Regeringens proposition
1996/97:96

ILO:s konvention och rekommendation om
arbetarskydd i gruvor m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 1997

Lena Hjelm-Wallén

Margareta Winberg

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Prop.

1996/97:96

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av Internationella
arbetskonferensen år 1995 antagna konventionen (nr 176) om arbetarskydd
i gruvor samt ett samma år antaget protokoll till 1947 års konvention
(nr 81) om arbetsinspektion. Genom propositionen informeras riksdagen
även om den av konferensen antagna rekommendationen (nr 183) om
arbetarskydd i gruvor.

1 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 96

Innehållsförteckning

Prop. 1996/97:96

1      Förslag till riksdagsbeslut ........................ 3

2     Inledning.................................... 3

3    Konventionen (nr 176) och rekommendationen (nr 183) om

arbetarskydd i gruvor ........................... 3

3.1   Bakgrund............................... 3

3.2   Konventionens och rekommendationens huvudsakliga

innehåll ................................ 6

3.3   Godkännande av konventionen ................ 8

4     1995 års protokoll till 1947 års konvention (nr 81) om

arbetsinspektion............................... 11

4.1   Bakgrund............................... 11

4.2   Protokollets huvudsakliga innehåll.............. 13

4.3   Godkännande av protokollet.................. 14

Bilaga 1 ILO:s konvention (nr 176) om arbetarskydd i gruvor

(Engelsk originalversion och svensk översättning) ... 17

Bilaga 2 ILO:s rekommendation (nr 183) om arbetarskydd i

gruvor

(Engelsk originalversion och svensk översättning) ... 33

Bilaga 3     1995 års protokoll till 1947 års konvention (nr 81) om

arbetsinspektion

(Engelsk originalversion och svensk översättning) ... 47

Bilaga 4 ILO:s konvention (nr 81) om arbetsinspektion

(Engelsk originalversion och svensk översättning ... 55

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 mars 1997 . . 74

1 Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 1996/97:96

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ILO:s konvention (nr 176)
om arbetarskydd i gruvor samt 1995 års protokoll till 1947 års konvention
(nr 81) om arbetsinspektion.

2   Inledning

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige
som medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling - Internationella arbetskonferensen -
sammanträder i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligt artikel
19 i organisationens stadga beträffande förslag, som förts upp på mötets
dagordning, besluta antingen om en internationell konvention, avsedd att
ratificeras av organisationens medlemmar, eller om en rekommendation,
avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den
bindande karaktär som en ratificerad konvention har. Om beslutet är av
mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, t.ex. då det
gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolution.

Inom högst arton månader efter att konferensens session avslutats skall
varje medlemsstat förelägga landets lagstiftande församling antagna
konventioner och rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder.
Varje medlemsstat har vidare skyldighet att underrätta Internationella
arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för att
uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har
vidtagits.

Internationella arbetskonferensens åttioandra möte hölls i Geneve den
6-23 juni 1995.

Arbetskonferensen antog en konvention (nr 176) och en rekommenda-
tion (nr 183) om arbetarskydd i gruvor. Dessutom antogs ett protokoll till
1947 års konvention (nr 81) om arbetsinspektion. Texterna på engelska
och svenska till de fyra instrumenten finns som bilagor 1-4.

3   Konventionen (nr 176) och rekommendationen
(nr 183) om arbetarskydd i gruvor

3.1 Bakgrund

Mer än 25 miljoner arbetstagare sysselsätts i gruvor runt om i världen.
Tillgänglig statistik visar att minst 15 000 av dem förlorar livet varje år
till följd av arbetsolyckor eller yrkessjukdomar. I vissa länder med
gruvdrift utgör antalet dödsolycker i gruvor mer än 60 % av samtliga
dödsfall till följd av industriolyckor.

Det kan konstateras att flera av ILO:s redan antagna konventioner på
arbetsmiljöområdet också gäller för verksamhet inom gruvindustrin. Bland

dessa bör särskilt nämnas 1960 års konvention (nr 115) om strålskydd, Prop. 1996/97:96
1963 års konvention (nr 119) om maskinskydd, 1977 års konvention
(nr 148) om luftföroreningar, buller och vibration, 1981 års konvention
(nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö, 1985 års konvention (nr 161)
om företagshälsovård, 1986 års konvention (nr 162) om säkerhet vid
användning av asbest, 1990 års konvention (nr 170) om säkerhet vid
användning av kemiska produkter i arbetslivet och 1993 års konvention
(nr 174) om förebyggande av storolyckor inom industrin, samtliga
konventioner ratificerade av Sverige.

De särskilda arbetsmiljörisker, som är förknippade med gruvarbete, har
genom åren fortlöpande behandlats och diskuterats av ILO. Diskussioner-
na har framför allt förts inom ILO:s industrikommitté för kolgruvor samt
av de tekniska trepartsmötena för gruvor (utom kolgruvor). Sex uppföran-
dekoder (codes of practice) har utarbetats, senast 1986 års handbok om
säkerhet och hälsa i kolgruvor och 1991 års handbok om säkerhet och
hälsa i dagbrott.

Krav på särskilda ILO-normer på gruvområdet har förts fram på olika
grunder. De generella ILO-instrumenten har inte befunnits tillräckliga för
gruvindustrins behov. En rad existerande ILO-instrument med direkt
tillämpning på arbete underjord har ansetts föråldrade och inte avpassade
till utvecklingen inom modem gruvindustri. Till de utmönstrade in-
strumenten kan räknas konventionen (nr 45) om arbete under jord
(kvinnor), antagen år 1935 - den svenska ratifikationen uppsagd år 1967
- samt konventionen (nr 123) om minimiålder (arbete under jord i
gruvor), antagen år 1965 och reviderad år 1973 genom konventionen
(nr 138) om minimiålder. Endast den sistnämnda har ratificerats av
Sverige.

Ett annat tungt vägande motiv som framförts för ett särskilt instrument
för gruvindustrin är behovet att komma till rätta med den allvarliga
olycksfalls- och dödsfalIsfrekvensen inom denna bransch. ILO:s bak-
grundsrapport skildrar gruvhanteringen som en i åtskilliga länder
synnerligen hälsofarlig och riskfylld verksamhet. Arbete under jord
utsätter arbetstagarna för alla länkbara fysikaliska, kemiska och tekniska
arbetsmiljörisker. En gruvarbetares arbetsmiljö kännetecknas bl.a. av hetta
och kyla, buller, vibrationer, fukt, dålig ventilation, ensidig och tung
arbetsbelastning, farliga ämnen, radioaktiva material, radongas, risk för
explosion och brand, fallande sten och bergras. De mest signifikanta
långsiktiga hälsoeffekterna av gruvarbete är hörselskador, silikos,
pneumokonios, asbestos och lungcancer.

ILO:s styrelsebeslut i november 1992 att föra upp frågan om arbetar-
skydd i gruvor som ett nytt tekniskt ämne på Internationella arbetskon-
ferensens dagordning var en direkt uppföljning av en resolution (nr 30),
antagen av det femte tekniska trepartsmötet för gruvor (utom kolgruvor)
i april 1990. Inför förstaårsdiskussionen år 1994 utarbetade Internationella
arbetsbyrån en underlagsrapport, åtföljd av ett frågeformulär, som
medlemsländerna ombads besvara.

Mot bakgrund av gruvarbetets särskilda hälsorisker fann ILO-kommittén

i sitt yttrande infor förstaårsbehandlingen det välmotiverat med ett särskilt Prop. 1996/97:96
ILO-instrument i syfte att säkerställa ett tillfredsställande skydd för de
yrkesverksamma inom gruvindustrin. En eventuell konvention på området
borde emellertid enligt kommittén innehålla generellt utformade krav på
arbetsmiljöåtgärder. En alltför hög detaljeringsgrad skulle kunna inverka
ogynnsamt på möjligheten för ILO:s medlemsstater att ratificera en
framtida konvention.

Internationella arbetsbyrån hade i sin genomgång framhållit den
variationsrikedom och de olikheter i teknisk utvecklingsgrad som råder
inom gruvnäringen i skilda delar av världen. Kommittén ansåg att hänsyn
borde tas till dessa aspekter. En given utgångspunkt för arbetet med de
nya instrumenten borde vara det faktum att arbetet i världens gruvor är
organiserat på de mest skilda sätt och, inte minst, att de opererar under
skilda geologiska och klimatiska förhållanden.

Kommittén ansåg vidare att framtida instrument borde vara utformade
så att det klart framgår vilka skyldigheter, som skall åvila myndigheter,
resp, arbetsgivare och arbetstagare. Konventionen borde innehålla en
bestämmelse som tydligt anger ett samverkansansvar mellan arbetsmark-
nadens parter i arbetsmiljöfrågor på gruvområdet.

I det förslag till konvention, kompletterad med en rekommendation, som
efter det första årets diskussioner remitterades av Arbetsbyrån hade dessa
synpunkter i stort beaktats. Kommittén fann att även vissa andra förslag,
som den framfört i sitt första yttrande, hade inarbetats i konventionsför-
slaget. Det gällde bl.a. arbetsgivarens undersökningsansvaroch arbetsgiva-
rens ansvar för förebyggande av brand- och explosionsrisker, dubbla
utrymningsvägar och adekvat ventilering av gruvan.

Såväl första- som andraårsdiskussionen inleddes med att arbetsgivar-
och arbetstagargruppema uttalade stor enighet om ämnets vikt och
betydelse samtidigt som de markerade olika uppfattningar om vilken
omfattning de nya instrumenten borde ha. Arbetsgivarna framhöll vikten
av att ta hänsyn till ekonomiska realiteter samt att det är arbetsgivarna
som har det primära ansvaret för hälsa och säkerhet. Deras ändringsför-
slag handlade ofta om att få mer generella och i vissa fall mer urvattnade
skrivningar.

Arbetstagarna påminde om det stora antal dödsfall och allvarliga
olyckor som inträffar inom gruvindustrin och önskade att konventionen
skulle innehålla omfattande säkerhetskrav. De önskade få in fler detaljer
i konventionstexten, dvs. göra den mer preciserad. Arbetstagarna menade
att det också fanns ett behov att skydda gruvarbetarnas rättigheter i andra
avseenden och att eliminera barnarbete. De tog sålunda även upp frågor
som anställningsskydd, lönefrågor, arbetstid och tillgång till gratis
sjukvård i samband med inträffad olycka.

Samtliga regeringsrepresentanter uttryckte betydelsen av att nya
instrument på gruvområdet togs fram. Deras ändringsförslag handlade
såväl om förtydliganden som om mer generella skrivningar för att
möjliggöra ratificering av konventionen. Från svensk sida framfördes
betydelsen av att instrumenten blev så generella att olika lösningar kan

inrymmas. Som exempel nämndes tillämpningen av räddningskammare i Prop. 1996/97:96
Sverige.

Arbetet i konferensutskottet präglades av stor samarbetsvilja mellan de
olika grupperna och utgick från målsättningen att uppnå enhällighet. Av
206 framlagda ändringsförslag under förstaårsdiskussionen och 168 under
andraårsdiskussionen gick endast åtta resp, tre till omröstning. Övriga
kunde avgöras genom enhälliga beslut.

Den svenske regeringsrepresentanten deltog under förstaårsdiskussionen
år 1994 i förberedande möten med den s.k. IMEC-gruppen (Industrial
Market Economy Countries) medan de tolv EU-ländema höll egna
samråd. År 1995 deltog Sverige som ett av de 15 länderna i EU:s samråd.
Inom EU gäller ett EG-direktiv om minimikrav för arbetsmiljön i
mineralutvinningsindustrin vid arbete ovan och under jord (rådsdirektiv
92/104/EEC).

Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog Internationella arbetskonferensen
år 1995 konventionen (nr 176) och rekommendationen (nr 183) om
arbetarskydd i gruvor. Konventionen antogs med röstsiffrorna 378 för, 9
emot och 34 nedlagda. Rekommendationen antogs med 377 för, 6 emot
och 26 nedlagda. Av de svenska ombuden röstade såväl regerings- som
arbetsgivar- och arbetstagarrepresentantema för både konventionen och
rekommendationen.

3.2 Konventionens och rekommendationens huvudsakliga
innehåll

I preambeln till konventionen nr 176 erinras om att en rad andra
ILO-konventioner och -rekommendationer är relevanta för arbetarskyddet
inom gruvindustrin. Det framhålls att varje dödsolycka, skada eller ohälsa
som kan drabba arbetstagarna eller allmänheten och varje form av
miljöförstöring som kan orsakas av gruvdrift bör förhindras. Behovet av
internationellt samarbete, särskilt mellan ILO, WEIO och IAEA, betonas
och det erinras om de regelböcker som dessa organisationer publicerat.

Konventionens operativa del är uppdelad i fyra avsnitt under rubrikerna
Definitioner, Tillämpningsområde och tillämpningsmetoder, Förebyggande
åtgärder och skyddsåtgärder samt Genomförande, och består av totalt 16
artiklar.

Definitioner

Med gruvor menas plats i dagen eller under jord, där prospektering efter
mineral, utvinning av mineral eller beredning av brutet material före-
kommer, samt samtliga maskiner, utrustning, installationer, byggnader,
väg- och vattenanläggningar som används i samband med dessa verksam-
heter. Olje- och gasutvinning är uttryckligen undantagna.

Arbetsgivare är varje fysisk eller juridisk person som sysselsätter Prop. 1996/97:96
arbetstagare i en gruva, samt efter omständigheterna den som driver
gruva, huvudentreprenör, entreprenör eller underentreprenör.

Tillämpningsområde och tillämpningsmetoder

Konventionen äger tillämpning på alla gruvor. En medlemsstat kan, efter
samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, undanta
från tillämpningen av konventionen eller några av dess bestämmelser
vissa kategorier av gruvor för vilka motsvarande skydd är tillgodosett. Om
undantaget utnyttjas, skall behörig myndighet i samråd med nämnda
organisationer upprätta planer för att successivt inkludera samtliga gruvor.

Varje medlemsstat skall formulera, genomföra och periodvis se över den
nationella politiken för arbetarskyddet i gruvor. De nationella lagarna och
förordningarna skall föreskriva åtgärder för att garantera konventionens
tillämpning. Behörig myndighet bör som komplement därtill utfärda
tekniska föreskrifter, riktlinjer etc.

Lagarna och förordningarna skall innehålla föreskrifter om tillsyn av
arbetarskyddet i gruvor, inspektion, rutiner för rapportering och undersök-
ning av olyckor, insamling och publicering av statistik över olyckor och
yrkessjukdomar, befogenhet för den behöriga myndigheten att vid brister
i arbetsmiljön avbryta eller begränsa verksamheten samt om metoder för
att tillförsäkra arbetstagarna information och delaktighet i frågor som rör
säkerheten på arbetsplatsen. Tillverkning, förvaring, transport och
användning av sprängmedel skafl ombesörjas av behöriga personer eller
under deras direkta övervakning. Föreskrifterna skall innehålla krav på
räddningstjänst, första hjälpen och sjukvårdsutrustning samt lämpliga
andningsapparater. De skall ange skyddsåtgärder för att säkra utbrutna
gruvområden och de krav som skall gälla för säker förvaring, transport
och omhändertagande av farliga ämnen liksom farligt avfall som används
i eller uppstått till följd av gruvdriften. De skall ange krav på tillfredsstäl-
lande sanitära inrättningar och personalutrymmen. Den arbetsgivare som
är ansvarig för gruvan skall åläggas upprätta brytningsplaner före
driftstart, uppdatera dem och hålla dem tillgängliga på gruvområdet.

Förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder i gruvan

Under denna rubrik preciseras i sju artiklar arbetsgivarens ansvar och i två
artiklar arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter.

Arbetsgivare skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att avlägsna eller
minimera arbetsmiljörisker i gruvor under deras ansvar och i den mån
risker kvarstår tillhandahålla personlig skyddsutrustning. De skall bl.a. vid
allvarlig fara se till att verksamheten stoppas och att arbetstagarna
evakueras till säker plats. De skall utarbeta en beredskapsplan för
nödsituationer. De skall informera arbetstagarna om de faror och
hälsorisker som arbetet innebär samt om lämpliga förebyggande åtgärder

och skyddsåtgärder. De skall se till att arbetstagarna far lämplig utbildning Prop. 1996/97:96
for sina arbetsuppgifter och tydliga instruktioner om arbetarskydd. De
skall svara för övervakning och kontroll av varje skift och se till att det
är känt vilka personer som befinner sig underjord samt var de uppehåller
sig. De skall undersöka alla olyckor och allvarliga tillbud och upprätta
rapport om dem till behörig myndighet. De skall tillhandahålla hälsokon-
troller av arbetstagare utsatta för arbetsskaderisker förknippade med
gruvarbete. När flera arbetsgivare är verksamma i samma gruva skall den
som ansvarar för gruvan ha ett samordningsansvar för erforderliga arbets-
miljöåtgärder, vilket dock inte undantar övriga arbetsgivare från ansvar.

Arbetstagarna skall ha rätt att rapportera om olyckor, tillbud och faror
till arbetsgivaren och till behörig myndighet samt att begära inspektion.
De skall ha rätt att känna till och bli informerade om de faror på
arbetsplatsen som kan påverka deras säkerhet och hälsa. De skall ha rätt
att avlägsna sig från varje plats i gruvan då det finns skälig anledning att
tro att allvarlig fara uppstått för deras säkerhet och hälsa. De skall
kollektivt kunna välja skyddsombud med rätt att representera dem i frågor
som rör arbetsmiljön och delta i inspektioner som utförs av arbetsgivaren
och behörig myndighet. Arbetstagarna skall vara skyldiga att rätta sig
efter föreskrivna skyddsregler.

Åtgärder skall vidtas i syfte att främja samarbete mellan arbetsgivare
och arbetstagare och deras representanter i syfte att främja arbetsmiljön
i gruvor.

Genomförande

Slutligen innehåller konventionen bestämmelser om påföljder och andra
åtgärder för att säkerställa effektiv tillämpning av konventionen samt
inrättandet av lämplig inspektion.

Rekommendationen

Rekommendationen innehåller i 33 punkter detaljerade råd för tillämp-
ningen av konventionen.

3.3 Godkännande av konventionen

Regeringes förslag: Riksdagen godkänner konventionen (nr 176)
om arbetarskydd i gruvor

ILO-kommitténs förslag: Ärendet har enligt bestämmelserna i
ILO-konventionen (nr 144) om samråd på trepartsbasis för att främja
genomförandet av ILO:s normer remitterats till ILO-kommittén som i sin

tur inhämtat yttranden från Arbetarskyddsstyrelsen, Sveriges geologiska Prop. 1996/97:96
undersökning, Elsäkerhetsverket, Statens strålskyddsinstitut, Räddnings-
verket, Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Gruvföreningen, Lands-
organisationen i Sverige, Tjänstemännens Centralorganisation och
Sveriges Akademikers Centralorganisation.

ILO-kommittén förordar en ratifikation av konventionen.

Remissinstanserna: Inte någon remissinstans har funnit att det
föreligger hinder mot en svensk ratifikation av konventionen nr 176 eller
att rekommendationen skulle föranleda att några särskilda åtgärder
behöver vidtas i Sverige.

Bergmästaren i södra distriktet har, med hänvisning till konventionens
artikel 5.5, famhållit att minerallagen uttryckligen borde föreskriva att
innan en brytning påbörjas skall brytningsplanema redovisas för berg-
mästaren. Samtidigt påpekas att Arbetarskyddsstyrelsen är den instans som
kan avgöra om detta medför att ev. ratifikationshinder föreligger. ILO-
kommittén finner kravet på brytningsplaner tillgodosett i Arbetarskydds-
styrelsens föreskrift om bergarbete (AFS 1986:17).

En sammanställning av remissyttrandena finns att tillgå i Arbets-
marknadsdepartementet (dnr A95/5359/AL).

Skälen för regeringens förslag: År 1995 bröts och behandlades malm
vid 21 arbetsställen i Sverige. Antalet anställda vid dessa uppgick till
knappt fem tusen personer.

Gruvdriften bedrivs främst i Norrbotten (LKAB) och Västerbotten
(Boliden) samt i mindre omfattning i Bergslagsområdet (Ammeberg) i
Mellansverige. De metaller som utvanns under 1995 var i huvudsak järn,
där Sveriges andel av Västeuropas produktion uppgick till 72,3 %, koppar
(33,1 %), bly (41,9 %), zink (27,4 %), guld (27,8 %) och silver (43,4 %).

De i drift varande gruvorna präglas av hög mekaniseringsgrad och
moderna brytnings- och anrikningsmetoder. Storskalighet och rationell
arbetsorganisation har medfört en betydande produktivitetsutveckling.
Under år 1990 producerades 22 862 ton berg per kollektivanställd, fem
år senare 39 481 ton, vilket ger en produktivitetsökning på ca 73 %.

Den bild av gruvarbetet och dess risker, som frammanades i ILO s
bakgrundsrapport, stämmer överens med bl.a. de undersökningar som
gjorts inom ramen för arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp
(SOU 1990:149). Gruvarbetare tillhör även i Sverige en yrkesgrupp, som
har en förhöjd dödsrisk och oftare än andra utsätts för allvarliga olyckor
och besvär i rörelseorganen, bl.a. i form av belastningsskador. Risken för
lungcancer är förhållandevis hög bland sysselsatta inom gruvindustrin.

Grundläggande regler för arbetsmiljöns utformning finns i arbets-
miljölagen (1977:1160) och vissa kompletterande regler i arbets-
miljöförordningen (1977:1166). Bestämmelser om yrkesinspektion finns
i 7 kap. arbetsmiljölagen. I 7 kap. 1 § anges att tillsyn över efterlevnaden
av lagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utövas av
Arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess överinseende och ledning av
Yrkesinspektionen. Reglerna i arbetsmiljölagen ger ramen för Arbetar-
skyddsstyrelsens föreskrifter som mer i detalj anger krav och skyldigheter

beträffande arbetsmiljön. De utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens Prop. 1996/97:96
parter.

De frågor som behandlas i konventionen nr 176 och rekommendationen
nr 183 regleras i följande av Arbetarskyddsstyrelsen utfärdade föreskrifter
samt anvisningshäfte:

AFS 1980:11 Åtgäder mot luftföroreningar

(ändrad genom AFS 1993:7)

AFS 1983:6 Arbetsställningar och arbetsrörelser

(ändrad genom AFS 1993:38)

AFS 1984:14 Första hjälpen

AFS 1986:14 Sprängarbete (ändrad genom AFS 1994:17)

AFS 1986:17 Bergarbete (ändrad genom AFS 1994:33)

AFS 1992:1 Personalutrymmen (ändrad genom AFS 1993:6)

AFS 1992:10 Buller

AFS 1993:3 Arbete i slutet utrymme

AFS 1993:5 Ventilation och luftkvalitet

AFS 1993:36 Användning av arbetsutrustning

AFS 1993:56 Utrymning

AFS 1994:32 Gravida och ammande arbetstagare

AFS 1994:47 Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser

AFS 1994:48 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar

AFS 1994:49 Uförande av personlig skyddsutrustning

AFS 1996:6 Intemkontroll av arbetsmiljön

Arbetarskyddsstyrelsens anvisning nr 14, Gruvhissanvisningar.

Även gruvlagstiftningen inrymmer aspekter av betydelse ur arbetarskydds-
synpunkt. Tillsyn av minerallagen (1991:45) vad gäller undersökning och
bearbetning av vissa mineralfyndigheter är i första hand en uppgift för
Sveriges geologiska undersökning och bergmästarna.

De gruvor som för närvarande är i drift i Sverige har inte explosions-
farlig miljö som fallet är i t.ex. kolgruvor. De svenska elsäkerhetsföre-
skriftema särbehandlar därför inte gruvor i fråga om utförande och skötsel
av elanläggningar. De i konventionen ställda kraven rörande tekniska
säkerhetsfrågor på elområdet täcks av lagen (1902:71 s.l) innefattande
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, senast ändrad genom SFS
1995:1140, samt i Elsäkerhetsverkets författningssamling (ELSÄK-FS
1996:1) förtecknade förordningar och föreskrifter. I anslutning till
konventionens artikel 14 om arbetstagares skyldighet att iaktta föreskrivna
skyddsregler åberopas förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel.
Elsäkerhetsverket utövar tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar.

Konventionens krav på räddningstjänst (art. 5.4) tillgodoses även genom
räddningstjänstlagen (1986:1102), särskilt 41 och 43 §§.

Regeringen konstaterar att den konvention om arbetarskydd i gruvor
som antogs av Internationella arbetskonferensen år 1995 fick en bred
anslutning av samtliga tre parter. Remissinstanserna har inte funnit några
hinder för en svensk ratifikation av konventionen nr 176. Regeringen gör
ingen annan bedömning och föreslår därför en ratifikation av kon-

10

ventionen. Enligt regeringens uppfattning är konventionen nr 176 och den Prop. 1996/97:96
kompletterande rekommendationen nr 183 viktiga instrument i det
pågående internationella arbetet för att främja arbetarskyddet i gruvor.
Rekommendationen föranleder enligt regeringens mening ingen ytterligare
åtgärd.

4    1995 års protokoll till 1947 års konvention

(nr 81) om arbetsinspektion

4.1 Bakgrund

ILO har genom åren antagit en rad konventioner och rekommendationer
på arbetarskydds- och arbetsmiljöområdet. I allmänhet stadgas i dessa att
en medlemsstat som ratificerar en konvention skall förbinda sig att vidta
lämpliga åtgärder för kontroll av att instrumentens bestämmelser efterlevs.
I vissa konventioner krävs att man förbinder sig att upprätthålla eller
försäkra sig om att det finns ett inspektionssystem som tryggar en effektiv
tillämpning av bestämmelserna. I ett par av ILO antagna instrument har
närmare fastställts hur ett inspektionssystem bör vara uppbyggt, dess
uppgifter, åligganden m.m.

Redan i Versaillesfördraget år 1919, varigenom ILO grundades, betonas
vikten av ett inspektionssystem som garanterar genomförandet av en
lagstiftning som syftar till att skydda de anställda. Ett av de instrument
som antogs på den första Internationella arbetskonferensen samma år var
rekommendationen (nr 5) om inrättande av en offentlig hälsovårdsmyndig-
het. Fyra år senare antog konferensen rekommendationen (nr 20) om
arbetsinspektion, föregångare till den år 1947 antagna konventionen nr 81.

År 1969 antog arbetskonferensen en konvention (nr 129) och en
rekommendation (nr 133) om yrkesinspektion inom jordbruket.

Konventionen (nr 81) om arbetsinspektion inom industri och handel
tillkom år 1947. Konventionen består av två delar, vilka behandlar
arbetsinspektionen inom industri respektive handel. Den är utformad så
att i stort sett samma bestämmelser skall kunna tillämpas på såväl industri
som handel och så att det vid ratificering ges möjlighet att utesluta den
del av konventionen som berör handeln. En sådan möjlighet föreligger
däremot inte beträffande den del som gäller industrin. Denna uppdelning
motiverades av en önskan att konventionen skulle fa vidsträckt anslutning.
Två skilda konventioner för industri och handel å andra sidan kunde
uppfattas som en anmodan att inrätta skilda inspektionsorgan för nämnda
områden.

Konventionen äger tillämpning på alla arbetsställen inom industrin,
beträffande vilka arbetsinspektörer har att övervaka efterlevnaden av
bestämmelser rörande arbetsförhållanden och skydd för arbetstagare under
arbetet. Från konventionens tillämpning kan genom nationell lagstiftning
undantas gruv- och transportföretag (art. 1-2). Artikel 3-21 upptar

11

arbetsinspektionens uppgifter och organisation. I avdelningen for Prop. 1996/97:96
arbetsinspektion inom handeln (art. 22-24) hänvisas till i stort sett
samtliga bestämmelser som upptas i konventionen rörande arbetsin-
spektion inom industrin.

Konventionen nr 81 kompletteras av två rekommendationer (nr 81 och
nr 82) om arbetsinspektion resp, arbetsinspektion vid gruv- och transport-
företag.

1947 års instrument förelädes riksdagen genom prop. 1948:189 varefter
Sverige ratificerade konventionen nr 81 år 1949 (prop. 1949:162) efter
vissa ändringar i arbetarskyddslagen. Konventionen har vunnit stor
anslutning. Den har ratificerats av 118 av ILO:s 174 medlemsstater. Av
dessa har 18 gjort undantag för del II om arbetsinspektion inom handeln.
Samtliga EU-länder har ratificerat konventionen. Irland och Storbritannien
har gjort undantag för del II.

ILO:s styrelse har fäst stor betydelse vid frågan om arbetsinspektion och
har fem gånger valt ut detta ämne för s.k. allmän rapportering av samtliga
medlemsstater som underlag för rapporter utarbetade av ILO:s expert-
kommitté för tillämpning av konventioner och rekommendationer, år
1951, 1957, 1966, 1969 och 1985. Även i sina ordinarie rapporter till
Internationella arbetskonferensen har Expertkommittén ägnat särskild
uppmärksamhet åt konventionerna om arbetsinspektion.

ILO:s styrelse har också beslutat att fr.o.m. år 1996 skall medlemslän-
derna rapportera om tillämpningen av ratificerade konventioner vart femte
år. Beträffande tio konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter
m.m. skall rapport dock lämnas vartannat år. Bland de tio konventionerna
återfinns konventionerna nr 81 och nr 129.

Expertkommittén har efterlyst bestämmelser också för den offentliga
sektorn. En rad expertmöten för olika kategorier av offentliganställda har
under årens lopp gjort motsvarande uttalanden. Det har påpekats att i de
flesta länder äger arbetsmiljölagstiftningen tillämpning på den offentliga
sektorn men i många länder saknas system för yrkesinspektion för att
garantera efterlevnaden inom denna sektor. Samtidigt kan konstateras att
anställda inom den offentliga sektorn möter samma risker i arbetsmiljön
som anställda i motsvarande privata verksamhet, i många fall även
särskilda eller unika risker såsom inom brand- eller polisväsendet,
vårdsektorn etc. Sverige har i dessa diskussioner, tillsammans med övriga
nordiska länder, åberopats som exempel på länder där yrkesinspektion
finns även inom dessa områden.

Stöd för en utvidgning av tillämpningsområdet för konventionen nr 81
har också kunnat hämtas i 1981 års konvention (nr 155) om arbetarskydd
och arbetsmiljö. Den är tillämplig på alla områden av arbetsmarknaden
(art. 1), vilket definieras som "alla de verksamheter inom vilka arbets-
tagare är anställda, offentlig förvaltning inräknat" (art. 3). I konventionens
artikel 9 föreskrivs att tillsynen över tillämpningen av lagar och före-
skrifter beträffande arbetarskydd och arbetsmiljö skall säkerställas genom
ett tillfredsställande och lämpligt inspektionssystem.

ILO:s styrelse beslöt i november 1993 att föra upp ämnet "utsträckning

12

av konventionen (nr 81) om arbetsinspektion (industri och handel) till att Prop. 1996/97:96
omfatta verksamhet inom den icke kommersiella tjänstesektorn" på
dagordningen för 1995 års arbetskonferens. Syftet var inte att revidera
själva konventionen nr 81 men att genom ett tilläggsprotokoll och/eller en
rekommendation utvidga tillämpningsområdet för konventionen till att
omfatta även den offentliga tjänstesektorn. Inför konferensdiskussionen år
1995 utarbetade Internationella arbetsbyrån en underlagsrapport, åtföljd
av ett frågeformulär, som medlemsstaterna ombads besvara.

ILO-kommittén tillstyrkte i sitt svar på rapporten den föreslagna
utvidgningen av konventionens tillämpningsområde och att den fick
formen av ett tilläggsprotokoll.

Efter en utskottsdebatt, där det inte rådde många motsättningar mellan
de tre parterna, antog konferensen ett protokoll till konventionen (nr 81)
om arbetsinspektion. Protokollet antogs med röstsiffrorna 330 för, 7 emot
och 62 nedlagda. Av de svenska ombuden röstade såväl regerings-,
arbetstagar- som arbetsgivarrepresentanterna för protokollet.

4.2 Protokollets huvudsakliga innehåll

I protokollet erinras inledningsvis om att 1947 års konvention (nr 81) om
arbetsinspektion äger tillämpning endast på arbetsplatser inom industrin
och handeln, att 1969 års konvention (nr 129) om yrkesinspektion
(jordbruk) äger tillämpning på såväl kommersiell som icke kommersiell
verksamhet inom den sektorn samt att 1981 års konvention (nr 155) om
arbetarskydd och arbetsmiljö äger tillämpning på alla grenar av ekono-
misk verksamhet, inkl, offentlig tjänst. Det konstateras att anställda inom
offentlig sektor utsätts för risker i arbetsmiljön och att det finns ett behov
av en effektiv och opartisk yrkesinspektion även för denna sektor.

Protokollets operativa del omfattar sex artiklar.

Varje medlemsstat som ratificerar protokollet förbinder sig att tillämpa
konventionens (nr 81) bestämmelser även på verksamhet inom den icke
kommersiella tjänstesektorn (artikel 1). I artikel 2 medges att en
medlemsstat utesluter från tillämpningen viss verksamhet såsom väsentlig
statlig förvaltning, försvarsmakten, polisväsendet och annan offentlig
säkerhetsorganisation samt fangelseväsendet. Ett sådant undantag skall
anmälas till ILO i samband med ratifikationen och föregås av samråd med
arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. Protokollets bestämmel-
ser skall tillämpas genom lagstiftning eller föreskrifter eller på annat sätt
i enlighet med nationell praxis (artikel 3). Artikel 4 ger utrymme för
särskilda regler som begränsar yrkesinspektörers befogenheter vid
inspektion av sådan verksamhet som nämns under artikel 2. I artikel 5
medges särskilda rutiner för inspektionen av brandväsendet och annan
räddningstjänst. Artikel 6 föreskriver att yrkesinspektionen skall kunna ge
råd om åtgärder för att minimera riskerna under utbildning för riskfyllt
arbete.

13

4.3 Godkännande av protokollet

Prop. 1996/97:96

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner 1995 års protokoll till
konventionen (nr 81) om arbetsinspektion.

ILO-kommitténs förslag: Även detta ärende har enligt bestämmelserna
i ILO:s konvention (nr 144) om samråd på trepartsbasis remitterats till
ILO-kommittén, som i sin tur har inhämtat yttranden från Arbetarskydds-
styrelsen, Svenska Arbetsgivareföreningen, Arbetsgivarverket, Svenska
Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige,
Tjänstemännens Centralorganisation och Sveriges Akademikers Centralor-
ganisation.

Med stöd av samtliga remissinstanser finner ILO-kommittén att det inte
finns något som hindrar en svensk ratifikation av 1995 års protokoll till
konventionen nr 81, varigenom konventionens tillämpningsområde
utsträcks att gälla den icke kommersiella tjänstesektorn.

Kommittén förordar en svensk ratifikation.

Remissinstanserna: Inte någon remissinstans har funnit att det
föreligger hinder mot en svensk ratifikation av protokollet eller att pro-
tokollet skulle föranleda några särskilda åtgärder. En sammanställning av
remissyttrandena finns att tillgå i Arbetsmarknadsdepartementet (dnr
A95/5359/AL).

Skälen for regeringens förslag: I Sverige omfattar yrkesinspektionens
tillsynsområde sedan lång tid såväl stat som kommun. Lagbestämmelser
om yrkesinspektion finns i 7 kap. arbetsmiljölagen (AML). I 7 kap. 1 §
anges att tillsyn över efterlevnaden av lagen och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter utövas av Arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess
överinseende och ledning, av Yrkesinspektionen.

Enligt 1 kap. 2 § första stycket AML gäller lagen, med de inskränk-
ningar som anges i 4 §, varje verksamhet i vilken arbetstagare utför aibete
för arbetsgivares räkning.

De i 1 kap. 4 § angivna undantagen berör endast fartygsarbete som
avser andra fartyg än örlogsfartyg, samt arbete som utförs i arbetsgivarens
hushåll av den som har fyllt 18 år.

I 7 kap. 1 § andra stycket AML anges att "såvitt avser örlogsfartyg
utövas tillsynen dock av Sjöfartsverket". Några andra undantag från
Yrkesinspektionens tillsyn av AML har lagen inte gjort. Yrkesinspektio-
nen har även tillsyn av arbetsmiljön vid arbete i arbetsgivarens hushåll -
detta enligt lagen om arbetstid i husligt arbete.

Yrkesinspektionen har sålunda inget tillsynsansvar ifråga om fartygs-
arbete, vare sig på örlogsfartyg eller civila fartyg. I fråga om örlogsfartyg
utövas tillsynen av Sjöfartsverket i samverkan med Försvarsmakten. Detta
gäller både beträffande militär och annan personal. För annat fartygsarbete
än på örlogsfartyg gäller fartygssäkerhetslagen (1988:49). I fråga om

14

civila fartyg som ägs eller brukas av svenska staten utövas tillsynen av Prop. 1996/97:96
den myndighet som förvaltar fartyget, om detta används för annat
ändamål än att i allmän trafik befordra passagerare eller gods (10 kap. 2
§ fartygssäkerhetslagen). Här avses t.ex. Fiskeriverket, Kustbevakningen,
Rikspolisstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Den myndighet som
förvaltar fartyget skall samråda med Sjöfartsverket.

Regeringen har uppfattat att den kommersiella sjöfarten inte omfattas
av vare sig konventionen nr 81 eller protokollet. För denna verksamhet
har ILO antagit rekommendationen (nr 28) om inspektion av sjöfolks
arbetsförhållanden, vilken genom beslut av Internationella arbetskon-
ferensen så sent som i oktober 1996 ersatts av en ny konvention (nr 178)
och rekommendation (nr 185) om tillsyn av sjöfolks arbets- och levnads-
förhållanden.

Arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat interna regler för Yrkesinspektio-
nens tillsyn inom försvarsmakten i tjänstemeddelandet T 1979:1.
Bestämmelserna gäller olika sekretessfrågor på området. Regeringen
finner att sådana begränsningar i handläggningsrutinema är förenliga med
de särskilda åtgärder som förutses i protokollets artikel 4.

I övrigt har Arbetarskyddsstyrelsen i tjänstemeddelandet 5/94 Grund-
läggande regler för inspektion utfärdat interna regler för Yrkesinspektio-
nens arbete med bl.a. förberedelse, genomförande och uppföljning av
inspektioner. Tjänstemeddelandet gäller även i fråga om offentlig
verksamhet.

Enligt 30 § instruktionen för Arbetarskydds verket är Yrkesinspektionens
uppgift bl.a. att se till att lagstiftningen inom dess tillsynsområde
efterlevs. Enligt verksamhetsprogrammet för Arbetarskyddsverket, Våra
mål 1997-99, skall Yrkesinspektionen kontrollera att ställda krav efterlevs
och att arbetsgivare och andra tar sitt ansvar för arbetsmiljön. Yrkesin-
spektionen skall satsa på de områden där behovet av tillsyn är störst. Det
betyder att man lägger tyngdpunkten på arbetsplatser med stora risker
eller många arbetsskador. Detta gäller även i samband med utbildning och
praktik.

Arbetsmiljölagen (AML) gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare
utför arbete för arbetsgivarens räkning - med nämnda två undantag. I
förarbetena till lagen (prop. 1976/77:149, s. 213 ff) görs dock den
principiella bedömningen att AML inte är tillämplig utanför landets
gränser. Det uttalas att i möjlig utsträckning bör arbetsmiljölagen
tillämpas vid svenska utlandsmyndigheter.

Yrkesinspektionen utövar inte tillsyn över Sveriges utrikesrepresenta-
tion. Sverige bör därför vid ratifikation av protokollet utnyttja den i artikel
2 förutsedda möjligheten att utesluta väsentlig statlig förvaltning från
protokollets tillämpningsområde och anmäla förbehåll för utrikesrepresen-
tationen.

Om ILO:s granskningsorgan med hänvisning till kravet på opartiskhet
skulle finna, att tillsynen enligt fartygssäkerhetslagen av fartyg, som ägs
eller brukas av svenska staten och som används för annat ändamål än att

15

i allmän trafik befordra passagerare eller gods, bör flyttas över till Prop. 1996/97:96
Sjöfartsverket från den myndighet som förvaltar fartyget, kan regeringen
utnyttja sitt bemyndigande i 10 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen för detta
ändamål. Tills vidare planeras dock inte någon sådan ändring.

16

Convention (No. 176) concerning
Safety and Health in Mines

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Geneva
by the Goveming Body of the In-
ternational Labour Office, and ha-
ving met in its Eighty-Second Ses-
sion on 6 June 1995, and

Noting the relevant International
Labour Conventions and Recom-
mendations and, in particular, the
Abolition of Forced Labour Con-
vention, 1957; the Radiation Pro-
tection Convention and Recommen-
dation, 1960, the Guarding of Ma-
chinery Convention and Recom-
mendation, 1963; the Employment
Injury Benefits Convention and
Recommendation, 1964; the Mini-
mum Age (Underground Work)
Convention and Recommendation,
1965; the Medical Examination of
Young Persons (Underground
Work) Convention, 1965; the Wor-
king Environment (Air Pollution,
Noise and Vibration) Convention
and Recommendation, 1977; the
Occupational Safety and Health
Convention and Recommendation,
1981; the Occupational Health
Services Convention and Recom-
mendation, 1985; the Asbestos
Convention and Recommendation,
1986; the Safety and Health in
Construction Convention and Re-
commendation, 1988; the Chemi-
cals Convention and Recommenda-
tion, 1990; and the Prevention of
Major Industrial Accidents Con-
vention and Recommendation,
1993, and

ILO:s konvention (nr 176) om
arbetarskydd i gruvor

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

Internationella arbetsorganisa-
tionens allmänna konferens,

som har sammankallats till Gene-
ve av styrelsen för Internationella
arbetsbyrån och samlats där den 6
juni 1995 till sitt åttioandra möte,

erinrar om relevanta internationel-
la konventioner och rekommenda-
tioner på arbetslivets område och
särskilt 1957 års konvention om
avskaffande av tvångsarbete, 1960
års konvention och rekommenda-
tion om strålskydd, 1963 års kon-
vention och rekommendation om
maskinskydd, 1964 års konvention
och rekommendation om förmåner
vid yrkesskada, 1965 års konven-
tion och rekommendation om mi-
nimiålder (arbete under jord i gru-
vor), 1965 års konvention om lä-
karundersökning av minderåriga
(arbete underjord i gruvor), 1977
års konvention och rekommenda-
tion om arbetsmiljön (luftförore-
ningar, buller och vibration), 1981
års konvention och rekommenda-
tion om arbetarskydd och arbets-
miljö, 1985 års konvention och
rekommendation om företagshäl-
sovård, 1986 års konvention och
rekommendation om säkerhet vid
användning av asbest, 1988 års
konvention och rekommendation
om säkerhet och hälsa vid bygg-
nads- och anläggningsarbete, 1990
års konvention och rekommenda-
tion om säkerhet vid användning av
kemiska produkter i arbetslivet
samt 1993 års konvention och re-
kommendation om förebyggande av
storolyckor inom industrin,

2 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 96

17

Considering that workers have a
need for, and a right to, informa-
tion, training and genuine consulta-
tion on and participation in the
preparation and implementation of
safety and health measures concer-
ning the hazards and risks they face
in the mining industry, and

Recognizing that it is desirable to
prevent any fatalities, injuries or ill
health affecting workers or mem-
bers of the public, or damage to the
environment arising from mining
operations, and

Having regard to the need for
cooperation between the Internatio-
nal Labour Organization, the World
Health Organization, the Internatio-
nal Atomic Energy Agency and
other relevant institutions and no-
ting the relevant instruments, codes
of practice, codes and guidelines
issued by these organizations, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to safety and health in mines,
which is the fourth item on the
agenda of the session, and

Having determined that these
proposals shall take the form of an
intemational Convention;

adopts this twenty-second day of
June of the year one thousand nine
hundred and ninety-five the follow-
ing Convention, which may be
cited as the Safety and Health in
Mines Convention, 1995:

beaktar arbetstagarnas behov av
och rätt till information, utbildning
samt effektivt samråd om och del-
tagande i förberedandet och genom-
förandet av arbetarskyddsåtgärder
med avseende på de faror och ris-
ker de utsätts för inom gruvindu-
strin,

erkänner att det är önskvärt att
förhindra varje dödsolycka, skada
eller ohälsa som kan drabba arbets-
tagarna eller allmänheten eller mil-
jöförstöring som följer av gruvdrift,

tar hänsyn till behovet av samar-
bete mellan Internationella arbets-
organisationen, Världshälsoorgani-
sationen, Internationella atomener-
giorganet och andra behöriga in-
stitutioner och erinrar om de rele-
vanta instrument, uppförandekoder,
handböcker och riktlinjer som
publicerats av dessa organisationer,
har beslutat att anta vissa förslag
angående arbetarskydd i gruvor, en
fråga som utgör den fjärde punkten
på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av en internationell
konvention, och

antar denna den tjugoandra dagen
i juni månad nittonhundranittiofem
följande konvention, som kan kal-
las 1995 års konvention om arbe-
tarskydd i gruvor.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

Part I. Definitions

Article I

1. For the purpose of this Con-
vention, the term "mine" covers -

(a) surface or underground sites
where the following activities, in

Del I. Definitioner

Artikel 1

1. I denna konvention omfattar
uttrycket ”gruva”:

a) plats i dagen eller under jord
där särskilt följande verksamheter

18

particular, take place:

(i) exploration for minerals, ex-
cluding oil and gas, that involves
the mechanical disturbance of the
ground;

(ii) extraction of minerals, exclu-
ding oil and gas;

(iii)   preparation, including
crushing, grinding, concentration or
washing of the extracted material;
and

(b) all machinery, equipment,
appliances, plant, buildings and
civil engineering structures used in
conjunction with the activities re-
ferred to in (a) above.

2. For the purpose of this Con-
vention, the term "employer" me-
ans any physical or legal person
who employs one or more workers
in a mine and, as the context requi-
res, the operator, the principal con-
tractor, contractor or subcontractor.

äger rum:

i)   prospektering efter mineral,
med undantag av olja och gas, som
innebär mekanisk påverkan på mar-
ken;

ii)  utvinning av mineral, med
undantag av olja och gas;

iii) beredning av brutet material
såsom krossning, målning, anrik-
ning eller tvättning; samt

b) samtliga maskiner, utrustning,
redskap, installationer, byggnader
och väg- och vattenanläggningar
som används i samband med de
verksamheter som avses under a)
ovan.

2. I denna konvention avser ut-
trycket ”arbetsgivare” varje fysisk
eller juridisk person som syssel-
sätter en eller flera arbetstagare i en
gruva samt, då sammanhanget krä-
ver det, den som driver gruvan,
huvudentreprenören, entreprenören
eller underentreprenören.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

Part II. Scope and means of app-
lication

Article 2

1. This Convention applies to all
mines.

2. After consultations with the
most representative organizations
of employers and workers concer-
ned, the competent authority of a
Member which ratifies the Con-
vention:

(a) may exclude certain categories
of mines from the application of
the Convention, or certain provi-
sions thereof, if the overall protec-
tion afforded at these mines under
national law and practice is not
inferior to that which would result

Del II. Tillämpningsområde och
tillämpningsmetoder

Artikel 2

1. Denna konvention äger tillämp-
ning på alla gruvor.

2. Efter samråd med de mest rep-
resentativa organisationerna for
berörda arbetsgivare och arbetstaga-
re

a) kan behörig myndighet i en
medlemsstat som ratificerar kon-
ventionen undanta vissa kategorier
av gruvor från tillämpningen av
konventionen eller av vissa av dess
bestämmelser, om det allmänna
skyddet som erbjuds i dessa gruvor

19

from the full application of the
provisions of the Convention;

(b) shall, in the case of exclusion
of certain categories of mines pur-
suant to clause (a) above, make
plans for progressively covering all
mines.

3. A Member which ratifies the
Convention and avails itself of the
possibility afforded in paragraph
2(a) above shall indicate, in its
reports on the application of the
Convention submitted under artide
22 of the Constitution of the In-
ternational Labour Organization,
any particular category of mines
thus excluded and the reasons for
the exclusion.

enligt nationell lagstiftning och
praxis inte är sämre än vad som
skulle följa av en fullständig till-
lämpning av bestämmelserna i kon-
ventionen;

b) skall den behöriga myndighe-
ten, om undantag av vissa katego-
rier av gruvor görs enligt a) ovan,
upprätta planer for att samtliga
gruvor gradvis skall omfattas.

3. En medlemsstat som ratificerar
denna konvention och som utnyttjar
den möjlighet som erbjuds i punkt
2 a) ovan, skall i sina rapporter om
tillämpning av konventionen enligt
artikel 22 i Internationella arbets-
organisationens stadga ange varje
särskild kategori av gruvor som
undantagits och skälen för undanta-
get.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

Article 3

In the light of national conditions
and practice and after consultations
with the most representative orga-
nizations of employers and workers
concemed, the Member shall for-
mulate, carry out and periodically
review a coherent policy on safety
and health in mines, particularly
with regard to the measures to give
effect to the provisions of the Con-
vention.

Artide 4

1. The measures for ensuring app-
lication of the Convention shall be
prescribed by national laws and
regulations.

2. Where appropriate, these na-
tional laws and regulations shall be
supplemented by:

(a) technical standards, guidelines

Artikel 3

Med hänsyn till nationella forhål-
landen och praxis och efter samråd
med de mest representativa organi-
sationerna för berörda arbetsgivare
och arbetstagare skall medlemssta-
ten utforma, genomfora och med
jämna mellanrum se över en enhet-
lig politik for arbetarskydd i gru-
vor, särskilt med avseende på åt-
gärder för genomförande av kon-
ventionens bestämmelser.

Artikel 4

1. Åtgärder som skall trygga till-
lämpningen av konventionen skall
föreskrivas i nationella lagar och
forordningar.

2. När det är lämpligt skall dessa
nationella lagar och forordningar
suppleras med:

a) tekniska föreskrifter, riktlinjer

20

or codes of practice; or

(b) other means of application
consistent with national practice,

as identified by the competent
authority.

Article 5

1. National laws and regulations
pursuant to Article 4, paragraph 1,
shall designate the competent au-
thority that is to monitor and regu-
late the various aspects of safety
and health in mines.

2. Such national laws and regu-
lations shall provide for:

(a) the supervision of safety and
health in mines;

(b) the inspection of mines by
inspectors designated for the pur-
pose by the competent authority;

(c) the procedures for reporting
and investigating fatal and serious
accidents, dangerous occurrences
and mine disasters, each as defined
by national laws or regulations;

(d) the compilation and publica-
tion of statistics on accidents, oc-
cupational diseases and dangerous
occurrences, each as defined by
national laws or regulations;

(e) the power of the competent
authority to suspend or restrict
mining activities on safety and
health grounds until the condition
giving rise to the suspension or
restriction has been corrected; and

(f) the establishment of effective
procedures to ensure the implemen-
tation of the rights of workers and
their representatives to be consulted
on matters and to participate in
measures relating to safety and

eller uppförandekoder; eller

b) andra tillämpningsmetoder som
är förenliga med nationell praxis,
fastställda av behörig myndighet.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

Artikel 5

1. Nationella lagar och förordningar
enligt artikel 4.1 skall ange den
behöriga myndighet som skall
övervaka och reglera de olika
aspekterna av arbetarskyddet i gru-
vor.

2. Sådana nationella lagar och
förordningar skall innehålla före-
skrifter om:

a) tillsyn av arbetarskyddet i gru-
vor;

b) inspektion av gruvor av in-
spektörer som utsetts för detta än-
damål av den behöriga myndighe-
ten;

c) rutiner för rapportering om och
undersökning av dödsolyckor och
allvarliga olyckor, farliga tillbud
och katastrofer i gruvor såsom
dessa definierats i nationella lagar
eller förordningar;

d) insamling och publicering av
statistik över olycksfall, yrkes-
sjukdomar och farliga tillbud såsom
dessa definierats i nationella lagar
eller förordningar;

e) befogenhet för den behöriga
myndigheten att av arbetsmiljöskäl
avbryta eller begränsa gruvverk-
samhet tills dess att de förhållanden
som givit upphov till avbrottet eller
begränsningen har rättats till;

f) upprättande av effektiva rutiner
för att garantera arbetstagarnas och
deras representanters rättigheter att
bli konsulterade i frågor om och
delta i åtgärder rörande arbetsplat-
sens arbetsmiljöförhållanden.

21

health at the workplace.

3. Such national laws and regu-
lations shall provide that the ma-
nufacture, storage, transport and
use of explosives and initiating
devices at the mine shall be carried
out by or under the direct supervi-
sion of competent and authorized
persons.

4. Such national laws and regu-
lations shall specify:

(a) requirements relating to mine
rescue, first aid and appropriate
medical facilities;

(b) an obligation to provide and
maintain adequate self-rescue re-
spiratory devices for workers in
underground coal mines and, where
necessary, in other underground
mines;

(c) protective measures to secure
abandoned mine workings so as to
eliminate or minimize risks to safe-
ty and health;

(d) requirements for the safe sto-
rage, transportation and disposal of
hazardous substances used in the
mining process and waste produced
at the mine; and

(e) where appropriate, an obliga-
tion to supply sufficient sanitary
conveniences and facilities to wash,
change and eat, and to maintain
thern in hygienic condition.

5. Such national laws and regu-
lations shall provide that the em-
ployer in charge of the mine shall
ensure that appropriate plans of
workings are prepared before the
start of operation and, in the event
of any significant modification, that
such plans are brought up to date
periodically and kept available at
the mine site.

3. Sådana nationella lagar och
förordningar skall föreskriva att
tillverkning, förvaring, transport
och användning av sprängmedel
och tändmedel vid gruvan skall
verkställas av kompetenta och be-
höriga personer eller under deras
direkta övervakning.

4. Sådana nationella lagar och
förordningar skall specificera:

a) krav på räddningstjänst vid
gruvor, första hjälpen och lämplig
sj ukvårdsutrustning;

b) skyldighet att tillhandahålla
och underhålla lämpliga and-
ningsapparater för arbetstagare i
underjordiska kolgruvor och vid
behov även i andra underj ordsgru-
vor;

c) skyddsåtgärder för att säkra
utbrutna gruvområden med syftet
att eliminera eller reducera risker
förknippade med dessa;

d) krav avseende säker förvaring,
transport och säkert omhänderta-
gande av farliga ämnen liksom
farligt avfall som används i eller
uppstår till följd av gruvdriften;

e) då så är lämpligt, skyldighet att
tillhandahålla tillfredsställande sani-
tära inrättningar och bekvämlig-
heter för tvätt, ombyte och måltider
och att bibehålla dem i hygieniskt
tillfredsställande skick.

5. Sådana nationella lagar och
förordningar skall föreskriva att
den arbetsgivare som är ansvarig
för gruvan skall tillse att lämpliga
brytningsplaner utarbetas före drift-
start och att, för den händelse be-
tydande ändringar sker, sådana
planer uppdateras med jämna mel-
lanrum och hålls tillgängliga inom
gruvområdet.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

22

Part III. Preventive and protec-
tive measures at the mine

A. Responsibilities of employers

Article 6

In taking preventive and protective
measures under this Part of the
Convention, the employer shall
assess the risk and deal with it in
the following order of priority:

(a) eliminate the risk;

(b) control the risk at source;

(c) minimize the risk by means
that include the design of safe
work systems; and

(d) in so far as the risk remains,
provide for the use of personal
protective equipment, having regard
to what is reasonable, practicable
and feasible, and to good practice
and the exercise of due diligence.

Del III. Förebyggande åtgärder
och skyddsåtgärder vid gruvan

A. Arbetsgivares ansvar

Artikel 6

Då arbetsgivaren vidtar förebyg-
gande åtgärder och skyddsåtgärder
enligt denna del av konventionen
skall han bedöma faran och hantera
den i följande prioritetsordning:

a) undanröja faran;

b) begränsa faran vid källan;

c) minimera faran bland annat
genom att utforma säkra arbetssys-
tem;

d) i den mån faran kvarstår sörja
för att personlig skyddsutrustning
används, med hänsyn till vad som
är skäligt, praktiskt möjligt och
genomförbart samt till god praxis
och erforderlig aktsamhet.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

Article 7

Employers shall take all necessary
measures to eliminate or minimize
the risks to safety and health in
mines under their control, and in
particular:

(a) ensure that the mine is desig-
ned, constructed and provided with
electrical, mechanical and other
equipment, including a communica-
tion system, to provide conditions
for safe operation and a healthy
working environment;

(b) ensure that the mine is com-
missioned, operated, maintained
and decommissioned in such a way
that workers can perform the work
assigned to them without endange-
ring their safety and health or that
of other persons;

(c) take steps to maintain the
stability of the ground in areas to

Artikel 7

Arbetsgivare skall vidta alla nöd-
vändiga åtgärder för att avlägsna
eller minimera säkerhets- och häl-
soriskerna i gruvor under deras
ansvar, och särskilt:

a) se till att gruvan är planerad
och utformad och försedd med
elektrisk, mekanisk och annan ut-
rustning, inklusive kommunika-
tionssystem, så att säker verksam-
het och hälsosam arbetsmiljö kan
garanteras;

b) tillse att gruvan tas i drift, ex-
ploateras, underhålls och avvecklas
på sådant sätt att arbetstagarna kan
utföra sitt arbete utan fara för sin
eller andra personers hälsa och
säkerhet;

c) vidta åtgärder för att upprätt-
hålla stabiliteten i marken inom de

23

which persons have access in the
context of their work;

(d) whenever practicable, provide,
from every underground workplace,
two exits, each of which is connec-
ted to separate means of egress to
the surface;

(e) ensure the monitoring, as-
sessment and regular inspection of
the working environment to iden-
tify the various hazards to which
the workers may be exposed and to
assess their level of exposure;

(f) ensure adequate ventilation for
all underground workings to which
access is permitted;

(g) in respect of zones susceptible
to particular hazards, draw up and
implement an operating plan and
procedures to ensure a safe system
of work and the protection of wor-
kers;

(h) take measures and precautions
appropriate to the nature of a mine
operation to prevent, detect and
combat the start and spread of fires
and explosions; and

(i) ensure that when there is se-
rious danger to the safety and he-
alth of workers, operations are
stopped and workers are evacuated
to a safe location.

Article 8

The employer shall prepare an
emergency response plan, specific
to each mine, for reasonably fore-
seeable industrial and natural dis-
asters.

Article 9

Where workers are exposed to phy-
sical, Chemical or biological ha-

områden dit personer har tillträde i
samband med arbetet;

d) närhelst det går att genomföra
förse varje underjordisk arbetsplats
med två separata utrymningsvägar
som var och en har dagförbindelse;

e) ansvara för övervakning, utvär-
dering och regelbunden inspektion
av arbetsmiljön för att identifiera
de olika faror som arbetstagarna
kan vara utsatta för och uppskatta
graden av denna påverkan;

f) ansvara för lämplig ventilation
för alla underjordiska utrymmen dit
tillträde är tillåtet;

g) för de områden som är utsatta
för särskilda risker, utarbeta och
genomföra en verksamhetsplan
samt rutiner för att garantera en
säker arbetsorganisation och skydd
av arbetstagarna;

h) vidta åtgärder och försiktig-
hetsmått som är anpassade efter typ
av gruvdrift för att förhindra, upp-
täcka och bekämpa utbrott och
spridning av bränder och explosio-
ner;

i) se till att verksamheten stoppas
och arbetstagarna evakueras till en
säker plats, när arbetstagarnas sä-
kerhet och hälsa är allvarligt hota-
de.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

Artikel 8

Arbetsgivaren skall individuellt för
varje gruva utarbeta en beredskaps-
plan för sådana industri- och na-
turkatastrofer som rimligen kan
förutses.

Artikel 9

Då arbetstagarna är utsatta för fy-
siska, kemiska eller biologiska

24

zards, the employer shall:

(a) inform the workers, in a
comprehensible manner, of the
hazards associated with their work,
the health risks involved and rele-
vant preventive and protective mea-
sures;

(b) take appropriate measures to
eliminate or minimize the risks
resulting from exposure to those
hazards;

(c) where adequate protection
against risk of accident or injury to
health including exposure to adver-
se conditions cannot be ensured by
other means, provide and maintain
at no cost to the worker suitable
protective equipment, clothing as
necessary and other facilities defi-
ned by national laws or regulations;
and

(d) provide workers who have
suffered from an injury or illness at
the workplace with first aid, app-
ropriate transportation from the
workplace and access to appropria-
te medical facilities.

risker skall arbetsgivaren:

a) informera arbetstagarna på ett
tydligt sätt om de faror deras arbete
innebär, om de hälsorisker det
medför samt om lämpliga förebyg-
gande åtgärder och skyddsåtgärder;

b) vidta lämpliga åtgärder för att
avlägsna eller minimera de risker
som följer av att utsättas för dessa
faror;

c) då lämpligt skydd mot risk för
olyckor eller skador, inklusive på-
verkan av skadliga förhållanden,
inte kan garanteras med andra me-
del, utan kostnad för arbetstagaren
tillhandahålla och underhålla lämp-
lig skyddsutrustning, kläder vid
behov och andra hjälpmedel enligt
nationella lagar och förordningar;
samt

d) bestå arbetstagare som har
drabbats av skada eller sjukdom på
arbetsplatsen med första hjälpen,
lämplig transport från arbetsplatsen
liksom tillgång till erforderlig lä-
karvård.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

Article 10

The employer shall ensure that:

(a) adequate training and retrai-
ning programmes and comprehen-
sible instructions are provided for
workers, at no cost to them, on
safety and health matters as well as
on the work assigned;

(b) in accordance with national
laws and regulations, adequate
supervision and control are provid-
ed on each shift to secure the safe
operation of the mine;

(c) a system is established so that
the names of all persons who are
underground can be accurately
known at any time, as well as their

Artikel 10

Arbetsgivaren skall se till att:

a)  arbetstagarna utan kostnad
erhåller lämplig utbildning och
vidareutbildning samt tydliga in-
struktioner om arbetarskyddet lik-
som om de arbetsuppgifter som
tilldelats dem;

b) i överensstämmelse med na-
tionella lagar och förordningar,
lämplig övervakning och kontroll
utövas på varje skift för att trygga
en säker gruvdrift;

c) ett system upprättas så att
namnen på alla personer som be-
finner sig underjord när som helst
kan anges, liksom deras troliga

25

probable location;

(d) all accidents and dangerous
occurrences, as defined by national
laws or regulations, are investigated
and appropriate remedial action is
taken; and

(e) a report, as specified by na-
tional laws and regulations, is made
to the competent authority on acci-
dents and dangerous occurrences.

uppehållsplats;                     Prop. 1996/97:96

d) alla olyckor och allvarliga till- Bilaga 1
bud, såsom de definieras i na-
tionella lagar och förordningar,
undersöks och att lämpliga åtgärder

vidtas för att avhjälpa dem;

e) på sätt som anges i nationella
lagar och förordningar, en rapport
om olyckor och allvarliga tillbud
upprättas och tillställs behörig
myndighet.

Article 11

Artikel 11

On the basis of general principles
of occupational health and in ac-
cordance with national laws and
regulations, the employer shall
ensure the provision of regular
health surveillance of workers ex-
posed to occupational health ha-
zards specific to mining.

På grundval av vedertagna prin-
ciper om god arbetsmiljö och i
överensstämmelse med nationella
lagar och förordningar skall ar-
betsgivaren se till att regelbunden
hälsokontroll erbjuds arbetstagare
som är utsatta för yrkesskaderisker
förknippade med gruvarbete.

Article 12

Artikel 12

Whenever two or more employers
undertake activities at the same
mine, the employer in charge of the
mine shall coordinate the imple-
mentation of all measures concer-
ning the safety and health of wor-
kers and shall be held primarily
responsible for the safety of the
operations. This shall not relieve
individual employers from respon-
sibility for the implementation of
all measures conceming the safety
and health of their workers.

När två eller flera arbetsgivare
bedriver verksamhet i samma gruva
skall den arbetsgivare som är an-
svarig för gruvan samordna genom-
förandet av alla åtgärder för arbets-
tagarnas arbetarskydd och vara den
främst ansvarige för verksamhetens
säkerhet. Detta skall inte undanta
enskilda arbetsgivare från ansvar att
genomföra alla åtgärder som berör
deras arbetstagares säkerhet och
hälsa.

26

B. Rights and duties of workers
and their representatives

Article 13

1. Under the national laws and
regulations referred to in Article 4,
workers shall have the following
rights:

(a) to report accidents, dangerous
occurrences and hazards to the
employer and to the competent
authority;

(b) to request and obtain, where
there is cause for concem on safety
and health grounds, inspections and
investigations to be conducted by
the employer and by the competent
authority;

(c) to know and be informed of
workplace hazards that may affect
their safety or health;

(d) to obtain information, relevant
to their safety or health, held by
the employer or the competent
authority;

(e) to remove themselves from
any location at the mine when cir-
cumstances arise which appear,
with reasonable justification, to
pose a serious danger to their safe-
ty or health; and

(f) to collectively select safety
and health representatives.

2. The safety and health repre-
sentatives referred to in paragraph
l(f) above shall, in accordance with
national laws and regulations, have
the following rights:

(a) to represent workers on all
aspects of workplace safety and
health, including where applicable,
the exercise of the rights provided
in paragraph 1 above;

(b) to:

B. Rättigheter och skyldigheter
for arbetstagare och deras repre-
sentanter

Artikel 13

1. Enligt de nationella lagar och
förordningar som anges i artikel 4
skall arbetstagare ha följande rät-
tigheter:

a) att rapportera om olyckor, far-
liga tillbud och faror till arbetsgiva-
ren och till behörig myndighet;

b) att begära och när det finns
skäl till oro beträffande arbetsmil-
jön fa till stånd inspektioner och
undersökningar att företas av ar-
betsgivaren och av behörig myn-
dighet;

c) att känna till och bli informera-
de om de faror på arbetsplatsen
som kan påverka deras säkerhet
och hälsa;

d) att erhålla information som är
relevant för deras säkerhet och
hälsa och som arbetsgivaren eller
behörig myndighet besitter;

e) att avlägsna sig från varje plats
i gruvan då det finns skälig anled-
ning att tro att en situation har
uppstått som medför allvarlig fara
för deras säkerhet och hälsa; samt

f)  att kollektivt välja arbetar-
skyddsrepresentanter.

2. De arbetarskyddsrepresentanter
som anges i punkt 1 f) ovan skall,
i överenstämmelse med nationella
lagar och förordningar, ha följande
rättigheter:

a) att representera arbetstagarna i
allt vad som rör arbetarskydd på
arbetsplatsen, inklusive att i till-
lämpliga fall utöva de rättigheter
som anges i punkten 1 ovan;

b) att:

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

27

(i) participate in inspections and
investigations conducted by the
employer and by the competent
authority at the workplace; and

(ii) monitor and investigate safety
and health matters;

(c) to have recourse to advisers
and independent experts;

(d) to consult with the employer
in a timely fashion on safety and
health matters, including policies
and procedures;

(e) to consult with the competent
authority; and

(f) to receive, relevant to the area
for which they have been selected,
notice of accidents and dangerous
occurrences.

3. Procedures for the exercise of
the rights referred to in paragraphs
1 and 2 above shall be specified:

(a) by national laws and regula-
tions; and

(b) through consultations between
employers and workers and their
representatives.

4. National laws and regulations
shall ensure that the rights referred
to in paragraphs 1 and 2 above can
be exercised without discrimination
or retaliation.

i) delta i inspektioner och under-
sökningar som utförs av ar-
betsgivaren och av behörig myn-
dighet på arbetsplatsen;

ii) tillse och undersöka arbetsmil-
jöfrågor;

c) att anlita rådgivare och obero-
ende experter;

d) att i god anda samråda med ar-
betsgivaren i frågor om arbetar-
skydd, inklusive policy- och arbets-
rutinfrågor;

e) att samråda med behörig myn-
dighet; samt

f) att erhålla information om
olyckor och farliga tillbud som
förekommit i det område for vilket
de är valda.

3. Rutiner för utövande av de rät-
tigheter som avses i punkterna 1
och 2 ovan skall närmare anges:

a) i nationella lagar och förord-
ningar; samt

b) i samråd mellan arbetsgivare
och arbetstagare och deras repre-
sentanter.

4. Nationella lagar och förord-
ningar skall säkerställa att de rät-
tigheter som anges i punkterna 1
och 2 ovan kan utövas utan dis-
kriminering eller repressalier.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

Article 14

Under national laws and regula-
tions, workers shall have the duty,
in accordance with their training:

(a) to comply with prescribed
safety and health measures;

(b) to take reasonable care for
their own safety and health and
that of other persons who may be
affected by their acts or omissions
at work, including the proper care
and use of protective clothing, faci-

Artikel 14

Enligt nationella lagar och förord-
ningar skall arbetstagare, i över-
ensstämmelse med sin utbildning,
vara skyldiga:

a) att rätta sig efter föreskrivna
skyddsregler;

b) att ta rimligt ansvar för sin
egen säkerhet liksom andra perso-
ners, vilka kan påverkas av deras
felaktiga handlingar eller under-
låtelser i arbetet, inklusive vård och
riktigt bruk av skyddskläder,

28

lities and equipment placed at their
disposal for this purpose;

(c) to report forthwith to their
immediate supervisor any situation
which they believe could present a
risk to their safety or health or that
of other persons, and which they
cannot properly deal with themsel-
ves; and

(d) to cooperate with the em-
ployer to permit compliance with
the duties and responsibilities pla-
ced on the employer pursuant to
the Convention.

skyddsutrymmen och skyddsutrust-
ning som ställts till förfogande för
skyddsändamål;

c) att omedelbart rapportera till
sina direkt överordnade om varje
situation som de tror kan innebära
risk för egen eller andra personers
säkerhet eller hälsa och som de inte
själva kan hantera på lämpligt sätt;

d) att samarbeta med arbetsgiva-
ren för att möjliggöra att de skyl-
digheter och det ansvar som åligger
denne enligt konventionen uppfylls.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

C. Cooperation

Article 15

Measures shall be taken, in accor-
dance with national laws and re-
gulations, to encourage cooperation
between employers and workers
and their representatives to promote
safety and health in mines.

Part IV. Implementation

Article 16

The Member shall.

(a) take all necessary measures,
including the provision of approp-
riate penalties and corrective mea-
sures, to ensure the effective en-
forcement of the provisions of the
Convention; and

(b) provide appropriate inspection
services to supervise the applica-
tion of the measures to be taken in
pursuance of the Convention and
provide these services with the
resources necessary for the accom-
plishment of their tasks.

C. Samarbete

Artikel 15

Åtgärder skall vidtas i enlighet med
nationella lagar och förordningar
för att uppmuntra samarbete mellan
arbetsgivare och arbetstagare och
deras representanter i syfte att
främja säkerhet och hälsa i gruvor.

Del IV. Genomförande

Artikel 16

Medlemsstaten skall:

a) vidta alla nödvändiga åtgärder,
inklusive lämpliga staffpåföljder
och korrektionsåtgärder, för att
säkerställa en effektiv tillämpning
av bestämmelserna i konventionen;
och

b) inrätta lämpliga inspektions-
tjänster för att övervaka genom-
förandet av de åtgärder som skall
vidtas enligt konventionen och
förse dessa inspektörer med de
resurser som krävs för att genom-
föra uppgifterna.

29

Part V. Final provisions

Article 17

The formal ratifications of this
Convention shall be communicated
to the Director-General of the In-
ternational Labour Office for regi-
stration.

Article 18

1. This Convention shall be binding
only upon those Members of the
International Labour Organization
whose ratifications have been regis-
tered with the Director-General of
the International Labour Office.

2. It shall come into force 12
months after the date on which the
ratifications of two Members have
been registered with the Director-
General.

3. Thereafter, this Convention
shall come into force for any Mem-
ber 12 months after the date on
which its ratification has been re-
gistered.

Article 19

1. A Member which has ratified
this Convention may denounce it
after the experation of ten years
from the date on which the Con-
vention first comes into force, by
an act communicated to the Direc-
tor-General of the International
Labour Office for registration. Such
denunciation shall not take effect
until one year after the date on
which it is registered.

2. Each Member which has rati-
fied this Convention and which
does not within the year following
the expiration of the period of ten

Del V. Slutbestämmelser

Artikel 17

Ratifikationsdokument avseende
denna konvention skall sändas till
Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör för registrering.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

Artikel 18

1. Denna konvention skall vara
bindande endast for de medlemmar
av Internationella arbetsorganisa-
tionen vilkas ratifikationer har regi-
strerats hos Internationella arbets-
byråns generaldirektör.

2. Den träder i kraft tolv månader
efter den dag då ratifikationer från
två medlemsstater har registrerats
hos generaldirektören.

3. Därefter träder konventionen i
kraft för varje medlemsstat tolv
månader efter den dag då dess rati-
fikation har registrerats.

Artikel 19

1. En medlemsstat som har ratifi-
cerat denna konvention kan säga
upp den, sedan tio år förflutit från
den dag då konventionen först trä-
der i kraft, genom en skrivelse som
sänds till Internationella arbetsby-
råns generaldirektör för registre-
ring. Sådan uppsägning träder inte
i kraft förrän ett år efter den dag då
den har registrerats.

2. Varje medlemsstat som har ra-
tificerat denna konvention och som
inte, inom det år som följer på
utgången av den i föregående punkt

30

years mentioned in the preceding
paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this
Article, will be bound for another
period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention at
the expiration of each period of ten
years under the terms provided for
in this Article.

nämnda tioårsperioden, gör bruk av
sin uppsägningsrätt enligt denna
artikel, är bunden för en ny tioårs-
period och kan därefter, på de i
denna artikel föreskrivna villkoren,
säga upp konventionen vid utgång-
en av varje tioårsperiod.

Prop. 1996/97:96

Bilaga I

Article 20

1. The Director-General of the
International Labour Office shall
notify all Members of the Interna-
tional Labour Organization of the
registration of all ratifications and
denunciations communicated by the
Members of the Organization.

2. When notifying the Members
of the Organization of the regi-
stration of the second ratification,
the Director-General shall draw the
attention of the Members of the
Organization to the date upon
which the Convention shall come
into force.

Article 21

The Director-General of the Inter-
national Labour Office shall com-
municate to the Secretary-General
of the United Nations, for registra-
tion in accordance with article 102
of the Charter of the United Na-
tions, full particulars of all ratifica-
tions and acts of denunciation re-
gistered by the Director-General in
accordance with the provisions of
the preceding Artides.

Artikel 20

1. Internationella arbetsbyråns ge-
neraldirektör skall underrätta samt-
liga medlemmar av Internationella
arbetsorganisationen om registre-
ringen av alla ratifikationer och
uppsägningar som har tagits emot
från organisationens medlemmar.

2. När generaldirektören underrät-
tar organisationens medlemmar om
registreringen av den andra ratifika-
tionen i ordningen, skall han fasta
medlemmarnas uppmärksamhet på
den dag då konventionen träder i
kraft.

Artikel 21

Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör skall, för registrering
enligt artikel 102 i Förenta na-
tionernas stadga, lämna Förenta
nationernas generalsekreterare full-
ständiga upplysningar om samtliga
ratifikationer och uppsägningar som
har registrerats hos generaldirektö-
ren enligt bestämmelserna i före-
gående artiklar.

31

Article 22

At such times as it may consider
necessary, the Goveming Body of
the International Labour Office
shall present to the General Con-
ference a report on the working of
this Convention and shall examine
the desirability of placing on the
agenda of the Conference the ques-
tion of its revision in whole or in
part.

Article 23

1. Should the Conference adopt a
new Convention revising this Con-
vention in whole or in part, then,
unless the new Convention other-
wise provides -

(a) the ratification by a Member
of the new revising Convention
shall ipso jure involve the imme-
diate denunciation of this Conven-
tion, notwithstanding the provisions
of Article 19 above, if and when
the new revising Convention shall
have come into force;

(b) as from the date when the
new revising Convention comes
into force, this Convention shall
cease to be open to ratification by
the Members.

2. This Convention shall in any
case remain in force in its actual
form and content for those Mem-
bers which have ratified it but have
not ratified the revising Conven-
tion.

Article 24

The English and French versions of
the text of this Convention are
equally authoritative.

Artikel 22

När Internationella arbetsbyråns
styrelse finner det nödvändigt, skall
den lämna Internationella arbets-
organisationens allmänna konferens
en redogörelse för denna konven-
tions tillämpning och undersöka om
det finns anledning att fora upp
frågan om revidering av konventio-
nen, helt eller delvis, på konferen-
sens dagordning.

Artikel 23

1. Om konferensen antar en ny
konvention, varigenom denna kon-
vention helt eller delvis revideras,
och den nya konventionen inte
föreskriver annat, skall

(a) en medlemsstats ratifikation
av den nya reviderade konventio-
nen anses i sig innebära omedelbar
uppsägning av denna konvention,
utan hinder av bestämmelserna i
artikel 19 ovan, om och när den
nya konventionen har trätt i kraft;

(b) från den dag då den nya kon-
ventionen träder i kraft, denna kon-
vention upphöra att vara öppen för
ratifikation av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl
förbli gällande till form och inne-
håll för de medlemsstater som har
ratificerat den men inte har ratifi-
cerat den nya reviderade konven-
tionen.

Artikel 24

De engelska och franska versio-
nerna av denna konventionstext har
lika giltighet.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 1

32

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

Recommendation (No. 183) con-
cerning Safety and Health in
Mines

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Geneva
by the Goveming Body of the In-
ternational Labour Office, and ha-
ving met in its Eighty-second Ses-
sion on 6 June 1995, and

Noting the relevant intemational
labour Conventions and Recom-
mendations and, in particular, the
Abolition of Forced Labour Con-
vention, 1957; the Radiation Pro-
tection Convention and Recommen-
dation, 1960; the Guarding of Ma-
chinery Convention and Re-
commendation, 1963; the Employ-
ment Injury Benefits Convention
and Recommendation, 1964; the
Minimum Age (Underground
Work) Convention and Recom-
mendation, 1965; the Medical Ex-
amination of Young Persons (Un-
derground Work) Convention,
1965; the Working Environment
(Air Pollution, Noise and Vibra-
tion) Convention and Recommen-
dation, 1977; the Occupational
Safety and Health Convention and
Recommendation, 1981; the Oc-
cupational Health Services Con-
vention and Recommendation,
1985; the Asbestos Convention and
Recommendation, 1986; the Safety
and Health in Construction Con-
vention and Recommendation,
1988; the Chemicals Convention
and Recommendation, 1990; and
the Prevention of Major Industrial
Accidents Convention and Re-
commendation, 1993, and

ILO:s rekommendation (nr 183)
om arbetarskydd i gruvor

Internationella arbetsorganisa-
tionens allmänna konferens,

som har sammankallats till Gene-
ve av styrelsen för Internationella
arbetsbyrån och samlats där den 6
juni 1995 till sitt åttioandra möte,

erinrar om relevanta internationel-
la konventioner och rekommenda-
tioner på arbetslivets område och
särskilt 1957 års konvention om
avskaffande av tvångsarbete, 1960
års konvention och rekommenda-
tion om strålskydd, 1963 års kon-
vention och rekommendation om
maskinskydd, 1964 års konvention
och rekommendation om förmåner
vid yrkesskada, 1965 års konven-
tion och rekommendation om mini-
miålder (arbete under jord i gru-
vor), 1965 års konvention om lä-
karundersökning av minderåriga
(arbete under jord i gruvor), 1977
års konvention och rekommenda-
tion om arbetsmiljön (luftförore-
ningar, buller och vibration), 1981
års konvention och rekommenda-
tion om arbetarskydd och arbets-
miljö, 1985 års konvention och
rekommendation om företagshäl-
sovård, 1986 års konvention och
rekommendation om säkerhet vid
anvädning av asbest, 1988 års kon-
vention och rekommendation om
säkerhet och hälsa vid byggnads-
och anläggninsarbete, 1990 års
konvention och rekommendation
om säkerhet vid användning av
kemiska produkter i arbetslivet
samt 1993 års konvention och re-
kommendation om förebyggande av

3 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 96

Considering that workers have a
need for, and a right to, informa-
tion, training and genuine consul-
tation on, and participation in the
preparation and implementation of
safety and health measures concer-
ning the hazards and risks they face
in the mining industry, and

Recognizing that it is desirable to
prevent any fatalities, injuries or ill
health affecting workers or mem-
bers of the public or damage to the
environment arising from mining
operations, and

Having regard to the need for co-
operation between the International
Labour Organization, the World
Health Organization, the Internatio-
nal Atomic Energy Agency and
other relevant institutions and no-
ting the relevant instruments, codes
of practice, codes and guidelines
issued by these organizations, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to safety and health in mines,
which is the fourth item on the
agenda of the session, and

Having determined that these pro-
posals shall take the form of a Re-
commendation supplementing the
Safety and Heaith in Mines Con-
vention;

adopts this twenty-second day of
June of the year one thousand nine
hundred and ninety-five the follow-
ing Recommendation, which may
be cited as the Safety and Health in
Mines Recommendation, 1995:

I. General provisions

1. The provisions of this Re-
commendation supplement those of
the Safety and Health in Mines

storolyckor inom industrin,

beaktar arbetstagarnas behov av
och rätt till information, utbildning
samt effektivt samråd om och del-
tagande i förberedandet och genom-
förandet av arbetarskyddsåtgärder
med avseende på de faror och ris-
ker de utsätts för inom gruvindu-
strin,

erkänner att det är önskvärt att
förhindra varje dödsolycka, skada
eller ohälsa som kan drabba arbets-
tagarna eller allmänheten eller mil-
jöförstöring som följer av gruvdrift,

tar hänsyn till behovet av samar-
bete mellan Internationella arbets-
organisationen, Världshälsoorgani-
sationen, Internationella atomener-
giorganet och andra behöriga in-
stitutioner och erinrar om de rele-
vanta instrument, uppförandekoder,
handböcker och riktlinjer som
publicerats av dessa organisationer,
har beslutat att anta vissa förslag
angående arbetarskydd i gruvor, en
fråga som utgör den fjärde punkten
på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av en rekommen-
dation som kompletterar konventio-
nen om arbetarskydd i gruvor, och

antar denna den tjugoandra dagen
i juni månad nittonhundranittiofem
följande rekommendation, som kan
kallas 1995 års rekommendation
om arbetarskydd i gruvor.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

I. Allmänna bestämmelser

1. Bestämmelserna i denna re-
kommendation kompletterar be-
stämmelserna i 1995 års konven-

34

Convention, 1995 (hereafiter refer-
red to as "the Convention"), and
should be applied in conjunction
with them.

2. This Recommendation applies
to all mines.

3. (1) In the light of national con-
ditions and practice and after con-
sultation with the most representa-
tive organizations of employers and
workers concemed, a Member
should formulate, carry out and
periodically review a coherent poli-
cy on safety and health in mines.

(2) The consultations provided for
by Article 3 of the Convention
should include consultations with
the most representative organiza-
tions of employers and workers on
the effect of the length of working
hours, night work and shift work
on workers' safety and health. After
such consultations, the Member
should take the necessary measures
in relation to working time and, in
particular, to maximum daily wor-
king hours and minimum daily rest
periods.

4.  The competent authority
should have properly qualified and
trained staff with the appropriate
skills, and sufficient technical and
professional support, to inspect,
investigate, assess and advise on
the matters dealt with in the Con-
vention and to ensure compliance
with national laws and regulations.

5. Measures should be taken to
encourage and promote:

(a) research into and exchange of
information on safety and health in
mines at the national and intema-
tional level;

(b) specific assistance by the
competent authority to small mines

tion om arbetarskydd i gruvor (hä-
danefter kallad ”konventionen”)
och bör tillämpas tillsammans med
dessa.

2. Denna rekommendation äger
tillämpning på alla gruvor.

3. 1) Med hänsyn till nationella
forhållanden och praxis och efter
samråd med de mest representativa
organisationerna för berörda arbets-
givare och arbetstagare, bör varje
medlemsstat utforma, genomföra
och med jämna mellanrum se över
en enhetlig politik för arbetarskydd
i gruvor.

2) Det samråd som avses i artikel
3 i konventionen bör innefatta sam-
råd med de mest representativa aibetsgivar-
och arbetstagarorganisationerna
om återverkan av arbetstidens
längd, nattarbete och skiftarbete på
arbetstagarnas säkerhet och hälsa.
Efter sådant samråd bör medlems-
staten vidta nödvändiga åtgärder
beträffande arbetstiden, särskilt
maximal daglig arbetstid och daglig
minimivilotid.

4. Behörig myndighet bör ha per-
sonal som är väl kvalificerad, ut-
bildad och kompetent att med till-
räcklig teknisk och yrkesmässig
assistans inspektera, undersöka,
utvärdera och ge råd i fråga om de
förhållanden som behandlas i kon-
ventionen samt garantera efter-
levnad av nationella lagar och för-
ordningar.

5. Åtgärder bör vidtas för att upp-
muntra och främja:

a) forskning och utbyte av infor-
mation om arbetarskydd i gruvor
på nationell och internationell nivå;

b) särskilt bistånd från behörig
myndighet till små gruvföretag i

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

35

with a view to:

(i) assisting in transfer of techni-
cal know-how;

(ii) establishing preventive safety
and health programmes; and

(iii) encouraging cooperation and
consultation between employers
and workers and their representa-
tives; and

(c) programmes or systems for
the rehabilitation and reintegration
of workers who have sustained
occupational injuries or illnesses.

6. Requirements relating to the
supervision of safety and health in
mines pursuant to Article 5, parag-
raph 2, of the Convention should,
where appropriate, include those
conceming:

(a) certification and training;

(b) inspection of the mine, mi-
ning equipment and installations;

(c) supervision of the handling,
transportation, storage and use of
explosives and of hazardous sub-
stances used or produced in the
mining process;

(d) performance of work on elec-
trical equipment and installations;
and

(e) supervision of workers.

7. Requirements pursuant to Ar-
ticle 5, paragraph 4, of the Con-
vention, could provide that the
suppliers of equipment, appliances,
hazardous products and substances
to the mine should ensure their
compliance with national standards
on safety and health, label products
clearly and provide comprehensible
information and instructions.

8. Requirements relating to mine
rescue and first aid pursuant to
Article 5, paragraph 4(a), of the
Convention and to appropriate
medical facilities for emergency
care could cover:

syfte att:

i)  bistå med överföring av tek-
niskt kunnande;

ii) upprätta program för förebyg-
gande arbetarskydd; och

iii) främja samarbete och samråd
mellan arbetsgivare och arbetstaga-
re och deras representanter; samt

c) program eller system för reha-
bilitering och återanpassning av ar-
betstagare som har drabbats av
arbetsskada eller yrkessjukdom.

6. Bestämmelser om tillsyn av
arbetarskyddet gruvor enligt artikel
5.2 i konventionen bör då så är
lämpligt innefatta föreskrifter om:

a) certifiering och utbildning;

b) inspektion av gruva, utrustning
och installationer;

c) tillsyn av hantering, transport,
förvaring och användning av
sprängmedel och farliga ämnen
som används i eller uppstår till
följd av gruvdriften;

d) utförande av arbete på elekt-
risk utrustning och installationer;
samt

e) tillsyn av arbetsorganisationen.

7. Bestämmelserna i artikel 5.4 i
konventionen kan innebära att leve-
rantörer av utrustning, redskap och
farliga produkter och ämnen till
gruvan bör se till att dessa uppfyl-
ler nationella normer om arbetar-
skydd, märka produkterna på ett
tydligt sätt och ge tydliga upplys-
ningar och instruktioner.

8. Bestämmelser om räddnings-
tjänst vid gruvor och första hjälpen
enligt artikel 5.4 a) i konventionen
samt om lämplig sjukvårdsutrust-
ning för vård i nödsituationer kan
omfatta:

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

36

(a) organizational arrangements;

(b) equipment to be provided;

(c) standards for training;

(d) training of workers and parti-
cipation in drills;

(e) the appropriate number of
trained persons to be available;

(f) an appropriate communication
system;

(g) an effective system to give
waming of danger;

(h) provision and maintenance of
means of escape and rescue;

(i) establishment of a mine rescue
team or teams;

(j) periodic medical assessment of
suitability of, and regular training
for, the persons on the mine rescue
team or teams;

(k) medical attention and trans-
portation to receive medical atten-
tion, both at no cost to workers
who have suffered an injury or
illness at the workplace;

(l) coordination with local autho-
rities;

(m) measures to promote intema-
tional cooperation in this field.

9. Requirements pursuant to Ar-
ticle 5, paragraph 4(b), of the Con-
vention, could cover the specifi-
cations and standards of the type of
self-rescuers to be provided and, in
particular, in the case of mines
susceptible to gas outbursts and
other mines where appropriate, the
provision of self-contained respira-
tory devices.

10. National laws and regulations
should prescribe measures for the
safe use and maintenance of remote
control equipment.

11. National laws and regulations
should specify that the employer
should take appropriate measures

a) organisatorisk beredskap;

b) utrustning som skall tillhanda-
hållas;

c) regler för utbildning;

d) utbildning av arbetstagare och
deltagande i övningar;

e) lämpligt antal utbildade perso-
ner som skall firmas tillgängliga;

f) lämpligt kommunikationssys-
tem;

g) effektivt alarmsystem för att
varna för fara;

h) anordningar för utrymning och
räddning samt underhåll av dessa;

i) inrättande av en räddningsstyr-
ka eller räddningsstyrkor i gruvan;

j) regelbundet återkommande me-
dicinsk bedömning av lämpligheten
hos personerna i räddningsstyrkan
samt regelbundna övningar för
dem;

k) läkarvård och transport för att
erhålla vård för de arbetstagare som
drabbats av skada eller sjukdom på
arbetsplatsen, i båda fallen utan
kostnad för dem;

l) samordning med lokala myn-
digheter;

m) åtgärder för att främja interna-
tionellt samarbete på detta område.

9. Bestämmelser enligt artikel 5.4

b) i konventionen kan innefatta
specifikationer och standarder för
den typ av andningsapparater som
skall tillhandahållas och, särskilt i
fråga om gruvor som kan bli före-
mål för plötsliga gasutsläpp och
andra gruvor där så kan vara lämp-
ligt, föreskriva anskaffning av per-
sonbuma andningsapparater.

10. Nationella lagar och förord-
ningar bör föreskriva åtgärder för
säker användning och underhåll av
fj ärrstymingsutrustning.

11. Nationella lagar och förord-
ningar bör närmare ange att ar-
betsgivaren bör vidta lämpliga åt-

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

37

for the protection of workers wor-
king alone or in isolation.

11.  Preventive and protective
measures at the mine

12. Employers should undertake
hazard assessment and risk analysis
and then develop and implement,
where appropriate, systems to ma-
nage the risk.

13. In order to maintain the stabi-
lity of the ground, in accordance
with Article 7(c) of the Conven-
tion, the employer should take all
appropriate measures to:

(a) monitor and control the move-
ment of strata;

(b) as may be necessary, provide
effective support of the roof, sides
and floor of the mine workings,
except for those areas where the
mining methods selected allow for
the controlled collapse of the
ground;

(c) monitor and control the sides
of surface mines to prevent materi-
al from falling or sliding into the
pit and endangering workers; and

(d) ensure that dams, lagoons,
tailings and other such impound-
ments are adequately designed,
constructed and controlled to pre-
vent dangers from sliding material
or collapse.

14. Pursuant to Article 7(d) of the
Convention, separate means of
egress should be as independent of
each other as possible; arrange-
ments should be made and equip-
ment provided for the safe evacu-
ation of workers in case of danger.

gärder för att garantera skydd för
arbetstagare som arbetar ensamma
eller i isolering.

11. Förebyggande åtgärder och
skyddsåtgärder vid gruvan

12. Arbetsgivare bör bedöma fa-
rorna och analysera riskerna och
sedan om det behövs utveckla och
genomföra system för hantering av
dessa risker.

13.1 syfte att upprätthålla stabili-
teten i marken enligt artikel 7 c) i
konventionen bör arbetsgivaren
vidta alla lämpliga åtgärder för att:

a) övervaka och kontrollera rörel-
ser i marken;

b) i förekommande fall effektivt
stötta taket, väggarna och sulan i
gruvanläggningen, utom i de om-
råden där utvinningsmetoden till-
åter kontrollerad sättning av mar-
ken;

c) övervaka och kontrollera väg-
garna i dagbrottsgruvor för att hin-
dra material från att falla eller glida
ner i brottet och utsätta arbetstagar-
na för fara; och

d) säkerställa att dammar, sedi-
mentationsdammar, avfallsdammar
och andra liknande anordningar är
utformade på lämpligt sätt samt
konstruerade och kontrollerade för
att förebygga risker för skred eller
för ras.

14. De separata utrymningsvägar
som föreskrivs i artikel 7 d) i kon-
ventionen bör vara så oberoende av
varandra som möjligt; åtgärder bör
företas och utrustning tillhandahål-
las för att garantera en säker eva-
kuering av arbetstagarna i händelse
av fara.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

38

15. Pursuant to Article 7(f) of the
Convention, all underground mine
workings to which workers have
access, and other areas as necessa-
ry, should be ventilated in an app-
ropriate manner to maintain an
atmosphere:

(a) in which the risk of explo-
sions is eliminated or minimized;

(b) in which working conditions
are adequate, having regard to the
working method being used and the
physical demands placed on the
workers; and

(c) that complies with national
standards on dusts, gases, radiation
and climatic conditions; where
national standards do not exist, the
employer should give consideration
to intemational standards.

16. The particular hazards refer-
red to in Article 7(g) of the Con-
vention requiring an operating plan
and procedures might include:

(a) mine fires and explosions;

(b) gas outbursts;

(c) rockbursts;

(d) an inrush of water or semi-
solids;

(e) rockfalls;

(f) susceptibility of areas to seis-
mic movements;

(g) hazards related to work car-
ried out near dangerous openings
or under particularly difficult geo-
logical circumstances;

(h) loss of ventilation.

17.  Measures that employers
could take pursuant to Article 7(h)
of the Convention should include,
where applicable, prohibiting per-
sons from carrying underground
any item, object or substance which
could initiate a fire, explosion or

15. Med tillämpning av artikel 7

f) i konventionen bör all underjor-
disk gruvdrift till vilken arbetsta-
garna har tillträde, och eventuellt
andra områden, vara ventilerad på
lämpligt sätt för att upprätthålla en
luftkvalitet:

a) i vilken risken för explosioner
är utesluten eller reducerad till ett
minimum;

b) i vilken arbetsförhållandena är
tillfredsställande med hänsyn till
den arbetsmetod som används och
den fysiska ansträngning som krävs
av arbetstagarna; och

c) som uppfyller nationella regler
om damm, gas, strålning och kli-
matförhållanden; då nationella reg-
ler inte finns bör arbetsgivaren ta
hänsyn till internationella regler.

16. De särskilda risker som enligt
artikel 7 g) i konventionen kräver
en verksamhetsplan och rutiner i
samband därmed kan exempelvis
innefatta:

a) bränder och explosioner i gru-
van;

b) gasutflöden;

c) bergspänningar;

d) inbrytning av vatten eller av
slam;

e) nedstörtande stenblock;

f) risk för seismiska rörelser i
området;

g) risker som hänger samman
med arbete som utförs nära farliga
öppningar eller under särskilt svåra
bergtekniska förhållanden;

h) avbrott i ventilationen.

17. De åtgärder som arbetsgivare
kan vidta enligt artikel 7 h) i kon-
ventionen bör i förekommande fall
innefatta förbud att underjord föra
med sig artiklar, föremål eller äm-
nen som skulle kunna framkalla
brand, explosion eller ett farligt

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

39

dangerous occurrence.

18. Pursuant to Article 7(i) of the
Convention, mine facilities should
include, where appropriate, suffi-
cient fireproof and self-contained
chambers to provide refuge for
workers in the event of an emer-
gency. The self-contained chambers
should be easily identifiable and
accessible, particularly when visibi-
lity is poor.

19. The emergency response plan
referred to in Article 8 of the Con-
vention might include:

(a)  effective site emergency
plans;

(b) provision for the cessation of
work and evacuation of the wor-
kers in an emergency;

(c) adequate training in emergen-
cy procedures and in the use of
equipment;

(d) adequate protection of the
public and the environment;

(e) provision of information to,
and consultation with, appropriate
bodies and organizations.

20. The hazards referred to in Ar-
ticle 9 of the Convention might
include:

(a) airbome dusts;

(b) flammable, toxic, noxious and
other mine gases;

(c) fumes and hazardous substan-
ces;

(d) exhaust fumes from diesel
engines;

(e) oxygen deficiency;

(f) radiation from rock strata,
equipment or other sources;

(g) noise and vibration;

(h) extreme temperatures;

(i) high levels of humidity;

(j) insufficient lighting or ventila-
tion;

(k) hazards related to work car-

tillbud.

18. I enlighet med artikel 7 i) i
konventionen bör gruvanläggningar,
när så är lämpligt, vara utrustade
med tillräckligt antal brandsäkra
räddningskammare för att ge skydd
åt arbetare i nödsituationer. Rädd-
ningskamrama bör vara lätt igen-
kännliga och tillgängliga, särskilt
vid dålig sikt.

19. Den beredskapsplan som an-
ges i artikel 8 i konventionen kan
exempelvis innehålla:

a) effektiva planer för nödsitua-
tioner på platsen;

b) bestämmelser om arbetets upp-
hörande och evakuering av arbets-
tagarna i nödsituationer;

c) lämplig utbildning i rutiner vid
nödsituationer och i användning av
utrustning;

d) lämpligt skydd av allmänheten
och miljön;

e) information till och samråd
med lämpliga organ och organisa-
tioner.

20. De risker som anges i artikel
9 i konventionen kan exempelvis
omfatta:

a) luftburet damm;

b) lättantändlig, giftig eller annan
skadlig gas;

c) ångor och farliga ämnen;

d) avgaser från dieselmotorer;

e) syrebrist;

f) radioaktivitet som härrör från
bergarter, utrustning och andra
källor;

g) buller och vibration;

h) extrema temperaturer;

i) höga nivåer av fuktighet;

j) otillräcklig belysning eller ven-
tilation;

k) risker som är förenade med

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

40

ried out at high altitudes or extre-
me depths, or in confined spaces;

(l) hazards associated with ma-
nual handling;

(m) hazards related to mechanical
equipment and electrical installa-
tions;

(n) hazards resulting from a com-
bination of any of the above.

21. Measures pursuant to Article
9 of the Convention might include:

(a) technical and organizational
measures applied to relevant mi-
ning activities or to the plant, ma-
chinery, equipment, appliances or
structures;

(b) where it is not possible to ha-
ve recourse to the measures refer-
red to in (a) above, other effective
measures, including the use of per-
sonal protective equipment and
protective clothing at no cost to the
worker;

(c) where reproductive health ha-
zards and risks have been identifi-
ed, training and special technical
and organizational measures, inclu-
ding the right to altemative work,
where appropriate, without any loss
of salary, especially during health
risk periods such as pregnancy and
breast-feeding;

(d) regular monitoring and in-
spection of areas where hazards are
present or likely to be present.

22. The types of protective equip-
ment and facilities referred to in
Article 9(c) of the Convention
could include:

(a) roll-over and falling object
protective structures;

(b) equipment seat belts and har-
nesses;

(c) fully enclosed pressurized ca-
bins;

arbete på hög höjd, på extremt djup
eller i trånga utrymmen;

l) risker förenade med manuell
hantering av gods;

m) risker förenade med mekanisk
utrustning och elektriska installatio-
ner;

n) risker som följer av en kom-
bination av sådana risker som
nämnts ovan.

21. Åtgärder enligt artikel 9 i
konventionen kan exempelvis om-
fatta:

a) tekniska och organisatoriska
åtgärder tillämpliga på relevant
gruvverksamhet eller på anlägg-
ningar, maskiner, utrustning, red-
skap eller konstruktioner;

b) då det inte är möjligt att vidta
de åtgärder som anges i a) ovan,
andra effektiva åtgärder, inklusive
användande av personlig skydds-
utrustning och skyddskläder utan
kostnad för arbetstagaren;

c) då genetiska faror och risker
har identifierats, utbildning och
särskilda tekniska och organisato-
riska åtgärder, inklusive i förekom-
mande fall, särskilt under perioder
då hälsan riskeras, såsom vid gravi-
ditet och amning, rätt att erhålla
andra arbetsuppgifter utan förlust
av lön;

d) regelbunden övervakning och
inspektion av områden där risker
finns eller kan tänkas finnas.

22. Skyddsutrustning och skydds-
anordningar som anges i artikel 9

c) i konventionen kan omfatta:

a) störtbågar och skydd mot fal-
lande föremål;

b) säkerhetsbälten och säkerhets-
selar;

c) slutna trycksatta hytter;

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

41

(d) self-contained rescue cham-
bers;

(e) emergency showers and eye
wash stations.

23. In implementing Article 10(b)
of the Convention, employers
should:

(a) ensure appropriate inspections
of each workplace at the mine, and
in particular, of the atmosphere,
ground conditions, machinery,
equipment and appliances therein,
including where necessary pre-shift
inspections; and

(b) keep written records of in-
spections, defects and corrective
measures and make such records
available at the mine.

24. Where appropriate, the health
surveillance referred to in Article
11 of the Convention should, at no
cost to the worker and without any
discrimination or retaliation what-
soever:

(a) provide the opportunity to un-
dergo medical examination related
to the requirements of the tasks to
be performed, prior to or just after
commencing employment and the-
reafter on a continuing basis; and

(b) provide, where possible, for
reintegration or rehabilitation of
workers unable to unaertake their
normal duties due to occupational
injury or illness.

25. Pursuant to Article 5, parag-
raph 4(e), of the Convention, em-
ployers should where appropriate,
provide and maintain at no cost to
the worker:

(a) sufficient and suitable toilets,
showers, wash-basins and changing
facilities which are, where approp-
riate, gender-specific;

d) räddningskammare;

e) duschar för nödsituationer och
vattenposter för ögontvätt.

23. Vid tillämpning av artikel 10

b) i konventionen bör arbetsgivare:

a) se till att lämplig inspektion
sker, i förekommande fall före ar-
betsskiftet, av varje arbetsplats i
gruvan, särskilt av luftkvalitet,
bergförhållanden, maskiner, utrust-
ning och redskap som finns där;
samt

b) föra register över verkställda
inspektioner, brister och korrek-
tionsåtgärder och hålla registret till-
gängligt i gruvan.

24. I förekommande fall bör den
hälsokontroll som anges i artikel 11
i konventionen utan kostnad för
arbetstagaren och utan att han blir
utsatt för diskriminering eller några
som helst repressalier:

a) innefatta möjlighet att genom-
gå läkarundersökning med hänsyn
till kraven på de arbetsuppgifter
som skall utföras, före eller alldeles
efter anställningens början och
därefter regelbundet; samt

b) där så är möjligt erbjuda om-
placering eller rehabilitering av
arbetstagare som på grund av ar-
betsskada eller yrkessjukdom är
oförmögna att utföra sina normala
arbetsuppgifter.

25. I enlighet med artikel 5.4 e) i
konventionen bör arbetsgivare, där
så är lämpligt, utan kostnad för
arbetstagaren tillhandahålla och
underhålla:

a) toaletter, duschar, tvättställ,
liksom utrymmen för ombyte av
kläder, som är anpassade och i
tillräckligt antal, för separat bruk
för män och kvinnor;

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

42

(b) adequate facilities for the sto-
rage, laundering and drying of clot-
hes;

(c) adequate supplies of potable
drinking-water in suitable places;
and

(d) adequate and hygienic faciliti-
es for taking meals.

b) lämpliga anordningar för att
förvara, tvätta och torka kläder;

c) tillräcklig mängd dricksvatten
på lämpliga ställen;

d) lämpliga och hygieniska loka-
ler för att inta måltider.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

III. Rights and duties of workers
and their representatives

26. Pursuant to article 13 of the
Convention, workers and their safe-
ty and health representatives should
receive or have access to, where
appropriate, information which
should include:

(a) where practicable, notice of
any safety or health related visit to
the mine by the competent authori-
ty;

(b) reports of inspections conduc-
ted by the competent authority or
the employer, including inspections
of machinery or equipment;

(c) copies of orders or instruc-
tions issued by the competent aut-
hority in respect of safety and he-
alth matters;

(d) reports of accidents, injuries,
instances of ill health and other
occurrences affecting safety and
health prepared by the competent
authority or the employer;

(e) information and notices on all
hazards at work including hazar-
dous, toxic or harmful materials,
agents or substances used at the
mine;

(f) any other documentation con-
ceming safety and health that the
employer is required to maintain;

(g)  immediate notification of

III. Rättigheter och skyldigheter
for arbetstagare och deras repre-
sentanter

26.1 enlighet med artikel 13 i kon-
ventionen bör arbetstagare och
deras arbetarskyddsrepresentanter i
tillämpliga fall erhålla eller ha till-
gång till information, vilken bör
innefatta:

a) där så är möjligt meddelande
om varje besök i gruvan som rör
arbetsmiljön av representant för
behörig myndighet;

b) rapporter om inspektioner som
utförts av behörig myndighet eller
av arbetsgivaren, inklusive inspek-
tioner av maskiner eller utrustning;

c) kopior av förelägganden eller
instruktioner som utfärdats av den
behöriga myndigheten vad gäller
arbetsmiljön;

d) rapporter som upprättats av
den behöriga myndigheten eller av
arbetsgivaren om olyckor, skador,
fall av försämrad hälsa och andra
händelser som berör arbetarskyd-
det;

e) information och meddelande
om alla faror i arbetet, inklusive
farliga, giftiga eller skadliga mate-
rial, medel eller ämnen som an-
vänds i gruvan;

f) varje annan dokumentation som
gäller arbetarskyddet som arbetsgi-
varen är skyldig att upprätthålla;

g) omedelbar underrättelse om

43

accidents and dangerous occurren-
ces; and

(h) any health studies conducted
in respect of hazards present in the
workplace.

27. Provisions to be made pursu-
ant to Article 13, paragraph l(e), of
the Convention could include re-
quirements for:

(a) notification of supervisors and
safety and health representatives of
the danger referred to in that pro-
vision;

(b) participation by senior repre-
sentatives of the employer and rep-
resentatives of the workers in ende-
avouring to resolve the issue;

(c) participation, where necessary,
by a representative of the compe-
tent authority to assist in resolution
of the issue;

(d) non-loss of pay for the worker
and, where appropriate, assignment
to suitable altemative work;

(e) notification, to be given to
any worker who is requested to
perform work in the area concer-
ned, of the fact that another worker
has refused to work there and of
the reasons therefor.

28. Pursuant to Article 13, parag-
raph 2, of the Convention, the
rights of safety and health repre-
sentatives should include, where
appropriate, the right:

(a) to appropriate training during
working time, without loss of pay,
on their rights and functions as
safety and health representatives
and on safety and health matters;

(b) of access to appropriate facili-
ties necessary to perform their
functions;

(c) to receive their normal pay for
all time spent exercising their

olyckor och farliga tillbud; samt

h) uppgifter om varje hälsoun-
dersökning som genomfors beträf-
fande de risker som finns på arbets-
platsen.

27. Bestämmelser som upprättas
enligt artikel 13.1 e) i konventionen
kan omfatta krav på:

a) meddelande till arbetsbefal och
till arbetarskyddsrepresentanter om
den fara som avses i nämnda arti-
kel;

b) deltagande av högre arbetsgi-
varrepresentanter och av arbetagar-
representanter för att söka finna en
lösning;

c) deltagande, där så erfordras, av
representant från behörig myndig-
het för att bistå med att firma en
lösning;

d) bibehållen lön för arbetstaga-
ren och i tillämpliga fall omplace-
ring för andra lämpliga arbetsupp-
gifter;

e) meddelande till varje arbetsta-
gare som anmodas utföra arbete i
området i fråga om det faktum att
en annan arbetstagare har vägrat
arbeta där samt skälen för detta.

28. I enlighet med artikel 13.2 i
konventionen bör arbetarskydds-
reprensentantemas rättigheter i
tillämpliga fall omfatta:

a) rätt till lämplig utbildning un-
der arbetstid, utan förlust av lön,
om rättigheter och uppgifter som
arbetarskyddsrepresentanter och i
frågor om arbetarskydd;

b) tillgång till lämplig utrustning
som erfordras för att utföra uppgif-
terna;

c) rätt att erhålla ordinarie lön för
hela den tid som går åt för att ut-

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

44

rights and performing their func-
tions as safety and health represen-
tatives; and

(d) to assist and advise workers
who have removed themselves
from a workplace because they be-
lieve their safety or health has been
endangered.

29. Safety and health representa-
tives should, where appropriate,
give reasonable notice to the em-
ployer of their intention to monitor
or investigate safety and health
matters, as provided for in Article
13, paragraph 2(b)(ii), of the Con-
vention.

30. (1) All persons should have a
duty to:

(a) refrain from arbitrarily discon-
necting, changing or removing
safety devices fitted to machinery,
equipment, appliances, tools, plant
and buildings; and

(b) use such safety devices cor-
rectly.

(2) Employers should have a duty
to provide workers with appropriate
training and instructions so as to
enable them to comply with the
duties described in subparagraph
(1) above.

IV. Cooperation

31. Measures to encourage coope-
ration as provided for in Article 15
of the Convention should include:

(a) the establishment of cooperati-
ve mechanisms, such as safety and
health committees, with equal rep-
resentation of employers and wor-
kers and having such powers and
functions as may be prescribed,
including powers to conduct joint
inspections;

öva rättigheterna och utföra uppgif-
terna som arbetarskyddsrepresen-
tanter; samt

d) rätt att bistå och ge råd åt de
arbetstagare som har avvikit från en
arbetsplats därför att de ansåg att
deras säkerhet och hälsa var i fara.

29. Arbetarskyddsreprensentanter-
na bör i tillämpliga fall i god tid
underrätta arbetsgivaren om sina
avsikter att inleda tillsyn eller un-
dersökning av arbetsmiljöfrågor en-
ligt artikel 13.2 b) ii) i konventio-
nen.

30. (1) Samtliga personer bör
vara skyldiga att:

a) avstå från att egenmäktigt bry-
ta, ändra eller avlägsna säker-
hetsanordningar som är monterade
på maskiner, utrustning, redskap,
verktyg, anläggningar och bygg-
nader, samt

b) använda dessa säkerhetsanord-
ningar på riktigt sätt.

(2) Arbetsgivare bör vara skyl-
diga att ge arbetstagare den utbild-
ning och de instruktioner som er-
fordras för att de skall kunna full-
göra skyldigheterna enligt moment
1 ovan.

IV. Samarbete

31. De åtgärder som syftar till att
uppmuntra samarbete enligt artikel
15 i konventionen bör omfatta:

a) upprättande av samarbetsmeka-
nismer, såsom arbetarskyddskom-
mittéer, med lika representantion av
arbetsgivare och arbetstagare och
med de befogenheter och de upp-
gifter som må fastställas, inklusive
befogenheter att företa ge-
mensamma inspektioner.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

45

(b) the appointment by the em-
ployer of suitably qualified and
experienced persons to promote
safety and health;

(c) the training of workers and
their safety and health representa-
tives;

(d) the provision of ongoing safe-
ty and health awareness program-
mes for workers;

(e) the ongoing exchange of in-
formation and experience on safety
and health in mines;

(f) the consultation of workers
and their representatives by the em-
ployer in establishing safety and
health policy and procedures; and

(g) the inclusion, by the employ-
er, of workers' representatives in
the investigation of accidents and
dangerous occurrences, as provided
for in Article 10(d) of the Conven-
tion.

V. Other provisions

32. There should be no discrimi-
nation or retaliation against any
worker who exercises rights pro-
vided by national laws and regu-
lations or agreed upon by the em-
ployers, workers and their repre-
sentatives.

33. Due regard should be given to
the possible impact of mining ac-
tivity on the surrounding environ-
ment and on the safety of the
public. In particular, this should
include the control of subsidence,
vibration, fly-rock, harmful conta-
minants in the water, air or soil,
the safe and effective management
of waste tips and the rehabilitation
of mine sites.

b) utnämning av lämpligt kvalifi-
cerade och erfarna personer för att
främja arbetarskydd;

c) utbildning av arbetstagare och
deras arbetarskyddsrepresentanter;

d) fortgående program för att
göra arbetstagarna medvetna om
arbetsmiljön;

e) fortgående utbyte av informa-
tion och erfarenheter om arbetar-
skydd i gruvor;

f) arbetsgivarens samråd med ar-
betstagare och deras reprensentanter
vid utarbetandet av riktlinjer för
verksamheten och rutiner i fråga
om arbetsmiljön;

g) medverkan av arbetstagarrepre-
sentanter i undersökningar av
olyckor och allvarliga tillbud som
anges i artikel 10 d) i konventio-
nen.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 2

V. Övriga bestämmelser

32. Ingen diskriminering av eller
vedergällning mot den arbetstagare
bör ske som utövar sin rätt enligt
nationella lagar och förordningar
eller enligt överenskommelse mel-
lan arbetsgivare, arbetstagare och
deras representanter.

33. Vederbörlig hänsyn bör tas
till möjlig inverkan av gruvdriften
på den omgivande miljön och till
allmänhetens säkerhet. Detta bör i
synnerhet gälla kontroll av sätt-
ningar, vibrationer, stenkastning,
föroreningar i vatten, luft eller
mark, säker och effektiv behandling
av gråbergstippar och återställning
av gruvområden.

46

Prop. 1996/97:96

Bilaga 3

Protocol of 1995 to the Labour
Inspection Convention, 1947

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Geneva
by the Goveming Body of the In-
ternational Labour Office and ha-
ving met in its Eighty-second Ses-
sion on 6 June 1995, and

Noting that the provisions of the
Labour Inspection Convention,
1947, apply only to industrial and
commercial workplaces, and

Noting that the provisions of the
Labour Inspection (Agriculture)
Convention, 1969, apply to work-
places in commercial and non-com-
mercial agricultural undertakings,
and

Noting that the provisions of the
Occupational Safety and Health
Convention, 1981, apply to all
branches of economic activity,
including the public service, and

Having regard to all the risks to
which workers in the non-com-
mercial services sector may be
exposed, and the need to ensure
that this sector is subject to the
same or an equally effective and
impartial system of labour inspec-
tion as that provided in the Labour
Inspection Convention, 1947, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to activities in the non-com-
mercial services sector, which is
the sixth item on the agenda of the
session, and

1995 års protokoll till 1947 års
konvention (nr 81) om arbetsin-
spektion

Internationella arbetsorganisa-
tionens allmänna konferens,

som har sammankallats till Gene-
ve av styrelsen för Internationella
arbetsbyrån och samlats där den 6
juni 1995 till sitt åttioandra möte,

erinrar om att bestämmelserna i
1947 års konvention om arbetsin-
spektion äger tillämpning endast på
arbetsplatser inom industrin och
handeln,

erinrar om att bestämmelserna i
1969 års konvention om yrkesin-
spektion (jordbruk) äger tillämp-
ning på såväl kommersiell som
icke kommersiell jordbruksverk-
samhet,

erinrar om att bestämmelserna i
1981 års konvention om arbetar-
skydd och arbetsmiljö äger tillämp-
ning på alla grenar av ekonomisk
verksamhet, inklusive statlig och
kommunal verksamhet,

beaktar alla de risker för vilka
arbetstagare i den icke kommersi-
ella tjänstesektorn kan vara utsatta,
samt behovet av att se till att denna
sektor är underkastad samma sys-
tem av arbetsinspektion eller ett
system som är lika effektivt och
opartiskt som det som föreskrivs i
1947 års konvention om arbetsin-
spektion,

har beslutat anta vissa förslag an-
gående verksamhet i den icke kom-
mersiella tjänstesektorn, en fråga
som utgör den sjätte punkten på
mötets dagordning,

47

Having determined that these pro-
posals shall take the form of a Pro-
tocol to the Labour Inspection Con-
vention, 1947,

adopts this twenty-second day of
June of the year one thousand nine
hundred and ninety-five the follo-
wing Protocol, which may be cited
as the Protocol of 1995 to the La-
bour Inspection Convention, 1947:

Part I. Scope, definition and app-
lication

Article 1

1. Each Member which ratifies this
Protocol shall extend the applica-
tion of the provisions of the Labour
Inspection Convention, 1947 (here-
under referred to as "the Conven-
tion"), to activities in the non-com-
mercial services sector.

2. The term "activities in the
non-commercial services sector"
refers to activities in all categories
of workplaces that are not consi-
dered as industrial or commercial
for the purposes of the Convention.

3. This Protocol applies to all
workplaces that do not already fall
within the scope of the Convention.

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av ett protokoll till
1947 års konvention om arbetsin-
spektion,

antar denna den tjugoandra dagen
i juni månad nittonhundranittiofem
följande protokoll, som kan kallas
1995 års protokoll till 1947 års
konvention om arbetsinspektion.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 3

Del I. Tillämpningsområde, defi-
nition och tillämpning

Artikel 1

1. Varje medlemsstat som ratifice-
rar detta protokoll skall utsträcka
tillämpningen av bestämmelserna i
1947 års konvention om arbetsin-
spektion (hädanefter kallad
”konventionen”) till verksamheter
inom den icke kommersiella tjäns-
tesektorn.

2. Med uttrycket ”verksamheter
inom den icke kommersiella tjäns-
tesektorn” avses verksamheter på
alla kategorier av arbetsställen som
inte anses som arbetsställen inom
industri eller handel i konventio-
nens mening.

3. Protokollet äger tillämpning på
alla arbetsställen som inte redan
faller inom konventionens område.

Article 2

1. A Member which ratifies this
Protocol may, by a declaration
appended to its instrument of rati-
fication, exclude wholly or partly
from its scope the following cate-
gories:

(a) essential national (federal) go-
vemment administration;

(b) the armed services, whether

Artikel 2

1. En medlemsstat som ratificerar
detta protokoll kan, genom en de-
klaration som bifogas ratifikations-
instrumentet, från dess tillämp-
ningsområde helt eller delvis
utesluta:

a) väsentlig statlig (federal) för-
valtning;

b) försvarsmakten, oavsett om det

48

military or civilian personnel;

(c) the police and other public
security services;

(d) prison services, whether pri-
son staff or prisoners when perfor-
ming work,

if the application of the Conven-
tion to any of these categories
would raise special problems of a
substantial nature.

2. Before the Member avails itself
of the possibility afforded in pa-
ragraph 1, it shall consult the most
representative organizations of
employers and workers or, in the
absence of such organizations, the
representatives of the employers
and workers concemed.

3. A Member which has made a
declaration as referred to in parag-
raph 1 shall, following ratification
of this Protocol, indicate in its next
report on the application of the
Convention under article 22 of the
Constitution of the International
Labour Organization the reasons
for the exclusion and, to the extent
possible, provide for altemative
inspection arrangements for any
categories of workplaces thus ex-
cluded. It shall describe in subsequ-
ent reports any measures it may
have taken with a view to exten-
ding the provisions of the Protocol
to them.

4. A Member which has made a
declaration referred to in paragraph
1 may at any time modify or can-
cel that declaration by a subsequent
declaration in accordance with the
provisions of this Article.

rör sig om militär eller civil perso-
nal;

c) polisväsendet och annan orga-
nisation till skydd för den allmänna
säkerheten;

d) fangelseväsendet, oavsett om
det rör sig om fångvårdspersonal
eller intagna då de utför arbete,

om tillämpningen av konventio-
nen på någon av dessa kategorier
vållar särskilda problem av bety-
dande vikt.

2. Innan medlemsstaten begagnar
sig av möjligheten enligt punkt 1,
skall den samråda med de mest
representativa organisationerna för
arbetsgivare och arbetstagare eller,
i frånvaro av sådana organisationer,
med representanter för berörda
arbetsgivare och arbetstagare.

3. En medlemsstat som har gjort
en deklaration enligt punkt 1 skall,
i den rapport om tillämpningen av
konventionen enligt artikel 22 i In-
ternationella arbetsorganisationens
stadga som följer på ratificeringen
av detta protokoll, ange skälen för
undantaget och i möjligaste mån
sörja för alternativa inspektionsåt-
gärder för de kategorier arbetsstäl-
len som på så sätt uteslutits. Med-
lemsstaten skall i senare rapporter
ange de åtgärder den eventuellt har
vidtagit för att utsträcka bestäm-
melserna i protokollet till dessa
kategorier.

4. En medlemsstat som har gjort
en deklaration enligt punkt 1 kan
när som helst ändra eller återta
denna genom en ny deklaration i
överensstämmelse med bestämmel-
serna i denna artikel.

4 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 96

Prop. 1996/97:96

Bilaga 3

Article 3

1. The provisions of this Protocol
shall be implemented by means of
national laws or regulations, or by
other means that are in accordance
with national practice.

2. Measures taken to give effect
to this Protocol shall be drawn up
in consultation with the most rep-
resentative organizations of em-
ployers and workers or, in the ab-
sence of such organizations, the
representatives of the employers
and workers concemed.

Artikel 3

1. Bestämmelserna i detta protokoll
skall genomföras med stöd av na-
tionella lagar och förordningar eller
på annat sätt som överensstämmer
med nationell praxis.

2. Åtgärder som vidtas for att
verkställa detta protokoll skall ut-
arbetas i samråd med de mest rep-
resentativa organisationerna for
arbetsgivare och arbetstagare eller,
i frånvaro av sådana organisationer,
med representanter for berörda
arbetsgivare och arbetstagare.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 3

Part II. Special arrangements

Article 4

1. A Member may make special
arrangements for the inspection of
workplaces of essential national
(federal) govemment administra-
tion, the armed services, the police
and other public security services,
and the prison services, so as to
regulate the powers of labour in-
spectors as provided in Article 12
of the Convention in regard to:

(a) inspectors having appropriate
security clearance before entering;

(b) inspection by appointment;

(c) the power to require the pro-
duction of confidential documents;

(d) the removal of confidential
documents from the premises;

(e) the taking and analysis of
samples of materials and substan-
ces.

2. The Member may also make
special arrangements for the inspec-
tion of workplaces of the armed
services and the police and other

Del II. Särskilda åtgärder

Artikel 4

1. En medlemsstat kan vidta sär-
skilda åtgärder for inspektion av ar-
betsställen inom väsentlig statlig
(federal) förvaltning, försvars-
makten, polisväsendet och annan
organisation till skydd for den all-
männa säkerheten samt fangelsevä-
sendet for att reglera arbetsinspek-
törers befogenheter enligt artikel 12
i konventionen vad gäller:

a) tillträde endast för inspektörer
som erhållit vederbörlig tillåtelse
av säkerhetstjänsten;

b) inspektion efter överenskom-
melse;

c) befogenhet att kräva att få ta
del av sekretessbelagda dokument;

d) rätten att ta med sig sekretess-
belagda dokument;

e) provtagning och analys av ma-
terial och ämnen.

2. Medlemsstaten kan också vidta
särskilda åtgärder for inspektion av
arbetsställen inom försvarsmakten,
liksom inom polisväsendet och an-

50

public security services so as to
permit any of the following limita-
tions on the powers of labour in-
spectors:

(a) restriction of inspection during
manoeuvres or exercises;

(b) restriction or prohibition of
inspection of front-line or active
service units;

(c) restriction or prohibition of
inspection during declared periods
of tension;

(d) limitation of inspection in re-
spect of the transport of explosives
and armaments for military purpo-
ses.

3. The Member may also make
special arrangements for the inspec-
tion of workplaces of prison servi-
ces to permit restriction of inspec-
tion during declared periods of
tension.

4. Before a Member avails itself
of any of the special arrangements
afforded in paragraphs 1, 2 and 3,
it shall consult the most representa-
tive organizations of employers and
workers or, in the absence of such
organizations, the representatives of
the employers and workers con-
cemed.

Article 5

The Member may make special
arrangements for the inspection of
workplaces of fire brigades and
other rescue services to permit the
restriction of inspection during the
fighting of a fire or during rescue
or other emergency operations. In
such cases, the labour inspectorate
shall review such operations pe-

nan organisation till skydd för den
allmänna säkerheten i syfte att
tillåta någon av följande begräns-
ningar av arbetsinspektörers befo-
genheter:

a) inskränkning av inspektioner
under manövrar eller övningar;

b) inskränkning av eller förbud
mot inspektion av truppenheter som
befinner sig vid fronten eller i aktiv
tjänst;

c) inskränkning av eller förbud
mot inspektion i konstaterade kris-
situationer;

d) begränsningar i fråga om in-
spektion av transport av explosiva
varor och materiel för militära än-
damål.

3. Medlemsstaten kan också vidta
särskilda åtgärder för inspektion av
arbetsställen inom fangelseväsendet
för att tillåta inskränkning av in-
spektioner i konstaterade krissitua-
tioner.

4. Innan en medlemsstat begagnar
sig av någon av de särskilda åtgär-
der som erbjuds i punkterna 1, 2
och 3 skall den samråda med de
mest representativa organisa-
tionerna för arbetsgivare och ar-
betstagare eller, i frånvaro av så-
dana organisationer, med represen-
tanter för berörda arbetsgivare och
arbetstagare.

Artikel 5

Medlemsstaten kan vidta särskilda
åtgärder för inspektion av arbets-
ställen inom brandväsendet och
inom annan räddningstjänst i syfte
att tillåta inskränkning av inspek-
tioner under bekämpning av eldsvå-
da eller under räddnings- eller and-
ra insatser i nödsituationer. I såda-
na fall skall arbetsinspektionen i

Prop. 1996/97:96

Bilaga 3

51

riodically and after any significant
incident.

efterhand granska dessa insatser Prop. 1996/97:96
periodvis samt efter varje allvarligt Bilaga 3
tillbud.

Article 6

Artikel 6

The labour inspectorate shall be
able to advise on the formulation
of effective measures to minimize
risks during training for potentially
hazardous work and to participate
in monitoring the implementation
of such measures.

Arbetsinspektionen skall kunna ge
råd om utformningen av effektiva
åtgärder for att minimera riskerna
under utbildning for uppgifter som
kan tänkas vara riskfyllda samt
delta i övervakningen av åtgärder-
nas genomforande.

Part III. Final provisions

Del III. Slutbestämmelser

Article 7

Artikel 7

1. A Member may ratify this Pro-
tocol at the same time as or at any
time after its ratification of the
Convention, by communicating its
formal ratification of the Protocol
to the Director-General of the In-
ternational Labour Office for regi-
stration.

2. The Protocol shall come into
force 12 months after the date on
which ratifications of two Members
have been registered by the Direc-
tor-General. Thereafter, this Pro-
tocol shall come into force for a
Member 12 months after the date
on which the ratification has been
registered by the Director-General
and the Convention shall then be
binding on the Member concemed
with the addition of Artides 1 to 6
of this Protocol.

1. En medlemsstat kan ratificera
detta protokoll vid tidpunkten för
ratifikation av konventionen eller
närhelst därefter genom att sända
ratifikationsdokumentet avseende
detta protokoll till Internationella
arbetsbyråns generaldirektör för
registrering.

2. Protokollet träder i kraft tolv
månader efter den dag då ratifi-
kationer från två medlemsstater har
registrerats hos generaldirektören.
Därefter träder protokollet i kraft
för varje medlemsstat tolv månader
efter den dag då dess ratifikation
har registrerats av generaladirek-
tören och konventionen skall då
vara bindande för medlemsstaten
ifråga med tillägg av artiklarna 1
till 6 i detta protokoll.

Article 8

Artikel 8

1. A Member which has ratified
this Protocol may denounce it after
the expiration of ten years from the

1. En medlemsstat som har ratifi-
cerat detta protokoll kan säga upp
det, sedan tio år förflutit från den

52

date on which the Protocol first
comes into force, by an act com-
municated to the Director-General
of the International Labour Office
for registration. Such denunciation
shall not take effect until one year
after the date on which it is registe-
red.

2. Each Member which has ratifi-
ed the Protocol and which does
not, within the year following the
expiration of the period of ten ye-
ars mentioned in the preceding
paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this
Article, will be bound for another
period of ten years and, thereafter,
may denounce this Protocol at the
expiration of each period of ten
years under the terms provided for
in this Article.

dag då protokollet forst träder i
kraft, genom en skrivelse som
sänds till Internationella arbetsby-
råns generaldirektör för registre-
ring. Sådan uppsägning träder inte
i kraft förrän ett år efter den dag då
den har registrerats.

2. Varje medlemsstat som har ra-
tificerat detta protokoll och som
inte, inom det år som följer på
utgången av den i föregående punkt
nämnda tioårsperioden, gör bruk av
sin uppsägningsrätt enligt denna
artikel, är bunden för en ny tioårs-
period och kan därefter, på de i
denna artikel föreskrivna villkoren,
säga upp protokollet vid utgången
av varje tioårsperiod.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 3

Article 9

1. The Director-General of the
International Labour Office shall
notify all Members of the In-
ternational Labour Organization of
the registration of all ratifications
and denunciations of this Protocol.

2. When notifying the Members
of the Organization of the regi-
stration of the second ratification of
this Protocol, the Director-General
shall draw the attention of the
Members of the Organization to the
date upon which the Protocol will
come into force.

3.  The Director-General shall
communicate full particulars of all
ratifications and denunciations of
this Protocol to the Secretary-Ge-
neral of the United Nations for
registration in accordance with
Article 102 of the Charter of the
United Nations.

Artikel 9

1. Internationella arbetsbyråns ge-
neraldirektör skall underrätta samt-
liga medlemmar av Internationella
arbetsorganisationen om registre-
ringen av alla ratifikationer och
uppsägningar av protokollet.

2. När generaldirektören underrät-
tar organisationens medlemmar om
registreringen av den andra ratifika-
tionen av detta protokoll, skall han
fasta medlemmarnas uppmärksam-
het på den dag då protokollet träder
i kraft.

3.  Generaldirektören skall, för
registrering enligt artikel 102 i
Förenta nationernas stadga, lämna
Förenta nationernas generalsekrete-
rare fullständiga upplysningar om
samtliga ratifikationer och uppsäg-
ningar av detta protokoll.

5 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 96

Article 10

Artikel 10

Prop. 1996/97:96

Bilaga 3

The English and French versions of
the text of this Protocol are equally
authoritative.

De engelska och franska versio-
nerna av denna konventionstext har
lika giltighet.

54

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Convention (No. 81) concerning
Labour Inspection in Industry
and Commerce

The General Conference of the
International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva
by the Goveming Body of the In-
ternational Labour Office, and ha-
ving met in its Thirtieth Session on
19 June 1947, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to the organisation of labour
inspection in industry and commer-
ce, which is the fourth item on the
agenda of the Session, and

Having determined that these pro-
posals shall take the form of an in-
temational Convention,

adopts this eleventh day of July
of the year one thousand nine hun-
dred and forty-seven the following
Convention, which may be cited as
the Labour Inspection Convention,
1947:

Konvention (nr 81) angående
arbetsinspektion inom industri
och handel.

Internationella arbetsorganisa-
tionens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Internatio-
nella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 19
juni 1947 till sitt trettionde sam-
manträde

och beslutat antaga vissa förslag
angående organisationen av arbets-
inspektion inom industri och han-
del, vilken fråga utgör den fjärde
punkten på sammanträdets dagord-
ning,

samt beslutat, att dessa förslag
skola taga form av en internationell
konvention,

antager denna den elfte dagen i
juli månad år nittonhundrafyrtiosju
följande konvention, vilken skall
benämnas "konventionen angående
arbetsinspektion, 1947" (Labour
Inspection Convention, 1947).

Part I. Labour inspection in in-
dustry

Article 1

Each Member of the International
Labour Organisation for which this
Convention is in force shall main-
tain a system of labour inspection
in industrial workplaces.

Del I. Arbetsinspektion inom
industrien.

Artikel 1

Varje medlem av Internationella
arbetsorganisationen, för vilken
denna konvention är gällande, skall
upprätthålla ett system för arbetsin-
spektion av arbetsställen inom in-
dustri.

55

Article 2

1. The system of labour inspection
in industrial workplaces shall apply
to all workplaces in respect of
which legal provisions relating to
conditions of work and the protec-
tion of workers while engaged in
their work are enforceable by la-
bour inspectors.

2. National laws or regulations
may exempt mining and transport
undertakings or parts of such un-
dertakings from the application of
this Convention.

Article 3

1. The functions of the system of
labour inspection shall be:

(a) to secure the enforcement of
the legal provisions relating to con-
ditions of work and the protection
of workers while engaged in their
work, such as provisions relating to
hours, wages, safety, health and
welfare, the employment of
children and young persons, and
other connected matters, in so far
as such provisions are enforceable
by labour inspectors;

(b) to supply technical informa-
tion and advice to employers and
workers conceming the most ef-
fective means of complying with
the legal provisions;

(c) to bring to the notice of the
competent authority defects or abu-
ses not specifically covered by
existing legal provisions.

2. Any further duties which may
be entrusted to labour inspectors
shall not be such as to interfere
with the effective discharge of their
primary duties or to prejudice in
any way the authority and impar-

Artikel 2

1. Arbetsinspektionen för arbets-
ställen inom industrien skall äga
tillämpning å alla arbetsställen,
beträffande vilka arbetsinspektörer
ha att övervaka efterlevnaden av
bestämmelser rörande arbetsförhål-
landen och skydd för arbetare un-
der arbetet.

2. Genom nationell lagstiftning
må gruv- och transportföretag eller
delar av sådana kunna undantagas
från tillämpningen av denna kon-
vention.

Artikel 3

1. Arbetsinspektionen åligger:

a) att trygga tillämpningen av gäl-
lande bestämmelser rörande arbets-
förhållanden och skydd för arbetare
under arbetet, avseende stadganden
i fråga om arbetstid, löner, säker-
het, hygien och välfärd, barns och
minderårigas användande i arbete
samt andra därmed sammanhäng-
ande ämnen, i den mån åtgärder
härutinnan falla inom arbetsinspek-
törs kompetensområde;

b) att bistå arbetsgivare och arbe-
tare med råd och anvisningar be-
träffande lämpligaste sätt att efter-
komma gällande bestämmelser;

c) att fästa vederbörande myndig-
hets uppmärksamhet på brister och
missförhållanden, som icke äro
särskilt beaktade i meddelade före-
skrifter.

2. Uppgifter, som i övrigt må an-
förtros åt arbetsinspektör, få ej vara
av beskaffenhet att förhindra ett
effektivt fullgörande av hans hu-
vudsakliga tjänståligganden eller
menligt inverka på den opartiskhet,

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

56

tiality which are necessary to in-
spectors in their relations with em-
ployers and workers.

Article 4

1. So far as is compatible with the
administrative practice of the Mem-
ber, labour inspection shall be pla-
ced under the supervision and con-
trol of a central authority.

2. In the case of a federal State,
the term "central authority" may
mean either a federal authority or a
central authority of a federated
unit.

Article 5

The competent authority shall make
appropriate arrangements to pro-
mote:

(a) effective co-operation between
the inspection services and other
govemment services and public or
private institutions engaged in simi-
lar activities; and

(b) collaboration between officials
of the labour inspectorate and em-
ployers and workers or their orga-
nisations.

Article 6

The inspection staff shall be com-
posed of public officials whose
status and conditions of service are
such that they are assured of sta-
bility of employment and are in-
dependent of changes of govem-
ment and of improper extemal
influences.

som kräves av inspektör i hans
förhållande till arbetsgivare och
arbetare.

Artikel 4

1. I den mån så är förenligt med
medlems administrativa praxis,
skall arbetsinspektör vara under-
ställd en central myndighets överin-
seende och ledning.

2.1 fråga om förbundsstat må ut-
trycket "central myndighet" kunna
avse antingen förbundsmyndighet
eller central myndighet i delstat.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Artikel 5

Vederbörande myndighet skall
vidtaga lämpliga åtgärder för att
främja

a) en effektiv samverkan mellan
inspektionsorganen och andra stat-
liga myndigheter samt offentliga
eller enskilda institutioner med
motsvarande uppgifter;

b) samverkan mellan arbetsin-
spektionens befattningshavare samt
arbetsgivare och arbetare eller deras
organisationer.

Artikel 6

Befattningshavare inom inspektio-
nen skola vara anställda i offentlig
tjänst och i denna egenskap vara
tillförsäkrade stadigvarande anställ-
ning ävensom frihet från politisk
eller eljest obehörig påverkan.

57

Article 7

1. Subject to any conditions for
recruitment to the public service
which may be prescribed by na-
tional laws or regulations, labour
inspectors shall be recruited with
sole regard to their qualifications
for the performance of their duties.

2. The means of ascertaining such
qualifications shall be determined
by the competent authority.

3. Labour inspectors shall be ade-
quately trained for the performance
of their duties.

Artikel 7

1. Med förbehåll för de med anställ-
ning i allmän tjänst förenade vill-
kor, som må föreskrivas i lag eller
författning, skola arbetsinspektörer-
na utses med hänsyn uteslutande
till förefintliga kvalifikationer för
fullgörande av dem anförtrodda
uppgifter.

2. Sådana kvalifikationer skola
styrkas på sätt av vederbörande
myndighet bestämmes.

3. Arbetsinspektörema skola er-
hålla lämplig utbildning för fullgör-
ande av sina uppgifter.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Article 8

Both men and women shall be
eligible for appointment to the
inspection staff; where necessary,
special duties may be assigned to
men and women inspectors.

Artikel 8

Såväl män som kvinnor skola kun-
na anställas som medlemmar av
inspektionen; där så är erforderligt
må speciella uppgifter tilldelas
manliga eller kvinnliga inspektörer.

Article 9

Each Member shall take the neces-
sary measures to ensure that duly
qualified technical experts and
specialists, including specialists in
medicine, engineering, electricity
and chemistry, are associated in the
work of inspection, in such manner
as may be deemed most appropria-
te under national conditions, for the
purpose of securing the enforce-
ment of the legal provisions rela-
ting to the protection of the health
and safety of workers while enga-
ged in their work and of investiga-
ting the effects of processes, mate-
rials and methods of work on the
health and safety of workers.

Artikel 9

Medlem har att vidtaga erforderliga
åtgärder för att vederbörligen kvali-
ficerade tekniska experter, särskilt
i avseende å medicinska
maskintekniska, elektriska och ke-
miska spörsmål, ställas till inspek-
tionstjänstens förfogande på sätt,
som med hänsyn till föreliggande
förhållanden kan anses mest lämp-
ligt för att trygga efterlevnaden av
gällande bestämmelser rörande
arbetarnas skydd mot ohälsa och
olycksfall i arbetet ävensom för att
utröna olika arbetsprocessers, ar-
betsmaterials och arbetsmetoders
inverkan på arbetarnas hälsa och
säkerhet.

58

Article 10

The number of labour inspectors
shall be sufficient to secure the ef-
fective discharge of the duties of
the inspectorate and shall be deter-
mined with due regard for:

(a) the importance of the duties
which inspectors have to perform,
in particular-

(i) the number, nature, size and
situation of the workplaces liable to
inspection;

(ii) the number and classes of
workers employed in such workpla-
ces; and

(iii) the number and complexity
of the legal provisions to be enfor-
ced;

(b) the material means placed at
the disposal of the inspectors; and

(c) the practical conditions under
which visits of inspection must be
carried out in order to be effective.

Artikel 10

Arbetsinspektörer skola anställas i
tillräckligt antal för att medgiva ett
effektivt fullgörande av in-
spektionens uppgifter; under skäligt
beaktande av

a) vikten av föreliggande arbets-
uppgifter, särskilt

i) antal, art, storlek och belägen-
het av de arbetsställen, som äro
underkastade inspektion;

ii) antalet av de på de olika ar-
betsställena sysselsatta arbetarna
och deras fördelning på olika ka-
tegorier,

iii) antal och beskaffenhet av de
författningsbestämmelser, som sko-
la tillämpas;

b) inspektörerna tillhandahållna
hjälpmedel; samt

c) de praktiska betingelserna för
inspektionsarbetets effektiva ut-
övande.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Article 11

1. The competent authority shall
make the necessary arrangements to
fumish labour inspectors with-

(a) local offices, suitably equip-
ped in accordance with the require-
ments of the service, and accessible
to all persons concemed;

(b) the transport facilities neces-
sary for the performance of their
duties in cases where suitable
public facilities do not excist.

2. The competent authority shall
make the necessary arrangements to
reimburse to labour inspectors any
travelling and incidental expenses
which may be necessary for the
performance of their duties.

Artikel 11

1. Vederbörande myndighet skall
vidtaga erforderliga åtgärder för att
tillhandahålla arbetsinspektörema:

a)  kontorslokaler, lämpligt ut-
rustade med hänsyn till tjänstens
behov och tillgängliga för alla ve-
derbörande;

b) erforderliga transportmedel, för
den händelse för tjänstens fullgör-
ande lämpliga allmänna färdmedel
icke stå till buds.

2. Vederbörande myndighet skall
vidtaga nödiga åtgärder för att ar-
betsinspektörema skola erhålla
resekostnads- och traktamentser-
sättning vid tjänstens utövande.

59

Article 12

1. Labour inspectors provided with
proper credentials shall be empo-
wered:

(a) to enter freely and without
previous notice at any hour of the
day or night any workplace liable
to inspection;

(b) to enter by day any premises
which they may have reasonable
cause to believe to be liable to
inspection; and

(c) to carry out any examination,
test or enquiry which they may
consider necessary in order to satis-
fy themselves that the legal pro-
visions are being strictly observed,
and in particular-

(i) to interrogate, alone or in the
presence of witnesses, the employer
or the staff of the undertaking on
any matters conceming the applica-
tion of the legal provisions;

(ii) to require the production of
any books, registers or other docu-
ments the keeping of which is
prescribed by national laws or re-
gulations relating to conditions of
work, in order to see that they are
in conformity with the legal pro-
visions, and to copy such docu-
ments or make extracts from them;

(iii) to enforce the posting of
notices required by the legal provi-
sions;

(iv) to take or remove for purpo-
ses of analysis samples of materials
and substances used or handled,
subject to the employer or his rep-
resentative being notified of any
samples or substances taken or
removed for such purpose.

2. On the occasion of an inspec-
tion visit, inspectors shall notify the
employer or his representative of

Artikel 12

1. Med vederbörlig legitimation
försedd arbetsinspektör skall äga:

a) att fritt och utan föregående
anmälan vid varje tid av dygnet er-
hålla tillträde till varje företag eller
arbetsställe, som är underkastat
inspektion

b) att under dagen erhålla tillträde
till varje lokal, som arbetsinspek-
tören har skälig anledning antaga
vara underkastad inspektion; samt

c) att vidtaga åtgärder för under-
sökning, provtagning eller utred-
ning, som han kan finna erforderlig
för fastställande av att gällande
arbetslagstiftning noga följes, sär-
skilt:

i) att ensam eller i vittnens närva-
ro utfråga arbetsgivare och personal
beträffande alla i samband med
tillämpningen av arbetslag-
stiftningen stående förhållanden;

ii) att påkalla företeende av alla
böcker, register eller andra hand-
lingar, vilka jämlikt gällande för-
fattningar rörande arbetsförhållan-
dena skola hållas tillgängliga för att
kontrollera att nämnda handlingar
äro i författningsenligt skick samt
kopiera dylika handlingar eller göra
utdrag ur dem;

iii) att påfordra uppsättandet av
sådana anslag, som föreskrivas i
arbetslagstiftningen;

iv) att för analys taga och bort-
föra prov av material eller ämnen,
som användas eller bearbetas i
företaget, dock att arbetsgivaren
eller hans ställföreträdare skall
underrättas härom.

2. Då inspektion verkställes, har
arbetsinspektör att underrätta ar-
betsgivaren eller dennes ställföre-

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

60

their presence, unless they consider
that such a notification may be pre-
judicial to the performance of their
duties.

trädare om besöket, såvida inspek-
tören icke finner, att dylik anmälan
skulle vara till förfång vid tjänstens
utövande.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Article 13

1. Labour inspectors shall be em-
powered to take steps with a view
to remedying defects observed in
plant, layout or working methods
which they may have reasonable
cause to believe constitute a threat
to the health or safety of the wor-
kers.

2. In order to enable inspectors to
take such steps they shall be em-
powered, subject to any right of
appeal to a judicial or administra-
tive authority which may be pro-
vided by law, to make or to have
made orders requiring-

(a) such aiterations to the installa-
tion or plant, to be carried out wit-
hin a specified time limit, as may
be necessary to secure compliance
with the legal provisions relating to
the health or safety of the workers;
or

(b) measures with immediate ex-
ecutory force in the event of im-
minent danger to the health or safe-
ty of the workers.

3. Where the procedure prescri-
bed in paragraph 2 is not compa-
tible with the administrative or
judicial practice of the Member,
inspectors shall have the right to
apply to the competent authority
for the issue of orders or for the
initiation of measures with imme-
diate executory force.

Artkel 13

1. Arbetsinspektör skall äga att
vidtaga åtgärder i syfte att avhjälpa
iakttagna brister i anläggning, pla-
nering eller arbetsmetoder, vilka
han skäligen kan antaga utgöra fara
för arbetarnas hälsa och säkerhet.

2. För att inspektör må kunna
vidtaga sådana åtgärder skall han,
med förbehåll för den rätt till pröv-
ning av domstol eller administrativ
myndighet som må varda föreskri-
ven i nationell lagstiftning, äga
meddela eller låta meddela före-
lägganden angående:

a) vidtagande inom viss angiven
tid av sådana förändringar i avseen-
de å utrustning eller anläggning,
vilka jämlikt gällande föreskrifter
rörande arbetarnas hälsa och säker-
het prövas erforderliga; eller

b) åtgärder med omedelbar ver-
kan i händelse av överhängande
fara för arbetarnas hälsa och säker-
het.

3. Därest i moment 2 angivna åt-
gärder icke äro förenliga med med-
lemmens administrativa eller rättsli-
ga praxis, skall inspektör äga att
hos vederbörande myndigheter
påkalla föreläggande eller åtgärder
med omedelbar verkan.

6 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 96

Article 14

The labour inspectorate shall be
notified of industrial accidents and
cases of occupational disease in
such cases and in such manner as
may be prescribed by national laws
or regulations.

Artikel 14

Till arbetsinspektionen skola an-
mälas inträffade olycksfall i arbete
och fall av yrkessjukdom i enlighet
med vad i den nationella lagstift-
ningen därutinnan stadgas.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Article 15

Subject to such exceptions as may
be made by national laws or regu-
lations, labour inspectors-

(a) shall be prohibited from ha-
ving any direct or indirect interest
in the undertakings under their
supervision;

(b) shall be bound on pain of
appropriate penalties or disciplinary
measures not to reveal, even after
leaving the service, any manufactu-
ring or commercial secrets or wor-
king processes which may come to
their knowledge in the course of
their duties; and

(c) shall treat as absolutely con-
fidential the source of any com-
plaint bringing to their notice a
defect or breach of legal provisions
and shall give no intimation to the
employer or his representative that
a visit of inspection was made in
consequence of the receipt of such
a complaint.

Artikel 15

Med förbehåll for undantag, som
kunna göras i den nationella lag-
stiftningen, skall arbetsinspektör:

a) vara förbjuden att äga direkt
eller indirekt intresse i företag, som
står under hans tillsyn;

b) vid äventyr av ansvar eller dis-
ciplinär påföljd vara förpliktad att
jämväl sedan han lämnat tjänsten
icke yppa fabriks- eller handels-
hemligheter eller röja driftsmetoder,
om vilka han må hava erhållit kän-
nedom under tjänstutövningen; och

c) behandla som strängt förtrolig
varje anmälan rörande fel i drifts-
anordning eller överträdelse av
föreskrifter, och icke meddela ar-
betsgivaren eller dennes ställföre-
trädare, att inspektionsbesök foran-
letts av inkommen anmälan.

Article 16

Workplaces shall be inspected as
often and as thoroughly as is ne-
cessary to ensure the effective app-
lication of the relevant legal pro-
visions.

Artikel 16

Arbetsställe skall inspekteras så
ofta och så ingående som må erfor-
dras för en effektiv tillämpning av
vederbörliga föreskrifter.

62

Article 17

1. Persons who violate or neglect
to observe legal provisions enfor-
ceable by labour inspectors shall be
liable to prompt legal proceedings
withoutprevious waming: Provided
that exceptions may be made by
national laws or regulations in re-
spect of cases in which previous
notice to carry out remedial or
preventive measures is to be given

2. It shall be left to the discretion
of labour inspectors to give war-
ning and advice instead of institu-
ting or recommending proceedings.

Artikel 17

1. Mot den som överträder eller
åsidosätter föreskrifter, vilkas ef-
terföljd det åligger arbetsinspektör
att övervaka, skola laga åtgärder
utan föregående varning vidtagas,
där icke på grund av föreskrifter i
den nationella lagstiftningen för-
bättringar eller förebyggande åt-
gärder i första hand skola vidtagas.

2. Arbetsinspektör skall äga att
själv avgöra, huruvida anvisningar
och råd skola lämnas eller om vid-
tagandet av laga åtgärder skall på-
kallas eller förordas.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Article 18

Adequate penalties for violations of
the legal provisions enforceable by
labour inspectors and for obstruc-
ting labour inspectors in the per-
formance of their duties shall be
provided for by national laws or
regulations and effectively enfor-
ced.

Article 19

1. Labour inspectors or local in-
spection offices, as the case may
be, shall be required to submit to
the central inspection authority pe-
riodical reports on the results of
their inspection activities.

2. These reports shall be drawn
up in such manner and deal with
such subjects as may from time to
time be prescribed by the central
authority; they shall be submitted
at least as frequently as may be
prescribed by that authority and in
any case not less frequently than
once a year.

Artikel 18

Lämpliga straffbestämmelser vid
åsidosättande av gällande föreskrif-
ter, vilkas efterföljd inspektör har
att övervaka, samt vid förhindrande
av arbetsinspektörs tjänstutövning
skola meddelas i den nationella
lagstiftningen och noga upprätthål-
las.

Artikel 19

1. Arbetsinspektör och lokal in-
spektionsmyndighet skola hava att
till den centrala inspektionsmyn-
digheten avgiva periodiska rap-
porter angående resultatet av in-
spektionsverksamheten.

2. Sådan rapport skall avfattas i
enlighet med vad därom föreskrives
av den centrala myndigheten och
avgivas å tid som bestämmes av
denna myndighet, dock minst en
gång årligen.

63

Article 20

1. The central inspection authority
shall publish an annual general
report on the work of the inspec-
tion services under its control.

2. Such annual reports shall be
published within a reasonable time
after the end of the year to which
they reläte and in any case within
twelve months.

3. Copies of the annual reports
shall be transmitted to the Direc-
tor-General of the International
Labour Office within a reasonable
period after their publication and in
any case within three months.

Article 21

The annual report published by the
central inspection authority shall
deal with the following and other
relevant subjects in so far as they
are under the control of the said
authority:

(a) laws and regulations relevant
to the work of the inspection ser-
vice;

(b) staff of the labour inspection
service;

(c) statistics of workplaces liable
to inspection and the number of
workers employed therein;

(d) statistics of inspection visits;

(e) statistics of violations and pe-
nalties imposed;

(f) statistics of industrial acci-
dents;

(g) statistics of occupational dis-
eases.

Artikel 20

1. Den centrala inspektionsmyn-
digheten skall årligen offentliggöra
en allmän berättelse över under-
ställda inspektionsorgans verksam-
het.

2. Dylik årsberättelse skall offent-
liggöras inom skälig tid, dock se-
nast tolv månader efter redovis-
ningsårets utgång.

3. Exemplar av årsberättelse skall
tillställas Internationella arbetsby-
råns generaldirektör inom skälig tid
och i varje fall inom tre månader
efter offentliggörandet.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Artikel 21

Den centrala inspektionsmyndig-
hetens årsberättelse skall avse ned-
anstående och med dessa samman-
hängande ämnen inom myndighe-
tens verksamhetsområde:

a) lagar och föreskrifter rörande
inspektionens verksamhet;

b) inspektionens personal;

c) statistiska uppgifter rörande
arbetsställen, som äro underkastade
inspektion, samt antalet vid desam-
ma anställda arbetare;

d) statistiska uppgifter rörande
förrättade inspektioner;

e) statistiska uppgifter rörande
förseelser och påföljder;

f) statistiska uppgifter rörande
olycksfall i arbete;

g) statistiska uppgifter rörande
yrkessjukdomar.

64

Prop. 1996/97:96

Part II. Labour inspection in
commerce

Del II. Arbetsinspektion inom Bilaga 4
handeln

Article 22

Artikel 22

Each Member of the International
Labour Organisation for which this
Part of this Convention is in force
shall maintain a system of labour
inspection in commercial workpla-
ces.

Varje medlem av Internationella
arbetsorganisationen, för vilken
denna del av förevarande konven-
tion är gällande, skall upprätthålla
ett system för arbetsinspektion av
arbetsställen inom handel.

Article 23

Artikel 23

The system of labour inspection in
commercial workplaces shall apply
to workplaces in respect of which
legal provisions relating to condi-
tions of work and the protection of
workers while engaged in their
work are enforceable by labour
inspectors.

Arbetsinspektionen för arbetsställen
inom handel skall äga tillämpning
å alla arbetsställen beträffande vilka
arbetsinspektör har att övervaka
efterlevnaden av bestämmelser
rörande arbetsförhållanden och
skydd för arbetare under arbetet.

Article 24

Artikel 24

The system of labour inspection in
commercial workplaces shall com-
ply with the requirements of Ar-
tides 3 to 21 of this Convention in
so far as they are applicable.

Arbetsinspektionen för arbetsställen
inom handel skall i tillämpliga
delar vara anordnad i enlighet med
föreskrifterna i artiklarna 3-21 i
denna konvention.

Part III. Miscellaneous provisions

Del III. Övriga bestämmelser

Article 25

Artikel 25

1. Any Member of the International
Labour Organisation which ratifies
this Convention may, by a declara-
tion appended to its ratification, ex-
clude Part II from its acceptance of
the Convention.

2. Any Member which has made
such a declaration may at any time

1. Varje medlem av Internationella
arbetsorganisationen, som ratifice-
rar denna konvention, kan genom
en vid ratifikationen fogad förkla-
ring utesluta del II från sitt genom
ratifikationen gjorda åtagande.

2. Medlem, som avgivit sådan
förklaring, kan när helst den så

65

cancel that declaration by a sub-
sequent declaration.

3. Every Member for which a
declaration made under paragraph 1
of this Article is in force shall in-
dicate each year in its annual report
upon the application of this Con-
vention the position of its law and
practice in regard to the provisions
of Part II of this Convention and
the extent to which effect has been
given, or is proposed to be given,
to the said provisions.

Article 26

In any case in which it is doubtful
whether any undertaking, part or
service of an undertaking or work-
place is an undertaking, part, ser-
vice or workplace to which this
Convention applies, the question
shall be settled by the competent
authority.

Article 27

In this Convention the term "legal
provisions" includes, in addition to
laws and regulations, arbitration
awards and collective agreements
upon which the force of law is
conferred and which are enforce-
able by labour inspectors.

Article 28

There shall be included in the an-
nual reports to be submitted under
Article 22 of the Constitution of
the International Labour Organisa-
tion full information conceming all
laws and regulations by which ef-
fect is given to the provisions of

önskar återkalla densamma genom
förnyad förklaring.

3. Medlem, för vilken förklaring,
gjord enligt moment 1 av denna
artikel, är i kraft, skall årligen i sin
rapport rörande tillämpningen av
denna konvention avgiva redogörel-
se för lagstiftning och praxis i frå-
ga om bestämmelserna i del II av
denna konvention med angivande
av den omfattning, i vilken nämnda
bestämmelser genomförts eller
avses att genomföras.

Artikel 26

Då tvekan kan råda, huruvida ett
företag, del därav eller arbetsställe
är att anse såsom företag, del därav
eller arbetsställe, på vilka denna
konvention äger tillämpning, skall
fråga härom avgöras av vederbör-
ande myndighet.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Artikel 27

I denna konvention inbegripas un-
der uttrycket "gällande bestämmel-
ser" förutom lagar och förord-
ningar även skiljedomar och kol-
lektivavtalsbestämmelser, som gi-
vits laga kraft och vilkas ge-
nomförande arbetsinspektör har att
övervaka.

Artikel 28

De årliga redogörelser, som enligt
artikel 22 av Internationella arbets-
organisationens stadga skola av-
givas, skola lämna detaljerade upp-
lysningar om alla lagar och förord-
ningar, genom vilka bestämmelser-
na i denna konvention förlänas

66

this Convention.

Article 29

1. In the case of a Member the
territory of which includes large
areas where, by reason of the spar-
seness of the population or the
stage of development of the area,
the competent authority considers it
impracticable to enforce the pro-
visions of this Convention, the
authority may exempt such areas
from the application of this Con-
vention either generally or with
such exceptions in respect of parti-
cular undertakings or occupations
as it thinks fit.

2. Each Member shall indicate in
its first annual report upon the ap-
plication of this Convention sub-
mitted under article 22 of the Con-
stitution of the International Labour
Organisation any areas in respect
of which it proposes to have re-
course to the provisions of the
present Article and shall give the
reasons for which it proposes to
have recourse thereto; no Member
shall, after the date of its first an-
nual report, have recourse to the
provisions of the present Article
except in respect of areas so indica-
ted.

3. Each Member having recourse
to the provisions of the present Ar-
ticle shall indicate in subsequent
annual reports any areas in respect
of which it renounces the right to
have recourse to the provisions of
the present Article.

Article 30

1. In respect of the territories re-
ferred to in article 35 of the Con-

kraft och verkan.

Artikel 29

1. Då en medlems territorium om-
fattar stora områden, varest, på
grund av gles befolkning eller om-
rådets utvecklingsstadium vederbör-
ande myndighet anser det ogörligt
att genomfora bestämmelserna i
denna konvention, må myndigheten
i fråga utesluta dessa områden från
tillämpningen av konventionen,
antingen helt eller beträffande de
särskilda foretag eller sysselsätt-
ningar som den prövar erforderligt.

2. Varje medlem skall vid avgi-
vandet av sin första årsredogörelse
enligt artikel 22 av Internationella
arbetsorganisationens stadga angiva
de områden, i fråga om vilka med-
lemmen avser att tillämpa bestäm-
melserna i förevarande artikel även-
som skälen härför. Ingen medlem
må därefter med åberopande av
bestämmelserna i denna artikel
medgiva undantag i fråga om andra
områden än de sålunda angivna.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

3. Varje medlem, som tillämpat
bestämmelserna i förevarande arti-
kel, skall i sina följande årsredo-
görelser lämna uppgift om de om-
råden, i fråga om vilka den avstår
från rätten att tillämpa undantags-
bestämmelserna.

Artikel 30

1. Med avseende å sådana områden
som omförmälas i artikel 35 av

67

stitution of the International Labour
Organisation as amended by the
Constitution of the International
Labour Organisation Instrument of
Amendment, 1946, other than the
territories referred to in paragraphs
4 and 5 of the said article as so
amended, each Member of the Or-
ganisation which ratifies this Con-
vention shall communicate to the
Director-General of the Internatio-
nal Labour Office as soon as pos-
sible after ratification a declaration
stating-

(a) the territories in respect of
which it undertakes that the provi-
sions of the Convention shall be
applied without modification;

(b) the territories in respect of
which it undertakes that the provi-
sions of the Convention shall be
applied subject to modifications,
together with details of the said
modifications;

(c) the territories in respect of
which the Convention is inappli-
cable and in such cases the grounds
on which it is inapplicable;

(d) the territories in respect of
which it reserves its decision.

2. The undertakings referred to in
subparagraphs (a) and (b) of pa-
ragraph 1 of this Article shall be
deemed to be an integral part of the
ratification and shall have the force
of ratification.

3. Any Member may at any time
by a subsequent declaration cancel
in whole or in part any reservations
made in its original declaration in
virtue of subparagraphs (b), (c) or

(d) of paragraph 1 of this Article.

4. Any Member may, at any time
at which the Convention is subject
to denunciation in accordance with
the provisions of Article 34, com-

Internationella arbetsorganisa-
tionens stadga i dess lydelse enligt
Akt av år 1946 angående ändringar
i nämnda stadga, med undantag för
de i momenten 4 och 5 av berörda
artikel avsedda områdena, skall
varje medlem av organisationen,
vilken ratificerar denna konvention,
snarast möjligt efter ratifikationen
tillställa Internationella arbetsby-
råns generaldirektör en förklaring,
som angiver

a) de områden, med avseende å
vilka medlemmen förbinder sig att
utan ändringar tillämpa bestämmel-
serna i konventionen;

b) de områden, med avseende å
vilka medlemmen förbinder sig att
tilllämpa konventionens bestäm-
melser med vissa jämkningar samt
innebörden av dessa jämkningar;

c) de områden, med avseende å
vilka konventionen icke skall till-
lämpas samt skälen härför;

d) de områden, med avseende å
vilka medlemmen förbehåller sig
att framdeles fatta beslut,

2. De i moment 1 a) och b) av
denna artikel omnämnda förbin-
delserna skola anses som en inte-
grerande del av ratifikationen och
medföra med densamma identiska
verkningar.

3. Medlem må genom förnyad
förklaring helt eller delvis återkalla
förbehåll, som inrymts i hans ur-
sprungliga förklaring enligt mo-
ment 1 b), c) och d) av denna
artikel.

4. Medlem må, under den tid-
rymd då förevarande konvention
enligt bestämmelserna i artikel 34
kan uppsägas, tillställa generaldi-

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

68

municate to the Director-General a
declaration modifying in any other
respect the terms of any former
declaration and stating the present
position in respect of such territori-
es as it may specify.

Article 31

1. Where the subject matter of this
Convention is within the self-go-
veming powers of any non-metro-
politan territory, the Member re-
sponsible for the intemational rela-
tions of that territory may, in ag-
reement with the Government of
the territory, communicate to the
Director-General of the Intematio-
nal Labour Office a declaration ac-
cepting on behalf of the territory
the obligations of this Convention.

2. A declaration accepting the
obligations of this Convention may
be communicated to the Director-
General of the Intemational Labour
Office-

(a) by two or more Members of
the Organisation in respect of any
territory which is under their joint
authority; or

(b) by any intemational authority
responsible for the administration
of any territory, in virtue of the
Charter of the United Nations or
otherwise, in respect of any such
territory.

3. Declarations communicated to
the Director-General of the Intema-
tional Labour Office in accordance
with the preceding paragraphs of
this Article shall indicate whether
the provisions of the Convention
will be applied in the territory con-
cemed without modification or

rektören ny förklaring, som i varje
annat avseende ändrar lydelsen av
tidigare avgiven förklaring och
klargör läget med hänsyn till de
avsedda områdena.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Artikel 31

1. Då det ämne, som behandlas i
denna konvention faller inom kom-
petensen för ett utanför moderlan-
det beläget områdes egna myndig-
heter kan den medlem, som är an-
svarig för ifrågavarande områdes
internationella förbindelser, i sam-
förstånd med områdets egen rege-
ring, till Internationella arbetsby-
råns generaldirektör insända för-
klaring, i vilken de i denna kon-
vention intagna förpliktelserna god-
tagas på ifrågavarande områdes
vägnar.

2. Förklaring, innebärande att de
i denna konvention intagna förplik-
telserna godtagas, må tillställas
Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör

a) av två eller flera medlemmar
av organisationen med avseende å
område, som står under deras ge-
mensamma överhöghet, eller

b) av envar internationell myndig-
het med avseende å område, för
vars förvaltning den jämlikt För-
enta Nationernas stadga eller an-
norledes är ansvarig.

3. Förklaringar, som delgivits In-
ternationella arbetsbyråns general-
direktör i enlighet med momenten
1 och 2 av denna artikel, skola
angiva, huruvida konventionens
bestämmelser skola tillämpas inom
vederbörande område utan ändring
eller med vissa jämkningar; därest

69

subject to modifications; when the
declaration indicates that the pro-
visions of the Convention will be
applied subject to modifications it
shall give details of the said modi-
fications.

4. The Member, Members or in-
temational authority concemed may
at any time by a subsequent decla-
ration renounce in whole or in part
the right to have recourse to any
modification indicated in any for-
mer declaration.

5. The Member, Members or in-
temational authority concemed
may, at any time at which this
Convention is subject to denuncia-
tion in accordance with the provi-
sions of Article 34, communicate to
the Director-General a declaration
modifying in any other respect the
terms of any former declaration and
stating the present position in re-
spect of the application of the Con-
vention.

Part IV. Final provisions

Article 32

The formal ratifications of this
Convention shall be communicated
to the Director-General of the In-
temational Labour Office for regi-
stration.

i förklaringen angives, att konven-
tionens bestämmelser skola tilläm-
pas med vissa jämkningar, skall
förklaringen innehålla närmare
uppgifter rörande dessa.

4. Vederbörande medlem, med-
lemmar eller internationella myn-
dighet må genom senare förklaring
helt eller delvis avstå från rätten att
åberopa varje i en tidigare förkla-
ring angiven jämkning.

5. Vederbörande medlem, med-
lemmar eller internationella myn-
dighet må under den tidrymd då
denna konvention enligt bestäm-
melserna i artikel 34 kan uppsägas,
tillställa Internationella ar-
betsbyråns generaldirektör förkla-
ring, som i varje annat avseende
ändrar lydelsen av tidigare avgiven
förklaring och klargör läget med
hänsyn till ifrågavarande konven-
tions tillämpning.

Del IV. Slutartiklar

Artikel 32

De officiella ratifikationerna av
denna konvention skola delgivas
Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör och registreras av ho-
nom.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Article 33

1. This Convention shall be binding
only upon those Members of the
Intemational Labour Organisation
whose ratifications have been re-
gistered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve
months after the date on which the
ratifications of two Members have

Artikel 33

1. Denna konvention är bindande
allenast for de medlemmar av In-
ternationella arbetsorganisationen,
vilkas ratifikationer registrerats av
generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv månader
efter det två medlemmars ratifika-
tion registrerats av generaldirektö-

70

been registered with the Direc-
tor-General.

3. Thereafter, this Convention
shall come into force for any Mem-
ber twelve months after the date on
which its ratification has been re-
gistered.

ren.

3. Därefter träder denna konven-
tion i kraft för varje medlem tolv
månader efter den dag, då dess
ratifikation registrerats.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Article 34

1. A Member which has ratified
this Convention may denounce it
after the expiration of ten years
from the date on which the Con-
vention first comes into force, by
an act communicated to the Direc-
tor-General of the Intemational La-
bour Office for registration. Such
denunciation shall not take effect
until one year after the date on
which it is registered.

2. Each Member which has ratifi-
ed this Convention and which does
not, within the year following the
expiration of the period of ten ye-
ars mentioned in the preceding
paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this
Article, will be bound for another
period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention at
the expiration of each period of ten
years under the terms provided for
in this Article.

Artikel 34

1. Varje medlem, som ratificerat
denna konvention, kan, sedan tio år
förflutit från den tidpunkt då kon-
ventionen först trädde i kraft, upp-
säga densamma genom skrivelse,
som delgives Internationella arbets-
byråns generaldirektör för registre-
ring. Uppsägningen träder icke i
kraft förrän ett år efter det den
registrerats.

2. Varje medlem, som ratificerat
denna konvention och icke inom ett
år efter utgången av den i föregåen-
de moment nämnda tioårsperioden
gör bruk av den i denna artikel
stadgade uppsägningsrätten, skall
vara bunden för en ny period av tio
år och kan därefter, med iakttagan-
de av de i denna artikel föreskrivna
villkom uppsäga konventionen vid
utgången av varje följande tioårspe-
riod.

Article 35

1. The Director-General of the
Intemational Labour Office shall
notify all Members of the In-
temational Labour Organisation of
the registration of all ratifications,
declarations and denunciations
communicated to him by the Mem-
bers of the Organisation.

2. When notifying the Members

Artikel 35

1. Internationella arbetsbyråns ge-
neraldirektör skall underrätta samt-
liga medlemmar av Internationella
arbetsorganisationen om registre-
ringen av alla ratifikationer, för-
klaringar och uppsägningar, som
delgivits honom av organisationens
medlemmar.

2. Då generaldirektören underrät-

71

of the Organisation of the regi-
stration of the second ratification
communicated to him, the Direc-
tor-General shall draw the attention
of the Members of the Organisation
to the date upon which the Con-
vention will come into force.

Article 36

The Director-General of the Inter-
national Labour Office shall com-
municate to the Secretary-General
of the United Nations for registra-
tion in accordance with Article 102
of the Charter of the United Na-
tions full particulars of all ratifica-
tions, declarations and acts of de-
nunciation registered by him in ac-
cordance with the provisions of the
preceding Artides.

Article 37

At such times as it may consider
necessary the Goveming Body of
the Intemational Labour Office
shall present to the General Con-
ference a report on the working of
this Convention and shall examine
the desirability of placing on the
agenda of the Conference the qu-
estion of its revision in whole or in
part.

tar organisationens medlemmar om
registreringen av den andra ratifika-
tionen i ordningen, som delgivits
honom, har han att fasta medlem-
marnas uppmärksamhet på den dag,
då konventionen träder i kraft.

Prop. 1996/97:96

Bilaga 4

Artikel 36

Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör skall, för registrering
jämlikt artikel 102 av Förenta Na-
tionernas stadga, lämna Förenta
Nationernas generalsekreterare full-
ständiga upplysningar om varje
ratifikation, förklaring och uppsäg-
ning, som av honom registrerats i
enlighet med bestämmelserna i
föregående artiklar.

Artikel 37

Vid utgången av varje tidrymd av
tio år, räknat från denna konven-
tions ikraftträdande, skall Interna-
tionella arbetsbyråns styrelse före-
lägga Internationella arbetsorgani-
sationens allmänna konferens en
redogörelse för konventionens till-
lämpning och laga under övervä-
gande, huruvida anledning förelig-
ger att på konferensens dagordning
uppföra frågan om dess revision,
helt eller delvis.

Article 38

1. Should the Conference adopt a
new Convention revising this Con-
vention in whole or in part, then,
unless the new Convention other-
wise provides-

Artikel 38

1. Därest konferensen skulle antaga
en ny konvention, innebärande
revision, helt eller delvis, av före-
varande konvention, och den nya
konventionen icke föreskriver an-
nat,

72

(a) the ratification by a Member
of the new revising Convention
shall ipso jure involve the imme-
diate denunciation of this Conven-
tion, notwithstandingthe provisions
of Article 34 above, if and when
the new revising Convention shall
have come into force;

(b) as from the date when the
new revising Convention comes
into force, this Convention shall
cease to be open to ratification by
the Members.

2. This Convention shall in any
case remain in force in its actual
form and content for those Mem-
bers which have ratified it but have
not ratified the revising Conven-
tion.

a) skall en medlems ratifikation Prop. 1996/97:96
av den nya, reviderade konventio- Bilaga 4

nen, för såvitt denna trätt i kraft,
ipso jure medföra omedelbar upp-
sägning av förevarande konvention,
utan hinder av vad i artikel 34 här
ovan stadgas;

b) skall från den dag, då den nya,
reviderade konventionen träder i
kraft, förevarande konvention icke
längre kunna ratificeras av med-
lemmarna.

2. Förevarande konvention skall
likväl förbliva gällande till form
och innehåll för de medlemmar,
som ratificerat densamma och icke
ratificera den nya, reviderade kon-
ventionen.

Article 39

Artikel 39

The English and French versions of
the text of this Convention are equ-
ally authoritative.

De engelska och franska texterna
till denna konvention skola båda
äga vitsord.

73

Arbetsmarknadsdepartementet                         Prop. 1996/97:96

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 mars 1997

Närvarande: statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden,

Peterson, Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg,

Winberg, Uusmann, Ulvskog, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall,

Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Winberg

Regeringen beslutar proposition 1996/97:96 ILO:s konvention och
rekommendation om arbetarskydd i gruvor m.m.

74

gotab 53091. Stockholm 1997