Arbetsmarknadsutskottets betänkande
1997/98:AU03

Ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister (prop. 1996/97:106)


Innehåll

1997/98
AU3

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 1996/97:106 om
ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister (arbetstvistlagen).
Arbetsdomstolen föreslås vara domför med tre juristdomare vid avgörande av
mål utan huvudförhandling och vid annan handläggning som inte sker vid
huvudförhandling; s.k. intresseledamöter behöver alltså inte delta i dessa
fall. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag i denna del. Utskottet
föreslår att lagändringen skall träda i kraft den 1 december 1997.
I propositionen föreslås också att krav på prövningstillstånd införs i alla
mål som överklagas från tingsrätt till Arbetsdomstolen.
Regeringens proposition 1996/97:131 Prövningstillstånd i hovrätten, i vilken
regeringen har föreslagit att prövningstillstånd skall införas i alla mål som
överklagas från tingsrätt till hovrätt, har återkallats av regeringen (skr.
1996/97:168, den 28 maj 1997).
Med hänsyn till sambandet mellan förslagen om prövningstillstånd i de bägge
propositionerna anser utskottet att en särreglering om prövningstillstånd för
endast sådana tingsrättsdomar som överklagas till Arbetsdomstolen inte kan
komma i fråga. Utskottet biträder således, om än på annan grund,
Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de
grönas krav på avslag på proposition 106 i denna del.
I betänkandet behandlar utskottet sex motioner som väckts med anledning av
propositionen samt en motion, rörande instansordningen för lönegarantimål, som
väckts under den allmänna motionstiden 1996/97. Samtliga dessa motioner
avstyrks av utskottet.
Till betänkandet har fogats två reservationer och ett särskilt yttrande.

Propositionen

I proposition 1996/97:106 föreslår regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet)
att riksdagen antar förslag till
1. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,
2. lag om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt.
Propositionens lagförslag återfinns i bilaga 1 till detta betänkande.

Motionerna

1996/97:L304 av Monica Widnemark och Christin Nilsson (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
sista instans i lönegarantimål.
1996/97:A30 av Elver Jonsson m.fl. (fp) vari yrkas att riksdagen avslår
regeringens proposition 1996/97:106 i den del som framgår av vad som i
motionen anförts.
1996/97:A31 av Sten Svensson m.fl. (m, c, fp, kd) vari yrkas att riksdagen
beslutar att arbetstvister skall kunna avgöras i två instanser i enlighet med
vad som anförts i motionen.
1996/97:A32 av Barbro Johansson och Kia Andreasson (mp) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens förslag att inget undantag görs i lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister när det införs krav på
prövningstillstånd i alla mål och ärenden som överklagas från tingsrätt till
hovrätt,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister som anförts i motionen.
1996/97:A33 av Ingrid Burman och Hans Andersson (v) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens förslag om obligatoriskt
prövningstillstånd enligt vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om Arbetsdomstolens sammansättning i jämställdhetsmål,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att överföra lönegarantimål till Arbetsdomstolen.
1996/97:A34 av Margareta Andersson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Arbetsdomstolens
sammansättning.
1996/97:A35 av Elving Andersson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen avslår
förslaget om prövningstillstånd i Arbetsdomstolen.

Utskottet

Förslagen i proposition 106
Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen
Inledning
Regeringen har i proposition 1996/97:131 föreslagit att krav på
prövningstillstånd införs i alla mål som överklagas från tingsrätt till
hovrätt. Denna proposition har återkallats av regeringen den 28 maj 1997 (skr.
1996/97:168). I linje med förslaget i proposition 131 innehåller den nu
behandlade proposition 106 förslag om att prövningstillstånd även skall
införas för mål som överklagas från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Någon
återkallelse har inte skett av detta förslag.
Propositionen
Tingsrätternas domar i arbetstvister överklagas i mycket stor omfattning.
Omkring 80 % av dessa domar överklagas, medan endast knappt 10 % av
tingsrätternas avgöranden i andra tvistemål överklagas. Samtidigt har under
senare år 60-65 % av tingsrätternas överklagade domar i arbetstvister
fastställts. Regeringen anser, med hänsyn till att en så stor del av dessa
domar inte ändras av Arbetsdomstolen, att det i många av fallen säkert är
obehövligt med en ny fullständig rättegång. Regeringen föreslår därför att det
införs krav på prövningstillstånd i alla mål och ärenden som överklagas från
tingsrätt till Arbetsdomstolen.
Regeringen framför i propositionen att med ett omsorgsfullt utformat system
vad avser grunder för prövningstillstånd och handläggningsregler uppfylls
kraven på rättssäkerhet.
I enlighet med förslagen i proposition 131 skall prövningstillstånd meddelas
om
- det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till (ändringsdispens),
- det inte utan en prövning av målet i sak går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till (granskningsdispens),
- det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt (prejudikatdispens), eller
- det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär
dispens).
Partiellt prövningstillstånd skall kunna meddelas beträffande en viss del av
tingsrättens dom eller beslut.
Den nya sammansättningen i Arbetsdomstolen med tre juristdomare föreslås
enligt regeringen bli den normala sammansättningen vid behandlingen av frågor
om prövningstillstånd. Det räcker vidare enligt förslaget att en domare röstar
för prövningstillstånd för att sådant skall meddelas.
Regeringen föreslår inte att något krav på prövningstillstånd skall införas
vid överklagande till Arbetsdomstolen av en förvaltningsmyndighets beslut
enligt lagen om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt (konflikt-
direktiven).
Motioner
I fyra motioner yrkas avslag på regeringens förslag om krav på
prövningstillstånd i arbetstvister.
I Centerpartiets och Folkpartiet liberalernas kommittémotioner A35 (c) och
A30 (fp) samt i Vänsterpartiets motion A33 (yrk. 1) och Miljöpartiet de grönas
motion A32 (yrk. 1) framförs att högt ställda krav på rättssäkerheten inte får
efterges och att rättssäkerheten kräver att tvister skall kunna prövas i två
instanser. Dessutom framhåller motionärerna vikten av medborgarnas tilltro
till rättsväsendet.
I flerpartimotion A31 (m, c, fp, kd) yrkar motionärerna att riksdagen
beslutar att arbetstvister skall kunna avgöras i två instanser. Motionärerna
pekar på att företag som inte är bundna av kollektivavtal är hänvisade att
först väcka talan vid tingsrätt, medan företag med kollektivavtal kan gå
direkt till Arbetsdomstolen. En konsekvens av att prövningstillstånd införs
blir att företag som inte är bundna av kollektivavtal ofta blir hänvisade att
få sin sak prövad i endast underinstans. Motionärerna anser att förslaget om
prövningstillstånd i arbetstvister härigenom diskriminerar företag som inte är
bundna av kollektivavtal och att förslaget därför inte bör genomföras.
Dessutom är motionärerna tveksamma till om den nu föreslagna ordningen med
prövningstillstånd är förenlig med Sveriges åtaganden enligt
Europakonventionen vad avser den s.k. negativa föreningsrätten.
Utskottets överväganden
Regeringen föreslog i proposition 1996/97:131 Prövningstillstånd i hovrätten
en genomgripande förändring av hovrättsprocessen genom krav på
prövningstillstånd i alla mål och ärenden som överklagas från tingsrätt till
hovrätt. Denna proposition har som nämnts återkallats av regeringen.
I den proposition som nu behandlas föreslås - i linje med förslagen i den
återkallade propositionen - att i princip motsvarande regler skall gälla för
Arbetsdomstolens prövning av tingsrättsdomar.
I fråga om rättegången i Arbetsdomstolen, då en tingsrättsdom överklagas
dit, tillämpas i huvudsak vad som gäller för rättegången i hovrätt. Att införa
en särreglering om generellt prövningstillstånd för endast de tingsrättsdomar
som överklagas till Arbetsdomstolen kan enligt utskottets mening inte komma i
fråga.
Förslaget i proposition 106 att prövningstillstånd skall gälla för alla mål
som överklagas från tingsrätt till Arbetsdomstolen kommer inte till uttryck
genom ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) eller i någon
annan arbetsrättslig lagstiftning. Detta beror på att LRA innehåller en
hänvisning till rättegångsbalkens (RB) regler av innehåll att vid rättegången
i arbetstvister samma regler skall gälla som för mål som överklagas från
tingsrätt till hovrätt.
När det nu på grund av återkallelsen av proposition 131 inte införs något
krav på prövningstillstånd för mål som överklagas från tingsrätt till hovrätt,
och RB:s regler således inte ändras, följer det med automatik att något krav
på prövningstillstånd inte heller kommer att gälla för mål som överklagas från
tingsrätt till Arbetsdomstolen.
De lagtextändringar som i proposition 106 föreslås med anledning av
förslaget om prövningstillstånd är endast justeringar i LRA av följdkaraktär,
nämligen dels att den som överklagar skall ange de omständigheter som åberopas
till stöd för att prövningstillstånd skall meddelas, dels att den föreslagna
sammansättningen med tre lagfarna domare kan användas även vid behandling av
frågor om prövningstillstånd. Utskottets ställningstagande i frågan om
prövningstillstånd medför att dessa ändringsförslag bör avslås.
Det innebär också bifall till motionerna A30 (fp), A32 (yrk. 1) (mp), A33
(yrk. 1) (v) och A35 (c), vari yrkats avslag på regeringens förslag om
prövningstillstånd i arbetstvister. Motion A31 (m, c, fp, kd) får genom
utskottets ställningstagande anses tillgodosedd.
En ny sammansättning i Arbetsdomstolen
Propositionen
En ordförande i Arbetsdomstolen får i dag ensam avgöra vissa enklare
rättegångsfrågor, medan mer komplicerade sådana frågor samt andra frågor måste
avgöras i en sammansättning med arbetsgivar- och arbetstagarledamöter, s.k.
intresseledamöter. I mål och frågor där det arbetsrättsliga inslaget är helt
underordnat skulle enligt regeringen stora effektivitetsvinster göras om
intresseledamöterna inte behövde delta. Regeringen föreslår därför att en ny
sammansättning bestående av tre juristdomare skall kunna användas i sådana
fall. Det bör dock inte enligt regeringen få komma i fråga att domstolen
håller huvudförhandling i sammansättningen med tre juristdomare.
Det bör enligt regeringen kunna överlåtas till domstolen att i varje enskilt
fall avgöra om frågan är av ett sådant slag att den lämpar sig för avgörande i
den nya sammansättningen. Om någon av ledamöterna i ett sådant fall ändå anser
att frågan i stället bör avgöras med deltagande av intresseledamöter, skall
den meningen gälla.
Den föreslagna ändringen kan enligt regeringen åstadkommas genom ett nytt
tredje stycke i 3 kap. 6 § arbetstvistlagen. Ändringen föreslås träda i kraft
den 1 januari 1998.
Några motioner har inte väckts med anledning av propositionen i denna del.
Utskottets överväganden
Utskottet delar regeringens bedömning att det framstår som en brist i dagens
reglering att intresseledamöter måste delta även vid avgörande av frågor där
det arbetsrättsliga inslaget är obetydligt. Utskottet välkomnar därför
regeringens förslag som innebär att de ofta hårt belastade intresseledamöterna
kan koncentrera sina insatser till arbetsrättsliga frågor och att domstolen på
ett smidigare sätt kan avgöra frågor som inte är av arbetsrättslig karaktär.
Utskottet anser också i likhet med regeringen att en riktig hantering av målen
garanteras genom regeln att om någon av ledamöterna bedömer att frågan bör
avgöras med deltagande av intresseledamöter skall den meningen gälla. Mot
bakgrund av det sagda tillstyrker utskottet regeringens förslag om ny
sammansättning.
Lagreglering och ikraftträdande
Regeringens lagförslag framgår av bilaga 1.
Utskottets ställningstagande i fråga om prövningstillstånd innebär att en
justering skall göras i regeringens förslag till ändring i 3 kap. 6 §
arbetstvistlagen (bilaga 2) samt att förslaget till ändring i 4 kap. 13 §
samma lag inte skall genomföras. Inte heller behövs någon särskild reglering
vad avser överklagande av förvaltningsmyndighets beslut hos Arbetsdomstolen
enligt konfliktdirektiven.
Den ändring av domförhetsreglerna i 3 kap. 6 § arbetstvistlagen som
utskottet i det föregående godtagit och som enligt propositionen skall
genomföras från den 1 januari 1998 bör enligt utskottet kunna träda i kraft
redan den 1 december 1997. Förslag om detta läggs fram i bilaga 2.
Övrigt
Regeringens bedömningar i övrigt i propositionen ger inte anledning till något
uttalande från utskottets sida.
Frågor med anledning av motioner
Sammansättningen i jämställdhetsmål
Motioner
Arbetsdomstolens sammansättning i jämställdhetsmål tas upp i två motioner.
I motionerna A33 (yrk. 2) av Ingrid Burman och Hans Andersson (v) respektive
A34 av Margareta Andersson m.fl. (c) föreslås att Arbetsdomstolen skall ha en
särskild sammansättning när domstolen avgör tvister om könsdiskriminering. I
dessa mål bör domstolen utökas med två ledamöter som är experter på
diskrimineringsjuridik och jämställdhetsfrågor. För att inte antalet ledamöter
skall bli för stort bör antalet intresseledamöter minskas. Dessutom bör det
införas en regel som garanterar en jämn könsfördelning i Arbetsdomstolen i
jämställdhetsmål.
Utskottets överväganden
Utskottet har tidigare i år i betänkandet Jämställdhetspolitiken behandlat
motionsförslag beträffande Arbetsdomstolens sammansättning i jämställdhetsmål
(bet. 1996/97:AU8). Utskottet anslöt sig då till regeringens ståndpunkt att
det är angeläget med en jämn könsfördelning bland domarna i Arbetsdomstolen
lika väl som i övriga domstolar, oavsett vilken måltyp som behandlas.
Utskottet var inte berett att för närvarande förorda särskilda regler för
Arbetsdomstolen. Utnämningsförfarandet borde, menade utskottet, på sikt leda
till en jämnare könsfördelning bland ledamöterna, vilket i sin tur förbättrar
möjligheterna att varje enskild sammansättning kan bestå av ledamöter av båda
könen.
Utskottet har ingen annan uppfattning nu. Utskottet avstyrker därför
motionerna A33 (v) i här berörd del och A34 (c).
Handläggningen av lönegarantimål
Motioner
Instansordningen för lönegarantimål behandlas i två motioner.
Monica Widnemark och Christin Nilsson (s) anser i motion L304 att i syfte
att främja en enhetlig och konsekvent rättstillämpning inom arbetsrättsområdet
bör även lönegarantitvister, sedan de avgjorts av tingsrätt, i sista instansen
prövas av Arbetsdomstolen.
Liknande synpunkter för Ingrid Burman och Hans Andersson (v) fram i motion
A33 (yrk. 3). De framhåller vidare att ett stort antal lönegarantimål till sin
karaktär är rent arbetsrättsliga tvister och att Arbetsdomstolens speciella
arbetsrättsliga kunnande och dess stora förtrogenhet med
arbetsmarknadsförhållanden gör domstolen särskilt lämpad att hantera dessa
mål.
Utskottets överväganden
Som motionärerna framhåller gäller tvisten i lönegarantimålen ofta frågor av
rent arbetsrättslig karaktär, t.ex. arbetstagarbegreppet. Dock tyder mycket
på, vilket också framhållits i propositionen, att majoriteten av tvisterna
inte rör sådana frågor. Detta talar för att behålla nuvarande ordning. Härtill
kommer sambandet med konkursförfarandet, ett samband som betonades av
justitieutskottet då ett liknande motionsyrkande prövades av 1995/96 års
riksdag. Justitieutskottet tog (bet. 1995/96:JuU15) avstånd från motionen med
hänvisning till att frågorna om handläggningen av lönegarantimål är så intimt
förknippade med hur frågor om konkurser handläggs.
Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motionerna A33 i här
berörd del och L304.
Förhållandet mellan Arbetsdomstolen och tingsrätterna
Motion
Barbro Johansson och Kia Andreasson (mp) berör i sin motion A32 (yrk. 2)
frågan om gränsdragningen mellan Arbetsdomstolen och tingsrätterna.
Motionärerna ifrågasätter om den nuvarande ordningen är tillfredsställande med
att ett och samma mål kan prövas av två helt skilda domstolar där rättens
sammansättning och kompetens skiljer sig så åt. Motionärerna anser att
förhållandet mellan Arbetsdomstolen och tingsrätterna bör utredas och att en
utredning bör tillsättas med uppgift att undersöka om bestämmelserna i lagen
om rättegången i arbetstvister kan reformeras.
Utskottets överväganden
Enligt utskottets mening väger intresset av en enhetlig praxisbildning starkt.
Detta talar för att även de arbetstvister som väcks i tingsrätt bör, om
tingsrättens dom överklagas, prövas av Arbetsdomstolen och inte av hovrätten.
Att det föreligger vissa skillnader t.ex. i fråga om sammansättning mellan
allmän domstol och Arbetsdomstolen motiverar inte enligt utskottet en annan
ordning. Det saknas därför skäl att som motionärerna önskar utreda
förhållandet mellan de allmänna domstolarna och Arbetsdomstolen i berört
hänseende. I enlighet härmed avstyrker utskottet motion A32 i här berörd del.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande krav på prövningstillstånd i arbetstvister
att riksdagen med bifall till motionerna 1996/97:A30, 1996/97:A32 yrkande 1,
1996/97:A33 yrkande 1 och 1996/97:A35 samt med anledning av motion
1996/97:A31 avslår propositionen i motsvarande del,
2. beträffande ny sammansättning i Arbetsdomstolen
att riksdagen med anledning av propositionen i motsvarande del
antar utskottets i bilaga 2 framlagda förslag till lag om ändring i lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister,
3. beträffande Arbetsdomstolens sammansättning i jämställdhetsmål
att riksdagen avslår motionerna 1996/97:A33 yrkande 2 och 1996/97:A34,
res. 1 (c, v)
4. beträffande instansordningen för lönegarantimål
att riksdagen avslår motionerna 1996/97:A33 yrkande 3 och 1996/97:L304,
res. 2 (v)
5. beträffande gränsdragningen mellan Arbetsdomstolen och
tingsrätterna
att riksdagen avslår motion 1996/97:A32 yrkande 2.
Stockholm den 4 september 1997
På arbetsmarknadsutskottets vägnar
Johnny Ahlqvist

I beslutet har deltagit: Johnny Ahlqvist (s), Elver Jonsson (fp), Sten Östlund
(s), Berit Andnor (s), Ingvar Johnsson (s), Kent Olsson (m), Elving Andersson
(c), Laila Bjurling (s), Patrik Norinder (m), Sonja Fransson (s), Hans
Andersson (v), Kristina Zakrisson (s), Christel Anderberg (m), Dan Ericsson
(kd), Christer Erlandsson (s) och Anna Åkerhielm (m).

Reservationer

1. Arbetsdomstolens sammansättning i jämställdhetsmål (mom. 3)
Elving Andersson (c) och Hans Andersson (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande i avsnittet Sammansättningen i
jämställdhetsmål som börjar med ?Utskottet har tidigare? och slutar med ?och
A34 (c)? bort ha följande lydelse:
Utskottet ansluter sig till uppfattningen i motionerna A34 (c) och A33 (yrk.
2) (v) att tvister om könsdiskriminering skiljer sig från andra
arbetsrättsliga tvister bl.a. genom att det i dem ofta inte finns ett klart
arbetstagarintresse som står emot ett klart arbetsgivarintresse; skiljelinjen
går snarare mellan kvinnliga och manliga värderingar. Utskottet anser i likhet
med motionärerna att Arbetsdomstolen i könsdiskrimineringsmål bör utökas med
två ledamöter som är experter på diskrimineringsjuridik och
jämställdhetsfrågor samt att antalet intresseledamöter samtidigt bör minskas.
Dessutom bör enligt utskottet en domförhetsregel införas som föreskriver en
jämn könsfördelning i jämställdhetsmål.
Utskottets ställningstagande bör ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse:
3. beträffande Arbetsdomstolens sammansättning i jämställdhetsmål
att riksdagen med anledning av motionerna 1996/97:A33 yrkande 2 och
1996/97:A34 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,
2. Instansordningen för lönegarantimål (mom. 4)
Hans Andersson (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande i avsnittet Handläggningen av
lönegarantimål som börjar med ?Som motionärerna framhåller? och slutar med
?del och L304? bort ha följande lydelse:
Ett stort antal lönegarantimål är till sin karaktär rent arbetsrättsliga
tvister. Enligt utskottet är det inte tillfredsställande att arbetsrättslig
praxis i likartade tvister utformas i såväl Arbetsdomstolen som de allmänna
överinstanserna. Utskottet anser att Arbetsdomstolen, med sitt speciella
arbetsrättsliga kunnande och stora förtrogenhet med
arbetsmarknadsförhållanden, bör avgöra lönegarantimålen som andra och sista
instans.
Utskottets ställningstagande bör ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha följande lydelse:
4. beträffande instansordningen för lönegarantimål
att riksdagen med anledning av motion 1996/97:A33 yrkande 3 och 1996/97:L304
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
Särskilt yttrande
1. Krav på prövningstillstånd i arbetstvister
Kent Olsson, Patrik Norinder, Christel Anderberg och Anna Åkerhielm (alla m)
anför:
Moderata Samlingspartiet har i olika sammanhang, senast i partimotion
1996/97:A2 med anledning av prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för tillväxt,
förespråkat att Arbetsdomstolen skall upphöra från den 1 januari 1999 och att
dess funktioner överförs till de allmänna domstolarna. Vi motiverar förslaget
bl. a. med att förutsebarheten och rättssäkerheten därmed skulle öka i de
arbetsrättsliga tvisterna. Mot denna bakgrund saknar vi anledning att nu ta
ställning till de förändringar i AD:s handläggningsordning som regeringen
föreslår.
Propositionens lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 6 § och 4 kap. 13 § lagen (1974:371) om
rättegången i arbetstvister skall ha följande lydelse.
-------------------------------------------------------
|Nuvarande lydelse     |Föreslagen lydelse    |
--------------------------------------------------------
|            3 kap.             |
|                           |
|             6 §1            |
-------------------------------------------------------
|Arbetsdomstolen är domför |Arbetsdomstolen är domför|
|med ordförande samt högst |med ordförande samt högst|
|sex och lägst fyra andra |sex och lägst fyra andra|
|ledamöter. Av de ledamöter |ledamöter. Av de ledamöter|
|som avses i 2 § deltager |som avses i 2 § skall|
|högst tre och lägst en. Av |högst tre och lägst en|
|de ledamöter som avses i 3 |delta. Av de ledamöter som|
|§ deltager högst fyra och |avses i 3 § skall högst|
|lägst två, lika många för |fyra och lägst två delta,|
|vardera arbetsgivarsidan |lika många för vardera|
|och arbetstagarsidan.   |arbetsgivarsidan   och|
| Arbetsdomstolen är även |arbetstagarsidan.    |
|domför med ordförande samt | Arbetsdomstolen är även|
|en ledamot för vardera |domför med ordförande samt|
|arbetsgivarsidan   och |en ledamot för vardera|
|arbetstagarsidan      |arbetsgivarsidan   och|
| 1. vid huvudförhandling |arbetstagarsidan     |
|i mål som saknar betydelse | 1. vid huvudförhandling|
|för    ledning   av |i mål som saknar betydelse|
|rättstillämpningen  och |för    ledning   av|
|även  i  övrigt är av |rättstillämpningen  och|
|enklare beskaffenhet,   |även  i  övrigt är av|
| 2. vid avgörande av mål |enklare slag,      |
|utan huvudförhandling,   | 2. vid avgörande av mål|
| 3.    vid    annan |utan huvudförhandling,  |
|handläggning som ej sker | 3.    vid    annan|
|vid huvudförhandling.   |handläggning som inte sker|
|              |vid huvudförhandling.  |
|              | Arbetsdomstolen    är|
|              |vidare  domför med tre|
|              |lagfarna domare     |
|              | 1. vid behandling  av|
|              |frågor         om|
|              |prövningstillstånd,   |
|              | 2. vid handläggning som|
|              |avses  i andra stycket|
|              |punkterna 2 eller 3, om|
|              |prövningen  i väsentlig|
|              |grad  avser  annat  än|
|              |arbetsrättsliga frågor. |
-------------------------------------------------------
|Vill någon ledamot vid | Vill någon ledamot vid|
|handläggning enligt andra |handläggning enligt andra|
|stycket  att mål skall |eller tredje stycket att|
|avgöras eller viss fråga |ett  mål skall avgöras|
|prövas av domstolen i den |eller en viss fråga prövas|
|sammansättning    som |av  domstolen  i  den|
|föreskrives  i  första |sammansättning    som|
|stycket,  gäller  hans |föreskrivs  i  första|
|mening som domstolens be- |stycket, gäller ledamotens|
|slut.           |mening.         |
-------------------------------------------------------
|1   Senaste   lydelse |             |
|1977:530.         |             |
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
|Nuvarande lydelse     |Föreslagen lydelse    |
--------------------------------------------------------
|            4 kap.             |
|                           |
|            13 §2             |
-------------------------------------------------------
|Överklagandet    skall |Överklagandet    skall|
|innehålla uppgifter om det |innehålla uppgifter om  |
|avgörande som överklagas, |-  det  avgörande  som|
|den ändring i avgörandet |överklagas,       |
|som yrkas samt grunderna |- den ändring i avgörandet|
|för överklagandet. Uppgift |som yrkas,        |
|skall även lämnas om de |-   grunderna   för|
|bevis som åberopas och vad |överklagandet,      |
|som  skall styrkas med |- de omständigheter som|
|varje bevis.        |åberopas till stöd för att|
|              |prövningstillstånd skall|
|              |meddelas,        |
|              |- de bevis som åberopas,|
|              |och           |
|Skriftliga bevis som inte |- vad som skall styrkas|
|lagts fram tidigare skall |med varje bevis.     |
|ges in samtidigt med över- | Skriftliga  bevis  som|
|klagandet.         |inte lagts fram tidigare|
|              |skall ges in samtidigt med|
|              |överklagandet.      |
-------------------------------------------------------
|Vid överklagandet av en | Vid överklagandet av en|
|tingsrätts  dom  skall |tingsrätts  dom  skall|
|klaganden  i skrivelsen |klaganden  i skrivelsen|
|även ange om han vill att |även ange om klaganden|
|det  skall  hållas ett |vill att det skall hållas|
|förnyat förhör med ett |ett förnyat förhör med ett|
|vittne, en sakkunnig eller |vittne, en sakkunnig eller|
|en part eller hållas en |en part eller att det|
|förnyad syn.        |skall hållas en förnyad|
|              |syn.           |
-------------------------------------------------------____________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2 Senaste lydelse 1994:1043.
Förslag till lag om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd
vid arbetskonflikt
Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd
vid arbetskonflikter skall ha följande lydelse.
-------------------------------------------------------
|              |             |
|Nuvarande lydelse     | Föreslagen lydelse   |
--------------------------------------------------------
|            7 §3             |
-------------------------------------------------------
|Talan   mot   central |En        central|
|förvaltningsmyndighets   |förvaltningsmyndighets  |
|beslut i den del beslutet |beslut  överklagas  hos|
|rör tillämpningen av denna |Arbetsdom-stolen, i den|
|lag föres genom besvär hos |del beslutet rör tillämp-|
|arbetsdomstolen.      |ningen av denna lag. Pröv-|
|              |ningstillstånd krävs inte|
|              |för att Arbetsdomstolen|
|              |skall pröva beslutet.  |
-------------------------------------------------------
|Angår beslutet medlem i | Om  beslutet angår en|
|organisation som avses i 6 |medlem i en organisation|
|§  lagen (1976:580) om |som avses i 6 § lagen|
|medbestämmande     i |(1976:580) om medbestäm-|
|arbetslivet,  kan  hans |mande i arbetslivet, kan|
|talan    föras   av |medlemmens talan föras av|
|organisationen. Medlemmen |organisationen. Medlemmen|
|har dock rätt att själv |har dock rätt att själv|
|föra talan, om han visar |föra talan, om han visar|
|att organisationen undan- |att    organisationen|
|drager sig att föra hans |undandrar sig att föra|
|talan.           |hans talan.       |
-------------------------------------------------------
|I fråga om besvär som | I fråga om överklaganden|
|föres hos arbetsdomstolen |hos Arbetsdomstolen enligt|
|enligt denna lag skall i |denna lag skall i övrigt i|
|övrigt i tillämpliga delar |tillämpliga delar gälla|
|gälla vad som i lagen |vad som i lagen (1974:371)|
|(1974:371) om rättegången |om   rättegången   i|
|i  arbetstvister  före- |arbetstvister föreskrivs|
|skrives om rättegången i |om rättegången i mål om|
|mål som fullföljts till |beslut som har överklagats|
|arbetsdomstolen   genom |hos Arbetsdomstolen. Mål|
|besvär. Besvärsmål enligt |enligt denna lag kan dock|
|denna lag kan dock även |även   avgöras  efter|
|företagas till avgörande |huvudförhandling.    |
|efter huvudförhandling.  |             |
-------------------------------------------------------


____________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
3 Senaste lydelse 1976:585.
Utskottets ändringsförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister skall ha följande lydelse.
-------------------------------------------------------
|              |             |
|Regeringens förslag    |Utskottets förslag    |
--------------------------------------------------------
|            3 kap.             |
|                           |
|             6 §1            |
|Arbetsdomstolen är domför med ordförande samt högst sex|
|och lägst fyra andra ledamöter. Av de ledamöter som|
|avses i 2 § skall högst tre och lägst en delta. Av de|
|ledamöter som avses i 3 § skall högst fyra och lägst|
|två delta, lika många för vardera arbetsgivarsidan och|
|arbetstagarsidan.                   |
| Arbetsdomstolen är även domför med ordförande samt en|
|ledamot   för   vardera  arbetsgivarsidan  och|
|arbetstagarsidan                   |
| 1. vid huvudförhandling i mål som saknar betydelse|
|för ledning av rättstillämpningen och även i övrigt är|
|av enklare slag,                   |
| 2. vid avgörande av mål utan huvudförhandling,    |
| 3.  vid  annan  handläggning som inte sker vid|
|huvudförhandling.                   |
-------------------------------------------------------
|Arbetsdomstolen är vidare | Arbetsdomstolen    är|
|domför med tre lagfarna |vidare  domför med tre|
|domare           |lagfarna domare vid hand-|
| 1.  vid behandling av |läggning som avses i andra|
|frågor         om |stycket punkterna 2 eller|
|prövningstillstånd,    |3,  om  prövningen  i|
| 2. vid handläggning som |väsentlig grad avser annat|
|avses  i andra stycket |än arbetsrättsliga frågor.|
|punkterna 2 eller 3, om |             |
|prövningen  i väsentlig |             |
|grad  avser  annat  än |             |
|arbetsrättsliga frågor.  |             |
--------------------------------------------------------
|Vill någon ledamot vid handläggning enligt andra eller|
|tredje stycket att ett mål skall avgöras eller en viss|
|fråga prövas av domstolen i den sammansättning som|
|föreskrivs i första stycket, gäller ledamotens mening.|
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|_____________________                 |
-------------------------------------------------------
|Denna lag träder i kraft |             |
|den 1 januari 1998.    |Denna lag träder i kraft|
|              |den 1 december 1997.   |
-------------------------------------------------------
|              |             |
|              |             |
|1   Senaste   lydelse |             |
|1977:530.         |             |
-------------------------------------------------------

Innehållsförteckning

Sammanfattning........................................1
Utskottet.............................................2
Förslagen i proposition 106...........................2
Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen................2
Inledning.........................................2
Propositionen.....................................3
Motioner..........................................3
Utskottets överväganden...........................4
En ny sammansättning i Arbetsdomstolen..............5
Propositionen.....................................5
Utskottets överväganden...........................5
Lagreglering och ikraftträdande.....................5
Övrigt..............................................6
Frågor med anledning av motioner......................6
Sammansättningen i jämställdhetsmål.................6
Motioner..........................................6
Utskottets överväganden...........................6
Handläggningen av lönegarantimål....................6
Motioner..........................................6
Utskottets överväganden...........................7
Förhållandet mellan Arbetsdomstolen och tingsrätterna7
Motion............................................7
Utskottets överväganden...........................7
Hemställan..........................................8
Reservationer.........................................9
1. Arbetsdomstolens sammansättning i jämställdhetsmål (mom. 3), (c, v)
9
2. Instansordningen för lönegarantimål (mom. 4), (v)9
Särskilt yttrande....................................10
1. Krav på prövningstillstånd i arbetstvister (m)..10
Bilaga 1.............................................10
Propositionens lagförslag........................11
Bilaga 2.............................................13
Utskottets ändringsförslag.......................14