för
invandrare (sfi) till att ge vuxna nyanlända invandrare grundläggande
kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Varje kom-
mun är enligt 13 kap. 3 § samma lag skyldig att se till att sfi erbjuds.

Prop. 1997/98:82

29

Artikel 19:12 är ny. Den ålägger staterna att främja och så långt som
möjligt underlätta undervisning for den migrerande arbetstagarens barn i
dennes modersmål.

De bestämmelser som finns i 2 kap. grundskoleförordningen
(1994:1194) om elevers möjlighet att få undervisning i annat modersmål
än svenska torde uppfylla de krav som ställs i artikeln. Även elever i
gymnasieskolan har möjlighet att fa sådan undervisning enligt regler i 5
kap. gymnasieförordningen (1992:394).

Bland remissinstanserna har TCO yttrat sig särskilt om artikel 19:11-

12. TCO tillstyrker att de båda nya punkterna ratificeras, men föreslår
dessutom att Sverige i lag reglerar även förskolebarnens rätt att utveckla
såväl sitt modersmål som att fa undervisning i svenska.

Enligt regeringens bedömning är de existerande reglerna på området
tillräckliga för att Sverige skall kunna ratificera artiklarna 19:11 och
19:12.

Artikel 20 - Rätt till lika möjligheter och lika behandling i frågor som
rör anställning och yrkesutövning utan diskriminering på grund av kön

Artikeln motsvarar artikel 1.1 i 1988 års tilläggsprotokoll.

Punkterna 2-4 har placerats i tillägget.

Sverige har ratificerat hela tilläggsprotokollet och blir bundet av arti-
keln enligt artikel B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 21 — Rätt till information och samråd

Artikeln motsvarar artikel 2.1 i 1988 års tilläggsprotokoll.

Punkten 2 har placerats i tillägget.

Sverige har ratificerat hela tilläggsprotokollet och blir bundet av arti-
keln enligt artikel B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 22 — Rätt att delta i avgöranden om och förbättring av arbets-
förhållandena och arbetsmiljön

Artikeln motsvarar artikel 3.1 i 1988 års tilläggsprotokoll.

Punkten 2 har placerats i tillägget.

Sverige har ratificerat hela tilläggsprotokollet och blir bundet av arti-
keln enligt artikel B i den reviderade stadgans del III.

Artikel 23 - Rätt till socialt skydd för äldre

Artikeln motsvarar artikel 4 i 1988 års tilläggsprotokoll. Uppdelningen
av artikeln i två särskilda punkter har dock tagits bort.

Sverige har ratificerat hela tilläggsprotokollet och blir bundet av arti-
keln enligt artikel B i den reviderade stadgans del III.

Prop. 1997/98:82

30

Artikel 24 - Rätt till skydd vid uppsägning

Artikeln är ny. Den måste godtas i sin helhet, dvs. både skyddet i a) mot
uppsägning utan saklig grund och rätten i b) till gottgörelse om sådan
uppsägning sker. Bestämmelsen innehåller också en uttrycklig rätt att
överklaga en uppsägning utan saklig grund till ett oberoende organ.

ILO-konventionen (nr 158) om uppsägning av anställningsavtal på ar-
betsgivarens initiativ har varit förebild för artikeln.

I tillägget anges vissa definitioner (1). Vidare medges att undantag
görs för vissa typer av tidsbegränsade och tillfälliga anställningar samt
provanställningar (2). Tillägget innehåller också en förteckning, som inte
är uttömmande, över skäl som inte utgör saklig grund för uppsägning (3).
Slutligen anges att vad som kan anses som gottgörelse vid uppsägning
utan saklig grund får bestämmas genom nationella lagar och förordning-
ar, kollektivavtal eller på annat sätt som är lämpligt enligt nationella för-
hållanden (4).

Sverige har ratificerat den ILO-konvention (nr 158) om uppsägning av
anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ som har varit förebild för
artikeln. Kravet på saklig grund för uppsägning i artikelns första stycket
a) bör vara uppfyllt genom reglerna i 7 § lagen (1980:82) om anställ-
ningsskydd, LAS. Stadgan kräver dock att alla arbetstagare skall omfat-
tas av detta skydd, med vissa i tillägget angivna undantag. Dessa undan-
tag - främst tillfälligt anställda och provanställda - är dock till viss del av
annan karaktär än de som finns i LAS. Något uttryckligt undantag för
sådana arbetstagare som räknas upp i 1 § LAS finns inte i stadgan. Möj-
ligen kan någon eller några av dessa grupper anses omfattade av undan-
taget för arbetstagare som anställts för viss tid eller visst arbete (punkten
2a i tillägget). Visserligen kan det hävdas att de, i den mån de inte un-
dantas från artikelns tillämpningsområde, i vart fall inte kan anses stå
helt utan uppsägningsskydd. En uppsägning som strider mot "lag och
goda seder" är inte rättsenlig enligt Arbetsdomstolens praxis. Det är
emellertid tveksamt om det är tillräckligt för att uppfylla stadgans krav.
Det kan nämnas att den ovan nämnda ILO-konventionen innehåller mer
långtgående undantag.

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet påpekar att är det
möjligt att förfarandet i Arbetsdomstolen i vissa lägen inte heller upp-
fyller stadgans krav på en opartisk rättslig prövning och att detta skulle
vara ytterligare ett skäl för att inte ratificera bestämmelsen. TCO anser
däremot att ratificering bör ske och att lagen om anställningsskydd bör
ändras så att detta blir möjligt.

Som tidigare nämnts är utgångspunkten för regeringens förslag att det
ställningstagandet till ratifikation av stadgans olika artiklar som nu görs
skall ske utifrån gällande svensk rätt. Eftersom lagändringar troligen
skulle krävas för att uppfylla åtagandet enligt artikel 24 bör alltså den
artikeln nu inte ratificeras.

Prop. 1997/98:82

31

Artikel 25 - Rätt till skydd av arbetstagarens fordringar vid arbetsgi-
varens insolvens

Artikeln är ny. ILO-konventionen (nr 173) om skydd för arbetstagares
fordran i händelse av arbetsgivarens insolvens samt EG-direktiv
80/987/EEG har varit förebilder för artikeln.

Artikeln slår fast en allmän princip om rätt till skydd för lönefordringar
vid arbetsgivarens insolvens, men lämnar öppet hur detta skydd skall
utformas.

I tillägget anges följande. Vissa kategorier arbetstagare far undantas på
grund av den speciella arten av deras anställningsförhållanden (1). Be-
greppet "insolvens" får definieras nationellt (2). Arbetstagarnas fordring-
ar som skall täckas av artikeln skall minst omfatta: lön härrörande från en
bestämd minsta period, semesterlön och fordringar på ersättning för and-
ra slag av betald frånvaro från en bestämd period (3). Nationella regler
får begränsa skyddet för fordringarna till ett bestämt belopp, vilket dock
måste ligga på en socialt acceptabel nivå (4).

EG-direktivet 80/987/EEG har genomförts i svensk rätt men Sverige
har inte ratificerat den ILO-konvention (nr 173) om skydd för arbetstaga-
res fordran i händelse av arbetsgivarens insolvens som utgör förebild för
konventionen.

Det kan nämnas att en av huvuduppgifterna för den 1996 tillsatta för-
månsrättskommittén (JU 1996:02) var att utreda frågan om hur arbetsta-
gares löneskydd vid arbetsgivarens konkurs kan förbättras utan att statens
kostnader för lönegarantin ökar. Genom tilläggsdirektiv 1997 har kom-
mittén fått i uppdrag att analysera alternativa möjligheter att minska sta-
tens kostnader för lönegarantiersättningen och lägga fram förslag om en
besparing. Kommittén har ännu inte avslutat sitt arbete.

Den rätt som artikeln avser att trygga garanteras i gällande svensk lag-
stiftning genom regler till skydd för arbetstagarens fordringar i dels för-
månsrättslagen (1970:979), dels lönegarantilagen (1992:497). Det un-
dantag från detta skydd som görs beträffande vissa arbetstagare i 12 §
sjätte stycket förmånsrättslagen och 7 § lönegarantilagen bör vara tillåtet
enligt punkten 1 i tillägget. De minimikrav som anges i tilläggets punkt 3
kan anses uppfyllda genom regler i de nämnda lagarna. Detta gäller även
beloppsbegränsningen. Vad beträffar förmånsrätten finns ingen belopps-
begränsning, och lönegarantin är begränsad till 100 000 kr per arbetsta-
gare.

Enligt regeringens bedömning bör Sverige kunna ratificera artikeln.

Artikel 26 - Rätt till värdiga arbetsförhållanden

Artikeln är ny. De två punkterna kan godtas separat. Syftet med artikeln
är att trygga arbetstagarnas rätt till värdiga förhållanden i och i samband
med arbetet genom att ålägga staterna att rikta uppmärksamheten mot
och informera om vissa beteenden samt försöka förebygga sådana och
vidta åtgärder till skydd för arbetstagarna. Det krävs dock inte att särskild
lagstiftning införs. Detta framgår av tillägget.

Prop. 1997/98:82

32

Artikel 26:1 handlar om sexuella trakasserier, vilket i den förklarande
rapporten definieras som oönskat beteende av sexuell natur, eller annat
beteende som baserar sig på könstillhörighet och drabbar arbetstagarens
värdighet, däribland beteenden från överordnades och kollegers sida.

Vad gäller skydd mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen finns
straffstadganden i brottsbalken, t.ex. 6 kap. 7 § tredje stycket brottsbal-
ken om sexuellt ofredande. Regler finns också i jämställdhetslagen
(1991:433). Enligt 6 § denna lag åläggs en arbetsgivare att som en av
flera aktiva åtgärder i jämställdhetsarbetet verka för att inte någon ar-
betstagare utsätts för sexuella trakasserier. Lagen innehåller också ett
förbud riktat till arbetsgivaren mot att utsätta en arbetstagare för trakasse-
rier på grund av att arbetstagaren avvisat arbetsgivarens sexuella när-
manden. Förbudet är skadeståndssanktionerat. Arbetsmiljölagen
(1977:1160) tar sikte på både den fysiska och den psykosociala arbets-
miljön och utgör därför en del i den lagstiftning som kan användas för att
motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen (se 2 kap. 1 § arbetsmil-
jölagen). Arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat föreskrifter om åtgärder
mot kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). Med kränkan-
de särbehandling avses även sexuella trakasserier.

Regeringen inledde 1997 en översyn av reglerna om sexuella trakasse-
rier på arbetsplatsen efter att det bl.a. från JämO:s sida hade uttryckts
önskemål om en förstärkt lagstiftning på området. Förslag om en skärp-
ning av de existerande reglerna i jämställdhetslagen har lagts fram i en
den 5 februari 1998 beslutad proposition.

Artikel 26:2 handlar om andra typer av trakasserier än sexuella såda-
na, dvs. sådant som brukar kallas mobbning. Definitionen har hämtats
från existerande nationella regler på området, inte minst de svenska.

De nyss nämnda reglerna i arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrel-
sens föreskrifter är tillämpliga på sådant beteende som artikeln behand-
lar. Enligt ett nyligen avgjort mål om ersättning enligt lagen om arbets-
skadeförsäkring (1976:380) har s.k. vuxenmobbning (en arbetsgivare
hade trakasserat en anställd) och besvären därav betraktats som arbets-
skada.

Arbetsmiljölagen omfattar i nu relevanta delar även elever i skolan.
Vad gäller mobbning inom skolan kan nämnas att det för närvarande be-
reds ett förslag om att ändra skollagen så att det tydligare framgår att var
och en som är verksam i skolverksamheten har en skyldighet att motver-
ka mobbning.

Visserligen kräver artikel 26 inte lagstiftning. Förekomsten av sådan
samt de åtgärder i övrigt som vidtas och den uppmärksamhet som ägnas
de företeelser som artikeln behandlar gör att Sverige enligt regeringens
bedömning borde kunna ratificera artikelns båda punkter.

Artikel 27 - Rätt till jämställdhet for arbetstagare med familjeansvar

Artikeln är ny. Den har som förebild ILO:s konvention (nr 156) om ar-
betstagare med familjeansvar och rekommendationen (nr 165) i samma
ämne. I tillägget anges vilka personer som skall anses omfattas av be-

Prop. 1997/98:82

33

3 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 82

greppet "arbetstagare med familjeansvar". Det överlämnas åt nationell Prop. 1997/98:82
lagstiftning och praxis att avgöra vad som är "beroende barn och andra
medlemmar av den närmaste familjen som påtagligt behöver deras om-
vårdnad och stöd".

Enligt artikel 27:1 åtar sig parterna att vidta lämpliga åtgärder för att
underlätta för arbetstagare att kombinera anställning och familjeansvar.
Med "lämpliga" åtgärder menas lämplig enligt nationella förhållanden
och möjligheter.

Artikel 27:2 motsvarar artikel 4.2 i ovan nämnda ILO-konvention.

Artikel 27:3 innehåller ett uppsägningsskydd.

Sverige har ratificerat ILO-konventionen (nr 156) om arbetstagare med
familjeansvar som varit förebild för artikeln. Den svenska lagstiftning
som finns på detta område är föräldraledighetslagen (1995:584), lagen
(1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, jämställd-
hetslagen (1991:433) samt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Därtill
kommer regler på området i avtal mellan parterna på arbetsmarknaden
både på den privata och den offentliga sektorn. Avtalen innehåller bl.a.
regler om kompetensutveckling. Detta torde vara tillräckligt för att upp-
fylla artikelns krav vad avser anställningsvillkor, rätt till ledighet och
uppsägningsskydd.

Även artikelns krav på att utveckla och främja social service, särskilt
vad avser barnomsorg far anses uppfyllt. Av 13 § socialtjänstlagen
(1980:620) framgår att för barn som är bosatta i Sverige och som stadig-
varande vistas i kommunen skall bedrivas förskoleverksamhet och barn-
omsorg. Från och med den 1 januari 1995 är landets kommuner enligt
14 a och 14 b §§ socialtjänstlagen (1980:620) skyldiga att utan oskäligt
dröjsmål tillhandahålla en barnomsorgsplats till barn vars föräldrar för-
värvsarbetar eller studerar.

Artikeln bör enligt regeringens bedömning kunna ratificeras i sin hel-
het.

Artikel 28 — Rätt för arbetstagarrepresentanter till skydd inom företag
och åtgärder för att underlätta deras verksamhet

Artikeln är ny. Den avser att ge skydd åt sådana arbetstagarrepresentanter
som inte täcks av artikel 5 såvida de inte samtidigt är företrädare för en
facklig organisation. ILO-konventionen (nr 135) om arbetstagarnas re-
presentanter har varit förebild för bestämmelsen. Vad som avses med en
arbetstagarrepresentant far enligt tillägget avgöras i nationell lagstiftning
eller praxis.

Enligt momentet a) åtar sig staterna att skydda arbetstagarrepresentan-
tema bl.a. mot uppsägningar som grundar sig på deras ställning eller
verksamhet.

Moment b) motsvarar artikel 2 i den ovan nämnda ILO-konventionen.
Åtagandet gäller att se till att arbetstagarrepresentantema åtnjuter sådana
villkor i arbetet (”such facilities as may be approriate”) så att de kan full-
göra sina uppgifter snabbt och effektivt. Exempel på sådana "facilities"
finns i ILO-rekommendationen (nr 143) om arbetstagares representanter.

34

Artikeln avser att ge skydd åt sådana arbetstagarrepresentanter i före-
tag som inte samtidigt är fackliga företrädare. Den senare kategorin täcks
av artikel 5.

Vad som är en arbetstagarrepresentant far enligt tillägget avgöras i na-
tionell lagstiftning eller praxis. I svensk rätt är det de fackliga förtroen-
demännen som har den ställningen. Eftersom dessa omfattas av artikel 5,
som Sverige är bundet av, finns i praktiken inget utrymme för det skydd
denna artikel ger.

Det kan nämnas att ILO-konventionen nr 135, som varit förebild för
artikeln, omfattar både fackliga representanter och andra "valda förtroen-
demän" (artikel 3). Sverige har ratificerat denna konvention. I Sveriges
första rapport (1972) om tillämpningen av den konventionen konstatera-
des bl.a. följande vad beträffar den grupp arbetstagarrepresentanter som
inte samtidigt är fackliga representanter. Parterna på den svenska arbets-
marknaden är ense med regeringen om att anställda bör representeras av
de existerande fackliga organisationerna och inte av representanter som
väljs utanför dessa. Med få undantag har därför reglerna om arbetstagar-
representanters rättigheter kommit att utformas så att de utövas av före-
trädare för fackföreningar. Det nämns slutligen att det i Sverige i prakti-
ken inte finns någon organiserad representation av arbetstagare utanför
fackföreningarna.

Enligt regeringens mening kan förhållandena idag beskrivas på samma
sätt. Stadgans artikel omfattar till skillnad mot ILO-konventionen inte
fackliga representanter utan endast andra valda förtroendemän. Som Ju-
ridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet påpekar har artikeln helt
enkelt inte något tillämpningsområde i Sverige. Artikeln bör därför inte
ratificeras.

Artikel 29 - Rätt till information och överläggning vid kollektiva upp-
sägningar

Artikeln är ny. Åtagandet innebär att säkerställa att arbetsgivaren infor-
merar och överlägger med arbetstagarrepresentanter före s.k. kollektiva
uppsägningar. Reformkommittén har under utarbetandet av artikeln stu-
derat dels EG-direktivet 92/56 EEG från 1992 med ändringar av direktiv
75/129/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kol-
lektiva uppsägningar, dels ILO-konventionen (nr 158) om uppsägning av
anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. Informationen och samrådet
enligt artikeln skall avse möjligheterna att undvika uppsägningar, be-
gränsa dem eller lindra deras verkningar. Enligt den förklarande rappor-
ten behöver inte ansvaret för att sådana sociala åtgärder vidtas, som ex-
emplifieras i artikeln, ligga på arbetsgivaren.

Vad beträffar begreppet arbetstagarrepresentant gäller detsamma som
enligt artikel 28.

Sverige har ratificerat ILO-konventionen nr 158 och genomfört EG-
direktiven (75/129/EEG och 92/56/EEG) om kollektiva uppsägningar.
Med anledning av genomförandet av EG-direktivens bestämmelser om
information och överläggning gjordes vissa ändringar i medbestämman-
delagen (1976:580), MBL. Förhandlingsskyldigheten enligt 11 § utöka-

Prop. 1997/98:82

35

des till att gälla alla berörda arbetstagarorganisationer i bl.a. frågor som
rör uppsägning på grund av arbetsbrist. Denna skyldighet gäller även om
arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls (13 § MBL). Det
infördes också en skyldighet för arbetsgivaren att inför beslut om upp-
sägning på grund av arbetsbrist lämna viss skriftlig information (15 §).

Enligt regeringens bedömning bör artikeln kunna ratificeras.

Artikel 30 - Rätt till skydd mot fattigdom och social utslagning

Artikeln är ny. Det krävs enligt denna bestämmelse att staterna antar en
samordnad politik med målsättningen att bekämpa fattigdom och social
utslagning och att de åtgärder som vidtas inom ramen för denna politik
ses över och anpassas till nya situationer.

De åtgärder det kan vara fråga om kan vara sådana som hör hemma
under andra artiklar i stadgan. Det bör noteras att artikeln inte uttryckli-
gen nämner garantier för en miniminivå vad avser medel för försörjning.
Anledningen till det är att redan artikel 13 i den reviderade stadgan ger
det skyddet, men även denna artikel innebär ett sådant åtagande genom
formuleringen i momentet a): "...faktiskt får...rätt till social...hjälp". Åt-
gärder som avses kan vara av vitt skilda slag. Enligt den förklarande rap-
porten kan de innebära, men behöver inte nödvändigtvis innebära, eko-
nomiskt bistånd. De kan vara inriktade på personer som redan är socialt
utslagna, men också på grupper som riskerar att hamna i en sådan situa-
tion. Staterna bör enligt den förklarande rapporten begränsa det ekono-
miska biståndet till dem som inte kan klara sig med egna medel.

I den förklarande rapporten ges också förklaringar av begreppen
"fattigdom" och "social utslagning", varvid det betonas att begreppen kan
inrymma ett mycket brett spektrum av situationer.

Bestämmelsen under a) uppfylls framför allt genom bestämmelserna i
socialtjänstlagen (1980:620) om socialnämndens ansvar, bl.a.:

- 5 § om att socialtjänsten skall göra sig väl förtrogen med levnadsför-
hållandena i kommunen, informera om socialtjänsten, genom uppsökan-
de verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda lev-
nadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd
och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda
som behöver det, stödja anhörigvårdare,

- 6-6 h §§ om den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och för
sin livsföring i övrigt, och

- 7-10 §§ om att socialnämnden skall främja den enskildes rätt till ar-
bete, bostad och utbildning, om att nämnden i den uppsökande verksam-
heten skall erbjuda grupper och enskilda sin hjälp, om samverkan m.m.

För att bättre kunna tillgodose enskilda människors behov av olika
stödåtgärder har riksdagen nyligen beslutat att främja utvecklandet av bra
och ändamålsenliga samverkansmodeller som ger bättre förutsättningar
för rehabiliteringsarbete. Från och med den 1 januari 1998 far en kom-
mun sluta avtal med landsting, försäkringskassan och länsarbetsnämnden
om att delta i och bidra till finansieringen av gemensamma projekt i syfte

Prop. 1997/98:82

36

att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser för att bättre Prop. 1997/98:82
kunna tillgodose människors behov av olika stödåtgärder.

Vad gäller särskilda åtgärder inom ramen för arbetsmarknadspolitiken
och inom vuxenutbildningens område kan som exempel i detta samman-
hang nämnas den särskilda vuxenutbildningssatsning som sker enligt
förordningen (1996:1502) om statligt stöd till särskilda satsningar på ut-
bildning för vuxna ("kunskapslyftet"). Till sådana utbildningsplatser ges
företräde till sökande som saknar eller har bristande gymnasieutbildning
och är arbetslösa eller deltar i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Vad gäller punkten b) kan nämnas att Sverige kontinuerligt gör en så-
dan översyn i och med de återkommande uppföljningarna av ny lagstift-
ning, översynen av äldre lagstiftning och utredningar föranledda av att
något missförhållande har uppmärksammats. Det ligger på tillsynsmyn-
digheterna att uppmärksamma regeringen på behovet av en sådan över-
syn.

Rädda Barnen, som i sitt remissvar begränsat sig till den nu aktuella
artikeln, anser att artikeln är värdefull. Det är enligt organisationen an-
geläget att staterna samordnar den politiska viljan att bekämpa fattigdom
och social utslagning, och i det sammanhanget är det viktigt att barnets
situation och rättigheter sätts i fokus.

Artikeln bör enligt regeringens mening kunna ratificeras.

Artikel 31 - Rätt till bostad

Artikeln är ny. Staterna åtar sig enligt denna artikel att vidta åtgärder som
syftar till att, så långt det är möjligt, främja tillgången på bostäder med
rimlig standard, successivt undanröja hemlöshet och göra tillgång till en
bostad ekonomiskt möjlig för personer som saknar tillräckliga medel.

Enligt den förklarande rapporten avses med "rimlig standard" en stan-
dard som är acceptabel ur hälsosynpunkt. Vad gäller begreppet "saknar
tillräckliga medel" hänvisas till artikel 13.

Bostadspolitikens uppgift i Sverige är att trygga alla människors behov
av en god bostad till rimlig kostnad och av en trygg närmiljö. En skyl-
dighet för det allmänna att trygga rätten till bostad finns i 1 kap. 2 § and-
ra stycket regeringsformen. Sverige har också under många år arbetat
aktivt för internationella normer vad gäller boende. Inför och under FN:s
andra världskonferens 1996 om boende, bebyggelse och stadsutveckling,
Habitat II, drev Sverige bl.a. kravet på ett godtagande av målet "Rätt till
en rimlig bostad för alla", vilket också blev konferensens resultat. Ett
åtagande på bostadspolitikens område inom ramen för den reviderade
europeiska stadgan ter sig därför naturligt.

Vad gäller de åtgärder som anges i artikelns tre punkter kan följande
sägas.

Enligt artikel 31:1 skall tillgången till bostäder med rimlig standard
främjas.

I Sverige har kommunerna det övergripande ansvaret för bostadsför-
sörjningen på den lokala nivån. Enligt plan- och bygglagen (1987:10) har
varje kommun ansvar för användningen av mark och vatten samt för be-

37

byggelseutvecklingen inom kommunen. Kommunerna medverkar också
direkt i byggande och förvaltning av bostäder genom sina allmännyttiga
bostadsföretag. Dessa bostadsföretag är också hyresledande i det
bruksvärdessystem som styr hyressättningen. Varje kommun avgör efter
sina förutsättningar hur den skall fullgöra de skyldigheter mot medbor-
garna som följer av bl.a. kommunallagen och socialtjänstlagen.

Staten ger stöd till finansieringen av bostäder genom räntebidrag till
ny- och ombyggnad av bostäder, statliga kreditgarantier samt vissa till-
fälliga stimulansbidrag för t.ex. byggande av studentbostäder. Vidare kan
skatteavdrag göras för skuldräntor. Bygglagstiftningen ger varje bygg-
herre ansvar för att bostäderna får en tillräcklig standard enligt uppställda
funktionskrav.

Det kan också nämnas att enligt 5 § socialtjänstlagen (1980:620) hör
det till socialnämndens uppgifter att medverka i samhällsplaneringen.
Enligt 7 § första stycket socialtjänstlagen skall denna medverkan särskilt
syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i
kommunen. Socialnämnden skall enligt samma bestämmelse i sin verk-
samhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.

Enligt artikel 31:2 krävs åtgärder mot hemlöshet. Hemlöshet torde
normalt bero på något sådant förhållande som det hör till kommunens
ansvar enligt socialtjänstlagen att ta itu med. Åtagandet att successivt
undanröja hemlöshet borde kunna uppfyllas.

Kravet i artikel 31:3 på att vidta åtgärder för att göra bostäder ekono-
miskt tillgängliga för personer som saknar tillräckliga medel bör vara
uppfyllt genom de generella stöden till bostadsbyggandet samt genom
bostadsbidrag, bostadstillägg för pensionärer samt socialbidrag för skäli-
ga kostnader för bostad.

Det kan också nämnas att det i 12 kap. 44 § jordabalken (1970:994) fö-
reskrivs att en hyresgäst inte får skiljas från sin lägenhet p.g.a. obetald
hyra om socialnämnden åtar sig betalningsansvaret för hyran.

Enligt regeringens mening bör artikeln, med hänvisning till de åtgärder
som här redovisats, kunna ratificeras i sin helhet.

Del III

Artikel A - Åtaganden

Bestämmelsen om åtaganden i den reviderade stadgan följer samma
mönster som i 1961 års stadga (artikel 20). Det mål som anges i del I
binder samtliga parter i stadgan, medan däremot ett urval far göras bland
de enskilda artiklarna i del II.

Vissa ändringar har gjorts. Eftersom antalet artiklar utökats i den revi-
derade stadgan har också minimikraven för ratifikation utökats. Tidigare
måste en stat ratificera minst fem av sju s.k. kämartiklar ("hard core"),
till vilka hörde artiklarna 1, 5, 6, 12, 13, 16 och 19. Nu har två artiklar
lagts till kämartiklama, nämligen artiklarna 7 och 20. För ratifikation av
den reviderade stadgan krävs att sex av dessa nio kämartiklar godtas
(artikel A 1 b). Dessutom krävs en viss andel av övriga artiklar och s.k.
numrerade punkter. Tidigare krävdes 10 artiklar eller 45 punkter - den

Prop. 1997/98:82

38

reviderade stadgan kräver samma andel vilket innebär 16 artiklar eller 63 Prop. 1997/98:82
punkter.

Artikel B - Förhållandet till europeiska sociala stadgan och 1988 års
tilläggsprotokoll

Syftet med punkten 1 i denna artikel är att skapa garantier för att de åta-
ganden en stat gjort i förhållande till 1961 års stadga och i förekomman-
de fall 1988 års tilläggsprotokoll, ersätts med minst motsvarande åtagan-
den enligt den reviderade stadgan.

Enligt punkten 2 upphör en viss artikel i de båda äldre instrumenten att
vara tillämpliga på en viss stat fr.o.m. den dag då åtagandena enligt den
reviderade stadgan träder i kraft för staten i fråga. Uppsägning av en viss
artikel kan inte ske genom ratifikation av den reviderade stadgan utan
genom de särskilda regler som finns för detta ändamål.

I princip motsvaras artiklarna i 1961 års stadga av en artikel med
samma nummer i den reviderade stadgan. Vissa undantag finns, och des-
sa anges i tillägget. Som tidigare nämnts motsvaras artiklarna 1 - 4 i
1988 års tilläggsprotokoll av artiklarna 20 - 23 i den reviderade stadgan.

Del IV

Artikel C - Övervakningen av genomförandet av åtagandena i denna
stadga

Artikeln anger endast att övervakningsförfarandet enligt den reviderade
stadgan skall vara detsamma som enligt 1961 års stadga. Det har ansetts
betydelsefullt att båda instrumenten, som förutses existera parallellt åt-
minstone under en övergångsperiod, är föremål för samma övervaknings-
förfarande. Om förfarandet enligt 1961 års stadga skulle ändras, t.ex.
genom att det tidigare nämnda Turinprotokollet skulle träda i kraft,
kommer ändringen att tillämpas även på den reviderade stadgan.

Artikel D - Kollektivt klagomål

Enligt punkten 1 garanteras att den stat som redan godtagit tilläggsproto-
kollet angående ett kollektivt klagomålsförfarande blir bunden av detta
även efter godkännande av den reviderade stadgan.

En stat som ratificerar den reviderade stadgan före tilläggsprotokollet
angående ett kollektivt klagomålsförfarande kan bli bunden av det senare
enbart genom en förklaring i samband med eller efter ratifikationen av
den reviderade stadgan. En förutsättning för detta förfarande är att proto-
kollet i fråga trätt i kraft.

39

Del V

Prop. 1997/98:82

Artikel E - Icke-diskriminering

Artikeln är ny, men anses enligt den förklarande rapporten kodifiera den
oberoende expertkommitténs praxis, som innebär att den icke-
diskrimineringsregel som finns i inledningen till 1961 års stadga är till-
lämplig på samtliga artiklar i stadgan. Enligt artikel E får på samma sätt
diskriminering på de i artikeln angivna grunderna inte förekomma i för-
hållande till rättigheterna i den reviderade stadgan. De diskriminerings-
grunder som nämns i artikeln är desamma som i 1961 års stadga med
tillägg av några grunder som också nämns i artikel 14 i den europeiska
konventionen om mänskliga rättigheter. Listan är inte uttömmande.

I tillägget anges att en skillnad i behandling som grundar sig på objek-
tiva och sakliga skäl inte skall anses diskriminerande. Som exempel på
sådana skäl kan enligt den förklarande rapporten vara krav på viss ålder
eller vissa förkunskaper för tillträde till viss utbildning. Krav på visst
medborgarskap kan vara acceptabelt när det t.ex. gäller rätten till anställ-
ning inom ett lands försvar eller i dess förvaltning.

Bestämmelsens räckvidd begränsas också av personkretsen for stad-
gans tillämpning sådan den definieras i inledningen till tillägget
(utlänningar endast om de är medborgare i en annan part och lagligen
bosatta i eller regelbundet arbetar inom vederbörande parts område). Som
Diskrimineringsombudsmannen (DO) påpekar är alltså viss diskrimine-
ring tillåten enligt stadgan eftersom skyddet mot diskriminering främst
bygger på medborgarskap. Enligt DO är det av principiella skäl olyckligt
att stadgan på flera punkter behandlar personer med utländsk bakgrund,
som är folkbokförda i ett land och lagligen bosatta i landet, sämre än and-
ra. DO konstaterar att sociala stadgan i det avseendet skiljer sig från Eu-
ropakonventionen om de mänskliga rättigheterna, och anser att det vore
värdefullt om sådant undveks i det fortsatta arbetet inom Europarådet.

Tolkningsförklaring beträffande artikeln om icke-diskriminering

Beträffande artikel E i del IV ovan - icke-diskrimineringsartikeln - bör
följande uppmärksammas. Det är från svensk sida angeläget att denna
nya bestämmelse kommer att inbegripa rätten att vidta åtgärder som in-
nebär s.k. positiv särbehandling. Både FN-konventionen om eliminering
av alla former av diskriminering mot kvinnor och FN-konventionen om
eliminering av alla former av rasdiskriminering innehåller båda bestäm-
melser som innebär att åtgärder for att tillvarata vissa gruppers intressen
inte står i strid med principen om icke-diskriminering. I promemorian
föreslås att Sverige vid ratifikationen av stadgan Sverige därför bör avge
en tolkningsförklaring om att positiv särbehandling inte står i strid med
stadgans bestämmelse om icke-diskriminering (artikel E).

Bland remissinstanserna understryker DO och JämO det angelägna i
att en sådan förklaring avges. Arbetsgivarverket anser att det bör anges
exempel på vad som avses med positiv särbehandling. Handikappom-
budsmannen och Handikappförbundens Samarbetsorgan beklagar att
diskrimineringsförbudet inte omfattar även personer med funktionsned-

40

sättning och anser att regeringen i det fortsatta revideringsarbetet bör Prop. 1997/98:82
verka för att så blir fallet.

Enligt regeringens mening bör en s.k. tolkningsförklaring avges.

Artikel F - Avvikelse i händelse av krig eller nationellt kristillstånd

Artikeln motsvaras av artikel 30 i 1961 års stadga.

Artikel G - Inskränkningar

Artikeln motsvaras av artikel 31 i 1961 års stadga.

Artikel H - Förhållandet mellan stadgan, inhemsk lagstiftning och in-
ternationella avtal

Artikeln motsvaras av artikel 32 i 1961 års stadga.

Artikel I - Godkännande av gjorda åtaganden

Bestämmelsen har viss motsvarighet i artikel 7 i 1988 års tilläggsproto-
koll och i artikel 33 i 1961 års stadga. I punkten 1 anges att genomföran-
det av åtagandena enligt stadgan skall ske på något av de sätt som nämns
i artikeln, inklusive kollektivavtal.

Enligt punkten 2 anses en stat uppfylla sina åtaganden vad gäller vissa
uppräknade artiklar om dessa tillämpas på det stora flertalet av de berör-
da arbetstagarna. Det kan nämnas att enligt den oberoende expertkom-
mitténs praxis har "det stora flertalet" inneburit 80 %. Artiklarna i fråga
är desamma som tidigare med tillägg av artikel 2:7 (nattarbetande ar-
betstagare).

Enligt tillägget skall i detta sammanhang inte sådana arbetstagare som
redan uteslutits enligt tillägget till artikel 21 och 22 räknas med.

Artikel J - Ändringar

Den artikel i 1961 års sociala stadga som behandlar ändringar, artikel 36,
är mycket restriktiv och har aldrig kommit till användning i praktiken.
Artikel J har i stället utformats efter mönster från andra konventioner
inom Europarådet.

Enligt punkten 1 gäller ändringsreglema vad avser del I och II endast
ändringar som syftar till att utöka rättigheterna, och vad avser del III -
VI, alla typer av ändringar.

Enligt punkten 2 skall alla ändringsförslag prövas av regeringskom-
mittén innan de underställs ministerkommittén, som skall godkänna dem
efter samråd med den parlamentariska församlingen. Ministerkommittén
kan fatta beslut om ändring av stadgan med två tredjedels majoritet.

En ändring av del I eller II träder i kraft efter det att tre stater meddelat
att de godtar en sådan ändring. Enligt tillägget räknas som ändring i detta
sammanhang även tillägg av nya artiklar i stadgan.

41

Ändringar av delarna III - VI träder däremot inte i kraft förrän alla Prop. 1997/98:82
stater godtagit dem.

Del VI

De fem artiklar som ingår i del VI innehåller slutbestämmelser som ut-
formats med mönster från motsvarande bestämmelser i andra konventio-
ner som Europarådets ministerkommitté beslutat om. Till viss del inne-
håller de också bestämmelser som finns i 1961 års stadga.

Bestämmelserna behandlar bl.a. frågor om undertecknande, ratificering
och ikraftträdande, territoriell tillämpning och uppsägning.

5.4 Sammanfattning

De nya åtagandena

Den reviderade europeiska sociala stadgan innehåller i jämförelse med
1961 års stadga och 1988 års tilläggsprotokoll dels nio nya numrerade
punkter eller moment, dels åtta helt nya artiklar. Det förslag som rege-
ringen nu lägger fram innebär att sju av de nio nya punkterna och sex av
de åtta nya artiklarna godtas. Följande bestämmelser bör alltså kunna
godtas:

- artikel 2:6 om information om anställningsvillkor

- artikel 3:1 om en nationell politik på arbetsmiljöområdet

- artikel 10:4 om särskilda åtgärder för långtidsarbetslösa

- artikel 15:3 om integrering av funktionshindrade personer

- artikel 17:2 om kostnadsfri skolundervisning

- artikel 19:11 om svenskundervisning för invandrare

- artikel 19:12 om modersmålsundervisning för invandrares barn

- artikel 25 om arbetstagares rätt till skydd av sina fordringar vid ar-
betsgivarens insolvens

- artikel 26 om rätt till värdiga arbetsförhållanden

- artikel 27 om rätt till jämställdhet för arbetstagare med familjeansvar

- artikel 29 om rätt till information och samråd vid kollektiva uppsäg-
ningar

- artikel 30 om rätt till skydd mot fattigdom och social utslagning

- artikel 31 om rätt till bostad.

För närvarande bör ingen av de bestämmelser som Sverige tidigare av-
stått från att ratificera godtas. Detta gäller även sådana artiklar som har
ändrats.

Kraven för ratificering

Enligt artikel A i del III i den reviderade stadgan krävs för ratifikation av
den reviderade stadgan dels ett godtagande av förklaringen i del I, dels
ett godtagande av ett visst minsta antal artiklar i del II. Under punkten

42

åtaganden nämns också att varje land skall ha en yrkesinspektion anpas-
sad till de nationella förhållandena (artikel A punkt 4). Dessutom krävs,
enligt artikel B, att ratifikationen omfattar minst de bestämmelser som
motsvarar de bestämmelser i den europeiska sociala stadgan och - i före-
kommande fall - i 1988 års tilläggsprotokoll som staten i fråga varit
bunden av. När den reviderade stadgan träder i kraft för en viss stat upp-
hör motsvarande förpliktelse enligt de båda nyss nämnda instrumenten
att gälla för den staten.

Som tidigare konstaterats bör del I i den reviderade stadgan med dess
målsättningsförklaring utan vidare kunna godtas.

Sverige har godtagit 14 (av 19) artiklar i 1961 års sociala stadga jäm-
fört med de 10 som krävs enligt stadgan och 62 punkter (av 72) jämfört
med de obligatoriska 45.

När det gäller den reviderade sociala stadgan krävs enligt artikel A
först och främst godtagande av sex av de nio artiklar som nämns under b,
den s.k. hårda kärnan (artikel A punkt lb). Det förslag som regeringen nu
lägger fram om godkännande innebär att Sverige - sammantaget med
tidigare åtaganden - godtar artiklarna 1, 5, 6, 13, 16, 19 och 20, dvs. sju
av dessa nio artiklar. När det gäller det ytterligare antal artiklar eller
numrerade punkter som krävs enligt artikel A punkt lc innebär förslaget
att Sverige godtar 23 av sammanlagt 31 artiklar, och 83 av de 98 numre-
rade punkterna. Enligt den reviderade stadgan krävs minst 16 artiklar och
63 numrerade punkter. Förslaget innebär alltså att ratifikationskravet utan
vidare uppfylls vad gäller antalet godtagna bestämmelser.

Meddelande enligt artikel A i del III i stadgan

Enligt artikel A punkt 2 i del III i den reviderade stadgan skall varje för-
dragsslutande part samtidigt som parten deponerar sitt ratifikations-,
godtagande- eller godkännandeinstrument meddela Europarådets gene-
ralsekreterare vilka artiklar och numrerade punkter som utvalts enligt
artikel A punkt lb och c.

Det förslag som läggs fram i propositionen innebär sammantaget att
följande artiklar och numrerade punkter i den reviderade europeiska so-
ciala stadgan godtas:

Artikel 1 - Rätt till arbete (1:1-4, hela)

Artikel 2 - Rätt till skäliga arbetsvillkor (2:3, 2:5, 2:6)

Artikel 3 - Rätt till säkra och hälsosamma arbetsförhållanden (3:1-3)

Artikel 4 - Rätt till skälig lön (4:1, 4:3, 4:4)

Artikel 5 - Föreningsrätt

Artikel 6 - Kollektiv förhandlingsrätt (6:1 -4, hela)

Artikel 7 - Rätt till skydd för barn och ungdom (7:1-4, 7:7-10)

Artikel 8 - Rätt till skydd för arbetstagare vid graviditet och bamsbörd
(8:1, 8:3)

Artikel 9 - Rätt till yrkesvägledning

Artikel 10 - Rätt till yrkesutbildning (10:1-5, hela)

Artikel 11 - Rätt till skydd för den enskildes hälsa (11:1-3, hela)

Artikel 12 - Rätt till social trygghet (12:1-3)

Prop. 1997/98:82

43

Artikel 13 — Rätt till social och medicinsk hjälp (13:1-4 hela)

Artikel 14 - Rätt att få tillgång till sociala tjänster (14:1-2, hela)

Artikel 15 - Rätt till oberoende, social integrering och deltagande i
samhällslivet för personer med funktionshinder (15:1-3, hela)

Artikel 16 — Rätt till socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd för famil-
jen

Artikel 17 - Rätt till socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd för barn
och ungdomar (17:1-2, hela)

Artikel 18 - Rätt att utöva förvärvsarbete inom annan parts territorium
(18:1-4, hela)

Artikel 19 - Rätt till skydd och hjälp för migrerande arbetstagare och
deras familjer (19:1-12, hela)

Artikel 20 - Rätt till lika möjligheter och lika behandling i frågor som
rör anställning och yrkesutövning utan diskriminering på grund av kön

Artikel 21 - Rätt till information och samråd

Artikel 22 - Rätt att delta i avgöranden om och förbättring av arbets-
förhållandena och arbetsmiljön

Artikel 23 - Rätt till socialt skydd för äldre

Artikel 25 - Rätt till skydd av arbetstagarens fordringar vid händelse
av arbetsgivarens insolvens

Artikel 26 - Rätt till värdiga arbetsförhållanden (26:1-2, hela)

Artikel 27 - Rätt till jämställdhet för arbetstagare med familjeansvar
(27:1-3, hela)

Artikel 29 - Rätt till information och samråd vid kollektiva uppsäg-
ningar

Artikel 30 - Rätt till skydd mot fattigdom och social utslagning

Artikel 31 — Rätt till bostad (31:1-3, hela).

Prop. 1997/98:82

44

Sammanfattning av promemorian Europarådets soci-
ala stadga (Ds 1997:65)

I denna promemoria presenteras innehållet i två nya internationella över-
enskommelser som utarbetats inom Europarådet. Det är dels 1995 års
tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan angående ett kollek-
tivt klagomålsförfarande, som undertecknades av Sverige den 9 novem-
ber 1995, dels den reviderade europeiska sociala stadgan, som under-
tecknades av Sverige den 3 maj 1996.

Det görs också en genomgång av hur de nya bestämmelserna i den re-
viderade sociala stadgan stämmer överens med svenska förhållanden och
det lämnas förslag om i vilken utsträckning innehållet i de båda instru-
menten bör kunna godtas av Sverige.

Förslagen innebär dels att Sverige bör kunna godta tilläggsprotokollet
angående ett kollektivt klagomålsförfarande, utan en särskild deklaration
beträffande artikel 2, dels att Sverige bör kunna godta den reviderade
europeiska sociala stadgan. Beträffande den reviderade stadgan föreslås
följande artiklar och numrerade punkter kunna godtas utöver dem som
Sverige anses bundet av enligt artikel B i stadgan:

-  artikel 3:1 om en nationell politik på arbetsmiljöområdet

-  artikel 10:4 om särskilda åtgärder för långtidsarbetslösa

-  artikel 15:3 om integrering av funktionshindrade personer

-  artikel 17:2 om kostnadsfri skolundervisning

-  artikel 19:11 om svenskundervisning för invandrare

-  artikel 19:12 om modersmålsundervisning för invandrares barn

-   artikel 25 om arbetstagares rätt till skydd av sina fordringar vid ar-
betsgivarens insolvens

-  artikel 26 om rätt till värdiga arbetsförhållanden

-  artikel 27 om rätt till jämställdhet för arbetstagare med familjeansvar

-  artikel 29 om rätt till information och samråd vid kollektiva uppsäg-
ningar

-  artikel 30 om rätt till skydd mot fattigdom och social utslagning

-   artikel 31 om rätt till bostad.

Prop. 1997/98:82

Bilaga 1

45

Förteckning över remissinstanser som avgett yttrande  B^g1^9779882

över promemorian Europarådets sociala stadga (Ds
1997:65)

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av Länsrätten i
Stockholms län, Statens invandrarverk, Riksförsäkringsverket, Socialsty-
relsen, Folkhälsoinstitutet, Handikappombudsmannen, Barnombudsman-
nen, Riksskatteverket, Arbetsgivarverket, Statens skolverk, Juridiska fa-
kultetsstyrelsen vid Lunds universitet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbe-
tarskyddsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Arbetsdomstolen, ILO-
kommittén, Jämställdhetsombudsmannen, Boverket, Ombudsmannen
mot etnisk diskriminering, Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska
Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige,
Tjänstemännens Centralorganisation, Sveriges Akademikers Centralor-
ganisation, Sveriges Advokatsamfund, Riksförbundet Hem och Skola,
Rädda barnen, Handikappförbundens Samarbetsorgan och Sveriges
Kristna Råd.

46

ADDITIONAL PROTOCOL TO
THE EUROPEAN SOCIAL
CHARTER PROVIDING FOR A
SYSTEM OF COLLECTIVE
COMPLAINTS

Preamble

The member States of the Council
of Europé, signatories to this Pro-
tocol to the European Social Char-
ter, opened for signature in Turin on
18 October 1961 (hereinafter refer-
red to as "the Charter");

Resolved to take new measures to
improve the effective enforcement
of the social rights guaranteed by
the Charter;

Considering that this aim could be
achieved in particular by the estab-
lishment of a collective complaints
procedure, which, inter alia, would
strengthen the participation of ma-
nagement and labour and of non-
governmental organisations,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties to this
Protocol recognise the right of the
following organisations to submit
complaints alleging unsatisfactory
application of the Charter:

a intemational organisations of
employers and trade unions referred
to in paragraph 2 of Article 27 of
the Charter;

b other intemational non-
governmental organisations which
have consultative status with the
Council of Europé and have been
put on a list established for this
purpose by the Govemmental
Committee;

c representative national organisa-
tions of employers and trade unions
within the jurisdiction of the Con-
tracting Party against which they
have lodged a complaint

PROTOCOLE ADDITIONNEL Ä
LA CHARTE SOCIALE EURO-
PÉENNE PRÉVOYANT UN
SYSTÉME DE RÉCLAMATIONS
COLLECTIVES

Préatnbule

Les Etats membres du Conseil de
1'Europe, signataires du présent
Protocole ä la Charte sociale euro-
péenne, ouverte å la signature ä
Turin le 18 octobre 1961 (ci-aprés
dénommée «la Charte»);

Résolus å prendre de nouvelles
mesures propres å améliorer la mise
en ceuvre effective des droits soci-
aux garantis par la Charte;

Considérant que ce but pourrait étre
atteint en particulier par 1’établisse-
ment d'une procedure de réclama-
tions collectives qui, entre autres,
renforcerait la participation des
partenaires sociaux et des organisa-
tions non gouvemementales,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les Parties contractantes au présent
Protocole reconnaissent aux organi-
sations suivantes le droit de faire
des réclamations alléguant une
application non satisfaisante de la
Charte:

a les organisations intemationales
d'employeurs et de travailleurs,
visées au paragraphe 2 de 1'article
27 de la Charte;

b les autres organisations intema-
tionales non gouvemementales
dotées du statut consultatif auprés
du Conseil de 1'Europe et inscrites
sur la liste établie ä cet effet par le
Comité gouvememental;

c les organisations nationales repre-
sentatives d'employeurs et de
travailleurs relevant de la juridiction
de la Partie contractante mise en
cause par la réclamation

Prop. 1997/98:82
Bilaga 3

TILLÄGGSPROTOKOLL TILL

DEN EUROPEISKA SOCIALA
STADGAN ANGÅENDE ETT
KOLLEKTIVT KLAGOMÅLS-
FÖRFARANDE

Inledning

Medlemsstaterna i Europarådet,
som har undertecknat detta proto-
koll till europeiska sociala stadgan,
som öppnades för undertecknande i
Turin den 18 oktober 1961 (nedan
kallad "stadgan"),

som är beslutna att vidta nya åtgär-
der för att förbättra det faktiska
genomförandet av de sociala rättig-
heter som tillförsäkras genom stad-
gan,

som anser att detta mål kan uppnås
särskilt genom inrättande av ett
kollektivt klagomålsförfarande, som
bland annat skulle stärka deltagan-
det av arbetsgivare, arbetstagare och
enskilda organisationer,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

De fördragsslutande partema i detta
protokoll tillerkänner följande orga-
nisationer rätten att anföra klagomål
över påstådd otillfredsställande
tillämpning av stadgan:

a. internationella arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer som avses
i artikel 27 punkt 2 i stadgan,

b. andra internationella enskilda
organisationer med konsultativ
status hos Europarådet och som står
upptagna i en av regeringskommit-
tén för ändamålet upprättad lista,

c. representativa nationella arbets-
givar- och arbetstagarorganisationer
inom den fördragsslutande parts
jurisdiktion mot vilken de har anfört
klagomål.

Article 2
Article 2
Artikel 2

Prop. 1997/98:82

Bilaga 3

1 Any Contracting State may also,
when it expresses its consent to be
bound by this Protocol, in accor-
dance with the provisions of Article
13, or at any moment thereafter,
declare that it recognises the right of
any other representative national
non-govemmental organisation
within its jurisdiction which has
particular competence in the matters
govemed by the Charter, to lodge
complaints against it.

2 Such declarations may be made
for a specific period.

3 The declarations shall be deposi-
ted with the Secretary General of
the Council of Europé who shall
transmit copies thereof to the Con-
tracting Parties and publish them.

Article 3

The intemational non-govemmental
organisations and the national non-
govemmental organisations referred
to in Article 1 .b and Article 2 re-
spectively may submit complaints
in accordance with the procedure
prescribed by the aforesaid provi-
sions only in respect of those mat-
ters regarding which they have been
recognised as having particular
competence.

Article 4

The complaint shall be lodged in
writing, reläte to a provision of the
Charter accepted by the Contracting
Party concemed and indicate in
what respect the latter has not ensu-
red the satisfactory application of
this provision.

1 Tout Etat contractant peut, en
outre, lorsqu’il exprime son con-
sentement å étre lié par le présent
Protocole, conformément aux dis-
positions de l'article 13, ou å tout
autre moment par la suite, déclarer
reconnaitre le droit de faire å son
encontre des réclamations aux aut-
res organisations nationales non
gouvemementales représentatives
relevant de sa juridiction et qui sont
particuliérement qualifiées dans les
matiéres régies par la Charte.

2 Ces déclarations peuvent étre
faites pour une durée déterminée.

3 Les déclarations sont remises au
Secrétaire Général du Conseil de
1’Europe qui en transmet copies aux
Parties contractantes, et qui en assu-
re la publication.

Article 3

Les organisations intemationales
non gouvemementales et les organi-
sations nationales non gouveme-
mentales, mentionnées respective-
ment å 1'article 1 .b et å 1'article 2, ne
peuvent présenter des réclamations
selon la procédure prévue auxdits
artides que dans les domaines pour
lesquels elles ont été reconnues
particuliérement qualifiées

Article 4

La réclamation doit étre présentée
sous forme écrite, porter sur une
disposition de la Charte acceptée
par la Partie contractante mise en
cause et indiquer dans quelle mesu-
re cette demiére n'aurait pas assuré
d'une maniére satisfaisante 1'appli-
cation de cette disposition.

1. Varje fördragsslutande part får
även, när den uttrycker sitt sam-
tycke till att vara bunden av detta
protokoll enligt bestämmelserna i
artikel 13 eller när som helst däref-
ter, förklara att den tillerkänner
varje annan representativ nationell
enskild organisation inom sin juris-
diktion som har särskild sakkunskap
i frågor som regleras av stadgan,
rätten att anföra klagomål mot den.

2. Sådana förklaringar kan avges för
en bestämd tidsperiod

3. Förklaringarna skall deponeras
hos Europarådets generalsekreterare
som skall tillställa de fördragsslu-
tande partema kopior av dem och
offentliggöra dem

Artikel 3

De internationella och nationella
enskilda organisationer som avses i
artikel 1 b respektive artikel 2 får
framföra klagomål i enlighet med
det förfarande som beskrivs i ovan-
nämnda bestämmelser endast i så-
dana frågor beträffande vilka de har
erkänd särskild sakkunskap.

Artikel 4

Klagomål skall anföras skriftligen,
innehålla en hänvisning till en be-
stämmelse i stadgan som har godta-
gits av den berörda fördragsslutande
parten och ange i vilket hänseende
denna inte har säkerställt en till-
fredsställande tillämpning av ifrå-
gavarande bestämmelse.

48

Article 5
Article 5
Artikel 5

Prop. 1997/98:82

Bilaga 3

Any complaint shall be addressed to
the Secretary General who shall
acknowledge receipt of it, notify it
to the Contracting Party concemed
and immediately transmit it to the
Committee of Independent Experts.

Article 6

The Committee of Independent
Experts may request the Contracting
Party concemed and the organisa-
tion which lodged the complaint to
submit written information and
observations on the admissibility of
the complaint within such time-limit
as it shall prescribe.

Article 7

If it decides that a complaint is
admissible, the Committee of Inde-
pendent Experts shall notify the
Contracting Parties to the Charter
through the Secretary General. It
shall request the Contracting Party
concemed and the organisation
which lodged the complaint to
submit, within such time-limit as it
shall prescribe, all relevant written
explanations or information, and the
other Contracting Parties to this
Protocol, the comments they wish to
submit, within the same time-limit

2 If the complaint has been lodged
by a national organisation of
employers or a national trade union
or by another national or intematio-
nal non-govemmental organisation,
the Committee of Independent Ex-
perts shall notify the intemational
organisations of employers or trade
unions referred to in paragraph 2 of
Article 27 of the Charter, through
the Secretary General, and invite
them to submit observations within
such time-limit as it shall prescribe.

Toute réclamation est adressée au
Secrétaire Général qui en accuse
réception, en informe la Partie con-
tractante mise en cause et la trans-
met immédiatement au Comité
d'experts indépendants.

Article 6

Le Comité d'experts indépendants
peut demander å la Partie contrac-
tante mise en cause et ä 1'organisa-
tion auteur de la réclamation de lui
soumettre par écrit, dans un délai
qu'il aura fixé, des renseignements
et des observations sur la recevabi-
lité de la réclamation.

Article 7

S'il décide qu'une réclamation est
recevable, le Comité d'experts indé-
pendants en informe, par 1’inter-
médiaire du Secrétaire Général, les
Parties contractantes å la Charte. Il
demande å la Partie contractante
mise en cause et å 1'organisation
auteur de la réclamation de lui sou-
mettre par écrit, dans un délai qu'il
aura fixé, toutes explications ou
informations appropriées, et aux
autres Parties contractantes au pré-
sent Protocole les observations
qu'elles souhaiteraient lui transmett-
re dans le méme délai.

2 Dans le cas ou la réclamation est
présentée par une organisation na-
tionale d'employeurs ou de travail-
leurs, ou par une autre organisation
non gouvemementale, nationale ou
intemationale, le Comité d'experts
indépendants en informe, par l'in-
termédiaire du Secrétaire Général,
les organisations intemationales
d'employeurs ou de travailleurs
visées au paragraphe 2 de 1'article
27 de la Charte, en les invitant å
formuler des observations dans un
délai qu'il aura fixé.

Klagomål skall sändas till general-
sekreteraren som skall erkänna
mottagandet av det, underrätta den
berörda fördragsslutande parten och
utan dröjsmål vidarebefordra det till
den oberoende expertkommittén.

Artikel 6

Den oberoende expertkommittén
kan anmoda den berörda fördrags-
slutande parten och den organisa-
tion som har anfört klagomålet att,
inom den tidsrymd som den be-
stämmer, inlämna skriftliga upplys-
ningar och kommentarer om huru-
vida klagomålet kan tas upp till
behandling.

Artikel 7

1. Om den oberoende expertkom-
mittén finner att ett klagomål kan
tas upp till behandling skall den
underrätta de fördragsslutande par-
tema i stadgan genom generalsek-
reteraren. Den skall anmoda den
berörda fördragsslutande parten och
den organisation som anfört klago-
målet att, inom den tidsrymd som
den bestämmer, skriftligen inkom-
ma med förklaringar eller upplys-
ningar som hänför sig till klagomå-
let och anmoda de övriga fördrags-
slutande partema i detta protokoll
att inom samma tidsrymd inkomma
med de kommentarer de önskar
avge.

2. Om klagomålet har anförts av en
nationell arbetsgivar- eller arbetsta-
garorganisation eller av någon an-
nan nationell eller internationell
enskild organisation, skall den obe-
roende expertkommittén underrätta
de internationella arbetsgivar- eller
arbetstagarorganisationer som avses
i artikel 27 punkt 2 i stadgan genom
generalsekreteraren och anmoda
dem att inkomma med kommentarer
inom den tidsrymd som den be-
stämmer.

4 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 82

49

3 On the basis of the explanations,
information or observations
submitted under paragraphs 1 and 2
above, the Contracting Party con-
cemed and the organisation which
lodged the complaint may submit
any additional written information
or observations within such time-
limit as the Committee of Indepen-
dent Experts shall prescribe

4 In the course of the examination
of the complaint, the Committee of
Independent Experts may organise a
hearing with the representatives of
the parties.

Article 8

The Committee of Independent
Experts shall draw up a report in
which it shall describe the steps
taken by it to examine the complaint
and present its conclusions as to
whether or not the Contracting
Party concemed has ensured the
satisfactory application of the provi-
sion of the Charter referred to in the
complaint.

2 The report shall be transmitted to
the Committee of Ministers. It shall
also be transmitted to the organisa-
tion that lodged the complaint and
to the Contracting Parties to the
Charter, which shall not be at li-
berty to publish it.

It shall be transmitted to the Parlia-
mentary Assembly and made public
at the same time as the resolution
referred to in Article 9 or no later
than four months after it has been
transmitted to the Committee of
Ministers.

Article 9

1 On the basis of the report of the
Committee of Independent Experts,
the Committee of Ministers shall
adopt a resolution by a majority of
those voting. If the Committee of
Independent Experts finds that the
Charter has not been applied in a
satisfactory manner, the Committee
of Ministers shall adopt, by a majo-
rity of two-thirds of those voting, a

3 Sur Ia base des explications,
informations ou observations sou-
mises en application des paragrap-
hes 1 et 2 ci-dessus, la Partie con-
tractante mise en cause et 1'organi-
sation auteur de la réclamation
peuvent soumettre par écrit tous
renseignements ou observations
supplémentaires dans un délai fixé
par le Comité d'experts indépen-
dants.

4 Dans le cadre de 1'examen de la
réclamation, le Comité d'experts
indépendants peut organiser une
audition avec les representants des
parties.

Article 8

1 Le Comité d'experts indépendants
rédige un rapport dans lequel il
décrit les mesures qu'il a prises pour
examiner Ia réclamation et présente
ses conclusions sur le point de
savoir si la Partie contractante mise
en cause a ou non assuré d'une
maniére satisfaisante 1'application
de la disposition de la Charte visée
par la réclamation.

2 Le rapport est transmis au Comité
des Ministres. Il est également
communiqué å 1'organisation qui a
introduit la réclamation et aux Par-
ties contractantes å la Charte, sans
qu'elles aient la faculté de le publi-
er.

Il est transmis å 1'Assemblée parle-
mentaire et rendu public en méme
temps que la résolution prévue å
1'article 9 ou au plus tard dans un
délai de quatre mois aprés sa trans-
mission au Comité des Ministres.

Article 9

1 Sur la base du rapport du Comité
d'experts indépendants, le Comité
des Ministres adopte une résolution
å la majorité des votants En cas de
constat, par le Comité d'experts
indépendants, d'une application non
satisfaisante de la Charte, le Comité
des Ministres adopte, ä la majorité
des deux tiers des votants, une
recommandation ä 1'adresse de la

Prop. 1997/98:82

3. På grundval av <§*infå?anngar,
upplysningar eller kommentarer
som inkommer enligt punkt 1 och 2
i denna artikel, får den berörda
fördragsslutande parten och den
organisation som anfört klagomålet
inkomma med ytterligare skriftliga
upplysningar eller kommentarer
inom den tidsrymd som den obero-
ende expertkommittén bestämmer

4. Vid prövningen av klagomålet
äger den oberoende expertkommit-
tén rätt att hålla förhör med företrä-
dare för parterna.

Artikel 8

1. Den oberoende expertkommittén
skall upprätta en rapport med en
redogörelse för de åtgärder den
vidtagit för att pröva klagomålet
och lägga fram sina slutsatser om
huruvida den berörda fördragsslu-
tande parten har säkerställt en till-
fredsställande tillämpning av den
bestämmelse i stadgan som klago-
målet avser.

2. Rapporten skall överlämnas till
ministerkommittén. Den skall även
överlämnas till den organisation
som har anfört klagomålet och till
de fördragsslutande partema i stad-
gan, vilka inte har rätt att offentlig-
göra den.

Den skall överlämnas till den par-
lamentariska församlingen och
offentliggöras samtidigt med den
resolution som avses i artikel 9 eller
högst fyra månader efter det att den
har överlämnats till ministerkom-
mittén.

Artikel 9

1. På grundval av den oberoende
expertkommitténs rapport skall
ministerkommittén anta en resolu-
tion med en majoritet av de röstan-
de Om den oberoende expertkom-
mittén finner att stadgan inte har
tillämpats på ett tillfredsställande
sätt skall ministerkommittén med
två tredjedels majoritet av de rös-
tande anta en rekommendation

recommendation addressed to the
Contracting Party concemed. In
both cases, entitlement to voting
shall be limited to the Contracting
Parties to the Charter.

2 At the request of the Contracting
Party concemed, the Committee of
Ministers may decide, where the
report of the Committee of Inde-
pendent Experts raises new issues,
by a two-thirds majority of the
Contracting Parties to the Charter,
to consult the Govemmental Com-
mittee

Article 10

The Contracting Party concemed
shall provide information on the
measures it has taken to give effect
to the Committee of Ministers'
recommendation, in the next report
which it submits to the Secretary
General under Article 21 of the
Charter.

Article 11

Artides 1 to 10 of this Protocol
shall apply also to the artides of
Part II of the first Additional Pro-
tocol to the Charter in respect of the
States Parties to that Protocol, to the
extent that these artides have been
accepted

Article 12

The States Parties to this Protocol
consider that the first paragraph of
the appendix to the Charter, relating
to Part III, reads as follows:

"It is understood that the Charter
contains legal obligations of an
intemational character, the applica-
tion of which is submitted solely to
the supervision provided for in Part
IV thereof and in the provisions of
this Protocol."

Partie contractante mise en cause
Dans les deux cas, seules les Parties
contractantes ä la Charte peuvent
prendre part au vote.

2 A la demande de la Partie con-
tractante mise en cause, le Comité
des Ministres peut, lorsque le rap-
port du Comité d'experts indépen-
dants souléve des questions nou-
velles, décider å la majorité des
deux tiers des Parties contractantes
å la Charte de consulter le Comité
gouvememental.

Article 10

La Partie contractante mise en cause
donnera des indications sur les
mesures qu'elle aura prises pour
donner effet å la recommandation
du Comité des Ministres dans le
prochain rapport qu'elle adressera
au Secrétaire Général en application
de 1'article 21 de la Charte

Article 11

Les artides 1 å 10 du présent Pro-
tocole s'appliquent aussi aux artides
de Ia partie II du premier Protocole
additionnel å la Charte, å 1'égard des
Etats parties ä ce Protocole, dans la
mesure ou ces artides ont été ac-
ceptés.

Article 12

Les Etats parties au présent Pro-
tocole considérent que le premier
paragraphe de 1'annexe ä la Charte,
relatif å la partie III, se lit ainsi:

«I1 est entendu que la Charte conti-
ent des engagements juridiques de
caractére intemational dont 1'appli-
cation est soumise au seul contröle
visé par la partie IV de la Charte et
par les dispositions du présent Pro-
tocole »

Prop. 1997/98:82
riktad till den berörcla ^<§lragsslu-
tande parten. I båda fallen skall
endast de fördragsslutande partema
i stadgan vara röstberättigade.

2. På begäran av den berörda för-
dragsslutande parten kan minister-
kommittén, om den oberoende
expertkommitténs rapport tar upp
nya frågor, med två tredjedels majo-
ritet av de fördragsslutande partema
i stadgan, besluta att konsultera
regeringskommittén.

Artikel 10

Den berörda fördragsslutande par-
ten skall lämna upplysningar om de
åtgärder den har vidtagit för att
verkställa ministerkommitténs re-
kommendation i sin nästkommande
rapport till generalsekreteraren
enligt artikel 21 i stadgan.

Artikel 11

Artiklarna 1 till 10 i detta protokoll
skall även tillämpas på de artiklar i
del II av det första tilläggsproto-
kollet till stadgan med avseende på
de stater som är parter i det proto-
kollet i den mån dessa artiklar har
antagits.

Artikel 12

De stater som är parter i detta pro-
tokoll anser att första punkten i
bilagan till stadgan som hänför sig
till del III skall tolkas på följande
sätt:

"Stadgan skall anses innefatta rätts-
liga åtaganden av internationell art
vars tillämpning endast är under-
kastad sådan övervakning som
avses i del IV av stadgan och i be-
stämmelserna i detta protokoll."

51

Article 13

1 This Protocol shall be open for
signature by member States of the
Council of Europé signatories to the
Charter, which may express their
consent to be bound by:

a signature without reservation as
to ratification, acceptance or appro-
val; or

b signature subject to ratification,
acceptance or approval, followed by
ratification, acceptance or approval.

2 A member State of the Council of
Europé may not express its consent
to be bound by this Protocol wit-
hout previously or simultaneously
ratifying the Charter.

3 Instruments of ratification, ac-
ceptance or approval shall be depo-
sited with the Secretary General of
the Council of Europé

Article 14

1 This Protocol shall enter into
force on the first day of the month
following the expiration of a period
of one month after the date on
which five member States of the
Council of Europé have expressed
their consent to be bound by the
Protocol in accordance with the
provisions of Article 13

2 In respect of any member State
which subsequently expresses its
consent to be bound by it, the Pro-
tocol shall enter into force on the
first day of the month following the
expiration of a period of one month
after the date of the deposit of the
instrument of ratification, accep-
tance or approval.

Article 15

1 Any Party may at any time deno-
unce this Protocol by means of a
notification addressed to the Secre-
tary General of the Council of Eu-
ropé.

Article 13

1 Le présent Protocole est ouvert å
la signature des Etats membres du
Conseil de 1'Europe signataires de la
Charte, qui peuvent exprimer leur
consentement å étre liés par:

a signature sans réserve de ratifica-
tion, d'acceptation ou d'approbation;
ou

b signature sous réserve de ratifi-
cation, d'acceptation ou d'approba-
tion, suivie de ratification, d'accep-
tation ou d'approbation.

2 Un Etat membre du Conseil de
1'Europe ne peut exprimer son con-
sentement ä étre lié par le présent
Protocole sans avoir antérieurement
ou simultanément ratifié la Charte.

3 Les instruments de ratification,
d’acceptation ou d'approbation se-
ront déposés prés le Secrétaire
Général du Conseil de 1’Europe.

Article 14

1 Le présent Protocole entrera en
vigueur le premier jour du mois qui
suit 1'expiration d'une période d'un
mois aprés la date å laquelle cinq
Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope auront exprimé leur consente-
ment ä étre liés par le Protocole,
conformément aux dispositions de
1'article 13

2 Pour tout Etat membre qui ex-
primera ultérieurement son consen-
tement å étre lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premi-
erjour du mois qui suit l'expiration
d’une période d'un mois aprés la
date du dépot de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation.

Article 15

1 Toute Partie contractante peut, å
tout moment, dénoncer le présent
Protocole en adressant une notifica-
tion au Secrétaire Général du Con-
seil de 1'Europe.

Artikel 13

Prop. 1997/98:82

Bilaga 3

1. Detta protokoll skall stå öppet för
undertecknande av de medlemssta-
ter i Europarådet som har under-
tecknat stadgan vilka kan uttrycka
sitt samtycke till att vara bundna
genom:

a undertecknande utan förbehåll för
ratificering, godtagande eller god-
kännande, eller

b. undertecknande med förbehåll för
ratificering, godtagande eller god-
kännande, följt av ratificering,
godtagande eller godkännande.

2 En medlemsstat i Europarådet får
inte uttrycka sitt samtycke till att
vara bunden av detta protokoll utan
att den i förväg har ratificerat stad-
gan eller samtidigt gör detta.

3. Ratifikations-, godtagande- eller
godkännandeinstrument skall depo-
neras hos Europarådets generalsek-
reterare.

Artikel 14

1. Detta protokoll skall träda i kraft
den första dagen i den månad som
följer efter utgången av en tidsrymd
av en månad efter den dag då fem
medlemsstater i Europarådet har
uttryckt sitt samtycke till att vara
bundna av protokollet enligt be-
stämmelserna i artikel 13

2. För varje medlemsstat som där-
efter uttrycker sitt samtycke till att
vara bunden av protokollet skall det
träda i kraft den första dagen i den
månad som följer efter utgången av
en tidsrymd av en månad efter da-
gen för deponering av ratifikations-,
godtagande- eller godkännandein-
strumentet.

Artikel 15

1. Varje stat får när som helst säga
upp detta protokoll genom notifika-
tion som överlämnas till Europarå-
dets generalsekreterare.

52

2 Such denunciation shall become
effective on the first day of the
month following the expiration of a
period of twelve months after the
date of receipt of such notification
by the Secretary General.

Article 16

The Secretary General of the Coun-
cil of Europé shall notify all the
member States of the Council of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of
ratification, acceptance or approval;

c the date of entry into force of this
Protocol in accordance with Article
14;

d any other act, notification or
declaration relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned,
being duly authorised thereto, have
signed this Protocol.

Done at........ , this.....day of

................., in English and French,
both texts being equally authentic,
in a single copy which shall be
deposited in the archives of the
Council of Europé The Secretary
General of the Council of Europé
shall transmit certified copies to
each member State of the Council
of Europé

2 La dénonciation prendra effet le
premier jour du mois qui suit 1'expi-
ration d'une période de douze mois
aprés la date de reception de la
notification par le Secrétaire Géné-
ral.

Article 16

Le Secrétaire Général du Conseil de
1'Europe notifiera å tous les Etats
membres du Conseil:

a toute signature;

b le dépöt de tout instrument de
ratification, d'acceptation ou d’ap-
probation;

c la date d’entrée en vigueur du
présent Protocole, conformément å
1’article 14;

d tout autre acte, notification ou
déclaration ayant trait au présent
Protocole.

En foi de quoi, les soussignés,
dument autorisés å cet effet, ont
signé le présent Protocole.

Fait ä........, le....................., en

franfais et en anglais, les deux tex-
tes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de 1'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de
1'Europe en communiquera copie
certifiée conforme å chacun des
Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope.

Prop. 1997/98:82
Bilaga 3

2. Uppsägningen skall träda i kraft
den första dagen i den månad som
följer efter utgången av en tidsrymd
av tolv månader efter dagen då
generalsekreteraren mottog notifi-
kationen

Artikel 16

Europarådets generalsekreterare
skall notifiera Europarådets med-
lemsstater om

a. undertecknande,

b. deponering av ratifikations-,
godtagande- eller godkännandein-
strument,

c. dag för detta protokolls ikraftträ-
dande enligt artikel 14,

d. varje annan åtgärd, notifikation
eller förklaring som rör detta proto-
koll.

Till bekräftelse härav har under-
tecknade, därtill vederbörligen
befullmäktigade, undertecknat detta
protokoll.

Upprättat i...............den................på

engelska och franska, vilka båda
texter är lika giltiga, i ett enda ex-
emplar som skall deponeras i Euro-
parådets arkiv. Europarådets gene-
ralsekreterare skall översända en
bestyrkt kopia till varje medlemsstat
i Europarådet

53

Explanatory report

Introduction

A. Background

1.  The idea of setting up a system of collective complaints for the Eu-
ropean Social Charter along the lines of the existing Intemational Labour
Organisation (ILO) arrangements is not new (see, for example, Recom-
mendation 839 (1978) of the Parliamentary Assembly). It has been revi-
ved as part of the efforts initiated in 1991 to give a new impetus to the
Charter.

2.  The introduction of a system of this type is designed to increase the
efficiency of supervisory machinery based solely on the submission of
govemmental reports. In particular, this system should increase partici-
pation by management and labour and non-govemmental organisations
(already improved by the Protocol amending the Social Charter of 21
October 1991). The way in which the machinery as a whole functions can
only be enhanced by the greater interest that these bodies may be expec-
ted to show in the Charter. The procedure provided for in the Protocol
will also be shorter than that for examining reports. The system of col-
lective complaints is to be seen as a complement to the examination of
govemmental reports, which naturally constitutes the basic mechanism
for the supervision of the application of the Charter.

3.  The committee set up by the Committee of Ministers in December
1990 to draw up proposals for reforming the Charter (Committee on the
European Social Charter, Charte-Rel) examined this matter from the out-
set. At its second meeting (22-24 May 1991), it decided to set up a wor-
king party to draw up proposals on ways of establishing a collective
complaints system under the Charter, and on the operation of such a sys-
tem. The working party, which met on 3 and 4 July 1991, submitted most
of its proposals in the form of draft artides for incorporation in a pro-
tocol to the Charter. It was agreed that all other procedural details could
be laid down in rules of procedure drawn up by the body responsible for
ruling on the admissibility of complaints (in this case the Committee of
Independent Experts).

4.  In the light of the comments submitted in particular by the Commit-
tee of Independent Experts and intemational organisations of employers
and trade unions (UNICE and ETUC), the Charte-Rel Committee exami-
ned the report of the working party at its third meeting (3-6 September
1991) and adopted draft artides for an additional protocol to the Charter.
This draft was transmitted to the Committee of Ministers.

Prop. 1997/98:82

Bilaga 4

5. Bearing in mind the decision to hold a ministerial conference in
Turin on 21 and 22 October 1991 to mark the thirtieth anniversary of the
signing of the European Social Charter, the Ministers' Deputies agreed

54

that the examination of this draft ”should be pursued both by the Experts,
who would meet in Turin on 21 October 1991 in the moming, and by the
Ministers' meeting in Turin”. In the Final Resolution of the conference
the Ministers - after stressing the importance, for the purposes of the
effectiveness and development of the Charter, of the widest possible par-
ticipation by management and labour, and stating that a majority of them
considered that such participation would be strengthened by the intro-
duction of a system of collective complaints - recommended that the
Committee of Ministers ”examine at their earliest opportunity a draft
protocol providing for a system of collective complaints, with a view to
its adoption and opening for signature”.

6.  In the meantime the Parliamentary Assembly had adopted Recom-
mendation 1168 (1991). The appendix to this recommendation contained
a new article 25 b is on the collective complaints procedure (see also Re-
solution 967 (1991).

7.  The Charte-Rel Committee resumed examination of the draft pro-
tocol at its fourth meeting (3-6 February 1992), following which it deci-
ded to set up another working party, which met on 30 and 31 March
1992. The Committee finalised the text of the draft protocol at its fifth
meeting (18-20 May 1992) and decided to transmit it to the Committee
of Ministers for adoption.

8.  After Consulting the Committee of Independent Experts and the Par-
liamentary Assembly, the Committee of Ministers adopted the text of the
Protocol on 22 June 1995 and opened it for signature on 9 November
1995.

B. General structure of the Additional Protocol

9.  The structure of the Protocol is simple. It basically answers two
questions: who? how? Who can submit complaints and who examines
them? Following which procedure?

10. The following organisations can submit complaints, sometimes sub-
ject to certain conditions: intemational and national organisations of
employers and trade unions and other intemational and national non-
govemmental organisations (in the case of national NGOs, a declaration
by the State concemed recognising this right is required).

11. The complaint is initially examined by the Committee of Indepen-
dent Experts which, after determining admissibility, reviews both sides'
explanations and information as well as any observations submitted by
other Contracting Parties to the Protocol or by intemational organisations
of employers or trade unions referred to in paragraph 2 of Article 27 of
the Charter. The Committee then draws up a report containing, in parti-
cular, conclusions as to whether or not the State concemed has complied

Prop. 1997/98:82

Bilaga 4

55

with the Charter. This report is transmitted inter alia to the Committee of
Ministers and made public no more than four months later. On the basis
of this report the Committee of Ministers adopts a resolution and, if the
conclusions of the Committee of Independent Experts are negative, add-
resses a recommendation to the State concemed. The latter should provi-
de information on the measures taken to comply with the recommenda-
tion of the Committee of Ministers in its next report to the Secretary Ge-
neral under Article 21 of the Charter.

Comments

Preamble

12. The preamble gives the main reasons why the member States of the
Council of Europé decided to adopt the Protocol and the aim pursued.

13. In the second paragraph, the term ”new measures” highlights the fact
that improvements have already been made in the form of the first Addi-
tional Protocol (5 May 1988), the Protocol amending the Social Charter
(21 October 1991) and changes to the system of govemmental reports
(decision of the Ministers' Deputies of September 1992, 479th meeting,
item 25).

14. The last paragraph of the preamble refers implicitly to the Final Re-
solution of the Turin Conference (see paragraph 5 above) and also ex-
pressly mentions non-govemmental organisations other than those of
management and labour.

Article 1

15. The main purpose of this article is to indicate the organisations that
are entitled to submit complaints solely by virtue of the fact that the
Protocol is in force vis-å-vis the State concemed. In the introductory
sentence it establishes the principle of recognition of this right by the
Contracting Parties and briefly describes the scope of complaints.

16. The organisations concemed are mentioned in three separate pa-
ragraphs.

a. intemational organisations of employers and trade unions

17. This refers to organisations that can take part in the work of the Go-
vemmental Committee as laid down in paragraph 2 of Article 27 of the
Charter;

Prop. 1997/98:82

Bilaga 4

56

b. other intemational non-governmental organisations (INGOs)

18. By virtue of the aforementioned paragraph 2 of Article 27 of the
Charter, these other organisations are also entitled to take part in the
work of the Govemmental Committee. The fact that they are mentioned
in the Protocol highlights the originality of the European Social Charter
as compared to other equivalent intemational systems. In fact several
provisions of the Charter are not exclusively concemed with the world of
work and do not fall within the direct competence of management and
labour. In this connection, it should be noted that in the Amending Pro-
tocol the new paragraph 2 of Article 23 lays down special arrangements
for notifying these organisations.

19. However, in contrast to the arrangements for intemational organisa-
tions of employers and trade unions, a mere reference to paragraph 2 of
Article 27 was not deemed sufficient in the case of INGOs. Therefore, in
order to be entitled to submit a complaint, an INGO must not only have
consultative status with the Council of Europé, but must also appear on a
special list.

20. This list is drawn up by the Govemmental Committee using the fol-
lowing procedure, laid down by the Committee of Ministers (decision of
22 June 1995):

-  INGOs which hold consultative status with the Council of Europé
and consider themselves particularly competent in any of the matters go-
vemed by the Charter are invited to express their wish to be included on
a special list of INGOs entitled to submit complaints;

-  each application must be supported by detailed and accurate docu-
mentation aiming to show in particular that the INGO has access to aut-
horitative sources of information and is able to carry out the necessary
verifications, to obtain appropriate legal opinions, etc., in order to draw
up complaint files that meet basic requirements of reliability;

-  all applications are transmitted to the Govemmental Committee, ac-
companied by an opinion of the Secretary General which reflects the de-
gree of interest and participation shown by the INGO in its normal dea-
lings with the Council of Europé;

-  an application is considered accepted by the Govemmental Com-
mittee unless it is rejected in a ballot by a simple majority of votes cast;

-   inclusion on the special list is valid for a period of four years, after
which it lapses unless the organisation applies for renewal in the six-
month period preceding the expiry date. The procedure described above
applies to renewal applications.

Prop. 1997/98:82

Bilaga 4

21. The inclusion of an INGO on this list does not relieve the Committee

57

of Independent Experts, when examining admissibility, from the obliga-
tion to ascertain that the complaint actually falls within a field in which
the INGO concemed has been recognised as being particularly competent
(see paragraph 29 below).

c. national organisations of employers and trade unions

22. As laid down in paragraph 1 of Article 23 of the Charter, each Con-
tracting Party must forward a copy of its report to certain of its national
organisations of employers and trade unions. It is only normal that orga-
nisations of this type should be entitled to submit complaints, because
they are very well informed of the situation in their country. For this rea-
son those who drafted the Protocol considered that it would be wrong to
restrict this right to the national organisations mentioned in Article 23
(that is those which are members of the intemational organisations refer-
red to in paragraph 2 of Article 27).

23. To ensure the efficient functioning of the procedure established by
the Protocol and in view of the very large number of trade unions opera-
ting in some States, it was deemed necessary to stipulate that the organi-
sation must be ”representative”. The Committee of Independent Experts
will judge whether the organisation meets this criterion when examining
whether the complaint is admissible, in the light of information and ob-
servations submitted by the State and the organisation concemed (see
Article 6). In the absence of any criteria on a national level, factors such
as the number of members and the organisation's actual role in national
negotiations should be taken into account.

24. It is also stipulated that, in order to be admissible, a complaint must
be submitted by a national organisation within the jurisdiction of the
Contracting Party concemed.

Article 2

25. The Charter does not refer specifically to national non-govemmental
organisations (NGOs) other than organisations of employers and trade
unions. Nevertheless, for the same reasons as those invoked in respect of
intemational non-govemmental organisations (paragraph 18) and natio-
nal organisations of employers and trade unions (paragraph 22), it was
thought that these national NGOs should also be entitled to submit com-
plaints. However, recognition of this right is not mandatory for parties to
the Protocol, but optional: NGOs may only submit a complaint against a
State if the State in question has previously issued a declaration recog-
nising that NGOs are entitled to do so. In addition, according to pa-
ragraph 2, such declarations may be made for a specific period.

Prop. 1997/98:82

Bilaga 4

26. With the same aim of preserving the efficiency of the machinery for
examining collective complaints, NGOs are subject to the same condi-

58

tions as laid down for intemational non-govemmental organisations and
national organisations of employers and trade unions: they must be
”representative” and particularly ”qualified” in issues covered by the
Charter. The Committee of Independent Experts will judge whether these
criteria are met when examining whether the complaint is admissible in
the light of information submitted by both parties (see Article 6 and pa-
ragraph 23 above). As in respect of INGOs (see, paragraph 21 above and
paragraph 29 below), the Committee should ascertain that the complaint
actually falls within a field in which the NGO concemed is particularly
competent.

27. As is the case for national organisations of employers and trade
unions, NGOs must come within the jurisdiction of the State against
which their complaint is made.

28. Subject to the considerations set out in the previous two paragraphs,
when a State makes a declaration on the basis of this article, it recognises
the right of all NGOs within its jurisdiction to submit complaints wit-
hout, for example, drawing up a national list. In similar vein, it may not
restrict this right to certain artides or paragraphs of the Charter.

Article 3

29. This article specifies that intemational and national non-
govemmental organisations may only submit complaints in respect of
those matters regarding which they have been recognised as having parti-
cular competence.

Article 4

30. This article lays down three admissibility conditions which were
deemed sufficiently important to be specifically mentioned in a separate
article of the Protocol. These conditions complement those laid down in
Artides 1 and 2, which specify the organisations entitled to submit com-
plaints.

31. As indicated in paragraph 3 above, the Committee of Independent
Experts may stipulate the conditions goveming the admissibility of com-
plaints in its rules of procedure. It must take account of the fact that the
following was agreed in the course of negotiations within the Charte-Rel
Committee:

- a complaint may be declared admissible even if a similar case has
already been submitted to another national or intemational body;

Prop. 1997/98:82

Bilaga 4

- the fact that the substance of a complaint has been examined as part
of the ”normal” govemment reports procedure does not in itself consti-
tute an impediment to the complaint's admissibility. It has been agreed to

59

give the Committee of Independent Experts a sufficient margin of appre-
ciation in this area;

- because of their ”collective” nature, complaints may only raise ques-
tions conceming non-compliance of a State's law or practice with one of
the provisions of the Charter. Individual situations may not be submitted.

Article 5

32. This article does not invite any specific comments, but two general
remarks can be made.

33. The adverb ”immediately” underlines that one of the advantages of
the new procedure is its rapidity. This comment also applies to Atricles 6
and 7, which invite the Committee of Independent Experts in several in-
stances to prescribe time-limits for the submission of information and
explanations.

34. It has been agreed that when the Committee of Independent Experts
takes action under the Protocol, its membership shall be that laid down in
Artides 25 and 26 of the Charter, namely with the participation of an
ILO representative.

Article 6

35. This article concems the assessment of the admissibility of com-
plaints. The submissions of both parties must be examined: the State con-
cemed and the organisation that lodged the complaint are invited by the
Committee of Independent Experts to submit information and observa-
tions, and a complaint can only be declared admissible if the State con-
cemed has had the opportunity to State its case. However, the article does
not create an obligation for the Committee of Independent Experts to
request such information, in order to permit it to reject a complaint that is
manifestly inadmissible of its own volition.

Article 7

This article lays down the main stages in the examination of the merits of
complaints. Again, heavy emphasis is placed on the fact that submissions
from both parties must be examined and on its corollary, namely the need
to work within reasonable time-limits.

37. Paragraph 1 establishes a distinction between information and the
possibility of submitting comments. All Contracting Parties to the Char-
ter are notified that a complaint is admissible (first sentence). However
(second sentence), only Contracting Parties to the Protocol may submit
comments. These provisions reflect the fact that the follow-up to a com-
plaint may be of interest to States other than the one directly concemed,

Prop. 1997/98:82

Bilaga 4

60

while providing that those States that have not agreed to be bound by the
Protocol are not entitled to submit comments.

38. Paragraph 2 takes account of the key role played by intemational
organisations of employers and trade unions in the supervisory machi-
nery provided for by the Charter in giving them the possibility of
submitting observations on complaints lodged by other organisations.

39. Paragraph 3 makes provision for each party concemed to react to the
other party's comments.

40. Paragraph 4 authorises the Committee of Independent Experts to
organise hearings with representatives of the State concemed and the or-
ganisation that lodged the complaint. In view of the fact that the previous
paragraphs of this article make ample provision for both parties to make
submissions, hearings of this type need not be organised systematically.
It is simply an option available to the Committee of Independent Experts,
which is responsible for determining on the basis of the available infor-
mation whether a meeting with the representatives of the parties is neces-
sary. Meetings of this type can also be arranged at the request of one of
the parties.

Article 8

41. Paragraph 1 corresponds to the final stage of the consideration of the
merits of the complaint by the Committee of Independent Experts. The
Committee draws up a report featuring in particular its legal assessment
of the complaint. This provision must be read in the light of the new pa-
ragraph 2 of Article 24 of the Charter (Article 2 of the Protocol amending
the Charter).

42. Paragraph 2 specifies to which bodies the report of the Committee of
Independent Experts is to be sent and lays down rules on its publication.

43. Initially (first sub-paragraph) the report, which is transmitted to the
Committee of Ministers, the organisation that lodged the complaint and
the Contracting Parties to the Charter, remains confidential (see mutatis
mutandis, paragraph 2 of Article 31 of the European Convention on Hu-
man Rights).

It should be bome in mind here that the whole of the procedure for
considering complaints is confidential. It was not thought necessary to
specify this in the Protocol because the rules of procedure of the Com-
mittee of Independent Experts already stated tat its sessions ”shall be
held in private. All working documents shall be confidential”. Neverthe-
less, this does not imply a total lack of information. In line with the pro-
cedure used within the framework of the European Convention on Hu-
man Rights, the following may be made public: the fact that a given or-

Prop. 1997/98:82

Bilaga 4

61

ganisation has lodged a complaint against a given State, the basis of the
complaint and the decision on its admissibility.

44. Subsequently (second sub-paragraph) the report is transmitted to the
Parliamentary Assembly and made public. This may take place at two
different times:

- either four months after the report has been transmitted to the Com-
mittee of Ministers;

- or when the resolution referred to in Article 9 is adopted by the
Committee of Ministers, if this occurs before four months have elapsed.

Article 9

45. This article deals with the role of the Committee of Ministers, which
intervenes immediately after the Committee of Independent Experts.

46. The duties of the Committee of Ministers are similar to those it car-
ries out as supervisory body in the procedure instituted by the Charter.

On the basis of the report of the Committee of Independent Experts,
the Committee of Ministers adopts a resolution, by a majority of those
voting. However, if the conclusions of the Committee of Independent
Experts are negative, the Committee of Ministers must adopt a recom-
mendation addressed to the State concemed. In view of the importance of
this decision and in accordance with the new rule introduced by the
Amending Protocol (Article 5), a two-thirds majority of those voting is
required.

The Committee of Ministers cannot reverse the legal assessment made
by the Committee of Independent Experts. However, its decision
(resolution or recommendation) may be based on social and economic
policy considerations.

47. In respect of the resolution as well as the recommendation, only the
Contracting Parties to the Charter are entitled to take part in the vote.

48. The Charte-Rel Committee had foreseen that the Govemmental
Committee would not be involved in the procedure for examining com-
plaints, but the Committee of Ministers decided before adopting the
Protocol to add a second paragraph to this article, according to which the
Committee of Ministers may decide, where the report of the Committee
of Independent Experts raises new issues, by a two-thirds majority of the
Contracting Parties to the Charter, to consult the Govemmental Com-
mittee.

Article 10

49. Once the Committee of Ministers has adopted a recommendation,
appropriate follow-up must be ensured. In line with the practice adopted
for other intemational supervisory machinery (European Convention on

Prop. 1997/98:82

Bilaga 4

62

Human Rights, ILO, Human Rights Committee, etc.). Article 10 requires
the State concemed to provide information on the measures it has taken to
give effect to the Committee of Ministers' recommendation.

50. This information will be contained in the ”next report” that the State
concemed submits to the Secretary General under Article 21 of the
Charter. In other words, the State may not wait until the time when it
would normally submit a report on the provision(s) concemed by the
complaint; it must provide the information required in the report imme-
diately following the decision of the Committee of Ministers.

Article 11

51. Throughout the Protocol, only the Charter itself is mentioned. This
article specifies that if a State is also bound by the first Additional Pro-
tocol (5 May 1988), complaints may be submitted on the basis of the ar-
tides it has accepted.

52. If further protocols to the Charter are adopted in future, they must
contain a provision specifying that this Protocol applies to the artides of
these other protocols that have been accepted.

Article 12

53. In the course of the negotiations, the question arose as to whether the
adoption of a system of collective complaints would be fully compatible
with the wording of the appendix to the Charter conceming Party III,
which States that ”It is understood that the Charter contains legal obliga-
tions of an intemational character, the application of which is submitted
solely to the supervision provided for in Part IV thereof.”

54. To avoid any ambiguity, it was decided to include the present Article
12.

Artides 13 to 15

55.  These artides, which contain the final clauses of the Protocol, con-
form to the model adopted by the Committee of Ministers of the Council
of Europé.

Prop. 1997/98:82

Bilaga 4

63

EUROPEAN SOCIAL CHAR-
TER

(REVISED)

Preamble

The govemments signatory hereto,
being members of the Council of
Europé,

Considering that the aim of the
Council of Europé is the achieve-
ment of greater unity between its
members for the purpose of safegu-
arding and realising the ideals and
principles which are their common
heritage and of facilitating their
economic and social progress, in
particular by the maintenance and
further realisation of human rights
and fundamental freedoms;

Considering that in the European
Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental
Freedoms signed at Rome on 4
November 1950, and the Protocols
thereto, the member States of the
Council of Europé agreed to secure
to their populations the civil and
political rights and freedoms therein
specified;

Considering that in the European
Social Charter opened for signature
in Turin on 18 October 1961 and
the Protocols thereto, the member
States of the Council of Europé
agreed to secure to their populations
the social rights specified therein in
order to improve their standard of
living and their social wellbeing;

Recalling that the Ministerial Con-
ference on Human Rights held in
Rome on 5 November 1990 stressed
the need, on the one hand, to pre-
serve the indivisible nature of all
human rights, be they civil, politi-
cal, economic, social or cultural
and, on the other hand, to give the
European Social Charter fresh im-
petus;

CHARTE SOCIALE EUROPE-
ENNE

(REVISEE)

Préambule

Les gouvemements signataires,
membres du Conseil de 1'Europe,

Considérant que le but du Conseil
de 1'Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres afin
de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun et de favoriser
leur progrés économique et social,
notamment par la défense et le
développement des droits de
1'homme et des libertés fondamen-
tales;

Considérant qu'aux termes de la
Convention de sauvegarde des
Droits de 1'Homme et des Libertés
fondamentales, signée å Rome le 4
novembre 1950, et de ses Protoco-
les, les Etats membres du Conseil de
1'Europe sont convenus d'assurer å
leurs populations les droits civils et
politiques et les libertés spécifiés
dans ces instruments;

Considérant que, par la Charte soci-
ale européenne ouverte ä la signatu-
re å Turin le 18 octobre 1961 et ses
Protocoles, les Etats membres du
Conseil de 1'Europe sont convenus
d'assurer å leurs populations les
droits sociaux spécifiés dans ces
instruments afin d'améliorer leur
niveau de vie et de promouvoir leur
bien-étre;

Rappelant que la Conférence mi-
nistérielle sur les droits de 1'homme,
tenue ä Rome le 5 novembre 1990,
a souligné la nécessité, d'une part,
de préserver le caractére indivisible
de tous les droits de 1'homme, qu'ils
soient civils, politiques, écono-
miques, sociaux ou culturels et,
d'autre part, de donner å la Charte
sociale européenne une nouvelle
impulsion;

Prop. 1997/98:82

Bilaga 5

EUROPEISK SOCIAL STADGA
(REVIDERAD)
Inledning

Undertecknade regeringar, som är
medlemmar i Europarådet,

som anser att Europarådets syfte är
att åstadkomma en fastare enhet
mellan dess medlemmar för att
säkerställa och förverkliga de ideal
och principer som är deras gemen-
samma arv och for att underlätta
deras ekonomiska och sociala fram-
åtskridande, särskilt genom att be-
vara och utveckla de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande
friheterna,

som finner att Europarådets med-
lemsstater enligt europeiska kon-
ventionen om skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna, undertecknad i
Rom den 4 november 1950, samt
dess tilläggsprotokoll, har kommit
överens om att tillförsäkra sina
befolkningar i nämnda konvention
och tilläggsprotokoll angivna med-
borgerliga och politiska fri- och
rättigheter,

som beaktar att enligt den europeis-
ka sociala stadgan, som öppnades
för undertecknande i Turin den 18
oktober 1961 och dess tilläggspro-
tokoll, Europarådets medlemsstater
kom överens om att tillförsäkra sina
befolkningar de däri angivna sociala
rättigheterna i syfte att förbättra
deras levnadsstandard och sociala
välfärd,

som erinrar om att den ministerkon-
ferens om de mänskliga rättigheter-
na som hölls i Rom den 5 november
1990 betonade behovet av att, å ena
sidan, vidmakthålla den odelbara
karaktären av alla mänskliga med-
borgerliga, politiska, ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter och
att, å andra sidan, ge europeiska
sociala stadgan ny kraft,

64

Resolved, as was decided during the
Ministerial Conference held in
Turin on 21 and 22 October 1991,
to update and adapt the substantive
contents of the Charter in order to
take account in particular of the
fundamental social changes which
have occurred since the text was
adopted;

Recognising the advantage of em-
bodying in a Revised Charter, de-
signed progressively to take the
place of the European Social Char-
ter, the rights guaranteed by the
Charter as amended, the rights gua-
ranteed by the Additional Protocol
of 1988 and to add new rights,

Have agreed as follows:

Part I

The Parties accept as the aim of
their policy, to be pursued by all
appropriate means both national and
intemational in character, the at-
tainment of conditions in which the
following rights and principles may
be effectively realised:

1 Everyone shall have the opportu-
nity to eam his living in an occupa-
tion freely entered upon.

2 All workers have the right to just
conditions of work.

3 All workers have the right to safe
and healthy working conditions.

4 All workers have the right to a
fair remuneration sufficient for a
decent standard of living for them-
selves and their families

5 All workers and employers have
the right to freedom of association
in national or intemational organi-
sations for the protection of their
economic and social interests.

6 All workers and employers have
the right to bargain collectively.

Résolus, comme décidé lors de la
Conférence ministérielle réunie ä
Turin les 21 et 22 octobre 1991, de
mettre ä jour et d'adapter le contenu
matériel de la Charte, afin de tenir
compte en particulier des change-
ments sociaux fondamentaux inter-
venus depuis son adoption;

Reconnaissant 1'utilité d'inscrire
dans une Charte révisée, destinée å
se substituer progressivement å la
Charte sociale européenne, les
droits garantis par la Charte tels
qu'amendés, les droits garantis par
le Protocole additionnel de 1988 et
d'ajouter de nouveaux droits,

Sont convenus de ce qui suit:

Partie I

Les Parties reconnaissent comme
objectif d'une politique qu'elles
poursuivront par tous les moyens
utiles, sur les plans national et inter-
national, la réalisation de conditions
propres ä assurer 1'exercice effectif
des droits et principes suivants:

1 Toute personne doit avoir la
possibilité de gagner sa vie par un
travail librement entrepris.

2 Tous les travailleurs ont droit ä
des conditions de travail équitables.

3 Tous les travailleurs ont droit å la
sécurité et å 1'hygiéne dans le
travail.

4 Tous les travailleurs ont droit å
une rémunération équitable leur
assurant, ainsi qu'å leurs families,
un niveau de vie satisfaisant

5 Tous les travailleurs et employ-
eurs ont le droit de s'associer libre-
ment au sein d'organisations natio-
nales ou intemationales pour la
protection de leurs intéréts écono-
miques et sociaux.

6 Tous les travailleurs et employ-
eurs ont le droit de négocier collec-
tivement.

Prop. 1997/98:82
som är fast beslutn?atf^ enlighet
med beslutet vid ministerkonferen-
sen i Turin den 21 och 22 oktober
1991, modernisera och anpassa
sakinnehållet i stadgan för att sär-
skilt beakta de genomgripande
sociala förändringar som har ägt
mm sedan texten till den antogs,
som erkänner fördelama med att i
en reviderad stadga avsedd att steg-
vis att ersätta den europeiska sociala
stadgan införliva de rättigheter som
säkerställs i stadgan med ändringar
och i tilläggsprotokollet 1988 samt
att lägga till nya rättigheter,
har kommit överens om följande.

DELI

Partema erkänner att målet för den
politik som de skall föra med alla
lämpliga nationella och internatio-
nella medel skall vara att uppnå
sådana förhållanden att följande
rättsgrundsatser och principer kan
förverkligas.

1. Var och en skall ha möjlighet att
förtjäna sitt uppehälle i ett fritt valt
förvärvsarbete.

2. Alla arbetstagare har rätt till
skäliga arbetsvillkor.

3. Alla arbetstagare har rätt till säkra
och hälsosamma arbetsförhållanden.

4. Alla arbetstagare har rätt till
skälig ersättning som är tillräcklig
för att bereda dem och deras famil-
jer en godtagbar levnadsstandard

5. Alla arbetstagare och arbetsgiva-
re har rätt att fritt organisera sig i
nationella och internationella sam-
manslutningar för att tillvarata sina
ekonomiska och sociala intressen.

6. Alla arbetstagare och arbetsgiva-
re har rätt att förhandla kollektivt.

65

5 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 82

Prop. 1997/98:82

7 Children and young persons have
the right to a special protection
against the physical and moral
hazards to which they are exposed.

8 Employed women, in case of
matemity, have the right to a special
protection.

9 Everyone has the right to appro-
priate facilities for vocational gui-
dance with a view to helping him
choose an occupation suited to his
personal aptitude and interests.

10 Everyone has the right to appro-
priate facilities for vocational trai-
ning.

11 Everyone has the right to benefit
from any measures enabling him to
enjoy the highest possible standard
of health attainable.

12 All workers and their depen-
dents have the right to social secu-
rity

13 Anyone without adequate re-
sources has the right to social and
medical assistance.

14 Everyone has the right to benefit
from social welfare services.

15 Disabled persons have the right
to independence, social integration
and participation in the life of the
community

16 The family as a fundamental
unit of society has the right to
appropriate social, legal and eco-
nomic protection to ensure its full
development.

17 Children and young persons
have the right to appropriate social,
legal and economic protection.

18 The nationals of any one of the
Parties have the right to engage in
any gainful occupation in the terri-
tory of any one of the others on a
footing of equality with the natio-
nals of the latter, subject to restric-
tions based on cogent economic or

7 Les enfants et les adolescents ont
droit å une protection spéciale cont-
re les dangers physiques et moraux
auxquels ils sont exposés.

8 Les travailleuses, en cas de ma-
temité, ont droit ä une protection
spéciale.

9 Toute personne a droit å des
moyens appropriés d'orientation
professionnelle, en vue de 1'aider å
choisir une profession conformé-
ment å ses aptitudes personnelles et
å ses intéréts.

10 Toute personne a droit å des
moyens appropriés de formation
professionnelle.

11 Toute personne a le droit de
bénéficier de toutes les mesures lui
permettant de jouir du meilleur état
de santé qu'elle puisse atteindre

12 Tous les travailleurs et leurs
ayants droit ont droit ä la sécurité
sociale.

13 Toute personne démunie de
ressources suffisantes a droit ä l'as-
sistance sociale et médicale

14 Toute personne a le droit de
bénéficier de services sociaux quali-
fiés.

15 Toute personne handicapée a
droit å 1'autonomie, ä 1'intégration
sociale et ä la participation ä la vie
de la communauté.

16 La famille, en tant que cellule
fondamentale de la société, a droit ä
une protection sociale, juridique et
économique appropriée pour assurer
son plein développement.

17 Les enfants et les adolescents
ont droit ä une protection sociale,
juridique et économique appropriée.

18 Les ressortissants de l'une des
Parties ont le droit d'exercer sur le
territoire d'une autre Partie toute
activité lucrative, sur un pied d'éga-
lité avec les nationaux de cette der-
niére, sous réserve des restrictions
fondées sur des raisons sérieuses de

7. Barn och ungdom harrätt till
särskilt skydd mot de risker i fysiskt
och moraliskt avseende som de är
utsatta för.

8. Kvinnliga arbetstagare har rätt till
särskilt skydd vid graviditet och
bamsbörd

9. Var och en har rätt till ändamåls-
enlig yrkesvägledning för att fä
hjälp att välja ett yrke som kan vara
lämpligt med hänsyn till personliga
anlag och intressen.

10. Var och en har rätt till ända-
målsenlig yrkesutbildning.

11 Var och en har rätt att komma i
åtnjutande av alla åtgärder som kan
bidra till att ge honom eller henne
bästa möjliga hälsotillstånd.

12. Alla arbetstagare och deras
anhöriga har rätt till social trygghet

13 Den som saknar tillräckliga
resurser har rätt till social och medi-
cinsk hjälp.

14 Var och en har rätt att få tillgång
till sociala tjänster.

15. Varje person med funktionshin-
der har rätt till oberoende, social
integration och deltagande i sam-
hällslivet.

16 Familjen, som är en grundläg-
gande del i samhället, skall skyddas
i socialt, rättsligt och ekonomiskt
hänseende och dess utveckling skall
värnas.

17. Barn och ungdom har rätt till
nödvändigt skydd i socialt, rättsligt
och ekonomiskt hänseende.

18. Medborgare i en part har rätt att
utöva förvärvsarbete inom en annan
parts territorium på samma villkor
som denna parts egna medborgare i
den mån starka ekonomiska eller
sociala hänsyn inte föranleder an-
nat.

66

social reasons.

19 Migrant workers who are natio-
nals of a Party and their families
have the right to protection and
assistance in the territory of any
other Party.

20 All workers have the right to
equal opportunities and equal treat-
ment in matters of employment and
occupation without discrimination
on the grounds of sex

21 Workers have the right to be
informed and to be consulted within
the undertaking.

22 Workers have the right to take
part in the determination and imp-
rovement of the working conditions
and working environment in the
undertaking.

23 Every elderly person has the
right to social protection.

24 All workers have the right to
protection in cases of termination of
employment.

25 All workers have the right to
protection of their claims in the
event of the insolvency of their
employer.

26 All workers have the right to
dignity at work.

27 All persons with family respon-
sibilities and who are engaged or
wish to engage in employment have
a right to do so without being sub-
ject to discrimination and as far as
possible without conflict between
their employment and family res-
ponsibilities

28 Workers’ representatives in
undertakings have the right to pro-
tection against acts prejudicial to
them and should be afforded appro-
priate facilities to carry out their
functions

29 All workers have the right to be
informed and consulted in collective
redundancy procedures.

caractére économique ou social.

19 Les travailleurs migrants ressor-
tissants de l'une des Parties et leurs
families ont droit ä la protection et å
1'assistance sur le territoire de toute
autre Partie.

20 Tous les travailleurs ont droit ä
1'égalité de chances et de traitement
en matiére d'emploi et de profes-
sion, sans discrimination fondée sur
le sexe.

21 Les travailleurs ont droit å l'in-
formation et ä la consultation au
sein de 1'entreprise.

22 Les travailleurs ont le droit de
prendre part ä la determination et ä
1'amélioration des conditions de
travail et du milieu du travail dans
1'entreprise.

23 Toute personne ägée a droit å
une protection sociale.

24 Tous les travailleurs ont droit a
une protection en cas de licencie-
ment.

25 Tous les travailleurs ont droit ä
la protection de leurs créances en
cas d'insolvabilité de leur employ-
eur.

26 Tous les travailleurs ont droit ä
la dignité dans le travail.

27 Toutes les personnes ayant des
responsabilités familiales et occu-
pant ou souhaitant occuper un
emploi sont en droit de le faire sans
étre soumises ä des discriminations
et autant que possible sans qu'il y ait
conflit entre leur emploi et leurs
responsabilités familiales

28 Les représentants des travail-
leurs dans 1'entreprise ont droit ä la
protection contre les actes suscep-
tibles de leur porter préjudice et
doivent avoir les facilités approprié-
es pour remplir lems fonctions.

29 Tous les travailleurs ont le droit
d'étre informés et consultés dans les
procédures de licenciements collec-
tifs.

Prop. 1997/98:82
Bilaga 5

19. Migrerande arbetstagare som är
medborgare i en part och deras
familjer har rätt till skydd och bi-
stånd inom en annan parts territori-
um.

20 Alla arbetstagare har rätt till lika
möjligheter och lika behandling i
frågor avseende anställning och
yrkesutövning utan diskriminering
på grund av kön.

21. Arbetstagare har rätt till infor-
mation och samråd inom företaget.

22. Arbetstagare har rätt att delta i
avgöranden om och förbättring av
arbetsförhållandena och arbetsmil-
jön i företaget.

23. Varje äldre person har rätt till
socialt skydd.

24. Alla arbetstagare har rätt till
skydd i fall av uppsägning

25. Alla arbetstagare har rätt till
skydd för sina fordringar om ar-
betsgivaren blir insolvent.

26. Alla arbetstagare har rätt till
värdighet i arbetet.

27. Alla personer med familjeansvar
som har eller önskar få anställning
har rätt till det utan att utsättas för
diskriminering och, så långt det är
möjligt, utan att konflikt uppstår
mellan anställningen och famil-
jeansvaret.

28. Arbetstagarnas representanter i
foretagen har rätt till skydd mot
åtgärder som är till men för dem
och bör åtnjuta sådana villkor i
arbetet att de kan fullgöra sina upp-
gifter.

29. Alla arbetstagare har rätt till
information och samråd vid genom-
förandet av kollektiva uppsägning-
ar

67

Prop. 1997/98:82

30 Everyone has the right to pro-
tection against poverty and social
exclusion.

31 Everyone has the right to hou-
sing.

Part II

The Parties undertake, as provided
for in Part III, to consider themsel-
ves bound by the obligations laid
down in the following artides and
paragraphs.

Article 1 - The right to work

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to work, the
Parties undertake:

1 to accept as one of their primary
aims and responsibilities the achie-
vement and maintenance of as high
and stable a level of employment as
possible, with a view to the attain-
ment of full employment;

2 to protect effectively the right of
the worker to eam his living in an
occupation freely entered upon;

3 to establish or maintain free
employment services for all wor-
kers;

4 to provide or promote appropriate
vocational guidance, training and
rehabilitation.

30 Toute personne a droit å la pro-
tection contre la pauvreté et l'exclu-
sion sociale.

31 Toute personne a droit au loge-
ment.

Partie II

Les Parties s'engagent å se considé-
rer comme liées, ainsi que prévu ä
la partie III, par les obligations
résultant des artides et des pa-
ragraphes ci-aprés.

Article 1 - Droit au travail

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit au travail, les Parties s'en-
gagent:

1 ä reconnaitre comme l'un de leurs
principaux objectifs et responsabi-
lités la realisation et le maintien du
niveau le plus élevé et le plus stable
possible de 1'emploi en vue de la
realisation du plein emploi;

2 å protéger de fa^on efficace le
droit pour le travailleur de gagner sa
vie par un travail librement entre-
pris;

3 å établir ou å maintenir des servi-
ces gratuits de 1'emploi pour tous les
travailleurs;

4 ä assurer ou å favoriser une ori-
entation, une formation et une réa-
daptation professionnelles approp-
riées.

30. Var och en har rätt tnlskydd
mot fattigdom och social utslag-
ning

31. Var och en har rätt till bostad.

DEL II

Partema åtar sig att på det sätt som
stadgas i del III anse sig bundna av
förpliktelserna i följande artiklar
och punkter.

Artikel 1 - Rätt till arbete

För att trygga den enskildes rätt till
arbete åtar sig partema

1. att betrakta det som en av sina
viktigaste målsättningar och för-
pliktelser att uppnå och bibehålla en
så hög och jämn sysselsättningsnivå
som möjligt med sikte på att uppnå
full sysselsättning,

2. att effektivt värna om arbetsta-
garnas rätt att förtjäna sitt uppehälle
genom fritt valt förvärvsarbete,

3. att tillhandahålla avgiftsfri arbets-
förmedling for alla arbetstagare,

4. att tillhandahålla eller främja
nödvändig yrkesvägledning, yrkes-
utbildning och rehabilitering.

Article 2 - The right to just con-
ditions of work

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to just con-
ditions of work, the Parties underta-
ke:

1 to provide for reasonable daily
and weekly working hours, the
working week to be progressively
reduced to the extern that the incre-
ase of productivity and other rele-
vant factors permit;

Article 2 - Droit å des conditions
de travail équitables

En vue d'assurer l'exercice effectif
du droit ä des conditions de travail
équitables, les Parties s'engagent:

1 ä fixer une durée raisonnable au
travail joumalier et hebdomadaire,
la semaine de travail devant étre
progressivement réduite pour autant
que 1’augmentation de la producti-
vité et les autres facteurs entrant en
jeu le permettent;

Artikel 2 - Rätt till skäliga ar-
betsvillkor

För att trygga den enskilde arbetsta-
garens rätt till skäliga arbetsvillkor
åtar sig partema

1. att se till att skälig arbetstid per
dag och vecka fastställs och att
arbetsveckan förkortas efterhand
som produktionsökning och andra
omständigheter av betydelse med-
ger det,

68

2 to provide for public holidays
with pay;

3 to provide for a minimum of four
weeks’ annual holiday with pay;

4 to eliminate risks in inherently
dangerous or unhealthy occupa-
tions, and where it has not yet been
possible to eliminate or reduce
sufficiently these risks, to provide
for either a reduction of working
hours or additional paid holidays for
workers engaged in such occupa-
tions;

5 to ensure a weekly rest period
which shall, as far as possible, coin-
cide with the day recognised by
tradition or custom in the country or
region concemed as a day of rest;

6 to ensure that workers are infor-
med in written form, as soon as
possible, and in any event not later
than two months after the date of
commencing their employment, of
the essential aspects of the contract
or employment relationship;

7 to ensure that workers perfor-
ming night work benefit from mea-
sures which take account of the
special nature of the work.

2 å prévoir des jours fériés payés;

3 ä assurer 1'octroi d'un congé payé
annuel de quatre semaines au mini-
mum;

4 å éliminer les risques inhérents
aux occupations dangereuses ou
insalubres et, lorsque ces risques
n'ont pas encore pu étre éliminés ou
suffisamment réduits, å assurer aux
travailleurs employés å de telles
occupations soit une réduction de la
durée du travail, soit des congés
payés supplémentaires;

5 å assurer un repos hebdomadaire
qui coincide autant que possible
avec le jour de la semaine reconnu
comme jour de repos par la tradition
ou les usages du pays ou de la régi-
on;

6 ä veiller å ce que les travailleurs
soient informés par écrit aussitöt
que possible et en tout état de cause
au plus tard deux mois aprés le
début de leur emploi des aspects
essentiels du contrat ou de la rela-
tion de travail;

7 ä faire en sorte que les travail-
leurs effectuant un travail de nuit
bénéficient de mesures qui tiennent
compte de la nature spéciale de ce
travail.

Prop. 1997/98:82

2. att se till att lön feV^STför all-
männa helgdagar,

3. att se till att en årlig betald se-
mester om minst fyra veckor införs,

4. att eliminera de risker som är
förenade med riskfyllda eller hälso-
farliga arbeten och där det inte ännu
har varit möjligt att eliminera eller i
tillräcklig mån minska dessa risker,
sörja för en förkortning av arbetsti-
den eller ge utökad betald semester
for arbetstagare som är sysselsatta i
sådan verksamhet.

5. att sörja for en vecko vila som om
möjligt sammanfaller med den
veckodag som av tradition eller
sedvänja i vederbörande land eller
trakt är erkänd som vilodag,

6 att se till att arbetstagarna skrift-
ligen så snart som möjligt, och i alla
händelser inte senare än två måna-
der efter deras anställnings början,
informeras om huvudvillkoren i
anställningsavtalet eller anställ-
ningsförhållandet,

7. att se till att arbetstagare som
utfor nattarbete drar fördel av åtgär-
der som tar hänsyn till arbetets
särskilda karaktär.

Article 3 - The right to safe and
healthy working conditions

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to safe and
healthy working conditions, the
Parties undertake, in consultation
with employers’ and workers’ orga-
nisations:

1 to formulate, implement and
periodically review a coherent na-
tional policy on occupational safety,
occupational health and the working
environment. The primary aim of
this policy shall be to improve oc-
cupational safety and health and to
prevent accidents and injury to
health arising out of, linked with or
occurring in the course of work,

Article 3 - Droit å la sécurité et ä
1'hygiéne dans le travail

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit å la sécurité et å l'hygiéne
dans le travail, les Parties s'enga-
gent, en consultation avec les orga-
nisations d'employeurs et de
travailleurs:

1 å définir, mettre en uvre et réex-
aminer périodiquement une politi-
que nationale cohérente en matiére
de sécurité, de santé des travailleurs
et de milieu de travail. Cette politi-
que aura pour objet primordial
d'améliorer la sécurité et 1'hygiéne
professionnelles et de prévenir les
accidents et les atteintes ä la santé
qui résultent du travail, sont liés au

Artikel 3 - Rätt till säkra och
hälsosamma arbetsförhållanden

För att trygga den enskildes rätt till
säkra och hälsosamma arbetsför-
hållanden, åtar sig partema i samråd
med arbetsgivarnas och arbetstagar-
nas organisationer

1. att utforma och genomföra en
enhetlig nationell politik avseende
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
och arbetsmiljön och med jämna
mellanrum göra en översyn av den-
na. Det främsta syftet med denna
politik skall vara att förbättra säker-
het och hälsa på arbetsplatsen samt
förebygga olycksfall och skador
som uppstår till följd av, i samband

particularly by minimising the cau-
ses of hazards inherent in the wor-
king environment;

2 to issue safety and health regula-
tions;

3 to provide for the enforcement of
such regulations by measures of
supervision;

4 to promote the progressive de-
velopment of occupational health
services for all workers with essen-
tially preventive and advisory
functions.

Article 4 - The right to a fair
remuneration

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to a fair
remuneration, the Parties undertake:

1 to recognise the right of workers
to a remuneration such as will give
them and their families a decent
standard of living;

2 to recognise the right of workers
to an increased rate of remuneration
for overtime work, subject to ex-
ceptions in particular cases;

3 to recognise the right of men and
women workers to equal pay for
work of equal value;

4 to recognise the right of all wor-
kers to a reasonable period of notice
for termination of employment;

5 to pennit deductions from wages
only under conditions and to the
extent prescribed by national laws
or regulations or fixed by collective
agreements or arbitration awards.

The exercise of these rights shall be
achieved by freely concluded col-
lective agreements, by statutory
wagefixing machinery, or by other
means appropriate to national con-
ditions.

travail ou surviennent au cours du
travail, notamment en réduisant au
minimum les causes des risques
inhérents au milieu de travail;

2 ä édicter des réglements de sécu-
rité et d'hygiéne;

3 ä édicter des mesures de contröle
de 1'application de ces réglements;

4 ä promouvoir 1'institution pro-
gressive des services de santé au
travail pour tous les travailleurs,
avec des fonctions essentiellement
préventives et de conseil.

Article 4 - Droit ä une rémuné-
ration équitable

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit å une rémunération équi-
table, les Parties s'engagent:

1 å reconnaitre le droit des travail-
leurs ä une rémunération suffisante
pour leur assurer, ainsi qu'å leurs
families, un niveau de vie décent;

2 ä reconnaitre le droit des travail-
leurs å un taux de rémunération
majoré pour les heures de travail
supplémentaires, exception faite de
certains cas particuliers;

3 ä reconnaitre le droit des travail-
leurs masculins et féminins ä une
rémunération égale pour un travail
de valeur égale;

4 ä reconnaitre le droit de tous les
travailleurs ä un délai de préavis
raisonnable dans le cas de cessation
de 1'emploi;

5 å n'autoriser des retenues sur les
salaires que dans les conditions et
limites prescrites par la législation
ou la réglementation nationale, ou
fixées par des conventions collecti-
ves ou des sentences arbitrales.

L'exercice de ces droits doit étre
assuré soit par voie de conventions
collectives librement conclues, soit
par des méthodes légales de fixation
des salaires, soit de toute autre ma-
niére appropriée aux conditions

Prop. 1997/98:82
med eller som inträ?/ä?§?der arbe-
tet, särskilt genom att reducera de
olycksrisker som finns inbyggda i
arbetsmiljön,

2. att utfärda föreskrifter om säker-
het och hälsa,

3. att genom tillsyn sörja för att
dessa bestämmelser efterlevs,

4. att främja fortgående utveckling
av företagshälsovård med huvud-
sakligen förebyggande och rådgi-
vande funktion för alla arbetstagare

Artikel 4 - Rätt till skälig lön

För att trygga den enskilde arbetsta-
garens rätt till skälig lön åtar sig
parterna

1. att erkänna arbetstagarnas rätt till
en lön som är tillräcklig för att be-
reda dem och deras familjer en
godtagbar levnadsstandard,

2. att med förbehåll endast för sär-
skilda fall erkänna arbetstagarnas
rätt till förhöjd lön vid övertidsar-
bete,

3. att erkänna manliga och kvinnli-
ga arbetstagares rätt till lika lön för
likvärdigt arbete,

4. att erkänna alla arbetstagares rätt
till skälig uppsägningstid vid an-
ställningens upphörande,

5. att endast på de villkor och i den
omfattning som stadgas i nationella
lagar och förordningar eller som
fastställs genom kollektivavtal eller
skiljedom medge avdrag på lön.

Dessa rättigheter skall säkerställas
antingen genom fritt ingångna kol-
lektivavtal eller genom i författ-
ningsreglerad lönesättning eller på
annat lämpligt sätt med hänsyn till
nationella förhållanden.

Article 5 - The right to organise

With a view to ensuring or promo-
ting the freedom of workers and
employers to form local, national or
intemational organisations for the
protection of their economic and
social interests and to join those
organisations, the Parties undertake
that national law shall not be such
as to impair, nor shall it be so appli-
ed as to impair, this freedom. The
extent to which the guarantees pro-
vided for in this article shall apply
to the police shall be determined by
national laws or regulations. The
principle goveming the application
to the members of the armed forces
of these guarantees and the extent to
which they shall apply to persons in
this category shall equally be de-
termined by national laws or regu-
lations.

nationales.

Article 5 - Droit syndical

En vue de garantir ou de promou-
voir la liberté pour les travailleurs et
les employeurs de constituer des
organisations locales, nationales ou
intemationales, pour la protection
de leurs intéréts économiques et
sociaux et d'adhérer å ces organisa-
tions, les Parties s'engagent ä ce que
la législation nationale ne porte pas
atteinte, ni ne soit appliquée de
maniére å porter atteinte ä cette
liberté La mesure dans laquelle les
garanties prévues au présent article
s'appliqueront ä la police sera
déterminée par la législation ou la
réglementation nationale. Le princi-
pe de 1’application de ces garanties
aux membres des forces armées et
la mesure dans laquelle elles
s'appliqueraient å cette catégorie de
personnes sont également détermi-
nés par la législation ou la régle-
mentation nationale.

Prop. 1997/98:82

Artikel 5 - Föreningsrätt^

För att säkerställa eller främja ar-
betstagarnas och arbetsgivarnas
frihet att bilda och tillhöra lokala,
centrala eller internationella organi-
sationer som tillvaratar deras eko-
nomiska och sociala intressen, åtar
sig partema att varken utforma eller
tillämpa sin nationella lagstiftning
på ett sådant sätt att denna frihet
kränks. I vad mån de åtaganden som
avses i denna artikel skall tillämpas
på personer som tillhör polisväsen-
det skall bestämmas i nationella
lagar och förordningar. Den princip
som skall bestämma hur dessa åta-
ganden skall tillämpas på personer
som tillhör krigsmakten och den
utsträckning i vilken de skall till-
lämpas på personer i denna kategori
skall ävenledes bestämmas i natio-
nella lagar eller andra förordningar.

Article 6 - The right to bargain
collectively

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to bargain
collectively, the Parties undertake:

1 to promotejoint consultation
between workers and employers;

2 to promote, where necessary and
appropriate, machinery for volun-
tary negotiations between employ-
ers or employers’ organisations and
workers’ organisations, with a view
to the regulation of terms and con-
ditions of employment by means of
collective agreements;

3 to promote the establishment and
use of appropriate machinery for
conciliation and voluntary arbitra-
tion for the settlement of labour
disputes;

and recognise:

Article 6 - Droit de négociation
collective

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit de négociation collective,
les Parties s'engagent:

1 å favoriser la consultation paritai-
re entre travailleurs et employeurs;

2 å promouvoir, lorsque cela est
nécessaire et utile, 1'institution de
procédures de négociation volontai-
re entre les employeurs ou les orga-
nisations d'employeurs, d'une part,
et les organisations de travailleurs,
d'autre part, en vue de regler les
conditions d'emploi par des con-
ventions collectives;

3 å favoriser 1'institution et l'utili-
sation de procédures appropriées de
conciliation et d'arbitrage volontaire
pour le réglement des conflits du
travail;

et reconnaissent:

Artikel 6 - Kollektiv förhand-
lingsrätt

För att trygga arbetstagarnas och
arbetsgivarnas rätt att förhandla
kollektivt, åtar sig parterna

1. att främja gemensamt samråd
mellan arbetstagare och arbetsgiva-
re,

2. att, där så är nödvändigt och
lämpligt, främja ett förfarande med
frivilliga förhandlingar mellan, å
ena sidan, arbetsgivarna eller deras
organisationer och, å andra sidan,
arbetstagarnas organisationer för att
uppnå en reglering av arbetsvillko-
ren genom kollektivavtal,

3. att främja införande och tillämp-
ning av ett lämpligt förfarande för
förlikning och frivillig skiljedom i
arbetstvister,

samt att erkänna

71

4 the right of workers and employ-
ers to collective action in cases of
conflicts of interest, including the
right to strike, subject to obligations
that might arise out of collective
agreements previously entered into

Article 7 - The right of children
and young persons to protection

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of children
and young persons to protection, the
Parties undertake:

1 to provide that the minimum age
of admission to employment shall
be 15 years, subject to exceptions
for children employed in prescribed
light work without harm to their
health, morals or education;

2 to provide that the minimum age
of admission to employment shall
be 18 years with respect to prescri-
bed occupations regarded as dang-
erous or unhealthy;

3 to provide that persons who are
still subject to compulsory educa-
tion shall not be employed in such
work as would deprive them of the
full benefit of their education;

4 to provide that the working hours
of persons under 18 years of age
shall be limited in accordance with
the needs of their development, and
particularly with their need for
vocational training;

5 to recognise the right of young
workers and apprentices to a fair
wage or other appropriate allowan-
ces;

6 to provide that the time spent by
young persons in vocational trai-
ning during the normal working
hours with the consent of the
employer shall be treated as for-
ming part of the working day;

4 le droit des travailleurs et des
employeurs å des actions collectives
en cas de conflits d'intérét, y comp-
ris le droit de gréve, sous réserve
des obligations qui pourraient ré-
sulter des conventions collectives en
vigueur.

Article 7 - Droit des enfants et
des adolescents å la protection

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit des enfants et des adoles-
cents ä la protection, les Parties
s'engagent:

1 å fixer å 15 ans l'age minimum
d'admission å 1'emploi, des déroga-
tions étant toutefois admises pour
les enfants employés ä des travaux
légers déterminés qui ne risquent
pas de porter atteinte ä leur santé, ä
leur moralité ou å leur éducation;

2 ä fixer å 18 ans l'äge minimum
d'admission ä 1'emploi pour certai-
nes occupations déterminées, consi-
dérées comme dangereuses ou in-
salubres;

3 å interdire que les enfants encore
soumis å 1'instruction obligatoire
soient employés ä des travaux qui
les privent du plein bénéfice de
cette instruction;

4 å limiter la durée du travail des
travailleurs de moins de 18 ans pour
qu'elle corresponde aux exigences
de leur développement et, plus
particuliérement, aux besoins de
leur formation professionnelle;

5 ä reconnaitre le droit des jeunes
travailleurs et apprentis ä une ré-
munération équitable ou ä une al-
location appropriée;

6 å prévoir que les heures que les
adolescents consacrent å la forma-
tion professionnelle pendant la
durée normale du travail avec le
consentement de 1'employeur seront
considérées comme comprises dans
la joumée de travail;

Prop. 1997/98:82

4. arbetstagarnas ocli arbetsgivarnas
rätt att vidta kollektiva åtgärder i
händelse av intressekonflikt, däri
inbegripet strejk, om inte annat
följer av förpliktelser enligt gällan-
de kollektivavtal.

Artikel 7 - Rätt till skydd för
barn och ungdom

För att trygga barns och ungdomars
rätt till skydd åtar sig parterna

1. att fastställa den minimiålder som
minderåriga skall ha uppnått for att
få anställning till 15 år, dock att
undantag härifrån får göras beträf-
fande minderåriga som anlitas till
särskilt angivna lättare arbeten som
inte inverkar menligt på deras hälsa,
moral eller uppfostran,

2. att fastställa att minimiåldern för
att få anställning skall vara 18 år for
särskilt angivna arbeten som anses
vara riskfyllda eller hälsofarliga,

3. att föreskriva att personer som
alltjämt är underkastade skolplikt
inte får anlitas till arbete som hind-
rar dem att i full utsträckning tillgo-
dogöra sig undervisningen,

4 att se till att arbetstiden for per-
soner under 18 år begränsas med
hänsyn till deras utveckling och
särskilt till deras behov av yrkesut-
bildning,

5. att erkänna minderåriga arbetsta-
gares och lärlingars rätt till skälig
lön eller annan lämplig ersättning,

6. att se till att sådan tid på dagen
som minderåriga arbetstagare med
arbetsgivarens samtycke är frånva-
rande från arbetet på grund av yr-
kesutbildning betraktas som en del
av arbetsdagen,

72

Prop. 1997/98:82

7 to provide that employed persons
of under 18 years of age shall be
entitled to a minimum of four
weeks’ annual holiday with pay;

8 to provide that persons under 18
years of age shall not be employed
in night work with the exception of
certain occupations provided for by
national laws or regulations;

9 to provide that persons under 18
years of age employed in occupa-
tions prescribed by national laws or
regulations shall be subject to re-
gular medical control;

10 to ensure special protection
against physical and moral dangers
to which children and young per-
sons are exposed, and particularly
against those resulting directly or
indirectly from their work.

Article 8 - The right of employ-
ed women to protection of mater-
nity

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of employed
women to the protection of mater-
nity, the Parties undertake:

1 to provide either by paid leave,
by adequate social security benefits
or by benefits from public funds for
employed women to take leave
before and after childbirth up to a
total of at least fourteen weeks;

2 to consider it as unlawful for an
employer to give a woman notice of
dismissal during the period from the
time she notifies her employer that
she is pregnant until the end of her
matemity leave, or to give her noti-
ce of dismissal at such a time that
the notice would expire during such
a period;

3 to provide that mothers who are
nursing their infants shall be entit-
led to sufficient time off for this

7 å fixer ä quatre semaines au mi-
nimum la durée des congés payés
annuels des travailleurs de moins de
18 ans;

8 å interdire 1'emploi des travail-
leurs de moins de 18 ans å des
travaux de nuit, exception faite pour
certains emplois déterminés par la
législation ou la réglementation
nationale;

9 ä prévoir que les travailleurs de
moins de 18 ans occupés dans cer-
tains emplois déterminés par la
législation ou la réglementation
nationale doivent étre soumis ä un
contröle médical régulier;

10 ä assurer une protection spéciale
contre les dangers physiques et
moraux auxquels les enfants et les
adolescents sont exposés, et no-
tamment contre ceux qui résultent
d'une faqon directe ou indirecte de
leur travail.

Article 8 - Droit des travailleu-
ses å la protection de la maternité

En vue d’assurer 1'exercice effectif
du droit des travailleuses å la pro-
tection de la matemité, les Parties
s'engagent:

1 ä assurer aux travailleuses, avant
et aprés 1'accouchement, un repos
d'une durée totale de quatorze se-
maines au minimum, soit par un
congé payé, soit par des prestations
appropriées de sécurité sociale ou
par des fonds publics;

2 å considérer comme illégal pour
un employeur de signifier son licen-
ciement å une femme pendant la
période comprise entre le moment
o£i elle notifie sa grossesse ä son
employeur et la fin de son congé de
matemité, ou å une date telle que le
délai de préavis expire pendant cette
période;

3 å assurer aux méres qui allaitent
leurs enfants des pauses suffisantes
å cette fin;

7. att se till att arbetstagare under 18
år kommer i åtnjutande av minst
fyra veckors betald semester om
året,

8. att se till att arbetstagare under 18
år inte anlitas till nattarbete med
undantag for vissa i den nationella
lagstiftningen angivna yrken,

9. att se till att arbetstagare under 18
år är underkastade regelbunden
läkarkontroll om de anlitas till vissa
i den nationella lagstiftningen an-
givna arbeten,

10. att se till att särskilt skydd be-
reds minderåriga mot de risker i
fysiskt och moraliskt avseende som
de är utsatta for och i synnerhet mot
risker som direkt eller indirekt här-
rör från deras arbete.

Artikel 8 - Rätt till skydd för
arbetstagare vid graviditet och
barnsbörd

För att trygga kvinnliga arbetstaga-
res rätt till skydd vid graviditet och
bamsbörd åtar sig partema

1. att bereda kvinnliga arbetstagare
tillfälle till ledighet om sammanlagt
minst 14 veckor före och efter
bamsbörd genom att tillförsäkra
dem rätt antingen till betald ledig-
het, tillräckliga socialförsäkrings-
förmåner eller förmåner som betalas
med allmänna medel,

2. att anse en arbetsgivares uppsäg-
ning av en kvinnlig arbetstagare
som lagstridig om den sker under
den tidsrymd som löper från den
tidpunkt hon meddelar sin arbetsgi-
vare att hon är gravid till slutet av
hennes mödraledighet eller att säga
upp henne vid en sådan tidpunkt att
uppsägningstiden skulle löpa ut
under nämnda period,

3. att tillförsäkra mödrar som am-
mar sina barn tillräcklig ledighet
under arbetstid för detta ändamål,

73

purpose;

4 to regulate the employment in
night work of pregnant women,
women who have recently given
birth and women nursing their in-
fants;

5 to prohibit the employment of
pregnant women, women who have
recently given birth or who are
nursing their infants in underground
mining and all other work which is
unsuitable by reason of its dang-
erous, unhealthy or arduous nature
and to take appropriate measures to
protect the employment rights of
these women.

Article 9 - The right to vocatio-
nal guidance

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to vocational
guidance, the Parties undertake to
provide or promote, as necessary, a
service which will assist all persons,
including the handicapped, to solve
problems related to occupational
choice and progress, with due re-
gard to the individuaTs characte-
ristics and their relation to occupa-
tional opportunity: this assistance
should be available free of charge,
both to young persons, including
schoolchildren, and to adults.

4 å réglementer le travail de nuit
des femmes enceintes, ayant
récemment accouché ou allaitant
leurs enfants;

5 å interdire 1'emploi des femmes
enceintes, ayant récemment accou-
ché ou allaitant leurs enfants å des
travaux souterrains dans les mines
et ä tous autres travaux de caractére
dangereux, insalubre ou pénible, et
ä prendre des mesures appropriées
pour protéger les droits de ces fem-
mes en matiére d'emploi.

Article 9 - Droit å 1'orientation
professionnelle

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit ä 1'orientation profession-
nelle, les Parties s'engagent å procu-
rer ou promouvoir, en tant que de
besoin, un service qui aidera toutes
les personnes, y compris celles qui
sont handicapées, ä résoudre les
problémes relatifs au choix d'une
profession ou å 1'avancement pro-
fessionnel, compte tenu des caracté-
ristiques de 1'intéressé et de la rela-
tion entre celles-ci et les possibilités
du marché de 1'emploi; cette aide
devra étre foumie, gratuitement,
tant aux jeunes, y compris les en-
fants d'äge scolaire, qu’aux adultes

Prop. 1997/98:82

4. att utfärda bestämmelser ?ör

nattarbete avseende gravida kvin-
nor, kvinnor som nyligen har fött
barn eller ammar,

5. att förbjuda att gravida kvinnor,
kvinnor som nyligen har fött barn
eller som ammar anlitas till gruvar-
bete underjord eller varje annat
arbete som är olämpligt på grund av
dess riskfyllda, ohälsosamma eller
ansträngande art och att vidta lämp-
liga åtgärder för att skydda dessa
kvinnors rättigheter i frågor som rör
anställningen.

Artikel 9 - Rätt till yrkesvägled-
ning

För att trygga den enskildes rätt till
yrkesväg-ledning åtar sig parterna
att i mån av behov inrätta eller
främja organ med uppgift att bistå
alla, inbegripet handikappade, vid
lösandet av problem i samband med
yrkesval och yrkeskarriär med be-
aktande av vederbörandes individu-
ella egenskaper i relation till de
möjligheter arbetsmarknaden erbju-
der. Denna hjälp skall kostnadsfritt
tillhandahållas såväl minderåriga,
däribland skolbarn, som vuxna.

Article 10 - The right to voca-
tional training

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to vocational
training, the Parties undertake:

1 to provide or promote, as neces-
sary, the technical and vocational
training of all persons, including the
handicapped, in consultation with
employers’ and workers’ organisa-
tions, and to grant facilities for
access to higher technical and uni-
versity education, based solely on
individual aptitude;

Article 10 - Droit ä la formation
professionnelle

En vue d'assurer l'exercice effectif
du droit ä la formation profession-
nelle, les Parties s'engagent:

1 ä assurer ou ä favoriser, en tant
que de besoin, Ia formation tech-
nique et professionnelle de toutes
les personnes, y compris celles qui
sont handicapées, en consultation
avec les organisations profession-
nelles d'employeurs et de travail-
leurs, et å accorder des moyens
permettant 1’accés å 1'enseignement
technique supérieur et å 1'enseigne-
ment universitaire d’aprés le seul
critére de 1'aptitude individuelle;

Artikel 10 — Rätt till yrkesut-
bildning

För att trygga den enskildes rätt till
yrkesutbildning åtar sig partema

1. att i mån av behov inrätta eller
främja teknisk utbildning och yr-
kesutbildning för alla, däribland
handikappade, i samråd med arbets-
givarnas och arbetstagarnas organi-
sationer och att ge tillträde till högre
teknisk utbildning och universitets-
utbildning uteslutande på grundval
av individens lämplighet,

74

Article 11 - The right to protec-
tion of health

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to protection
of health, the Parties undertake,
either directly or in cooperation
with public or private organisations,
to take appropriate measures desig-
ned inter alia:

1 to remove as far as possible the
causes of illhealth;

2 to provide advisory and educa-
tional facilities for the promotion of
health and the encouragement of
individual responsibility in matters
of health;

3 to prevent as far as possible epi-
demic, endemic and other diseases,
as well as accidents.

Article 12 - The right to social
security

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to social
security, the Parties undertake:

1 to establish or maintain a system
of social security;

2 to maintain the social security
system at a satisfactory level at least
equal to that necessary for the ratifi-
cation of the European Code of
Social Security;

3 to endeavour to raise progressi-
vely the system of social security to
a higher level;

4 to take steps, by the conclusion of
appropriate bilateral and multilate-
ral agreements or by other means,
and subject to the conditions laid
down in such agreements, in order
to ensure:

a equal treatment with their own
nationals of the nationals of other
Parties in respect of social security
rights, including the retention of

Article 11 - Droit ä la protection
de la santé

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit ä la protection de la santé,
les Parties s'engagent å prendre, soit
directement, soit en coopération
avec les organisations publiques et
privées, des mesures appropriées
tendant notamment:

1 å éliminer, dans la mesure du
possible, les causes d'une santé
déficiente;

2 å prévoir des services de consul-
tation et d'éducation pour ce qui
conceme l'amélioration de la santé
et le développement du sens de la
responsabilité individuelle en ma-
tiére de santé;

3 ä prévenir, dans la mesure du
possible, les maladies épidémiques,
endémiques et autres, ainsi que les
accidents.

Article 12 - Droit å la sécurité
sociale

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit å la sécurité sociale, les
Parties s'engagent:

1 å établir ou å maintenir un régime
de sécurité sociale;

2 ä maintenir le régime de sécurité
sociale ä un niveau satisfaisant, au
moins égal å celui nécessaire pour
la ratification du Code européen de
sécurité sociale;

3 ä s'efforcer de porter progressi-
vement le régime de sécurité sociale
å un niveau plus haut;

4 å prendre des mesures, par la
conclusion d'accords bilatéraux ou
multilatéraux appropriés ou par
d'autres moyens, et sous réserve des
conditions arrétées dans ces ac-
cords, pour assurer:

a 1'égalité de traitement entre les
nationaux de chacune des Parties et
les ressortissants des autres Parties
en ce qui conceme les droits ä la

Prop. 1997/98:82

Artikel 11 - Rätt till 4kyden enskildes hälsa

För att trygga den enskildes rätt till
skydd för sin hälsa åtar sig partema
att, antingen direkt eller i samarbete
med offentliga eller privata organi-
sationer, vidta de åtgärder som är
nödvändiga bl.a. för

1. att så långt som möjligt undan-
röja orsakerna till ohälsa,

2. att lämna råd och upplysningar
för befrämjande av god hälsa och
uppmuntran till personligt an-
svarstagande i hälsofrågor,

3 att så långt som möjligt förebyg-
ga uppkomsten av epidemier, folk-
sjukdomar och andra sjukdomar
samt olycksfall

Artikel 12 - Rätt till social
trygghet

För att trygga den enskildes rätt till
social trygghet åtar sig partema

1. att inrätta eller upprätthålla ett
system för social trygghet,

2. att bibehålla det sociala trygg-
hetssystemet på en tillfredsställande
nivå som åtminstone är likvärdig
med den som fordras för ratificering
av den europeiska balken om social
trygghet,

3. att sträva efter att fortlöpande
förbättra det sociala trygghetssys-
temet,

4. att genom slutandet av bilaterala
eller multilaterala överenskommel-
ser eller på annat sätt och med be-
aktande av de villkor som stadgas i
sådana överenskommelser, garante-
ra

a) likabehandling av medborgare i
annan part med parts egna medbor-
gare i frågor som rör rätt till social
trygghet, inklusive rätten att behålla

2 to provide or promote a system of
apprenticeship and other systematic
arrangements for training young
boys and girls in their various
employments;

3 to provide or promote, as neces-
sary:

a adequate and readily available
training facilities for adult workers;

b special facilities for the retraining
of adult workers needed as a result
of technological development or
new trends in employment;

4 to provide or promote, as neces-
sary, special measures for the
retraining and reintegration of the
longterm unemployed;

5 to encourage the full utilisation of
the facilities provided by appropri-
ate measures such as:

a reducing or abolishing any fees or
charges;

b granting financial assistance in
appropriate cases;

c including in the normal working
hours time spent on supplementary
training taken by the worker, at the
request of his employer, during
employment;

d ensuring, through adequate su-
pervision, in consultation with the
employers’ and workers’ organisa-
tions, the efficiency of apprentices-
hip and other training arrangements
for young workers, and the adequ-
ate protection of young workers
generally

2 å assurer ou å favoriser un
systéme d'apprentissage et d'autres
systémes de formation des jeunes
garfons et filles, dans leurs divers
emplois;

3 å assurer ou ä favoriser, en tant
que de besoin:

a des mesures appropriées et faci-
lement accessibles en vue de la
formation des travailleurs adultes;

b des mesures spéciales en vue de
la rééducation professionnelle des
travailleurs adultes, rendue néces-
saire par 1'évolution technique ou
par une orientation nouvelle du
marché du travail;

4 ä assurer ou ä favoriser, en tant
que de besoin, des mesures particu-
liéres de recyclage et de réinsertion
des chömeurs de longue durée;

5 ä encourager la pleine utilisation
des moyens prévus par des disposi-
tions appropriées telles que:

a la réduction ou 1'abolition de tous
droits et charges;

b 1'octroi d'une assistance finan-
ciére dans les cas appropriés;

c rinclusion dans les heures nor-
males de travail du temps consacré
aux cours supplémentaires de for-
mation suivis pendant 1'emploi par
le travailleur ä la demande de son
employeur;

d la garantie, au moyen d'un con-
tröle approprié, en consultation avec
les organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs, de
1'efficacité du systéme d'apprentis-
sage et de tout autre systéme de
formation pour jeunes travailleurs,
et, d'une maniére générale, de la
protection adéquate des jeunes
travailleurs.

Prop. 1997/98:82

2 att inrätta eller främj^är^ngs-
system och andra anordningar för
utbildning av pojkar och flickor i
olika yrken,

3. att i mån av behov inrätta eller
främja

a) tillräckliga och lättillgängliga
anordningar för utbildning av vuxna
arbetstagare,

b) sådana särskilda anordningar för
omskolning av vuxna arbetstagare
som betingas av den tekniska ut-
vecklingen eller nya tendenser på
arbetsmarknaden,

4. att vid behov inrätta eller främja
särskilda åtgärder för rehabilitering
och återanpassning till arbetslivet av
långtidsarbetslösa,

5. att på lämpligt sätt söka se till att
tillgängliga anordningar till fullo
utnyttjas, t. ex. genom att

a) sänka eller avskaffa alla slags
avgifter,

b) bevilja ekonomiskt stöd i lämpli-
ga fall,

c) i den normala arbetstiden inräkna
tid som arbetstagaren på arbetsgiva-
rens begäran under anställningen
använder till kompletterande utbild-

ning,

d) genom tillsyn i samråd med ar-
betsgivarnas och arbetstagarnas
organisationer säkerställa såväl
effektiviteten i lärlingssystemet och
övriga utbildningsanordningar för
unga arbetstagare som ett tillräckligt
skydd för unga arbetstagare över-
huvudtaget.

75

benefits arising out of social secu-
rity législation, whatever move-
ments the persons protected may
undertake between the territories of
the Parties;

b the granting, maintenance and
resumption of social security rights
by such means as the accumulation
of insurance or employment periods
completed under the législation of
each of the Parties.

Article 13 - The right to social
and medical assistance

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to social and
medical assistance, the Parties un-
dertake:

1 to ensure that any person who is
without adequate resources and who
is unable to secure such resources
either by his own efforts or from
other sources, in particular by bene-
fits under a social security scheme,
be granted adequate assistance, and,
in case of sickness, the care neces-
sitated by his condition;

2 to ensure that persons receiving
such assistance shall not, for that
reason, suffer from a diminution of
their political or social rights;

3 to provide that everyone may
receive by appropriate public or
private services such advice and
personal help as may be required to
prevent, to remove, or to alleviate
personal or family want;

4 to apply the provisions referred to
in paragraphs 1, 2 and 3 of this
article on an equal footing with their
nationals to nationals of other Parti-
es lawfully within their territories,
in accordance with their obligations
under the European Convention on
Social and Medical Assistance,
signed at Paris on 11 December
1953.

sécurité sociale, y compris la con-
servation des avantages accordés
par les législations de sécurité soci-
ale, quels que puissent étre les dé-
placements que les personnes proté-
gées pourraient effectuer entre les
territoires des Parties;

b 1'octroi, le maintien et le rétablis-
sement des droits ä la sécurité soci-
ale par des moyens tels que la totali-
sation des périodes d'assurance ou
d'emploi accomplies conformément
å la législation de chacune des Par-
ties.

Article 13 - Droit ä 1'assistance
sociale et médicale

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit ä l'assistance sociale et
médicale, les Parties s'engagent:

1 å veiller å ce que toute personne
qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et qui n'est pas en mesu-
re de se procurer celles-ci par ses
propres moyens ou de les recevoir
d'une autre source, notamment par
des prestations résultant d'un régime
de sécurité sociale, puisse obtenir
une assistance appropriée et, en cas
de maladie, les soins nécessités par
son état;

2 ä veiller ä ce que les personnes
bénéficiant d'une telie assistance ne
souffrent pas, pour cette raison,
d'une diminution de leurs droits
politiques ou sociaux;

3 å prévoir que chacun puisse obte-
nir, par des services compétents de
caractére public ou privé, tous con-
seils et toute aide personnelle néces-
saires pour prévenir, abolir ou allé-
ger 1'état de besoin d'ordre person-
nel et d'ordre familial;

4 å appliquer les dispositions visées
aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent
article, sur un pied d'égalité avec
leurs nationaux, aux ressortissants
des autres Parties se trouvant léga-
lement sur leur territoire, confor-
mément aux obligations qu'elles
assument en vertu de la Convention
européenne d'assistance sociale et
médicale, signée ä Paris le 11
décembre 1953.

en förmån som utgår enligt lagstift-
ning om social trygghet, oavsett hur
den som är berättigad till förmånen
flyttar mellan parternas territorier.

b) förvärvandet, bibehållandet och
återfåendet av ersättning enligt
system för social trygghet genom
åtgärder såsom sammanläggning av
försäkrings- och anställningsperio-
der som fullgjorts enligt någon av
partemas lagstiftning

Artikel 13 - Rätt till social och
medicinsk hjälp

För att trygga den enskildes rätt till
social och medicinsk hjälp åtar sig
partema

1. att se till att personer som saknar
och som inte genom egna ansträng-
ningar eller på annat sätt kan skaffa
sig tillräckliga medel för sin för-
sörjning och som inte heller kan fä
sådana medel från ett socialförsäk-
ringssystem, får nödvändig hjälp
samt, vid sjukdom, den vård deras
tillstånd kräver,

2. att se till att personer som åtnjuter
sådan hjälp inte av den anledningen
far vidkännas inskränkning i sina
politiska eller sociala rättigheter,

3. att se till att alla skall kunna fä
den rådgivning och personliga hjälp
av behöriga offentliga eller privata
institutioner som behövs för att
förebygga, avhjälpa eller lindra nöd
för enskilda och familjer,

4. att, i överensstämmelse med sina
förpliktelser enligt den i Paris den
11 december 1953 undertecknade
europeiska konventionen om social
och medicinsk hjälp, vid tillämp-
ningen av de i punkterna 1-3 av
denna artikel åsyftade bestämmel-
serna inte göra någon åtskillnad
mellan egna medborgare och med-
borgare i annan part som lagligen
uppehåller sig inom deras territori-

77

Article 14 - The right to benefit
from social welfare services

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to benefit
from social welfare services, the
Parties undertake:

1 to promote or provide services
which, by using methods of social
work, would contribute to the wel-
fare and development of both indi-
viduals and groups in the commu-
nity, and to their adjustment to the
social environment;

2 to encourage the participation of
individuals and voluntary or other
organisations in the establishment
and maintenance of such services.

Article 15 - The right of persons
with disabilities to independence,
social integration and participa-
tion in the life of the community

With a view to ensuring to persons
with disabilities, irrespective of age
and the nature and origin of their
disabilities, the effective exercise of
the right to independence, social
integration and participation in the
life of the community, the Parties
undertake, in particular:

1 to take the necessary measures to
provide persons with disabilities
with guidance, education and voca-
tional training in the framework of
general schemes wherever possible
or, where this is not possible,
through specialised bodies, public
or private;

2 to promote their access to
employment through all measures
tending to encourage employers to
hire and keep in employment per-
sons with disabilities in the ordinary
working environment and to adjust
the working conditions to the needs
of the disabled or, where this is not
possible by reason of the disability,
by arranging for or creating shelte-
red employment according to the
level of disability. In certain cases,
such measures may require recourse

Article 14 - Droit au bénéfice
des services sociaux

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit å bénéficier des services
sociaux, les Parties s'engagent:

1 å éncourager ou organiser les
services utilisant les méthodes prop-
res au service social et qui contribu-
ent au bien-étre et au développe-
ment des individus et des groupes
dans la communauté ainsi qu'å leur
adaptation au milieu social;

2 ä encourager la participation des
individus et des organisations
bénévoles ou autres å la création ou
au maintien de ces services.

Article 15 - Droit des personnes
handicapées ä 1'autonomie, å
1'intégration sociale et å la parti-
cipation ä la vie de la commu-
nauté

En vue de garantir aux personnes
handicapées, quel que soit leur äge,
la nature et Forigine de leur handi-
cap, 1'exercice effectif du droit å
1'autonomie, å l'intégration sociale
et å la participation ä la vie de la
communauté, les Parties s'engagent
notamment:

1 ä prendre les mesures nécessaires
pour foumir aux personnes handi-
capées une orientation, une éduca-
tion et une formation profession-
nelle dans le cadre du droit commun
chaque fois que possible ou, si tel
n'est pas le cas, par le biais d'insti-
tutions spécialisées publiques ou
privées;

2 å favoriser leur accés ä 1'emploi
par toute mesure susceptible d'en-
courager les employeurs å embau-
cher et å maintenir en activité des
personnes handicapées dans le mi-
lieu ordinaire de travail et å adapter
les conditions de travail aux besoins
de ces personnes ou, en cas d'im-
possibilité en raison du handicap,
par 1'aménagement ou la création
d'emplois protégés en fonction du
degré d'incapacité. Ces mesures
peuvent justifier, le cas échéant, le

er.

Prop. 1997/98:82
Artikel 14 - RätPatt^ tiflgång
till sociala tjänster

För att trygga den enskildes rätt att
få tillgång till sociala tjänster åtar
sig parterna

1 att främja eller vidta åtgärder för
att inrätta organ som med de inom
socialvården brukliga metoderna
arbetar för såväl individernas som
samhällsgruppernas välfärd, ut-
veckling och anpassning till den
sociala miljön,

2. att uppmuntra enskilda individer
samt frivilliga och andra organisa-
tioner att delta i att inrätta och vid-
makthålla sådana organ.

Artikel 15 - Rätt till oberoende,
social integrering och deltagande i
samhällslivet för personer med
funktionshinder

För att trygga rätten till oberoende
och deltagande i samhällslivet för
personer med funktionshinder utan
avseende på deras ålder samt arten
av och orsaken till deras funktions-
hinder, åtar sig parterna särskilt

1. att vidta nödvändiga åtgärder för
att bereda personer med funktions-
hinder vägledning, undervisning
och yrkesutbildning när så är möj-
ligt inom ramen för de allmänna
systemen, eller, när detta inte är
möjligt, genom statliga eller privata
specialinstitutioner,

2. att främja deras tillgång till an-
ställning med alla medel som syftar
till att uppmuntra arbetsgivare att
anställa och i sin tjänst behålla per-
soner med funktionshinder inom
den normala arbetsmiljön och att
anpassa arbetsförhållandena till
deras behov eller, då funktionshind-
rets art omöjliggör detta, genom att
tillhandahålla eller inrätta skyddat
arbete anpassat till graden av funk-
tionshinder. I vissa fall kan sådana
åtgärder kräva att särskilda arbets-

to specialised placement and sup-
port services;

3 to promote their full social integ-
ration and participation in the life of
the community in particular through
measures, including technical aids,
aiming to overcome barriers to
communication and mobility and
enabling access to transport, hou-
sing, cultural activities and leisure

Article 16 - The right of the
family to social, legal and econo-
mic protection

With a view to ensuring the neces-
sary conditions for the full deve-
lopment of the family, which is a
fundamental unit of society, the
Parties undertake to promote the
economic, legal and social protec-
tion of family life by such means as
social and family benefits, fiscal
arrangements, provision of family
housing, benefits for the newly
married and other appropriate me-
ans.

Article 17 - The right of children
and young persons to social, legal
and economic protection

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of children
and young persons to grow up in an
environment which encourages the
full development of their persona-
lity and of their physical and mental
capacities, the Parties undertake,
either directly or in cooperation
with public and private organisa-
tions, to take all appropriate and
necessary measures designed:

1 a to ensure that children and
young persons, taking account of
the rights and duties of their pa-
rents, have the care, the assistance,
the education and the training they
need, in particular by providing for
the establishment or maintenance of
institutions and services sufficient
and adequate for this purpose;

recours å des services spécialisés de
placement et d’accompagnement;

3 ä favoriser leur pleine intégration
et participation å la vie sociale,
notamment par des mesures, y
compris des aides techniques, visant
ä surmonter des obstacles å la
communication et å la mobilité et ä
leur permettre d'accéder aux trans-
ports, au logement, aux activités
culturelles et aux loisirs.

Article 16 - Droit de la famille ä
une protection sociale, juridique
et économique

En vue de réaliser les conditions de
vie indispensables au plein épanou-
issement de la famille, cellule fon-
damentale de la société, les Parties
s'engagent å promouvoir la protec-
tion économique, juridique et soci-
ale de la vie de famille, notamment
par le moyen de prestations sociales
et familiales, de dispositions fisca-
les, d'encouragement ä la construc-
tion de logements adaptés aux be-
soins des families, d'aide aux jeunes
foyers, ou de toutes autres mesures
appropriées

Article 17 - Droit des enfants et
des adolescents å une protection
sociale, juridique et économique

En vue d'assurer aux enfants et aux
adolescents 1'exercice effectif du
droit de grandir dans un milieu
favorable ä 1'épanouissement de leur
personnalité et au développement de
leurs aptitudes physiques et menta-
les, les Parties s'engagent ä prendre,
soit directement, soit en coopération
avec les organisations publiques ou
privées, toutes les mesures nécessai-
res et appropriées tendant:

1 a ä assurer aux enfants et aux
adolescents, compte tenu des droits
et des devoirs des parents, les soins,
1'assistance, 1'éducation et la forma-
tion dont ils ont besoin, notamment
en prévoyant la création ou le
maintien d'institutions ou de servi-
ces adéquats et suffisants ä cette fin;

Prop. 1997/98:82

förmedlingsorgan o»£ nktio-

ner inrättas,

3. att främja deras fullständiga soci-
ala integration och deltagande i
samhällslivet, särskilt genom medel
- inbegripet tekniska hjälpmedel -
som syftar till att övervinna hinder
for informationsutbyte och rörlig-
het, och möjliggöra deras tillgång
till transportmedel, bostäder, kultu-
rell verksamhet och fritidssyssel-
sättning.

Artikel 16 - Rätt till socialt,
rättsligt och ekonomiskt skydd
för familjen

För att trygga att familjen, som är
en grundläggande del i samhället,
kommer i åtnjutande av vad som
behövs för sin fulla utveckling, åtar
sig partema att i ekonomiskt, rätts-
ligt och socialt hänseende främja
familjelivet med sådana medel som
sociala förmåner och familjebidrag,
skattepolitiska åtgärder, främjande
av byggande av familjebostäder,
bidrag till nygifta samt andra ända-
målsenliga åtgärder.

Artikel 17 - Rätt till socialt,
rättsligt och ekonomiskt skydd
för barn och ungdomar

För att trygga barns och ungdomars
rätt att växa upp i en omgivning
som uppmuntrar full utveckling av
deras personlighet och fysiska och
mentala förmåga, åtar sig partema
att direkt eller i samarbete med
offentliga och privata organisationer
vidta alla ändamålsenliga och nöd-
vändiga åtgärder avsedda

1 a) att trygga att barn och ungdo-
mar, med hänsynstagande till deras
målsmäns rättigheter och skyldig-
heter, får den omvårdnad, hjälp,
undervisning och yrkesutbildning
de behöver, särskilt genom att om-
besörja att institutioner och service
inrättas som är ändamålsenliga för
dessa syften,

79

b to protect children and young
persons against negligence, violence
or exploitation;

c to provide protection and special
aid from the State for children and
young persons temporarily or defi-
nitively deprived of their family’s
support;

2 to provide to children and young
persons a free primary and secon-
dary education as well as to encou-
rage regular attendance at schools

Article 18 - The right to engage
in a gainful occupation in the
territory of other Parties

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to engage in
a gainful occupation in the territory
of any other Party, the Parties un-
dertake:

1 to apply existing regulations in a
spirit of liberality;

2 to simplify existing formalities
and to reduce or abolish chancery
dues and other charges payable by
foreign workers or their employers;

3 to liberalise, individually or col-
lectively, regulations goveming the
employment of foreign workers;

and recognise:

4 the right of their nationals to
leave the country to engage in a
gainful occupation in the territories
of the other Parties.

Article 19 - The right of migrant
workers and their families to
protection and assistance

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of migrant
workers and their families to pro-
tection and assistance in the territo-
ry of any other Party, the Parties
undertake:

b å protéger les enfants et les ado-
lescents contre la négligence, la
violence ou 1'exploitation;

c å assurer une protection et une
aide spéciale de 1'Etat vis-ä-vis de
1'enfant ou de 1'adolescent temporai-
rement ou définitivement privé de
son soutien familial;

2 å assurer aux enfants et aux ado-
lescents un enseignement primaire
et secondaire gratuit, ainsi qu’ä
favoriser la régularité de la
fréquentation scolaire.

Article 18 - Droit ä 1'exercice
d'une activité lucrative sur le
territoire des autres Parties

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit å 1'exercice d'une activité
lucrative sur le territoire de toute
autre Partie, les Parties s'engagent:

1 ä appliquer les réglements exis-
tants dans un esprit libéral;

2 ä simplifier les formalités en
vigueur et ä réduire ou supprimer
les droits de chancellerie et autres
taxes payables par les travailleurs
étrangers ou par leurs employeurs;

3 ä assouplir, individuellement ou
collectivement, les réglementations
régissant 1’emploi des travailleurs
étrangers;

et reconnaissent:

4 le droit de sortie de leurs natio-
naux désireux d'exercer une activité
lucrative sur le territoire des autres
Parties.

Article 19 - Droit des travail-
leurs migrants et de leurs families
ä la protection et ä 1'assistance

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit des travailleurs migrants et
de leurs families ä la protection et å
l'assistance sur le territoire de toute
autre Partie, les Parties s'engagent:

Prop. 1997/98:82

b) att skydda barn Mli^ifågdomar
mot försummelse, våld och utnytt-
jande,

c) att tillhandahålla skydd och sär-
skild hjälp från samhällets sida till
barn och ungdomar som tillfälligt
eller varaktigt saknar stöd från fa-
miljen,

2. att till barn och ungdomar till-
handahålla gratis undervisning i
grundskolan och gymnasieskolan
samt att uppmuntra regelbunden
närvaro i skolan.

Artikel 18 - Rätt att utöva för-
värvsarbete inom annan parts
territorium

För att trygga rätten att utöva för-
värvsarbete inom annan parts terri-
torium åtar sig parterna

1. att tillämpa gällande bestämmel-
ser i liberal anda,

2. att förenkla gällande formaliteter
och att minska eller avskaffa stäm-
pelavgifter och andra avgifter som
åvilar utländska arbetstagare eller
deras arbetsgivare,

3. att var för sig eller gemensamt
uppmjuka de bestämmelser som
reglerar anställning av utländska
arbetstagare,

samt att erkänna

4 sina medborgares rätt att lämna
landet för att ta förvärvsarbete inom
annan parts territorium.

Artikel 19 - Rätt till skydd och
hjälp för migrerande arbetstagare
och deras familjer

För att trygga migrerande arbetsta-
gares och deras familjers rätt till
skydd och hjälp inom annan parts
territorium, åtar sig parterna

80

1 to maintain or to satisfy themsel-
ves that there are maintained adequ-
ate and free services to assist such
workers, particularly in obtaining
accurate information, and to take all
appropriate steps, so far as national
laws and regulations pennit, against
misleading propaganda relating to
emigration and immigration;

1 å maintenir ou å s'assurer qu'il
existe des services gratuits approp-
riés chargés d’aider ces travailleurs
et, notamment, de leur foumir des
informations exactes, et å prendre
toutes mesures utiles, pour autant
que la législation et la réglementa-
tion nationales le permettent, contre
toute propagande trompeuse con-
cemant l'émigration et l'immigra-
tion;

Prop. 1997/98:82

1. att inrätta eller lata m^ta fullgod
och kostnadsfri hjälp till sådana
arbetstagare, särskilt i fråga om
tillgång till vederhäftig information,
och att, så långt nationella lagar och
forordningar medger det, vidta alla
lämpliga åtgärder för att motverka
vilseledande propaganda rörande in-
och utvandring,

2 to adopt appropriate measures
within their own jurisdiction to
facilitate the departure, joumey and
reception of such workers and their
families, and to provide, within
their own jurisdiction, appropriate
services for health, medical atten-
tion and good hygienic conditions
during the joumey;

3 to promote cooperation, as
appropriate, between social servi-
ces, public and private, in emigra-
tion and immigration countries;

4 to secure for such workers
lawfully within their territories,
insofar as such matters are regulated
by law or regulations or are subject
to the control of administrative
authorities, treatment not less fa-
vourable than that of their own
nationals in respect of the following
matters:

a remuneration and other employ-
ment and working conditions;

b membership of trade unions and
enjoyment of the benefits of collec-
tive bargaining;

c accommodation;

5 to secure for such workers
lawfully within their territories
treatment not less favourable than
that of their own nationals with
regard to employment taxes, dues or
contributions payable in respect of
employed persons;

2 å adopter, dans les limites de leur
juridiction, des mesures appropriées
pour faciliter le départ, le voyage et
1'accueil de ces travailleurs et de
leurs families, et å leur assurer, dans
les limites de leur juridiction, pen-
dant le voyage, les services sanitai-
res et médicaux nécessaires, ainsi
que de bonnes conditions d'hygiéne;

3 å promouvoir la collaboration,
suivant les cas, entre les services
sociaux, publics ou privés, des pays
d'émigration et d'immigration;

4 å garantir å ces travailleurs se
trouvant légalement sur leur territoi-
re, pour autant que ces matiéres sont
régies par la législation ou la régle-
mentation ou sont soumises au
contröle des autorités administrati-
ves, un traitement non moins favo-
rable qu'ä leurs nationaux en ce qui
conceme les matiéres suivantes:

a la rémunération et les autres con-
ditions d'emploi et de travail;

b Faffiliation aux organisations
syndicales et la jouissance des
avantages offerts par les conven-
tions collectives;

c le logement;

5 å assurer ä ces travailleurs se
trouvant légalement sur leur territoi-
re un traitement non moins favo-
rable qu'å leurs propres nationaux
en ce qui conceme les impöts, taxes
et contributions afférents au travail,
per<;us au titre du travailleur;

2. att inom gränserna för sin behö-
righet vidta lämpliga åtgärder för att
underlätta ifrågavarande arbetstaga-
res och deras familjers avfard, resa
och mottagande och att tillhanda-
hålla dem nödvändig hälso- och
sjukvård och goda hygieniska för-
hållanden under resan,

3. att i den mån så behövs främja
samarbete mellan statliga och pri-
vata sociala institutioner i utvand-
rings- och invandringsländema,

4. att, i den mån sådana förhållan-
den regleras genom lagar eller andra
förordningar eller står under kon-
troll av en administrativ myndighet,
tillförsäkra ifrågavarande arbetsta-
gare som lagligen vistas inom deras
territorier en behandling som inte är
mindre förmånlig än den som till-
kommer de egna medborgarna i
fråga om

a) lön och övriga anställnings- och
arbetsförhållanden,

b) medlemskap i fackliga organisa-
tioner och rätt att åtnjuta i kollekti-
vavtal fastställda förmåner,

c) bostad,

5. att tillförsäkra ifrågavarande
arbetstagare som lagligen vistas
inom deras territorier en behandling
som inte är mindre förmånlig än
den som tillkommer deras egna
medborgare i fråga om skatter och
avgifter som hänför sig till arbetsta-
garna,

81

6 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 82

Prop. 1997/98:82

6 to facilitate as far as possible the
reunion of the family of a foreign
worker permitted to establish him-
self in the territory;

7 to secure for such workers
lawfully within their territories
treatment not less favourable than
that of their own nationals in respect
of legal proceedings relating to
matters referred to in this article;

8 to secure that such workers
lawfully residing within their terri-
tories are not expelled unless they
endanger national security or offend
against public interest or morality;

9 to permit, within legal limits, the
transfer of such parts of the eamings
and savings of such workers as they
may desire;

10 to extend the protection and
assistance provided for in this ar-
ticle to selfemployed migrants inso-
far as such measures apply;

11 to promote and facilitate the
teaching of the national language of
the receiving State or, if there are
several, one of these languages, to
migrant workers and members of
their families;

12 to promote and facilitate, as far
as practicable, the teaching of the
migrant worker’s mother tongue to
the children of the migrant worker.

Article 20 - The right to equal
opportunities and equal treatment
in matters of employment and
occupation without discrimination
on the grounds of sex

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to equal
opportunities and equal treatment in
matters of employment and occupa-
tion without discrimination on the

6 å faciliter autant que possible le
regroupement de la famille du
travailleur migrant autorisé å
s'établir lui-méme sur le territoire;

7 ä assurer ä ces travailleurs se
trouvant légalement sur leur territoi-
re un traitement non moins favo-
rable qu'ä leurs nationaux pour les
actions en justice concemant les
questions mentionnées dans le pré-
sent article;

8 å garantir å ces travailleurs ré-
sidant réguliérement sur leur terri-
toire qu'ils ne pourront étre expulsés
que s'ils menacent la sécurité de
l’Etat ou contreviennent å 1'ordre
public ou aux bonnes m urs;

9 å permettre, dans le cadre des
limites fixées par la législation, le
transfert de toute partie des gains et
des économies des travailleurs
migrants que ceux-ci désirent trans-
férer;

10 ä étendre la protection et l'assi-
stance prévues par le présent article
aux travailleurs migrants travaillant
pour leur propre compte, pour au-
tant que les mesures en question
sont applicables å cette catégorie;

11 ä favoriser et ä faciliter 1'enseig-
nement de la langue nationale de
1'Etat d'accueil ou, s'il y en a plu-
sieurs, de l'une d'entre elles aux
travailleurs migrants et aux
membres de leurs families;

12 ä favoriser et å faciliter, dans la
mesure du possible, 1’enseignement
de la langue matemelle du travail-
leur migrant å ses enfants.

Article 20 - Droit å 1'égalité de
chances et de traitement en ma-
tiére d'emploi et de profession,
sans discrimination fondée sur le
sexe

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit å 1’égalité de chances et de
traitement en matiére d'emploi et de
profession sans discrimination fon-
dée sur le sexe, les Parties s'enga-

6. att i möjligaste man imderlätta för
en utländsk arbetstagare att återfö-
renas med sin familj om denne själv
har tillstånd att bosätta sig i det
mottagande landet,

7. att tillförsäkra ifrågavarande
arbetstagare som lagligen vistas
inom deras territorier en behandling
som inte är mindre förmånlig än
den som tillkommer deras egna
medborgare vid rättsligt förfarande i
samband med frågor som avses i
denna artikel,

8. att garantera att ifrågavarande
arbetstagare som lagligen är bosatta
inom deras territorier inte utvisas
annat än om de utgör en fara för den
nationella säkerheten eller förbryter
sig mot allmän ordning eller moral,

9. att medge utförsel inom i lag
föreskrivna gränser av så stor del av
ifrågavarande arbetstagares arbets-
förtjänster och besparingar som de
själva önskar,

10 att i tillämpliga delar utsträcka
skydd och hjälp som avses i denna
artikel till att omfatta migrerande
personer som utövar självständig
förvärvsverksamhet,

11 att främja och möjliggöra un-
dervisning för migrerande arbetsta-
gare och deras familjemedlemmar i
den mottagande statens nationella
språk eller, om det finns flera språk,
i ett av dessa,

12. att främja och så långt som
möjligt underlätta undervisningen i
den migrerande arbetstagarens mo-
dersmål för dennes barn.

Artikel 20 - Rätt till lika möjlig-
heter och lika behandling i frågor
som rör anställning och yrkes-
utövning utan diskriminering på
grund av kön

För att trygga rätten till lika möjlig-
heter och lika behandling i frågor
som rör anställning och yrkesutöv-
ning utan diskriminering på grund
av kön, åtar sig partema att erkänna

82

grounds of sex, the Parties underta-
ke to recognise that right and to take
appropriate measures to ensure or
promote its application in the fol-
lowing fields:

a access to employment, protection
against dismissal and occupational
reintegration;

b vocational guidance, training,
retraining and rehabilitation;

c terms of employment and wor-
king conditions, including remune-
ration;

d career development, including
promotion.

Article 21 - The right to infor-
mation and consultation

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of workers
to be informed and consulted within
the undertaking, the Parties under-
take to adopt or encourage measures
enabling workers or their represen-
tatives, in accordance with national
législation and practice:

a to be informed regularly or at the
appropriate time and in a compre-
hensible way about the economic
and fmancial situation of the un-
dertaking employing them, on the
understanding that the disclosure of
certain information which could be
prejudicial to the undertaking may
be refused or subject to confidenti-
ality; and

b to be consulted in good time on
proposed decisions which could
substantially affect the interests of
workers, particularly on those deci-
sions which could have an impor-
tant impact on the employment
situation in the undertaking.

gent å reconnaitre ce droit et å
prendre les mesures appropriées
pour en assurer ou en promouvoir
1'application dans les domaines
suivants:

a accés ä 1'emploi, protection contre
le licenciement et réinsertion pro-
fessionnelle;

b orientation et formation profes-
sionnelles, recyclage, réadaptation
professionnelle;

c conditions d'emploi et de travail,
y compris la rémunération;

d déroulement de la carriére, y
compris la promotion.

Article 21 — Droit å 1'informa-
tion et å la consultation

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit des travailleurs ä l’informa-
tion et ä la consultation au sein de
1'entreprise, les Parties s'engagent ä
prendre ou å promouvoir des mesu-
res permettant aux travailleurs ou å
leurs représentants, conformément å
la législation et la pratique nationa-
les:

a d'étre informés réguliérement ou
en temps opportun et d'une maniére
compréhensible de la situation éco-
nomique et financiére de 1'entreprise
qui les emploie, étant entendu que
la divulgation de certaines informa-
tions pouvant porter préjudice ä
1'entreprise pourra étre refusée ou
qu'il pourra étre exigé que celles-ci
soient tenues confidentielles; et

b d'étre consultés en temps utile sur
les décisions envisagées qui sont
susceptibles d'affecter substantiel-
lement les intéréts des travailleurs et
notamment sur celles qui auraient
des conséquences importantes sur la
situation de 1'emploi dans 1'entrepri-
se.

Prop. 1997/98:82
denna rätt och att iSjt^Smpliga
åtgärder för att säkerställa och
främja tillämpningen av den på
följande områden:

- tillträde till anställning, skydd mot
uppsägning samt återanpassning till
arbetslivet,

- yrkesvägledning, yrkesutbildning,
vidareutbildning och rehabilitering,

- anställningsvillkor och arbetsför-
hållanden, inbegripet lön,

- karriärutveckling inbegripet be-
fordran.

Artikel 21 - Rätt till information
och samråd

För att trygga arbetstagarnas rätt till
information och samråd inom före-
taget, åtar sig parterna att anta eller
främja åtgärder som möjliggör för
arbetstagare eller deras represen-
tanter att, i enlighet med nationell
lagstiftning och praxis,

a) hållas informerade på ett lättfatt-
ligt sätt, regelbundet eller vid lämp-
lig tidpunkt, om det ekonomiska
och finansiella läget i det foretag
där de är anställda, varvid viss så-
dan information vars röjande skulle
kunna vara till skada för företaget
får undanhållas eller behandlas
förtroligt, och

b) beredas tillfälle att i god tid sam-
råda om föreslagna beslut som
skulle kunna inverka avsevärt på
arbetstagarnas intressen, särskilt om
beslut som skulle kunna få betydan-
de inverkan på sysselsättningsläget i
företaget.

83

Article 22 - The right to take
part in the determination and
improvement of the working con-
ditions and working environment

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of workers
to take part in the determination and
improvement of the working condi-
tions and working environment in
the undertaking, the Parties under-
take to adopt or encourage measures
enabling workers or their represen-
tatives, in accordance with national
législation and practice, to contri-
bute:

a to the determination and the imp-
rovement of the working conditions,
work organisation and working
environment;

b to the protection of health and
safety within the undertaking;

c to the organisation of social and
sociocultural services and facilities
within the undertaking;

d to the supervision of the obser-
vance of regulations on these mat-
ters.

Article 23 - The right of elderly
persons to social protection

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of elderly
persons to social protection, the
Parties undertake to adopt or encou-
rage, either directly or in coopera-
tion with public or private organi-
sations, appropriate measures de-
signed in particular:

- to enable elderly persons to re-
main full members of society for as
long as possible, by means of:

a adequate resources enabling them
to lead a decent life and play an
active part in public, social and
cultural life;

Article 22 - Droit de prendre
part ä la détermination et ä !'a-
mélioration des conditions de
travail et du milieu du travail

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit des travailleurs de prendre
part å la détermination et å 1'amélio-
ration des conditions de travail et du
milieu du travail dans 1'entreprise,
les Parties s’engagent ä prendre ou å
promouvoir des mesures permettant
aux travailleurs ou å leurs repré-
sentants, conformément ä la législa-
tion et å la pratique nationales, de
contribuer:

a ä la détermination et å 1'améliora-
tion des conditions de travail, de
1'organisation du travail et du milieu
du travail;

b å la protection de la santé et de la
sécurité au sein de 1'entreprise;

c å l’organisation de services et
facilités sociaux et socio-culturels
de 1'entreprise;

d au contröle du respect de la
réglementation en ces matiéres.

Article 23 - Droit des personnes
ägées ä une protection sociale

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit des personnes ågées ä une
protection sociale, les Parties s'en-
gagent ä prendre ou ä promouvoir,
soit direetement soit en coopération
avec les organisations publiques ou
privées, des mesures appropriées
tendant notamment:

ä permettre aux personnes ägées de
demeurer le plus longtemps possible
des membres ä part entiére de la
société, moyennant:

a des ressources suffisantes pour
leur permettre de mener une exis-
tence décente et de participer acti-
vement å la vie publique, sociale et
culturelle;

Prop. 1997/98:82
Bilaga 5

Artikel 22 - Rätt att delta i av-
göranden om och förbättring av
arbetsförhållandena och arbets-
miljön

För att trygga arbetstagarnas rätt att
delta i avgöranden om arbetsför-
hållandena och arbetsmiljön inom
företaget och förbättring av dessa,
åtar sig parterna att anta eller främja
åtgärder som möjliggör för arbets-
tagarna eller deras representanter att
i enlighet med nationell lagstiftning
eller praxis bidra till

a) avgöranden om arbetsförhållan-
dena, arbetsorganisationen och
arbetsmiljön och förbättring av
dem,

b) skydd av hälsa och säkerhet inom
företaget,

c) inrättande av sociala och socio-
kulturella tjänster och arrangemang
inom företaget,

d) övervakning av att föreskrifterna
om dessa frågor iakttas

Artikel 23 - Rätt till socialt
skydd för äldre

För att säkerställa äldre människors
rätt till socialt skydd, åtar sig par-
terna att anta eller främja, direkt
eller i samarbete med offentliga
eller privata organisationer, lämpli-
ga åtgärder avsedda särskilt

att möjliggöra för de äldre att så
länge som möjligt förbli fullvärdiga
samhällsmedlemmar genom

a) att tillhandahålla lämpliga resur-
ser som sätter dem i stånd att föra
ett värdigt liv och att spela en aktiv
roll i det offentliga, det sociala och
det kulturella livet,

84

Prop. 1997/98:82

b provision of information about
services and facilities available for
elderly persons and their opportuni-
ties to make use of them;

- to enable elderly persons to choo-
se their lifestyle freely and to lead
independent lives in their familiar
surroundings for as long as they
wish and are able, by means of:

a provision of housing suited to
their needs and their State of health
or of adequate support for adapting
their housing;

b the health care and the services
necessitated by their State;

- to guarantee elderly persons
living in institutions appropriate
support, while respecting their pri-
vacy, and participation in decisions
conceming living conditions in the
institution.

Article 24 - The right to protec-
tion in cases of termination of
employment

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of workers
to protection in cases of termination
of employment, the Parties underta-
ke to recognise:

a the right of all workers not to
have their employment terminated
without valid reasons for such ter-
mination connected with their capa-
city or conduct or based on the
operational requirements of the
undertaking, establishment or ser-
vice;

b the right of workers whose
employment is terminated without a
valid reason to adequate compensa-
tion or other appropriate relief.

To this end the Parties undertake to
ensure that a worker who considers
that his employment has been ter-
minated without a valid reason shall
have the right to appeal to an

b la diffusion des informations
concemant les services et les facili-
tés existant en faveur des personnes
ägées et les possibilités pour celles-
ci d'y recourir;

å permettre aux personnes ägées de
choisir librement leur mode de vie
et de mener une existence indépen-
dante dans leur environnement
habituel aussi longtemps qu'elles le
souhaitent et que cela est possible,
moyennant:

a la mise å disposition de loge-
ments appropriés ä leurs besoins et
ä leur état de santé ou d'aides
adéquates en vue de 1'aménagement
du logement;

b les soins de santé et les services
que nécessiterait leur état;

å garantir aux personnes ägées vi-
vant en institution 1'assistance
appropriée dans le respect de la vie
privée, et la participation ä la
détermination des conditions de vie
dans 1'institution.

Article 24 - Droit ä la protection
en cas de licenciement

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit ä la protection en cas de
licenciement, les Parties s'engagent
ä reconnaitre:

a le droit des travailleurs ä ne pas
étre licenciés sans motif valable lié
å leur aptitude ou conduite, ou fon-
dé sur les nécessités de fonctionne-
ment de 1'entreprise, de 1'établisse-
ment ou du service;

b le droit des travailleurs licenciés
sans motif valable å une indemnité
adéquate ou å une autre réparation
appropriée.

A cette fin les Parties s'engagent å
assurer qu'un travailleur qui estime
avoir fait 1'objet d'une mesure de
licenciement sans motif valable ait
un droit de recours contre cette

b) att tillhandahålla information om
tjänster och arrangemang som de
äldre har tillgång till samt om deras
möjligheter att utnyttja dem;

att möjliggöra för de äldre att fritt
välja livsstil och föra ett oberoende
liv i den omgivning som de är för-
trogna med så länge de önskar och
kan genom

a) att tillhandahålla bostäder som
passar för deras behov och hälsotill-
stånd eller lämpligt stöd för anpass-
ning av deras bostäder,

b) hälsovård och tjänster som deras
tillstånd kräver;

att tillförsäkra äldre som bor på
institutioner lämpligt stöd med
hänsyn till deras privatliv, samt
delaktighet i beslut som rör levnads-
förhållandena på institutionen.

Artikel 24 - Rätt till skydd vid
uppsägning

För att trygga arbetstagarnas rätt till
skydd vid uppsägning åtar sig par-
tema att erkänna

a) alla arbetstagares rätt att inte bli
uppsagda utan giltigt skäl som har
samband med deras duglighet eller
uppförande eller som har sin grund i
de krav som verksamheten ställer i
företaget eller förvaltningen,

b) rätt till fullgod ekonomisk ersätt-
ning eller annan vederbörlig gottgö-
relse till arbetstagare som har blivit
uppsagda utan giltigt skäl.

I detta syfte åtar sig parterna att
säkerställa att en arbetstagare som
anser sig ha blivit uppsagd utan
giltigt skäl skall ha rätt att fä upp-
sägningen prövad av ett opartiskt

85

impartial body

Article 25 - The right of workers
to the protection of their claims in
the event of the insolvency of their
employer

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of workers
to the protection of their claims in
the event of the insolvency of their
employer, the Parties undertake to
provide that workers’ claims arising
from contracts of employment or
employment relationships be gua-
ranteed by a guarantee institution or
by any other effective form of pro-
tection.

Article 26 - The right to dignity
at work

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of all wor-
kers to protection of their dignity at
work, the Parties undertake, in con-
sultation with employers’ and wor-
kers’ organisations:

1 to promote awareness, informa-
tion and prevention of sexual
harassment in the workplace or in
relation to work and to take all
appropriate measures to protect
workers from such conduct;

2 to promote awareness, informa-
tion and prevention of recurrent
reprehensible or distinctly negative
and offensive actions directed
against individual workers in the
workplace or in relation to work
and to take all appropriate measures
to protect workers from such con-
duct.

Article 27 - The right of workers
with family responsibilities to
equal opportunities and equal
treatment

With a view to ensuring the exercise
of the right to equality of opportu-
nity and treatment for men and
women workers with family respon-
sibilities and between such workers
and other workers, the Parties un-

mesure devant un organe impartial.

Article 25 — Droit des travail-
leurs å la protection de leurs cré-
ances en cas d'insolvabilité de leur
employeur

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit des travailleurs å la protec-
tion de leurs créances en cas d'in-
solvabilité de leur employeur, les
Parties s'engagent å prévoir que les
créances des travailleurs résultant
de contrats de travail ou de relations
d'emploi soient garanties par une
institution de garantie ou par toute
autre forme effective de protection

Article 26 - Droit å la dignité au
travail

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit de tous les travailleurs ä la
protection de leur dignité au travail,
les Parties s'engagent, en consulta-
tion avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs:

1 ä promouvoir la sensibilisation,
l'information et la prévention en
matiére de harcélement sexuel sur le
lieu de travail ou en relation avec le
travail, et ä prendre toute mesure
appropriée pour protéger les
travailleurs contre de tels com-
portements;

2 ä promouvoir la sensibilisation,
1'information et la prévention en
matiére d'actes condamnables ou
explicitement hostiles et offensifs
dirigés de fafon répétée contre tout
salarié sur le lieu de travail ou en
relation avec le travail, et ä prendre
toute mesure appropriée pour proté-
ger les travailleurs contre de tels
comportements.

Article 27 - Droit des travail-
leurs ayant des responsabilités
familiales ä 1'égalité des chances
et de traitement

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit å 1'égalité des chances et de
traitement entre les travailleurs des
deux sexes ayant des responsabilités
familiales et entre ces travailleurs et
les autres travailleurs, les Parties

organ.         Prop. 1997/98:82

Bilaga 5

Artikel 25 - Rätt till skydd av
arbetstagarens fordringar vid
händelse av arbetsgivarens insol-
vens

I syfte att säkerställa ett effektivt
utövande av arbetstagarnas rätt till
skydd för sina fordringar i händelse
av arbetsgivarens insolvens, åtar sig
parterna att föreskriva att arbetsta-
garnas fordringar på grund av an-
ställningsavtal eller anställningsför-
hållanden skall garanteras genom
ett garantiinstitut eller genom någon
annan form av effektivt skydd.

Artikel 26 - Rätt till värdiga
arbetsförhållanden

För att trygga alla arbetstagares rätt
att åtnjuta skydd för sin värdighet i
arbetet, åtar sig parterna att i samråd
med arbetsgivarnas och arbetstagar-
nas organisationer

1. att verka för medvetenhet om,
information om och åtgärder till
förebyggande av sexuella trakasse-
rier på arbetsplatsen eller i samband
med arbetet, förebygga sådant bete-
ende samt vidta alla lämpliga åtgär-
der för att skydda arbetstagarna från
detta,

2. främja uppmärksamheten på och
informationen om upprepat klan-
dervärt eller uppenbart skadligt och
aggressivt beteende riktat mot en-
skilda arbetstagare på arbetsplatsen
eller i samband med arbetet, före-
bygga sådant beteende samt vidta
alla lämpliga åtgärder för att skydda
arbetstagarna från detta.

Artikel 27 - Rätt till jämställd-
het för arbetstagare med famil-
jeansvar

För att trygga jämställdhet mellan
manliga och kvinnliga arbetstagare
med familjeansvar och mellan såda-
na arbetstagare och andra arbetsta-
gare, åtar sig parterna

86

dertake:

1 to take appropriate measures:

a to enable workers with family
responsibilities to enter and remain
in employment, as well as to reenter
employment after an absence due to
those responsibilities, including
measures in the field of vocational
guidance and training;

b to take account of their needs in
terms of conditions of employment
and social security;

c to develop or promote services,
public or private, in particular child
daycare services and other childcare
arrangements;

2 to provide a possibility for either
parent to obtain, during a period
after matemity leave, parental leave
to take care of a child, the duration
and conditions of which should be
determined by national législation,
collective agreements or practice;

3 to ensure that family responsibi-
lities shall not, as such, constitute a
valid reason for termination of
employment.

Article 28 — The right of wor-
kers’ representatives to protection
in the undertaking and facilities
to be accorded to them

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of workers’
representatives to carry out their
functions, the Parties undertake to
ensure that in the undertaking:

a they enjoy effective protection
against acts prejudicial to them,
including dismissal, based on their
status or activities as workers’ re-
presentatives within the underta-
king;

s'engagent:

1 ä prendre des mesures approprié-
es:

a pour permettre aux travailleurs
ayant des responsabilités familiales
d'entrer et de rester dans la vie acti-
ve ou d'y retoumer aprés une absen-
ce due ä ces responsabilités, y
compris des mesures dans le do-
maine de 1'orientation et la forma-
tion professionnelles;

b pour tenir compte de leurs beso-
ins en ce qui conceme les condi-
tions d'emploi et la sécurité sociale;

c pour développer ou promouvoir
des services, publics ou privés, en
particulier les services de garde de
jour d'enfants et d'autres modes de
garde;

2 ä prévoir la possibilité pour cha-
que parent, au cours d'une période
aprés le congé de matemité, d'obte-
nir un congé parental pour s’occuper
dun enfant, dont la durée et les
conditions seront fixées par la légi-
slation nationale, les conventions
collectives ou la pratique;

3 ä assurer que les responsabilités
familiales ne puissent, en tant que
telles, constituer un motif valable de
licenciement

Article 28 - Droit des représen-
tants des travailleurs ä la protec-
tion dans 1’entreprise et facilités å
leur accorder

Afin d'assurer 1'exercice effectif du
droit des représentants des travail-
leurs de remplir leurs fonctions de
représentants, les Parties s'engagent
ä assurer que dans 1'entreprise:

a ils bénéficient d'une protection
effective contre les actes qui pour-
raient leur porter préjudice, y comp-
ris le licenciement, et qui seraient
motivés par leur qualité ou leurs
activités de représentants des
travailleurs dans 1'entreprise;

Prop. 1997/98:82

1. att vidta lämplig?itgSclér för att

a) möjliggöra for arbetstagare med
familjeansvar att skaffa sig och
behålla en anställning samt att åter-
uppta anställning efter frånvaro
förorsakad av familjeansvar; i dessa
åtgärder innefattas yrkesvägledning
och yrkesutbildning,

b) beakta deras behov i fråga om
anställningsvillkor och social trygg-
het,

c) utveckla eller främja offentlig
och privat social service, särskilt
barndaghem och andra former av
barnomsorg,

2. att tillhandahålla möjligheter for
envar av föräldrarna att efter en tid
av mödraledighet få familjeledighet
för vård av barn, varvid ledighetens
längd och förutsättningarna för den
skall bestämmas i enlighet med
nationella lagar, kollektivavtal eller

praxis,

3 att säkerställa att familjeansvar i
sig själv inte skall utgöra giltig
orsak for uppsägning.

Artikel 28 - Rätt för arbetsta-
garrepresentanter till skydd inom
företag och åtgärder för att un-
derlätta deras verksamhet

För att trygga arbetstagarnas repre-
sentanters rätt att kunna fullgöra
sina uppgifter, åtar sig partema att
se till att de i företaget

a) åtnjuter effektivt skydd mot åt-
gärder som kan vålla dem men, däri
inbegripet uppsägning på grund av
deras ställning eller verksamhet som
arbetstagarrepresentanter inom
företaget,

87

Prop. 1997/98:82

b they are afforded such facilities
as may be appropriate in order to
enable them to carry out their
functions promptly and efficiently,
account being taken of the industrial
relations system of the country and
the needs, size and capabilities of
the undertaking concemed

Article 29 - The right to infor-
mation and consultation in collec-
tive redundancy procédures

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right of workers
to be informed and consulted in
situations of collective redundanci-
es, the Parties undertake to ensure
that employers shall inform and
consult workers’ representatives, in
good time prior to such collective
redundancies, on ways and means
of avoiding collective redundancies
or limiting their occurrence and
mitigating their consequences, for
example by recourse to accompa-
nying social measures aimed, in
particular, at aid for the redeploy-
ment or retraining of the workers
concemed.

Article 30 - The right to protec-
tion against poverty and social
exclusion

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to protection
against poverty and social exclu-
sion, the Parties undertake:

a to take measures within the fra-
mework of an overall and coordi-
nated approach to promote the ef-
fective access of persons who live
or risk living in a situation of social
exclusion or poverty, as well as
their families, to, in particular,
employment, housing, training,
education, culture and social and
medical assistance;

b to review these measures with a
view to their adaptation if neces-
sary

b ils aient les facilités appropriées
afin de leur permettre de remplir
rapidement et efficacement leurs
fonctions en tenant compte du
systéme de relations professionnel-
les prévalant dans le pays ainsi que
des besoins, de l'importance et des
possibilités de 1'entreprise intéres-
sée

Article 29 - Droit å 1'informa-
tion et ä la consultation dans les
procédures de licenciements col-
lectifs

Afin d'assurer 1'exercice effectif du
droit des travailleurs å étre informés
et consultés en cas de licenciements
collectifs, les Parties s'engagent å
assurer que les employeurs infor-
ment et consultent les représentants
des travailleurs en temps utile, avant
ces licenciements collectifs, sur les
possibilités d'éviter les licencie-
ments collectifs ou de limiter leur
nombre et d'atténuer leurs
conséquences, par exemple par le
recours ä des mesures sociales d'ac-
compagnement visant notamment
l'aide au reclassement ou å la réin-
sertion des travailleurs concemés

Article 30 - Droit å la protection
contre la pauvreté et 1'exclusion
sociale

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit å la protection contre la
pauvreté et 1'exclusion sociale, les
Parties s'engagent:

a å prendre des mesures dans le
cadre d'une approche globale et
coordonnée pour promouvoir l'ac-
cés effectif notamment ä 1'emploi,
au logement, ä la formation, ä l'en-
seignement, å la culture, å Tassi-
stance sociale et médicale des per-
sonnes se trouvant ou risquant de se
trouver en situation d'exclusion
sociale ou de pauvreté, et de leur
famille;

b å réexaminer ces mesures en vue
de leur adaptation si nécessaire.

b) får åtnjuta sådana vitmor i arbetet
som gör det möjligt för dem att
fullgöra sina uppgifter snabbt och
effektivt, varvid hänsyn skall tas till
de nationella särdragen i förhållan-
det mellan parterna på arbetsmark-
naden samt till vederbörande före-
tags behov, storlek och möjligheter.

Artikel 29 - Rätt till information
och samråd vid kollektiva upp-
sägningar

För att trygga arbetstagarnas rätt till
information och samråd i samband
med kollektiva uppsägningar, åtar
sig parterna att säkerställa att ar-
betsgivarna informerar arbetstagar-
nas representanter och samråder
med dem i god tid före sådana kol-
lektiva uppsägningar om sätt och
metoder att undvika dessa eller
begränsa dem och mildra deras
verkningar, t.ex. genom att vidta
åtföljande sociala åtgärder med
särskilt syfte att underlätta omplace-
ring och omskolning av de berörda
arbetstagarna

Artikel 30 - Rätt till skydd mot
fattigdom och social utslagning

För att trygga den enskildes rätt till
skydd mot fattigdom och social
utslagning åtar sig parterna

a) att vidta åtgärder inom ramen för
en samordnad helhetssyn för att
främja att personer som lever i eller
som riskerar att komma i ett läge av
social utslagning eller fattigdom,
liksom deras familjer, faktiskt får
tillgång särskilt till sysselsättning,
bostad, yrkesutbildning, utbildning,
kultur samt rätt till social och medi-
cinsk hjälp.

b) att göra en översyn av dessa
åtgärder för att vid behov kunna
anpassa dem.

88

Article 31 - The right to housing

With a view to ensuring the effecti-
ve exercise of the right to housing,
the Parties undertake to take measu-
res designed:

1 to promote access to housing of
an adequate standard;

2 to prevent and reduce homeless-
ness with a view to its gradual eli-
m ination;

3 to make the price of housing
accessible to those without adequate
resources.

Part III

Article A - Undertakings

1 Subject to the provisions of Ar-
ticle B below, each of the Parties
undertakes:

a to consider Part I of this Charter
as a declaration of the aims which it
will pursue by all appropriate me-
ans, as stated in the introductory
paragraph of that part;

b to consider itself bound by at
least six of the following nine ar-
tides of Part II of this Charter:
Artides 1,5, 6, 7,12,13,16,19
and 20;

c to consider itself bound by an
additional number of artides or
numbered paragraphs of Part II of
the Charter which it may select,
provided that the total number of
artides or numbered paragraphs by
which it is bound is not less than
sixteen articles or sixtythree numbe-
red paragraphs.

2 The articles or paragraphs selec-
ted in accordance with subpa-
ragraphs b and c of paragraph 1 of
this article shall be notified to the
Secretary General of the Council of
Europé at the time when the instru-
ment of ratification, acceptance or

Article 31 - Droit au logement

En vue d'assurer 1'exercice effectif
du droit au logement, les Parties
s'engagent ä prendre des mesures
destinées:

1 å favoriser 1’accés au logement
d'un niveau suffisant;

2 å prévenir et ä réduire 1'état de
sans-abri en vue de son élimination
progressive;

3 ä rendre le cout du logement
accessible aux personnes qui ne
disposent pas de ressources suffi-
santes

Partie III

Article A - Engagements

1 Sous réserve des dispositions de
1'article B ci-dessous, chacune des
Parties s'engage:

a ä considérer la partie I de la pré-
sente Charte comme une déclaration
déterminant les objectifs dont elle
poursuivra par tous les moyens
utiles la réalisation, conformément
aux dispositions du paragraphe
introductif de ladite partie;

b å se considérer comme liée par
six au moins des neuf articles sui-
vants de la partie II de la Charte:
articles 1, 5, 6, 7,12,13, 16,19 et
20;

c å se considérer comme liée par un
nombre supplémentaire d'articles ou
de paragraphes numérotés de la
partie II de la Charte, qu'elle choisi-
ra, pourvu que le nombre total des
articles et des paragraphes numé-
rotés qui la lient ne soit pas infé-
rieur å seize articles ou å soixante-
trois paragraphes numérotés.

2 Les articles ou paragraphes choi-
sis conformément aux dispositions
des alinéas b et c du paragraphe 1
du présent article seront notifiés au
Secrétaire Général du Conseil de
1'Europe lors du dépöt de ['instru-
ment de ratification, d'acceptation

Prop. 1997/98:82

Artikel 31 — Rätt till bostad

För att trygga att den enskilde i
praktiken kommer i åtnjutande av
rätt till bostad, åtar sig parterna att
vidta åtgärder som syftar till

1. att främja tillgången till bostäder
med rimlig standard,

2. att förebygga och minska hem-
lösheten i syfte att successivt undan-
röja den,

3. att göra bostäder ekonomiskt
tillgängliga för personer som saknar
tillräckliga medel.

DEL III

Artikel A - Åtaganden

1. Varje part åtar sig, under hän-
synstagande till vad som stadgas i
artikel B nedan,

a) att betrakta del I av denna stadga
som en förklaring om de mål som
parten med alla lämpliga medel
skall söka förverkliga i enlighet
med vad som stadgas i den inledan-
de punkten av nämnda del,

b) att anse sig bunden av åtminstone
sex av de följande nio artiklarna i
del II av denna stadga, nämligen
artiklarna 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19
och 20,

c) att anse sig bunden av ytterligare
ett antal artiklar eller numrerade
punkter i stadgans del II, som den
får utvälja, dock att det sammanlag-
da antalet artiklar eller numrerade
punkter som skall vara bindande för
parten inte får understiga 16 artiklar
eller 63 numrerade punkter.

2. De artiklar och punkter som ut-
valts i enlighet med punkt 1 b och c
i denna artikel skall meddelas till
Europarådets generalsekreterare
samtidigt som vederbörande part
deponerar sitt ratifikations-, godta-
gande- eller godkännandeinstru-

approval is deposited.

3 Any Party may, at a later date,
declare by notification addressed to
the Secretary General that it consi-
ders itself bound by any articles or
any numbered paragraphs of Part II
of the Charter which it has not alre-
ady accepted under the terms of
paragraph 1 of this article. Such
undertakings subsequently given
shall be deemed to be an integral
part of the ratification, acceptance
or approval and shall have the same
effect as from the first day of the
month following the expiration of a
period of one month after the date
of the notification.

4 Each Party shall maintain a sys-
tem of labour inspection appropriate
to national conditions.

ou d'approbation.

3 Chacune des Parties pourra, ä
tout moment ultérieur, déclarer par
notification adressée au Secrétaire
Général qu'elle se considére comme
liée par tout autre article ou pa-
ragraphe numéroté figurant dans la
partie II de la Charte et qu'elle n'a-
vait pas encore accepté conformé-
ment aux dispositions du paragrap-
he 1 du présent article. Ces enga-
gements ultérieurs seront réputés
partie intégrante de la ratification,
de 1'acceptation ou de 1'approbation
et porteront les mémes effets dés le
premier jour du mois suivant 1'expi-
ration d’une période d'un mois aprés
la date de la notification.

4 Chaque Partie disposera d'un
systéme d'inspection du travail
approprié å ses conditions nationa-
les.

ment.          prOp. 1997/98:82

3. Varje fördragsslmanc§^>art får
vid senare tidpunkt genom ett till
generalsekreteraren ställt medde-
lande förklara sig bunden av andra
artiklar eller numrerade punkter i
stadgans del II än av dem som den
redan godtagit i enlighet med vad
som stadgas i punkt 1 i denna arti-
kel. Sädana senare gjorda åtaganden
skall anses utgöra en integrerad del
av ratifikationen, godtagandet eller
godkännandet och skall ha samma
verkan från och med den första
dagen i den månad som följer efter
utgången av en period om en månad
efter dagen för meddelandet.

4. Varje part skall tillse att det finns
en yrkesinspektion anpassad till de
nationella förhållandena.

Article B - Links with the Euro-
pean Social Charter and the 1988
Additional Protocol

1 No Contracting Party to the Eu-
ropean Social Charter or Party to
the Additional Protocol of 5 May
1988 may ratify, accept or approve
this Charter without considering
itself bound by at least the provi-
sions corresponding to the provi-
sions of the European Social Char-
ter and, where appropriate, of the
Additional Protocol, to which it was
bound

2 Acceptance of the obligations of
any provision of this Charter shall,
from the date of entry into force of
those obligations for the Party con-
cemed, result in the corresponding
provision of the European Social
Charter and, where appropriate, of
its Additional Protocol of 1988
ceasing to apply to the Party con-
cemed in the event of that Party
being bound by the first of those
instruments or by both instruments.

Article B - Liens avec la Charte
sociale européenne et le Protocole
additionnel de 1988

1 Aucune Partie contractante å la
Charte sociale européenne ou Partie
au Protocole additionnel du 5 mai
1988 ne peut ratifier, accepter ou
approuver la présente Charte sans se
considérer liée au moins par les
dispositions correspondant aux
dispositions de la Charte sociale
européenne et, le cas échéant, du
Protocole additionnel, auxquelles
elle était liée.

2 L'acceptation des obligations de
toute disposition de la présente
Charte aura pour effet que, å partir
de la date d'entrée en vigueur de ces
obligations å 1'égard de la Partie
concemée, Ia disposition corres-
pondante de la Charte sociale euro-
péenne et, le cas échéant, de son
Protocole additionnel de 1988 ces-
sera de s'appliquer å la Partie con-
cemée au cas ou cette Partie serait
liée par le premier des deux instru-
ments précités ou par les deux in-
struments

Artikel B - Förhållandet till
europeiska sociala stadgan och
1988 års tilläggsprotokoll

1. Ingen fördragsslutande part i
europeiska sociala stadgan eller part
i tilläggsprotokollet av den 5 maj
1988 får ratificera, godta eller god-
känna denna stadga utan att anse sig
bunden av åtminstone de bestäm-
melser som motsvarar de bestäm-
melser i europeiska sociala stadgan
och, i tillämpliga fall, tilläggsproto-
kollet av vilka den var bunden

2. Godtagande av förpliktelserna i
varje bestämmelse i denna stadga
skall från den dag då dessa förplik-
telser träder i kraft för den berörda
parten resultera i att motsvarande
bestämmelse i europeiska sociala
stadgan och, där så är tillämpligt,
dess tilläggsprotokoll av år 1988,
upphör att gälla för den berörda
parten i det fall att den parten är
bunden av det förstnämnda instru-
mentet eller båda instrumenten.

90

Part IV

Article C - Supervision of the
implementation of the underta-
kings contained in this Charter

The implementation of the legal
obligations contained in this Charter
shall be submitted to the same su-
pervision as the European Social
Charter.

Article D - Collective complaints

1 The provisions of the Additional
Protocol to the European Social
Charter providing for a system of
collective complaints shall apply to
the undertakings given in this
Charter for the States which have
ratified the said Protocol.

2 Any State which is not bound by
the Additional Protocol to the Euro-
pean Social Charter providing for a
system of collective complaints may
when depositing its instrument of
ratification, acceptance or approval
of this Charter or at any time there-
after, declare by notification addres-
sed to the Secretary General of the
Council of Europé, that it accepts
the supervision of its obligations
under this Charter following the
procedure provided for in the said
Protocol.

Part V

Article E - Nondiscrimination

The enjoyment of the rights set
forth in this Charter shall be secured
without discrimination on any gro-
und such as race, colour, sex, lan-
guage, religion, political or other
opinion, national extraction or soci-
al origin, health, association with a
national minority, birth or other
status

Partie IV

Article C - Contröle de 1'appli-
cation des engagements contenus
dans la présente Charte

L'application des engagements
juridiques contenus dans la présente
Charte sera soumise au méme con-
tröle que celui de la Charte sociale
européenne.

Article D - Réclamations collec-
tives

1 Les dispositions du Protocole
additionnel å la Charte sociale eu-
ropéenne prévoyant un systéme de
réclamations collectives
s'appliqueront aux dispositions
souscrites en application de la pré-
sente Charte pour les Etats qui ont
ratifié ledit Protocole.

2 Tout Etat qui n'est pas lié par le
Protocole additionnel å la Charte
sociale européenne prévoyant un
systéme de réclamations collectives
pourra, lors du dépöt de son instru-
ment de ratification, d'acceptation
ou d'approbation de la présente
Charte ou å tout autre moment par
la suite, déclarer par notification
adressée au Secrétaire Général du
Conseil de 1'Europe qu'il accepte le
contröle des obligations souscrites
au titre de la présente Charte selon
la procédure prévue par ledit Pro-
tocole.

Partie V

Article E - Non discrimination

La jouissance des droits reconnus
dans la présente Charte doit étre
assurée sans distinction aucune
fondée notamment sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religi-
on, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, 1'ascendance natio-
nale ou 1'origine sociale, la santé,
1'appartenance å une minorité natio-
nale, la naissance ou toute autre
situation

Prop. 1997/98:82

Bilaga 5

DEL IV

Artikel C - Övervakning av
genomförandet av åtagandena i
denna stadga

Genomförandet av de rättsliga skyl-
digheterna i denna stadga skall
underställas samma övervakning
som den som gäller för europeiska
sociala stadgan.

Artikel D - Kollektivt klagomål

1. De bestämmelser i tilläggsproto-
kollet till europeiska sociala stadgan
som avser ett kollektivt klagomåls-
förfarande skall tillämpas på de
åtaganden som ges i denna stadga
med avseende på de stater som har
ratificerat tilläggsprotokollet.

2. Varje stat som är obunden av det
tilläggsprotokoll till europeiska
sociala stadgan som inför ett kol-
lektivt klagomålsförfarande får, när
den avlämnar sitt ratifikations-,
godtagande- eller godkännandein-
strument till denna stadga eller när
som helst därefter genom medde-
lande till Europarådets generalsek-
reterare, förklara att den godtar
övervakningen av dess förpliktelser
enligt denna stadga i enlighet med
det förfarande som anges i nämnda
protokoll.

DEL V

Artikel E - Icke diskriminering

Åtnjutandet av de rättigheter som
anges i denna konvention skall
säkerställas utan någon åtskillnad
såsom på grund av ras, hudfärg,
kön, språk, religion, politisk eller
annan uppfattning, nationell här-
stamning eller socialt ursprung,
hälsa, tillhörighet till nationell mi-
noritet, börd eller ställning i övrigt.

91

Article F - Derogations in time
of war or public emergency

1 In time of war or other public
emergency threatening the life of
the nation any Party may take mea-
sures derogating from its obliga-
tions under this Charter to the extent
strictly required by the exigencies
of the situation, provided that such
measures are not inconsistent with
its other obligations under intema-
tional law.

2 Any Party which has availed
itself of this right of derogation
shall, within a reasonable lapse of
time, keep the Secretary General of
the Council of Europé fully infor-
med of the measures taken and of
the reasons therefor. It shall likewi-
se inform the Secretary General
when such measures have ceased to
operate and the provisions of the
Charter which it has accepted are
again being fully executed

Article G - Restrictions

1 The rights and principles set forth
in Part I when effectively realised,
and their effective exercise as pro-
vided for in Part II, shall not be
subject to any restrictions or limita-
tions not specified in those parts,
except such as are prescribed by law
and are necessary in a democratic
society for the protection of the
rights and freedoms of others or for
the protection of public interest,
national security, public health, or
morals.

2 The restrictions permitted under
this Charter to the rights and obli-
gations set forth herein shall not be
applied for any purpose other than
that for which they have been pre-
scribed.

Article F - Dérogations en cas de
guerre ou de danger public

1 En cas de guerre ou en cas d'autre
danger public menafant la vie de la
nation, toute Partie peut prendre des
mesures dérogeant aux obligations
prévues par la présente Charte, dans
la stricte mesure ou la situation
1'exige et å la condition que ces
mesures ne soient pas en contradic-
tion avec les autres obligations
découlant du droit intemational.

2 Toute Partie ayant exercé ce droit
de dérogation tient, dans un délai
raisonnable, le Secrétaire Général
du Conseil de 1'Europe pleinement
informé des mesures prises et des
motifs qui les ont inspirées. Elle
doit également informer le Secrétai-
re Général de la date å laquelle ces
mesures ont cessé d'étre en vigueur
et å laquelle les dispositions de la
Charte qu'elle a acceptées refoivent
de nouveau pleine application.

Article G - Restrictions

1 Les droits et principes énoncés
dans la partie I, lorsqu'ils seront
effectivement mis en uvre, et l’ex-
ercice effectif de ces droits et prin-
cipes, tel qu'il est prévu dans la
partie II, ne pourront faire 1'objet de
restrictions ou limitations non spéci-
fiées dans les parties I et II, å l'ex-
ception de celles prescrites par la loi
et qui sont nécessaires, dans une
société démocratique, pour garantir
le respect des droits et des libertés
d'autrui ou pour protéger 1'ordre
public, la sécurité nationale, la santé
publique ou les bonnes m urs

2 Les restrictions apportées en
vertu de la présente Charte aux
droits et obligations reconnus dans
celle-ci ne peuvent étre appliquées
que dans le but pour lequel elles ont
été prévues

Prop. 1997/98:82
Artikel F - Avvikdse^ händelse
av krig eller nationellt kristill-
stånd

1.1 händelse av krig eller annat
nationellt kristillstånd som hotar
nationens existens får part vidta
åtgärder som innebär avvikelse från
dess förpliktelser enligt denna stad-
ga i den mån läget oundgängligen
kräver det och under förutsättning
att åtgärderna inte strider mot dess
övriga förpliktelser enligt interna-
tionell rätt

2. Varje part som har utnyttjat den-
na rätt till avvikelse skall inom
skälig tid hålla Europarådets gene-
ralsekreterare fullt underrättad om
de vidtagna åtgärderna och skälen
därför. Parten skall även underrätta
generalsekreteraren om den tid-
punkt då sådana åtgärder har upp-
hört att gälla och de bestämmelser i
stadgan som parten godtagit åter
börjar tillämpas i full utsträckning.

Artikel G - Inskränkningar

1. Ett faktiskt förverkligande av de i
del I angivna rättigheterna och prin-
ciperna samt ett faktiskt åtnjutande
av dessa i enlighet med vad som
stadgas i del II förutsätter att ifråga-
varande rättigheter och principer
inte görs till föremål for andra in-
skränkningar eller begränsningar än
de som anges i dessa delar av stad-
gan, med undantag för sådana be-
stämmelser som anges i lag och som
är nödvändiga i ett demokratiskt
samhälle som garanti för andras fri-
och rättigheter eller som skydd för
samhällets intresse, den nationella
säkerheten eller allmän hälsa eller
moral

2. De enligt denna stadga tillåtna
inskränkningarna i häri angivna
rättigheter och förpliktelser får
endast tillämpas för de avsedda
syftena.

92

Article H - Relations between
the Charter and domestic law or
intemational agreements

The provisions of this Charter shall
not prejudice the provisions of do-
mestic law or of any bilateral or
multilateral treaties, conventions or
agreements which are already in
force, or may come into force, un-
der which more favourable treat-
ment would be accorded to the
persons protected.

Article I - Implementation of the
undertakings given

1 Without prejudice to the methods
of implementation foreseen in these
articles the relevant provisions of
Articles 1 to 31 of Part II of this
Charter shall be implemented by:

a laws or regulations;

b agreements between employers
or employers’ organisations and
workers* organisations;

c a combination of those two met-
hods;

d other appropriate means

2 Compliance with the underta-
kings deriving from the provisions
of paragraphs 1,2, 3,4, 5 and 7 of
Article 2, paragraphs 4, 6 and 7 of
Article 7, paragraphs 1,2,3 and 5
of Article 10 and Articles 21 and 22
of Part II of this Charter shall be
regarded as effective if the provi-
sions are applied, in accordance
with paragraph 1 of this article, to
the great majority of the workers
concemed.

Article J - Amendments

1 Any amendment to Parts 1 and II
of this Charter with the purpose of
extending the rights guaranteed in
this Charter as well as any amend-
ment to Parts III to VI, proposed by
a Party or by the Govemmental
Committee, shall be communicated

Article H - Relations entre la
Charte et le droit interne ou les
accords internationaux

Les dispositions de Ia présente
Charte ne portent pas atteinte aux
dispositions de droit inteme et des
traités, conventions ou accords
bilatéraux ou multilatéraux qui sont
ou entreront en vigueur et qui serai-
ent plus favorables aux personnes
protégées.

Article I - Mise en uvre des
engagements souscrits

1 Sans préjudice des moyens de
mise en uvre énoncés par ces ar-
ticles, les dispositions pertinentes
des articles 1 å 31 de la partie II de
la présente Charte sont mises en
uvre par:

a la législation ou la réglementa-
tion;

b des conventions conclues entre
employeurs ou organisations
d'employeurs et organisations de
travailleurs;

c une combinaison de ces deux
méthodes;

d d'autres moyens appropriés.

2 Les engagements découlant des
paragraphes 1,2, 3,4, 5 et 7 de
1'article 2, des paragraphes 4, 6 et 7
de 1'article 7, des paragraphes 1,2,3
et 5 de 1'article 10 et des articles 21
et 22 de la partie II de la présente
Charte seront considérés comme
remplis dds lors que ces dispositions
seront appliquées, conformément au
paragraphe 1 du présent article, ä la
grande majorité des travailleurs
intéressés.

Article J - Amendements

I Tout amendement aux parties I et

II de la présente Charte destiné ä
étendre les droits garantis par Ia
présente Charte et tout amendement
aux parties III ä VI, proposé par une
Partie ou par le Comité gouveme-
mental, est communiqué au

Prop. 1997/98:82

Artikel H - Förhallartdet~mellan
stadgan, inhemsk lagstiftning och
internationella avtal

Bestämmelserna i denna stadga
skall inte inkräkta på vad som stad-
gas i inhemsk lagstiftning eller i
bilaterala eller multilaterala fördrag,
konventioner eller överenskommel-
ser som är i kraft eller kan komma
att träda i kraft och som kan inne-
hålla för de skyddade personerna
fördelaktigare bestämmelser.

Artikel I - Genomförande av
gjorda åtaganden

1. Utan att det inverkar på de meto-
der för genomförande som stadgas i
dessa artiklar, får de relevanta be-
stämmelserna i artiklarna 1 - 31 i
del II i denna stadga genomföras
genom

a) lagar och andra förordningar,

b) avtal mellan arbetsgivare eller
arbetsgivar-organisationer och ar-
betstagar-organisationer,

c) en kombination av dessa båda
metoder,

d) andra lämpliga åtgärder.

2. De åtaganden som härleder sig
från bestämmelserna i artikel 2,
punkterna 1-5 och 7, artikel 7,
punkterna 4, 6 och 7, artikel 10,
punkterna 1-3 och 5 samt artiklarna
21 och 22 i del II i denna stadga
skall betraktas som uppfyllda om
bestämmelserna i enlighet med
punkt 1 i denna artikel tillämpas på
det stora flertalet av de berörda
arbetstagarna.

Artikel J - Ändringar

1. Varje ändring till delarna I och II
i denna stadga som syftar till att
utsträcka de rättigheter som garante-
ras i denna stadga och varje ändring
av delarna III - VI som föreslås av
en part eller av regeringskommittén
skall framföras till Europarådets

to the Secretary General of the
Council of Europé and forwarded
by the Secretary General to the
Parties to this Charter.

2 Any amendment proposed in
accordance with the provisions of
the preceding paragraph shall be
examined by the Govemmental
Committee which shall submit the
text adopted to the Committee of
Ministers for approval after consul-
tation with the Parliamentary As-
sembly After its approval by the
Committee of Ministers this text
shall be forwarded to the Parties for
acceptance.

3 Any amendment to Part I and to
Part II of this Charter shall enter
into force, in respect of those Parti-
es which have accepted it, on the
first day of the month following the
expiration of a period of one month
after the date on which three Parties
have informed the Secretary Gene-
ral that they have accepted it.

In respect of any Party which sub-
sequently accepts it, the amendment
shall enter into force on the first day
pf the month following the expira-
tion of a period of one month after
the date on which that Party has
informed the Secretary General of
its acceptance.

4 Any amendment to Parts III to VI
of this Charter shall enter into force
on the first day of the month fol-
lowing the expiration of a period of
one month after the date on which
all Parties have informed the Se-
cretary General that they have ac-
cepted it

Secrétaire Général du Conseil de
1'Europe et transmis par le Secrétai-
re Général aux Parties å la présente
Charte.

2 Tout amendement proposé con-
formément aux dispositions du
paragraphe précédent est examiné
par le Comité gouvememental qui
soumet le texte adopté å 1'approba-
tion du Comité des Ministres aprés
consultation de 1'Assemblée parle-
mentaire Aprés son approbation par
le Comité des Ministres, ce texte est
communiqué aux Parties en vue de
son acceptation.

3 Tout amendement ä la partie I et
ä la partie II de la présente Charte
entrera en vigueur, ä 1'égard des
Parties qui l'ont accepté, le premier
jour du mois qui suit 1’expiration
d'une période d'un mois aprés la
date å laquelle trois Parties auront
informé le Secrétaire Général
qu'elles 1'ont accepté.

Pour toute Partie qui 1'aura accepté
ultérieurement, 1'amendement entre-
ra en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une
période d'un mois aprés la date å
laquelle ladite Partie aura informé le
Secrétaire Général de son accepta-
tion.

4 Tout amendement aux parties III
å VI de la présente Charte entrera
en vigueur le premier jour du mois
qui suit 1'expiration d'une période
d'un mois aprés la date å laquelle
toutes les Parties auront informé le
Secrétaire Général qu'elles l'ont
accepté.

Prop. 1997/98:82

generalsekreterare och iR denne
vidarebefordras till partema i denna
stadga.

2. Varje ändring som föreslås enligt
bestämmelserna i punkt 1 i denna
artikel skall prövas av regerings-
kommittén, som skall underställa
ministerkommittén den antagna
texten för godkännande efter sam-
råd med parlamentariska försam-
lingen. Sedan ministerkommittén
har godkänt texten, skall den under-
ställas partema för godtagande.

3. Varje ändring i delarna I och II
av denna stadga skall träda i kraft
för de stater som har godtagit den
den första dagen i den månad som
följer efter utgången av en period
om en månad efter det att tre parter
har underrättat generalsekreteraren
om sitt godtagande av ändringen.

För varje part som därefter godtar
ändringen, skall den träda i kraft
den första dagen i den månad som
följer efter utgången av en period
om en månad efter det att den par-
ten har underrättat generalsekretera-
ren om sitt godtagande av ändring-
en.

4. Vatje ändring i delarna III - VI i
denna stadga skall träda i kraft den
första dagen i den månad som följer
efter utgången av en period om en
månad efter det att alla parter har
underrättat generalsekreteraren om
sitt godtagande av ändringen.

Part VI

Partie VI

DEL VI

Article K - Signature, ratifica-
tion and entry into force

1 This Charter shall be open for
signature by the member States of
the Council of Europé. It shall be
subject to ratification, acceptance or
approval. Instruments of ratifica-
tion, acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary Gene-

Article K - Signature, ratifica-
tion et entrée en vigueur

1 La présente Charte est ouverte å
la signature des Etats membres du
Conseil de 1’Europe. Elle sera sou-
mise å ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation seront déposés prés le

Artikel K - Undertecknande,
ratificering och ikraftträdande

1. Denna stadga skall vara öppen
för undertecknande av Europarådets
medlemsstater Den skall ratificeras,
godtas eller godkännas. Ratifika-
tions-, godtagande- eller godkän-
nandeinstrument skall deponeras
hos Europarådets generalsekretera-

94

ral of the Council of Europé

2 This Charter shall enter into force
on the first day of the month fol-
lowing the expiration of a period of
one month after the date on which
three member States of the Council
of Europé have expressed their
consent to be bound by this Charter
in accordance with the preceding
paragraph.

3 In respect of any member State
which subsequently expresses its
consent to be bound by this Charter,
it shall enter into force on the first
day of the month following the
expiration of a period of one month
after the date of the deposit of the
instrument of ratification, accep-
tance or approval.

Article L - Territorial applica-
tion

1 This Charter shall apply to the
metropolitan territory of each Party.
Each signatory may, at the time of
signature or of the deposit of its
instrument of ratification, accep-
tance or approval, specify, by decla-
ration addressed to the Secretary
General of the Council of Europé,
the territory which shall be conside-
red to be its metropolitan territory
for this purpose.

2 Any signatory may, at the time of
signature or of the deposit of its
instrument of ratification, accep-
tance or approval, or at any time
thereafter, declare by notification
addressed to the Secretary General
of the Council of Europé, that the
Charter shall extend in whole or in
part to a nonmetropolitan territory
or territories specified in the said
declaration for whose intemational
relations it is responsible or for
which it assumes intemational res-
ponsibility. It shall specify in the
declaration the articles or pa-
ragraphs of Part II of the Charter
which it accepts as binding in re-
spect of the territories named in the
declaration.

Secrétaire Général du Conseil de
1'Europe.

2 La présente Charte entrera en
vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période d'un
mois aprés la date ä laquelle trois
Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope auront exprimé leur consente-
ment å étre liés par la présente
Charte, conformément aux disposi-
tions du paragraphe précédent.

3 Pour tout Etat membre qui ex-
primera ultérieurement son consen-
tement å étre lié par la présente
Charte, celle-ci entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit 1'expi-
ration d'une période d’un mois aprés
la date du dépöt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation.

Article L - Application territori-
ale

1 La présente Charte s’applique au
territoire métropolitain de chaque
Partie. Tout signataire peut, au
moment de la signature ou au mo-
ment du dépöt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation, préciser, par déclaration
faite au Secrétaire Général du Con-
seil de 1'Europe, le territoire qui est
considéré å cette fin comme son
territoire métropolitain.

2 Tout signataire peut, au moment
de la signature ou au moment du
dépöt de rinstrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, ou ä
tout autre moment par la suite, déc-
larer, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de
1'Europe, que la Charte, en tout ou
en partie, s'appliquera ä celui ou ä
ceux des territoires non métropoli-
tains désignés dans ladite déclara-
tion et dont il assure les relations
intemationales ou dont il assume la
responsabilité intemationale. Il
spécifiera dans cette déclaration les
articles ou paragraphes de la partie
II de la Charte qu'il accepte comme
obligatoires en ce qui conceme
chacun des territoires désignés dans
la déclaration.

re.            Prop. 1997/98:82

Bilaga 5

2. Denna stadga skall träda i kraft
den första dagen i den månad som
följer efter utgången av en period
om en månad efter den dag då tre
medlemsstater i Europarådet har
uttryckt sitt samtycke till att vara
bundna av den i enlighet med punkt
1 i denna artikel.

3. För en medlemsstat som därefter
uttrycker sitt samtycke till att vara
bunden av denna stadga, skall den
träda i kraft den första dagen i den
månad som följer efter utgången av
en period om en månad efter det att
ratifikations-, godtagande- eller
godkännandeinstrumentet har depo-
nerats.

Artikel L - Territoriell tillämp-
ning

1. Denna stadga skall tillämpas på
varje parts moderland. Varje rege-
ring som undertecknar stadgan får i
samband därmed, eller då dess
ratifikations-, godtagande- eller
godkännandeinstrument deponeras,
genom en till Europarådets general-
sekreterare ställd förklaring ange
vilket territorium som för detta
ändamål skall betraktas som mo-

derlandet.

2. Varje part som undertecknar
stadgan får vid undertecknandet
eller deponeringen av ratifikations-,
godtagande- eller godkännandein-
strumentet, eller vid senare tid-
punkt, genom ett till Europarådets
generalsekreterare ställt meddelande
förklara att stadgan helt eller delvis
skall tillämpas på det eller de i för-
klaringen angivna utanför moder-
landet belägna territorier for vilkas
internationella förbindelser den
parten är ansvarig eller för vilka
parten åtar sig internationellt an-
svar Förklaringen skall utvisa vilka
artiklar eller punkter av del II av
stadgan som den parten godtar som
bindande for de i förklaringen an-
givna territorierna

95

3 The Charter shall extend its ap-
plication to the territory or territori-
es named in the aforesaid declara-
tion as from the first day of the
month following the expiration of a
period of one month after the date
of receipt of the notification of such
declaration by the Secretary Gene-
ral.

4 Any Party may declare at a later
date by notification addressed to the
Secretary General of the Council of
Europé that, in respect of one or
more of the territories to which the
Charter has been applied in accor-
dance with paragraph 2 of this ar-
ticle, it accepts as binding any ar-
ticles or any numbered paragraphs
which it has not already accepted in
respect of that territory or territori-
es. Such undertakings subsequently
given shall be deemed to be an
integral part of the original declara-
tion in respect of the territory con-
cemed, and shall have the same
effect as from the first day of the
month following the expiration of a
period of one month after the date
of receipt of such notification by the
Secretary General

Article M - Denunciation

1 Any Party may denounce this
Charter only at the end of a period
of five years from the date on which
the Charter entered into force for it,
or at the end of any subsequent
period of two years, and in either
case after giving six months’ notice
to the Secretary General of the
Council of Europé who shall inform
the other Parties accordingly.

2 Any Party may, in accordance
with the provisions set out in the
preceding paragraph, denounce any
article or paragraph of Part II of the
Charter accepted by it provided that
the number of articles or paragraphs
by which this Party is bound shall
never be less than sixteen in the
former case and sixtythree in the
latter and that this number of artic-
les or paragraphs shall continue to
include the articles selected by the
Party among those to which special

3 La Charte s'appliquera au territoi-
re ou aux territoires désignés dans la
déclaration visée au paragraphe
précédent å partir du premier jour
du mois suivant 1'expiration d’une
période d'un mois aprés la date de
réception de la notification de cette
déclaration par le Secrétaire Géné-
ral.

4 Toute Partie pourra, å tout mo-
ment ultérieur, déclarer, par notifi-
cation adressée au Secrétaire Géné-
ral du Conseil de 1'Europe, que, en
ce qui conceme un ou plusieurs des
territoires auxquels la Charte
s'applique en vertu du paragraphe 2
du présent article, elle accepte
comme obligatoire tout article ou
paragraphe numéroté qu'elle n’avait
pas encore accepté en ce qui con-
ceme ce ou ces territoires. Ces en-
gagements ultérieurs seront réputés
partie intégrante de la déclaration
originale en ce qui conceme le
territoire en question et porteront les
mémes effets å partir du premier
jour du mois suivant 1'expiration
d'une période d'un mois aprés la
date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.

Article M - Dénonciation

1 Aucune Partie ne peut dénoncer
la présente Charte avant 1'expiration
d'une période de cinq ans aprés la
date ä laquelle la Charte est entrée
en vigueur en ce qui la conceme, ou
avant 1'expiration de toute autre
période ultérieure de deux ans et,
dans tous les cas, un préavis de six
mois sera notifié au Secrétaire
Général du Conseil de 1'Europe, qui
en informera les autres Parties.

2 Toute Partie peut, aux termes des
dispositions énoncées dans le pa-
ragraphe précédent, dénoncer tout
article ou paragraphe de la partie II
de la Charte qu'elle a accepté, sous
réserve que le nombre des articles
ou paragraphes auxquels cette Partie
est tenue ne soit jamais inférieur å
seize dans le premier cas et å soix-
ante-trois dans le second et que ce
nombre d'articles ou paragraphes
continue de comprendre les articles
choisis par cette Partie panni ceux

Prop. 1997/98:82

3. Stadgan skall tillänipfrs pf det
eller de territorier som angivits i

förklaringen från och med den
första dagen i den månad som följer
efter utgången av en period om en
månad efter dagen då generalsekre-
teraren mottog förklaringen.

4. Varje part får därefter i fråga om
ett eller flera av de territorier på
vilka stadgan i enlighet med punkt 2
i denna artikel skall tillämpas i ett
till Europarådets generalsekreterare
ställt meddelande förklara att parten
såsom bindande godtar artiklar eller
numrerade punkter som inte tidigare
godtagits med avseende på det eller
de territorierna. Sådana senare gjor-
da åtaganden skall anses utgöra en
integrerad del av den ursprungliga
förklaringen med avseende på ter-
ritoriet i fråga och skall medföra
samma verkan från den första dagen
i den månad som följer efter ut-
gången av en period om en månad
efter den dag då generalsekreteraren
mottog underrättelsen.

Artikel M - Uppsägning

1. Denna stadga får inte sägas upp
av en part förrän efter utgången av
en period om fem år från den dag då
den trädde i kraft för parten i fråga,
eller förrän efter utgången av varje
följande tvåårsperiod, varvid i båda
fallen meddelande om uppsägning
skall delges Europarådets general-
sekreterare sex månader i förväg,
som därefter skall underrätta övriga
parter om uppsägningen.

2. Varje part får i enlighet med vad
som stadgas i föregående punkt
säga upp vilken artikel eller punkt i
del II som helst av stadgan som den
har godtagit under förutsättning att
den aldrig är bunden av mindre än

16 artiklar resp. 63 punkter och att
berörda antalet artiklar eller punkter
i fortsättningen skall innefatta de
artiklar vilka parten utvalt bland
dem som särskilt omnämns i artikel
A 1 b.

96

reference is made in Article A,
paragraph 1, subparagraph b

3 Any Party may denounce the
present Charter or any of the articles
or paragraphs of Part II of the
Charter under the conditions speci-
fied in paragraph 1 of this article in
respect of any territory to which the
said Charter is applicable, by virtue
of a declaration made in accordance
with paragraph 2 of Article L.

Article N - Appendix

The appendix to this Charter shall
form an integral part of it.

Article O - Notifications

The Secretary General of the Coun-
cil of Europé shall notify the mem-
ber States of the Council and the
Director General of the Intematio-
nal Labour Office of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of
ratification, acceptance or approval;

c any date of entry into force of this
Charter in accordance with Article
K;

d any declaration made in applica-
tion of Articles A, paragraphs 2 and
3, D, paragraphs 1 and 2, F, pa-
ragraph 2, L, paragraphs 1, 2, 3 and
4;

e any amendment in accordance
with Article J;

f any denunciation in accordance
with Article M;

g any other act, notification or
communication relating to this
Charter.

In witness whereof, the undersig-
ned, being duly authorised thereto,
have signed this revised Charter.

auxquels une référence spéciale est
faite dans 1'article A, paragraphe 1,
alinéa b

3 Toute Partie peut dénoncer la
présente Charte ou tout article ou
paragraphe de la partie II de la
Charte aux conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article, en
ce qui conceme tout territoire auqu-
el s'applique la Charte en vertu
d’une déclaration faite conformé-
ment au paragraphe 2 de 1'article L.

Article N - Annexe

L'annexe ä la présente Charte fait
partie intégrante de celle-ci.

Article O - Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de
1'Europe notifiera aux Efats
membres du Conseil et au Directeur
général du Bureau intemational du
travail:

a toute signature;

b le dépöt de tout instrument de
ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation;

c toute date d'entrée en vigueur de
la présente Charte conformément ä
son article K;

d toute déclaration en application
des articles A, paragraphes 2 et 3,
D, paragraphes 1 et 2, F, paragraphe
2, et L, paragraphes 1, 2, 3 et 4;

e tout amendement conformément
ä 1'article J;

f toute dénonciation conformément
å 1'article M;

g tout autre acte, notification ou
communication ayant trait ä la pré-
sente Charte.

En foi de quoi, les soussignés,
dument autorisés å cet effet, ont
signé la présente Charte révisée.

Prop. 1997/98:82

Bilaga 5

3 Varje part får på de villkor som
anges i punkt 1 i denna artikel säga
upp denna stadga eller någon av de
artiklar eller punkter i del II av
denna stadga med avseende på
territorium för vilket stadgan är
tillämplig i enlighet med en förkla-
ring avgiven i överensstämmelse
med artikel L 2.

Artikel N - Tillägg

Tillägget till denna stadga skall
utgöra en integrerad del av den-
samma.

Artikel O - Meddelanden

Europarådets generalsekreterare
skall meddela Europarådets med-
lemsstater och Internationella ar-
betsbyråns generaldirektör om

a) undertecknande,

b) deponering av ratifikations-,
godtagande- eller godkännandein-
strument,

c) dag för denna stadgas ikraftträ-
dande i enlighet med artikel K,

d) förklaring gjord vid tillämpning
av artikel A 2 och 3, artikel D 1 och
2, artikel F 2 samt artikel L 1-4,

e) ändring i enlighet med artikel J,

f) uppsägning i enlighet med artikel
M,

g) andra rättsakter, underrättelser
eller meddelanden som rör denna
stadga.

Till bekräftelse härav har under-
tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat denna
reviderade stadga.

7 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 82

Done at Strasbourg, this 3rd day of
May 1996, in English and French,
both texts being equally authentic,
in a single copy which shall be
deposited in the archives of the
Council of Europé. The Secretary
General of the Council of Europé
shall transmit certified copies to
each member State of the Council
of Europé and to the Director Gene-
ral of the Intemational Labour Offi-
ce.

APPENDIX TO THE REVISED
EUROPEAN SOCIAL CHAR-
TER

Scope of the Revised European
Social Charter in terms of persons
protected

1 Without prejudice to Article 12,
paragraph 4, and Article 13, pa-
ragraph 4, the persons covered by
Articles 1 to 17 and 20 to 31 inclu-
de foreigners only in so far as they
are nationals of other Parties
lawfully resident or working regu-
larly within the territory of the Party
concemed, subject to the understan-
ding that these articles are to be
interpreted in the light of the provi-
sions of Articles 18 and 19.

This interpretation would not preju-
dice the extension of similar faciliti-
es to other persons by any of the
Parties.

2 Each Party will grant to refugees
as defined in the Convention rela-
ting to the Status of Refugees, sig-
ned in Geneva on 28 July 1951 and
in the Protocol of 31 January 1967,
and lawfully staying in its territory,
treatment as favourable as possible,
and in any case not less favourable
than under the obligations accepted
by the Party under the said conven-
tion and under any other existing
intemational instruments applicable
to those refugees.

Fait ä Strasbourg, le 3 mai 1996, en
fran^ais et en anglais, les deux tex-
tes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de 1'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de
1'Europe en communiquera copie
certifiée conforme å chacun des
Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope et au Directeur général du
Bureau intemational du travail.

ANNEXE Å LA CHARTE SO-
CIALE EUROPÉENNE RÉVI-
SÉE

Portée de la Charte sociale euro-
péenne révisée en ce qui concerne
les personnes protégées

1 Sous réserve des dispositions de
1'article 12, paragraphe 4, et de
1'article 13, paragraphe 4, les per-
sonnes visées aux articles 1 å 17 et
20 å 31 ne comprennent les étrang-
ers que dans la mesure ou ils sont
des ressortissants des autres Parties
résidant légalement ou travaillant
réguliérement sur le territoire de la
Partie intéressée, étant entendu que
les articles susvisés seront inter-
prétés å la lumiére des dispositions
des articles 18 et 19.

La présente interpretation n'exclut
pas 1'extension de droits analogues å
d'autres personnes par l'une quel-
conque des Parties.

2 Chaque Partie accordera aux
réfugiés répondant å la définition de
la Convention de Genéve du 28
juillet 1951 relative au statut des
réfugiés et du Protocole du 31 jan-
vier 1967, et résidant réguliérement
sur son territoire, un traitement
aussi favorable que possible et en
tout cas non moins favorable que
celui auquel elle s'est engagée en
vertu de la convention de 1951,
ainsi que de tous autres accords
intemationaux existants et appli-
cables aux réfugiés mentionnés ci-
dessus.

Prop. 1997/98:82
Bilaga 5

Upprättad i Strasbourg 1996 på engelska och franska språ-
ken, vilka båda texter är lika giltiga,
i ett enda exemplar som skall depo-
neras i Europarådets arkiv. Euro-
parådets generalsekreterare skall
överlämna bestyrkta avskrifter till
varje medlemsstat i Europarådet
samt till Internationella arbetsbyråns
generaldirektör.

TILLÄGG TILL EUROPEISK
SOCIAL STADGA
(REVIDERAD)

Den europeiska (reviderade) soci-
ala stadgans räckvidd med avse-
ende på personer som åtnjuter
skydd

1. Utan hinder av vad som stadgas i
artikel 12.4 och artikel 13 4, skall
bland de personer som omfattas av
artiklarna 1-17 och 20-31 inbegri-
pas utlänningar endast om de är
medborgare i annan part och är
lagligen bosatta i eller regelmässigt
arbetar inom vederbörande parts
område; vid tolkning av nämnda
artiklar skall dock beaktas vad som
stadgas i artiklarna 18 och 19.

Denna tolkning utesluter inte att en
part utsträcker motsvarande rättig-
heter till att omfatta även andra
personer

2. Varje part skall tillförsäkra den
som är flykting enligt den i Genéve
den 28 juli 1951 underteckande
konventionen angående flyktingars
rättsliga ställning och enligt proto-
kollet av den 31 januari 1967 som
lagligen uppehåller sig inom dess
territorium en behandling som är så
förmånlig som möjligt och som
under alla förhållanden inte är
mindre förmånlig än den parten
åtagit sig enligt nämnda konvention
eller enligt andra gällande interna-
tionella överenskommelser som är
tillämpliga på sådana flyktingar.

98

3 Each Party will grant to stateless
persons as defined in the Conven-
tion on the Status of Stateless Per-
sons done in New York on 28 Sep-
tember 1954 and lawfully staying in
its territory, treatment as favourable
as possible and in any case not less
favourable than under the obliga-
tions accepted by the Party under
the said instrument and under any
other existing intemational instru-
ments applicable to those stateless
persons.

Part I, paragraph 18, and Part II,
Article 18, paragraph 1

It is understood that these provi-
sions are not concemed with the
question of entry into the territories
of the Parties and do not prejudice
the provisions of the European
Convention on Establishment, sig-
ned in Paris on 13 December 1955.

Part II

Article 1, paragraph 2

This provision shall not be inter-
preted as prohibiting or authorising
any union security clause or practi-
ce.

Article 2, paragraph 6

Parties may provide that this provi-
sion shall not apply:

a to workers having a contract or
employment relationship with a
total duration not exceeding one
month and/or with a working week
not exceeding eight hours;

b where the contract or employ-
ment relationship is of a casual
and/or specific nature, provided, in
these cases, that its nonapplication
is justified by objective considera-
tions.

3 Chaque Partie accordera aux
apatrides répondant å la définition
de la Convention de New York du
28 septembre 1954 relative au statut
des apatrides et résidant réguliére-
ment sur son territoire un traitement
aussi favorable que possible et en
tout cas non moins favorable que
celui auquel elle s'est engagée en
vertu de cet instrument ainsi que de
tous autres accords intemationaux
existants et applicables aux apatri-
des mentionnés ci-dessus.

Partie I, paragraphe 18, et Partie
II, article 18, paragraphe 1

11 est entendu que ces dispositions
ne concement pas 1'entrée sur le
territoire des Parties et ne portent
pas atteinte ä celles de la Conven-
tion européenne d'établissement
signée ä Paris le 13 décembre 1955.

Partie II

Article 1, paragraphe 2

Cette disposition ne saurait étre
interprétée ni comme interdisant ni
comme autorisant les clauses ou
pratiques de sécurité syndicale.

Article 2, paragraphe 6

Les Parties pourront prévoir que
cette disposition ne s'applique pas:

a aux travailleurs ayant un contrat
ou une relation de travail dont la
durée totale n’excéde pas un mois
et/ou dont la durée de travail
hebdomadaire n'excéde pas huit
heures;

b lorsque le contrat ou la relation
de travail a un caractére occasionnel
et/ou particulier, å condition, dans
ces cas, que des raisons objectives
justifient la non-application.

Prop. 1997/98:82

3. Varje part skall t?19oi§akra de
personer som definieras som stats-
lösa i konventionen angående
statslösa personers rättsliga ställning
undertecknad i New York den 28
september 1954 som lagligen uppe-
håller sig inom dess territorium en
behandling som är så förmånlig som
möjligt och som under alla förhål-
landen inte är mindre förmånlig än
den parten åtagit sig enligt nämnda
konvention eller enligt andra gäl-
lande internationella överenskom-
melser som är tillämpliga på sådana
statslösa personer.

DEL I punkt 18 och DEL II arti-
kel 18.1

Dessa bestämmelser skall inte anses
beröra frågan om tillträde till de
fördragsslutande parternas territori-
er eller inverka på bestämmelserna i
europeiska bosättningskonventionen
som undertecknades i Paris den 13

december 1955.

DEL II

Artikel 1.2

Denna bestämmelse skall inte tolkas
såsom innebärande vare sig förbud
mot eller godkännande av organisa-
tions-klausuler eller motsvarande
praxis.

Artikel 2.6

En part får bestämma att denna
bestämmelse inte skall tillämpas på
arbetstagare

1. som har ett anställningsavtal eller
ett anställningsförhållande för en tid
kortare än en månad och/eller en
arbetsvecka som är kortare än åtta
timmar,

2. när anställningsavtalet eller an-
ställningsförhållandet är av tillfällig
och/eller speciell beskaffenhet un-
der förutsättning att i dessa fall det
motiveras av objektiva skäl.

99

Article 3, paragraph 4

It is understood that for the purpo-
ses of this provision the functions,
organisation and conditions of ope-
ration of these services shall be
determined by national laws or
regulations, collective agreements
or other means appropriate to natio-
nal conditions.

Article 4, paragraph 4

This provision shall be so under-
stood as not to prohibit immediate
dismissal for any serious offence

Article 4, paragraph 5

It is understood that a Party may
give the undertaking required in this
paragraph if the great majority of
workers are not permitted to suffer
deductions from wages either by
law or through collective agree-
ments or arbitration awards, the
exceptions being those persons not
so covered

Article 6, paragraph 4

It is understood that each Party
may, insofar as it is concemed,
regulate the exercise of the right to
strike by law, provided that any
further restriction that this might
place on the right can be justified
under the terms of Article G.

Article 7, paragraph 2

This provision does not prevent
Parties from providing in their legi-
slation that young persons not ha-
ving reached the minimum age laid
down may perform work in so far as
it is absolutely necessary for their
vocational training where such work
is carried out in accordance with
conditions prescribed by the com-
petent authority and measures are
taken to protect the health and sa-
fety of these young persons.

Article 3, paragraphe 4

Il est entendu qu'aux fins d'applica-
tion de cette disposition les
fonctions, 1'organisation et les con-
ditions de fonctionnement de ces
services doivent étre déterminées
par la législation ou la réglementa-
tion nationale, des conventions
collectives ou de toute autre ma-
niére appropriée aux conditions
nationales.

Article 4, paragraphe 4

Cette disposition sera interprétée de
maniére å ne pas interdire un licen-
ciement immédiat en cas de faute
grave.

Article 4, paragraphe 5

Il est entendu qu'une Partie peut
prendre 1'engagement requis dans ce
paragraphe si les retenues sur salai-
res sont interdites pour la grande
majorité des travailleurs, soit par la
loi, soit par les conventions collec-
tives ou les sentences arbitrales, les
seules exceptions étant constituées
par les personnes non visées par ces
instruments

Article 6, paragraphe 4

Il est entendu que chaque Partie
peut, en ce qui la conceme, régle-
menter 1'exercice du droit de gréve
par la loi, pourvu que toute autre
restriction éventuelle ä ce droit
puisse étre justifiée aux termes de
1'article G.

Article 7, paragraphe 2

La présente disposition n'empéche
pas les Parties de prévoir dans la loi
la possibilité, pour des adolescents
n'ayant pas atteint l'äge minimum
prévu, de réaliser des travaux stric-
tement nécessaires å leur formation
professionnelle lorsque le travail est
réalisé sous le contröle du personnel
compétent autorisé et que la sécurité
et la protection de la santé des ado-
lescents au travail sont garanties.

Prop. 1997/98:82
Bilaga 5

Artikel 3.4           6

Vad gäller denna bestämmelse skall
funktionerna, organisationen och de
organisatoriska förhållandena för
dessa tjänster bestämmas i enlighet
med nationella lagar eller förord-
ningar, kollektivavtal eller andra
åtgärder som är lämpliga enligt de
nationella förhållandena.

Artikel 4.4

Denna bestämmelse skall tolkas så
att den inte förbjuder omedelbart
avskedande på grund av allvarlig
förseelse.

Artikel 4.5

En part kan göra det åtagande som
krävs i denna punkt om det stora
flertalet arbetstagare inte tillåts
vidkännas avdrag på lön vare sig
enligt lag, kollektivavtal eller skil-
jedom; undantag får endast göras
beträffande de personer som inte
omfattas av sådan lagstiftning, kol-
lektivavtal eller skiljedom.

Artikel 6.4

Varje part far för sitt eget vidkom-
mande i lag reglera utövandet av
strejkrätten förutsatt att varje ytter-
ligare inskränkning i denna rätt kan
motiveras i enlighet med bestäm-
melserna i artikel G.

Artikel 7.2

Denna bestämmelse hindrar inte
parterna från att i sin lagstiftning
bestämma att minderåriga, som inte
har uppnått den lägsta bestämda
åldern, får utföra arbete i den mån
det är absolut nödvändigt för deras
yrkesutbildning under förutsättning
att sådant arbete utförs i enlighet
med de villkor som föreskrivs av
behörig myndighet och att åtgärder
vidtas för att skydda dessa minder-
årigas säkerhet och hälsa.

101

Article 7, paragraph 8

It is understood that a Party may
give the undertaking required in this
paragraph if it fulfils the spirit of
the undertaking by providing by law
that the great majority of persons
under eighteen years of age shall
not be employed in night work

Article 8, paragraph 2

This provision shall not be inter-
preted as laying down an absolute
prohibition. Exceptions could be
made, for instance, in the following
cases:

a if an employed woman has been
guilty of misconduct which justifies
breaking off the employment rela-
tionship;

b if the undertaking concemed
ceases to operate;

c if the period prescribed in the
employment contract has expired.

Article 12, paragraph 4

The words "and subject to the con-
ditions laid down in such agree-
ments" in the introduction to this
paragraph are taken to imply inter
alia that with regard to benefits
which are available independently
of any insurance contribution, a
Party may require the completion of
a prescribed period of residence
before granting such benefits to
nationals of other Parties.

Article 13, paragraph 4

Govemments not Parties to the
European Convention on Social and
Medical Assistance may ratify the
Charter in respect of this paragraph
provided that they grant to nationals
of other Parties a treatment which is
in conformity with the provisions of
the said convention.

Article 7, paragraphe 8

Artikel 7.8

Prop. 1997/98:82

Bilaga 5

II est entendu qu'une Partie aura
rempli 1'engagement requis dans ce
paragraphe si elle se conforme ä
1’esprit de cet engagement en
prévoyant dans sa législation que la
grande majorité des personnes de
moins de dix-huit ans ne sera pas
employée å des travaux de nuit.

Article 8, paragraphe 2

Cette disposition ne saurait étre
interprétée comme consacrant une
interdiction de caractére absolu. Des
exceptions pourront intervenir, par
exemple, dans les cas suivants:

a si la travailleuse a commis une
faute justifiant la rupture du rapport
de travail;

b si 1'entreprise en question cesse
son activité;

c si le terme prévu par le contrat de
travail est échu.

Article 12, paragraphe 4

Les mots «et sous réserve des con-
ditions arrétées dans ces accords»
figurant dans 1'introduction å ce
paragraphe sont considérés comme
signifiant que, en ce qui conceme
les prestations existant indépen-
damment d'un systéme contributif,
une Partie peut requérir 1’accomplis-
sement d'une période de résidence
prescrite avant d'octroyer ces pres-
tations aux ressortissants d'autres
Parties.

Article 13, paragraphe 4

Les gouvemements qui ne sont pas
Parties å la Convention européenne
d'assistance sociale et médicale
peuvent ratifier la Charte en ce qui
conceme ce paragraphe, sous réser-
ve qu'ils accordent aux ressortis-
sants des autres Parties un traite-
ment conforme aux dispositions de
ladite convention

En part får göra det åtagande som
krävs i denna punkt om parten
handlar i åtagandets anda genom att
i lag utfärda bestämmelser av inne-
börd att det stora flertalet personer
under 18 år inte får utföra nattarbe-
te.

Artikel 8.2

Denna bestämmelse skall inte tolkas
så att den innebär ett absolut förbud.
Undantag kan göras t.ex. i följande
fall:

1. om en kvinnlig arbetstagare har
gjort sig skyldig till förseelser som
motiverar avbrytande av anställ-
ningsförhållandet,

2. om ifrågavarande företag upphör
med sin verksamhet,

3. om den tid som anges i anställ-
ningsavtalet har löpt ut.

Artikel 12.4

Orden dock med förbehåll för de
villkor som stadgas i ifrågavarande
överenskommelser i inledningen till
denna punkt innebär bl.a. att en part
med avseende på förmåner som
utbetalas oberoende av om försäk-
ringspremier har betalts eller ej, får
uppställa krav om bosättning under
viss tid innan den beviljar medbor-
gare i annan part sådana förmåner.

Artikel 13.4

Länder som inte är parter i europe-
iska konventionen om social och
medicinsk hjälp får ratificera stad-
gan beträffande denna punkt under
förutsättning att den beviljar med-
borgare i övriga parter en behand-
ling som står i överensstämmelse
med bestämmelserna i nämnda
konvention.

101

Article 16

It is understood that the protection
afforded in this provision covers
singleparent families.

Article 17

It is understood that this provision
covers all persons below the age of
18 years, unless under the law ap-
plicable to the child majority is
attained earlier, without prejudice to
the other specific provisions provi-
ded by the Charter, particularly
Article 7.

This does not imply an obligation to
provide compulsory education up to
the abovementioned age.

Article 19, paragraph 6

For the purpose of applying this
provision, the term "family of a
foreign worker" is understood to
mean at least the worker’s spouse
and unmarried children, as long as
the latter are considered to be mi-
nors by the receiving State and are
dependent on the migrant worker

Article 20

1 It is understood that social secu-
rity matters, as well as other provi-
sions relating to unemployment
benefit, old age benefit and survi-
vor’s benefit, may be excluded from
the scope of this article.

2 Provisions conceming the pro-
tection of women, particularly as
regards pregnancy, confinement and
the postnatal period, shall not be
deemed to be discrimination as
referred to in this article.

3 This article shall not prevent the
adoption of specific measures aimed
at removing de facto inequalities.

Article 16

Il est entendu que la protection
accordée par cette disposition couv-
re les families monoparentales

Article 17

Il est entendu que cette disposition
couvre toutes les personnes ägées
de moins de 18 ans, sauf si la majo-
rité est atteinte plus töt en vertu de
la législation qui leur est applicable,
sans prejudice des autres disposi-
tions spécifiques prévues par la
Charte, notamment 1'article 7.

Cela n'implique pas une obligation
d'assurer 1'enseignement obligatoire
jusqu'å l'äge mentionné ci-dessus.

Article 19, paragraphe 6

Aux fins d'application de la présente
disposition, on entend par «famille
du travailleur migranb» au moins le
conjoint du travailleur et ses enfants
non mariés, aussi longtemps qu'ils
sont considérés comme mineurs par
la législation pertinente de l'Etat
d'accueil et sont ä la charge du
travailleur.

Article 20

1 II est entendu que les matiéres
relevant de la sécurité sociale, ainsi
que les dispositions relatives aux
prestations de chömage, aux presta-
tions de vieillesse et aux prestations
de survivants, peuvent étre exclues
du champ d'application de cet ar-
ticle.

2 Ne seront pas considérées comme
des discriminations au sens du pré-
sent article les dispositions relatives
ä la protection de la femme, no-
tamment en ce qui conceme la gros-
sesse, 1'accouchement et la période
postnatale.

3 Le présent article ne fait pas
obstacle å 1'adoption de mesures
spécifiques visant å remédier å des
inégalités de fait.

Artikel 16

Prop. 1997/98:82

Bilaga 5

Det skydd som avses i denna be-
stämmelse skall anses täcka familjer
med en ensamstående förälder.

Artikel 17

Denna bestämmelse skall anses
täcka alla personer under arton år
om inte myndighetsåldern enligt
den lagstiftning som dessa omfattas
av uppnås tidigare utan att detta
skall inverka på de övriga relevanta
bestämmelserna i stadgan, särskilt
artikel 7

Detta medför ingen skyldighet att
tillhandahålla obligatorisk under-
visning upp till nämnda levnadsål-
der.

Artikel 19.6

Vid tillämpningen av denna be-
stämmelse skall uttrycket utländsk
arbetstagares familj anses innefatta
åtminstone arbetstagarens ma-
ka/make och ogifta barn så länge
dessa anses vara minderåriga i den
mottagande staten och är ekono-
miskt beroende av den migrerande
arbetstagaren.

Artikel 20

1. Frågor som rör socialförsäkrings-
förmåner, liksom andra bestämmel-
ser rörande arbetslöshetsersättning,
ålderspension och efterlevandeför-
måner, får undantas från tillämp-
ningsområdet för denna artikel.

2. Bestämmelser om skydd för
kvinnor, särskilt i fråga om gravi-
ditet, bamsbörd och tiden omedel-
bart därefter, skall inte anses som
diskriminering enligt denna artikels
mening.

3. Denna artikel skall inte hindra att
andra särskilda åtgärder vidtas i
syfte att undanröja faktiska brister i
jämställdhet.

102

4 Occupational activities which, by
reason of their nature or the context
in which they are carried out, can be
entrusted only to persons of a parti-
cular sex may be excluded from the
scope of this article or some of its
provisions. This provision is not to
be interpreted as requiring the Parti-
es to embody in laws or regulations
a list of occupations which, by rea-
son of their nature or the context in
which they are carried out, may be
reserved to persons of a particular
sex.

Articles 21 and 22

1 For the purpose of the application
of these articles, the term "workers’
representatives" means persons who
are recognised as such under natio-
nal législation or practice.

2 The terms "national législation
and practice" embrace as the case
may be, in addition to laws and
regulations, collective agreements,
other agreements between employ-
ers and workers’ representatives,
customs as well as relevant case
law.

3 For the purpose of the application
of these articles, the term
"undertaking" is understood as
referring to a set of tangible and
intangible components, with or
without legal personality, formed to
produce goods or provide services
for financial gain and with power to
determine its own market policy.

4 It is understood that religious
communities and their institutions
may be excluded from the applica-
tion of these articles, even if these
institutions are "undertakings" wit-
hin the meaning of paragraph 3
Establishments pursuing activities
which are inspired by certain ideals
or guided by certain moral con-
cepts, ideals and concepts which are
protected by national législation,
may be excluded from the applica-

4 Pourront étre exclues du champ
d'application du présent article, ou
de certaines de ses dispositions, les
activités professionnelles qui, en
raison de leur nature ou des condi-
tions de leur exercice, ne peuvent
étre confiées qu'å des personnes
d'un sexe donné. Cette disposition
ne saurait étre interprétée comme
obligeant les Parties ä arréter par la
voie législative ou réglementaire la
liste des activités professionnelles
qui, en raison de leur nature ou des
conditions de leur exercice, peuvent
étre réservées ä des travailleurs d'un
sexe déterminé.

Articles 21 et 22

1 Aux fins d'application de ces
articles, les termes «représentants
des travailleurs» désignent des per-
sonnes reconnues comme telles par
la législation ou la pratique natio-
nales.

2 Les termes «la législation et la
pratique nationales» visent, selon le
cas, outre les lois et les réglements,
les conventions collectives, d'autres
accords entre les employeurs et les
représentants des travailleurs, les
usages et les décisions judiciaires
pertinentes

3 Aux fins d'application de ces
articles, le terme «entreprise» est
interprété comme visant un en-
semble d'éléments matériels et im-
matériels, ayant ou non la person-
nalité juridique, destiné ä la pro-
duction de biens ou å la prestation
de services, dans un but écono-
mique, et disposant du pouvoir de
décision quant å son comportement
sur le marché.

4 II est entendu que les commu-
nautés religieuses et leurs institu-
tions peuvent étre exclues de I'ap-
plication de ces articles méme
lorsque ces institutions sont des
«entreprises» au sens du paragraphe

3. Les établissements poursuivant
des activités inspirées par certains
idéaux ou guidées par certains con-
cepts moraux, idéaux et concepts
protégés par la législation nationale,
peuvent étre exclus de 1'application

Prop. 1997/98:82

4. Arbetsuppgifter son^fgjrund av
sin art eller det sammanhang i vilka
de utförs endast kan anförtros till
personer av ettdera könet, får un-
dantas från tillämpningsområdet för
denna artikel eller vissa av dess
bestämmelser Denna bestämmelse
skall inte tolkas som ett krav på
partema att i lagar och förordningar
införa en förteckning över arbets-
uppgifter som på grund av sin art
eller det sammanhang i vilka de
utförs kan förbehållas personer av
ettdera könet

Artiklarna 21 och 22

1. Vid tillämpning av dessa artiklar
skall uttrycket arbetstagarrepresen-
tanter avse personer som erkänns
som sådana i enlighet med nationell
lagstiftning eller praxis.

2. Uttrycket nationell lagstiftning
eller praxis inbegriper i förekom-
mande fall, utöver lagar och andra
förordningar, kollektivavtal, andra
avtal mellan arbetsgivares och ar-
betstagares representanter, seder
och bruk samt relevant rättspraxis.

3. Vid tillämpning av dessa artiklar
skall uttrycket företag anses avse en
verksamhet bestående av konkreta
och abstrakta delar, vare sig den är
juridisk person eller ej, som bildats i
syfte att framställa varor eller er-
bjuda tjänster i vinstsyfte och med
befogenhet att fastställa sin egen
marknadspolitik.

4. Religiösa samfund och deras
institutioner far undantas från till-
lämpning av dessa artiklar även om
dessa institutioner är företag enligt
betydelsen i punkt 3 ovan. Inrätt-
ningar som bedriver verksamhet
som kännetecknas av vissa ideal
eller vägleds av bestämda moralbe-
grepp, ideal och begrepp som är
skyddade av nationell lagstiftning,
får undantas vid tillämpningen av
dessa artiklar i den utsträckning

Prop. 1997/98:82

tion of these articles to such an
extent as is necessary to protect the
orientation of the undertaking

5 It is understood that where in a
State the rights set out in these ar-
ticles are exercised in the various
establishments of the undertaking,
the Party concemed is to be consi-
dered as fulfilling the obligations
deriving from these provisions.

6 The Parties may exclude from the
field of application of these articles,
those undertakings employing less
than a certain number of workers, to
be determined by national legisla-
tion or practice.

Article 22

1 This provision affects neither the
powers and obligations of States as
regards the adoption of health and
safety regulations for workplaces,
nor the powers and responsibilities
of the bodies in charge of monito-
ring their application.

2 The terms "social and sociocultu-
ral services and facilities" are un-
derstood as referring to the social
and/or cultural facilities for workers
provided by some undertakings
such as welfare assistance, sports
fields, rooms for nursing mothers,
libraries, children’s holiday camps,
etc

Article 23, paragraph 1

For the purpose of the application
of this paragraph, the term "for as
long as possible" refers to the el-
derly person’s physical, psychologi-
cal and intellectual capacities.

Article 24

1 It is understood that for the pur-
poses of this article the terms
"termination of employment" and
"terminated" mean termination of
employment at the initiative of the
employer.

de ces articles dans la mesure
nécessaire pour protéger 1'orienta-
tion de 1'entreprise

5 11 est entendu que, lorsque dans
un Etat les droits énoncés dans les
présents articles sont exercés dans
les divers établissements de l'entre-
prise, la Partie concemée doit étre
considérée comme satisfaisant aux
obligations découlant de ces dispo-
sitions.

6 Les Parties pourront exclure du
champ d'application des présents
articles les entreprises dont les ef-
fectifs n'atteignent pas un seuil
déterminé par la législation ou la
pratique nationales.

Article 22

1 Cette disposition n'affecte ni les
pouvoirs et obligations des Etats en
matiére d'adoption de réglements
concemant 1'hygiéne et la sécurité
sur les lieux de travail, ni les
compétences et responsabilités des
organes chargés de surveiller le
respect de leur application.

2 Les termes «services et facilités
sociaux et socio-culturels» visent
les services et facilités de nature
sociale et/ou culturelle qu'offrent
certaines entreprises aux travailleurs
tels qu'une assistance sociale, des
terrains de sport, des salles d'allai-
tement, des bibliothéques, des colo-
nies de vacances, etc.

Article 23, paragraphe 1

Aux fins d'application de ce pa-
ragraphe, 1'expression «le plus
longtemps possible» se référe aux
capacités physiques, psycholo-
giques et intellectuelles de la per-
sonne ägée

Article 24

1 II est entendu qu'aux fins de cet
article le terme «licenciement»
signifie la cessation de la relation de
travail ä 1'initiative de 1'employeur.

som är nödvändig för atrskydda
företagets inriktning

5. När de rättigheter som anges i
dessa artiklar i en stat utövas på
företagets olika arbetsplatser skall
den berörda parten anses uppfylla
de skyldigheter som härrör från
dessa bestämmelser.

6 Parterna får undanta foretag med
färre än ett visst antal arbetstagare,
som skall bestämmas i enlighet med
nationell lagstiftning eller praxis,
från tillämpningen av dessa artiklar

Artikel 22

1. Denna bestämmelse skall varken
inverka på staternas befogenheter
och skyldigheter vad avser hälso-
och säkerhetsföreskrifter for arbets-
platser eller på de befogenheter och
skyldigheter som tillkommer de
organ som ansvarar for övervakning
och tillämpning av dessa.

2. Med uttrycken sociala och socio-
kulturella tjänster och arrangemang
skall avses de sociala och/eller
kulturella arrangemang som vissa
foretag tillhandahåller sina arbetsta-
gare, såsom personalvård, mo-
tionsanläggningar, amningsrum,
bibliotek, ferieläger för bam, m.m.

Artikel 23.1

Vid tillämpning av denna punkt
skall uttrycket så länge som möjligt
avse de äldres fysiska, mentala och
intellektuella förmåga

Artikel 24

1. Vid tillämpningen av denna arti-
kel skall uttrycket uppsägning anses
betyda upphörande av anställning
på arbetsgivarens initiativ.

10'

Prop. 1997/98:82

2 It is understood that this article
covers all workers but that a Party
may exclude from some or all of its
protection the following categories
of employed persons:

a workers engaged under a contract
of employment for a specified peri-
od of time or a specified task;

b workers undergoing a period of
probation or a qualifying period of
employment, provided that this is
determined in advance and is of a
reasonable duration;

c workers engaged on a casual
basis for a short period.

3 For the purpose of this article the
following, in particular, shall not
constitute valid reasons for termi-
nation of employment:

a trade union membership or parti-
cipation in union activities outside
working hours, or, with the consent
of the employer, within working
hours;

b seeking office as, acting or ha-
ving acted in the capacity of a wor-
kers’ representative;

c the filing of a complaint or the
participation in proceedings against
an employer involving alleged vio-
lation of laws or regulations or
recourse to competent administrati-
ve authorities;

d race, colour, sex, marital status,
family responsibilities, pregnancy,
religion, political opinion, national
extraction or social origin;

e matemity or parental leave;

f temporary absence from work due
to illness or injury.

2 II est entendu que cet article
couvre tous les travailleurs mais
qu'une Partie peut soustraire en-
tiérement ou partiellement de sa
protection les categories suivantes
de travailleurs salariés:

a les travailleurs engagés aux ter-
mes d'un contrat de travail portant
sur une période déterminée ou une
täche déterminée;

b les travailleurs effectuant une
période d'essai ou n'ayant pas la
période d'ancienneté requise, å
condition que la durée de celle-ci
soit fixée d'avance et qu'elle soit
raisonnable;

c les travailleurs engagés ä titre
occasionnel pour une courte pério-
de.

3 Aux fins de cet article, ne
constituent pas des motifs valables
de licenciement notamment:

a 1'affiliation syndicale ou la parti-
cipation å des activités syndicales
en dehors des heures de travail ou,
avec le consentement de 1'employ-
eur, durant les heures de travail;

b le fait de solliciter, d'exercer ou
d'avoir un mandat de representation
des travailleurs;

c le fait d'avoir déposé une plainte
ou participé å des procédures enga-
gées contre un employeur en raison
de violations alléguées de la légi-
slation, ou présenté un recours de-
vant les autorités administratives
compétentes;

d la race, la couleur, le sexe, 1'état
matrimonial, les responsabilités
familiales, la grossesse, la religion,
1'opinion politique, 1’ascendance
nationale ou 1’origine sociale;

e le congé de matemité ou le congé
parental;

f 1'absence temporaire du travail en
raison de maladie ou d’accident.

2 Denna artikel skall ames täcka
alla arbetstagare; en part får dock
undanta följande kategorier av ar-
betstagare frän att åtnjuta skydd av
alla eller några av bestämmelserna:

a) arbetstagare som anställs för viss
tid eller visst arbete,

b) arbetstagare som genomgår en
provanställning eller som tjänstgör
under en kvalificeringstid före fast
anställning, under förutsättning att
prövotiden eller kvalificeringstiden
har bestämts på förhand och är av
skälig varaktighet,

c) arbetstagare som anställs tillfäl-
ligt för en kort tid.

3. Vad avser denna artikel skall
följande omständigheter inte utgöra
giltigt skäl för uppsägning:

a) medlemskap i en facklig organi-
sation eller deltagande i facklig
verksamhet utom arbetstid eller,
med arbetsgivarens medgivande,
under arbetstid,

b) att någon kandiderar till, utövar
eller har utövat uppdrag som ar-
betstagarrepresentant,

c) att någon har gett in klagomål
eller deltagit i ett rättsligt förfarande
mot en arbetsgivare, vilket innebär
påstående om överträdelse av lag
eller annan förordning eller vänt sig
till behörig myndighet,

d) ras, hudfärg, kön, civilstånd,
familjeansvar, graviditet, religion,
politisk uppfattning, nationell här-
stamning eller socialt ursprung,

e) frånvaro från arbetet på grund av
moderskap eller föräldraledighet,

f) tillfällig frånvaro från arbetet på
grund av sjukdom eller skada.

105

4 It is understood that compensa-
tion or other appropriate relief in
case of termination of employment
without valid reasons shall be de-
termined by national laws or regu-
lations, collective agreements or
other means appropriate to national
conditions.

Article 25

1 It is understood that the compe-
tent national authority may, by way
of exemption and after Consulting
organisations of employers and
workers, exclude certain categories
of workers from the protection
provided in this provision by reason
of the special nature of their
employment relationship.

2 It is understood that the definition
of the term "insolvency" must be
determined by national law and
practice.

3 The workers’ claims covered by
this provision shall include at least:

a the workers’ claims for wages
relating to a prescribed period,
which shall not be less than three
months under a privilege system
and eight weeks under a guarantee
system, prior to the insolvency or to
the termination of employment;

b the workers’ claims for holiday
pay due as a result of work perfor-
med during the year in which the
insolvency or the termination of
employment occurred;

c the workers’ claims for amounts
due in respect of other types of paid
absence relating to a prescribed
period, which shall not be less than
three months under a privilege sys-
tem and eight weeks under a gua-
rantee system, prior to the insolven-
cy or the termination of the
employment.

4 II est entendu que 1'indemnité ou
toute autre réparation appropriée en
cas de licenciement sans motif va-
lable doit étre déterminée par la
législation ou la réglementation
nationales, par des conventions
collectives ou de toute autre ma-
niére appropriée aux conditions
nationales.

Article 25

1 L'autorité compétente peut å titre
exceptionnel et aprés consultation
des organisations d'employeurs et
de travailleurs exclure des catégori-
es déterminées de travailleurs de la
protection prévue dans cette dispo-
sition en raison de la nature particu-
liére de leur relation d'emploi

2 II est entendu que le terme
«insolvabilité» sera défini par la loi
et la pratique nationales.

3 Les créances des travailleurs sur
lesquelles porte cette disposition
devront au moins comprendre:

a les créances des travailleurs au
titre des salaires afférents ä une
période déterminée, qui ne doit pas
étre inférieure ä trois mois dans un
systéme de privilége et å huit se-
maines dans un systéme de garantie,
précédant 1'insolvabilité ou la ces-
sation de la relation d'emploi;

b les créances des travailleurs au
titre des congés payés dus en raison
du travail effectué dans le courant
de 1'année dans laquelle est surve-
nue 1'insolvabilité ou la cessation de
la relation d'emploi;

c les créances des travailleurs au
titre des montants dus pour d'autres
absences rémunérées afférentes å
une période déterminée, qui ne doit
pas étre inférieure a trois mois dans
un systéme de privilége et ä huit
semaines dans un systéme de ga-
rantie, précédant 1'insolvabilité ou la
cessation de la relation d'emploi.

Prop. 1997/98:82

4. Det skall anses att'ei<§iomisk
ersättning eller annan vederbörlig
gottgörelse vid uppsägning utan
giltigt skäl skall bestämmas i enlig-
het med nationella lagar eller för-
ordningar, kollektivavtal eller på
annat sätt som är tillämpligt enligt
de nationella förhållandena.

Artikel 25

1 Det skall anses att en behörig
nationell myndighet kan, genom
undantag och efter samråd med
arbetsgivarnas och arbetstagarnas
organisationer, utesluta vissa kate-
gorier av arbetstagare från det
skydd som avses i denna bestäm-
melse på grund av den speciella
arten av deras anställningsförhål-
landen.

2 Det skall anses att definitionen av
uttrycket insolvens skall fastställas i
enlighet med nationell lagstiftning
och praxis.

3. Arbetstagarnas fordringar som
täcks av denna bestämmelse skall

omfatta minst

a) lönefordringar som gäller lön för
en bestämd period, som inte får vara
kortare än tre månader enligt ett
system med förmånsrätt och åtta
veckor enligt ett garantisystem, före
insolvensen eller upphörande av
anställningen,

b) fordringar avseende innestående
semesterlön som grundar sig på
arbete utfört under året då insolven-
sen inträffade eller anställningen
upphörde,

c) fordringar på innestående ersätt-
ning avseende andra slag av betald
frånvaro härrörande från en be-
stämd period som inte får vara kor-
tare än tre månader enligt ett system
med förmånsrätt och åtta veckor
enligt ett garantisystem, före insol-
vensen eller upphörande av anställ-
ningen.

106

Prop. 1997/98:82

4 National laws or regulations may
limit the protection of workers’
claims to a prescribed amount,
which shall be of a socially accep-
table level.

4 Les législations et réglementa-
tions nationales peuvent limiter la
protection des créances des travail-
leurs å un montant déterminé qui
devra étre d'un niveau socialement
acceptable.

Bilaga 5

4. Nationella lagar och förordningar

får begränsa det skydd som ges
arbetstagares fordringar till ett be-
stämt belopp vilket skall ligga på en

socialt acceptabel nivå.

Article 26

It is understood that this article does
not require that législation be enac-
ted by the Parties.

It is understood that paragraph 2
does not cover sexual harassment.

Article 27

It is understood that this article
applies to men and women workers
with family responsibilities in rela-
tion to their dependent children as
well as in relation to other members
of their immediate family who cle-
arly need their care or support whe-
re such responsibilities restrict their
possibilities of preparing for, ente-
ring, participating in or advancing
in economic activity. The terms
"dependent children" and "other
members of their immediate family
who clearly need their care and
support" mean persons defined as
such by the national législation of
the Party concemed.

Articles 28 and 29

For the purpose of the application
of this article, the term "workers’
representatives" means persons who
are recognised as such under natio-
nal législation or practice.

Part III

It is understood that the Charter
contains legal obligations of an
intemational character, the applica-
tion of which is submitted solely to
the supervision provided for in Part
IV thereof

Article 26

Il est entendu que cet article n'obli-
ge pas les Parties å promulguer une
législation.

Il est entendu que le paragraphe 2
ne couvre pas le harcélement sexu-
el.

Article 27

Il est entendu que cet article
s'applique aux travailleurs des deux
sexes ayant des responsabilités
familiales å 1'égard de leurs enfants
å charge ainsi qu'ä 1'égard d'autres
membres de leur famille directe qui
ont manifestement besoin de leurs
soins ou de leur soutien, lorsque ces
responsabilités limitent leurs possi-
bilités de se préparer å 1'activité
économique, d'y accéder, d'y parti-
ciper ou d'y progresser. Les termes
«enfants å charge» et «autre
membre de la famille directe qui a
manifestement besoin de soins et de
soutien» s'entendent au sens défini
par la législation nationale des Par-
ties.

Articles 28 et 29

Aux fins d'application de ces artic-
les, le terme «représentants des
travailleurs» désigne des personnes
reconnues comme telles par la légi-
slation ou la pratique nationales.

Partie III

Il est entendu que la Charte conti-
ent des engagements juridiques de
caractére intemational dont 1'appli-
cation est soumise au seul contröle
visé par la partie IV.

Artikel 26

Denna artikel skall inte anses på-
fordra lagstiftning av partema.

Punkt 2 skall inte anses omfatta
sexuella trakasserier.

Artikel 27

Denna artikel skall anses vara till-
lämplig för manliga och kvinnliga
arbetstagare med familjeansvar för
egna av dem beroende barn samt för
annan medlem av den närmaste
familjen som påtagligt behöver
deras omvårdnad eller stöd där
sådant ansvar begränsar deras möj-
ligheter att förbereda, engagera sig
i, delta i eller förkovra sig i för-
värvsverksamhet. Begreppen bero-
ende barn och andra medlemmar av
den närmaste familjen som påtagligt
behöver deras omvårdnad och stöd
avser personer som definieras som
sådana i den berörda statens natio-
nella lagstiftning.

Artiklarna 28 och 29

Vid tillämpning av dessa artiklar
betyder begreppet arbetstagarrepre-
sentanter personer som erkänns som
sådana i enlighet med nationell
lagstiftning eller praxis.

DEL III

Stadgan innebär en rättslig, interna-
tionell förpliktelse vars uppfyllande
uteslutande är underställt den över-
vakning som avses i dess del IV.

107

Article A, paragraph 1
Article A, paragraphe 1
Artikel A 1

Prop. 1997/98:82

Bilaga 5

It is understood that the numbered
paragraphs may include articles
consisting of only one paragraph.

Article B, paragraph 2

For the purpose of paragraph 2 of
Article B, the provisions of the
revised Charter correspond to the
provisions of the Charter with the
same article or paragraph number
with the exception of:

a Article 3, paragraph 2, of the
revised Charter which corresponds
to Article 3, paragraphs 1 and 3, of
the Charter;

b Article 3, paragraph 3, of the
revised Charter which corresponds
to Article 3, paragraphs 2 and 3, of
the Charter;

c Article 10, paragraph 5, of the
revised Charter which corresponds
to Article 10, paragraph 4, of the
Charter;

d Article 17, paragraph 1, of the
revised Charter which corresponds
to Article 17 of the Charter.

Part V

Article E

A differential treatment based on an
objective and reasonable justifica-
tion shall not be deemed discrimi-
natory.

Article F

The terms "in time of war or other
public emergency" shall be so un-
derstood as to cover also the threat
of war.

Article I

It is understood that workers exclu-
ded in accordance with the appen-
dix to Articles 21 and 22 are not
taken into account in establishing
the number of workers concemed.

Il est entendu que les paragraphes
numérotés peuvent comprendre des
articles ne contenant qu'un seul
paragraphe.

Article B, paragraphe 2

Aux fins du paragraphe 2 de 1'article
B, les dispositions de la Charte
révisée correspondent aux disposi-
tions de la Charte qui portent le
méme numéro d'article ou de pa-
ragraphe, å 1'exception:

a de 1'article 3, paragraphe 2, de la
Charte révisée qui correspond ä
1'article 3, paragraphes 1 et 3, de la
Charte;

b de 1'article 3, paragraphe 3, de la
Charte révisée qui correspond ä
1’article 3, paragraphes 2 et 3, de la
Charte;

c de 1'article 10, paragraphe 5, de la
Charte révisée qui correspond å
1'article 10, paragraphe 4, de la
Charte;

d de 1'article 17, paragraphe 1, de la
Charte révisée qui correspond ä
1'article 17 de la Charte.

Partie V

Article E

Une différence de traitement fondée
sur un motif objectif et raisonnable
n'est pas considérée comme discri-
minatoire.

Article F

Les termes «en cas de guerre ou en
cas d'autre danger public» seront
interprétés de maniére ä couvrir
également la menace de guerre.

Article I

Il est entendu que les travailleurs
exclus conformément å 1'annexe des
articles 21 et 22 ne sont pas pris en
compte lors de 1'établissement du
nombre des travailleurs intéressés.

Det skall anses att de numrerade
punkterna lår innehålla artiklar
bestående av endast en punkt.

Artikel B 2

Med avseende på artikel B 2 mot-
svarar bestämmelserna i den revide-
rade stadgan bestämmelserna i stad-
gan med samma nummer på artiklar
och punkter med undantag för

a) artikel 3.2 i den reviderade stad-
gan, som motsvarar stadgans artikel
3.1 och 3 3,

b) artikel 3.3 i den reviderade stad-
gan, som motsvarar stadgans artikel
3 2 och 3 3,

c) artikel 10.5 i den reviderade
stadgan, som motsvarar stadgans
artikel 10.4,

d) artikel 17 1 i den reviderade
stadgan, som motsvarar stadgans
artikel 17.

DELV

Artikel E

En differentierad behandling som är
objektivt och skäligt motiverad skall
inte anses vara diskriminerande

Artikel F

Begreppet krig eller annat nationellt
kristillstånd skall också täcka krigs-
hot.

Artikel I

Arbetstagare som är uteslutna i
enlighet med tillägget till artiklarna
21 och 22 skall inte medräknas vid
beräkning av antalet berörda ar-
betstagare.

10J

Prop. 1997/98:82

Bilaga 5

Article J

Article J                           Artikel J

The term "amendment" shall be
extended so as to cover also the
addition of new articles to the
Charter.

Le terme «amendement» sera en-    Begreppet ändring skall utsträckas

tendu de maniére ä couvrir égale-    till att täcka även införande av nya

ment 1'inclusion de nouveaux artic- artiklar i stadgan.

les dans la Charte.

109

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

EXPLANATORY REPORT

Introduction

1.      On 5 November 1990 an Informal Ministertal Conference on human rights was held in Rome. One
of the topics discussed was the European Social Charter, with the result that the Council of Europé s
Committee of Ministers was invited to take the necessary steps so that a detailed study of the role, contents
and operation of the European Social Charter might be undertaken as soon as possible.

2.      At their 449th meeting (November-December 1990), the Ministers' Deputies decided to authorise
the convening of an ad hoc committee, the Committee on the European Social Charter (Charte-Rel). Under
its terms of reference, the Committee was instructed to make proposals for improving the effectiveness of
the European Social Charter, and particularly the functioning of its supervisory machinery.

3.      The Committee was composed of experts appointed by each member State. Its meetings were
attended in a non-voting capacity by representatives of the Parliamentary Assembly, the Intemational Labour
Organisation, the European Trade Union Confederation and the Union of Industrial and Employers'
Confederations of Europé. The Committee of Independent Experts and the Govemmental Committee of the
European Social Charter were also involved in the work along with several other Council of Europé
committees.

4.      At its twelfth meeting (10-14 October 1994), the Charte-Rel Committee adopted a draft Revised
European Social Charter and decided to submit it to the Committee of Ministers for adoption.

5.      After Consulting the Committee of Independent Experts and the Parliamentary Assembly, the
Committee of Ministers adopted the text entitled the Revised European Social Charter on 3 April 1996 and
opened it for signature on 3 May 1996.

6.      According to the practice of the Council of Europé, this explanatory report has no binding value
and was drafted only with a view to explaining the content of the Revised Charter. The Committee of
Ministers authorised its publication when adopting the Revised European Social Charter.

7.      From the outset, the aim has been that amendments to the text of the Charter should not represent a
lowering of the level of protection provided for therein. It was also agreed that the reform would involve
taking account both of developments in social and economic rights as reflected in other intemational
instruments and in the législation of member States and also of social problems not covered by the other
intemational instruments in force. Furthermore, all amendments were to be made bearing in mind the need
to ensure equal treatment of men and women.

8.      The Revised European Social Charter takes account of developments in labour law and social
policies since the Charter was drawn up in 1961. The Revised Charter is a comprehensive intemational
treaty which brings together in a single instrument all the rights guaranteed in the Charter and the 1988
Additional Protocol, along with the amendments to these rights and the new rights adopted by the
Charte-Rel Committee.

The Revised Charter has been drafted in such a way as to be autonomous, but with the same
supervisory machinery as the Charter. It does not conflict with the Charter but is intended to eventually
replace it.

110

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

9.      The Revised Charter presents Parts I and II in the same way as they are presented in the Charter
and the 1988 Additional Protocol, adding the new rights at the end of each part. This presentation was
deemed preferable since it had the advantage of being familiar, of avoiding confusion with the original texts
and the existing case law and of facilitating the presentation of national reports. This will also allow new
rights to be added in the future without changing the structure of the text.

10.     The Revised European Social Charter does not provide for denunciation of the former Charter.
However, if a Contracting State accepts the provisions of the Revised Charter, the corresponding provisions
of the initial Charter and its Protocol cease to apply to that State. In this way, States are not simultaneously
bound by undertakings at different levels.

11.     The terminology used in the Revised Charter is in conformity with the model final clauses adopted
by the Committee of Ministers in 1981, in particular the term “Contracting Party” in the Charter has been
replaced by “Party”.

Part I

12.     This part corresponds to Part I of the Charter. Similarly to this Part I, it contains a general statement
of rights and principles setting out the aim for the policy of the Parties and each point of Part I corresponds
to the Article of Part II with the same number.

13.     As in the case of the Charter, Part I contains a declaration of a political nature which has to be
accepted as a whole, irrespective of whether the corresponding provisions of Part II are accepted or not.

14.     The wording of points 8, 15 and 17 has been brought into line with the revised Articles 8, 15 and
17. The amendments made to Articles 2, 3, 7, 10, 11, 12 and 19 have not required that any changes be
made to Part I.

15.     Points 20 to 23 have been taken from the 1988 Additional Protocol to the Charter and have not
been amended.

16.     Points 24 to 31 correspond to the new Articles contained in the Revised Charter.

Part II

17.     Part H contains the economic and social rights provided for by the Revised European Social
Charter. As in the case of the Charter, those rights may be accepted selectively, subject to a minimum
number of acceptances (see Article A below).

18.     As there is no explanatory report to the Charter, it was considered preferable not to explain the
rights contained in Part H of the Revised Charter. Only the differences with the Charter will therefore be
mentioned, as well as the new provisions set out.

19.     Articles 1 to 19 reproduce the text of the corresponding Articles of the Charter with the following
differences:

Article 1 - The right to work

20.    No amendment.

111

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

Article 2 - The right to just conditions of work

21.     Two paragraphs have been amended (paragraphs 3 and 4), the others remain unchanged:

Paragraph 3

22.     This provision provides for an increase in annual holidays, from the two weeks provided by th-
Charter to four weeks.

Paragraph 4

23.     This provision, which in the Charter provides for additional paid holidays or reduced working hour
for workers engaged in dangerous or unhealthy occupations, has been amended so as to reflect present-da;
policies which aim to eliminate the risks to which workers are exposed. The idea is that additional pai«
holidays or reduced working hours should only be provided where it has not been possible to eliminate o
reduce sufficiently the risks inherent in dangerous or unhealthy occupations. This provision should be see>
as a complement to the revised Article 3, which emphasises the prevention of occupational accidents.

24.    Two new paragraphs have been added:

Paragraph 6

25.     The obligation on the Parties under this paragraph is to ensure that workers are informed about th«
essential aspects of their contract or employment relationship.

26.     The “essential aspects” of the contract or employment relationship of which workers shall b«
informed have not been specified in the provision. However, reference as to the minimum requirements ii
this respect may be found in European Community Directive (91/533) on an employer's obligation to inforn
employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (Article 2). In principh
the provision covers all workers, but the appendix stipulates that two exceptions can be made, nameb
Parties may provide that the provisions shall not apply to workers whose contract of employment covers .
very short period of time or whose contract or employment relationship is of a casual or of a specific nature
provided it is justified by objective considerations.

Paragraph 7

27.     The general recognition of the fact that night work places special constraints on workers, both met
and women led to the inclusion of this paragraph in the Revised Charter. Furthermore, whereas Article 8
paragraph 4.a of the Charter provided that the employment of women workers in general for night work ii
industrial employment should be regulated, the corresponding provision in the Revised Charter protect!
women only in the case of matemity. The other women previously protected by Article 8, paragraph 4.a o:
the Charter are therefore now covered by Article 2, paragraph 7 of the Revised Charter on the samt
conditions as men, in conformity with the principle of equality. It should however be pointed out that th«
new provision does not require the existence of regulations.

28.     The provision contains no definition of night work, which is to be provided by national legislatiot
or practice.

1]

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

Artide 3 - The right to safe and healthy working conditions

29.    This Article contains two new paragraphs (paragraphs 1 and 4) and two paragraphs (paragraphs 2
and 3) which, together with the new preamble of the Article correspond, respectively, to Article 3, para-
graphs 1 and 3 of the Charter and to Article 3, paragraph 2 and 3 of the Charter.

30.     The requirement for consultation with employers' and workers' organisations which is contained in
Article 3, paragraph 3 of the Charter has been included in the preamble of Article 3 of the Revised Charter
and consequently applies to the four paragraphs contained in Article 3 of this instrument.

Paragraph 1

31.     This paragraph obliges the Parties to formulate, implement and periodically review a coherent
national policy on occupational safety, occupational health and the working environment. It emphasises that
the aim of this policy shall be to improve occupational safety and health and to prevent accidents and injury
to health, inter alia, by minimising risks.

Paragraph 2

32.     This paragraph corresponds to Article 3, paragraphs 1 and 3 of the Charter.

Paragraph 3

33.     This paragraph corresponds to Article 3, paragraphs 2 and 3 of the Charter.

Paragraph 4

34.     This provision provides that the Parties shall promote the progressive development of occupational
health services for all workers with essentially preventive and advisory functions.

35.     The terms “occupational health services” shall include the French concept of médecine du travail.

36.     In the appendix it is provided that for the purposes of this provision the function, organisation and
conditions of operation of occupational health services shall be detertnined by national laws or regulations,
collective agreements or other means appropriate to national conditions.

Article 4 - The right to a fair remuneration

37.    No amendment.

Article 5 - The right to organise

38.    No amendment.

Article 6 - The right to bargain collectively

39.    No amendment.

Article 7 - The right of children and young persons to protection

40.    Three paragraphs have been amended (paragraphs 2, 4 and 7), the others remain unchanged:

113

8 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 82

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

Paragraph 2

41.     The minimum age required by this provision for admission to employment in prescribed occupations
regarded as dangerous or unhealthy, which was not specified by the Charter, has been fixed at 18 years irs
the Revised Charter. This provision has been inspired by the Council of the European Communities
Directive 94/33 on the protection of young people at work.

Paragraph 4

42.     The minimum age-limit provided for by this provision for regulation of the working hours has been
raised to 18 years as compared to the 16 years provided for in the Charter.

Paragraph 7

43.     The length of annual holidays with pay for young workers has been increased, from the three weeks
provided in the Charter to four weeks.

Article 8 - The right of employed women to protection of materaity

44.     In order to take into account the principle of equality, this Article, which corresponds to Article 8 of
the Charter, has been modified so as to protect women exclusively in the case of matemity. This is a result,
inter alia, of the changes made to the heading and to the introductory sentence. As stated in the heading of
the provision it applies only to employed women.

45.     Three paragraphs have been amended (1, 2 and 4), paragraph 3 remains unchanged:

Paragraph 1

46.     As compared to the Charter, the length of matemity leave has been increased from twelve to
fourteen weeks.

Paragraph 2

47.     This provision of the Revised Charter extends the minimum period of protection against dismissal
for pregnant women as compared to the corresponding provision of the Charter. The period runs from the
time a woman notifies her employer that she is pregnant until the end of her matemity leave.

48.     There are some exceptions to the protection against dismissal during this period. These exceptions
have been included in an appendix to the provision. They cover, inter alia, cases of serious misconduct,
cases in which the enterprise ceases to operate and cases in which the period prescribed in the employment
contract has expired. These exceptions correspond to the case law of the Committee of Independent Experts.

11

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

Paragraph 4

49.     This paragraph amends Article 8, paragraph 4.a of the Charter. The basic idea behind it, which has
been taken from ILO Convention No. 171 (Night Work) of 1990 and from European Community Directive
92/85 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of
pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding, is that regulations on the
employment of women for night work are needed only in the case of matemity. It is thus more restrichve
than Article 8, paragraph 4.a of the Charter, which concems the regulation of night work for women in
general, but at the same time it is wider in its scope as it is not limited to regulating night work for women
in industrial employment. Article 2, paragraph 7 offers protection for both men and women performing night
work.

50.    The definition of the women workers covered by the provision has been inspired by European
Community Directive 92/85. “Pregnant women” in this context shall mean pregnant workers who inform
their employer of their condition, in accordance with national législation and/or practice. By “women who
have recently given birth” is meant workers who have recently given birth within the meaning of national
législation and/or national practice and who inform their employer of their condition in accordance with that
législation and/or practice. Finally, “women who are nursing their infants” refers to workers who are
breastfeeding within the meaning of national législation and/or national practice and who inform their
employer of their condition in accordance with that législation and/or practice.

Paragraph 5

51.     This paragraph, which amends Article 8, paragraph 4.b of the Charter, limits the prohibition of
employment of women in underground mining and in all other work which is unsuitable by reason of its
dangerous, unhealthy or arduous nature to the case of matemity as defrned in the preceding paragraph. It
requires Parties to take appropriate measures to protect the employment rights of the women concemed. By
this it has been understood that such workers should be given the possibility to transfer to suitable work, or
to be granted leave from work if a transfer is not feasible, with the payment of salary or other adequate
allowance and without loss of status, seniority or access to promotion.

Article 9 - The right to vocational guidance

52.    No amendment.

Article 10 - The right to vocational training

53.    One paragraph has been added (paragraph 4); the others remain unchanged, therefore paragraph 4 of
the Charter has become paragraph 5 of the Revised Charter.

Paragraph 4

54.     The idea behind this new paragraph, which has been added to Article 10, is that it is necessary to
adopt “special” measures for the retraining and reintegration of the long-term unemployed, as their
possibilities of re-entering the labour market are particularly few.

Article 11 - The right to protection of health

55.    One paragraph has been amended (paragraph 3); the others remain unchanged:

115

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

Paragraph 3

56.     This paragraph corresponds to Article 11, paragraph 3 of the Charter, with the addition of the word
“and accidents”. What is required from the Parties is to follow a policy of accident prevention. but each
State will be able to decide on its own measures to that end.

Article 12 - The right to social security

57.     One paragraph has been amended (paragraph 2); the others remain unchanged:

Paragraph 2

58.     Reference is made in this paragraph to the European Code of Social Security. The difference
between ILO Convention No. 102 and the European Code of Social Security relätes to the minimum
requirements as to how many parts must be accepted for the ratification of these instruments (three for the
Convention; six for the Code). The ratification of the Revised Code requires a higher standard of social
security than is required for the ratification of ILO Convention No. 102.

59.     The authors of the text considered that the European Code of Social Security (Revised) could be
taken into account in relation to Article 12, paragraph 3.

Article 13 - The right to social and medical assistance

60.    No amendment.

Article 14 - The right to benefit from social welfare services

61.    No amendment.

Article 15 — The right of persons with disabilities to independence, social integration and participation
in the life of the community

62.     Article 15 has been amended.

63.     The protection of the disabled afforded by this Article has been extended as compared to that
afforded by Article 15 of the Charter, as it no longer applies only to vocational rehabilitation but to the right
of persons with disabilities to independent social integration, personal autonomy and participation in the life
of the community in general. The words “effective exercise of the right to independence” contained in the
introductory sentence to the provision imply, inter alia, that disabled persons should have the right to an
independent life.

64.     Under this provision Parties must aim to develop a coherent policy for people with disabilities. The
provision takes a modem approach to how the protection of the disabled shall be carried out, for example by
providing that guidance, education and vocational training be provided whenever possible in the framework
of general schemes rather than in specialised institutions, an approach which corresponds to that of
Recommendation No. R (92) 6 of the Committee of Ministers of the Council of Europé. It not only provides
the possibility, but to a large extent obliges Parties to adopt positive measures for the disabled.

65.     It is understood that the term “sheltered employment” in paragraph 2 also covers working
co-operatives.

11

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

Article 16 - The right of the family to social, legal and economic protection

66.     The text of the Article itself has not been amended, although as the protection offered to “mothers”
by Article 17 of the Charter has not been maintained in the new version of Article 17 contained in the
Revised Charter, Article 16 of the latter instrument will now cover this group. It must be pointed out that
the “mothers” in question may be single parents, but they may also be living in a couple. The protection
particularly concems women who are not covered by Article 8 and/or who are not covered by any social
security scheme providing the necessary fmancial assistance during a reasonable period before and after
confinement, as well as adequate medical care during confinement.

67.     The Revised Charter contains a statement in the appendix to this provision, to the effect that the
protection afforded by it also covers single-parent families.

Article 17 - The right of children and young persons to social, legal and economic protection

68.     Article 17 has been amended.

69.     Whereas the general protection of children in the Charter is contained in Article 7, which refers
almost exclusively to the protection of children at work, this Article of the Revised Charter offers protection
for children and young persons outside the context of work and addresses the special needs arising from
their vulnerability.

70.     This provision protects children, irrespective of such factors as their birth status and the marital
status of their parents. In confirmation of the case law of the Committee of Independent Experts, according
to which certain rights such as the right of children to inheritance are covered by Article 17 of the Charter,
the word “legal” has been added to its title.

71.     The appendix to Article 17 defines the scope of the provision in that it covers all persons below the
age of 18 years, unless under the law applicable to the child majority is attained earlier. The provision
covers these children without prejudice to the other specific provisions provided by the Charter, particularly
Article 7.

Paragraph 1

72.     The word “parents” in paragraph l.a should be understood as also including legal guardians or other
individuals legally responsible for the child.

Paragraph 2

73.     Under this paragraph, children and young persons have the right to access to free primary and
secondary education, which does not imply that they have a right to exercise this right for example in a
private school.

74.     It follows from the appendix that this paragraph does not imply an obligation to provide compulsory
education up to the age of 18 years. The reason that there is no mention of compulsory education in the
paragraph itself is that in some States only primary education is compulsory, whereas in others secondary
education is also compulsory.

Article 18 - The right to engage in a gainful occupation in the territory of other Parties

75.    No amendment.

117

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

Article 19 - The right of migrant workers and their families to protection and assistance

76.    Paragraphs 1 to 10 have not been amended.

Paragraph 6

77.     Only the appendix to paragraph 6, which gives the definition of the term “family of a foreign
worker”, has been amended as compared to the appendix to the corresponding provision of the Charter.
Instead of covering the migrant worker's wife, it now covers the spouse of the migrant worker, whether a
wife or a husband. Furthermore, the appendix now provides that unmarried children of migrant workers are
covered as long as they are considered to be minors by the receiving State and are dependent on the migrant
worker. This amendment has been added as the age of majority is 18 years in most Contracting Parties,
whereas the Charter provides for an age-limit of 21 years for the entry of children of migrant workers. The
words “at least” have been maintained to indicate that States may decide to extend the notion of the family
of the migrant worker.

78.    Two new paragraphs have been added:

Paragraph 11

79.     This paragraph has been considered important for the protection of migrant workers' health and
safety at work and for the guarantee of their rights in other respects relating to work, as well as in
facilitating their integration and that of their families.

Paragraph 12

80.     The underlying reason for this paragraph is the importance for the children of migrant workers of
maintaining their cultural and linguistic heritage, inter alia, in order to provide them with a possibility of
reintegration if and when the migrant worker retums home.

81.     Articles 20 to 23 correspond to the provisions of Articles 1 to 4 of the Additional Protocol of 1988.
Paragraphs 2, 3 and 4 of Article 1, paragraph 2 of Article 2 and paragraph 2 of Article 3 have been moved
to the appendix for the purposes of harmonisation. This change does not affect the nature and scope of the
legal obligations accepted under these provisions.

82.     The explanatory report to the Additional Protocol of 1988 remains relevant.

83.     Articles 24 to 31 are new provisions which guarantee the following rights:

Article 24 - The right to protection in cases of termination of employment

84.     This provision, which must be accepted in its entirety, sets out two general principles:

a the right not to be dismissed unless there are valid grounds;

b       the right to adequate compensation or other relief in cases of unfair dismissal.

85.     It further establishes the right for a worker who considers that his rights under paragraph a have
been interfered with to an appeal to obtain, if appropriate, his rights under paragraph b.

86.    The provision has been inspired by ILO Convention No. 158 (Termination of Employment) of 1982.
As to the nature of the impartial body mentioned in the last paragraph of the Article, reference is made to
Article 8 of the ILO Convention.

11!

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

87.     The appendix clarifies the terms “termination of employment” and “terminated” which shall mean
termination of employment at the initiative of the employer.

88.     The second paragraph of the appendix deals with the scope ratione personae of the provision. It
makes it possible for the Parties to exclude some categories of employed persons from its scope.

89.     The third paragraph of the appendix contains a non-exhaustive list of non-valid grounds for
termination of employment.

90.     The fourth paragraph of the appendix clarifies that compensation or other appropriate relief in case
of termination of employment without valid reasons shall be determined by national laws or regulations,
collective agreements or other means appropriate to national conditions.

Article 25 - The right of workers to the protection of their claims in the event of the insolvency of
their employer

91.     This provision has been inspired by ILO Convention No. 173 (Protection of Workers' Claims
(Employers' insolvency)) of 1992 and of European Community Directive 80/987 on the approximation of the
laws of the member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their
employer. It lays down the general principle of the right of workers to protection of their claims in the event
of the insolvency of their employer.

92.     It provides not only for the possibility of a guarantee institution, but also for any other form of
protection. The possibility of a combination of the existence of privileges and of an organisation to
guarantee the payment of salaries is not excluded by this provision. In fact, a guarantee institution alone
ensures the protection of workers as it secures the payment of salaries owed provided that they are superior
to the assets of the enterprise. The establishment of such an institution, which will take over the rights of the
workers to whom it has paid an advance, is perfectly compatible with a system of privileges.

93.     The first paragraph of the appendix prescribes that certain categories of workers may be excluded
by reason of the special nature of their employment relationship. The workers concemed are particularly
public employees and managerial staff in small undertakings.

94.     The second paragraph of the appendix States that the term “insolvency” must be determined by
national law and practice. It is understood that this term shall include situations in which proceedings have
been opened relating to an employeris assets with a view to the collective reimbursement of his creditors,
but may also apply to other situations in which workers' claims cannot be paid by reason of the financial
situation of the employer, for example, where the amount of the employers assets is recognised as being
insufficient to justify the opening of insolvency proceedings.

95.     The third paragraph of the appendix sets out the minimum requirement according to which claims
shall be protected. The “other types of paid absence” referred to in sub-paragraph c have the same sense as
in the ILO Convention.

96.     Finally, the fourth paragraph of the appendix provides that national laws or regulations may limit
the protection of workers' claims to a prescribed amount, which must nevertheless be of a socially
acceptable level.

119

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

Article 26 - The right to dignity at work

97.     The purpose of this Article is to guarantee workers the right to dignity at work and in connection
with work. It emphasises the promotion of awareness and prevention of sexual harassment and victimisation,
but does not require that Parties ensure protection against such conduct. In addition, it follows from the
appendix that Parties do not need to enact législation. However, they are required to take “all appropriate
measures” to protect workers.

98.     The two paragraphs contained in the Article may be accepted separately.

Paragraph 1

99.     This paragraph deals exclusively with sexual harassment, which may be defined as unwanted
conduct of a sexual nature, or other conduct based on sex affecting the dignity of workers, including the
conduct of superiors and colleagues.

Paragraph 2

100.    This paragraph aims at forms of victimising conduct affecting the right to dignity at work
(victimisation, defined as bullying) other than sexual harassment and has been defined in the text of the
provision itself. The definition has been taken from existing national regulations dealing with this problem
and comprises recurrent reprehensible or distinctly negative and offensive acts by superiors and colleagues
affecting the dignity of a worker in the workplace or in relation with work. An example illustrating this
would be that of a worker who for reasons of hostility on the part of the employer and/or his colleagues, is
systematically excluded from discussions relating to the organisation of work to which his colleagues are
invited to take part. Another example could be not giving a worker an Office or duties corresponding to his
grade and functions for similar reasons.

101.    The appendix spécifiés that this paragraph does not cover sexual harassment.

Article 27 - The right of workers with family responsibilities to equal opportunities and equal
treatment

102.    This provision provides for equality of opportunity and treatment for workers with family
responsibilities. It has been inspired by ILO Convention No. 156 (Workers with Family Responsibilities) of
1981 as well as Recommendation No. 165 (Workers with Family Responsibilities) of 1981.

103.    The appendix to this Article gives a definition of men and women workers with family
responsibilities. It refers to national législation for a definition of the terms “dependent children” and “other
members of their immediate family who clearly need their care and support”.

Paragraph 1

104.    The term “appropriate” in this paragraph shall mean suitable to national conditions and possibilities.

105.    Sub-paragraph b corresponds to Article 4, paragraph b of the ILO Convention.

12

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

Article 28 - The right of workers' representatives to protection in undertaking and facilities to be
accorded to them

106.    This provision of the Revised Charter aims to protect workers' representatives in the enterprise, a
group which is not covered by Article 5 unless the representative is also a trade union representative. The
provision has been inspired by ILO Convention No. 135 (Workers' Representatives) of 1971.

107.    A definition of the term “workers' representatives” is given in the appendix to the Article which
describes it as meaning persons who are recognised as such under national législation or practice. This
definition is based on that of the appendix to Articles 21 and 22. It is understood that national législation or
practice may provide that workers' representatives are elected representatives or trade union delegates.

108.    Sub-section b of the Article, which corresponds to Article 2 of the ILO Convention, provides that
workers' representatives shall be afforded such facilities as will enable them to carry out their functions. The
only limitation in the context of the Revised Charter is that account shall be taken of the industrial relations
system of the country and the needs, size and capabilities of the undertaking concemed. Examples of
facilities to be granted to workers’ representatives may be found in ILO Recommendation No. 143 (Workers'
Representatives) of 1971.

Article 29 - The right to information and consultation in collective redundancy procédures

109.    Under this Article the Parties undertake to ensure that employers inform and consult workers'
representatives prior to collective redundancies. When drafting this Article the Committee examined
European Community Directive 92/56 of 1992 amending Directive 75/129 on the approximation of the laws
of the member States relating to collective redundancies as well as ILO Convention No. 158 (Termination of
Employment) of 1982. The information and consultation shall concem the possibilities of avoiding collective
redundancies, limiting their number or mitigating their consequences. Recourse to social measures providing
aid for redeploying or retraining the workers concemed is mentioned as an example of ways of mitigating
the consequences of collective redundancies.

110.    It is understood that recourse to social measures in this context is not solely the responsibility of the
employer.

111.    A definition of the term “workers' representatives” is given in the appendix to the Article as
meaning persons recognised as such under national législation or practice. This definition is based on that of
the appendix to Articles 21 and 22.

Article 30 - The right to protection against poverty and social exclusion

112.    This Article provides for a comprehensive and co-ordinated approach, with relief of poverty and
social exclusion as the essential and explicit aim. It also provides that measures corresponding to this
approach are reviewed and adapted to new situations.

113.    The purpose of the Article is not to repeat the juridical aspects of the protection covered by other
Articles of the Revised Charter although Parties may naturally refer to information given in respect of other
provisions when reporting under this provision.

121

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

114.    The term “poverty” in this context covers persons who find themselves in various situations ranging
from severe poverty, which may have been perpetuated for several generations, to temporary situations
entailing a risk of poverty. The term “social exclusion” refers to persons who find themselves in a position
of extreme poverty through an accumulation of disadvantages, who suffer from degrading situations or
events or from exclusion, whose rights to benefit may have expired a long time ago or for reasons of
concurring circumstances. Social exclusion also strikes or risks to strike persons who without being poor are
denied access to certain rights or services as a result of long periods of illness, the breakdown of their
families, violence, release from prison or marginal behaviour as a result for example of alcoholism or drug
addiction.

115.    It must be noted that the Article does not expressly mention the guarantee of minimum resources.
The reason is that such protection is already provided for by Article 13 of the Revised Charter and covered
by this Article where reference is made in paragraph a to “effective access to [....] social assistance”.

116.    Among the obligations subscribed to under Article 30, a series of measures is included, which may
or may not imply financial benefits, and which concem both persons in a situation of exclusion and those
who risk finding themselves in such a situation. States subscribing to this provision are encouraged to
restrict financial benefits to those who cannot help themselves by their own means.

117.    The review of mechanisms under paragraph b of the Article is of a general character and each Party
shall decide how it should be organised, depending on national conditions. This review may, in order for the
measures mentioned in the provision to be effective, include consultations with the social partners and
various other organisations, including organisations representing persons who find themselves in a situation
of poverty or social exclusion.

Article 31 - The right to housing

118.    In order to ensure a right to housing, this provision obliges Parties to take measures in so far as
possible aiming to progressively eliminate homelessness, to promote access to housing of an adequate
standard and to make the price of housing accessible to those without adequate resources. By housing of an
“adequate standard” is meant housing which is of an acceptable standard with regard to health requirements.
For a definition of the terms “without adequate resources” reference is made to Article 13.

119.    It will be for the competent authorities of each State to decide, at national level, on appropriate
housing standards.

Part III

Article A - Undertakings

120.    Article A, conceming undertakings, follows the same pattem as the corresponding provision, that is
Article 20 of the Charter.

121.    As is the case in the Charter, paragraph l.a obliges States to consider themselves bound by all the
aims put forward in Part I.

122.    Paragraph l.b determines the extent of the hard core of the Revised Charter which comprises
Articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 and 20. In relation to the Charter, two new Articles, 7 and 20, have been
added in view of their particular importance.

12

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

123.    Consequently, the number of hard core Articles which have to be accepted by Parties has been
increased to six.

124.    Following a proposal from the organisations representing management and labour, the Committee
had originally planned to make Articles 5 and 6 of the Revised Charter compulsory. This would have meant
that no State could have ratified the Revised Charter without agreeing to be bound by these two provisions.
This was motivated by the particular and fundamental importance which these two provisions have always
had for the protection of economic and social rights. However, the Committee finally decided not to make
acceptance of Articles 5 and 6 compulsory, in order not to detract from the existing flexibility of this legal
instrument, which is entirely constructed on an å la carte basis. The Committee also considered that making
acceptance of Articles 5 and 6 compulsory might slow down the ratification of the Revised Charter. It
therefore decided against doing so, with a view to enabling more States to accept the new and amended
provisions in the Revised Charter. However, States which ratify the Revised Charter must take all possible
steps to accept Articles 5 and 6 as rapidly as possible.

125.    Paragraph l.c relätes to the corresponding provision in Article 20 of the Charter. It establishes the
minimum number of Articles or paragraphs which a State must accept on ratification of the Revised Charter.
The Committee thought it preferable to keep the same proportion between the minimum number of
provisions which must be accepted and the total number of provisions contained in the Revised Charter.
Accordingly, it decided that States must accept not less than sixteen Articles, instead of ten as previously, or
sixty-three paragraphs, instead of forty-five as previously.

126.    Paragraphs 2, 3 and 4 of Article A reiterate, mutatis mutandis, the corresponding provisions of the
Social Charter.

Article B — Links with the European Social Charter and the Additional Protocol of 1988

127.    The purpose of paragraph 1 of Article B is to ensure that the undertakings entered into by States
under the Charter are replaced by those which they have accepted under the Revised Charter, upon
ratification of the latter. In practice this means that, for States which have ratified the Revised Charter, Parts
I and H of the latter will replace Parts I and II of the Charter. For reasons of clarity and legal certainty, it is
essential that States should not be bound by two sets of substantive provisions, some of which may be at
variance as a result of the revision of the Charter itself.

128.    Paragraph 2 has another specific purpose, namely to ensure that when States ratify the Revised
Charter they do not implicitly denounce certain provisions of the Charter. States which accepted more than
the minimum number of provisions established by Article 20 of the Charter might be tempted, when
ratifying the Revised Charter, not to be bound by certain provisions of the Revised Charter corresponding to
provisions of the Charter which they had previously accepted. This might apply, for example, to provisions
with which in the opinion of the supervisory bodies the States in question do not comply. Of course, it will
always be possible for States to denounce certain provisions of the Charter, in accordance with the relevant
provisions thereof, before ratifying the Revised Charter. However, the denunciation must be explicit, not
implicit.

129.    For this purpose, the appendix to Article B, paragraph 2 spécifiés which provisions of the Revised
Charter correspond to the provisions of the Charter. The term “correspond” is used here in the sense of “to
replace". Generally speaking, each Article of the Revised Charter corresponds to the Article with the same
number in the Charter. However, there are some exceptions, which are listed in the appendix. The appendix
spécifiés which undertakings in the new Charter must be accepted in order to respect the principle of
correspondence laid down in paragraph 2. As regards the Protocol, Articles 20, 21, 22 and 23 of the Revised
Charter correspond to Articles 1, 2, 3 and 4 of the Protocol.

123

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

Part IV

Article C - Supervision of compliance with the undertakings contained in this Charter

130.    Given that the two Charters are to co-exist, at least during a transitional period, the drafters of the
Revised Charter thought it esseiitial that the two legal instruments be supervised in the same manner.
Consequently, they did not wish to create separate supervision machinery for the Revised Charter and
instead simply specified in Article C that undertakings entered into under the Revised Charter would be
subject to the same supervision procedure as that provided for in the Charter.

131.    Furthermore, this provision is of an open-ended nature and the supervisory procedure will therefore
be the same as that which applies to the Charter at any given time. In so doing, the drafters of the Revised
Charter wished to adopt a neutral attitude with regard to the Turin Protocol amending the Chartefs
supervision machinery. In view of some States’ reservations and difficulties in accepting the new supervision
procedure set out in this Protocol, they decided that the Revised Charter should not interfere with this issue.
Consequently, before the Turin Protocol comes into force, the Revised Charter will use the supervisory
machinery applicable to the Charter, and after it comes into force, it will use the new supervision procedure.
In addition, since States which ratify the Revised Charter are still Parties to the Charter, the Turin Protocol
will only come into force when it has been ratified by all twenty States which are currently Parties to the
Charter. The Revised Charter therefore has no influence on the number of ratifications necessary for the
entry into force of the Turin Protocol.

Article D - Collective Complaints

132.    The Committee considered it necessary to include a provision in the Revised Charter providing that
a State which had ratified the Additional Protocol providing for a system of collective complaints, before
ratifying the Revised Charter, should be obliged to accept the supervision of its obligations under the
Revised Charter in accordance with the procedure set out in the Protocol. It is important that ratification of
the Revised Charter should not in practice result in denunciation of the Protocol on collective complaints. In
addition, given that the Parties' undertakings in Parts I and II of the Charter are replaced by the undertakings
in the Revised Charter, it would be logical for a State which has ratified the Protocol on collective
complaints to accept that such complaints should cover the undertakings entered into under the Revised
Charter.

133.    Paragraph 2 is intended to allow States which ratify the Revised Charter before ratifying the
Protocol on collective complaints to agree to be bound by the latter by declaration. The main purpose of this
provision is to prevent States from having to submit too many legal instruments to their national parliaments
for ratification. With a view to simplification, a State may therefore declare itself bound by the Protocol on
collective complaints when it ratiftes the Revised Charter.

134.    It is obvious, however, that the provisions of paragraph 2 can only apply once the Protocol on
collective complaints has come into force.

Part V

Article E - Non-discrimination

135.   This new Article of the Revised Charter confirms the case law of the Committee of Independent
Experts in respect of the Charter, that is that the non-discrimination clause in the preamble to the Charter
applies to all the provisions of the Charter. Accordingly, the Revised Charter does not allow discrimination
on any of the grounds listed in this Article in respect of any of the rights contained in the instrument.

i:

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

136.   The Article has been based on Article 14 of the European Convention on Human Rights which
contains a more extensive enumeration of grounds than the preamble to the Charter. The grounds
enumerated in the Article are the same as those contained in the preamble to the Charter, with the addition
of some grounds mentioned in the Convention. However, with respect to some of these latter grounds, the
Committee of Independent Experts has already indicated in its case law that they apply to the rights
guaranteed under the Charter. The words “such as” contained in the provision indicate that the list of
grounds on which discrimination is not permitted is not exhaustive. It is understood that this provision
prohibits, inter alia, the refusal to employ women on grounds of pregnancy. It also provides for
non-discrimination in access to health care. These are merely two examples. The appendix to the new
Article provides that differential treatment based on an objective and reasonable justification shall not be
deemed to be discriminatory. An objective and reasonable justification may be such as the requirement of a
certain age or a certain capacity for access to some forms of education. Whereas national extraction is not
an acceptable ground for discrimination, the requirement of a specific citizenship might be acceptable under
certain circumstances, for example for the right to employment in the defence forces or in the civil service.

137.    In addition, it is understood that this provision must not be interpreted so as to extend the scope
ratione personae of the Revised Charter which is defined in the appendix to the instrument and which
includes foreigners only in so far as they are nationals of other parties lawfully resident or working regularly
within the territory of the Party concemed.

Articles:       F - Derogations in time of war or public emergency

G - Restrictions

H - Relations between the Charter and domestic law or intemational agreements

138.    These three Articles correspond, mutatis mutandis, to the provisions of Articles 30, 31 and 32 of
Part V of the Charter.

Article I - Implementation of the undertakings given

139.    The model for this provision has been Article 7 of the Additional Protocol to the Charter of 1988.
The first paragraph provides that without prejudice to the methods of implementation foreseen in Articles 1
to 31 of Part II of the Revised Charter, this provision may be implemented by any of the means enumerated
in the paragraph. This composition has been chosen so as not to interfere with the case law of the
Committee of Independent Experts according to which a certain form of implementation, such as législation,
is sometimes required. The word “shall” indicates that the method chosen must be efficient.

140.    The second paragraph provides that in respect of the provisions enumerated therein, the
undertakings deriving from these provisions are considered as being fulfilled as long as they are applied to
the great majority of the workers concemed. This paragraph contains all the provisions included in Article
33 of the Charter and Article 7, paragraph 2 of the Additional Protocol to the Charter, with the addition of
Article 2, paragraph 7 of the Revised Charter.

Article J - Amendments

141.    Having noted that Article 36 of the Charter had never been used, inter alia, because it was very
restrictive, the Committee wanted to introduce an amendment clause into the Revised Charter which would
allow for the subsequent development of the treaty. This provision is based on texts already used by the
Council of Europé for other European treaties.

125

Prop. 1997/98:82

Bilaga 6

142.   According to paragraph 2, all amendments shall be examined by the Govemmental Committee,
before being submitted for approval to the Committee of Ministers after consultation with the Parliamentary
Assembly. The Committee of Ministers shall take its decision by a two-thirds majority; after approval by the
Committee of Ministers, the text shall be communicated to the Parties for acceptance.

143.    If the amendment relätes to Parts I and II of the Revised Charter it shall enter into force when three
States have informed the Secretary General that they accept it. In this connection, it should be noted that
such amendments must be intended to extend the rights guaranteed by the Charter. In addition, the appendix
to this provision stipulates that the term “amendment” also covers the addition of new Articles containing
new rights; this issue had been raised at a Charte-Rel Committee meeting.

144.    On the other hand, amendments to Parts Hl to VI shall not enter into force until they have been
accepted by all the parties to the Revised Charter.

145.    It was also agreed that member States of the Council of Europé which are parties neither to the
Charter nor to the Revised Charter should be able to participate in work on amending the Revised Charter,
but that this would be for the Committee of Ministers to decide once an amendment procedure had
commenced.

Part VI

146.    Part VI contains the text of the final clauses of the Revised Charter. It is modelled on the final
clauses adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europé for treaties drawn up within the
Organisation, although it does also reproduce some of the provisions appearing in Part VI of the Charter.

Appendix

Scope of the revised European Social Charter in terms of persons protected

147.    The scope ratione personae of the Charter has been defined in the appendix according to which the
Charter includes foreigners “only in so far as they are nationals of other Contracting Parties lawfully resident
or working regularly within the territory of the Contracting Party concemed”.

Arbetsmarknadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 februari 1998

Närvarande: statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden Peter-
son, Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Andersson, Winberg,
Uusmann, Ulvskog, Sundström, Johansson, von Sydow, Ähnberg, Pag-
rotsky, Östros

Föredragande: statsrådet Winberg

Prop. 1997/98:82

Regeringen beslutar proposition 1997/98:82 Europarådets sociala stadga.

127

Eländers Gotab 55896, Stockholm 1998