Regeringens proposition
1997/98:107

En ny Europadomstol

Prop.
1997/98:107

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 mars 1998

Lena Hjelm-Wallén
Laila Freivalds
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Riksdagen har godkänt tilläggsprotokoll nr 11 till den europeiska
konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Genom tilläggsprotokollet inrättas en ny europeisk domstol för de
mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) med heltidsanställda
ledamöter. I propositionen föreslås att riksdagen inkorporerar
tilläggsprotokoll nr 11 med svensk rätt genom en ändring i lagen
(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
I propositionen föreslås vidare att riksdagen godkänner protokoll nr 6
till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och
immunitet samt den europeiska överenskommelsen om personer som
deltar i rättegång inför Europadomstolen. Som en följd av riksdagens
godkännande av dessa överenskommelser föreslås en ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Lagändringarna föreslås i sina huvuddelar träda i kraft den 1 november
1998.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Lagtext 4
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna 4
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall 61
3 Ärendet och dess beredning 63
4 En ny Europadomstol 64
4.1 Bakgrunden till reformen av övervakningssystemet enligt
Europakonventionen 64
4.2 Den nya Europadomstolen en översikt 65
4.3 Inkorporering av tilläggsprotokoll nr 11 66
5 En ny svensk översättning av Europakonventionen 67
6 Immunitet och privilegier 68
6.1 Immunitet och privilegier för domstolens ledamöter 68
6.2 Immunitet m.m. för personer som deltar i rättegång inför
Europadomstolen 70
6.3 Godkännande av avtalen 71
6.4 Lagstiftningsåtgärder 72
7 Kostnader 73
8 Författningskommentar 73
8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna 73
8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall 74
Bilaga 1 Protokoll nr 6 till den allmänna överenskommelsen om
Europarådets privilegier och immunitet 76
Bilaga 2 Europeisk överenskommelse om personer som deltar i
rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna 90
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 mars 1998 112

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
dels godkänner
1. protokoll nr 6 till den allmänna överenskommelsen om Europarådets
privilegier och immunitet,
2. den europeiska överenskommelsen om personer som deltar i rätte-
gång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
dels antar regeringens förslag till
3. lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konven-
tionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna,
4. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om
den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna
Härigenom föreskrivs att lagen (1994:1219) om den europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

Europeiska konventionen den 4
november 1950 angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna med
de ändringar som gjorts genom
tilläggsprotokollen nr 3, 5, 8 och 9
till konventionen samt med de
tillägg som gjorts genom
tilläggsprotokollen nr 1, 2, 4, 6
och 7 till konventionen skall gälla
som lag här i landet.
Som lag här i landet skall gälla
den europeiska konventionen den
4 november 1950 angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna
- med de ändringar som gjorts
genom tilläggsprotokoll nr 11 till
konventionen, och
- med de tillägg som gjorts genom
tilläggsprotokollen nr 1, 4, 6 och 7
till konventionen.
Konventionens och
tilläggsprotokollens engelska och
franska originaltexter finns
tillsammans med en svensk
översättning intagna som en bilaga
till denna lag.
Konventionens och
tilläggsprotokollens engelska och
franska originaltexter, efter de
ändringar och tillägg som nämns i
första stycket, finns tillsammans
med en svensk översättning
intagna som en bilaga till denna
lag.
_______

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1998.
2. I fråga om klagomål som har tagits upp till prövning av den euro-
peiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna före ikraftträdandet
tillämpas äldre föreskrifter till och med den 31 oktober 1999 enligt
artikel 5 i tilläggsprotokoll nr 11.

Bilaga

Convention for the Pro-
tection of Human Rights
and Fundamental Free-
doms

The governments signatory
hereto, being members of the
Council of Europe,

Considering the Universal
Declaration of Human Rights
proclaimed by the General
Assembly of the United Na-
tions on 10th December 1948;
Convention de Sauve-
garde des Droits de
l Homme et des Libertés
fondamentales

Les gouvernements
signataires, membres du
Conseil de l Europe,

Considérant la Déclaration
universelle des Droits de
l Homme, proclamée par
l Assemblée générale des
Nations Unies le 10
décembre 1948;

Europeiska
konventionen om skydd
för de mänskliga
rättigheterna och de
grundläggande friheterna

Undertecknade regeringar,
som är medlemmar av
Europarådet,

som beaktar den allmänna
förklaring om de mänskliga
rättigheterna som antagits
av Förenta nationernas ge-
neralförsamling den 10
december 1948,

Considering that this Decla-
ration aims at securing the
universal and effective
recognition and observance
of the Rights therein decla-
red;
Considérant que cette décla-
ration tend à assurer la
reconnaissance et l applica-
tion universelles et effec-
tives des droits qui y sont
énoncés;
som beaktar att denna för-
klaring syftar till att trygga
ett universiellt och
verksamt erkännande och
iakttagande av de rättigheter
som där angetts,

Considering that the aim of
the Council of Europe is the
achievement of greater unity
between its members and that
one of the methods by which
that aim is to be pursued is
the maintenance and further
realisation of human rights
and fundamental freedoms;

Reaffirming their profound
belief in those fundamental
freedoms which are the foun-
dation of justice and peace in
the world and are best main-
tained on the one hand by an
effective political democracy
and on the other by a com-
mon understanding and ob-
servance of the human rights
upon which they depend;

Considérant que le but du
Conseil de l Europe est de
réaliser une union plus
étroite entre ses membres,
et que l un des moyens
d atteindre ce but est la sau-
vegarde et le
développement des droits
de l homme et des libertés
fondamentales;

Réaffirmant leur profond
attachement à ces libertés
fondamentales qui constitu-
ent les assises mêmes de la
justice et de la paix dans le
monde et dont le maintien
repose essentiellement sur
un régime politique véri-
tablement démocratique,
d une part, et, d autre part,
sur une conception com-
mune et un commun respect
des droits de l homme dont
ils se réclament;

som beaktar att Europarå-
dets syfte är att uppnå en
fastare enhet mellan dess
medlemmar och att ett av
medlen att fullfölja detta
syfte är att bevara och ut-
veckla de mänskliga rättig-
heterna och de grundläg-
gande friheterna,

som bekräftar sin djupa tro
på de grundläggande fri-
heterna som utgör själva
grundvalen för rättvisa och
fred i världen och som bäst
bevaras, å ena sidan, genom
verklig politisk demokrati
samt, å den andra, genom
en gemensam grundsyn på
och respekt för de
mänskliga rättigheterna, på
vilka de förlitar sig,

Being resolved, as the go-
vernments of European
countries which are like-min-
ded and have a common he-
ritage of political traditions,
ideals, freedom and the rule
of law, to take the first steps
for the collective
enforcement of certain of the
rights stated in the Universal
Declaration,

Résolus, en tant que gou-
vernements d Etats europé-
ens animés d un même
esprit et possédant un pa-
trimoine commun d idéal et
de traditions politiques, de
respect de la liberté et de
prééminence du droit, à
prendre les premières mesu-
res propres à assurer la ga-
rantie collective de certains
des droits énoncés dans la
Déclaration universelle;

samt såsom regeringar i
europeiska stater vilka be-
själas av samma anda och
äger ett gemensamt arv i
sina politiska traditioner,
sina ideal, sin frihet och sin
grundläggande rättsuppfatt-
ning och är beslutna att
vidta de första åtgärderna
ägnade att åstadkomma en
kollektiv garanti för vissa
av de rättigheter som
angetts i den allmänna
förklaringen,

Have agreed as follows:

Sont convenus de ce qui
suit:

har kommit överens om
följande.

Article 1 - Obligation to re-
spect human rights

Article 1 - Obligation de
respecter les droits de
l homme

Artikel 1 - Skyldighet att
respektera de mänskliga
rättigheterna

The High Contracting Parties
shall secure to everyone
within their jurisdiction the
rights and freedoms defined
in Section I of this Conven-
tion.
Les Hautes Parties contrac-
tantes reconnaissent à toute
personne relevant de leur
juridiction les droits et
libertés définis au titre I de
la présente Convention.
De höga fördragsslutande
parterna skall garantera var
och en, som befinner sig
under deras jurisdiktion, de
fri- och rättigheter som an-
ges i avdelning I i denna
konvention.

SECTION I- RIGHTS AND
FREEDOMS

TITRE I - DROITS ET
LIBERTES

AVDELNING I - RÄT-
TIGHETER OCH FRI-
HETER

Article 2 - Right to life

Article 2 - Droit à la vie

Artikel 2 - Rätt till livet

1. Everyone s right to life
shall be protected by law. No
one shall be deprived of his
life intentionally save in the
execution of a sentence of a
court following his convic-
tion of a crime for which this
penalty is provided by law.

2. Deprivation of life shall
not be regarded as inflicted in
contravention of this article
when it results from the use
of force which is no more
than absolutely necessary:

a) in defence of any person
from unlawful violence;

b) in order to effect a lawful
arrest or to prevent the
escape of a person lawfully
detained;

c) in action lawfully taken for
the purpose of quelling a riot
or insurrection.

1. Le droit de toute per-
sonne à la vie est protégé
par la loi. La mort ne peut
être infligée à quiconque in-
tentionnellement, sauf en
exécution d une sentence
capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit
est puni de cette peine par
la loi.
2. La mort n est pas consi-
dérée comme infligée en
violation de cet article dans
les cas où elle résulterait
d un recours à la force
rendu absolument néces-
saire:

a) pour assurer la défense
de toute personne contre la
violence illégale;
b) pour effectuer une arres-
tation régulière ou pour
empêcher l évasion d une
personne régulièrement
détenue;
c) pour réprimer, confor-
mément à la loi, une émeute
ou une insurrection.

1. Envars rätt till livet skall
skyddas genom lag. Ingen
skall avsiktligen berövas
livet utom för att verkställa
domstols dom i de fall då
han dömts för brott som
enligt lag är belagt med
sådant straff.

2. Ingen skall anses ha be-
rövats livet i strid med
denna artikel, när detta är
en följd av våld som var
absolut nödvändigt

a) för att försvara någon
mot olaglig våldsgärning,

b) för att verkställa en
laglig arrestering eller för
att hindra någon som
lagligen är berövad friheten
att undkomma,
c) för att i laglig ordning
stävja upplopp eller uppror.

Article 3 - Prohibition of
torture
Article 3 - Interdiction de la
torture
Artikel 3 - Förbud mot
tortyr

No one shall be subjected to
torture or to inhuman or de-
grading treatment or pu-
nishment.

Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou
dégradants.

Ingen får utsättas för tortyr
eller omänsklig eller
förnedrande behandling
eller bestraffning.

Article 4 - Prohibition of
slavery and forced labour

Article 4 - Interdiction de
l esclavage et du travail
forcé

Artikel 4 - Förbud mot sla-
veri och tvångsarbete

1. No one shall be held in
slavery or servitude.
2. No one shall be required to
perform forced or
compulsory labour.
3. For the purpose of this
article the term forced or
compulsory labour shall not
include:
a) any work required to be
done in the ordinary course
of detention imposed
according to the provisions
of Article 5 of this
Convention or during
conditional release from such
detention;
1. Nul ne peut être tenu en
esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à
accomplir un travail forcé
ou obligatoire.
3. N est pas considéré
comme travail forcé ou
obligatoire au sens du pré-
sent article:
a) tout travail requis nor-
malement d une personne
soumise à la détention dans
les conditions prévues par
l article 5 de la présente
Convention, ou durant sa
mise en liberté condition-
nelle;
1. Ingen får hållas i slaveri
eller träldom.
2. Ingen får tvingas att ut-
föra tvångsarbete eller annat
påtvingat arbete.
3. Med tvångsarbete eller
annat påtvingat arbete en-
ligt denna artikel förstås
inte
a) arbete som vanligtvis
utkrävs av den som är fri-
hetsberövad i enlighet med
berstämmelserna i artikel 5
i denna konvention eller
som är villkorligt frigiven
från sådant
frihetsberövande,
b) any service of a military
character or, in case of
conscientious objectors in
countries where they are
recognised, service exacted
instead of compulsory mili-
tary service;
b) tout service de caractère
militaire ou, dans le cas
d objecteurs de conscience
dans les pays où l objection
de conscience est reconnue
comme légitime, à un autre
service à la place du service
militaire obligatoire;
b) tjänstgöring av militär art
eller, i länder där samvets-
betänkligheter mot sådan
tjänstgöring beaktas, tjänst-
göring som i dessa fall
utkrävs i stället för militär
värnpliktstjänstgöring,
c) any service exacted in case
of an emergency or calamity
threatening the life or well-
being of the community;
c) tout service requis dans
le cas de crises ou de
calamités qui menacent la
vie ou le bien-être de la
communauté;
c) tjänstgöring som utkrävs
när nödläge eller olycka
hotar samhällets existens
eller välfärd,
d) any work or service which
forms part of normal civic
obligations.
d) tout travail ou service
formant partie des obliga-
tions civiques normales.
d) arbete eller tjänstgöring
som ingår i de normala
medborgerliga skyldighe-
terna.

Article 5 - Right to liberty
and security

Article 5 - Droit à la liberté
et à la sûreté

Artikel 5 - Rätt till frihet
och säkerhet

1. Everyone has the right to
liberty and security of
person. No one shall be
deprived of his liberty save in
the following cases and in
accordance with a procedure
prescribed by law:
a) the lawful detention of
a person after conviction by a
competent court;
1. Toute personne a droit à
la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa li-
berté, sauf dans les cas sui-
vants et selon les voies lé-
gales:

a) s il est détenu régulière-
ment après condamnation
par un tribunal compétent;
1. Var och en har rätt till
frihet och personlig säker-
het. Ingen får berövas fri-
heten utom i följande fall
och i den ordning som lagen
föreskriver

a) när någon är lagligen
berövad friheten efter fäl-
lande dom av behörig dom-
stol,
b) the lawful arrest or deten-
tion of a person for non-
compliance with the lawful
order of a court or in order to
secure the fulfilment of any
obligation prescribed by law;
b) s il a fait l objet d une
arrestation ou d une déten-
tion régulières pour insou-
mission à une ordonnance
rendue, conformément à la
loi, par un tribunal ou en
vue de garantir l exécution
d une obligation prescrite
par la loi;
b) när någon är lagligen
arresterad eller på annat sätt
berövad friheten, antingen
därför att han underlåtit att
uppfylla en domstols lagli-
gen meddelade föreläg-
gande eller i syfte att säker-
ställa ett fullgörande av nå-
gon i lag föreskriven skyl-
dighet,

c) the lawful arrest or deten-
tion of a person effected for
the purpose of bringing him
before the competent legal
authority on reasonable
suspicion of having commit-
ted an offence or when it is
reasonably considered neces-
sary to prevent his commit-
ting an offence or fleeing
after having done so;
c) s il a été arrêté et détenu
en vue d être conduit
devant
l autorité judiciaire com-
pétente, lorsqu il y a des
rai- sons plausibles de
soupçonner qu il a commis
une infraction ou qu il y a
des motifs raisonnables de
croire à la nécessité de
l empêcher de commettre
une infraction ou de
s enfuir après
l accomplissement de celle-
ci;
c) när någon är lagligen
arresterad eller på annat sätt
berövad friheten för att
ställas inför behörig rättslig
myndighet såsom skäligen
misstänkt för att ha begått
ett brott, eller när det skäli-
gen anses növändigt att
hindra honom från att begå
ett brott eller att undkomma
efter att ha gjort detta,
d) the detention of a minor
by lawful order for the
purpose of educational
supervision or his lawful
detention for the purpose of
bringing him before the
competent legal authority;
d) s il s agit de la détention
régulière d un mineur, dé-
cidée pour son éducation
surveillée ou de sa
détention régulière, afin de
le traduire devant l autorité
compétente;
d) när en underårig genom
ett lagligen meddelat beslut
är berövad friheten för att
undergå skyddsuppfostran
eller för att inställas inför
behörig rättslig myndighet,
e) the lawful detention of
persons for the prevention of
the spreading of infectious
diseases, of persons of un-
sound mind, alcoholics or
drug addicts or vagrants;
e) s il s agit de la détention
régulière d une personne
susceptible de propager une
maladie contagieuse, d un
aliéné, d un alcoolique,
d un toxicomane ou d un
vagabond;
e) när någon är lagligen
berövad friheten för att för-
hindra spridning av smitto-
sam sjukdom eller därför att
han är psykiskt sjuk, alko-
holmissbrukare, missbruka-
re av droger eller lösdriva-
re,
f) the lawful arrest or deten-
tion of a person to prevent
his effecting an unauthorised
entry into the country or of a
person against whom action
is being taken with a view to
deportation or extradition.
f) s il s agit de l arrestation
ou de la détention régulières
d une personne pour
l empêcher de pénétrer irré-
gulièrement dans le terri-
toire, ou contre laquelle une
procédure d expulsion ou
d extradition est en cours.
f) när någon är lagligen
arresterad eller på annat sätt
berövad friheten för att för-
hindra att han obehörigen
reser in i landet eller som
ett led i ett förfarande som
rör hans utvisning eller
utlämning.
2. Everyone who is arrested
shall be informed promptly,
in a language which he un-
derstands, of the reasons for
his arrest and of any charge
against him.
2. Toute personne arrêtée
doit être informée, dans le
plus court délai et dans une
langue qu elle comprend,
des raisons de son arresta-
tion et de toute accusation
portée contre elle.
2. Var och en som
arresteras skall utan
dröjsmål och på ett språk
som han förstår underrättas
om skälen för åtgärden och
om varje anklagelse mot
honom.
3. Everyone arrested or detai-
ned in accordance with the
provisions of paragraph 1.c
of this article shall be
brought promptly before a
judge or other officer
authorised by law to exercise
judicial power
and shall be entitled to trial
within a reasonable time or to
release pending trial. Release
may be conditioned by gua-
rantees to appear for trial.
3. Toute personne arrêtée
ou détenue, dans les
conditions prévues au
paragraph 1.c du présent
article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou
un autre magistrat habilité
par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le
droit d être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La
mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie
assurant la comparution de
l intéressé à l audience.
3. Var och en som är arres-
terad eller på annat sätt be-
rövad friheten i enlighet
med vad som sagts under
punkt 1 c skall utan dröjs-
mål ställas inför domare
eller annan ämbetsman,
som
enligt lag får fullgöra döm-
ande uppgifter, och skall
vara berättigad till rättegång
inom skälig tid eller till fri-
givning i avvaktan på rätte-
gång. För frigivning får krä-
vas att garantier ställs för
att den som friges inställer
sig till rättegången.
4. Everyone who is deprived
of his liberty by arrest or de-
tention shall be entitled to
take proceedings by which
the lawfulness of his deten-
tion shall be decided speedily
by a court and his release
ordered if the detention is not
lawful.
4. Toute personne privée de
sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d intro-
duire un recours devant un
tribunal, afin qu il statue à
bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa
libération si la détention est
illégale.
4. Var och en som berövas
friheten genom arrestering
eller på annat sätt skall ha
rätt att påfordra att domstol
snabbt prövar lagligheten av
frihetsberövandet och be-
slutar att frige honom, om
frihetsberövandet inte är
lagligt.
5. Everyone who has been
the victim of arrest or
detention in contravention of
the provisions of this article
shall have an enforceable
right to compensation.
5. Toute personne victime
d une arrestation ou d une
détention dans des condi-
tions contraires aux disposi-
tions de cet article a droit à
réparation.
5. Var och en som arreste-
rats eller på annat vis berö-
vats friheten i strid med be-
stämmelserna i denna
artikel skall ha rätt till
skadestånd.

Article 6 - Right to a fair
trial

Article 6 - Droit à un
procès équitable

Artikel 6 - Rätt till en rättvis
rättegång

1. In the determination of his
civil rights and obligations or
of any criminal charge
against him, everyone is en-
titled to a fair and public hea-
ring within a reasonable time
by an independent and
impartial tribunal established
by law. Judgement shall be
pronounced publicly but the
press and public may be
excluded from all or part of
the trial in the interests of
morals, public order or natio-
nal security in a democratic
society, where the interests of
juveniles or the protection of
the private life of the parties
so require, or to the extent
strictly necessary in the opi-
nion of the court in special
circumstances where publi-
city would prejudice the inte-
rests of justice.

1. Toute personne a droit à
ce que sa cause soit enten-
due équitablement, publi-
quement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial,
établi par la loi, qui déci-
dera, soit des contestations
sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusa-
tion en matière pénale di-
rigée contre elle. Le juge-
ment doit être rendu pub-
liquement, mais l accès de
la salle d audience peut être
interdit à la presse et au
public pendant la totalité ou
une partie du procès dans
l intérêt de la moralité, de
l ordre public ou de la sécu-
rité nationale dans une so-
ciété démocratique, lorsque
les intérêts des mineurs ou
la protection de la vie
privée des parties au procès
l exigent, ou dans la mesure
jugée strictement nécessaire
par le tribunal, lorsque dans
des circonstances spéciales
la publicité serait de nature
à porter atteinte aux intérêts
de la justice.

1. Var och en skall, vid
prövningen av hans civila
rättigheter och skyldigheter
eller av en anklagelse mot
honom för brott, vara berät-
tigad till en rättvis och of-
fentlig förhandling inom
skälig tid och inför en oav-
hängig och opartisk dom-
stol, som upprättats enligt
lag. Domen skall avkunnas
offentligt, men pressen och
allmänheten får utestängas
från förhandlingen eller en
del därav av hänsyn till den
allmänna moralen, den all-
männa ordningen eller den
nationella säkerheten i ett
demokratiskt samhälle, eller
då minderårigas intressen
eller skyddet för parternas
privatliv så kräver eller, i
den mån domstolen finner
det strängt nödvändigt, un-
der särskilda omständighe-
ter när offentlighet skulle
skada rättvisans intresse.
2. Everyone charged with a
criminal offence shall be pre-
sumed innocent until proved
guilty according to law.
2. Toute personne accusée
d une infraction est présu-
mée innocente jusqu à ce
que sa culpabilité ait été
légalement établie.
2. Var och en som blivit
anklagad för brott skall be-
traktas som oskyldig till
dess hans skuld lagligen
fastställts.
3. Everyone charged with a
criminal offence has the fol-
lowing minimum rights:
a) to be informed promptly,
in a language which he un-
derstands and in detail, of the
nature and cause of the accu-
sation against him;
3. Tout accusé a droit no-
tamment à:

a) être informé, dans le plus
court délai, dans une langue
qu il comprend et d une
manière détaillée, de la na-
ture et de la cause de
l accusation portée contre
lui;
3. Var och en som blivit
anklagad för brott har föl-
jande minimirättigheter
a) att utan dröjsmål, på ett
språk som han förstår och i
detalj, underrättas om inne-
börden av och grunden för
anklagelsen mot honom,
b) to have adequate time and
facilities for the preparation
of his defence;
b) disposer du temps et des
facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
b) att få tillräcklig tid och
möjlighet att förbereda sitt
försvar,
c) to defend himself in
person or through legal
assistance of his own
choosing or, if he has not
sufficient means to pay for
legal assistance, to be given
it free when the interests of
justice so require;
c) se défendre lui-même ou
avoir l assistance d un
défenseur de son choix et,
s il n a pas les moyens de
rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat
d office, lorsque les intérêts
de la justice l exigent;
c) att försvara sig person-
ligen eller genom rätte-
gångsbiträde som han själv
utsett eller att, när han
saknar tillräckliga medel för
att betala ett rättegångs-
biträde, erhålla ett sådant
utan kostnad, om rättvisans
intresse så fordrar,
d) to examine or have
examined witnesses against
him and to obtain the
attendance and examination
of witnesses on his behalf
under the same conditions as
witnesses against him;
d) interroger ou faire
interroger les témoins à
charge et obtenir la
convocation et l interroga-
tion des témoins à décharge
dans les mêmes conditions
que les témoins à charge;
d) att förhöra eller låta
förhöra vittnen som åbe-
ropas mot honom samt att
själv få vittnen inkallade
och förhörda under samma
förhållanden som vittnen
åberopade mot honom,
e) to have the free assistance
of an interpreter if he cannot
understand or speak the
language used in court.
e) se faire assister gratui-
tement d un interprète, s il
ne comprend pas ou ne
parle pas la langue
employée à l audience.
e) att utan kostnad bistås av
tolk, om han inte förstår
eller talar det språk som
begagnas i domstolen.

Article 7 - No punishment
without law

Article 7 - Pas de peine
sans loi

Artikel 7 - Inget straff utan
lag

1. No one shall be held guilty
of any criminal offence on
account of any act or
omission which did not
constitute a criminal offence
under national or
international law at the time
when it was committed. Nor
shall a heavier penalty be
imposed than the one that
was applicable at the time the
criminal offence was
committed.
1. Nul ne peut être
condamné pour une action
ou une omission qui, au
moment où elle a été com-
mise, ne constituait pas une
infraction d après le droit
national ou international.
De même il n est infligé
aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au
moment où l infraction a
été commise.
1. Ingen får fällas till ansvar
för någon gärning eller
underlåtenhet som vid den
tidpunkt då den begicks inte
utgjorde ett brott enligt
nationell eller internationell
rätt. Inte heller får ett
strängare straff utmätas än
som var tillämpligt vid den
tidpunkt då brottet begicks.
2. This article shall not
prejudice the trial and
punishment of any person for
any act or omission which, at
the time when it was
committed, was criminal
according to the general
principles of law recognised
by civilised nations.
2. Le présent article ne
portera pas atteinte au
jugement et à la punition
d une personne coupable
d une action ou d une
omission qui, au moment
où elle a été commise, était
criminelle d après les prin-
cipes généraux de droit
reconnus par les nations
civilisées.
2. Denna artikel skall inte
hindra lagföring och be-
straffning av den som gjort
sig skyldig till en handling
eller underlåtenhet som då
den begicks var brottslig
enligt de allmänna rätts-
principer som erkänns av
civiliserade stater.

Article 8 - Right to respect
for private and family life

Article 8 - Droit au respect
de la vie privée et familiale

Artikel 8 - Rätt till skydd för
privat- och familjeliv

1. Everyone has the right to
respect for his private and
family life, his home and his
correspondence.
1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
1. Var och en har rätt till
respekt för sitt privat- och
familjeliv, sitt hem och sin
korrespondens.
2. There shall be no inter-
ference by a public authority
with the exercise of this right
except such as is in
accordance with the law and
is necessary in a democratic
society in the interests of
national security, public
safety or the economic well-
being of the country, for the
prevention of disorder or
crime, for the protection of
health or morals, or for the
protection of the rights and
freedoms of others.
2. Il ne peut y avoir ingé-
rence d une autorité publi-
que dans l exercice de ce
droit que pour autant que
cette ingérence est prévue
par la loi et qu elle
constitue
une mesure qui, dans une
société démocratique, est
nécessaire à la sécurité na-
tionale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du
pays, à la défense de l ordre
et à la prévention des
infractions pénales, à la
protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection
des droits et libertés
d autrui.
2. Offentlig myndighet får
inte inskränka åtnjutande av
denna rättighet annat än
med stöd av lag och om det
i ett demokratiskt samhälle
är nödvändigt med hänsyn
till statens säkerhet, den
allmänna säkerheten, lan-
dets ekonomiska välstånd
eller till förebyggande av
oordning eller brott eller till
skydd för hälsa eller moral
eller för andra personers fri-
och rättigheter.

Article 9 - Freedom of
thought, conscience and
religion

Article 9 - Liberté de
pensée, de conscience et de
religion

Artikel 9 - Tankefrihet,
samvetsfrihet och religions-
frihet

1. Everyone has the right to
freedom of thought, consci-
ence and religion; this right
includes freedom to change
his religion or belief and
freedom, either alone or in
community with others and
in public or private, to
manifest his religion or
belief, in worship, teaching,
practice and observance.
1. Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de con-
science et de religion; ce
droit implique la liberté de
changer de religion ou de
conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa
religion ou sa conviction
individuellement ou collec-
tivement, en public ou en
privé, par le culte,
l enseignement, les prati-
ques et l accomplissement
des rites.
1. Var och en har rätt till
tankefrihet, samvetsfrihet
och religionsfrihet; denna
rätt innefattar frihet att byta
religion eller tro och frihet
att ensam eller i gemenskap
med andra, offentligt eller
enskilt, utöva sin religion
eller tro genom gudstjänst,
undervisning, sedvänjor och
ritualer.
2. Freedom to manifest one s
religion or beliefs shall be
subject only to such limi-
tations as are prescribed by
law and are necessary in a
democratic society in the
interests of public safety, for
the protection of public
order, health or morals, or for
the protection of the rights
and freedoms of others.
2. La liberté de manifester
sa religion ou ses
convictions ne peut faire
l objet d autres restrictions
que celles qui, prévues par
la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à
la sécurité publique, à la
protection de l ordre, de la
santé ou de la morale
publique, ou à la protection
des droits et libertés
d autrui.
2. Friheten att utöva sin
religion eller tro får endast
underkastas sådana in-
skränkningar som är före-
skrivna i lag och som i ett
demokratiskt samhälle är
nödvändiga med hänsyn till
den allmänna säkerheten
eller till skydd för allmän
ordning, hälsa eller moral
eller till skydd för andra
personers fri- och rättig-
heter.

Article 10 - Freedom of
expression

Article 10 - Liberté d ex-
pression

Artikel 10 - Yttrandefrihet

1. Everyone has the right to
freedom of expression. This
right shall include freedom to
hold opinions and to receive
and impart information and
ideas without interference by
public authority and regard-
less of frontiers. This article
shall not prevent States from
requiring the licensing of
broadcasting, television or
cinema enterprises.

1. Toute personne a droit à
la liberté d expression. Ce
droit comprend la liberté
d opinion et la liberté de
recevoir ou de commu-
niquer des informations ou
des idées sans qu il puisse y
avoir ingérence d autorités
publiques et sans considéra-
tion de frontière. Le présent
article n empêche pas les
Etats de soumettre les en-
treprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à
un régime d autorisations.

1. Var och en har rätt till
yttrandefrihet. Denna rätt
innefattar åsiktsfrihet samt
frihet att ta emot och sprida
uppgifter och tankar utan
offentlig myndighets in-
blandning och oberoende av
territoriella gränser. Denna
artikel hindrar inte en stat
att kräva tillstånd för radio-,
televisions- eller biograf-
företag
2. The exercise of these
freedoms, since it carries
with it duties and
responsibilities, may be
subject to such formalities,
conditions, restrictions or
penalties as are prescribed by
law and are necessary in a
democratic society, in the
interests of national security,
territorial integrity or public
safety, for the prevention of
disorder or crime, for the
protection of health or
morals, for the protection of
the reputation or rights of
others, for preventing the
disclosure of information
received in confidence, or for
maintaining the authority
and impartiality of the
judiciary.
2. L exercice de ces libertés
comportant des devoirs et
des responsabilités peut être
soumis à certaines forma-
lités, conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à
la sécurité nationale, à
l inté-grité territoriale ou à
la sûreté publique, à la
défense de l ordre et à la
prévention du crime, à la
protection de la santé ou de
la morale, à la protection de
la réputation ou des droits
d autrui, pour empêcher la
divulgation d informations
confidentielles ou pour
garantir l autorité et
l impartialité du pouvoir
judiciaire.
2. Eftersom utövandet av de
nämnda friheterna medför
ansvar och skyldigheter, får
det underkastas sådana
formföreskrifter, villkor,
inskränkningar eller straff-
påföljder som är
föreskrivna i lag och som i
ett demokratiskt samhälle är
nödvändiga med hänsyn till
statens säkerhet, till den
territoriella integriteten eller
den allmänna säkerheten,
till förebyggande av oord-
ning eller brott, till skydd
för hälsa eller moral eller
för annans goda namn och
rykte eller rättigheter, för
att förhindra att förtroliga
underrättelser sprids eller
för att upprätthålla dom-
stolars auktoritet och opar-
tiskhet.

Article 11 - Freedom of
assembly and association

Article 11 - Liberté de
réunion et d association

Artikel 11 - Frihet att delta
i sammankomster och fö-
reningsfrihet

1. Everyone has the right to
freedom of peaceful
assembly and to freedom of
association with others,
including the right to form
and to join trade unions for
the protection of his interests.

1. Toute personne a droit à
la liberté de réunion
pacifique et à la liberté
d asso- ciation, y compris le
droit de fonder avec
d autres des syndicats et de
s affilier à des syndicats
pour la défense de ses
intérêts.

1. Var och en har rätt till
frihet att delta i fredliga
sammankomster samt till
föreningsfrihet, inbegripet
rätten att bilda och ansluta
sig till fackföreningar för att
skydda sina intressen.
2. No restrictions shall be
placed on the exercise of
these rights other than such
as are prescribed by law and
are necessary in a democratic
society in the interests of
national security or public
safety, for the prevention of
disorder or crime, for the
protection of health or morals
or for the protection of the
rights and freedoms of
others. This article shall not
prevent the imposition of
lawful restrictions on the
exercise of these rights by
members of the armed forces,
of the police or of the
administration of the State.
2. L exercice de ces droits
ne peut faire l objet d autres
restrictions que celles qui,
prévues par la loi,
constituent des mesures
nécessaires, dans une
société démocratique, à la
sécurité nationale, à la
sûreté publique, à la défense
de l ordre et à la prévention
du crime, à la protection de
la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et
libertés d autrui. Le présent
article n interdit pas que des
restrictions légitimes soient
imposées à l exercice de ces
droits par les membres des
forces armées, de la police
ou de l administration de
l Etat.
2. Utövandet av dessa
rättigheter får inte
underkastas andra
inskränkningar än sådana
som är föreskrivna i lag och
som i ett demokratiskt
samhälle är nödvändiga
med hänsyn till statens
säkerhet eller den allmänna
säkerheten, till
förebyggande av oordning
eller brott, till skydd för
hälsa eller moral eller till
skydd för andra personers
fri- och rättigheter. Denna
artikel hindrar inte att det
för medlemmar av de
väpnade styrkorna, polisen
eller den statliga
förvaltningen görs lagliga
inskränkningar i utövandet
av de nämnda rättigheterna.

Article 12 - Right to marry

Article 12 - Droit au
mariage

Artikel 12 - Rätt att ingå
äktenskap

Men and women of
marriageable age have the
right to marry and to found a
family, according to the
national laws governing the
exercise of this right.
A partir de l âge nubile,
l homme et la femme ont le
droit de se marier et de
fonder une famille selon les
lois nationales régissant
l exer-cice de ce droit.
Giftasvuxna män och
kvinnor har rätt att ingå
äktenskap och bilda familj i
enlighet med de nationella
lagar som reglerar
utövandet av denna
rättighet.

Article 13 - Right to an
effective remedy

Article 13 - Droit à un
recours effectif

Artikel 13 - Rätt till ett
effektivt rättsmedel

Everyone whose rights and
freedoms as set forth in this
Convention are violated shall
have an effective remedy
before a national authority
notwithstanding that the
violation has been committed
by persons acting in an
official capacity.

Toute personne dont les
droits et libertés reconnus
dans la présente Convention
ont été violés, a droit à
l octroi d un recours
effectif devant une instance
nationale, alors même que
la violation aurait été
commise par des personnes
agissant dans l exercice de
leurs fonctions officielles.

Var och en, vars i denna
konvention angivna fri- och
rättigheter kränkts, skall ha
tillgång till ett effektivt
rättsmedel inför en nationell
myndighet och detta även
om kränkningen förövats av
någon under utövning av
offentlig myndighet.

Article 14 - Prohibition of
discrimination

Article 14 - Interdiction de
discrimination

Artikel 14 - Förbud mot
diskriminering

The enjoyment of the rights
and freedoms set forth in this
Convention shall be secured
without discrimination on
any ground such as sex, race,
colour, language, religion,
political or other opinion,
national or social origin,
association with a national
minority, property, birth or
other status.
La jouissance des droits et
libertés reconnus dans la
présente Convention doit
être assurée, sans
distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la
race, la couleur, la langue,
la religion, les opinions
politiques ou toutes autres
opinions, l origine nationale
ou sociale, l appartenance à
une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou
toute autre situation.
Åtnjutandet av de fri- och
rättigheter som anges i
denna konvention skall
säkerställas utan någon
åtskillnad såsom på grund
av kön, ras, hudfärg, språk,
religion, politisk eller annan
åskådning, nationellt eller
socialt ursprung,
tillhörighet till nationell
minoritet, förmögenhet,
börd eller ställning i övrigt.

Article 15 - Derogation in
time of emergency

Article 15 - Dérogation en
cas d état d urgence

Artikel 15 - Avvikelse från
konventionsförpliktelse vid
nödläge

1. In time of war or other
public emergency threatening
the life of the nation any
High Contracting Party may
take measures derogating
from its obligations under
this Convention to the extent
strictly required by the
exigencies of the situation,
provided that such measures
are not inconsistent with its
other obligations under
international law.
1. En cas de guerre ou en
cas d autre danger public
menaçant la vie de la
nation, toute Haute Partie
contractante peut prendre
des mesures dérogeant aux
obligations prévues par la
présente Convention, dans
la stricte mesure où la
situation l exige et à la
condition que ces mesures
ne soient pas en
contradiction avec les autres
obligations découlant du
droit international.
1. Under krig eller i annat
allmänt nödläge som hotar
nationens existens får en
hög fördragsslutande part
vidta åtgärder som innebär
avvikelser från dess
skyldigheter enligt denna
konvention i den
utsträckning som det är
oundgängligen nödvändigt
med hänsyn till situationens
krav, under förutsättning att
dessa åtgärder inte strider
mot landets övriga
förpliktelser enligt den
internationella rätten.
2. No derogation from
Article 2, except in respect of
deaths resulting from lawful
acts of war, or from Articles
3, 4 (paragraph 1) and 7 shall
be made under this provision.
2. La disposition précédente
n autorise aucune
dérogation à l article 2, sauf
pour le cas de décès
résultant d actes licites de
guerre, et aux article 3, 4
(paragraphe 1) et 7.
2. Inga inskränkningar får
med stöd av denna
bestämmelse göras i artikel
2, utom i fråga om dödsfall
till följd av lagliga
krigshandlingar, eller i
artiklarna 3, 4 (punkten 1)
och 7.
3. Any High Contracting
Party availing itself of this
right of derogation shall keep
the Secretary General of the
Council of Europe fully
informed of the measures
which it has taken and the
reasons therefor. It shall also
inform the Secretary General
of the Council of Europe
when such measures have
ceased to operate and the
provisions of the Convention
are again being fully
executed.
3. Toute Haute Partie
contractante qui exerce ce
droit
de dérogation tient le
Secrétaire Général du
Conseil de l Europe
pleinement informé des
mesures prises et des motifs
qui les ont inspirées. Elle
doit également informer le
Secrétaire Générale du
Conseil de l Europe de la
date à laquelle ces mesures
ont cessé d être en vigueur
et les dispositions de la
Convention reçoivent de
nouveau pleine application.
3. En hög
fördragsslutande part som
begagnar sig av rätten att
göra avvikelse från denna
konvention skall hålla
Europarådets
generalsekreterare fullt
underrättad om de åtgärder
som vidtagits i sådant
hänseende och om skälen
för dessa. Den höga
fördragsslutande parten
skall också underrätta
Europarådets
generalsekreterare om när
dessa åtgärder har upphört
att gälla och konventionens
bestämmelser åter blivit
fullt tillämpliga.

Article 16 - Restrictions on
political activity of aliens
Article 16 - Restrictions à
l activité politique des
étrangers
Artikel 16 - Inskränkningar
i utlänningars politiska
verksamhet

Nothing in Articles 10, 11
and 14 shall be regarded as
preventing the High
Contracting Parties from
imposing restrictions on the
political activity of aliens.
Aucune des dispositions des
articles 10, 11 et 14 ne peut
être considérée comme
interdisant aux Hautes
Parties contractantes
d imposer des restrictions à
l activité politique des
étrangers.
Ingenting i artiklarna 10, 11
och 14 får anses hindra de
höga fördragsslutande
parterna från att införa
inskränkningar i
utlänningars politiska
verksamhet.

Article 17 - Prohibition of
abuse of rights

Article 17 - Interdiction de
l abus de droit

Artikel 17 - Förbud mot
missbruk av rättigheter

Nothing in this Convention
may be interpreted as
implying for any State, group
or person any right to engage
in any activity or perform
any act aimed at the
destruction of any of the
rights and freedoms set forth
herein or at their limitation to
a greater extent than is
provided for in the
Convention.
Aucune des dispositions de
la présente Convention ne
peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu,
un droit quelconque de se
livrer à une activité ou
d accomplir un acte visant à
la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la
présente Convention ou à
des limitations plus amples
de ces droits et libertés que
celles prévues à ladite
Convention.
Ingenting i denna
konvention får tolkas så att
det medför en rätt för någon
stat, grupp eller person att
bedriva verksamhet eller
utföra handling som syftar
till att utplåna någon av de
fri- och rättigheter som
angetts i konventionen eller
till att inskränka dem i
större utsträckning än vad
som medgetts där.

Article 18 - Limitation on use
of restrictions on rights

Article 18 - Limitation de
l usage des restrictions aux
droits

Artikel 18 - Begränsning av
användningen av
inskränkningar i rättigheter

The restrictions permitted
under this Convention to the
said rights and freedoms
shall not be applied for any
purpose other than those for
which they have been
prescribed.
Les restrictions qui, aux
termes de la présente
Convention, sont apportées
auxdits droits et libertés ne
peuvent être appliquées que
dans le but pour lequel elles
ont été prévues.
De inskränkningar som
medgetts enligt denna
konvention beträffande de
där upptagna fri- och
rättigheterna får inte
tillämpas annat än i de
syften för vilka de
medgetts.

Section II - European
Court of Human Rights
Titre II - Cour
européenne des Droits de
l Homme
Avdelning II - Euro-
peiska domstolen för de
mänskliga rättigheterna

Article 19 - Establishment of
the Court

Article 19 - Institution de la
Cour

Artikel 19 - Upprättande av
domstolen

To ensure the observance of
the engagements undertaken
by the High Contracting
Parties in the Convention and
the Protocols thereto, there
shall be set up a European
Court of Human Rights,
hereinafter referred to as the
Court . It shall function on a
permanent basis.
Afin d assurer le respect
des engagements résultant
pour les Hautes Parties
contractantes de la présente
Convention et de ses
protocoles, il est institué
une Cour européenne des
Droits de l Homme, ci-
dessous nommée la Cour .
Elle fonctionne de façon
permanente.

För att säkerställa att de
förpliktelser fullgörs som
de höga fördragsslutande
parterna åtagit sig genom
konventionen och
protokollen till denna skall
en europeisk domstol för de
mänskliga rättigheterna
upprättas, nedan kallad
domstolen . Den skall
verka på permanent
grundval.

Article 20 - Number of judges
Article 20 - Nombre de
juges
Artikel 20 - Antal ledamöter

The Court shall consist of a
number of judges equal to
that of the High Contracting
Parties.

La Cour se compose d un
nombre de juges égal à
celui des Hautes Parties
contractantes.

Domstolen skall bestå av
lika många ledamöter som
höga fördragsslutande
parter.

Article 21 - Criteria for
office
Article 21 - Conditions
d exercice des fonctions
Artikel 21 - Villkor för
ämbetet

1. The judges shall be of high
moral character and must
either possess the
qualifications required for
appointment to high judicial
office or be jurisconsults of
recognised competence.
1. Les juges doivent jouir
de la plus haute
considération morale et
réunir les conditions
requises pour l exercice de
hautes fonc- tions
judiciaires ou être des
jurisconsultes possédant
une compétence notoire.
1. Domstolens ledamöter
skall vara moraliskt
oförvitliga och skall
antingen uppfylla de villkor
som erfordras för
utnämning till högre
domarebefattningar eller
vara rättslärda med erkänd
kompetens.
2. The judges shall sit on the
Court in their individual
capacity.
2. Les juges siègent à la
Cour à titre individuel.
2. Ledamöterna skall
tjänstgöra i sin personliga
egenskap.
3. During their term of office
the judges shall not engage in
any activity which is
incompatible with their
independence, impartiality or
with the demands of a full-
time office; all questions
arising from the application
of this paragraph shall be
decided by the Court.
3. Pendant la durée de leur
mandat, les juges ne
peuvent exercer aucune
activité incompatible avec
les exigences d indépen-
dance, d impartialité ou de
disponibilité requise par
une activité exercée à plein
temps; toute question
soulevée en application de
ce paragraphe est tranchée
par la Cour.
3. Under sin mandattid får
ledamöterna inte åta sig
uppdrag som är oförenliga
med deras oavhängighet
och opartiskhet eller med de
krav som ett heltidsämbete
ställer; alla frågor som rör
tillämpningen av denna
punkt skall avgöras av
domstolen.

Article 22 - Election of
judges

Article 22 - Election des
juges

Artikel 22 - Val av
ledamöter

1. The judges shall be elected
by the Parliamentary
Assembly with respect to
each High Contracting Party
by a majority of votes cast
from a list of three candidates
nominated by the High
Contracting Party.
1. Les juges sont élus par
l Assemblée parlementaire
au titre de chaque Haute
Partie contractante, à la
majorité des voix
exprimées, sur une liste de
trois candidats présentés par
la Haute Partie contractante.
1. Domstolens ledamöter
väljs, en för varje hög
fördragsslutande part, av
den parlamentariska
församlingen med en
majoritet av antalet avgivna
röster och från en lista över
tre kandidater som
nominerats av den höga
fördragsslutande parten.
2. The same procedure shall
be followed to complete the
Court in the event of the
accession of new High
Contracting Parties and in
filling casual vacancies.
2. La même procédure est
suivie pour compléter la
Cour en cas d adhésion de
nouvelles Hautes Parties
contractantes et pourvoir les
sièges devenus vacants.
2. Samma ordning skall
iakttas vid utnämning av
nya ledamöter av domstolen
om nya höga
fördragsslutande parter
ansluter sig och när
ledigblivna platser skall
besättas.

Article 23 - Terms of office

Article 23 - Durée du
mandat

Artikel 23 - Mandattid

1. The judges shall be elected
for a period of six years.
They may be re-elected.
However, the terms of office
of one-half of the judges
elected at the first election
shall expire at the end of
three years.
1. Les juges sont élus pour
une durée de six ans. Ils
sont rééligibles. Toutefois,
les mandats d une moitié
des juges désignés lors de la
première élection prendront
fin au bout de trois ans.
1. Domstolens ledamöter
väljs för en tid av sex år. De
får omväljas. Mandatet för
hälften av de ledamöter som
valts vid det första valet
skall dock upphöra efter tre
år.
2. The judges whose terms of
office are to expire at the end
of the initial period of three
years shall be chosen by lot
by the Secretary General of
the Council of Europe
immediately after their
election.
2. Les juges dont le mandat
prendra fin au terme de la
période initiale de trois ans
sont désignés par tirage au
sort effectué par le
Secrétaire Général du
Conseil de l Europe,
immédiatement après leur
élection.
2. De ledamöter, vilkas
mandattid skall upphöra
efter den inledande
treårsperioden, skall utses
genom lottdragning av
Europarådets
generalsekreterare
omedelbart efter deras val.
3. In order to ensure that, as
far as possible, the terms of
office of one-half of the
judges are renewed every
three years, the
Parliamentary Assembly may
decide, before proceeding to
any subsequent election, that
the term or terms of office of
one or more judges to be
elected shall be for a period
other than six years but not
more than nine and not less
than three years.
3. Afin d assurer, dans la
mesure du possible, le
renouvellement des
mandats d une moitié des
juges tous les trois ans,
l Assemblée parlementarie
peut, avant de procéder à
toute élection ultérieure,
décider qu un ou plusieurs
mandats des juges à élire
auront une durée autre que
celle de six ans, sans qu elle
puisse toutefois excéder
neuf ans ou être inférieure à
trois ans.
3. I syfte att säkerställa att
såvitt möjligt halva antalet
ledamöter förnyas vart tred-
je år, får den
parlamentariska
församlingen, innan ett
senare val genomförs,
besluta att mandattiden för
en eller flera av de
ledamöter som skall väljas
skall omfatta en annan
period än sex år; dock får
denna period inte överstiga
nio år och inte understiga
tre år.
4. In cases where more than
one term of office is involved
and where the Parliamentary
Assembly applies the
preceding paragraph, the
allocation of the terms of
office shall be effected by a
drawing of lots by the
Secretary General of the
Council of Europe
immediately after the
election.
4. Dans le cas où il y a lieu
de conférer plusieurs
mandats et où l Assemblée
parlementaire fait
application du paragraphe
précédent, la répartition des
mandats s opère suivant un
tirage au sort effectué par le
Secrétaire Général du
Conseil de l Europe
immédiatement après
l élection.
4. I sådana fall där fråga är
om mer än en mandattid
och den parlamentariska
församlingen tillämpar
föregående punkt, skall
fördelningen av mandattider
verkställas genom
lottdragning av
Europarådets
generalsekreterare
omedelbart efter det att
valet ägt rum.
5. A judge elected to replace
a judge whose term of office
has not expired shall hold
office for the remainder of
his
predecessor s term.
5. Le juge élu en
remplacement d un juge
dont le mandat n est pas
expiré achève le mandat de
son prédécesseur.
5. En ledamot av
domstolen, som utsetts att
efterträda en ledamot vars
mandattid inte gått ut, skall
inneha uppdraget under
återstoden av företrädarens
mandattid.
6. The terms of office of
judges shall expire when they
reach the age of 70.
6. Le mandat des juges
s achève dès qu ils at-
teignent l âge de 70 ans.
6. Ledamöternas mandattid
skall upphöra när de uppnår
70 års ålder.
7. The judges shall hold
office until replaced. They
shall, however, continue to
deal
with such cases as they
already have under
consideration.
7. Les juges restent en
fonctions jusqu à leur
remplacement. Ils
continuent toutefois de
connaître des affaires dont
ils sont déjà saisis.
7. Ledamöterna innehar sitt
uppdrag till dess att de blir
ersatta. De skall dock
fullfölja handläggningen av
sådana mål som redan
påbörjats.

Article 24 - Dismissal

Article 24 - Révocation

Artikel 24 - Entledigande

No judge may be dismissed
from his office unless the
other judges decide
unanimously that he has
ceased to fulfil the required
conditions.
Un juge ne peut être relevé
de ses fonctions que si les
autres juges décident, à la
majorité des deux tiers,
qu il a cessé de répondre
aux conditions requises.
En domstolsledamot får inte
entledigas från sitt ämbete
om inte de andra
ledamöterna med två
tredjedels majoritet beslutar
att han inte längre uppfyller
de villkor som uppställts.

Article 25 - Registry and
legal secretaries

Article 25 - Greffe et
référendaires

Artikel 25 - Kansli och
föredragande jurister

The Court shall have a
registry, the functions and
organisation of which shall
be laid down in the rules of
the Court. The Court shall be
assisted by legal secretaries.
La Cour dispose d un greffe
dont les tâches et
l organisation sont fixées
par le règlement de la Cour.
Elle est assistée de
référendaires.
Domstolen skall ha ett
kansli vars uppgifter och
organisation skall fastställas
i domstolens arbetsordning.
Domstolen skall biträdas av
jurister som föredragande.

Article 26 - Plenary Court

Article 26 - Assemblée
plénière de la Cour

Artikel 26 - Domstolen i
plenum

The plenary Court shall
La Cour réunie en
assemblée plénière
Domstolen i plenum skall
a) elect its President and one
or two Vice-Presidents for a
period of three years; they
may be re-elected;
b) set up Chambers,
constituted for a fixed period
of time;
c) elect the Presidents of the
Chambers of the Court; they
may be re-elected;

d) adopt the rules of the
Court, and
a) élit, pour une durée de
trois ans, son président et
un ou deux vice-présidents;
ils sont rééligibles;
b) constitue des Chambres
pour une période
déterminée;
c) élit les présidents des
Chambres de la Cour, qui
sont rééligibles;

d) adopte le règlement de la
Cour, et

a) välja ordförande och en
eller två vice ordförande för
en treårsperiod; de får
omväljas,
b) inrätta kamrar för en
bestämd tid,

c) välja ordförande till
domstolens kamrar; de får
omväljas,

d) utfärda arbets- och
rättegångsordning för
domstolen och
e) elect the Registrar and one
or more Deputy Registrars.
e) élit le greffier et un ou
plusieurs greffiers adjoints.
e) välja kanslichef samt en
eller flera ställföreträdare.

Article 27 - Committees,
Chambers and Grand
Chamber
Article 27 - Comités,
Chambres et Grande
Chambre
Artikel 27 - Kommittéer,
kamrar och stor
sammansättning ( Grand
Chamber )

1. To consider cases brought
before it, the Court shall sit
in committees of three
judges, in Chambers of seven
judges and in a Grand
Chamber of seventeen
judges. The Court s
Chambers shall set up
committees for a fixed period
of time.
1. Pour l examen des
affaires portées devant elle,
la Cour siège en comités de
trois juges, en Chambres de
sept juges et en une Grande
Chambre de dix-sept juges.
Les Chambres de la Cour
constituent les comités pour
une période déterminée.
1. Domstolen skall vid
handläggningen av mål som
hänskjutits till den
sammanträda i kommittéer
sam- mansatta av tre
ledamöter, i kamrar
sammansatta av sju
ledamöter och i stor
sammansättning med
sjutton ledamöter.
Domstolens kamrar skall
tillsätta kommittéer för en
bestämd tid.
2. There shall sit as an ex
officio member of the
Chamber and the Grand
Chamber the judge elected in
respect of the State Party
concerned or, if there is none
or if he is unable to sit, a
person of its choice who shall
sit in the capacity of judge.
2. Le juge élu au titre d un
Etat Partie au litige est
membre de droit de la
Chambre et de la Grande
Chambre; en cas d absence
de ce juge, ou lorsqu il
n est pas en mesure de
siéger, cet Etat partie
désigne une personne qui
siège en qualité de juge.
2. Den ledamot som valts
för den stat som är part i ett
mål eller, om det inte finns
någon sådan eller om denne
inte kan delta, en person
som staten utser, skall sitta
med som självskriven
ledamot i kammaren och
vid prövning av mål i stor
sammansättning.
3. The Grand Chamber shall
also include the President of
the Court, the Vice-
Presidents, the Presidents of
the Chambers and other
judges chosen in accordance
with the rules of the Court.
When a case is referred to the
Grand Chamber under
Article 43, no judge from the
Chamber which rendered the
judgment shall sit in the
Grand Chamber, with the
exception of the President of
the Chamber and the judge
who sat in respect of the
State Party concerned.
3. Font aussi partie de la
Grande Chambre, le
président de la Cour, les
vice-présidents, les
présidents des Chambres et
d autres juges désignés
conformément au règlement
de la Cour. Quand l affaire
est déférée à la Grande
Chambre en vertu de
l article 43, aucun juge de
la Chambre qui a rendu
l arrêt ne peut y siéger, à
l exception du président de
la Chambre et du juge ayant
siégé au titre de l Etat partie
intéressé.
3. Domstolen i stor
sammansättning skall även
innefatta domstolens
ordförande, vice
ordförande, ordförande i
kamrarna och andra
ledamöter som valts enligt
domstolens arbetsordning.
När ett mål hänskjutits till
domstolen i stor
sammansättning enligt
artikel 43, får ingen ledamot
från den kammare som
meddelat domen delta, med
undantag av kammarens
ordförande och den ledamot
som satt som domare för
den stat som var part i
målet.

Article 28 - Declarations of
inadmissibility by committees

Article 28 - Déclarations
d irrecevabilité par les
comités

Artikel 28 - Beslut av
kommittéer om avvisande
av klagomål

A committee may, by a
unanimous vote, declare
inadmissible or strike out of
its list of cases an application
submitted under Article 34
where such a decision can be
taken without further
examination. The decision
shall be final.
Un comité peut, par vote
unanime, déclarer
irrecevable ou rayer du rôle
une requête individuelle
introduite en vertu de
l article 34 lorsqu une telle
décision peut être prise sans
examen complémentaire. La
décision est définitive.
En kommitté får enhälligt
avvisa eller avskriva ett
enskilt klagomål enligt
artikel 34 om ett sådant
beslut kan fattas utan
ytterligare prövning.
Beslutet är slutgiltigt.

Article 29 - Decisions by
Chambers on admissibility
and merits

Article 29 - Décisions des
Chambres sur la
recevabilité et le fond

Artikel 29 - Beslut av
kamrar om upptagande av
klagomål till prövning samt
avgöranden i sak

1. If no decision is taken
under Article 28, a Chamber
shall decide on the
admissibility and merits of
individual applications
submitted under Article 34.
1. Si aucune décision n a
été prise en vertu de
l article 28, une Chambre se
prononce sur la recevabilité
et le fond des requêtes
individuelles introduites en
vertu de l article 34.
1. Om inget beslut har
fattats enligt artikel 28,
skall en kammare besluta
om att ta upp enskilda
klagomål enligt artikel 34
till prövning och i sådant
fall avgöra målet i sak.
2. A Chamber shall decide on
the admissibility and merits
of inter-State applications
submitted under Article 33.
2. Une Chambre se
prononce sur la recevabilité
et le fond des requêtes
étatiques introduites en
vertu de l article 33.
2. En kammare skall besluta
om att ta upp mellanstatliga
klagomål enligt artikel 33
till prövning och i sådant
fall avgöra målet i sak.
3. The decision on
admissibility shall be taken
separately unless the Court,
in exceptional cases, decides
otherwise.
3. Sauf décision contraire
de la Cour dans des cas
exceptionnels, la décision
sur la recevabilité est prise
séparément.
3. Beslut om att ta upp ett
klagomål till prövning skall
fattas särskilt om inte
domstolen i undantagsfall
beslutar annat.

Article 30 - Relinquishment
of jurisdiction to the Grand
Chamber

Article 30 -
Dessaisissement en faveur
de la Grande Chambre

Artikel 30 - Hänskjutande
till domstolen i stor
sammansättning

Where a case pending before
a Chamber raises a serious
question affecting the
interpretation of he
Convention or the protocols
thereto, or where the
resolution of a question
before the Chamber might
have a result inconsistent
with a judgment previously
delivered by the Court, the
Chamber may, at any time
before it has rendered its
judgment, relinquish
jurisdiction in favour of the
Grand Chamber, unless one
of the parties to the case
objects.

Si l affaire pendante devant
une Chambre soulève une
question grave relative à
l interprétation de la
Convention ou de ses
protocoles, ou si la solution
d une question peut
conduire à une
contradiction avec un arrêt
rendu antérieurement par la
Cour, la Chambre peut, tant
qu elle n a pas rendu son
arrêt, se dessaisir au profit
de la Grande Chambre, à
moins que l une des parties
ne s y oppose.

Om ett pågående mål i en
kammare ger upphov till en
allvarlig fråga som rör
tolkningen av konventionen
eller protokollen till denna
eller om avgörandet av en
fråga i en kammare kan leda
till ett resultat som strider
mot en tidigare dom av
domstolen, får kammaren
när som helst, innan den
meddelar sin dom, hän-
skjuta målet till domstolen i
stor sammansättning, om
inte någon av parterna i
målet motsätter sig detta.

Article 31 - Powers of the
Grand Chamber
Article 31 - Attributions de
la Grande Chambre
Artikel 31 - Behörighet för
domstolen i stor
sammansättning

The Grand Chamber shall

La Grande Chambre

I stor sammansättning skall
domstolen
a) determine applications
submitted either under
Article 33 or Article 34 when
a Chamber has relinquished
jurisdiction under Article 30
or when the case has been
referred to it under Article
43; and

a) se prononce sur les re-
quêtes introduites en vertu
de l article 33 ou de l article
34 lorsque l affaire lui a été
déférée par la Chambre en
vertu de l article 30 ou lors-
que l affaire lui a été
déférée en vertu de l article
43; et
a) avgöra klagomål som
anförts enligt artikel 33
eller artikel 34 när en
kammare har hänskjutit
målet enligt artikel 30 eller
när målet har hänskjutits till
den enligt artikel 43 och
b) consider requests for
advisory opinions submitted
under Article 47.
b) examine les demandes
d avis consultatifs
introduites en vertu de
l article 47.
b) behandla framställningar
om rådgivande yttranden
enligt artikel 47.

Article 32 - Jurisdiction of
the Court

Article 32 - Compétence de
la Cour

Artikel 32 - Domstolens
behörighet

1. The jurisdiction of the
Court shall extend to all
matters concerning the
interpretation and application
of the Convention and the
protocols thereto which are
referred to it as provided in
Articles 33, 34 and 47.

1. La compétence de la
Cour s étend à toutes les
questions concernant
l interprétation et
l application de la
Convention et de ses
protocoles qui lui seront
soumises dans les
conditions prévues par les
articles 33, 34 et 47.

1. Domstolen är behörig i
alla frågor som rör
tolkningen och
tillämpningen av
konventionen och
protokollen till denna vilka
hänskjuts till den enligt
artiklarna 33, 34 och 47.
2. In the event of dispute as
to whether the Court has
jusridiction, the Court shall
decide.
2. En cas de contestation
sur
le point de savoir si la Cour
est compétente, la Cour
décide.
2. Om en tvist uppkommer
rörande domstolens
behörighet, skall domstolen
avgöra frågan.

Article 33 - Inter-State cases
Article 33 - Affaires
interétatiques
Artikel 33 - Mellanstatliga
mål

Any High Contracting Party
may refer to the Court any
alleged breach of the
provisions of the Convention
and the protocols thereto by
an
other High Contracting Party.

Toute Haute Partie
contractante peut saisir la
Cour de tout manquement
aux dispositions de la
Convention et de ses
protocoles qu elle croira
pouvoir être imputé à une
autre Haute Partie
contractante.

En hög fördragsslutande
part får till domstolen hän-
skjuta ett påstående om
brott mot bestämmelserna i
konventionen och i
protokollen till denna
begånget av en annan hög
fördragsslutande part.

Article 34 - Individual
applications
Article 34 - Requêtes
individuelles
Artikel 34 - Enskilda
klagomål

The Court may receive
applications from any person,
non-governmental
organisation or group of
individuals claiming to be the
victim of a violation by one
of the High Contracting
Parties of the rights set forth
in the Convention or the
protocols thereto. The High
contracting Parties undertake
not to hinder in any way the
effective exercise of this
right.

La Cour peut être saisie
d une requête par toute
personne physique, toute
organisation non
gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui se
prétend victime d une
violation par l une des
Hautes Parties contractantes
des droits reconnus dans la
Convention ou ses
protocoles. Les Hautes
Parties contractantes s en-
gagent à n entraver par
aucune mesure l exercice
efficace de ce droit.

Domstolen får ta emot
klagomål från enskilda
personer, icke-statliga
organisationer eller grupper
av enskilda personer, som
påstår sig av någon av de
höga fördragsslutande
parterna ha utsatts för en
kränkning av någon av de i
konventionen eller i
protokollen till denna
angivna rättigheterna. De
höga fördragsslutande
parterna förbinder sig att
inte på något sätt förhindra
ett effektivt utövande av
denna klagorätt.

Article 35 - Admissibility
criteria
Article 35 - Conditions de
recevabilité
Artikel 35 - Villkor för
upptagande av mål till
prövning

1. The Court may only deal
with the matter after all
domestic remedies have been
exhausted, according to the
generally recognised rules of
international law, and within
a period of six months from
the date on which the final
decision was taken.

1. La Cour ne peut être
saisie qu après l épuisement
des voies de recours
internes, tel qu il est
entendu selon les principes
de droit international
généralement reconnus, et
dans un délai de six mois à
partir de la date de la
décision interne définitive.

1. Ett mål får
anhängiggöras hos
domstolen först när alla
nationella rättsmedel har
uttömts i enlighet med den
internationella rättens
allmänt erkända regler, och
senast sex månader från den
dag då det slutgiltiga
beslutet meddelades.
2. The Court shall not deal
with any application
submitted under Article 34
that
2. La Cour ne retient
aucune requête individuelle
introduite en application de
l article 34, lorsque
2. Domstolen får inte ta upp
ett enskilt klagomål enligt
artikel 34 till behandling
som
a) is anonymous; or
a) elle est anonyme; ou
a) är anonymt eller
b) is substantially the same
as a matter that has already
been examined by the Court
or has already been
submitted to another
procedure of international
investigation or settlement
and contains no relevant new
information.
b) elle est essentiellement la
même qu une requête
précédemment examinée
par la Cour ou déjà soumise
à une autre instance
internationale d enquête ou
de règlement, et si elle ne
contient pas de faits
nouveaux.
b) väsentligen innefattar
samma omständigheter som
redan prövats av domstolen
eller redan hänskjutits till
internationell undersökning
eller reglering i annan form
och som inte innehåller nya
relevanta upplysningar.
3. The Court shall declare
inadmissible any individual
application submitted under
Article 34 which it considers
incompatible with the
provisions of the Convention
or the protocols thereto,
manifestly ill-founded, or an
abuse of the right of
application.
3. La Cour déclare
irrecevable toute requête
individuelle introduite en
application de l article 34,
lorsqu elle estime la requête
incompatible avec les
dispositions de la
Convention ou de ses
protocoles, manifestement
mal fondée ou abusive.
3. Domstolen skall avvisa
varje enskilt klagomål
enligt artikel 34, som
domstolen anser vara
oförenligt med
bestämmelserna i denna
konvention och i
protokollen till denna, eller
uppenbart ogrundat eller
utgöra ett missbruk av
rätten att klaga.
4. The Court shall reject any
application which it
considers inadmissible under
this article. It may do so at
any stage of the proceedings.
4. La Cour rejette toute
requête qu elle considère
comme irrecevable par
application du présent
article. Elle peut procéder
ainsi à tout stade de la
procédure.

4. Domstolen skall avvisa
varje klagomål som den inte
anser sig behörig att pröva
enligt denna artikel. Den får
göra detta på vilket stadium
som helst av förfarandet.
Article 36 - Third party
intervention
Article 36 - Tierce
intervention
Artikel 36 - Intervention av
tredje part

1. In all cases before a
Chamber or the Grand
Chamber, a High Contracting
Party one of whose nationals
is an applicant shall have the
right to submit written
comments and to take part in
hearings.

1. Dans toute affaire devant
une Chambre ou la Grande
Chambre, une Haute Partie
contractante dont un
ressortissant est requérant a
le droit de présenter des
observations écrites et de
prendre part aux audiences.

1. I alla mål inför en
kammare eller inför
domstolen i stor
sammansättning skall en
hög fördragsslutande part,
vars medborgare är
klagande, ha rätt att avge
skriftliga yttranden och att
delta i förhandlingarna.
2. The President of the Court
may, in the interest of the
proper administration of jus-
tice, invite any High
Contracting Party which is
not a party to the proceedings
or any person concerned who
is not the applicant to submit
written comments or take
part in hearings.
2. Dans l intérêt d une
bonne administration de la
justice, le président de la
Cour peut inviter toute
Haute Partie contractante
qui n est pas partie à
l instance ou toute personne
intéressée autre que le
requérant à présenter des
observations écrites ou à
prendre part aux audiences.
2. Domstolens ordförande
får för att tillgodose
intresset av en god
rättskipning inbjuda varje
hög fördragsslutande part,
som inte är part i
förfarandet, eller varje
annan person som berörs än
klaganden, att avge
skriftliga yttranden eller
delta i förhandlingarna.

Article 37 - Striking out
applications
Article 37 - Radiation
Artikel 37 - Avskrivning av
klagomål

1. The Court may at any
stage of the proceedings
decide to strike an
application out of its list of
cases where the
circumstances lead to the
conclusion that

1. A tout moment de la
procédure, la Cour peut
décider de rayer une requête
du rôle lorsque les
circonstances permettent de
conclure

1. Domstolen får på varje
stadium av förfarandet
besluta att avskriva ett mål
om de faktiska
omständigheterna leder till
slutsatsen att
a) the applicant does not
intend to pursue his
application; or
a) que le requérant n entend
plus la maintenir; ou
a) klaganden inte har för
avsikt att fullfölja sitt
klagomål eller
b) the matter has been
resolved; or
b) que le litige a été résolu;
ou
b) frågan har lösts eller
c) for any other reason
established by the Court, it is
no longer justified to
continue the examination of
the application. However, the
Court shall continue the
examination of the
application if
respect for human rights as
defined in the Convention
and the protocols thereto so
requires.
c) que, pour tout autre motif
dont la Cour constate
l existence, il ne se justifie
plus de poursuivre
l examen de la
requête.Toutefois, la Cour
poursuit l examen de la
requête si le respect de
droits de l homme garantis
par la Convention et ses
protocoles l exige.
c) det av någon annan av
domstolen konstaterad
anledning inte längre är
befogat att fortsätta
prövningen av klagomålet.
Domstolen skall dock
fortsätta prövningen av
klagomålet om respekten
för de mänskliga
rättigheterna, sådana de
definierats i denna
konvention och i
protokollen till denna, så
kräver.
2. The Court may decide to
restore an application to its
list of cases if it considers
that the circumstances justify
such a course.
2. La Cour peut décider la
réinscription au rôle d une
requête lorsqu elle estime
que les circonstances le
justifient.
2. Domstolen får besluta att
återuppta ett klagomål till
behandling om den anser att
omständigheterna
föranleder en sådan åtgärd.

Article 38 - Examination of
the case and friendly
settlement proceedings

Article 38 - Examen
contradictoire de l affaire
et procédure de règlement
amiable

Artikel 38 - Prövning av
målet och förlikning

1. If the Court declares the
application admissible, it
shall
a) pursue the examination of
the case, together with the
representatives of the parties,
and if need be, undertake an
investigation, for the
effective conduct of which
the States concerned shall
furnish all necessary
facilities;

1. Si la Cour déclare une
requête recevable, elle

a) poursuit l examen
contradictoire de l affaire
avec les représentants des
parties et, s il y a lieu,
procède à une enquête pour
la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités
nécessaires;

1. Om klagomålet tas upp
till behandling, skall
domstolen
a) fullfölja prövningen av
målet tillsammans med
parternas företrädare och
vid behov göra en
utredning; de berörda
staterna skall på alla sätt
underlätta att utredningen
kan genom- föras effektivt,
b) place itself at the disposal
of the parties concerned with
a view to securing a friendly
settlement of the matter on
the basis of respect for
human rights as defined in
the Convention and the
protocols thereto.
b) se met à la disposition
des intéressés en vue de
parvenir à un règlement
amiable de l affaire
s inspirant du respect des
droits de l homme tels que
les reconnaissent la
Convention et ses
protocoles.
b) ställa sig till parternas
förfogande i syfte att nå en
förlikning grundad på
respekten för de mänskliga
rättigheterna, sådana de
definierats i denna
konvention och i
protokollen till denna.
2. Proceedings conducted
under paragraph 1.b shall be
confidential.
2. La procédure décrite au
paragraph 1.b est
confidentielle.
2. Handläggningen enligt
punkt 1.b skall vara
konfidentiell.

Article 39 - Finding of a
friendly settlement

Article 39 - Conclusion
d un règlement amiable

Artikel 39 - Förlikning

If a friendly settlement is
effected, the Court shall
strike the case out of its list
by means of a decision which
shall be confined to a brief
statement of the facts and of
the solution reached.

En cas de règlement
amiable, la Cour raye
l affaire du rôle par une
décision qui se limite à un
bref exposé des faits et de la
solution adoptée.

Om en förlikning uppnås,
skall domstolen avskriva
målet genom ett beslut som
endast skall uppta en
kortfattad redogörelse för
de faktiska
omständigheterna och för
den lösning som nåtts.

Article 40 - Public hearings
and access to documents
Article 40 - Audience pu-
blique et accès aux
documents
Artikel 40 - Offentliga
förhandlingar och tillgång
till handlingar

1. Hearings shall be in public
unless the Court in
exceptional circumstances
decides otherwise.

1. L audience est publique à
moins que la Cour n en
décide autrement en raison
de circonstances
exceptionnelles.

1. Förhandlingar skall vara
offentliga om inte
domstolen i undantagsfall
beslutar annat.
2. Documents deposited with
the registrar shall be
accessible to the public
unless the President of the
Court decides otherwise.
2. Les documents déposés
au greffe sont accessibles
au public à moins que le
président de la Cour n en
décide autrement.
2. Handlingar som givits in
till kanslichefen skall vara
tillgängliga för allmänheten
om inte domstolens
ordförande beslutar annat.

Article 41 - Just satisfaction
Article 41 - Satisfaction
équitable
Artikel 41 - Skälig
gottgörelse

If the Court finds that there
has been a violation of the
Convention or the protocols
thereto, and if the internal
law of the High Contracting
Party concerned allows only
partial reparation to be made,
the Court shall, if necessary,
afford just satisfaction to the
injured party.

Si la Cour déclare qu il y a
eu violation de la
Convention ou de ses
protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie
contractante ne permet
d effacer qu im-
parfaitement les
conséquences de cette
violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s il y a lieu,
une satisfaction équitable.

Om domstolen finner att ett
brott mot konventionen
eller protokollen till denna
ägt rum och om den berörda
höga fördragsslutande
partens nationella rätt
endast till en del medger att
gottgörelse lämnas, skall
domstolen, om så anses
nödvändigt, tillerkänna den
förfördelade parten skälig
gottgörelse.

Article 42 - Judgments of
Chambers

Article 42 - Arrêts des
Chambres

Artikel 42 - Kamrarnas
domar
Judgments of Chambers shall
become final in accordance
with the provisions of Article
44, paragraph 2.
Les arrêts des Chambres
deviennent définitifs
conformément aux
dispositions de l article 44,
paragraph 2.
Kamrarnas domar skall bli
slutgiltiga i enlighet med
bestämmelserna i artikel 44,
punkt 2.

Article 43 - Referral to the
Grand Chamber

Article 43 - Renvoi devant
la Grande Chambre

Artikel 43 - Hänskjutande
till domstolen i stor
sammansättning

1. Within a period of three
months from the date of the
judgment of the Chamber,
any party to the case may, in
exceptional cases, request
that the case be referred to
the Grand Chamber.

2. A panel of five judges of
the Grand Chamber shall
accept the request if the case
raises a serious question
affecting the interpretation or
application of the Convention
or the protocols thereto, or a
serious issue of general
importance.

1. Dans un délai de trois
mois à compter de la date
de l arrêt d une Chambre,
toute partie à l affaire peut,
dans des cas exceptionnels,
demander le renvoi de
l affaire devant la Grande
Chambre.

2. Un collège de cinq juges
de la Grande Chambre
accepte la demande si
l affaire soulève une
question grave relative à
l interprétation ou à
l application de la
Convention ou de ses
protocoles, ou encore une
question grave de caractère
général.

1. Var och en av parterna i
målet får inom en period av
tre månader från den dag då
kammaren meddelat dom i
undantagsfall begära att
målet skall hänskjutas till
domstolen i stor
sammansättning.
2. En särskild avdelning
med fem ledamöter av
domstolen i stor
sammansättning skall
bevilja en sådan begäran
om målet ger upphov till en
allvarlig fråga som rör
tolkningen eller tillämp-
ningen av konventionen
eller protokollen till denna
eller rör en allvarlig fråga
av stor allmän betydelse.
3. If the panel accepts the
request, the Grand Chamber
shall decide the case by
means of a judgment.
3. Si le collège accepte la
demande, la Grande
Chambre se prononce sur
l affaire par un arrêt.
3. Om avdelningen beviljar
begäran, skall domstolen i
stor sammansättning avgöra
målet genom dom.

Article 44 - Final judgments
Article 44 - Arrêts définitifs
Artikel 44 - Slutliga domar

1. The judgment of the Grand
Chamber shall be final.

1. L arrêt de la Grande
Chambre est définitif.

1. Dom som meddelas av
domstolen i stor samman-
sättning är slutgiltig.
2. The judgment of a
Chamber shall become final
2. L arrêt d une Chambre
devient définitif
2. Dom som meddelas av en
kammare blir slutgiltig
a) when the parties declare
that they will not request that
the case be referred to the
Grand Chamber; or
a) lorsque les parties
déclarent qu elles ne
demanderont pas le renvoi
de l affaire devant la
Grande Chambre; ou
a) när parterna förklarar att
de inte kommer att begära
att målet hänskjuts till
domstolen i stor
sammansättning eller
b) three months after the date
of the judgment, if reference
of the case to the Grand
Chamber has not been
requested; or
b) trois mois après la date
de l arrêt, si le renvoi de
l affaire devant la Grande
Chambre n a pas été
demandé; ou
b) tre månader efter den dag
då domen meddelades, om
hänskjutande till domstolen
i stor sammansättning inte
har begärts eller
c) when the panel of the
Grand Chamber rejects the
request to refer under Article
43.
c) lorsque le collège de la
Grande Chambre rejette la
demande de renvoi
formulée en application de
l article 43.
c) när panelen i domstolen i
stor sammansättning avslår
en begäran om
hänskjutande enligt artikel
43.
3. The final judgment shall
be published.
3. L arrêt définitif est
publié.
3. Den slutgiltiga domen
skall offentliggöras.

Article 45 - Reasons for
judgments and decisions

Article 45 - Motivation des
arrêts et décisions

Artikel 45 - Skäl för domar
och beslut

1. Reasons shall be given for
judgments as well as for
decisions declaring
applications admissible or
inadmissible.

1. Les arrêts, ainsi que les
décisions déclarant des
requêtes recevables ou
irrecevables, sont motivés.

1. Skäl skall anges för
domar samt för beslut om
att uppta ett mål till
prövning eller avvisa det.
2. If a judgment does not
represent, in whole or in part,
the unanimous opinion of the
judges, any judge shall be
entitled to deliver a separate
opinion.
2. Si l arrêt n exprime pas
en tout ou en partie
l opinion unanime des
juges, tout juge a le droit
d y joindre l exposé de son
opinion séparée.
2. Om en dom helt eller
delvis inte ger uttryck för
ledamöternas enhälliga
uppfattning, har varje
ledamot rätt att avge sin
särskilda mening.

Article 46 - Binding force
and execution of judgments

Article 46 - Force
obligatoire et exécution des
arrêts

Artikel 46 - Bindande kraft
och verkställighet av domar

1. The High Contracting
Parties undertake to abide by
the final judgment of the
Court in any case to which
they are parties.

1. Les Hautes Parties
contractantes s engagent à
se conformer aux arrêts
définitifs de la Cour dans
les litiges auxquels elles
sont parties.

1. De höga fördragsslutande
parterna förbinder sig att
rätta sig efter domstolens
slutgiltiga dom i varje mål
där de är parter.
2. The final judgment of the
Court shall be transmitted to
the Committee of Ministers,
which shall supervise its
execution.
2. L arrêt définitif de la
Cour est transmis au
Comité des Ministres qui en
surveille l exécution.
2. Domstolens slutgiltiga
dom skall överlämnas till
ministerkommittén, som
skall övervaka dess
verkställande.

Article 47 - Advisory
opinions

1. The Court may, at the
request of the Committee of
Ministers, give advisory
opinions on legal questions
concerning the interpretation
of the Convention and the
protocols thereto.

Article 47 - Avis
consultatifs

1. La Cour peut, à la
demande du Comité des
Ministres, donner des avis
consultatifs sur des
questions juridiques
concernant l interprétation
de la Convention et de ses
protocoles.

Artikel 47 - Rådgivande
yttranden

1. På begäran av
ministerkommittén får
domstolen avge rådgivande
yttranden i rättsfrågor
avseende tolkningen av
konventionen och
protokollen till denna.
2. Such opinions shall not
deal with any question
relating to the content or
scope of the rights or
freedoms defined in Section I
of the Convention and the
protocols thereto, or with any
other question which the
Court or the Committee of
Ministers might have to
consider in consequence of
any such proceedings as
could be instituted in
accordance with the
Convention.
2. Ces avis ne peuvent
porter ni sur les questions
ayant trait au contenu ou à
l étendue des droits et
libertés définis au titre I de
la Convention et dans les
protocoles ni sur les autres
questions dont la Cour ou le
Comité des Ministres
pourraient avoir à connaître
par suite de l introduction
d un recours prévu par la
Convention.
2. Dessa yttranden får inte
avse frågor om innehållet i
eller omfattningen av de
rättigheter och friheter som
upptagits i avdelning I i
konventionen och i
protokollen till denna och
inte heller någon annan
fråga till vilken domstolen
eller ministerkommittén
kan ha att ta ställning till
följd av ett sådant
förfarande som kan komma
att inledas enligt
konventionen.
3. Decisions of the
Committee of Ministers to
request an advisory opinion
of the Court shall require a
majority vote of the
representatives entitled to sit
on the Committee.
3. La décision du Comité
des Ministres de demander
un avis à la Cour est prise
par un vote à la majorité des
représentants ayant le droit
de siéger au Comité.
3. Ministerkommitténs
beslut att begära ett
rådgivande yttrande av
domstolen fattas med en
majoritet av de ledamöter
som är berättigade att sitta
med i kommittén.

Article 48 - Advisory
jurisdiction of the Court

Article 48 - Compétence
consultative de la Cour

Artikel 48 - Domstolens
behörighet att avge
rådgivande yttranden

The Court shall decide
whether a request for an
advisory opinion submitted
by the Committee of
Ministers is within its
competence as defined in
Article 47.

La Cour décide si la
demande d avis consultatif
présentée par le Comité des
Ministres relève de sa
compétence telle que défi-
nie par l article 47.

Domstolen avgör om en
begäran från
ministerkommittén om ett
rådgivande yttrande faller
inom domstolens
behörighet enligt artikel 47.

Article 49 - Reasons for
advisory opinions

Article 49 - Motivation des
avis consultatifs

Artikel 49 - Skäl för råd-
givande yttranden

1. Reasons shall be given for
advisory opinions of the
Court.

1. L avis de la Cour est
motivé.

1. Skäl skall anges för
domstolens rådgivande
yttranden.
2. If the advisory opinion
does not represent, in whole
or in part, the unanimous
opinion of the judges, any
judge shall be entitled to
deliver a separate opinion.
2. Si l avis n exprime pas
en tout ou en partie
l opinion unanime des
juges, tout juge a le droit
d y joindre l exposé de son
opinion séparée.
2. Om ett yttrande helt eller
delvis inte ger uttryck för
ledamöternas enhälliga
uppfattning, har varje
ledamot rätt att avge sin
särskilda mening.
3. Advisory opinions of the
Court shall be communicated
to the Committee of
Ministers.
3. L avis de la Cour est
transmis au Comité des
Ministres.
3. Domstolens rådgivande
yttranden skall överlämnas
till ministerkommittén.

Article 50 - Expenditure on
the Court

Article 50 - Frais de
fonctionnement de la Cour

Artikel 50 - Domstolens
utgifter

The expenditure on the Court
shall be borne by the Council
of Europe.

Les frais de fonctionnement
de la Cour sont à la charge
du Conseil de l Europe.

Domstolens utgifter skall
bekostas av Europarådet.
Article 51 - Privileges and
immunities of judges
Article 51 - Privilèges et
immunités des juges
Artikel 51 - Privilegier och
immunitet för domstolens
ledamöter

The judges shall be entitled,
during the exercise of their
functions, to the privileges
and immunities provided for
in Article 40 of the Statute of
the Council of Europe and in
the agreements made
thereunder.

Les juges jouissent, pendant
l exercice de leurs fonc-
tions, des privilèges et
immunités prévus à l article
40 du Statut du Conseil de
l Europe et dans les accords
conclus au titre de cet
article.

Domstolens ledamöter har
under utövandet av sitt
ämbete rätt till de
privilegier och den
immunitet som anges i
artikel 40 i Europarådets
stadga och i de avtal som
ingåtts i enlighet med den
artikeln.

SECTION III
MISCELLANEOUS
PROVISIONS
TITRE III
DISPOSITIONS
DIVERSES
AVDELNING III
DIVERSE
BESTÄMMELSER

Article 52 - Inquiries by the
Secretary General
Article 52 - Enquêtes du
Secrétaire Général
Artikel 52 - Förfrågningar
från generalsekreteraren

On receipt of a request from
the Secretary General of the
Council of Europe any High
contracting Party shall
furnish an explanation of the
manner in which its internal
law ensures the effective
implementation of any of the
provisions of the Convention.

Toute Haute Partie con-
tractante fournira sur
demande du Secrétaire
Général du Conseil de
l Europe les explications
requises sur la manière dont
son droit interne assure
l application effective de
toutes les dispositions de
cette Convention.

På anmodan av Europarå-
dets generalsekreterare skall
varje hög fördragsslutande
part tillhandahålla
upplysningar om sätt på
vilket dess inhemska
lagstiftning säkerställer en
effektiv tillämpning av
bestämmelserna i denna
konvention.

Article 53 - Safeguard for
existing human rights

Article 53 - Sauvegarde des
droits de l homme reconnus

Artikel 53 - Skydd för
befintliga mänskliga
rättigheter

Nothing in this Convention
shall be construed as limiting
or derogating from any of the
human rights and
fundamental freedoms which
may be ensured under the
laws of any High Contracting
Party or under any other
agreement to which it is a
Party.

Aucune des dispositions de
la présente Convention ne
sera interprétée comme
limitant ou portant atteinte
aux droits de l homme et
aux libertés fondamentales
qui pourraient être reconnus
conformément aux lois de
toute Partie contractante ou
à toute autre Convention à
laquelle cette Partie
contractante est partie.

Ingenting i denna
konvention får tolkas som
en begränsning av eller en
avvikelse från någon av de
mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter som
kan vara skyddade i de höga
fördragsslutande parternas
lagar eller i någon annan
konvention i vilken de är
parter.

Article 54 - Powers of the
Committee of Ministers

Article 54 - Pouvoirs du
Comité des Ministres

Artikel 54 - Ministerkom-
mitténs befogenheter

Nothing in this Convention
shall prejudice the powers
conferred on the Committee
of Ministers by the Statute of
the Council of Europe.

Aucune disposition de la
présente Convention ne
porte atteinte aux pouvoirs
conférés au Comité des
Ministres par le Statut du
Conseil de l Europe.

Ingenting i denna
konvention skall inskränka
de befogenheter som
tillerkänts
ministerkommittén genom
Europarådets stadga.
Article 55 - Exclusion of
other means of dispute
settlement
Article 55 - Renonciation à
d autres modes de
règlement des différends
Artikel 55 - Avstående från
reglering av tvister i annan
ordning

The High Contracting Parties
agree that, except by special
agreement, they will not avail
themselves of treaties,
conventions or declarations
in force between them for the
purpose of submitting, by
way of petition, a dispute
arising out of the
interpretation or application
of this Convention to a
means of settlement other
than those provided for in
this Convention.
Les Hautes Parties
contractantes renoncent
récipro-
quement, sauf compromis
spécial, à se prévaloir des
traités, conventions ou dé-
clarations existant entre
elles, en vue de soumettre,
par voie de requête, un
différend né de
l interprétation ou de
l application de la présente
Convention à un mode de
règlement autre que ceux
prévus par ladite
Convention.
Om det inte finns en
särskild överenskommelse,
avstår de höga
fördragsslutande parterna
från att begagna sig av de
fördrag, konventioner eller
förklaringar som gäller
mellan dem för att
hänskjuta en tvist rörande
tolkningen eller
tillämpningen av denna
konvention till reglering i
annan ordning än vad som
föreskrivs i konventionen.

Article 56 - Territorial
application

Article 56 - Application
territoriale

Artikel 56 - Territoriell
tillämpning

1. Any State may at the time
of its ratification or at any
time thereafter declare by
notification addressed to the
Secretary General of the
Council of Europe that the
present Convention shall,
subject to paragraph 4 of this
Article, extend to all or any
of the territories for whose
international relations it is
responsible.

1. Tout Etat peut, au
moment de la ratification ou
à tout autre moment par la
suite, déclarer, par
notification adressée au
Secrétaire Général du
Conseil de l Europe, que la
présente Convention
s appliquera, sous réserve
du paragraph 4 du présent
article, à tous les territoires
ou à l un quelconque des
territoires dont il assure les
relations internationales.

1. En stat får när den
ratificerar, eller när som
helst senare, genom en
notifikation ställd till
Europarådets
generalsekreterare, förklara
att denna konvention skall,
med förbehåll för punkt 4 i
denna artikel, tillämpas på
alla eller något av de
territorier för vilkas
internationella förbindelser
staten i fråga svarar.
2. The Convention shall
extend to the territory or
territories named in the
notification as from the
thirtieth day after the receipt
of this notification by the
Secretary General of the
Council of Europe.
2. La Convention s appli-
quera au territoire ou aux
territoires désignés dans la
notification à partir du
trentième jour qui suivra la
date à laquelle le Secrétaire
Général du Conseil de
l Europe aura reçu cette
notification.
2. Konventionen skall
tillämpas på det eller de
territorier som anges i
notifikationen från den
trettionde dagen efter det att
Europarådets
generalsekreterare mottagit
notifikationen.
3. The provisions of this
Convention shall be applied
in such territories with due
regard, however, to local
requirements.
3. Dans lesdits territoires
les dispositions de la
présente Convention seront
appliquées en tenant compte
des nécessités locales.
3. Inom de nämnda
territorierna skall dock
konventionens
bestämmelser tillämpas
med hänsyn till vad de
lokala förhållandena kräver.
4. Any State which has made
a declaration in accordance
with paragraph 1 of this
article may at any time
thereafter declare on behalf
of one or more of the
territories to which the
declaration relates that it
accepts the competence of
the Court to receive
applications from
individuals, non-
governmental organisations
or groups of individuals as
provided by Article 34 of the
Convention.
4. Tout Etat qui a fait une
déclaration conformément
au premier paragraphe de
cet article, peut, à tout
moment par la suite,
déclarer relativement à un
ou plusieurs des territoires
visés dans cette déclaration
qu il accepte la compétence
de la Cour pour connaître
des requêtes de personnes
physiques, d organisations
non gouvernementales ou
de groupes de particuliers,
comme le prévoit l article
34 de la Convention.
4. En stat, som avgett
förklaring enligt punkt 1
ovan, kan när som helst
därefter förklara att staten
beträffande ett eller flera av
de med förklaringen
avsedda territorierna
erkänner domstolens
behörighet att ta emot
klagomål från enskilda
personer, icke-statliga
organisationer eller grupper
av enskilda personer i
enlighet med artikel 34 i
konventionen.

Article 57 - Reservations

Article 57 - Réserves

Artikel 57 - Förbehåll

1. Any State may, when
signing this Convention or
when depositing its
instrument of ratification,
make a reservation in respect
of any particular provision of
the Convention to the extent
that any law then in force in
its territory is not in
conformity with the
provision. Reservations of a
general character shall not be
permitted under this article.

1. Tout Etat peut, au
moment de la signature de
la présente Convention ou
du dépôt de son instrument
de ratification, formuler une
réserve au sujet d une
disposition particulière de
la Convention, dans la
mesure où une loi alors en
vigueur sur son territorie
n est pas conforme à cette
disposition. Les réserves de
caractère général ne sont
pas autorisées aux termes
du présent article.

1. Vid undertecknandet av
denna konvention eller vid
deponering av sitt
ratifikationsinstrument kan
en stat göra förbehåll med
avseende på någon särskild
bestämmelse i
konventionen, i den mån en
lag som då gäller inom
statens territorium inte
överensstämmer med
bestämmelsen. Förbehåll av
allmän karaktär tillåts inte
enligt denna artikel.
2. Any reservation made
under this article shall
contain a brief statement of
the law concerned.
2. Toute réserve émise
conformément au présent
article comporte un bref
exposé de la loi en cause.
2. Varje förbehåll som görs
enligt denna artikel skall
innehålla en kort
redogörelse för lagen i
fråga.

Article 58 - Denunciation

Article 58 - Dénonciation

Artikel 58 - Uppsägning

1. A High Contracting Party
may denounce the present
Convention only after the
expiry of five years from the
date on which it became a
party to it and after six
months notice contained in a
notification addressed to the
Secretary General of the
Council of Europe, who shall
inform the other High
Contracting Parties.

1. Une Haute Partie
contractante ne peut
dénoncer la présente
Convention qu après
l expiration d un délai de
cinq ans à partir de la date
d entrée en vigueur de la
Convention à son égard et
moyennant un préavis de
six mois, donné par une
notification adressée au
Secrétaire Général du
Conseil de l Europe, qui en
informe les autres Parties
contractantes.

1. En hög fördragsslutande
part får inte säga upp denna
konvention förrän efter
utgången av fem år från
dagen för dess
ikraftträdande för parten
och med iakttagande av en
uppsägningstid om sex
månader samt genom en
notifikation, ställd till
Europarådets
generalsekreterare, som
skall underrätta de övriga
höga fördragsslutande
parterna om detta.
2. Such a denunciation shall
not have the effect of
releasing the High
Contracting Party concerned
from its obligations under
this Convention in respect of
any act which, being capable
of constituting a violation of
such obligations, may have
been performed by it before
the date at which the
denunciation became
effective.
2. Cette dénonciation ne
peut avoir pour effet de
délier la Haute Partie
contractante intéressée des
obligations contenues dans
la présente Convention en
ce qui concerne tout fait
qui, pouvant constituer une
violation de ces obligations,
aurait été accompli par elle
antérieurement à la date à
laquelle la dénonciation
produit effet.
2. En uppsägning får inte
till följd att den
ifrågavarande höga
fördragsslutande parten blir
löst från sina förpliktelser
enligt denna konvention
såvitt avser åtgärder som
skulle kunna utgöra en
kränkning av dessa
förpliktelser och som kan
ha utförts av parten före den
dag då uppsägningen blev
gällande.
3. Any High Contracting
Party which shall cease to be
a member of the Council of
Europe shall cease to be a
Party to this Convention
under the same conditions.
3. Sous la même réserve
cesserait d être Partie à la
présente Convention toute
Partie contractante qui
cesserait d être membre du
Conseil de l Europe.
3. En hög fördragsslutande
part som upphör att vara
medlem av Europarådet
upphör på samma villkor att
vara part i denna
konvention.
4. The Convention may be
denounced in accordance
with the provisions of the
preceding paragraphs in
respect of any territory to
which it has been declared to
extend under the terms of
Article 56.
4. La Convention peut être
dénoncée conformément
aux dispositions des
paragraphes précédents en
ce qui concerne tout
territoire auquel elle a été
déclarée applicable aux
termes de l article 56.
4. Konventionen får sägas
upp enligt bestämmelserna
under punkterna 1 3
beträffande varje
territorium för vilket den
förklarats tillämplig enligt
artikel 56.

Article 59 - Signature and
ratification

Article 59 - Signature et
ratification

Artikel 59 -
Undertecknande och
ratifikation
1. This Convention shall be
open to the signature of the
members of the Council of
Europe. It shall be ratified.
Ratifications shall be
deposited with the Secretary
General of the Council of
Europe.
1. La présente Convention
est ouverte à la signature
des membres du Conseil de
l Europe. Elle sera ratifiée.
Les ratifications seront dé-
posées près le Secrétaire
Général du Conseil de
l Europe.
1. Denna konvention står
öppen för undertecknande
av medlemmarna i
Europarådet. Den skall
ratificeras.
Ratifikationsinstrumenten
skall deponeras hos
Europarådets
generalsekreterare.
2. The present Convention
shall come into force after
the deposit of ten instruments
of ratification.
2. La présente Convention
entrera en vigueur après le
dépôt de dix instruments de
ratification.
2. Konventionen träder i
kraft när tio ratifikations-
instrument har deponerats.
3. As regards any signatory
ratifying subsequently, the
Convention shall come into
force at the date of the
deposit of its instrument of
ratification.
3. Pour tout signataire qui la
ratifiera ultérieurement, la
Convention entrera en vi-
gueur dès le dépôt de
l instrument de ratification.
3. För en stat som
undertecknat och som
senare ratificerar
konventionen träder den i
kraft den dag då
ratifikationsinstrumentet
deponeras.
4. The Secretary General of
the Council of Europe shall
notify all the members of the
Council of Europe of the
entry into force of the
Convention, the names of the
High Contracting Parties who
have ratified it, and the
deposit of all instruments of
ratification which may be
effected subsequently.
4. Le Secrétaire Général du
Conseil de l Europe
notifiera à tous les membres
du Conseil de l Europe
l entrée en vigueur de la
Convention, les noms des
Hautes Parties contractantes
qui l auront ratifiée, ainsi
que le dépôt de tout
instrument de ratification
intervenu ultérieurement.
4. Europarådets
generalsekreterare skall
underlätta alla medlemmar i
Europarådet om
konventionens
ikraftträdande och om
namnen på de höga
fördragsslutande parter som
har ratificerat den samt om
senare deponering av
ratifikationsinstrument.

Done at Rome this 4th day of
November 1950, in English
and French, both texts being
equally authentic, in a single
copy which shall remain
deposited in the archives of
the Council of Europe. The
Secretary General shall
transmit certified copies to
each of the signatories.

Fait à Rome, le 4 novembre
1950, en français et en
anglais, les deux textes
faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du
Conseil de l Europe. Le
Secrétaire Général du
Conseil de l Europe en
communiquera des copies
certifiées conformes à tous
les signataires.

Upprättad i Rom den 4
november 1950 på engelska
och franska, vilka båda
texter är lika giltiga, i ett
enda exemplar, som skall
vara deponerat i
Europarådets arkiv.
Generalsekreteraren skall
sända bestyrkta kopior till
var och en av de stater som
undertecknat konventionen.

PROTOCOL TO THE
CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF HUMAN
RIGHTS AND
FUNDAMENTAL
FREEDOMS

PROTOCOLE ADDI-
TIONNEL A LA CON-
VENTION DE SAUVE-
GARDE DES DROITS DE
l HOMME ET DES
LIBERTES FONDAMEN-
TALES
TILLÄGGSPROTOKOLL
TILL KONVENTIONEN
OM SKYDD FÖR DE
MÄNSKLIGA RÄTTIG-
HETERNA OCH DE
GRUNDLÄGGANDE
FRIHETERNA

The governments signatory
hereto, being members of the
Council of Europe,

Les gouvernements
signataires, membres du
Conseil de l Europe,

Undertecknade regeringar,
vilka är medlemmar av
Europarådet,

Being resolved to take steps
to ensure the collective
enforcement of certain rights
and freedoms other than
those already included in
Section I of the Convention
for the Protection of Human
Rights and Fundamental
Freedoms signed at Rome on
4 November 1950
(hereinafter referred to as
the Convention ),

Résolus à prendre des
mesures propres à assurer la
garantie collective de droits
et libertés autres que ceux
qui figurent déjà dans le
titre I de la Convention de
sauvegarde des Droits de
l Homme et des Libertés
fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée la
Convention ),

som är fast beslutna att
vidta åtgärder för att
gemensamt säkerställa vissa
andra rättigheter och
friheter än dem som redan
finns upptagna i avdelning I
i konventionen om skydd
för de mänskliga
rättigheterna och de
grundläggande friheterna,
som undertecknades i Rom
den 4 november 1950
(nedan kallad konventio-
nen ),

Have agreed as follows:

Sont convenus de ce qui
suit:

har kommit överens om
följande.

Article 1 - Protection of
property

Article 1 - Protection de la
propriété

Artikel 1 - Skydd för
egendom

Every natural or legal person
is entitled to the peaceful
enjoyment of his possessions.
No one shall be deprived of
his possessions except in the
public interest and subject to
the conditions provided for
by law and by the general
principles of international
law.
Toute personne physique ou
morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être
privé de sa propriété que
pour cause d utilité pu-
blique et dans les conditions
prévues par la loi et les
principes généraux du droit
international.
Varje fysisk eller juridisk
person skall ha rätt till
respekt för sin egendom.
Ingen får berövas sin
egendom annat än i det
allmännas intresse och
under de förutsättningar
som anges i lag och i
folkrättens allmänna
grundsatser.
The preceding provisions
shall not, however, in any
way impair the right of a
State to enforce such laws as
it deems necessary to control
the use of property in
accordance with the general
interest or to secure the
payment of taxes or other
contributions or penalties.
Les dispositions
précédentes ne portent pas
atteinte au droit que
possèdent les Etats de
mettre en vigueur les lois
qu ils jugent nécessaires
pour réglementer l usage
des biens conformément à
l intérêt général ou pour
assurer le paiement des
impôts ou d autres
contributions ou des
amendes.
Ovanstående bestämmelser
inskränker dock inte en
stats rätt att genomföra
sådan lagstiftning som
staten finner nödvändig för
att reglera nyttjandet av
egendom i
överensstämmelse med det
allmännas intresse eller för
att säkerställa betalning av
skatter eller andra pålagor
eller av böter och viten.

Article 2 - Right to education

Article 2 - Droit à
l instruction

Artikel 2 - Rätt till
undervisning

No person shall be denied the
right to education. In the
exercise of any functions
which it assumes in relation
to education and to teaching,
the State shall respect the
right of parents to ensure
such education and teaching
in conformity with their own
religious and philosophical
convic-tions.

Nul ne peut se voir refuser
le droit à l instruction.
L Etat, dans l exercice des
fonctions qu il assumera
dans le domaine de l édu-
cation et de l enseignement,
respectera le droit des
parents d assurer cette
éducation et cet
enseignement
conformément à leurs
convictions religieuses et
philosophiques.

Ingen får förvägras rätten
till undervisning. Vid
utövandet av den
verksamhet som staten kan
ta på sig i fråga om
utbildning och undervisning
skall staten respektera
föräldrarnas rätt att
tillförsäkra sina barn sådan
utbildning och undervisning
som står i överens-
stämmelse med föräldrarnas
religiösa och filosofiska
övertygelse.

Article 3 - Right to free
elections

Article 3 - Droit à des
élections libres

Artikel 3 - Rätt till fria val

The High Contracting Parties
undertake to hold free
elections at reasonable
intervals by secret ballot,
under conditions which will
ensure the free expression of
the opinion of the people in
the choice of the legislature.

Les Hautes Parties
contractantes s engagent à
organiser, à des intervalles
raisonnables, des élections
libres au scrutin secret, dans
les conditions qui assurent
la libre expression de
l opinion du peuple sur le
choix du corps législatif.

De höga fördragsslutande
parterna förbinder sig att
anordna fria och hemliga
val med skäliga
tidsintervaller under
förhållanden som
tillförsäkrar folket rätten att
fritt ge uttryck åt sin
mening beträffande
sammansättningen av den
lagstiftande församlingen.

Article 4 - Territorial
application

Article 4 - Application
territoriale

Artikel 4 - Territoriell
tillämpning

Any High Contracting Party
may at the time of signature
or ratification or at any time
thereafter communicate to
the Secretary General of the
Council of Europe a
declaration stating the extent
to which it undertakes that
the provisions of the present
Protocol shall apply to such
of the territories for the
international relations of
which it is responsible as are
named therein.

Toute Haute Partie
contractante peut, au
moment de la signature ou
de la ratification du présent
protocole ou à tout moment
par la suite, communiquer
au Secrétaire Général du
Conseil de l Europe une
déclaration indiquant la
mesure dans laquelle elle
s engage à ce que les
dispositions du présent
protocole s appliquent à tels
territoires qui sont désignés
dans ladite déclaration et
dont elle assure les relations
internationales.

En hög fördragsslutande
part får vid tidpunkten för
undertecknandet eller
ratifikationen av detta
protokoll eller när som helst
därefter till Europarådets
generalsekreterare
överlämna en förklaring
som anger i vilken
utsträckning den höga
fördragsslutande parten
förbinder sig att tillämpa
bestämmelserna i
protokollet inom de
territorier som anges i
förklaringen och för vilkas
internationella förbindelser
den höga fördragsslutande
parten svarar.
Any High Contracting Party
which has communicated a
declaration in virtue of the
preceding paragraph may
from time to time
communicate a further
declaration modifying the
terms of any former
declaration or terminating the
application of the provisions
of this Protocol in respect of
any territory.
Toute Haute Partie
contractante qui a
communiqué une
déclaration en vertu du
paragraphe précédent peut,
de temps à autre,
communiquer une nouvelle
déclaration modifiant les
termes de toute déclaration
antérieure ou mettant fin à
l application des
dispositions du présent
protocole sur un territoire
quelconque.
En hög fördragsslutande
part som avgett förklaring
enligt föregående stycke får
när som helst avge en ny
förklaring, som ändrar
innehållet i en tidigare
förklaring eller bringar
tillämpningen av
bestämmelserna i detta
protokoll att upphöra inom
ett visst territorium.
A declaration made in
accordance with this article
shall be deemed to have been
made in accordance with
paragraph 1 of Article 56 of
the Convention.
Une déclaration faite
conformément au présent
article sera considérée
comme ayant été faite
conformément au
paragraphe 1 de l article 56
de la Convention.
En förklaring som avgetts i
enlighet med denna artikel
skall anses ha avgetts i
enlighet med artikel 56
punkt 1 i konventionen.

Article 5 - Relationship to the
Convention

Article 5 - Relations avec la
Convention

Artikel 5 - Förhållande till
konventionen

As between the High
Contracting Parties the
provisions of Articles 1, 2, 3
and 4 of this Protocol shall
be regarded as additional
articles to the Convention
and all the provisions of the
Convention shall apply
accordingly.

Les Hautes Parties
contractantes considéreront
les articles 1, 2, 3 et 4 de ce
protocole comme des
articles additionnels à la
Convention et toutes les
dispositions de la
Convention s appliqueront
en conséquence.

Mellan de höga
fördragsslutande parterna
skall artiklarna 1, 2, 3 och 4
i detta protokoll anses som
tillägg till konventionen och
samtliga bestämmelser i
konventionen skall
tillämpas i enlighet därmed.

Article 6 - Signature and
ratification

Article 6 - Signature et
ratification

Artikel 6 - Undertecknande
och ratifikation

This Protocol shall be open
for signature by the members
of the Council of Europe,
who are the signatories of the
Convention; it shall be
ratified at the same time as or
after the ratification of the
Convention. It shall enter
into force after the deposit of
ten instruments of
ratification. As
regards any signatory
ratifying subsequently, the
Protocol shall enter into force
at the date of the deposit of
its instrument of ratification.

Le présent protocole est
ouvert à la signature des
membres du Conseil de
l Europe, signataires de la
Convention; il sera ratifié
en même temps que la
Convention ou après la
ratification de celle-ci. Il
entrera en vigueur après le
dépôt de dix instruments de
ratification. Pour tout
signataire qui le ratifiera
ultérieurement, le protocole
entrera en vigueur dès le
dépôt de l instrument de
ratification.

Detta protokoll står öppet
för undertecknande av de
medlemmar av Europarådet
som undertecknat
konventionen; det skall
ratificeras samtidigt med
eller efter ratifikationen av
konventionen. Protokollet
träder i kraft när tio
ratifikationsinstrument har
deponerats. För en stat som
undertecknat och som
senare ratificerar
protokollet träder det i kraft
den dag då
ratifikationsinstrumentet
deponeras.

The instruments of
ratification shall be deposited
with the Secretary General of
the Council of Europe, who
will notify all members of the
names of those who have
ratified.
Les instruments de
ratification seront déposés
près le Secrétaire Général
du Conseil de l Europe qui
notifiera à tous les membres
les noms de ceux qui
l auront ratifié.
Ratifikationsinstrumenten
skall deponeras hos
Europarådets
generalsekreterare, som
skall underrätta alla
medlemmar om namnen på
dem som har ratificerat
protokollet.

Done at Paris on the 20 th
day of March 1952, in
English and French, both
texts being equally authentic,
in a single copy which shall
remain deposited in the
archives of the Council of
Europe. The Secretary
General shall transmit
certified copies to each of the
signatory governments.

Fait à Paris, le 20 mars
1952, en français et en
anglais, les deux textes
faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du
Conseil de l Europe. Le
Secrétaire Général du Con-
seil de l Europe en commu-
niquera copie certifiée con-
forme à chacun des
gouvernements signataires.

Upprättat i Paris den
20 mars 1952 på engelska
och franska, vilka båda
texter är lika giltiga, i ett
enda exemplar som skall
vara deponerat i
Europarådets arkiv.
Generalsekreteraren skall
sända en bestyrkt kopia till
varje regering som
undertecknat protokollet.

Protocol No. 4 to the
Convention for the
Protection of Human
Rights and Fundamental
Freedoms securing certain
rights and freedoms other
than those already
included in the
Convention and in the
First Protocol thereto
Protocol no 4 à la
Convention de
Sauvegarde des Droits
de l Homme et des
Libertés fondamentales
reconnaissant certains
droits et libertés autres
que ceux figurant déjà
dans la Convention et
dans le premier
Protocole additionnel à
la Convention
Protokoll nr 4 till
konventionen om skydd
för de mänskliga
rättigheterna och de
grundläggande
friheterna, avseende
erkännande av vissa
andra rättigheter och
friheter än dem som
redan finns i
konventionen och i dess
första tilläggsprotokoll

The governments signatory
hereto, being members of the
Council of Europe,

Being resolved to take steps
to ensure the collective
enforcement of certain rights
and freedoms other than
those already included in
Section I of the Convention
for the Protection of Human
Rights and Fundamental
Freedoms signed at Rome on
4th November 1950
(hereinafter referred to as the
Convention ) and in
Articles 1 to 3 of the First
Protocol to the Convention,
signed at Paris on 20th
March 1952,
Les gouvernements
signataires, membres du
Conseil de l Europe,

Résolus à prendre des
mesures propres à assurer la
garantie collective de droits
et libertés autres que ceux
qui figurent déjà dans le
titre I de la Convention de
sauvegarde des Droits de
l Homme et des Libertés
fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée la
Convention ) et dans les
articles 1 à 3 du premier
Protocole additionnel à la
Convention, signé à Paris le
20 mars 1952,

Undertecknade regeringar,
vilka är medlemmar av
Europarådet,

som är fast beslutna att
vidta åtgärder för att
gemensamt säkerställa vissa
andra rättigheter och
friheter än dem som redan
finns upptagna i avdelning I
i konventionen om skydd
för de mänskliga
rättigheterna och de
grundläggande friheterna,
som undertecknades i Rom
den 4 november 1950
(nedan kallad konventio-
nen ), och i artiklarna 1-3 i
det första
tilläggsprotokollet, som un-
dertecknades i Paris den 20
mars 1952,
Have agreed as follows:
Sont convenus de ce qui
suit:
har kommit överens om
följande.

Article 1 - Prohibition of
imprisonment for debt

Article 1 - Interdiction de
l emprisonnement pour
dette

Artikel 1 - Förbud mot
frihetsberövande på grund
av skuldförbindelse

No one shall be deprived of
his liberty merely on the
ground of inability to fulfil a
contractual obligation.

Nul ne peut être privé de sa
liberté pour la seule raison
qu il n est pas en mesure
d exécuter une obligation
contractuelle.

Ingen får berövas friheten
enbart på grund av
oförmåga att uppfylla en
avtalad förpliktelse.
Article 2 - Freedom of
movement
Article 2 - Liberté de
circulation
Artikel 2 - Rätt att fritt röra
sig

1. Everyone lawfully within
the territory of a State shall,
within that territory, have the
right to liberty of movement
and freedom to choose his
residence.

1. Quiconque se trouve
régulièrement sur le
territoire d un Etat a le droit
d y circuler librement et d y
choisir librement sa
résidence.

1. Var och en som lagligen
befinner sig inom en stats
territorium har rätt att fritt
röra sig där och att fritt
välja sin bosättningsort.
2. Everyone shall be free to
leave any country, including
his own.
2. Toute personne est libre
de quitter n importe quel
pays, y compris le sien.
2. Var och en är fri att
lämna varje land, inbegripet
sitt eget.
3. No restrictions shall be
placed on the exercise of
these rights other than such
as are in accordance with law
and are necessary in a
democratic society in the
interests of national security
or public safety, for the
maintenance of ordre public,
for the prevention of crime,
for the protection of health or
morals, or for the protection
of the rights and freedoms of
others.
3. L exercice de ces droits
ne peut faire l objet d autres
restrictions que celles qui,
prévues par la loi,
constituent des mesures
nécessaires, dans une
société démocratique, à la
sécurité nationale, à la
sûreté publique, au maintien
de l ordre public, à la
prévention des infractions
pénales, à la protection de
la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et
libertés d autrui.
3. Utövandet av dessa
rättigheter får inte
underkastas andra
inskränkningar än sådana
som är angivna i lag och
som i ett demokratiskt
samhälle är nödvändiga av
hänsyn till statens säkerhet
eller den allmänna
säkerheten, för att
upprätthålla den allmänna
ordningen eller förhindra
brott eller för att skydda
hälsa eller moral eller
annans fri- och rättigheter.
4. The rights set forth in
paragraph 1 may also be
subject, in particular areas, to
restrictions imposed in
accordance with law and
justified by the public
interest in a democratic
society.
4. Les droits reconnus au
paragraphe 1 peuvent
également, dans certaines
zones déterminées, faire
l objet de restrictions qui,
prévues par la loi, sont
justifiées par l intérêt public
dans une société
démocratique.
4. De rättigheter som anges
i punkt 1 får inom vissa
bestämda områden också bli
föremål för inskränkningar
som är angivna i lag och
som är försvarliga av
hänsyn till det allmännas
intresse i ett demokratiskt
samhälle.

Article 3 - Prohibition of
expulsion of nationals

Article 3 - Interdiction de
l expulsion des nationaux

Artikel 3 - Förbud mot
utvisning av medborgare

1. No one shall be expelled,
by means either of an
individual or of a collective
measure, from the territory of
the State of which he is a
national.

1. Nul ne peut être expulsé,
par voie de mesure
individuelle ou collective,
du territoire de l Etat dont il
est le ressortissant.

1. Ingen får utvisas från den
stat som han är medborgare
i, vare sig genom
individuella eller genom
kollektiva åtgärder.
2. No one shall be deprived
of the right to enter the
territory of the State of which
he is a national.
2. Nul ne peut être privé du
droit d entrer sur le
territoire de l Etat dont il
est le ressortissant.

2. Ingen får förvägras rätten
att resa in i den stat som
han är medborgare i.
Article 4 - Prohibition of
collective expulsion of aliens
Article 4 - Interdiction des
expulsions collectives d é-
trangers
Artikel 4 - Förbud mot
kollektiv utvisning av
utlänningar

Collective expulsion of aliens
is prohibited.

Article 5 - Territorial
application

Les expulsions collectives
d étrangers sont interdites.

Article 5 - Application
territoriale

Kollektiv utvisning av
utlänningar är förbjuden.

Artikel 5 - Territoriell
tillämpning

1. Any High Contracting
Party may, at the time of
signature or ratification of
this Protocol, or at any time
thereafter, communicate to
the Secretary General of the
Council of Europe a
declaration stating the extent
to which it undertakes that
the provisions of this
Protocol shall apply to such
of the territories for the
international relations of
which it is responsible as are
named therein.

1. Toute Haute Partie
contractante peut, au
moment de la signature ou
de la ratification du présent
Protocole ou à tout moment
par la suite, communiquer
au Secrétaire Général du
Conseil de l Europe une
déclaration indiquant la
mesure dans laquelle elle
s engage à ce que les
dispositions du présent
Protocole s app-liquent à
tels territoires qui sont
désignés dans ladite
déclaration et dont elle
assure les relations
internationales.

1. En hög fördragsslutande
part får vid tidpunkten för
undertecknandet eller
ratifikationen av detta
protokoll, eller när som
helst därefter, till
Europarådets general-
sekreterare överlämna en
förklaring som anger i
vilken utsträckning den
förbinder sig att tillämpa
bestämmelserna i
protokollet inom de
territorier som anges i
förklaringen och för vilkas
internationella förbindelser
parten svarar.
2. Any High Contracting
Party which has
communicated a declaration
in virtue of the preceding
paragraph may, from time to
time, communicate a further
declaration modifying the
terms of any former
declaration or terminating the
application of the provisions
of this Protocol in respect of
any territory.
2. Toute Haute Partie
contractante qui a
communiqué une
déclaration en vertu du
paragraphe précédent peut,
de temps à autre,
communiquer une nouvelle
déclaration modifiant les
termes de toute déclaration
antérieure ou mettant fin à
l application des
dispositions du présent
Protocole sur un territoire
quelconque.
2. En hög fördragsslutande
part som avgett förklaring
enligt föregående punkt får
när som helst avge ny
förklaring, som ändrar
innehållet i en tidigare
förklaring eller bringar
tillämpningen av
bestämmelserna i detta
protokoll att upphöra inom
ett visst territorium.
3. A declaration made in
accordance with this article
shall be deemed to have been
made in accordance with
paragraph 1 of Article 56 of
the Convention.
3. Une déclaration faite
conformément au présent
article sera considérée
comme ayant été faite
conformément au
paragraphe 1 de l article 56
de la Convention.
3. En förklaring som
avgetts enligt denna artikel
skall anses ha avgetts i
enlighet med artikel 56
punkt 1 i konventionen.
4. The territory of any State
to which this Protocol applies
by virtue of ratification or
acceptance by that State, and
each territory to which this
Protocol is applied by virtue
of a declaration by that State
under this article, shall be
treated as separate territories
for the purpose of the
references in Articles 2 and 3
to the territory of a State.
4. Le territoire de tout Etat
auquel le présent Protocole
s applique en vertu de sa
ratification ou de son
acceptation par ledit Etat, et
chacun des territoires aux-
quels le Protocole s app-
lique en vertu d une
déclaration souscrite par
ledit Etat conformément au
présent article, seront
considérés comme des
territoires distincts aux fins
des références au territoire
d un Etat faites par les
articles 2 et 3.
4. En stats territorium på
vilket detta protokoll är
tillämpligt till följd av
denna stats ratifikation eller
godkännande av
protokollet, liksom varje
territorium på vilket
protokollet är tillämpligt till
följd av en av samma stat
avgiven förklaring i
enlighet med denna artikel,
skall anses som skilda
territorier såvitt avser de
hänvisningar till en stats
territorium som görs i
artiklarna 2 och 3.
5. Any State which has made
a declaration in accordance
with paragraph 1 or 2 of this
Article may at any time
thereafter declare on behalf
of one or more of the
territories to which the
declaration relates that it
accepts the competence of
the Court to receive
applications from
individuals, non-
governmental organisations
or groups of individuals as
provided in Article 34 of the
Convention in respect of all
or any of Articles 1 to 4 of
this Protocol.
5. Tout Etat qui a fait une
déclaration conformément
au paragraphe 1 ou 2 du
présent article peut, à tout
moment par la suite,
déclarer relativement à un
ou plusieurs des territoires
visés dans cette déclaration
qu il accepte la compétence
de la Cour pour connaître
des requêtes de personnes
physiques, d organisations
non gouvernementales ou
de groupes de particuliers,
comme le prévoit l article
34 de la Convention, au
titre des articles 1 à 4 du
présent Protocole ou de
certains d entre eux.
5. En stat som har avgivit
en förklaring enligt punkt 1
eller 2 i denna artikel får
när som helst därefter
förklara att staten
beträffande ett eller flera av
de med förklaringen
avsedda territorierna
erkänner domstolens
behörighet att ta emot
klagomål från enskilda
personer, icke-statliga
organisationer eller grupper
av enskilda i enlighet med
artikel 34 i konventionen
vad avser alla eller någon
av artiklarna 1-4 i detta
protokoll.

Article 6 - Relationship to the
Convention

Article 6 - Relations avec la
Convention

Artikel 6 - Förhållande till
konventionen

As between the High
Contracting Parties the
provisions of Articles 1 to 5
of this Protocol shall be
regarded as additional
Articles to the Convention,
and all the provisions of the
Convention shall apply
accordingly.

Les Hautes Parties
contractantes considéreront
les articles 1 à 5 de ce
Protocole comme des
articles additionnels à la
Convention et toutes les
dispositions de la
Convention s appliqueront
en conséquence.

Mellan de höga
fördragsslutande parterna
skall artiklarna 1-5 i detta
protokoll anses som tillägg
till konventionen och
samtliga bestämmelser i
konventionen skall
tillämpas i enlighet därmed.

Article 7 - Signature and
ratification

Article 7 - Signature et
ratification

Artikel 7 - Undertecknande
och ratifikation

1. This Protocol shall be
open for signature by the
members of the Council of
Europe who are the
signatories of the
Convention; it shall be
ratified at the same time as
or after the ratification of the
Convention. It shall enter
into force after the deposit
of five instruments of
ratification. As regards any
signatory ratifying
subsequently, the Protocol
shall enter into force at the
date of the deposit of its
instrument of ratification.

1. Le présent Protocole est
ouvert à la signature des
membres du Conseil de
l Europe, signataires de la
Convention; il sera ratifié
en même temps que la
Convention ou après la
ratification de celle-ci. Il
entrera en vigueur après le
dépôt de cinq instruments
de ratification. Pour tout
signataire qui le ratifiera
ultérieurement, le Protocole
entrera en vigueur dès le
dépôt de l instrument de
ratification.

1. Detta protokoll står öppet
för undertecknande av de
medlemmar av Europarådet
som undertecknat
konventionen; det skall
ratificeras samtidigt med
eller efter ratifikationen av
konventionen. Protokollet
träder i kraft när fem
ratifikationsinstrument har
deponerats. För en stat som
undertecknat och som
senare ratificerar
protokollet träder det i kraft
den dag då
ratifikationsinstrumentet
deponeras.
2. The instruments of
ratification shall be deposited
with the Secretary General of
the Council of Europe, who
will notify all members of the
names of those who have
ratified.

In witness whereof the
undersigned, being duly
authorised thereto, have
signed this Protocol.
2. Les instruments de
ratification seront déposés
près le Secrétaire Général
du Conseil de l Europe qui
notifiera à tous les membres
les noms de ceux qui
l auront ratifié.

En foi de quoi, les
soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
2.
Ratifikationsinstrumenten
skall deponeras hos
Europarådets
generalsekreterare, som
skall underrätta alla
medlemmar om namnen på
dem som har ratificerat
protokollet.

Till bekräftelse härav har
undertecknade, därtill ved-
erbörligen befullmäktigade,
undertecknat detta
protokoll.

Done at Strasbourg, this 16th
day of September 1963, in
English and in French, both
texts being equally
authoritative, in a single copy
which shall remain deposited
in the archives of the Council
of Europe. The Secretary
General shall transmit
certified copies to each of the
signatory states.
Fait à Strasbourg, le 16
septembre 1963, en français
et en anglais, les deux
textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les
archives du Conseil de
l Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de
l Europe en communiquera
copie certifiée conforme à
chacun des Etas signataires.
Upprättat i Strasbourg den
16 september 1963 på
engelska och franska, vilka
båda texter är lika giltiga, i
ett enda exemplar som skall
vara deponerat i
Europarådets arkiv.
Generalsekreteraren skall
sända en bestyrkt kopia till
varje stat som undertecknat
protokollet.

Protocol No. 6 to the
Convention for the
Protection of Human
Rights and Fundamental
Freedoms concerning the
Abolition of the Death
Penalty
Protocole No 6 à la
Convention de
Sauvegarde des Droits
de l Homme et des
Libertés fondamentales,
concernant l abolition de
la peine de mort
Protokoll Nr 6 till
konventionen om skydd
för de mänskliga
rättigheterna och de
grundläggande
friheterna, avseende
avskaffande av
dödsstraffet

The member States of the
Council of Europe, signatory
to this Protocol to the
Convention for the Protection
of Human Rights and
Fundamental Freedoms,
signed at Rome on 4
November 1950 (hereinafter
referred to as the
Convention ),
Les Etats membes du
Conseil de l Europe,
signataires du présent
Protocole à la Convention
de sauvegarde des Droits de
l Homme et des Libertés
fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée la
Convention ),
Europarådets
medlemsstater, som
undertecknat detta protokoll
till den i Rom den 4
november 1950
undertecknade
konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande
friheterna (nedan kallad
konventionen ),

Considering that the
evolution that has occurred in
several member States of the
Council of Europe expresses
a general tendency in favour
of abolition of the death
penalty;

Considérant que les
développements intervenus
dans plusieurs Etats
membres du Conseil de
l Europe expriment une
tendance générale en faveur
de l abolition de la peine de
mort,

som beaktar att den
utveckling som skett i flera
av
Europarådets medlemsstater
kännetecknas av en allmän
tendens till avskaffande av
dödsstraffet,

Have agreed as follows:

Sont convenus de ce qui
suit:

har kommit överens om
följande.

Article 1 - Abolition of the
death penalty
Article 1 - Abolition de la
peine de mort
Artikel 1 - Avskaffande av
dödsstraffet

The death penalty shall be
abolished. No-one shall be
condemned to such penalty
or executed.

La peine de mort est abolie.
Nul ne peut être condamné
à une telle peine ni exécuté.

Dödsstraffet skall vara
avskaffat. Ingen får dömas
till ett sådant straff eller
avrättas.

Article 2 - Death penalty in
time of war
Article 2 - Peine de mort en
temps de guerre
Artikel 2 - Dödsstraff under
krigstid

A State may make provision
in its law for the death
penalty in respect of acts
committed in time of war or
of imminent threat of war;
such penalty shall be applied
only in the instances laid
down in the law and in
accordance with its
provisions. The State shall
communicate to the Secretary
General of the Council of
Europe the relevant
provisions of that law.

Un Etat peut prévoir dans
sa législation la peine de
mort pour des actes commis
en temps de guerre ou de
danger imminent de guerre;
une telle peine ne sera
appliquée que dans les cas
prévus par cette législation
et conformément à ses
dispositions. Cet Etat
communiquera au
Secrétaire Général du
Conseil de l Europe les
dispositions afférentes de la
législation en cause.

En stat kan i sin lag
föreskriva dödsstraff för
handlingar som begåtts
under krigstid eller under
överhängande krigshot; ett
sådant straff skall tillämpas
endast i de fall som anges i
lagen och i enlighet med
dess föreskrifter. Staten
skall underrätta
Europarådets
generalsekreterare om de
ifrågavarande föreskrifterna
i lagen.

Article 3 - Prohibition of
derogations
Article 3 - Interdiction de
dérogations
Artikel 3 - Förbud mot
avvikelser

No derogation from the
provisions of this Protocol
shall be made under Article
15 of the Convention.

Aucune dérogation n est
autorisée aux dispositions
du présent Protocole au titre
de l article 15 de la
Convention.

Avvikelser enligt artikel 15
i konventionen får inte ske
från bestämmelserna i detta
protokoll.

Article 4 - Prohibition of
reservations
Article 4 - Interdiction de
réserves
Artikel 4 - Förbud mot
förbehåll

No reservation may be made
under Article 57 of the
Convention in respect of the
provisions of this Protocol.

Aucune réserve n est
admise aux dispositions du
présent Protocole en vertu
de l article 57 de la
Convention.

Förbehåll enligt artikel 57 i
konventionen får inte göras
beträffande bestämmelserna
i detta protokoll.

Article 5 - Territorial
application
Article 5 - Application
territoriale
Artikel 5 - Territoriell
tillämpning

1. Any State may at the time
of signature or when
depositing its instrument of
ratification, acceptance or
approval, specify the territory
or territories to which this
Protocol shall apply.

1. Tout Etat peut, au
moment de la signature ou
au moment du dépôt de son
instrument de ratification,
d acceptation ou d appro-
bation, désigner le ou les
territoires auxquels s appli-
quera le présent Protocole.

1. En stat kan vid
tidpunkten för
undertecknandet eller när
den deponerar sitt
ratifikations-, godtagande-
eller
godkännandeinstrument
ange på vilket territorium
eller vilka territorier detta
protokoll skall vara
tillämpligt.
2. Any State may at any later
date, by a declaration
addressed to the Secretary
General of the Council of
Europe, extend the
application of this Protocol to
any other territory specified
in the declaration. In respect
of such territory the Protocol
shall enter into force on the
first day of the month
following the date of receipt
of such declaration by the
Secretary General.
2. Tout Etat peut, à tout
autre moment par la suite,
par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du
Conseil de l Europe,
étendre l application du
présent Protocole à tout
autre territoire désigné dans
la déclaration. Le Protocole
entrera en vigueur à l égard
de ce territoire le premier
jour du mois qui suit la date
de réception de la
déclaration par le Secrétaire
Général.
2. En stat kan vid en senare
tidpunkt, genom en
förklaring ställd till
Europarådets
generalsekreterare,
utsträcka tillämpningen av
detta protokoll till ett annat
territorium som anges i
förklaringen. Med avseende
på ett sådant territorium
träder protokollet i kraft den
första dagen i den månad
som följer efter den dag då
generalsekreteraren mottog
förklaringen.
3. Any declaration made
under the two preceding
paragraphs may, in respect of
any territory specified in
such declaration, be
withdrawn by a notification
addressed to the Secretary
General. The withdrawal
shall become effective on the
first day of the month
following the date of receipt
of such notification by the
Secretary General.
3. Toute déclaration faite en
vertu des deux paragraphes
précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans
cette déclaration, par
notification adressée au
Secrétaire Général. Le
retrait prendra effet le
premier jour du mois qui
suit la date de réception de
la notification par le
Secrétaire Général.
3. En förklaring som
avgetts i enlighet med de
båda föregående punkterna
kan, med avseende på ett
territorium som har angetts
i förklaringen, återkallas
genom en underrättelse
ställd till
generalsekreteraren.
Återkallelsen gäller från
den första dagen i den
månad som följer efter den
dag då generalsekreteraren
mottog underrättelsen.

Article 6 - Relationship to the
Convention
Article 6 - Relations avec la
Convention
Artikel 6 - Förhållande till
konventionen

As between the States Parties
the provisions of Articles 1
and 5 of this Protocol shall
be regarded as additional
articles
to the Convention and all the
provisions of the Convention
shall apply accordingly.

Les Etats Parties
considèrent les articles 1 à 5
du présent Protocole
comme des articles
additionnels à la
Convention et toutes les
dispositions de la
Convention s appliquent en
conséquence.

Mellan de stater som är
parter i konventionen skall
artiklarna 1-5 i detta
protokoll anses som tillägg
till konventionen och
samtliga bestämmelser i
konventionen skall
tillämpas i enlighet därmed.

Article 7 - Signature and
ratification

Article 7 - Signature et
ratification

Artikel 7 - Undertecknande
och ratifikation

The Protocol shall be open
for signature by the member
States of the Council of
Europe, signatories to the
Convention. It shall be
subject to ratification,
acceptance or approval. A
member State of the Council
of Europe may not ratify,
accept or approve this
Protocol unless it has,
simultaneously or previously,
ratified the Convention.
Instruments of ratification,
acceptance or approval shall
be deposited with the
Secretary General of the
Council of Europe.
Le présent Protocole est
ouvert à la signature des
Etats membres du Conseil
de l Europe, signataires de
la Convention. Il sera
soumis à ratification,
acceptation ou approbation.
Un Etat membre du Conseil
de l Europe ne pourra
ratifier, accepter ou
approuver le présent
Protocole sans avoir
simultanément ou
antérieurement ratifié la
Convention. Les
instruments de ratification,
d acceptation ou
d approbation seront
déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de
l Europe.
Detta protokoll står öppet
för undertecknande av de
medlemsstater i
Europarådet som har
undertecknat konventionen.
Det skall ratificeras, godtas
eller godkännas. En
medlemsstat får inte
ratificera, godta eller
godkänna detta protokoll
om den inte samtidigt eller
tidigare har ratificerat
konventionen.
Ratifikations-, godtagande-
eller
godkännandeinstrument
skall deponeras hos
Europarådets
generalsekreterare.

Article 8 - Entry into force
Article 8 - Entrée en
vigueur
Artikel 8 - Ikraftträdande

1. This Protocol shall enter
into force on the first day of
the month following the date
on which five member States
of the Council of Europe
have expressed their consent
to be bound by the Protocol
in accordance with the
provisions of Article 7.

1. Le présent Protocole en-
trera en vigueur le premier
jour du mois qui suit la date
à laquelle cinq Etats
membres du Conseil de
l Europe auront exprimé
leur consentement à être
liés
par le Protocole
conformément aux
dispositions de l article 7.

1. Detta protokoll träder i
kraft den första dagen i den
månad som följer efter den
dag då fem av Europarådets
medlemsstater har uttryckt
sitt samtycke till att vara
bundna av protokollet i
enlighet med
bestämmelserna i artikel 7.
2. In respect of any member
State which subsequently
expresses its consent to be
bound by it, the Protocol
shall enter into force on the
first day of the month
following
the date of the deposit of the
instrument of ratification,
acceptance or approval.
2. Pour tout Etat membre
qui exprimera
ultérieurement son
consentement à être lié par
le Protocole, celui-ci entrera
en vigueur le premier jour
du mois qui
suit la date du dépôt de
l instrument de ratification,
d acceptation ou d appro-
bation.
2. I förhållande till en
medlemsstat som senare
uttrycker sitt samtycke till
att vara bunden av
protokollet träder det i kraft
den första dagen i den
månad som följer efter
den dag då ratifikations-,
godtagande- eller
godkännandeinstrumentet
deponerades.

Article 9 - Depositary
functions
Article 9 - Fonctions du
dépositaire
Artikel 9 - Depositariens
uppgifter

The Secretary General of the
Council of Europe shall
notify the member States of
the Council of:

Le Secrétaire Général du
Conseil de l Europe
notifiera aux Etas membres
du Conseil:

Europarådets
generalsekreterare skall
underrätta rådets
medlemsstater om
a) any signature;
b) the deposit of any
instrument of ratification,
acceptance or approval;

c) any date of entry into force
of this Protocol in
accordance with Articles 5
and 8;

d) any other act, notification
or communication relating to
this Protocol.

a) toute signature;
b) le dépôt de tout
instrument de ratification,
d acceptation ou d appro-
bation;
c) toute date d entrée en
vigueur du présent
Protocole conformément à
ses articles 5 et 8;
d) tout autre acte,
notification ou
communication ayant trait
au présent Protocole.
a) undertecknande,
b) deponering av
ratifikations-, godtagande-
eller
godkännandeinstrument,

c) dag för detta protokolls
ikraftträdande enligt
artiklarna 5 och 8,

d) andra åtgärder,
notifikationer eller
underrättelser som rör detta
protokoll.

In witness whereof the
undersigned, being duly
authorised thereto, have
signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 28th
day of April 1983, in English
and in French, both texts
being equally authentic, in a
single copy which shall be
deposited in the archives of
the Council of Europe. The
Secretary General of the
Council of Europe shall
transmit certified copies to
each member State of the
Council of Europe.

En foi de quoi, les
soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 28
avril 1983, en français et en
anglais, les deux textes
faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera
déposé dans les archives du
Conseil de l Europe. Le
Secrétaire Général du
Conseil de l Europe en
communiquera copie
certifiée conforme à chacun
des Etats membres du
Conseil de l Europe.

Till bekräftelse härav har
undertecknade, därtill
vederbörligen
befullmäktigade,
undertecknat detta
protokoll.

Upprättat i Strasbourg den
28 april 1983 på engelska
och franska, vilka båda
texter är lika giltiga, i ett
enda exemplar som skall
deponeras i Europarådets
arkiv. Europarådets
generalsekreterare skall
sända en bestyrkt kopia till
varje medlemsstat i
Europarådet.

Protocol No. 7 to the
Convention for the
Protection of Human
Rights and Fundamnetal
Freedoms

Protocole No 7 à la
Convention de
Sauvegarde des Droits
de l Homme et des
Libertés fondamentales

Protokoll nr 7 till
konventionen om skydd
för de mänskliga
rättigheterna och de
grundläggande friheterna

The member States of the
Council of Europe signatory
hereto,

Les Etats membres du
Conseil de l Europe,
signataires du présent
Protocole,

Europarådets
medlemsstater, som
undertecknat detta
protokoll,

Being resolved to take
further steps to ensure the
collective enforcement of
certain rights and freedoms
by means of the Convention
for the Protection of Human
Rights and Fundamental
Freedoms signed at Rome on
4 November 1950
(hereinafter referred to as
the Convention ),

Résolus à prendre de
nouvelles mesures propres à
assurer la garantie
collective de certains droits
et libertés par la Convention
de Sauvegarde des Droits
de l Homme et des Libertés
fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée la
Convention ),

som är fast beslutna att
vidta ytterligare åtgärder för
att gemensamt säkerställa
vissa rättigheter och friheter
genom konventionen om
skydd för de mänskliga
rättigheterna och de
grundläggande friheterna
undertecknad i Rom den 4
november 1950 (här nedan
kallad konventionen ),

Have agreed as follows:

Sont convenus de ce qui
suit:

har kommit överens om
följande.

Article 1 - Procedural
safeguards relating to
expulsion of aliens
Article 1 - Garanties
procédurales en cas
d expulsion d étrangers
Artikel 1 -
Rättssäkerhetsgarantier vid
utvisning av utlänningar

1. An alien lawfully resident
in the territory of a State
shall not be expelled
therefrom except in
pursuance of a decision
reached in accordance with
law and shall be allowed:

1. Un étranger résidant
régulièrement sur le
territoire d un Etat ne peut
en être expulsé qu en
exécution d une décision
prise conformément à la loi
et doit pouvoir:

1. En utlänning som
lagligen är bosatt på en stats
territorium får inte utvisas
därifrån utom efter ett i laga
ordning fattat beslut och
skall tillåtas att
a) to submit reasons against
his expulsion,
a) faire valoir les raisons
qui militent contre son
expulsion,
a) framlägga skäl som talar
mot utvisningen,
b) to have his case reviewed,
and
b) faire examiner son cas, et
b) få sin sak omprövad och
c) to be represented for these
purposes before the
competent authority or a
person or persons designated
by that authority.
c) se faire représenter à ces
fins devant l autorité
compétente ou une ou
plusieurs personnes
désignées par cette autorité.
c) för dessa ändamål
företrädas genom ombud
inför vederbörande
myndighet eller inför en
eller flera av denna
myndighet utsedda

personer.

2. An alien may be expelled
before the exercise of his
rights under paragraph 1.a, b
and c of this Article, when
such expulsion is necessary
in the interests of public
order or is grounded on
reasons of national security.

2. Un étranger peut être
expulsé avant l exercice des
droits énumérés au
paragraphe 1.a, b et c de cet
article lorsque cette
expulsion est nécessaire
dans l intérêt de l ordre
public ou est basée sur des
motifs de sécurité nationale.

2. En utlänning kan utvisas
innan han utövar sina rättig
heter enligt punkt 1.a, b och
c i denna artikel, när
utvisningen är nödvändig i
den allmänna ordningens
intresse eller motiveras av
hänsyn till den nationella
säkerheten.

Article 2 - Right of appeal in
criminal matters

Article 2 - Droit à un
double degré de juridiction
en matière pénale

Artikel 2 - Rätt till
överklagande i brottmål

1. Everyone convicted of a
criminal offence by a tribunal
shall have the right to have
his conviction or sentence
reviewed by a higher
tribunal. The exercise of this
right, including the grounds
on which it may be
exercised, shall be governed
by law.
1. Toute personne déclarée
coupable d une infraction
pénale par un tribunal a le
droit de faire examiner par
une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité ou
la condamnation.
L exercice de ce droit, y
compris les motifs pour
lesquels il peut être exercé,
sont régis par la loi.
1. Var och en som dömts av
domstol för brottslig
gärning skall ha rätt att få
skuldfrågan eller påföljden
omprövad av högre
domstol. Utövandet av
denna rätt, inbegripet
grunderna för dess
utövande, skall regleras i
lag.
2. This right may be subject
to exceptions in regard to
offences of a minor
character, as prescribed by
law, or in cases in which the
person concerned was tried
in the first instance by the
highest tribunal or was
convicted following an
appeal against acquittal.
2. Ce droit peut faire l objet
d exceptions pour des
infractions mineures telles
qu elles sont définies par la
loi ou lorsque l intéressé a
été jugé en première
instance par la plus haute
juridiction ou a été déclaré
coupable et condamné à la
suite d un recours contre
son acquittement.
2. Undantag från denna rätt
får göras i fråga om mindre
grova gärningar, enligt
föreskrift i lag, eller i de fall
då vederbörande har dömts
i första instans av den
högsta domstolen eller har
dömts efter det att en
frikännande dom har
överklagats.

Article 3 - Compensation for
wrongful conviction

Article 3 - Droit
d indemnisation en cas
d erreur judiciaire

Artikel 3 - Gottgörelse vid
felaktig dom

When a person has by a final
decision been convicted of a
criminal offence and when
subsequently his conviction
has been reversed, or he has

been pardoned, on the ground
that a new or newly disco-
vered fact shows
conclusively that there has
been a miscarriage of justice,
the person who has suffered
punishment as a result of
such conviction shall be
compensated according to the
law or the practice of the
State concerned, unless it is
proved that the non-
disclosure of the unknown
fact in time is wholly or
partly attributable to him.
Lorsqu une condamnation
pénale définitive est
ultérieurement annulée, ou
lorsque la grâce est
accordée, parce qu un fait

nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu il s est
produit une erreur
judiciaire, la personne qui a
subi une peine en raison de
cette condamnation est
indemnisée, conformément
à la loi ou à l usage en
vigueur dans l Etat
concerné, à moins qu il ne
soit prouvé que la non-
révélation en temps utile du
fait inconnu lui est
imputable en tout ou en
partie.
Har en lagakraftvunnen
dom, varigenom någon
dömts för brottslig gärning,
senare upphävts, eller har
nåd beviljats, på grund av

en ny eller nyuppdagad
omständighet, som styrkt att
domen var felaktig, skall
den som undergått straff till
följd av domen gottgöras i
enlighet med den berörda
statens lag eller praxis, om
det inte visas att det helt
eller delvis berott på honom
själv att den tidigare ej
kända omständigheten inte
blivit uppdagad i tid.

Article 4 - Right not to be
tried or punished twice

Article 4 - Droit à ne pas
être jugé ou puni deux fois

Artikel 4 - Rätt att inte bli
lagförd eller straffad två
gånger

1. No one shall be liable to
be tried or punished again in
criminal proceedings under
the jurisdiction of the same
State for an offence for
which he has already been
finally acquitted or convicted
in accordance with the law
and penal procedure of that
State.
1. Nul ne peut être
poursuivi ou puni
pénalement par les
juridictions du même Etat
en raison d une infraction
pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par
un jugement définitif
conformément à la loi et à
la procédure pénale de cet
Etat.
1. Ingen får lagföras eller
straffas på nytt i en
brottmålsrättegång i samma
stat för ett brott för vilket
han redan blivit slutligt
frikänd eller dömd i
enlighet med lagen och
rättegångsordningen i denna
stat.
2. The provisions of the
preceding paragraph shall not
prevent the reopening of the
case in accordance with the
law and penal procedure of
the State concerned, if there
is evidence of new or newly
discovered facts, or if there
has been a fundamental
defect in the previous
proceedings, which could
affect the outcome of the
case.
2. Les dispositions du
paragraphe précédent n em-
pêchent pas la réouverture
du procès, conformément à
la loi et à la procédure
pénale de l Etat concerné, si
des faits nouveaux ou
nouvellement révélés ou un
vice fondamental dans la
procédure précédente sont
de nature à affecter le
jugement intervenu.

2. Bestämmelserna i
föregående punkt skall inte
utgöra hinder mot att målet
tas upp på nytt i enlighet
med lagen och
rättegångsordningen i den
berörda staten, om det
föreligger bevis om nya
eller nyuppdagade
omständigheter eller om ett
grovt fel har begåtts i det
tidigare
rättegångsförfarandet, vilket
kan ha påverkat utgången i
målet.
3. No derogation from this
Article shall be made under
Article 15 of the Convention.
3. Aucune dérogation n est
autorisée au présent article
au titre de l article 15 de la
Convention.
3. Avvikelse får inte ske
från denna artikel med stöd
av artikel 15 i
konventionen.

Article 5 - Equality between
spouses

Article 5 - Egalité entre
époux

Artikel 5 - Likställdhet
mellan makar

Spouses shall enjoy equality
of rights and responsibilities
of a private law character
between them, and in their
relations with their children,
as to marriage, during
marriage and in the event of
its dissolution. This Article
shall not prevent States from
taking such measures as are
necessary in the interests of
the children.
Les époux jouissent de
l égalité de droits et de
responsabilités de caractère
civil entre eux et dans leurs
relations avec leurs enfants
au regard du mariage,
durant le mariage et lors de
sa dissolution. Le présent
article n empêche pas les
Etats de prendre les
mesures nécessaires dans
l intérêt des enfants.
Makar skall vara likställda i
fråga om rättigheter och
ansvar av privaträttslig
natur inbördes samt i
förhållande till sina barn, i
fråga om äktenskapet, under
äkten-skapet och i händelse
av dess upplösning. Denna
artikel skall inte hindra
staterna att vidta sådana
åtgärder som är nödvändiga
i barnens intresse.

Article 6 - Territorial
application

Article 6 - Application
territoriale

Artikel 6 - Territoriell
tillämpning

1. Any State may at the time
of signature or when
depositing its instrument of
ratification, acceptance or
approval, specify the territory
or territories to which the
Protocol shall apply and state
the extent to which it
undertakes that the
provisions of this Protocol
shall apply to such territory
or territories.
1. Tout Etat peut, au
moment de la signature ou
au moment du dépôt de son
instrument de ratification,
d acceptation ou d appro-
bation, désigner le ou les
territoires auxquels s appli-
quera le présent Protocole,
en indiquant la mesure dans
laquelle il s engage à ce que
les dispositions du présent
Protocole s appliquent à ce
ou ces territoires.
1. En stat kan vid
tidpunkten för
undertecknandet eller när
den deponerar sitt
ratifikations-, godtagande-
eller godkännandeinstru-
ment ange på vilket terri-
torium eller vilka territorier
detta protokoll skall vara
tillämpligt samt ange i
vilken utsträckning den åtar
sig att tillämpa protokollets
bestämmelser på detta
territorium eller dessa
territorier.
2. Any State may at any later
date, by a declaration
addressed to the Secretary
General of the Council of
Europe, extend the
application of this Protocol to
any other territory specified
in the declaration. In respect
of such territory the Protocol
shall enter into force on the
first day of the month
following the expiration of a
period of two months after
the date of receipt by the
Secretary General of such
declaration.
2. Tout Etat peut, à tout
autre moment par la suite,
par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du
Conseil de l Europe,
étendre l application du
présent Pro- tocole à tout
autre territoire désigné dans
la déclaration. Le Protocole
entrera en vigueur à l égard
de ce territoire le premier
jour du mois qui suit
l expiration d une période
de deux mois après la date
de réception de la
déclaration par le Secrétaire

Général.
2. En stat kan vid en senare
tidpunkt, genom en
förklaring ställd till
Europarådets
generalsekreterare,
utsträcka tillämpningen av
detta protokoll till ett annat
territorium som anges i
förklaringen. Med avseende
på ett sådant territorium
träder protokollet i kraft den
första dagen i den månad
som följer efter utgången av
en period på två månader
från den dag då
generalsekrete-
raren mottog förklaringen.

3. Any declaration made
under the two preceding
paragraphs may, in respect of
any territory specified in
such declaration, be
withdrawn or modified by a
notification addressed to the
Secretary General. The
withdrawal or modification
shall become effective on the
first day of the month
following the expiration of a
period of two months after
the date of receipt of such
notification by the Secretary
General.
3. Toute déclaration faite en
vertu des deux paragraphes
précédents pourra être
retirée ou modifiée en ce
qui concerne tout territoire
désigné dans cette
déclaration, par notification
adressée au Secrétaire
Général. Le retrait ou la
modification prendra effet
le premier jour du mois qui
suit l expiration d une
période de deux mois après
la date de réception de la
notification par le Sec-
rétaire Général.
3. En förklaring som
avgetts i enlighet med de
båda föregående punkterna
kan, med avseende på ett
territorium som har angetts
i förklaringen, återkallas
eller ändras genom en
underrättelse ställd till
generalsekreteraren.
Återkallelsen eller
ändringen gäller från den
första dagen i den månad
som följer efter utgången av
en period på två månader
från den dag då
generalsekreteraren mottog
underrättelsen.
4. A declaration made in
accordance with this Article
shall be deemed to have been
made in accordance with
paragraph 1 of Article 56 of
the Convention.
4. Une déclaration faite
conformément au présent
article sera considérée
comme ayant été faite
conformément au
paragraphe 1 de l article 56
de la Convention.
4. En förklaring som
avgetts enligt denna artikel
skall anses ha avgetts i
enlighet med artikel 56,
punkt 1 i konventionen.
5. The territory of any State
to which this Protocol applies
by virtue of ratification,
acceptance or approval by
that State, and each territory
to which this Protocol is
applied by virtue of a
declaration by that State
under this Article, may be
treated as separate territories
for the purpose of the
reference in Article 1 to the
territory of a State.
5. Le territoire de tout Etat
auquel le présent Protocole
s applique en vertu de sa
ratification, de son
acceptation ou de son
approbation par ledit Etat,
et chacun des territoires
auxquels le Protocole
s applique en vertu d une
déclaration souscrite par le
dit Etat conformément au
présent article, peuvent être
considérés comme des
territoires distincts aux fins
de la référence au territoire
d un Etat faite par l article
1.
5. En stats territorium, på
vilket detta protokoll är
tillämpligt till följd av
denna stats ratifikation,
godtagande eller
godkännande, liksom varje
territorium, på vilket
protokollet är tillämpligt till
följd av en av samma stat
avgiven förklaring med stöd
av denna artikel, får
betraktas som särskilda
territorier när det gäller
hänvisningen i artikel 1 till
en stats territorium.

6. Any State which has made
a declaration in accordance
with paragraph 1 or 2 of this
Article may at any time
thereafter declare on behalf
of
one or more of the territories
to which the declaration
relates that it accepts the com

petence of the Court to recei
ve applications from
individuals, nongovern-
mental organisations or
groups of individuals as
provided in Article 34 of the
Convention in respect of
articles 1 to 5 of this
Protocol.
6. Tout Etat ayant fait une
déclaration conformément
au paragraphe 1 ou 2 du
présent article peut, à tout
moment par la suite, décla-
rer relativement à un ou
plusieurs des territoires
visés dans cette déclaration

qu il accepte la compétence
de la Cour pour connaître
des requêtes de personnes
physiques, d organisations
non gouvernementales ou
de groupes de particuliers,
comme le prévoit l article
34 de la Convention, au
titre des articles 1 à 5 du
présent Protocole.
6. En stat som har avgivit
en förklaring enligt punkt 1
eller 2 i denna artikel får
när som helst därefter
förklara att staten
beträffande
ett eller flera av de med
förklaringen avsedda
territorierna erkänner
domstolens

behörighet att ta emot
klagomål från enskilda
personer, icke-statliga
organisationer eller grupper
av enskilda i enlighet med
artikel 34 i konventionen
vad avser artikel 1 till 5 i
detta protokoll.

Article 7 - Relationship to the
Convention

Article 7 - Relations avec
la Convention

Artikel 7 - Förhållande till
konventionen

As between the States
Parties, the provisions of
Article 1 to 6 of this Protocol
shall be regarded as
additional Articles to the
Convention, and all the
provisions of the Convention
shall apply
accordingly.
Les Etats Parties
considèrent les articles 1 à 6
du présent Protocole
comme des articles
additionnels à la
Convention et toutes les
dispositions de la
Convention s appliquent en
conséquence.
Mellan de stater som är
parter i konventionen skall
bestämmelserna i artiklarna
1-6 i detta protokoll anses
som tillägg till
konventionen och samtliga
bestämmelser i
konventionen skall
tillämpas i enlighet därmed.

Article 8 - Signature and
ratification

Article 8 - Signature et
ratification

Artikel 8 - Undertecknande
och ratifikation

This Protocol shall be open
for signature by member
States of the Council of
Europe which have signed
the Convention. It is subject
to ratification, acceptance or
approval. A member State of
the Council of Europe may
not ratify, accept or approve
this Protocol without
previously or simultaneously
ratifying the Convention.
Instruments of ratification,
acceptance or approval shall
be deposited with the
Secretary General of the
Council of Europe.
Le présent Protocole est
ouvert à la signature des
Etats membres du Conseil
de l Europe qui ont signé la
Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation
ou approbation. Un Etat
membre du Conseil de
l Europe ne peut ratifier,
accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir
simultanément ou
antérieurement ratifié la
Convention. Les
instruments de ratification,
d acceptation ou
d approbation seront
déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de
l Europe.
Detta protokoll står öppet
för undertecknande av de
medlemsstater i
Europarådet som har
undertecknat konventionen.
Det skall ratificeras, godtas
eller godkännas. En
medlemsstat i Europarådet
får inte ratificera, godta
eller godkänna detta
protokoll utan tidigare eller
samtidig ratifikation av
konventionen.
Ratifikations-, godtagande-
eller godkännande-
instrumenten skall
deponeras hos Europarådets
generalsekreterare.

Article 9 - Entry into force
Article 9 - Entrée en
vigueur
Artikel 9 - Ikraftträdande
1. This Protocol shall enter
into force on the first day of
the month following the
expiration of a period of two
months after the date on
which seven member States
of the Council of Europe
have expressed their consent
to be bound by the Protocol
in accordance with the
provisions of Article 8.
1. Le présent Protocole en-
trera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l ex-
piration d une période de
deux mois après la date à
laquelle sept Etats membres
du Conseil de l Europe
auront exprimé leur
consente-ment à être liés
par le Protocole
conformément aux
dispositions de l article 8.
1. Detta protokoll träder i
kraft den första dagen i den
månad som följer efter
utgången av en period på
två månader efter den dag
då sju av Europarådets
medlemsstater har uttryckt
sitt samtycke till att vara
bundna av protokollet i
enlighet med
bestämmelserna i artikel 8.
2. In respect of any member
State which subsequently
expresses its consent to be
bound by it, the Protocol
shall enter into force on the
first day of the month
following the expiration of a
period of two months after
the date of the deposit of the
instrument of ratification,
acceptance or approval.
2. Pour tout Etat membre
qui exprimera
ultérieurement son
consentement à être lié par
le Protocole, celui-ci entrera
en vigueur le premier jour
du mois qui suit l expiration
d une période de deux mois
après la date du dépôt de
l instrument de ratification,
d acceptation ou d approba-
tion.
2. I förhållande till en
medlemsstat som senare
uttrycker sitt samtycke till
att vara bunden av
protokollet träder detta i
kraft den första dagen i den
månad som följer efter
utgången av en period på
två månader efter dagen för
deponeringen av
ratifikations-, godtagande-
eller
godkännandeinstrumentet.

Article 10 - Depositary
functions
Article 10 - Fonctions du
dépositaire
Artikel 10 - Depositariens
uppgifter

The Secretary General of the
Council of Europe shall
notify all the member States
of the Council of Europe of:

a) any signature;
Le Secrétaire Général du
Conseil de l Europe
notifiera à tous les Etats
membres du Conseil de
l Europe:

a) toute signature;
Europarådets
generalsekreterare skall
underrätta alla Europarådets
medlemsstater om:

a) undertecknande,
b) the deposit of any
instrument of ratification,
acceptance or approval;
b) le dépôt de tout
instrument de ratification,
d acceptation ou d approba-
tion;
b) deponering av
ratifikations-, godtagande-
eller
godkännandeinstrument,
c) any date of entry into force
of this Protocol in
accordance with Articles 6
and 9;
c) toute date d entrée en
vigueur du présent
Protocole conformément à
ses articles 6 et 9;
c) dag för detta protokolls
ikraftträdande enligt
artiklarna 6 och 9,
d) any other act, notification
or declaration relating to this
Protocol.
d) tout autre acte,
notification ou déclaration
ayant trait au présent
Protocole.
d) andra åtgärder,
notifikationer eller
förklaringar som rör detta
protokoll.

In witness whereof the
undersigned, being duly
authorised thereto, have
signed this Protocol.

En foi de quoi, les
soussignés dûment autorisés
à cet
effet, ont signé le présent
Protocole.

Till bekräftelse härav har
undertecknade, därtill ve-
derbörligen
befullmäktigade,
undertecknat detta
protokoll.

Done at Strasbourg, this 22nd
day of November 1984, in
English and French, both
texts being equally authentic,
in a single copy which shall
be deposited in the archives
of the Council of Europe.
The Secretary General of the
Council of Europe shall
transmit certified copies to
each member State of the
Council of Europe.

Fait à Strasbourg, le 22
novembre 1984, en français
et en anglais, les deux
textes faisant également foi,
en un seul exemplaire, qui
sera déposé dans les
archives du Conseil de
l Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de
l Europe en communiquera
copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres
du Conseil de l Europe.

Upprättat i Strasbourg den
22 november 1984 på
engelska och franska, vilka
båda texter är lika giltiga, i
ett enda exemplar som skall
deponeras i Europarådets
arkiv. Europarådets
generalsekreterare skall
sända en bestyrkt kopia till
varje medlemsstat i
Europarådet.

2.2

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall
Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande
Tillämplig internatio-
nell överenskommelse

Internationella organ
Fysiska personer

6.

Ledamöterna i den
europeiska kommis-
sionen för de mänsk-
liga rättigheterna
Andra tilläggsproto-
kollet den 15 decem-
ber 1956 till den
allmänna överens-
kommelsen rörande
Europarådets privi-
legier och immunitet

12. Europeiska dom-
stolen för de mänsk-
liga rättigheterna
Domstolens
ledamöter, dess
generalsekreterare och
biträdande
generalsekreterare
Fjärde tilläggsproto-
kollet den 16 decem-
ber 1961 till den
allmänna överens-
kommelsen rörande
Europarådets privi-
legier och immunitet

16.
Andra sådana personer
än som anges vid 6
och 12 ovan, vilka
medverkar i förfarande
vid europeiska kom-
missionen och dom-
stolen för de mänsk-
liga rättigheterna, samt
personer, vilka med-
verkar i förfarande vid
Europarådets minister-
kommitté vid dess
behandling av rapport
från europeiska
kommissionen för de
mänskliga rättig-
heterna
Europeisk överens-
kommelse den 6 maj
1969 om personer som
medverkar i förfarande
vid europeiska kom-
missionen och dom-
stolen för de mänsk-
liga rättigheterna

Föreslagen lydelse

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande
Tillämplig internatio-
nell överenskommelse

Internationella organ
Fysiska personer

6.

12.

16.

53. Europeiska
domstolen för de
mänsk-
liga rättigheterna

Domstolens
ledamöter, dess
kanslichef och
biträdande kanslichef

Protokoll nr 6 den 5
mars 1996 till den
allmänna överens-
kommelsen om
Europarådets
privilegier och
immunitet

54.

Personer som deltar i
rättegång som
anhängiggörs vid
domstolen som part
eller parts ombud eller
rådgivare samt vittnen
och sakkunniga
kallade av domstolen,
och andra personer
som av domstolens
ordförande anmodats
att delta i rättegång

Europeisk överens-
kommelse den 5 mars
1996 om personer som
deltar i rättegång inför
den europeiska dom-
stolen för de mänsk-
liga rättigheterna

____________

Denna lag träder i kraft, ifråga om punkt 53 och 54 den 1 november
1998, och i övrigt den 1 november 1999.

3 Ärendet och dess beredning
Den 20 april 1994 antog Europarådets ministerkommitté tilläggsprotokoll
nr 11 till Europakonventionen. Genom tilläggsprotokoll nr 11 ändras
övervakningssystemet enligt konventionen. Den europeiska
kommissionen för de mänskliga rättigheterna (Europakommissionen) och
den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
(Europadomstolen) avskaffas och en ny domstol med heltidsanställda
ledamöter inrättas. Den nya domstolen, som tar samma namn som den
tidigare, är behörig att pröva både mellanstatliga mål och enskilda
klagomål.
Den 11 maj 1994 öppnades protokollet för undertecknande. Samma
dag undertecknade alla konventionsstater, förutom Italien, protokollet
med förbehåll för ratifikation. Riksdagen har godkänt tilläggsprotokoll nr
11 (prop. 1994/95:115, bet. 1994/95:UU12, rskr. 1994/95:214) och
Sverige ratificerade tilläggsprotokoll nr 11 den 21 april 1995.
I propositionen behandlas även frågan om en ny översättning av
konventionen till svenska.
Inom Europarådet har utarbetats regler om immunitet och privilegier
för ledamöterna i den nya domstolen samt för de personer som deltar i
processen inför denna. Reglerna har tagits in i två avtal. Reglerna om
immunitet och privilegier för domstolens ledamöter finns i protokoll nr 6
till Europarådets allmänna överenskommelse om privilegier och
immunitet. Reglerna om immunitet m.m. för de personer som deltar i
processen inför domstolen finns i en särskild överenskommelse. Avtalen
antogs av Europarådets ministerkommitté den 9 februari 1996 och
öppnades för undertecknande den 5 mars 1996. Avtalen finns i bilaga 1
och 2.
Ärendet saknar direkt betydelse för svenska myndigheter. Någon
remissbehandling har därför inte ansetts behövlig.

Lagrådet

Lagrådet yttrade sig över förslaget till lag om den europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (prop. 1993/94:117). I lagen föreskrivs att
konventionstexten och tilläggsprotokollen skall gälla som lag här i
landet. Konventionstexten och tilläggsprotokollen innehåller både
materiella grundläggande fri- och rättigheter och processuella
bestämmelser om förfarandet vid konventionsorganen. De ändringar av
konventionen som genomförs genom tilläggsprotokoll nr 11 avser
uteslutande de processuella bestämmelserna. Eftersom Sverige har
ratificerat tilläggsprotokollet skulle protokollet i och för sig kunna
tillämpas gentemot Sverige sedan det trätt i kraft oberoende av svensk
lagstiftning. De lagändringar som nödvändiggörs av tilläggsprotokoll nr
11 är en lagteknisk konsekvens av den metod som användes när
Europakonventionen och vissa tillläggsprotokoll inkorporerades med
svensk rätt. Lagrådets hörande skulle därför sakna betydelse i ärendet.
Den föreslagna ändringen av lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser därför
att Lagrådets yttrande inte heller i detta fall behöver inhämtas.
4 En ny Europadomstol
4.1 Bakgrunden till reformen av övervakningssystemet
enligt Europakonventionen
Den nuvarande processordningen innebär i korthet följande. Talan om
konventionsbrott väcks hos Europakommissionen. Både enskilda och
konventionsstater är behöriga att framställa klagomål (artikel 25).
Kommissionen har till en början att pröva om klagomålet skall avvisas.
För det fall klagomålet inte avvisas, skall kommissionen verka för att en
förlikning uppnås mellan parterna (artikel 28). Avvisning sker i mer än
80 procent av fallen. Träffas inte en förlikning, överlämnar
kommissionen en rapport till Europarådets ministerkommitté. I rapporten
anges de faktiska omständigheterna i målet och kommissionens
bedömning av om ett konventionsbrott har skett (artikel 31). Inom tre
månader från det att kommissionen har avlämnat sin rapport till
ministerrådet kan kommissionen, den berörda konventionsstaten eller en
enskild hänskjuta målet till domstolen (artikel 48). Domstolens
avgörande om ett konventionsbrott har skett är slutligt (artikel 52).
Domstolen kan utdöma skadestånd vid ett konstaterat konventionsbrott
(artikel 50). Om ärendet inte har hänskjutits till domstolens prövning
avgör ministerkommittén frågan om konventionsbrott (artikel 32).
Ministerkommittén övervakar också efterlevnaden av domstolens domar
och sina egna beslut.
Övervakningssystemet är resultatet av de överväganden och
kompromisser som gjordes vid konventionens tillkomst år 1950. En
ursprungligen kontroversiell fråga rörde enskildas klagorätt. Enligt
konventionen gäller enskildas klagorätt bara i förhållande till de stater
som uttryckligen erkänt en sådan rätt (artikel 25). Successivt har
synsättet förskjutits och samtliga konventionsstater har nu erkänt
kommissionens behörighet att ta emot klagomål från enskilda. Dessutom
kunde ursprungligen endast kommissionen och den berörda
konventionsstaten begära att ett ärende skulle hänskjutas till domstolens
prövning. Genom tilläggsprotokoll nr 9 har även enskilda erhållit denna
rätt. Sverige ratificerade tilläggsprotkoll nr 9 den 21 april 1995 (prop.
1994/95:115, bet. 1994/95:UU12, rskr. 1994/95:214). Detta trädde i kraft
mot Sverige den 1 augusti 1995.
En annan tidigare kontroversiell frågan gällde domstolens jurisidiktion.
Enligt konventionen krävs det att konventionsstaten har erkänt
domstolens jurisdiktion för att ett klagomål mot konventionsstaten skall
kunna prövas av domstolen och staten bli bunden av domstolens domar.
Idag har sådant erkännande lämnats av samtliga konventionsstater.
Förutom att övervakningssystemet i viss mån blivit otidsenligt, har det
stadigt ökade antalet klagomål aktualiserat behovet av en reform av hela
övervakningssystemet. Den förhållandevis stora tillströmningen av
klagomål torde huvudsakligen bero på att konventionen blivit allt mer
känd under senare år. Det kan nu beräknas ta mellan fyra och fem år att
få ett ärende slutligen avgjort av domstolen eller ministerkommittén.
Systemet behöver därför effektiviseras och handläggningstiderna kortas
ned.
Det nuvarande stystemet behöver även anpassas till det allt större
antalet konventionsstater. Idag är 40 stater medlemmar i Europarådet.
Efter att ha diskuterat olika reformförslag under 1980-talet och början
av 1990-talet utan att kunna enas, uppnådde ministerkomittén en
kompromiss i maj 1993. Ministerkommittén gav styrkommittén för
mänskliga rättigheter (CDDH) i uppdrag att utarbeta en
konventionsändring som innebar att det nuvarande övervakningssystemet
skulle ersättas med en domstol med heltidsanställda ledamöter.
Domstolen skulle ha ett effektivt system för sållning av mål och en
effektiv förlikningsprocedur. Vidare skulle kvalitet och konsekvens i
rättskipningen säkerställas med möjlighet till omprövning i ärenden som
ger upphov till allvarliga frågor om konventionens tolkning och
tillämpning.
I Wiendeklarationen den 9 oktober 1993 beslutade stats- och
regeringscheferna om en reformerad övervakningsmekanism för
Europakonventionen. Reformens syfte angavs vara att stärka fri- och
rättighetsskyddets effektivitet, att förkorta förfarandet och att
upprätthålla den nuvarande höga kvaliteten. Ministerkommittén fick i
uppdrag att utarbeta ett tilläggsprotokoll enligt vissa riktlinjer.
Ministerkommittén antog tilläggsprotokoll nr 11 den 20 april 1994.
Den 11 maj 1994 öppnades protokollet för undertecknande.
4.2 Den nya Europadomstolen en översikt
Tilläggsprotokoll nr 11 till Europakonventionen består av sju artiklar.
Enligt artikel 1 skall avdelningarna II-IV i konventionen (artiklarna 19-
56) och tilläggsprotokoll nr 2 ersättas med en ny avdelning II (artiklarna
19-51). I artikel 2 ges vissa följdändringar i bl.a. tilläggsprotokollen nr 1,
4, 6 och 7. Vidare ges rubriker till samtliga artiklar i konventionen och
tilläggsprotokollen. För en närmare genomgång av innehållet i de
enskilda artiklarna hänvisas till prop. 1994/95:115 s. 20-27. I korthet
innebär reformen följande.
Genom tilläggsprotokoll nr 11 förändras övervakningssystemet enligt
konventionen. En ny europeisk domstol för de mänskliga rättigheterna
(Europadomstolen) inrättas och ersätter den tidigare kommissionen och
domstolen (artikel 19). Den nya domstolen har, till skillnad från den
tidigare, heltidsanställda ledamöter. Domstolen skall ha lika många
ledamöter som konventionsstater (artikel 20). Ledamöterna väljs av den
parlamentariska församlingen från en lista om tre personer som
nominerats av respektive stat (artikel 22). Ledamöterna väljs för en tid av
sex år (artikel 23).
Domstolen kan sammanträda i kommittéer sammansatta av tre
ledamöter, i kamrar sammansatta av sju ledamöter eller i stor
sammansättning med sjutton ledamöter ( Grand Chamber ) (artikel 27)
samt i plenum (artikel 26).
En kommitté skall pröva om klagomålet skall avvisas. Ett beslut att
avvisa ett klagomål måste vara enhälligt. Beslutet är slutligt (artikel 28).
Sådana mål som inte avvisas av kommittén skall prövas av en
kammare. Kammaren prövar slutligt om målet skall tas upp till prövning
och får avvisa ett mål som inte har avvisats av en kommitté. Om målet
tas upp avgör kammaren målet i sak genom en dom (artikel 42). En
kammare kan, om ett mål ger upphov till en allvarlig fråga som rör
tolkningen av konventionen, hänskjuta målet till domstolen i stor
sammansättning (artikel 30).
I undantagsfall kan parterna begära att en kammares dom skall
omprövas av domstolen i stor sammansättning (artikel 43). Omprövning
sker endast efter att en särskild avdelning har beviljat prövningstillstånd.
Prövningstillstånd skall beviljas om målet ger upphov till en allvarlig
fråga som rör tolkningen av konventionen eller är av stor allmän
betydelse. En dom som meddelas av domstolen i stor sammansättning är
slutlig. En dom meddelad av en kammare blir slutlig när parterna
förklarat sig avstå från omprövning, en begäran om omprövning ej
framställts inom tre månader från domen eller när en sådan begäran
avslagits (artikel 44).
Domstolen prövar både mellanstatliga mål (artikel 33) och enskilda
klagomål (artikel 34). Domstolens jurisdiktion gäller i förhållande till
samtliga konventionsstater och följer direkt av anslutningen till
tilläggsprotokoll nr 11.
Ministerkommittén kommer med den nya ordningen inte att avgöra
frågor om konventionsbrott. Dess roll i övervakningssystemet begränsas
till att övervaka efterlevnaden av domstolens domar och dess egna beslut.
4.3 Inkorporering av tilläggsprotokoll nr 11
Regeringens förslag: Tilläggsprotokoll nr 11 skall inkorporeras med
svensk rätt genom en ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Lagen skall inte längre omfatta de
tilläggsprotokoll som upphävs eller ersätts av tilläggsprotokoll nr 11.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har godkänt
tilläggsprotokoll nr 11 till Europakonventionen (prop. 1994/95:115, bet.
1994/95:UU12, rskr. 1994/95:214) och Sverige har ratificerat
tilläggsprotokollet.
Protokollet träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter
en period om ett år efter det att samtliga konventionsstater uttryckt sitt
samtycke till att vara bundna av protokollet (artikel 4 i tilläggsprotokoll
nr 11). Vid riksdagens godkännande av tilläggsprotokoll nr 11 gick det
inte att förutse när protokollet skulle träda i kraft. Regeringen föreslog
därför inte i några lagändringar med anledning av godkännandet.
Tilläggsprotokoll nr 11 har nu ratificerats av samtliga
konventionsstater (Albanien, Andorra, Österrike, Belgien, Bulgarien,
Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldova, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Sverige, Schweiz, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,
Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket). Protokollet träder i kraft den
1 november 1998.
Sverige har inkorporerat Europakonventionen och tilläggsprotokollen
nr 1-9 genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna. I lagen anges att Europakonventionen och tilläggsprotokollen
skall gälla som lag här i landet. Regeringen föreslår att tilläggsprotokoll
nr 11 inkorporeras med svensk lag genom en ändring i lagen om den
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna. Lagen föreslås träda i kraft den 1
november 1998. Lagen skall inte längre omfatta de tilläggsprotokoll som
upphävs eller ersätts av tilläggsprotokoll nr 11. Under en
övergångsperiod kommer kommissionen att fortsätta att handlägga
ärenden som tagits upp till prövning den 1 november 1998 enligt den
gamla processordningen. Se vidare författningskommentaren i avsnitt 8.
Bilagan till lagen om den europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna innehåller konventionens
och tilläggsprotokollens engelska och franska originaltexter. Dessa texter
utgör lagtext i Sverige. De ändringar och tillägg som successivt har skett
genom olika tilläggsprotokoll har tidigare inte arbetats in i
Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll. Dessa har istället
publicerats separat. För att det enkelt skall gå att hitta den gällande
lydelsen av konventionen och tilläggsprotokollen föreslår regeringen att
Europakonventionen och tilläggsprotokollens originaltexter omtrycks i
sin gällande lydelse.
5 En ny svensk översättning av
Europakonventionen
Regeringens förslag: En ny svensk översättning av
Europakonventionen och tilläggsprotokollen skall bifogas lagen om
ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna.

Skälen för regeringens förslag: I samband med att Europakonventionen
och tilläggsprotokollen inkorporerades med svensk lag anförde
regeringen att den svenska översättningen av konventionen var bristfällig
(prop. 1993/94:117 s. 46 f.) Bristerna gällde för det första att de
ändringar av konventionen som skett genom vissa av tilläggsprotokollen
inte hade arbetats in i texten. För det andra fanns det skäl att överväga
om vissa valda svenska uttryck på det mest adekvata sättet motsvarar
originaltexterna. Enligt regeringens bedömning borde därför
konventionen, med den lydelse som den fått genom vissa av
tilläggsprotokollen, liksom tilläggsprotokollen i övrigt, översättas på
nytt. Inom Regeringskansliet initierades därför arbetet med en ny
översättning av konventionen och tilläggsprotokollen. Ambitionen var att
den nya texten skulle kunna föreläggas riksdagen innan den fattade beslut
i lagstiftningsärendet.
När översättningsarbetet var avslutat hade riksdagen emellertid redan
beslutat lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den nya
översättningen togs in som en bilaga till utskottets betänkande (bet.
1994/95:KU 5).
De skäl som föranledde arbetet med en ny översättning av
konventionen och tilläggsprotokollen är alltjämt gällande. Dessutom bör
de omfattande ändringar som genomförs genom tilläggsprotokoll nr 11
arbetas in i den svenska översättningen. Vid arbetet med översättningen
av tilläggsprotokoll nr 11 har därför beaktats den terminologi som har
använts i den nya svenska översättningen av konventionen. Regeringen
föreslår därför att en ny svensk översättning tas in i bilagan till lagen om
ändring i lagen om den europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.
6 Immunitet och privilegier
6.1 Immunitet och privilegier för domstolens ledamöter
Ledamöterna i den nya Europadomsolen har under utövandet av sitt
ämbete rätt till de privilegier och den immunitet som anges i artikel 40 i
Europarådets stadga och i de avtal som ingåtts i enlighet med den artikeln
(artikel 51). Ett sådant avtal är protokoll nr 6 till Europarådets allmänna
överenskommelse den 2 september 1949 om privilegier och immunitet.
Protokollet antogs av Europarådets ministerkommitté den 9 februari
1996 och öppnades för undertecknande den 5 mars 1996. Regeringen
undertecknade protokoll nr 6 den 30 april 1996 med förbehåll för
ratifikation. Protokollet träder i kraft samtidigt som den nya domstolen
påbörjar sin verksamhet, dvs. den 1 november 1998. Protokollet är
avfattat på engelska och franska, vilka texter har samma giltighet. Dessa
originaltexter och en översättning till svenska finns i bilaga 1.
Protokollet innehåller bestämmelser om privilegier och immunitet som
för närvarande finns i protokoll nr 4 och 5 till den allmänna
överenskommelsen. Sverige ratificerade den allmänna
överenskommelsen den 25 september 1950 (prop. 1950:108) och
protokoll nr 4 den 18 september 1962 (prop. 1962:165). Sverige har
däremot inte ratificerat protokoll nr 5 som rör skattefrihet för
kommissionens och domstolens ledamöter. Protokoll nr 6 kommer att
ersätta protokoll nr 4 och 5 såvitt avser ledamöterna i den nya domstolen.
Under en övergångsperiod kommer protokoll nr 4 och 5 fortsätta vara
tillämpliga för kommissionens ledamöter vid handläggningen av
klagomål som tagits upp till prövning den 1 november 1998.
Protokollet har utarbetats av expertkommittén för reformering av
övervakningssystemet enligt konventionen (DH-PR), som är ett
underorgan till styrkommittén för mänskliga rättigheter (CDDH).
Protokollets innehåll
Innehållet i protokoll nr 6 har anpassats till den nya domstolens funktion
med heltidsanställda domare.
I artikel 1 anges att en ledamot av domstolen tillsammans med sin
make och sina underåriga barn, utöver den immunitet och de privilegier
som anges i artikel 18 i den allmänna överenskommelsen, skall åtnjuta
immunitet och privilegier motsvarande vad som gäller för diplomatiska
sändebud. Artikeln är avfattad på samma sätt som artikel 16 i den
allmänna överenskommelsen i syfte att lämna domstolens ledamöter
samma lättnader som beviljas Europarådets generalsekreterare och
biträdande generalsekreterare. Därigenom har de materiella bestämmel-
serna anpassats till vad som regelmässigt gäller för ledamöter vid
internationella domstolar. Genom att hänvisning sker till artikel 18 i den
allmänna överenskommelsen tillerkänns domstolens ledamöter även:

- immunitet mot varje rättsligt förfarande riktat mot dem som grundas
på vad de sagt, skrivit eller gjort i samband med sin tjänsteutövning,
- skattefrihet för lön och annan inkomst de erhåller från Europarådet,
- tillsammans med make och underåriga barn, befrielse från
invandringsrestriktioner och bestämmelser som
utlänningsregistrering,
- samma privilegier i fråga om valutaväxling som tillerkänns
diplomatiska tjänstemän,
- tillsammans med make och underåriga barn, samma möjligheter till
återresa till hemlandet vid internationell kris som tillerkänns
diplomatiska sändebud,
- rätt att tullfritt införa möbler och tillhörigheter när de tillträder sin
befattning liksom att tullfritt återföra samma egendom till
hemlandet då deras tjänst upphör.

I övrigt motsvarar innehållet i protokoll nr 6 till den allmänna
överenskommelsen i allt väsentligt vad som idag gäller enligt protokoll
nr 4 och 5.
I artikel 2 definieras vad som skall förstås med termen ledamot av
domstolen.
I artikel 3 anges att immuniteten i fråga om rättsligt förfarande med
avseende på muntliga och skriftliga uttalanden samt åtgärder som vid-
tagits i tjänsten skall bestå också efter det att en domstolsledamot från-
trätt sitt uppdrag. Denna reglering är avsedd att tillförsäkra ledamöterna
fullständig yttrandefrihet och fullständigt oberoende vid fullgörandet av
sina uppgifter.
I artikel 4 framhålls att syftet med protokollets regler om immunitet
och privilegier är att säkerställa ledamöternas självständiga fullgörande
av sitt uppdrag. Vidare anges formerna för hur immuniteten kan hävas
och villkoren för ett sådant beslut.
Artikel 5 behandlar vilken immunitet och vilka privilegier som
tillerkänns domstolens kanslichef och dess biträdande kanslichef samt
anger att formerna för hur deras immunitet kan hävas och villkoren för
ett sådant beslut är desamma som vad som gäller för ledamöterna. Dom-
stolen är skyldig att underrätta medlemsstaterna om namnet på dessa
personer för att undvika osäkerhet om vem som omfattas av artikeln.
Utformningen av punkt 4 i artikeln är ny och anger formerna för hur
immuniteten för övriga tjänstemän vid domstolens kansli kan hävas och
villkoren för ett sådant beslut.
I artikel 6 anges att domstolens, ledamöternas och kansliets dokument
skall vara okränkbara såvitt de angår domstolens verksamhet samt att
medlemsstaterna inte får försena eller censurera den korrespondens som
sänds i domstolens verksamhet.
Artikel 7 slår fast att en förutsättning för undertecknande av protokollet
är att staten ifråga har undertecknat den allmänna överenskommelsen.
Vidare anges på vilket sätt statens samtycke att vara bunden av
protokollet kan uttryckas. Slutligen anges att Europarådets general-
sekreterare är depositarie för protokollet.
Artikel 8 behandlar tidpunkten för protokollets ikraftträdande.
6.2 Immunitet m.m. för personer som deltar i rättegång
inför Europadomstolen
Inom Europarådet har också utarbetats en överenskommelse om
immunitet m.m. för personer som deltar i rättegång inför domstolen.
Överenskommelsen antogs av Europarådets ministerkommitté den 9
februari 1996 och öppnades för undertecknande den 5 mars 1996.
Regeringen undertecknade överenskommelsen den 30 april 1996, med
förbehåll för ratifikation. Överenskommelsen träder i kraft samtidigt som
den nya domstolen påbörjar sin verksamhet, dvs. den 1 november 1998
under förutsättning att den då har ratificerats av minst tio stater.
Överenskommelsen är avfattad på engelska och franska, vilka texter har
samma giltighet. Dessa originaltexter och en översättning till svenska
finns i bilaga 2.
Överenskommelsen ersätter överenskommelsen den 6 maj 1969 om
personer som medverkar i förfaranden vid europeiska kommissionen och
domstolen för de mänskliga rättigheterna. Överenskommelsen medför
inga förändringar i sak. Under en övergångsperiod kommer 1969 års
överenskommelse fortsätta vara tillämplig vid handläggningen av de
klagomål som fram till den 1 november 1999 handläggs i kommissionen.
Överenskommelsen har utarbetats av expertkommittén för reformering
av övervakningssystemet enligt konventionen (DH-PR) och
styrkommittén för mänskliga rättigheter (CDDH).
Överenskommelsens innehåll
I artikel 1 anges vilken krets av personer som omfattas av överens-
kommelsen. Det är personer som deltar i rättegång inför domstolen som
part eller parts ombud eller rådgivare. Det är vidare vittnen och sak-
kunniga som kallats att inställa sig inför domstolen. Det är slutligen
andra personer som domstolens ordförande anmodat delta i rättegång.
Överenskommelsen är tillämplig på såväl mellanstatliga som enskilda
klagomål, vid handläggning både enligt konventionens bestämmelser och
domstolens rättegångsregler samt vid handläggning inför
ministerkommittén.
Artikel 2 slår fast att de personer som omfattas av överenskommelsen
åtnjuter immunitet mot varje rättsligt förfarande riktat mot dem som
grundas på vad de sagt inför domstolen eller skrivit eller gett in som
bevisning till denna. Immuniteten omfattar dock inte motsvarande
uttalanden som görs utanför domstolen.
Staterna är enligt artikel 3 skyldiga att respektera att de personer som
omfattas av överenskommelsen har rätt att fritt kommunicera med
domstolen. Såvitt avser frihetsberövade personers kommunikation med
domstolen har bestämmelsen i punkt 2 a utformats med hänsyn till
Europadomstolens dom i målet Campbell mot Storbritannien, Ser. A,
Vol. 233, särskilt stycke 62 och 63.
Artikel 4 behandlar vilka rättigheter som tillkommer de personer som
omfattas av överenskommelsen vid resa till och från domstolen i
samband med rättegång.
Artikel 5 anger att syftet med immuniteten är att tillförsäkra de
personer som omfattas av överenskommelsen den yttrandefrihet och det
oberoende som behövs för att de skall kunna utöva sina rättigheter och
utföra sina skyldigheter i förhållande till domstolen. Vidare anges
formerna för hur deras immunitet kan hävas och villkoren för ett sådant
beslut.
Enligt artikel 6 har innehållet i konventionen och dess protokoll
företräde framför bestämmelserna i denna överenskommelse.
I artikel 7 anges på vilket sätt statens samtycke till att vara bunden av
överenskommelsen kan uttryckas samt att Europarådets general-
sekreterare är depositarie för överenskommelsen.
Artikel 8 behandlar tidpunkten för protokollets ikraftträdande.
Artikel 9 innehåller en bestämmelse om att en stat genom en särskild
förklaring kan utsträcka överenskommelsens tillämpningsområde till att
omfatta också sådana territorier för vars internationella förbindelser den
staten svarar.
Artikel 10 anger att överenskommelsen gäller för obegränsad tid samt
beskriver depositariens skyldigheter.
Artikel 11 behandlar formen för uppsägning av överenskommelsen.
6.3 Godkännande av avtalen
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokoll nr 6 till
Europarådets allmänna överenskommelse om privilegier och
immunitet och överenskommelsen om personer som deltar i rättegång
inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Skälen för regeringens förslag: Sverige har genom att ratificera till
protokoll nr 11 till Europakonventionen åtagit sig att tillförsäkra den nya
domstolens ledamöter, dess kanslichef och biträdande kanslichef viss
immunitet och vissa privilegier vid deras tjänsteutövning. Genom
bestämmelserna i protokoll nr 6 till Europarådets allmänna
överenskommelse om privilegier och immunitet erhåller denna
personkrets immunitet och privilegier motsvarande vad som gäller för
ledamöter vid andra internationella domstolar, såom den internationella
domstolen i Haag och de internationella tribunalerna för f.d. Jugoslavien
och Rwanda. Ledamöterna, en från varje konventionsstat, är
heltidsanställda vid domstolen och förutsätts vara bosatta där domstolen
har sitt säte.
De personer som medverkar i rättegång inför Europakommissionen
och Europadomstolen har ansetts böra tillerkännas viss immunitet och
vissa andra förmåner för att på ett från staten oberoende sätt kunna utöva
sina rättigheter. Föreskrifter härom finns i 1969 års överenskommelse om
personer som medverkar i förfaranden vid europeiska kommissionen och
domstolen för de mänskliga rättigheterna. För att ge motsvarande skydd
för dem som uppträder inför den nya Europadomstolen har utarbetats en
ny överenskommelse som ersätter 1969 års överenskommelse. Det
materiella innehållet i de båda överenskommelserna är detsamma.
Sverige är part till 1969 års överenskommelse och det är därför naturligt
att Sverige tillträder också den nya överenskommelsen.
Det är angeläget att Sverige godkänner avtalen innan den nya
domstolen påbörjar sin verksamhet.
6.4 Lagstiftningsåtgärder
Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall skall gälla Europadomstolens ledamöter och personer som
deltar i rättegång inför domstolen. Lagen skall inte längre omfatta de
internationella överenskommelser som inte kommer att tillämpas efter
den 1 november 1999.

Skälen för regeringens förslag: Frågor om immunitet och privilegier
för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ
regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Enligt 4 § denna lag åtnjuter vissa, i en bilaga till lagen angivna organ
och personer med anknytning till sådana, organ immunitet och privilegier
enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande
till Sverige. Bilagan bör också omfatta den nya Europadomstolens
ledamöter och de personer som uppträder inför domstolen och måste
därför kompletteras med två nya punkter, 53 och 54. Den föreslagna
lagändringen bör träda i kraft samtidigt som den nya domstolen påbörjar
sin verksamhet, dvs. den 1 november 1998.
Klagomål som tagits upp till prövning av kommissionen den 1
november 1998 skall även fortsättningsvis handläggas av kommissionens
ledamöter under en övergångsperiod om ett år. Efter den 1 november
1999 kommer vissa överenskommelser inte längre att tillämpas; det är
protokoll nr 2 den 15 december 1956 och protokoll nr 4 den 16 december
1961 till Europarådets allmänna överenskommelse om privilegier och
immunitet (SÖ 1956:74 och 1962:55) samt överenskommelsen den 6 maj
1969 om personer som medverkar i förfaranden vid europeiska
kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna (SÖ
1971:48).
Protokollet och överenskommelsen den 5 mars 1996 saknar
bestämmelser om att de tidigare överenskommelser som på grund av de
senare
överenskommelsernas ikraftträdande inte längre kommer att tillämpas,
med automatik skall upphöra att gälla. Regeringen avser därför att i
samband med beslutet om ratifikation av det nya protokollet och den nya
överenskommelsen också besluta om ensidig uppsägning av de protokoll
och den överenskommelse som så småningom kommer att bli obsoleta,
med verkan från och med den 1 november 1999.
7 Kostnader
Regeringens förslag innebär att bestämmelserna i tilläggsprotokoll nr 11
till Europakonventionen inkorporeras med svensk lag. Genom protokollet
ändras övervakningssystemet enligt konventionen. De nuvarande
konventionsorganen, den europeiska kommissionen för de mänskliga
rättigheterna och den europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna, avskaffas och en ny domstol inrättas. Domstolens utgifter
inklusive löner skall bekostas av Europarådet (artikel 50 i
Europakonventionen). Förslagen leder därför inte till ökade kostnader för
det allmänna.
8 Författningskommentar
8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1219) om
den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna
Lagen har omarbetats språkligt.
Bestämmelserna i tilläggsprotokoll nr 2 (rådgivande yttranden) har
arbetats in i konventionstexten (artiklarna 47-49). Vidare upphäver
tilläggsprotokoll nr 11 i och med sitt ikraftträdande tilläggsprotokoll nr 9
(tilläggsprotokoll nr 11, artikel 2, punkt 8). Dessa två protokoll skall
därför inte fortsätta att vara svensk lag efter det att tilläggsprotokoll nr 11
har trätt i kraft.
Europakonventionens processuella bestämmelser har tidigare ändrats
genom tilläggsprotokollen nr 3, 5 och 8. Bestämmelserna i
tilläggsprotokoll nr 11 ersätter dessa ändringar. Kommissionen kommer
emellertid att handlägga sådana ärenden som tagits upp till prövning den
1 november 1998 under en övergångsperiod om ett år (tilläggsprotokoll
nr 11, artikel 5, punkt 3). Under denna tid är den gamla
processordningen tillämplig på kommissionens handläggning.
Tilläggsprotokoll nr 10, som rör omröstningsreglerna i
ministerkommittén vid prövning enligt artikel 32 enligt konventionen,
ratificerades av Sverige den 19 oktober 1992. Detta protokoll har dock
inte trätt i kraft. Eftersom Ministerkommittén inte kommer att avgöra
frågor om konventionsbrott efter inrättandet av den nya Eurpadomstolen,
saknar protokollet numera betydelse.
I bilagan omtrycks de engelska och franska originaltexerna. I texterna
har arbetats in de ändringar och tillägg som skett genom tilläggsprotokoll
nr 11. Bilagan innehåller dessutom en ny översättning av de gällande
originaltexterna till svenska.
8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall
Bilagan till lagen har kompletterats med två nya punkter så att lagen
också omfattar den nya Europadomstolens ledamöter och de personer
som uppträder inför domstolen. Immunitet och privilegier gäller i den
utsträckning som framgår av respektive överenskommelse. Ett år efter
det att den nya domstolen påbörjat sin verksamhet kommer vissa
överenskommelser om immunitet och privilegier som nu är intagna i
bilagan inte längre att tillämpas. Regeringen avser därför att säga upp
dessa. Bilagan har justerats så att lagen inte längre kommer att omfatta
dessa överenskommelser.

Protokoll nr 6 till den allmänna överenskommelsen
om Europarådets privilegier och immunitet
Sixth Protocol to the General
Agreement on Privileges and
Immunities of the Council of
Europe
Sixième Protocole additionnel
à l''''Accord général sur les
privilèges et immunités du
Conseil de l''''Europe

The member States of the
Council of Europe, signatories
hereto,
Les Etats membres du Conseil de
l''''Europe, signataires du présent
Protocole,

Having regard to the Convention
for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, signed
at Rome on 4 November 1950
(hereinafter referred to as "the
Convention");
Vu la Convention de sauvegarde
des Droits de l''''Homme et des
Libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 (ci-
après dénommée la Convention)

Having regard to Protocol No. 11
to the Convention, restructuring the
control machinery established
thereby, signed at Strasbourg on 11
May 1994 (hereinafter referred to
as "Protocol No. 11 to the
Convention"), which establishes a
permanent European Court of
Human Rights (hereinafter referred
to as "the Court") to replace the
European Commission and Court
of Human Rights;
Vu le Protocole n 11 à la
Convention, portant restructuration
du mécanisme de contrôle établi
par la Convention, signé à
Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après
dénommé Protocole n 11 à la
Convention), qui établit une Cour
permanente européenne des Droits
de l''''Homme (ci-après dénommée la
Cour) remplaçant la Commission et
la Cour européennes des Droits de
l''''Homme;

Also having regard to Article 51
of the Convention which specifies
that judges are entitled, during the
discharge of their functions, to the
privileges and immunities provided
for in Article 40 of the Statute of
the Council of Europe and in the
agreements made thereunder;

Vu aussi l''''article 51 de la
Convention, qui spécifie que les
juges jouissent, pendant l''''exercice
de leurs fonctions, des privilèges et
immunités prévus à l''''article 40 du
Statut du Conseil de l''''Europe et
dans les accords conclus en vertu
de cet article;

Översättning

Protokoll nr 6 till den all-
männa överenskommelsen om
Europarådets privilegier och
immunitet

Undertecknade medlemsstater i
Europarådet,

som beaktar konventionen
angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande
friheterna, undertecknad i Rom den
4 november 1950 (nedan benämnd
konventionen),

som beaktar protokoll nr 11 till
konventionen, undertecknad i
Strasbourg den 11 maj 1994,
(nedan benämnt protokoll nr 11 till
konventionen), varigenom en
förändring av det
övervakningssystem som upprättats
enligt konventionen genomförs och
en permanent europeisk domstol
för de mänskliga rättigheterna,
(nedan benämnd domstolen),
upprättas, som skall ersätta den
europeiska kommissionen och
domstolen för de mänskliga
rättigheterna,

som även beaktar artikel 51 i
konventionen, som anger att
ledamöter av domstolen under
fullgörandet av sina uppgifter är
berättigade till den immunitet och
de privilegier som avses i artikel 40
i Europarådets stadga och i de avtal
som ingåtts med stöd av den
artikeln,

Recalling the General Agreement
on Privileges and Immunities of the
Council of Europe, signed at Paris
on 2 September 1949, (hereinafter
referred to as "the General
Agreement"), and its Second,
Fourth and Fifth Protocols;
Rappelant l''''Accord général sur
les privilèges et immunités du
Conseil de l''''Europe, signé à Paris
le 2 septembre 1949 (ci-après
dénommé l''''Accord général), et ses
Deuxième, Quatrième et
Cinquième Protocoles;

Considering that a new Protocol
to the General Agreement is
advisable to accord privileges and
immunities to the judges of the
Court;
Considérant qu''''un nouveau
Protocole à l''''Accord général est
opportun pour accorder des
privilèges et immunités aux juges
de la Cour;

Have agreed as follows:
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

In addition to the privileges and
immunities specified in Article 18
of the General Agreement, judges
shall be accorded in respect of
themselves, their spouses and minor
children the privileges and
immunities, exemptions and
facilities accorded to diplomatic
envoys in accordance with
international law.
Article 1

Outre les privilèges et immunités
prévus à l''''article 18 de l''''Accord
général, les juges, tant en ce qui les
concerne qu''''en ce qui concerne
leurs conjoints et enfants mineurs,
jouissent des privilèges, immunités,
exemptions et facilités accordés,
conformément au droit interna-
tional, aux envoyés diplomatiques.

Article 2

For the purposes of this Protocol,
the term "judges" means judges
elected in accordance with Article
22 of the Convention as well as any
ad hoc judge appointed by a State
Party concerned in pursuance of
Article 27, paragraph 2, of the
Convention.
Article 2

Aux fins d''''application du présent
Protocole, le terme «juges» désigne
indifféremment les juges élus
conformément à l''''article 22 de la
Convention et tout juge ad hoc
désigné par un Etat intéressé en
vertu de l''''article 27, paragraphe 2,
de la Convention.

som åberopar den allmänna
överenskommelsen om privilegier
och immunitet undertecknad i Paris
den 2 december 1949 (nedan
benämnd allmänna
överenskommelsen), och dess
andra, fjärde och femte
tilläggsprotokoll,

som anser att ett nytt protokoll
till allmänna överenskommelsen är
ändamålsenligt för att tillerkänna
domstolens ledamöter immunitet
och privilegier,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Utöver den immunitet och de
privilegier som anges i artikel 18 i
allmänna överenskommelsen, skall
en ledamot av domstolen för sin
egen, sin makes och sina
underåriga barns räkning åtnjuta
den immunitet, de privilegier, de
befrielser och de lättnader som
enligt folkrätten tillkommer
diplomatiska sändebud.

Artikel 2

Med termen ledamot av
domstolen skall i detta protokoll
förstås en ledamot som valts i
enlighet med konventionens artikel
22 liksom varje annan ledamot av
domstolen som förordnats ad hoc
av respektive fördragsstat i enlighet
med konventionens artikel 27.2.

Article 3

In order to secure for the judges
complete freedom of speech and
complete independence in the
discharge of their duties, the
immunity from legal process in
respect of words spoken or written
and all acts done by them in
discharging their duties shall
continue to be accorded, notwith-
standing that the persons concerned
are no longer engaged in the
discharge of such duties.
Article 3

En vue d''''assurer aux juges une
complète liberté de parole et une
complète indépendance dans
l''''accomplissement de leurs
fonctions, l''''immunité de
juridiction, en ce qui concerne les
paroles ou les écrits ou les actes
émanant d''''eux dans l''''accompliss-
ement de leurs fonctions,
continuera à leur être accordée
même après que leur mandat aura
pris fin.

Article 4

Privileges and immunities are
accorded to judges not for the
personal benefit of the individuals
themselves but in order to safeguard
the independent exercise of their
functions. The plenary Court alone
shall be competent to waive the
immunity of judges; it has not only
the right, but is under a duty, to
waive the immunity of a judge in
any case where, in its opinion, the
immunity would impede the course
of justice, and where it can be
waived without prejudice to the
purpose for which the immunity is
accorded.
Article 4

Les privilèges et immunités sont
accordés aux juges non pour leur
bénéfice personnel, mais en vue
d''''assurer en toute indépendance
l''''exercice de leurs fonctions. La
Cour, siégeant en assemblée
plénière, a seule qualité pour
prononcer la levée des immunités;
elle a non seulement le droit mais le
devoir de lever l''''immunité d''''un juge
dans tous les cas où, à son avis,
l''''immunité empêcherait que justice
ne soit faite et où l''''immunité peut
être levée sans nuire au but pour
lequel elle est accordée.

Article 5

1. The provisions of Articles 1, 3
and 4 of this Protocol shall apply to
the Registrar of the Court and a
Deputy Registrar formally notified
as Acting Registrar to the State
Parties to the Convention.

2. The provisions of Article 3 of
this Protocol and Article 18 of the
General Agreement shall apply to a
Deputy Registrar of the Court.
Article 5

1. Les dispositions des articles 1,
3 et 4 du présent Protocole
s''''appliquent au greffier de la Cour
et à un greffier adjoint lorsqu''''il fait
fonction de greffier et que ceci aura
été notifié formellement aux Etats
parties à la Convention.

2. Les dispositions de l article 3
du présent Protocole et de l article
18 de l Accord général
s appliquent à un greffier adjoint
de la Cour.

Artikel 3

För att tillförsäkra domstolens
ledamöter fullständig yttrandefrihet
och fullständigt oberoende vid
fullgörandet av sina uppgifter, skall
immuniteten i fråga om rättsliga
åtgärder med avseende på deras
muntliga och skriftliga uttalanden
och alla åtgärder som de vidtagit
vid fullgörandet av deras uppgifter
bestå även efter det att veder-
börandes uppdrag har upphört.

Artikel 4

Immunitet och privilegier till-
erkänns inte domstolens ledamöter
för att tillgodose dem personligen
utan för att trygga ett självständigt
fullgörande av deras uppgifter.
Endast domstolen i plenum är
behörig att häva deras immunitet;
den har inte endast rättighet utan
även skyldighet att häva en
ledamots immunitet i alla de fall då
immuniteten enligt dess upp-
fattning skulle hindra rättvisans
gång och immuniteten kan hävas
utan förfång för det ändamål för
vilket den givits.

Artikel 5

1. Bestämmelserna i artiklarna 1,
3 och 4 i detta protokoll skall gälla
för domstolens kanslichef och dess
biträdande kanslichef som till
fördragsstaterna formellt har
anmälts som tjänsteförrättande
kanslichef.

2. Bestämmelserna i artikel 3 i
detta protokoll och i artikel 18 i
allmänna överenskommelsen skall
tillämpas på en biträdande kansli-
chef i domstolen.

3. The privileges and immunities
referred to in paragraphs 1 and 2 of
this Article are accorded to the
Registrar and a Deputy Registrar
not for the personal benefit of the
individuals themselves but to
facilitate the discharge of their
duties. The plenary Court alone
shall be competent to waive the
immunity of its Registrar and a
Deputy Registrar; it has not only
the right, but is under a duty, to
waive such immunity in any case
where, in its opinion, the immunity
would impede the course of justice,
and where it can be waived without
prejudice to the purpose for which
the immunity is accorded.
3. Les privilèges et immunités
prévus aux paragraphes 1 et 2 du
présent article sont accordés au
greffier et à un greffier adjoint non
pour leur bénéfice personnel mais
en vue du bon accomplissement de
leurs fonctions. La Cour, siégeant
en assemblée plénière, a seule
qualité pour prononcer la levée des
immunités de son greffier et d''''un
greffier adjoint; elle a non
seulement le droit mais le devoir de
lever cette immunité dans tous les
cas où, à son avis, l''''immunité
empêcherait que justice ne soit
faite et où l''''immunité peut être
levée sans nuire au but pour lequel
elle est accordée.

4. The Secretary General of the
Council of Europe shall be
competent to waive, with the
agreement of the President of the
Court, the immunity of other staff
members of the registry in
accordance with the provisions of
Article 19 of the General
Agreement and having due regard
to the considerations set out in
paragraph 3.

4. Le Secrétaire Général du
Conseil de l''''Europe a qualité pour
prononcer, avec l''''accord du
Président de la Cour, la levée de
l''''immunité des autres membres du
greffe en conformité avec les
dispositions de l''''article 19 de
l''''Accord général et en tenant
dûment compte des considérations
figurant au paragraphe 3.
Article 6

1. Documents and papers of the
Court, judges and registry, in so far
as they relate to the business of the
Court, shall be inviolable.
Article 6

1. Les documents et papiers de la
Cour, des juges et du greffe, pour
autant qu''''ils concernent l''''activité de
la Cour, sont inviolables.

2. The official correspondence
and other official communications
of the Court, judges and the
registry may not be held up or
subjected to censorship.
2. La correspondance officielle
et les autres communications
officielles de la Cour, des juges et
du greffe ne peuvent être retenues
ou censurées.

3. Den immunitet och de
privilegier som avses i punkt 1 och
2 i denna artikel tillerkänns inte
kanslichefen och biträdande
kanslichefen för att tillgodose dem
personligen utan för att underlätta
fullgörandet av deras uppgifter.
Endast domstolen i plenum är
behörig att häva kanslichefens och
biträdande kanslichefens
immunitet; den har inte endast
rättighet utan även skyldighet att
häva denna immunitet i alla sådana
fall då immuniteten enligt dess
uppfattning skulle hindra rättvisans
gång och den kan hävas utan
förfång för det ändamål för vilket
den har givits.

4. Europarådets generalsekre-
terare skall vara behörig att, med
samtycke av domstolens
ordförande, häva immuniteten för
övriga tjänstemän i kansliet i
enlighet med bestämmelserna i
artikel 19 i allmänna
överenskommelsen och med
beaktande av innehållet i punkt 3.

Artikel 6

1. Domstolens, dess ledamöters
och kansliets handlingar och
dokument skall vara okränkbara i
den mån de hänför sig till
domstolens verksamhet.

2. Domstolens, dess ledamöters
och kansliets korrespondens och
andra meddelanden i tjänsten får
inte fördröjas eller utsättas för
censur.

Article 7

1. This Protocol shall be open for
signature by member States of the
Council of Europe signatories to
the General Agreement, which may
express their consent to be bound
by:
Article 7

1. Le présent Protocole est
ouvert à la signature des Etats
membres du Conseil de l''''Europe
signataires de l''''Accord général, qui
peuvent exprimer leur consente-
ment à être liés par:

a. signature without reservation
as to ratification, acceptance or
approval; or
a. signature sans réserve de
ratification, d''''acceptation ou
d''''approbation; ou

b. signature subject to
ratification, acceptance or
approval, followed by ratification,
acceptance or approval.
b. signature sous réserve de
ratification, d''''acceptation ou
d''''approbation, suivie de ratifica-
tion, d''''acceptation ou d''''approbation

2. Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary
General of the Council of Europe.
2. Les instruments de ratifica-
tion, d''''acceptation ou d''''approbation
seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l''''Europe.

Article 8

1. This Protocol shall enter into
force on the first day of the month
following the expiration of a period
of one month after the date on
which three Parties to the General
Agreement have expressed their
consent to be bound by the
Protocol in accordance with the
provisions of Article 7 or on the
date of entry into force of Protocol
No. 11 to the Convention,
whichever is the later.
Article 8

1. Le présent Protocole entrera
en vigueur le premier jour du mois
qui suit l''''expiration d''''une période
d''''un mois après la date à laquelle
trois Parties à l''''Accord général
auront exprimé leur consentement
à être liées par le Protocole
conformément aux dispositions de
l''''article 7, si à cette date le
Protocole n 11 à la Convention est
entré en vigueur, ou à la date
d''''entrée en vigueur du Protocole n
11 à la Convention dans le cas
contraire.

Artikel 7

1. Detta protokoll skall stå öppet
för undertecknande av de
medlems-stater i Europarådet som
har under-tecknat allmänna
överenskommel-sen, vilka kan
uttrycka sitt samtycke till att vara
bundna genom

a. undertecknande utan förbehåll
för ratifikation, godtagande eller
godkännande, eller

b. undertecknade med förbehåll
för ratifikation, godtagande eller
godkännande följt av ratifikation,
godtagande eller godkännande.

2. Ratifikations-, godtagande-
eller godkännandeinstrument skall
deponeras hos Europarådets
generalsekreterare.

Artikel 8

1. Detta protokoll träder i kraft
den första dagen i den månad som
följer efter utgången av en tid av en
månad från den dag då tre parter i
allmänna överenskommelsen har
uttryckt sitt samtycke till att vara
bundna av protokollet i enlighet
med bestämmelserna i artikel 7,
eller dagen för ikraftträdandet av
konventionens protokoll nr 11,
beroende på vilkendera händelse
som sist inträffar.

2. As regards any State Party to
the General Agreement which shall
subsequently sign this Protocol
without reservation in respect of
ratification, acceptance or approval
or which shall ratify, accept or
approve it, this Protocol shall enter
into force one month after the date
of such signature or after the date
of deposit of the instrument of
ratification, acceptance or
approval.

2. Pour tout Etat partie à
l''''Accord général qui signera ce
Protocole ultérieurement sans
réserve de ratification, d''''accepta-
tion ou d''''approbation ou le
ratifiera, l''''acceptera ou l''''approu-
vera, le présent Protocole entrera
en vigueur un mois après la date de
la signature ou de dépôt de
l''''instrument de ratification,
d''''acceptation ou d''''approbation.

Article 9

1. Any State may, at the time of
its signature without reservation in
respect of ratification, of its
ratification or at any time
thereafter, declare, by notification
addressed to the Secretary General
of the Council of Europe, that the
present Protocol shall extend to all
or any of the territories for whose
international relations it is
responsible and where the
Convention and its Protocols apply.
Article 9

1. Tout Etat peut, au moment de
la signature sans réserve de
ratification, de la ratification ou à
tout autre moment par la suite,
déclarer, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil
de l''''Europe, que le présent
Protocole s''''appliquera à tous les
territoires ou à l''''un quelconque des
territoires dont il assure les
relations internationales et où la
Convention et ses Protocoles
s''''appliquent.

2. The Protocol shall extend to
the territory or territories named in
the notification as from the thirtieth
day after the receipt of this
notification by the Secretary
General of the Council of Europe.
2. Le Protocole s''''appliquera au
territoire ou aux territoires désignés
dans la notification à partir du
trentième jour qui suivra la date à
laquelle le Secrétaire Général du
Conseil de l''''Europe aura reçu cette
notification

2. Gentemot varje stat som är
part i allmänna överenskommelsen
och som senare undertecknar detta
protokoll utan förbehåll för
ratifikation, godtagande eller
godkännande eller som skall
ratificera, godta eller godkänna det,
skall detta protokoll träda i kraft en
månad efter dagen för underteck-
nandet eller efter dagen för
deponering av den statens
ratifikations-, godtagande- eller
godkännande instrument.

Artikel 9

1. En stat får när den
undertecknar protokollet utan
förbehåll för ratifikation, när den
ratificerar det, eller vid vilken som
helst annan tidpunkt därefter, avge
en förklaring till Europarådets
generalsekreterare av innebörd att
protokollet skall omfatta alla eller
något av de territorier för vars
internationella förbindelser den
staten är ansvarig och där
konventionen och dess protokoll är
tillämpligt.

2. Protokollet skall omfatta varje
territorium som anges i förklar-
ingen från den trettionde dagen
efter den dag då Europarådets
generalsekreterare mottog den-
samma.

3. Any declaration made
pursuant to paragraph 1 may, in
respect of any territory specified in
such declaration, be withdrawn or
modified by a notification
addressed to the Secretary General.
The withdrawal or modification
shall become effective on the first
day of the month following the
expiration of one month after the
receipt of notification by the
Secretary General.
3. Toute déclaration faite en
vertu du paragraphe 1 pourra être
retirée ou modifiée, en ce qui
concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait ou la modifica-
tion prendra effet le premier jour
du mois qui suit l''''expiration d''''une
période d''''un mois après la date de
réception de la notification par le
Secrétaire Général.

Article 10

The Secretary General of the
Council of Europe shall notify the
member States of the Council of:
Article 10

Le Secrétaire Général du Conseil
de l''''Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil:

a. any signature;
a. toute signature;

b. the deposit of any instrument
of ratification, acceptance or
approval;
b. le dépôt de tout instrument de
ratification, d''''acceptation ou
d''''approbation;

c. any date of entry into force of
this Protocol in accordance with
Articles 8 and 9;
c. toute date d''''entrée en vigueur
du présent Protocole conformément
aux articles 8 et 9;

d. any other act, notification or
communication relating to this
Protocol.
d. tout autre acte, notification ou
communication ayant trait au
présent Protocole.

In witness whereof the
undersigned, being duly authorised
thereto, have signed this Protocol.

En foi de quoi, les soussignés
dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.

Done at Strasbourg, this 5th day
of March 1996, in English and
French, both texts being equally
authentic in a single copy which
shall be deposited in the archives
of the Council of Europe. The
Secretary General of the Council of
Europe shall transmit certified
copies to each member State of the
Council of Europe.
Fait à Strasbourg, le 5 mars
1996, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du
Conseil de l''''Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l''''Europe en
communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l''''Europe.

3. En förklaring enligt punkt 1
får med avseende på varje däri
angivet territorium återtas eller
ändras genom underrättelse till
generalsekreteraren. Ett sådant
återtagande och en sådan ändring
skall gälla från den första dagen i
den månad som följer efter
utgången av en månad från det att
generalsekreteraren mottog under-
rättelsen därom.

Artikel 10

Europarådets generalsekreterare
skall underrätta Europarådets
medlemsstater om:

a. varje undertecknande,

b. deponering av ratifikations-,
godtagande- eller godkännande-
instrument,

c. varje datum för detta
protokolls ikraftträdande enligt
artiklarna 8 och 9, samt

d. varje annan handling,
meddelande eller underrättelse som
rör detta protokoll.

Till bekräftelse härpå har
undertecknade, därtill veder-
börligen bemyndigade, under-
tecknat detta protokoll.

Upprättat i Strasbourg den 5
mars 1996 på engelska och franska
språken, vilka båda texter är lika
giltiga, i ett enda exemplar som
skall deponeras i Europarådets
arkiv. Europarådets generalsekre-
terare skall sända en bestyrkt
avskrift till varje medlemsstat i
Europarådet.

Europeisk överenskommelse om personer som deltar
i rättegång inför den europeiska domstolen för de
mänskliga rättigheterna
European Agreement relating
to persons participating in proce-
edings of the European Court of
Human Rights
Accord européen concernant
les personnes participant aux
procédures devant la Cour euro-
péenne des Droits de l''''Homme

The member States of the Council
of Europe, signatories hereto,
Les Etats membres du Conseil de
l''''Europe, signataires du présent
Accord,

Having regard to the Convention
for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, signed
at Rome on 4 November 1950
(hereinafter referred to as "the
Convention");

Vu la Convention de sauvegarde
des Droits de l''''Homme et des
Libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée la Convention);
Recalling the European
Agreement relating to persons
participating in proceedings of the
European Commission and Court of
Human Rights, signed at London on
6 May 1969;
Vu l''''Accord européen concernant
les personnes participant aux
procédures devant la Commission et
la Cour européennes des Droits de
l''''Homme, signé à Londres le 6 mai
1969;

Having regard to Protocol No. 11
to the Convention, restructuring the
control machinery established
thereby, signed at Strasbourg on 11
May 1994 (hereinafter referred to as
"Protocol No. 11 to the
Convention"), which establishes a
permanent European Court of
Human Rights (hereinafter referred
to as "the Court") to replace the
European Commission and Court of
Human Rights;
Vu le Protocole n 11 à la
Convention, portant restructuration
du mécanisme de contrôle établi par
la Convention, signé à Strasbourg le
11 mai 1994 (ci-après dénommé
Protocole n 11 à la Convention),
qui établit une nouvelle Cour
permanente européenne des Droits
de l''''Homme (ci-après dénommée la
Cour) remplaçant la Commission et
la Cour européennes des Droits de
l''''Homme;

Översättning

Europeisk överenskommelse
om personer som deltar i
rättegång inför den europeiska
domstolen för de mänskliga
rättigheterna

Undertecknade medlemsstater i
Europarådet,

som beaktar konventionen
angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande
friheterna, undertecknad i Rom den
4 november 1950 (nedan benämnd
konventionen),

som beaktar den europeiska
överenskommelsen om personer
som medverkar i förfaranden vid
europeiska kommissionen och
domstolen för de mänskliga
rättigheterna, undertecknad i
London den 6 maj 1969,

som beaktar protokoll nr 11 till
konventionen undertecknat i
Strasbourg den 11 maj 1994 (nedan
benämnt protokoll nr 11 till
konventionen) varigenom en
förändring av det övervaknings-
system som upprättats genom
konventionen genomförs, och en
permanent europeisk domstol för
de mänskliga rättigheterna (nedan
benämnd domstolen), som skall
ersätta den europeiska kommis-
sionen och domstolen för de
mänskliga rättigheterna, upprättas,

Considering, in the light of this
development, that it is advisable for
the better fulfilment of the purposes
of the Convention that persons
taking part in proceedings before
the Court be accorded certain
immunities and facilities by a new
Agreement, the European
Agreement relating to persons
participating in proceedings of the
European Court of Human Rights
(hereinafter referred to as "this
Agreement"),

Considérant, à la lumière de ce
développement, qu''''il est opportun,
pour mieux atteindre les objectifs de
la Convention, que les personnes
participant aux procédures devant la
Cour se voient accorder certaines
immunités et facilités par un nouvel
Accord, l''''Accord européen
concernant les personnes participant
aux procédures devant la Cour
européenne des Droits de l''''Homme
(ci-après dénommé l''''Accord),

Have agreed as follows:
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

1. The persons to whom this
Agreement applies are:
Article 1

1. Les personnes auxquelles le
présent Accord s''''applique sont:

a. any persons taking part in
proceedings instituted before the
Court as parties, their represen-
tatives and advisers;
a. toutes les personnes qui
participent à la procédure engagée
devant la Cour, soit en tant que
partie, soit comme représentant ou
conseil d''''une partie;

b. witnesses and experts called
upon by the Court and other
persons invited by the President of
the Court to take part in
proceedings.
b. les témoins, les experts
appelés par la Cour, ainsi que les
autres personnes invitées par le
Président de la Cour à participer à
la procédure.

2. For the purposes of this
Agreement, the term "Court" shall
include committees, Chambers, a
panel of the Grand Chamber, the
Grand Chamber and the judges.
The term "taking part in
proceedings" shall include making
communications with a view to a
complaint against a State Party to
the Convention.
2. Aux fins d''''application du
présent Accord, le terme Cour
désigne les comités, les Chambres,
le collège de la Grande Chambre,
la Grande Chambre et les juges.
L''''expression «participer à la
procédure» vise aussi toute
communication tendant à
l''''introduction d''''une requête dirigée
contre un Etat Partie à la
Convention.

som i ljuset av denna utveckling
anser det vara ändamålsenligt att,
för att bättre uppnå syftena i
konventionen, tillerkänna de
personer som medverkar i
rättegångar inför domstolen viss
immunitet och vissa förmåner
genom en ny överenskommelse,
den europeiska överenskommelsen
om personer som deltar i rättegång
inför den europeiska domstolen för
de mänskliga rättigheterna (nedan
benämnd denna överenskommelse),

har kommit överens om följande:

Artikel 1

1. De personer som omfattas av
denna överenskommelse är:

a. den person som deltar i
rättegång som anhängiggörs vid
domstolen såsom part eller parts
ombud eller rådgivare,

b. vittnen och sakkunniga kallade
av domstolen, och andra personer
som av domstolens ordförande
anmodats att delta i rättegång.

2. I denna överenskommelse
skall termen domstolen innefatta
kommittéer, kamrar, den särskilda
avdelningen i domstolen i stor
sammansättning ("Grand Cham-
ber"), domstolen i stor samman-
sättning ("Grand Chamber") samt
de enskilda ledamöterna i
domstolen. Termen deltagande i
rättegång skall även omfatta
skriftväxling syftande till att anföra
klagomål mot en fördragsslutande
stat.

3. If in the course of the exercise
by the Committee of Ministers of
its functions under Article 46,
paragraph 2, of the Convention,
any person mentioned in paragraph
1 above is called upon to appear
before, or to submit written
statements to the Committee of
Ministers, the provisions of this
Agreement shall apply in relation
to him.
3. Dans le cas où, au cours de
l''''exercice par le Comité des
Ministres des fonctions qui lui sont
dévolues par application de l''''article
46, paragraphe 2, de la Convention,
une personne visée au premier
paragraphe ci-dessus est appelée à
comparaître devant lui ou à lui
soumettre des déclarations écrites,
les dispositions du présent Accord
s''''appliquent également à cette
personne.

Article 2

1. The persons referred to in
paragraph 1 of Article 1 of this
Agreement shall have immunity
from legal process in respect of oral
or written statements made, or
documents or other evidence
submitted by them before or to the
Court.
Article 2

1. Les personnes visées au
premier paragraphe de l''''article 1er du
présent Accord jouissent de
l''''immunité de juridiction à l''''égard
de leurs déclarations faites
oralement ou par écrit à la Cour,
ainsi qu''''à l''''égard des pièces qu''''elles
lui soumettent.

2. This immunity does not apply
to communication outside the Court,
of any such statements, documents
or evidence submitted to the Court.

2. Cette immunité ne s''''applique
pas à la communication en-dehors
de la Cour des déclarations faites ou
de pièces produites devant la Cour.

Article 3

1. The Contracting Parties shall
respect the right of the persons
referred to in paragraph 1 of
Article 1 of this Agreement to
correspond freely with the Court.
Article 3

1. Les Parties contractantes
respectent le droit des personnes
visées au premier paragraphe de
l''''article 1er du présent Accord de
correspondre librement avec la
Cour.

2. As regards persons under
detention, the exercise of this right
shall in particular imply that:
2. En ce qui concerne les
personnes détenues, l''''exercice de
ce droit implique notamment que:

3. Om ministerkommittén vid
fullgörandet av sina uppgifter
enligt konventionens artikel 46.2
anmodar de personer som avses i
punkt 1 ovan att inställa sig inför
eller att inkomma med skriftliga
yttranden till ministerkommittén,
skall bestämmelserna i denna
överenskommelse tillämpas på
dem.

Artikel 2

1. De i artikel 1.1 i denna
överenskommelse avsedda perso-
nerna skall åtnjuta immunitet mot
rättsligt förfarande i fråga om
muntliga eller skriftliga yttranden
eller handlingar som de ingivit till
eller annan bevisning som de
avgivit inför domstolen.

2. Utanför domstolen omfattas
inte sådana yttranden, handlingar
eller bevisning till domstolen av
denna immunitet.

Artikel 3

1. De fördragsslutande parterna
skall respektera den rätt att fritt
kommunicera med domstolen som
tillkommer de personer som avses i
artikel 1.1 i denna överenskom-
melse.

2. Såvitt gäller frihetsberövade
personer skall utövandet av denna
rätt särskilt innebära att:

a. their correspondence shall be
despatched and delivered without
undue delay and without alteration;
a. leur correspondance doit être
transmise et leur être remise sans
délai excessif et sans altération;

b. such persons shall not be
subject to disciplinary measures in
any form on account of any
communication sent through the
proper channels to the Court;
b. ces personnes ne peuvent faire
l''''objet d''''aucune mesure disci-
plinaire du fait d''''une communi-
cation transmise à la Cour par les
voies appropriées;

c. such persons shall have the
right to correspond, and consult out
of hearing of other persons, with a
lawyer qualified to appear before
the courts of the country where
they are detained in regard to an
application to the Court, or any
proceedings resulting therefrom.
c. ces personnes ont le droit, au
sujet d''''une requête à la Cour et de
toute procédure qui en résulte, de
correspondre avec un conseil admis
à plaider devant les tribunaux du
pays où elles sont détenues et de
s''''entretenir avec lui sans pouvoir
être entendues par quiconque
d''''autre.

3. In application of the preceding
paragraphs, there shall be no
interference by a public authority
except such as is in accordance
with the law and is necessary in a
democratic society in the interests
of national security, for the
detection or prosecution of a
criminal offence or for the
protection of health.
3. Dans l''''application des para-
graphes précédents, il ne peut y
avoir d''''ingérence d''''une autorité
publique que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et
qu''''elle constitue une mesure
nécessaire, dans une société
démocratique, à la sécurité
nationale, à la recherche et à la
poursuite d''''une infraction pénale
ou à la protection de la santé.

Article 4

1. a. The Contracting Parties
undertake not to hinder the free
movement and travel, for the
purpose of attending and returning
from proceedings before the Court,
of persons referred to in paragraph
1 of Article 1 of this Agreement.
Article 4

1. a. Les Parties contractantes
s''''engagent à ne pas empêcher les
personnes visées au premier
paragraphe de l''''article 1er du
présent Accord de circuler et de
voyager librement pour assister à la
procédure devant la Cour et en
revenir.

a. deras korrespondens skall
avsändas och förmedlas utan
oskäligt dröjsmål och utan ändring,

b. sådana personer inte skall
underkastas disciplinära åtgärder i
någon form på grund av skrifter
som på föreskrivet sätt förmedlats
till domstolen,

c. sådana personer skall ha rätt
att kommunicera med och, utom
hörhåll för andra, rådgöra med ett
rättsligt ombud som är behörigt att
uppträda i rätten i det land där de
hålls i förvar rörande klagomål till
domstolen eller rörande varje
förfarande som är en följd av ett
sådant klagomål.

3. Såvitt avser de föregående
punkterna får en offentlig
myndighet inte ingripa annat än i
enlighet med lag och om det är
nödvändigt i ett demokratiskt
samhälle av hänsyn till statens
säkerhet för uppdagande eller
beivrande av brott eller för skydd
av hälsa.

Artikel 4

1.a. De fördragsslutande parterna
förbinder sig att inte hindra de
personer som avses i artikel 1.1 i
denna överenskommelse från att
fritt förflytta sig och resa för att
närvara vid eller återvända från
rättegång inför domstolen.

b. No restrictions shall be placed
on their movement and travel other
than such as are in accordance with
the law and necessary in a
democratic society in the interests
of national security or public
safety, for the maintenance of
ordre public, for the prevention of
crime, for the protection of health
or morals, or for the protection of
the rights and freedoms of others.
b. Aucune autre restriction ne
peut être imposée à ces
mouvements et déplacements que
celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures
nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au
maintien de l''''ordre public, à la
prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des
droits et libertés d''''autrui.

2. a. Such persons shall not, in
countries of transit and in the
country where the proceedings take
place, be prosecuted or detained or
be subjected to any other restriction
of their personal liberty in respect
of acts or convictions prior to the
commencement of the journey.
2. a. Dans les pays de transit et
dans le pays où se déroule la
procédure, ces personnes ne
peuvent être ni poursuivies, ni
détenues, ni soumises à aucune
autre restriction de leur liberté
individuelle en raison de faits ou
condamnations antérieurs au
commencement du voyage.

b. Any Contracting Party may, at
the time of signature, ratification,
acceptance or approval of this
Agreement, declare that the
provisions of this paragraph will
not apply to its own nationals. Such
a declaration may be withdrawn at
any time by means of a notification
addressed to the Secretary General
of the Council of Europe.
b. Toute Partie contractante peut,
au moment de la signature, de la
ratification, de l''''acceptation ou de
l''''approbation de cet Accord,
déclarer que les dispositions de ce
paragraphe ne s''''appliqueront pas à
ses propres ressortissants. Une telle
déclaration peut être retirée à tout
moment par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil
de l''''Europe.

3. The Contracting Parties
undertake to readmit on his return
to their territory any such person
who commenced his journey in the
said territory.
3. Les Parties contractantes
s''''engagent à laisser rentrer ces
personnes sur leur territoire
lorsqu''''elles y ont commencé leur
voyage.

b. Deras rörelsefrihet får inte
utsättas för andra inskränkningar
än sådana som anges i lag och är
nödvändiga i ett demokratiskt
samhälle av hänsyn till statens
säkerhet eller den allmänna
säkerheten, för att upprätthålla
allmän ordning, för att förebygga
brott, för skydd av hälsa och
sedlighet eller för att skydda
annans fri- och rättigheter.

2.a. Sådana personer får inte,
vare sig i en stat som de genom-
reser eller i en stat där rättegångs-
förfarandet äger rum, åtalas eller
tagas i förvar eller utsättas för
annan inskränkning av sin person-
liga frihet på grund av gärning som
begåtts eller fällande dom som
meddelats innan resan påbörjades.

b. Varje fördragsslutande part får
vid undertecknandet, ratifikationen,
godtagandet eller godkännandet av
denna överenskommelse avge en
förklaring av innebörd att
bestämmelserna i denna punkt inte
skall gälla för dess egna
medborgare. En sådan förklaring
får återkallas när som helst genom
underrättelse till Europarådets
generalsekreterare.

3. Varje fördragsslutande part
förbinder sig att låta personer som
påbörjat sin resa från dess
territorium åter får inresa dit vid
återkomsten.

4. The provisions of paragraphs
1 and 2 of this Article shall cease
to apply when the person
concerned has had, for a period of
fifteen consecutive days from the
date when his presence is no longer
required by the Court, the
opportunity of returning to the
country from which his journey
commenced.
4. Les dispositions des para-
graphes 1 et 2 du présent article
cessent de s''''appliquer lorsque la
personne intéressée a eu la
possibilité, pendant quinze jours
consécutifs après que sa présence a
cessé d''''être requise par la Cour, de
rentrer dans le pays où son voyage
a commencé.

5. Where there is any conflict
between the obligations of a
Contracting Party resulting from
paragraph 2 of this Article and
those resulting from a Council of
Europe convention or from an
extradition treaty or other treaty
concerning mutual assistance in
criminal matters with other
Contracting Parties, the provisions
of paragraph 2 of this Article shall
prevail.
5. En cas de conflit entre les
obligations résultant pour une
Partie contractante du paragraphe 2
du présent article et celles résultant
d''''une convention du Conseil de
l''''Europe ou d''''un traité d''''extradition
ou d''''un autre traité relatif à
l''''entraide judiciaire en matière
pénale conclu avec d''''autres Parties
contractantes, les dispositions du
paragraphe 2 du présent article
l''''emportent.

Article 5

1. Immunities and facilities are
accorded to the persons referred to
in paragraph 1 of Article 1 of this
Agreement solely in order to
ensure for them the freedom of
speech and the independence
necessary for the discharge of their
functions, tasks or duties, or the
exercise of their rights in relation
to the Court.
Article 5

1. Les immunités et facilités sont
accordées aux personnes visées au
premier paragraphe de l''''article 1er
du présent Accord uniquement en
vue de leur assurer la liberté de
parole et l''''indépendance
nécessaires à l''''accomplissement de
leurs fonctions, tâches ou devoirs,
ou à l''''exercice de leurs droits
devant la Cour.

4. Bestämmelserna i punkt 1 och
2 i denna artikel skall upphöra att
gälla om ifrågavarande person
under en tid av femton på varandra
följande dagar räknat från den dag
då hans närvaro ej längre påfordras
av domstolen haft möjlighet att
återvända till det land från vilket
han påbörjade sin resa.

5. Om en fördragsslutande parts
åtagande enligt punkt 2 i denna
artikel strider mot åtaganden i en
Europarådskonvention, ett
utlämningsavtal eller något annat
avtal med andra fördragsslutande
parter om ömesidigt bistånd i
brottmål, skall bestämmelserna i
punkt 2 i denna artikel ha företräde.

Artikel 5

1. Immunitet och förmåner
tillkommer de personer som avses i
artikel 1.1 i denna överens-
kommelse utslutande i syfte att
tillförsäkra dem den yttrandefrihet
och det oberoende som behövs för
att de skall kunna fullgöra sina
uppgifter, skyldigheter och
åligganden och utöva sina
rättigheter gentemot domstolen.

2. a. The Court shall alone be
competent to waive, in whole or in
part, the immunity provided for in
paragraph 1 of Article 2 of this
Agreement; it has not only the right
but the duty to waive immunity in
any case where, in its opinion, such
immunity would impede the course
of justice and waiver in whole or in
part would not prejudice the
purpose defined in paragraph 1 of
this Article.
2. a. La Cour a seule qualité pour
prononcer la levée totale ou
partielle de l''''immunité prévue au
premier paragraphe de l''''article 2 du
présent Accord; elle a non
seulement le droit mais le devoir de
lever l''''immunité dans tous les cas
où, à son avis, celle-ci entraverait
le cours de la justice et où sa levée
totale ou partielle ne nuirait pas au
but défini au premier paragraphe
du présent article.

b. The immunity may be waived
by the Court, either ex officio or at
the request of any Contracting
Party or of any person concerned.
b. L''''immunité peut être levée par
la Cour, soit d''''office, soit à la
demande de toute Partie
contractante ou de toute personne
intéressée.

c. Decisions waiving immunity
or refusing the waiver shall be
accompanied by a statement of
reasons.
c. Les décisions prononçant la
levée d''''immunité ou la refusant
sont motivées.

3. If a Contracting Party certifies
that waiver of the immunity pro-
vided for in paragraph 1 of Article
2 of this Agreement is necessary
for the purpose of proceedings in
respect of an offence against
national security, the Court shall
waive immunity to the extent
specified in the certificate.
3. Si une Partie contractante
atteste que la levée de l''''immunité
prévue au premier paragraphe de
l''''article 2 du présent Accord est
nécessaire aux fins de poursuites
pour atteinte à la sécurité nationale,
la Cour doit lever l''''immunité dans
la mesure spécifiée dans
l''''attestation.

4. In the event of the discovery
of a fact which might, by its nature,
have a decisive influence and
which at the time of the decision
refusing waiver of immunity was
unknown to the author of the
request, the latter may make a new
request to the Court.
4. En cas de découverte d''''un fait
de nature à exercer une influence
décisive et qui, à l''''époque de la
décision refusant la levée
d''''immunité, était inconnu de
l''''auteur de la demande, ce dernier
peut saisir la Cour d''''une nouvelle
demande.

2.a. Endast domstolen är behörig
att helt eller delvis häva den
immunitet som avses i artikel 2.1 i
denna överenskommelse; den skall
inte endast ha rätt utan även
skyldighet att häva immuniteten i
varje fall där, enligt dess
uppfattning, immuniteten skulle
hindra rättvisans gång och där en
fullständig eller partiell hävning
inte skulle motverka syftet med
immuniteten som det anges i punkt
1 i denna artikel.

b. Immuniteten kan hävas av
domstolen antingen ex officio eller
på ansökan av en fördragsslutande
part eller av en av saken berörd
person.

c. Beslut att häva immuniteten
eller att vägra sådan hävning skall
innehålla skäl.

3. Om en fördragsslutande part
intygar att det är nödvändigt att
häva den immunitet som avses i
artikel 2.1 i överenskommelsen för
att möjliggöra ett rättsligt
förfarande i fråga om ett brott mot
statens säkerhet, skall domstolen
häva immuniteten i den
utsträckning som anges i intyget.

4. Om en omständighet uppdagas
som är av den arten att den kan ha
avgörande betydelse, och som, då
beslutet att vägra hävning av
immuniteten fattades, var okänd för
den som ingav ansökan därom, kan
denne göra en ny ansökan till
domstolen.

Article 6

Nothing in this Agreement shall
be construed as limiting or
derogating from any of the
obligations assumed by the
Contracting Parties under the
Convention or its protocols.
Article 6

Aucune des dispositions du
présent Accord ne sera interprétée
comme limitant ou dérogeant aux
obligations assumées par les
Parties contractantes en vertu de la
Convention ou de ses protocoles.

Article 7

1. This Agreement shall be open
for signature by the member States
of the Council of Europe, which
may express their consent to be
bound by:
Article 7

1. Le présent Accord est ouvert à
la signature des Etats membres du
Conseil de l''''Europe qui peuvent
exprimer leur consentement à être
liés par:

a. signature without reservation
as to ratification, acceptance or
approval; or
a. signature sans réserve de
ratification, d''''acceptation ou
d''''approbation; ou

b. signature, subject to
ratification, acceptance or
approval, followed by ratification,
acceptance or approval.
b. signature sous réserve de
ratification, d''''acceptation ou d''''ap-
probation, suivie de ratification,
d''''acceptation ou d''''approbation.

2. Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary
General of the Council of Europe.
2. Les instruments de
ratification, d''''acceptation ou
d''''approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de
l''''Europe.

Article 8

1. This Agreement shall enter
into force on the first day of the
month following the expiration of a
period of one month after the date
on which ten member States of the
Council of Europe have expressed
their consent to be bound by the
Agreement in accordance with the
provisions of Article 7 or on the
date of entry into force of Protocol
No. 11 to the Convention,
whichever is the later.
Article 8

1. Le présent Accord entrera en
vigueur le premier jour du mois qui
suit l''''expiration d''''une période d''''un
mois après la date à laquelle dix
Etats membres du Conseil de
l''''Europe auront exprimé leur
consentement à être liés par
l''''Accord, conformément aux dis-
positions de l''''article 7, si à cette
date le Protocole n 11 à la Con-
vention est entré en vigueur, ou à la
date d''''entrée en vigueur du Proto-
cole n 11 à la Convention dans le
cas contraire.

Artikel 6

Ingenting i denna överenskom-
melse skall tolkas som en begräns-
ning i eller ett undantag från någon
av de förpliktelser som de
fördragsslutande parterna iklätt sig
enligt konventionen eller dess
protokoll.

Artikel 7

1. Denna överenskommelse skall
stå öppen för undertecknande av
Europarådets medlemsstater vilka
kan uttrycka sitt samtycke till att
vara bundna genom

a. undertecknande utan förbehåll
för ratifikation, godtagande eller
godkännande, eller

b. undertecknande med förbehåll
för ratifikation, godtagande eller
godkännande följt av ratifikation,
godtagande eller godkännande.

2. Ratifikations-, godtagande-
och godkännandeinstrument skall
deponeras hos Europarådets gene-
ralsekreterare.

Artikel 8

1. Denna överenskommelse skall
träda i kraft den första dagen i den
månad som följer efter utgången av
en tid av en månad efter den dag då
tio medlemsstater i Europarådet har
uttryckt sitt samtycke till att vara
bundna av överenskommelsen i
enlighet med bestämmelserna i
artikel 7 eller den dag då protokoll
nr 11 till konventionen träder i
kraft, beroende på vilkendera
händelse som sist inträffar.

2. In respect of any member
State which subsequently expresses
its consent to be bound by it, this
Agreement shall enter into force on
the first day of the month following
the expiration of a period of one
month after the date of such
signature or of the deposit of the
instrument of ratification,
acceptance or approval.
2. Pour tout Etat membre qui
exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par
l''''Accord, celui-ci entrera en
vigueur le premier jour du mois qui
suit l''''expiration d''''une période d''''un
mois après la date de la signature
ou du dépôt de l''''instrument de
ratification, d''''acceptation ou
d''''approbation.

Article 9

1. Any Contracting State may,
when depositing its instrument of
ratification, acceptance or approval
or at any later date, by declaration
addressed to the Secretary General
of the Council of Europe, extend
this Agreement to any territory or
territories specified in the
declaration and for whose
international relations it is
responsible or on whose behalf it is
authorised to give undertakings.
Article 9

1. Tout Etat contractant peut, au
moment du dépôt de son
instrument de ratification,
d''''acceptation ou d''''approbation, ou
à tout autre moment par la suite,
étendre l''''application du présent
Accord, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de
l''''Europe, à tout territoire désigné
dans la déclaration et dont il assure
les relations internationales ou pour
lequel il est habilité à stipuler.

2. This Agreement shall enter
into force for any territory or
territories specified in a declaration
made pursuant to paragraph 1 on
the first day of the month following
the expiration of one month after
the date of receipt of the declara-
tion by the Secretary General.
2. Le présent Accord entrera en
vigueur à l''''égard de tout territoire
désigné en vertu du paragraphe 1 le
premier jour du mois qui suit
l''''expiration d''''une période d''''un mois
après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire
Général.

3. Any declaration made
pursuant to paragraph 1 may, in
respect of any territory mentioned
in such declaration, be withdrawn
according to the procedure laid
down for denunciation in Article
10 of this Agreement.
3. Toute déclaration faite en
vertu du paragraphe 1 pourra être
retirée, en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette
déclaration, aux conditions prévues
selon la procédure prévue pour la
dénonciation par l''''article 10 du
présent Accord.

2. Gentemot varje medlemsstat
som senare uttrycker sitt samtycke
till att vara bunden av
överenskommelsen, skall den träda
i kraft den första dagen i den
månad som följer efter utgången av
en tid av en månad efter dagen för
ett sådant undertecknande eller
deponering av ratifikations-,
godtagande- eller godkännande-
instrument.

Artikel 9

1. En fördragsslutande stat får,
när den deponerar sitt ratifikations-
, godtagande- eller godkännande-
instrument eller vid varje senare
tillfälle genom en förklaring till
Europarådets generalsekreterare,
utsträcka denna överenskommelse
till att omfatta varje territorium
som anges i förklaringen och för
vars internationella förbindelser
den staten svarar eller på vars
vägnar den är behörig att göra
åtaganden.

2. Denna överenskommelse skall
träda i kraft för varje territorium
som anges i en förklaring enligt
punkt 1 den första dagen i den
månad som följer efter utgången av
en månad från det att general-
sekreteraren mottog förklaringen.

3. Varje förklaring enligt punkt 1
får med avseende på varje däri
angivet territorium återtas enligt
det förfarande som anges för
uppsägning i artikel 10 i denna
överenskommelse.

Article 10

1. This Agreement shall remain
in force indefinitely.
Article 10

1. Le présent Accord demeurera
en vigueur sans limitation de durée.

2. Any Contracting Party may,
insofar as it is concerned, denounce
this Agreement by means of a
notification addressed to the
Secretary General of the Council of
Europe.
2. Toute Partie contractante
pourra, en ce qui la concerne,
dénoncer le présent Accord en
adressant une notification au
Secrétaire Général du Conseil de
l''''Europe.

3. Such denunciation shall take
effect six months after the date of
receipt by the Secretary General of
such notification. Such a
denunciation shall not have the
effect of releasing the Contracting
Parties concerned from any
obligation which may have arisen
under this Agreement in relation to
any person referred to in paragraph
1 of Article 1.
3. La dénonciation prendra effet
six mois après la date de la
réception de la notification par le
Secrétaire Général. Toutefois, une
telle dénonciation ne peut avoir
pour effet de délier la Partie
contractante intéressée de toute
obligation qui aurait pu naître en
vertu du présent Accord à l''''égard
de toute personne visée au premier
paragraphe de l''''article 1er.

Article 11

The Secretary General of the
Council of Europe shall notify the
member States of the Council of:
Article 11

Le Secrétaire Général du Conseil
de l''''Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil:

a. any signature;
a. toute signature;

b. the deposit of any instrument
of ratification, acceptance or
approval;
b. le dépôt de tout instrument de
ratification, d''''acceptation ou
d''''approbation;

c. any date of entry into force of
this Agreement in accordance with
Articles 8 and 9 thereof;
c. toute date d''''entrée en vigueur
du présent Accord, conformément
à ses articles 8 et 9;

d. any other act, notification or
communication relating to this
Agreement.
d. tout autre acte, notification ou
communication ayant trait au
présent Accord

Artikel 10

1. Denna överenskommelse skall
gälla på obegränsad tid.

2. Varje fördragsslutande part får
för sitt eget vidkommande säga upp
denna överenskommelse genom en
underrättelse till Europarådets
generalsekreterare.

3. En sådan uppsägning blir
giltig sex månader efter den dag då
generalsekreteraren mottog
meddelandet. En sådan uppsägning
skall inte medföra att ifrågavarande
fördragsslutande part befrias från
någon förpliktelse som kan ha
uppstått enligt denna
överenskommelse gentemot någon
person som avses i artikel 1.1.

Artikel 11

Europarådets generalsekreterare
skall meddela medlemsstaterna om:

a. varje undertecknande,

b. deponering av ratifikations-,
godtagande- och
godkännandeinstrument,

c. dag för denna överens-
kommelses ikraftträdande enligt
artiklarna 8 och 9, samt

d. varje annan handling,
meddelande eller underrättelse som
rör denna överenskommelse.

In witness whereof the
undersigned, being duly authorised
thereto, have signed this
Agreement.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord.

Done at Strasbourg, this 5th day
of March 1996, in the English and
French languages, both texts being
equally authentic, in a single copy
which shall be deposited in the
archives of the Council of Europe.
The Secretary General of the
Council of Europe shall transmit
certified copies to each member
State of the Council of Europe.
Fait à Strasbourg, le 5 mars
1996, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du
Conseil de l''''Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l''''Europe en
communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l''''Europe.

Till bekräftelse härpå har
undertecknade, därtill
vederbörligen bemyndigade,
undertecknat denna
överenskommelse.

Upprättad i Strasbourg den 5
mars 1996, på engelska och franska
språken, vilka båda texter är lika
giltiga, i ett enda exemplar som
skall deponeras i Europarådets
arkiv. Europarådets
generalsekreterare skall sända en
bestyrkt avskrift till varje
medlemsstat i Europarådet.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 mars 1998

Närvarande:statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden
Peterson, Freivalds, Tham, Åsbrink, Schori, Ulvskog, Johansson, von
Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1997/98:107 En ny Europadomstol.
Senaste lydelse 1995:462 (jfr 1995:1026).
Lagen omtryckt 1994:717.
Senaste lydelse 1998:28.
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as
amended
by protocol nr 11 (Convention de Sauvegarde des Droits de l Homme et des
Libertés
fondamentales, telle qu amendeé par le Protocole no 11), Euopean Treaty Series,
ETS,
1997, nr 5.

Prop. 1997/98:107

18

1

Prop. 1997/98:107

5

Prop.1997/98:107

Prop. 1997/98:107

Prop.1997/98:107

66

Prop. 1997/98:107

75

Prop.1997/98:107
Bilaga 1

89

Prop. 1997/98:107
Bilaga 1

76

Prop.1997/98:107
Bilaga 2

111

Prop. 1997/98:107
Bilaga 2

90

Prop. 1997/98:107

112