Inrättande av Ekobrottsmyndigheten, m.m.

Innehåll

Dir. 1996:112

Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 1996

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att dels förbereda inrättandet av en ny myndighet för bekämpning av ekonomisk brottslighet, Ekobrottsmyndigheten, dels utreda vissa därmed sammanhängande frågor. Regeringens ambition är att den nya myndigheten skall kunna påbörja sin verksamhet under andra halvåret 1997.


Utredaren skall bl.a.
- utarbeta ett detaljerat förslag till hur arbetet vid Ekobrottsmyndigheten skall bedrivas
- utarbeta författningsförslag
- utarbeta underlag för regeringens ställningstagande till vilka typer av ärenden som skall handläggas vid myndigheten
- föreslå verksamhetsorter för myndigheten
- föreslå sammansättning av och arbetsformer för en central samrådsgrupp på ekobrottsområdet, Ekorådet.

Bakgrund

Riksdagen godkände i mars 1996 nya riktlinjer för åklagarväsendets organisation (prop. 1995/96:110, bet. 1995/96:JuU13, rskr. 1995/96:172). Enligt riktlinjerna skall regeringen vid behov kunna inrätta ytterligare rikstäckande åklagarmyndigheter. I 1997 års budgetproposition har regeringen tagit principiell ställning för att det inrättas en ny åklagarmyndighet för bekämpning av ekonomisk brottslighet, Ekobrottsmyndigheten. Den nya myndigheten skall svara för rikstäckande samordningsuppgifter, central redovisning och analys, brottsförebyggande verksamhet och information på ekobrottsbekämpningens område. Myndigheten skall ha tillgång till resurser för spanings- och underrättelseverksamhet och vara verksam i landets samtliga sju åklagardistrikt. Statsåklagarmyndigheten för speciella mål upphör och dess verksamhet övertas av Ekobrottsmyndigheten (jfr prop. 1996/97:1 utg.omr. 4 avsnitt 5.1.2).


Inom Ekobrottsmyndighetens ram skall åklagarväsendets och polisens brottsbeivrande verksamhet på ekobrottsområdet bedrivas. Förutom åklagare skall det inom denna nya organisation arbeta även poliser och olika slag av specialister. Det brottsutredande arbetet skall som huvudregel bedrivas i åklagarledda arbetsgrupper. De poliser som ingår i organisationen skall vara anställda inom polisen och inte vid Ekobrottsmyndigheten. Myndigheten får inte ställning som polismyndighet men väl som åklagarmyndighet. Personal från skatteförvaltningen och exekutionsväsendet samt vid behov personal från andra myndigheter skall tjänstgöra vid Ekobrottsmyndigheten.


Vidare skall en central samrådsgrupp med berörda verkschefer, Ekorådet, inrättas.

Uppdraget m.m.

Den särskilde utredaren skall utarbeta ett detaljerat förslag till hur arbetet vid Ekobrottsmyndigheten skall bedrivas och hur den nya organisationen med åklagare, poliser och specialister för bekämpning av ekonomisk brottslighet skall utformas. Utredaren skall i samband därmed utarbeta de författningsförslag som kan behövas.


Utgångspunkten för arbetet skall vara regeringens principiella överväganden i 1997 års budgetproposition och i övrigt de krav på den framtida ekobrottsbekämpningen som anges i rapporten Effektivare ekobrottsbekämpning (Ds 1996:1) från regeringens ekobrottsberedning.


Utredaren skall utarbeta ett underlag för regeringens ställningstagande till vilka typer av ärenden som skall handläggas vid Ekobrottsmyndigheten och inom den nya organisationen. Utgångspunkten för detta arbete skall vara de ärendeslag som i dag handläggs vid åklagarmyndigheternas ekokammare eller av åklagare med särskild utbildning om ekonomisk brottslighet och vid polisens ekorotlar.


Utredaren skall föreslå former och rutiner för hur enskilda ärenden skall fördelas mellan Ekobrottsmyndigheten och övriga åklagarmyndigheter. En utgångspunkt för arbetet i denna del skall vara att riktlinjer för ärendefördelningen beslutas av Riksåklagaren efter förslag av Ekobrottsmyndigheten. Riksåklagaren skall i sådana frågor självfallet samråda med Rikspolisstyrelsen.


I utredarens arbete ingår att utarbeta förslag till på vilka orter Ekobrottsmyndigheten skall vara verksam. Utredaren skall även utarbeta förslag till personaldimensionering och utreda resursbehovet i övrigt för Ekobrottsmyndigheten och den nya organisationen.


Utredaren skall ta fram underlag för regeringens bedömning av frågan om hur verksamheten inom den nya organisationen bör finansieras, dvs. om den bör finansieras över ett eget anslag eller över en särskild anslagspost inom åklagarväsendets anslag. Utredaren skall därvid föreslå hur arbetet med att ta fram modeller för mål- och resultatstyrning skall bedrivas vid Ekobrottsmyndigheten och inom den nya organisationen i övrigt.


Utredaren skall ta ställning till om de poliser som kommer att ingå i den nya organisationen bör vara anställda vid Rikspolisstyrelsen eller vid någon annan myndighet inom polisen. Utredaren skall även ta ställning till vilka personalkategorier som bör vara anställda vid Ekobrottsmyndigheten och till hur personalförsörjningen på sikt skall gå till.


När det gäller frågan om förfarandet vid anställning av organisationens personal skall utgångspunkten vara att åklagarna vid Ekobrottsmyndigheten skall anställas enligt bestämmelserna i åklagarförordningen (1996:205). Utredaren skall föreslå vilket inflytande Ekobrottsmyndigheten bör ha i anställningsfrågorna och hur detta skall åstadkommas.


Utredaren skall vidare föreslå vilket inflytande Ekobrottsmyndigheten bör ha i personalfrågor som rör de poliser och eventuella andra tjänstemän inom organisationen som inte kommer att vara anställda vid myndigheten samt de närmare formerna för detta inflytande.


Utredaren skall utgå från att vissa anställningsavtal och anställningsförhållanden kommer att övergå till Ekobrottsmyndigheten enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Detta gäller arbetstagarna vid Statsåklagarmyndigheten för speciella mål och de arbetstagare inom åklagarväsendet i övrigt som i dag i första hand handlägger ärenden om ekonomisk brottslighet. Motsvarande gäller för personal anställd inom polisen vid verksamhetens övergång till en annan myndighet.


Utredaren skall, med beaktande av bestämmelserna i förordningen
(1995:736) om regional myndighetssamverkan för bekämpning av ekonomisk brottslighet, föreslå vilka arbetsuppgifter och styrmedel Ekorådet skall ha.


Utredaren kan till sig knyta experter och skall i sitt arbete samråda med Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen. Samråd skall ske med regeringens arbetsgrupp för internationella ekobrottsfrågor, Internationella ekobrottsgruppen.


För utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) och redovisa konsekvenser för brottslighet och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).


Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 1997.