Genomförandet av det nationella brottsförebyggande programmet

Innehåll

Dir. 1996:48

Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 1996

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att verka för genomförandet av intentionerna i det nationella brottsförebyggande programmet.


Kommitténs huvuduppgift skall vara att inspirera, stödja och följa det brottsförebyggande arbetet, främst på lokal nivå. Kommittén skall särskilt
- genomföra och följa upp det rådslag med bl.a. landets kommuner som regeringen initierat,
- förmedla kunskap och information om brottsförebyggande frågor till det lokala planet,
- utveckla former för att stärka forskningskompetensen i det lokala brottsförebyggande arbetet,
- i samråd med kommunerna verka för att det lokala brottsförebyggande arbetet organiseras på lämpligt sätt och för att lokala brottsförebyggande program antas,
- överväga behovet av och formerna för ett aktivt brottsförebyggande arbete på regional nivå,
- fördela ekonomiskt stöd till uppbyggnaden av brottsförebyggande verksamhet på lokal nivå,
- planera regeringens överläggningar med företrädare för olika branscher inom näringslivet samt
- följa upp de resultat som uppnås och
- överväga behovet av ytterligare åtgärder.

Uppdraget

Regeringen har i dag presenterat skriften Allas vårt ansvar - Ett
nationellt brottsförebyggande program.           
Presentationen av skriften utgör startskottet för ett brett upplagt och systematiskt förändringsarbete för att stärka de insatser som görs för att förebygga brott.

Förändringsarbetet skall, genom ett nationellt rådslag, genomföras i dialog med bl.a. kommunerna som kommer att spela en betydelsefull roll för att förstärka det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Skriften kommer därför att sändas till landets kommuner för att de skall kunna förmedla sina erfarenheter av lokalt brottsförebyggande arbete och redovisa sina synpunkter på uppläggningen och inriktningen av arbetet. Frågor om organisation och arbetsuppgifter på lokal nivå kommer att ägnas särskild uppmärksamhet i rådslaget.


Erfarenheter och synpunkter skall redovisas till genomförandekommittén som skall sammanställa och analysera materialet för att kunna redovisa slutsatser och förslag till regeringen.


Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kommer att tilldelas en central roll i arbetet med att främja det brottsförebyggande arbete som utförs runt om i landet. Det innebär att BRÅ kommer att tillföras utökade konkreta arbetsuppgifter när det gäller att främja lokalt arbete. De förändringar som krävs för att BRÅ skall kunna öka sina insatser på detta område beräknas kunna genomföras under år 1997. Till dess förändringarna genomförts skall genomförandekommittén se det som en av sina huvuduppgifter att stödja lokalt arbete och att i samråd med kommunerna verka för att det lokala brottsförebyggande arbetet organiseras på lämpligt sätt och att lokala brottsförebyggande program antas.

Kunskap och information

För att kunna bygga upp en fungerande brottsförebyggande verksamhet krävs kunskap om brottslighetens orsaker, struktur och utveckling samt om möjligheterna att förebygga brott. Det krävs insikter om de faktorer som påverkar risken att utveckla ett kriminellt beteende och de åtgärder som kan vidtas för att motverka en sådan utveckling. Det krävs också kunskap om de åtgärder som kan vidtas för att minska tillfällena till brott. De som avser att skapa en lokal organisation för det brottsförebyggande arbetet har också stor nytta av de erfarenheter som redan gjorts runt om landet vid uppbyggnaden av lokala organisationer. En dialog och ett erfarenhetsutbyte kan också fungera som inspirationskälla för alla dem som dagligen arbetar med frågor som rör brottsförebyggande arbete.


Genomförandekommittén skall bl.a. genom seminarier, konferenser och utbildning sprida den befintliga kunskapen på området och verka för ett konstruktivt erfarenhetsutbyte i dessa frågor. Målgruppen för dessa insatser bör vara dels lokala och regionala politiker och tjänstemän, dels organisationer och enskilda som bör kunna ha möjlighet att ta del av den verksamhet som bedrivs i detta syfte. Det skall också vara en uppgift för kommittén att fortlöpande informera sig om behov och önskemål på det lokala planet, hos kommuner, myndigheter, organisationer och enskilda och förmedla kontakter mellan olika förebyggande verksamheter. Kommittén bör själv utforma riktlinjerna för hur detta arbete skall bedrivas.


Kommittén skall också undersöka om det finns lämpligt undervisningsmaterial för skolan om normer och värderingar och de rättsprinciper det svenska samhället vilar på. Om kommittén finner att det saknas sådant material skall kommittén verka för att sådant material tas fram eller på annat sätt görs tillgängligt för skolan.

För att åstadkomma en kontinuerlig kunskapsutveckling när det gäller brottsförebyggande åtgärder krävs att kvalificerade försöksprojekt utformas och genomförs. Detta förutsätter att det lokala arbetet kan stödjas med forskarkompetens för utformning, genomförande och utvärdering av projekten. BRÅ och Rikspolisstyrelsen forskningsenhet utför redan i dag ett betydelsefullt arbete på detta område. Även andra kan dock bidra med kompetens i det lokala arbetet. Genomförandekommittén skall utveckla former för samverkan med landets universitet och högskolor i syfte att dessa skall kunna bidra med forsknings- och utvecklingskompetens i lokala projekt.

Brottsförebyggande arbete på regional nivå

Tyngdpunkten i det brottsförebyggande arbetet skall ligga på lokal nivå. Det är dock angeläget att undersöka hur insatserna på regional nivå kan förstärks. Genomförandekommittén bör göra en sådan undersökning och ge förslag till åtgärder för att stärka det brottsförebyggande arbetet på det regionala planet. En möjlighet kan vara att utforma organ för samverkan mellan berörda myndigheter i varje län. Om genomförandekommittén anser att ett organ för sådan regional samverkan bör utvecklas, ankommer det på kommittén att i samråd med regionala företrädare finna former för detta och, om författningsreglering krävs, lämna förslag till sådan. Det står dock kommittén fritt att lämna andra förslag till åtgärder för ett förstärkt regionalt arbete.


Kommittén bör beakta att det redan finns regionala samverkansorgan inom ekobrottsbekämpningens område (se förordningen [1995:736] om regional myndighetssamverkan för bekämpning av ekonomisk brottslighet). Kommittén bör också beakta länsstyrelsernas roll på alkoholområdet som infördes i och med den nya alkohollagen (1994:1738).

Ekonomiskt stöd

Regeringen har under budgetåret 1995/96 avsatt 10,8 miljoner kronor för bidrag till brottsförebyggande arbete. Enligt budgetpropositionen (prop. 1994/95:100, bilaga 3, s.19) skall medlen användas för att främja nya initiativ i det brottsförebyggande arbetet. Härmed avses t.ex. nya metoder och kunskaper som innebär att det brottsförebyggande arbetet kan föras framåt. Genomförandekommittén skall anförtros de medel som avsatts och fördela dem till brottsförebyggande verksamhet. Bidrag skall kunna beviljas efter ansökan. De medel som avsatts skall främst användas för utveckling av det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. I den mån de används för forskning bör det vara fråga om tillämpad forskning och mindre projekt. En sådan inriktning ger snabbare resultat och gör projekten mindre sårbara. Medlen skall också kunna användas som initialt stöd till uppbyggnaden av en lokal organisation för det brottsförebyggande arbetet. Medlen skall dock inte tas i anspråk för att finansiera en löpande verksamhet.


De projekt och verksamheter som beviljas bidrag bör kunna utgöra en del i en mer långsiktig plan för kunskapsutveckling. Det innebär att särskilda krav skall ställas för beviljande av bidrag. Resultaten och erfarenheterna av de verksamheter som beviljats bidrag skall kunna användas i en sådan kunskapsuppbyggnad. Verksamheten skall därför dokumenteras och följas upp. Resultaten och erfarenheterna skall rapporteras till genomförandekommittén eller, när kommittén avslutat sitt uppdrag, till BRÅ för att kunna bidra till uppbyggnaden av en central kunskapsbank.


Genomförandekommittén skall utforma de närmare riktlinjerna för beviljande av bidrag och prioritering av projekt, handlägga ansökningarna om bidrag, följa upp projekten samt i samråd med BRÅ finna former för att bygga upp en kunskapsbank av de erfarenheter som utvinns ur projekten.

Regeringens överläggningar

Näringsidkare inom olika områden har stora möjligheter att förebygga brott, främst genom att minska antalet tillfällen till brott. Biltillverkarna kan t.ex. minska riskerna för tillgrepp av fordon genom att söka utforma bättre lås, bättre larm och annat tekniskt skydd, detaljhandeln kan t.ex. välja en mindre utmanande exponering av varor, fastighetsägare kan motverka skadegörelse och inbrott och nöjesbranschen kan minska riskerna för våld och ordningsstörningar. Försäkringsbolagens villkor och premiesättning påverkar med all säkerhet också människors vilja och motivation att skydda sig mot brott. För att öka samverkan mellan offentlig och privat verksamhet kommer regeringen att bjuda in företrädare för olika delar av näringslivet till överläggningar.


Genomförandekommittén skall planera genomförandet av dessa överläggningar. I arbetet ingår dels att analysera inom vilka områden överläggningar bör inledas, dels att förbereda överläggningarna genom att redovisa ett kunskapsunderlag för diskussionerna och att redogöra för tänkbara förslag till åtgärder.

Övrigt

Kommittén skall vara oförhindrad att vidta andra åtgärder och presentera andra förslag än de som tidigare nämnts, om de ligger i linje med det övergripande målet att stödja, främja och utveckla det brottsförebyggande arbetet.

Redovisning av resultat och uppföljning

Genomförandekommittén skall aktivt följa utvecklingen i landet. Kommittén bör utföra sitt arbete i bred samverkan med kommuner, myndigheter och organisationer som berörs. Kommittén skall avsluta sitt arbete genom att till regeringen överlämna en slutrapport om utvecklingen när det gäller brottsförebyggande insatser. Kommittén skall också överväga behovet av ytterligare åtgärder på nationell nivå. Om kommittén finner det lämpligt kan någon eller några delfrågor redovisas i en eller flera delrapporter. Kommitténs arbete skall vara avslutat senast den 31 december 1998.


För kommitténs arbete gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) samt om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir 1994:124).