Regeringens proposition
1997/98:31

Immunitet och privilegier för Europol

Prop.
1997/98:31

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 oktober 1997

Thage G Peterson
Laila Freivalds
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna protokollet om
privilegier och immunitet för Europol och anta regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall 4
3 Ärendet och dess beredning 5
4 Tillträde till protokollet om privilegier och immunitet för
Europol och lagändring med anledning av detta 6
5 Kostnader 8
Bilaga Protokollet om privilegier och immunitet för Europol 9
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 oktober 1997 16

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner protokollet om privilegier och immunitet för Europol,
medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess
tjänstemän, utarbetat på grundval av artikel K 3 i Fördraget om
Europeiska unionen och artikel 41.3 i Europolkonventionen,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall.

2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall
Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande

Tillämplig internatio-
nell överenskommelse

Internationella
organ

Fysiska personer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
52. Europol
Medlemmarna i
Europols organ,
Europols direk-
tör, biträdande
direktörer och
tjänstemän
Konvention som ut-
arbetats på grundval
av artikel K 3 i För-
draget om Europeiska
unionen om upprättan-
det av en europeisk
polisbyrå
(Europolkon-
ventionen) med pro-
tokoll om privilegier
och immunitet för
Europol, medlemmar-
na i organen, dess
biträdande direktörer
och dess tjänstemän,
utarbetat på grundval
av artikel K 3 i För-
draget om Europeiska
unionen och artikel
41.3 i Europolkonven-
tionen

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Ärendet och dess beredning
Konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europol-
konventionen) undertecknades i juli 1995. I Justitiedepartementets
promemoria Europol (Ds 1997:20) behandlas frågan om Sveriges
tillträde till Europolkonventionen. Promemorian har remissbehandlats.
Regeringens proposition Europol (prop. 1996/97:164) har utarbetats
på grundval av departementspromemorian. Propositionen
överlämnades till riksdagen den 22 maj 1997.
I Europolpropositionen föreslås att riksdagen skall godkänna kon-
ventionen, ett tilläggsprotokoll till konventionen om förhands-
avgörande från EG-domstolen jämte en svensk förklaring till detta och
den lagstiftning som föranleds av dessa instrument.
Av artikel 41 i Europolkonventionen följer bl.a. att Europol,
medlemmarna i organisationens organ, organisationens biträdande
direktörer och tjänstemän skall åtnjuta de privilegier och den immu-
nitet som är nödvändiga för att de skall kunna utföra sina uppgifter. I
konventionen föreskrivs också att ett särskilt protokoll skall upprättas
som reglerar vad som i detta avseende skall gälla i alla medlemsstater.
Protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i
organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän, utarbetat på
grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen och artikel
41.3 i Europolkonventionen, har enhälligt antagits av rådet och har
undertecknats av medlemsstaterna den 19 juni 1997. Protokollet finns
i bilagan.
Under ärendets beredning har samråd skett med närmast berörda
myndigheter, dvs. Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Generaltull-
styrelsen.
Lagrådet
Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen
anser därför att yttrande från lagrådet inte behöver inhämtas.

4 Tillträde till protokollet om privilegier och
immunitet för Europol och lagändring med
anledning av detta
Regeringens förslag:
1. Sverige skall tillträda protokollet om privilegier och immunitet för
Europol.
2. Bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall skall kompletteras så att lagen även omfattar Europol och till
organisationen anknutna personer.

Bakgrund: Den grundläggande bestämmelsen om privilegier och
immunitet för Europol återfinns, som nyss nämnts, i artikel 41 i
Europolkonventionen varav också framgår att de närmare bestäm-
melserna härom skall fastställas i ett särskilt protokoll. Andra
särskilda regler som skall gälla för Europols organ och personal i
förhållande till Nederländerna (Europols värdland) skall regleras i en
särskild överenskommelse mellan Europol och Nederländerna. Vidare
skall genom särskilda bilaterala överenskommelser med
Nederländerna regler fastställas också om sambandsmännens
privilegier och immunitet.
Protokollets innehåll: Protokollet består av tre delar.
Första delen behandlar regler om privilegier och immunitet för
Europol som organisation (artiklarna 2 6). Huvudregeln är att
organisationen Europol svarar fullt ut för sina handlingar med
undantag för att organisationen skall ha immunitet mot rättsliga
förfaranden avseende olaglig eller felaktig behandling av uppgifter. I
detta avseende bärs istället ansvaret av medlemsstaterna. Vidare
innebär bestämmelserna om immunitet för organisationen att Europols
egendom, medel och tillgångar inte får bli föremål för något slag av
tvångsåtgärder. Likaså skall Europols arkiv i princip vara okränkbara.
Vad gäller privilegier innebär dessa att Europol i stor omfattning
befrias från såväl direkta som indirekta skatter inom ramen för dess
officiella verksamhet. Europol skall inte heller underkastas några
restriktioner med avseende på finansiella tillgångar. Slutligen gäller en
skyldighet för medlemsstaterna att utan särskilt tillstånd låta Europol
kommunicera fritt för alla officiella ändamål.
Andra delen består av bestämmelser om privilegier och immunitet
för medlemmarna i Europols organ och Europols personal (artiklarna
7 12). För dessa gäller att de skall åtnjuta immunitet mot varje slag av
rättsligt förfarande vad gäller muntliga och skriftliga uttalanden gjorda
i tjänsten. De åtnjuter också immunitet för i övrigt vidtagna handlingar
i tjänsten. Immuniteten omfattar dock inte tredje mans krav på
skadestånd i samband med en trafikolycka. Vidare omfattar im-
muniteten officiellt material i form av dokument och handlingar av
olika slag. Immuniteten kan upphävas genom ett beslut av direktören
eller när det gäller direktören, styrekonomen eller medlemmarna i
budgetkommittén, av styrelsen. För styrelseledamöterna kan
respektive medlemsland upphäva immuniteten. Skyldighet att upphäva
immuniteten föreligger i de fall denna skulle hindra att rättvisa skipas
och då den kan upphävas utan att skada Europols intressen. Det
föreligger också en skyldighet för Europol att samarbeta med
myndigheterna i medlemsstaterna för att underlätta rättskipningen och
för att hindra missbruk av immunitet och privilegier bl.a. genom att
helt eller delvis upphäva dessa. Vad sedan gäller privilegier befrias
medlemmarna i organen och personalen från inkomstskatt i de fall de
redan är belagda med skatt till förmån för Europol. Såvitt avser
inkomstskatt i övrigt, förmögenhetsskatt och arvsskatt skall
huvudregeln vara att de skatterättsligt anses bosatta på sin tidigare
bostadsort. Medlemsstaterna skall också vidta rimliga åtgärder för att
tillförsäkra organisationsmedlemmarna och personalen det skydd till
person som kan anses nödvändigt.
I den tredje delen finns vissa avslutande bestämmelser om bl.a.
tvistlösning, utvärdering och ändring av protokollet (artiklarna 13 19).
Om en behörig myndighet eller rättsinstans i en medlemsstat skulle
komma fram till att immunitet eller privilegier i ett enskilt fall
missbrukats skall direktören, styrelsen eller i förekommande fall
medlemsstaten innan beslut fattas samråda med lämpliga myndigheter
för att avgöra om sådant missbruk verkligen har förekommit. I det fall
att samrådet inte leder till en samstämmig bedömning skall tvisten
lösas i första hand av rådet. Protokollets bestämmelser skall utvärderas
inom två år efter det har trätt i kraft. Bestämmelsen om utvärdering
innebär också, för det fall att Europol skulle tillerkännas nya befogen-
heter, att de nuvarande bestämmelserna om i första hand immunitet
kan omprövas. Vad gäller ändringar i protokollet kan sådana föreslås
av varje medlemsstat och beslutas enhälligt av rådet, varefter de skall
antas av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella
bestämmelser.
Skälen för regeringens förslag: Genom Europolkonventionen har
medlemsstaterna åtagit sig att Europol, medlemmarna i dess organ,
dess biträdande direktörer och dess tjänstemän skall tillerkännas viss
immunitet och vissa privilegier. Med bestämmelserna i det särskilda
protokollet erhåller Europol och dess personal på så sätt i princip
motsvarande immunitet och privilegier som gäller för andra EU-
anställda och anställda i vissa internationella organisationer. Europol-
tjänstemännen har inga uppgifter som innefattar myndighetsutövning
på medlemsstaternas områden. Det kan diskuteras om den rådande
ordningen med immunitet och privilegier som sådan är i alla delar
ändamålsenlig. Det kan förefalla otidsenligt att tillerkänna bl.a.
Europolanställda och andra EU-tjänstemän immunitet och privilegier
eftersom EU och dess institutioner till stor del har en annan ställning
än andra mer traditionella internationella organisationer i för-
hållande till vårt land. Denna fråga kan emellertid inte behandlas i
detta sammanhang utan får tas upp i särskild ordning inom EU. Här
bör den särskilda regeln om utvärdering av protokollets bestämmelser
också beaktas. Det är viktigt att så snart som möjligt tillträda
protokollet som enhälligt har antagits av medlemsstaterna. Härigenom
kan Europol börja sin verksamhet vid den tidpunkt som planerats dvs.
i mitten av år 1998.
Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ m.m.
regleras genom lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall. Enligt 4 § denna lag åtnjuter vissa i en bilaga till lagen
uppräknade internationella organ och personer med anknytning till
sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som har bestämts i
stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör
kompletteras så att den omfattar Europol och till denna anknutna
personer.
5 Kostnader
Enligt regeringens bedömning torde det inte uppkomma några
ytterligare kostnader för staten som en följd av förslagen i denna
proposition.

PROTOKOLL
OM PRIVILEGIER OCH IMMUNITET FÖR EUROPOL,
MEDLEMMARNA I ORGANEN, DESS BITRÄDANDE
DIREKTÖRER, OCH DESS TJÄNSEMÄN,
UTARBETAT PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL K 3 I
FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN
OCH ARTIKEL 41.3 I EUROPOLKONVENTIONEN

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA i detta protokoll,
som är medlemsstater i Europeiska unionen,

SOM HÄNVISAR till rådets akt av den 19/6/97

SOM BEAKTAR att Europol, medlemmarna i organen, dess
biträdande direktörer och dess tjänstemän enligt artikel 41.1 i den på
grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen utarbetade
konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europol-
konventionen) skall åtnjuta de privilegier och den immunitet som är
nödvändiga för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet
med ett protokoll som innehåller de regler som är tillämpliga i alla
medlemsstater,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

ARTIKEL 1
Definitioner

I detta protokoll avses med

a) konvention: den på grundval av artikel K 3 i Fördraget om
Europeiska unionen utarbetade konventionen om upprättandet av
en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen),
b) Europol: den europeiska polisbyrån,
c) Europols organ: styrelsen enligt artikel 28 i konventionen,
styrekonomen enligt artikel 35.7 i konventionen och budget-
kommittén enligt artikel 35.8 i konventionen,
d) styrelse: styrelsen enligt artikel 28 i konventionen,
e) direktör: direktören för Europol enligt artikel 29 i konventionen,
f) personal: direktören, de biträdande direktörerna och Europols
tjänstemän enligt artikel 30 i konventionen med undantag för den
lokala personalen i enlighet med artikel 3 i tjänsteföreskrifterna,
g) Europols arkiv: alla register, all korrespondens, alla dokument,
manuskript, data- och mediauppgifter, fotografier, filmer, video-
och ljudupptagningar som tillhör eller innehas av Europol eller
dess personal, och allt annat liknande material som enligt
styrelsens och direktörens enhälliga uppfattning utgör en del av
Europols arkiv.

ARTIKEL 2
Immunitet mot rättsliga förfaranden och
immunitet mot genomsökning, beslag, rekvisition,
konfiskation och andra slag av tvångsåtgärder

1. Europol har immunitet mot rättsliga förfaranden på grund av det i
artikel 38.1 i konventionen nämnda ansvaret avseende olaglig eller
felaktig behandling av uppgifter.

2. Europols egendom, medel och tillgångar, var de än finns på
medlemsstaternas territorier och vem som än innehar dem, skall vara
immuna mot genomsökning, beslag, rekvisition, konfiskation eller
varje annan form av tvångsåtgärd.

ARTIKEL 3
Arkivens okränkbarhet

Europols arkiv, var de än finns på medlemsstaternas territorier och
vem som än innehar dem, skall vara okränkbara.

ARTIKEL 4
Befrielse från skatt och avgifter

1. Inom ramen för sin officiella verksamhet skall Europol, dess
tillgångar, inkomster och övrig egendom vara befriade från alla
direkta skatter.

2. Europol skall vara befriad från indirekta skatter och avgifter som
ingår i priset på lös eller fast egendom och på tjänster som förvärvas
för tjänstebruk och som innebär en avsevärd utgift. Befrielsen får ges
genom återbetalning.

3. Varor som har inköpts enligt denna artikel med befrielse från
mervärdesskatt eller punktskatter skall inte försäljas eller på annat sätt
avyttras, utom i enlighet med de bestämmelser om vilka överens-
kommelse har träffats med den medlemsstat som har beviljat
befrielsen.

4. Befrielse kommer inte att beviljas för skatter och avgifter som utgör
avgifter för vissa särskilda tjänster.

ARTIKEL 5
Frihet från restriktioner för finansiella tillgångar

Utan att utsättas för någon kontroll, reglering eller anmälnings-
skyldighet när det gäller finansiella transaktioner, eller något slag av
moratorium, får Europol fritt

a) inköpa alla valutor genom godkända kanaler, inneha samt förfoga
över dem,
b) ha konton i alla valutor.

ARTIKEL 6
Lättnader och immunitet för kommunikation

1. Medlemsstaterna skall tillåta Europol att kommunicera fritt utan
särskilt tillstånd för alla officiella ändamål, och skall skydda Europols
rätt härtill. Europol skall ha rätt att använda koder och att sända och
motta officiell korrespondens och andra officiella meddelanden genom
kurir eller i förseglade väskor för vilka samma privilegier och samma
immunitet skall gälla som för diplomatiska kurirer och väskor.

2. För sina officiella meddelanden skall Europol, så långt det är
förenligt med den internationella telekonventionen av den 6 november
1982, åtnjuta en behandling som inte är mindre förmånlig än den som
medlemsstaterna ger varje internationell organisation eller regering,
inbegripet diplomatiska beskickningar för en sådan regering när det
gäller prioritet för kommunikationer med post, kabel, telegraf, telex,
radio, television, telefon, telefax, satellit och andra medel.

ARTIKEL 7
Inresa, vistelse och utresa

Medlemsstaterna skall, om det behövs, underlätta inresa, vistelse och
utresa å tjänstens vägnar för de personer som förtecknas i artikel 8.
Detta hindrar inte medlemsstaterna från att kräva lämpliga bevis för
att kunna fastställa att personer, som gör anspråk på den behandling
som avses i denna artikel, tillhör de kategorier som beskrivs i artikel 8.

ARTIKEL 8
Privilegier och immunitet för
medlemmar i Europols organ och Europols personal

1. Medlemmar i Europols organ och Europols personal skall åtnjuta
följande immunitet:

a) Utan att det påverkar artikel 32 och, i mån av tillämplighet, artikel
40.3 i konventionen: immunitet mot varje slag av rättsligt
förfarande när det gäller i tjänsten gjorda, skriftliga eller muntliga
uttalanden samt i tjänsten utförda handlingar; sådan immunitet
kvarstår oberoende av om de berörda personerna har upphört att
vara medlemmar i Europols organ eller att tillhöra Europols
personal.
b) Okränkbarhet för sina officiella handlingar och annat officiellt
material.

2. Europols personal, vars löner och förmåner på sätt som anges i
artikel 10 är belagda med en skatt till förmån för Europol, skall åtnjuta
befrielse från inkomstskatt för löner och förmåner som betalas av
Europol. Sådana löner och förmåner får dock beaktas vid bedömning
av vilket belopp som skall betalas i skatt för inkomster från andra
källor. Denna punkt gäller inte pensioner och livräntor som utbetalas
till personer som tidigare har varit tjänstemän vid Europol och deras
anhöriga.

3. Bestämmelserna i artikel 14 i protokollet om Europeiska gemen-
kapernas immunitet och privilegier skall gälla för Europols personal.

ARTIKEL 9
Undantag från immuniteten

Den immunitet som tillerkänns de personer som nämns i artikel 8 skall
inte omfatta tredje mans krav på skadestånd, inklusive ersättning för
personskada och dödsfall, till följd av en trafikolycka som har orsakats
av en sådan person.

ARTIKEL 10
Skatter

1. I enlighet med de villkor och med iakttagande av de förfaranden
som föreskrivs av Europol och godkänns av styrelsen, skall den
personal vid Europol, som anställs för en minsta tid av ett år betala
skatt till Europol på löner och förmåner som betalas av Europol.

2. Varje år skall medlemsstaterna underrättas om namn och adress
avseende den personal vid Europol som nämns i denna artikel och all
annan personal som enligt avtal skall arbeta vid Europol. Europol skall
varje år ge var och en av dem ett intyg som innehåller uppgift om de
totala brutto- och nettobeloppen på alla ersättningar som under det
ifrågavarande året har utbetalats av Europol, inklusive närmare
uppgifter om betalningarna och deras art samt om innehållen källskatt.

3. Denna artikel gäller inte pensioner och livräntor som utbetalas till
före detta personal vid Europol och deras anhöriga.

ARTIKEL 11
Skydd av personalen

Medlemsstaterna skall om direktören begär det vidta rimliga
åtgärder för att, i enlighet med sin nationella lag, säkerställa att de
personer, som nämns i detta protokoll och vilkas säkerhet är i fara till
följd av tjänstgöringen vid Europol, ges nödvändig säkerhet och
nödvändigt skydd.

ARTIKEL 12
Upphävande av immuniteten

1. Privilegier och immunitet enligt bestämmelserna i detta protokoll
tillerkänns i Europols intresse och inte som en personlig förmån för de
berörda personerna själva. Det åligger Europol och alla personer som
åtnjuter sådana privilegier och sådan immunitet att i alla övriga
hänseenden iaktta medlemsstaternas lagar och förordningar.

2. Direktören är skyldig att upphäva immuniteten för Europol och
varje medlem av personalen i fall då immuniteten skulle hindra att
rättvisa skipas och då den kan upphävas utan att detta skadar Europols
intressen. När det gäller direktören, styrekonomen och medlemmarna i
budgetkommittén har styrelsen en liknande skyldighet. När det gäller
styrelseledamöter har respektive medlemsstat behörighet att upphäva
immuniteten.

3. När Europols immunitet enligt artikel 2.2 har upphävts skall
genomsökningar och beslag som beordras av medlemsstaternas
rättsliga myndigheter verkställas i närvaro av direktören eller en
person som har utsetts av denne, i enlighet med de sekretessregler som
anges i eller gäller till följd av konventionen.

4. Europol skall alltid samarbeta med lämpliga myndigheter i
medlemsstaterna för att underlätta rättskipningen och hindra missbruk
av de privilegier och den immunitet som tillerkänns enligt
bestämmelserna i detta protokoll.

5. Om en behörig myndighet eller rättsinstans i en medlemsstat anser
att missbruk har förekommit av ett privilegium eller en immunitet
enligt detta protokoll, skall det organ som ansvarar för upphävande av
immunitet enligt punkt 2 på begäran samråda med lämpliga
myndigheter för att avgöra om sådant missbruk verkligen har
förekommit. Om sådant samråd inte leder till ett för båda sidor
tillfredsställande resultat skall saken avgöras i enlighet med det
förfarande som anges i artikel 13.

ARTIKEL 13
Tvistlösning

1. I syfte att finna en lösning skall tvister om vägran att upphäva
immuniteten för Europol eller en person som på grund av sin
tjänsteställning åtnjuter immunitet enligt artikel 8.1 diskuteras av rådet
i enlighet med det förfarande som anges i avdelning VI i Fördraget om
Europeiska unionen.

2. När sådana tvister inte löses skall rådet enhälligt besluta om
förfaranden enligt vilka de skall lösas.

ARTIKEL 14
Reservationer

Reservationer mot detta protokoll är inte tillåtna.

ARTIKEL 15
Ikraftträdande

1. Detta protokoll skall antas av medlemsstaterna i enlighet med deras
konstitutionella bestämmelser.

2. Medlemsstaterna skall underrätta depositarien när deras respektive
konstitutionella bestämmelser för antagande av detta protokoll fullt ut
har beaktats.

3. Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den andra månaden
efter underrättelse enligt punkt 2 från den av de medlemsstater som på
dagen för rådets antagande av akten om utarbetande av detta protokoll
är medlem av Europeiska unionen och som sist uppfyller den
formaliteten.

ARTIKEL 16
Anslutning

1. Detta protokoll står öppet för anslutning för alla stater som blir
medlemmar i Europeiska unionen.

2. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos depositarien.

3. Den på den anslutande statens språk avfattade texten till detta
protokoll, som skall utarbetas av Europeiska unionens råd, skall ha
giltighet.

4. Detta protokoll träder, i förhållande till alla stater som ansluter sig
till det, i kraft nittio dagar efter deponeringen av deras anslutnings-
instrument, eller den dag då protokollet träder i kraft om det ännu inte
har trätt i kraft då denna period om nittio dagar löper ut.

ARTIKEL 17
Utvärdering

1. Detta protokoll skall utvärderas under överinseende av styrelsen
inom två år efter det att det har trätt i kraft.

2. Immunitet i enlighet med artikel 8.1 a skall endast tillerkännas med
avseende på sådana handlingar som utförs i tjänsten och som är
nödvändiga för att utföra de uppgifter som anges i artikel 3 i
konventionen i dennas lydelse av den 26 juli 1995. Innan uppgifterna
enligt artikel 3 i konventionen ändras eller utökas skall en prövning
ske i enlighet med första stycket, särskilt med avseende på artiklarna
8.1 a och 13.

ARTIKEL 18
Ändringar

1. Ändringar i detta protokoll får föreslås av varje medlemsstat, som
är hög fördragsslutande part. Varje förslag till ändring skall sändas till
depositarien, som skall vidarebefordra det till rådet.

2. Ändringar skall beslutas enhälligt av rådet, som skall
rekommendera att de antas av medlemsstaterna i enlighet med deras
konstitutionella bestämmelser.

3. De på detta sätt beslutade ändringarna skall träda i kraft i enlighet
med bestämmelserna i artikel 15.

4. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall underrätta
alla medlemsstater om dagen för ändringarnas ikraftträdande.

ARTIKEL 19
Depositarie

1. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall vara
depositarie för detta protokoll.

2. Depositarien skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning
offentliggöra underrättelser, instrument och meddelanden som rör
detta protokoll.

Justitiedepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 oktober 1997.

Närvarande: statsrådet Peterson, ordförande, och statsråden Freivalds,
Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Andersson, Uusmann,
Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Åhnberg,
Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1997/98:31 Immunitet och privilegier
för Europol.

Lagen omtryckt 1994:717.

Prop. 1997/98:31

16

1

Prop. 1997/98:31
Bilaga

Prop. 1997/98:31
Bilaga

Prop. 1997/98:31