Regeringens proposition
1997/98:149

Immunitet och privilegier för kommissionen
för skydd av Östersjöns marina miljö

Prop.
1997/98:149

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 mars 1998

Göran Persson
Lena Hjelm-Wallén
(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om immunitet
och privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö.
Vidare föreslås att avtalets bestämmelser införlivas med svensk lag.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall 4
3 Ärendet och dess beredning 5
4 Helsingforskonventionen 6
5 Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö 6
6 Avtalet om immunitet och privilegier för kommissionen 7
7 Godkännande av avtalet 9
8 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall 9
9 Kostnader 10
Bilaga Avtal om immunitet och privilegier för kommissionen
för skydd av Östersjöns marina miljö 11
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 mars 1998 26

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner avtalet om immunitet och privilegier för kommissionen
för skydd av Östersjöns marina miljö,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.

2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall
Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande
Tillämplig internatio-
nell
överenskommelse

Internationella organ
Fysiska personer

55. Kommissionen för
skydd av Östersjöns
marina miljö

Medlemmar av
personalen,
representanter för
parterna i Helsing-
forskonventionen
samt sakkunniga med
upp-drag för
kommissionen

Avtalet den 2
februari 1998 om
immunitet och
privilegier för
kommissionen för
skydd av Östersjöns
marina miljö

____________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Ärendet och dess beredning
Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö med säte i
Helsingfors är ett internationellt organ upprättat genom bestämmelser i
1974 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö.
Kommissionens rättsliga ställning och den immunitet och de
privilegier som kommissionen och dess personal har rätt till i Finland
regleras för närvarande i en värdlandsöverenskommelse mellan kommis-
sionen och finska regeringen. På finska regeringens initiativ har nu
utarbetats ett multilateralt avtal om immunitet och privilegier för
kommissionen och dess personal, för parternas representanter samt för
sakkunniga med uppdrag för kommissionen. Avtalet finns i bilagan.
Regeringen beslutade den 29 januari 1998 att avtalet skulle under-
tecknas, vilket skedde den 2 februari 1998.
Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Någon remiss-
behandling har därför inte ansetts behövlig.
Lagrådet
Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser
därför att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

4 Helsingforskonventionen
Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
(Helsingforskonventionen) är den ur svensk synvinkel viktigaste
regionala överenskommelsen om hantering av föroreningar i
havsområdet. Helsingforskonventionen undertecknades 1974 av
dåvarande strandstater runt Östersjön och trädde i kraft 1980.
Konventionen har till syfte att skydda Östersjöns marina miljö mot
föroreningar från olika källor. Parterna åtar sig att förhindra förorening
av havet genom att använda bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga
teknik. Inom ramen för konventionen bedrivs ett omfattande
vetenskapligt samarbete för att förhindra och bekämpa förorening
genom olyckor eller avsiktliga utsläpp.
Konventionen har moderniserats genom en konvention som under-
tecknades av nuvarande strandstater runt Östersjön samt av Europeiska
gemenskaperna 1992 men som ännu inte har trätt i kraft. I den nya
konventionen har innehållet i 1974 års konvention anpassats till de
politiska förändringar som skett i regionen och till utvecklingen inom
den internationella miljörätten.
5 Kommissionen för skydd av Östersjöns
marina miljö
Genom Helsingforskonventionen upprättades kommissionen för skydd
av Östersjöns marina miljö, eller Helsingforskommissionen (Helsinki
Commission, HELCOM), med uppgift att genomföra konventionens
syften och övervaka dess tillämpning. Kommissionens nuvarande
medlemmar är Danmark, Estland, Europeiska gemenskaperna, Finland,
Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. Ordförande-
skapet skiftar vartannat år mellan medlemmarna efter deras namn på
engelska. Kommissionen sammanträder minst en gång om året, vart
femte år på ministernivå. Varje medlem har en röst. Om inte annat
föreskrivs i konventionen skall kommissionens beslut vara enhälliga.
Kommissionens beslut betraktas som rekommendationer vilka länderna
bör genomföra i sin nationella lagstiftning.
Det åligger kommissionen att fortlöpande övervaka tillämpningen av
konventionen, att föreslå åtgärder, att granska innehållet i konventionen
och dess bilagor och föreslå ändringar i dessa, att definiera kritierier för
kontroll av föroreningar och mål för minskning av dessa, att ta emot,
bearbeta, sammanfatta och sprida relevant vetenskaplig, teknologisk och
statistisk information samt att främja forskning. Kommissionen har för
detta ändamål fyra permanenta kommittéer miljövårdskommittén,
tekniska kommittén, sjöfartskommittén och bekämpningskommittén.
Miljövårdskommittén arbetar för ett gemensamt
övervakningsprogram för olika sektorer i den marina miljön.
Undersökningsresultat lagras i gemensamma databaser och utvärderas
regelbundet av medlemsstaternas experter. Kommittén koordinerar även
frågor om biologisk mångfald och naturskydd. Tekniska kommittén
arbetar med utvärdering av vatten- och luftburna föroreningar med
avrinningsområde i Östersjön, från landbaserade källor samt med
tekniska lösningar för att minska utsläppen från kommunal och
industriell verksamhet samt från diffusa källor, såsom jordbruk och
trafik. Sjöfartskommittén arbetar med åtgärder mot alla slags
föroreningar från fartyg och plattformar samt behandlar frågor om
hamnars hantering av fartygsavfall. Bekämpningskommittén utvecklar
regler och riktlinjer för samarbete vid bekämpning av oljeskador och
andra föroreningar.
Kommissionen har vidare en grupp HELCOM Programme
Implementation Task Force (PITF) som arbetar med genomförandet av
åtgärdsprogrammet, som är ett investeringsprogram med syfte att
åtgärda vissa av de största utsläppskällorna i området. I denna kommitté
ingår utöver konventionsparterna också representanter för andra
europeiska stater, internationella investeringsbanker,
fiskerikommissionen för Österjön samt representanter för ideella
organisationer som deltar i egenskap av observatörer. Kommissionen
har även ett antal arbetsgrupper.

6 Avtalet om immunitet och privilegier för
kommissionen
I avtalet definieras inledningsvis vissa uttryck som används i detsamma.
Bland annat anges att avtalet är tillämpligt för såväl 1974 års som 1992
års Helsingforskonvention, beroende på vilken av dessa som är i kraft.
Vidare anges att som medlem av personalen avses personer som är fast
anställda vid kommissionen och bosatta i Finland.
Parterna skall tillerkänna kommissionen den rättskapacitet som krävs
för att den skall kunna utföra sina uppgifter (artikel 2). Rättskapaciteten
skall särskilt omfatta förmågan att ingå avtal, att förvärva och förfoga
över fast och lös egendom samt att vidta rättsliga åtgärder.
Avtalet innehåller därefter bestämmelser om immunitet och
privilegier för kommissionen själv (artikel 3-6). Kommissionens
egendom och tillgångar skall åtnjuta immunitet mot
verkställighetsåtgärder utom i fråga om verkställighet av dels tredje
mans krav på skadestånd på grund av trafikolycka, dels genkäromål som
har direkt anknytning till en talan som väckts av kommissionen.
Kommissionens arkiv skall vara okränkbart. Kommissionen skall vara
befriad från alla direkta och indirekta skatter inom ramen för sin
verksamhet. Vidare skall kommissionen vara befriad från restriktioner
avseende finansiella tillgångar.
Avtalet innehåller vidare bestämmelser om immunitet och privilegier
för medlemmar av personalen, representanter för parterna i
Helsingforskonventionen samt sakkunniga med uppdrag för
kommissionen (artikel 7-10). Personalen skall vid resor i tjänsten
åtnjuta immunitet mot frihetsberövande och beslag av resgods.
Immuniteten skall vidare omfatta muntliga och skriftliga uttalanden samt
åtgärder vidtagna i tjänsten, utom i fråga om trafikförseelse eller skada
förorsakad av ett fordon som tillhör eller framförs av en medlem i
personalen. Personalens dokument skall vara okränkbara. Vidare skall
personalen beviljas vissa lättnader i fråga om resevaluta. Kommissionen
har rätt att utfärda identitetshandlingar för de personer som reser på
uppdrag för kommissionen. Handlingen skall vara utformad i enlighet
med det formulär som finns i avtalets bilaga. Personalen skall vidare
vara befriad från inkomstskatt under förutsättning att de istället betalar
en intern skatt till förmån för kommissionen.
Representanter för parterna till konventionen och sakkunniga med
uppdrag för kommissionen skall vid tjänsteutövning och resor till och
från möten som anordnas av kommissionen åtnjuta förmåner motsvar-
ande vad som tillkommer personalen. Detta gäller dock inte i
förhållandet mellan en part och dess egna representanter. Vidare gäller
vissa av lättnaderna inte i förhållandet mellan en part och dess egna
medborgare eller personer med hemvist där.
Avtalet innehåller härefter vissa avslutande bestämmelser om bland
annat hävande av immuniteten och privilegierna, tvistlösning, avtalets
förhållande till värdlandsöverenskommelsen, avtalets ikraftträdande,
giltighetstid och formerna för dess uppsägning (artikel 11-18).
Det framhålls att den immunitet och de privilegier som omfattas av
avtalet inte har beviljats till förmån för den enskilde utan för att
kommissionen skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett från staterna
oberoende sätt. Om förmånerna anses hindra att rättvisa skipas skall de
hävas, om så kan ske utan att kommissionens intressen skadas. Ett sådant
beslut fattas av parterna i fråga om sina representanter, av kommissionen
i fråga om exekutivsekreteraren, av exekutivsekreteraren i fråga om
personalen och sakkunniga med uppdrag för kommissionen samt av
kommissionen i fråga om kommissionen själv.
Parterna skall underlätta inresa till möten som kommissionen eller
dess underorgan håller i deras länder.
Tvister om tolkningen och tillämpningen av avtalet skall lösas i
samförstånd.
Om en bestämmelse i avtalet strider mot en bestämmelse i värdlands-
överenskommelsen har den senare företräde.
Avtalet får undertecknas av stater som är parter i Helsingfors-
konventionen. Det skall ratificeras. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter
deponeringen av det tredje ratifikations-, godtagande- eller
godkännandeinstrumentet.
Finlands regering är avtalets depositarie.

7 Godkännande av avtalet
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet om immunitet
och privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina
miljö.

Skälen för regeringens förslag: Kommissionen för skydd av
Östersjöns marina miljö är ett internationellt organ med fast
institutionell struktur upprättad genom en traktat. Internationella organ
av sådan karaktär betraktas som folkrättsliga subjekt och anses böra
tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet och vissa andra
förmåner för att på ett från medlemsstaterna oberoende sätt kunna
fullgöra de uppgifter staterna lämnat organet. Immunitet innebär att en
talan inför domstol eller en ansökan om verkställighet skall avvisas.
Privilegier innebär vissa undantag från nationell lagstiftning. Genom
avtalets bestämmelser erhåller kommissionen, dess personal och
sakkunniga med uppdrag för kommissionen immunitet och privilegier
motsvarande vad som gäller för andra internationella organisationer.
Personalens skattefrihet är dock begränsad till personer som är bosatta i
Finland.

8 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall
Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall även omfatta kommissionen för skydd av
Östersjöns marina miljö och personer som är knutna till
kommissionen.

Skälen för regeringens förslag: För att avtalets bestämmelser skall bli
gällande inför svenska myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.
Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och
personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § denna lag åtnjuter
vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning
till sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i
stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör
kompletteras så att den också omfattar kommissionen för skydd av
Östersjöns marina miljö. Immuniteten och privilegierna gäller i den
utsträckning som framgår av avtalet.
Avtalet träder i kraft 30 dagar efter dagen för deponeringen av det
tredje ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet. Med
hänsyn till att det inte säkert kan anges när avtalet blir bindande för
Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.

9 Kostnader
Enligt regeringens bedömning torde det inte uppkomma några kostnader
till följd av förslagen i denna proposition.

Avtal om immunitet och privilegier för
kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö

Översättning

Agreement
between the Governments of the
Kingdom of Denmark, the
Republic of Estonia, the
Republic of Finland, the
Federal Republic of Germany,
the Republic of Latvia, the
Republic of Lithuania, the
Republic of Poland, the Russian
Federation and the Kingdom of
Sweden
on the Privileges and
Immunities
of the Baltic Marine
Environment Protection
Commission

Avtal
mellan regeringarna i
Konungariket Danmark,
Republiken Estland, Republiken
Finland, Förbundsrepubliken
Tyskland, Republiken Lettland,
Republiken Litauen,
Republiken Polen, Ryska
Federationen och Konungariket
Sverige
om immunitet och privilegier
för kommissionen för skydd av
Östersjöns marina miljö
The Parties to this Agreement,

Parterna i detta avtal,
Having regard to the Convention
on the Protection of the Marine
Environment of the Baltic Sea
Area, 1974 and the Convention on
the Protection of the Marine
Environment of the Baltic Sea
Area, 1992;

som beaktar 1974 års
konvention om skydd av
Östersjöområdets marina miljö
och 1992 års konvention om skydd
av Östersjöområdets marina miljö,

Taking note that the Baltic
Marine Environment Protection
Commission has concluded an
Agreement on the Office and the
Privileges and Immunities of the
Commission with the Government
of Finland on 5 May 1980;

som beaktar att Kommissionen
för skydd av Östersjöns marina
miljö den 5 maj 1980 ingick avtal
med Finlands regering angående
kommissionens kontor samt dess
privilegier och immuniteter,

Confirming that the aim of this
Agreement is to facilitate and
ensure the efficient functions of
the Baltic Marine Environment
Protection Commission in
Helsinki
som bekräftar att ändamålet med
detta avtal är att underlätta och
trygga att Kommissionen för
skydd av Östersjöns marina miljö i
Helsingfors fungerar effektivt,

Have agreeed as follows:

har kommit överens om
följande.

Article 1
Artikel 1
Definitions

Definitioner

For the purposes of this Agree-
ment:

a) "Helsinki Convention" means
the Convention on the Protection
of the Marine Environment of the
Baltic Sea Area, 1974 or the
Convention on the Protection of
the Marine Environment of the
Baltic Sea Area, 1992, whichever
is in force;

b) "Commission" means the
Baltic Marine Environment Pro-
tection Commission in Helsinki
established pursuant to the
Helsinki Convention;

I detta avtal avses med

a) Helsingforskonventionen:
1974 års konvention om skydd av
Östersjöområdets marina miljö
eller 1992 års konvention om
skydd av Östersjöområdets marina
miljö, beroende på vilkendera som
är i kraft,

b) kommissionen:
Kommissionen för skydd av
Östersjöns marina miljö, upprättad
genom Helsingforskonventionen,

c) "Party to the Helsinki
Convention" means a Contracting
Party to the Helsinki Convention;

d) "Host Agreement" means the
Agreement between the Govern-
ment of Finland and the Baltic
Marine Environment Protection
Commission on the Office and the
Privileges and Immunities of the
Commission;

c) part i Helsingforskonven-
tionen: en avtalspart i
Helsingforskonventionen,

d)
värdlandsöverenskommelsen:
överenskommelsen mellan Fin-
lands regering och Kommissionen
för skydd av Östersjöns marina
miljö angående kommissionens
kontor samt dess privilegier och
immuniteter,

e) "Representatives" means
representatives of the Parties to
the Helsinki Convention and in
each case means heads of
delegations and members of the
delegations;
e) representanter:
representanter för parterna i
Helsingforskonventionen och i
varje enskilt fall delegationernas
chefer och medlemmar,

f) "Staff Member" means the
Executive Secretary and any
person employed permanently by
the Commission and subject to its
staff regulations and stationed in
Finland;

f) medlem av personalen:
exekutivsekreteraren och varje
annan person som är fast anställd i
kommissionen och lyder under
dess personalreglemente samt är
stationerad i Finland,

g) "Expert on mission" means a
person other than a staff member
appointed to carry out a specific
task for or on behalf of the
Commission;

g) sakkunnig med uppdrag för
kommissionen: en person annan än
en medlem av personalen som
utsetts att utföra ett bestämt
uppdrag vid kommissionen eller
för dess räkning,

h) "Official functions" means
activities carried out by the
Commission in pursuance of its
purpose as defined in the Helsinki
Convention and includes its
administrative activities;
h) officiella uppgifter: verksam-
het som utförs av kommissionen
för att genomföra dess ändamål
som detta definieras i Helsingfors-
konventionen inbegripet dess
administrativa verksamhet,

i) "Archives" include all manu-
scripts, correspondence, docu-
ments, photographs, films, optical
and magnetic recordings, data
recordings, graphic presentations
and computer programmes,
belonging to or held by the
Commission;
i) arkiv: inbegriper handlingar,
korrespondens, dokument,
fotografier, filmer, optiska och
magnetiska upptagningar, lagrad
information, grafiska
framställningar samt dataprogram
som tillhör kommissionen eller
förvaras av den,

j) "Property" means anything that
can be the subject of a right of
ownership, including contractual
rights and movable and immovable
property.
j) egendom: allt som kan vara
föremål för äganderätt, inbegripet
avtalsbundna rättigheter samt lös
och fast egendom.

Article 2

Artikel 2
Juridical Personality of the
Commission
Kommissionens rättskapacitet

The Commission shall have the
juridical personality necessary for
the realisation of its purposes,
operations and activities. It shall,
in particular, have the capacity to
enter into contracts, to acquire and
dispose of immovable and movable
property, and to institute legal
proceedings.

Kommissionen skall ha den
rättskapacitet som erfordras för att
genomföra dess syfte, uppgifter
och verksamhet. Den skall särskilt
ha rättskapacitet att ingå avtal,
förvärva och förfoga över fast och
lös egendom samt vidta rättsliga
åtgärder.

Article 3
Artikel 3
Immunity of the Commission from
Execution
Kommissionens immunitet mot
exekutiva åtgärder

All property and assets of the
Commission, wherever located,
shall be immune from any search,
restraint, requisition, seizure,
confiscation, expropriation,
sequestration or execution,
whether by executive,
administrative or judicial action,
except in respect of:

All egendom och alla tillgångar
som tillhör kommissionen skall,
var de än befinner sig, vara immuna
mot husrannsakan, ingrepp,
rekvisition, beslag, konfiskering,
expropriering, kvarstad och exeku-
tiva åtgärder vidtagna på exekutiv,
administrativ eller rättslig väg,
utom då saken rör:

a) a civil action for damage
arising from an accident caused by
a motor vehicle or other means of
transport belonging to, or operated
on behalf of the Commission, or in
respect of a traffic offence invol-
ving such means of transport;
a) talan i tvistemål om skade-
stånd på grund av olyckshändelse
förorsakad av ett motorfordon
eller ett annat transportmedel som
tillhör kommissionen eller
framförs för dess räkning eller
avseende en trafikförseelse i
vilken ett sådant transportmedel är
inblandat, eller

b) a counter-claim directly
connected with judicial procee-
dings initiated by the Commission.

b) genkäromål som har direkt
anknytning till ett rättsligt förfar-
ande som inletts av kommissionen.

Article 4
Artikel 4
Inviolability of Archives
Okränkbarhet för arkiv

The archives of the Commission
shall be inviolable wherever
located.

Kommissionens arkiv skall vara
okränkbart var det än finns.

Article 5

Artikel 5
Exemption from Taxes and Duties
Befrielse från skatter och
avgifter

1. Within the scope of its
official functions, the
Commission and its property and
income shall be exempt from all
national direct and other taxes or
duties not normally incorporated
in the price of goods or services.
However, it is under-

1. Inom ramen för dess
officiella uppgifter skall
kommissionen och dess egendom
och inkomst vara befriade från alla
direkta och andra nationella skatter
och avgifter som normalt inte är
inkluderade i priset på varor och
tjänster. Detta innebär

stood that the Commission will
not claim exemption from taxes
which are in fact no more than
charges for public utility services.

dock inte att kommissionen skall
göra anspråk på befrielse från
skatter som faktiskt endast utgör
vederlag för allmännyttiga tjänster.

2. If the Commission, within the
scope of its official functions,
acquires goods or uses services of
substantial value, and if the price
of these goods or services
includes taxes or duties, the Party
shall, whenever possible, take
appropriate measures to remit or
reimburse the amount of such
taxes or duties.
2. Om kommissionen inom
ramen för sina officiella uppgifter
förvärvar egendom eller utnyttjar
tjänster av avsevärt värde och om
priset för dessa varor eller tjänster
inkluderar skatter eller avgifter,
skall parten när så är möjligt vidta
lämpliga åtgärder för att ge
befrielse från eller återbetala
sådana skatter eller avgifter.

3. No exemption shall be
accorded in respect of goods
acquired by, or services provided
to the Commission for the
personal benefit of staff members,
unless laws or other regulations of
the Party concerned allow it.

3. Ingen befrielse skall ges i
fråga om varor som förvärvats av
kommissionen eller tjänster som
tillhandahållits den för dess perso-
nals personliga nytta, om inte detta
medges i partens lagar eller andra
bestämmelser.

Article 6

Artikel 6
Funds, Currency and Securities
Penningmedel, valuta och
värdepapper

The Commission may receive
and hold any kind of funds,
currency or securities and dispose
of them freely for any of its
official functions. It may hold
accounts in any State to the extent
required to meet its obligations.

Kommissionen skall ha rätt att
för sina officiella uppgifter
mottaga och inneha alla typer av
penningmedel, valutor och
värdepapper och att fritt förfoga
över dem. Kommissionen får
inneha konton i valfri stat i den
utsträckning som erfordras för att
uppfylla dess skyldigheter.

Article 7
Artikel 7
Immunity of Staff Members
Personalens immunitet

1. The staff members shall, when
travelling on official duty, be
accorded:

1. Personalen skall vid resor i
tjänsten åtnjuta följande förmåner:

a) immunity from personal
arrest or detention and from
seizure of personal luggage;
a) Immunitet mot anhållande
eller annat frihetsberövande till sin
person och mot beslag av sitt
personliga resgods.

b) immunity from legal process
in respect of words spoken or
written or acts done in the
performance of official functions
for the Commission;

b) Immunitet i fråga om rättsliga
förfaranden med avseende på
muntliga och skriftliga uttalanden
samt åtgärder som de vidtagit i
tjänsten för kommissionen.

c) inviolability of all papers and
documents relating to the work for
which he or she is engaged by the
Commission;
c) Okränkbarhet för alla papper
och dokument som hänför sig till
det arbete för vilket de har
anställts av kommissionen.

d) facilities in respect of
currency or exchange regulations
as necessary for the effective
exercise of his or her functions.
d) De lättnader i fråga om valuta
och växling som erfordras för att
vederbörande effektivt skall kunna
fullgöra sina uppgifter.

No immunity from legal process
shall apply in case of a motor
traffic offence committed by a
staff member, or in the case of
damage caused by a motor vehicle
belonging to or driven by such
person.

Immunitet i fråga om rättsliga
förfaranden skall inte omfatta
trafikförseelser som en medlem av
personalen gjort sig skyldig till
eller i fråga om skada förorsakad
av ett motorfordon som tillhör
eller framförs av en medlem av
personalen.

2. The Commission may issue an
Identity Card to persons travelling
on official duty for the Commis-
sion. The document, which will not
substitute ordinary travel docu-
ments, will be issued in
accordance with the form set out
in Annex A and will entitle the
bearer to the treatment specified
therein.

2. Kommissionen äger rätt att
utfärda identitetshandlingar för
personer som reser i officiellt
uppdrag för kommissionen. Sådana
handlingar vilka inte ersätter
ordinarie resedokument skall ut-
färdas i enlighet med formuläret i
bilaga A och berättiga innehavaren
till den behandling som anges i
handlingen.

Article 8
Artikel 8
Tax Exemptions of Staff Members
Skattebefrielse för medlemmar
av personalen

Salaries and emoluments paid by
the Commission to staff members
shall be exempt from income tax
from the date upon which such
staff members have begun to be
liable for a tax imposed on their
salaries by the Commission for the
latter''''s benefit. Parties may take
these salaries and emoluments into
account for the purpose of
assessing the amount of taxes to
be applied to income from other
sources.

Löner och löneförmåner som
kommissionen betalar till perso-
nalen skall vara befriade från
inkomstskatt från den dag då en
medlem av personalen har påförts
skatt på sin lön av kommissionen
för kommissionens förmån.
Parterna får medräkna dessa löner
och löneförmåner vid
bestämmande av vilka skatter som
skall tillämpas på inkomster från
andra källor.

Parties are not required to grant
exemption from income tax in
respect of pensions and annuities
paid to former staff members.

Parterna skall inte vara skyldiga
att från inkomstskatt undanta pens-
ioner eller livräntor som betalas
till tidigare medlemmar av
personalen.

Article 9
Artikel 9
Representatives of the Parties to
the Helsinki Convention
Representanter för parterna i
Helsingforskonventionen

1. Representatives of the Parties
to the Helsinki Convention shall
enjoy, while exercising their
official functions and in the course
of their journeys to and from
meetings, held under the auspices
of the Commission, the following
privileges and immunities:

1. Representanter för parterna i
Helsingforskonventionen skall vid
tjänsteutövning och resor till och
från möten som anordnas av
kommissionen åtnjuta följande
privilegier och immunitet:

a) immunity from any form of
arrest or detention pending trial;

a) Immunitet mot alla former av
anhållande och annat frihets-
berövande i avvaktan på rättegång.

b) immunity from legal process,
even after the termination of their
mission, in respect of acts, includ-
ing words spoken or written, done
by them in the exercise of their
official functions; however, there
shall be no immunity in the case of
a traffic offence committed by a
representative, or in the case of
damage caused by a motor vehicle
or other means of transport
belonging to or driven by him or
her;
b) Immunitet, även sedan deras
uppdrag avslutats, i fråga om
rättsliga förfaranden med avseende
på åtgärder, inbegripet muntliga
och skriftliga uttalanden, som de
vidtagit i tjänsten. Immuniteten
skall dock inte omfatta trafikför-
seelser som en representant gjort
sig skyldig till eller i fråga om
skada förorsakad av ett motor-
fordon som tillhör eller framförs
av en representant.

c) inviolability of all their
official papers;

c) Okränkbarhet för alla sina
officiella handlingar.

d) the same facilities in respect
of currency and exchange control
as is accorded to diplomatic agents
of foreign states on temporary
official missions;

d) Samma förmåner i fråga om
valutakontroll och växling som
främmande staters diplomatiska
företrädare åtnjuter vid tillfälliga
officiella uppdrag.

e) the same facilities in respect
of customs as regards their
personal luggage as is accorded to
diplomatic agents of foreign states
on temporary official missions.

e) Samma förmåner i fråga om
tull för sitt personliga resgods
som främmande staters
diplomatiska företrädare åtnjuter
vid tillfälliga officiella uppdrag.

2. The provisions of paragraph
(1) shall not apply in relations
between a Party to the Helsinki
Convention and its representatives.
Further, the provisions of sub-
paragraphs (a), (d) and (e) of
paragraph (1) shall not apply in
relations between a Party to the
Helsinki Convention and its
nationals or permanent residents.
2. Bestämmelserna i punkt 1
skall inte tillämpas på förhållanden
mellan en part i Helsingfors-
konventionen och dess egna repre-
sentanter. Vidare skall bestämmel-
serna i punkt 1 a), d) och e) inte
tillämpas på förhållanden mellan
en part i Helsingforskonventionen
och dess egna medborgare eller
personer med varaktigt hemvist
där.

Article 10

Artikel 10
Experts on Mission for the
Commission
Sakkunniga med uppdrag för
kommissionen

1. Experts on Mission for the
Commission shall enjoy, while
exercising their official functions
and in the course of their journeys
to and from meetings, held under
the auspices of the Commission,
the following privileges and im-
munities:

1. Sakkunniga med uppdrag för
kommissionen skall vid tjänste-
utövning och resor till och från
möten som anordnas av kommis-
sionen åtnjuta följande privilegier
och immunitet:

a) immunity from any form of
arrest or detention pending trial;

a) Immunitet mot alla former av
anhållande och annat frihets-
berövande i avvaktan på rättegång.

b) immunity from legal process,
even after the termination of their
mission, in respect of acts, inclu-
ding words spoken or written, done
by them in the exercise of their
official functions; however, there
shall be no immunity in the case of
a traffic offence committed by an
expert, or in the case of damage
caused by a motor vehicle or other
means of transport belonging to or
driven by him or her;
b) Immunitet, även sedan deras
uppdrag avslutats, i fråga om
rättsliga förfaranden med avseende
på åtgärder, inbegripet muntliga
och skriftliga uttalanden, som de
vidtagit i tjänsten. Immuniteten
skall dock inte omfatta trafikförse-
elser som en sakkunnig gjort sig
skyldig till eller i fråga om skada
förorsakad av ett motorfordon som
tillhör eller framförs av en sak-
kunnig.

c) inviolability for all their
official papers;

c) Okränkbarhet för alla sina
officiella handlingar.

d) the same facilities in respect
of currency and exchange control
as is accorded to diplomatic agents
of foreign states on temporary
official missions;
d) Samma förmåner i fråga om
valutakontroll och växling som
främmande staters diplomatiska
företrädare åtnjuter vid tillfälliga
officiella uppdrag.

e) the same facilities in respect
of customs as regards their
personal luggage as is accorded to
diplomatic agents of foreign states
on temporary official missions.
e) Samma förmåner i fråga om
tull för sitt personliga resgods
som främmande staters
diplomatiska företrädare åtnjuter
vid tillfälliga officiella uppdrag.

2. The sub-paragraphs (a), (d)
and (e) of paragraph (1) shall not
apply in relations between a Party
to the Helsinki Convention and
experts of the same nationality as
the Party concerned or having per-
manent residence in that country.

2. Punkt 1 a), d) och e) skall inte
tillämpas på förhållanden mellan
en part i Helsingforskonventionen
och sakkunniga som är medborgare
i den berörda parten eller har
varaktigt hemvist där.

Article 11
Artikel 11
Waiver
Hävande

1. The privileges and immunities
provided for in this Agreement are
not granted for the personal
benefit of individuals but for the
efficient performance of the
official functions of the
Commission.

1. De privilegier och den
immunitet som omfattas av detta
avtal beviljas inte för den enskildes
personliga nytta utan för att
möjliggöra att kommissionens
officiella uppgifter effektivt
fullgörs.

2. If, in the opinion of the
authorities listed below, privileges
and immunities are likely to
impede the course of justice, and
in all cases where they may be
waived without prejudice to the
purposes for which they have been
accorded, these authorities have
the right and duty to waive such
privileges and immunities:
2. Om privilegierna och
immuniteten av de nedan angivna
instanserna anses kunna hindra
rättvisans gång, och i alla fall där
så kan ske utan förfång för de
ändamål för vilka de har beviljats,
har dessa instanser rätt och
skyldighet att häva privilegierna
och immuniteten enligt följande:

a) the Parties in respect of their
representatives;

a) parterna med avseende på sina
representanter,

b) the Commission in respect of
the Executive Secretary;
b) kommissionen med avseende
på exekutivsekreteraren,

c) the Executive Secretary in
respect of staff members and
experts on mission;
c) exekutivsekreteraren med av-
seende på medlemmar av personal-
en och sakkunniga med uppdrag för
kommissionen,

d) the meeting of the
Commission convened, if neces-
sary in extraordinary session, in
respect of the Commission.
d) kommissionen, vid behov
sammankallad till urtima möte,
med avseende på sig själv.

Article 12

Artikel 12
Facilitation of Procedures
Förenkling av förfaranden

Upon the invitation issued by the
Executive Secretary on behalf of
the Commission the Parties to the
Agreement shall take all
appropriate measures to facilitate
the entry of representatives, staff
members and experts on missions,
free of charge and without delay,
to the meeetings of the
Commission or its subsidiary
bodies called to be held in their
countries.

Parterna skall efter anmodan av
exekutivsekreteraren på kommis-
sionens vägnar vidta alla lämpliga
åtgärder för att underlätta inresa
för representanter, medlemmar av
personalen och sakkunniga med
uppdrag för kommissionen, kost-
nadsfritt och utan dröjsmål, till de
möten med kommissionen eller
dess underorgan som hålls i deras
länder.

Article 13
Artikel 13
Settlement of Disputes
Tvistlösning

Disputes arising between the
Parties related to the application
and interpretation of this Agree-
ment shall be solved through
diplomatic channels.

Tvister som uppkommer mellan
parterna i fråga om tillämpningen
och tolkningen av detta avtal skall
lösas på diplomatisk väg.

Article 14
Artikel 14
Relationship to the Host
Agreement
Förhållande till
värdlandsöverenskommelsen

In the event of a possible
conflict between a provision of
this Agreement and a provision of
the Host Agreement, the provision
of the Host Agreement shall
prevail.

Om en konflikt skulle uppstå
mellan en bestämmelse i detta
avtal och en bestämmelse i
värdlandsöverenskommelsen, skall
den senare ha företräde.

Article 15
Artikel 15
Signature, Ratification, Accept-
ance, Approval and Accession
Undertecknande, ratificering,
godtagande, godkännande och
anslutning

1. This Agreement shall be open
for signature by all States Parties
to the Helsinki Convention. The
Agreement shall be subject to rati-
fication, acceptance or approval.

1. Detta avtal skall stå öppet för
undertecknande av alla stater som
är parter i Helsingforskonven-
tionen. Det skall ratificeras, godtas
eller godkännas.

2. After the Agreement has
entered into force in accordance
with Article 16, paragraph 1, any
State Party to the Helsinki
Convention may accede to it.
2. Sedan avtalet trätt i kraft i
enlighet med artikel 16.1, får varje
part i Helsingforskonventionen
ansluta sig till det.

3. Instruments of ratification,
acceptance, approval or accession
shall be deposited with the
Government of Finland.

3. Ratifikations-, godtagande-,
godkännande- och anslutnings-
instrument skall deponeras hos
Finlands regering.

Article 16
Artikel 16
Entry into Force and Duration of
the Agreement
Avtalets ikraftträdande och
varaktighet

1. This Agreement shall enter
into force 30 days after the date of
the deposit of the third instrument
of ratification, acceptance or
approval.

1. Detta avtal träder i kraft 30
dagar efter dagen för deponering
av det tredje ratifikations-, godtag-
ande- eller godkännandeinstru-
mentet.

2. For a State Party ratifying,
accepting or approving it subse-
quently, or acceding to it, this
Agreement shall enter into force
30 days after the date of the
deposit of its instrument of
ratification, acceptance, approval
or accession.

2. För en stat som ratificerar,
godtar eller godkänner avtalet
senare, eller som ansluter sig till
det, skall det träda i kraft 30 dagar
efter dagen för deponering av
denna stats ratifikations-,
godtagande-, godkännande- eller
anslutningsinstrument.

3. This Agreement shall cease to
be in force if the Helsinki Conven-
tion ceases to be in force.

3. Detta avtal skall upphöra att
gälla om Helsingforskonventionen
upphör att gälla.

Article 17
Artikel 17
Withdrawal
Uppsägning

At any time after two years from
the date on which this Agreement
has entered into force for a Party,
that Party may withdraw from the
Agreement by giving written
notice to the Depositary. The
withdrawal shall take effect upon
the expiry of one year from the
date of receipt of the notice by the
Depositary or on such later date as
may be specified in the notice of
withdrawal.

När två år har förflutit från den
dag då detta avtal träder i kraft för
en part, får parten när som helst
säga upp det genom ett skriftligt
meddelande till depositarien. Upp-
sägningen skall träda i kraft vid
utgången av ett år räknat från den
dag då depositarien mottar upp-
sägningen eller vid den senare tid-
punkt som må anges i denna.

Article 18
Artikel 18
Depositary
Depositarie

The Government of Finland,
acting as the Depositary, shall:

Finlands regering skall i
egenskap av depositarie:

a) notify all Parties and the
Executive Secretary of the
Commission of:

a) meddela alla parter och kom-
missionens exekutivsekreterare
om

(i) the signatures;

i) undertecknanden,

(ii) the deposit of any
instrument of ratification,
acceptance, approval or accession;

ii) deponering av ratifikations-,
godtagande-, godkännande- och
anslutningsinstrument,

(iii) any date of entry into force
of this Agreement;

iii) datum för avtalets ikraft-
trädande,

(iv) any notification of with-
drawal and the date on which such
withdrawal takes effect;

iv) meddelanden om uppsäg-
ningar och dag för dessas ikraft-
trädande,

(v) any other act or notification
relating to this Agreement.

v) andra handlingar eller med-
delanden som gäller avtalet, samt

b) transmit certified copies of
this Agreement to the Parties to
the Helsinki Convention and to the
Executive Secretary of the Com-
mission.

b) överlämna bekräftade avskrif-
ter av detta avtal till parterna i Hel-
singforskonventionen och till
kommissionens
exekutivsekreterare.

IN WITNESS WHEREOF the
undersigned, being duly authorised
thereto, have signed this Agree-
ment.

Till bekräftelse härav har
undertecknade, därtill vederbör-
ligen bemyndigade, undertecknat
detta avtal.

DONE at Helsinki, this 2 day of
February 1998 in a single
authentic copy in the English
language which shall be deposited
with the Government of Finland.

Upprättat i Helsingfors den 2
februari 1998 i ett enda giltigt ex-
emplar på engelska språket, som
skall deponeras hos Finlands rege-
ring.

ANNEX A

Surname:
First Name:
Date of Birth:
National of:
Holder of Passport No. _________, issued on _________
by_________.

It is hereby certified, in accordance with Article 7 of the Agreement on
the Privileges and Immunities of the Baltic Marine Environment
Protection Commission of 2 February 1998, that the person identified
in the present document is conducting official business for the Baltic
Marine Environment Protection Commission during the period from
_________ to _________ in the following States which are
Contracting Parties to the Convention of the Protection of the Marine
Environment of the Baltic Sea Area of 22 March 1974*:

The Baltic Marine Environment Protection Commission hereby
requests all whom it may concern that the person identified herein

be allowed to pass without delay or hindrance,
in case of need be accorded all necessary lawful assistance and
protection.

This document does not replace travel documents required for entry or
exit.

Issued in _______________ on ______________ by
_______________.

Signature:
_______________________________________
___

Title:
_______________________________________
___

BILAGA A

Efternamn:
Förnamn:
Födelsedatum:
Medborgare i:
Innehavare av pass nr _________ utfärdat den _________ av
_________.

I enlighet med artikel 7 i avtalet om immunitet och privilegier för
Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö av den 2 februari
1998 intygas härmed att den person som detta dokument avser utför
officiellt uppdrag för Kommissionen för skydd av Östersjöns marina
miljö från den _________ till den _________ i nedan angivna stater,
som är parter i Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina
miljö av den 22 mars 1974*:

Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö begär härmed den
det vederbör att tillåta bäraren av detta dokument att inpassera utan
dröjsmål eller hinder och vid behov bevilja honom eller henne allt
nödvändigt lagenligt skydd och biträde.

Detta dokument ersätter ej resedokument som erfordras för in- eller
utresa.

Utfärdat i _______________ den ______________ av
______________.

Underskrift:
_______________________________________
____

Tjänsteställning:
_______________________________________
____

Utrikesdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 mars 1998

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden
Hjelm-Wallén, Peterson, Freivalds, Tham, Åsbrink, Schori, Winberg,
Ulvskog, Sundström, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg,
Pagrotsky, Östros

Föredragande: statsrådet Hjelm-Wallén

Regeringen beslutar proposition 1997/98:149 Immunitet och
privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö

Lagen omtryckt 1994:717.
Senaste lydelse 1998:28. Ändring föreslagen i prop. 1997/98:107.
* The date will be replaced by 9 April 1992 when the Convention of the
Protection of the
Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992, comes into force and replaces
the
Convention of 1974.

* Datum kommer att ersättas med den 9 april 1992 när 1992 års konvention om
skydd av
Östersjöområdets marina miljö träder i kraft och ersätter 1974 års konvention.

Prop. 1997/98:149

2

1

Prop. 1997/98:149

26

26

4

1

5

19

26

26

6

26

8

26

Prop. 1997/98:149

9

26

26

26

Prop. 1997/98:149

25

26

Prop. 1997/98:149
Bilaga

Prop. 1997/98:149

26

1