Särskilda insatser för omstrukturering i vissa kommuner och landsting

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 1996

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att fördela medel till projekt som avser att underlätta omstruktureringen av verksamheten i kommuner och landsting.

Bakgrund

Riksdagen beslutade i juli 1996 att högst 200 miljoner kronor av de 400 miljoner kronor som har anvisats för särskilda insatser för vissa kommuner och landsting år 1996 får användas för projekt i kommuner och landsting (prop. 1995/96:222, bet. 1995/96:FiU15, rskr. 1995/96:307). Projekten skall bidra till att den fortsatta omstruktureringen i kommuner och landsting sker på ett sådant sätt att kvaliteten i verksamheten kan säkerställas på lång sikt. Projekten kommer även att ge positiva sysselsättningseffekter under den tid de pågår.


Den ekonomiska situationen i den kommunala sektorn innebär att det finns
ett fortsatt stort behov av omstrukturering av verksamheten.         
För åren 1997 och 1998 har regeringen och de politiska företrädarna för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet kommit överens om vissa ömsesidiga åtaganden. Kommun- och landstingsförbunden har bl.a. åtagit sig att verka för att kommuner och landsting i möjligaste mån undviker att säga upp fast personal så att denna inte hamnar i öppen arbetslöshet. Regeringen är emellertid medveten om att vissa kommuner och landsting har mycket stora behov av kostnadsanpassningar och därför kan ha svårigheter att helt undvika uppsägningar av fast anställd personal. Det är inte minst i dessa fall av särskild betydelse att omstruktureringen sker på ett sätt som inte äventyrar den långsiktiga kvaliteten i verksamheten.

Uppdraget

Kommittén skall fördela högst 200 miljoner kronor till projekt i kommuner och landsting efter ett ansökningsförfarande. Kommittén skall också redovisa resultat och erfarenheter av projektverksamheten.

Projektens inriktning

Projekten skall underlätta en nödvändig anpassning av den kommunala verksamheten och sysselsättningen till de ekonomiska förutsättningarna i kommuner och landsting. Projekten skall skapa utrymme för en mer långsiktig planering samtidigt som man inom projektverksamheten får möjlighet att anordna t.ex. kompetenshöjande insatser och försöksverksamhet med förändrad arbetsorganisation. Det är av stor betydelse att den fortsatta omstruktureringen sker på ett sådant sätt att kvaliteten i verksamheten kan säkerställas på lång sikt. Det gäller exempelvis inom barn- och ungdomsverksamheten och inom hälso- och sjukvården.


Projekten bör genomföras i nära samarbete med berörda fackliga organisationer och arbetsförmedling.

Ansökningarna och bedömningen av dessa

Kommuner och landsting som vill anordna projekt för särskilda insatser för omstrukturering i verksamheten skall ansöka om medel hos kommittén.


Ansökningarna till kommittén bör innehålla förslag på konkreta och resultatinriktade projekt med den inriktning som beskrivs ovan. En ekonomisk kalkyl samt hur många anställda som omfattas av projektet bör också redovisas i ansökan. Kommittén skall närmare ange ansökningsförfarandet och ansökningshandlingarnas innehåll.


Sedan ansökningstiden har gått ut skall kommittén göra en samlad bedömning av ansökningarna och besluta vilka projekt som skall få medel och hur mycket de skall få.


Vid bedömningen av en enskild ansökan bör särskild hänsyn tas till kommunens eller landstingets ekonomiska situation.

Ramar för arbetet

För projekt som beviljas medel kan bidrag utgå för lönekostnader, med högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Återstående del skall finanseras av kommunen eller landstinget.


De totala bidragen som beviljas får inte uppgå till mer än 200 miljoner kronor. Endast så mycket av de 200 miljoner kronorna bör användas som medges av projektens kvalitet. Om ett behov skulle uppstå att finansiera sådana insatser som ursprungligen motiverade att medlen avsattes kan regeringen besluta att den totala ramen minskas.


Kommittén skall ha beslutat om fördelningen av medlen senast den 15 januari 1997. De kommuner och landsting som har erhållit bidrag skall till kommittén redovisa resultat och sina erfarenheter av projekten senast den 31 mars 1998. Kommittén skall därefter senast den 1 juli 1998 redovisa en samlad bedömning av projektverksamhetens resultat och erfarenheter.


Kommittén skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och utredare att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir.
1994:124), att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att redovisa om konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49) samt att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23).