Organisationskommitté för etablering av ett världskulturmuseum i Göteborg

Innehåll

Dir. 1996:110

Beslut vid regeringssammanträde den 12 december 1996.

Sammanfattning av uppdraget

En organisationskommitté tillkallas med uppgift att, under förutsättning av riksdagens beslut, förbereda och genomföra etableringen av ett världskulturmuseum i Göteborg. Detta skall skapa förutsättningar att utveckla nya verksamhetsformer. Museets inriktning skall vara tvärvetenskaplig och arbetet bedrivas i nära kontakt med pågående forskning, särskilt den vid universiteten i Göteborg och Stockholm. I den nya myndigheten skall ingå Folkens museum- etnografiska, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm. Betydande delar av dessas samlingar och verksamhet skall dock finnas kvar där. Vidare skall ingå det av Göteborgs kommun drivna Etnografiska museet, som samtidigt förs över till statligt huvudmannaskap. Myndigheten skall utgöra central- och ansvarsmuseum och svara för den samlade ledningen av all verksamhet som berörs av förändringen.

Den nya myndigheten skall bildas den 1 januari 1999 och ha sitt säte i Göteborg. Regeringens ambition är att nya lokaler där skall kunna tas i bruk före utgången av år 1999.

Kommittén skall bl.a. - utveckla en grundläggande verksamhetsprofil för den nya myndigheten, - lämna underlag till budgetpropositionen för år 1999, - lämna preliminära anslagsberäkningar för åren 2000-2001, - lämna de förslag till finansiering som föranleds härav, - utarbeta förslag till instruktion och organisation, - genomföra förhandlingar med Göteborgs kommun, - lösa lokalfrågorna i Göteborg i samarbete med Statens fastighetsverk och Göteborgs kommun, - lösa kompetensförsörjning och bemanning i den nya organisationen i kontakt med de fackliga organisationerna, - lösa de problem av rättslig karaktär som kan uppstå, och - i övrigt lämna de förslag och vidta eller förbereda de verkställighetsåtgärder som föranleds av uppdraget.

Kommittén skall bedriva sitt arbete i tre etapper och slutföra uppdraget senast den 31 december 1998.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen om kulturpolitik (prop. 1996/97:3, s. 142(143) föreslagit att ett nytt centralmuseum etableras i Göteborg. Avsikten är att ett mångkulturellt museum med tillgång till samlingar från hela världen skall bildas.

Regeringen anger i propositionen om kulturpolitik att det nya museet bör kunna etableras under år 1999. En organisationskommitté bör tillkallas för att ta fram det ytterligare underlag som behövs för regeringens och riksdagens ställningstaganden till den nya myndighetens uppdrag och organisation, lokalfrågor, budgetfrågor m.m. samt för att praktiskt förbereda förändringarna.

Utgångspunkter

Det nya centralmuseet skall skapa förutsättningar för oprövade verksamhetsformer. Verksamheten skall inriktas mot tvärvetenskapliga perspektiv i nära kontakt med pågående forskning, särskilt den vid universiteten i Göteborg och Stockholm.

Ett aktivt publikarbete skall bedrivas i samverkan med skola, universitet, lärarutbildningar, kulturinstitutioner, bibliotek, hembygdsföreningar, ungdoms- och invandrarorganisationer samt andra folkrörelser. Museet skall vara en mötesplats och en arena för diskussion. Det mångkulturella samhällets kulturarv skall visas, tydliggöras och debatteras. Föremålen skall exponeras i en dynamisk miljö, som speglar framväxten av olika kulturer, likheter och olikheter. Myndigheten skall vara ansvarsmuseum inom sitt område. Genom ny och gränsöverskridande verksamhet kan denna uppgift vidareutvecklas. Detta skall manifesteras genom ett vidsträckt samarbete, där ett nationellt ansvarstagande kommer till konkreta uttryck. Det kan bl.a. handla om att finna nya regionala perspektiv tillsammans med länsmuseerna. En ambition bör också vara att i aktivt samarbete med Riksutställningar ta fram vandringsutställningar.

Ny teknik skall användas i största möjliga utsträckning. Det gäller såväl i kommunikationen med andra kultur- och utbildningsinstitutioner som i den egna utställnings- och dokumentationsverksamheten.

Uppdraget

Kommitténs arbete skall med hänsyn till beslutsprocess och genomförande bedrivas i tre etapper enligt följande.

Etapp 1

Kommittén skall ytterligare konkretisera den inriktning som regeringen har redovisat för det nya världskulturmuseet. Nya former för exponering av föremål, publikkontakter och andra aktiviteter skall här vara ett ledande inslag. Vidare skall belysas hur det nya museet kan samarbeta med andra kulturinstitutioner och publikintressen i och utanför Göteborg.

Det tvärvetenskapliga perspektivet och samarbetet med forskning och högre utbildning är avgörande för att museet skall kunna utföra sitt uppdrag och nå goda resultat. Kommittén skall kartlägga vilket samarbete som finns i dag inom de närmast berörda områdena och lämna de förslag som behövs för att utveckla denna del av verksamheten. Att det nya världskulturmuseet kan komma hela landet till godo är av stor betydelse. Ett viktigt led i kommitténs arbete blir därför att analysera vilka övriga kontaktpunkter i landet som kan behövas för att uppnå bästa möjliga nationella tillgänglighet. Kommittén skall särskilt bedöma hur samarbetet med länsmuseerna och Riksutställningar kan utvecklas.

Hur ny informationsteknik kan föra verksamheten framåt skall också studeras.

Utgångspunkten organisatoriskt skall vara att museet i Göteborg blir säte för den nya myndigheten, som skall utgöra central- och ansvarsmuseum och svara för ledningen av samtliga verksamheter som uppgår i denna.

En principskiss över verksamhetsidén samt de allmänna grunderna för organisation och resursfördelning i myndigheten skall redovisas redan under den första etappen för att sedan ytterligare utvecklas i kommitténs slutrapport.

Kommittén skall överväga om en inledande manifestation bör genomföras redan under år 1998, dvs. innan den nya myndigheten har etablerats. Förutsättningar och finansiering för detta skall redovisas. Regeringens ambition är att det nya museet skall kunna ta i bruk nya lokaler före utgången av år 1999. Ett kostnadsberäknat preliminärt lokalprogram skall därför redovisas i sådan tid att riksdagen kan fatta erforderligt beslut om investeringen. När det gäller museibyggnaden i Göteborg bör kommittén i första hand pröva möjligheten att använda och bygga om lämpliga lokaler. Konsekvenser av lokalprogrammet för den nya myndighetens anslagsram redovisas närmare i den andra etappen. En uppgift för kommittén är att i samråd med de berörda museerna ange hur dessa bör bedriva sitt arbete i de avseenden som påverkas av förberedelserna för bildandet av den nya myndigheten. Det är mycket angeläget att behovet av information och klara förutsättningar för museernas arbete sätts i centrum under processen fram till år 1999. Kommittén skall redovisa en tidsplan för det fortsatta arbetet.

Etapp 2

En central uppgift för kommittén är att praktiskt förbereda inrättandet av den nya myndigheten genom att bl.a. utarbeta ett förslag till budget. Under år 1998 bedöms inga förändringar behöva ske i anslagen för berörda befintliga myndigheter.

Kommittén skall därför redovisa - förslag till ramanslag och låneram för år 1999 för den nya myndigheten, - preliminära anslagsberäkningar för år 2000 och år 2001, och - förslag till medel av engångskaraktär.

För att finansiera tillkommande verksamhet samt för att balansera kostnader för verksamhet som ligger kvar i Stockholm får kommittén även lämna förslag, som förutsätter omfördelning inom den samlade anslagsramen för museiområdet.

Behov av engångsvisa medel skall redovisas och förslag till finansiering inom nämnda ekonomiska ramar lämnas.

Vilken bedömning som kommittén gjort av intäktsutveckling och samordningseffekter skall också redovisas.

Kommittén bör söka möjlig tilläggsfinansiering genom t.ex. institutioner, organisationer och näringsliv för att därigenom kunna öka det ekonomiska utrymmet eller minska behovet av finansiering genom omfördelning.

Riktlinjer skall redovisas för hur kompetensförsörjning och bemanning inom hela den nya myndigheten bör organiseras. Gällande arbetsrättsliga regler (lagen om anställningsskydd 1982:80 6b §) innebär att berörd personal har rätt att övergå till anställning i den nya myndigheten. Från denna utgångspunkt skall kostnader för nyrekrytering och omfördelning av personal samt eventuell personalavveckling beräknas. Även dessa kostnader skall finansieras inom de ekonomiska ramar som anges ovan.

Etapp 3

Den principskiss till ny verksamhetsinriktning, som redovisats av kommittén under första etappen, skall i slutrapporten vidareutvecklas till en mer genomarbetad framställning av de bärande idéerna och formerna för museets framtida verksamhet. Vidare skall en preliminär verksamhetsplan för de närmaste åren utformas. Kommittén skall också lägga fram förslag till former för uppföljning och utvärdering av den nya myndighetens verksamhet.

Kommittén skall utarbeta förslag till instruktion och organisation för den nya myndigheten samt underlag till regleringsbrev för år 1999. Kommittén skall samlat redogöra för vilka avtal som slutits eller överlämnats till regeringens prövning avseende lokaler, personal och övriga delar av uppdraget samt vilka viktigare åtgärder som därutöver har vidtagits.

Personal till den nya organisationen skall, i den omfattning beslut inte bör fattas av den nya myndigheten, ha rekryterats och avtal med berörda fackliga organisationer ha slutits senast den 30 september 1998. Kommittén skall i övrigt lämna de förslag och vidta eller förbereda de verkställighetsåtgärder som föranleds av uppdraget.

Arbetets bedrivande

Kommittén skall ta del av de internationella erfarenheter som finns när det gäller mångkulturella museer.

Arbetet skall bedrivas i kontakt med berörda myndigheter samt, så snart detta blir möjligt, med den museiledning som regeringen kommer att utse under år 1998.

Kommittén skall enligt regeringens närmare riktlinjer förhandla med Göteborgs kommun om villkoren för att föra över Etnografiska museet i Göteborg till statligt huvudmannaskap samt att eventuellt föra över de östasiatiska samlingarna vid Röhsska museet till den nya myndigheten. Lokalfrågorna skall beredas i samråd med Statens fastighetsverk och Göteborgs kommun. En utgångspunkt skall därvid tas i det regeringen anfört i proposition 1996/97:3 om arkitektur och formgivning. För avtal om lokalförhyrning gäller regeringens prövning enligt förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.

Personalfrågorna skall beredas i samråd med Arbetsgivarverket och berörda fackliga organisationer.

Kommittén skall i sitt arbete beakta regeringens generella direktiv om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (1992:50), om att pröva offentliga åtaganden (1994:23), om att redovisa jämställdhetspolitiska aspekter (1994:124) och om att redovisa konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (1996:49). Kommittén skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter samt genomföra förhandlingar i enlighet med lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Redovisning av uppdraget

Etapp 1 skall redovisas senast den 31 mars 1997 vad avser tidsplan och de delar som kräver riksdagsbeslut, i övrigt senast den 30 juni 1997. Etapp 2 skall redovisas senast den 31 januari 1998 och etapp 3 med kommitténs slutrapport senast den 15 oktober 1998.

Kommittén skall ha slutfört sitt arbete senast den 31 december 1998 och skall efter avgivande av slutrapporten endast fatta de verkställighetsbeslut som inte lämpligen kan anstå till dess att den nya myndigheten trätt i funktion.