Tilläggsdirektiv till Kretsloppsdelegationen om strategi för kretsloppsan- passad varuproduktion m.m.

Innehåll

Dir. 1996:87

Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 1996

Sammanfattning av uppdraget

Kretsloppsdelegationen (M 1993:A) får genom tilläggsdirektivet i uppdrag att:
- föreslå en strategi för en kretsloppsanpassad varuproduktion
- utarbeta både övergripande mål och delmål till denna strategi
- redovisa förslag till åtgärder för hur dessa mål skall nås på kort och lång sikt
- utarbeta förslag till krav på varor som ska släppas ut på marknaden
- föreslå producentansvar för varusektorn möbler
- inventera framlagda förslag till utnyttjande av biomassa samt klargöra om det råder balans mellan olika förslag till biomasseuttag och tillgång.

Bakgrund

För att ett kretslopp skall kunna uppnås inom varuområdet är det nödvändigt att producenternas miljöarbete genomsyras av en helhetssyn på varorna och deras livscykel. Detta kräver en strategi med klart angivna mål och styrmedel. Kretsloppsdelegationen (M 1993:A) har inom ramen för sitt uppdrag (dir. 1993:67) till regeringen redovisat förslag till producentansvar för däck, bilar, byggsektorn samt elektriska och elektroniska produkter. Delegationen har också lämnat ett betänkande (SOU 1994:104) PVC - en plan för att undvika miljöpåverkan liksom delrapporten Kretslopp - en miljöstrategi (1994:2). Där finns utgångspunkten för det fortsatta arbetet med en strategi för hur arbetet med att kretsloppsanpassa varusektorn fortsättningsvis bör bedrivas.


Dessutom har Kretsloppsdelegationen till uppgift att ta fram förslag till en strategi för hur arbetet med en kretsloppsanpassning av varusektorn skall bedrivas i syfte att åstadkomma en kretsloppsanpassad samhällsutveckling, dir. 1993:67 och dir. 1995:23.


Den nuvarande utformningen av producentansvaret, dvs. ett fysiskt och ekonomiskt ansvar för producenter att omhänderta uttjänta produkter är ett viktigt styrmedel mot en ökad resurshushållning för de produktgrupper där producentansvaret införts eller övervägs att införas.
Det är angeläget att negativa effekter på miljön under en varas hela livscykel minimeras eller elimineras helt. På sikt bör därför den nuvarande utformningen av producentansvaret utvecklas mot ett mer generellt miljöansvar för produkter som sätts ut på marknaden. Alla som hanterar och använder en produkt bör vara informerade om varans miljöbelastning och hur negativa effekter på miljön kan undvikas. Det är också viktigt att den som köper en vara har tillgång till sådan information att han kan göra ett bra miljöval. För att säkerställa att varan när den tjänat ut omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt bör information finnas tillgänglig om möjligheter till demontering, återanvändning och återvinning.


Naturvårdsverkets rapport om hur producentansvaret fungerar visar att hanteringen av förpackningar, däck och tidningspapper i stor utsträckning genomförs i enlighet med de av regeringen uppställda målen.
Många sektorer i samhället utöver de som är direkt berörda av producentansvarsförfattningarna har utformat sin verksamhet mot en  mer cyklisk hantering av varor, avfall och restprodukter. Många konsumenter handlar mer miljövänligt utifrån ett resurshushållningsperspektiv.
Utbildningsinsatser i skolor har initierats. Kommunerna arbetar med kretsloppsfrågor i sitt Agenda 21 arbete. Handeln har börjat introducera resurssnålare produkter. Tillverkningsprocessen görs mer cyklisk. En kartläggning över i vilken omfattning och på vilket sätt producenterna under de senaste tre åren har förändrat sitt beteende till en mer kretsloppsanpassad hantering av resurser är värdefull för regeringens fortsatta arbete med en kretsloppsanpassad samhällsutveckling.


I Naturvårdsverkets rapport Aktionsplan Avfall som lämnades till regeringen den 15 augusti 1996, föreslås nya övergripande mål inom avfallsområdet, bland andra att avfallets mängd ska minimeras genom åtgärder i både produktions- och konsumtionsledet och att avfall som uppkommer skall återanvändas eller återvinnas i största möjliga utsträckning. För att nå dessa mål föreslår verket vidare olika åtgärder som att styra avfallet till rätt omhändertagande, tydligare roller och ansvar, t.ex. bibehållet producentansvar samt aktiviteter för att öka kunskapen om avfallsfrågornas miljöeffekter hos producenter och konsumenter. Som ett specifikt mål föreslår Naturvårdsverket  att organiskt avfall inte ska få deponeras efter år 2005.


Som ett led i arbetet med att minska den totala belastningen på miljön föreslår många sektorer att råvaruuttaget styrs till förnybara källor såsom biomassa. Mot bakgrund av dessa olika önskemål och förslag är en kartläggning önskvärd över i vilken utsträckning mängden tillgänglig biomassa räcker till alla de beskrivna användningsområdena. Det är också nödvändigt att i samband med en sådan kartläggning redovisa de olika förslagens miljökonsekvenser och kostnader.

Uppdraget

Kretsloppsdelegationen skall i sitt fortsatta arbete med att ange en strategi för arbetet med kretsloppsanpassning av varusektorn ange övergripande mål och delmål och redovisa förslag till åtgärder på kort och lång sikt för hur dessa mål skall nås. Förslag till hur och av vem dessa åtgärder skall vidtas skall också redovisas. Delegationen skall senast den 28 februari 1997 redovisa denna del av uppdraget.


Alla som hanterar och använder en produkt bör vara informerade om varans miljöbelastning och hur negativa effekter på miljön kan undvikas. Det är också viktigt att den som köper en vara har tillgång till sådan information att han kan göra ett bra miljöval. För att säkerställa att varan när den tjänat ut omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt bör därför exempelvis information finnas tillgänglig om möjligheter till demontering, återanvändning och återvinning. Utifrån den föreslagna strategin skall delegationen därför också utforma förslag till hur producenterna kan ta ett miljöansvar för de produkter som de släpper ut på marknaden. Förslaget bör innehålla vilken typ av ansvar som skulle kunna åläggas producenterna och konkreta förslag till styrmedel. Denna del av uppdraget bör redovisas senast den 31 december 1997.


Delegationen ska vidare slutföra pågående arbete med producentansvar för varusektorn möbler, vilket skall avrapporteras till regeringen senast den 30 juni 1997.


Inom många sektorer diskuteras att styra råvaruuttaget till förnybara källor i form av biomassa. Kretsloppsdelegationen får därför i uppdrag att göra en samlad inventering av framlagda förslag till utnyttjande av biomassa. Delegationen skall också göra en inventering av tillgång samt nuvarande och framtida efterfrågan av biomassa för att klargöra om det råder balans  mellan de olika förslagen till biomasseuttag och tillgången. Delegationen skall i detta arbete också sammanställa förväntade miljövinster och kostnader som finns redovisade i de olika förslagen till användning av biomassa. Resultatet av denna översyn ska rapporteras till regeringen senast den 31 december 1997.


I tilläggsdirektivet (dir. 1995:23) till Kretsloppsdelegationen uppdrogs åt den att utvärdera resultatet av det bedrivna arbetet. Denna utvärdering bör bestå av en kartläggning av i vilken omfattning näringslivet har utvecklat en mer kretsloppsanpassad hantering av varor, avfall och råvaror. Utvärderingen ska rapporteras till regeringen senast den 30 juni 1998.


För arbetet gäller direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir.1992:50), att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) samt att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124).


Om delegationen lämnar förslag med kostnadskonsekvenser skall tänkt finansiering anges.


För arbetsformer m.m. i övrigt hänvisas till tidigare direktiv.


Genom detta beslut ändrar regeringen beslutet av den 2 februari 1995 i dir. 1995:23 med avseende på vissa rapporteringsdatum och datum för uppdragets slutförande.