Regeringens proposition
1997/98:174

Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om
fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Prop.
1997/98:174

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 maj 1998

Göran Persson
Pierre Schori
(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att Sverige skall tillträda Fördraget om
fullständigt förbud mot kärnsprängningar och det läggs fram lagförslag
med anledning av det föreslagna tillträdet. Fördraget antogs den 10
september 1996 av FN:s generalförsamling. Det öppnades för
undertecknande i New York den 24 september 1996. Sverige
undertecknade fördraget samma dag, liksom bl.a. samtliga de fem
kärnvapenstaterna Frankrike, Förenta staterna, Kina, Ryssland och
Storbritannien. Närmare 150 stater har hittills undertecknat fördraget.
Syftet med fördraget är att totalförbjuda kärnvapenprovsprängningar
och andra kärnsprängningar för att förhindra kvalitativ förbättring och
utveckling av kärnvapen.
För att fördraget skall träda i kraft krävs det att 44 i fördraget angivna
stater, däribland Sverige, ratificerat det. Fördraget kan tidigast träda i
kraft två år efter det att det öppnats för undertecknande, dvs. den 24
september 1998.
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Sveriges tillträde till
fördraget.
Bestämmelserna i fördraget kräver enligt regeringens bedömning
författningsändringar för att Sverige skall kunna tillträda det.
Fördraget förutsätter att inspektioner skall kunna göras i en
fördragsstat efter ett misstänkt brott mot fördraget. Därför föreslås att en
särskild lag om inspektioner införs.
Fördraget förutsätter vidare att fördragsstaterna kriminaliserar brott
mot fördraget som begås på en parts jurisdiktionsområde och dessutom
sådana brott som begås av någon som är medborgare i fördragsstaten i
fråga oavsett var de begås. Med anledning härav föreslås dels att en ny
straffbestämmelse införs i anslutning till brottsbalkens bestämmelse om
folkrättsbrott i 22 kap., dels att jurisdiktionsreglerna i 2 kap ändras.
Förslagen i dessa delar går längre än vad fördraget kräver på så sätt att
kriminalisering föreslås av sådana gärningar oavsett var och av vem de
begås.
För att tydliggöra Sveriges åtaganden enligt provstoppsavtalet föreslås
en ändring i 3 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.
Fördraget innehåller vidare bestämmelser om immunitet och
privilegier. För att uppfylla dessa krav föreslås ett tillägg till lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Fördraget innehåller också, med anledning av kravet på
kriminalisering, en skyldighet för parterna om samarbete och rättsligt
bistånd. Det bedöms för närvarande inte vara nödvändigt med någon
särskild lagstiftning på grund av detta.
I fördraget ställs det krav på sekretess för uppgifter i vissa fall som
lämnas av den organisation som upprättas i enlighet med fördraget. Det
bedöms för närvarande inte vara nödvändigt med några lagändringar på
grund härav.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen
bestämmer.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 6
2 Lagtext 7
2.1 Förslag till lag om inspektioner i Sverige enligt Förenta natio-
nernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar 7
2.2 Förslag till lag om ändring i brottsbalken 9
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet 11
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall 12
3 Ärendet och dess beredning 13
4 Fördragets innehåll m.m. 13
4.1
Bakgrund........................................................................
..................13
4.1.1 Förhandlingarna om ett fullständigt provstoppsfördrag...14
4.1.2 Internationella förhandlingar på kärnvapenområdet 16
4.1.3 Sveriges arbete för ett fullständigt provstoppsfördrag
....22
4.2 Fördragets innehåll 22
4.2.1. Ingressen 24
4.2.2 Grundläggande åtaganden 25
4.2.3 Organisationen 25
4.2.4 Nationella tillämpningsåtgärder 28
4.2.5 Kontroll 29
4.2.6 Åtgärder för att rätta till en situation och säkerställa

efterlevnad, inbegripet sanktioner 34
4.2.7 Tvistlösning 35
4.2.8 Ändringar 35
4.2.9 Granskning av fördraget 36
4.2.10 Giltighetstid och frånträdande 37
4.2.11 Protokollets och bilagornas status 37
4.2.12 Undertecknande, ratifikation och anslutning 37
4.2.13 Ikraftträdande 37
4.2.14 Reservationer 38
4.2.15 Fördragets depositarie och autentiska texter 38
4.2.16 Fördragets bilagor 38
4.2.17 Fördragets protokoll 39
4.2.18 Protokollets bilagor 40

5 Godkännande av fördraget 45
6 Lagstiftningsåtgärder 46
6.1. Inspektioner i Sverige vid misstänkt brott mot fördraget.........46

6.1.1 Fördraget 46
6.1.2 Gällande lagstiftning 47
6.1.3 Behovet av lagstiftning 48
6.1.4 Nationell myndighet och det internationella samarbetet
inom ramen för fördraget 53
6.2 Kriminalisering av verksamhet som är förbjuden enligt
fördraget 53
6.2.1 Vad fördraget förbjuder 53
6.2.2 Gällande rätt 54
6.2.3 En ny straffbestämmelse 57
6.2.4 Försök, förberedelse, stämpling och medverkan 59
6.2.5 Utökad jurisdiktion 60
6.2.6 Rättsligt samarbete 60
6.2.7 Tillägg till lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
60
6.3 Immunitet och privilegier 61
6.3.1 Fördraget 61
6.3.2 Behovet av lagstiftning 62
6.4 Sekretessfrågor 63
6.4.1 Fördraget 63
6.4.2 Behovet av lagstiftning 63
6.5 Ikraftträdande 63
7 Författningskommentar 63
7.1 Förslaget till lag om inspektioner i Sverige enligt Förenta
nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar 63
7.2 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 65
7.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet 66
7.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall 66

Bilagor
1 Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty - Fördrag om fullständigt
förbud mot
kärnsprängningar........................................................67

2 Sammanfattning av departementspromemorian Sveriges tillträde till
Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
(Ds1997:87).....................................................................
....................268

3 Departementspromemorians
lagförslag............................................270

4 Remissammanställning..........................................................
............275

5 Lagrådsremissens
lagförslag.............................................................278

6 Lagrådets yttrande............................................................
.................284

Utdrag ur protokoll vid
regeringssammanträde...................................285

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om
fullständigt förbud mot kärnsprängningar,

2. antar regeringens förslag till
- lag om inspektioner i Sverige enligt Förenta nationernas fördrag om
fullständigt förbud mot kärnsprängningar,
- lag om ändring i brottsbalken,
- lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
- lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om inspektioner enligt Förenta nationernas
fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i Förenta
nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och
som företas på en plats under svensk jurisdiktion.

2 § Om en en inspektion enligt fördraget aktualiseras skall regeringen
fatta beslut om inspektionens genomförande och närmare ange vilka
åtgärder som får vidtas enligt 4 §. Regeringen skall utse en myndighet
som skall närvara vid inspektionen och bistå en inspektionsgrupp.
Om en inspektion kan komma att röra en enskilds rätt skall den
enskilde ges tillfälle att yttra sig innan regeringen fattar beslut om
inspektionens genomförande. Den enskilde behöver dock inte höras, om
den tid som står till förfogande inte medger det eller om ett hörande
allvarligt skulle försvåra inspektionens genomförande.

3 § Den myndighet som regeringen utsett att närvara vid inspektionen
får besluta i frågor som avser verkställighet av regeringens beslut.
Myndigheten skall hänskjuta frågor av särskild vikt till regeringen. En
enskild har rätt att få en fråga som rör hans rätt hänskjuten till
regeringen.

4 § En inspektion får innefatta
1. att en internationell inspektionsgrupp och observatörer tillsammans
med representanter för en svensk myndighet ges tillträde till områden,
anläggningar eller byggnader som inte utgör bostad,
2. att inspektionsgruppen tillåts att ta med sig och använda
mätapparatur och annan teknisk utrustning för samla in och registrera
uppgifter,
3. att mätningar utförs, att prover tas från marken och under marken
samt att borrningar görs,
4. att överflygningar görs för att fotografera eller filma ett avgränsat

område, och
5. att prover och uppgifter förs ut ur landet av inspektionsgruppen för
undersökning och analys.

5 § Polismyndighet skall på begäran av regeringen eller av den
myndighet som avses i 2 § första stycket lämna det biträde som kan
behövas för att ett beslut enligt denna lag skall kunna verkställas.

6 § Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas intresset av att
skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet samt
företagshemligheter.

_____________________________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.2 Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken
dels att 2 kap. 3 § och 22 kap. 7 § skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 22 kap. 6 b §, av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §

För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som avses i 2 §
efter
svensk lag och vid svensk domstol,
1. om brottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest om det
begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen å
sådant
fartyg,
2. om brottet begåtts av någon som tillhör försvarsmakten på ett område där en
avdelning av försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av någon annan på
ett
sådant område och avdelningen befann sig där för annat ändamål än övning,
3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i
utlandsstyrkan inom försvarsmakten,
4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menighet eller
svensk allmän inrättning,
5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats mot
svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning eller mot
utlänning med hemvist i Sverige,
6. om brottet är kapning, sjö- eller
luftfartssabotage, flygplatssabotage, för-
sök till sådana brott, folkrättsbrott,
olovlig befattning med kemiska vapen
eller osann eller ovarsam utsaga inför
en internationell domstol, eller

6. om brottet är kapning, sjö- eller
luftfartssabotage, flygplatssabotage, för-
sök till sådana brott, folkrättsbrott,
olovlig befattning med kemiska vapen,
olovlig kärnsprängning eller försök
eller förberedelse till ett sådant brott
eller osann eller ovarsam utsaga inför
en internationell domstol, eller
7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är
fängelse i
fyra år eller däröver.

22 kap.
6 b §

Den som i strid med Förenta
nationernas fördrag om fullständigt
förbud mot kärnsprängningar deltar i
eller på annat sätt medverkar till
utförandet av en kärnvapenprov-
sprängning eller någon annan
kärnsprängning döms för olovlig
kärnsprängning till fängelse i högst fyra
år, om gärningen inte är att bedöma
som folkrättsbrott.
Är brottet grovt, skall dömas till
fängelse i högst tio år eller på livstid.
Vid bedömandet om brottet är grovt
skall särskilt beaktas om gärningen haft
stor betydelse för kärnsprängningen
eller om gärningen inneburit fara för
människor eller för egendom av
särskild betydenhet.

7
§

För försök, förberedelse eller stämpling till landsförräderi eller landssvek
skall
dömas till ansvar enligt 23 kap. Som stämpling skall även anses att träda i
förbindelse med fienden för att förbereda, möjliggöra eller underlätta att brott
som
nu sagts förövas. För förberedelse eller stämpling under tid, då riket hotas av
krig,
ockupation eller andra fientligheter, skall dömas till ansvar trots att
fientligheterna
inte utbrutit.
Den som underlåter att avslöja landsförräderi eller landssvek skall dömas till
ansvar enligt 23 kap. Till sådant ansvar skall han dömas även om han inte insett

men bort inse att brottet höll på att ske.

För försök eller förberedelse till
olovlig kärnsprängning skall dömas till
ansvar enligt 23 kap.

_____________
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Kärnteknisk verksamhet skall bedri-
vas på sådant sätt att kraven på säkerhet
tillgodoses och de förpliktelser uppfylls
som följer av Sveriges överenskommel-
ser i syfte att förhindra spridning av
kärnvapen och obehörig befattning med
kärnämne och sådant kärnavfall som
utgörs av använt kärnbränsle.
Kärnteknisk verksamhet skall bedri-
vas på sådant sätt att kraven på säkerhet
tillgodoses och de förpliktelser uppfylls
som följer av Sveriges överenskommel-
ser i syfte att förhindra kärnspräng-
ningar, spridning av kärnvapen och
obehörig befattning med kärnämne och
sådant kärnavfall som utgörs av använt
kärnbränsle.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de
föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser skall uppfyllas som ingår i

överenskommelser som avses i första stycket.
Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (1988:220).

_________________
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. 4 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Bilaga
______________________________________________________

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internatio-

nell överenskommelse
______________________________________

Internationella organ Fysiska personer
______________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------
-------
53. Organisationen för
fördraget om fullstän-
digt förbud mot kärn-
sprängningar
Medlemmar i en
inspektionsgrupp och
observatörer under in-
spektion
Fördraget den 10
september 1996 om
fullständigt förbud mot
kärnsprängningar

_________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Ärendet och dess beredning

Den 10 september 1996 antog FN:s generalförsamling, genom
resolution 50/245, Fördraget om fullständigt förbud mot
kärnsprängningar och uppmanade FN:s generalsekreterare att öppna
fördraget för undertecknande snarast möjligt. Det öppnades för
undertecknande i New York den 24 september 1996. Samma dag
undertecknade bl.a. samtliga de fem kärnvapenstaterna och Sverige
fördraget. Fördraget i engelsk och svensk språkversion finns i bilaga 1.
I en departementspromemoria som upprättats inom Utrikesdeparte-
mentet, Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt
förbud mot kärnsprängningar (Ds 1997:87) behandlas utförligt fördraget
och de lagstiftningsåtgärder som anses bli nödvändiga med anledning av
ett svenskt godkännande av fördraget. En sammanfattnig av
promemorian finns i bilaga 2. De lagförslag som lämnats i promemorian
finns i bilaga 3.
Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över
remissinstanserna och en sammanställning av remissyttrandena finns i
bilaga 4.

Lagrådet

Regeringen beslutade den den 23 april 1998 att inhämta Lagrådets
yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns
i bilaga 6. Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. Vissa redaktionella
förändringar har dock gjorts i lagtexten.

4 Fördragets innehåll m.m.

4.1 Bakgrund

Den 10 september 1996 antog FN:s generalförsamling, genom resolution
50/245, Fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och
uppmanade FN:s generalsekreterare att öppna det för undertecknande
snarast möjligt. Församlingen antog fördraget med överväldigande
majoritet. Röstsiffrorna var 158-3-5. Endast Bhutan, Indien och Libyen
röstade mot fördraget. Det öppnades för undertecknande i New York den
24 september 1996. Samma dag undertecknade bl.a. samtliga de fem
kärnvapenstaterna och Sverige fördraget. Det har hittills undertecknats av
närmare 150 stater. Tretton stater har hittills ratificerat det, däribland
Frankrike och Storbritannien.
Genom fördraget totalförbjuds kärnvapenprovsprängningar och andra
kärnsprängningar. Detta inbegriper även kärnsprängningar för fredliga
ändamål. Genom ett fullständigt förbud mot kärnsprängningar hämmas
utveckling och kvalitativ förbättring av kärnvapen och stoppas utveckling
av nya avancerade typer av dessa vapen. Fördraget lägger en solid grund
för fortsatta internationella ansträngningar att förhindra spridning av
kärnvapen och föra nedrustningsprocessen på kärnvapenområdet vidare.
Det har ännu inte trätt i kraft, men har icke desto mindre redan skapat en
stark politisk norm.
Fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar utgör en
milstolpe i nedrustnings- och icke-spridningsansträngningarna på kärn-
vapenområdet. Ett totalförbud mot kärnvapenprovsprängningar har stått
högt på den internationella dagordningen för nedrustningsfrågor under
flera decennier. Sverige har spelat en starkt pådrivande roll för att få till
stånd ett internationellt fördrag på området, såväl i arbetet på det
politiska och diplomatiska planet som på det tekniska planet när det gällt
att utarbeta ett effektivt kontrollsystem. Ett fullständigt förbud mot
kärnsprängningar är av central betydelse för att förhindra spridning av
kärnvapen och skapa gynnsamma förutsättningar för kärnvapen-
nedrustning. Det är mot denna bakgrund som Sverige under mycket lång
tid engagerat sig i och drivit denna fråga. Ytterst handlar detta arbete om
att få till stånd en värld fri från kärnvapen.
Genom fördraget skall en internationell kontrollorganisation upprättas i
Wien, Österrike. Kontrollen av fördragets efterlevnad kommer att ske
genom ett internationellt övervakningssystem omfattande seismologisk
övervakning, övervakning av luftburen radioaktivitet, hydroakustisk
övervakning och övervakning av infraljud. Vidare innefattar kontroll-
systemet möjligheter att genomföra inspektion på platsen för att
klarlägga om ev. brott mot fördraget ägt rum. Sverige kommer att delta i
det internationella övervakningssystemet med en station för övervakning
av luftburen radioaktivitet och en seismologisk övervakningsstation.

4.1.1 Förhandlingarna om ett fullständigt provstoppsfördrag

I augusti 1993 beslöt nedrustningskonferensen (CD) i Genève att ge
konferensens provstoppskommitté mandat att framförhandla ett fullstän-
digt provstoppsfördrag. Senare samma år antog FN:s generalförsamling
utan omröstning resolution 48/70 om ett fullständigt provstoppsfördrag. I
resolutionen välkomnade generalförsamlingen CD:s beslut och
uppmanade konferensen att såsom en prioriterad uppgift förhandla
intensivt om ett sådant fördrag.
Förhandlingsmandatet utarbetades därefter i CD och antogs av
konferensen i januari 1994. Genom mandatet uppdrogs åt provstopps-
kommittén att intensivt förhandla om ett universellt samt multilateralt
och effektivt kontrollerbart fullständigt provstoppsfördrag, som skulle
bidra effektivt till förhindrandet av spridning av kärnvapen i alla dess
aspekter, till processen avseende kärnvapennedrustning och därmed till
stärkandet av internationell fred och säkerhet.
Förhandlingarna inleddes i början av år 1994 och slutfördes i augusti
1996. Då förelåg en färdig text till ett fördrag om fullständigt förbud mot
kärnsprängningar. Indien motsatte sig emellertid att fördragstexten
antogs av CD, eftersom texten inte beaktade de krav som framförts från
indisk sida i förhandlingarna. Indien hade bl.a. krävt att fördraget även
måste innehålla åtaganden om förhandlingar om fullständigt avskaffande
av kärnvapnen inom en bestämd tidsram. De indiska förslagen hade
emellertid inte erhållit något egentligt gehör från övriga delegationers
sida. Dessa prioriterade i första hand möjligheterna att få till stånd ett
fullständigt förbud mot kärnvapenprovsprängningar och andra kärn-
sprängningar. Då förutsättningar saknades att uppnå erforderlig
enhällighet i konferensen om en fördragstext som även inkluderade
Indiens förslag riskerade sådana krav närmast att driva förhandlingarna
till ett sammanbrott.
Indiens blockering av fördragstextens antagande i CD ledde till att
denna istället överlämnades direkt till FN:s generalförsamling. Detta
skedde på Australiens initiativ. Generalförsamlingen antog den 10
september 1996 fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
med överväldigande majoritet (resolution 50/245). Röstsiffrorna var 158
- 3 (Bhutan, Indien, Libyen) - 5 (Cuba, Libanon, Mauritius, Syrien,
Tanzania). Fördraget öppnades för undertecknande i New York den 24
september. Det undertecknades därvid av bl.a. samtliga de fem kärn-
vapenstaterna och Sverige. Hittills har närmare 150 stater undertecknat
fördraget. Tretton stater, däribland Frankrike och Storbritannien, har
hittills ratificerat det.
För att fördraget skall träda i kraft krävs att 44 i fördraget angivna
stater ratificerat det, däribland Sverige. Fördraget kan dock tidigast träda
i kraft två år efter det att det öppnats för undertecknande. De 44 stater
som preciseras i fördraget är de stater som var medlemmar i CD den 18
juni 1996 och formellt deltog i arbetet vid konferensens session 1996 och
som enligt Internationella atomenergiorganets (IAEA) uppgifter innehade
kärnkraftsreaktorer eller forskningsreaktorer.
Genom fördraget åtar sig varje part att inte utföra någon
kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning och att
förbjuda och förhindra varje sådan kärnsprängning på varje plats under
sin jurisdiktion eller kontroll. Varje part åtar sig vidare att avhålla sig
från att orsaka, uppmuntra eller på något sätt delta i utförandet av någon
kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning.
Verksamhet som inte innefattar kärnsprängningar, exempelvis
datorsimuleringar och s.k. subkritiska experiment, omfattas inte av
fördraget.
Genom fördraget skall en internationell kontrollorganisation upprättas i
Wien för att genomföra de bestämmelser om kontroll av fördragets
efterlevnad som stadgas. Organisationen kommer att bestå av parternas
konferens, ett verkställande råd och ett tekniskt sekretariat innefattande
bl.a. ett internationellt datacenter. Det tekniska sekretariatet kommer att
ledas av en generaldirektör.
Kontrollen av fördragets efterlevnad skall ske genom ett internationellt
övervakningssystem bestående av världsomspännande nät av seismo-
logiska stationer, stationer för att mäta luftburen radioaktivitet
(radionuklider och ädelgaser), hydroakustiska stationer och stationer för
detektering av infraljud. Data från dessa stationer kommer oavbrutet att
överföras till det internationella datacentret i organisationens tekniska
sekretariat för bearbetning och analys. De slutliga bedömningarna av en
händelses natur förblir dock parternas ansvar. Kontrollsystemet innefattar
också möjlighet för parterna att begära inspektion på platsen för att
klarlägga om en kärnvapenprovsprängning eller någon annan
kärnsprängning genomförts i strid med fördraget.
I fall av eventuella brott mot fördragets bestämmelser kan
organisationen företa olika åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av
fördraget, inbegripet sanktioner.
Sverige kommer att delta med två övervakningsstationer i det
internationella övervakningssystemet. Den ena kommer att ingå i nätet
för övervakning av luftburen radioaktivitet. Stationen ifråga drivs av
Försvarets forskningsanstalt (FOA) vid dess anläggningar utanför
Stockholm. Den andra kommer att ingå i nätet av sekundära
seismologiska stationer. Denna station är belägen i Hagfors i Värmland
och drivs likaledes av FOA. Enligt bestämmelserna i fördraget kommer
den internationella kontrollorganisationen att bekosta driften av stationen
för luftburen radioaktivitet och överföring av data från denna till det
internationella datacentret när fördraget träder i kraft. Vad avser den
seismologiska stationen kommer organisationen att stå för kostnaderna
för överföring av data från denna till det internationella datacentret.
Varje part i fördraget skall utse eller upprätta en s.k. nationell
myndighet. Denna skall tjäna som nationell kontaktpunkt för
förbindelserna med den internationella kontrollorganisationen och de
andra parterna. Denna bestämmelse i fördraget kräver ett beslut
framdeles om vilken instans som skall utses till svensk nationell
myndighet. Parentetiskt kan noteras att Inspektionen för strategiska
produkter (ISP) är svensk nationell myndighet för frågor som faller under
konventionen om förbud mot kemiska vapen. Vad avser fördraget om
fullständigt förbud mot kärnsprängningar torde närmast Statens
kärnkraftinspektion (SKI) eller Försvarets forskningsanstalt (FOA)
kunna vara lämplig som nationell myndighet.
Kostnaderna för organisationens verksamhet skall bestridas av parterna
i fördraget i enlighet med FN:s bidragsskala, justerad med hänsyn till
skillnaderna beträffande antalet medlemmar i FN och organisationen
(Sveriges andel enligt FN:s bidragsskala är f.n. 1,23 %).

4.1.2 Internationella förhandlingar på kärnvapenområdet

I juli 1945 genomförde Förenta staterna historiens första kärnvapen-
provsprängning. Kort därefter fälldes atombomberna över Hiroshima och
Nagasaki.
Sedermera började även Sovjetunionen (fr.o.m. 1949), Storbritannien
(1952), Frankrike (1960) och Kina (1964) att genomföra kärnvapen-
provsprängningar. Tillsammans kom dessa fem kärnvapenstater att företa
över 2.400 provsprängningar under åren 1945 - 1996. Härutöver
genomförde Indien en s.k. fredlig kärnsprängning 1974. Härtill kommer
att Indien i maj 1998 i två omgångar genomfört kärnvapen-
provsprängningar. Den 11 maj företogs tre provsprängningar. Dessa
följdes den 13 maj av ytterligare två.
År 1946 framlade Förenta staterna den s.k. Baruch-planen. Denna
syftade till att ställa världens samtliga kärnenergiresurser under en
oberoende internationell myndighets ägarskap eller kontroll. Planen
erhöll stöd av en stor majoritet av FN:s medlemsländer, men föll på
invändningar från Sovjetunionens sida. Den vapenteknologiska
utvecklingen fortsatte under de påföljande åren. Förenta staterna
genomförde år 1952 det första vätebombsprovet. Året därpå följde
Sovjetunionen efter.
Ett förslag om provstopp framfördes för första gången år 1954 av
Indiens premiärminister Jawaharlal Nehru. Från sovjetisk sida föreslogs
två år senare ett permanent provstopp. Förslaget ifråga medgav dock inte
inspektioner på plats för kontroll av provstoppets efterlevnad.

FN-arbetet inleds

Frågorna om kärnvapennedrustning kom att ägnas allt större
uppmärksamhet i FN under 1950-talet och därefter. De kärnvapenfria
staternas oro tilltog i takt med att vapenteknologins spridning och
fortsatta provsprängningar ökade medvetandet om följderna av ett
kärnvapenkrig. Olika organ upprättades som forum för nedrust-
ningsförhandlingar. FN:s nedrustningskommission tillskapades år 1952.
Till att börja med ägde arbetet i denna främst rum i en underkommitté i
vilken ingick Förenta staterna, Storbritannien, Frankrike, Canada och
Sovjetunionen. Med tiden kom dock deltagarkretsen i nedrustnings-
förhandlingarna att vidgas. Det multilaterala arbetet förlades till Genève
där det ägde rum i olika föregångare till den nuvarande nedrust-
ningskonferensen (CD). Det allmänna stämningsläget och grundläggande
meningsskiljaktigheter mellan Förenta staterna och Sovjetunionen i fråga
om kraven på ett kontrollsystem kom emellertid att omöjliggöra
framförhandlandet av ett fullständigt provstoppsfördrag under kalla
kriget.
År 1958 genomfördes en expertkonferens i Genève för att studera
frågor om verifikation av ett fullständigt provstopp. I denna deltog
företrädare för Förenta staterna, Storbritannien, Sovjetunionen,
Frankrike, Canada, Tjeckoslovakien, Rumänien och Polen. Experterna
nådde slutsatsen att ett fullständigt provstopp skulle kunna kontrolleras
genom ett världsomspännande nät av ca 170 övervakningsstationer.
Senare samma år inledde USA, Sovjetunionen och Storbritannien
provstoppsförhandlingar i Genève. Arbetet bröt dock samman i slutet av
år 1959 sedan parterna inte kunnat enas i frågan om kontroll av förbud
mot underjordiska kärnvapenprov. Förhandlingarna återupptogs år 1961
efter det att den nytillträdda Kennedy-administrationen i USA genomfört
en översyn av de amerikanska positionerna. USA och Storbritannien
framlade därvid ett fullständigt förslag till provstoppsfördrag. Förslaget
accepterades emellertid inte av Sovjetunionen på grund av
kontrollbestämmelserna. Efter fortsatt arbete och ytterligare förslag
nådde förhandlingarna ett dödläge påföljande år.

Det partiella provstoppsfördraget

År 1963 skedde emellertid ett visst genombrott. Bl.a. mot bakgrund av
farhågorna för miljön till följd av de atmosfäriska kärnvapen-
provsprängningarna nådde Förenta staterna, Storbritannien och
Sovjetunionen en uppgörelse om ett partiellt provstoppsfördrag (The
Partial Test Ban Treaty - PTBT). De tre länderna undertecknade
fördraget i Moskva i augusti 1963. Det trädde i kraft i oktober samma år.
Det partiella provstoppsfördraget avser förbud mot kärnvapenprov i
atmosfären, i yttre rymden och under vatten. Det förbjuder däremot inte
underjordiska prov, förutsatt att dessa inte efterlämnar radioaktiva rester
utanför den stats territorium där prov genomförs. Frankrike och Kina
anslöt sig inte till fördraget, men tillkännagav 1974 respektive 1986 att
deras kärnvapenprovsprängningar endast skulle komma att genomföras
under jord.

Icke-spridningsavtalet

Ansträngningarna att förhindra spridning av kärnvapen tog ett viktigt
steg framåt 1968 då Fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT)
öppnades för undertecknande. Fördraget trädde i kraft 1970. Enligt
fördraget åtar sig kärnvapenstaterna att inte överföra kärnvapen eller
andra kärnladdningar till någon och att inte på något sätt biträda,
uppmuntra eller förmå kärnvapenfria stater att tillverka eller på annat sätt
förvärva kärnvapen. De kärnvapenfria staterna åtar sig å sin sida att inte
förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar. Fördraget har numera
erhållit i det närmaste universell anslutning. Främsta undantag är de tre
s.k. tröskelstaterna Indien, Israel och Pakistan.

Tröskelavtalet

År 1974 undertecknade Förenta staterna och Sovjetunionen det s.k.
tröskelavtalet (The Threshold Test Ban Treaty - TTBT). Avtalet
förbjuder alla kärnvapenprovsprängningar med en laddningsstyrka över
150 kiloton. Eftersom det är omöjligt att skilja kärnvapenprov-
sprängningar från kärnsprängningar för fredliga ändamål ingick de båda
länderna 1976 också ett avtal om fredliga kärnsprängningar (The
Peaceful Nuclear Explosions Treaty - PNET). Avtalet sätter ett tak vid
150 kiloton även för sådana kärnsprängningar. Svårigheter uppkom
emellertid i frågorna om kontroll av dessa båda avtal. De kom därför inte
att ratificeras förrän 1990, efter det att kontrollbestämmelserna
omförhandlats.

Fortsatta ansträngningar

Förenta staterna, Storbritannien och Sovjetunionen återupptog 1977
förhandlingarna om ett fullständigt provstoppsfördrag. Den sista
lägesrapporten från förhandlingsarbetet framlades 1980. Parterna hade då
inte kunnat uppnå enighet. Efter det att Ronald Reagan tillträtt som
president drog sig Förenta staterna ur dessa trilaterala förhandlingar
1982. Detta innebar en omsvängning i den dittillsvarande amerikanska
politiken. Vid toppmötet i Genève 1985 mellan de amerikanska och
sovjetiska ledarna förklarade Michail Gorbatjov för sin del, att i det fall
att Förenta staterna upphörde med sina kärnvapenprov, och om en
överenskommelse om ett provstopp kunde uppnås, skulle man för
sovjetisk del inte ha några problem med kontrollfrågorna. Sovjetunionen
hade för övrigt vid denna tidpunkt infört ett ensidigt provstopp, vilket
kom att vara 18 månader under perioden 1985-87. Från amerikansk sida
svarades härpå senare samma år att ett fullständigt förbud mot
kärnvapenprov var ett långsiktigt mål för Förenta staterna inom ramen
för uppnående av omfattande, djupa och kontrollerbara nedskärningar av
vapenarsenalerna, väsentligt förbättrade kontrollmöjligheter, utvidgade
förtroendeskapande åtgärder och större balans i fråga om konventionella
styrkor samt vid en tidpunkt då kärnvapenavskräckning inte längre var
nödvändig.
Sedan George Bush tillträtt som president i Förenta staterna
förklarades fortsatt från amerikansk sida att ett fullständigt provstopp var
ett långsiktigt mål som endast kunde förverkligas då man inte längre var
beroende av kärnvapenavskräckning. År 1992 meddelade emellertid
administrationen den amerikanska kongressen, att man inte förväntade
sig behöva utföra mer än sex kärnvapenprovsprängningar per år under de
närmaste fem åren för att pröva kärnvapnens säkerhet och tillförlitlighet.
Ryssland och Frankrike hade för sin del tillkännagivit uppehåll i sina
kärnvapenprov vid denna tidpunkt. Senare under 1992 godkände den
amerikanska senaten lagstiftning som innebar att Förenta staternas
kärnvapenprovsprängningar skulle komma att upphöra under nio
månader fr.o.m. den 1 oktober detta år, att inte fler än fem kärn-
sprängningar per år fick utföras för att pröva vapnens säkerhet och
tillförlitlighet och att alla provsprängningar skulle upphöra efter den 30
september 1996, förutsatt att Ryssland införde ett liknande provstopp. I
september 1992 genomförde Förenta staterna sin sista provsprängning
innan uppehållet inleddes. Under 1992 förlängde Ryssland för sin del sitt
moratorium. Frankrike förlängde påföljande år sitt uppehåll på obestämd
tid.

Förhandlingarna inleds

Vid toppmötet i Vancouver 1993 överenskom presidenterna Clinton och
Jeltsin att förhandlingar om ett multilateralt framförhandlat provstopp
skulle inledas tidigt. Senare samma år tillkännagav president Clinton sin
avsikt att förlänga det amerikanska provstoppet och att söka få till stånd
ett fullständigt provstoppsfördrag. I augusti 1993 beslöt
nedrustningskonferensen (CD) i Genève att ge sin provstoppskommitté
mandat att framförhandla ett fullständigt provstoppsfördrag. Vidare
antog FN:s generalförsamling i slutet av året resolution 48/70 om det
fullständiga provstoppsfördraget. I resolutionen uppmanades CD att som
en prioriterad uppgift förhandla intensivt om ett sådant fördrag. Frågan
om ett fullständigt provstopp hade då stått på generalförsamlingens
dagordning under flera decennier. Detta var emellertid första gången
församlingen kunde anta en resolution i frågan utan omröstning.
Mandatet för provstoppsförhandlingarna utarbetades därefter i CD och
antogs formellt av konferensen i januari 1994. Genom mandatet
uppdrogs åt provstoppskommittén att intensivt framförhandla ett
universellt samt multilateralt och effektivt kontrollerbart fullständigt
provstoppsfördrag, som skulle effektivt bidra till förhindrandet av
spridning av kärnvapen i alla dess aspekter, till processen avseende
kärnvapennedrustning och därmed till stärkandet av internationell fred
och säkerhet. Förhandlingarna inleddes i början av 1994.
I januari påföljande år tillkännagav Förenta staterna att man beslutat att
förlänga sitt provstopp till dess att fördraget trätt i kraft, förutsatt att
fördraget öppnades för undertecknade före den 30 september 1996.
Något senare återupprepade Ryssland för sin del sitt åtagande om ett
moratorium på obestämd tid.
Vid NPT:s gransknings- och förlängningskonferens i april/maj 1995
beslutade dess fördragsparter att förlänga fördraget på obestämd tid. De
antog vidare vissa principer och målsättningar för icke-spridning och
nedrustning på kärnvapenområdet. Dessa föreskrev bl.a. att arbetet på ett
fullständigt provstoppsfördrag skulle slutföras ej senare än 1996 och att
kärnvapenstaterna skulle iaktta yttersta återhållsamhet i fråga om
kärnvapenprovsprängningar till dess att fördraget trätt ikraft. Direkt efter
konferensen genomförde dock Kina en provsprängning, vilken kort tid
därefter följdes av ytterligare två sprängningar. Vidare tillkännagav
president Chirac något senare att Frankrike skulle återuppta sina
kärnvapenprovsprängningar och genomföra en serie om åtta prov mellan
september 1995 och maj 1996. Beskedet möttes av häftiga och
omfattande internationella protester. FN:s generalförsamling antog
resolution 50/70A, vari församlingen starkt beklagade alla pågående
kärnvapenprov och starkt uppmanade till omedelbart upphörande av alla
kärnvapenprov. I januari 1996 meddelade Frankrike att man avslutat sina
prov och att landets kärnvapenprovsprängningar upphört för gott.
Efter att tidigare ha övervägt möjligheten att mindre kärnvapen-
provsprängningar skulle få medges under det framtida prov-
stoppsfördraget förklarade Frankrike, USA och Storbritannien i
augusti/september 1995 att de ställde sig bakom ett fullständigt förbud.
FN:s generalförsamling antog senare samma år resolution 50/65. I denna
uppmanades deltagarna i provstoppsförhandlingarna, särskilt kärnvapen-
staterna, att som en uppgift med högsta prioritet slutföra arbetet på
fördraget för att möjliggöra dess undertecknade före inledandet av nästa
års generalförsamlingsmöte.

Ett avtalsförslag läggs fram

I maj 1996 framlade ordföranden i provstoppskommittén,
Nederländernas nedrustningsambassdör Jaap Ramaker, ett förslag till
fullständigt provstoppsfördrag på basis av de då uppnådda förhandlings-
resultaten. Efter ytterligare förhandlingar framlade ordföranden en
reviderad version i slutet av juni. Denna erhöll starkt stöd av bl a Sverige.
Delegationerna och deras huvudstäder gavs möjlighet att ingående
studera texten under ett månadslångt uppehåll i CD:s arbete. Efter det att
konferensen återsamlats förklarade Ramaker i början av augusti, att hans
konsultationer givit vid handen att fortsatta förhandlingar om
fördragstexten sannolikt inte skulle avsätta ytterligare resultat.
Vid möte med provstoppskommittén i mitten av augusti konstaterades
dock att enighet inte kunde uppnås om att anta den föreliggande
fördragstexten och överlämna denna till nedrustningskonferensen för att
antas i plenum. Indien motsatte sig detta. Anledningen härtill var att
fördraget bl.a. inte innehöll åtaganden om förhandlingar om ett
fullständigt avskaffande av kärnvapnen inom en tidsbestämd ram. Från
indisk sida hade krav härpå drivits energiskt alltsedan förhandlingarna
1996 gått in i slutskedet, dock utan att man erhållit något egentligt gehör
härför från övriga delegationer. Dessa prioriterade i första hand
möjligheten att få till stånd ett fullständigt förbud mot kärnsprängningar.
Det stod klart att förutsättningar saknades att få till stånd erforderlig
enhällighet i konferensen kring Indiens förslag och att försök att driva
sådana krav närmast riskerade att föra förhandlingarna till ett
sammanbrott.

Avtalet antas av generalförsamlingen

Dödläget till följd av att Indien motsatte sig att fördragstexten antogs av
CD ledde till att texten istället framlades direkt i FN:s generalförsamling.
Detta skedde på Australiens initiativ. Genom resolution 50/245 antog
generalförsamlingen den 10 september 1996 fördraget om fullständigt
förbud mot kärnsprängningar (The Comprehensive Nuclear Test-Ban
Treaty - CTBT) och uppmanade FN:s generalsekreterare att öppna det för
undertecknande snarast möjligt. Fördraget antogs med överväldigande
majoritet av församlingen. 158 länder röstade för, tre (Bhutan, Indien och
Libyen) röstade mot och fem (Cuba, Libanon, Mauritius, Syrien och
Tanzania) avstod vid omröstningen.
Den 24 september öppnades fördraget för undertecknande i New York.
Det undertecknades därvid av bl a samtliga de fem kärnvapenstaterna och
Sverige. För närvarande har närmare 150 stater undertecknat fördraget.
Tretton länder - Fiji, Frankrike, Japan, Mikronesien, Mongoliet, Peru,
Qatar, Slovakien, Storbritannien, Tjeckien, Turkmenistan, Uzbekistan
och Österrike - har hittills ratificerat det.
Indien ingår bland de 44 stater som måste ha ratificerat fördraget för
att det skall träda i kraft. Indien har tidigare förklarat att man inte
kommer att underteckna och ratificera. Detta innebär att det för
närvarande är oklart om och när fördraget kommer att kunna träda i kraft.
De indiska kärnvapenprovsprängningarna i maj 1998 har emellertid
föranlett kraftiga internationella reaktioner och krav på att landet utan
dröjsmål och villkorslöst skall ansluta sig till fördraget och till icke-
spridningsavtalet. På svenskt initiativ antog FN:s säkerhetsråd den 14 maj
ett ordförandeuttalande med bl.a. denna uppmaning. Den svenska
regeringen har fördömt de indiska kärnvapenproven och har som en
konsekvens härav bl.a. sagt upp samarbetsavtalet på biståndsområdet.
Officiella indiska uttalanden efter provsprängningarna har givit uttryck
för en mindre kategorisk inställning än tidigare.
Om fördraget inte trätt i kraft tre år efter det att det öppnats för
undertecknande finns enligt dess bestämmelser möjlighet att
sammankalla en konferens med deltagande av de stater som ratificerat
fördraget. Denna konferens skall granska i vilken utsträckning fördraget
ratificerats samt pröva och enhälligt besluta om vilka åtgärder i enlighet
med folkrätten som kan vidtas för att påskynda ratifikationsprocessen i
syfte att underlätta fördragets tidiga ikraftträdande. Om konferensen inte
beslutar annat, skall detta förfarande upprepas vid de påföljande
årsdagarna av fördragets öppnande för undertecknande till dess fördraget
träder i kraft.

4.1.3 Sveriges arbete för ett fullständigt provstoppsfördrag

Sverige har alltsedan början av 1960-talet aktivt verkat för ett fullständigt
förbud mot kärnvapenprovsprängningar. Detta har bl.a. skett genom
svenskt stöd till FN:s generalförsamlings resolutioner på området och
genom ett pådrivande arbete i nedrustningskonferensen i Genève och
dess föregångare. Sverige har vid flera tillfällen framlagt förslag till
fullständiga fördragstexter. Senast skedde detta i december 1993. Den
svenska texten kom att utgöra ett viktigt underlag för de påföljande
förhandlingarna i CD. Sverige har vidare aktivt bidragit till att söka lösa
de verifikationsfrågor som varit förknippade med ett fullständigt
provstoppsfördrag. Redan 1976 togs från svensk sida initiativ till att
upprätta en vetenskaplig expertgrupp i CD med uppgift att granska
åtgärder för att upptäcka och identifiera seismiska händelser.
Expertgruppen har varit verksam alltsedan dess. Dess arbete har legat till
grund för utformningen av den seismologiska komponenten i
kontrollsystemet för fördraget om fullständigt förbud mot kärnspräng-
ningar. Gruppen har hela tiden stått under svenskt ordförandeskap. Från
svensk sida har också lämnats viktiga bidrag till utformningen av den del
i kontrollsystemet som avser övervakning av luftburen radioaktivitet.
Sverige ledde under 1995 förhandlingarna i provstoppskommittén om
fördragets kontrollsystem. Under det svenska ordförandeskapet
fastställdes systemets grundläggande struktur. Vidare utarbetades inom
ramen för denna det internationella övervakningssystemet som utgör
grundvalen för kontrollen av fördragets efterlevnad.

4.2 Fördragets innehåll

Fördraget består av en ingress, sjutton artiklar och två bilagor jämte ett
protokoll med två bilagor. Fördragstexten återfinns i engelsk och svensk i
lydelse i bilaga 1.
Fördraget innefattar följande grundläggande element:
- Ett fullständigt förbud mot kärnvapenprovsprängningar och andra
kärnsprängningar.
- Ett system för kontroll av fördragets efterlevnad baserat på två
huvudkomponenter: dels ett internationellt övervakningssystem, under-
stött av ett internationellt datacenter, bestående av världsomspännande
nät av 50 primära och 120 sekundära seismologiska övervaknings-
stationer, 80 stationer för övervakning av luftburen radioaktivitet
(radionuklider och ädelgaser), 11 hydroakustiska övervakningsstationer
och 60 stationer för övervakning av infraljud och dels möjligheter till
inspektion på platsen för att klarlägga om en kärnvapenprovsprängning
eller någon annan kärnsprängning utförts i strid med fördraget.
- En internationell kontrollorganisation, Organisationen för fördraget
om fullständigt förbud mot kärnsprängningar, med säte i Wien,
Österrike. Organisationen skall bestå av parternas konferens, ett
verkställande råd och ett tekniskt sekretariat med ett internationellt
datacenter.
- Bestämmelser om åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av
fördraget. I de fall då skada för fördragets ändamål och syfte kan följa av
bristande efterlevnad av de grundläggande åtagandena i fördraget får
konferensen rekommendera parterna kollektiva åtgärder i enlighet med
folkrätten. Konferensen eller alternativt verkställande rådet i brådskande
fall har också möjlighet att hänskjuta ärendet till Förenta nationerna.

Den förberedande kommissionen

En förberedande kommission har inlett sitt arbete i Wien under 1997.
Kommissionen, som är öppen för alla stater som undertecknat fördraget,
har till uppgift att vidta erforderliga förberedelser för fördragets
ikraftträdande. En huvuduppgift är att upprätta fördragets kontrollsystem.
Arbetet i denna del äger rum under svenskt ordförandeskap.
Fördragets artiklar, vilka innehåller de grundläggande bestämmelserna,
innefattar i tur och ordning följande huvudelement:
- åtagande från varje fördragspart att inte utföra någon kärnvapen-
provsprängning eller någon annan kärnsprängning samt att förbjuda och
förhindra varje sådan kärnsprängning på varje plats under sin jurisdiktion
eller kontroll.
- åtagande från varje fördragspart att avhålla sig från att orsaka,
uppmuntra eller på något sätt delta i utförandet av någon kärnvapen-
provsprängning eller någon annan kärnsprängning.
- bestämmelser om den internationella kontrollorganisation som
upprättas i enlighet med fördraget, innefattande dess sammansättning,
befogenheter och former för beslutsfattande samt föreskrifter om
immunitet och privilegier.
- nationella tillämpningsåtgärder då fördraget träder i kraft.
- bestämmelser om fördragets kontrollsystem innefattande internatio-
nella övervakningssystemet, former för samråd och klarlägganden,
inspektion på platsen och förtroendeskapande åtgärder.
- åtgärder att vidtas för att rätta till en situation som strider mot
fördraget och för att säkerställa fördragets efterlevnad.
- regler för biläggande av tvister mellan fördragsparterna respektive
mellan dessa och den internationella organisationen angående tillämp-
ningen och tolkningen av fördragets bestämmelser.
- regler för eventuella framtida ändringar i fördraget och dess bilagor
samt i protokollet och dess bilagor.
- bestämmelser om granskningskonferenser för översyn av fördragets
tillämpning och effektivitet.
- fördragets giltighetstid och regler för frånträde från fördraget.
- regler om fördragets ikraftträdande och möjligheter till reservationer
vad avser dess protokoll och protokollets bilagor.
Bilaga 1 till fördraget innehåller en förteckning över de länder som
ingår i respektive geografisk region enligt fördraget. Bilaga 2 innehåller
en förteckning över de 44 stater som måste ha ratificerat fördraget för att
det skall träda i kraft.
Protokollet innehåller närmare bestämmelser om internationella
övervakningssystemet och internationella datacentrets uppgifter, inspek-
tion på platsen och förtroendeskapande åtgärder. Bilaga 1 till protokollet
upptar förteckningar över de övervakningsstationer som ingår i inter-
nationella övervakningssystemet. Bilaga 2 innehåller en förteckning över
parametrar för karakterisering att användas vid internationella
datacentrets standardiserade prövning av händelser som upptäckts av
internationella övervakningssystemet.
I det följande återges det huvudsakliga innehållet i fördraget.

4.2.1 Ingressen

I ingressen betonas behovet av fortsatta systematiska och progressiva
ansträngningar för att reducera kärnvapnen i världen med slutmålet att
avskaffa dessa vapen och uppnå allmän och fullständig nedrustning
under strikt och effektiv internationell kontroll.
Fördragsparterna erkänner att upphörandet av alla kärnvapenprov-
sprängningar och alla andra kärnsprängningar, genom att hämma
utvecklingen och den kvalitativa förbättringen av kärnvapen och stoppa
utvecklingen av avancerade nya typer av kärnvapen, utgör en effektiv
åtgärd för kärnvapennedrustning och icke-spridning i alla dess aspekter.
De uttalar förvissningen om att det effektivaste sättet att få till stånd ett
slut på kärnvapenprov är att ingå ett universellt samt internationellt och
effektivt kontrollerbart fördrag om fullständigt förbud mot kärnvapen-
prov, vilket under lång tid har varit ett av de högst prioriterade målen för
världssamfundet inom nedrustningens och icke-spridningens område.
Fördragsparterna bekräftar syftet att åstadkomma alla staters anslutning
till fördraget och dess målsättning att effektivt bidra till förhindrandet av
spridning av kärnvapen i alla dess aspekter, till kärnvapennedrust-
ningsprocessen och därmed till stärkandet av internationell fred och
säkerhet.

4.2.2 Grundläggande åtaganden

Artikel I

I denna artikel åtar sig varje part i fördraget att inte utföra någon
kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning samt att
förbjuda och förhindra varje sådan kärnsprängning på varje plats under
sin jurisdiktion eller kontroll.
Varje part åtar sig vidare att avhålla sig från att orsaka, uppmuntra eller
på något sätt delta i utförandet av någon kärnvapenprovsprängning eller
någon annan kärnsprängning.
Det grundläggande förbud som stipuleras i denna artikel avser
kärnsprängningar. Verksamhet som inte innefattar sådana sprängningar,
exempelvis datorsimulerade kärnvapenprov och s.k. subkritiska
experiment, täcks inte av fördraget.

4.2.3 Organisationen

Artikel II

Denna artikel behandlar de organisatoriska frågorna under fördraget.

Allmänna bestämmelser

Det fastslås att parterna upprättar organisationen för fördraget om
fullständigt förbud mot kärnsprängningar för att uppnå fördragets mål
och syfte, för att säkerställa genomförandet av dess bestämmelser,
däribland dem som avser internationell kontroll av dess efterlevnad, samt
för att tillhandahålla ett forum för samråd och samarbete mellan parterna.
Organisationens säte skall vara förlagt till Wien, Österrike.
I artikeln fastslås att varje part skall samarbeta med organisationen vid
utövandet av dess uppgifter enligt fördraget. Parterna skall samråda
antingen direkt sinsemellan eller genom organisationen eller genom
andra lämpliga internationella förfaranden, däribland förfaranden inom
ramen för Förenta nationerna och i enlighet med dess stadga, om varje
fråga som kan väckas med avseende på fördragets mål och syfte eller
genomförandet av bestämmelserna i fördraget.
Organisationen skall utöva sin kontrollverksamhet enligt fördraget på
det minst möjliga inträngande sätt som är förenligt med ett lägligt och
effektivt uppfyllande av verksamhetens målsättningar. Den skall vidta
alla försiktighetsåtgärder för att sekretesskydda sådan information om
civila och militära verksamheter och anläggningar som kommer till dess
kännedom vid genomförandet av fördraget och särskilt följa
sekretessbestämmelserna i fördraget.
Kostnaderna för organisationens verksamhet skall bestridas årligen av
parterna i enlighet med Förenta nationernas bidragsskala, justerad med
hänsyn till skillnaderna beträffande antalet medlemmar i Förenta
nationerna och organisationen.

Parternas konferens

I parternas konferens skall samtliga parter ingå. Konferensen skall
samlas i ordinarie sessioner, som skall hållas årligen, om konferensen
inte beslutar annat. Möjligheter finns också att sammankalla konferensen
till extra sessioner. Konferensen kan vidare sammankallas som ändrings-
konferens för att ta ställning till förslag om ändringar i fördraget, dess
protokoll eller protokollets bilagor och som granskningskonferens för att
granska fördragets tillämpning och effektivitet.
Konferensen skall vara beslutsmässig med en majoritet av parterna.
Den skall fatta beslut i procedurfrågor med enkel majoritet av närvarande
och röstande medlemmar. Beslut i substansfrågor skall så långt möjligt
fattas enhälligt. Om enhällighet inte kan uppnås skall konferensen fatta
beslut med två tredjedels majoritet av närvarande och röstande
medlemmar, om inte annat anges i fördraget.
Konferensen skall vara organisationens huvudorgan. Den skall
behandla alla frågor, ärenden eller problem inom ramen för fördraget.
Den kan avge rekommendationer och fatta beslut om alla frågor, ärenden
eller problem inom ramen för fördraget som tagits upp av en part eller
framlagts för den av verkställande rådet. Konferensen skall övervaka
genomförandet och granska efterlevnaden av fördraget och verka för att
främja dess mål och syfte. Den skall också övervaka verkställande rådets
och tekniska sekretariatets verksamhet och kan utfärda riktlinjer till var
och en av dem för utförandet av deras uppgifter.

Verkställande rådet

Verkställande rådet skall bestå av 51 medlemmar. Varje part skall ha rätt
att ta säte i rådet. Rådet skall ha följande sammansättning, baserad på sex
geografiska regioner:

Afrika 10 medlemmar
Östeuropa 7 "
Latinamerika och Karibien 9 "
Mellanöstern och Sydasien 7 "
Nordamerika och Västeuropa 10 "
Sydostasien, Stilla havet och
Fjärran Östern 8 "

Medlemmarna i verkställande rådet skall väljas av konferensen för en
period av två år. Varje geografisk region skall utse de parter från
regionen som skall väljas till medlemmar i rådet. Åtminstone en tredjedel
av de platser som tillkommer varje geografisk region skall med
beaktande av politiska intressen och säkerhetsintressen besättas av parter
som utsetts på grundval av för fördraget relevant nukleär kapacitet och av
alla eller några av följande vägledande kriterier i den prioritetsordning
som varje region bestämmer:
- Antalet övervakningsanläggningar i det internationella övervaknings-
systemet
- Sakkunskap och erfarenhet i fråga om övervakningsteknologi
- Bidrag till organisationens årsbudget
Vidare skall en av de platser i rådet som tillkommer varje geografisk
region besättas på rotationsbasis. De återstående platser som tillkommer
varje geografisk region skall besättas av parter som utsetts bland alla
parterna i den regionen genom rotation eller val.
Verkställande rådet skall fatta beslut i procedurfrågor med enkel
majoritet av alla sina medlemmar. Det skall fatta beslut i substansfrågor
med två tredjedels majoritet av alla sina medlemmar, om inte annat anges
i fördraget.
Rådet skall vara organisationens verkställande organ och vara
ansvarigt inför konferensen. Det skall bl.a.:
- Främja fördragets effektiva genomförande och efterlevnad
- Övervaka tekniska sekretariatets verksamhet
- Samarbeta med varje parts nationella myndighet
- Till konferensen framlägga förslag till årsprogram och årsbudget för
organisationen, förslag till organisationens rapport om genomförandet av
fördraget och rapport om genomförandet av sin egen verksamhet
- Underlätta samråd och klarlägganden parterna emellan
- Motta, pröva och fatta beslut rörande framställningar om och
rapporter om inspektion på platsen
- Pröva varje farhåga som framförs av en part om möjlig bristande
efterlevnad av fördraget och missbruk av de rättigheter som fastställs
genom fördraget
- Avge rekommendationer till konferensen eller fatta beslut om
åtgärder för att rätta till en situation och säkerställa efterlevnaden av
fördraget.

Tekniska sekretariatet

Tekniska sekretariatet skall bistå parterna vid genomförandet av
fördraget. Det skall bistå konferensen och verkställande rådet vid
fullgörandet av deras uppgifter. Det skall utföra den kontrollverksamhet
och de övriga uppgifter som det anförtrotts genom fördraget. Dess
uppgifter i fråga om kontroll av efterlevnaden av fördraget skall bl.a.
innefatta följande:
- Ansvara för övervakning och samordning av driften av internationella
övervakningssystemet
- Handha driften av internationella datacentret
- Rutinmässigt motta, bearbeta, analysera och rapportera om inter-
nationella övervakningssystemets data
- Motta och handlägga framställningar om inspektion på platsen och
underlätta verkställande rådets prövning av sådana framställningar
- Framförhandla avtal eller arrangemang med parterna, andra stater och
internationella organisationer rörande kontrollverksamhet och, efter
föregående godkännande av verkställande rådet, ingå alla sådana avtal
eller arrangemang
Tekniska sekretariatet skall bestå av en generaldirektör, som skall vara
dess chef och högsta administrativa tjänsteman, samt den vetenskapliga,
tekniska och övriga personal som krävs. Generaldirektören skall utses av
konferensen efter rekommendation av verkställande rådet för en period
av fyra år, som kan förlängas med ytterligare en period.

Immunitet och privilegier

Organisationen skall på en parts territorium och på varje annan plats
under dess jurisdiktion eller kontroll ha den rättskapacitet och åtnjuta den
immunitet och de privilegier som erfordras för att den skall kunna utföra
sina uppgifter. Den rättskapacitet, immunitet och privilegier som avses i
denna artikel skall bestämmas i avtal mellan organisationen och parterna
samt i avtal mellan organisationen och den stat där denna har sitt säte.
Den immunitet och de privilegier som tillkommer generaldirektören,
inspektörer, inspektionsassistenter och medlemmar av tekniska sekreta-
riatets personal vid utförandet av kontrollverksamhet skall vara de som
anges i fördragets protokoll (jfr nedan).

4.2.4 Nationella tillämpningsåtgärder

Artikel III

I artikeln stipuleras att varje part i enlighet med sina konstitutionella
förfaranden skall vidta alla erforderliga åtgärder för att fullgöra sina
skyldigheter enligt fördraget. Den skall i synnerhet vidta alla erforderliga
åtgärder för att:
- Förbjuda fysiska och juridiska personer, var de än befinner sig på
dess territorium eller på varje annan plats under dess folkrättsligt erkända
jurisdiktion, att utföra någon verksamhet som är förbjuden för en part
enligt fördraget
- Förbjuda fysiska och juridiska personer att utföra någon sådan
verksamhet på någon plats under dess kontroll
- Förbjuda, i enlighet med folkrätten, fysiska personer som äger dess
nationalitet att utföra någon sådan verksamhet någonstans
Varje part skall informera organisationen om de åtgärder den vidtagit
enligt denna artikel.
Artikeln föreskriver vidare att varje part skall utse eller upprätta en
nationell myndighet och informera organisationen därom när fördraget
träder i kraft för parten. Den nationella myndigheten skall tjäna som
nationell kontaktpunkt för förbindelserna med organisationen och de
andra parterna.

4.2.5 Kontroll

Artikel IV

Allmänna bestämmelser

Det fastslås i denna artikel att för kontroll av efterlevnaden av fördraget
skall ett kontrollsystem upprättas bestående av följande komponenter:
- Ett internationellt övervakningssystem
- Samråd och klarläggande
- Inspektion på platsen
- Förtroendeskapande åtgärder
Varje part skall åta sig att genom sin nationella myndighet samarbeta
med organisationen och med andra parter för att underlätta kontrollen av
efterlevnaden av fördraget, bl.a. genom att:
- Upprätta de anläggningar som erfordras för att delta i dessa
kontrollåtgärder och upprätta erforderliga kommunikationslinjer
- Tillhandahålla data som erhållits från de nationella stationer som
ingår i det internationella övervakningssystemet
- Delta i förekommande fall i ett samråds- och klarläggandeförfarande
- Tillåta genomförande av inspektioner på platsen
- Delta i förekommande fall i förtroendeskapande åtgärder.
Artikeln föreskriver vidare att varje part skall ha rätt att vidta åtgärder
för att skydda känsliga anläggningar och förhindra röjande av förtrolig
information och data som saknar samband med fördraget. Det fastslås
också att alla erforderliga åtgärder skall vidtas för att skydda all förtrolig
information som rör civil och militär verksamhet och anläggningar som
har erhållits under utförande av kontrollverksamhet.
Tekniska sekretariatet har ett stort antal uppgifter inom ramen för
kontrollverksamheten, däribland följande:
- Vidta arrangemang för att motta och distribuera data och rapporter av
betydelse för kontrollen av efterlevnaden av fördraget och upprätthålla en
världsomspännande infrastruktur för kommunikation som är lämplig för
denna uppgift
- Genom sitt internationella datacenter rutinmässigt:
i) motta och begära in data från internationella övervaknings-
systemet
ii) i förekommande fall motta data som härrör från samråds- och
klarläggandeförfaranden, inspektioner på platsen och från förtroende-
skapande åtgärder
- Övervaka, samordna och säkerställa driften av internationella
övervakningssystemet och dess komponenter och internationella
datacentret
- Rutinmässigt bearbeta, analysera och rapportera om internationella
övervakningssystemets data
- Göra alla data, både rådata och bearbetade data, och rapporter
tillgängliga för alla parter
- Tillhandahålla tekniskt bistånd och stöd för att upprätta och driva
övervakningsanläggningar och tillhörande kommunikationsmedel där
sådant bistånd och stöd krävs av berörd part

Internationella övervakningssystemet

Internationella övervakningssystemet skall enligt fördraget omfatta
anläggningar för seismologisk övervakning, övervakning av luftburen
radioaktivitet (radionuklider och ädelgaser) inklusive certifierade
laboratorier, hydroakustisk övervakning och övervakning av infraljud
samt tillhörande kommunikationsmedel. Dessa skall stödjas av tekniska
sekretariatets internationella datacenter. Internationella övervaknings-
systemet skall stå under tekniska sekretariatets ledning. Alla övervak-
ningsanläggningar som ingår i systemet skall ägas och drivas av de stater
som är värdar för eller på annat sätt har ansvar för dem.
För de anläggningar som ingår i näten av primära seismologiska
stationer, stationer för övervakning av luftburen radioaktivitet,
hydroakustiska stationer och stationer för övervakning av infraljud skall
organisationen i den omfattning det har överenskommits mellan berörd
stat och organisationen att anläggningarna skall tillhandahålla
internationella datacentret data bestrida kostnaderna för följande
aktiviteter:
- Upprättande av nya anläggningar och förbättring av befintliga
anläggningar
- Drift och underhåll av anläggningar samt användning av överens-
komna förfaranden för säkerställande av datauppgifters äkthet
- Överföring av data från anläggningarna till internationella datacentret
- Analys av prover åt organisationen
Vad avser anläggningar som ingår i nätet av sekundära seismiska
stationer skall organisationen betala kostnaderna för:
- Överföring av data till internationella datacentret
- Säkerställande av äktheten av data från sådana anläggningar
- Förbättring av sådana anläggningar till erforderlig teknisk standard
I artikeln stipuleras vidare att organisationen skall bestrida kostnaderna
för att tillhandahålla varje part det urval den har beställt ur internationella
datacentrets standardsortiment av rapporter och tjänster.
I den mån en part själv står för kostnaderna för att uppföra nya
anläggningar eller förbättra befintliga anläggningar enligt ovan kan
ersättning härför erhållas genom nedsättning av partens fastställda
ekonomiska bidrag till organisationen. Denna nedsättning får dock inte
överstiga 50% av partens årliga fastställda bidrag, men kan fördelas över
flera på varandra följande år.
Det fastslås härutöver i artikeln att parterna även får avtala om separata
samarbetsarrangemang med organisationen för att tillhandahålla inter-
nationella datacentret kompletterande data från nationella övervaknings-
stationer som inte ingår i internationella övervakningssystemet. Inter-
nationella datacentret skall begära in data från sådana s.k. medverkande
nationella anläggningar om en part begär detta för att i förekommande
fall underlätta samråd och klarläggande och prövning av framställningar
om inspektion på platsen. Kostnaderna för dataöverföring i sådana fall
skall bäras av den begärande parten.

Samråd och klarläggande

Utan inverkan på någon parts rätt att begära inspektion på platsen skall
parterna närhelst så är möjligt först göra varje ansträngning för att
klarlägga och lösa sinsemellan, tillsammans med eller genom organisa-
tionen varje fråga som kan väcka farhåga om möjlig bristande
efterlevnad av de grundläggande åtagandena enligt fördraget. Artikeln
stipulerar också att en part skall ha rätt att begära att generaldirektören
medverkar till att klarlägga varje sådan fråga. En part skall även ha rätt
att av verkställande rådet begära ett klarläggande från en annan part.

Inspektion på platsen

Varje part har enligt artikeln rätt att begära inspektion på platsen inom
annan parts territorium eller på varje annan plats som står under annan
parts jurisdiktion eller kontroll eller varje område som inte står under
någon stats jurisdiktion eller kontroll. Det uteslutande syftet med en
sådan inspektion skall vara att klarlägga om en kärnvapenprovsprängning
eller någon annan kärnsprängning har utförts i strid med artikel I och, i
möjlig utsträckning, inhämta fakta som kan bidra till att identifiera en
möjlig överträdare.
Den begärande parten skall vara skyldig att tillse att en framställning
om inspektion på platsen hålls inom ramen för fördraget.
Framställningen skall grundas på information som inhämtats genom det
internationella övervakningssystemet, på varje tillämplig teknisk
information som inhämtats med nationella tekniska kontrollmedel på ett
sätt som är förenligt med allmänt erkända folkrättsliga principer eller på
en kombination därav. Framställningen skall inges till verkställande rådet
och samtidigt till generaldirektören för att denne skall påbörja omedelbar
behandling av den.
Det fastslås vidare i artikeln att den begärande parten skall avhålla sig
från att göra grundlösa framställningar om inspektion på platsen eller
missbruka rätten att göra framställningar.
Verkställande rådet skall omedelbart inleda sin prövning av en
framställning om inspektion på platsen efter det att denna mottagits.
Generaldirektören skall för sin del omedelbart begära ett klarläggande
från den part som begärs bli inspekterad för att utreda och undanröja den
farhåga som framförts i framställningen. Generaldirektören skall vidare
innan verkställande rådet fattar beslut rörande framställningen om
inspektion på platsen till rådet omedelbart lämna all ytterligare tillgänglig
information från internationella övervakningssystemet eller information
som tillhandahållits av en part, däribland varje klarläggande enligt ovan,
samt alla andra uppgifter från tekniska sekretariatet som denne bedömer
vara relevanta eller har begärts av verkställande rådet.
Verkställande rådet skall fatta beslut rörande en framställning om
inspektion på platsen senast 96 timmar efter mottagandet av
framställningen från den begärande parten. Beslut att godkänna en sådan
inspektion skall fattas med minst 30 jaröster av de 51 medlemmarna i
rådet. Om rådet inte godkänner inspektionen skall förberedelserna för
denna avbrytas och ingen ytterligare åtgärd vidtas med anledning av
framställningen.
Senast 25 dagar efter det att en inspektion på platsen godkänts av
verkställande rådet skall inspektionsgruppen överlämna en preliminär
inspektionsrapport till rådet. En fortsättning av inspektionen skall anses
vara godkänd om inte verkställande rådet senast 72 timmar efter
mottagandet av den preliminära rapporten fattar beslut med en majoritet
av alla dess medlemmar att inte fortsätta inspektionen.
Under inspektion på platsen får inspektionsgruppen till verkställande
rådet framföra förslag om att företa borrningar. Rådet skall fatta beslut
rörande ett sådant förslag senast 72 timmar efter dess mottagande. Beslut
att godkänna borrningar skall fattas med en majoritet av alla
medlemmarna i rådet.
En inspektion på platsen skall som regel inte vara längre än 60 dagar
räknat från den dag då framställning därom godkänts av verkställande
rådet, men kan förlängas med högst 70 dagar. I samband med att en
inspektion förlängs ges inspektionsgruppen också möjlighet att använda
mera inträngande tekniska inspektionsmetoder. Inspektionsgruppen får
begära att inspektionstiden förlängs om den bedömer en sådan
förlängning vara väsentlig för att kunna fullgöra sitt mandat.
Verkställande rådet skall fatta beslut rörande en begäran om förlängning
av inspektionen senast 72 timmar efter det att framställningen därom
mottagits. Beslut att godkänna en förlängning skall fattas med en
majoritet av alla medlemmarna i rådet.
Den begärande parten och den part som begärs bli inspekterad får utan
rösträtt delta i överläggningarna i verkställande rådet om framställningen
om inspektion på platsen och i rådets alla följande överläggningar
rörande inspektionen.
En inspektion på platsen som godkänts av verkställande rådet skall
genomföras utan dröjsmål av en inspektionsgrupp utsedd av general-
direktören. Generaldirektören skall utfärda ett inspektionsmandat för
genomförandet av inspektionen. Inspektionsgruppen skall anlända till
platsen för inresa på den inspekterade partens territorium senast sex
dagar efter det att verkställande rådet mottagit framställningen om
inspektion. Generaldirektören skall meddela den inspekterade parten om
inspektionen senast 24 timmar före inspektionsgruppens planerade
ankomst till platsen för inresa.
Det fastslås vidare i artikeln att varje part skall tillåta organisationen att
utföra inspektion på platsen inom sitt territorium och på platser under sin
jurisdiktion eller kontroll. Den inspekterade parten skall ha rätt och
skyldighet att göra varje skälig ansträngning för att demonstrera sin
efterlevnad av fördraget och att i detta syfte göra det möjligt för
inspektionsgruppen att uppfylla sitt mandat. Parten skall ha rätt att vidta
de åtgärder den anser vara nödvändiga för att skydda nationella
säkerhetsintressen och förhindra avslöjande av information av konfiden-
tiell natur som saknar samband med inspektionens syfte. Den skall ha
skyldighet att ge inspektionsgruppen tillträde inom inspektionsområdet
för det uteslutande syftet att fastställa fakta av relevans för inspektionens
syfte, varvid hänsyn skall tas till partens ovan nämnda rätt att skydda
nationella säkerhetsintressen och konfidentiell information samt de
grundlagsenliga skyldigheter den kan ha med avseende på äganderätt
eller husundersökningar och beslagtaganden. Den inspekterade parten har
vidare skyldighet att inte hindra inspektionsgruppens möjlighet att röra
sig inom inspektionsområdet och utföra sin verksamhet enligt fördraget
och dess protokoll.
Artikeln stipulerar vidare att inspektion på platsen skall utföras på det
minst möjliga inträngande sätt som är förenligt med ett effektivt och
lägligt genomförande av inspektionsmandatet. Varhelst detta är möjligt
skall inspektionsgruppen börja med de minst inträngande förfarandena
och sedan fortsätta med mera inträngande förfaranden endast i den
utsträckning den anser det nödvändigt för att insamla tillräcklig
information för att klarlägga farhågorna om möjlig bristande efterlevnad
av fördraget. Den inspekterade parten skall biträda inspektionsgruppen
under hela inspektionen på platsen och underlätta dess uppgift. Om den
inspekterade parten begränsar tillträdet inom inspektionsområdet i
enlighet med bestämmelserna i protokollet (jfr nedan) skall den göra
varje skälig ansträngning i samråd med inspektionsgruppen för att genom
alternativa åtgärder demonstrera sin efterlevnad av fördraget.
Artikeln föreskriver också att den begärande parten med den
inspekterade partens samtycke får sända en representant som skall vara
medborgare antingen i den begärande parten eller i tredje fördragspart för
att observera inspektionens genomförande.

Rapporter från inspektionen

I artikeln föreskrivs att rapporter från inspektion på platsen skall
innehålla:
- En redogörelse för den verksamhet som inspektionsgruppen har
utfört
- Vad inspektionsgruppen faktamässigt har funnit av relevans för
inspektionens syfte
- En redovisning av det samarbete som har erbjudits under
inspektionen
- En faktisk redogörelse för i vilken utsträckning tillträde beviljats,
däribland alternativa möjligheter som tillhandahållits gruppen under
inspektionen
- Alla övriga omständigheter av relevans för inspektionens syfte
Verkställande rådet skall granska inspektionsrapporten, analyser av
prover från inspektionen, tillämpliga data från internationella övervak-
ningssystemet, de begärande och inspekterade parternas bedömningar
samt all annan information som generaldirektören bedömer vara relevant
samt behandla varje farhåga om:
- huruvida bristande efterlevnad av fördraget ägt rum
- huruvida rätten att begära inspektion på platsen missbrukats
Om verkställande rådet kommer till den slutsatsen att ytterligare
åtgärder kan bli nödvändiga skall det vidta lämpliga åtgärder i enlighet
med artikel V om åtgärder för att rätta till en situation och säkerställa
efterlevnad, inbegripet sanktioner.
Vad avser framställningar om inspektion på platsen som har gjorts av
okynne eller genom missbruk av rätten att begära en sådan inspektion
fastslås att verkställande rådet skall överväga och fatta beslut om
huruvida lämpliga åtgärder skall vidtas för att rätta till situationen,
däribland följande:
- Kräva att den begärande parten betalar kostnaderna för alla
förberedelser som tekniska sekretariatet gjort
- Upphäva den begärande partens rätt att begära inspektion på platsen
för tid som rådet fastställer
- Upphäva den begärande partens rätt att ta säte i verkställande rådet
för viss tid

Förtroendeskapande åtgärder

I artikeln behandlas slutligen förtroendeskapande åtgärder. Enligt
bestämmelserna skall varje part åta sig att samarbeta med organisationen
och med andra parter för att genomföra de tillämpliga åtgärder som anges
i fördragets protokoll för att:
- bidra till en snabb lösning av farhågor om bristande efterlevnad av
fördraget som härrör från möjlig misstolkning av kontrolldata hänförliga
till kemiska explosioner
- medverka till kalibreringen av de stationer som ingår i internationella
övervakningssystemet.

4.2.6 Åtgärder för att rätta till en situation och säkerställa
efterlevnad, inbegripet sanktioner

Artikel V

I artikeln anges att konferensen med beaktande av bl.a. verkställande
rådets rekommendationer skall vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet
med denna för att säkerställa efterlevnaden av fördraget och för att rätta
till och avhjälpa varje situation som strider mot det.
I de fall då en part blivit anmodad av konferensen eller verkställande
rådet att rätta till en situation som uppställer problem vad gäller partens
efterlevnad av fördraget och inte efterkommer anmodan inom angiven tid
får konferensen bl.a. besluta att begränsa eller upphäva partens utövande
av sina rättigheter och privilegier enligt fördraget tills konferensen
beslutar annat. I de fall då skada för fördragets ändamål och syfte kan
följa av bristande efterlevnad av de grundläggande åtagandena i fördraget
får konferensen rekommendera parterna kollektiva åtgärder i enlighet
med folkrätten. Konferensen eller alternativt verkställande rådet i
brådskande fall får hänskjuta ärendet till Förenta nationerna.

4.2.7 Tvistlösning

Artikel VI

Artikeln föreskriver att när en tvist uppstår mellan två eller flera
fördragsparter, eller mellan en eller flera fördragsparter och organisa-
tionen, avseende tillämpningen eller tolkningen av fördraget skall de
berörda parterna samråda i syfte att snabbt nå en lösning av tvisten
genom förhandling eller med andra fredliga medel efter parternas eget
val. Verkställande rådet får bidra till att lösa en tvist med de medel det
anser lämpliga. Konferensen skall behandla frågor om tvister som väckts
av parterna eller som hänskjutits till den av verkställande rådet.
Konferensen och verkställande rådet är var och en för sig behöriga att
efter bemyndigande av FN:s generalförsamling begära ett rådgivande
yttrande av Internationella domstolen rörande varje fråga av rättslig natur
som faller inom organisationens verksamhetsområde.

4.2.8 Ändringar

Artikel VII

Denna artikel stipulerar att varje part när som helst efter det att fördraget
trätt i kraft får föreslå ändringar i fördraget, dess protokoll eller
protokollets bilagor. Den föreslagna ändringen skall endast behandlas
och antas av en ändringskonferens. Ändringar skall antas av
ändringskonferensen med en majoritet av parterna och ingen part
röstande mot förslaget. De skall träda i kraft för alla parter 30 dagar efter
det att alla parter som röstat för förslaget vid ändringskonferensen
deponerat sina ratifikations- eller godtagandeinstrument.

Förenklat förändringsförfarande

Artikeln föreskriver härutöver ett förenklat ändringsförfarande för dels
de delar av protokollet som gäller internationella övervakningssystemet
och internationella datacentrets uppgifter samt förtroendeskapande
åtgärder och dels bilagorna 1 och 2 till protokollet som innehåller
förteckningarna över de anläggningar som ingår i internationella
övervakningssystemet respektive en förteckning över parametrar för
karakterisering att användas vid internationella datacentrets standardi-
serade prövning av händelser som upptäckts av internationella
övervakningssystemet. Det förenklade förfarandet skall tillämpas om de
föreslagna ändringarna endast berör frågor av administrativ eller teknisk
natur i de nämnda delarna av protokollet och i de båda bilagorna till
protokollet. Övriga bestämmelser i protokollet och dess bilagor får inte
göras till föremål för ändringar enligt detta förfarande. Det förenklade
ändringsförfarandet syftar till att säkerställa fördragets genomförbarhet
och effektivitet.
Efter prövning av ändringsförslag som faller under det förenklade
förfarandet skall verkställande rådet senast 90 dagar efter mottagandet av
förslaget meddela alla parter sin rekommendation. Om rådet rekommen-
derar parterna att förslaget skall antas skall det betraktas som godkänt om
ingen part inom 90 dagar efter mottagandet av rekommendationen gör
invändning häremot. Om rådet rekommenderar att förslaget skall avvisas
skall det betraktas som avvisat om ingen part inom 90 dagar motsätter sig
detta. I fall att rådets rekommendation inte godkänns skall ett beslut om
förslaget fattas av konferensen som substansfråga vid dess nästkom-
mande session. Ändringar som godkänts enligt det förenklade förfarandet
skall träda i kraft för alla parter 180 dagar efter dagen för
generaldirektörens meddelande om deras godkännande, om inte en annan
tidsperiod rekommenderas av verkställande rådet eller beslutas av
konferensen.

4.2.9 Granskning av fördraget

Artikel VIII

I artikeln anges att om en majoritet av parterna inte beslutar annat skall
det tio år efter fördragets ikraftträdande hållas en konferens för att
granska fördragets tillämpning och effektivitet i syfte att försäkra sig om
att målsättningarna och syftena i ingressen och i bestämmelserna i
fördraget förverkligas.
Vidare anges att på grundval av en framställning av en part skall
granskningskonferensen pröva möjligheten att tillåta utförande av
underjordiska kärnsprängningar för fredliga ändamål. Om gransknings-
konferensen enhälligt beslutar att sådana kärnsprängningar kan tillåtas
skall den utan dröjsmål påbörja arbete i syfte att rekommendera parterna
lämplig ändring av fördraget vilken skall utesluta varje militär nytta av
sådana kärnsprängningar. (Denna bestämmelse utgör resultatet av
ansträngningarna under förhandlingarna om fördraget att finna en lösning
på å ena sidan Kinas med kraft framförda krav på att fördraget skulle
tillåta kärnsprängningar för fredliga ändamål och å den andra sidan de
flesta andra länders starka motstånd häremot.)
Efter den första granskningskonferensen kan ytterligare gransknings-
konferenser sammankallas med tio års mellanrum, om konferensen så
beslutar under närmast föregående år enligt det beslutsförfarande som
gäller för procedurfrågor. Sådana konferenser kan också sammankallas
med kortare mellanrum än tio år om konferensen beslutar härom enligt
det beslutsförfarande som gäller för substansfrågor.

4.2.10 Giltighetstid och frånträdande

Artikel IX

Artikeln stipulerar att fördraget skall gälla för obegränsad tid. Varje part
skall dock ha rätt att frånträda fördraget om den anser att extraordinära
händelser som har samband med fördragets ämne har äventyrat dess
högsta intressen. Frånträdande skall ske genom meddelande sex månader
i förväg till alla övriga parter, verkställande rådet, depositarien samt
Förenta nationernas säkerhetsråd.

4.2.11 Protokollets och bilagornas status

Artikel X

I artikeln fastslås att bilagorna till fördraget samt protokollet och dess
bilagor utgör en integrerad del av fördraget.

4.2.12 Undertecknande, ratifikation och anslutning

Artikel XI, XII och XIII

I artiklarna XI, XII och XIII stadgas att fördraget skall vara öppet för
undertecknande av alla stater innan det träder i kraft, att det skall
ratificeras av signatärstaterna i enlighet med deras respektive konstitu-
tionella förfaranden samt att varje stat som inte undertecknar fördraget
före dess ikraftträdande får ansluta sig till det vid vilken senare tidpunkt
som helst.

4.2.13 Ikraftträdande

Artikel XIV

Enligt artikel XIV skall fördraget träda i kraft 180 dagar efter den dag då
alla de i bilaga 2 till fördraget upptagna 44 staterna har deponerat sina
ratifikationsinstrument, men i varje fall inte tidigare än två år efter det att
det öppnats för undertecknande. Om fördraget inte har trätt i kraft tre år
efter datumet för årsdagen för dess öppnande för undertecknande skall
depositarien på begäran av en majoritet av de stater som redan har
deponerat sina ratifikationsinstrument sammankalla dessa stater till en
konferens . Denna konferens skall granska i vilken utsträckning
bestämmelserna enligt ovan har uppfyllts samt överväga och enhälligt
besluta om vilka åtgärder i enlighet med folkrätten som kan vidtas för att
påskynda ratifikations-processen i syfte att underlätta fördragets snara
ikraftträdande. Om inte annat beslutas av konferensen eller andra sådana
konferenser skall detta förfarande upprepas vid de påföljande årsdagarna
av fördragets öppnande för undertecknade tills det träder i kraft.
För de stater som deponerar sina ratifikations- eller anslutningsinstru-
ment efter fördragets ikraftträdande träder det i kraft 30 dagar efter
deponeringen.

4.2.14 Reservationer

Artikel XV

I artikel XV stadgas att inga reservationer får göras mot artiklarna och
bilagorna till fördraget. Bestämmelserna i fördragets protokoll och dess
bilagor får inte bli föremål för reservationer som är oförenliga med
fördragets ändamål och syfte.

4.2.15 Fördragets depositarie och autentiska texter

Artikel XVI och XVII

I de två avslutande artiklarna XVI och XVII fastslås att Förenta
nationernas generalsekreterare skall vara depositarie för fördraget och ta
emot undertecknanden och ratifikations- och anslutningsinstrument, att
fördraget skall registreras av depositarien i enlighet med artikel 102 i
Förenta nationernas stadga och att fördraget, vars arabiska, engelska,
franska, kinesiska, ryska och spanska texter är lika giltiga, skall
deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

4.2.16 Fördragets bilagor

Bilaga 1

I denna bilaga anges de länder som ingår i de sex geografiska regionerna
enligt fördragets artikel II, punkt 28, dvs. Afrika, Östeuropa,
Latinamerika och Karibien, Mellanöstern och Sydasien, Nordamerika
och Västeuropa samt Sydostasien, Stilla havet och Fjärran Östern.

Bilaga 2

Denna bilaga innehåller en förteckning över de 44 stater - däribland
Sverige - som enligt artikel XIV skall ha ratificerat fördraget för att det
skall träda i kraft.

4.2.17 Fördragets protokoll

Protokollet innehåller tre delar med underavsnitt enligt följande:

Del I: Internationella övervakningssystemet och internationella
datacentrets uppgifter
A. Allmänna bestämmelser
B. Seismologisk övervakning
C. Radionuklidövervakning
D. Hydroakustisk övervakning
E. Övervakning av infraljud
F. Internationella datacentrets uppgifter
- internationella datacentrets standardiserade produkter
- internationella datacentrets tjänster till parterna
- nationell prövning av händelser
- tekniskt bistånd

Del II: Inspektion på platsen
A. Allmänna bestämmelser
B. Permanenta arrangemang
- utnämning av inspektörer och inspektionsassistenter
- immunitet och privilegier
- platser för inresa
- arrangemang för användning av icke-reguljärt luftfartyg
- godkänd inspektionsutrustning
C. Framställning om inspektion på platsen, inspektionsmandat och
anmälan av inspektion
- framställning om inspektion på platsen
- inspektionsmandat
- anmälan av inspektion
D. Åtgärder före inspektion
- inresa till den inspekterade partens territorium, verksamhet vid
platsen för inresa och förflyttning till inspektionsområdet
E. Genomförande av inspektion
- allmänna regler
- samband
- observatör
- inspektionsverksamhet och metoder
- överflygningar
- gradvist tillträde
- insamling, hantering och analys av prover
- utförande av inspektioner i områden som inte står under någon stats
jurisdiktion eller kontroll
- åtgärder efter inspektion
- avresa

Del III: Förtroendeskapande åtgärder

4.2.18 Protokollets bilagor

Bilaga 1

Denna bilaga innehåller förteckningar över samtliga de anläggningar som
ingår i det internationella övervakningssystemet enligt följande:
Tabell 1-A: Förteckning över de stationer som ingår i det primära
seismologiska nätet.
Tabell 1-B: Förteckning över de stationer som ingår i det sekundära
seismologiska nätet. Bland dem ingår den svenska stationen i Hagfors.
Tabell 2-A: Förteckning över radionuklidstationerna. Bland dem ingår
den svenska stationen utanför Stockholm.
Tabell 2-B: Förteckning över radionuklidlaboratorierna.
Tabell 3: Förteckning över de hydroakustiska stationerna
Tabell 4: Förteckning över infraljudstationerna

Bilaga 2

Det internationella övervakningssystemet

Denna bilaga innehåller en förteckning över parametrar för karakteri-
sering att användas vid det internationella datacentrets standardiserade
prövning av händelser som upptäckts av det internationella övervak-
ningssystemet.
Av bestämmelserna i protokollet framgår bl.a. följande. Den
seismologiska övervakningen baseras på ett världsomspännande nät av
50 primära stationer och ett nät av 120 sekundära stationer. Data från
primärstationerna skall utan avbrott överföras genom datorer direkt
uppkopplade till det internationella datacentret. De stationer som ingår i
det sekundära nätet har till uppgift att komplettera det primära nätet.
Stationerna ifråga skall på begäran av det internationella datacentret förse
centret med information. Det internationella datacentret får när som helst
begära data från sekundärstationerna. I förekommande fall skall dessa
data vara omedelbart tillgängliga genom direkt uppkopplade
datorförbindelser med centret.
Övervakningen av luftburen radioaktivitet skall ske genom ett globalt
nät av 80 stationer för mätning av radionuklider i atmosfären. Av dessa
stationer skall 40 också kunna övervaka förekomsten av relevanta
ädelgaser när fördraget träder i kraft. Konferensen skall därefter vid sin
första ordinarie årssession fatta beslut om en plan för att i hela nätet
införa möjlighet att övervaka förekomst av ädelgaser. Till radionuklid-
övervakningen är också knutna 16 nationella laboratorier som skall vara
certifierade av tekniska sekretariatet. Dessa laboratorier skall mot avgift
utföra analys av prover för organisationen.
Den hydroakustiska övervakningen baseras på ett nät av 11 stationer,
varav sex hydrofonstationer och fem T-fasstationer. De senare är belägna
på land. Övervakningen av infraljud skall ske genom ett likaledes
världsomspännande nät av 60 stationer.
Det internationella datacentret har till uppgift att motta, insamla,
bearbeta, analysera, rapportera om och arkivera data från de anläggningar
som ingår i internationella övervakningssystemet. Centret skall
rutinmässigt tillämpa automatiska bearbetningsmetoder och interaktiv
mänsklig analys av rådata från det internationella övervakningssystemet
för att framställa och arkivera sina standardiserade produkter på alla
parters vägnar. Dessa produkter skall tillhandahållas parterna
kostnadsfritt. De skall inte föregripa de slutliga bedömningarna rörande
naturen av en händelse som registrerats av det internationella
övervakningssystemet. Detta förblir parternas ansvar.

Det internationella datacentrets standardiserade produkter är följande:

- Integrerade förteckningar över alla signaler som detekterats av det
internationella övervakningssystemet samt standardiserade förteckningar
och bulletiner över händelser
- Standardiserade bulletiner över händelser som prövats av centret på
grundval av standardiserade kriterier
- Översikter som sammanfattar data mottagna och arkiverade av
centret, centrets produkter och hur det internationella övervaknings-
systemet och det internationella datacentret fullgjort sina uppgifter samt
deras status i driftshänseende
- Utdrag eller delar av centrets standardiserade produkter enligt ovan
utvalda på begäran av en enskild part
Det internationella datacentret skall tillhandahålla parterna öppen, lika,
läglig och bekväm tillgång till alla rådata och bearbetade data från det
internationella övervakningssystemet samt alla produkter från centret och
alla andra data från övervakningssystemet som finns i centrets arkiv eller
i arkiv i övervakningssystemets anläggningar. Detta inbegriper följande
kostnadsfria tjänster till parterna:
- Automatisk och regelbunden förmedling av centrets produkter eller
det urval av dessa som en part gjort, samt på begäran, partens urval av
data från det internationella övervakningssystemet
- Tillhandahållande av data eller produkter som framtagits som svar på
särskilda framställningar av parterna
- Biträde till enskilda parter, på deras begäran och kostnadsfritt för
rimliga insatser, med teknisk expertanalys av data från det internationella
övervakningssystemet för att hjälpa berörd part att identifiera källan till
enskilda händelser. Resultatet av varje sådan teknisk analys skall anses
vara en produkt framställd av den begärande parten.

Inspektörer

I protokollet föreskrivs att inspektion på platsen skall utföras av
kvalificerade inspektörer som särskilt har utsetts för detta ändamål. De
kan biträdas av särskilt utsedda inspektionsassistenter, såsom teknisk och
administrativ personal, luftfartygsbesättningar och tolkar. I protokollet
föreskrivs också hur inspektörer och inspektionsassistenter skall
utnämnas.
Varje part är skyldig att på ansökan av en inspektör eller
inspektionsassistent utfärda multipla inrese- och utreseviseringar
och/eller transitviseringar samt andra erforderliga dokument för att göra
det möjligt för vederbörande att resa in i och uppehålla sig på partens
territorium för det uteslutande syftet att genomföra inspektions-
verksamhet. För att effektivt kunna utföra sina uppgifter skall
inspektionsgruppens medlemmar medges den immunitet och de
privilegier som föreskrivs i protokollet. De skall medges sådan
immunitet och sådana privilegier för hela perioden mellan ankomsten till
och avresan från den inspekterade partens territorium och därefter med
avseende på handlingar som utförts tidigare under utövandet av deras
officiella funktioner.

Immunitet och privilegier

Innehållet i bestämmelserna om immunitet och privilegier motsvarar i
flera avseenden den immunitet och de privilegier som tillkommer
diplomater enligt 1961 års Wienkonvention om diplomatiska
förbindelser. Således skall medlemmar av inspektionsgrupper och
observatörer åtnjuta okränkbarhet till person. Vidare gäller att deras
bostäder, kontorslokaler samt dokument och skriftväxling skall vara
okränkbara.
Inspektionsgrupper och observatörer har rätt att använda
krypteringsutrustning i sina förbindelser med tekniska sekretariatet.
Inspektionsgruppers prover och godkända utrustning skall åtnjuta
okränkbarhet och tullfrihet. Det bör noteras att observatörer inte åtnjuter
immunitet och privilegier i dessa avseenden.
Medlemmar i inspektionsgrupper och observatörer åtnjuter immunitet
från domsrätt, från skyldighet att avlägga vittnesmål samt från exekutiva
åtgärder i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 31, punkterna 1-3, i
Wienkonventionen. Vidare skall de åtnjuta den befrielse från avgifter och
skatter som följer av artikel 34 i Wienkonventionen. De skall tillåtas att
föra in artiklar för personligt bruk, vilka inte omfattas av import- eller
exportförbud eller av bestämmelser om karantän, utan att betala
tullavgifter och andra avgifter. Beträffande valuta och växling skall
inspektionsgrupper och observatörer behandlas på samma sätt som
företrädare för främmande regeringar vid tillfälliga besök i tjänsten.
Inspektionsgrupper och observatörer åtnjuter dessutom viss immunitet
och vissa privilegier vid transit över sådana konventionsstaters
territorium som inte skall inspekteras.

Plats för inresa

I protokollet föreskrivs att varje part skall utse sina platser för inresa.
Dessa platser skall vara sådana att inspektionsgruppen inom 24 timmar
kan nå varje inspektionsområde från åtminstone en av dem. När det av
tidsskäl inte är möjligt att komma till platsen för inresa med reguljärt flyg
får en inspektionsgrupp använda icke-reguljärt flyg. Varje part skall
meddela tekniska sekretariatet numret på det permanenta diplomatiska
landningstillståndet för icke-reguljärt flyg som transporterar en
inspektionsgrupp.

Området för inspektion

Det fastslås i protokollet att området för en inspektion på platsen skall
vara sammanhängande och dess storlek inte överstiga 1000 kvadrat-
kilometer. Inget linjärt avstånd större än 50 km får förekomma i någon
riktning. En inspektion skall som regel inte vara längre än 60 dagar
räknat från den dag framställningen därom godkänts, men kan förlängas
med högst 70 dagar. Inspektionsgruppen skall inleda sin verksamhet i
inspektionsområdet snarast möjligt och i intet fall senare än 72 timmar
efter ankomsten till platsen för inresa.
Inspektionsgruppen skall ha rätt att bestämma hur inspektionen skall
fortskrida i enlighet med inspektionsmandatet och med beaktande av
varje åtgärd som den inspekterade staten vidtar i överensstämmelse med
bestämmelserna i protokollet om gradvist tillträde (jfr nedan). Inspek-
tionsgruppen är skyldig att ta hänsyn till den inspekterade partens
rekommendationer och föreslagna modifieringar av inspektionsplanen.
Inspektionsgruppen får endast använda sådana inspektionsmetoder som
anges i protokollet (jfr nedan). Den inspekterade parten skall ha rätt att
ha representanter som medföljer inspektionsgruppen när den utför sina
uppgifter och observera all inspektionsverksamhet som gruppen utför.
Den skall vidare ha rätt att när som helst lämna rekommendationer till
inspektionsgruppen om möjlig modifiering av inspektionsplanen.
Inspektionsgruppens medlemmar skall ha rätt att under hela tiden som
en inspektion pågår hålla samband sinsemellan och med tekniska
sekretariatet. Observatören skall i förekommande fall ha rätt att under
hela inspektionen hålla samband med den begärande partens ambassad,
eller om ambassad saknas, med den begärande parten själv. Observatören
skall ha rätt att anlända till inspektionsområdet och ha tillträde till och
inom inspektionsområdet i den utsträckning som den inspekterade parten
medger.

Verksamhet och metoder

Protokollet stadgar vidare att vid inspektion på platsen får följande
verksamhet utföras och metoder användas:
a) Lägesbestämning från luften och på marken
b) Visuella iakttagelser, videoupptagning, stillbildsfotografering och
multispektral bildupptagning
c) Mätning av radioaktivitetsnivåer över, på och under markytan
d) Upptagning av fasta, flytande och gasformiga prover i miljön över,
på och under markytan och analys av dem
e) Passiv seismologisk övervakning av efterskalv
f) Resonansseismometri och aktiv seismisk undersökning
g) Kartläggning av magnetfält och gravitationsfält, markpenetrerande
radar och mätning av elektrisk ledningsförmåga på markytan och från
luften
h) Borrning för att erhålla radioaktiva prover
Upp till 25 dagar efter verkställande rådets godkännande av en
inspektion på platsen skall inspektionsgruppen ha rätt att utföra all den
verksamhet och använda alla de metoder som anges i punkterna a - e
ovan. Om verkställande rådet godkänner fortsatt inspektion därefter skall
inspektionsgruppen ha rätt att utföra all verksamhet och använda alla de
metoder som anges i a - g. Inspektionsgruppen får endast efter
godkännande av verkställande rådet utföra borrningar.

Överflygning

Inspektionsgruppen skall också ha rätt att företa en överflygning av
inspektionsområdet med i protokollet specificerad utrustning för att
erhålla en allmän orientering om inspektionsområdet, begränsa platserna
för inspektion från marken och underlätta insamlingen av bevisfakta. Den
totala tiden för överflygningen får inte överstiga tolv timmar. Den
inspekterade parten skall ha rätt att meddela inskränkningar eller i
undantagsfall och med skälig motivering förbud mot överflygning av
känsliga platser som saknar samband med inspektionens syfte.

Gradvist tillträde

I protokollet återfinns också bestämmelser om gradvist tillträde till
inspektionsområdet. Dessa stipulerar bl a att den inspekterade parten
skall ha rätt att vidta åtgärder för att skydda känsliga anläggningar och
platser. Den inspekterade parten skall, när tillträdet inom inspektions-
området är föremål för inskränkningar, göra varje skälig ansträngning för
att uppfylla kraven i inspektionsmandatet genom alternativa medel. Det
fastslås vidare att den inspekterade parten skall ha rätt att fatta det
slutliga beslutet rörande varje tillträde för inspektionsgruppen med
beaktande av sina skyldigheter enligt fördraget och bestämmelserna om
gradvist tillträde. Detta är en särskilt viktig bestämmelse som ger
inspekterad part sista ordet i frågorna om tillträde.

Byggnader m.m.

Protokollet föreskriver att tillträde till byggnader och andra installationer
skall uppskjutas till dess att en fortsättning av inspektionen godkänts på
grundval av den preliminära inspektionsrapporten. Undantaget härifrån är
dock tillträde till byggnader och andra installationer som hyser ingången
till en gruva, andra utgrävningar eller större håligheter som inte kan nås
på annat sätt. Vad gäller sådana byggnader och installationer skall
inspektionsgruppen dock endast ha rätt till genomgång.
Om inspektionsgruppen efter det att inspektionens fortsättning
godkänts på ett trovärdigt sätt visar för den inspekterade parten att
tillträde till byggnader och andra installationer är nödvändigt för att
fullgöra inspektionsmandatet och att de nödvändiga verksamheterna inte
har kunnat utföras utifrån skall inspektionsgruppen ha rätt att erhålla
tillträde. Formerna för tillträdet skall förhandlas mellan inspektions-
gruppen och den inspekterade parten. Den inspekterade parten har rätt att
meddela inskränkningar eller i undantagsfall och med skälig motivering
förbud mot tillträde.

Inskränkt tillträde

Enligt bestämmelserna i protokollet skall den inspekterade parten ha rätt
att förklara platser inom inspektionsområdet som platser med inskränkt
tillträde. Varje sådan plats får inte vara större än fyra kvadratkilometer.
Den inspekterade parten har rätt att förklara upp till 50 kvadratkilometer
som platser med inskränkt tillträde. Om mer än en plats förklaras som
plats med inskränkt tillträde skall det vara ett avstånd på minst 20 meter
mellan varje sådan plats. Inspektionsgruppen skall göra varje skälig
ansträngning för att fullgöra inspektionsmandatet utanför de platser som
är förklarade som platser med inskränkt tillträde innan den begär tillträde
till sådana platser. Om inspektionsgruppen när som helst på ett trovärdigt
sätt visar den inspekterade parten att de nödvändiga verksamheterna inte
har kunnat utföras utifrån och att tillträde till en plats med inskränkt
tillträde är nödvändigt för att fullgöra mandatet skall några medlemmar
av inspektionsgruppen medges tillträde. Den inspekterade parten skall
därvid ha rätt att dölja eller på annat sätt skydda känslig utrustning,
föremål och material som saknar samband med inspektionens syfte.

Förtroendeskapande åtgärder

I protokollet återfinns slutligen närmare bestämmelser om de förtro-
endeskapande åtgärder som anges i fördraget. Enligt bestämmelserna
skall varje part på frivillig basis underrätta tekniska sekretariatet om
varje kemisk explosion med en sprängstyrka överstigande den som
erhålles från 300 ton TNT, detonerad som en enda explosion på dess
territorium eller på någon plats under dess jurisdiktion eller kontroll. Om
möjligt skall sådan underrättelse lämnas i förväg. Varje part skall vidare
på frivillig basis så snart som möjligt efter fördragets ikraftträdande
lämna tekniska sekretariatet information om sin nationella användning av
alla andra kemiska explosioner med en sprängstyrka överstigande den
som erhålles från 300 ton TNT. Dessa uppgifter skall därefter årligen
aktualiseras på frivillig basis.

5 Godkännande av fördraget

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner Sveriges tillträde till Förenta
nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har uttalat sig i
frågan tillstyrker förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Kärnvapenavskräckningen utgjorde
ett fundamentalt inslag i supermaktsrelationerna under kalla kriget. Trots
intensiva internationella ansträngningar att bryta rustningsspiralen
fortsatte denna oavbrutet uppåt. Kärnvapenarsenalerna ökade kraftigt i
omfattning och vidareutvecklades. Provsprängningarna spelade en
central roll i denna utveckling. Därför har ett fullständigt förbud mot
kärnvapenprovsprängningar varit en högprioriterad fråga på den
internationella nedrustningsagendan under mycket lång tid. Sverige har
spelat en aktiv och pådrivande roll på det internationella planet för att få
till stånd ett sådant förbud.
Den nya säkerhetspolitiska atmosfären efter kalla krigets slut skapade
förutsättningar för förhandlingar om ett fullständigt förbud mot kärn-
vapenprovsprängningar. Det är mycket glädjande och betydelsefullt att
ett fördrag härom nu har kommit till stånd. Fördraget har antagits med
överväldigande majoritet av FN:s generalförsamling och har hittills
undertecknats av närmare 150 stater.
Denna starka och breda uppslutning bakom fördraget är ett uttryck för
det internationella samfundets bestämda vilja att för gott förpassa
kärnvapenprovsprängningarna till det förgångna. Fördraget utgör en
milstolpe i arbetet för nedrustning och icke-spridning på kärnvapen-
området. Det lägger en fast grundval för fortsatta ansträngningar att
uppnå en kärnvapenfri värld och bidrar till att ytterligare stärka
internationell fred och säkerhet.
Det är viktigt att fördraget kan träda i kraft så snart som möjligt.
Sverige ingår bland de 44 stater som måste ha ratificerat fördraget för att
det skall kunna träda i kraft. Mot bakgrund av vad som nämnts ovan och
Sveriges traditionellt djupa engagemang och pådrivande roll i frågorna
om nedrustning och icke-spridning på kärnvapenområdet, inte minst vad
avser ett fullständigt förbud mot kärnvapenprovsprängningar, bör
Sverige ratificera fördraget.

6 Lagstiftningsåtgärder

6.1 Inspektioner i Sverige vid misstänkt brott mot fördraget

6.1.1 Fördraget

Ett av fördragets viktigaste avsnitt behandlar möjligheten till inspektion
hos en fördragsstat efter en misstänkt kärnsprängning, artikel IV, avsnitt
D, samt protokollet. En inspektion skall dels föregås av möjligheten till
ett klarläggande av den som misstänks för ett sådant brott mot fördraget,
dels ett beslut av verkställande rådet om att en inspektion skall äga rum.
Beslutas det om en inspektion, skulle den i korthet kunna innebära bl.a.
följande. En inspektionsgrupp från organisationen skall beviljas inresa i
en fördragsstat för att inspektera ett visst område. Den skall ha rätt att
medföra viss godkänd utrustning. Den har rätt till biträde från den
inspekterade statens sida och har också rätt att ställa anspråk på att
utrustning ställs till förfogande. En observatör från en annan fördragsstat,
som har anmält ett misstänkt fördragsbrott till organisationen, kan
beviljas tillträde tillsammans med inspektörerna. Inspektionsgruppen
skall beviljas tillträde till undersökningsområdet, däri inbegripet
byggnader som finns i området. Inspektionsgruppen skall ha rätt att göra
överflygningar, fotografera och filma, ta prover och göra mätningar och
göra borrningar efter radioaktiva prover. Det skall finnas möjlighet att
göra provanalyser på platsen, med biträde av den inspekterade staten, och
att föra med prover till provningsanläggningar. Den inspekterade staten
har möjlighet att fatta beslut om inskränkningar för inspektionsgruppen
vad avser känsliga anläggningar och liknande men skall då erbjuda
alternativ för inspektionsgruppen. Den inspekterade staten torde också i
princip ha möjlighet att helt förhindra en inspektion, något som för
svenskt vidkommande dock torde framstå som otänkbart.

6.1.2 Gällande lagstiftning

Lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas
konvention om förbud mot kemiska vapen

Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion,
innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring,
kemvapenkonventionen, ratificerades av Sverige år 1993 och trädde i
kraft den 29 april 1997. Också i kemvapenkonventionen förutsätts att de
avtalsslutande parterna skall kunna bli föremål för inspektioner. Med
anledning av detta infördes i Sverige lagen (1994:118) om inspektioner
enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.
Inspektioner enligt kemvapenkonventionen kan antingen vara rutin-
inspektioner eller inspektioner på uppfordran. Kemvapenkonventionens
regler om inspektioner är mycket omfattande och detaljerade. Skulle en
inspektion av en anläggning i Sverige bli aktuell, förutsätts regeringen
därför enligt lagen fatta en rad inledande beslut. Bland annat skall en
myndighet utses som skall närvara vid inspektionen och även kunna fatta
vissa verkställighetsbeslut. Regeringen skall ange vilka åtgärder en
inspektionsgrupp får vidta. Den som berörs av inspektionen skall som
huvudregel ges tillfälle att yttra sig innan regeringen fattar sitt beslut.
Förutom rätt för inspektionsgruppen att få tillträde till inspektions-
området kan godstrafik till och från området stoppas och prover kan tas.
Polismyndighet skall lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett
beslut enligt lagen. Inspektion får inte göras i någons bostad. Beslut som
den verkställande myndigheten har att fatta kan hänskjutas till regeringen
om inspektionsgruppen begär det, frågan är av större vikt eller om frågan
rör en enskilds rätt och den enskilde begär det.
Verkställighetsföreskrifter till lagen finns i förordningen (1997:121)
med samma namn. Förordningen anger bl.a. vilka myndigheter som
genom ett särskilt regeringsbeslut kan komma att närvara vid en
inspektion, nämligen Inspektionen för strategiska produkter,
Försvarsmakten eller Försvarets forskningsanstalt, beroende på vilken
typ av anläggning som skall inspekteras. Inspektionen för strategiska
produkter har utsetts till nationell myndighet för Sveriges kontakter med
organisationen.

6.1.3 Behovet av lagstiftning

Regeringens förslag: En lag om inspektioner enligt fördraget införs. Om
en inspektion skall göras i Sverige eller på någon annan plats under
svensk jurisdiktion skall regeringen fatta beslut om inspektionens
genomförande och närmare ange vilka åtgärder som får vidtas. Om en
enskilds rätt berörs av en inspektion skall den enskilde ges tillfälle att
yttra sig innan regeringen fattar beslut om inspektionens genomförande.
Den enskilde behöver dock inte höras om den tid som står till förfogande
inte medger det eller om ett hörande allvarligt skulle försvåra
inspektionens genomförande. En myndighet, som i förväg utsetts av
regeringen, skall bistå den internationella inspektionsgruppen. Denna
myndighet får bemyndigas att fatta verkställighetsbeslut på platsen.
Myndigheten skall hänskjuta frågor av särskild vikt till regeringens
avgörande. En enskild vars rätt berörs har rätt att få en fråga avgjord av
regeringen.
En inspektion får innefatta att en internationell inspektionsgrupp och
observatörer tillsammans med representanter för den svenska
myndigheten ges tillträde till områden, anläggningar eller byggnader som
inte utgör bostad under svensk jurisdiktion. Den får vidare innefatta att
inspektionsgruppen tillåts ta med sig och använda mätapparatur och
teknisk utrustning för insamling av data, för mätningar och provtagningar
från och under marken, inkluderande borrningar. Vidare får en inspektion
innfatta att överflygningar görs för att fotografera eller filma ett
avgränsat område och att prover får föras ut ur landet för analys.
Polismyndigheter skall på begäran av regeringen eller den myndighet
som regeringen utsett lämna biträde för att beslut enligt lagen skall kunna
verkställas.
Vid tillämpning av lagen skall särskilt beaktas intresset av att
skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet samt
företagshemligheter.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med
regeringens. Promemorians förslag skiljer sig dock något i de delar som
gäller betydelsen av regeringens inledande beslut om genomförandet av
en inspektion. Till skillnad från lagrådsremissens lagförslag innehöll
promemorian inte någon bestämmelse om att vid tillämpningen av lagen
skall särskilt beaktas intresset av att skydda uppgifter av betydelse för
rikets säkerhet samt företagshemligheter. Vidare innehöll promemorians
förslag till inspektionslag inte preciseringen att regeringen eller den av
regeringen utsedda myndigheten kunde begära polishjälp.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har inga invändningar
mot promemorians förslag till inspektionslag.
Justitiekanslern anför i sitt remissyttrande sammanfattningsvis bl.a.
följande. Ett beslut om inspektion fattas av det verkställande rådet inom
den organisation som skall upprättas enligt fördraget. Närmare beslut om
inspektionens genomförande fattas enligt promemorians förslag av
regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Om ett svenskt
företag, som bedriver helt legal tillverkning av kärnbränsle, skulle bli
föremål för en inspektion kan det tänkas att företaget går med på det
endast under vissa förutsättningar för att inte riskera att
företagshemligheter avslöjas. Företaget hänskjuter frågan till regeringen i
syfte att få gehör för sina synpunkter men regeringen är mån om att leva
upp till sina internationella åtaganden och låter genomföra inspektionen.
Enligt artikel 6 i den europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna m.m., som gäller som svensk lag, skall en
enskild vars civila rättigheter berörs vara berättigad till prövning av sin
sak vid domstol. Det är här fråga om ett ingrepp i en enskilds
förfoganderätt över sin fasta egendom och det remitterade förslaget berör
en fråga som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen och att det inte utan
vidare kan antas att det är en fråga om en rättighet som inte avses i artikel
6 i konventionen. Justitiekanslern ifrågasätter om rättsprövningsinstitutet
erbjuder en lösning på dessa frågor och efterlyser en närmare analys av
saken. Justitiekanslern erinrar om bestämmelsen i 6 § lagen (1994:118)
om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot
kemiska vapen som föreskriver att vid tillämpningen skall särskilt
beaktas intresset av att skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet
och företagshemligheter.
Justitiekanslern ifrågasätter avslutningsvis om inte den föreslagna
lagen innebär en överlåtelse av myndighetsutövning enligt 10 kap. 5 §
fjärde stycket regeringsformen, då promemorians lagförslag synes bygga
på att ett beslut om inspektion fattas på det internationella planet och att
det senare åligger regeringen eller en myndighet att se till att
inspektionen kan genomföras. Justitiekanslern har inte något att erinra
mot den föreslagna lösningen men vill erinra om att ett riksdagsbeslut
fordrar kvalificerad majoritet.
Rikspolisstyrelsen har förordat att lagen det i lagen preciseras att en
begäran om polishandräckning enligt lagen skall kunna göras endast av
regeringen eller den myndighet som regeringen utsett enligt 2 §.
Sveriges geologiska undersökning SGU har ifrågasatt om inte
inspektion av bostäder borde kringgärdas med andra skyddsbestämmelser
i stället för att undantas från inspektion. SGU har vidare anfört att
uttrycket sprängning av kärnladdning borde ersätta uttrycket
kärnsprängning eftersom kärnsprängningar pågår i kärnkraftverk och
universitetens forskningsanläggningar.
Skälen för regeringens förslag: Med anledning av SGU:s synpunkter
på den valda terminologin hänvisas till vad som sägs under avsnittet
6.2.3.
Mot bakgrund av bl.a. det förhållandet att den fördragsstat som påstås
ha brutit mot konventionen har möjlighet att förklara sig och att ett beslut
därefter skall fattas av verkställande rådet om att en inspektion trots
förklaringen ändå skall genomföras, är det inte särskilt troligt att Sverige
skulle komma att bli utsatt för någon sådan inspektion. Icke desto mindre
måste en beredskap för detta finnas. Det åligger oss också folkrättsligt att
nationellt genomföra fördragets bestämmelser på ett sådant sätt att de blir
tillämpliga i Sverige.
Bestämmelserna om inspektion är omfattande och detaljerade. Skulle
mot förmodan en inspektion göras i Sverige, måste de flesta besluten i
samband med inspektionen fattas omedelbart inför den och under tiden
den pågår. Det är därför nödvändigt med ett flexibelt regelsystem och att
lagstiftning på området begränsas till vad som absolut inte kan regleras i
författningar på lägre nivå.
Skulle Sverige utsättas för en inspektion, får det givetvis förutsättas att
denna godtas på ett mot fördraget lojalt sätt. Det finns visserligen
möjligheter att med stöd av fördragets regler inskränka eller begränsa
eller rent av förhindra inspektion av vissa känsliga platser eller
anläggningar. Det får givetvis förutsättas att dessa möjligheter inte
missbrukas eller åberopas i onödan. Ett genomförande i Sverige av
fördragets inspektionsbestämmelser får emellertid inte leda till större
ingripanden i enskildas rättssfär än som är absolut nödvändigt. Det skall
erinras om att en inspektion kan genomföras i, visserligen avgränsade,
men tämligen vidsträckta områden. I motsats till vad Sveriges geologiska
undersökning SGU anfört menar därför regeringen att t.ex. bostäder kan
undantas och att godtagbara alternativ kan erbjudas en inspektionsgrupp.
En inspektion i Sverige skulle trots detta kunna innebära att en plats
skall inspekteras mot en rättighetshavares önskan. Det behövs således
regler inledningsvis som ger en inspektionsgrupp tillträde till platser som
privatpersoner råder över. Detta måste ske i lagform enligt 8 kap. 3 §
regeringsformen eftersom det således kan komma att innebära ingrepp i
enskilds personliga och ekonomiska förhållanden.
Med anledning av Justitiekanslerns yttrande vill regeringen anföra
följande. Regeringen delar Justitiekanslerns uppfattning att frågan om en
inspektion hos en enskild kan beröra rättigheter i den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Enligt artikel 6 i konventionen skall var och
en, vid prövningen bl.a. av hans civila rättigheter och skyldigheter, i
princip vara berättigad till en domstolsprövning. För att Sverige skulle
uppfylla dessa åtaganden enligt konventionen infördes genom lagen
(1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut möjligheten att
få lagligheten av vissa beslut prövade i domstol. Bland de beslut som
sålunda kan rättsprövas nämns i lagens 1 § förvaltningsärende hos
regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 §
regeringsformen. Justitiekanslern har slutligen ifrågasatt om inte den
föreslagna lagen innebär en överlåtelse av myndighetsutövning enligt 10
kap. 5 § fjärde stycket regeringsformen.
Det verkställande rådet fattar ett beslut om att genomföra en
inspektion. Varje fördragsstat, som får en begäran från organisationen
om att släppa in en inspektionsgrupp, kan fatta beslut som inskränker
inspektionen eller till och med helt förhindrar att den genomförs.
Det är en folkrättslig förpliktelse att lojalt godta de inspektioner som
kan komma att riktas mot Sverige i enlighet med fördraget. Det är
emellertid regeringens mening att ett beslut om genomförandet av en
inspektion i Sverige är något som fattas av regeringen, såväl tillåtandet
av en inspektion i det enskilda fallet som vilken omfattning den skall ha.
Ett starkt skäl för detta är att det inte sällan kan antas beröra frågor som
har säkerhetspolitisk eller utrikespolitisk karaktär. Det är inför detta
inledande beslut som en enskild, som kan komma att beröras av
inspektionen, skall höras om inte de angivna hindren föreligger. Ett
sådant beslut av regeringen kan också komma att prövas enligt
rättsprövningslagen. För att förtydliga vad regeringens beslut omfattar
föreslås därför en något annorlunda skrivning än i promemorian
beträffande 2 och 3 §§.
Enligt regeringens mening är därmed de rättssäkerhetskrav, som
Justitiekanslern efterlyser, tillräckligt tillgodosedda. Regeringen vill
emellertid, i enlighet med Justitiekanslerns påpekande, genom en särskild
bestämmelse i lagen framhålla att intresset av att skydda uppgifter av
betydelse för rikets säkerhet och företagshemligheter måste beaktas vid
tillämpningen av lagen.
En inspektionsgrupp skall ha rätt att medföra viss utrustning. Den
inspekterade staten är dessutom skyldig att ställa utrustning till inspek-
tionsgruppens förfogande om detta har beslutats av organisationens
generaldirektör. Det skall vara möjligt för inspektionsgruppen att ta
prover av skilda slag, bl.a. genom borrning, och att kunna göra analyser
på platsen. Den inspekterade staten skall bistå gruppen.
För att en inspektion skall kunna genomföras hos någon enskild mot
dennes vilja bör en möjlighet till polishandräckning finnas i lagen.
Regeringen eller den myndighet regeringen utser bör bemyndigas att
begära handräckning av polisen. Det kan vidare bli aktuellt med rätt
omfattande avspärrningar av inspektionsplatser oavsett om den som råder
över platsen medverkar till eller motsätter sig en inspektion. Även för
detta ändamål bör polisens medverkan kunna påkallas.
Som framhållits i Rikspolisstyrelsens yttrande måste en begäran om
polishandräckning vara preciserad och noga ange vilka åtgärder som är
nödvändiga.
Som inspekterad stat har Sverige rätt enligt fördraget att göra vissa
inskränkningar i inspektionsgruppens rörelsefrihet när det gäller att
skydda känsliga anläggningar och platser. Fördraget förutsätter dock ett
lojalt uppträdande av varje part som blir föremål för inspektion. Önskar
således en part att skydda något från insyn, finns en skyldighet att på
bästa sätt erbjuda alternativa inspektionsmöjligheter för gruppen. Det är
givetvis här omöjligt att ange vilken typ av avvägningar som kan komma
att bli nödvändiga vid en eventuell inspektion när det gäller möjligheten
att neka tillträde till vissa platser eller anläggningar i Sverige. Regeringen
bör därför bemyndigas att fatta de beslut av inskränkande karaktär som
kan visa sig nödvändiga av t.ex. säkerhetsskäl.
Enligt 4 § lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation får
fotografering eller liknande registrering inte utföras från luftfartyg inom
eller av sådana restriktionsområden som bestämts av regeringen enligt 1
kap. 3 § första stycket första meningen luftfartslagen (1957:297).
Härmed avses inskränkningar av militära skäl. Tillstånd kan emellertid
lämnas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämt. Denna
bestämmelse kan därför inte bedömas stå i strid med åtagandena enligt
fördraget om rätt att göra överflygningar.
Det kan givetvis övervägas om lagen (1994:118) om inspektioner
enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen
skulle kunna kompletteras med bestämmelser om inspektioner enligt
provstoppsavtalet. Flera förhållanden är likartade och även när det gäller
inspektioner enligt provstoppsavtalet måste således regeringen förutsättas
fatta flera beslut. Det finns emellertid andra skäl som talar för att en
särskild lag i stället bör införas. Det rör sig om inspektioner av olika art. I
det ena fallet skall anläggningar inspekteras för att utröna om otillåtna
kemvapen tillverkas eller lagras. I det andra fallet skall inspektioner
genomföras efter en misstänkt kärnsprängning. Inspektionernas
genomförande, inspektionsobjekt m.m. skiljer sig åt. Det kan förutsättas
att lagstiftningen om inspektioner enligt provstoppsavtalet inte kommer
att träda i kraft på länge. Då det blir aktuellt får förutsättas att lagreglerna

kompletteras med bestämmelser i förordningsform. Överskådlighetsskäl
talar därför också för att en särskild lag införs.
Det skulle också kunna övervägas om tillsynsreglerna i lagen (1984:3)
om kärnteknisk verksamhet skulle kunna utökas och bli ett tillräckligt
instrument för genomförande av inspektioner enligt provstoppsavtalet.
Enligt lagens 17 § skall en tillståndshavare lämna tillsynsmyndigheten
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen samt ge
myndigheten tillträde till anläggning eller plats där kärnteknisk
verksamhet bedrivs för att denna skall kunna göra de undersökningar och
provtagningar i den omfattning som behövs för tillsynen. Vidare
föreskrivs att dessa skyldigheter för en tillståndshavare också gäller
gentemot den som utsetts som övervakare av att de förpliktelser uppfylls
som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning
av kärnvapen. Härmed avses inspektörer som utsetts av Internationella
Atomenergiorganet IAEA och av Euratoms safeguard-inspektion. Om det
behövs, skall polismyndighet lämna biträde för tillsynens genomförande.
Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet reglerar laglig, civil
kärnteknisk verksamhet som utövas av den som fått särskilt tillstånd till
detta. Denna reglering är således snävare än den som fordras för att
uppfylla provstoppsavtalets bestämmelser. Visserligen torde ett brott mot
provstoppsavtalet kunna begås av en innehavare av en civil anläggning
men lika väl av andra. Också av detta skäl bör en särskild reglering
införas. Om ett brott mot konventionen misstänks vid en civil
anläggning, skall således en inspektion kunna genomföras där med stöd
av den nya reglering som föreslås.

6. 1. 4 Nationell myndighet och det internationella samarbetet inom
ramen för fördraget

Regeringens bedömning: Det behövs inte någon lagstiftning för att
tillgodose fördragets krav på att en nationell myndighet skall utses eller
för att genomföra det internationella samarbetet inom ramen för
fördraget.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna uttalar sig inte i
denna del medan ett par remissinstanser framför att de bör utses till
nationell myndighet.
Skälen för regeringens bedömning: Artikel III i fördraget föreskriver
att varje part skall utse eller upprätta en nationell myndighet som skall
verka som nationell kontaktpunkt vid förbindelserna med organisationen
och de andra parterna. Någon särskild lagstiftning för detta bedöms inte
som nödvändig. En sådan myndighet kan utses av regeringen. Denna
myndighet bör kunna få uppgifter som har med de mera rutinmässiga
internationella kontakterna att göra. Men den bör också kunna få
uppgiften att närvara vid inspektioner och då ha behörighet att fatta vissa
verkställighetsbeslut om detta har bestämts av regeringen. Regeringen
torde behöva ge generella instruktioner om detta i förordningsform men
också fatta särskilda beslut inför en inspektion.
Fördragets artikel II behandlar de organisatoriska frågorna, som
samarbetet med organisationen och medverkandet vid parternas
konferens. Det ankommer på regeringen att fatta de beslut som behövs
för att Sverige skall uppfylla de krav som ställs genom artikelns
bestämmelser.

6.2 Kriminalisering av verksamhet som är förbjuden enligt
fördraget m.m.

6.2.1 Vad fördraget förbjuder

I fördragets artikel I, Grundläggande bestämmelser, åtar sig varje part att
inte utföra någon kärnvapenprovsprängning eller annan kärnsprängning
samt förbjuda och förhindra varje sådan kärnsprängning på varje plats
under sin jurisdiktion eller kontroll. Vidare åtar sig varje part att avhålla
sig från att orsaka, uppmuntra eller på varje annat sätt delta i utförandet
av någon kärnvapenprovsprängning eller varje annan kärnsprängning.
I artikel III, Nationella tillämpningsåtgärder, åtar sig varje part att
förbjuda fysiska och juridiska personer, var de än befinner sig på dess
territorium eller på varje annan plats under dess folkrättsligt erkända
jurisdiktion, att utöva varje verksamhet som är förbjuden för en part
enligt fördraget. Vidare åtar sig varje part att förbjuda fysiska och
juridiska personer att utöva varje sådan verksamhet på någon plats under
dess kontroll. Varje part åtar sig också att, i enlighet med folkrätten,
förbjuda fysiska personer som äger dess nationalitet att utöva varje sådan
verksamhet någonstans.
Vidare åtar sig varje part att samarbeta med de andra parterna och
tillhandahålla lämplig form av rättsligt bistånd för att underlätta
genomförandet av dessa skyldigheter.

6.2.2 Gällande rätt

Icke-spridningsavtalet

Fördraget den 1 juli 1968 om förhindrande av spridning av kärnvapen
ratificerades av Sverige den 19 december 1969 och trädde i kraft den 5
mars 1970. Fördraget förbjuder kärnvapenmakter att överlåta kärnvapen
till parter som inte innehar sådana vapen samt förbjuder uppmuntran och
bistånd till kärnvapenfria länder att skaffa eller tillverka sådana vapen.
Samtidigt förbinder sig de länder som inte innehar kärnvapen att inte
motta eller tillverka sådana vapen samt att godta inspektioner från
Internationella atomenergiorganet. Den fredliga utvecklingen av kärn-
kraften i internationell samverkan uppmuntras i fördraget.

Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (särskilt 3§)

Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet trädde i kraft 1984. Den
innehåller grundläggande bestämmelser om säkerheten i samband med
kärnteknisk verksamhet. Därmed avses såväl driften av kärntekniska
anläggningar som all hantering av kärnämnen och kärnavfall.
Huvudsyftet med lagen är att så långt som möjligt eliminera olycksrisker
i samband med kärnteknisk verksamhet. Kompletterande bestämmelser
finns i förordningen (1984:14) med samma namn.
I lagens 3 § första stycket föreskrivs att kärnteknisk verksamhet skall
bedrivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de
förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att
förhindra spridning av kärnvapen och obehörig befattning med kärnämne
och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle. Härmed avses
Fördraget den 1 juli 1968 om förhindrande av spridning av kärnvapen
(SÖ 1970:12) och Konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (SÖ
1985:24). I andra stycket föreskrivs att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs för att
sådana förpliktelser skall uppfyllas som ingår i sådana internationella
överenskommelser. De myndigheter som närmast är aktuella är Statens
kärnkraftinpektion och Statens strålskyddsinstitut.
Lagen innehåller i övrigt bestämmelser om tillståndsplikt, villkor för
tillstånd, skyldigheter, tillsyn, offentlig insyn och slutligen också
ansvarsbestämmelser.

Lagen (1993:1614) om Antarktis

Antarktisfördraget (SÖ:1984:5) slöts 1959 och trädde i kraft 1961.
Antarktisfördraget säkerställer att Antarktis endast får användas för
fredliga ändamål. Verksamhet av militär art är uttryckligen förbjuden.
Atomexplosioner och placering av radioaktivt avfall är förbjudet. Sverige
anslöt sig till fördraget den 24 april 1984 och det trädde i kraft för
Sverige samma dag (prop. 1983/84:79, bet. 1983/84:UU10, rskr.
1983/84:171, i vilken också behandlades 1980 års konvention om
bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, (SÖ 1984:21). I
propositionen om godkännande av Antarktisfördraget och om konven-
tionen om bevarande av marina levande tillgångar redovisades inte något
lagstiftningsbehov.
Den 3 oktober 1991 antogs ett miljöskyddsprotokoll till
Antarktisfördraget. Protokollet innebär ingen ändring av fördraget men
kompletterar det genom att skyddet för Antarktis miljö och dess
ekosystem säkerställs. I samband med regeringens förslag till riksdagen
om godkännande av miljöskyddsprotokollet förelades också ett förslag
till lag om Antarktis, prop. 1992/93:140 om svensk verksamhet i
Antarktis. I propositionen anfördes att det förbud mot atomexplosioner
och radioaktivt avfall, som återfinns i Antarktisfördraget, i allt väsentligt
täckts av bestämmelserna i lagen (1984:31) om kärnteknisk verksamhet.
Emellertid fanns nu skäl att föreslå en särskild lagstiftning beträffande
Antarktis, bl.a. på grund av att flera rekommendationer som antagits av
fördragets parter fordrade lagstiftning för att kunna fullgöras. Vidare
anfördes bl.a. att miljöskyddsprotokollets specifika verkningar för just
Antarktis kunde motivera att bestämmelser i dessa ämnen samlades på ett
ställe (prop. 1992/93:140, sid 27ff och sid 31f).
Lagen (1992:1614) om Antarktis är en tillstånds- och förbudslag och
har till syfte att skydda miljön och ekosystemen i området. Den gäller för
svensk medborgares och svensk juridisk persons vistelse eller
verksamhet i Antarktis. Med svensk medborgare jämställs utländsk
medborgare med hemvist i Sverige samt annan utländsk medborgare som
deltar i en expedition eller någon annan verksamhet som omfattas av
tillstånd enligt lagen (1 §).
Det är förbjudet att genomföra atomexplosion eller placera radioaktivt
avfall i Antarktis varmed avses området söder om 60 sydlig bredd. (6 §).
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot (bl.a.) 6 § döms till
böter eller fängelse i högst ett år. För försök och medverkan döms till
ansvar enligt 23 kap brottsbalken. I ringa fall skall inte dömas till ansvar
(25 §). Regler om förverkande finns i 27 §.

Atomansvarighetslagen (1968:45)

Atomansvarighetslagen reglerar ansvars- och ersättningsfrågor i samband
med civil användning av atomkraften. Lagen har tillkommit som en följd
av internationella konventioner på området, dels Pariskonventionen (den
i Paris den 29 juli 1969 avslutade konventionen om skadeståndsansvar på
atomenergins område i dess lydelse enligt det i Paris den 28 januari 1964
avslutade tilläggsprotokollet eller nämnda konvention i dess lydelse
enligt detta protokoll och det i Paris den 16 november 1982 avslutade
tilläggsprotokollet), dels tilläggskonventionen (den i Bryssel den 31
januari 1963 avslutade tilläggskonventionen till Pariskonventionen i den
lydelse som nämnda tilläggskonvention har fått genom det i Paris den 28
januari 1964 avslutade tilläggsprotokollet och det i Paris den 16
november 1982 avslutade ändringsprotokollet).
Ägare av atomanläggningar har ålagts ett i princip strikt ansvar för
skador förorsakade av olyckor i anläggningen. Kan en ägare inte utge ett
skadestånd kan ytterst staten komma att få göra detta.

Strålskyddslagen (1988:220)

Strålskyddslagen syftar till att skydda människor, djur och miljö från
skadlig verkan av strålning. Lagen innehåller bestämmelser om
skyldigheter för den som bedriver verksamhet med strålning liksom
regler för vad som skall ske med radioaktivt avfall. Lagen uppställer krav
på tillstånd till bl.a. in- och utförsel av radioaktiva ämnen. Radioaktivt
avfall får exempelvis inte utföras till områden söder om 60 grader sydlig
bredd eller till länder som kan antas sakna förmåga att ta hand om sådant
avfall (20 a § ).
Lagen innehåller också ansvarsbestämmelser.

Allmänfarliga brott

Bland de allmänfarliga brotten i 13 kap. brottsbalken skall här särskilt
nämnas allmänfarlig ödeläggelse (3 §). Den som åstadkommer
explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller
annan sådan ofärd och därigenom framkallar fara för annans liv eller
hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms till
fängelse i lägst två år och högst åtta år. Är brottet mindre allvarligt döms
till fängelse i lägst ett år och högst tre år. Vid grovt brott kan dömas till
fängelse mellan sex och tio år eller på livstid. Den som framkallat fara
för händelser som beskrivs i 3 § och underlåter att ingripa sedan han
kommit till insikt om faran kan dömas för underlåtenhet att avvärja
allmänfara (10 §). Har man å andra sidan ingripit mot faran eller verkan
av den sedan man inledningsvis förorsakat den kan ett lägre straff för
brottet utdömas. Försök, förberedelse och stämpling är straffbara enligt
bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken (12 §).

Olovlig befattning med kemiska vapen

I samband med Sveriges tillträde till FN:s konvention mot kemiska vapen
infördes i 22 kap. brottsbalken ett särskilt brott, olovlig befattning med
kemiska vapen (6 a §), omedelbart efter brottet folkrättsbrott. Kemvapen-
konventionen förbjuder såväl användning av kemiska stridsmedel i krig
som utveckling och produktion av sådana medel. För att helt uppfylla
konventionens krav fordrades att det straffbara området utvidgades
genom en ny straffbestämmelse.
Genom en samtidigt genomförd ändring i 2 kap. 3 § brottsbalken faller
olovlig befattning med kemiska vapen, i likhet med bl.a. folkrättsbrott,
under svensk jurisdiktion oavsett gärningsplatsen.

6.2.3 En ny straffbestämmelse

Regeringens förslag: I brottsbalken införs en särskild straffbestämmelse
för den som i strid mot fördraget deltar i eller på annat sätt medverkar till
utförandet av en kärnvapenprovsprängning eller någon annan
kärnsprängning. Straffbestämmelsen görs subsidiär till folkrättsbrottet
och brottet kan bestraffas oavsett var och av vem det begåtts. Även
försök och förberedelse till brottet görs straffbart. Kravet på utsträckt
jurisdiktion tillgodoses genom en hänvisning i 2 kap. 3 § brottsbalken.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens med det
undantaget att det inte innehöll preciseringen att gärningarna skulle ha
begåtts i strid mot fördraget.
Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har
ingen erinran mot dem. Ett par remissinstanser har framfört några
påpekanden. Riksåklagaren anför att fördraget endast fordrar
kriminalisering av brott mot fördraget medan den svenska regleringen
blir vidare. Så skulle exempelvis en utländsk medborgare, som i sin tjänst
deltagit i t.ex. en kärnvapenprovsprängning i sitt hemland, vid ett besök i
Sverige kunna lagföras och straffas, oavsett om den stat där han är
medborgare har anslutit sig till fördraget eller ej. Beträffande den
svenska terminologi som används tar Sveriges geologiska undersökning
(SGU) i sitt remissvar upp ordet "kärnsprängning". SGU anför att
fördragstexten uteslutande torde syfta på kärnvapen, men översättningen
till svenska blandar orden kärna och kärnvapen. Vidare anförs att om
man godtar ordet så utför varje kärnkraftverk kärnsprängningar, liksom
många universitets forskningsanläggningar, och bör då stängas. Ordet
kärnsprängning bör bytas till sprängning av kärnladdning. SGU
framhåller också att orden olovlig kärnsprängning kan accepteras men
bättre ord är olovlig kärnklyvning. Svenska Pugwash-gruppen har
ifrågasatt om inte brottsbenämningen olovlig kärnsprängning kan
indikera att det skulle finnas tillåtna kärnsprängningar, vilket det enligt
gruppen inte torde finnas
Skälen för regeringens förslag: Fördraget förbjuder parterna att
utföra kärnvapenprovsprängningar och andra kärnsprängningar och
ålägger dem dessutom att förbjuda och förhindra sådana sprängningar
överallt under deras jurisdiktionsområden och att avhålla sig från att
orsaka, uppmuntra eller delta i sådana sprängningar. Vidare ålägger
fördraget parterna att förbjuda fysiska och juridiska personer att utöva
sådan verksamhet, som är förbjuden för parterna, på varje plats under
respektive jurisdiktion eller kontroll. Vidare åläggs parterna att förbjuda
sina egna medborgare att utöva sådan verksamhet på någon plats
överhuvudtaget.
En inledande fråga måste vara om dessa handlingar faller in under
någon nu gällande straffbestämmelse. Allmänfarlig ödeläggelse (13 kap.
3 § brottsbalken) innefattar visserligen förbud mot förorsakande av
explosion, men det fordras att man genom explosionen skall framkalla
fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans
egendom. Folkrättsbrott (22 kap. 6 § brottsbalken) avser bl.a.
användningen av vapen som är förbjudna enligt folkrätten men är endast
tillämpligt i väpnade konflikter. Inte heller i övrigt torde det finnas någon
kriminalisering som fullt ut täcker de handlingar som avses i fördraget.
För att uppfylla fördragets krav bör därför en ny straffbestämmelse
införas i brottsbalken i likhet med vad som skedde vid Sveriges tillträde
till kemvapenkonventionen. Den nya straffbestämmelsen bör införas
omedelbart efter brottet olovlig befattning med kemiska vapen. I likhet
med denna bestämmelse (22 kap. 6 a § brottsbalken) bör framgå att den
nya straffbestämmelsen är subsidiär till folkrättsbrottet.
Den nya straffbestämmelsen skall ta sikte på gärningar som begåtts i
strid mot fördraget. Syftet med fördraget är att få till stånd ett fullständigt
stopp för provsprängningar av kärnvapen och andra kärnsprängningar för
att förhindra utvecklingen och den kvalitativa förbättringen av kärnvapen
samt att stoppa utvecklingen av nya avancerade kärnvapentyper. Även
kärnsprängningar för fredliga ändamål är förbjudna enligt fördraget.
Skälet härtill är att det i praktiken är svårt att avgöra om en sprängning
sker för civila eller militära ändamål och det kan inte uteslutas att civila
sprängningar också kan leda till förbättring och utveckling av
kärnvapen.
Även om förbudet mot kärnsprängningar enligt fördraget framstår som
heltäckande kan det inte uteslutas att det kan uppstå någon situation som
ligger utanför det som fördraget avser att reglera och där således en
kärnsprängning inte skulle anses vara omfattad av förbudet. Mot
bakgrund av detta och också av allmänna språkliga skäl bör det nya
brottet kallas olovlig kärnsprängning.
Som Riksåklagaren påpekat är de svenska regleringen vidare än vad
konventionen kräver i så motto att varje gärningsman kan straffas i
Sverige oavsett gärningsplats och om det land där han är medborgare har
tillträtt konventionen eller ej. Detta behandlas i avsnittet om utökad
jurisdiktion. Straffskalan bör vara densamma som vid folkrättsbrott och
olovlig befattning med kemiska vapen. Ringa fall kan inte förekomma.
I anslutning till vad SGU anfört om den valda terminologin kan
följande framhållas. Energi som kärnkraftverk producerar frigörs genom
kärnklyvning. Den forskningsverksamhet som SGU åsyftar torde också
innefatta kärnklyvning. Härutöver kan konstateras att energi även kan
frigöras genom sammansmältning av lätta atomkärnor. Denna process
utnyttjas i vissa vetenskapliga experiment för fredliga ändamål,
exempelvis för att utveckla fusionsreaktorer.
Det förbud som fördraget avser täcker såväl kärnvapen-
provsprängningar som provsprängningar med små mängder av klyvbart
material vid vilka kärnenergi utvecklas. Det syftar inte på
kärnenergiprocesser som inte har ett explosivt förlopp. Förbudet
innefattar även sprängningar av kärnladdningar för fredliga ändamål.
Fördragstexten syftar alltså inte endast på kärnvapen. Förbjudna
aktiviteter enligt fördraget kan vara baserade på både kärnklyvning och
sammansmältning av atomkärnor.
Användning av termen kärnsprängning i den svenska översättningen
för aktiviteter som förbjuds enligt fördraget medför inte att normal
verksamhet vid kärnkraftverk eller universitets forskningsanläggningar
skulle inkluderas i förbudet. Det kan tilläggas att denna fråga också
måste ses mot bakgrund av fördragets grundläggande syfte. Detta är
uteslutande att få till stånd ett fullständigt provstopp.
Termen kärnsprängning täcker samtliga typer av verksamhet som
fördraget förbjuder. Härtill kommer att denna numera är väl etablerad
såväl i arbete rörande fördraget som i massmedia och andra
sammanhang. Exempelvis kan noteras att SIPRI i sin skriftliga
information om fördraget använder ordet kärnsprängning. Med hänsyn
till vad som ovan framhållits bör därför termen ifråga behållas.

6.2.4 Försök, förberedelse, stämpling och medverkan

Den som inte är att anse som gärningsman till ett brott kan dömas för
anstiftan till brottet, om han har förmått någon att utföra det. Den som på
något annat sätt varit medhjälpare kan dömas för medverkan till brottet
enligt 23 kap. 4 § brottsbalken.
Ansvar för försök, förberedelse eller stämpling till brott kan emellertid
bara komma i fråga i de fall som särskilt angivits i brottsbalken eller i
specialstraffrätten. Detta har stadgats endast beträffande de grövsta
brotten.
Med försök avses att man påbörjat ett brott utan att det fullbordats men
det förelegat fara för att så skulle ske, eller att faran för fullbordan bara
på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten (23 kap. 1 §
brottsbalken). Straffet för försök sätts högst till vad som gäller för det
fullbordade brottet. Fängelse skall alltid utdömas om det lägsta straffet
för det fullbordade brottet är fängelse i två år.
För förberedelse till ett brott döms den som, med uppsåt att utföra eller
främja ett brott, lämnar eller tar emot pengar eller annat som betalning
för brottet eller skaffar, tillverkar, lämnar eller tar emot eller på annat sätt

hanterar gift, sprängämne, vapen, dyrk, förfalskningsverktyg eller annat
liknande hjälpmedel, såvida det inte går att döma för ett fullbordat brott.
Stämpling föreligger dels då någon i samråd beslutar att begå ett brott,
dels då någon söker anstifta någon annan att utföra brottet eller åtar sig
eller erbjuder sig att utföra brottet.
Straffet för förberedelse eller stämpling skall sättas under straff-
maximum och kan sättas lägre än straffminimum. Högre straff än två års
fängelse kan aldrig utdömas såvida inte åtta års fängelse hade kunnat
följa på det fullbordade brottet. Om det var ringa fara för att brottet skulle
komma att fullbordas skall inte dömas till ansvar (2 §).
Det är uppenbart att man måste kunna ingripa redan mot planering och
förberedelser av en olovlig kärnsprängning. En sådan bestämmelse bör
därför införas som ett tillägg i 22 kap. 7 § brottsbalken. Tillägget bör
dock endast omfatta försök och förberedelse.

6.2.5 Utökad jurisdiktion

Fördraget uppställer i Artikel III 1. c) krav på parterna att "..förbjuda, i
enlighet med folkrätten, fysiska personer som äger dess nationalitet att
utöva varje sådan verksamhet någonstans." I samband med införandet av
en straffbestämmelse mot olovlig befattning med kemiska vapen gjordes
ett tillägg i 2 kap. 3 § 6 brottsbalken vilket innebär att sådana brott kan
straffas i Sverige oavsett gärningsmannens medborgarskap. Ett
motsvarande tillägg bör göras beträffande olovlig kärnsprängning. Som
Riksåklagaren påpekat blir den svenska regleringen därmed vidare än
vad fördraget kräver genom att vem som helst, oavsett om det land där
han eller hon är medborgare har tillträtt fördraget eller ej, och oavsett var
gärningen begåtts, kan straffas i Sverige enligt den nya bestämmelsen.
Åtal för brott som begåtts utomlands torde dock i praktiken alltid fordra
särskilt förordnande från regeringen enligt 2 kap. 5 § andra stycket eller
7 a § brottsbalken. Därigenom kan undvikas att åtal väcks i strid mot
folkrätten eller där det annars inte är motiverat.

6.2.6 Rättsligt samarbete

Regeringens bedömning: Det behövs ingen särskild lagstiftning för att
uppfylla fördragets krav på rättsligt samarbete.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Riksåklagaren delar den bedömning som görs i
promemorian. Övriga remissinstanser har inte yttrat sig i denna del.
Skälen för regeringens bedömning: Fördraget ålägger parterna att
samarbeta och tillhandahålla lämplig form av rättsligt bistånd för att
underlätta lagföring av brott mot fördraget (Artikel III 2.). Det framstår
inte som nödvändigt med några särskilda lagstiftningsåtgärder för att
uppfylla fördragets krav beträffande detta (jfr. lag (1976:19) om
internationellt samarbete rörande lagföring för brott och lag (1957:668)
om utlämning för brott).

6.2.7 Tillägg till 3 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Regeringens förslag: Det görs ett tillägg i 3 § lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet för att tydliggöra att sådan verksamhet skall
utövas så att även de svenska förpliktelserna enligt provstoppsavtalet
uppfylls.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.
Remissinsanserna: Har inte haft någon invändning mot förslaget eller
yttrat sig över det.
Skälen för regeringens förslag: I 3 § första stycket lagen om
kärnteknisk verksamhet anges att kärnteknisk verksamhet skall bedrivas
på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förpliktelser
uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra
spridning av kärnvapen och obehörig befattning med kärnämne och
sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle.
Sådan verksamhet måste givetvis utövas så att också de svenska
förpliktelserna enligt provstoppsavtalet uppfylls. För att tydliggöra detta
bör ett tillägg göras i första stycket.

6.3 Immunitet och privilegier

6.3.1 Fördraget

För att fördragets bestämmelser skall kunna upprätthållas effektivt
föreskrivs att vissa närmare angivna persongrupper skall åtnjuta
immunitet och privilegier. I artikel 1, avsnitt E, föreskrivs att
organisationen skall ha rättskapacitet och åtnjuta immunitet och
privilegier på parts territorium och varje annan plats under dess
jurisdiktion för att kunna utföra sina uppgifter. Parters delegater, ersättare
och rådgivare, representanter för medlemmar som invalts i verkställande
rådet, deras ersättare och rådgivare, inspektörer, samt viss övrig personal
skall åtnjuta immunitet och privilegier som krävs för att de på ett
oberoende sätt skall kunna utföra sina uppgifter som är knutna till
organisationen. I dessa delar skall särskilda avtal träffas mellan
organisationen och parterna och mellan organisationen och den stat där
organisationen har sitt säte. Det blir anledning att återkomma när dessa
avtal har träffats för att bedöma vilka författningsändringar som kan bli
aktuella.
Fördraget innehåller emellertid i Protokollet, del II avsnitt B,
punkterna 26 - 31, detaljerade föreskrifter om immunitet och privilegier
som är nödvändiga för att inspektioner skall kunna utföras. Inledningsvis
sägs att varje part är skyldig att i enlighet med sina nationella förfaranden
utfärda visering eller transitviseringar för inspektionspersonalen och att
dessa skall vara giltiga flera gånger under den tid som inspektionen varar.
Likaså skall andra nödvändiga dokument utfärdas som gör det möjligt för
inspektionspersonalen att vistas på den inspekterade partens territorium
under hela inspektionstiden. Dessa handlingar skall dessutom utfärdas
inom 48 timmar från en begäran härom.
För att effektivt kunna utföra sina uppgifter skall inspektionsgruppens
medlemmar medges immunitet och privilegier under hela tiden
inspektionen pågår samt efteråt för handlingar som de företagit under
inspektioner. Dessa rättigheter skall tillerkännas inspektionsgruppens
medlemmar för fördragets skull och inte för deras personliga fördel.
Inspektionsgruppens medlemmar skall medges sådan okränkbarhet som
diplomatiska företrädare åtnjuter i enlighet med artikel 29 i
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961.
Bostäder och kontorslokaler som används vid inspektion skall vara
okränkbara på samma sätt som föreskrivs i artikel 30.1 i
Wienkonventionen. Inspektionsgruppens handlingar, skriftväxling och
protokoll skall vara okränkbara i enlighet med artikel 30.2 i
Wienkonventionen. Gruppen skall ha rätt att använda sig av kryptering i
sina förbindelser med tekniska sekretariatet. Prover och godkänd
utrustning skall likaledes vara okränkbara och befriade från tullavgifter.
Inspektionsgruppens medlemmar skall vidare åtnjuta immunitet som
diplomatiska företrädare gör enligt artikel 31.1 - 3 i Wienkonventionen
och vara befriade från avgifter och skatter i enlighet med artikel 34 i
Wienkonventionen. Likaså skall de ha rätt att medföra artiklar för
personligt bruk utan erläggande av avgifter, dock med undantag bl.a. för
artiklar vars import eller export är förbjuden i lag. Inspektionsgruppens
medlemmar skall ha samma möjligheter i fråga om valuta och växling
som tillkommer företrädare för regeringar på tillfälligt besök.
Skulle en inspektionsgrupp behöva passera ett territorium som tillhör
en annan part än den som skall inspekteras skall gruppen åtnjuta
immunitet och privilegier i enlighet med art 40.1 i Wienkonventionen.
Observatörer som medföljer en inspektion skall åtnjuta samma
immunitet och privilegier som inspektionsgruppen med undantag för vad
som gäller för prover och godkänd utrustning.

6.3.2 Behovet av lagstiftning

Regeringens förslag: Fördragets immunitets- och privilegiebestäm-
melser för funktionärer och observatörer som medverkar vid en
inspektion införlivas i svensk rätt genom att en hänvisning görs till
fördraget i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens med det
undantaget att observatörer inte omnämnts.
Remissinstanserna: Har med några få undantag inte berört saken i
sina yttranden. Riksskatteverket har påpekat att även observatörer under
inspektion bör omfattas av immunitet och privilegier.

Skälen för regeringens förslag: De delar i fördraget som avser
rättskapacitet och immunitet och privilegier för organisationen liksom för
vissa framträdande funktionärer i organisationen skall närmare preciseras
i avtal mellan organisationen och parterna. När detta har skett finns det
anledning att återkomma med ytterligare överväganden om avtalen bör
föranleda lagstiftning.
I fråga om funktionärer och observatörer som medverkar vid en
inspektion är fördragets bestämmelser sådana att de måste införlivas med
svensk rätt för att bli gällande i Sverige. Detta bör ske genom en ändring
i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall genom att ett
tillägg görs till lagens bilaga. I den anges de internationella organ och de
personkretsar som åtnjuter immunitet och privilegier i Sverige enligt
bindande internationella överenskommelser.

6.4 Sekretessfrågor

6.4.1 Fördraget

Fördraget föreskriver att varje part skall sekretessbehandla förtrolig
information och data som den mottar i samband med genomförandet av
fördraget. Parten skall behandla sådan information och sådana data
uteslutande i förening med sina rättigheter och skyldigheter enligt
fördraget.
Utbyte av information inom fördragets ram måste äga rum på ett sätt så
att mottagaren av information respekterar den sekretessbedömning som
avsändaren har gjort.

6.4.2 Behovet av lagstiftning

Regeringens bedömning: Någon ändring av sekretesslagen behövs inte
för att tillgodose fördragets krav.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens
bedömning.
Remissinsanserna: Yttrar sig inte över promemorians bedömning.
Skälen för regeringens bedömning: I 2 kap. 1 § sekretesslagen
(1980:100) föreskrivs sekretess för uppgift som angår Sveriges
förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat eller
mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i
annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges
mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften
röjs. Bestämmelsen kan tillämpas när det gäller uppgifter som mottagits
med anledning av konventionen. Det bedöms därför för närvarande inte
vara aktuellt med någon lagstiftning för att uppfylla fördragets krav i
dessa delar.

6.5 Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft genom ett beslut av regeringen
samtidigt som fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige.

7 Författningskommentar

7.1 Förslaget till lag om inspektioner enligt Förenta nationernas
fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

1 §
Bestämmelsen anger lagens tillämpningsområde. Endast inspektioner
föranledda av fördraget faller in under lagens bestämmelser. Skall
således polis och åklagare utreda ett misstänkt brott mot förbudet mot
olaga kärnsprängning får i stället rättegångsbalkens bestämmelser om
förundersökning och tvångsmedel tillämpas.

2 §
Om en inspektion på svenskt territorium aktualiseras genom en
hänvändelse från verkställande rådet måste enligt första stycket ett
inledande beslut fattas av regeringen om inspektionens genomförande.
Beslutet innebär att inspektionen tillåts men beslutet skall också ange
vilka åtgärder som får företas vid inspektionen i enlighet med vad som
anges som möjligt i 4 §. Regeringen skall också utse en myndighet som
skall närvara vid inspektionen. En myndighet, som redan i förväg genom
särskilt beslut är utsedd att ha särskilt ansvar för och närvara vid
inspektioner, kan i det inledande regeringsbeslutet få närmare
instruktioner.
En enskild som berörs av en inspektion skall enligt andra stycket som
huvudregel höras innan beslut om dess genomförande fattas. Det rör sig
om ägare eller nyttjanderättshavare till fastigheter eller annan egendom
som kan bli föremål för inspektion, dvs. de som har ett väsentligt intresse
i saken. Endast om tiden inte medger det eller om ett hörande annars
skulle avsevärt försvåra inspektionens genomförande kan detta
underlåtas. Det bör erinras om att en inspektion i allmänhet kan komma
att omfatta mycket stora arealer. Detta kan å ena sida innebära att flera
rättighetshavare kan komma att bli berörda. Å andra sidan innebär det att
det kan bli lättare att tillämpa de relativt stora möjligheter att erbjuda
alternativa undersökningsobjekt som fördraget erbjuder, något som ofta
skulle kunna tillfredsställa enskildas önskemål. I de fall då en stor och
obestämd krets av rättighetshavare kan bli berörda kan detta vara skäl att
underlåta ett hörande liksom då man kan befara ren obstruktion.

3 §
Den myndighet som skall närvara vid inspektionen får fatta
verkställighetsbeslut. Flera situationer kan förväntas uppstå under en
inspektion då verkställighetsbeslut av skilda slag måste fattas. Det kan
bl.a. komma att röra sig om frågor om alternativa undersökningsobjekt,
inte minst mot bakgrund av bestämmelsen i 6 § om hänsynen till
företagshemligheter. Frågor av särskild vikt skall av myndigheten
hänskjutas till regeringens bedömning. Vilken typ av frågor detta är
avgör myndigheten på eget ansvar. Det kan t.ex. röra sig om
bedömningar på platsen som rör svensk säkerhetspolitik. En önskan från
inspektörerna att en fråga avgörs av regeringen kan, men måste inte, vara
en fråga av särskild vikt. En enskild, vars rätt berörs av inspektionen på
sätt som avses i 2 §, har rätt att få en fråga prövad av regeringen.

4 §
Bestämmelsen anger vad som får förekomma vid en inspektion. De
beslut som skall fattas i samband med en inspektion av regeringen eller
av en myndighet som regeringen utsett får givetvis inte gå utanför de
ramar som här anges då det avser ingrepp i enskildas rättssfär. Däremot
kan det förekomma att regeringen beslutar om myndigheters medverkan,
t.ex. beträffande tekniskt bistånd till inspektionsgruppen.

5 §
Det kan bli nödvändigt att begära hjälp av polismyndighet för
genomförande av en inspektion. Det kan avse såväl möjlighet till tillträde
till områden eller anläggningar som t.ex. avspärrningar. Det är regeringen
eller den på platsen ansvariga svenska myndigheten som kan göra en
framställan om polishandräckning. En sådan framställan skall noga ange
vilka åtgärder som behövs.

6 §
I enlighet med fördragets artikel IV punkt 57 b och protokollet, del II
punkt 89, har den inspekterade parten rätt att vidta åtgärder för att skydda
nationella säkerhetsintressen och förhindra avslöjande av information av
konfidentiell natur som inte berörs av inspektionens syfte. Paragrafen
innebär en erinran för såväl regeringen som den myndighet som närvarar
vid en inspektion om att beslut om att genomföra en inspektion och om
de åtgärder som får vidtas liksom de verkställighetsbeslut som fattas
skall ta hänsyn till de skyddsintressen som anges i paragrafen.

7.2 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken

2 kap. 3 §
Ändringen innebär att brott kan lagföras i Sverige oavsett platsen för
brottet eller gärningsmannens nationalitet. Inte heller dubbel straffbarhet
krävs för lagföring i Sverige, dvs. gärningen behöver inte vara straffbar
på orten där den begicks.

22 kap. 6 b §
Bestämmelsen är ny och behandlas i avsnitt 6.2.3. Den som i strid mot
fördraget deltar i eller på annat sätt medverkar till utförandet av
kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning döms för
olovlig kärnsprängning till fängelse i högst fyra år. Genom fördraget
(artikel I) åtar sig varje fördragspart att inte utföra någon
kärnvapenprovsprängning eller annan kärnsprängning samt att förbjuda
varje sådan kärnsprängning på varje plats under sin jurisdiktion eller
kontroll. Vidare åtar sig varje part att avhålla sig från att orsaka,
uppmuntra eller på varje annat sätt delta i utförandet av någon
kärnvapenprovsprängning eller varje annan kärnsprängning. Även civila
kärnsprängningar omfattas av förbudet då det föreligger en presumtion
att sådana sprängningar också kan leda till förbättring och utveckling av
kärnvapen. Detta innebär att förbudet mot kärnsprängningar är i princip
heltäckande. Som framhållits i den allmänna motiveringen kan
emellertid inte helt uteslutas att det kan förekomma någon situation som
faller utanför fördragets tillämpningsområde och då en kärnsprängning
inte skulle anses strida mot fördraget. I ett sådant fall inträder inte
straffansvar enligt bestämmelsen.
I en så pass komplicerad process, som leder fram till en
kärnsprängning, kan ingå flera deltagare som skulle kunna dömas som
gärningsmän. Det kan röra sig om vetenskapsmän och tekniker, militärer
och administratörer men också finansiärer. Brottet är subsidiärt till
folkrättsbrottet och straffskalan är bestämd parallellt med detta brott och
med brottet olovlig befattning med kemiska vapen (22 kap. 6 och 6 a §§).
Grovt brott kan således leda till fängelse i tio år eller på livstid. Vid
bedömning av om brottet är grovt skall beaktas deltagandet varit av stor
betydelse för att kärnsprängningen skulle komma till stånd eller om
människors liv hotats eller betydande materiella värden skadats eller stått
på spel.

22 kap. 7 §
Ändringen innebär en möjlighet att döma för försök eller förberedelse till
den otillåtna verksamheten.

7.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet

3 §
För att tydliggöra Sveriges åtaganden enligt provstoppsfördraget har
införts en ändring i bestämmelsen som anger förutsättningarna för
bedrivandet av fredlig kärnteknisk verksamhet.

7.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall

Genom ett tillägg till bilagan till lagen omfattas medlemmarna av en
internationell inspektionsgrupp av immunitet och privilegier enligt vad
som bestämts i konventionen (jfr 4 §).

B I L A G A

Fördraget i engelsk och svensk lydelse

jämte bilagor

COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST-BAN TREATY

Contents

Page

Page
PREAMBLE 74

ARTICLE I BASIC OBLIGATIONS 78

ARTICLE II THE ORGANIZATION 80

A. GENERAL PROVISIONS 80

B. THE CONFERENCE OF
THE STATES PARTIES 82

C. THE EXECUTIVE COUNCIL 88

D. THE TECHNICAL SECRETARIAT 94

E. PRIVILEGES AND IMMUNITIES 100

ARTICLE III NATIONAL IMPLEMENTATION
MEASURES 104

ARTICLE IV VERIFICATION 106

A. GENERAL PROVISIONS 106

B. THE INTERNATIONAL
MONITORING SYSTEM 112

C. CONSULTATION AND
CLARIFICATION 120

D. ON-SITE INSPECTIONS 122

E. CONFIDENCE-BUILDING
MEASURES 134

ARTICLE V MEASURES TO REDRESS A SITUATION
AND TO ENSURE COMPLIANCE,
INCLUDING SANCTIONS 138

ARTICLE VI SETTLEMENT OF DISPUTES 140

ARTICLE VII AMENDMENTS 142

ARTICLE VIII REVIEW OF THE TREATY 146

ARTICLE IX DURATION AND WITHDRAWAL 148

ARTICLE X STATUS OF THE PROTOCOL AND
THE ANNEXES 150

ARTICLE XI SIGNATURE 152

ARTICLE XII RATIFICATION 154

ARTICLE XIII ACCESSION 156

ARTICLE XIV ENTRY INTO FORCE 158

ARTICLE XV RESERVATIONS 160

ARTICLE XVI DEPOSITARY 162

ARTICLE XVII AUTHENTIC TEXTS 164

ANNEX 1 TO
THE TREATY LIST OF STATES PURSUANT TO
ARTICLE II, PARAGRAPH 28 166

ANNEX 2 TO
THE TREATY LIST OF STATES PURSUANT TO
ARTICLE XIV 170

PROTOCOL TO THE COMPREHENSIVE NUCLEAR
TEST-BAN TREATY 172

PART I: THE INTERNATIONAL MONITORING
SYSTEM AND INTERNATIONAL DATA
CENTRE FUNCTIONS 172

A. GENERAL PROVISIONS 172

B. SEISMOLOGICAL MONITORING 174

C. RADIONUCLIDE MONITORING 174

D. HYDROACOUSTIC MONITORING 176

E. INFRASOUND MONITORING 176

F. INTERNATIONAL DATA CENTRE
FUNCTIONS 178

PART II: ON-SITE INSPECTIONS 184

A. GENERAL PROVISIONS 184

B. STANDING ARRANGEMENTS 186

C. ON-SITE INSPECTION REQUEST,
INSPECTION MANDATE AND
NOTIFICATION OF INSPECTION 198

D. PRE-INSPECTION ACTIVITIES 202

E. CONDUCT OF INSPECTIONS 204

PART III: CONFIDENCE-BUILDING MEASURES 228

ANNEX 1 TO THE PROTOCOL 230

Table 1-A List of Seismological Stations
Comprising the Primary Network 232
Table 1-B List of Seismological Stations
Comprising the Auxiliary Network 238
Table 2-A List of Radionuclide Stations 250
Table 2-B List of Radionuclide Laboratories 256
Table 3 List of Hydroacoustic Stations 258
Table 4 List of Infrasound Stations 260

ANNEX 2 TO THE PROTOCOL 264

List of Characterization Parameters for
International Data Centre Standard
Event Screening 264

PREAMBLE

The States Parties to this Treaty (hereinafter referred to as "the States
Parties"),

Welcoming the international agreements and other positive measures
of recent years in the field of nuclear disarmament, including reductions
in arsenals of nuclear weapons, as well as in the field of the prevention of
nuclear proliferation in all its aspects,

Underlining the importance of the full and prompt implementation of
such agreements and measures,

Convinced that the present international situation provides an
opportunity to take further effective measures towards nuclear
disarmament and against the proliferation of nuclear weapons in all its
aspects, and declaring their intention to take such measures,

Stressing therefore the need for continued systematic and progressive
efforts to reduce nuclear weapons globally, with the ultimate goal of
eliminating those weapons, and of general and complete disarmament
under strict and effective international control,

Recognizing that the cessation of all nuclear weapon test explosions
and all other nuclear explosions, by constraining the development and
qualitative improvement of nuclear weapons and ending the development
of advanced new types of nuclear weapons, constitutes an effective
measure of nuclear disarmament and non-proliferation in all its aspects,

Further recognizing that an end to all such nuclear explosions will thus
constitute a meaningful step in the realization of a systematic process to
achieve nuclear disarmament,

Convinced that the most effective way to achieve an end to nuclear
testing is through the conclusion of a universal and internationally and
effectively verifiable comprehensive nuclear test-ban treaty, which has
long been one of the highest priority objectives of the international
community in the field of disarmament and non-proliferation,

Noting the aspirations expressed by the Parties to the 1963 Treaty
Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and
Under Water to seek to achieve the discontinuance of all test explosions
of nuclear weapons for all time,

Noting also the views expressed that this Treaty could contribute to the
protection of the environment,

Affirming the purpose of attracting the adherence of all States to this
Treaty and its objective to contribute effectively to the prevention of the

proliferation of nuclear weapons in all its aspects, to the process of
nuclear disarmament and therefore to the enhancement of international
peace and security,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

BASIC OBLIGATIONS

1. Each State Party undertakes not to carry out any nuclear weapon test
explosion or any other nuclear explosion, and to prohibit and prevent any
such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control.

2. Each State Party undertakes, furthermore, to refrain from causing,
encouraging, or in any way participating in the carrying out of any
nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion.

ARTICLE II

THE ORGANIZATION

A. GENERAL PROVISIONS

1. The States Parties hereby establish the Comprehensive Nuclear Test-
Ban Treaty Organization (hereinafter referred to as "the Organization")
to achieve the object and purpose of this Treaty, to ensure the
implementation of its provisions, including those for international
verification of compliance with it, and to provide a forum for
consultation and cooperation among States Parties.

2. All States Parties shall be members of the Organization. A State Party
shall not be deprived of its membership in the Organization.

3. The seat of the Organization shall be Vienna, Republic of Austria.

4. There are hereby established as organs of the Organization: the
Conference of the States Parties, the Executive Council and the Technical
Secretariat, which shall include the International Data Centre.

5. Each State Party shall cooperate with the Organization in the exercise
of its functions in accordance with this Treaty. States Parties shall
consult, directly among themselves, or through the Organization or other
appropriate international procedures, including procedures within the
framework of the United Nations and in accordance with its Charter, on
any matter which may be raised relating to the object and purpose, or the
implementation of the provisions, of this Treaty.

6. The Organization shall conduct its verification activities provided for
under this Treaty in the least intrusive manner possible consistent with
the timely and efficient accomplishment of their objectives. It shall
request only the information and data necessary to fulfil its
responsibilities under this Treaty. It shall take every precaution to protect
the confidentiality of information on civil and military activities and
facilities coming to its knowledge in the implementation of this Treaty
and, in particular, shall abide by the confidentiality provisions set forth in
this Treaty.

7. Each State Party shall treat as confidential and afford special handling
to information and data that it receives in confidence from the
Organization in connection with the implementation of this Treaty. It
shall treat such information and data exclusively in connection with its
rights and obligations under this Treaty.

8. The Organization, as an independent body, shall seek to utilize
existing expertise and facilities, as appropriate, and to maximize cost
efficiencies, through cooperative arrangements with other international
organizations

such as the International Atomic Energy Agency. Such arrangements,
excluding those of a minor and normal commercial and contractual
nature, shall be set out in agreements to be submitted to the Conference
of the States Parties for approval.

9. The costs of the activities of the Organization shall be met annually by
the States Parties in accordance with the United Nations scale of
assessments adjusted to take into account differences in membership
between the United Nations and the Organization.

10. Financial contributions of States Parties to the Preparatory
Commission shall be deducted in an appropriate way from their
contributions to the regular budget.

11. A member of the Organization which is in arrears in the payment of
its assessed contribution to the Organization shall have no vote in the
Organization if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of
the contribution due from it for the preceding two full years. The
Conference of the States Parties may, nevertheless, permit such a
member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions
beyond the control of the member.

B. THE CONFERENCE OF THE STATES PARTIES

Composition, Procedures and Decision-making

12. The Conference of the States Parties (hereinafter referred to as "the
Conference") shall be composed of all States Parties. Each State Party
shall have one representative in the Conference, who may be
accompanied by alternates and advisers.

13. The initial session of the Conference shall be convened by the
Depositary no later than 30 days after the entry into force of this Treaty.

14. The Conference shall meet in regular sessions, which shall be held
annually, unless it decides otherwise.

15. A special session of the Conference shall be convened:

(a) When decided by the Conference;

(b) When requested by the Executive Council; or

(c) When requested by any State Party and supported by a majority
of the States Parties.

The special session shall be convened no later than 30 days after the
decision of the Conference, the request of the Executive Council, or the

attainment of the necessary support, unless specified otherwise in the
decision or request.

16. The Conference may also be convened in the form of an Amendment
Conference, in accordance with Article VII.

17. The Conference may also be convened in the form of a Review
Conference, in accordance with Article VIII.

18. Sessions shall take place at the seat of the Organization unless the
Conference decides otherwise.

19. The Conference shall adopt its rules of procedure. At the beginning
of each session, it shall elect its President and such other officers as may
be required. They shall hold office until a new President and other
officers are elected at the next session.

20. A majority of the States Parties shall constitute a quorum.

21. Each State Party shall have one vote.

22. The Conference shall take decisions on matters of procedure by a
majority of members present and voting. Decisions on matters of
substance shall be taken as far as possible by consensus. If consensus is
not attainable when an issue comes up for decision, the President of the
Conference shall defer any vote for 24 hours and during this period of
deferment shall make every effort to facilitate achievement of consensus,
and shall report to the Conference before the end of this period. If
consensus is not possible at the end of 24 hours, the Conference shall
take a decision by a two-thirds majority of members present and voting
unless specified otherwise in this Treaty. When the issue arises as to
whether the question is one of substance or not, that question shall be
treated as a matter of substance unless otherwise decided by the majority
required for decisions on matters of substance.

23. When exercising its function under paragraph 26 (k), the Conference
shall take a decision to add any State to the list of States contained in
Annex 1 to this Treaty in accordance with the procedure for decisions on
matters of substance set out in paragraph 22. Notwithstanding paragraph
22, the Conference shall take decisions on any other change to Annex 1
to this Treaty by consensus.

Powers and Functions

24. The Conference shall be the principal organ of the Organization. It
shall consider any questions, matters or issues within the scope of this
Treaty, including those relating to the powers and functions of the
Executive Council and the Technical Secretariat, in accordance with this
Treaty. It may make recommendations and take decisions on any

questions, matters or issues within the scope of this Treaty raised by a
State Party or brought to its attention by the Executive Council.

25. The Conference shall oversee the implementation of, and review
compliance with, this Treaty and act in order to promote its object and
purpose. It shall also oversee the activities of the Executive Council and
the Technical Secretariat and may issue guidelines to either of them for
the exercise of their functions.

26. The Conference shall:

(a) Consider and adopt the report of the Organization on the
implementation of this Treaty and the annual programme and budget of
the Organization, submitted by the Executive Council, as well as
consider other reports;

(b) Decide on the scale of financial contributions to be paid by States
Parties in accordance with paragraph 9;

(c) Elect the members of the Executive Council;

(d) Appoint the Director General of the Technical Secretariat
(hereinafter referred to as "the Director-General");

(e) Consider and approve the rules of procedure of the Executive
Council submitted by the latter;

(f) Consider and review scientific and technological developments
that could affect the operation of this Treaty. In this context, the
Conference may direct the Director-General to establish a Scientific
Advisory Board to enable him or her, in the performance of his or her
functions, to render specialized advice in areas of science and technology
relevant to this Treaty to the Conference, to the Executive Council, or to
States Parties. In that case, the Scientific Advisory Board shall be
composed of independent experts serving in their individual capacity and
appointed, in accordance with terms of reference adopted by the
Conference, on the basis of their expertise and experience in the
particular scientific fields relevant to the implementation of this Treaty;

(g) Take the necessary measures to ensure compliance with this
Treaty and to redress and remedy any situation that contravenes the
provisions of this Treaty, in accordance with Article V;

(h) Consider and approve at its initial session any draft agreements,
arrangements, provisions, procedures, operational manuals, guidelines
and any other documents developed and recommended by the
Preparatory Commission;

(i) Consider and approve agreements or arrangements negotiated by
the Technical Secretariat with States Parties, other States and
international organizations to be concluded by the Executive Council on
behalf of the Organization in accordance with paragraph 38 (h);

(j) Establish such subsidiary organs as it finds necessary for the
exercise of its functions in accordance with this Treaty; and

(k) Update Annex 1 to this Treaty, as appropriate, in accordance with
paragraph 23.

C. THE EXECUTIVE COUNCIL

Composition, Procedures and Decision-making

27. The Executive Council shall consist of 51 members. Each State Party
shall have the right, in accordance with the provisions of this Article, to
serve on the Executive Council.

28. Taking into account the need for equitable geographical distribution,
the Executive Council shall comprise:

(a) Ten States Parties from Africa;

(b) Seven States Parties from Eastern Europe;

(c) Nine States Parties from Latin America and the Caribbean;

(d) Seven States Parties from the Middle East and South Asia;

(e) Ten States Parties from North America and Western Europe; and

(f) Eight States Parties from South-East Asia, the Pacific and the Far
East.

All States in each of the above geographical regions are listed in Annex 1
to this Treaty. Annex 1 to this Treaty shall be updated, as appropriate, by
the Conference in accordance with paragraphs 23 and 26 (k). It shall not
be subject to amendments or changes under the procedures contained in
Article VII.

29. The members of the Executive Council shall be elected by the
Conference. In this connection, each geographical region shall designate
States Parties from that region for election as members of the Executive
Council as follows:

(a) At least one-third of the seats allocated to each geographical
region shall be filled, taking into account political and security interests,

by States Parties in that region designated on the basis of the nuclear
capabilities relevant to the Treaty as determined by international data as
well as all or any of the following indicative criteria in the order of
priority determined by each region:

(i) Number of monitoring facilities of the International
Monitoring System;

(ii) Expertise and experience in monitoring technology; and

(iii) Contribution to the annual budget of the Organization;

(b) One of the seats allocated to each geographical region shall be
filled on a rotational basis by the State Party that is first in the English
alphabetical order among the States Parties in that region that have not
served as members of the Executive Council for the longest period of
time since becoming States Parties or since their last term, whichever is
shorter. A State Party designated on this basis may decide to forgo its
seat. In that case, such a State Party shall submit a letter of renunciation
to the Director-General, and the seat shall be filled by the State Party
following next-in-order according to this sub-paragraph; and

(c) The remaining seats allocated to each geographical region shall
be filled by States Parties designated from among all the States Parties in
that region by rotation or elections.

30. Each member of the Executive Council shall have one representative
on the Executive Council, who may be accompanied by alternates and
advisers.

31. Each member of the Executive Council shall hold office from the end
of the session of the Conference at which that member is elected until the
end of the second regular annual session of the Conference thereafter,
except that for the first election of the Executive Council, 26 members
shall be elected to hold office until the end of the third regular annual
session of the Conference, due regard being paid to the established
numerical proportions as described in paragraph 28.

32. The Executive Council shall elaborate its rules of procedure and
submit them to the Conference for approval.

33. The Executive Council shall elect its Chairman from among its
members.

34. The Executive Council shall meet for regular sessions. Between
regular sessions it shall meet as may be required for the fulfilment of its
powers and functions.

35. Each member of the Executive Council shall have one vote.

36. The Executive Council shall take decisions on matters of procedure
by a majority of all its members. The Executive Council shall take
decisions on matters of substance by a two-thirds majority of all its
members unless specified otherwise in this Treaty. When the issue arises
as to whether the question is one of substance or not, that question shall
be treated as a matter of substance unless otherwise decided by the
majority required for decisions on matters of substance.

Powers and Functions

37. The Executive Council shall be the executive organ of the
Organization. It shall be responsible to the Conference. It shall carry out
the powers and functions entrusted to it in accordance with this Treaty.
In so doing, it shall act in conformity with the recommendations,
decisions and guidelines of the Conference and ensure their continuous
and proper implementation.

38. The Executive Council shall:

(a) Promote effective implementation of, and compliance with, this
Treaty;

(b) Supervise the activities of the Technical Secretariat;

(c) Make recommendations as necessary to the Conference for
consideration of further proposals for promoting the object and purpose
of this Treaty;

(d) Cooperate with the National Authority of each State Party;

(e) Consider and submit to the Conference the draft annual
programme and budget of the Organization, the draft report of the
Organization on the implementation of this Treaty, the report on the
performance of its own activities and such other reports as it deems
necessary or that the Conference may request;

(f) Make arrangements for the sessions of the Conference, including
the preparation of the draft agenda;

(g) Examine proposals for changes, on matters of an administrative
or technical nature, to the Protocol or the Annexes thereto, pursuant to
Article VII, and make recommendations to the States Parties regarding
their adoption;

(h) Conclude, subject to prior approval of the Conference,
agreements or arrangements with States Parties, other States and
international organizations on behalf of the Organization and supervise
their implementation, with the exception of agreements or arrangements
referred to in sub-paragraph (i);

(i) Approve and supervise the operation of agreements or
arrangements relating to the implementation of verification activities
with States Parties and other States; and

(j) Approve any new operational manuals and any changes to the
existing operational manuals that may be proposed by the Technical
Secretariat.

39. The Executive Council may request a special session of the
Conference.

40. The Executive Council shall:

(a) Facilitate cooperation among States Parties, and between States
Parties and the Technical Secretariat, relating to the implementation of
this Treaty through information exchanges;

(b) Facilitate consultation and clarification among States Parties in
accordance with Article IV; and

(c) Receive, consider and take action on requests for, and reports on,
on-site inspections in accordance with Article IV.

41. The Executive Council shall consider any concern raised by a State
Party about possible non-compliance with this Treaty and abuse of the
rights established by this Treaty. In so doing, the Executive Council shall
consult with the States Parties involved and, as appropriate, request a
State Party to take measures to redress the situation within a specified
time. To the extent that the Executive Council considers further action to
be necessary, it shall take, inter alia, one or more of the following
measures:

(a) Notify all States Parties of the issue or matter;

(b) Bring the issue or matter to the attention of the Conference;

(c) Make recommendations to the Conference or take action, as
appropriate, regarding measures to redress the situation and to ensure
compliance in accordance with Article V.

D. THE TECHNICAL SECRETARIAT

42. The Technical Secretariat shall assist States Parties in the
implementation of this Treaty. The Technical Secretariat shall assist the
Conference and the Executive Council in the performance of their
functions. The Technical Secretariat shall carry out the verification and
other functions entrusted to it by this Treaty, as well as those functions
delegated to it by the Conference or the Executive Council in accordance

with this Treaty. The Technical Secretariat shall include, as an integral
part, the International Data Centre.

43. The functions of the Technical Secretariat with regard to verification
of compliance with this Treaty shall, in accordance with Article IV and
the Protocol, include inter alia:

(a) Being responsible for supervising and coordinating the
operation of the International Monitoring System;

(b) Operating the International Data Centre;

(c) Routinely receiving, processing, analysing and reporting on
International Monitoring System data;

(d) Providing technical assistance in, and support for, the
installation and operation of monitoring stations;

(e) Assisting the Executive Council in facilitating consultation and
clarification among States Parties;

(f) Receiving requests for on-site inspections and processing them,
facilitating Executive Council consideration of such requests, carrying
out the preparations for, and providing technical support during, the
conduct of on-site inspections, and reporting to the Executive Council;

(g) Negotiating agreements or arrangements with States Parties,
other States and international organizations and concluding, subject to
prior approval by the Executive Council, any such agreements or
arrangements relating to verification activities with States Parties or other
States; and

(h) Assisting the States Parties through their National Authorities
on other issues of verification under this Treaty.

44. The Technical Secretariat shall develop and maintain, subject to
approval by the Executive Council, operational manuals to guide the
operation of the various components of the verification regime, in
accordance with Article IV and the Protocol. These manuals shall not
constitute integral parts of this Treaty or the Protocol and may be
changed by the Technical Secretariat subject to approval by the
Executive Council. The Technical Secretariat shall promptly inform the
States Parties of any changes in the operational manuals.

45. The functions of the Technical Secretariat with respect to
administrative matters shall include:

(a) Preparing and submitting to the Executive Council the draft
programme and budget of the Organization;

(b) Preparing and submitting to the Executive Council the draft
report of the Organization on the implementation of this Treaty and such
other reports as the Conference or the Executive Council may request;

(c) Providing administrative and technical support to the
Conference, the Executive Council and other subsidiary organs;

(d) Addressing and receiving communications on behalf of the
Organization relating to the implementation of this Treaty; and

(e) Carrying out the administrative responsibilities related to any
agreements between the Organization and other international
organizations.

46. All requests and notifications by States Parties to the Organization
shall be transmitted through their National Authorities to the Director-
General. Requests and notifications shall be in one of the official
languages of this Treaty. In response the Director General shall use the
language of the transmitted request or notification.

47. With respect to the responsibilities of the Technical Secretariat for
preparing and submitting to the Executive Council the draft programme
and budget of the Organization, the Technical Secretariat shall determine
and maintain a clear accounting of all costs for each facility established
as part of the International Monitoring System. Similar treatment in the
draft programme and budget shall be accorded to all other activities of
the Organization.

48. The Technical Secretariat shall promptly inform the Executive
Council of any problems that have arisen with regard to the discharge of
its functions that have come to its notice in the performance of its
activities and that it has been unable to resolve through consultations
with the State Party concerned.

49. The Technical Secretariat shall comprise a Director-General, who
shall be its head and chief administrative officer, and such scientific,
technical and other personnel as may be required. The Director-General
shall be appointed by the Conference upon the recommendation of the
Executive Council for a term of four years, renewable for one further
term, but not thereafter. The first Director-General shall be appointed by
the Conference at its initial session upon the recommendation of the
Preparatory Commission.

50. The Director-General shall be responsible to the Conference and the
Executive Council for the appointment of the staff and for the
organization and functioning of the Technical Secretariat. The paramount
consideration in the employment of the staff and in the determination of
the conditions of service shall be the necessity of securing the highest
standards of professional expertise, experience, efficiency, competence

and integrity. Only citizens of States Parties shall serve as the Director-
General, as inspectors or as members of the professional and clerical
staff. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on
as wide a geographical basis as possible. Recruitment shall be guided by
the principle that the staff shall be kept to the minimum necessary for the
proper discharge of the responsibilities of the Technical Secretariat.

51. The Director-General may, as appropriate, after consultation with the
Executive Council, establish temporary working groups of scientific
experts to provide recommendations on specific issues.

52. In the performance of their duties, the Director-General, the
inspectors, the inspection assistants and the members of the staff shall
not seek or receive instructions from any Government or from any other
source external to the Organization. They shall refrain from any action
that might reflect adversely on their positions as international officers
responsible only to the Organization. The Director-General shall assume
responsibility for the activities of an inspection team.

53. Each State Party shall respect the exclusively international character
of the responsibilities of the Director-General, the inspectors, the
inspection assistants and the members of the staff and shall not seek to
influence them in the discharge of their responsibilities.

E. PRIVILEGES AND IMMUNITIES

54. The Organization shall enjoy on the territory and in any other place
under the jurisdiction or control of a State Party such legal capacity and
such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its
functions.

55. Delegates of States Parties, together with their alternates and
advisers, representatives of members elected to the Executive Council,
together with their alternates and advisers, the Director-General, the
inspectors, the inspection assistants and the members of the staff of the
Organization shall enjoy such privileges and immunities as are necessary
in the independent exercise of their functions in connection with the
Organization.

56. The legal capacity, privileges and immunities referred to in this
Article shall be defined in agreements between the Organization and the
States Parties as well as in an agreement between the Organization and
the State in which the Organization is seated. Such agreements shall be
considered and approved in accordance with paragraph 26 (h) and (i).

57. Notwithstanding paragraphs 54 and 55, the privileges and immunities
enjoyed by the Director-General, the inspectors, the inspection assistants

and the members of the staff of the Technical Secretariat during the
conduct of verification activities shall be those set forth in the Protocol.

ARTICLE III

NATIONAL IMPLEMENTATION MEASURES

1. Each State Party shall, in accordance with its constitutional processes,
take any necessary measures to implement its obligations under this
Treaty. In particular, it shall take any necessary measures:

(a) To prohibit natural and legal persons anywhere on its territory or
in any other place under its jurisdiction as recognized by international
law from undertaking any activity prohibited to a State Party under this
Treaty;

(b) To prohibit natural and legal persons from undertaking any such
activity anywhere under its control; and

(c) To prohibit, in conformity with international law, natural persons
possessing its nationality from undertaking any such activity anywhere.

2. Each State Party shall cooperate with other States Parties and afford
the appropriate form of legal assistance to facilitate the implementation
of the obligations under paragraph 1.

3. Each State Party shall inform the Organization of the measures taken
pursuant to this Article.

4. In order to fulfil its obligations under the Treaty, each State Party shall
designate or set up a National Authority and shall so inform the
Organization upon entry into force of the Treaty for it. The National
Authority shall serve as the national focal point for liaison with the
Organization and with other States Parties.

ARTICLE IV

VERIFICATION

A. GENERAL PROVISIONS

1. In order to verify compliance with this Treaty, a verification regime
shall be established consisting of the following elements:

(a) An International Monitoring System;

(b) Consultation and clarification;

(c) On-site inspections; and

(d) Confidence-building measures.

At entry into force of this Treaty, the verification regime shall be capable
of meeting the verification requirements of this Treaty.

2. Verification activities shall be based on objective information, shall be
limited to the subject matter of this Treaty, and shall be carried out on the
basis of full respect for the sovereignty of States Parties and in the least
intrusive manner possible consistent with the effective and timely
accomplishment of their objectives. Each State Party shall refrain from
any abuse of the right of verification.

3. Each State Party undertakes in accordance with this Treaty to
cooperate, through its National Authority established pursuant to Article
III, paragraph 4, with the Organization and with other States Parties to
facilitate the verification of compliance with this Treaty by, inter alia:

(a) Establishing the necessary facilities to participate in these
verification measures and establishing the necessary communication;

(b) Providing data obtained from national stations that are part of the
International Monitoring System;

(c) Participating, as appropriate, in a consultation and clarification
process;

(d) Permitting the conduct of on-site inspections; and

(e) Participating, as appropriate, in confidence-building measures.

4. All States Parties, irrespective of their technical and financial
capabilities, shall enjoy the equal right of verification and assume the
equal obligation to accept verification.

5. For the purposes of this Treaty, no State Party shall be precluded from
using information obtained by national technical means of verification in
a manner consistent with generally recognized principles of international
law, including that of respect for the sovereignty of States.

6. Without prejudice to the right of States Parties to protect sensitive
installations, activities or locations not related to this Treaty, States
Parties shall not interfere with elements of the verification regime of this
Treaty or with national technical means of verification operating in
accordance with paragraph 5.

7. Each State Party shall have the right to take measures to protect
sensitive installations and to prevent disclosure of confidential
information and data not related to this Treaty.

8. Moreover, all necessary measures shall be taken to protect the
confidentiality of any information related to civil and military activities
and facilities obtained during verification activities.

9. Subject to paragraph 8, information obtained by the Organization
through the verification regime established by this Treaty shall be made
available to all States Parties in accordance with the relevant provisions
of this Treaty and the Protocol.

10. The provisions of this Treaty shall not be interpreted as restricting the
international exchange of data for scientific purposes.

11. Each State Party undertakes to cooperate with the Organization and
with other States Parties in the improvement of the verification regime,
and in the examination of the verification potential of additional
monitoring technologies such as electromagnetic pulse monitoring or
satellite monitoring, with a view to developing, when appropriate,
specific measures to enhance the efficient and cost-effective verification
of this Treaty. Such measures shall, when agreed, be incorporated in
existing provisions in this Treaty, the Protocol or as additional sections
of the Protocol, in accordance with Article VII, or, if appropriate, be
reflected in the operational manuals in accordance with Article II,
paragraph 44.

12. The States Parties undertake to promote cooperation among
themselves to facilitate and participate in the fullest possible exchange
relating to technologies used in the verification of this Treaty in order to
enable all States Parties to strengthen their national implementation of
verification measures and to benefit from the application of such
technologies for peaceful purposes.

13. The provisions of this Treaty shall be implemented in a manner
which avoids hampering the economic and technological development of

the States Parties for further development of the application of atomic
energy for peaceful purposes.

Verification Responsibilities of the Technical Secretariat

14. In discharging its responsibilities in the area of verification specified
in this Treaty and the Protocol, in cooperation with the States Parties the
Technical Secretariat shall, for the purpose of this Treaty:

(a) Make arrangements to receive and distribute data and reporting
products relevant to the verification of this Treaty in accordance with its
provisions, and to maintain a global communications infrastructure
appropriate to this task;

(b) Routinely through its International Data Centre, which shall in
principle be the focal point within the Technical Secretariat for data
storage and data processing:

(i) Receive and initiate requests for data from the International
Monitoring System;

(ii) Receive data, as appropriate, resulting from the process of
consultation and clarification, from on-site inspections, and from
confidence-building measures; and

(iii) Receive other relevant data from States Parties and
international organizations in accordance with this Treaty and the
Protocol;

(c) Supervise, coordinate and ensure the operation of the
International Monitoring System and its component elements, and of the
International Data Centre, in accordance with the relevant operational
manuals;

(d) Routinely process, analyse and report on International
Monitoring System data according to agreed procedures so as to permit
the effective international verification of this Treaty and to contribute to
the early resolution of compliance concerns;

(e) Make available all data, both raw and processed, and any
reporting products, to all States Parties, each State Party taking
responsibility for the use of International Monitoring System data in
accordance with Article II, paragraph 7, and with paragraphs 8 and 13 of
this Article;

(f) Provide to all States Parties equal, open, convenient and timely
access to all stored data;

(g) Store all data, both raw and processed, and reporting products;

(h) Coordinate and facilitate requests for additional data from the
International Monitoring System;

(i) Coordinate requests for additional data from one State Party to
another State Party;

(j) Provide technical assistance in, and support for, the installation
and operation of monitoring facilities and respective communication
means, where such assistance and support are required by the State
concerned;

(k) Make available to any State Party, upon its request, techniques
utilized by the Technical Secretariat and its International Data Centre in
compiling, storing, processing, analysing and reporting on data from the
verification regime; and

(l) Monitor, assess and report on the overall performance of the
International Monitoring System and of the International Data Centre.

15. The agreed procedures to be used by the Technical Secretariat in
discharging the verification responsibilities referred to in paragraph 14
and detailed in the Protocol shall be elaborated in the relevant operational
manuals.

B. THE INTERNATIONAL MONITORING SYSTEM

16. The International Monitoring System shall comprise facilities for
seismological monitoring, radionuclide monitoring including certified
laboratories, hydroacoustic monitoring, infrasound monitoring, and
respective means of communication, and shall be supported by the
International Data Centre of the Technical Secretariat.

17. The International Monitoring System shall be placed under the
authority of the Technical Secretariat. All monitoring facilities of the
International Monitoring System shall be owned and operated by the
States hosting or otherwise taking responsibility for them in accordance
with the Protocol.

18. Each State Party shall have the right to participate in the international
exchange of data and to have access to all data made available to the
International Data Centre. Each State Party shall cooperate with the
International Data Centre through its National Authority.

Funding the International Monitoring System

19. For facilities incorporated into the International Monitoring System
and specified in Tables 1-A, 2-A, 3 and 4 of Annex 1 to the Protocol, and
for their functioning, to the extent that such facilities are agreed by the

relevant State and the Organization to provide data to the International
Data Centre in accordance with the technical requirements of the
Protocol and relevant operational manuals, the Organization, as specified
in agreements or arrangements pursuant to Part I, paragraph 4 of the
Protocol, shall meet the costs of:

(a) Establishing any new facilities and upgrading existing facilities,
unless the State responsible for such facilities meets these costs itself;

(b) Operating and maintaining International Monitoring System
facilities, including facility physical security if appropriate, and
application of agreed data authentication procedures;

(c) Transmitting International Monitoring System data (raw or
processed) to the International Data Centre by the most direct and cost-
effective means available, including, if necessary, via appropriate
communications nodes, from monitoring stations, laboratories, analytical
facilities or from national data centres; or such data (including samples
where appropriate) to laboratory and analytical facilities from monitoring
stations; and

(d) Analysing samples on behalf of the Organization.

20. For auxiliary network seismic stations specified in Table 1-B of
Annex 1 to the Protocol the Organization, as specified in agreements or
arrangements pursuant to Part I, paragraph 4 of the Protocol, shall meet
the costs only of:

(a) Transmitting data to the International Data Centre;

(b) Authenticating data from such stations;

(c) Upgrading stations to the required technical standard, unless the
State responsible for such facilities meets these costs itself;

(d) If necessary, establishing new stations for the purposes of this
Treaty where no appropriate facilities currently exist, unless the State
responsible for such facilities meets these costs itself; and

(e) Any other costs related to the provision of data required by the
Organization as specified in the relevant operational manuals.

21. The Organization shall also meet the cost of provision to each State
Party of its requested selection from the standard range of International
Data Centre reporting products and services, as specified in Part I,
Section F of the Protocol. The cost of preparation and transmission of
any additional data or products shall be met by the requesting State Party.

22. The agreements or, if appropriate, arrangements concluded with
States Parties or States hosting or otherwise taking responsibility for
facilities of the International Monitoring System shall contain provisions
for meeting these costs. Such provisions may include modalities whereby
a State Party meets any of the costs referred to in paragraphs 19 (a) and
20 (c) and (d) for facilities which it hosts or for which it is responsible,
and is compensated by an appropriate reduction in its assessed financial
contribution to the Organization. Such a reduction shall not exceed 50
per cent of the annual assessed financial contribution of a State Party, but
may be spread over successive years. A State Party may share such a
reduction with another State Party by agreement or arrangement between
themselves and with the concurrence of the Executive Council. The
agreements or arrangements referred to in this paragraph shall be
approved in accordance with Article II, paragraphs 26 (h) and 38 (i).

Changes to the International Monitoring System

23. Any measures referred to in paragraph 11 affecting the International
Monitoring System by means of addition or deletion of a monitoring
technology shall, when agreed, be incorporated into this Treaty and the
Protocol pursuant to Article VII, paragraphs 1 to 6.

24. The following changes to the International Monitoring System,
subject to the agreement of those States directly affected, shall be
regarded as matters of an administrative or technical nature pursuant to
Article VII, paragraphs 7 and 8:

(a) Changes to the number of facilities specified in the Protocol for a
given monitoring technology; and

(b) Changes to other details for particular facilities as reflected in
the
Tables of Annex 1 to the Protocol (including, inter alia, State responsible
for the facility; location; name of facility; type of facility; and attribution
of a facility between the primary and auxiliary seismic networks).

If the Executive Council recommends, pursuant to Article VII, paragraph
8 (d), that such changes be adopted, it shall as a rule also recommend
pursuant to Article VII, paragraph 8 (g), that such changes enter into
force upon notification by the Director-General of their approval.

25. The Director-General, in submitting to the Executive Council and
States Parties information and evaluation in accordance with Article VII,
paragraph 8 (b), shall include in the case of any proposal made pursuant
to paragraph 24:

(a) A technical evaluation of the proposal;

(b) A statement on the administrative and financial impact of the
proposal; and

(c) A report on consultations with States directly affected by the
proposal, including indication of their agreement.

Temporary Arrangements

26. In cases of significant or irretrievable breakdown of a monitoring
facility specified in the Tables of Annex 1 to the Protocol, or in order to
cover other temporary reductions of monitoring coverage, the Director-
General shall, in consultation and agreement with those States directly
affected, and with the approval of the Executive Council, initiate
temporary arrangements of no more than one year''''s duration, renewable
if necessary by agreement of the Executive Council and of the States
directly affected for another year. Such arrangements shall not cause the
number of operational facilities of the International Monitoring System
to exceed the number specified for the relevant network; shall meet as far
as possible the technical and operational requirements specified in the
operational manual for the relevant network; and shall be conducted
within the budget of the Organization. The Director-General shall
furthermore take steps to rectify the situation and make proposals for its
permanent resolution. The Director-General shall notify all States Parties
of any decision taken pursuant to this paragraph.

Cooperating National Facilities

27. States Parties may also separately establish cooperative arrangements
with the Organization, in order to make available to the International
Data Centre supplementary data from national monitoring stations that
are not formally part of the International Monitoring System.

28. Such cooperative arrangements may be established as follows:

(a) Upon request by a State Party, and at the expense of that State,
the Technical Secretariat shall take the steps required to certify that a
given monitoring facility meets the technical and operational
requirements specified in the relevant operational manuals for an
International Monitoring System facility, and make arrangements for the
authentication of its data. Subject to the agreement of the Executive
Council, the Technical Secretariat shall then formally designate such a
facility as a cooperating national facility. The Technical Secretariat shall
take the steps required to revalidate its certification as appropriate;

(b) The Technical Secretariat shall maintain a current list of
cooperating national facilities and shall distribute it to all States Parties;
and

(c) The International Data Centre shall call upon data from
cooperating national facilities, if so requested by a State Party, for the
purposes of facilitating consultation and clarification and the

consideration of on-site inspection requests, data transmission costs
being borne by that State Party.

The conditions under which supplementary data from such facilities are
made available, and under which the International Data Centre may
request further or expedited reporting, or clarifications, shall be
elaborated in the operational manual for the respective monitoring
network.

C. CONSULTATION AND CLARIFICATION

29. Without prejudice to the right of any State Party to request an on-site
inspection, States Parties should, whenever possible, first make every
effort to clarify and resolve, among themselves or with or through the
Organization, any matter which may cause concern about possible non-
compliance with the basic obligations of this Treaty.

30. A State Party that receives a request pursuant to paragraph 29 directly
from another State Party shall provide the clarification to the requesting
State Party as soon as possible, but in any case no later than 48 hours
after the request. The requesting and requested States Parties may keep
the Executive Council and the Director-General informed of the request
and the response.

31. A State Party shall have the right to request the Director-General to
assist in clarifying any matter which may cause concern about possible
non-compliance with the basic obligations of this Treaty. The Director-
General shall provide appropriate information in the possession of the
Technical Secretariat relevant to such a concern. The Director-General
shall inform the Executive Council of the request and of the information
provided in response, if so requested by the requesting State Party.

32. A State Party shall have the right to request the Executive Council to
obtain clarification from another State Party on any matter which may
cause concern about possible non-compliance with the basic obligations
of this Treaty. In such a case, the following shall apply:

(a) The Executive Council shall forward the request for clarification
to the requested State Party through the Director-General no later than 24
hours after its receipt;

(b) The requested State Party shall provide the clarification to the
Executive Council as soon as possible, but in any case no later than 48
hours after receipt of the request;

(c) The Executive Council shall take note of the clarification and
forward it to the requesting State Party no later than 24 hours after its
receipt;

(d) If the requesting State Party deems the clarification to be
inadequate, it shall have the right to request the Executive Council to
obtain further clarification from the requested State Party.

The Executive Council shall inform without delay all other States Parties
about any request for clarification pursuant to this paragraph as well as
any response provided by the requested State Party.

33. If the requesting State Party considers the clarification obtained under
paragraph 32 (d) to be unsatisfactory, it shall have the right to request a
meeting of the Executive Council in which States Parties involved that
are not members of the Executive Council shall be entitled to take part.
At such a meeting, the Executive Council shall consider the matter and
may recommend any measure in accordance with Article V.

D. ON-SITE INSPECTIONS

Request for an On-Site Inspection

34. Each State Party has the right to request an on-site inspection in
accordance with the provisions of this Article and Part II of the Protocol
in the territory or in any other place under the jurisdiction or control of
any State Party, or in any area beyond the jurisdiction or control of any
State.

35. The sole purpose of an on-site inspection shall be to clarify whether a
nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion has been
carried out in violation of Article I and, to the extent possible, to gather
any facts which might assist in identifying any possible violator.

36. The requesting State Party shall be under the obligation to keep the
on-site inspection request within the scope of this Treaty and to provide
in the request information in accordance with paragraph 37. The
requesting State Party shall refrain from unfounded or abusive inspection
requests.

37. The on-site inspection request shall be based on information collected
by the International Monitoring System, on any relevant technical
information obtained by national technical means of verification in a
manner consistent with generally recognized principles of international
law, or on a combination thereof. The request shall contain information
pursuant to Part II, paragraph 41 of the Protocol.

38. The requesting State Party shall present the on-site inspection request
to the Executive Council and at the same time to the Director-General for
the latter to begin immediate processing.

Follow-up After Submission of an On-Site Inspection Request

39. The Executive Council shall begin its consideration immediately
upon receipt of the on-site inspection request.

40. The Director-General, after receiving the on-site inspection request,
shall acknowledge receipt of the request to the requesting State Party
within two hours and communicate the request to the State Party sought
to be inspected within six hours. The Director-General shall ascertain
that the request meets the requirements specified in Part II, paragraph 41
of the Protocol, and, if necessary, shall assist the requesting State Party in
filing the request accordingly, and shall communicate the request to the
Executive Council and to all other States Parties within 24 hours.

41. When the on-site inspection request fulfils the requirements, the
Technical Secretariat shall begin preparations for the on-site inspection
without delay.

42. The Director-General, upon receipt of an on-site inspection request
referring to an inspection area under the jurisdiction or control of a State
Party, shall immediately seek clarification from the State Party sought to
be inspected in order to clarify and resolve the concern raised in the
request.

43. A State Party that receives a request for clarification pursuant to
paragraph 42 shall provide the Director-General with explanations and
with other relevant information available as soon as possible, but no later
than 72 hours after receipt of the request for clarification.

44. The Director-General, before the Executive Council takes a decision
on the on-site inspection request, shall transmit immediately to the
Executive Council any additional information available from the
International Monitoring System or provided by any State Party on the
event specified in the request, including any clarification provided
pursuant to paragraphs 42 and 43, as well as any other information from
within the Technical Secretariat that the Director-General deems relevant
or that is requested by the Executive Council.

45. Unless the requesting State Party considers the concern raised in the
on-site inspection request to be resolved and withdraws the request, the
Executive Council shall take a decision on the request in accordance with
paragraph 46.

Executive Council Decisions

46. The Executive Council shall take a decision on the on-site inspection
request no later than 96 hours after receipt of the request from the
requesting State Party. The decision to approve the on-site inspection
shall be made by at least 30 affirmative votes of members of the

Executive Council. If the Executive Council does not approve the
inspection, preparations shall be stopped and no further action on the
request shall be taken.

47. No later than 25 days after the approval of the on-site inspection in
accordance with paragraph 46, the inspection team shall transmit to the
Executive Council, through the Director-General, a progress inspection
report. The continuation of the inspection shall be considered approved
unless the Executive Council, no later than 72 hours after receipt of the
progress inspection report, decides by a majority of all its members not to
continue the inspection. If the Executive Council decides not to continue
the inspection, the inspection shall be terminated, and the inspection team
shall leave the inspection area and the territory of the inspected State
Party as soon as possible in accordance with Part II, paragraphs 109 and
110 of the Protocol.

48. In the course of the on-site inspection, the inspection team may
submit to the Executive Council, through the Director-General, a
proposal to conduct drilling. The Executive Council shall take a decision
on such a proposal no later than 72 hours after receipt of the proposal.
The decision to approve drilling shall be made by a majority of all
members of the Executive Council.

49. The inspection team may request the Executive Council, through the
Director-General, to extend the inspection duration by a maximum of 70
days beyond the 60-day time-frame specified in Part II, paragraph 4 of
the Protocol, if the inspection team considers such an extension essential
to enable it to fulfil its mandate. The inspection team shall indicate in its
request which of the activities and techniques listed in Part II, paragraph
69 of the Protocol it intends to carry out during the extension period.
The Executive Council shall take a decision on the extension request no
later than 72 hours after receipt of the request. The decision to approve
an extension of the inspection duration shall be made by a majority of all
members of the Executive Council.

50. Any time following the approval of the continuation of the on-site
inspection in accordance with paragraph 47, the inspection team may
submit to the Executive Council, through the Director-General, a
recommendation to terminate the inspection. Such a recommendation
shall be considered approved unless the Executive Council, no later than
72 hours after receipt of the recommendation, decides by a two-thirds
majority of all its members not to approve the termination of the
inspection. In case of termination of the inspection, the inspection team
shall leave the inspection area and the territory of the inspected State
Party as soon as possible in accordance with Part II, paragraphs 109 and
110 of the Protocol.

51. The requesting State Party and the State Party sought to be inspected
may participate in the deliberations of the Executive Council on the on

site inspection request without voting. The requesting State Party and the
inspected State Party may also participate without voting in any
subsequent deliberations of the Executive Council related to the
inspection.

52. The Director-General shall notify all States Parties within 24 hours
about any decision by and reports, proposals, requests and
recommendations to the Executive Council pursuant to paragraphs 46 to
50.

Follow-up After Executive Council Approval of an On-Site Inspection

53. An on-site inspection approved by the Executive Council shall be
conducted without delay by an inspection team designated by the
Director-General and in accordance with the provisions of this Treaty
and the Protocol. The inspection team shall arrive at the point of entry no
later than six days following the receipt by the Executive Council of the
on-site inspection request from the requesting State Party.

54. The Director-General shall issue an inspection mandate for the
conduct of the on-site inspection. The inspection mandate shall contain
the information specified in Part II, paragraph 42 of the Protocol.

55. The Director-General shall notify the inspected State Party of the
inspection no less than 24 hours before the planned arrival of the
inspection team at the point of entry, in accordance with Part II,
paragraph 43 of the Protocol.

The Conduct of an On-Site Inspection

56. Each State Party shall permit the Organization to conduct an on-site
inspection on its territory or at places under its jurisdiction or control in
accordance with the provisions of this Treaty and the Protocol. However,
no State Party shall have to accept simultaneous on-site inspections on its
territory or at places under its jurisdiction or control.

57. In accordance with the provisions of this Treaty and the Protocol, the
inspected State Party shall have:

(a) The right and the obligation to make every reasonable effort to
demonstrate its compliance with this Treaty and, to this end, to enable the
inspection team to fulfil its mandate;

(b) The right to take measures it deems necessary to protect national
security interests and to prevent disclosure of confidential information
not related to the purpose of the inspection;

(c) The obligation to provide access within the inspection area for
the sole purpose of determining facts relevant to the purpose of the
inspection, taking into account sub-paragraph (b) and any constitutional
obligations it may have with regard to proprietary rights or searches and
seizures;

(d) The obligation not to invoke this paragraph or Part II, paragraph
88 of the Protocol to conceal any violation of its obligations under
Article I; and

(e) The obligation not to impede the ability of the inspection team to
move within the inspection area and to carry out inspection activities in
accordance with this Treaty and the Protocol.

Access, in the context of an on-site inspection, means both the physical
access of the inspection team and the inspection equipment to, and the
conduct of inspection activities within, the inspection area.

58. The on-site inspection shall be conducted in the least intrusive
manner possible, consistent with the efficient and timely accomplishment
of the inspection mandate, and in accordance with the procedures set
forth in the Protocol. Wherever possible, the inspection team shall begin
with the least intrusive procedures and then proceed to more intrusive
procedures only as it deems necessary to collect sufficient information to
clarify the concern about possible non-compliance with this Treaty. The
inspectors shall seek only the information and data necessary for the
purpose of the inspection and shall seek to minimize interference with
normal operations of the inspected State Party.

59. The inspected State Party shall assist the inspection team throughout
the on-site inspection and facilitate its task.

60. If the inspected State Party, acting in accordance with Part II,
paragraphs 86 to 96 of the Protocol, restricts access within the inspection
area, it shall make every reasonable effort in consultations with the
inspection team to demonstrate through alternative means its compliance
with this Treaty.

Observer

61. With regard to an observer, the following shall apply:

(a) The requesting State Party, subject to the agreement of the
inspected State Party, may send a representative, who shall be a national
either of the requesting State Party or of a third State Party, to observe
the conduct of the on-site inspection;

(b) The inspected State Party shall notify its acceptance or non-
acceptance of the proposed observer to the Director-General within 12
hours after approval of the on-site inspection by the Executive Council;

(c) In case of acceptance, the inspected State Party shall grant access
to the observer in accordance with the Protocol;

(d) The inspected State Party shall, as a rule, accept the proposed
observer, but if the inspected State Party exercises a refusal, that fact
shall be recorded in the inspection report.

There shall be no more than three observers from an aggregate of
requesting States Parties.

Reports of an On Site Inspection

62. Inspection reports shall contain:

(a) A description of the activities conducted by the inspection team;

(b) The factual findings of the inspection team relevant to the
purpose of the inspection;

(c) An account of the cooperation granted during the on-site
inspection;

(d) A factual description of the extent of the access granted,
including the alternative means provided to the team, during the on-site
inspection; and

(e) Any other details relevant to the purpose of the inspection.

Differing observations made by inspectors may be attached to the report.

63. The Director-General shall make draft inspection reports available to
the inspected State Party. The inspected State Party shall have the right to
provide the Director-General within 48 hours with its comments and
explanations, and to identify any information and data which, in its view,
are not related to the purpose of the inspection and should not be
circulated outside the Technical Secretariat. The Director-General shall
consider the proposals for changes to the draft inspection report made by
the inspected State Party and shall wherever possible incorporate them.
The Director-General shall also annex the comments and explanations
provided by the inspected State Party to the inspection report.

64. The Director-General shall promptly transmit the inspection report to
the requesting State Party, the inspected State Party, the Executive
Council and to all other States Parties. The Director-General shall further
transmit promptly to the Executive Council and to all other States Parties

any results of sample analysis in designated laboratories in accordance
with Part II, paragraph 104 of the Protocol, relevant data from the
International Monitoring System, the assessments of the requesting and
inspected States Parties, as well as any other information that the
Director-General deems relevant. In the case of the progress inspection
report referred to in paragraph 47, the Director-General shall transmit the
report to the Executive Council within the time-frame specified in that
paragraph.

65. The Executive Council, in accordance with its powers and functions,
shall review the inspection report and any material provided pursuant to
paragraph 64, and shall address any concerns as to:

(a) Whether any non-compliance with this Treaty has occurred; and

(b) Whether the right to request an on-site inspection has been
abused.

66. If the Executive Council reaches the conclusion, in keeping with its
powers and functions, that further action may be necessary with regard to
paragraph 65, it shall take the appropriate measures in accordance with
Article V.

Frivolous or Abusive On-Site Inspection Requests

67. If the Executive Council does not approve the on-site inspection on
the basis that the on-site inspection request is frivolous or abusive, or if
the inspection is terminated for the same reasons, the Executive Council
shall consider and decide on whether to implement appropriate measures
to redress the situation, including the following:

(a) Requiring the requesting State Party to pay for the cost of any
preparations made by the Technical Secretariat;

(b) Suspending the right of the requesting State Party to request an
on-site inspection for a period of time, as determined by the Executive
Council; and

(c) Suspending the right of the requesting State Party to serve on the
Executive Council for a period of time.

E. CONFIDENCE-BUILDING MEASURES

68. In order to:

(a) Contribute to the timely resolution of any compliance concerns
arising from possible misinterpretation of verification data relating to
chemical explosions; and

(b) Assist in the calibration of the stations that are part of the
component networks of the International Monitoring System,

each State Party undertakes to cooperate with the Organization and with
other States Parties in implementing relevant measures as set out in Part
III of the Protocol.

ARTICLE V

MEASURES TO REDRESS A SITUATION AND TO ENSURE
COMPLIANCE, INCLUDING SANCTIONS

1. The Conference, taking into account, inter alia, the recommendations
of the Executive Council, shall take the necessary measures, as set forth
in paragraphs 2 and 3, to ensure compliance with this Treaty and to
redress and remedy any situation which contravenes the provisions of
this Treaty.

2. In cases where a State Party has been requested by the Conference or
the Executive Council to redress a situation raising problems with regard
to its compliance and fails to fulfil the request within the specified time,
the Conference may, inter alia, decide to restrict or suspend the State
Party from the exercise of its rights and privileges under this Treaty until
the Conference decides otherwise.

3. In cases where damage to the object and purpose of this Treaty may
result from non-compliance with the basic obligations of this Treaty, the
Conference may recommend to States Parties collective measures which
are in conformity with international law.

4. The Conference, or alternatively, if the case is urgent, the Executive
Council, may bring the issue, including relevant information and
conclusions, to the attention of the United Nations.

ARTICLE VI

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Disputes that may arise concerning the application or the interpretation
of this Treaty shall be settled in accordance with the relevant provisions
of this Treaty and in conformity with the provisions of the Charter of the
United Nations.

2. When a dispute arises between two or more States Parties, or between
one or more States Parties and the Organization, relating to the
application or interpretation of this Treaty, the parties concerned shall
consult together with a view to the expeditious settlement of the dispute
by negotiation or by other peaceful means of the parties'''' choice,
including recourse to appropriate organs of this Treaty and, by mutual
consent, referral to the International Court of Justice in conformity with
the Statute of the Court. The parties involved shall keep the Executive
Council informed of actions being taken.

3. The Executive Council may contribute to the settlement of a dispute
that may arise concerning the application or interpretation of this Treaty
by whatever means it deems appropriate, including offering its good
offices, calling upon the States Parties to a dispute to seek a settlement
through a process of their own choice, bringing the matter to the attention
of the Conference and recommending a time-limit for any agreed
procedure.

4. The Conference shall consider questions related to disputes raised by
States Parties or brought to its attention by the Executive Council. The
Conference shall, as it finds necessary, establish or entrust organs with
tasks related to the settlement of these disputes in conformity with
Article II, paragraph 26 (j).

5. The Conference and the Executive Council are separately empowered,
subject to authorization from the General Assembly of the United
Nations, to request the International Court of Justice to give an advisory
opinion on any legal question arising within the scope of the activities of
the Organization. An agreement between the Organization and the United
Nations shall be concluded for this purpose in accordance with Article II,
paragraph 38 (h).

6. This Article is without prejudice to Articles IV and V.

ARTICLE VII

AMENDMENTS

1. At any time after the entry into force of this Treaty, any State Party
may propose amendments to this Treaty, the Protocol, or the Annexes to
the Protocol. Any State Party may also propose changes, in accordance
with paragraph 7, to the Protocol or the Annexes thereto. Proposals for
amendments shall be subject to the procedures in paragraphs 2 to 6.
Proposals for changes, in accordance with paragraph 7, shall be subject
to the procedures in paragraph 8.

2. The proposed amendment shall be considered and adopted only by an
Amendment Conference.

3. Any proposal for an amendment shall be communicated to the
Director-General, who shall circulate it to all States Parties and the
Depositary and seek the views of the States Parties on whether an
Amendment Conference should be convened to consider the proposal. If
a majority of the States Parties notify the Director-General no later than
30 days after its circulation that they support further consideration of the
proposal, the Director-General shall convene an Amendment Conference
to which all States Parties shall be invited.

4. The Amendment Conference shall be held immediately following a
regular session of the Conference unless all States Parties that support the
convening of an Amendment Conference request that it be held earlier.
In no case shall an Amendment Conference be held less than 60 days
after the circulation of the proposed amendment.

5. Amendments shall be adopted by the Amendment Conference by a
positive vote of a majority of the States Parties with no State Party
casting a negative vote.

6. Amendments shall enter into force for all States Parties 30 days after
deposit of the instruments of ratification or acceptance by all those States
Parties casting a positive vote at the Amendment Conference.

7. In order to ensure the viability and effectiveness of this Treaty, Parts I
and III of the Protocol and Annexes 1 and 2 to the Protocol shall be
subject to changes in accordance with paragraph 8, if the proposed
changes are related only to matters of an administrative or technical
nature. All other provisions of the Protocol and the Annexes thereto shall
not be subject to changes in accordance with paragraph 8.

8. Proposed changes referred to in paragraph 7 shall be made in
accordance with the following procedures:

(a) The text of the proposed changes shall be transmitted together
with the necessary information to the Director-General. Additional
information for the evaluation of the proposal may be provided by any
State Party and the Director-General. The Director-General shall
promptly communicate any such proposals and information to all States
Parties, the Executive Council and the Depositary;

(b) No later than 60 days after its receipt, the Director-General shall
evaluate the proposal to determine all its possible consequences for the
provisions of this Treaty and its implementation and shall communicate
any such information to all States Parties and the Executive Council;

(c) The Executive Council shall examine the proposal in the light of
all information available to it, including whether the proposal fulfils the
requirements of paragraph 7. No later than 90 days after its receipt, the
Executive Council shall notify its recommendation, with appropriate
explanations, to all States Parties for consideration. States Parties shall
acknowledge receipt within 10 days;

(d) If the Executive Council recommends to all States Parties that the
proposal be adopted, it shall be considered approved if no State Party
objects to it within 90 days after receipt of the recommendation. If the
Executive Council recommends that the proposal be rejected, it shall be
considered rejected if no State Party objects to the rejection within 90
days after receipt of the recommendation;

(e) If a recommendation of the Executive Council does not meet with
the acceptance required under sub-paragraph (d), a decision on the
proposal, including whether it fulfils the requirements of paragraph 7,
shall be taken as a matter of substance by the Conference at its next
session;

(f) The Director-General shall notify all States Parties and the
Depositary of any decision under this paragraph;

(g) Changes approved under this procedure shall enter into force for
all States Parties 180 days after the date of notification by the Director-
General of their approval unless another time period is recommended by
the Executive Council or decided by the Conference.

ARTICLE VIII

REVIEW OF THE TREATY

1. Unless otherwise decided by a majority of the States Parties, ten years
after the entry into force of this Treaty a Conference of the States Parties
shall be held to review the operation and effectiveness of this Treaty,
with a view to assuring itself that the objectives and purposes in the
Preamble and the provisions of the Treaty are being realized. Such
review shall take into account any new scientific and technological
developments relevant to this Treaty. On the basis of a request by any
State Party, the Review Conference shall consider the possibility of
permitting the conduct of underground nuclear explosions for peaceful
purposes. If the Review Conference decides by consensus that such
nuclear explosions may be permitted, it shall commence work without
delay, with a view to recommending to States Parties an appropriate
amendment to this Treaty that shall preclude any military benefits of
such nuclear explosions. Any such proposed amendment shall be
communicated to the Director-General by any State Party and shall be
dealt with in accordance with the provisions of Article VII.

2. At intervals of ten years thereafter, further Review Conferences may
be convened with the same objective, if the Conference so decides as a
matter of procedure in the preceding year. Such Conferences may be
convened after an interval of less than ten years if so decided by the
Conference as a matter of substance.

3. Normally, any Review Conference shall be held immediately
following the regular annual session of the Conference provided for in
Article II.

ARTICLE IX

DURATION AND WITHDRAWAL

1. This Treaty shall be of unlimited duration.

2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the
right to withdraw from this Treaty if it decides that extraordinary events
related to the subject matter of this Treaty have jeopardized its supreme
interests.

3. Withdrawal shall be effected by giving notice six months in advance to
all other States Parties, the Executive Council, the Depositary and the
United Nations Security Council. Notice of withdrawal shall include a
statement of the extraordinary event or events which a State Party
regards as jeopardizing its supreme interests.

ARTICLE X

STATUS OF THE PROTOCOL AND THE ANNEXES

The Annexes to this Treaty, the Protocol, and the Annexes to the
Protocol form an integral part of the Treaty. Any reference to this Treaty
includes the Annexes to this Treaty, the Protocol and the Annexes to the
Protocol.

ARTICLE XI

SIGNATURE

This Treaty shall be open to all States for signature before its entry into
force.

ARTICLE XII

RATIFICATION

This Treaty shall be subject to ratification by States Signatories
according to their respective constitutional processes.

ARTICLE XIII

ACCESSION

Any State which does not sign this Treaty before its entry into force may
accede to it at any time thereafter.

ARTICLE XIV

ENTRY INTO FORCE

1. This Treaty shall enter into force 180 days after the date of deposit of
the instruments of ratification by all States listed in Annex 2 to this
Treaty, but in no case earlier than two years after its opening for
signature.

2. If this Treaty has not entered into force three years after the date of the
anniversary of its opening for signature, the Depositary shall convene a
Conference of the States that have already deposited their instruments of
ratification upon the request of a majority of those States. That
Conference shall examine the extent to which the requirement set out in
paragraph 1 has been met and shall consider and decide by consensus
what measures consistent with international law may be undertaken to
accelerate the ratification process in order to facilitate the early entry into
force of this Treaty.

3. Unless otherwise decided by the Conference referred to in paragraph 2
or other such conferences, this process shall be repeated at subsequent
anniversaries of the opening for signature of this Treaty, until its entry
into force.

4. All States Signatories shall be invited to attend the Conference referred
to in paragraph 2 and any subsequent conferences as referred to in
paragraph 3, as observers.

5. For States whose instruments of ratification or accession are deposited
subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force
on the 30th day following the date of deposit of their instruments of
ratification or accession.

ARTICLE XV

RESERVATIONS

The Articles of and the Annexes to this Treaty shall not be subject to
reservations. The provisions of the Protocol to this Treaty and the
Annexes to the Protocol shall not be subject to reservations incompatible
with the object and purpose of this Treaty.

ARTICLE XVI

DEPOSITARY

1. The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of
this Treaty and shall receive signatures, instruments of ratification and
instruments of accession.

2. The Depositary shall promptly inform all States Signatories and
acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each
instrument of ratification or accession, the date of the entry into force of
this Treaty and of any amendments and changes thereto, and the receipt
of other notices.

3. The Depositary shall send duly certified copies of this Treaty to the
Governments of the States Signatories and acceding States.

4. This Treaty shall be registered by the Depositary pursuant to Article
102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE XVII

AUTHENTIC TEXTS

This Treaty, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations.

ANNEX 1 TO THE TREATY

LIST OF STATES PURSUANT TO ARTICLE II, PARAGRAPH 28

Africa

Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon,
Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte
d''''Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon,
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia,
Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania,
Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda,
Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South
Africa, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of
Tanzania, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Eastern Europe

Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia,
Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russian Federation, Slovakia,
Slovenia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine,
Yugoslavia.

Latin America and the Caribbean

Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia,
Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican
Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint
Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines,
Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela.

Middle East and South Asia

Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, India, Iran (Islamic Republic
of), Iraq, Israel, Jordan, Kazakstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon,
Maldives, Oman, Nepal, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syrian
Arab Republic, Tajikistan, Turkmenistan, United Arab Emirates,
Uzbekistan, Yemen.

North America and Western Europe

Andorra, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Denmark, Finland, France,
Germany, Greece, Holy See, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein,
Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San
Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, United States of America.

South East Asia, the Pacific and the Far East

Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Cook Islands,
Democratic People''''s Republic of Korea, Fiji, Indonesia, Japan, Kiribati,
Lao People''''s Democratic Republic, Malaysia, Marshall Islands,
Micronesia (Federated States of), Mongolia, Myanmar, Nauru, New
Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Republic of
Korea, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Thailand, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu, Viet Nam.

ANNEX 2 TO THE TREATY

LIST OF STATES PURSUANT TO ARTICLE XIV

List of States members of the Conference on Disarmament as at 18 June
1996 which formally participated in the work of the 1996 session of the
Conference and which appear in Table 1 of the International Atomic
Energy Agency''''s April 1996 edition of "Nuclear Power Reactors in the
World", and of States members of the Conference on Disarmament as at
18 June 1996 which formally participated in the work of the 1996 session
of the Conference and which appear in Table 1 of the International
Atomic Energy Agency''''s December 1995 edition of "Nuclear Research
Reactors in the World":

Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Brazil,
Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Democratic People''''s Republic
of Korea, Egypt, Finland, France, Germany, Hungary, India, Indonesia,
Iran (Islamic Republic of), Israel, Italy, Japan, Mexico, Netherlands,
Norway, Pakistan, Peru, Poland, Romania, Republic of Korea, Russian
Federation, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey,
Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United
States of America, Viet Nam, Zaire.

PROTOCOL TO THE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST-BAN
TREATY

PART I

THE INTERNATIONAL MONITORING SYSTEM AND
INTERNATIONAL DATA CENTRE FUNCTIONS

A. GENERAL PROVISIONS

1. The International Monitoring System shall comprise monitoring
facilities as set out in Article IV, paragraph 16, and respective means of
communication.

2. The monitoring facilities incorporated into the International
Monitoring System shall consist of those facilities specified in Annex 1
to this Protocol. The International Monitoring System shall fulfil the
technical and operational requirements specified in the relevant
operational manuals.

3. The Organization, in accordance with Article II, shall, in cooperation
and consultation with the States Parties, with other States, and with
international organizations as appropriate, establish and coordinate the
operation and maintenance, and any future agreed modification or
development of the International Monitoring System.

4. In accordance with appropriate agreements or arrangements and
procedures, a State Party or other State hosting or otherwise taking
responsibility for International Monitoring System facilities and the
Technical Secretariat shall agree and cooperate in establishing, operating,
upgrading, financing, and maintaining monitoring facilities, related
certified laboratories and respective means of communication within
areas under its jurisdiction or control or elsewhere in conformity with
international law. Such cooperation shall be in accordance with the
security and authentication requirements and technical specifications
contained in the relevant operational manuals. Such a State shall give the
Technical Secretariat authority to access a monitoring facility for
checking equipment and communication links, and shall agree to make
the necessary changes in the equipment and the operational procedures to
meet agreed requirements. The Technical Secretariat shall provide to
such States appropriate technical assistance as is deemed by the
Executive Council to be required for the proper functioning of the facility
as part of the International Monitoring System.

5. Modalities for such cooperation between the Organization and States
Parties or States hosting or otherwise taking responsibility for facilities
of the International Monitoring System shall be set out in agreements or
arrangements as appropriate in each case.

B. SEISMOLOGICAL MONITORING

6. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange
of seismological data to assist in the verification of compliance with this
Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of
a global network of primary and auxiliary seismological monitoring
stations. These stations shall provide data in accordance with agreed
procedures to the International Data Centre.

7. The network of primary stations shall consist of the 50 stations
specified in Table 1-A of Annex 1 to this Protocol. These stations shall
fulfil the technical and operational requirements specified in the
Operational Manual for Seismological Monitoring and the International
Exchange of Seismological Data. Uninterrupted data from the primary
stations shall be transmitted, directly or through a national data centre,
on-line to the International Data Centre.

8. To supplement the primary network, an auxiliary network of 120
stations shall provide information, directly or through a national data
centre, to the International Data Centre upon request. The auxiliary
stations to be used are listed in Table 1-B of Annex 1 to this Protocol.
The auxiliary stations shall fulfil the technical and operational
requirements specified in the Operational Manual for Seismological
Monitoring and the International Exchange of Seismological Data. Data
from the auxiliary stations may at any time be requested by the
International Data Centre and shall be immediately available through on-
line computer connections.

C. RADIONUCLIDE MONITORING

9. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange
of data on radionuclides in the atmosphere to assist in the verification of
compliance with this Treaty. This cooperation shall include the
establishment and operation of a global network of radionuclide
monitoring stations and certified laboratories. The network shall provide
data in accordance with agreed procedures to the International Data
Centre.

10. The network of stations to measure radionuclides in the atmosphere
shall comprise an overall network of 80 stations, as specified in Table 2-
A of Annex 1 to this Protocol. All stations shall be capable of monitoring
for the presence of relevant particulate matter in the atmosphere. Forty of
these stations shall also be capable of monitoring for the presence of
relevant noble gases upon the entry into force of this Treaty. For this
purpose the Conference, at its initial session, shall approve a
recommendation by the Preparatory Commission as to which 40 stations
from Table 2-A of Annex 1 to this Protocol shall be capable of noble gas
monitoring. At its first regular annual session, the Conference shall
consider and decide on a plan for implementing noble gas monitoring

capability throughout the network. The Director-General shall prepare a
report to the Conference on the modalities for such implementation. All
monitoring stations shall fulfil the technical and operational requirements
specified in the Operational Manual for Radionuclide Monitoring and the
International Exchange of Radionuclide Data.

11. The network of radionuclide monitoring stations shall be supported
by laboratories, which shall be certified by the Technical Secretariat in
accordance with the relevant operational manual for the performance, on
contract to the Organization and on a fee-for-service basis, of the analysis
of samples from radionuclide monitoring stations. Laboratories specified
in Table 2-B of Annex 1 to this Protocol, and appropriately equipped,
shall, as required, also be drawn upon by the Technical Secretariat to
perform additional analysis of samples from radionuclide monitoring
stations. With the agreement of the Executive Council, further
laboratories may be certified by the Technical Secretariat to perform the
routine analysis of samples from manual monitoring stations where
necessary. All certified laboratories shall provide the results of such
analysis to the International Data Centre, and in so doing shall fulfil the
technical and operational requirements specified in the Operational
Manual on Radionuclide Monitoring and the International Exchange of
Radionuclide Data.

D. HYDROACOUSTIC MONITORING

12. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange
of hydroacoustic data to assist in the verification of compliance with this
Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of
a global network of hydroacoustic monitoring stations. These stations
shall provide data in accordance with agreed procedures to the
International Data Centre.

13. The network of hydroacoustic stations shall consist of the stations
specified in Table 3 of Annex 1 to this Protocol, and shall comprise an
overall network of six hydrophone and five T-phase stations. These
stations shall fulfil the technical and operational requirements specified
in the Operational Manual for Hydroacoustic Monitoring and the
International Exchange of Hydroacoustic Data.

E. INFRASOUND MONITORING

14. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange
of infrasound data to assist in the verification of compliance with this
Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of
a global network of infrasound monitoring stations. These stations shall
provide data in accordance with agreed procedures to the International
Data Centre.

15. The network of infrasound stations shall consist of the stations
specified in Table 4 of Annex 1 to this Protocol, and shall comprise an
overall network of 60 stations. These stations shall fulfil the technical
and operational requirements specified in the Operational Manual for
Infrasound Monitoring and the International Exchange of Infrasound
Data.

F. INTERNATIONAL DATA CENTRE FUNCTIONS

16. The International Data Centre shall receive, collect, process, analyse,
report on and archive data from International Monitoring System
facilities, including the results of analysis conducted at certified
laboratories.

17. The procedures and standard event screening criteria to be used by
the International Data Centre in carrying out its agreed functions, in
particular for the production of standard reporting products and for the
performance of a standard range of services for States Parties, shall be
elaborated in the Operational Manual for the International Data Centre
and shall be progressively developed. The procedures and criteria
developed initially by the Preparatory Commission shall be approved by
the Conference at its initial session.

International Data Centre Standard Products

18. The International Data Centre shall apply on a routine basis
automatic processing methods and interactive human analysis to raw
International Monitoring System data in order to produce and archive
standard International Data Centre products on behalf of all States
Parties. These products shall be provided at no cost to States Parties and
shall be without prejudice to final judgements with regard to the nature of
any event, which shall remain the responsibility of States Parties, and
shall include:

(a) Integrated lists of all signals detected by the International
Monitoring System, as well as standard event lists and bulletins,
including the values and associated uncertainties calculated for each
event located by the International Data Centre, based on a set of standard
parameters;

(b) Standard screened event bulletins that result from the application
to each event by the International Data Centre of standard event
screening criteria, making use of the characterization parameters
specified in Annex 2 to this Protocol, with the objective of
characterizing, highlighting in the standard event bulletin, and thereby
screening out, events considered to be consistent with natural phenomena
or non-nuclear, man-made phenomena. The standard event bulletin shall
indicate numerically for each event the degree to which that event meets
or does not meet the event screening criteria. In applying standard event

screening, the International Data Centre shall use both global and
supplementary screening criteria to take account of regional variations
where applicable. The International Data Centre shall progressively
enhance its technical capabilities as experience is gained in the operation
of the International Monitoring System;

(c) Executive summaries, which summarise the data acquired and
archived by the International Data Centre, the products of the
International Data Centre, and the performance and operational status of
the International Monitoring System and International Data Centre; and

(d) Extracts or subsets of the standard International Data Centre
products specified in sub-paragraphs (a) to (c), selected according to the
request of an individual State Party.

19. The International Data Centre shall carry out, at no cost to States
Parties, special studies to provide in-depth, technical review by expert
analysis of data from the International Monitoring System, if requested
by the Organization or by a State Party, to improve the estimated values
for the standard signal and event parameters.

International Data Centre Services to States Parties

20. The International Data Centre shall provide States Parties with open,
equal, timely and convenient access to all International Monitoring
System data, raw or processed, all International Data Centre products,
and all other International Monitoring System data in the archive of the
International Data Centre or, through the International Data Centre, of
International Monitoring System facilities. The methods for supporting
data access and the provision of data shall include the following services:

(a) Automatic and regular forwarding to a State Party of the products
of the International Data Centre or the selection by the State Party
thereof, and, as requested, the selection by the State Party of International
Monitoring System data;

(b) The provision of the data or products generated in response to ad
hoc requests by States Parties for the retrieval from the International Data
Centre and International Monitoring System facility archives of data and
products, including interactive electronic access to the International Data
Centre data base; and

(c) Assisting individual States Parties, at their request and at no cost

for reasonable efforts, with expert technical analysis of International
Monitoring System data and other relevant data provided by the
requesting State Party, in order to help the State Party concerned to
identify the source of specific events. The output of any such technical
analysis shall be considered a product of the requesting State Party, but
shall be available to all States Parties.

The International Data Centre services specified in sub-paragraphs (a)
and (b) shall be made available at no cost to each State Party. The
volumes and formats of data shall be set out in the Operational Manual
for the International Data Centre.

National Event Screening

21. The International Data Centre shall, if requested by a State Party,
apply to any of its standard products, on a regular and automatic basis,
national event screening criteria established by that State Party, and
provide the results of such analysis to that State Party. This service shall
be undertaken at no cost to the requesting State Party. The output of such
national event screening processes shall be considered a product of the
requesting State Party.

Technical Assistance

22. The International Data Centre shall, where required, provide
technical assistance to individual States Parties:

(a) In formulating their requirements for selection and screening of
data and products;

(b) By installing at the International Data Centre, at no cost to a
requesting State Party for reasonable efforts, computer algorithms or
software provided by that State Party to compute new signal and event
parameters that are not included in the Operational Manual for the
International Data Centre, the output being considered products of the
requesting State Party; and

(c) By assisting States Parties to develop the capability to receive,
process and analyse International Monitoring System data at a national
data centre.

23. The International Data Centre shall continuously monitor and report
on the operational status of the International Monitoring System
facilities, of communications links, and of its own processing systems. It
shall provide immediate notification to those responsible should the
operational performance of any component fail to meet agreed levels set
out in the relevant operational manual.

PART II

ON-SITE INSPECTIONS

A. GENERAL PROVISIONS

1. The procedures in this Part shall be implemented pursuant to the
provisions for on-site inspections set out in Article IV.

2. The on-site inspection shall be carried out in the area where the event
that triggered the on-site inspection request occurred.

3. The area of an on-site inspection shall be continuous and its size shall
not exceed 1000 square kilometres. There shall be no linear distance
greater than 50 kilometres in any direction.

4. The duration of an on-site inspection shall not exceed 60 days from the
date of the approval of the on-site inspection request in accordance with
Article IV, paragraph 46, but may be extended by a maximum of 70 days
in accordance with Article IV, paragraph 49.

5. If the inspection area specified in the inspection mandate extends to
the territory or other place under the jurisdiction or control of more than
one State Party, the provisions on on-site inspections shall, as
appropriate, apply to each of the States Parties to which the inspection
area extends.

6. In cases where the inspection area is under the jurisdiction or control
of the inspected State Party but is located on the territory of another State
Party or where the access from the point of entry to the inspection area
requires transit through the territory of a State Party other than the
inspected State Party, the inspected State Party shall exercise the rights
and fulfil the obligations concerning such inspections in accordance with
this Protocol. In such a case, the State Party on whose territory the
inspection area is located shall facilitate the inspection and shall provide
for the necessary support to enable the inspection team to carry out its
tasks in a timely and effective manner. States Parties through whose
territory transit is required to reach the inspection area shall facilitate
such transit.

7. In cases where the inspection area is under the jurisdiction or control
of the inspected State Party but is located on the territory of a State not
Party to this Treaty, the inspected State Party shall take all necessary
measures to ensure that the inspection can be carried out in accordance
with this Protocol. A State Party that has under its jurisdiction or control
one or more areas on the territory of a State not Party to this Treaty shall
take all necessary measures to ensure acceptance by the State on whose
territory the inspection area is located of inspectors and inspection
assistants designated to that State Party. If an inspected State Party is

unable to ensure access, it shall demonstrate that it took all necessary
measures to ensure access.

8. In cases where the inspection area is located on the territory of a State
Party but is under the jurisdiction or control of a State not Party to this
Treaty, the State Party shall take all necessary measures required of an
inspected State Party and a State Party on whose territory the inspection
area is located, without prejudice to the rules and practices of
international law, to ensure that the on-site inspection can be carried out
in accordance with this Protocol. If the State Party is unable to ensure
access to the inspection area, it shall demonstrate that it took all
necessary measures to ensure access, without prejudice to the rules and
practices of international law.

9. The size of the inspection team shall be kept to the minimum
necessary for the proper fulfilment of the inspection mandate. The total
number of members of the inspection team present on the territory of the
inspected State Party at any given time, except during the conduct of
drilling, shall not exceed 40 persons. No national of the requesting State
Party or the inspected State Party shall be a member of the inspection
team.

10. The Director-General shall determine the size of the inspection team
and select its members from the list of inspectors and inspection
assistants, taking into account the circumstances of a particular request.

11. The inspected State Party shall provide for or arrange the amenities
necessary for the inspection team, such as communication means,
interpretation services, transportation, working space, lodging, meals,
and medical care.

12. The inspected State Party shall be reimbursed by the Organization, in
a reasonably short period of time after conclusion of the inspection, for
all expenses, including those mentioned in paragraphs 11 and 49, related
to the stay and functional activities of the inspection team on the territory
of the inspected State Party.

13. Procedures for the implementation of on-site inspections shall be
detailed in the Operational Manual for On-Site Inspections.

B. STANDING ARRANGEMENTS

Designation of Inspectors and Inspection Assistants

14. An inspection team may consist of inspectors and inspection
assistants. An on-site inspection shall only be carried out by qualified
inspectors specially designated for this function. They may be assisted by
specially designated inspection assistants, such as technical and
administrative personnel, aircrew and interpreters.

15. Inspectors and inspection assistants shall be nominated for
designation by the States Parties or, in the case of staff of the Technical
Secretariat, by the Director-General, on the basis of their expertise and
experience relevant to the purpose and functions of on-site inspections.
The nominees shall be approved in advance by the States Parties in
accordance with paragraph 18.

16. Each State Party, no later than 30 days after the entry into force of
this Treaty for it, shall notify the Director-General of the names, dates of
birth, sex, ranks, qualifications and professional experience of the
persons proposed by the State Party for designation as inspectors and
inspection assistants.

17. No later than 60 days after the entry into force of this Treaty, the
Technical Secretariat shall communicate in writing to all States Parties an
initial list of the names, nationalities, dates of birth, sex and ranks of the
inspectors and inspection assistants proposed for designation by the
Director-General and the States Parties, as well as a description of their
qualifications and professional experience.

18. Each State Party shall immediately acknowledge receipt of the initial
list of inspectors and inspection assistants proposed for designation. Any
inspector or inspection assistant included in this list shall be regarded as
accepted unless a State Party, no later than 30 days after
acknowledgment of receipt of the list, declares its non-acceptance in
writing. The State Party may include the reason for the objection. In the
case of non- acceptance, the proposed inspector or inspection assistant
shall not undertake or participate in on-site inspection activities on the
territory or in any other place under the jurisdiction or control of the
State Party that has declared its non-acceptance. The Technical
Secretariat shall immediately confirm receipt of the notification of
objection.

19. Whenever additions or changes to the list of inspectors and inspection
assistants are proposed by the Director-General or a State Party,
replacement inspectors and inspection assistants shall be designated in
the same manner as set forth with respect to the initial list. Each State
Party shall promptly notify the Technical Secretariat if an inspector or
inspection assistant nominated by it can no longer fulfil the duties of an
inspector or inspection assistant.

20. The Technical Secretariat shall keep the list of inspectors and
inspection assistants up to date and notify all States Parties of any
additions or changes to the list.

21. A State Party requesting an on-site inspection may propose that an
inspector from the list of inspectors and inspection assistants serve as its
observer in accordance with Article IV, paragraph 61.

22. Subject to paragraph 23, a State Party shall have the right at any time
to object to an inspector or inspection assistant who has already been
accepted. It shall notify the Technical Secretariat of its objection in
writing and may include the reason for the objection. Such objection
shall come into effect 30 days after receipt of the notification by the
Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall immediately
confirm receipt of the notification of the objection and inform the
objecting and nominating States Parties of the date on which the
inspector or inspection assistant shall cease to be designated for that State
Party.

23. A State Party that has been notified of an inspection shall not seek the
removal from the inspection team of any of the inspectors or inspection
assistants named in the inspection mandate.

24. The number of inspectors and inspection assistants accepted by a
State Party must be sufficient to allow for availability of appropriate
numbers of inspectors and inspection assistants. If, in the opinion of the
Director-General, the non-acceptance by a State Party of proposed
inspectors or inspection assistants impedes the designation of a sufficient
number of inspectors and inspection assistants or otherwise hampers the
effective fulfilment of the purposes of an on-site inspection, the Director-
General shall refer the issue to the Executive Council.

25. Each inspector included in the list of inspectors and inspection
assistants shall receive relevant training. Such training shall be provided
by the Technical Secretariat pursuant to the procedures specified in the
Operational Manual for On-Site Inspections. The Technical Secretariat
shall co-ordinate, in agreement with the States Parties, a schedule of
training for the inspectors.

Privileges and Immunities

26. Following acceptance of the initial list of inspectors and inspection
assistants as provided for in paragraph 18 or as subsequently altered in
accordance with paragraph 19, each State Party shall be obliged to issue,
in accordance with its national procedures and upon application by an
inspector or inspection assistant, multiple entry/exit and/or transit visas
and other relevant documents to enable each inspector and inspection
assistant to enter and to remain on the territory of that State Party for the
sole purpose of carrying out inspection activities. Each State Party shall
issue the necessary visa or travel documents for this purpose no later than
48 hours after receipt of the application or immediately upon arrival of
the inspection team at the point of entry on the territory of the State
Party. Such documents shall be valid for as long as is necessary to enable
the inspector or inspection assistant to remain on the territory of the
inspected State Party for the sole purpose of carrying out the inspection
activities.

27. To exercise their functions effectively, members of the inspection
team shall be accorded privileges and immunities as set forth in sub-
paragraphs (a) to (i). Privileges and immunities shall be granted to
members of the inspection team for the sake of this Treaty and not for the
personal benefit of the individuals themselves. Such privileges and
immunities shall be accorded to them for the entire period between
arrival on and departure from the territory of the inspected State Party,
and thereafter with respect to acts previously performed in the exercise of
their official functions.

(a) The members of the inspection team shall be accorded the
inviolability enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 29 of the
Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961;

(b) The living quarters and office premises occupied by the
inspection team carrying out inspection activities pursuant to this Treaty
shall be accorded the inviolability and protection accorded to the
premises of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 1, of the
Vienna Convention on Diplomatic Relations;

(c) The papers and correspondence, including records, of the
inspection team shall enjoy the inviolability accorded to all papers and
correspondence of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 2,
of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The inspection team
shall have the right to use codes for their communications with the
Technical Secretariat;

(d) Samples and approved equipment carried by members of the
inspection team shall be inviolable subject to provisions contained in this
Treaty and exempt from all customs duties. Hazardous samples shall be
transported in accordance with relevant regulations;

(e) The members of the inspection team shall be accorded the
immunities accorded to diplomatic agents pursuant to Article 31,
paragraphs 1, 2 and 3, of the Vienna Convention on Diplomatic
Relations;

(f) The members of the inspection team carrying out prescribed
activities pursuant to this Treaty shall be accorded the exemption from
dues and taxes accorded to diplomatic agents pursuant to Article 34 of
the Vienna Convention on Diplomatic Relations;

(g) The members of the inspection team shall be permitted to bring
into the territory of the inspected State Party, without payment of any
customs duties or related charges, articles for personal use, with the
exception of articles the import or export of which is prohibited by law or
controlled by quarantine regulations;

(h) The members of the inspection team shall be accorded the same
currency and exchange facilities as are accorded to representatives of
foreign Governments on temporary official missions; and

(i) The members of the inspection team shall not engage in any
professional or commercial activity for personal profit on the territory of
the inspected State Party.

28. When transiting the territory of States Parties other than the inspected
State Party, the members of the inspection team shall be accorded the
privileges and immunities enjoyed by diplomatic agents pursuant to
Article 40, paragraph 1, of the Vienna Convention on Diplomatic
Relations. Papers and correspondence, including records, and samples
and approved equipment carried by them, shall be accorded the privileges
and immunities set forth in paragraph 27 (c) and (d).

29. Without prejudice to their privileges and immunities the members of
the inspection team shall be obliged to respect the laws and regulations of
the inspected State Party and, to the extent that is consistent with the
inspection mandate, shall be obliged not to interfere in the internal affairs
of that State. If the inspected State Party considers that there has been an
abuse of privileges and immunities specified in this Protocol,
consultations shall be held between the State Party and the Director-
General to determine whether such an abuse has occurred and, if so
determined, to prevent a repetition of such an abuse.

30. The immunity from jurisdiction of members of the inspection team
may be waived by the Director General in those cases when the Director-
General is of the opinion that immunity would impede the course of
justice and that it can be waived without prejudice to the implementation
of the provisions of this Treaty. Waiver must always be express.

31. Observers shall be accorded the same privileges and immunities
accorded to members of the inspection team pursuant to this section,
except for those accorded pursuant to paragraph 27 (d).

Points of Entry

32. Each State Party shall designate its points of entry and shall supply
the required information to the Technical Secretariat no later than 30
days after this Treaty enters into force for it. These points of entry shall
be such that the inspection team can reach any inspection area from at
least one point of entry within 24 hours. Locations of points of entry
shall be provided to all States Parties by the Technical Secretariat. Points
of entry may also serve as points of exit.

33. Each State Party may change its points of entry by giving notice of
such change to the Technical Secretariat. Changes shall become effective

30 days after the Technical Secretariat receives such notification, to
allow appropriate notification to all States Parties.

34. If the Technical Secretariat considers that there are insufficient points
of entry for the timely conduct of inspections or that changes to the
points of entry proposed by a State Party would hamper such timely
conduct of inspections, it shall enter into consultations with the State
Party concerned to resolve the problem.

Arrangements for Use of Non-Scheduled Aircraft

35. Where timely travel to the point of entry is not feasible using
scheduled commercial flights, an inspection team may utilize non-
scheduled aircraft. No later than 30 days after this Treaty enters into
force for it, each State Party shall inform the Technical Secretariat of the
standing diplomatic clearance number for non-scheduled aircraft
transporting an inspection team and equipment necessary for inspection.
Aircraft routings shall be along established international airways that are
agreed upon between the State Party and the Technical Secretariat as the
basis for such diplomatic clearance.

Approved Inspection Equipment

36. The Conference, at its initial session, shall consider and approve a list
of equipment for use during on-site inspections. Each State Party may
submit proposals for the inclusion of equipment in the list.
Specifications for the use of the equipment, as detailed in the Operational
Manual for On-Site Inspections, shall take account of safety and
confidentiality considerations where such equipment is likely to be used.

37. The equipment for use during on-site inspections shall consist of core
equipment for the inspection activities and techniques specified in
paragraph 69 and auxiliary equipment necessary for the effective and
timely conduct of on-site inspections.

38. The Technical Secretariat shall ensure that all types of approved
equipment are available for on-site inspections when required. When
required for an on-site inspection, the Technical Secretariat shall duly
certify that the equipment has been calibrated, maintained and protected.
To facilitate the checking of the equipment at the point of entry by the
inspected State Party, the Technical Secretariat shall provide
documentation and attach seals to authenticate the certification.

39. Any permanently held equipment shall be in the custody of the
Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall be responsible for
the maintenance and calibration of such equipment.

40. As appropriate, the Technical Secretariat shall make arrangements
with States Parties to provide equipment mentioned in the list. Such

States Parties shall be responsible for the maintenance and calibration of
such equipment.

C. ON-SITE INSPECTION REQUEST, INSPECTION MANDATE
AND NOTIFICATION OF INSPECTION

On-Site Inspection Request

41. Pursuant to Article IV, paragraph 37, the on-site inspection request
shall contain at least the following information:

(a) The estimated geographical and vertical co-ordinates of the
location of the event that triggered the request with an indication of the
possible margin of error;

(b) The proposed boundaries of the area to be inspected, specified on
a map and in accordance with paragraphs 2 and 3;

(c) The State Party or States Parties to be inspected or an indication
that the area to be inspected or part thereof is beyond the jurisdiction or
control of any State;

(d) The probable environment of the event that triggered the request;

(e) The estimated time of the event that triggered the request, with an
indication of the possible margin of error;

(f) All data upon which the request is based;

(g) The personal details of the proposed observer, if any; and

(h) The results of a consultation and clarification process in
accordance with Article IV, or an explanation, if relevant, of the reasons
why such a consultation and clarification process has not been carried
out.

Inspection Mandate

42. The mandate for an on-site inspection shall contain:

(a) The decision of the Executive Council on the on-site inspection
request;

(b) The name of the State Party or States Parties to be inspected or an
indication that the inspection area or part thereof is beyond the
jurisdiction or control of any State;

(c) The location and boundaries of the inspection area specified on a
map, taking into account all information on which the request was based

and all other available technical information, in consultation with the
requesting State Party;

(d) The planned types of activity of the inspection team in the
inspection area;

(e) The point of entry to be used by the inspection team;

(f) Any transit or basing points, as appropriate;

(g) The name of the head of the inspection team;

(h) The names of members of the inspection team;

(i) The name of the proposed observer, if any; and

(j) The list of equipment to be used in the inspection area.

If a decision by the Executive Council pursuant to Article IV, paragraphs
46 to 49, necessitates a modification of the inspection mandate, the
Director-General may update the mandate with respect to sub-paragraphs
(d), (h) and (j), as appropriate. The Director-General shall immediately
notify the inspected State Party of any such modification.

Notification of Inspection

43. The notification made by the Director-General pursuant to Article IV,
paragraph 55 shall include the following information:

(a) The inspection mandate;

(b) The date and estimated time of arrival of the inspection team at
the point of entry;

(c) The means of arrival at the point of entry;

(d) If appropriate, the standing diplomatic clearance number for non-
scheduled aircraft; and

(e) A list of any equipment which the Director General requests the
inspected State Party to make available to the inspection team for use in
the inspection area.

44. The inspected State Party shall acknowledge receipt of the
notification by the Director-General no later than 12 hours after having
received the notification.

D. PRE-INSPECTION ACTIVITIES

Entry Into the Territory of the Inspected State Party, Activities at the
Point of Entry and Transfer to the Inspection Area

45. The inspected State Party that has been notified of the arrival of the
inspection team shall ensure the immediate entry of the inspection team
into its territory.

46. When a non-scheduled aircraft is used for travel to the point of entry,
the Technical Secretariat shall provide the inspected State Party with a
flight plan, through the National Authority, for the flight of the aircraft
from the last airfield prior to entering the airspace of that State Party to
the point of entry, no less than six hours before the scheduled departure
time from that airfield. Such a plan shall be filed in accordance with the
procedures of the International Civil Aviation Organization applicable to
civil aircraft. The Technical Secretariat shall include in the remarks
section of the flight plan the standing diplomatic clearance number and
the appropriate notation identifying the aircraft as an inspection aircraft.
If a military aircraft is used, the Technical Secretariat shall request prior
authorization from the inspected State Party to enter its airspace.

47. No less than three hours before the scheduled departure of the
inspection team from the last airfield prior to entering the airspace of the
inspected State Party, the inspected State Party shall ensure that the flight
plan filed in accordance with paragraph 46 is approved, so that the
inspection team may arrive at the point of entry by the estimated arrival
time.

48. Where necessary, the head of the inspection team and the
representative of the inspected State Party shall agree on a basing point
and a flight plan from the point of entry to the basing point and, if
necessary, to the inspection area.

49. The inspected State Party shall provide for or arrange parking,
security protection, servicing and fuel as required by the Technical
Secretariat for the aircraft of the inspection team at the point of entry and,
where necessary, at the basing point and at the inspection area. Such
aircraft shall not be liable for landing fees, departure tax, and similar
charges. This paragraph shall also apply to aircraft used for overflight
during the on-site inspection.

50. Subject to paragraph 51, there shall be no restriction by the inspected
State Party on the inspection team bringing approved equipment that is in
conformity with the inspection mandate into the territory of that State
Party, or on its use in accordance with the provisions of the Treaty and
this Protocol.

51. The inspected State Party shall have the right, without prejudice to
the time-frame specified in paragraph 54, to check in the presence of
inspection team members at the point of entry that the equipment has
been approved and certified in accordance with paragraph 38. The
inspected State Party may exclude equipment that is not in conformity
with the inspection mandate or that has not been approved and certified
in accordance with paragraph 38.

52. Immediately upon arrival at the point of entry and without prejudice
to the time-frame specified in paragraph 54, the head of the inspection
team shall present to the representative of the inspected State Party the
inspection mandate and an initial inspection plan prepared by the
inspection team specifying the activities to be carried out by it. The
inspection team shall be briefed by representatives of the inspected State
Party with the aid of maps and other documentation as appropriate. The
briefing shall include relevant natural terrain features, safety and
confidentiality issues, and logistical arrangements for the inspection.
The inspected State Party may indicate locations within the inspection
area that, in its view, are not related to the purpose of the inspection.

53. After the pre-inspection briefing, the inspection team shall, as
appropriate, modify the initial inspection plan, taking into account any
comments by the inspected State Party. The modified inspection plan
shall be made available to the representative of the inspected State Party.

54. The inspected State Party shall do everything in its power to provide
assistance and to ensure the safe conduct of the inspection team, the
approved equipment specified in paragraphs 50 and 51 and baggage from
the point of entry to the inspection area no later than 36 hours after
arrival at the point of entry, if no other timing has been agreed upon
within the time-frame specified in paragraph 57.

55. To confirm that the area to which the inspection team has been
transported corresponds to the inspection area specified in the inspection
mandate, the inspection team shall have the right to use approved
location-finding equipment. The inspected State Party shall assist the
inspection team in this task.

E. CONDUCT OF INSPECTIONS

General Rules

56. The inspection team shall discharge its functions in accordance with
the provisions of the Treaty and this Protocol.

57. The inspection team shall begin its inspection activities in the
inspection area as soon as possible, but in no case later than 72 hours
after arrival at the point of entry.

58. The activities of the inspection team shall be so arranged as to ensure
the timely and effective discharge of its functions and the least possible
inconvenience to the inspected State Party and disturbance to the
inspection area.

59. In cases where the inspected State Party has been requested, pursuant
to paragraph 43 (e) or in the course of the inspection, to make available
any equipment for use by the inspection team in the inspection area, the
inspected State Party shall comply with the request to the extent it can.

60. During the on-site inspection the inspection team shall have, inter
alia:

(a) The right to determine how the inspection will proceed,
consistent with the inspection mandate and taking into account any steps
taken by the inspected State Party consistent with the provisions on
managed access;

(b) The right to modify the inspection plan, as necessary, to ensure
the effective execution of the inspection;

(c) The obligation to take into account the recommendations and
suggested modifications by the inspected State Party to the inspection
plan;

(d) The right to request clarifications in connection with ambiguities
that may arise during the inspection;

(e) The obligation to use only those techniques specified in
paragraph 69 and to refrain from activities that are not relevant to the
purpose of the inspection. The team shall collect and document such facts
as are related to the purpose of the inspection, but shall neither seek nor
document information that is clearly unrelated thereto. Any material
collected and subsequently found not to be relevant shall be returned to
the inspected State Party;

(f) The obligation to take into account and include in its report data
and explanations on the nature of the event that triggered the request,
provided by the inspected State Party from the national monitoring
networks of the inspected State Party and from other sources;

(g) The obligation to provide the inspected State Party, at its request,

with copies of the information and data collected in the inspection area;
and

(h) The obligation to respect the confidentiality and the safety and
health regulations of the inspected State Party.

61. During the on-site inspection the inspected State Party shall have,
inter alia:

(a) The right to make recommendations at any time to the inspection
team regarding possible modification of the inspection plan;

(b) The right and the obligation to provide a representative to liaise
with the inspection team;

(c) The right to have representatives accompany the inspection team
during the performance of its duties and observe all inspection activities
carried out by the inspection team. This shall not delay or otherwise
hinder the inspection team in the exercise of its functions;

(d) The right to provide additional information and to request the
collection and documentation of additional facts it believes are relevant
to the inspection;

(e) The right to examine all photographic and measurement products
as well as samples and to retain any photographs or parts thereof
showing sensitive sites not related to the purpose of the inspection. The
inspected State Party shall have the right to receive duplicate copies of all
photographic and measurement products. The inspected State Party shall
have the right to retain photographic originals and first-generation
photographic products and to put photographs or parts thereof under joint
seal within its territory. The inspected State Party shall have the right to
provide its own camera operator to take still/video photographs as
requested by the inspection team. Otherwise, these functions shall be
performed by members of the inspection team;

(f) The right to provide the inspection team, from its national
monitoring networks and from other sources, with data and explanations
on the nature of the event that triggered the request; and

(g) The obligation to provide the inspection team with such
clarification as may be necessary to resolve any ambiguities that arise
during the inspection.

Communications

62. The members of the inspection team shall have the right at all times
during the on-site inspection to communicate with each other and with
the Technical Secretariat. For this purpose they may use their own duly
approved and certified equipment with the consent of the inspected State
Party, to the extent that the inspected State Party does not provide them
with access to other telecommunications.

Observer

63. In accordance with Article IV, paragraph 61, the requesting State
Party shall liaise with the Technical Secretariat to co-ordinate the arrival
of the observer at the same point of entry or basing point as the
inspection team within a reasonable period of the arrival of the inspection
team.

64. The observer shall have the right throughout the inspection to be in
communication with the embassy of the requesting State Party located in
the inspected State Party or, in the case of absence of an embassy, with
the requesting State Party itself.

65. The observer shall have the right to arrive at the inspection area and
to have access to and within the inspection area as granted by the
inspected State Party.

66. The observer shall have the right to make recommendations to the
inspection team throughout the inspection.

67. Throughout the inspection, the inspection team shall keep the
observer informed about the conduct of the inspection and the findings.

68. Throughout the inspection, the inspected State Party shall provide or
arrange for the amenities necessary for the observer similar to those
enjoyed by the inspection team as described in paragraph 11. All costs in
connection with the stay of the observer on the territory of the inspected
State Party shall be borne by the requesting State Party.

Inspection Activities and Techniques

69. The following inspection activities may be conducted and techniques
used, in accordance with the provisions on managed access, on
collection, handling and analysis of samples, and on overflights:

(a) Position finding from the air and at the surface to confirm the
boundaries of the inspection area and establish co-ordinates of locations
therein, in support of the inspection activities;

(b) Visual observation, video and still photography and multi-
spectral imaging, including infrared measurements, at and below the
surface, and from the air, to search for anomalies or artifacts;

(c) Measurement of levels of radioactivity above, at and below the
surface, using gamma radiation monitoring and energy resolution
analysis from the air, and at or under the surface, to search for and
identify radiation anomalies;

(d) Environmental sampling and analysis of solids, liquids and gases
from above, at and below the surface to detect anomalies;

(e) Passive seismological monitoring for aftershocks to localize the
search area and facilitate determination of the nature of an event;

(f) Resonance seismometry and active seismic surveys to search for
and locate underground anomalies, including cavities and rubble zones;

(g) Magnetic and gravitational field mapping, ground penetrating
radar and electrical conductivity measurements at the surface and from
the air, as appropriate, to detect anomalies or artifacts; and

(h) Drilling to obtain radioactive samples.

70. Up to 25 days after the approval of the on-site inspection in
accordance with Article IV, paragraph 46, the inspection team shall have
the right to conduct any of the activities and use any of the techniques
listed in paragraph 69 (a) to (e). Following the approval of the
continuation of the inspection in accordance with Article IV, paragraph
47, the inspection team shall have the right to conduct any of the
activities and use any of the techniques listed in paragraph 69 (a) to (g).
The inspection team shall only conduct drilling after the approval of the
Executive Council in accordance with Article IV, paragraph 48. If the
inspection team requests an extension of the inspection duration in
accordance with Article IV, paragraph 49, it shall indicate in its request
which of the activities and techniques listed in paragraph 69 it intends to
carry out in order to be able to fulfil its mandate.

Overflights

71. The inspection team shall have the right to conduct an overflight over
the inspection area during the on-site inspection for the purposes of
providing the inspection team with a general orientation of the inspection
area, narrowing down and optimizing the locations for ground-based
inspection and facilitating the collection of factual evidence, using
equipment specified in paragraph 79.

72. The overflight shall be conducted as soon as practically possible. The
total duration of the overflight over the inspection area shall be no more
than 12 hours.

73. Additional overflights using equipment specified in paragraphs 79
and 80 may be conducted subject to the agreement of the inspected State
Party.

74. The area to be covered by overflights shall not extend beyond the
inspection area.

75. The inspected State Party shall have the right to impose restrictions
or, in exceptional cases and with reasonable justification, prohibitions on
the overflight of sensitive sites not related to the purpose of the
inspection. Restrictions may relate to the flight altitude, the number of
passes and circling, the duration of hovering, the type of aircraft, the
number of inspectors on board, and the type of measurements or
observations. If the inspection team considers that the restrictions or
prohibitions on the overflight of sensitive sites may impede the
fulfilment of its mandate, the inspected State Party shall make every
reasonable effort to provide alternative means of inspection.

76. Overflights shall be conducted according to a flight plan duly filed
and approved in accordance with aviation rules and regulations of the
inspected State Party. Flight safety regulations of the inspected State
Party shall be strictly observed throughout all flying operations.

77. During overflights landing should normally be authorized only for
purposes of staging or refuelling.

78. Overflights shall be conducted at altitudes as requested by the
inspection team consistent with the activities to be conducted, visibility
conditions, as well as the aviation and the safety regulations of the
inspected State Party and its right to protect sensitive information not
related to the purposes of the inspection. Overflights shall be conducted
up to a maximum altitude of 1500 metres above the surface.

79. For the overflight conducted pursuant to paragraphs 71 and 72, the
following equipment may be used on board the aircraft:

(a) Field glasses;

(b) Passive location-finding equipment;

(c) Video cameras; and

(d) Hand-held still cameras.

80. For any additional overflights conducted pursuant to paragraph 73,
inspectors on board the aircraft may also use portable, easily installed
equipment for:

(a) Multi-spectral (including infrared) imagery;

(b) Gamma spectroscopy; and

(c) Magnetic field mapping.

81. Overflights shall be conducted with a relatively slow fixed or rotary
wing aircraft. The aircraft shall afford a broad, unobstructed view of the
surface below.

82. The inspected State Party shall have the right to provide its own
aircraft, pre-equipped as appropriate in accordance with the technical
requirements of the relevant operational manual, and crew. Otherwise,
the aircraft shall be provided or rented by the Technical Secretariat.

83. If the aircraft is provided or rented by the Technical Secretariat, the
inspected State Party shall have the right to check the aircraft to ensure
that it is equipped with approved inspection equipment. Such checking
shall be completed within the time-frame specified in paragraph 57.

84. Personnel on board the aircraft shall consist of:

(a) The minimum number of flight crew consistent with the safe
operation of the aircraft;

(b) Up to four members of the inspection team;

(c) Up to two representatives of the inspected State Party;

(d) An observer, if any, subject to the agreement of the inspected
State Party; and

(e) An interpreter, if necessary.

85. Procedures for the implementation of overflights shall be detailed in
the Operational Manual for On-Site Inspections.

Managed Access

86. The inspection team shall have the right to access the inspection area
in accordance with the provisions of the Treaty and this Protocol.

87. The inspected State Party shall provide access within the inspection
area in accordance with the time-frame specified in paragraph 57.

88. Pursuant to Article IV, paragraph 57 and paragraph 86 above, the
rights and obligations of the inspected State Party shall include:

(a) The right to take measures to protect sensitive installations and
locations in accordance with this Protocol;

(b) The obligation, when access is restricted within the inspection
area, to make every reasonable effort to satisfy the requirements of the
inspection mandate through alternative means. Resolving any questions
regarding one or more aspects of the inspection shall not delay or

interfere with the conduct of the inspection team of other aspects of the
inspection; and

(c) The right to make the final decision regarding any access of the
inspection team, taking into account its obligations under this Treaty and
the provisions on managed access.

89. Pursuant to Article IV, paragraph 57 (b) and paragraph 88 (a) above,
the inspected State Party shall have the right throughout the inspection
area to take measures to protect sensitive installations and locations and
to prevent disclosure of confidential information not related to the
purpose of the inspection. Such measures may include, inter alia:

(a) Shrouding of sensitive displays, stores, and equipment;

(b) Restricting measurements of radionuclide activity and nuclear
radiation to determining the presence or absence of those types and
energies of radiation relevant to the purpose of the inspection;

(c) Restricting the taking of or analysing of samples to determining
the presence or absence of radioactive or other products relevant to the
purpose of the inspection;

(d) Managing access to buildings and other structures in accordance
with paragraphs 90 and 91; and

(e) Declaring restricted-access sites in accordance with paragraphs
92 to 96.

90. Access to buildings and other structures shall be deferred until after
the approval of the continuation of the on-site inspection in accordance
with Article IV, paragraph 47, except for access to buildings and other
structures housing the entrance to a mine, other excavations, or caverns
of large volume not otherwise accessible. For such buildings and
structures, the inspection team shall have the right only of transit, as
directed by the inspected State Party, in order to enter such mines,
caverns or other excavations.

91. If, following the approval of the continuation of the inspection in
accordance with Article IV, paragraph 47, the inspection team
demonstrates credibly to the inspected State Party that access to buildings
and other structures is necessary to fulfil the inspection mandate and that
the necessary activities authorized in the mandate could not be carried
out from the outside, the inspection team shall have the right to gain
access to such buildings or other structures. The head of the inspection
team shall request access to a specific building or structure indicating the
purpose of such access, the specific number of inspectors, as well as the
intended activities. The modalities for access shall be subject to
negotiation between the inspection team and the inspected State Party.

The inspected State Party shall have the right to impose restrictions or, in
exceptional cases and with reasonable justification, prohibitions, on the
access to buildings and other structures.

92. When restricted-access sites are declared pursuant to paragraph 89
(e), each such site shall be no larger than four square kilometres. The
inspected State Party has the right to declare up to 50 square kilometres
of restricted-access sites. If more than one restricted-access site is
declared, each such site shall be separated from any other such site by a
minimum distance of 20 metres. Each restricted-access site shall have
clearly defined and accessible boundaries.

93. The size, location, and boundaries of restricted-access sites shall be
presented to the head of the inspection team no later than the time that
the inspection team seeks access to a location that contains all or part of
such a site.

94. The inspection team shall have the right to place equipment and take
other steps necessary to conduct its inspection up to the boundary of a
restricted-access site.

95. The inspection team shall be permitted to observe visually all open
places within the restricted-access site from the boundary of the site.

96. The inspection team shall make every reasonable effort to fulfil the
inspection mandate outside the declared restricted-access sites prior to
requesting access to such sites. If at any time the inspection team
demonstrates credibly to the inspected State Party that the necessary
activities authorized in the mandate could not be carried out from the
outside and that access to a restricted-access site is necessary to fulfil the
mandate, some members of the inspection team shall be granted access to
accomplish specific tasks within the site. The inspected State Party shall
have the right to shroud or otherwise protect sensitive equipment, objects
and materials not related to the purpose of the inspection. The number of
inspectors shall be kept to the minimum necessary to complete the tasks
related to the inspection. The modalities for such access shall be subject
to negotiation between the inspection team and the inspected State Party.

Collection, Handling and Analysis of Samples

97. Subject to paragraphs 86 to 96 and 98 to 100, the inspection team
shall have the right to collect and remove relevant samples from the
inspection area.

98. Whenever possible, the inspection team shall analyse samples on-site.
Representatives of the inspected State Party shall have the right to be
present when samples are analysed on-site. At the request of the
inspection team, the inspected State Party shall, in accordance with
agreed procedures, provide assistance for the analysis of samples on-site.

The inspection team shall have the right to transfer samples for off-site
analysis at laboratories designated by the Organization only if it
demonstrates that the necessary sample analysis can not be performed
on-site.

99. The inspected State Party shall have the right to retain portions of all
samples collected when these samples are analysed and may take
duplicate samples.

100. The inspected State Party shall have the right to request that any
unused samples or portions thereof be returned.

101. The designated laboratories shall conduct chemical and physical
analysis of the samples transferred for off-site analysis. Details of such
analysis shall be elaborated in the Operational Manual for On-Site
Inspections.

102. The Director-General shall have the primary responsibility for the
security, integrity and preservation of samples and for ensuring that the
confidentiality of samples transferred for off-site analysis is protected.
The Director-General shall do so in accordance with procedures
contained in the Operational Manual for On-Site Inspections. The
Director-General shall, in any case:

(a) Establish a stringent regime governing the collection, handling,
transport and analysis of samples;

(b) Certify the laboratories designated to perform different types of
analysis;

(c) Oversee the standardization of equipment and procedures at these
designated laboratories and of mobile analytical equipment and
procedures;

(d) Monitor quality control and overall standards in relation to the
certification of these laboratories and in relation to mobile equipment and
procedures; and

(e) Select from among the designated laboratories those which shall
perform analytical or other functions in relation to specific
investigations.

103. When off-site analysis is to be performed, samples shall be analysed
in at least two designated laboratories. The Technical Secretariat shall
ensure the expeditious processing of the analysis. The samples shall be
accounted for by the Technical Secretariat and any unused samples or
portions thereof shall be returned to the Technical Secretariat.

104. The Technical Secretariat shall compile the results of the laboratory
analysis of samples relevant to the purpose of the inspection. Pursuant to

Article IV, paragraph 63, the Director-General shall transmit any such
results promptly to the inspected State Party for comments and thereafter
to the Executive Council and to all other States Parties and shall include
detailed information concerning the equipment and methodology
employed by the designated laboratories.

Conduct of Inspections in Areas beyond the Jurisdiction or Control of
any State

105. In case of an on-site inspection in an area beyond the jurisdiction or
control of any State, the Director-General shall consult with the
appropriate States Parties and agree on any transit or basing points to
facilitate a speedy arrival of the inspection team in the inspection area.

106. The States Parties on whose territory transit or basing points are
located shall, as far as possible, assist in facilitating the inspection,
including transporting the inspection team, its baggage and equipment to
the inspection area, as well as providing the relevant amenities specified
in paragraph 11. The Organization shall reimburse assisting States
Parties for all costs incurred.

107. Subject to the approval of the Executive Council, the Director-
General may negotiate standing arrangements with States Parties to
facilitate assistance in the event of an on-site inspection in an area
beyond the jurisdiction or control of any State.

108. In cases where one or more States Parties have conducted an
investigation of an ambiguous event in an area beyond the jurisdiction or
control of any State before a request is made for an on-site inspection in
that area, any results of such investigation may be taken into account by
the Executive Council in its deliberations pursuant to Article IV.

Post-Inspection Procedures

109. Upon conclusion of the inspection, the inspection team shall meet
with the representative of the inspected State Party to review the
preliminary findings of the inspection team and to clarify any
ambiguities. The inspection team shall provide the representative of the
inspected State Party with its preliminary findings in written form
according to a standardized format, together with a list of any samples
and other material taken from the inspection area pursuant to paragraph
98. The document shall be signed by the head of the inspection team. In
order to indicate that he or she has taken notice of the contents of the
document, the representative of the inspected State Party shall
countersign the document. The meeting shall be completed no later than
24 hours after the conclusion of the inspection.

Departure

110. Upon completion of the post-inspection procedures, the inspection
team and the observer shall leave, as soon as possible, the territory of the
inspected State Party. The inspected State Party shall do everything in its
power to provide assistance and to ensure the safe conduct of the
inspection team, equipment and baggage to the point of exit. Unless
agreed otherwise by the inspected State Party and the inspection team,
the point of exit used shall be the same as the point of entry.

PART III

CONFIDENCE-BUILDING MEASURES

1. Pursuant to Article IV, paragraph 68, each State Party shall, on a
voluntary basis, provide the Technical Secretariat with notification of any
chemical explosion using 300 tonnes or greater of TNT-equivalent
blasting material detonated as a single explosion anywhere on its
territory, or at any place under its jurisdiction or control. If possible, such
notification shall be provided in advance. Such notification shall include
details on location, time, quantity and type of explosive used, as well as
on the configuration and intended purpose of the blast.

2. Each State Party shall, on a voluntary basis, as soon as possible after
the entry into force of this Treaty provide to the Technical Secretariat,
and at annual intervals thereafter update, information related to its
national use of all other chemical explosions greater than 300 tonnes
TNT-equivalent. In particular, the State Party shall seek to advise:

(a) The geographic locations of sites where the explosions originate;

(b) The nature of activities producing them and the general profile
and frequency of such explosions;

(c) Any other relevant detail, if available; and

to assist the Technical Secretariat in clarifying the origins of any such
event detected by the International Monitoring System.

3. A State Party may, on a voluntary and mutually-acceptable basis,
invite representatives of the Technical Secretariat or of other States
Parties to visit sites within its territory referred to in paragraphs 1 and 2.

4. For the purpose of calibrating the International Monitoring System,
States Parties may liaise with the Technical Secretariat to carry out
chemical calibration explosions or to provide relevant information on
chemical explosions planned for other purposes.

ANNEX 1 TO THE PROTOCOL

Table 1-A List of Seismological Stations Comprising the Primary Network

State Responsible for
Station
Location
Latitude

Longitude
Type
1

Argentina
PLCA
Paso Flores
40.7 S
70.6 W
3-C
2
Australia
WRA
Warramunga, NT
19.9 S
134.3 E
array
3
Australia
ASAR
Alice Springs, NT
23.7 S
133.9 E
array
4
Australia
STKA
Stephens Creek, SA
31.9 S
141.6 E
3-C
5
Australia
MAW
Mawson, Antarctica
67.6 S
62.9 E
3-C
6
Bolivia
LPAZ
La Paz
16.3 S
68.1 W
3-C
7
Brazil
BDFB
Brasilia
15.6 S
48.0 W
3-C
8
Canada
ULMC
Lac du Bonnet, Man.
50.2 N
95.9 W
3-C
9
Canada
YKAC
Yellowknife
N.W.T.
62.5 N
114.6 W
array
10
Canada
SCH
Schefferville,
Quebec
54.8 N
66.8 W
3-C
11
Central African
Republic
BGCA
Bangui
05.2 N
18.4 E
3-C
12
China
HAI
Hailar
49.3 N
119.7 E
3-C > array
13
China
LZH
Lanzhou
36.1 N
103.8 E
3-C > array
14
Colombia
XSA
El Rosal
04.9 N
74.3 W
3-C
15
Côte d''''Ivoire
DBIC
Dimbroko
06.7 N
04.9 W
3-C
16
Egypt
LXEG
Luxor
26.0 N
33.0 E
array
17
Finland

FINES
Lahti
61.4 N
26.1 E
array
18
France

PPT
Tahiti
17.6 S
149.6 W
3-C
19
Germany
GEC2
Freyung
48.9 N
13.7 E
array
20
To be determined
To be determined
To be determined
To be determined
To be
determined

21
Iran
(Islamic Republic of)
THR
Tehran
35.8 N
51.4 E
3-C
22
Japan
MJAR
Matsushiro
36.5 N
138.2 E
array
23
Kazakstan
MAK
Makanchi
46.8 N
82.0 E
array
24
Kenya
KMBO
Kilimambogo
01.1 S
37.2 E
3-C
25
Mongolia
JAVM
Javhlant
48.0 N
106.8 E
3-C > array
26
Niger
New Site

to be determined
to be determined
3-C > array
27
Norway
NAO
Hamar
60.8 N
10.8 E
array
28
Norway
ARAO
Karasjok
69.5 N
25.5 E
array
29
Pakistan
PRPK
Pari
33.7 N
73.3 E
array
30
Paraguay
CPUP
Villa Florida
26.3 S
57.3 W
3-C
31
Republic of Korea
KSRS
Wonju
37.5 N
127.9 E
array
32
Russian Federation
KBZ
Khabaz
43.7 N
42.9 E
3-C
33
Russian Federation
ZAL
Zalesovo
53.9 N
84.8 E
3-C > array
34
Russian Federation
NRI
Norilsk
69.0 N
88.0 E
3-C
35
Russian Federation
PDY
Peleduy
59.6 N
112.6 E
3-C > array
36
Russian Federation
PET
Petropavlovsk-
Kamchatskiy
53.1 N

157.8 E
3-C > array
37
Russian Federation
USK
Ussuriysk
44.2 N
132.0 E
3-C > array
38
Saudi Arabia
New Site
to be determined
to be determined
array

39
South Africa
BOSA
Boshof
28.6 S
25.6 E
3-C
40
Spain
ESDC
Sonseca
39.7 N
04.0 W
array
41
Thailand
CMTO
Chiang Mai
18.8 N
99.0 E
array
42
Tunisia
THA
Thala
35.6 N
08.7 E
3-C
43
Turkey
BRTR
Belbashi
The array is subject to
relocation at Keskin
39.9 N
32.8 E
array

43
Turkey
BRTR
Belbashi
The array is subject to
relocation at Keskin
39.9 N
32.8 E
array
44
Turkmenistan
GEYT
Alibeck
37.9 N
58.1 E
array
45
Ukraine
AKASG
Malin
50.4 N
29.1 E
array
46
United States of
America
LJTX
Lajitas, TX
29.3 N
103.7 W
array
47
United States of
America
MNV
Mina, NV
38.4 N
118.2 W
array
48
United States of
America
PIWY
Pinedale, WY
42.8 N
109.6 W
array
49
United States of
America
ELAK
Eielson, AK
64.8 N
146.9 W
array
50
United States of
America
VNDA
Vanda, Antarctica
77.5 S
161.9 E
3-C

Key: 3-C > array: Indicates that the site could start operations in
the International
Monitoring System as a three-component station and be upgraded to an
array at a
later time.

Table 1-B List of Seismological Stations Comprising the
Auxiliary Network

State responsible
for station
Location
Latitude
Longitude
Type
1
Argentina
CFA
Coronel Fontana
31.6 S
68.2 W
3-C
2
Argentina
USHA
Ushuaia
55.0 S
68.0 W
3-C
3
Armenia
GNI
Garni
40.1 N
44.7 E
3-C
4
Australia
CTA
Charters Towers, QLD
20.1 S
146.3 E
3-C
5
Australia
FITZ
Fitzroy Crossing, WA
18.1 S
125.6 E
3-C
6
Australia
NWAO
Narrogin, WA
32.9 S
117.2 E
3-C
7
Bangladesh
CHT
Chittagong
22.4 N
91.8 E
3-C
8
Bolivia
SIV
San Ignacio
16.0 S
61.1 W
3-C
9
Botswana
LBTB
Lobatse
25.0 S
25.6 E
3-C
10
Brazil
PTGA
Pitinga
0.7 S
60.0 W
3-C
11
Brazil
RGNB
Rio Grande do Norte
6.9 S
37.0 W
3-C
12
Canada
FRB
Iqaluit, N.W.T.
63.7 N
68.5 W
3-C
13
Canada
DLBC
Dease Lake, B.C.
58.4 N
130.0 W
3-C
14
Canada
SADO
Sadowa, Ont.
44.8 N
79.1 W
3-C
15
Canada
BBB
Bella Bella, B.C.
52.2 N
128.1 W
3-C
16
Canada
MBC
Mould Bay, N.W.T.
76.2 N
119.4 W
3-C
17
Canada
INK
Inuvik, N.W.T.
68.3 N
133.5 W
3-C
18
Chile
RPN
Easter Island
27.2 S
109.4 W
3-C
19
Chile
LVC
Limon Verde
22.6 S
68.9 W
3-C
20
China
BJT
Baijiatuan
40.0 N
116.2 E
3-C

21
China
KMI
Kunming
25.2 N
102.8 E
3-C
22
China
SSE
Sheshan
31.1 N
121.2 E
3-C
23
China
XAN
Xi''''an
34.0 N
108.9 E
3-C
24
Cook Islands
RAR
Rarotonga
21.2 S
159.8 W
3-C
25
Costa Rica
JTS
Las Juntas de Abangares
10.3 N
85.0 W
3-C
26
Czech Republic
VRAC
Vranov
49.3 N
16.6 E
3-C
27
Denmark
SFJ
Søndre Strømfjord, Greenland
67.0 N
50.6 W
3-C
28
Djibouti
ATD
Arta Tunnel
11.5 N
42.9 E
3-C
29
Egypt
KEG
Kottamya
29.9 N
31.8 E
3-C
30
Ethiopia
FURI
Furi
8.9 N
38.7 E
3-C
31
Fiji
MSVF
Monasavu, Viti Levu
17.8 S
178.1 E
3-C
32
France
NOUC
Port Laguerre, New Caledonia
22.1 S
166.3 E
3-C
33
France
KOG
Kourou, French Guiana
5.2 N
52.7 W
3-C
34
Gabon
BAMB
Bambay
1.7 S
13.6 E
3-C
35
Germany/South Africa
---
SANAE Station, Antarctica
71.7 S
2.9 W
3-C
36
Greece
IDI
Anogia, Crete
35.3 N
24.9 E
3-C
37
Guatemala
RDG
Rabir
15.0 N
90.5 W
3-C
38
Iceland
BORG
Borgarnes
64.8 N
21.3 W
3-C
39
To be determined
To be determined
To be
determined
To be
determined
To be
determined
40
Indonesia
PACI
Cibinong, Jawa Barat
6.5 S
107.0 E
3-C
41
Indonesia
JAY
Jayapura, Irian Jaya
2.5 S
140.7 E
3-C
42
Indonesia
SWI
Sorong, Irian Jaya
0.9 S
131.3 E
3-C
43
Indonesia
PSI
Parapat, Sumatera
2.7 N
98.9 E
3-C
44
Indonesia
KAPI
Kappang, Sulawesi Selatan
5.0 S
119.8 E
3-C

45
Indonesia
KUG
Kupang, Nusatenggara Timur
10.2 S
123.6 E
3-C
46
Iran
(Islamic Republic of)
KRM
Kerman
30.3 N
57.1 E
3-C
47
Iran
(Islamic Republic of)
MSN
Masjed-e-Soleyman
31.9 N
49.3 E
3-C
48
Israel
MBH
Eilath
29.8 N
34.9 E
3-C
49
Israel
PARD
Parod
32.6 N
35.3 E
array
50
Italy
ENAS
Enna, Sicily
37.5 N
14.3 E
3-C
51
Japan
JNU
Ohita, Kyushu
33.1 N
130.9 E
3-C
52
Japan
JOW
Kunigami, Okinawa
26.8 N
128.3 E
3-C
53
Japan
JHJ
Hachijojima, Izu Islands
33.1 N
139.8 E
3-C
54
Japan
JKA
Kamikawa-asahi, Hokkaido
44.1 N
142.6 E
3-C
55
Japan
JCJ
Chichijima, Ogasawara
27.1 N
142.2 E
3-C
56
Jordan
---
Ashqof
32.5 N
37.6 E
3-C
57
Kazakstan
BRVK
Borovoye
53.1 N
70.3 E
array
58
Kazakstan
KURK
Kurchatov
50.7 N
78.6 E
array
59
Kazakstan
AKTO
Aktyubinsk
50.4 N
58.0 E
3-C
60
Kyrgyzstan
AAK
Ala-Archa
42.6 N
74.5 E
3-C
61
Madagascar
TAN
Antananarivo
18.9 S
47.6 E
3-C
62
Mali
KOWA
Kowa
14.5 N
4.0 W
3-C
63
Mexico
TEYM
Tepich, Yucatan
20.2 N
88.3 W
3-C
64
Mexico
TUVM
Tuzandepeti, Veracruz
18.0 N
94.4 W
3-C
65
Mexico
LPBM
La Paz, Baja California Sur
24.2 N
110.2 W
3-C
66
Morocco
MDT
Midelt
32.8 N
4.6 W
3-C
67
Namibia
TSUM
Tsumeb
19.1 S
17.4 E
3-C

68
Nepal
EVN
Everest
28.0 N
86.8 E
3-C
69
New Zealand
EWZ
Erewhon, South Island
43.5 S
170.9 E
3-C
70
New Zealand
RAO
Raoul Island
29.2 S
177.9 W
3-C
71
New Zealand
URZ
Urewera, North Island
38.3 S
177.1 E
3-C
72
Norway
SPITS
Spitsbergen
78.2 N
16.4 E
array
73
Norway
JMI
Jan Mayen
70.9 N
8.7 W
3-C
74
Oman
WSAR
Wadi Sarin
23.0 N
58.0 E
3-C
75
Papua New Guinea
PMG
Port Moresby
9.4 S
147.2 E
3-C
76
Papua New Guinea
BIAL
Bialla
5.3 S
151.1 E
3-C
77
Peru
CAJP
Cajamarca
7.0 S
78.0 W
3-C
78
Peru
NNA
Nana
12.0 S
76.8 W
3-C
79
Philippines
DAV
Davao, Mindanao
7.1 N
125.6 E
3-C
80
Philippines
TGY
Tagaytay, Luzon
14.1 N
120.9 E
3-C
81
Romania
MLR
Muntele Rosu
45.5 N
25.9 E
3-C
82
Russian Federation
KIRV
Kirov
58.6 N
49.4 E
3-C
83
Russian Federation
KIVO
Kislovodsk
44.0 N
42.7 E
array
84
Russian Federation
OBN
Obninsk
55.1 N
36.6 E
3-C
85
Russian Federation
ARU
Arti
56.4 N
58.6 E
3-C
86
Russian Federation
SEY
Seymchan
62.9 N
152.4 E
3-C
87
Russian Federation
TLY
Talaya
51.7 N
103.6 E
3-C
88
Russian Federation
YAK
Yakutsk
62.0N
129.7 E
3-C
89
Russian Federation
URG
Urgal
51.1N
132.3 E
3-C
90
Russian Federation
BIL
Bilibino
68.0 N
166.4 E
3-C

91
Russian Federation
TIXI
Tiksi
71.6 N
128.9 E
3-C
92
Russian Federation
YSS
Yuzhno-Sakhalinsk
47.0 N
142.8 E
3-C
93
Russian Federation
MA2
Magadan
59.6 N
150.8 E
3-C
94
Russian Federation
ZIL
Zilim
53.9 N
57.0 E
3-C
95
Samoa
AFI
Afiamalu
13.9 S
171.8 W
3-C
96
Saudi Arabia
RAYN
Ar Rayn
23.6 N
45.6 E
3-C
97
Senegal
MBO
Mbour
14.4 N
17.0 W
3-C
98
Solomon Islands
HNR
Honiara, Guadalcanal
9.4 S
160.0 E
3-C
99
South Africa
SUR
Sutherland
32.4 S
20.8 E
3-C
100
Sri Lanka
COC
Colombo
6.9 N
79.9 E
3-C
101
Sweden
HFS
Hagfors
60.1 N
13.7 E
array
102
Switzerland
DAVOS
Davos
46.8 N
9.8 E
3-C
103
Uganda
MBRU
Mbarara
0.4 S
30.4 E
3-C
104
United Kingdom
EKA
Eskdalemuir
55.3 N
3.2 W
array
105
United States of
America
GUMO
Guam, Marianas Islands
13.6 N
144.9 E
3-C
106
United States of
America
PMSA
Palmer Station, Antarctica
64.8 S
64.1 W
3-C
107
United States of
America
TKL
Tuckaleechee Caverns, TN
35.7 N
83.8 W
3-C
108
United States of
America
PFCA
Piñon Flat, CA
33.6 N
116.5 W
3-C
109
United States of
America
YBH
Yreka, CA
41.7 N
122.7 W
3-C
110
United States of
America
KDC
Kodiak Island, AK
57.8 N
152.5 W
3-C
111
United States of
America
ALQ
Albuquerque, NM
35.0 N
106.5 W
3-C
112
United States of
America
ATTU
Attu Island, AK
52.8 N
172.7 E
3-C
113
United States of
America
ELK
Elko, NV
40.7 N
115.2 W
3-C

114
United States of
America
SPA
South Pole, Antarctica
90.0 S
- -
3-C
115
United States of
America
NEW
Newport, WA
48.3 N
117.1 W
3-C
116
United States of
America
SJG
San Juan, PR
18.1 N
66.2 W
3-C
117
Venezuela
SDV
Santo Domingo
8.9 N
70.6 W
3-C
118
Venezuela
PCRV
Puerto la Cruz
10.2 N
64.6 W
3-C
119
Zambia
LSZ
Lusaka
15.3 S
28.2 E
3-C
120
Zimbabwe
BUL
Bulawayo
to be
advised
to be advised
3-C

Table 2-A List of Radionuclide Stations

State responsible for
station
Location
Latitude
Longitude
1
Argentina
Buenos Aires
34.0 S
58.0W
2
Argentina
Salta
24.0 S
65.0 W
3
Argentina
Bariloche
41.1 S
71.3 W
4
Australia
Melbourne, VIC
37.5 S
144.6 E
5
Australia
Mawson, Antarctica
67.6 S
62.5 E
6
Australia
Townsville, QLD
19.2 S
146.8 E
7
Australia
Macquarie Island
54.0 S
159.0 E
8
Australia
Cocos Islands
12.0 S
97.0 E
9
Australia
Darwin, NT
12.4 S
130.7 E
10
Australia
Perth, WA
31.9 S
116.0 E
11
Brazil
Rio de Janeiro
22.5 S
43.1 W
12
Brazil
Recife
8.0 S
35.0 W
13
Cameroon
Douala
4.2 N
9.9 E
14
Canada
Vancouver, B.C.
49.3 N
123.2 W
15
Canada
Resolute, N.W.T.
74.7 N
94.9 W
16
Canada
Yellowknife, N.W.T.
62.5 N
114.5 W
17
Canada
St. John''''s, N.L.
47.0 N
53.0 W
18
Chile
Punta Arenas
53.1 S
70.6 W
19
Chile
Hanga Roa, Easter Island
27.1 S
108.4 W
20
China
Beijing
39.8 N
116.2 E
21
China
Lanzhou
35.8 N
103.3 E
22
China
Guangzhou
23.0 N
113.3 E
23
Cook Islands
Rarotonga
21.2 S
159.8 W
24
Ecuador
Isla San Cristóbal, Galápagos Islands
1.0 S
89.2 W
25
Ethiopia
Filtu
5.5 N
42.7 E
26
Fiji
Nadi
18.0 S
177.5 E
27
France
Papeete, Tahiti
17.0 S
150.0 W
28
France
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
17.0 N
62.0 W
29
France
Réunion
21.1 S
55.6 E
30
France
Port-aux-Français, Kerguelen
49.0 S
70.0 E
31
France
Cayenne, French Guiana
5.0 N
52.0 W
32
France
Dumont d''''Urville, Antarctica
66.0 S
140.0 E
33
Germany
Schauinsland/Freiburg
47.9 N
7.9 E
34
Iceland
Reykjavik
64.4 N
21.9 W

35
To be determined
To be determined
To be
determined
To be
determined
36
Iran (Islamic Republic of)
Tehran
35.0 N
52.0 E
37
Japan
Okinawa
26.5 N
127.9 E
38
Japan
Takasaki, Gunma
36.3 N
139.0 E
39
Kiribati
Kiritimati
2.0 N
157.0 W
40
Kuwait
Kuwait City
29.0 N
48.0 E
41
Libya
Misratah
32.5 N
15.0 E
42
Malaysia
Kuala Lumpur
2.6 N
101.5 E
43
Mauritania
Nouakchott
18.0 N
17.0 W
44
Mexico
Baja California
28.0 N
113.0 W
45
Mongolia
Ulaanbaatar
47.5 N
107.0 E
46
New Zealand
Chatham Island
44.0 S
176.5 W
47
New Zealand
Kaitaia
35.1 S
173.3 E
48
Niger
Bilma
18.0 N
13.0 E
49
Norway
Spitsbergen
78.2 N
16.4 E
50
Panama
Panama City
8.9 N
79.6 W
51
Papua New Guinea
New Hanover
3.0 S
150.0 E
52
Philippines
Quezon City
14.5 N
121.0 E
53
Portugal
Ponta Delgada, São Miguel, Azores
37.4 N
25.4 W
54
Russian Federation
Kirov
58.6 N
49.4 E
55
Russian Federation
Norilsk
69.0 N
88.0E
56
Russian Federation
Peleduy
59.6 N
112.6 E
57
Russian Federation
Bilibino
68.0 N
166.4 E
58
Russian Federation
Ussuriysk
43.7 N
131.9 E
59
Russian Federation
Zalesovo
53.9 N
84.8 E
60
Russian Federation
Petropavlovsk-Kamchatskiy
53.1 N
158.8 E
61
Russian Federation
Dubna
56.7 N
37.3 E
62
South Africa
Marion Island
46.5 S
37.0 E
63
Sweden
Stockholm
59.4 N
18.0 E
64
Tanzania
Dar es Salaam
6.0 S
39.0 E
65
Thailand
Bangkok
13.8 N
100.5 E
66
United Kingdom
BIOT/Chagos Archipelago
7.0 S
72.0 E
67
United Kingdom
St. Helena
16.0 S
6.0 W
68
United Kingdom
Tristan da Cunha
37.0 S
12.3 W
69
United Kingdom
Halley, Antarctica
76.0 S
28.0 W
70
United States of America
Sacramento, CA
38.7 N
121.4 W
71
United States of America
Sand Point, AK
55.0 N
160.0 W
72
United States of America
Melbourne, FL
28.3 N
80.6 W
73
United States of America
Palmer Station, Antarctica
64.5 S
64.0 W

74
United States of America
Ashland, KS
37.2 N
99.8 W
75
United States of America
Charlottesville, VA
38.0 N
78.0 W
76
United States of America
Salchaket, AK
64.4 N
147.1 W
77
United States of America
Wake Island
19.3 N
166.6 E
78
United States of America
Midway Islands
28.0 N
177.0 W
79
United States of America
Oahu, HI
21.5 N
158.0 W
80
United States of America
Upi, Guam
13.7 N
144.9 E

Table 2-B List of Radionuclide Laboratories

State responsible
for Laboratory
Name and place of laboratory
1
Argentina
National Board of Nuclear Regulation
Buenos Aires
2
Australia
Australian Radiation Laboratory
Melbourne, VIC
3
Austria
Austrian Research Center
Seibersdorf
4
Brazil
Institute of Radiation Protection and Dosimetry
Rio de Janeiro
5
Canada
Health Canada
Ottawa, Ont.
6
China

Beijing
7
Finland
Centre for Radiation and Nuclear Safety
Helsinki
8
France
Atomic Energy Commission
Montlhéry
9
Israel
Soreq Nuclear Research Centre
Yavne
10
Italy
Laboratory of the National Agency for the Protection of the Environment Rome
11
Japan
Japan Atomic Energy Research Institute
Tokai, Ibaraki
12
New Zealand
National Radiation Laboratory
Christchurch
13
Russian
Federation
Central Radiation Control Laboratory, Ministry of Defence
Special Verification Service
Moscow
14
South Africa
Atomic Energy Corporation
Pelindaba
15
United Kingdom
AWE Blacknest
Chilton
16
United States of
America
McClellan Central Laboratories
Sacramento, CA

Table 3 List of Hydroacoustic Stations

State responsible
for station
Location
Latitude
Longitude
Type
1
Australia
Cape Leeuwin, WA
34.4 S
115.1 E
Hydrophone
2
Canada
Queen Charlotte Islands, B.C.
53.3 N
132.5 W
T-phase
3
Chile
Juan Fernández Island
33.7 S
78.8 W
Hydrophone
4
France
Crozet Islands
46.5 S
52.2 E
Hydrophone
5
France
Guadeloupe
16.3 N
61.1 W
T-phase
6
Mexico
Clarión Island
18.2 N
114.6 W
T-phase
7
Portugal
Flores
39.3 N
31.3 W
T-phase
8
United Kingdom
BIOT/Chagos Archipelago
7.3 S
72.4 E
Hydrophone
9
United Kingdom
Tristan da Cunha
37.2 S
12.5 W
T-phase
10
United States of America
Ascension
8.0 S
14.4 W
Hydrophone
11
United States of America
Wake Island
19.3 N
166.6 E
Hydrophone

Table 4 List of Infrasound Stations

State responsible for
station
Location
Latitude
Longitude

1
Argentina
Paso Flores
40.7 S
70.6 W
2
Argentina
Ushuaia
55.0 S
68.0 W
3
Australia
Davis Base, Antarctica
68.4 S
77.6 E
4
Australia
Narrogin, WA
32.9 S
117.2 E
5
Australia
Hobart, TAS
42.1 S
147.2 E
6
Australia
Cocos Islands
12.3 S
97.0 E
7
Australia
Warramunga, NT
19.9 S
134.3 E
8
Bolivia
La Paz
16.3 S
68.1 W
9
Brazil
Brasilia
15.6 S
48.0 W
10
Canada
Lac du Bonnet, Man.
50.2 N
95.9 W
11
Cape Verde
Cape Verde Islands
16.0 N
24.0 W
12
Central African Republic
Bangui
5.2 N
18.4 E
13
Chile
Easter Island
27.0 S
109.2 W
14
Chile
Juan Fernández Island
33.8 S
80.7 W
15
China
Beijing
40.0 N
116.0 E
16
China
Kunming
25.0 N
102.8 E
17
Côte d''''Ivoire
Dimbokro
6.7 N
4.9 W
18
Denmark
Dundas, Greenland
76.5 N
68.7 W
19
Djibouti
Djibouti
11.3 N
43.5 E
20
Ecuador
Galápagos Islands
0.0 N
91.7 W
21
France
Marquesas Islands
10.0 S
140.0 W
22
France
Port LaGuerre, New Caledonia
22.1 S
166.3 E
23
France
Kerguelen
49.2 S
69.1 E
24
France
Tahiti
17.6 S
149.6 W
25
France
Kourou, French Guiana
5.2 N
52.7 W
26
Germany
Freyung
48.9 N
13.7 E
27
Germany
Georg von Neumayer, Antarctica
70.6 S
8.4 W
28
To be determined
To be determined
To be
determined
To be
determined
29
Iran (Islamic Republic of)
Tehran
35.7 N
51.4 E
30
Japan
Tsukuba
36.0 N
140.1 E
31
Kazakstan
Aktyubinsk
50.4 N
58.0 E
32
Kenya
Kilimanbogo
1.3 S
36.8 E
33
Madagascar
Antananarivo
18.8 S
47.5 E

34
Mongolia
Javhlant
48.0 N
106.8 E
35
Namibia
Tsumeb
19.1 S
17.4 E
36
New Zealand
Chatham Island
44.0 S
176.5 W
37
Norway
Karasjok
69.5 N
25.5 E
38
Pakistan
Rahimyar Khan
28.2 N
70.3 E
39
Palau
Palau
7.5 N
134.5 E
40
Papua New Guinea
Rabaul
4.1 S
152.1 E
41
Paraguay
Villa Florida
26.3 S
57.3 W
42
Portugal
Azores
37.8 N
25.5 W
43
Russian Federation
Dubna
56.7 N
37.3 E
44
Russian Federation
Petropavlovsk-Kamchatskiy
53.1 N
158.8 E
45
Russian Federation
Ussuriysk
43.7 N
131.9 E
46
Russian Federation
Zalesovo
53.9 N
84.8 E
47
South Africa
Boshof
28.6 S
25.4 E
48
Tunisia
Thala
35.6 N
8.7 E
49
United Kingdom
Tristan da Cunha
37.0 S
12.3 W
50
United Kingdom
Ascension
8.0 S
14.3 W
51
United Kingdom
Bermuda
32.0 N
64.5 W
52
United Kingdom
BIOT/Chagos Archipelago
5.0 S
72.0 E
53
United States of America
Eielson, AK
64.8 N
146.9 W
54
United States of America
Siple Station, Antarctica
75.5 S
83.6 W
55
United States of America
Windless Bight, Antarctica
77.5 S
161.8 E
56
United States of America
Newport, WA
48.3 N
117.1 W
57
United States of America
Piñon Flat, CA
33.6 N
116.5 W
58
United States of America
Midway Islands
28.1N
177.2 W
59
United States of America
Hawaii, HI
19.6 N
155.3 W
60
United States of America
Wake Island
19.3 N
166.6 E

ANNEX 2 TO THE PROTOCOL

List of Characterization Parameters for International Data Centre
Standard Event Screening

1. The International Data Centre standard event screening criteria shall
be based on the standard event characterization parameters determined
during the combined processing of data from all the monitoring
technologies in the International Monitoring System. Standard event
screening shall make use of both global and supplementary screening
criteria to take account of regional variations where applicable.

2. For events detected by the International Monitoring System seismic
component, the following parameters, inter alia, may be used:

- location of the event;
- depth of the event;
- ratio of the magnitude of surface waves to body waves;
- signal frequency content;
- spectral ratios of phases;
- spectral scalloping;
- first motion of the P-wave;
- focal mechanism;
- relative excitation of seismic phases;
- comparative measures to other events and groups of events; and
- regional discriminants where applicable.

3. For events detected by the International Monitoring System
hydroacoustic component, the following parameters, inter alia, may be
used:

- signal frequency content including corner frequency, wide-band
energy, and mean centre frequency and bandwidth;
- frequency-dependent duration of signals;
- spectral ratio; and
- indications of bubble-pulse signals and bubble-pulse delay.

4. For events detected by the International Monitoring System infrasound
component, the following parameters, inter alia, may be used:

- signal frequency content and dispersion;
- signal duration; and
- peak amplitude.

5. For events detected by the International Monitoring System
radionuclide component, the following parameters, inter alia, may be
used:

- concentration of background natural and man-made radionuclides;

- concentration of specific fission and activation products outside
normal observations; and
- ratios of one specific fission and activation product to another.

FÖRDRAG OM FULLSTÄNDIGT FÖRBUD MOT
KÄRNSPRÄNGNINGAR

INGRESS 75

ARTIKEL I GRUNDLÄGGANDE ÅTAGANDEN 79

ARTIKEL II ORGANISATIONEN 81

A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 81

B. PARTERNAS KONFERENS 83

C. VERKSTÄLLANDE RÅDET 89

D. TEKNISKA SEKRETARIATET 95

E. IMMUNITET OCH PRIVILEGIER 101

ARTIKEL III NATIONELLA TILLÄMPNINGS-
ÅTGÄRDER 105

ARTIKEL IV KONTROLL 107

A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 107

B. INTERNATIONELLA
ÖVERVAKNINGSSYSTEMET 113

C. SAMRÅD OCH KLARLÄGGANDE 121

D. INSPEKTION PÅ PLATSEN 123

E. FÖRTROENDESKAPANDE
ÅTGÄRDER 135

ARTIKEL V ÅTGÄRDER FÖR ATT RÄTTA TILL EN
SITUATION OCH SÄKERSTÄLLA EFTER-
LEVNAD, INBEGRIPET SANKTIONER 139

ARTIKEL VI TVISTLÖSNING 141

ARTIKEL VII ÄNDRINGAR 143

ARTIKEL VIII GRANSKNING AV FÖRDRAGET 147

ARTIKEL IX GILTIGHETSTID OCH FRÅNTRÄDANDE 149

ARTIKEL X PROTOKOLLETS OCH BILAGORNAS
STATUS 151

ARTIKEL XI UNDERTECKNANDE 153

ARTIKEL XII RATIFIKATION 155

ARTIKEL XIII ANSLUTNING 157

ARTIKEL XIV IKRAFTTRÄDANDE 159

ARTIKEL XV RESERVATIONER 161

ARTIKEL XVI DEPOSITARIE 163

ARTIKEL XVII AUTENTISKA TEXTER 165

BILAGA 1 TILL FÖRTECKNING ÖVER STATER ENLIGT
FÖRDRAGET ARTIKEL II PUNKT 28 167

BILAGA 2 TILL FÖRTECKNING ÖVER STATER ENLIGT
FÖRDRAGET ARTIKEL XIV 171

PROTOKOLL TILL FÖRDRAGET OM FULLSTÄNDIGT
FÖRBUD MOT KÄRNSPRÄNGNINGAR 173

DEL I INTERNATIONELLA ÖVERVAKNINGS-
SYSTEMET OCH INTERNATIONELLA
DATACENTRETS UPPGIFTER 173

A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 173

B. SEISMOLOGISK ÖVERVAKNING 175

C. RADIONUKLIDÖVERVAKNING 175

D. HYDROAKUSTISK ÖVERVAKNING 177

E. ÖVERVAKNING AV INFRALJUD 177

F. INTERNATIONELLA DATA-
CENTRETS UPPGIFTER 179

DEL II INSPEKTION PÅ PLATSEN 185

A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 185

B. PERMANENTA ARRANGEMANG 187

C. FRAMSTÄLLNING OM INSPEKTION
PÅ PLATSEN, INSPEKTIONSMANDAT
OCH ANMÄLAN AV INSPEKTION 199

D. ÅTGÄRDER FÖRE INSPEKTION 203

E. GENOMFÖRANDE AV INSPEKTION 205

DEL III FÖRTROENDESKAPANDE ÅTGÄRDER 229

BILAGA 1 TILL PROTOKOLLET 231

Tabell 1-A Förteckning över de seismo-
logiska stationer som ingår i
det primära nätet 233
Tabell 1-B Förteckning över de seismo-
logiska stationer som ingår i
det sekundära nätet 239
Tabell 2-A Förteckning över radionuklid-
stationer 251
Tabell 2-B Förteckning över radionuklid-
laboratorier 257
Tabell 3 Förteckning över hydroakustiska
stationer 259
Tabell 4 Förteckning över infraljud-
stationer 261

BILAGA 2 TILL PROTOKOLLET 265

Förteckning över parametrar för karakterisering
att användas vid internationella datacentrets
standardiserade prövning av händelser 265

INGRESS

De stater som är parter i detta fördrag (nedan kallade parterna),

som välkomnar de internationella avtalen och andra positiva åtgärder
de senaste åren inom kärnvapennedrustningens område, däribland
nedskärningar av kärnvapenarsenalerna, liksom även inom området för
förhindrande av spridning av kärnvapen i alla dess aspekter,

som understryker vikten av ett fullständigt och skyndsamt
genomförande av sådana avtal och åtgärder,

som är förvissade om att den nuvarande internationella situationen
erbjuder tillfälle att vidta ytterligare effektiva åtgärder för
kärnvapennedrustning och mot spridning av kärnvapen i alla dess
aspekter och förklarar sin avsikt att vidta sådana åtgärder,

som därför betonar behovet av fortsatta systematiska och progressiva
ansträngningar för att reducera kärnvapnen i världen med slutmålet att
avskaffa dessa vapen och uppnå allmän och fullständig nedrustning
under strikt och effektiv internationell kontroll,

som erkänner att upphörandet av alla kärnvapenprovsprängningar och
alla andra kärnsprängningar genom att hämma utvecklingen och den
kvalitativa förbättringen av kärnvapen och stoppa utvecklingen av
avancerade nya typer av kärnvapen utgör en effektiv åtgärd för
kärnvapennedrustning och icke-spridning i alla dess aspekter,

som vidare erkänner att ett slut på alla sådana kärnsprängningar därför
kommer att utgöra ett meningsfullt steg i förverkligandet av en
systematisk process för att åstadkomma kärnvapennedrustning,

som är förvissade om att det effektivaste sättet att få till stånd ett slut
på kärnvapenprov är att ingå ett universellt samt internationellt och
effektivt kontrollerbart fördrag om fullständigt förbud mot
kärnvapenprov, vilket under lång tid har varit ett av de högst prioriterade
målen för världssamfundet inom nedrustningens och icke-spridningens
område,

som tar del av föresatserna som parterna i 1963 års fördrag om förbud
mot kärnvapenprov i atmosfären, i yttre rymden och under vattnet
uttryckt att söka åstadkomma att alla provsprängningar av kärnvapen
upphör för all tid,

som också tar del av de uttalade meningarna att detta fördrag skulle
kunna bidra till skyddet av miljön,

som bekräftar syftet att åstadkomma alla staters anslutning till detta
fördrag och dess målsättning att effektivt bidra till förhindrandet av

spridning av kärnvapen i alla dess aspekter, till
kärnvapennedrustningsprocessen och därmed till stärkandet av
internationell fred och säkerhet,

har kommit överens om följande.

ARTIKEL I

GRUNDLÄGGANDE ÅTAGANDEN

1. Varje part åtar sig att inte utföra någon kärnvapenprovsprängning eller
någon annan kärnsprängning och att förbjuda och förhindra varje sådan
kärnsprängning på varje plats under sin jurisdiktion eller kontroll.

2. Varje part åtar sig vidare att avhålla sig från att orsaka, uppmuntra
eller på något sätt delta i utförandet av någon kärnvapenprovsprängning
eller någon annan kärnsprängning.

ARTIKEL II

ORGANISATIONEN

A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Parterna upprättar härmed organisationen för fördraget om fullständigt
förbud mot kärnsprängningar (nedan benämnd organisationen) för att
uppnå detta fördrags mål och syfte, för att säkerställa genomförandet av
dess bestämmelser, däribland dem som avser internationell kontroll av
dess efterlevnad, samt för att tillhandahålla ett forum för samråd och
samarbete mellan parterna.

2. Alla parter skall vara medlemmar i organisationen. Ingen part får
fråntas sitt medlemskap i organisationen.

3. Organisationens säte skall vara förlagt till Wien, republiken Österrike.

4. Härmed upprättas som organisationens organ: parternas konferens,
verkställande rådet samt tekniska sekretariatet, i vilket skall ingå
internationella datacentret.

5. Varje part skall samarbeta med organisationen vid utövandet av dess
uppgifter i enlighet med detta fördrag. Parterna skall samråda antingen
direkt sinsemellan eller genom organisationen eller genom andra
lämpliga internationella förfaranden, däribland förfaranden inom ramen
för Förenta nationerna och i enlighet med dess stadga, om varje fråga
som kan väckas med avseende på detta fördrags mål och syfte eller
genomförandet av bestämmelserna i fördraget.

6. Organisationen skall utöva sin kontrollverksamhet enligt detta fördrag
på det minsta möjliga inträngande sätt som är förenligt med ett lägligt
och effektivt uppfyllande av verksamhetens målsättningar. Den skall
begära endast den information och de data som är nödvändiga för
fullgörandet av dess åligganden enligt detta fördrag. Den skall vidta alla
försiktighetsåtgärder för att sekretesskydda sådan information om civila
och militära verksamheter och anläggningar som kommer till dess
kännedom vid genomförandet av detta fördrag och särskilt följa
sekretessbestämmelserna i fördraget.

7. Varje part skall sekretessbehandla förtrolig information och data som
den mottar från organisationen i samband med genomförandet av detta
fördrag. Den skall behandla sådan information och sådana data
uteslutande i förening med sina rättigheter och skyldigheter enligt detta
fördrag.

8. Organisationen såsom ett självständigt organ skall söka att i lämplig
utsträckning utnyttja befintlig sakkunskap och befintliga anläggningar
och att maximera kostnadseffektiviteten genom samarbetsarrangemang

med andra internationella organisationer såsom Internationella
atomenergiorganet (IAEA). Med undantag för arrangemang av mindre
och normal kommersiell och avtalsmässig natur skall sådana
arrangemang regleras i avtal som skall underställas parternas konferens
för godkännande.

9. Kostnaderna för organisationens verksamhet skall bestridas årligen av
parterna i enlighet med Förenta nationernas bidragsskala, justerad med
hänsyn till skillnaderna beträffande antalet medlemmar i Förenta
nationerna och organisationen.

10. Parternas finansiella bidrag till förberedande kommissionen skall på
lämpligt sätt avdras från deras bidrag till den ordinarie budgeten.

11. En medlem av organisationen som häftar i skuld vad avser sitt
finansiella bidrag till denna skall inte ha rösträtt i organisationen om
skuldbeloppet motsvarar eller överstiger det bidragsbelopp som
medlemmen är skyldig att betala för de föregående hela två åren.
Parternas konferens får dock tillåta en sådan medlem att rösta om den
finner att underlåtenheten att betala beror på omständigheter utanför
medlemmens kontroll.

B. PARTERNAS KONFERENS

Sammansättning, förfaranden och beslutsfattande

12. I parternas konferens (nedan kallad konferensen) skall samtliga parter
ingå. Varje part skall i konferensen ha en representant, som får åtföljas av
ersättare och rådgivare.

13. Konferensens första session skall sammankallas av depositarien
senast 30 dagar efter fördragets ikraftträdande.

14. Konferensen skall samlas i ordinarie sessioner, som skall hållas
årligen, om konferensen inte beslutar annat.

15. En extra session med konferensen skall sammankallas:

a) Efter beslut av konferensen.

b) På begäran av verkställande rådet.

c) På begäran av någon part med stöd av en majoritet av parterna.

Extrasessionen skall sammankallas senast 30 dagar efter konferensens
beslut, verkställande rådets begäran eller efter det att det nödvändiga

stödet har uppnåtts, om inte annat anges i beslutet eller begäran.

16. Konferensen kan också sammankallas som ändringskonferens i
enlighet med artikel VII.

17. Konferensen kan också sammankallas som granskningskonferens i
enlighet med artikel VIII.

18. Sessionerna skall äga rum i organisationens högkvarter, om
konferensen inte beslutar annat.

19. Konferensen skall anta sin arbetsordning. I början av varje session
skall den välja ordförande och de övriga befattningshavare som erfordras.
Dessa skall inneha sina befattningar tills en ny ordförande och andra
befattningshavare har valts vid nästkommande session.

20. Konferensen skall vara beslutsmässig med en majoritet av parterna.

21. Varje part skall ha en röst.

22. Konferensen skall fatta beslut i procedurfrågor med enkel majoritet
av närvarande och röstande medlemmar. Beslut i substansfrågor skall så
långt möjligt fattas enhälligt. Om enhällighet inte kan uppnås när en
fråga tas upp för beslut, skall konferensens ordförande uppskjuta
omröstningen 24 timmar och under den tiden på allt sätt sträva efter att
underlätta att enhällighet uppnås samt rapportera till konferensen före
utgången av denna period. Om enhällighet inte kan uppnås efter 24
timmar, skall konferensen fatta beslut med två tredjedels majoritet av
närvarande och röstande medlemmar, om inte annat anges i detta fördrag.
När tvekan uppstår om en fråga är en substansfråga eller ej, skall den
behandlas som substansfråga, om inte annat beslutas med den majoritet
som krävs för beslut i substansfrågor.

23. Vid fullgörandet av sin uppgift enligt punkt 26 k skall konferensen
fatta beslut om att tillföra en stat till förteckningen över stater i bilaga 1
till detta fördrag i enlighet med det förfarande för beslut i substansfrågor
som anges i punkt 22. Utan hinder av punkt 22 skall konferensen
enhälligt fatta beslut om varje annan ändring i bilaga 1 till detta fördrag.

Befogenheter och uppgifter

24. Konferensen skall vara organisationens huvudorgan. Den skall
behandla alla frågor, ärenden eller problem inom ramen för detta fördrag,
inbegripet dem som avser verkställande rådets och tekniska sekretariatets
befogenheter och uppgifter i enlighet med fördraget. Den kan avge
rekommendationer och fatta beslut om alla frågor, ärenden eller problem

inom ramen för detta fördrag som tagits upp av en part eller framlagts för
den av verkställande rådet.

25. Konferensen skall övervaka genomförandet och granska
efterlevnaden av detta fördrag och verka för att främja dess mål och
syfte. Den skall också övervaka verkställande rådets och tekniska
sekretariatets verksamhet och kan utfärda riktlinjer till var och en av dem
för utförandet av deras uppgifter.

26. Konferensen skall:

a) Granska och anta organisationens rapport om genomförandet av
detta fördrag samt organisationens årsprogram och årsbudget, som skall
framläggas av verkställande rådet, samt granska andra rapporter.

b) Besluta om skalan för de finansiella bidrag som parterna skall
betala i enlighet med punkt 9.

c) Välja medlemmarna i verkställande rådet.

d) Utse generaldirektören för tekniska sekretariatet (nedan kallad
generaldirektören).

e) Granska och godkänna den av verkställande rådet framlagda
arbetsordningen för rådet.

f) Pröva och granska den vetenskapliga och teknologiska utveckling
som skulle kunna inverka på tillämpningen av detta fördrag. Härvid kan
konferensen uppdra åt generaldirektören att upprätta en rådgivande
vetenskaplig nämnd för att göra det möjligt för honom eller henne att vid
utförandet av sina uppgifter avge expertutlåtanden inom de vetenskapliga
och teknologiska områden som berör detta fördrag till konferensen,
verkställande rådet eller parterna. I förekommande fall skall den
rådgivande vetenskapliga nämnden bestå av oberoende experter som
tjänstgör i personlig kapacitet och som tillsatts i enlighet med av
konferensen antagna direktiv på grundval av deras sakkunskap och
erfarenhet på de särskilda vetenskapliga områden som är relevanta för
genomförandet av detta fördrag.

g) Vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel V för att
säkerställa att detta fördrag efterlevs och rätta till och avhjälpa varje
situation som strider mot bestämmelserna i fördraget.

h) Vid sin första session pröva och godkänna förslag till avtal,
arrangemang, bestämmelser, förfaranden, handböcker, riktlinjer och
andra dokument som utarbetats och rekommenderats av förberedande
kommissionen.

i) Pröva och godkänna avtal eller arrangemang som framförhandlats
av tekniska sekretariatet med parterna, andra stater och internationella
organisationer och som skall ingås av verkställande rådet på
organisationens vägnar i enlighet med punkt 38 h.

j) Upprätta de underorgan som den bedömer vara erforderliga för
fullgörandet av sina uppgifter enligt detta fördrag.

k) Vid behov uppdatera bilaga 1 till detta fördrag i enlighet med
punkt 23.

C. VERKSTÄLLANDE RÅDET

Sammansättning, förfaranden och beslutsfattande

27. Verkställande rådet skall bestå av 51 medlemmar. Varje part skall ha
rätt att i enlighet med bestämmelserna i denna artikel ta säte i
verkställande rådet.

28. Med hänsyn till behovet att tillgodose en rättvis geografisk fördelning
skall verkställande rådet ha följande sammansättning:

a) Tio parter från Afrika.

b) Sju parter från Östeuropa.

c) Nio parter från Latinamerika och Karibien.

d) Sju parter från Mellanöstern och Sydasien.

e) Tio parter från Nordamerika och Västeuropa.

f) Åtta parter från Sydostasien, Stilla havet och Fjärran Östern.

Alla stater i var och en av de ovannämnda geografiska regionerna är
upptagna i detta fördrags bilaga 1. Bilaga 1 till detta fördrag skall vid
behov uppdateras av konferensen i enlighet med punkterna 23 och 26 k.
Den skall inte göras till föremål för ändringar enligt de förfaranden som
anges i artikel VII.

29. Medlemmarna i verkställande rådet skall väljas av konferensen. I
samband härmed skall varje geografisk region utse parter från den
regionen att väljas till medlemmar i verkställande rådet enligt följande:

a) Åtminstone en tredjedel av de platser som tillkommer varje
geografisk region skall med beaktande av politiska intressen och

säkerhetsintressen besättas av parter i den regionen, vilka utsetts på basis
av för fördraget relevant nukleär kapacitet, bestämd på grundval av
internationella data, och av alla eller några av följande vägledande
kriterier i den prioritetsordning som varje region bestämmer:

i) Antalet övervakningsanläggningar i det internationella
övervakningssystemet.

ii) Sakkunskap och erfarenhet i fråga om övervaknings-
teknologi.

iii) Bidrag till organisationens årsbudget.

b) En av de platser som tillkommer varje geografisk region skall
besättas på rotationsbasis av den part som står först i den engelska
bokstavsordningen bland de parter i regionen som under längst tid inte
har varit medlemmar i verkställande rådet sedan de blev parter eller
sedan de senast var medlemmar, allt beroende på vilken av perioderna
som är den kortare. En på detta sätt utsedd part får besluta att avstå från
sin plats. I så fall skall den parten i brev meddela generaldirektören om
sitt avstående och platsen skall besättas av den part som kommer närmast
i följd enligt detta stycke.

c) De återstående platser som tillkommer varje geografisk region
skall besättas av parter som utsetts bland alla parterna i den regionen
genom rotation eller val.

30. Varje medlem av verkställande rådet skall ha en representant i rådet
som får åtföljas av ersättare och rådgivare.

31. Varje medlem av verkställande rådet skall inneha sin plats från
utgången av den av konferensens sessioner vid vilken medlemmen väljs
till utgången av konferensens andra ordinarie årssession därefter; dock att
vad gäller det första valet till verkställande rådet 26 medlemmar skall
väljas för ett mandat som sträcker sig fram till utgången av konferensens
tredje ordinarie årssession, varvid vederbörlig hänsyn skall tas till de
fastställda numeriska proportioner som anges i punkt 28.

32. Verkställande rådet skall utarbeta sin arbetsordning och underställa
konferensen denna för godkännande.

33. Verkställande rådet skall bland sina medlemmar välja sin ordförande.

34. Verkställande rådet skall samlas till ordinarie sessioner. Mellan dessa
skall det samlas i den utsträckning som erfordras för fullgörandet av dess
befogenheter och uppgifter.

35. Varje medlem av verkställande rådet skall ha en röst.

36. Verkställande rådet skall fatta beslut i procedurfrågor med enkel
majoritet av alla sina medlemmar. Verkställande rådet skall fatta beslut i
substansfrågor med två tredjedels majoritet av alla sina medlemmar, om
inte annat anges i detta fördrag. Vid tvekan om en fråga är en
substansfråga eller ej skall denna fråga behandlas som en substansfråga,
om inte annat beslutas med den majoritet som krävs för beslut i
substansfrågor.

Befogenheter och uppgifter

37. Verkställande rådet skall vara organisationens verkställande organ.
Det skall vara ansvarigt inför konferensen. Det skall fullgöra de
befogenheter och uppgifter som det har anförtrotts enligt detta fördrag.
Det skall därvid handla i enlighet med konferensens rekommendationer,
beslut och riktlinjer samt säkerställa att dessa genomförs fortlöpande och
på ett riktigt sätt.

38. Verkställande rådet skall:

a) Främja detta fördrags effektiva genomförande och efterlevnad.

b) Övervaka tekniska sekretariatets verksamhet.

c) Vid behov avge rekommendationer till konferensen om
övervägande av ytterligare förslag för att främja detta fördrags mål och
syfte.

d) Samarbeta med varje parts nationella myndighet.

e) Pröva och till konferensen framlägga förslag till årsprogram och
årsbudget för organisationen, förslag till organisationens rapport om
genomförandet av detta fördrag, rapport om genomförandet av sin egen
verksamhet samt de övriga rapporter som den bedömer nödvändiga eller
som konferensen kan begära.

f) Förbereda konferensens sessioner, inbegripet upprättande av
förslag till dagordning.

g) I enlighet med artikel VII granska förslag till ändringar i
protokollet eller dess bilagor i frågor av administrativ eller teknisk art
och avge rekommendationer till parterna rörande deras godkännande.

h) Efter föregående godkännande av konferensen ingå avtal eller
arrangemang med parter, andra stater och internationella organisationer
på organisationens vägnar och övervaka deras genomförande, dock inte
sådana avtal och arrangemang som avses i stycke i nedan.

i) Godkänna och övervaka genomförandet av avtal eller arrangemang
med parter och andra stater om utförande av kontrollverksamhet.

j) Godkänna alla nya handböcker och alla ändringar i befintliga
handböcker som föreslås av tekniska sekretariatet.

39. Verkställande rådet får begära att en extrasession med konferensen
sammankallas.

40. Verkställande rådet skall:

a) Underlätta samarbete mellan parterna samt mellan parterna och
tekniska sekretariatet avseende genomförandet av detta fördrag genom
informationsutbyte.

b) Underlätta samråd och klarlägganden parterna emellan i enlighet
med artikel IV.

c) Motta, pröva och fatta beslut rörande framställningar om och
rapporter om inspektion på platsen i enlighet med artikel IV.

41. Verkställande rådet skall pröva varje farhåga som framförs av en part
om möjlig bristande efterlevnad av detta fördrag och missbruk av de
rättigheter som fastställs genom fördraget. Därvid skall verkställande
rådet samråda med berörda parter och i förekommande fall anmoda en
part att vidta åtgärder för att rätta till situationen inom en viss tid. I den
mån verkställande rådet anser ytterligare åtgärder vara nödvändiga skall
det bl.a. vidta en eller flera av följande åtgärder:

a) Underrätta alla parter om frågan eller ärendet.

b) Fästa konferensens uppmärksamhet på frågan eller ärendet.

c) Avge rekommendationer till konferensen eller fatta beslut,
beroende på vad som är lämpligt, om åtgärder för att rätta till situationen
och säkerställa efterlevnaden av fördraget i enlighet med artikel V.

D. TEKNISKA SEKRETARIATET

42. Tekniska sekretariatet skall bistå parterna vid genomförandet av detta
fördrag. Det skall bistå konferensen och verkställande rådet vid
fullgörandet av deras uppgifter. Det skall utföra den kontrollverksamhet
och de övriga uppgifter som det har anförtrotts genom detta fördrag
liksom de uppgifter som delegerats till det av konferensen eller

verkställande rådet i enlighet med fördraget. Internationella datacentret
skall ingå i och utgöra en integrerad del av tekniska sekretariatet.

43. Tekniska sekretariatets uppgifter i fråga om kontroll av efterlevnaden
av detta fördrag skall i enlighet med artikel IV och protokollet bl.a.
innefatta följande:

a) Att ansvara för övervakning och samordning av driften av
internationella övervakningssystemet.

b) Att handha driften av internationella datacentret.

c) Att rutinmässigt motta, bearbeta, analysera och rapportera om
internationella övervakningssystemets data.

d) Att tillhandahålla tekniskt bistånd och stöd för upprättande och
drift av övervakningsstationer.

e) Att biträda verkställande rådet med att underlätta samråd och
klarlägganden parterna emellan.

f) Att motta och handlägga framställningar om inspektion på platsen,
underlätta verkställande rådets prövning av sådana framställningar, utföra
förberedelserna för och tillhandahålla tekniskt biträde vid genomförande
av inspektion på platsen samt rapportera till verkställande rådet.

g) Att framförhandla avtal eller arrangemang med parterna, andra
stater och internationella organisationer och efter föregående
godkännande av verkställande rådet ingå alla sådana avtal eller
arrangemang rörande kontrollverksamhet med parterna eller andra stater.

h) Att biträda parterna genom deras nationella myndigheter i andra
kontrollfrågor enligt detta fördrag.

44. Tekniska sekretariatet skall med verkställande rådets godkännande
sammanställa och upprätthålla handböcker till vägledning för driften av
de olika delarna i kontrollsystemet i enlighet med artikel IV och
protokollet. Dessa handböcker skall inte utgöra integrerade delar av detta
fördrag eller dess protokoll och kan ändras av tekniska sekretariatet med
verkställande rådets godkännande. Tekniska sekretariatet skall utan
dröjsmål underrätta parterna om alla ändringar i handböckerna.

45. Tekniska sekretariatets uppgifter avseende administrativa frågor skall
innefatta följande:

a) Att upprätta och underställa verkställande rådet förslag till
organisationens program och budget.

b) Att upprätta och underställa verkställande rådet förslag till
organisationens rapport om genomförandet av detta fördrag samt de
övriga rapporter som konferensen eller verkställande rådet kan begära.

c) Att ge administrativt och tekniskt stöd till konferensen,
verkställande rådet och andra underordnade organ.

d) Att sända och motta meddelanden på organisationens vägnar som
berör genomförandet av detta fördrag.

e) Att utföra de administrativa åliggandena avseende alla avtal
mellan organisationen och andra internationella organisationer.

46. Alla framställningar och meddelanden från parterna till
organisationen skall överlämnas till generaldirektören genom deras
nationella myndigheter. Framställningar och meddelanden skall avfattas
på ett av fördragets officiella språk. Generaldirektören skall i sitt svar
använda samma språk som det som använts i framställningen eller
meddelandet.

47. När det gäller tekniska sekretariatets åligganden att upprätta och
underställa verkställande rådet förslag till organisationens program och
budget skall sekretariatet upprätta och föra klara räkenskaper över alla
kostnader för varje anläggning som upprättats som en del av
internationella övervakningssystemet. Organisationens alla övriga
verksamheter skall ges motsvarande behandling i förslaget till program
och budget.

48. Tekniska sekretariatet skall utan dröjsmål informera verkställande
rådet om alla problem som har uppstått avseende fullgörandet av dess
uppgifter som det har uppmärksammat vid utförandet av sin verksamhet
och som det inte har kunnat lösa genom samråd med den berörda parten.

49. Tekniska sekretariatet skall bestå av en generaldirektör, som skall
vara dess chef och högsta administrativa tjänsteman, och den
vetenskapliga, tekniska och övriga personal som krävs.
Generaldirektören skall utses av konferensen efter rekommendation av
verkställande rådet för en period av fyra år, som kan förlängas med högst
ytterligare en period. Den första generaldirektören skall utses av
konferensen vid dess första session efter rekommendation av
förberedande kommissionen.

50. Generaldirektören skall inför konferensen och verkställande rådet
vara ansvarig för tillsättning av personal och för tekniska sekretariatets
organisation och verksamhet. Vid anställning av personal och
fastställande av tjänstgöringsvillkor skall främsta hänsyn tas till
nödvändigheten av att säkerställa högsta standard i vad avser
yrkeskunskap, erfarenhet, effektivitet, kompetens och integritet. Endast

parternas medborgare får tjänstgöra som generaldirektör, inspektörer
eller tjänstemän och kontorspersonal. Vederbörlig hänsyn skall tas till
vikten av att personalen rekryteras på bredast möjliga geografiska
grundval. Rekryteringen skall ske enligt principen att personalen skall
begränsas till det minimum som är nödvändigt för ett fullgott fullgörande
av tekniska sekretariatets åligganden.

51. Generaldirektören får vid behov och efter samråd med verkställande
rådet upprätta tillfälliga arbetsgrupper med vetenskapliga experter för att
lämna rekommendationer i särskilda frågor.

52. Vid utförandet av sina uppgifter får generaldirektören, inspektörerna,
inspektionsassistenterna och medlemmarna av personalen inte söka eller
motta instruktioner från någon regering eller någon annan källa utanför
organisationen. De skall avhålla sig från varje handling som skulle kunna
negativt inverka på deras ställning som internationella tjänstemän med
ansvar endast inför organisationen. Generaldirektören skall påta sig
ansvaret för en inspektionsgrupps verksamhet.

53. Varje part skall respektera den uteslutande internationella karaktären
av generaldirektörens, inspektörernas, inspektionsassistenternas och
övrig personals åligganden och får inte söka att påverka dem då de
fullgör sina uppgifter.

E. IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

54. Organisationen skall på en parts territorium och på varje annan plats
under dess jurisdiktion eller kontroll ha den rättskapacitet och åtnjuta den
immunitet och de privilegier som erfordras för att den skall kunna utföra
sina uppgifter.

55. Parternas delegater jämte deras ersättare och rådgivare, representanter
för medlemmar som invalts i verkställande rådet jämte deras ersättare
och rådgivare, generaldirektören, inspektörerna, inspektionsassistenterna
och medlemmarna av organisationens personal skall åtnjuta den
immunitet och de privilegier som erfordras för att de på ett oberoende
sätt skall kunna utföra sina uppgifter hänförliga till organisationen.

56. Den rättskapacitet, den immunitet och de privilegier som avses i
denna artikel skall bestämmas i avtal mellan organisationen och parterna
samt i avtal mellan organisationen och den stat där organisationen har sitt
säte. Avtalen skall prövas och godkännas i enlighet med punkt 26 h och i.

57. Utan hinder av vad som anges i punkterna 54 och 55 skall den
immunitet och de privilegier som tillkommer generaldirektören,

inspektörerna, inspektionsassistenterna och medlemmarna av tekniska
sekretariatets personal vid utförandet av kontrollverksamhet vara de som
anges i protokollet.

ARTIKEL III

NATIONELLA TILLÄMPNINGSÅTGÄRDER

1. Varje part skall i enlighet med sina konstitutionella förfaranden vidta
alla erforderliga åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta
fördrag. Den skall i synnerhet vidta alla erforderliga åtgärder för att:

a) Förbjuda fysiska och juridiska personer, var de än befinner sig på
dess territorium eller på varje annan plats under dess folkrättsligt erkända
jurisdiktion, att utföra någon verksamhet som är förbjuden för en part
enligt detta fördrag.

b) Förbjuda fysiska och juridiska personer att utföra någon sådan
verksamhet på någon plats under dess kontroll.

c) Förbjuda, i enlighet med folkrätten, fysiska personer som äger
dess nationalitet att utföra någon sådan verksamhet någonstans.

2. Varje part skall samarbeta med de andra parterna och lämna rättsligt
bistånd i lämplig form för att underlätta fullgörandet av skyldigheterna
enligt punkt 1.

3. Varje part skall informera organisationen om de åtgärder den vidtagit
enligt denna artikel.

4. För att fullgöra sina skyldigheter enligt detta fördrag skall varje part
utse eller upprätta en nationell myndighet och informera organisationen
därom när fördraget träder i kraft för parten. Den nationella myndigheten
skall tjäna som nationell kontaktpunkt för förbindelserna med
organisationen och de andra parterna.

ARTIKEL IV

KONTROLL

A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. För att kontrollera efterlevnaden av detta fördrag skall ett
kontrollsystem upprättas bestående av följande komponenter:

a) Ett internationellt övervakningssystem.

b) Samråd och klarläggande.

c) Inspektion på platsen.

d) Förtroendeskapande åtgärder.

Vid detta fördrags ikraftträdande skall kontrollsystemet kunna uppfylla
fördragets krav på kontroll.

2. Kontrollverksamheten skall grundas på objektiv information,
begränsas till föremålet för detta fördrag och utföras på grundval av full
respekt för parternas suveränitet och på det minst möjliga inträngande
sätt som är förenligt med ett effektivt och lägligt uppfyllande av dess
målsättningar. Varje part skall avhålla sig från allt missbruk av rätten till
kontroll.

3. Varje part åtar sig i enlighet med detta fördrag att genom sin nationella
myndighet, som upprättats i enlighet med artikel III punkt 4, samarbeta
med organisationen och med andra parter för att underlätta kontrollen av
efterlevnaden av detta fördrag, bl.a. genom att:

a) Upprätta de anläggningar som erfordras för att delta i dessa
kontrollåtgärder och upprätta erforderliga kommunikationslinjer.

b) Tillhandahålla data som erhållits från de nationella stationer som
ingår i det internationella övervakningssystemet.

c) I förekommande fall delta i ett samråds- och klarläggande-
förfarande.

d) Tillåta genomförande av inspektioner på platsen.

e) I förekommande fall delta i förtroendeskapande åtgärder.

4. Alla parter skall oberoende av sina tekniska och ekonomiska
möjligheter åtnjuta lika rätt till kontroll och ikläda sig lika skyldighet att
underkasta sig kontroll.

5. För detta fördrags syften skall ingen part förhindras att utnyttja
information som har erhållits genom nationella tekniska kontrollmedel på
ett sätt som är förenligt med allmänt erkända folkrättsliga principer,
däribland respekten för staternas suveränitet.

6. Med förbehåll för parternas rätt att skydda känsliga anläggningar,
verksamheter eller platser som saknar samband med detta fördrag skall
parterna inte störa element i detta fördrags kontrollsystem eller de
nationella tekniska kontrollmedel som används i enlighet med punkt 5.

7. Varje part skall ha rätt att vidta åtgärder för att skydda känsliga
anläggningar och förhindra röjande av förtrolig information och data som
saknar samband med detta fördrag.

8. Vidare skall alla erforderliga åtgärder vidtas för att skydda all förtrolig
information som rör civil och militär verksamhet och anläggningar som
har erhållits under utförande av kontrollverksamhet.

9. Med förbehåll för punkt 8 skall information som organisationen
erhållit genom det kontrollsystem som upprättats enligt detta fördrag
göras tillgänglig för alla parter i enlighet med de tillämpliga
bestämmelserna i detta fördrag och dess protokoll.

10. Bestämmelserna i detta fördrag får inte tolkas så som inskränkande
det internationella utbytet av data för vetenskapliga ändamål.

11. Varje part åtar sig att samarbeta med organisationen och med andra
parter för att förbättra kontrollsystemet och granska ytterligare
övervakningsteknologiers kontrollpotential, såsom övervakning av
elektromagnetiska pulser eller satellitövervakning i syfte att, när så är
lämpligt, utveckla särskilda åtgärder för att stärka effektiviteten och
kostnadseffektiviteten i kontrollen av efterlevnaden av detta fördrag.
Sådana åtgärder skall, när överenskommelse om dem nåtts, införas i de
befintliga bestämmelserna i fördraget och dess protokoll eller som
ytterligare avsnitt i protokollet i enlighet med artikel VII, eller, om så är
lämpligt, beaktas i handböckerna i enlighet med artikel II punkt 44.

12. Parterna åtar sig att främja samarbete dem emellan för att underlätta
och delta i största möjliga utbyte avseende teknologier som används i
kontrollen av efterlevnaden av detta fördrag för att möjliggöra för alla
parter att stärka sitt nationella genomförande av kontrollåtgärder och att
dra nytta av tillämpningen av sådana teknologier för fredliga ändamål.

13. Bestämmelserna i detta fördrag skall genomföras på sätt som
undviker att hämma parternas ekonomiska och teknologiska utveckling

för vidare utveckling av användningen av kärnenergi för fredliga
ändamål.

Tekniska sekretariatets uppgifter vid kontroll

14. Vid utförandet av sina uppgifter inom kontrollområdet som anges i
detta fördrag och dess protokoll skall tekniska sekretariatet i samarbete
med parterna för detta fördrags syfte:

a) Vidta arrangemang för att motta och distribuera data och rapporter
av betydelse för kontrollen av efterlevnaden av detta fördrag i enlighet
med dess bestämmelser och upprätthålla en världsomspännande
infrastruktur för kommunikation som är lämplig för denna uppgift.

b) Genom sitt internationella datacenter, som i princip skall vara
tekniska sekretariatets centrala enhet för lagring och behandling av data,
rutinmässigt:

i) motta och begära in data från internationella övervaknings-
systemet,

ii) i förekommande fall motta data som härrör från samråds-
och klarläggandeförfaranden, från inspektioner på platsen och från
förtroendeskapande åtgärder,

iii) motta andra relevanta data från parter och internationella
organisationer i enlighet med detta fördrag och dess protokoll.

c) Övervaka, samordna och säkerställa driften av internationella
övervakningssystemet och dess komponenter och internationella
datacentret i enlighet med de tillämpliga handböckerna.

d) Rutinmässigt bearbeta, analysera och rapportera om
internationella övervakningssystemets data i enlighet med fastställda
förfaranden för att möjliggöra en effektiv internationell kontroll av
efterlevnaden av detta fördrag och bidra till en snar lösning av farhågor
avseende efterlevnaden av fördraget.

e) Göra alla data, både rådata och bearbetade data, samt rapporter
tillgängliga för alla parter, varvid varje part skall ta ansvar för att data
från internationella övervakningssystemet används i enlighet med artikel
II punkt 7 samt punkterna 8 och 13 i denna artikel.

f) Tillhandahålla alla parter lika, öppen, bekväm och läglig tillgång
till alla lagrade data.

g) Lagra alla data, både rådata och bearbetade data, och rapporter.

h) Samordna och underlätta framställningar om ytterligare data från
internationella övervakningssystemet.

i) Samordna framställningar om ytterligare data från en part till en
annan part.

j) Tillhandahålla tekniskt bistånd och stöd för att upprätta och driva
övervakningsanläggningar och tillhörande kommunikationsmedel där
sådant bistånd och stöd krävs av den berörda parten.

k) På dess begäran tillhandahålla varje part metoder som tekniska
sekretariatet och dess internationella datacenter använder för att
sammanställa, lagra, bearbeta, analysera och rapportera om data från
kontrollsystemet.

l) Övervaka, utvärdera och rapportera om internationella
övervakningssystemets och internationella datacentrets övergripande sätt
att fungera.

15. De överenskomna förfaranden som tekniska sekretariatet skall
använda vid utförandet av de kontrolluppgifter som anges i punkt 14 och
närmare preciseras i protokollet, skall utformas i de tillämpliga
handböckerna.

B. INTERNATIONELLA ÖVERVAKNINGSSYSTEMET

16. Internationella övervakningssystemet skall omfatta anläggningar för
seismologisk övervakning, radionuklidövervakning jämte certifierade
laboratorier, hydroakustisk övervakning, övervakning av ultraljud samt
tillhörande kommunikationsmedel och skall stödjas av tekniska
sekretariatets internationella datacenter.

17. Internationella övervakningssystemet skall stå under tekniska
sekretariatets ledning. Alla övervakningsanläggningar som ingår i
internationella övervakningssystemet skall ägas och drivas av de stater
som är värdar för eller på annat sätt har ansvar för dem i enlighet med
protokollet.

18. Varje part skall ha rätt att delta i det internationella datautbytet och ha
tillgång till alla data som ställs till internationella datacentrets
förfogande. Varje part skall samarbeta med internationella datacentret
genom sin nationella myndighet.

Finansiering av internationella övervakningssystemet

19. För de anläggningar som ingår i internationella övervakningssystemet
och som anges i tabellerna 1-A, 2-A, 3 och 4 i bilaga 1 till protokollet
och för deras drift skall organisationen, i den omfattning det har
överenskommits mellan den berörda staten och organisationen att dessa

anläggningar skall tillhandahålla internationella datacentret data i
enlighet med de tekniska kraven i protokollet och i tillämpliga
handböcker, bestrida kostnaderna i enlighet med vad som anges i avtal
eller arrangemang enligt del I punkt 4 i protokollet för:

a) Upprättande av nya anläggningar och förbättring av befintliga
anläggningar, om inte den stat som är ansvarig för sådana anläggningar
själv står för dessa kostnader.

b) Drift och underhåll av anläggningar som ingår i internationella
övervakningssystemet, inbegripet anläggningars fysiska säkerhet om så
är lämpligt, och användning av överenskomna förfaranden för
säkerställande av datauppgifters äkthet.

c) Överföring av data hörrörande från internationella övervaknings-
systemet (rådata eller bearbetade data) till internationella datacentret
genom de mest direkta och kostnadseffektiva medel som finns att tillgå,
inbegripet om det behövs via lämpliga kommunikationsnoder, från
övervakningsstationer, laboratorier, analysanläggningar eller nationella
datacentra eller överföring av sådana data (däribland prover i
förekommande fall) till laboratorier och analysanläggningar från
övervakningsstationer.

d) Analys av prover åt organisationen.

20. Beträffande de seismiska anläggningar i det sekundära nätet som är
upptagna i tabell 1-B i bilaga 1 till protokollet skall organisationen i
enlighet med vad som anges i avtal eller arrangemang enligt del I punkt 4
i protokollet endast betala kostnaderna för:

a) Överföring av data till internationella datacentret.

b) Säkerställande av äktheten av data från sådana anläggningar.

c) Förbättring av anläggningar till erforderlig teknisk standard, om
inte den stat som är ansvarig för anläggningarna själv står för dessa
kostnader.

d) Upprättande om nödvändigt av nya anläggningar för detta
fördrags syften där inga lämpliga anläggningar ännu finns, om inte den
stat som är ansvarig för anläggningarna själv står för dessa kostnader.

e) Alla övriga kostnader för tillhandahållande av data som
organisationen kräver enligt tillämpliga handböcker.

21. Organisationen skall också bestrida kostnaderna för att tillhandahålla
varje part det urval den har beställt ur internationella datacentrets
standardsortiment av rapporter och tjänster, vilka anges i del I avsnitt F i

protokollet. Kostnaden för sammanställning och överföring av alla
ytterligare data eller produkter skall bestridas av den beställande parten.

22. De avtal eller i förekommande fall arrangemang som har träffats med
parter eller stater som är värdar för eller på annat sätt ansvarar för
anläggningar som ingår i internationella övervakningssystemet skall
innehålla bestämmelser om hur dessa kostnader skall bestridas.
Bestämmelserna kan innefatta klausuler genom vilka en part bestrider
varje kostnad som avses i punkt 19 a och punkt 20 c och d för
anläggningar som den är värd för eller ansvarig för, och ersätts för detta
genom en lämplig nedsättning av sitt fastställda ekonomiska bidrag till
organisationen. Denna nedsättning får inte överstiga 50 procent av
partens årliga fastställda ekonomiska bidrag, men kan fördelas över flera
på varandra följande år. En part får med verkställande rådets samtycke
dela en sådan nedsättning med en annan part genom avtal eller arrange-
mang dem emellan. Sådana avtal eller arrangemang som avses i denna
punkt skall godkännas i enlighet med artikel II punkterna 26 h och 38 i.

Ändringar i internationella övervakningssystemet

23. Alla åtgärder som avses i punkt 11 och som berör internationella
övervakningssystemet genom tillägg eller uteslutning av någon
övervakningsteknologi skall, när de avtalats, införlivas med detta fördrag
och dess protokoll enligt artikel VII punkterna 1 - 6.

24. Följande ändringar i internationella övervakningssystemet som kräver
samtycke från de stater som är direkt berörda skall betraktas som
administrativa eller tekniska frågor enligt artikel VII punkterna 7 - 8:

a) Ändringar av antalet i protokollet förtecknade anläggningar
avseende viss övervakningsteknologi.

b) Ändringar av andra förhållanden rörande enskilda anläggningar
som anges i tabellerna till protokollets bilaga 1 (däribland vilken stat som
är ansvarig för anläggningen, dess lokalisering, namn, typ, liksom om
den ingår i det primära eller sekundära seismiska nätet).

Om verkställande rådet enligt artikel VII punkt 8 d rekommenderar att
sådana ändringar skall antas, skall det i regel i enlighet med artikel VII
punkt 8 g också rekommendera att ändringarna skall träda i kraft då
generaldirektören har meddelat att de har godkänts.

25. Generaldirektören skall, när han lämnar verkställande rådet och par-
terna den information och utvärdering som avses i artikel VII punkt 8 b,
inkludera följande avseende varje förslag som framlagts enligt punkt 24:

a) En teknisk utvärdering av förslaget.

b) Ett yttrande om förslagets administrativa och finansiella följder.

c) En rapport över de samråd som har skett med stater som direkt
berörs av förslaget, däribland uppgift om deras samtycke.

Provisoriska arrangemang

26. Om en övervakningsanläggning som står upptagen i tabellerna i
bilaga 1 till protokollet drabbas av ett betydande eller oåterkalleligt
driftsavbrott eller för att täcka andra tillfälliga minskningar av
övervakningskapaciteten skall generaldirektören i samråd med de direkt
berörda staterna och med deras samtycke samt efter godkännande av
verkställande rådet vidta provisoriska arrangemang för en period av
högst ett år, vilka om nödvändigt kan förlängas ytterligare ett år efter
godkännande av verkställande rådet och de direkt berörda staterna.
Sådana arrangemang skall inte medföra att antalet anläggningar i drift i
internationella övervakningssystemet överstiger det angivna antalet för
respektive nät. De skall så långt som möjligt uppfylla de tekniska och
driftsmässiga krav som anges i handboken för respektive nät och hålla
sig inom organisationens budgetramar. Generaldirektören skall därutöver
vidta åtgärder för att avhjälpa situationen och lämna förslag till en
permanent lösning. Generaldirektören skall underrätta parterna om alla
beslut som fattas enligt denna punkt.

Medverkande nationella anläggningar

27. Parterna får även träffa separata samarbetsarrangemang med
organisationen för att tillhandahålla internationella datacentret
kompletterande data från nationella övervakningsstationer, som inte
formellt ingår i internationella övervakningssystemet.

28. Sådana samarbetsarrangemang kan upprättas på följande sätt:

a) På begäran av en part och på dennas bekostnad skall tekniska
sekretariatet vidta de åtgärder som krävs för att certifiera att en viss
övervakningsanläggning uppfyller de tekniska och driftsmässiga krav
som anges i tillämpliga handböcker för anläggningar som ingår i
internationella övervakningssystemet för att säkerställa äktheten av dess
data. Med förbehåll för verkställande rådets godkännande skall tekniska
sekretariatet därefter formellt förklara en sådan anläggning som
medverkande nationell anläggning. Tekniska sekretariatet skall då så bör
ske vidta nödvändiga åtgärder för att förnya sin certifiering.

b) Tekniska sekretariatet skall föra en aktuell lista över medverkande
nationella anläggningar och tillställa alla parterna den.

c) Internationella datacentret skall begära in data från medverkande
nationella anläggningar om en part begär detta för att underlätta samråd

och klarläggande och prövning av framställningar om inspektion på
platsen. Kostnaderna för dataöverföringen skall bäras av den parten.

Villkoren för hur sådana anläggningar skall tillhandahålla
kompletterande data och för hur internationella datacentret får begära in
ytterligare rapportering eller påskyndad rapportering eller klarlägganden
skall fastställas i handboken för respektive övervakningsnät.

C. SAMRÅD OCH KLARLÄGGANDE

29. Utan inverkan på någon parts rätt att begära inspektion på platsen
skall parterna, närhelst så är möjligt, först göra varje ansträngning för att
klarlägga och lösa sinsemellan, eller tillsammans med eller genom
organisationen, varje fråga som kan väcka farhåga om möjlig bristande
efterlevnad av de grundläggande åtagandena i detta fördrag.

30. En part som mottar en framställning enligt punkt 29 direkt från en
annan part skall lämna denna part förklaringar så snart som möjligt, dock
senast 48 timmar efter mottagandet av framställningen. Den begärande
respektive anmodade parten får hålla verkställande rådet och
generaldirektören underrättade om framställningen och om det svar som
har lämnats.

31. En part skall ha rätt att begära att generaldirektören medverkar till att
klarlägga varje fråga som kan väcka farhåga om möjlig bristande
efterlevnad av de grundläggande åtagandena i detta fördrag.
Generaldirektören skall tillhandahålla lämplig information som tekniska
sekretariatet förfogar över av relevans för sådan farhåga.
Generaldirektören skall underrätta verkställande rådet om
framställningen och om den information som har lämnats som svar, om
den begärande parten begär detta.

32. En part skall ha rätt att av verkställande rådet begära ett klarläggande
från en annan part om varje fråga som kan väcka farhåga om möjlig
bristande efterlevnad av de grundläggande åtagandena i detta fördrag. I
sådant fall skall följande gälla:

a) Verkställande rådet skall via generaldirektören vidarebefordra
framställningen om klarläggande till den anmodade parten senast 24
timmar efter dess mottagande.

b) Den anmodade parten skall inkomma med klarläggandet till
verkställande rådet så snart som möjligt, dock senast 48 timmar efter
mottagandet av framställningen.

c) Verkställande rådet skall ta del av klarläggandet och
vidarebefordra det till den begärande parten senast 24 timmar efter dess
mottagande.

d) Om den begärande parten anser klarläggandet vara otillräckligt,
skall den ha rätt att av verkställande rådet begära att få ytterligare
klarläggande av den anmodade parten.

Verkställande rådet skall utan dröjsmål underrätta alla de övriga parterna
om varje framställning om klarläggande enligt denna punkt och varje
svar som den anmodade parten har lämnat.

33. Om den begärande parten anser klarläggandet enligt punkt 32 d vara
otillfredsställande, skall den ha rätt att begära att verkställande rådet
sammankallas till ett möte, i vilket de berörda parter som inte är
medlemmar av verkställande rådet skall ha rätt att delta. Vid detta möte
skall verkställande rådet pröva frågan och får rekommendera åtgärder i
enlighet med artikel V.

D. INSPEKTION PÅ PLATSEN

Framställning om inspektion på platsen

34. Varje part har rätt att begära inspektion på platsen i enlighet med
bestämmelserna i denna artikel och del II i protokollet inom annan parts
territorium eller på varje annan plats som står under annan parts
jurisdiktion eller kontroll eller varje område som inte står under någon
stats jurisdiktion eller kontroll.

35. Det uteslutande syftet med en inspektion på platsen skall vara att
klarlägga om en kärnvapenprovsprängning eller någon annan
kärnsprängning har utförts i strid med artikel I och, i möjlig utsträckning,
inhämta fakta som kan bidra till att identifiera en möjlig överträdare.

36. Den begärande parten skall vara skyldig att tillse att en framställning
om inspektion på platsen hålls inom ramen för detta fördrag och att i
denna lämna information i enlighet med punkt 37. Den begärande parten
skall avhålla sig från att göra grundlösa framställningar om inspektion
eller missbruka rätten att göra framställningar.

37. En framställning om inspektion på platsen skall grundas på
information som inhämtats genom det internationella övervaknings-
systemet, på varje tillämplig teknisk information som inhämtats med
nationella tekniska kontrollmedel på ett sätt som är förenligt med allmänt
erkända folkrättsliga principer eller på en kombination därav.
Framställningen skall innehålla de upplysningar som avses i del II punkt
41 i protokollet.

38. Den begärande parten skall inge framställningen om inspektion på
platsen till verkställande rådet och samtidigt till generaldirektören för att
denne skall påbörja omedelbar behandling av denna.

Åtgärder efter en framställning om inspektion på platsen

39. Verkställande rådet skall omedelbart inleda sin prövning av en
framställning om inspektion på platsen efter det att denna har mottagits.

40. Generaldirektören skall till den begärande parten inom två timmar
erkänna mottagandet av framställningen om inspektion på platsen och
inom sex timmar förmedla framställningen till den part som begärs bli
inspekterad. Generaldirektören skall kontrollera att framställningen
uppfyller de krav som anges i del II punkt 41 i protokollet och om så
erfordras biträda den begärande parten med att inge framställningen i
enlighet härmed samt inom 24 timmar förmedla denna till verkställande
rådet och alla de övriga parterna.

41. När framställningen om inspektion på platsen uppfyller kraven skall
tekniska sekretariatet utan dröjsmål inleda förberedelser för inspektionen.

42. När generaldirektören mottar en framställning om inspektion på
platsen avseende ett område som är under en parts jurisdiktion eller
kontroll skall han omedelbart begära ett klarläggande från den part som
begäran avser för att utreda och undanröja den farhåga som framförts i
framställningen.

43. En part som mottar begäran om klarläggande enligt punkt 42 skall
lämna generaldirektören förklaringar och annan tillgänglig relevant
information så snart som möjligt, dock senast inom 72 timmar efter
mottagandet av begäran om klarläggande.

44. Generaldirektören skall, innan verkställande rådet fattar beslut
rörande framställningen om inspektion på platsen, till verkställande rådet
omedelbart lämna all ytterligare tillgänglig information från
internationella övervakningssystemet eller information som tillhanda-
hållits av en part om den händelse som anges i framställningen, däribland
varje klarläggande som lämnats enligt punkterna 42 och 43, samt alla
andra uppgifter från tekniska sekretariatet som generaldirektören
bedömer vara relevanta eller har begärts av verkställande rådet.

45. Med mindre den begärande parten anser att den farhåga som
framförts i framställningen om inspektion på platsen har undanröjts och
återtar sin framställning, skall verkställande rådet fatta beslut rörande
denna framställning i enlighet med punkt 46.

Beslut av verkställande rådet

46. Verkställande rådet skall fatta beslut rörande en framställning om
inspektion på platsen senast 96 timmar efter mottagandet av
framställningen från den begärande parten. Beslut att godkänna
inspektion på platsen skall fattas med minst 30 jaröster av medlemmarna

i verkställande rådet. Om rådet inte godkänner inspektionen, skall
förberedelserna avbrytas och ingen ytterligare åtgärd vidtas med
anledning av framställningen.

47. Senast 25 dagar efter det att inspektion på platsen har godkänts enligt
punkt 46 skall inspektionsgruppen, via generaldirektören, till
verkställande rådet överlämna en preliminär inspektionsrapport. En
fortsättning av inspektionen skall anses vara godkänd, om inte
verkställande rådet senast 72 timmar efter mottagandet av den
preliminära rapporten fattar beslut med en majoritet av alla dess
medlemmar att inte fortsätta inspektionen. Om verkställande rådet
beslutar att inte fortsätta inspektionen, skall den avbrytas och
inspektionsgruppen skall lämna inspektionsområdet och den inspekterade
partens territorium snarast möjligt i enlighet med del II punkterna 109
och 110 i protokollet.

48. Under utförandet av en inspektionen på platsen får
inspektionsgruppen, via generaldirektören, till verkställande rådet
framställa förslag om att företa borrningar. Verkställande rådet skall fatta
beslut rörande ett sådant förslag senast 72 timmar efter dess mottagande.
Beslut att godkänna borrningar skall fattas med en majoritet av alla
medlemmarna i verkställande rådet.

49. Inspektionsgruppen får av verkställande rådet, via generaldirektören,
begära att inspektionstiden förlängs med högst 70 dagar utöver den
tidsram på 60 dagar som anges i del II punkt 4 i protokollet, om
inspektionsgruppen bedömer en sådan förlängning vara väsentlig för att
göra det möjligt för den att uppfylla sitt mandat. Inspektionsgruppen
skall i sin framställning ange vilka av de verksamheter och metoder som
upptas i del II punkt 69 i protokollet den avser utföra under den förlängda
tiden. Verkställande rådet skall fatta beslut rörande en begäran om
förlängning av tiden senast 72 timmar efter det att framställningen har
mottagits. Beslut att godkänna en förlängning av inspektionstiden skall
fattas med en majoritet av alla medlemmarna i verkställande rådet.

50. När som helst efter godkännandet av fortsättningen av en inspektion
på platsen i enlighet med punkt 47 får inspektionsgruppen, via
generaldirektören, till verkställande rådet framlägga en rekommendation
om att avbryta inspektionen. En sådan rekommendation skall anses vara
godkänd om inte verkställande rådet senast 72 timmar efter mottagandet
av denna med två tredjedels majoritet av alla dess medlemmar beslutar
att inte godkänna att inspektionen avbryts. Om inspektionen avbryts,
skall inspektionsgruppen lämna inspektionsområdet och den inspekterade
partens territorium snarast möjligt i enlighet med del II punkterna 109
och 110 i protokollet.

51. Den begärande parten och den part som begäran avser får utan
rösträtt delta i överläggningarna i verkställande rådet om framställningen

om inspektion på platsen. Den begärande parten och den inspekterade
parten får även delta utan rösträtt i verkställande rådets alla följande
överläggningar rörande inspektionen.

52. Generaldirektören skall inom 24 timmar underrätta alla parter om
verkställande rådets beslut liksom om alla rapporter, förslag,
framställningar och rekommendationer till rådet i enlighet med punkterna
46 - 50.

Åtgärder efter verkställande rådets godkännande av inspektion på platsen

53. En inspektion på platsen som godkänts av verkställande rådet skall
genomföras utan dröjsmål av en inspektionsgrupp utsedd av
generaldirektören och i enlighet med bestämmelserna i detta fördrag och
dess protokoll. Inspektionsgruppen skall anlända till platsen för inresa
senast sex dagar efter det att verkställande rådet har mottagit
framställningen om inspektion på platsen av den begärande parten.

54. Generaldirektören skall utfärda ett inspektionsmandat för
genomförandet av inspektion på platsen. Inspektionsmandatet skall
innehålla den information som anges i del II punkt 42 i protokollet.

55. Generaldirektören skall i enlighet med del II punkt 43 i protokollet
meddela den inspekterade parten om inspektionen senast 24 timmar före
inspektionsgruppens planerade ankomst till platsen för inresa.

Genomförande av inspektion på platsen

56. Varje part skall tillåta organisationen att utföra inspektion på platsen
inom sitt territorium och på platser under sin jurisdiktion eller kontroll i
enlighet med bestämmelserna i detta fördrag och dess protokoll.
Emellertid skall ingen part vara tvungen att acceptera samtidiga
inspektioner på platsen inom sitt territorium eller på platser under sin
jurisdiktion eller kontroll.

57. I enlighet med bestämmelserna i detta fördrag och dess protokoll
skall den inspekterade parten ha

a) rätt och skyldighet att göra varje skälig ansträngning för att
demonstrera sin efterlevnad av detta fördrag och i detta syfte att göra det
möjligt för inspektionsgruppen att uppfylla sitt mandat,

b) rätt att vidta de åtgärder den anser vara nödvändiga för att skydda
nationella säkerhetsintressen och förhindra avslöjande av information av
konfidentiell natur som saknar samband med inspektionens syfte,

c) skyldighet att ge tillträde inom inspektionsområdet för det
uteslutande syftet att fastställa fakta av relevans för inspektionens syfte,
varvid hänsyn skall tas till b ovan och de grundlagsenliga skyldigheter
den kan ha med avseende på äganderätt eller husundersökningar och
beslagtaganden,

d) skyldighet att inte åberopa denna punkt eller del II punkt 88 i
protokollet för att dölja brott mot sina förpliktelser enligt artikel I,

e) skyldighet att inte hindra inspektionsgruppens möjlighet att röra
sig inom inspektionsområdet och utföra inspektionsverksamhet enligt
detta fördrag och dess protokoll.

Med tillträde i samband med inspektion på platsen avses både fysiskt
tillträde för inspektionsgruppen och inspektionsutrustningen till
inspektionsområdet och utförande av inspektionsverksamhet inom detta
område.

58. Inspektion på platsen skall utföras på det minst möjliga inträngande
sätt som är förenligt med ett effektivt och lägligt genomförande av
inspektionsmandatet och i enlighet med de förfaranden som anges i
protokollet. Varhelst detta är möjligt skall inspektionsgruppen börja med
de minst inträngande förfarandena och sedan fortsätta med mer
inträngande förfaranden endast i den utsträckning den anser det
nödvändigt för att insamla tillräcklig information för att klarlägga
farhågorna om möjlig bristande efterlevnad av detta fördrag.
Inspektörerna skall endast söka den information och de data som behövs
för inspektionens syfte och sträva efter att minimera störningar i den
inspekterade partens normala verksamhet.

59. Den inspekterade parten skall biträda inspektionsgruppen under hela
inspektionen på platsen och underlätta dess uppgift.

60. Om den inspekterade parten i enlighet med del II punkt 86 - 96 i
protokollet begränsar tillträdet inom inspektionsområdet, skall den göra
varje skälig ansträngning i samråd med inspektionsgruppen för att genom
alternativa åtgärder demonstrera sin efterlevnad av fördraget.

Observatör

61. För en observatör skall följande gälla:

a) Den begärande parten får med den inspekterade partens samtycke
sända en representant som skall vara medborgare antingen i den
begärande parten eller i tredje fördragspart för att observera
inspektionens genomförande.

b) Den inspekterade parten skall meddela generaldirektören om den
godtar eller inte godtar den föreslagna observatören inom tolv timmar
efter verkställande rådets godkännande av inspektionen på platsen.

c) I fall av godkännande skall den inspekterade parten medge
observatören tillträde i enlighet med protokollet.

d) Den inspekterade parten skall som regel godta den föreslagna
observatören, men om den inspekterade parten vägrar, skall uppgift om
detta antecknas i inspektionsrapporten.

Det får inte finnas mer än tre observatörer i fall av flera begärande parter.

Rapporter från inspektion på platsen

62. Inspektionsrapporterna skall innehålla:

a) En redogörelse för den verksamhet som inspektionsgruppen har
utfört.

b) Vad inspektionsgruppen faktamässigt har funnit av relevans för
inspektionens syfte.

c) En redovisning av det samarbete som har erbjudits under
inspektionen på platsen.

d) En faktisk redogörelse för i vilken utsträckning tillträde beviljats,

däribland alternativa möjligheter som tillhandahållits gruppen under
inspektionen på platsen.

e) Alla övriga omständigheter av relevans för inspektionens syfte.

Inspektörers avvikande iakttagelser får bifogas rapporten.

63. Generaldirektören skall göra utkast till inspektionsrapporter
tillgängliga för den inspekterade parten. Denna skall ha rätt att inom 48
timmar lämna generaldirektören sina kommentarer och förklaringar och
identifiera information och data som enligt dess uppfattning saknar
samband med inspektionens syfte och inte bör spridas utanför tekniska
sekretariatet. Generaldirektören skall pröva de förslag till ändringar i
utkastet till inspektionsrapport som den inspekterade parten har framfört
och varhelst detta är möjligt infoga dem i rapporten. Generaldirektören
skall även till inspektionsrapporten bilägga de kommentarer och
förklaringar som lämnats av den inspekterade parten.

64. Generaldirektören skall utan dröjsmål överlämna inspektions-
rapporten till den begärande parten, den inspekterade parten,
verkställande rådet och alla övriga parter. Generaldirektören skall vidare
utan dröjsmål till verkställande rådet och alla övriga parter överlämna

varje resultat av analyser av prover utförda i utsedda laboratorier i
enlighet med del II punkt 104 i protokollet, tillämpliga data från
internationella övervakningssystemet, de begärande och inspekterade
parternas bedömningar samt all annan information som generaldirektören
bedömer vara relevant. Generaldirektören skall överlämna den
preliminära inspektionsrapport som avses i punkt 47 till verkställande
rådet inom den tidsram som där anges.

65. Verkställande rådet skall i enlighet med sina befogenheter och
uppgifter granska inspektionsrapporten och allt material som framlagts
enligt punkt 64 och behandla varje farhåga om

a) huruvida bristande efterlevnad av fördraget har ägt rum och

b) huruvida rätten att begära inspektion på platsen har missbrukats.

66. Om verkställande rådet inom ramen för sina befogenheter och
uppgifter kommer till den slutsatsen att ytterligare åtgärder kan bli
nödvändiga med avseende på punkt 65, skall det vidta lämpliga åtgärder i
enlighet med artikel V.

Framställningar om inspektion på platsen som har gjorts av okynne
eller genom missbruk av rätten att begära sådan inspektion

67. Om verkställande rådet inte godkänner inspektion på platsen på
grundval av att framställningen därom har gjorts av okynne eller genom
missbruk av rätten att begära sådan inspektion eller om inspektionen
avslutas av dessa skäl, skall verkställande rådet överväga och fatta beslut
om huruvida lämpliga åtgärder skall vidtas för att rätta till situationen,
däribland följande:

a) Kräva att den begärande parten betalar kostnaderna för alla
förberedelser som tekniska sekretariatet har gjort.

b) Upphäva den begärande partens rätt att begära inspektion på
platsen för en tid som verkställande rådet fastställer.

c) Upphäva den begärande statens rätt att ta säte i verkställande rådet
för viss tid.

E. FÖRTROENDESKAPANDE ÅTGÄRDER

68. Varje part åtar sig att samarbeta med organisationen och med andra
parter för att genomföra de tillämpliga åtgärder som anges i del III i
protokollet för att

a) bidra till en snabb lösning av farhågor om bristande efterlevnad av
detta fördrag, som härrör från en möjlig misstolkning av kontrolldata
hänförliga till kemiska explosioner, och

b) medverka till kalibreringen av de stationer som ingår i
internationella övervakningssystemet.

ARTIKEL V

ÅTGÄRDER FÖR ATT RÄTTA TILL EN SITUATION OCH
SÄKERSTÄLLA EFTERLEVNAD, INBEGRIPET SANKTIONER

1. Konferensen skall med beaktande av bl.a. verkställande rådets
rekommendationer vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med vad som
anges i punkt 2 och 3 för att säkerställa efterlevnaden av detta fördrag
och för att rätta till och avhjälpa varje situation som strider mot
bestämmelserna i fördraget.

2. I de fall då en part har blivit anmodad av konferensen eller
verkställande rådet att rätta till en situation som uppställer problem vad
gäller partens efterlevnad av fördraget och inte efterkommer anmodan
inom angiven tid får konferensen bl.a. besluta att begränsa eller upphäva
partens utövande av sina rättigheter och privilegier enligt fördraget tills
konferensen beslutar annat.

3. I de fall då skada för detta fördrags ändamål och syfte kan följa av
bristande efterlevnad av de grundläggande åtagandena i fördraget får
konferensen rekommendera parterna kollektiva åtgärder i enlighet med
folkrätten.

4. Konferensen eller alternativt verkställande rådet i brådskande fall får
hänskjuta ärendet till Förenta nationerna, inbegripet relevant information
och slutsatser.

ARTIKEL VI

TVISTLÖSNING

1. Tvister som kan uppstå rörande tillämpningen eller tolkningen av detta
fördrag skall lösas i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i
fördraget och i enlighet med bestämmelserna i Förenta nationernas
stadga.

2. När en tvist uppstår mellan två eller flera fördragsparter, eller mellan
en eller flera fördragsparter och organisationen, avseende tillämpningen
eller tolkningen av detta fördrag skall de berörda parterna samråda i syfte
att snabbt nå en lösning av tvisten genom förhandling eller med andra
fredliga medel efter parternas eget val, däribland hänvändelse till
vederbörliga organ enligt detta fördrag eller genom ömsesidigt samtycke
till Internationella domstolen i enlighet med domstolens stadga. De
berörda parterna skall hålla verkställande rådet underrättat om de
åtgärder som vidtas.

3. Verkställande rådet får bidra till att lösa en tvist som kan uppstå om
tillämpningen eller tolkningen av detta fördrag med de medel det anser
lämpliga, däribland erbjudande om medling (bona officia), uppmaning
till de parter som är kontrahenter i tvisten att söka uppnå en lösning
genom ett förfarande efter eget val, hänskjutande av saken till
konferensen samt rekommendation om tidsfrist för det överenskomna
förfarandet.

4. Konferensen skall behandla frågor om tvister som väckts av parterna
eller som hänskjutits till den av verkställande rådet. Konferensen skall, i
den utsträckning den finner det vara nödvändigt, i enlighet med artikel II
punkt 26 j upprätta organ med uppgift att bidra till en lösning av dessa
tvister eller anförtro detta åt befintliga organ.

5. Konferensen och verkställande rådet är var och en för sig behöriga att
efter bemyndigande av Förenta nationernas generalförsamling begära ett
rådgivande yttrande av Internationella domstolen rörande varje fråga av
rättslig natur som faller inom organisationens verksamhetsområde. Ett
avtal mellan organisationen och Förenta nationerna skall ingås i detta
syfte i enlighet med artikel II punkt 38 h.

6. Bestämmelserna i denna artikel inverkar inte på artiklarna IV och V.

ARTIKEL VII

ÄNDRINGAR

1. Varje part får när som helst efter det att detta fördrag har trätt i kraft
föreslå ändringar i det, dess protokoll eller protokollets bilagor. Varje
part får även föreslå ändringar i enlighet med punkt 7 nedan i protokollet
eller dess bilagor. Ändringsförslag skall bli föremål för förfarandena i
punkterna 2 - 6. Ändringsförslag enligt punkt 7 skall bli föremål för
förfarandena i punkt 8.

2. Den föreslagna ändringen skall endast behandlas och antas av en
ändringskonferens.

3. Varje ändringsförslag skall tillställas generaldirektören, som skall
översända det till samtliga parter och depositarien och inhämta parternas
synpunkter på huruvida en ändringskonferens skall sammankallas för att
behandla förslaget. Om en majoritet av parterna senast 30 dagar efter det
att det har översänts meddelar generaldirektören att de stöder fortsatt
behandling av förslaget, skall denne sammankalla en ändringskonferens
till vilken alla parter skall inbjudas.

4. Ändringskonferensen skall hållas omedelbart efter en ordinarie session
med konferensen, om inte alla parter som stödjer att en
ändringskonferens sammankallas begär att den skall hållas tidigare. En
ändringskonferens skall inte i något fall hållas tidigare än 60 dagar efter
det att ändringsförslaget har översänts till parterna.

5. Ändringar skall antas av ändringskonferensen med en majoritet av
parterna och ingen part röstande mot förslaget.

6. Ändringar skall träda i kraft för alla parter 30 dagar efter det att alla
parter som röstat för förslaget vid ändringskonferensen har deponerat
sina ratifikations- eller godtagandeinstrument.

7. För att säkerställa detta fördrags genomförbarhet och effektivitet skall
bestämmelserna i delarna I och III i protokollet och bilagorna 1 och 2 till
protokollet bli föremål för ändringar i enlighet med punkt 8, om de
föreslagna ändringarna endast berör frågor av administrativ eller teknisk
natur. Alla andra bestämmelser i protokollet och dess bilagor skall inte
bli föremål för ändringar i enlighet med punkt 8.

8. Förslag till de ändringar som avses i punkt 7 skall framläggas enligt
följande förfaranden:

a) Texten till de föreslagna ändringarna skall tillsammans med
nödvändig information tillställas generaldirektören. Kompletterande
information för utvärdering av förslaget kan lämnas av varje part och av
generaldirektören. Generaldirektören skall utan dröjsmål översända
förslagen och informationen till samtliga parter, verkställande rådet och
depositarien.

b) Senast 60 dagar efter dess mottagande skall generaldirektören
göra en utvärdering av förslaget för att fastställa alla dess möjliga
konsekvenser för bestämmelserna i detta fördrag och dess genomförande
samt informera alla parter och verkställande rådet.

c) Verkställande rådet skall pröva förslaget i ljuset av all tillgänglig

information, inbegripet huruvida förslaget uppfyller fordringarna enligt
punkt 7. Senast 90 dagar efter mottagandet av förslaget skall
verkställande rådet meddela sin rekommendation jämte vederbörliga
förklaringar till alla parter för övervägande. Parterna skall erkänna
mottagandet inom tio dagar.

d) Om verkställande rådet rekommenderar alla parter att förslaget
skall antas, skall det betraktas som godkänt om ingen part inom 90 dagar
efter mottagandet av rekommendationen gör invändning häremot. Om
verkställande rådet rekommenderar att förslaget skall avvisas, skall det
betraktas som avvisat om ingen part inom 90 dagar efter mottagandet av
rekommendationen motsätter sig detta.

e) Om en rekommendation av verkställande rådet inte godkänns på
det sätt som krävs enligt d ovan skall ett beslut om förslaget, inbegripet
huruvida det uppfyller kraven enligt punkt 7, fattas som beslut i
substansfråga av konferensen vid dess nästkommande session.

f) Generaldirektören skall underrätta alla parterna och depositarien
om varje beslut enligt denna punkt.

g) Ändringar som godkänts enligt detta förfarande skall träda i kraft
för alla parter 180 dagar efter dagen för generaldirektörens meddelande
om deras godkännande, om inte en annan tidsperiod rekommenderas av
verkställande rådet eller beslutas av konferensen.

ARTIKEL VIII

GRANSKNING AV FÖRDRAGET

1. Om en majoritet av parterna inte beslutar annat, skall det tio år efter
fördragets ikraftträdande hållas en konferens för att granska fördragets
tillämpning och effektivitet i syfte att försäkra sig om att målsättningarna
och syftena i ingressen och i bestämmelserna i fördraget förverkligas.
Granskningen skall beakta all ny vetenskaplig och teknologisk utveckling
av betydelse för fördraget. På grundval av en framställning av en part
skall granskningskonferensen pröva möjligheten att tillåta utförande av
underjordiska kärnsprängningar för fredliga ändamål. Om gransknings-
konferensen enhälligt beslutar att sådana kärnsprängningar kan tillåtas,
skall den utan dröjsmål påbörja arbete i syfte att rekommendera parterna
lämplig ändring av detta fördrag vilken skall utesluta varje militär nytta
av sådana kärnsprängningar. Varje sådant ändringsförslag skall meddelas
generaldirektören av en part och behandlas i enlighet med
bestämmelserna i artikel VII.

2. Med tio års mellanrum därefter kan ytterligare granskningskonferenser
sammankallas med samma målsättning, om konferensen så beslutar
under närmast föregående år enligt det beslutsförfarande som gäller för
procedurfrågor. Sådana konferenser kan sammankallas med kortare
mellanrum än tio år om konferensen så beslutar enligt det beslutsför-
farande som gäller för substansfrågor.

3. Normalt skall granskningskonferenser hållas omedelbart efter
konferensens årliga ordinarie session enligt bestämmelserna i artikel II.

ARTIKEL IX

GILTIGHETSTID OCH FRÅNTRÄDANDE

1. Detta fördrag skall gälla för obegränsad tid.

2. Varje part skall under utövande av sin nationella suveränitet ha rätt att
frånträda detta fördrag, om den anser att extraordinära händelser som har
samband med detta fördrags ämne, har äventyrat dess högsta intressen.

3. Frånträdande skall ske genom meddelande sex månader i förväg till
alla övriga parter, verkställande rådet, depositarien samt Förenta
nationernas säkerhetsråd. Meddelandet om frånträdande skall innefatta
ett angivande av den eller de extraordinära händelser som parten anser
har äventyrat dess högsta intressen.

ARTIKEL X

PROTOKOLLETS OCH BILAGORNAS STATUS

Bilagorna till detta fördrag, dess protokoll och dettas bilagor utgör en
integrerad del av fördraget. Varje hänvisning till detta fördrag inbegriper
även dess bilagor och dess protokoll med bilagor.

ARTIKEL XI

UNDERTECKNANDE

Detta fördrag skall vara öppet för undertecknande av alla stater innan det
träder i kraft.

ARTIKEL XII

RATIFIKATION

Detta fördrag skall ratificeras av signatärstaterna i enlighet med deras
respektive konstitutionella förfaranden.

ARTIKEL XIII

ANSLUTNING

Varje stat som inte undertecknar detta fördrag före dess ikraftträdande får
ansluta sig till det vid vilken senare tidpunkt som helst.

ARTIKEL XIV

IKRAFTTRÄDANDE

1. Detta fördrag träder i kraft 180 dagar efter den dag då alla de i bilaga 2
upptagna staterna har deponerat sina ratifikationsinstrument men i varje
fall inte tidigare än två år efter det att det öppnats för undertecknande.

2. Om fördraget inte har trätt i kraft tre år efter datumet för årsdagen för
dess öppnande för undertecknande, skall depositarien, på begäran av en
majoritet av de stater som redan har deponerat sina ratifikations-
instrument, sammankalla dessa stater till en konferens. Denna konferens
skall granska i vilken utsträckning bestämmelserna i punkt 1 har
uppfyllts samt överväga och enhälligt besluta om vilka åtgärder i enlighet
med folkrätten som kan vidtas för att påskynda ratifikationsprocessen i
syfte att underlätta fördragets snara ikraftträdande.

3. Om inte annat beslutas av den konferens som avses i punkt 2 eller
andra sådana konferenser, skall detta förfarande upprepas vid de
påföljande årsdagarna av fördragets öppnande för undertecknande tills
det träder i kraft.

4. Alla signatärstaterna skall inbjudas att som observatörer delta i den
konferens som avses i punkt 2 och alla efterföljande konferenser som
avses i punkt 3.

5. För de stater som deponerar sina ratifikations- eller
anslutningsinstrument efter detta fördrags ikraftträdande träder det i kraft
30 dagar efter dagen för deponeringen.

ARTIKEL XV

RESERVATIONER

Inga reservationer får göras mot artiklarna och bilagorna i detta fördrag.
Bestämmelserna i detta fördrags protokoll och dess bilagor får inte bli
föremål för reservationer som är oförenliga med fördragets ändamål och
syfte.

ARTIKEL XVI

DEPOSITARIE

1. Förenta nationernas generalsekreterare skall vara depositarie för detta
fördrag och ta emot undertecknanden samt ratifikations- och
anslutningsinstrument.

2. Depositarien skall utan dröjsmål underrätta alla signatärstater och alla
stater som ansluter sig om dagen för varje undertecknande, dagen för
deponering av varje ratifikations- eller anslutningsinstrument, dagen för
fördragets ikraftträdande samt om varje ändring i fördraget och om
mottagande av andra meddelanden.

3. Depositarien skall överlämna vederbörligen bestyrkta kopior av detta
fördrag till regeringarna i signatärstaterna och de anslutande staterna.

4. Detta fördrag skall registreras av depositarien i enlighet med artikel
102 i Förenta nationernas stadga.

ARTIKEL XVII

AUTENTISKA TEXTER

Detta fördrag, vars arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och
spanska texter är lika giltiga, skall deponeras hos Förenta nationernas
generalsekreterare.

BILAGA 1 TILL FÖRDRAGET

FÖRTECKNING ÖVER STATER ENLIGT ARTIKEL II PUNKT 28

Afrika

Algeriet, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Centralafrikanska republiken, Comorerna, Djibouti, Egypten,
Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eritrea, Etiopien, Förenade
republiken Tanzania, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Kamerun, Kap Verde, Kenya, Kongo, Lesotho, Liberia, Libyska arabiska
Jamahiriya, Madagaskar, Malawi, Mali, Marocko, Mauretanien,
Mauritius, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé
och Principe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sudan,
Swaziland, Sydafrika, Tchad, Togo, Tunisien, Uganda, Zaire, Zambia,
Zimbabwe.

Östeuropa

Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien,
Estland, Forna jugoslaviska republiken Makedonien, Georgien,
Jugoslavien, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldova, Polen, Rumänien,
Ryska federationen, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken,
Ukraina, Ungern, Vitryssland.

Latinamerika och Karibien

Antigua och Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia,
Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominikanska
republiken, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint
Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Surinam,
Trinidad och Tobago, Uruguay, Venezuela.

Mellanöstern och Sydasien

Afghanistan, Arabrepubliken Syrien, Bahrain, Bangladesh, Bhutan,
Förenade Arabemiraten, Indien, Irak, Iran (Islamiska republiken), Israel,
Jordanien, Kazakstan, Kirgizistan, Kuwait, Libanon, Maldiverna, Nepal,
Oman, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, Sri Lanka, Tadzjikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen.

Nordamerika och Västeuropa

Andorra, Belgien, Canada, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike,
Grekland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta,
Monaco, Nederländerna, Norge, Portugal, San Marino, Schweiz,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland, USA, Vatikanstaten,
Österrike.

Sydostasien, Stilla havet och Fjärran Östern

Australien, Brunei Darussalam, Cooköarna, Demokratiska folkrepubliken
Korea, Demokratiska folkrepubliken Laos, Fiji, Filippinerna, Indonesien,
Japan, Kambodja, Kina, Kiribati, Malaysia, Marshallöarna, Mikronesiska
federationen, Mongoliet, Myanmar, Nauru, Niue, Nya Zeeland, Palau,
Papua Nya Guinea, Republiken Korea, Salomonöarna, Samoa,
Singapore, Thailand, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam.

BILAGA 2 TILL FÖRDRAGET

FÖRTECKNING ÖVER STATER ENLIGT ARTIKEL XIV

Förteckning över medlemsstater i nedrustningskonferensen den 18 juni
1996 som formellt deltog i arbetet vid konferensens session 1996 och
som är upptagna i tabell 1 i Internationella atomenergiorganets upplaga
från april 1996 av Nuclear Power Reactors in the World och över
medlemsstater i nedrustningskonferensen den 18 juni 1996 som formellt
deltog i konferensens session 1996 och som är upptagna i tabell 1 i
Internationella atomenergiorganets upplaga från december 1995 av
Nuclear Research Reactors in the World :

Algeriet, Argentina, Australien, Bangladesh, Belgien, Brasilien,
Bulgarien, Canada, Chile, Colombia, Demokratiska folkrepubliken
Korea, Egypten, Finland, Frankrike, Indien, Indonesien, Iran (Islamiska
republiken), Israel, Italien, Japan, Kina, Mexico, Nederländerna, Norge,
Pakistan, Peru, Polen, Republiken Korea, Rumänien, Ryska federationen,
Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Ungern, USA, Vietnam, Zaire, Österrike.

PROTOKOLL TILL FÖRDRAGET OM FULLSTÄNDIGT FÖRBUD
MOT KÄRNSPRÄNGNINGAR

DEL I

INTERNATIONELLA ÖVERVAKNINGSSYSTEMET OCH
INTERNATIONELLA DATACENTRETS UPPGIFTER

A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Internationella övervakningssystemet skall omfatta de
övervakningsanläggningar som anges i artikel IV punkt 16 med
respektive kommunikationssystem.

2. De anläggningar för övervakning som ingår i internationella
övervakningssystemet skall vara de som anges i bilaga 1 till detta
protokoll. Internationella övervakningssystemet skall uppfylla de
tekniska och driftsmässiga krav som anges i tillämpliga handböcker.

3. I enlighet med artikel II skall organisationen i samarbete och samråd
med parterna, andra stater och, när så är lämpligt, andra internationella
organisationer upprätta och samordna driften och underhållet av
internationella övervakningssystemet och varje framtida överenskommen
ändring eller utveckling av systemet.

4. I enlighet med tillämpliga avtal eller arrangemang och förfaranden
skall en part eller en annan stat som är värd för eller på annat sätt har
ansvar för anläggningar som ingår i internationella övervakningssystemet
och tekniska sekretariatet överenskomma om och samarbeta i fråga om
upprättande, drift, förbättring, finansiering och underhåll av
övervakningsanläggningar, därtill hörande certifierade laboratorier och
respektive kommunikationssystem inom de områden som står under dess
jurisdiktion eller kontroll eller annorstädes i enlighet med folkrätten.
Detta samarbete skall följa de krav avseende säkerhet och säkerställande
av datauppgifters äkthet och de tekniska specifikationer som anges i
tillämpliga handböcker. Ifrågavarande stat skall bevilja tekniska
sekretariatet tillträde till övervakningsanläggningar för att kontrollera
utrustningen och kommunikationsmedlen samt gå med på att göra de
ändringar i utrustningen och driftsmetoderna som erfordras för att
uppfylla de överenskomna kraven. Tekniska sekretariatet skall lämna
dessa stater det tekniska bistånd som verkställande rådet anser behövas
för att anläggningen skall fungera tillfredsställande som en del av
internationella övervakningssystemet.

5. Formerna för samarbetet mellan organisationen och parterna eller
stater som hyser eller på annat sätt har ansvar för anläggningar som ingår
i internationella övervakningssystemet skall bestämmas genom avtal eller
arrangemang beroende på vad som är lämpligt i varje enskilt fall.

B. SEISMOLOGISK ÖVERVAKNING

6. Varje part åtar sig att samarbeta i ett internationellt utbyte av
seismologiska data för att medverka i kontrollen av efterlevnaden av
detta fördrag. I samarbetet skall ingå upprättande och drift av ett globalt
nät av primära och sekundära seismologiska övervakningsstationer.
Stationerna skall förse internationella datacentret med data i enlighet med
överenskomna förfaranden.

7. Det primära nätet skall bestå av de 50 stationer som anges i tabell 1-A
i bilaga 1 till detta protokoll. De skall uppfylla de tekniska och
driftsmässiga krav som anges i handboken för seismologisk övervakning
och det internationella utbytet av seismologiska data. Data från
primärstationerna skall utan avbrott överföras on-line, direkt eller via ett
nationellt datacenter, till internationella datacentret.

8. Till komplettering av primärnätet skall på begäran ett sekundärnät
bestående av 120 stationer direkt eller via ett nationellt datacenter förse
internationella datacentret med information. De sekundärstationer som
skall användas står upptagna i tabell 1-B i bilaga 1 till detta protokoll. De
skall uppfylla de tekniska och driftsmässiga krav som anges i handboken
för seismologisk övervakning och internationellt utbyte av seismologiska
data. Internationella datacentret får när som helst begära data från
sekundärstationerna. Dessa data skall vara omedelbart tillgängliga genom
on-line-förbindelser via datorer.

C. RADIONUKLIDÖVERVAKNING

9. Varje part åtar sig att samarbeta i ett internationellt utbyte av data
avseende radionuklider i atmosfären för att medverka i kontrollen av
efterlevnaden av detta fördrag. I samarbetet skall ingå upprättande och
drift av ett globalt nät av radionuklidövervakningsstationer och
certifierade laboratorier. Stationerna skall förse internationella
datacentret med data i enlighet med överenskomna förfaranden.

10. Nätet för att mäta radionuklider i atmosfären skall bestå av de totalt
80 stationer som anges i tabell 2-A i bilaga 1 till detta protokoll. Samtliga
stationer skall kunna utföra övervakning för att upptäcka förekomsten av
relevanta partiklar i atmosfären. 40 av dessa stationer skall också kunna
övervaka förekomsten av relevanta ädelgaser när detta fördrag träder i
kraft. Konferensen skall i detta syfte vid sin första session godkänna en
rekommendation av förberedande kommissionen om vilka 40 stationer i
tabell 2-A i bilaga 1 till detta protokoll som skall kunna utföra
övervakning av ädelgaser. Vid sin första ordinarie årssession skall
konferensen behandla och fatta beslut om en plan för att i hela nätet

införa möjlighet att övervaka förekomst av ädelgaser. Generaldirektören
skall till konferensen avge en rapport om de närmare detaljerna rörande
detta arbete. Samtliga övervakningsstationer skall uppfylla de tekniska
och driftsmässiga krav som anges i handboken för radionuklid-
övervakning och det internationella utbytet av radionukliddata.

11. Nätet av stationer för radionuklidövervakning skall till stöd ha
laboratorier som skall vara certifierade av tekniska sekretariatet i enlighet
med tillämplig handbok för utförandet, enligt kontrakt med
organisationen och på avgift-för-tjänstbasis, av analyser av prover från
stationer för radionuklidövervakning. De laboratorier som anges i tabell
2-B i bilaga 1 till detta protokoll och som är lämpligt utrustade skall, vid
behov, också tas i anspråk av tekniska sekretariatet för att utföra
ytterligare analys av prover från stationer för radionuklidövervakning.
Med verkställande rådets samtycke kan ytterligare laboratorier certifieras
av tekniska sekretariatet för att utföra rutinmässiga analyser av prover
från manuella övervakningsstationer vid behov. Alla certifierade
laboratorier skall tillhandahålla internationella datacentret resultaten av
analyserna och skall därvid uppfylla de tekniska och driftsmässiga krav
som anges i handboken för radionuklidövervakning och det
internationella utbytet av radionukliddata.

D. HYDROAKUSTISK ÖVERVAKNING

12. Varje part åtar sig att samarbeta i ett internationellt utbyte av
hydroakustiska data för att medverka i kontrollen av efterlevnaden av
detta fördrag. I samarbetet skall ingå upprättande och drift av ett globalt
nät av hydroakustiska övervakningsstationer. Stationerna skall förse
internationella datacentret med data i enlighet med överenskomna
förfaranden.

13. Nätet av hydroakustiska stationer skall bestå av de stationer som
anges i tabell 3 i bilaga 1 till detta protokoll och skall omfatta totalt sex
hydrofon- och fem T-fasstationer. Stationerna skall uppfylla de tekniska
och driftsmässiga krav som anges i handboken för hydroakustisk
övervakning och det internationella utbytet av hydroakustiska data.

E. ÖVERVAKNING AV INFRALJUD

14. Varje part åtar sig att samarbeta i ett internationellt utbyte av data
avseende infraljud för att medverka i kontrollen av efterlevnaden av detta
fördrag. I samarbetet skall ingå upprättande och drift av ett globalt nät av
stationer för övervakning av infraljud. Stationerna skall förse
internationella datacentret med data i enlighet med överenskomna
förfaranden.

15. Nätet av infraljudstationer skall bestå av de stationer som anges i
tabell 4 i bilaga 1 till detta protokoll och skall omfatta totalt 60 stationer.
Dessa stationer skall uppfylla de tekniska och driftsmässiga krav som
anges i handboken för infraljudövervakning och det internationella
utbytet av data avseende infraljud.

F. INTERNATIONELLA DATACENTRETS UPPGIFTER

16. Internationella datacentret skall motta, insamla, bearbeta, analysera,
rapportera om och arkivera data från de anläggningar som ingår i
internationella övervakningssystemet, inbegripet resultaten av analyser
som utförs vid certifierade laboratorier.

17. De förfaranden och kriterier för standardiserad prövning av händelser
som internationella datacentret skall tillämpa vid utförandet av sina
överenskomna uppgifter, särskilt vad gäller framställning av
standardiserade rapporter och för tillhandahållande av ett standard-
sortiment av tjänster till parterna, skall fastställas i handboken för
internationella datacentret och successivt utvecklas. De förfaranden och
kriterier som förberedande kommissionen inledningsvis skall ha
utformat, skall godkännas av konferensen vid dess första session.

Internationella datacentrets standardiserade produkter

18. Internationella datacentret skall rutinmässigt tillämpa automatiska
bearbetningsmetoder och interaktiv mänsklig analys av rådata från
internationella övervakningssystemet för att framställa och arkivera
standardiserade produkter från internationella datacentret på alla parters
vägnar. Dessa produkter skall tillhandahållas parterna kostnadsfritt och
inte föregripa de slutliga bedömningarna av en händelses natur, vilket
skall förbli parternas ansvar, och innefatta följande:

a) Integrerade förteckningar över alla signaler som detekterats av
internationella övervakningssystemet och standardiserade förteckningar
och bulletiner över händelser, inbegripet de värden med tillhörande
osäkerhet som beräknas för varje händelse som lokaliserats av
internationella datacentret, grundade på en uppsättning standard-
parametrar.

b) Standardiserade bulletiner över prövade händelser härrörande från
internationella datacentrets tillämpning på varje händelse av
standardiserade kriterier för prövning av händelser, varvid skall användas
de karakteriseringsparametrar som anges i bilaga 2 till detta protokoll,
allt i syfte att karakterisera, framhäva i standardiserade bulletinen över
händelser och därmed utsortera händelser som anses vara förenliga med
naturliga fenomen eller icke-nukleära mänskligt förorsakade fenomen.
Den standardiserade bulletinen över händelser skall för varje händelse
numeriskt ange till vilken grad ifrågavarande händelse uppfyller eller inte
uppfyller kriterierna för prövning av händelser. Vid tillämpningen av

standardiserad prövning av händelser skall internationella datacentret
tillämpa både globala och kompletterande prövningskriterier för att i
förekommande fall ta hänsyn till regionala variationer. Internationella
datacentret skall successivt förbättra sin tekniska kapacitet i takt med att
erfarenhet förvärvas vid driften av det internationella övervaknings-
systemet.

c) Översikter som sammanfattar data mottagna och arkiverade av
internationella datacentret, internationella datacentrets produkter och hur
internationella övervakningssystemet och internationella datacentret
fullgjort sina uppgifter samt deras status i driftshänseende.

d) Utdrag eller delar av internationella datacentrets standardiserade
produkter enligt a - c, utvalda på begäran av en enskild part.

19. På begäran av organisationen eller av en part skall internationella
datacentret utan kostnad för parterna utföra särskilda studier för att
tillhandahålla fördjupad teknisk granskning genom expertanalys av data
från internationella övervakningssystemet för att förbättra de uppskattade
värdena för de standardiserade parametrarna för signaler och händelser.

Internationella datacentrets tjänster till parterna

20. Internationella datacentret skall tillhandahålla parterna öppen, lika,
läglig och bekväm tillgång till alla rådata och bearbetade data från
internationella övervakningssystemet, alla produkter från internationella
datacentret och alla andra data från internationella övervakningssystemet
som finns i internationella datacentrets arkiv eller, via internationella
datacentret, i arkiv i internationella övervakningssystemets anläggningar.
Metoderna till stöd för tillträdet till och tillhandahållandet av data skall
inbegripa följande tjänster:

a) Automatisk och regelbunden förmedling till en part av
internationella datacentrets produkter eller det urval av dessa som parten
har gjort och, på begäran, partens urval av data från internationella
övervakningssystemet.

b) Tillhandahållande av data eller produkter som framtagits som svar
på särskilda framställningar av parterna om framtagning av data och
produkter ur internationella datacentrets arkiv och arkiv i internationella
övervakningssystemets anläggningar, inbegripet tillträde till internatio-
nella datacentrets databas på interaktiv elektronisk väg.

c) Biträde till enskilda parter, på deras begäran och kostnadsfritt för
rimliga insatser, med teknisk expertanalys av data från internationella
övervakningssystemet och andra relevanta data som den begärande
parten tillhandahåller, för att hjälpa den berörda parten att identifiera
källan till enskilda händelser. Resultatet av varje sådan teknisk analys

skall anses vara en produkt framställd av den begärande parten men skall
finnas tillgänglig för alla parter.

De tjänster från internationella datacentret som anges i a och b ovan skall
kostnadsfritt göras tillgängliga för varje part. Omfattningen och formatet
av data skall anges i handboken för internationella datacentret.

Nationell prövning av händelser

21. Internationella datacentret skall på begäran av en part på vilken som
helst av sina standardprodukter och på regelbunden och automatisk basis
tillämpa nationella kriterier för prövning av händelser som den parten har
uppställt och tillhandahålla den parten resultaten av sådan analys. Denna
tjänst skall utföras kostnadsfritt för den begärande parten. Resultatet av
sådana nationella förfaranden för prövning av händelser skall anses vara
en produkt framställd av den begärande parten.

Tekniskt bistånd

22. Internationella datacentret skall där så krävs lämna tekniskt bistånd
till enskilda parter enligt följande:

a) Formulera deras kravspecifikationer för urval och prövning av
data och produkter.

b) Vid internationella datacentret installera, kostnadsfritt för den
begärande parten för rimliga insatser, datoralgoritmer eller mjukvara som
parten själv tillhandahåller för att beräkna nya parametrar för signaler
och händelser som inte återfinns i handboken för internationella
datacentret, varvid resultatet skall anses vara produkter framställda av
den begärande parten.

c) Biträda parterna med att utveckla kapacitet för att motta, bearbeta
och analysera data från internationella övervakningssystemet vid ett
nationellt datacenter.

23. Internationella datacentret skall fortlöpande övervaka och rapportera
om driftsläget vid de anläggningar som ingår i internationella
övervakningssystemet, kommunikationssystemen och i sina egna
databehandlingssystem. Det skall omedelbart meddela de ansvariga om
driften i någon del inte skulle uppfylla de överenskomna prestanda som
anges i tillämplig handbok.

DEL II

INSPEKTION PÅ PLATSEN

A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Förfarandena i denna del skall tillämpas i enlighet med de
bestämmelser för inspektion på platsen som anges i artikel IV.

2. En inspektion på platsen skall genomföras i det område där den
händelse inträffat som föranlett framställningen om inspektion.

3. Inspektionsområdet skall vara sammanhängande och dess storlek inte
överstiga 1000 km2. Inget linjärt avstånd större än 50 km får förekomma
i någon riktning.

4. En inspektion på platsen skall inte vara längre än 60 dagar räknat från
den dag då framställning därom godkänts i enlighet med artikel IV punkt
46, men kan förlängas med högst 70 dagar i enlighet med artikel IV
punkt 49.

5. Om det inspektionsområde som anges i inspektionsmandatet omfattar
mer än en parts territorium eller annat område under mer än en stats
jurisdiktion eller kontroll, skall bestämmelserna om inspektion på platsen
på lämpligt sätt tillämpas på var och en av de berörda parterna.

6. I de fall inspektionsområdet står under den inspekterade partens
jurisdiktion eller kontroll men är beläget på en annan parts territorium,
eller när tillträdet från platsen för inresa till inspektionsområdet kräver
genomfart genom en annan parts territorium, skall den inspekterade
parten utöva rättigheterna och fullgöra skyldigheterna avseende dessa
inspektioner i enlighet med detta protokoll. I sådant fall skall den part på
vars territorium inspektionsområdet är beläget underlätta inspektionen
och tillhandahålla nödvändigt biträde för att göra det möjligt för
inspektionsgruppen att utföra sina uppgifter på ett lägligt och effektivt
sätt. Parter genom vilkas territorier genomfart erfordras för att nå fram
till inspektionsområdet, skall underlätta sådan genomfart.

7. I de fall inspektionsområdet står under den inspekterade partens
jurisdiktion eller kontroll men är beläget på en annan stats territorium,
vilken stat inte är part i fördraget, skall den inspekterade parten vidta alla
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inspektionen kan utföras i
enlighet med detta protokoll. En part som under sin jurisdiktion eller
kontroll har ett eller flera områden på en stats territorium som inte är part
i detta fördrag, skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
den stat på vars territorium inspektionsområdet är beläget, accepterar
inspektörer och inspektionsassistenter som är utsedda för den parten. Om

en inspekterad part inte kan säkerställa tillträde, skall den visa att den
vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillträde.

8. I de fall inspektionsområdet är beläget på en parts territorium men står
under jurisdiktion eller kontroll av en stat som inte är part i detta fördrag,
skall den parten vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs av en
inspekterad part och en part på vars territorium inspektionsområdet är
beläget för att utan förfång för folkrättsliga regler och sedvana säkerställa
att inspektionen på platsen kan utföras i enlighet med detta protokoll. Om
parten inte kan säkerställa tillträde till inspektionsområdet, skall den visa
att den har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillträde
utan förfång för folkrättsliga regler och sedvana.

9. Inspektionsgruppens storlek skall begränsas till vad som är nödvändigt
för att på ett fullgott sätt fullgöra inspektionsmandatet. Det totala antalet
medlemmar av inspektionsgruppen som befinner sig på den inspekterade
partens territorium vid varje given tidpunkt skall, utom vid borrning, inte
överstiga 40 personer. Ingen medborgare i den part som gjort
framställningen eller den inspekterade parten får ingå i
inspektionsgruppen.

10. Generaldirektören skall fastställa inspektionsgruppens storlek och
utvälja gruppens medlemmar från förteckningen över inspektörer och
inspektionsassistenter med hänsyn till omständigheterna för varje
framställning.

11. Den inspekterade parten skall tillhandahålla eller låta tillhandahålla
inspektionsgruppen nödvändiga tjänster och förnödenheter såsom
kommunikationsutrustning, tolktjänst, transporter, arbetsutrymmen,
förläggning, måltider och sjukvård.

12. Den inspekterade parten skall inom rimlig tid efter inspektionens
avslutande erhålla ersättning av organisationen för alla sina utgifter,
inbegripet dem som anges i punkterna 11 och 49 avseende
inspektionsgruppens uppehälle och verksamhet på den inspekterade
partens territorium.

13. Förfaranden för genomförandet av inspektioner på platsen skall
närmare fastställas i handboken för inspektion på platsen.

B. PERMANENTA ARRANGEMANG

Utnämning av inspektörer och inspektionsassistenter

14. En inspektionsgrupp kan bestå av inspektörer och inspektions-
assistenter. En inspektion på platsen skall endast utföras av kvalificerade
inspektörer som särskilt har utsetts för detta ändamål. De kan biträdas av
särskilt utsedda inspektionsassistenter såsom teknisk och administrativ
personal, luftfartygsbesättningar och tolkar.

15. Inspektörer och inspektionsassistenter skall nomineras för utnämning
av parterna, eller i fråga om tekniska sekretariatets personal av
generaldirektören, på grundval av sin sakkunskap och erfarenhet av
relevans för syftet och funktionerna när det gäller inspektion på platsen.
De nominerade personerna skall på förhand godkännas av parterna i
enlighet med punkt 18.

16. Varje part skall senast 30 dagar efter detta fördrags ikraftträdande för
denna part meddela generalsekreteraren namn, födelsedatum, kön,
tjänsteställning, kvalifikationer och yrkeserfarenhet för de personer som
den parten föreslår för utnämning till inspektörer och inspektions-
assistenter.

17. Senast 60 dagar efter detta fördrags ikraftträdande skall tekniska
sekretariatet skriftligen tillställa alla parter en preliminär förteckning
upptagande namn, nationalitet, födelsedatum, kön och tjänsteställning för
de inspektörer och inspektionsassistenter som generaldirektören och
parterna föreslår bli utnämnda samt en beskrivning av deras
kvalifikationer och yrkeserfarenhet.

18. Varje part skall omedelbart erkänna mottagandet av den preliminära
förteckningen över inspektörer och inspektionsassistenter som föreslagits
för utnämning. Varje inspektör eller inspektionsassistent som är upptagen
i denna förteckning skall anses vara godkänd, såvida inte en part senast
30 dagar efter erkännandet av mottagandet av förteckningen skriftligen
förklarar att vederbörande inte godkänns. Parten kan ange skälet för sin
invändning. Om en part inte godkänner en föreslagen inspektör eller
inspektionsassistent, skall denne inte företa eller delta i inspektions-
verksamhet på platsen på denna parts territorium eller på någon annan
plats som står under dess jurisdiktion eller kontroll. Tekniska
sekretariatet skall omedelbart bekäfta mottagandet av meddelandet om
invändningen.

19. Närhelst generaldirektören eller en part föreslår tillägg till eller
ändringar i förteckningen över inspektörer och inspektionsassistenter,
skall dessa inspektörer och inspektionsassistenter utses på samma sätt
som anges beträffande den preliminära förteckningen. Varje part skall
utan dröjsmål meddela tekniska sekretariatet, om en inspektör eller
inspektionsassistent som den nominerat inte längre kan tjänstgöra som
sådan.

20. Tekniska sekretariatet skall hålla förteckningen över inspektörer och
inspektionsassistenter aktuell och underrätta alla parter om tillägg till
eller ändringar i förteckningen.

21. En part som begär inspektion på platsen får föreslå att en inspektör ur
förteckningen över inspektörer och inspektionsassistenter tjänar som dess
observatör i enlighet med artikel IV punkt 61.

22. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 23 skall en part när som
helst ha rätt att resa invändning mot en redan godkänd inspektör eller
inspektionsassistent. Parten skall skriftligen underrätta tekniska
sekretariatet om sin invändning och kan ange skälet till denna. Sådan
invändning skall träda i kraft 30 dagar efter det att tekniska sekretariatet
har mottagit meddelande därom. Tekniska sekretariatet skall omedelbart
bekräfta mottagandet av meddelandet om invändningen och informera
den part som gjort invändningen och den part som gjort nomineringen,
om vilken dag inspektören eller inspektionsassistenten skall upphöra att
vara utsedd för den förstnämnda parten.

23. En part som har meddelats om att en inspektion skall genomföras,
skall inte försöka få någon av de inspektörer eller inspektionsassistenter
som upptas i inspektionsmandatet avlägsnad från inspektionsgruppen.

24. Det antal inspektörer och inspektionsassistenter som godkänts av en
part måste vara tillräckligt stort för att möjliggöra att ett lämpligt antal
inspektörer och inspektionsassistenter finns tillgängliga. Om general-
direktören anser att en parts vägran att godkänna föreslagna inspektörer
eller inspektionsassistenter förhindrar att ett tillräckligt stort antal
inspektörer och inspektionsassistenter blir utsedda eller på annat sätt
hindrar att syftena med en inspektion på platsen effektivt uppnås skall
han hänskjuta frågan till verkställande rådet.

25. Varje inspektör som står upptagen i förteckningen över inspektörer
och inspektionsassistenter skall erhålla tillämplig utbildning. Sådan
utbildning skall tillhandahållas av tekniska sekretariatet i enlighet med de
förfaranden som anges i handboken för inspektion på platsen. Tekniska
sekretariatet skall i samförstånd med parterna samordna ett
utbildningsschema för inspektörerna.

Immunitet och privilegier

26. Efter godkännandet av den preliminära förteckningen över inspek-
törer och inspektionsassistenter enligt punkt 18 eller med senare
ändringar enligt punkt 19 skall varje part vara skyldig att, i enlighet med
sina nationella förfaranden och på ansökan av en inspektör eller
inspektionsassistent, utfärda inrese- och utreseviseringar och/eller transit-
viseringar, som är giltiga flera gånger, och andra erforderliga dokument
för att göra det möjligt för varje inspektör och inspektionsassistent att
resa in i och uppehålla sig på partens territorium för det uteslutande
syftet att genomföra inspektionsverksamhet. Varje part skall utfärda den
nödvändiga viseringen eller resedokumenten för detta ändamål senast 48
timmar efter mottagandet av ansökan härom eller omedelbart vid
inspektionsgruppens ankomst till platsen för inresa på partens
territorium. Dessa dokument skall gälla så länge som är nödvändigt för
att göra det möjligt för inspektören eller inspektionsassistenterna att
uppehålla sig på den inspekterade partens territorium för det uteslutande
syftet att genomföra inspektionsverksamheten.

27. För att effektivt kunna utföra sina uppgifter skall
inspektionsgruppens medlemmar medges den immunitet och de
privilegier som anges i styckena a - i nedan. Immunitet och privilegier
skall beviljas inspektionsgruppens medlemmar för detta fördrags skull
och inte för vederbörandes personliga fördel. De skall medges sådan
immunitet och sådana privilegier för hela perioden mellan ankomsten till
och avresan från den inspekterade partens territorium och därefter med
avseende på handlingar som utförts tidigare under utövandet av deras
officiella funktioner.

a) Inspektionsgruppens medlemmar skall medges den okränkbarhet
som diplomatiska företrädare åtnjuter enligt artikel 29 i
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961.

b) Bostäder och kontorslokaler som disponeras av den
inspektionsgrupp som utför inspektionsverksamhet enligt detta fördrag,
skall medges samma okränkbarhet och skydd som diplomatiska
företrädares lokaler åtnjuter enligt artikel 30.1 i Wienkonventionen om
diplomatiska förbindelser.

c) Inspektionsgruppens handlingar och skriftväxling, inbegripet
protokoll, skall åtnjuta samma okränkbarhet som den som medges för
alla handlingar och all skriftväxling tillhörande diplomatiska företrädare
enligt artikel 30.2 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.
Inspektionsgruppen skall ha rätt att använda kryptering i sina
förbindelser med tekniska sekretariatet.

d) Prover och godkänd utrustning som medförs av
inspektionsgruppens medlemmar skall med förbehåll för bestämmelserna
i detta fördrag vara okränkbara och befriade från alla tullavgifter. Farliga
prover skall transporteras i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

e) Inspektionsgruppens medlemmar skall medges samma immunitet
som tillkommer diplomatiska företrädare enligt artikel 31.1 - 3 i
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

f) Inspektionsgruppens medlemmar som utför föreskriven
verksamhet enligt detta fördrag, skall medges samma befrielse från
avgifter och skatter som medges diplomatiska företrädare enligt artikel
34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

g) Inspektionsgruppens medlemmar skall tillåtas att till den
inspekterade partens territorium utan erläggande av tullavgifter eller
liknande avgifter införa artiklar för personligt bruk med undantag av
artiklar vars import eller export är förbjuden i lag eller kontrollerad
genom karantänsbestämmelser.

h) Inspektionsgruppens medlemmar skall medges samma lättnader i
fråga om valuta och växling som de som åtnjuts av företrädare för
främmande regeringar vid tillfälliga besök i tjänsten.

i) Inspektionsgruppens medlemmar får inte ägna sig åt någon
yrkesmässig eller kommersiell verksamhet för personlig vinning på den
inspekterade partens territorium.

28. Vid passering genom territorium tillhörigt andra parter än den
inspekterade parten skall inspektionsgruppens medlemmar medges
samma immunitet och privilegier som diplomatiska företrädare åtnjuter
enligt artikel 40.1 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.
Handlingar och skriftväxling, inbegripet protokoll, samt prover och
godkänd utrustning som medförs av dem skall medges den immunitet
och de privilegier som anges i punkt 27 c och d.

29. Med förbehåll för sin immunitet och sina privilegier skall
inspektionsgruppens medlemmar vara skyldiga att följa lagar och
bestämmelser i den inspekterade parten och så långt detta är förenligt
med inspektionsmandatet vara skyldiga att inte blanda sig i den
inspekterade partens inre angelägenheter. Om den inspekterade parten
anser att den immunitet och de privilegier som anges i detta protokoll har
missbrukats, skall konsultationer hållas mellan parten och
generaldirektören för att avgöra om sådant missbruk har ägt rum och, om
så fastställs ha varit fallet, för att förhindra upprepning av sådant
missbruk.

30. Inspektionsgruppens medlemmars immunitet kan hävas av
generaldirektören i de fall denne anser att immuniteten skulle hindra
rättvisans gång och att den kan hävas utan skada för genomförandet av
bestämmelserna i detta fördrag. Hävandet måste alltid göras uttryckligen.

31. Observatörer skall medges samma immunitet och privilegier som
medlemmar av inspektionsgruppen enligt detta avsnitt med undantag för
dem som medges enligt punkt 27 d.

Platser för inresa

32. Varje part skall utse sina platser för inresa och lämna tekniska
sekretariatet erforderlig information senast 30 dagar efter detta fördrags
ikraftträdande för parten. Dessa platser för inresa skall vara sådana att
inspektionsgruppen inom 24 timmar kan nå varje inspektionsområde från
åtminstone en av dem. Tekniska sekretariatet skall meddela samtliga
parter var platserna för inresa är belägna. Platser för inresa får också
tjäna som platser för utresa.

33. Varje part får ändra sina platser för inresa genom att meddela
tekniska sekretariatet sådan ändring. Ändringar skall träda i kraft 30

dagar efter det att tekniska sekretariatet mottagit meddelande därom för
att möjliggöra att alla parter vederbörligen underrättas.

34. Om tekniska sekretariatet anser att antalet platser för inresa är
otillräckligt för att medge ett lägligt genomförande av inspektionen eller
att ändringar avseende dessa platser som föreslagits av en part skulle
förhindra ett sådant lägligt genomförande av inspektioner skall
sekretariatet inleda samråd med den berörda parten för att lösa
problemet.

Arrangemang för användning av icke-reguljärt luftfartyg

35. När det av tidsskäl inte är möjligt att komma till platsen för inresa
med reguljärt flyg, får en inspektionsgrupp använda icke-reguljärt flyg.
Varje part skall senast 30 dagar efter detta fördrags ikraftträdande för den
parten meddela tekniska sekretariatet numret på det permanenta
diplomatiska landningstillståndet för icke-reguljärt luftfartyg som
transporterar en inspektionsgrupp och den nödvändiga inspektions-
utrustningen. Färdvägen skall gå i etablerade internationella flygleder
som har avtalats mellan parten och tekniska sekretariatet som grundval
för sådant diplomatiskt landningstillstånd.

Godkänd inspektionsutrustning

36. Konferensen skall vid sin första session granska och godkänna en
förteckning över utrustning som får användas vid inspektion på platsen.
Varje part får lämna förslag till införande av utrustning i förteckningen.
Föreskrifterna för användning av utrustningen enligt handboken för
inspektion på platsen skall beakta de säkerhets- och sekretessaspekter
som är tillämpliga där utrustningen förmodas bli använd.

37. Utrustningen som skall användas vid inspektion på platsen skall bestå
av grundutrustning för den inspektionsverksamhet och de metoder som
anges i punkt 69 samt den extra utrustning som är nödvändig för ett
effektivt genomförande av inspektion på platsen inom givna tidsramar.

38. Tekniska sekretariatet skall tillse att alla typer av godkänd utrustning
är tillgänglig för inspektion på platsen när så erfordras. När utrustning
behövs för en inspektion på platsen skall tekniska sekretariatet på veder-
börligt sätt certifiera att denna har kalibrerats, underhållits och skyddats.
För att underlätta den inspekterade partens kontroll av utrustningen på
platsen för inresa skall tekniska sekretariatet tillhandahålla dokumen-
tation för och plombera utrustningen som intyg på certifieringen.

39. All utrustning som innehas permanent skall förvaras av tekniska
sekretariatet. Tekniska sekretariatet skall ansvara för att sådan utrustning
underhålls och kalibreras.

40. När så är lämpligt skall tekniska sekretariatet avtala med parter om
arrangemang för att tillhandahålla utrustning som är upptagen i

förteckningen. Dessa parter skall ansvara för underhållet och
kalibreringen av utrustningen.

C. FRAMSTÄLLNING OM INSPEKTION PÅ PLATSEN,
INSPEKTIONSMANDAT OCH ANMÄLAN AV INSPEKTION

Framställning om inspektion på platsen

41. I enlighet med artikel IV punkt 37 skall en framställning om
inspektion på platsen innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) De uppskattade geografiska och vertikala koordinaterna för
platsen för den händelse som föranlett framställningen med angivande av
möjlig felmarginal.

b) Föreslagen avgränsning av det område som skall inspekteras,
utmärkt på en karta och i överensstämmelse med punkterna 2 och 3.

c) Den part eller de parter som skall inspekteras eller uppgift om att
det område som skall inspekteras, eller del av detta, inte står under någon
stats jurisdiktion eller kontroll.

d) Den troliga miljö i vilken den händelse inträffat som föranlett
framställningen.

e) Den beräknade tidpunkten för den händelse som föranlett
framställningen med angivande av möjlig felmarginal.

f) Alla data som framställningen grundas på.

g) I förekommande fall personuppgifter för den observatör som
föreslås.

h) Resultaten av ett samråds- och klarläggandeförfarande enligt
artikel IV eller en förklaring, om detta är relevant, av skälen till att ett
sådant förfarande inte har genomförts.

Inspektionsmandat

42. Mandatet för en inspektion på platsen skall innehålla följande:

a) Verkställande rådets beslut rörande framställningen om inspektion
på platsen.

b) Namnet på den part eller de parter som skall inspekteras eller en
uppgift om att inspektionsområdet, eller en del därav, inte står under
någon stats jurisdiktion eller kontroll.

c) Inspektionsområdets belägenhet och avgränsning utmärkt på en
karta med hänsyn tagen till all information som låg till grund för
framställningen och all annan tillgänglig teknisk information i samråd
med den begärande parten.

d) Inspektionsgruppens planerade typer av verksamhet i inspektions-
området.

e) Den plats för inresa inspektionsgruppen avser använda.

f) I förekommande fall platser för genomfart eller baser.

g) Namnet på inspektionsgruppens chef.

h) Namnen på inspektionsgruppens medlemmar.

i) I förekommande fall den föreslagna observatörens namn.

j) En förteckning över den utrustning som avses användas i
inspektionsområdet.

Om ett beslut av verkställande rådet enligt artikel IV punkt 46 - 49
föranleder en ändring av inspektionsmandatet, får generaldirektören på
lämpligt sätt ändra mandatet i fråga om styckena d, h och j.
Generaldirektören skall omedelbart meddela den inspekterade parten
varje sådan ändring.

Anmälan av inspektion

43. Generaldirektörens meddelande enligt artikel IV punkt 55 skall
innehålla följande uppgifter:

a) Inspektionsmandatet.

b) Dag och beräknad tidpunkt för inspektionsgruppens ankomst till
platsen för inresa.

c) Transportmedel för ankomst till platsen för inresa.

d) I tillämpliga fall numret på det permanenta diplomatiska
landningstillståndet för icke-reguljärt luftfartyg.

e) En förteckning över utrustning som generaldirektören anmodar
den inspekterade parten att ställa till inspektionsgruppens förfogande för
användning i inspektionsområdet.

44. Den inspekterade parten skall erkänna mottagandet av
generaldirektörens meddelande senast tolv timmar efter mottagandet.

D. ÅTGÄRDER FÖRE INSPEKTION

Inresa till den inspekterade partens territorium, verksamhet vid platsen
för inresa och förflyttning till inspektionsområdet

45. Inspekterad part som har mottagit meddelande om inspektions-
gruppens ankomst skall tillse att inspektionsgruppen omedelbart får
inresa på dess territorium.

46. Om icke-reguljärt luftfartyg används för resa till platsen för inresa
skall tekniska sekretariatet genom den nationella myndigheten förse den
inspekterade parten med en färdplan för luftfartygets väg från det sista
flygfältet före inpasseringen i den partens luftrum till platsen för inresa
minst sex timmar före den planerade avfärden från det flygfältet.
Färdplanen skall anmälas i enlighet med Internationella civila
luftfartsorganisationens (ICAO) förfaranden för civila luftfartyg.
Tekniska sekretariatet skall i färdplanens anmärkningskolumn ange det
permanenta diplomatiska landningstillståndets nummer och vederbörlig
beteckning för identifiering av luftfartyget som inspektionsluftfartyg. Om
ett militärt luftfartyg används, skall tekniska sekretariatet på förhand
begära tillstånd från den inspekterade parten att inpassera i dess luftrum.

47. Senast tre timmar före inspektionsgruppens beräknade avresa från det
sista flygfältet före inpassering i den inspekterade partens luftrum skall
den inspekterade parten tillse att den i enlighet med punkt 46 anmälda
färdplanen har blivit godkänd så att inspektionsgruppen kan anlända till
platsen för inresa vid den beräknade ankomsttiden.

48. Vid behov skall inspektionsgruppens chef och den inspekterade
partens representant avtala om plats för en bas samt en färdplan från
platsen för inresa till basen och, om så erfordras, till inspektionsområdet.

49. Den inspekterade parten skall i den utsträckning tekniska sekretariatet
begär det tillhandahålla eller låta tillhandahålla parkeringsplats,
säkerhetsskydd, service och bränsle för inspektionsgruppens luftfartyg på
platsen för inresa och, vid behov, vid basen och inspektionsområdet.
Luftfartyget skall inte åläggas landningsavgifter, avreseskatt och
liknande avgifter. Bestämmelserna i denna punkt skall också gälla för
luftfartyg som används för överflygning vid inspektion på platsen.

50. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 51 skall den inspekterade
parten inte företa några inskränkningar i inspektionsgruppens rätt att till
partens territorium medföra godkänd utrustning som står i överens-
stämmelse med inspektionsmandatet eller att använda denna i enlighet
med bestämmelserna i fördraget och detta protokoll.

51. Utan att det skall inverka på den i punkt 54 angivna tidsramen skall
den inspekterade parten ha rätt att i närvaro av medlemmar av inspek-
tionsgruppen på platsen för inresa kontrollera att utrustningen har
godkänts och certifierats i enlighet med punkt 38. Den inspekterade
parten får utesluta utrustning som inte överensstämmer med inspektions-
mandatet eller inte har godkänts och certifierats i enlighet med punkt 38.

52. Omedelbart efter ankomsten till platsen för inresa och utan att det
skall inverka på den i punkt 54 angivna tidsramen skall
inspektionsgruppens chef för den inspekterade partens representant
uppvisa inspektionsmandatet och en preliminär inspektionsplan,
uppgjord av inspektionsgruppen, vari skall anges den verksamhet som
gruppen skall utföra. Inspektionsgruppen skall orienteras av
representanter för den inspekterade parten med hjälp av kartor och andra
relevanta handlingar. Orienteringen skall inbegripa naturliga
terrängförhållanden av betydelse, säkerhets- och sekretessfrågor samt
logistiska arrangemang för inspektionen. Den inspekterade parten får
ange platser inom inspektionsområdet som den anser sakna samband med
inspektionens syfte.

53. Efter orienteringen före inspektionen skall inspektionsgruppen, om så
erfordras, modifiera den preliminära inspektionsplanen med
hänsynstagande till den inspekterade partens kommentarer. Den
modifierade inspektionsplanen skall göras tillgänglig för den
inspekterade partens representant.

54. Den inspekterade parten skall göra allt som står i dess makt för att
lämna biträde och tillse att inspektionsgruppen, den godkända utrustning
som anges i punkterna 50 - 51 samt bagaget på ett säkert sätt förs från
platsen för inresa till inspektionsområdet senast 36 timmar efter
ankomsten till platsen för inresa, såvida inte någon annan tid har avtalats
inom den tidsram som anges i punkt 57.

55. För att bekräfta att det område till vilket inspektionsgruppen har förts
motsvarar det i inspektionsmandatet angivna inspektionsområdet, skall
inspektionsgruppen ha rätt att använda godkänd utrustning för
lägesbestämning. Den inspekterade parten skall biträda inspektions-
gruppen i denna uppgift.

E. GENOMFÖRANDE AV INSPEKTION

Allmänna regler

56. Inspektionsgruppen skall utföra sina uppgifter i enlighet med
bestämmelserna i fördraget och detta protokoll.

57. Inspektionsgruppen skall inleda sin inspektionsverksamhet i
inspektionsområdet snarast möjligt och i intet fall senare än 72 timmar
efter ankomsten till platsen för inresa.

58. Inspektionsgruppens verksamhet skall organiseras så att ett effektivt
genomförande av dess uppgifter inom givna tidsramar säkerställs med
minsta möjliga olägenhet för den inspekterade parten och störning för
inspektionsområdet.

59. I de fall då den inspekterade parten har anmodats enligt punkt 43 e
eller under inspektionens lopp att tillhandahålla utrustning för
användning av inspektionsgruppen i inspektionsområdet, skall den
inspekterade parten tillmötesgå denna begäran så långt den kan.

60. Under inspektion på platsen skall inspektionsgruppen bl.a. ha
följande rättigheter och skyldigheter:

a) Rätt att bestämma hur inspektionen skall fortskrida i enlighet med
inspektionsmandatet och med beaktande av varje åtgärd som den
inspekterade parten vidtar i överensstämmelse med bestämmelserna om
gradvist tillträde.

b) Rätt att vid behov modifiera inspektionsplanen för att säkerställa
ett effektivt genomförande av inspektionen.

c) Skyldighet att ta hänsyn till den inspekterade partens
rekommendationer och föreslagna modifieringar av inspektionsplanen.

d) Rätt att begära klarlägganden i samband med oklarheter som kan
uppstå under inspektionen.

e) Skyldighet att uteslutande använda sådana metoder som anges i
punkt 69 och avhålla sig ifrån verksamhet som saknar relevans för
inspektionens syfte. Gruppen skall insamla och dokumentera sådana
fakta som sammanhänger med inspektionens syfte men varken söka efter
eller dokumentera information som klart saknar samband med detta syfte.
Allt material som insamlas och senare befinns vara ovidkommande skall
återlämnas till den inspekterade parten.

f) Skyldighet att beakta och i sin rapport medta data och förklaringar
om arten av den händelse som har föranlett framställningen om
inspektion som den inspekterade parten tillhandahåller från sitt nationella
övervakningsnät och från andra källor.

g) Skyldighet att på dess begäran tillhandahålla den inspekterade
parten kopior av den information och de data som insamlats i
inspektionsområdet.

h) Skyldighet att respektera den inspekterade partens sekretess-,
säkerhets- och hälsoföreskrifter.

61. Under inspektion på platsen skall den inspekterade parten bl.a. ha
följande rättigheter och skyldigheter:

a) Rätt att när som helst lämna rekommendationer till inspektions-
gruppen om möjlig modifiering av inspektionsplanen.

b) Rättighet och skyldighet att ställa en representant till förfogande
för att upprätthålla förbindelse med inspektionsgruppen.

c) Rätt att ha representanter som medföljer inspektionsgruppen när
den utför sina uppgifter och observera all inspektionsverksamhet som
gruppen utför. Detta får inte försena eller på annat sätt hindra
inspektionsgruppen i utförandet av dess uppgifter.

d) Rätt att tillhandahålla ytterligare information och att begära
insamling och dokumentering av ytterligare fakta som den anser vara
relevanta för inspektionen.

e) Rätt att undersöka alla fotografiska produkter och mätresultat
liksom prover och att behålla alla fotografier eller delar därav som visar
känsliga platser som saknar samband med inspektionens syfte. Den
inspekterade parten skall ha rätt att erhålla kopior av alla fotografiska
produkter och mätresultat. Den inspekterade parten skall ha rätt att
behålla fotografiska original och negativ och att lägga fotografier eller
delar därav under gemensam försegling inom sitt territorium. Den
inspekterade parten skall ha rätt att tillhandahålla sin egen kameraman
för att ta stillbilder och videofilm på begäran av inspektionsgruppen. I
annat fall skall dessa uppgifter utföras av medlemmar av
inspektionsgruppen.

f) Rätt att från sitt nationella övervakningsnät och från andra källor
tillhandahålla inspektionsgruppen data och förklaringar om arten av den
händelse som har föranlett framställningen om inspektion.

g) Skyldighet att förse inspektionsgruppen med sådana
klarlägganden som kan behövas för att lösa oklarheter som kan uppstå
under inspektionens förlopp.

Samband

62. Inspektionsgruppens medlemmar skall ha rätt att under hela den tid
som en inspektion på platsen pågår hålla samband sinsemellan och med
tekniska sekretariatet. För detta ändamål får de använda sin egen
vederbörligen godkända och certifierade utrustning med den inspekterade
partens samtycke i den mån den inspekterade parten inte ger dem tillgång
till andra telekommunikationsmedel.

Observatör

63. I enlighet med artikel IV punkt 61 skall den begärande parten hålla
samband med tekniska sekretariatet för att samordna observatörens
ankomst till samma plats för inresa eller bas som inspektionsgruppen
inom skälig tid efter dennas ankomst.

64. Observatören skall ha rätt att under hela inspektionen hålla samband
med den begärande partens ambassad i den inspekterade parten eller, om
ambassad saknas, med den begärande parten själv.

65. Observatören skall ha rätt att anlända till inspektionsområdet och ha
tillträde till och inom inspektionsområdet i den utsträckning som den
inspekterade parten medger.

66. Observatören skall ha rätt att lämna rekommendationer till
inspektionsgruppen under hela inspektionen.

67. Inspektionsgruppen skall under hela inspektionen hålla observatören
informerad om inspektionens genomförande och vad som framkommit.

68. Under hela inspektionen skall den inspekterade parten tillhandahålla
eller låta tillhandahålla för observatören nödvändiga tjänster och
förnödenheter liknande dem som inspektionsgruppen åtnjuter enligt
punkt 11. Alla kostnader i samband med observatörens vistelse på den
inspekterade partens territorium skall bäras av den begärande parten.

Inspektionsverksamhet och metoder

69. Vid inspektion får följande verksamhet utföras och metoder användas
i enlighet med bestämmelserna om gradvist tillträde, om insamling,
hantering och analys av prover samt om överflygning:

a) Lägesbestämning från luften och på marken för att bekräfta
inspektionsområdets avgränsning och fastställa koordinater för däri
befintliga platser till stöd för inspektionsverksamheten.

b) Visuella iakttagelser, videoupptagning, stillbildsfotografering och
multispektral bildupptagning, inbegripet mätningar med infrarött ljus, på
och under markytan och från luften för att söka efter anomalier eller
artefakter.

c) Mätning av radioaktivitetsnivåer över, på och under markytan
genom övervakning av gammastrålning och energiupplösande analyser
från luften och på eller under markytan för att söka efter och identifiera
strålningsanomalier.

d) Upptagning av fasta, flytande och gasformiga prover i miljön
över, på och under markytan och analys av dem för att upptäcka
anomalier.

e) Passiv seismologisk övervakning av efterskalv för att lokalisera
undersökningsområdet och underlätta fastställandet av en händelses art.

f) Resonansseismometri och aktiv seismisk undersökning för att söka
efter och lokalisera underjordiska anomalier, däribland håligheter och
skikt av sprängsten.

g) Kartläggning av magnetfält och gravitationsfält, markpenetrerande
radar och mätning av elektrisk ledningsförmåga på markytan och från
luften, beroende på vad som är lämpligast, för att upptäcka anomalier
eller artefakter.

h) Borrning för att erhålla radioaktiva prover.

70. Upp till 25 dagar efter godkännandet av en inspektion på platsen i
enlighet med artikel IV punkt 46 skall inspektionsgruppen ha rätt att
utföra all den verksamhet och använda alla de metoder som uppräknas i
punkt 69 a - e. Efter godkännande av fortsättning av inspektionen i
enlighet med artikel IV punkt 47 skall inspektionsgruppen ha rätt att
utföra all den verksamhet och använda alla de metoder som uppräknas i
punkt 69 a - g. Inspektionsgruppen får endast utföra borrningar efter
godkännande av verkställande rådet enligt artikel IV punkt 48. Om
inspektionsgruppen begär förlängning av inspektionstiden enligt artikel
IV punkt 49, skall den i sin framställning ange vilka av de i punkt 69
uppräknade verksamheterna och metoderna den avser utföra för att kunna
fullgöra sitt mandat.

Överflygningar

71. Inspektionsgruppen skall ha rätt att företa en överflygning av
inspektionsområdet under en inspektion på platsen i syfte att
tillhandahålla inspektionsgruppen en allmän orientering om
inspektionsområdet, att begränsa och optimera platserna för inspektion
från marken samt att underlätta insamlingen av bevisfakta med
användning av utrustning som anges i punkt 79.

72. Överflygningen skall företas så snart som det är praktiskt möjligt.
Den totala tiden för överflygningen av inspektionsområdet får inte
överstiga tolv timmar.

73. Ytterligare överflygningar med användning av utrustning som anges i
punkterna 79 och 80 får företas om den inspekterade parten så medger.

74. Det område som skall täckas av överflygningar får inte sträcka sig
utanför inspektionsområdet.

75. Den inspekterade parten skall ha rätt att meddela inskränkningar eller
i undantagsfall och med skälig motivering förbud mot överflygning av
känsliga platser som saknar samband med inspektionens syfte.
Inskränkningarna kan gälla flyghöjd, antal passager och cirklingar, tiden
för stillastående i luften, typen av luftfartyg, antalet inspektörer ombord
samt typen av mätningar eller observationer. Om inspektionsgruppen
anser att inskränkningarna eller förbuden mot överflygning av känsliga
platser kan hindra fullgörandet av dess mandat, skall den inspekterade
parten göra varje skälig ansträngning för att tillhandahålla alternativa
inspektionssätt.

76. Överflygningar skall utföras enligt en vederbörligen inlämnad och
godkänd färdplan i enlighet med regler och föreskrifter för lufttrafiken i
den inspekterade parten. Den inspekterade partens flygsäkerhetsbestäm-
melser skall strikt iakttas under all flygverksamhet.

77. Vid överflygningar skall landning normalt tillåtas endast för
mellanlandning eller påfyllning av bränsle.

78. Överflygningar skall utföras på de av inspektionsgruppen begärda
höjder som är förenliga med den verksamhet som skall utföras,
siktförhållandena samt lufttrafiks- och säkerhetsbestämmelserna i den
inspekterade parten och dennas rätt att skydda känslig information som
saknar samband med inspektionens syften. Överflygningar skall utföras
upp till en högsta höjd av 1500 meter över markytan.

79. Vid överflygning enligt punkterna 71 och 72 får följande utrustning
användas ombord på luftfartyget:

a) Kikare.

b) Utrustning för passiv lägesbestämning.

c) Videokameror.

d) Handburna stillbildskameror.

80. För alla ytterligare överflygningar enligt punkt 73 får inspektörer
ombord på luftfartyget även använda bärbar, lätt installerad utrustning
för:

a) Multispektral (inbegripet infraröd) bildupptagning.

b) Gammaspektroskopi.

c) Kartläggning av magnetfält.

81. Överflygningar skall företas med ett relativt långsamt luftfartyg med
fasta eller roterande vingar. Luftfartyget skall tillåta en vid och
obehindrad överblick över den underliggande markytan.

82. Den inspekterade parten skall ha rätt att tillhandahålla sitt eget
luftfartyg med besättning, i förväg utrustat på lämpligt sätt enligt de
tekniska krav som anges i tillämplig handbok. I annat fall skall
luftfartyget tillhandahållas eller inhyras av tekniska sekretariatet.

83. Om luftfartyget tillhandahålls eller inhyrs av tekniska sekretariatet,
skall den inspekterade staten ha rätt att undersöka luftfartyget för att
förvissa sig om att det är försett med godkänd inspektionsutrustning.
Denna undersökning skall vara avslutad inom den tidsram som anges i
punkt 57.

84. Personalen ombord på luftfartyget skall bestå av:

a) Det minsta antal besättningsmedlemmar som är förenligt med ett
säkert framförande av luftfartyget.

b) Högst fyra av inspektionsgruppens medlemmar.

c) Högst två representanter för den inspekterade parten.

d) I förekommande fall en observatör, under förutsättning att den
inspekterade parten lämnat sitt medgivande.

e) En tolk i mån av behov.

85. Förfarandena för genomförande av överflygningar skall närmare
anges i handboken för inspektion på platsen.

Gradvist tillträde

86. Inspektionsgruppen skall ha rätt att tillträda inspektionsområdet i
enlighet med bestämmelserna i fördraget och detta protokoll.

87. Den inspekterade parten skall ge tillträde inom inspektionsområdet i
enlighet med den tidsram som anges i punkt 57.

88. Den inspekterade partens rättigheter och skyldigheter skall i enlighet
med artikel IV punkt 57 samt punkt 86 härovan inbegripa följande:

a) Rätt att vidta åtgärder för att skydda känsliga anläggningar och
platser i enlighet med detta protokoll.

b) Skyldighet att, när tillträdet inom inspektionsområdet är föremål
för inskränkningar, göra varje skälig ansträngning för att tillgodose
kraven i inspektionsmandatet genom alternativa medel. Lösning av
frågor

rörande en eller flera aspekter av inspektionen får inte fördröja eller störa
inspektionsgruppens utförande av annan verksamhet som ingår i
inspektionen.

c) Rätt att fatta det slutliga beslutet rörande varje tillträde för
inspektionsgruppen med beaktande av sina skyldigheter enligt detta
fördrag och bestämmelserna om gradvist tillträde.

89. Den inspekterade parten skall i enlighet med artikel IV punkt 57 b
och punkt 88 a ovan ha rätt att i hela inspektionsområdet vidta åtgärder
för att skydda känsliga anläggningar och platser och att förhindra att
sekretessbelagd information som saknar samband med inspektionens
syfte röjs. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta följande:

a) Övertäckning av känsliga föremål, förråd och utrustning.

b) Inskränkning av uppmätningar av radionuklidaktivitet och
radioaktiv strålning till att avse fastställande av närvaro eller frånvaro av
de strålningstyper och energier som är relevanta för inspektionens syfte.

c) Inskränkning av upptagning av eller analys av prover till att avse
fastställande av närvaro eller frånvaro av radioaktiva eller andra
produkter som är relevanta för inspektionens syfte.

d) Reglering av tillträdet till byggnader och andra installationer i
enlighet med punkterna 90 och 91.

e) Förklaring av platser som platser med inskränkt tillträde enligt
punkterna 92 - 96.

90. Tillträde till byggnader och andra installationer skall uppskjutas till
efter det att fortsättning av inspektionen på platsen har godkänts i
enlighet med artikel IV punkt 47, utom vad gäller tillträde till byggnader
och andra installationer som hyser ingången till en gruva, andra
utgrävningar eller större håligheter som inte kan nås på annat sätt. För
sådana byggnader och installationer skall inspektionsgruppen endast ha
rätt till genomgång, på sätt som anges av den inspekterade parten, för att
gå in i sådana gruvor, håligheter eller andra utgrävningar.

91. Om inspektionsgruppen efter det att inspektionens fortsättning har
godkänts enligt artikel IV punkt 47 på ett trovärdigt sätt visar för den
inspekterade parten att tillträde till byggnader och andra installationer är
nödvändigt för att fullgöra inspektionsmandatet och att de nödvändiga
verksamheterna för vilka tillstånd givits i mandatet inte har kunnat
utföras utifrån, skall inspektionsgruppen ha rätt att erhålla tillträde till
sådana byggnader eller andra installationer. Inspektionsgruppens chef
skall begära tillträde till en viss byggnad eller installation och ange syftet
med detta tillträde, exakta antalet inspektörer samt vilken verksamhet
som avses utföras. Formerna för tillträde skall förhandlas mellan inspek

tionsgruppen och den inspekterade parten. Den inspekterade parten skall
ha rätt att meddela inskränkningar eller, i undantagsfall och med skälig
motivering, förbud mot tillträde till byggnader och andra installationer.

92. Varje plats förklarad som plats med inskränkt tillträde enligt punkt 89
e får inte vara större än fyra kvadratkilometer. Den inspekterade parten
har rätt att förklara upp till 50 kvadratkilometer som platser med
inskränkt tillträde. Om mer än en plats förklaras som plats med inskränkt
tillträde, skall det vara ett avstånd på minst 20 meter mellan varje sådan
plats. Varje plats med inskränkt tillträde skall ha klart definierade och
tillgängliga gränser.

93. Storleken, läget och gränserna för platser med inskränkt tillträde skall
meddelas inspektionsgruppens chef senast när inspektionsgruppen söker
tillträde till ett område som inrymmer sådan plats helt eller delvis.

94. Inspektionsgruppen skall ha rätt att utplacera utrustning och vidta
andra åtgärder som är nödvändiga för att utföra sin inspektion fram till
gränsen för en plats med inskränkt tillträde.

95. Inspektionsgruppen skall tillåtas att visuellt observera alla öppna
områden inom platsen med inskränkt tillträde från gränsen till denna.

96. Inspektionsgruppen skall göra varje skälig ansträngning för att
fullgöra inspektionsmandatet utanför de platser som är förklarade som
platser med inskränkt tillträde innan den begär tillträde till sådana platser.
Om inspektionsgruppen när som helst på ett trovärdigt sätt visar den
inspekterade parten att de nödvändiga verksamheterna som tillåts i
mandatet inte har kunnat utföras utifrån och att tillträde till en plats med
inskränkt tillträde är nödvändig för att fullgöra mandatet, skall några
medlemmar av inspektionsgruppen medges tillträde för att utföra
bestämda uppgifter på denna plats. Den inspekterade parten skall ha rätt
att dölja eller på annat sätt skydda känslig utrustning, föremål och
material som saknar samband med inspektionens syfte. Antalet
inspektörer skall begränsas till det minimum som är nödvändigt för att
genomföra de uppgifter som hänför sig till inspektionen. Formerna för
sådant tillträde skall förhandlas mellan inspektionsgruppen och den
inspekterade parten.

Insamling, hantering och analys av prover

97. Med förbehåll för bestämmelserna i punkterna 86 - 96 och 98 - 100
skall inspektionsgruppen ha rätt att insamla och från inspektionsområdet
utföra relevanta prover.

98. Närhelst så är möjligt skall inspektionsgruppen analysera prover på
platsen. Representanter för den inspekterade parten skall ha rätt att
närvara när prover analyseras på platsen. På begäran av inspektions-
gruppen skall den inspekterade parten i enlighet med överenskomna

förfaranden lämna biträde för analysen av prover på platsen.
Inspektionsgruppen skall ha rätt att överföra prover för analys utanför
inspektionsområdet i laboratorier som utsetts av organisationen endast
om den visar att den nödvändiga analysen av proverna inte kan utföras på
platsen.

99. Den inspekterade parten skall ha rätt att behålla delar av alla
insamlade prover när de analyseras och får ta duplikatprover.

100. Den inspekterade parten skall ha rätt att begära att alla outnyttjade
prover eller delar därav återlämnas.

101. De utsedda laboratorierna skall utföra kemiska och fysiska analyser
av de prover som överförts för analys utanför inspektionsområdet.
Närmare bestämmelser om sådan analys skall fastställas i handboken för
inspektion på platsen.

102. Generaldirektören skall vara den ytterst ansvarige för provernas
säkerhet, okränkbarhet och bevarande samt för att säkerställa att
sekretessen för prover som överförs för analys utanför inspektions-
området är skyddad. Generaldirektören skall utföra detta i enlighet med
de förfaranden som anges i handboken för inspektion på platsen.
Generaldirektören skall under alla förhållanden göra följande:

a) Upprätta en strikt ordning för insamling, hantering, transport och
analys av prover.

b) Certifiera de laboratorier som har utsetts att utföra olika typer av
analys.

c) Övervaka standardisering av utrustning och förfaranden vid dessa
utsedda laboratorier och mobil analysutrustning och förfaranden.

d) Övervaka kvalitetskontroll och övergripande normer avseende
certifieringen av dessa laboratorier och avseende mobil utrustning och
förfaranden.

e) Bland de utsedda laboratorierna utvälja dem som skall utföra
analytiska eller andra uppgifter avseende särskilda undersökningar.

103. När analys skall utföras utanför inspektionsområdet, skall proverna
analyseras i minst två utsedda laboratorier. Tekniska sekretariatet skall
tillse att analysen utförs snabbt. Proverna skall redovisas av tekniska
sekretariatet och alla oanvända prover eller delar därav skall återlämnas
till tekniska sekretariatet.

104. Tekniska sekretariatet skall sammanställa resultaten av
laboratorieanalyserna av prover som är relevanta för inspektionens syfte.

Generaldirektören skall i enlighet med artikel IV punkt 63 utan dröjsmål
överlämna alla sådana resultat till den inspekterade parten för
kommentarer och därefter till verkställande rådet och till alla andra parter
samt skall inkludera detaljerad information om den utrustning och
metodik som använts av de utsedda laboratorierna.

Utförande av inspektioner i områden som inte står under någon stats
jurisdiktion eller kontroll

105. Vid inspektion på platsen i ett område som inte står under någon
stats jurisdiktion eller kontroll, skall generaldirektören samråda med
lämpliga parter och avtala om transit- eller basplatser för att underlätta
snabb ankomst för inspektionsgruppen till inspektionsområdet.

106. De parter på vars territorier transit- eller basplatser ligger, skall så
långt möjligt bistå med att underlätta inspektionen, däri inbegripet att
transportera inspektionsgruppen, dess bagage och utrustning till
inspektionsområdet och tillhandahålla de tillämpliga tjänster och
förnödenheter som anges i punkt 11. Organisationen skall ersätta de
parter som lämnar bistånd för alla uppkomna kostnader.

107. Med förbehåll för verkställande rådets godkännande får
generaldirektören förhandla om permanenta arrangemang med parter för
att underlätta biträde i fall av inspektion på platsen i område som inte står
under någon stats jurisdiktion eller kontroll.

108. I de fall där en eller flera parter har genomfört en undersökning av
en oklar händelse i ett område som inte står under någon stats
jurisdiktion eller kontroll, innan framställning görs om inspektion på
platsen i det området, kan alla resultat av en sådan undersökning tas i
beaktande av verkställande rådet vid dess överläggningar enligt artikel
IV.

Åtgärder efter inspektion

109. När inspektionen har genomförts, skall inspektionsgruppen
sammanträda med den inspekterade partens representant för att granska
inspektionsgruppens preliminära resultat och klarlägga eventuella
oklarheter. Inspektionsgruppen skall tillhandahålla den inspekterade
partens representant sina preliminära resultat i skriftlig form enligt en
standardmodell tillsammans med en förteckning över alla prover och
annat material som insamlats från inspektionsområdet enligt punkt 98.
Dokumentet skall undertecknas av inspektionsgruppens chef. För att
ange att han eller hon har tagit del av dokumentets innehåll skall den
inspekterade partens representant kontrasignera dokumentet. Mötet skall
vara slutfört senast 24 timmar efter inspektionens avslutning.

Avresa

110. När åtgärderna efter inspektionen har avslutats, skall
inspektionsgruppen och observatören snarast möjligt lämna den
inspekterade partens territorium. Den inspekterade parten skall göra allt
som står i dess makt för att bistå och tillse att inspektionsgruppen, dess
utrustning och bagage på ett säkert sätt förs till platsen för utresa. Om
inte annat har överenskommits mellan den inspekterade parten och
inspektionsgruppen, skall platsen för utresa vara densamma som platsen
för inresa.

DEL III FÖRTROENDESKAPANDE ÅTGÄRDER

1. Varje part skall i enlighet med artikel IV punkt 68 på frivillig basis
underrätta tekniska sekretariatet om varje kemisk explosion för vilken
används 300 ton eller mer av TNT-ekvivalent sprängmedel detonerad
som en enda explosion någonstans på dess territorium eller på någon
plats som står under dess jurisdiktion eller kontroll. Om möjligt skall
sådan underrättelse lämnas i förväg. Den skall inbegripa uppgifter om
plats, tidpunkt, kvantitet och typ av använt sprängmedel samt
sprängningens konfiguration och avsedda syfte.

2. Varje part skall på frivillig basis så snart som möjligt efter detta
fördrags ikraftträdande lämna tekniska sekretariatet information, och
därefter årligen aktualisera denna, om sin nationella användning av alla
andra kemiska explosioner med en sprängstyrka överstigande den som
erhålls från 300 ton TNT. För att biträda tekniska sekretariatet med att
klarlägga varifrån varje sådan händelse härrör som upptäckts av
internationella övervakningssystemet skall parten särskilt söka
tillhandahålla följande uppgifter:

a) Det geografiska läget för platserna där sprängningarna har sitt
ursprung.

b) Vilket slags verksamhet som föranleder dem och den allmänna
profilen och frekvensen av sådana sprängningar.

c) Varje annan relevant uppgift om sådan finns tillgänglig.

3. En part får på frivillig och ömsesidigt godtagbar basis inbjuda
representanter för tekniska sekretariatet eller för andra parter att besöka
sådana platser inom dess territorium som avses i punkterna 1 och 2.

4. I syfte att kalibrera det internationella övervakningssystemet får
parterna ta kontakt med tekniska sekretariatet för att utföra kemiska
kalibreringssprängningar eller för att tillhandahålla relevant information
om kemiska sprängningar som planeras för andra syften.

BILAGA 1 TILL PROTOKOLLET

Tabell 1-A Förteckning över de seismologiska stationer som ingår i det
primära nätet

Ansvarig stat
Plats
Latitud
Longitud
Typ

1

Argentina
PLCA
Paso Flores
40.7 S
70.6 V
3-K
2
Australien
WRA
Warramunga, NT
19.9 S
134.3 Ö
gruppering
3
Australien
ASAR
Alice Springs, NT
23.7 S
133.9 Ö
gruppering
4
Australien
STKA
Stephens Creek, SA
31.9 S
141.6 Ö
3-K
5
Australien
MAW
Mawson, Antarktis
67.6 S
62.9 Ö
3-K
6
Bolivia
LPAZ
La Paz
16.3 S
68.1 V
3-K
7
Brasilien
BDFB
Brasilia
15.6 S
48.0 V
3-K
8
Canada
ULMC
Lac du Bonnet, Man.
50.2 N
95.9 V
3-K
9
Canada
YKAC
Yellowknife
N.W.T.
62.5 N
114.6 V
gruppering
10
Canada
SCH
Schefferville,
Quebec
54.8 N
66.8 V
3-K
11
Centralafri-
kanska
republiken
BGCA
Bangui
05.2 N
18.4 Ö
3-K
12
Kina
HAI
Hailar
49.3 N
119.7 Ö
3-K > gruppering
13
Kina
LZH
Lanzhou
36.1 N
103.8 Ö
3-K > gruppering
14
Colombia
XSA
El Rosal
04.9 N
74.3 V
3-K
15
Elfenbens-
kusten
DBIC
Dimbroko
06.7 N
04.9 V
3-K
16
Egypten
LXEG
Luxor
26.0 N
33.0 Ö
gruppering
17
Finland

FINES
Lahti
61.4 N
26.1 Ö
gruppering
18
Frankrike

PPT
Tahiti
17.6 S
149.6 V
3-K
19
Tyskland
GEC2
Freyung
48.9 N
13.7 Ö
gruppering
20
ännu ej
bestämd
ännu ej bestämd
ännu ej
bestämd
ännu ej
bestämd
ännu ej bestämd

21
Iran
(Islamiska
republiken)
THR
Teheran
35.8 N
51.4 Ö
3-K
22
Japan
MJAR
Matsushiro
36.5 N
138.2 Ö
gruppering
23
Kazakstan
MAK
Makanchi
46.8 N
82.0 Ö
gruppering
24
Kenya
KMBO
Kilimambogo
01.1 S
37.2 Ö
3-K
25
Mongoliet
JAVM
Javhlant
48.0 N
106.8 Ö
3-K > gruppering
26
Niger
ny plats

ännu ej
bestämd
ännu ej
bestämd
3-K > gruppering
27
Norge
NAO
Hamar
60.8 N
10.8 Ö
gruppering
28
Norge
ARAO
Karasjok
69.5 N
25.5 Ö
gruppering
29
Pakistan
PRPK
Pari
33.7 N
73.3 Ö
gruppering
30
Paraguay
CPUP
Villa Florida
26.3 S
57.3 V
3-K
31
Republiken
Korea
KSRS
Wonju
37.5 N
127.9 Ö
gruppering
32
Ryska
federationen
KBZ
Khabaz
43.7 N
42.9 Ö
3-K
33
Ryska
federationen
ZAL
Zalesovo
53.9 N
84.8 Ö
3-K > gruppering
34
Ryska
federationen
NRI
Norilsk
69.0 N
88.0 Ö
3-K
35
Ryska
federationen
PDY
Peleduy
59.6 N
112.6 Ö
3-K > gruppering
36
Ryska
federationen
PET
Petropavlovsk-
Kamchatskiy
53.1 N

157.8 Ö
3-K > gruppering
37
Ryska
federationen
USK
Ussuriysk
44.2 N
132.0 Ö
3-K > gruppering
38
Saudiarabien
ny plats
ännu ej
bestämd
ännu ej
bestämd
gruppering

39
Sydafrika
BOSA
Boshof
28.6 S
25.6 Ö
3-K
40
Spanien
ESDC
Sonseca
39.7 N
04.0 V
gruppering
41
Thailand
CMTO
Chiang Mai
18.8 N
99.0 Ö
gruppering
42
Tunisien
THA
Thala
35.6 N
08.7 Ö
3-K
43
Turkiet
BRTR
Belbashi
Grupperingen skall
ev.flyttas till Keskin
39.9 N
32.8 Ö
gruppering

44
Turkmenistan
GEYT
Alibeck
37.9 N
58.1 Ö
gruppering
45
Ukraina
AKASG
Malin
50.4 N
29.1 Ö
gruppering
46
USA
LJTX
Lajitas, TX
29.3 N
103.7 V
gruppering
47
USA
MNV
Mina, NV
38.4 N
118.2 V
gruppering
48
USA
PIWY
Pinedale, WY
42.8 N
109.6 V
gruppering
49
USA
ELAK
Eielson, AK
64.8 N
146.9 V
gruppering
50
USA
VNDA
Vanda, Antarktis
77.5 S
161.9 Ö
3-K

Förklaring: 3-K > gruppering: Anger att anläggningen kan börja sin
verksamhet i
internationella övervakningssystemet som en trekomponentstation och senare
byggas ut till seismometergruppering.

Tabell 1-B Förteckning över de seismologiska stationer som ingår i det
sekundära
nätet

Ansvarig stat
Plats
Latitud
Longitud
Typ

1
Argentina
CFA
Coronel Fontana
31.6 S
68.2 V
3-K
2
Argentina
USHA
Ushuaia
55.0 S
68.0 V
3-K
3
Armenien
GNI
Garni
40.1 N
44.7 Ö
3-K
4
Australien
CTA
Charters Towers, QLD
20.1 S
146.3 Ö
3-K
5
Australien
FITZ
Fitzroy Crossing, WA
18.1 S
125.6 Ö
3-K
6
Australien
NWAO
Narrogin, WA
32.9 S
117.2 Ö
3-K
7
Bangladesh
CHT
Chittagong
22.4 N
91.8 Ö
3-K
8
Bolivia
SIV
San Ignacio
16.0 S
61.1 V
3-K
9
Botswana
LBTB
Lobatse
25.0 S
25.6 Ö
3-K
10
Brasilien
PTGA
Pitinga
0.7 S
60.0 V
3-K
11
Brasilien
RGNB
Rio Grande do Norte
6.9 S
37.0 V
3-K
12
Canada
FRB
Iqaluit, N.W.T.
63.7 N
68.5 V
3-K
13
Canada
DLBC
Dease Lake, B.C.
58.4 N
130.0 V
3-K
14
Canada
SADO
Sadowa, Ont.
44.8 N
79.1 V
3-K
15
Canada
BBB
Bella Bella, B.C.
52.2 N
128.1 V
3-K
16
Canada
MBC
Mould Bay, N.W.T.
76.2 N
119.4 V
3-K
17
Canada
INK
Inuvik, N.W.T.
68.3 N
133.5 V
3-K
18
Chile
RPN
Påskön
27.2 S
109.4 V
3-K
19
Chile
LVC
Limon Verde
22.6 S
68.9 V
3-K
20
Kina
BJT
Baijiatuan
40.0 N
116.2 Ö
3-K

21
Kina
KMI
Kunming
25.2 N
102.8 Ö
3-K
22
Kina
SSE
Sheshan
31.1 N
121.2 Ö
3-K
23
Kina
XAN
Xi''''an
34.0 N
108.9 Ö
3-K
24
Cooköarna
RAR
Rarotonga
21.2 S
159.8 V
3-K
25
Costa Rica
JTS
Las Juntas de Abangares
10.3 N
85.0 V
3-K
26
Tjeckien
VRAC
Vranov
49.3 N
16.6 Ö
3-K
27
Danmark
SFJ
Søndre Strømfjord,
Grönland
67.0 N
50.6 V
3-K
28
Djibouti
ATD
Arta Tunnel
11.5 N
42.9 Ö
3-K
29
Egypten
KEG
Kottamya
29.9 N
31.8 Ö
3-K
30
Etiopien
FURI
Furi
8.9 N
38.7 Ö
3-K
31
Fiji
MSVF
Monasavu, Viti Levu
17.8 S
178.1 Ö
3-K
32
Frankrike
NOUC
Port Laguerre, Nya
Kaledonien
22.1 S
166.3 Ö
3-K
33
Frankrike
KOG
Kourou, Franska Guyana
5.2 N
52.7 V
3-K
34
Gabon
BAMB
Bambay
1.7 S
13.6 Ö
3-K
35
Tyskland/Syd
afrika
---
SANAE Station,
Antarktis
71.7 S
2.9 V
3-K
36
Grekland
IDI
Anogia, Kreta
35.3 N
24.9 Ö
3-K
37
Guatemala
RDG
Rabir
15.0 N
90.5 V
3-K
38
Island
BORG
Borgarnes
64.8 N
21.3 V
3-K
39
ännu ej
bestämd
ännu ej bestämd
ännu ej
bestämd
ännu ej
bestämd
ännu ej bestämd
40
Indonesien
PACI
Cibinong, Jawa Barat
6.5 S
107.0 Ö
3-K
41
Indonesien
JAY
Jayapura, Irian Jaya
2.5 S
140.7 Ö
3-K
42
Indonesien
SWI
Sorong, Irian Jaya
0.9 S
131.3 Ö
3-K
43
Indonesien
PSI
Parapat, Sumatra
2.7 N
98.9 Ö
3-K
44
Indonesien
KAPI
Kappang, Sulawesi
Selatan
5.0 S
119.8 Ö
3-K

45
Indonesien
KUG
Kupang, Nusatenggara
Timur
10.2 S
123.6 Ö
3-K
46
Iran
(Islamiska
republiken)
KRM
Kerman
30.3 N
57.1 Ö
3-K
47
Iran
(Islamiska
republiken)
MSN
Masjed-e-Soleyman
31.9 N
49.3 Ö
3-K
48
Israel
MBH
Eilath
29.8 N
34.9 Ö
3-K
49
Israel
PARD
Parod
32.6 N
35.3 Ö
gruppering
50
Italien
ENAS
Enna, Sicilien
37.5 N
14.3 Ö
3-K
51
Japan
JNU
Ohita, Kyushu
33.1 N
130.9 Ö
3-K
52
Japan
JOW
Kunigami, Okinawa
26.8 N
128.3 Ö
3-K
53
Japan
JHJ
Hachijojima, Izuöarna
33.1 N
139.8 Ö
3-K
54
Japan
JKA
Kamikawa-asahi,
Hokkaido
44.1 N
142.6 Ö
3-K
55
Japan
JCJ
Chichijima, Ogasawara
27.1 N
142.2 Ö
3-K
56
Jordanien
---
Ashqof
32.5 N
37.6 Ö
3-K
57
Kazakstan
BRVK
Borovoye
53.1 N
70.3 Ö
gruppering
58
Kazakstan
KURK
Kurchatov
50.7 N
78.6 Ö
gruppering
59
Kazakstan
AKTO
Aktyubinsk
50.4 N
58.0 Ö
3-K
60
Kirgizistan
AAK
Ala-Archa
42.6 N
74.5 Ö
3-K
61
Madagaskar
TAN
Antananarivo
18.9 S
47.6 Ö
3-K
62
Mali
KOWA
Kowa
14.5 N
4.0 V
3-K
63
Mexiko
TEYM
Tepich, Yucatan
20.2 N
88.3 V
3-K
64
Mexiko
TUVM
Tuzandepeti, Veracruz
18.0 N
94.4 V
3-K
65
Mexiko
LPBM
La Paz, Baja California
Sur
24.2 N
110.2 V
3-K
66
Marocko
MDT
Midelt
32.8 N
4.6 V
3-K
67
Namibia
TSUM
Tsumeb
19.1 S
17.4 Ö
3-K

68
Nepal
EVN
Everest
28.0 N
86.8 Ö
3-K
69
Nya Zeeland
EWZ
Erewhon, Sydön
43.5 S
170.9 Ö
3-K
70
Nya Zeeland
RAO
Raoul Island
29.2 S
177.9 V
3-K
71
Nya Zeeland
URZ
Urewera, Nordön
38.3 S
177.1 Ö
3-K
72
Norge
SPITS
Spetsbergen
78.2 N
16.4 Ö
gruppering
73
Norge
JMI
Jan Mayen
70.9 N
8.7 V
3-K
74
Oman
WSAR
Wadi Sarin
23.0 N
58.0 Ö
3-K
75
Papua Nya
Guinea
PMG
Port Moresby
9.4 S
147.2 Ö
3-K
76
Papua Nya
Guinea
BIAL
Bialla
5.3 S
151.1 Ö
3-K
77
Peru
CAJP
Cajamarca
7.0 S
78.0 V
3-K
78
Peru
NNA
Nana
12.0 S
76.8 V
3-K
79
Filippinerna
DAV
Davao, Mindanao
7.1 N
125.6 Ö
3-K
80
Filippinerna
TGY
Tagaytay, Luzon
14.1 N
120.9 Ö
3-K
81
Rumänien
MLR
Muntele Rosu
45.5 N
25.9 Ö
3-K
82
Ryska
federationen
KIRV
Kirov
58.6 N
49.4 Ö
3-K
83
Ryska
federationen
KIVO
Kislovodsk
44.0 N
42.7 Ö
gruppering
84
Ryska
federationen
OBN
Obninsk
55.1 N
36.6 Ö
3-K
85
Ryska
federationen
ARU
Arti
56.4 N
58.6 Ö
3-K
86
Ryska
federationen
SEY
Seymchan
62.9 N
152.4 Ö
3-K
87
Ryska
federationen
TLY
Talaya
51.7 N
103.6 Ö
3-K
88
Ryska
federationen
YAK
Jakutsk
62.0N
129.7 Ö
3-K
89
Ryska
federationen
URG
Urgal
51.1N
132.3 Ö
3-K
90
Ryska
federationen
BIL
Bilibino
68.0 N
166.4 Ö
3-K

91
Ryska
federationen
TIXI
Tiksi
71.6 N
128.9 Ö
3-K
92
Ryska
federationen
YSS
Yuzhno-Sakhalinsk
47.0 N
142.8 Ö
3-K
93
Ryska
federationen
MA2
Magadan
59.6 N
150.8 Ö
3-K
94
Ryska
federationen
ZIL
Zilim
53.9 N
57.0 Ö
3-K
95
Samoa
AFI
Afiamalu
13.9 S
171.8 V
3-K
96
Saudiarabien
RAYN
Ar Rayn
23.6 N
45.6 Ö
3-K
97
Senegal
MBO
Mbour
14.4 N
17.0 V
3-K
98
Salomonöarna
HNR
Honiara, Guadalcanal
9.4 S
160.0 Ö
3-K
99
Sydafrika
SUR
Sutherland
32.4 S
20.8 Ö
3-K
100
Sri Lanka
COC
Colombo
6.9 N
79.9 Ö
3-K
101
Sverige
HFS
Hagfors
60.1 N
13.7 Ö
gruppering
102
Schweiz
DAVOS
Davos
46.8 N
9.8 Ö
3-K
103
Uganda
MBRU
Mbarara
0.4 S
30.4 Ö
3-K
104
Storbritannien
EKA
Eskdalemuir
55.3 N
3.2 V
gruppering
105
USA
GUMO
Guam, Marianerna
13.6 N
144.9 Ö
3-K
106
USA
PMSA
Palmer Station, Antarktis
64.8 S
64.1 V
3-K
107
USA
TKL
Tuckaleechee Caverns,
TN
35.7 N
83.8 V
3-K
108
USA
PFCA
Piñon Flat, CA
33.6 N
116.5 V
3-K
109
USA
YBH
Yreka, CA
41.7 N
122.7 V
3-K
110
USA
KDC
Kodiak Island, AK
57.8 N
152.5 V
3-K
111
USA
ALQ
Albuquerque, NM
35.0 N
106.5 V
3-K
112
USA
ATTU
Attu Island, AK
52.8 N
172.7 Ö
3-K
113
USA
ELK
Elko, NV
40.7 N
115.2 V
3-K

114
USA
SPA
Sydpolen, Antarktis
90.0 S
- -
3-K

115
USA
NEW
Newport, WA
48.3 N
117.1 V
3-K
116
USA
SJG
San Juan, PR
18.1 N
66.2 V
3-K
117
Venezuela
SDV
Santo Domingo
8.9 N
70.6 V
3-K
118
Venezuela
PCRV
Puerto la Cruz
10.2 N
64.6 V
3-K
119
Zambia
LSZ
Lusaka
15.3 S
28.2 Ö
3-K
120
Zimbabwe
BUL
Bulawayo
anges
senare
anges
senare
3-K

Tabell 2-A Förteckning över radionuklidstationer

Ansvarig stat
Plats
Latitud
Longitud
1
Argentina
Buenos Aires
34.0 S
58.0V
2
Argentina
Salta
24.0 S
65.0 V
3
Argentina
Bariloche
41.1 S
71.3 V
4
Australien
Melbourne, VIC
37.5 S
144.6 Ö
5
Australien
Mawson, Antarktis
67.6 S
62.5 Ö
6
Australien
Townsville, QLD
19.2 S
146.8 Ö
7
Australien
Macquarie Island
54.0 S
159.0 Ö
8
Australien
Cocos Islands
12.0 S
97.0 Ö
9
Australien
Darwin, NT
12.4 S
130.7 Ö
10
Australien
Perth, WA
31.9 S
116.0 Ö
11
Brasilien
Rio de Janeiro
22.5 S
43.1 V
12
Brasilien
Recife
8.0 S
35.0 V
13
Kamerun
Douala
4.2 N
9.9 Ö
14
Canada
Vancouver, B.C.
49.3 N
123.2 V
15
Canada
Resolute, N.W.T.
74.7 N
94.9 V
16
Canada
Yellowknife, N.W.T.
62.5 N
114.5 V
17
Canada
St. John''''s, N.L.
47.0 N
53.0 V
18
Chile
Punta Arenas
53.1 S
70.6 V
19
Chile
Hanga Roa, Påskön
27.1 S
108.4 V
20
Kina
Beijing
39.8 N
116.2 Ö
21
Kina
Lanzhou
35.8 N
103.3 Ö
22
Kina
Guangzhou
23.0 N
113.3 Ö
23
Cooköarna
Rarotonga
21.2 S
159.8 V
24
Ecuador
Isla San Cristóbal,
Galapagosöarna
1.0 S
89.2 V
25
Etiopien
Filtu
5.5 N
42.7 Ö
26
Fiji
Nadi
18.0 S
177.5 Ö
27
Frankrike
Papeete, Tahiti
17.0 S
150.0 V
28
Frankrike
Pointe-à-Pitre,
Guadeloupe
17.0 N
62.0 V
29
Frankrike
Réunion
21.1 S
55.6 Ö
30
Frankrike
Port-aux-Français,
Kerguelen
49.0 S
70.0 Ö
31
Frankrike
Cayenne, Franska
Guyana
5.0 N
52.0 V
32
Frankrike
Dumont d''''Urville,
Antarktis
66.0 S
140.0 Ö
33
Tyskland
Schauinsland/Freiburg
47.9 N
7.9 Ö
34
Island
Reykjavik
64.4 N
21.9 V

35
ännu ej
bestämd
ännu ej bestämd
ännu ej
bestämd
ännu ej
bestämd
36
Iran
(Islamiska
republiken)
Teheran
35.0 N
52.0 Ö
37
Japan
Okinawa
26.5 N
127.9 Ö
38
Japan
Takasaki, Gunma
36.3 N
139.0 Ö
39
Kiribati
Kiritimati
2.0 N
157.0 V
40
Kuwait
Kuwait city
29.0 N
48.0 Ö
41
Libyen
Misratah
32.5 N
15.0 Ö
42
Malaysia
Kuala Lumpur
2.6 N
101.5 Ö
43
Mauritanien
Nouakchott
18.0 N
17.0 V
44
Mexiko
Baja California
28.0 N
113.0 V
45
Mongoliet
Ulan Bator
47.5 N
107.0 Ö
46
Nya Zeeland
Chatham Island
44.0 S
176.5 V
47
Nya Zeeland
Kaitaia
35.1 S
173.3 Ö
48
Niger
Bilma
18.0 N
13.0 Ö
49
Norge
Spetsbergen
78.2 N
16.4 Ö
50
Panama
Panama City
8.9 N
79.6 V
51
Papua Nya
Guinea
New Hanover
3.0 S
150.0 Ö
52
Filippinerna
Quezon City
14.5 N
121.0 Ö
53
Portugal
Ponta Delgada, São
Miguel, Azorerna
37.4 N
25.4 V
54
Ryska
federationen
Kirov
58.6 N
49.4 Ö
55
Ryska
federationen
Norilsk
69.0 N
88.0E
56
Ryska
federationen
Peleduy
59.6 N
112.6 Ö
57
Ryska
federationen
Bilibino
68.0 N
166.4 Ö
58
Ryska
federationen
Ussuriysk
43.7 N
131.9 Ö
59
Ryska
federationen
Zalesovo
53.9 N
84.8 Ö
60
Ryska
federationen
Petropavlovsk-
Kamchatskiy
53.1 N
158.8 Ö
61
Ryska
federationen
Dubna
56.7 N
37.3 Ö
62
Sydafrika
Marion Island
46.5 S
37.0 Ö
63
Sverige
Stockholm
59.4 N
18.0 Ö
64
Tanzania
Dar es Salaam
6.0 S
39.0 Ö
65
Thailand
Bangkok
13.8 N
100.5 Ö
66
Storbritannien
BIOT/Chagos-
arkipelagen
7.0 S
72.0 Ö
67
Storbritannien
St. Helena
16.0 S
6.0 V
68
Storbritannien
Tristan da Cunha
37.0 S
12.3 V
69
Storbritannien
Halley, Antarktis
76.0 S
28.0 V
70
USA
Sacramento, CA
38.7 N
121.4 V

71
USA
Sand Point, AK
55.0 N
160.0 V
72
USA
Melbourne, FL
28.3 N
80.6 V
73
USA
Palmer Station, Antarktis
64.5 S
64.0 V
74
USA
Ashland, KS
37.2 N
99.8 V
75
USA
Charlottesville, VA
38.0 N
78.0 V
76
USA
Salchaket, AK
64.4 N
147.1 V
77
USA
Wake Island
19.3 N
166.6 Ö
78
USA
Midwayöarna
28.0 N
177.0 V
79
USA
Oahu, HI
21.5 N
158.0 V
80
USA
Upi, Guam
13.7 N
144.9 Ö

Tabell 2-B Förteckning över radionuklidlaboratorier

Ansvarig stat
Beteckning och plats för laboratoriet
1
Argentina
National Board of Nuclear Regulation
Buenos Aires
2
Australien
Australian Radiation Laboratory
Melbourne, VIC
3
Österrike
Austrian Research Center
Seibersdorf
4
Brasilien
Institute of Radiation Protection and Dosimetry
Rio de Janeiro
5
Canada
Health Canada
Ottawa, Ont.
6
Kina

Peking
7
Finland
Strålsäkerhetscentralen
Helsingfors
8
Frankrike
Atomic Energy Commission
Montlhéry
9
Israel
Soreq Nuclear Research Centre
Yavne
10
Italien
Laboratory of the National Agency for the Protection of the Environment
Rom
11
Japan
Japan Atomic Energy Research Institute
Tokai, Ibaraki
12
Nya Zeeland
National Radiation Laboratory
Christchurch
13
Ryska
federationen
Central Radiation Control Laboratory, Ministry of Defence
Special Verification Service
Moskva
14
Sydafrika
Atomic Energy Corporation
Pelindaba
15
Storbritannien
AWE Blacknest
Chilton
16
USA
McClellan Central Laboratories
Sacramento, CA

Tabell 3 Förteckning över hydroakustiska stationer

Ansvarig
stat
Plats
Latitud
Longitud
Typ

1
Australien
Cape Leeuwin, WA
34.4 S
115.1 Ö
hydrofon

2
Canada
Queen Charlotte Islands,
B.C.
53.3 N
132.5 V
T-fas

3
Chile
Juan Fernandezön
33.7 S
78.8 V
hydrofon

4
Frankrike
Crozetöarna
46.5 S
52.2 Ö
hydrofon

5
Frankrike
Guadeloupe
16.3 N
61.1 V
T-fas

6
Mexiko
Clarionön
18.2 N
114.6 V
T-fas

7
Portugal
Flores
39.3 N
31.3 V
T-fas

8
Storbritannien
BIOT/Chagos-
arkipelagen
7.3 S
72.4 Ö
hydrofon

9
Storbritannien
Tristan da Cunha
37.2 S
12.5 V
T-fas

10
USA
Ascension
8.0 S
14.4 V
hydrofon

11
USA
Wake Island
19.3 N
166.6 Ö
hydrofon

Tabell 4 Förteckning över infraljudstationer

Ansvarig stat
Plats
Latitud
Longitud
1
Argentina
Paso Flores
40.7 S
70.6 V
2
Argentina
Ushuaia
55.0 S
68.0 V
3
Australien
Davis Base, Antarktis
68.4 S
77.6 Ö
4
Australien
Narrogin, WA
32.9 S
117.2 Ö
5
Australien
Hobart, TAS
42.1 S
147.2 Ö
6
Australien
Cocosöarna
12.3 S
97.0 Ö
7
Australien
Warramunga, NT
19.9 S
134.3 Ö
8
Bolivia
La Paz
16.3 S
68.1 V
9
Brasilien
Brasilia
15.6 S
48.0 V
10
Canada
Lac du Bonnet, Man.
50.2 N
95.9 V
11
Kap Verde
Kap Verdeöarna
16.0 N
24.0 V
12
Centralafri-
kanska
republiken
Bangui
5.2 N
18.4 Ö
13
Chile
Påskön
27.0 S
109.2 V
14
Chile
Juan Fernandesön
33.8 S
80.7 V
15
Kina
Peking
40.0 N
116.0 Ö
16
Kina
Kunming
25.0 N
102.8 Ö
17
Elfenbenskusten
Dimbokro
6.7 N
4.9 V
18
Danmark
Dundas, Grönland
76.5 N
68.7 V
19
Djibouti
Djibouti
11.3 N
43.5 Ö
20
Ecuador
Galapagosöarna
0.0 N
91.7 V
21
Frankrike
Marquesasöarna
10.0 S
140.0 V
22
Frankrike
Port LaGuerre, Nya
Kaledonien
22.1 S
166.3 Ö
23
Frankrike
Kerguelen
49.2 S
69.1 Ö
24
Frankrike
Tahiti
17.6 S
149.6 V
25
Frankrike
Kourou, Franska Guyana
5.2 N
52.7 V
26
Tyskland
Freyung
48.9 N
13.7 Ö
27
Tyskland
Georg von Neumayer,
Antarktis
70.6 S
8.4 V
28
ännu ej bestämd
ännu ej bestämd
ännu ej
bestämd
ännu ej
bestämd
29
Iran (Islamiska
republiken)
Teheran
35.7 N
51.4 Ö
30
Japan
Tsukuba
36.0 N
140.1 Ö
31
Kazakstan
Aktyubinsk
50.4 N
58.0 Ö
32
Kenya
Kilimanbogo
1.3 S
36.8 Ö
33
Madagaskar
Antananarivo
18.8 S
47.5 Ö

34
Mongoliet
Javhlant
48.0 N
106.8 Ö
35
Namibia
Tsumeb
19.1 S
17.4 Ö
36
Nya Zeeland
Chatham Island
44.0 S
176.5 V
37
Norge
Karasjok
69.5 N
25.5 Ö
38
Pakistan
Rahimyar Khan
28.2 N
70.3 Ö
39
Palau
Palau
7.5 N
134.5 Ö
40
Papua Nya
Guinea
Rabaul
4.1 S
152.1 Ö
41
Paraguay
Villa Florida
26.3 S
57.3 V
42
Portugal
Azorerna
37.8 N
25.5 V
43
Ryska
federationen
Dubna
56.7 N
37.3 Ö
44
Ryska
federationen
Petropavlovsk-
Kamchatskiy
53.1 N
158.8 Ö
45
Ryska
federationen
Ussuriysk
43.7 N
131.9 Ö
46
Ryska
federationen
Zalesovo
53.9 N
84.8 Ö
47
Sydafrika
Boshof
28.6 S
25.4 Ö
48
Tunisien
Thala
35.6 N
8.7 Ö
49
Storbritannien
Tristan da Cunha
37.0 S
12.3 V
50
Storbritannien
Ascension
8.0 S
14.3 V
51
Storbritannien
Bermuda
32.0 N
64.5 V
52
Storbritannien
BIOT/Chagosarkipelagen
5.0 S
72.0 Ö
53
USA
Eielson, AK
64.8 N
146.9 V
54
USA
Siple Station, Antarktis
75.5 S
83.6 V
55
USA
Windless Bight, Antarktis
77.5 S
161.8 Ö
56
USA
Newport, WA
48.3 N
117.1 V
57
USA
Piñon Flat, CA
33.6 N
116.5 V
58
USA
Midwayöarna
28.1N
177.2 V
59
USA
Hawaii, HI
19.6 N
155.3 V
60
USA
Wake Island
19.3 N
166.6 Ö

BILAGA 2 TILL PROTOKOLLET

Förteckning över parametrar för karakterisering att användas vid
internationella datacentrets standardiserade prövning av händelser

1. Internationella datacentrets kriterier för standardiserad prövning av
händelser skall grundas på de standardiserade parametrarna för
karakterisering av händelser som bestämts under den kombinerade
bearbetningen av data från alla övervakningsteknologierna i internatio-
nella övervakningssystemet. I den standardiserade prövningen av
händelser skall tillämpas både de globala och de kompletterande
prövningskriterierna för att när så krävs beakta regionala variationer.

2. För händelser upptäckta av den seismiska komponenten i internatio-
nella övervakningssystemet kan bl.a. följande parametrar tillämpas:

- Plats för händelsen.
- Djup för händelsen.
- Storleksförhållandet mellan ytvågorna och volymvågorna.
- Signalens frekvensinnehåll.
- Fasernas spektrala storleksförhållanden.
- Den periodiska variationen i spektrat.
- P-vågens första rörelseriktning.
- Källmekanismen.
- De seismiska fasernas relativa styrka.
- Metoder för jämförelse med andra händelser och grupper av
händelser.
- Regionala identifieringsparametrar där så är tillämpligt.

3. För händelser upptäckta av den hydroakustiska komponenten i
internationella övervakningssystemet kan bl.a. följande parametrar
tillämpas:

- Signalens frekvensinnehåll inbegripet hörnfrekvens, bredbandig
energi och genomsnittlig centerfrekvens och bandbredd.
- Signalernas frekvensberoende varaktighet.
- Spektralförhållandet.
- Indikationer på bubbelpulssignaler och bubbelpulsfördröjning.

4. För händelser upptäckta av infraljudkomponenten i internationella
övervakningssystemet kan bl.a. följande parametrar tillämpas:

- Signalens frekvensinnehåll och dispersion.
- Signalens varaktighet.
- Signalens maximala amplitud.

5. För händelser upptäckta av radionuklidkomponenten i internationella
övervakningssystemet kan bl. a. följande parametrar tillämpas:

- Koncentrationen av naturliga och artificiella radionuklider som
regelbundet förekommer i bakgrunden.

- Koncentrationen av särskilda fissions- och aktiveringsprodukter som
avviker från normala observationer.
- Koncentrationsförhållandet mellan olika bestämda fissions- och
aktiveringsprodukter.

Sammanfattning av promemorian

I promemorian behandlas frågan om Sveriges tillträde till ett fördrag om
fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Fördraget antogs den 10
september 1996 av FN:s generalförsamling. Det öppnades för
undertecknande i New York den 24 september 1996. Sverige
undertecknade fördraget samma dag, liksom bl a samtliga de fem
kärnvapenstaterna Frankrike, Förenta staterna, Kina, Ryssland och
Storbritannien. Närmare 150 stater har hittills undertecknat fördraget.
Syftet med fördraget är att totalförbjuda kärnvapenprovsprängningar
och andra kärnsprängningar.
I promemorian föreslås att Sverige ratificerar fördraget.
Genom ett fullständigt förbud mot kärnsprängningar motverkas
utveckling och kvalitativ förbättring av kärnvapen och stoppas utveckling
av avancerade nya typer av kärnvapen. Förbudet inbegriper även
kärnsprängningar för fredliga ändamål.
Genom fördraget skall en internationell kontrollorganisation upprättas i
Wien, Österrike. Kontrollen av fördragets efterlevnad kommer att ske
genom ett internationellt övervakningssystem omfattande seismologisk
övervakning, övervakning av luftburen radioaktivitet, hydroakustisk
övervakning och övervakning av infraljud. Vidare innefattar
kontrollsystemet möjligheter att genomföra inspektion på platsen för att
klarlägga om ev. brott mot fördraget ägt rum. Sverige kommer att delta i
det internationella övervakningssystemet med en station för övervakning
av luftburen radioaktivitet och en seismologisk övervakningsstation.
För att fördraget skall träda i kraft krävs att 44 i fördraget angivna
stater, däribland Sverige, ratificerat det. Fördraget kan tidigast träda i
kraft två år efter det att det öppnats för undertecknande, d v s den 24
september 1998.
Enligt den bedömning som görs i promemorian kräver bestämmelserna
i fördraget författningsändringar för att Sverige skall kunna tillträda
fördraget.
Konventionen förutsätter att inspektioner skall kunna göras i en
konventionsstat efter ett misstänkt brott mot konventionen. Promemorian
innehåller ett förslag om att en särskild lag om inspektioner införs.
Konventionen förutsätter vidare att konventionsstaterna kriminaliserar
brott mot konventionen begånget på en parts jurisdiktionsområde och
dessutom sådant brott begånget av någon som är medborgare i
konventionsstaten i fråga oavsett var det begåtts. Med anledning härav
föreslås dels att en ny straffbestämmelse införs i anslutning till
brottsbalkens bestämmelse om folkrättsbrott i 22 kap., dels att
jurisdiktionsreglerna i 2 kap ändras.
För att tydliggöra Sveriges åtaganden enligt provstoppsavtalet föreslås
en ändring i 3 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Konventionen innehåller vidare bestämmelser om immunitet och
privilegier. Kraven på att dessa uppfylls kan tillgodoses genom ett tillägg
till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Konventionen innehåller också, med anledning av kravet på
kriminalisering, ett åläggande för parterna om samarbete och rättsligt
bistånd. Det bedöms för närvarande inte vara nödvändigt med någon
särskild lagstiftning på grund av detta.
I konventionen uppställs krav på sekretess för uppgifter i vissa fall som
erhålls från organisationen. Det bedöms för närvarande inte vara
nödvändigt med några lagändringar på grund härav.

Promemorians lagförslag
1 Förslag till
Lag om inspektioner i Sverige enligt Förenta nationernas
fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

1 § Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i Förenta
nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar som
kan komma att företas på svenskt territorium eller på någon annan plats
under svensk jurisdiktion.

2 § Regeringen skall utse en myndighet som skall närvara vid en
inspektion och bistå inspektionsgruppen.
Regeringen eller, om regeringen bestämmer det, den myndighet
regeringen utsett att närvara vid inspektionen, skall fatta de beslut som
behövs för att denna skall kunna genomföras. Myndigheten skall
hänskjuta frågor av särskild vikt till regeringen.

3 § Om det, med anledning av en inspektion, skall fattas ett beslut som
kan komma att röra en enskilds rätt skall denne ges tillfälle att yttra sig
innan beslutet fattas. Den enskilde kan begära att frågan skall hänskjutas
till regeringen.
Den enskilde behöver dock inte höras om den tid som står till
förfogande inte medger det eller om ett hörande allvarligt skulle försvåra
inspektionens genomförande.

4 § En inspektion får innefatta
1. att en internationell inspektionsgrupp och observatörer tillsammans
med representanter för en svensk myndighet ges tillträde till område,
anläggning eller byggnad som inte utgör bostad under svensk
jurisdiktion,
2. att inspektionsgruppen tillåts att medföra och använda mätapparatur
och annan teknisk utrustning för insamling av uppgifter,
3. att mätningar utförs, att prover tas från marken och under marken
samt att borrningar kan göras,
4. att överflygningar kan göras i syfte att fotografera eller filma ett
avgränsat område och
5. att prover och uppgifter får föras ut ur landet av inspektionsgruppen
för undersökning och analys.

5 § Polismyndigheten skall lämna det biträde som kan behövas för att
beslut enligt denna lag skall kunna verkställas.

_______________
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2 Förslag till
Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken
dels att 2 kap. 3 § och 22 kap. 7 § skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 22 kap 6 b §, av följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap
3 §
För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som avses i 2 §
efter
svensk lag och vid svensk domstol,
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------
6. om brottet är kapning, sjö- eller
luftfartssabotage, flygplatssabotage, för-
sök till sådana brott, folkrättsbrott,
olovlig befattning med kemiska vapen
eller osann eller ovarsam utsaga inför
en internationell domstol, eller
6. om brottet är kapning, sjö- eller
luftfartssabotage, flygplatssabotage, för-
sök till sådana brott, folkrättsbrott,
olovlig befattning med kemiska vapen,
olovlig kärnsprängning eller förbere-
delse eller försök till sådant brott eller
osann eller ovarsam utsaga inför en
internationell domstol, eller
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------

22 kap
6 b §

Den som deltar i eller på annat sätt
medverkar till utförandet av en
kärnvapenprovsprängning eller någon
annan kärnsprängning dömes, om
gärningen inte är att bedöma som
folkrättsbrott, för olovlig kärnspräng-
ning till fängelse i högst fyra år.
Är brottet grovt, skall dömas till
fängelse i högst tio år eller på livstid.
Vid bedömandet om brottet är grovt
skall särskilt beaktas om gärningen haft
stor betydelse för att kärnsprängningen
kom till stånd eller om gärningen
inneburit fara för människor eller för
egendom av särskild betydenhet.

7 §
För försök, förberedelse eller stämpling till landsförräderi eller landssvek
skall
dömas till ansvar enligt 23 kap. Som stämpling skall även anses att träda i
förbindelse med fienden för att förbereda, möjliggöra eller underlätta att brott
som
nu sagts förövas. För förberedelse eller stämpling under tid, då riket hotas av
krig,
ockupation eller andra fientligheter, skall dömas till ansvar trots att
fientligheterna
inte utbrutit.
Den som underlåter att avslöja landsförräderi eller landssvek skall dömas till
ansvar enligt 23 kap. Till sådant ansvar skall han dömas även om han inte insett

men bort inse att brottet höll på att ske.

För försök eller förberedelse till
olovlig kärnsprängning skall dömas till
ansvar enligt 23 kap.

_______________
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Kärnteknisk verksamhet skall bedri-
vas på sådant sätt att kraven på säkerhet
tillgodoses och de förpliktelser uppfylls
som följer av Sveriges överenskommel-
ser i syfte att förhindra spridning av
kärnvapen och obehörig befattning med
kärnämne och sådant kärnavfall som
utgörs av använt kärnbränsle.
Kärnteknisk verksamhet skall bedri-
vas på sådant sätt att kraven på säkerhet
tillgodoses och de förpliktelser uppfylls
som följer av Sveriges överenskommel-
ser i syfte att förhindra kärnspräng-
ningar, spridning av kärnvapen och
obehörig befattning med kärnämne och
sådant kärnavfall som utgörs av använt
kärnbränsle.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de
föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser skall uppfyllas som ingår i

överenskommelser som avses i första stycket.
Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (1988:220).

_______________
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Bilaga
___________________________________________________________________
Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig
internationell
överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer
___________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------
00. Organisationen för
fördraget om fullständigt
förbud mot kärnspräng-
ningar
Medlemmar i inspek-
tionsgrupp under inspek-
tion
Fördraget den 10 septem-
ber 1996 om fullständigt
förbud mot kärnspräng-
ningar
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------
_______________
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Remissammanställning

Remissinstanser

Följande remissinstanser har anmodats att avge yttrande: Hovrätten för
västra Sverige, Kammarrätten i Sundsvall, Justitiekanslern,
Riksåklagaren, Statsåklagaren för speciella mål, Rikspolisstyrelsen,
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt,
Försvarets forskningsanstalt, Inspektionen för strategiska produkter,
Luftfartsverket, Generaltullstyrelsen, Riksskatteverket, Sprängämnes-
inspektionen, Statens räddningsverk, Överstyrelsen för civil beredskap,
Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion och Sveriges
geologiska undersökningar (SGU).
Följande remissinstanser har beretts tillfälle att avge yttrande: Svenska
gruvföreningen, Svenska kraftverksföreningen, Sveriges industriförbund,
ABB Atom AB, Studsvik AB, Sandvik AB, Sveriges Fredsråd, Svenska
läkare mot kärnvapen, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen,
Svenska Pugwash-gruppen och Svenska FN-förbundet.
Följande remissinstanser har tillstyrkt promemorians förslag helt eller
lämnat de utan erinran eller inte haft några synpunkter: Hovrätten för
Västra Sverige, Kammarrätten i Sundsvall, Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Försvarets radioanstalt, Försvarets forskningsanstalt,
Inspektionen för strategiska produkter, Luftfartsverket, Generaltull-
styrelsen, Sprängämnesinspektionen, Statens räddningsverk, Över-
styrelsen för civil beredskap, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärn-
kraftinspektion och Svenska kraftverksföreningen.
Följande remissinstanser har avstått från att avge yttrande: Svenska
gruvföreningen, Sveriges industriförbund, ABB Atom AB, Studsvik AB,
Sandvik AB, Sveriges Fredsråd, Svenska läkare mot kärnvapen, Svenska
Freds- och skiljedomsföreningen och Svenska FN-förbundet. Stats-
åklagaren för speciella mål har anmält förhinder för att avge yttrande då
myndigheten erhållit remissen omedelbart före myndighetens
nedläggning.

Godkännande av fördraget

Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i den delen tillstyrker eller
har ingen erinran mot ett svenskt godkännande av fördraget.

Lagen om inspektioner m.m.

Försvarets radioanstalt konstaterar i sitt tillstyrkande att en inspektions-
regim principiellt kan vara känslig för myndigheten då den disponerar ett
antal hemliga anläggningar. Försvarets radioanstalt finner dock att
fördragstexten och protokoll innehåller effektiva spärrar mot missbruk av
inspektionsregimen för andra syften än fördragets och därför inget att
erinra.
Justitiekanslern anför beträffande den föreslagna inspektionslagen
sammanfattningsvis bl.a. följande. Ett beslut om inspektion fattas av det
verkställande rådet inom den organisation som skall upprättas enligt
fördraget. Närmare beslut om inspektionens genomförande fattas enligt
promemorians förslag av regeringen eller den myndighet som regeringen
utser. Om ett svenskt företag, som bedriver helt legal tillverkning av
kärnbränsle, skulle bli föremål för en inspektion kan det tänkas att
företaget går med på det endast under vissa förutsättningar för att inte
riskera att företagshemligheter avslöjas. Företaget hänskjuter frågan till
regeringen i syfte att få gehör för sina synpunkter men regeringen är mån
om att leva upp till sina internationella åtaganden och låter genomföra
inspektionen. Enligt artikel 6 i den europeiska konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna m.m., som gäller som svensk lag, skall en
enskild vars civila rättigheter berörs vara berättigad till prövning av sin
sak vid domstol. Det är här fråga om ett ingrepp i en enskilds
förfoganderätt över sin fasta egendom och det remitterade förslaget berör
en fråga som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen och att det inte utan
vidare kan antas att det är en fråga om en rättighet som inte avses i artikel
6 i konventionen. Justitiekanslern ifrågasätter om rättsprövningsinstitutet
erbjuder en lösning på dessa frågor och efterlyser en närmare analys av
saken. Justitiekanslern erinrar om bestämmelsen i 6 § lagen (1994:118)
om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot
kemiska vapen som föreskriver att vid tillämpningen skall särskilt
beaktas intresset av att skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet
och företagshemligheter.
Justitiekanslern ifrågasätter avslutningsvis om inte den föreslagna
lagen innebär en överlåtelse av myndighetsutövning enligt 10 kap. 5 §
fjärde stycket regeringsformen, då promemorians lagförslag synes bygga
på att ett beslut om inspektion fattas på det internationella planet och att
det senare åligger regeringen eller en myndighet att se till att inspek-
tionen kan genomföras. Justitiekanslern har inte något att erinra mot den
föreslagna lösningen men vill erinra om att ett riksdagsbeslut fordrar
kvalificerad majoritet.
Rikspolisstyrelsen har förordat att lagen det i lagen preciseras att en
begäran om polishandräckning enligt lagen skall kunna göras endast av
regeringen eller den myndighet som regeringen utsett enligt 2 §.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har ifrågasatt om inte
inspektion av bostäder borde kringgärdas med andra skyddsbestämmelser
i stället för att undantas från inspektion. SGU har vidare anfört att
uttrycket sprängning av kärnladdning borde ersätta uttrycket kärn-
sprängning eftersom kärnsprängningar pågår i kärnkraftverk och univer-
sitetens forskningsanläggningar.

Ändringarna i brottsbalken

Riksåklagaren anför att fördraget endast fordrar kriminalisering av brott
mot fördraget medan den svenska regleringen blir vidare. Så skulle
exempelvis en utländsk medborgare, som i sin tjänst deltagit i t.ex. en
kärnvapenprovsprängning i sitt hemland, vid ett besök i Sverige kunna
lagföras och straffas, oavsett om den stat där han är medborgare har
anslutit sig till fördraget eller ej. Beträffande den svenska terminologi
som används tar Sveriges geologiska undersökning (SGU) i sitt remissvar
upp ordet "kärnsprängning". SGU anför att fördragstexten uteslutande
torde syfta på kärnvapen, men översättningen till svenska blandar orden
kärna och kärnvapen. Vidare anförs att om man godtar ordet så utför
varje kärnkraftverk kärnsprängningar, liksom många universitets forsk-
ningsanläggningar, och bör då stängas. Ordet kärnsprängning bör bytas
till sprängning av kärnladdning. SGU framhåller också att orden olovlig
kärnsprängning kan accepteras men bättre ord är olovlig kärnklyvning.
Svenska Pugwash-gruppen har ifrågasatt om inte brottsbenämningen
olovlig kärnsprängning kan indikera att det skulle finnas tillåtna
kärnsprängningar, vilket det enligt gruppen inte torde finnas.

Lagen om immunitet och privilegier

Riksskatteverket har påpekat att även observatörer under inspektion bör
omfattas av immunitet och privilegier.

Nationell myndighet m.m.

Såväl Försvarets forskningsanstalt som Statens kärnkraftinspektion har i
sina yttranden vidare anmält intresse att bli utsedd till nationell
myndighet. Försvarsmakten har i sitt yttrande tillagt, att den nationella
myndigheten bör utses tidigt och att det bör övervägas att samma
myndighet får vara nationell myndighet också för uppgifterna enligt FN:s
kemvapenkonvention, Ottawa-konventionen mot antipersonella minor
och i samband med en eventuell B-vapenkonvention. Inspektionen för
strategiska produkter har tillagt att det av en ansvarig myndighet vid
inspektion krävs goda kunskaper om fördraget och fastlagda rutiner för
kommande inspektioner och att en i förväg utsedd myndighet har större
möjligheter att uppfylla dessa krav.
Statens strålskyddsinstitut har i sitt tillstyrkande yttrande bl.a. tillagt att
Sverige bör upprätthålla nationella radionuklidstationer, som inte
formellt ingår i det internationella övervakningssystemet, men som är
certifierade enligt fördraget och som kan medverka till att förse det
Internationella tekniska sekretariatet i Wien med kompletterande
mätdata. Sådana mätdata skulle enligt institutet kunna bidra till att
klarlägga situationer med radioaktiva utsläpp som skulle kunna bli
misstänkta som brott mot avtalet.

Lagrådsremissens lagförslag

1 Förslag till lag om inspektioner enligt Förenta nationernas
fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i Förenta
nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar som
kan komma att företas på svenskt territorium eller på någon annan plats
under svensk jurisdiktion.

2 § Om en en inspektion enligt fördraget aktualiseras skall regeringen
fatta beslut om inspektionens genomförande och närmare ange vilka
åtgärder som får vidtas enligt 4 §. Regeringen skall utse en myndighet
som skall närvara vid en inspektion och bistå inspektionsgruppen.
Om en inspektion kan komma att röra en enskilds rätt skall den
enskilde ges tillfälle att yttra sig innan regeringen fattar beslut om
inspektionens genomförande. Den enskilde behöver dock inte höras, om
den tid som står till förfogande inte medger det eller om ett hörande
allvarligt skulle försvåra inspektionens genomförande.

3 § Den myndighet som regeringen utsett att närvara vid inspektionen,
får besluta i frågor som avser verkställighet av regeringens beslut.
Myndigheten skall hänskjuta frågor av särskild vikt till regeringen. En
enskild vars rätt berörs av inspektionen kan begära att en fråga skall
hänskjutas till regeringen.

4 § En inspektion får innefatta
1. att en internationell inspektionsgrupp och observatörer tillsammans
med representanter för en svensk myndighet ges tillträde till områden,
anläggningar eller byggnader som inte utgör bostad under svensk
jurisdiktion,
2. att inspektionsgruppen tillåts att ta med sig och använda
mätapparatur och annan teknisk utrustning för insamling av uppgifter,
3. att mätningar utförs, att prover tas från marken och under marken
samt att borrningar görs,
4. att överflygningar görs i syfte att fotografera eller filma ett
avgränsat område och
5. att prover och uppgifter förs ut ur landet av inspektionsgruppen för
undersökning och analys.

5 § Polismyndigheter skall på begäran av regeringen eller av den
myndighet som avses i 2 § första stycket lämna det biträde som kan
behövas för att ett beslut enligt denna lag skall kunna verkställas.

6 § Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas intresset av att
skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet samt
företagshemligheter.

_____________________________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2 Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken
dels att 2 kap. 3 § och 22 kap. 7 § skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 22 kap. 6 b §, av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §

För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som avses i
2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,
--------------------------------------------------------------------------------
-------
6. om brottet är kapning, sjö- eller
luftfartssabotage, flygplatssabotage, för-
sök till sådana brott, folkrättsbrott,
olovlig befattning med kemiska vapen
eller osann eller ovarsam utsaga inför
en internationell domstol, eller

6. om brottet är kapning, sjö- eller
luftfartssabotage, flygplatssabotage, för-
sök till sådana brott, folkrättsbrott,
olovlig befattning med kemiska vapen,
olovlig kärnsprängning eller försök
eller förberedelse till ett sådant brott
eller osann eller ovarsam utsaga inför
en internationell domstol, eller
--------------------------------------------------------------------------------
-------

22 kap.
6 b §

Den som i strid med Förenta
nationernas fördrag om fullständigt
förbud mot kärnsprängningar deltar i
eller på annat sätt medverkar till
utförandet av en kärnvapenprov-
sprängning eller någon annan
kärnsprängning döms för olovlig
kärnsprängning till fängelse i högst fyra
år, om gärningen inte är att bedöma
som folkrättsbrott.
Är brottet grovt, skall dömas till
fängelse i högst tio år eller på livstid.
Vid bedömandet om brottet är grovt
skall särskilt beaktas om gärningen haft
stor betydelse för att kärnsprängningen
kom till stånd eller om gärningen
inneburit fara för människor eller för
egendom av särskild betydenhet.
7 §

För försök, förberedelse eller stämpling till landsförräderi eller landssvek
skall
dömas till ansvar enligt 23 kap. Som stämpling skall även anses att träda i
förbindelse med fienden för att förbereda, möjliggöra eller underlätta att brott
som
nu sagts förövas. För förberedelse eller stämpling under tid, då riket hotas av
krig,
ockupation eller andra fientligheter, skall dömas till ansvar trots att
fientligheterna
inte utbrutit.
Den som underlåter att avslöja landsförräderi eller landssvek skall dömas till
ansvar enligt 23 kap. Till sådant ansvar skall han dömas även om han inte insett

men bort inse att brottet höll på att ske.

För försök eller förberedelse till
olovlig kärnsprängning skall dömas till
ansvar enligt 23 kap.

_____________
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Kärnteknisk verksamhet skall bedri-
vas på sådant sätt att kraven på säkerhet
tillgodoses och de förpliktelser uppfylls
som följer av Sveriges överenskommel-
ser i syfte att förhindra spridning av
kärnvapen och obehörig befattning med
kärnämne och sådant kärnavfall som
utgörs av använt kärnbränsle.
Kärnteknisk verksamhet skall bedri-
vas på sådant sätt att kraven på säkerhet
tillgodoses och de förpliktelser uppfylls
som följer av Sveriges överenskommel-
ser i syfte att förhindra kärnspräng-
ningar, spridning av kärnvapen och
obehörig befattning med kärnämne och
sådant kärnavfall som utgörs av använt
kärnbränsle.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de
föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser skall uppfyllas som ingår i

överenskommelser som avses i första stycket.
Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (1988:220).

_________________
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Bilaga
_________________________________________________________________

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internatio-

nell överenskommelse
_________________________________________________________________

Internationella organ Fysiska personer
_________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------
----------------
00. Organisationen för
fördraget om fullstän-
digt förbud mot kärn-
sprängningar
Medlemmar i inspek-
tionsgrupp och obser-
vatörer under in-
spektion
Fördraget den 10
september 1996 om
fullständigt förbud mot
kärnsprängningar

_________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagrådets yttrande
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1998-04-30

Närvarande: regeringsrådet Stig von Bahr, regeringsrådet Arne
Baekkevold, justitierådet Edvard Nilsson.

Enligt en lagrådsremiss den 23 april 1998 (Utrikesdepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om inspektioner i Sverige enligt Förenta nationernas fördrag om
fullständigt förbud mot kärnsprängningar,
2. lag om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
4. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Bertil Ahnborg.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Utrikesdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 maj 1998

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Peterson,
Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Andersson, Winberg, Uusmann,
Ulvskog, Sundström, Lindh, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Östros,
Messing, Engqvist

Föredragande: statsrådet Schori

Regeringen beslutar proposition 1997/98:174 Sveriges tillträde till
Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Senaste lydelse 1994:119
Senaste lydelse 1986:645
Senaste lydelse 1992:1536
Lagen omtryckt 1994:717
Senaste lydelse 1998:28
Denna formulering tillkom på förslag av Canada under förhandlingarna om
fördraget.
Från kanadensisk sida hävdas att formuleringen innebär att konferensen i
förekommande
fall skall äga rum hösten 1999. Detta var också den förhärskande meningen bland
övriga
medlemmar av CD då texten till artikeln fastställdes.
Senaste lydelse 1994:119
Senaste lydelse 1986:645
Senaste lydelse 1992:1536
Lagen omtryckt 1994:717
Senaste lydelse 1998:28

Prop. 1997/98:174

489

1