Tilläggsdirektiv till Utredningen (S 1995:08) om socialförsäkringens personkrets

Innehåll

Dir 1996:27

Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 1996.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen (S 1995:08) om socialförsäkringens personkrets får i uppdrag att göra en teknisk översyn av lagen (1981:691) om socialavgifter. Översynen skall syfta till att lagen blir mer fristående från lagen (1962:381) om allmän försäkring. Den tekniska översynen skall vidare syfta till att det på ett lättillgängligt sätt går att utläsa vem som är skyldig att betala socialavgifter samt för vilka typer av ersättningar sådana avgifter skall betalas.

Kommitténs nuvarande uppdrag

Den 13 juli 1995 beslutade regeringen direktiv (dir. 1995:106) innebärande att en särskild utredare fick i uppdrag att göra en samlad översyn av begreppet försäkrad i de författningar som reglerar olika förmåner inom socialförsäkringen samt redovisa förslag med den inriktningen att enhetliga försäkringsvillkor skall gälla för likartade förmåner. Uppdraget innefattar också kontantförmåner vid arbetslöshet. I uppdraget ingår att pröva om den personkrets som skyddas enligt svensk socialförsäkringslagstiftning skall avgränsas. Utredaren skall enligt direktiven vidare göra en översyn av de regler som gäller för betalning av socialavgifter och allmänna egenavgifter.

Utredaren skall därvid beakta de konsekvenser som följer av tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av system för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71. Översynen skall också avse avgifts- och förmånsfrågor i förhållande till områden utanför EU och EES.

I uppdraget ingår att utforma författningsförslag med de ändringar i lagar och förordningar som utredaren anser vara påkallade av uppdraget.

Bakgrund till tilläggsuppdraget

Riksdagen har gett regeringen tillkänna att en snabb lagteknisk översyn av lagen (1981:691) om socialavgifter bör göras, (prop. 1995/96:69, bet. 1995/95:SfU2, rskr. 1995/96:87).

Den tekniska utformningen av lagen om socialavgifter gör lagen svårtill gänglig vid tillämpningen. I samband med skattereformen år 1990 utvidgades begreppet arbetsgivare i lagen om socialavgifter. Arbetsgivarbegreppet utvidgades på så sätt att även om ett inte föreligger skall den som har utgett ersättningar, som enligt vissa bestämmelser i lagen om socialavgifter är att hänföra till inkomst av anställning, anses som arbetsgivare.

Det är framför allt det utvidgade arbetsgivarbegreppet som medför svårigheter vid tillämpningen av lagen men svårigheterna beror även på att lagen utformats mot bakgrund av socialförsäkringens förmånssystem och därigenom ofta kommit att hänvisa till lagen om allmän försäkring.

Tilläggsuppdraget

Utredningen får i uppdrag att göra en lagteknisk översyn av lagen (1981:691) om socialavgifter. Översynen skall syfta till att lagen blir mer fristående från lagen (1962:381) om allmän försäkring och att det tyldigt skall framgå vem som är skyldig att betala socialavgifter och för vilka ersättningar socialavgifter skall betalas.

Fr.o.m. den 1 januari 1985 gäller ett samordnat system för uppbörd av preliminär skatt och socialavgifter från arbetsgivare. Reglerna inom den peliminära beskattningen och inom socialförsäkringen överensstämmer i stor utsträckning men det förekommer vissa skillnader. Dessa skillnader är en naturlig följd av att olika syften legat till grund för lagstiftningen inom skatte- och socialförsäkringsområdena och att reglerna tidigare i praxis tillämpats vid helt skilda förfaranden och av skilda myndigheter. Ju mindre skillnaderna är mellan underlagen för beräkning av skatteavdrag och socialavgifter desto enklare och effektivare kan reglerna om beräkning, debitering, redovisning och betalning av sådana skatter och avgifter göras. Utredningen skall därför i sitt arbete beakta intresset av att underlagen blir så lika som möjligt. Utredningen skall därvid även överväga förslagen i Socialavgiftsutredningens slutbetänkande, Vissa ändringar i fråga om skyldigheten att betala arbetsgivaravgift (Ds S 1985:4).

Förändrad tidplan för utredningen

I direktiven till utredningen anges att uppdraget skall vara avslutat före utgången av år 1996 samt att förslag om socialavgifter och allmänna egenavgifter skall redovisas senast den 31 mars 1996. Utredningen bör först överväga frågorna rörande socialförsäkringens personkrets m.m. och redovisa förslag i den delen senast den 31 december 1996. De delar av uppdraget som berör socialavgifter och allmänna egenavgifter bör redovisas senast den 1 juli 1997.