Regeringens proposition
1996/97:96

ILO:s konvention och rekommendation om arbetarskydd i gruvor m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 1997

Lena Hjelm-Wallén

Margareta Winberg
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av Internationella
arbetskonferensen år 1995 antagna konventionen (nr 176) om arbetarskydd i gruvor
samt ett samma år antaget protokoll till 1947 års konvention (nr 81) om
arbetsinspektion. Genom propositionen informeras riksdagen även om den av
konferensen antagna rekommendationen (nr 183) om arbetarskydd i gruvor.

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................ 3

2 Inledning.................................................. 3

3 Konventionen (nr 176) och rekommendationen (nr 183) om arbetarskydd
i gruvor................................................... 3
3.1 Bakgrund............................................ 3
3.2 Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll 6
3.3 Godkännande av konventionen......................... 8

4 1995 års protokoll till 1947 års konvention (nr 81) om
arbetsinspektion........................................... 11
4.1 Bakgrund............................................ 11
4.2 Protokollets huvudsakliga innehåll.................. 13
4.3 Godkännande av protokollet.......................... 14

Bilaga 1 ILO:s konvention (nr 176) om arbetarskydd i gruvor
(Engelsk originalversion och svensk översättning)... 17

Bilaga 2 ILO:s rekommendation (nr 183) om arbetarskydd i
gruvor
(Engelsk originalversion och svensk översättning)... 33

Bilaga 3 1995 års protokoll till 1947 års konvention (nr 81) om
arbetsinspektion
(Engelsk originalversion och svensk översättning)... 47

Bilaga 4 ILO:s konvention (nr 81) om arbetsinspektion
(Engelsk originalversion och svensk översättning.... 55

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 mars 1997..... 74

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ILO:s konvention (nr 176) om
arbetarskydd i gruvor samt 1995 års protokoll till 1947 års konvention (nr 81)
om arbetsinspektion.

2 Inledning

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som
medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO).
ILO:s beslutande församling - Internationella arbetskonferensen - sammanträder
i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligt artikel 19 i
organisationens stadga beträffande förslag, som förts upp på mötets dagordning,
besluta antingen om en internationell konvention, avsedd att ratificeras av
organisationens medlemmar, eller om en rekommendation, avsedd att övervägas vid
lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär som en
ratificerad konvention har. Om beslutet är av mindre räckvidd eller
huvudsakligen av formell innebörd, t.ex. då det gäller en begäran om utredning,
brukar det ges formen av en resolution.
Inom högst arton månader efter att konferensens session avslutats skall varje
medlemsstat förelägga landets lagstiftande församling antagna konventioner och
rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder. Varje medlemsstat har
vidare skyldighet att underrätta Internationella arbetsbyråns generaldirektör om
de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla denna förpliktelse samt om vilka
åtgärder som i övrigt har vidtagits.
Internationella arbetskonferensens åttioandra möte hölls i Genève den 6-23
juni 1995.
Arbetskonferensen antog en konvention (nr 176) och en rekommendation (nr 183)
om arbetarskydd i gruvor. Dessutom antogs ett protokoll till 1947 års konvention
(nr 81) om arbetsinspektion. Texterna på engelska och svenska till de fyra
instrumenten finns som bilagor 1-4.

3 Konventionen (nr 176) och rekommendationen (nr 183) om arbetarskydd i
gruvor

3.1 Bakgrund

Mer än 25 miljoner arbetstagare sysselsätts i gruvor runt om i världen.
Tillgänglig statistik visar att minst 15 000 av dem förlorar livet varje år till
följd av arbetsolyckor eller yrkessjukdomar. I vissa länder med gruvdrift utgör
antalet dödsolycker i gruvor mer än 60 % av samtliga dödsfall till följd av
industriolyckor.
Det kan konstateras att flera av ILO:s redan antagna konventioner på
arbetsmiljöområdet också gäller för verksamhet inom gruvindustrin. Bland dessa
bör särskilt nämnas 1960 års konvention (nr 115) om strålskydd, 1963 års
konvention (nr 119) om maskinskydd, 1977 års konvention (nr 148) om
luftföroreningar, buller och vibration, 1981 års konvention (nr 155) om
arbetarskydd och arbetsmiljö, 1985 års konvention (nr 161) om företagshälsovård,
1986 års konvention (nr 162) om säkerhet vid användning av asbest, 1990 års
konvention (nr 170) om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbets-
livet och 1993 års konvention (nr 174) om förebyggande av storolyckor inom
industrin, samtliga konventioner ratificerade av Sverige.
De särskilda arbetsmiljörisker, som är förknippade med gruvarbete, har genom
åren fortlöpande behandlats och diskuterats av ILO. Diskussionerna har framför
allt förts inom ILO:s industrikommitté för kolgruvor samt av de tekniska
trepartsmötena för gruvor (utom kolgruvor). Sex uppförandekoder (codes of
practice) har utarbetats, senast 1986 års handbok om säkerhet och hälsa i
kolgruvor och 1991 års handbok om säkerhet och hälsa i dagbrott.
Krav på särskilda ILO-normer på gruvområdet har förts fram på olika grunder.
De generella ILO-instrumenten har inte befunnits tillräckliga för gruvindustrins
behov. En rad existerande ILO-instrument med direkt tillämpning på arbete under
jord har ansetts föråldrade och inte avpassade till utvecklingen inom modern
gruvindustri. Till de utmönstrade instrumenten kan räknas konventionen (nr 45)
om arbete under jord (kvinnor), antagen år 1935 - den svenska ratifikationen
uppsagd år 1967 - samt konventionen (nr 123) om minimiålder (arbete under jord i
gruvor), antagen år 1965 och reviderad år 1973 genom konventionen (nr 138) om
minimiålder. Endast den sistnämnda har ratificerats av Sverige.
Ett annat tungt vägande motiv som framförts för ett särskilt instrument för
gruvindustrin är behovet att komma till rätta med den allvarliga olycksfalls-
och dödsfallsfrekvensen inom denna bransch. ILO:s bakgrundsrapport skildrar
gruvhanteringen som en i åtskilliga länder synnerligen hälsofarlig och riskfylld
verksamhet. Arbete under jord utsätter arbetstagarna för alla tänkbara
fysikaliska, kemiska och tekniska arbetsmiljörisker. En gruvarbetares
arbetsmiljö kännetecknas bl.a. av hetta och kyla, buller, vibrationer, fukt,
dålig ventilation, ensidig och tung arbetsbelastning, farliga ämnen, radioaktiva
material, radongas, risk för explosion och brand, fallande sten och bergras. De
mest signifikanta långsiktiga hälsoeffekterna av gruvarbete är hörselskador,
silikos, pneumokonios, asbestos och lungcancer.
ILO:s styrelsebeslut i november 1992 att föra upp frågan om arbetarskydd i
gruvor som ett nytt tekniskt ämne på Internationella arbetskonferensens
dagordning var en direkt uppföljning av en resolution (nr 30), antagen av det
femte tekniska trepartsmötet för gruvor (utom kolgruvor) i april 1990. Inför
förstaårsdiskussionen år 1994 utarbetade Internationella arbetsbyrån en
underlagsrapport, åtföljd av ett frågeformulär, som medlemsländerna ombads
besvara.
Mot bakgrund av gruvarbetets särskilda hälsorisker fann ILO-kommittén i sitt
yttrande inför förstaårsbehandlingen det välmotiverat med ett särskilt
ILO-instrument i syfte att säkerställa ett tillfredsställande skydd för de
yrkesverksamma inom gruvindustrin. En eventuell konvention på området borde
emellertid enligt kommittén innehålla generellt utformade krav på
arbetsmiljöåtgärder. En alltför hög detaljeringsgrad skulle kunna inverka
ogynnsamt på möjligheten för ILO:s medlemsstater att ratificera en framtida
konvention.
Internationella arbetsbyrån hade i sin genomgång framhållit den
variationsrikedom och de olikheter i teknisk utvecklingsgrad som råder inom
gruvnäringen i skilda delar av världen. Kommittén ansåg att hänsyn borde tas
till dessa aspekter. En given utgångspunkt för arbetet med de nya instrumenten
borde vara det faktum att arbetet i världens gruvor är organiserat på de mest
skilda sätt och, inte minst, att de opererar under skilda geologiska och
klimatiska förhållanden.
Kommittén ansåg vidare att framtida instrument borde vara utformade så att det
klart framgår vilka skyldigheter, som skall åvila myndigheter, resp.
arbetsgivare och arbetstagare. Konventionen borde innehålla en bestämmelse som
tydligt anger ett samverkansansvar mellan arbetsmarknadens parter i
arbetsmiljöfrågor på gruvområdet.
I det förslag till konvention, kompletterad med en rekommendation, som efter
det första årets diskussioner remitterades av Arbetsbyrån hade dessa synpunkter
i stort beaktats. Kommittén fann att även vissa andra förslag, som den framfört
i sitt första yttrande, hade inarbetats i konventionsförslaget. Det gällde bl.a.
arbetsgivarens undersökningsansvar och arbetsgivarens ansvar för förebyggande av
brand- och explosionsrisker, dubbla utrymningsvägar och adekvat ventilering av
gruvan.
Såväl första- som andraårsdiskussionen inleddes med att arbetsgivar- och
arbetstagargrupperna uttalade stor enighet om ämnets vikt och betydelse
samtidigt som de markerade olika uppfattningar om vilken omfattning de nya
instrumenten borde ha. Arbetsgivarna framhöll vikten av att ta hänsyn till
ekonomiska realiteter samt att det är arbetsgivarna som har det primära ansvaret
för hälsa och säkerhet. Deras ändringsförslag handlade ofta om att få mer
generella och i vissa fall mer urvattnade skrivningar.
Arbetstagarna påminde om det stora antal dödsfall och allvarliga olyckor som
inträffar inom gruvindustrin och önskade att konventionen skulle innehålla
omfattande säkerhetskrav. De önskade få in fler detaljer i konventionstexten,
dvs. göra den mer preciserad. Arbetstagarna menade att det också fanns ett behov
att skydda gruvarbetarnas rättigheter i andra avseenden och att eliminera
barnarbete. De tog sålunda även upp frågor som anställningsskydd, lönefrågor,
arbetstid och tillgång till gratis sjukvård i samband med inträffad olycka.
Samtliga regeringsrepresentanter uttryckte betydelsen av att nya instrument på
gruvområdet togs fram. Deras ändringsförslag handlade såväl om förtydliganden
som om mer generella skrivningar för att möjliggöra ratificering av
konventionen. Från svensk sida framfördes betydelsen av att instrumenten blev så
generella att olika lösningar kan inrymmas. Som exempel nämndes tillämpningen av
räddningskammare i Sverige.
Arbetet i konferensutskottet präglades av stor samarbetsvilja mellan de olika
grupperna och utgick från målsättningen att uppnå enhällighet. Av 206 framlagda
ändringsförslag under förstaårsdiskussionen och 168 under andraårsdiskussionen
gick endast åtta resp. tre till omröstning. Övriga kunde avgöras genom enhälliga
beslut.
Den svenske regeringsrepresentanten deltog under förstaårsdiskussionen år 1994
i förberedande möten med den s.k. IMEC-gruppen (Industrial Market Economy
Countries) medan de tolv EU-länderna höll egna samråd. År 1995 deltog Sverige
som ett av de 15 länderna i EU:s samråd. Inom EU gäller ett EG-direktiv om
minimikrav för arbetsmiljön i mineralutvinningsindustrin vid arbete ovan och
under jord (rådsdirektiv 92/104/EEC).
Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog Internationella arbetskonferensen år
1995 konventionen (nr 176) och rekommendationen (nr 183) om arbetarskydd i
gruvor. Konventionen antogs med röstsiffrorna 378 för, 9 emot och 34 nedlagda.
Rekommendationen antogs med 377 för, 6 emot och 26 nedlagda. Av de svenska
ombuden röstade såväl regerings- som arbetsgivar- och arbetstagarrepresentan-
terna för både konventionen och rekommendationen.

3.2 Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

I preambeln till konventionen nr 176 erinras om att en rad andra
ILO-konventioner och -rekommendationer är relevanta för arbetarskyddet inom
gruvindustrin. Det framhålls att varje dödsolycka, skada eller ohälsa som kan
drabba arbetstagarna eller allmänheten och varje form av miljöförstöring som kan
orsakas av gruvdrift bör förhindras. Behovet av internationellt samarbete,
särskilt mellan ILO, WHO och IAEA, betonas och det erinras om de regelböcker som
dessa organisationer publicerat.
Konventionens operativa del är uppdelad i fyra avsnitt under rubrikerna
Definitioner, Tillämpningsområde och tillämpningsmetoder, Förebyggande åtgärder
och skyddsåtgärder samt Genomförande, och består av totalt 16 artiklar.

Definitioner

Med gruvor menas plats i dagen eller under jord, där prospektering efter
mineral, utvinning av mineral eller beredning av brutet material förekommer,
samt samtliga maskiner, utrustning, installationer, byggnader, väg- och
vattenanläggningar som används i samband med dessa verksamheter. Olje- och
gasutvinning är uttryckligen undantagna.

Arbetsgivare är varje fysisk eller juridisk person som sysselsätter
arbetstagare i en gruva, samt efter omständigheterna den som driver gruva,
huvudentreprenör, entreprenör eller underentreprenör.

Tillämpningsområde och tillämpningsmetoder

Konventionen äger tillämpning på alla gruvor. En medlemsstat kan, efter samråd
med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, undanta från
tillämpningen av konventionen eller några av dess bestämmelser vissa kategorier
av gruvor för vilka motsvarande skydd är tillgodosett. Om undantaget utnyttjas,
skall behörig myndighet i samråd med nämnda organisationer upprätta planer för
att successivt inkludera samtliga gruvor.
Varje medlemsstat skall formulera, genomföra och periodvis se över den
nationella politiken för arbetarskyddet i gruvor. De nationella lagarna och
förordningarna skall föreskriva åtgärder för att garantera konventionens
tillämpning. Behörig myndighet bör som komplement därtill utfärda tekniska
föreskrifter, riktlinjer etc.
Lagarna och förordningarna skall innehålla föreskrifter om tillsyn av arbetar-
skyddet i gruvor, inspektion, rutiner för rapportering och undersökning av
olyckor, insamling och publicering av statistik över olyckor och yrkessjukdomar,
befogenhet för den behöriga myndigheten att vid brister i arbetsmiljön avbryta
eller begränsa verksamheten samt om metoder för att tillförsäkra arbetstagarna
information och delaktighet i frågor som rör säkerheten på arbetsplatsen.
Tillverkning, förvaring, transport och användning av sprängmedel skall
ombesörjas av behöriga personer eller under deras direkta övervakning.
Föreskrifterna skall innehålla krav på räddningstjänst, första hjälpen och
sjukvårdsutrustning samt lämpliga andningsapparater. De skall ange
skyddsåtgärder för att säkra utbrutna gruvområden och de krav som skall gälla
för säker förvaring, transport och omhändertagande av farliga ämnen liksom
farligt avfall som används i eller uppstått till följd av gruvdriften. De skall
ange krav på tillfredsställande sanitära inrättningar och personalutrymmen. Den
arbetsgivare som är ansvarig för gruvan skall åläggas upprätta brytningsplaner
före driftstart, uppdatera dem och hålla dem tillgängliga på gruvområdet.

Förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder i gruvan

Under denna rubrik preciseras i sju artiklar arbetsgivarens ansvar och i två
artiklar arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter.
Arbetsgivare skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att avlägsna eller
minimera arbetsmiljörisker i gruvor under deras ansvar och i den mån risker
kvarstår tillhandahålla personlig skyddsutrustning. De skall bl.a. vid allvarlig
fara se till att verksamheten stoppas och att arbetstagarna evakueras till säker
plats. De skall utarbeta en beredskapsplan för nödsituationer. De skall
informera arbetstagarna om de faror och hälsorisker som arbetet innebär samt om
lämpliga förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder. De skall se till att
arbetstagarna får lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter och tydliga
instruktioner om arbetarskydd. De skall svara för övervakning och kontroll av
varje skift och se till att det är känt vilka personer som befinner sig under
jord samt var de uppehåller sig. De skall undersöka alla olyckor och allvarliga
tillbud och upprätta rapport om dem till behörig myndighet. De skall
tillhandahålla hälsokontroller av arbetstagare utsatta för arbetsskaderisker
förknippade med gruvarbete. När flera arbetsgivare är verksamma i samma gruva
skall den som ansvarar för gruvan ha ett samordningsansvar för erforderliga
arbetsmiljöåtgärder, vilket dock inte undantar övriga arbetsgivare från ansvar.
Arbetstagarna skall ha rätt att rapportera om olyckor, tillbud och faror till
arbetsgivaren och till behörig myndighet samt att begära inspektion. De skall ha
rätt att känna till och bli informerade om de faror på arbetsplatsen som kan
påverka deras säkerhet och hälsa. De skall ha rätt att avlägsna sig från varje
plats i gruvan då det finns skälig anledning att tro att allvarlig fara uppstått
för deras säkerhet och hälsa. De skall kollektivt kunna välja skyddsombud med
rätt att representera dem i frågor som rör arbetsmiljön och delta i inspektioner
som utförs av arbetsgivaren och behörig myndighet. Arbetstagarna skall vara
skyldiga att rätta sig efter föreskrivna skyddsregler.
Åtgärder skall vidtas i syfte att främja samarbete mellan arbetsgivare och
arbetstagare och deras representanter i syfte att främja arbetsmiljön i gruvor.

Genomförande

Slutligen innehåller konventionen bestämmelser om påföljder och andra åtgärder
för att säkerställa effektiv tillämpning av konventionen samt inrättandet av
lämplig inspektion.

Rekommendationen

Rekommendationen innehåller i 33 punkter detaljerade råd för tillämpningen av
konventionen.

3.3 Godkännande av konventionen

--------------------------------------------------------------------
| Regeringes förslag: Riksdagen godkänner konventionen (nr 176) om|
| arbetarskydd i gruvor |
--------------------------------------------------------------------

ILO-kommitténs förslag: Ärendet har enligt bestämmelserna i ILO-konventionen
(nr 144) om samråd på trepartsbasis för att främja genomförandet av ILO:s normer
remitterats till ILO-kommittén som i sin tur inhämtat yttranden från
Arbetarskyddsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Elsäkerhetsverket,
Statens strålskyddsinstitut, Räddningsverket, Svenska Arbetsgivareföreningen,
Svenska Gruvföreningen, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens
Centralorganisation och Sveriges Akademikers Centralorganisation.
ILO-kommittén förordar en ratifikation av konventionen.
Remissinstanserna: Inte någon remissinstans har funnit att det föreligger
hinder mot en svensk ratifikation av konventionen nr 176 eller att rekommen-
dationen skulle föranleda att några särskilda åtgärder behöver vidtas i Sverige.
Bergmästaren i södra distriktet har, med hänvisning till konventionens artikel
5.5, famhållit att minerallagen uttryckligen borde föreskriva att innan en
brytning påbörjas skall brytningsplanerna redovisas för bergmästaren. Samtidigt
påpekas att Arbetarskyddsstyrelsen är den instans som kan avgöra om detta medför
att ev. ratifikationshinder föreligger. ILO-kommittén finner kravet på
brytningsplaner tillgodosett i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om bergarbete
(AFS 1986:17).
En sammanställning av remissyttrandena finns att tillgå i Arbets-
marknadsdepartementet (dnr A95/5359/AL).
Skälen för regeringens förslag: År 1995 bröts och behandlades malm vid 21
arbetsställen i Sverige. Antalet anställda vid dessa uppgick till knappt fem
tusen personer.
Gruvdriften bedrivs främst i Norrbotten (LKAB) och Västerbotten (Boliden) samt
i mindre omfattning i Bergslagsområdet (Ammeberg) i Mellansverige. De metaller
som utvanns under 1995 var i huvudsak järn, där Sveriges andel av Västeuropas
produktion uppgick till 72,3 %, koppar (33,1 %), bly (41,9 %), zink (27,4 %),
guld (27,8 %) och silver (43,4 %).
De i drift varande gruvorna präglas av hög mekaniseringsgrad och moderna
brytnings- och anrikningsmetoder. Storskalighet och rationell arbetsorganisation
har medfört en betydande produktivitetsutveckling. Under år 1990 producerades 22
862 ton berg per kollektivanställd, fem år senare 39 481 ton, vilket ger en
produktivitetsökning på ca 73 %.
Den bild av gruvarbetet och dess risker, som frammanades i ILO:s
bakgrundsrapport, stämmer överens med bl.a. de undersökningar som gjorts inom
ramen för arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp (SOU 1990:149). Gruv-
arbetare tillhör även i Sverige en yrkesgrupp, som har en förhöjd dödsrisk och
oftare än andra utsätts för allvarliga olyckor och besvär i rörelseorganen,
bl.a. i form av belastningsskador. Risken för lungcancer är förhållandevis hög
bland sysselsatta inom gruvindustrin.
Grundläggande regler för arbetsmiljöns utformning finns i arbetsmiljölagen
(1977:1160) och vissa kompletterande regler i arbetsmiljöförordningen
(1977:1166). Bestämmelser om yrkesinspektion finns i 7 kap. arbetsmiljölagen. I
7 kap. 1 § anges att tillsyn över efterlevnaden av lagen och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter utövas av Arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess
överinseende och ledning av Yrkesinspektionen. Reglerna i arbetsmiljölagen ger
ramen för Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter som mer i detalj anger krav och
skyldigheter beträffande arbetsmiljön. De utarbetas i samarbete med arbetsmark-
nadens parter.
De frågor som behandlas i konventionen nr 176 och rekommendationen nr 183
regleras i följande av Arbetarskyddsstyrelsen utfärdade föreskrifter samt
anvisningshäfte:
AFS 1980:11 Åtgäder mot luftföroreningar
(ändrad genom AFS 1993:7)
AFS 1983:6 Arbetsställningar och arbetsrörelser
(ändrad genom AFS 1993:38)
AFS 1984:14 Första hjälpen
AFS 1986:14 Sprängarbete (ändrad genom AFS 1994:17)
AFS 1986:17 Bergarbete (ändrad genom AFS 1994:33)
AFS 1992:1 Personalutrymmen (ändrad genom AFS 1993:6)
AFS 1992:10 Buller
AFS 1993:3 Arbete i slutet utrymme
AFS 1993:5 Ventilation och luftkvalitet
AFS 1993:36 Användning av arbetsutrustning
AFS 1993:56 Utrymning
AFS 1994:32 Gravida och ammande arbetstagare
AFS 1994:47 Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser
AFS 1994:48 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar
AFS 1994:49 Uförande av personlig skyddsutrustning
AFS 1996:6 Internkontroll av arbetsmiljön
Arbetarskyddsstyrelsens anvisning nr 14, Gruvhissanvisningar.

Även gruvlagstiftningen inrymmer aspekter av betydelse ur arbetarskyddssynpunkt.
Tillsyn av minerallagen (1991:45) vad gäller undersökning och bearbetning av
vissa mineralfyndigheter är i första hand en uppgift för Sveriges geologiska
undersökning och bergmästarna.
De gruvor som för närvarande är i drift i Sverige har inte explosionsfarlig
miljö som fallet är i t.ex. kolgruvor. De svenska elsäkerhetsföreskrifterna
särbehandlar därför inte gruvor i fråga om utförande och skötsel av
elanläggningar. De i konventionen ställda kraven rörande tekniska
säkerhetsfrågor på elområdet täcks av lagen (1902:71 s.1) innefattande vissa
bestämmelser om elektriska anläggningar, senast ändrad genom SFS 1995:1140, samt
i Elsäkerhetsverkets författningssamling (ELSÄK-FS 1996:1) förtecknade
förordningar och föreskrifter. I anslutning till konventionens artikel 14 om
arbetstagares skyldighet att iaktta föreskrivna skyddsregler åberopas
förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel. Elsäkerhetsverket utövar tillsyn
över elektriska starkströmsanläggningar.
Konventionens krav på räddningstjänst (art. 5.4) tillgodoses även genom
räddningstjänstlagen (1986:1102), särskilt 41 och 43 §§.
Regeringen konstaterar att den konvention om arbetarskydd i gruvor som antogs
av Internationella arbetskonferensen år 1995 fick en bred anslutning av samtliga
tre parter. Remissinstanserna har inte funnit några hinder för en svensk
ratifikation av konventionen nr 176. Regeringen gör ingen annan bedömning och
föreslår därför en ratifikation av konventionen. Enligt regeringens uppfattning
är konventionen nr 176 och den kompletterande rekommendationen nr 183 viktiga
instrument i det pågående internationella arbetet för att främja arbetarskyddet
i gruvor. Rekommendationen föranleder enligt regeringens mening ingen
ytterligare åtgärd.

4 1995 års protokoll till 1947 års konvention (nr 81) om arbetsinspektion

4.1 Bakgrund

ILO har genom åren antagit en rad konventioner och rekommendationer på
arbetarskydds- och arbetsmiljöområdet. I allmänhet stadgas i dessa att en
medlemsstat som ratificerar en konvention skall förbinda sig att vidta lämpliga
åtgärder för kontroll av att instrumentens bestämmelser efterlevs. I vissa
konventioner krävs att man förbinder sig att upprätthålla eller försäkra sig om
att det finns ett inspektionssystem som tryggar en effektiv tillämpning av
bestämmelserna. I ett par av ILO antagna instrument har närmare fastställts hur
ett inspektionssystem bör vara uppbyggt, dess uppgifter, åligganden m.m.
Redan i Versaillesfördraget år 1919, varigenom ILO grundades, betonas vikten
av ett inspektionssystem som garanterar genomförandet av en lagstiftning som
syftar till att skydda de anställda. Ett av de instrument som antogs på den
första Internationella arbetskonferensen samma år var rekommendationen (nr 5) om
inrättande av en offentlig hälsovårdsmyndighet. Fyra år senare antog konferensen
rekommendationen (nr 20) om arbetsinspektion, föregångare till den år 1947
antagna konventionen nr 81.
År 1969 antog arbetskonferensen en konvention (nr 129) och en rekommendation
(nr 133) om yrkesinspektion inom jordbruket.
Konventionen (nr 81) om arbetsinspektion inom industri och handel tillkom år
1947. Konventionen består av två delar, vilka behandlar arbetsinspektionen inom
industri respektive handel. Den är utformad så att i stort sett samma
bestämmelser skall kunna tillämpas på såväl industri som handel och så att det
vid ratificering ges möjlighet att utesluta den del av konventionen som berör
handeln. En sådan möjlighet föreligger däremot inte beträffande den del som
gäller industrin. Denna uppdelning motiverades av en önskan att konventionen
skulle få vidsträckt anslutning. Två skilda konventioner för industri och handel
å andra sidan kunde uppfattas som en anmodan att inrätta skilda inspektionsorgan
för nämnda områden.
Konventionen äger tillämpning på alla arbetsställen inom industrin,
beträffande vilka arbetsinspektörer har att övervaka efterlevnaden av
bestämmelser rörande arbetsförhållanden och skydd för arbetstagare under
arbetet. Från konventionens tillämpning kan genom nationell lagstiftning
undantas gruv- och transportföretag (art. 1-2). Artikel 3-21 upptar
arbetsinspektionens uppgifter och organisation. I avdelningen för
arbetsinspektion inom handeln (art. 22-24) hänvisas till i stort sett samtliga
bestämmelser som upptas i konventionen rörande arbetsinspektion inom industrin.
Konventionen nr 81 kompletteras av två rekommendationer (nr 81 och nr 82) om
arbetsinspektion resp. arbetsinspektion vid gruv- och transportföretag.
1947 års instrument förelades riksdagen genom prop. 1948:189 varefter Sverige
ratificerade konventionen nr 81 år 1949 (prop. 1949:162) efter vissa ändringar i
arbetarskyddslagen. Konventionen har vunnit stor anslutning. Den har
ratificerats av 118 av ILO:s 174 medlemsstater. Av dessa har 18 gjort undantag
för del II om arbetsinspektion inom handeln. Samtliga EU-länder har ratificerat
konventionen. Irland och Storbritannien har gjort undantag för del II.
ILO:s styrelse har fäst stor betydelse vid frågan om arbetsinspektion och har
fem gånger valt ut detta ämne för s.k. allmän rapportering av samtliga
medlemsstater som underlag för rapporter utarbetade av ILO:s expertkommitté för
tillämpning av konventioner och rekommendationer, år 1951, 1957, 1966, 1969 och
1985. Även i sina ordinarie rapporter till Internationella arbetskonferensen har
Expertkommittén ägnat särskild uppmärksamhet åt konventionerna om
arbetsinspektion.
ILO:s styrelse har också beslutat att fr.o.m. år 1996 skall medlemsländerna
rapportera om tillämpningen av ratificerade konventioner vart femte år.
Beträffande tio konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter m.m. skall
rapport dock lämnas vartannat år. Bland de tio konventionerna återfinns
konventionerna nr 81 och nr 129.
Expertkommittén har efterlyst bestämmelser också för den offentliga sektorn.
En rad expertmöten för olika kategorier av offentliganställda har under årens
lopp gjort motsvarande uttalanden. Det har påpekats att i de flesta länder äger
arbetsmiljölagstiftningen tillämpning på den offentliga sektorn men i många
länder saknas system för yrkesinspektion för att garantera efterlevnaden inom
denna sektor. Samtidigt kan konstateras att anställda inom den offentliga
sektorn möter samma risker i arbetsmiljön som anställda i motsvarande privata
verksamhet, i många fall även särskilda eller unika risker såsom inom brand-
eller polisväsendet, vårdsektorn etc. Sverige har i dessa diskussioner, till-
sammans med övriga nordiska länder, åberopats som exempel på länder där yrkesin-
spektion finns även inom dessa områden.
Stöd för en utvidgning av tillämpningsområdet för konventionen nr 81 har också
kunnat hämtas i 1981 års konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö.
Den är tillämplig på alla områden av arbetsmarknaden (art. 1), vilket definieras
som "alla de verksamheter inom vilka arbetstagare är anställda, offentlig
förvaltning inräknat" (art. 3). I konventionens artikel 9 föreskrivs att
tillsynen över tillämpningen av lagar och föreskrifter beträffande arbetarskydd
och arbetsmiljö skall säkerställas genom ett tillfredsställande och lämpligt
inspektionssystem.
ILO:s styrelse beslöt i november 1993 att föra upp ämnet "utsträckning av
konventionen (nr 81) om arbetsinspektion (industri och handel) till att omfatta
verksamhet inom den icke kommersiella tjänstesektorn" på dagordningen för 1995
års arbetskonferens. Syftet var inte att revidera själva konventionen nr 81 men
att genom ett tilläggsprotokoll och/eller en rekommendation utvidga tillämpning-
sområdet för konventionen till att omfatta även den offentliga tjänstesektorn.
Inför konferensdiskussionen år 1995 utarbetade Internationella arbetsbyrån en
underlagsrapport, åtföljd av ett frågeformulär, som medlemsstaterna ombads
besvara.
ILO-kommittén tillstyrkte i sitt svar på rapporten den föreslagna utvidgningen
av konventionens tillämpningsområde och att den fick formen av ett tilläggs-
protokoll.
Efter en utskottsdebatt, där det inte rådde många motsättningar mellan de tre
parterna, antog konferensen ett protokoll till konventionen (nr 81) om
arbetsinspektion. Protokollet antogs med röstsiffrorna 330 för, 7 emot och 62
nedlagda. Av de svenska ombuden röstade såväl regerings-, arbetstagar- som
arbetsgivarrepresentanterna för protokollet.

4.2 Protokollets huvudsakliga innehåll

I protokollet erinras inledningsvis om att 1947 års konvention (nr 81) om
arbetsinspektion äger tillämpning endast på arbetsplatser inom industrin och
handeln, att 1969 års konvention (nr 129) om yrkesinspektion (jordbruk) äger
tillämpning på såväl kommersiell som icke kommersiell verksamhet inom den
sektorn samt att 1981 års konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö
äger tillämpning på alla grenar av ekonomisk verksamhet, inkl. offentlig tjänst.
Det konstateras att anställda inom offentlig sektor utsätts för risker i
arbetsmiljön och att det finns ett behov av en effektiv och opartisk
yrkesinspektion även för denna sektor.
Protokollets operativa del omfattar sex artiklar.
Varje medlemsstat som ratificerar protokollet förbinder sig att tillämpa
konventionens (nr 81) bestämmelser även på verksamhet inom den icke kommersiella
tjänstesektorn (artikel 1). I artikel 2 medges att en medlemsstat utesluter från
tillämpningen viss verksamhet såsom väsentlig statlig förvaltning,
försvarsmakten, polisväsendet och annan offentlig säkerhetsorganisation samt
fängelseväsendet. Ett sådant undantag skall anmälas till ILO i samband med
ratifikationen och föregås av samråd med arbetsgivarnas och arbetstagarnas
organisationer. Protokollets bestämmelser skall tillämpas genom lagstiftning
eller föreskrifter eller på annat sätt i enlighet med nationell praxis (artikel
3). Artikel 4 ger utrymme för särskilda regler som begränsar yrkesinspektörers
befogenheter vid inspektion av sådan verksamhet som nämns under artikel 2. I
artikel 5 medges särskilda rutiner för inspektionen av brandväsendet och annan
räddningstjänst. Artikel 6 föreskriver att yrkesinspektionen skall kunna ge råd
om åtgärder för att minimera riskerna under utbildning för riskfyllt arbete.

4.3 Godkännande av protokollet

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Riksdagen godkänner 1995 års protokoll till|
| konventionen (nr 81) om arbetsinspektion. |
--------------------------------------------------------------------

ILO-kommitténs förslag: Även detta ärende har enligt bestämmelserna i ILO:s
konvention (nr 144) om samråd på trepartsbasis remitterats till ILO-kommittén,
som i sin tur har inhämtat yttranden från Arbetarskyddsstyrelsen, Svenska
Arbetsgivareföreningen, Arbetsgivarverket, Svenska Kommunförbundet, Landstings-
förbundet, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens Centralorganisation och
Sveriges Akademikers Centralorganisation.
Med stöd av samtliga remissinstanser finner ILO-kommittén att det inte finns
något som hindrar en svensk ratifikation av 1995 års protokoll till konventionen
nr 81, varigenom konventionens tillämpningsområde utsträcks att gälla den icke
kommersiella tjänstesektorn.
Kommittén förordar en svensk ratifikation.
Remissinstanserna: Inte någon remissinstans har funnit att det föreligger
hinder mot en svensk ratifikation av protokollet eller att protokollet skulle
föranleda några särskilda åtgärder. En sammanställning av remissyttrandena finns
att tillgå i Arbetsmarknadsdepartementet (dnr A95/5359/AL).
Skälen för regeringens förslag: I Sverige omfattar yrkesinspektionens
tillsynsområde sedan lång tid såväl stat som kommun. Lagbestämmelser om
yrkesinspektion finns i 7 kap. arbetsmiljölagen (AML). I 7 kap. 1 § anges att
tillsyn över efterlevnaden av lagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter
utövas av Arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess överinseende och ledning, av
Yrkesinspektionen.
Enligt 1 kap. 2 § första stycket AML gäller lagen, med de inskränkningar som
anges i 4 §, varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för
arbetsgivares räkning.
De i 1 kap. 4 § angivna undantagen berör endast fartygsarbete som avser andra
fartyg än örlogsfartyg, samt arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll av den
som har fyllt 18 år.
I 7 kap. 1 § andra stycket AML anges att "såvitt avser örlogsfartyg utövas
tillsynen dock av Sjöfartsverket". Några andra undantag från Yrkesinspektionens
tillsyn av AML har lagen inte gjort. Yrkesinspektionen har även tillsyn av
arbetsmiljön vid arbete i arbetsgivarens hushåll - detta enligt lagen om
arbetstid i husligt arbete.
Yrkesinspektionen har sålunda inget tillsynsansvar ifråga om fartygsarbete,
vare sig på örlogsfartyg eller civila fartyg. I fråga om örlogsfartyg utövas
tillsynen av Sjöfartsverket i samverkan med Försvarsmakten. Detta gäller både
beträffande militär och annan personal. För annat fartygsarbete än på
örlogsfartyg gäller fartygssäkerhetslagen (1988:49). I fråga om civila fartyg
som ägs eller brukas av svenska staten utövas tillsynen av den myndighet som
förvaltar fartyget, om detta används för annat ändamål än att i allmän trafik
befordra passagerare eller gods (10 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen). Här avses
t.ex. Fiskeriverket, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Sveriges geologiska
undersökning (SGU) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).
Den myndighet som förvaltar fartyget skall samråda med Sjöfartsverket.
Regeringen har uppfattat att den kommersiella sjöfarten inte omfattas av vare
sig konventionen nr 81 eller protokollet. För denna verksamhet har ILO antagit
rekommendationen (nr 28) om inspektion av sjöfolks arbetsförhållanden, vilken
genom beslut av Internationella arbetskonferensen så sent som i oktober 1996
ersatts av en ny konvention (nr 178) och rekommendation (nr 185) om tillsyn av
sjöfolks arbets- och levnadsförhållanden.
Arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat interna regler för Yrkesinspektionens
tillsyn inom försvarsmakten i tjänstemeddelandet T 1979:1. Bestämmelserna gäller
olika sekretessfrågor på området. Regeringen finner att sådana begränsningar i
handläggningsrutinerna är förenliga med de särskilda åtgärder som förutses i
protokollets artikel 4.
I övrigt har Arbetarskyddsstyrelsen i tjänstemeddelandet 5/94 Grundläggande
regler för inspektion utfärdat interna regler för Yrkesinspektionens arbete med
bl.a. förberedelse, genomförande och uppföljning av inspektioner.
Tjänstemeddelandet gäller även i fråga om offentlig verksamhet.
Enligt 30 § instruktionen för Arbetarskyddsverket är Yrkesinspektionens
uppgift bl.a. att se till att lagstiftningen inom dess tillsynsområde efterlevs.
Enligt verksamhetsprogrammet för Arbetarskyddsverket, Våra mål 1997-99, skall
Yrkesinspektionen kontrollera att ställda krav efterlevs och att arbetsgivare
och andra tar sitt ansvar för arbetsmiljön. Yrkesinspektionen skall satsa på de
områden där behovet av tillsyn är störst. Det betyder att man lägger
tyngdpunkten på arbetsplatser med stora risker eller många arbetsskador. Detta
gäller även i samband med utbildning och praktik.
Arbetsmiljölagen (AML) gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför
arbete för arbetsgivarens räkning - med nämnda två undantag. I förarbetena till
lagen (prop. 1976/77:149, s. 213 ff) görs dock den principiella bedömningen att
AML inte är tillämplig utanför landets gränser. Det uttalas att i möjlig
utsträckning bör arbetsmiljölagen tillämpas vid svenska utlandsmyndigheter.
Yrkesinspektionen utövar inte tillsyn över Sveriges utrikesrepresentation.
Sverige bör därför vid ratifikation av protokollet utnyttja den i artikel 2
förutsedda möjligheten att utesluta väsentlig statlig förvaltning från
protokollets tillämpningsområde och anmäla förbehåll för utrikesrepresenta-
tionen.
Om ILO:s granskningsorgan med hänvisning till kravet på opartiskhet skulle
finna, att tillsynen enligt fartygssäkerhetslagen av fartyg, som ägs eller
brukas av svenska staten och som används för annat ändamål än att i allmän
trafik befordra passagerare eller gods, bör flyttas över till Sjöfartsverket
från den myndighet som förvaltar fartyget, kan regeringen utnyttja sitt
bemyndigande i 10 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen för detta ändamål. Tills vidare
planeras dock inte någon sådan ändring.

--------------------------------------------------------------------
Convention (No. 176) concerning inferior to that which would
Safety and Health in Mines result from the full application
of the provisions of the
The General Conference of the Convention;
International Labour
Organization,
Having been convened at Geneva
by the Governing Body of the In- (b) shall, in the case of
ternational Labour Office, and exclusion of certain categories
having met in its Eighty-Second of mines pursuant to clause (a)
Session on 6 June 1995, and above, make plans for
Noting the relevant progressively covering all mines.
International Labour Conventions 3. A Member which ratifies the
and Recommendations and, in Convention and avails itself of
particular, the Abolition of the possibility afforded in
Forced Labour Convention, 1957; paragraph 2(a) above shall
the Radiation Protection indicate, in its reports on the
Convention and Recommendation, application of the Convention
1960, the Guarding of Machinery submitted under article 22 of the
Convention and Recommendation, Constitution of the International
1963; the Employment Injury Labour Organization, any
Benefits Convention and particular category of mines thus
Recommendation, 1964; the Mini- excluded and the reasons for the
mum Age (Underground Work) exclusion.
Convention and Recommendation,
1965; the Medical Examination of
Young Persons (Underground Work) Article 3
Convention, 1965; the Working In the light of national
Environment (Air Pollution, conditions and practice and after
Noise and Vibration) Convention consultations with the most
and Recommendation, 1977; the representative organizations of
Occupational Safety and Health employers and workers concerned,
Convention and Recommendation, the Member shall formulate, carry
1981; the Occupational Health out and periodically review a
Services Convention and Recom- coherent policy on safety and
mendation, 1985; the Asbestos health in mines, particularly
Convention and Recommendation, with regard to the measures to
1986; the Safety and Health in give effect to the provisions of
Construction Convention and Re- the Convention.
commendation, 1988; the Chemi-
cals Convention and Recommenda-
tion, 1990; and the Prevention Article 4
of Major Industrial Accidents 1. The measures for ensuring app-
Convention and Recommendation, lication of the Convention shall
1993, and be prescribed by national laws
and regulations.
2. Where appropriate, these na-
tional laws and regulations shall
Considering that workers have be supplemented by:
a need for, and a right to, (a) technical standards,
information, training and guidelines or codes of practice;
genuine consultation on and or
participation in the preparation (b) other means of application
and implementation of safety and consistent with national
health measures concerning the practice,
hazards and risks they face in as identified by the competent
the mining industry, and authority.
Recognizing that it is
desirable to prevent any
fatalities, injuries or ill Article 5
health affecting workers or mem- 1. National laws and regulations
bers of the public, or damage to pursuant to Article 4, paragraph
the environment arising from mi- 1, shall designate the competent
ning operations, and authority that is to monitor and
Having regard to the need for regulate the various aspects of
cooperation between the safety and health in mines.
International Labour 2. Such national laws and regu-
Organization, the World Health lations shall provide for:
Organization, the International
Atomic Energy Agency and other (a) the supervision of safety
relevant institutions and noting and health in mines;
the relevant instruments, codes (b) the inspection of mines by
of practice, codes and inspectors designated for the
guidelines issued by these purpose by the competent
organizations, and authority;
Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with (c) the procedures for
regard to safety and health in reporting and investigating fatal
mines, which is the fourth item and serious accidents, dangerous
on the agenda of the session, occurrences and mine disasters,
and each as defined by national laws
Having determined that these or regulations;
proposals shall take the form of
an international Convention; (d) the compilation and
adopts this twenty-second day publication of statistics on
of June of the year one thousand accidents, occupational diseases
nine hundred and ninety-five the and dangerous occurrences, each
following Convention, which may as defined by national laws or
be cited as the Safety and regulations;
Health in Mines Convention, (e) the power of the competent
1995: authority to suspend or restrict
mining activities on safety and
health grounds until the
Part I. Definitions condition giving rise to the
suspension or restriction has
Article 1 been corrected; and
1. For the purpose of this Con- (f) the establishment of
vention, the term "mine" covers effective procedures to ensure
- the implementation of the rights
(a) surface or underground of workers and their
sites where the following representatives to be consulted
activities, in particular, take on matters and to participate in
place: measures relating to safety and
(i) exploration for minerals, health at the workplace.
excluding oil and gas, that 3. Such national laws and regu-
involves the mechanical lations shall provide that the
disturbance of the ground; manufacture, storage, transport
(ii) extraction of minerals, and use of explosives and
excluding oil and gas; initiating devices at the mine
(iii) preparation, including shall be carried out by or under
crushing, grinding, the direct supervision of
concentration or washing of the competent and authorized persons.
extracted material; and 4. Such national laws and regu-
(b) all machinery, equipment, lations shall specify:
appliances, plant, buildings and (a) requirements relating to
civil engineering structures mine rescue, first aid and
used in conjunction with the appropriate medical facilities;
activities referred to in (a) (b) an obligation to provide
above. and maintain adequate self-rescue
respiratory devices for workers
2. For the purpose of this in underground coal mines and,
Convention, the term "employer" where necessary, in other
means any physical or legal underground mines;
person who employs one or more (c) protective measures to
workers in a mine and, as the secure abandoned mine workings so
context requires, the operator, as to eliminate or minimize risks
the principal contractor, to safety and health;
contractor or subcontractor. (d) requirements for the safe
storage, transportation and
disposal of hazardous substances
used in the mining process and
Part II. Scope and means of app- waste produced at the mine; and
lication (e) where appropriate, an
obligation to supply sufficient
Article 2 sanitary conveniences and
1. This Convention applies to facilities to wash, change and
all mines. eat, and to maintain them in
2. After consultations with hygienic condition.
the most representative
organizations of employers and 5. Such national laws and regu-
workers concerned, the competent lations shall provide that the
authority of a Member which employer in charge of the mine
ratifies the Convention: shall ensure that appropriate
(a) may exclude certain plans of workings are prepared
categories of mines from the before the start of operation
application of the Convention, and, in the event of any
or certain provisions thereof, significant modification, that
if the overall protection such plans are brought up to date
afforded at these mines under periodically and kept available
national law and practice is not at the mine site.
--------------------------------------------------------------------
(c) a system is established so
Part III. Preventive and protec- that the names of all persons who
tive measures at the mine are underground can be accurately
known at any time, as well as
A. Responsibilities of employers their probable location;
(d) all accidents and dangerous
Article 6 occurrences, as defined by na-
In taking preventive and protec- tional laws or regulations, are
tive measures under this Part of investigated and appropriate
the Convention, the employer remedial action is taken; and
shall assess the risk and deal (e) a report, as specified by
with it in the following order national laws and regulations, is
of priority: made to the competent authority
(a) eliminate the risk; on accidents and dangerous
(b) control the risk at occurrences.
source;
(c) minimize the risk by means
that include the design of safe
work systems; and Article 11
(d) in so far as the risk
remains, provide for the use of On the basis of general
personal protective equipment, principles of occupational health
having regard to what is and in accordance with national
reasonable, practicable and laws and regulations, the
feasible, and to good practice employer shall ensure the
and the exercise of due provision of regular health
diligence. surveillance of workers exposed
to occupational health hazards
specific to mining.
Article 7
Employers shall take all
necessary measures to eliminate Article 12
or minimize the risks to safety Whenever two or more employers
and health in mines under their undertake activities at the same
control, and in particular: mine, the employer in charge of
(a) ensure that the mine is the mine shall coordinate the im-
designed, constructed and plementation of all measures con-
provided with electrical, cerning the safety and health of
mechanical and other equipment, workers and shall be held
including a communication primarily responsible for the
system, to provide conditions safety of the operations. This
for safe operation and a healthy shall not relieve individual
working environment; employers from responsibility for
(b) ensure that the mine is the implementation of all
commissioned, operated, measures concerning the safety
maintained and decommissioned in and health of their workers.
such a way that workers can
perform the work assigned to
them without endangering their
safety and health or that of
other persons;
(c) take steps to maintain the
stability of the ground in areas
to which persons have access in B. Rights and duties of workers
the context of their work; and their representatives
(d) whenever practicable, pro-
vide, from every underground
workplace, two exits, each of Article 13
which is connected to separate 1. Under the national laws and
means of egress to the surface; regulations referred to in
(e) ensure the monitoring, as- Article 4, workers shall have the
sessment and regular inspection following rights:
of the working environment to (a) to report accidents, dange-
identify the various hazards to rous occurrences and hazards to
which the workers may be exposed the employer and to the competent
and to assess their level of authority;
exposure; (b) to request and obtain,
(f) ensure adequate where there is cause for concern
ventilation for all underground on safety and health grounds,
workings to which access is inspections and investigations to
permitted; be conducted by the employer and
(g) in respect of zones by the competent authority;
susceptible to particular (c) to know and be informed of
hazards, draw up and implement workplace hazards that may affect
an operating plan and procedures their safety or health;
to ensure a safe system of work
and the protection of workers; (d) to obtain information,
(h) take measures and precau- relevant to their safety or
tions appropriate to the nature health, held by the employer or
of a mine operation to prevent, the competent authority;
detect and combat the start and (e) to remove themselves from
spread of fires and explosions; any location at the mine when
and circumstances arise which appear,
with reasonable justification, to
(i) ensure that when there is pose a serious danger to their
serious danger to the safety and safety or health; and
health of workers, operations (f) to collectively select
are stopped and workers are safety and health
evacuated to a safe location. representatives.
2. The safety and health repre-
sentatives referred to in
Article 8 paragraph 1(f) above shall, in
The employer shall prepare an accordance with national laws and
emergency response plan, regulations, have the following
specific to each mine, for rights:
reasonably foreseeable (a) to represent workers on all
industrial and natural dis- aspects of workplace safety and
asters. health, including where appli-
cable, the exercise of the rights
provided in paragraph 1 above;
Article 9 (b) to:
(i) participate in inspections
Where workers are exposed to and investigations conducted by
physical, chemical or biological the employer and by the competent
hazards, the employer shall: authority at the workplace; and
(a) inform the workers, in a (ii) monitor and investigate
comprehensible manner, of the safety and health matters;
hazards associated with their (c) to have recourse to
work, the health risks involved advisers and independent experts;
and relevant preventive and pro- (d) to consult with the
tective measures; employer in a timely fashion on
(b) take appropriate measures safety and health matters,
to eliminate or minimize the including policies and
risks resulting from exposure to procedures;
those hazards; (e) to consult with the compe-
(c) where adequate protection tent authority; and
against risk of accident or (f) to receive, relevant to the
injury to health including area for which they have been
exposure to adverse conditions selected, notice of accidents and
cannot be ensured by other dangerous occurrences.
means, provide and maintain at 3. Procedures for the exercise
no cost to the worker suitable of the rights referred to in
protective equipment, clothing paragraphs 1 and 2 above shall be
as necessary and other specified:
facilities defined by national (a) by national laws and
laws or regulations; and regulations; and
(d) provide workers who have (b) through consultations
suffered from an injury or between employers and workers and
illness at the workplace with their representatives.
first aid, appropriate 4. National laws and
transportation from the regulations shall ensure that the
workplace and access to app- rights referred to in paragraphs
ropriate medical facilities. 1 and 2 above can be exercised
without discrimination or
retaliation.
Article 10
The employer shall ensure that:
(a) adequate training and Article 14
retraining programmes and Under national laws and regula-
comprehensible instructions are tions, workers shall have the
provided for workers, at no cost duty, in accordance with their
to them, on safety and health training:
matters as well as on the work
assigned; (a) to comply with prescribed
(b) in accordance with safety and health measures;
national laws and regulations, (b) to take reasonable care for
adequate supervision and control their own safety and health and
are provided on each shift to that of other persons who may be
secure the safe operation of the affected by their acts or
mine; omissions at work, including the
--------------------------------------------------------------------
proper care and use of At such times as it may consider
protective clothing, facilities necessary, the Governing Body of
and equipment placed at their the International Labour Office
disposal for this purpose; shall present to the General Con-
ference a report on the working
(c) to report forthwith to of this Convention and shall
their immediate supervisor any examine the desirability of
situation which they believe placing on the agenda of the
could present a risk to their Conference the question of its
safety or health or that of revision in whole or in part.
other persons, and which they
cannot properly deal with
themselves; and Article 23
(d) to cooperate with the em- 1. Should the Conference adopt a
ployer to permit compliance with new Convention revising this Con-
the duties and responsibilities vention in whole or in part,
placed on the employer pursuant then, unless the new Convention
to the Convention. otherwise provides -
(a) the ratification by a
Member of the new revising
C. Cooperation Convention shall ipso jure
involve the immediate
Article 15 denunciation of this Convention,
Measures shall be taken, in notwithstanding the provisions of
accordance with national laws Article 19 above, if and when the
and regulations, to encourage new revising Convention shall
cooperation between employers have come into force;
and workers and their (b) as from the date when the
representatives to promote new revising Convention comes
safety and health in mines. into force, this Convention shall
cease to be open to ratification
by the Members.
Part IV. Implementation 2. This Convention shall in any
case remain in force in its
Article 16 actual form and content for those
The Member shall: Members which have ratified it
(a) take all necessary but have not ratified the
measures, including the revising Convention.
provision of appropriate
penalties and corrective mea-
sures, to ensure the effective Article 24
enforcement of the provisions of The English and French versions
the Convention; and of the text of this Convention
(b) provide appropriate are equally authoritative.
inspection services to supervise
the application of the measures
to be taken in pursuance of the
Convention and provide these
services with the resources
necessary for the accomplishment
of their tasks.

Part V. Final provisions

Article 17
The formal ratifications of this
Convention shall be communicated
to the Director-General of the
International Labour Office for
registration.

Article 18
1. This Convention shall be bin-
ding only upon those Members of
the International Labour Organi-
zation whose ratifications have
been registered with the
Director-General of the
International Labour Office.
2. It shall come into force 12
months after the date on which
the ratifications of two Members
have been registered with the
Director-General.
3. Thereafter, this Convention
shall come into force for any
Member 12 months after the date
on which its ratification has
been registered.

Article 19
1. A Member which has ratified
this Convention may denounce it
after the experation of ten
years from the date on which the
Convention first comes into
force, by an act communicated to
the Director-General of the
International Labour Office for
registration. Such denunciation
shall not take effect until one
year after the date on which it
is registered.
2. Each Member which has rati-
fied this Convention and which
does not within the year
following the expiration of the
period of ten years mentioned in
the preceding paragraph,
exercise the right of
denunciation provided for in
this Article, will be bound for
another period of ten years and,
thereafter, may denounce this
Convention at the expiration of
each period of ten years under
the terms provided for in this
Article.

Article 20
1. The Director-General of the
International Labour Office
shall notify all Members of the
International Labour
Organization of the registration
of all ratifications and
denunciations communicated by
the Members of the Organization.
2. When notifying the Members
of the Organization of the regi-
stration of the second
ratification, the
Director-General shall draw the
attention of the Members of the
Organization to the date upon
which the Convention shall come
into force.

Article 21
The Director-General of the In-
ternational Labour Office shall
communicate to the Secretary-Ge-
neral of the United Nations, for
registration in accordance with
article 102 of the Charter of
the United Nations, full
particulars of all ratifications
and acts of denunciation re-
gistered by the Director-General
in accordance with the
provisions of the preceding
Articles.

Article 22
--------------------------------------------------------------------
ILO:s konvention (nr 176) om fullständig tillämpning av
arbetarskydd i gruvor bestämmelserna i konventionen;
b) skall den behöriga myndighe-
Internationella arbetsorganisa- ten, om undantag av vissa katego-
tionens allmänna konferens, rier av gruvor görs enligt a)
som har sammankallats till Ge- ovan, upprätta planer för att
nève av styrelsen för Internatio- samtliga gruvor gradvis skall
nella arbetsbyrån och samlats där omfattas.
den 6 juni 1995 till sitt 3. En medlemsstat som ratifice-
åttioandra möte, rar denna konvention och som
utnyttjar den möjlighet som er-
erinrar om relevanta bjuds i punkt 2 a) ovan, skall i
internationella konventioner och sina rapporter om tillämpning av
rekommendationer på arbetslivets konventionen enligt artikel 22 i
område och särskilt 1957 års Internationella arbetsorganisa-
konvention om avskaffande av tionens stadga ange varje särskild
tvångsarbete, 1960 års konvention kategori av gruvor som undanta-
och rekommendation om strålskydd, gits och skälen för undantaget.
1963 års konvention och rekom-
mendation om maskinskydd, 1964
års konvention och rekommendation
om förmåner vid yrkesskada, 1965 Artikel 3
års konvention och rekommendation Med hänsyn till nationella förhål-
om minimiålder (arbete under jord landen och praxis och efter samråd
i gruvor), 1965 års konvention om med de mest representativa
läkarundersökning av minderåriga organisationerna för berörda ar-
(arbete under jord i gruvor), betsgivare och arbetstagare skall
1977 års konvention och medlemsstaten utforma, genomföra
rekommendation om arbetsmiljön och med jämna mellanrum se över en
(luftföroreningar, buller och enhetlig politik för arbetarskydd
vibration), 1981 års konvention i gruvor, särskilt med avseende på
och rekommendation om ar- åtgärder för genomförande av kon-
betarskydd och arbetsmiljö, 1985 ventionens bestämmelser.
års konvention och rekommendation
om företagshälsovård, 1986 års
konvention och rekommendation om Artikel 4
säkerhet vid användning av asbest, 1. Åtgärder som skall trygga till-
1988 års konvention och ämpningen av konventionen skall
rekommendation om säkerhet och föreskrivas i nationella lagar och
hälsa vid byggnads- och an- förordningar.
läggningsarbete, 1990 års konven- 2. När det är lämpligt skall dessa
tion och rekommendation om sä- nationella lagar och förordningar
kerhet vid användning av kemiska suppleras med:
produkter i arbetslivet samt a) tekniska föreskrifter, rikt-
1993 års konvention och re- linjer eller uppförandekoder;
kommendation om förebyggande av eller
storolyckor inom industrin, b) andra tillämpningsmetoder som
är förenliga med nationell praxis,
beaktar arbetstagarnas behov fastställda av behörig myndighet.
av och rätt till information,
utbildning samt effektivt samråd
om och deltagande i förberedandet
och genomförandet av arbetar- Artikel 5
skyddsåtgärder med avseende på de 1. Nationella lagar och förord-
faror och risker de utsätts för ningar enligt artikel 4.1 skall
inom gruvindustrin, ange den behöriga myndighet som
erkänner att det är önskvärt att skall övervaka och reglera de
förhindra varje dödsolycka, skada olika aspekterna av
eller ohälsa som kan drabba ar- arbetarskyddet i gruvor.
betstagarna eller allmänheten 2. Sådana nationella lagar och
eller miljöförstöring som följer avförordningar skall innehålla före-
gruvdrift, skrifter om:
a) tillsyn av arbetarskyddet i
tar hänsyn till behovet av gruvor;
samarbete mellan Internationella b) inspektion av gruvor av in-
arbetsorganisationen, spektörer som utsetts för detta än-
Världshälsoorganisationen, damål av den behöriga myndigheten;
Internationella atomener- c) rutiner för rapportering om
giorganet och andra behöriga in- och undersökning av dödsolyckor och
stitutioner och erinrar om de allvarliga olyckor, farliga till-
relevanta instrument, bud och katastrofer i gruvor såsom
uppförandekoder, handböcker och dessa definierats i nationella
riktlinjer som publicerats av lagar eller förordningar;
dessa organisationer,har beslutat att anta vissad) insamling och publicering av
förslag angående arbetarskydd i statistik över olycksfall, yrkes-
gruvor, en fråga som utgör den sjukdomar och farliga tillbud så-
fjärde punkten på mötets dagord- som dessa definierats i
ning, nationella lagar eller
förordningar;
har fastställt att dessa förslag e) befogenhet för den behöriga
skall ta formen av en myndigheten att av arbetsmiljöskäl
internationell konvention, och avbryta eller begränsa gruvverk-
antar denna den tjugoandra da- samhet tills dess att de förhållan-
gen i juni månad nittonhundranit- den som givit upphov till
tiofem följande konvention, som avbrottet eller begränsningen har
kan kallas 1995 års konvention om rättats till;
arbetarskydd i gruvor. f) upprättande av effektiva
rutiner för att garantera
arbetstagarnas och deras
representanters rättigheter att
Del I. Definitioner bli konsulterade i frågor om och
delta i åtgärder rörande arbetsplat-
Artikel 1 sens arbetsmiljöförhållanden.
1. I denna konvention omfattar
uttrycket gruva : 3. Sådana nationella lagar och
a) plats i dagen eller under förordningar skall föreskriva att
jord där särskilt följande tillverkning, förvaring, transport
verksamheter äger rum: och användning av sprängmedel och
i) prospektering efter tändmedel vid gruvan skall
mineral, med undantag av olja verkställas av kompetenta och be-
och gas, som innebär mekanisk höriga personer eller under deras
påverkan på marken; direkta övervakning.
ii) utvinning av mineral, med 4. Sådana nationella lagar och
undantag av olja och gas; förordningar skall specificera:
iii) beredning av brutet a) krav på räddningstjänst vid
material såsom krossning, gruvor, första hjälpen och lämplig
malning, anrikning eller sjukvårdsutrustning;
tvättning; samt b) skyldighet att tillhandahålla
och underhålla lämpliga and-
b) samtliga maskiner, ningsapparater för arbetstagare i
utrustning, redskap, underjordiska kolgruvor och vid
installationer, byggnader och behov även i andra underjordsgru-
väg- och vattenanläggningar som vor;
används i samband med de c) skyddsåtgärder för att säkra
verksamheter som avses under a) utbrutna gruvområden med syftet
ovan. att eliminera eller reducera
2. I denna konvention avser risker förknippade med dessa;
uttrycket arbetsgivare varje d) krav avseende säker förvaring,
fysisk eller juridisk person som transport och säkert omhänderta-
sysselsätter en eller flera gande av farliga ämnen liksom
arbetstagare i en gruva samt, då farligt avfall som används i eller
sammanhanget kräver det, den som uppstår till följd av gruvdriften;
driver gruvan, e) då så är lämpligt, skyldighet
huvudentreprenören, entreprenören att tillhandahålla
eller underentreprenören. tillfredsställande sanitära
inrättningar och bekvämligheter för
tvätt, ombyte och måltider och att
Del II. Tillämpningsområde och bibehålla dem i hygieniskt
tillämpningsmetoder tillfredsställande skick.
5. Sådana nationella lagar och
Artikel 2 förordningar skall föreskriva att
1. Denna konvention äger tillämp- den arbetsgivare som är ansvarig
ning på alla gruvor. för gruvan skall tillse att
2. Efter samråd med de mest lämpliga brytningsplaner utarbetas
representativa organisationerna före driftstart och att, för den
för berörda arbetsgivare och händelse betydande ändringar sker,
arbetstagare sådana planer uppdateras med jämna
mellanrum och hålls tillgängliga
inom gruvområdet.
a) kan behörig myndighet i en
medlemsstat som ratificerar kon-
ventionen undanta vissa Del III. Förebyggande åtgärder och
kategorier av gruvor från skyddsåtgärder vid gruvan
tillämpningen av konventionen
eller av vissa av dess A. Arbetsgivares ansvar
bestämmelser, om det allmänna
skyddet som erbjuds i dessa gru- Artikel 6
vor enligt nationell Då arbetsgivaren vidtar förebyg-
lagstiftning och praxis inte är gande åtgärder och skyddsåtgärder
sämre än vad som skulle följa av enenligt denna del av konventionen
--------------------------------------------------------------------
skall han bedöma faran och hante- Artikel 11
ra den i följande prioritetsord- På grundval av vedertagna prin-
ning: ciper om god arbetsmiljö och i
a) undanröja faran; överensstämmelse med nationella
b) begränsa faran vid källan; lagar och förordningar skall ar-
c) minimera faran bland annat betsgivaren se till att
genom att utforma säkra arbets- regelbunden hälsokontroll erbjuds
system; arbetstagare som är utsatta för
d) i den mån faran kvarstår sörjayrkesskaderisker förknippade med
för att personlig gruvarbete.
skyddsutrustning används, med
hänsyn till vad som är skäligt,
praktiskt möjligt och genomförbart Artikel 12
samt till god praxis och När två eller flera arbetsgivare
erforderlig aktsamhet. bedriver verksamhet i samma gruva
skall den arbetsgivare som är an-
svarig för gruvan samordna genom-
Artikel 7 förandet av alla åtgärder för arbets-
Arbetsgivare skall vidta alla tagarnas arbetarskydd och vara
nödvändiga åtgärder för att avlägsnaden främst ansvarige för
eller minimera säkerhets- och häl- verksamhetens säkerhet. Detta
soriskerna i gruvor under deras skall inte undanta enskilda
ansvar, och särskilt: arbetsgivare från ansvar att
a) se till att gruvan är genomföra alla åtgärder som berör
planerad och utformad och försedd deras arbetstagares säkerhet och
med elektrisk, mekanisk och hälsa.
annan utrustning, inklusive
kommunikationssystem, så att säker
verksamhet och hälsosam
arbetsmiljö kan garanteras;
b) tillse att gruvan tas i
drift, exploateras, underhålls
och avvecklas på sådant sätt att
arbetstagarna kan utföra sitt
arbete utan fara för sin eller
andra personers hälsa och B. Rättigheter och skyldigheter för
säkerhet; arbetstagare och deras repre-
sentanter
c) vidta åtgärder för att upprätt-
hålla stabiliteten i marken inom Artikel 13
de områden dit personer har till- 1. Enligt de nationella lagar och
träde i samband med arbetet; förordningar som anges i artikel 4
d) närhelst det går att genomföraskall arbetstagare ha följande rät-
förse varje underjordisk arbets- tigheter:
plats med två separata utrym- a) att rapportera om olyckor,
ningsvägar som var och en har farliga tillbud och faror till
dagförbindelse; arbetsgivaren och till behörig
myndighet;
e) ansvara för övervakning, ut-
värdering och regelbunden inspek- b) att begära och när det finns
tion av arbetsmiljön för att skäl till oro beträffande
identifiera de olika faror som arbetsmiljön få till stånd
arbetstagarna kan vara utsatta inspektioner och undersökningar
för och uppskatta graden av denna att företas av arbetsgivaren och
påverkan; av behörig myndighet;
f) ansvara för lämplig ventila- c) att känna till och bli
tion för alla underjordiska informerade om de faror på
utrymmen dit tillträde är tillåtet;arbetsplatsen som kan påverka
g) för de områden som är utsatta deras säkerhet och hälsa;
för särskilda risker, utarbeta och d) att erhålla information som är
genomföra en verksamhetsplan samt relevant för deras säkerhet och
rutiner för att garantera en säker hälsa och som arbetsgivaren eller
arbetsorganisation och skydd av behörig myndighet besitter;
arbetstagarna; e) att avlägsna sig från varje
h) vidta åtgärder och försiktig- plats i gruvan då det finns skälig
hetsmått som är anpassade efter anledning att tro att en
typ av gruvdrift för att situation har uppstått som medför
förhindra, upptäcka och bekämpa allvarlig fara för deras säkerhet
utbrott och spridning av bränder och hälsa; samt
och explosioner;
i) se till att verksamheten f) att kollektivt välja arbetar-
stoppas och arbetstagarna skyddsrepresentanter.
evakueras till en säker plats, när 2. De arbetarskyddsrepresentan-
arbetstagarnas säkerhet och hälsa ter som anges i punkt 1 f) ovan
är allvarligt hotade. skall, i överenstämmelse med na-
tionella lagar och förordningar,
ha följande rättigheter:
Artikel 8 a) att representera
Arbetsgivaren skall individuellt arbetstagarna i allt vad som rör
för varje gruva utarbeta en arbetarskydd på arbetsplatsen,
beredskapsplan för sådana inklusive att i tilllämpliga fall
industri- och naturkatastrofer utöva de rättigheter som anges i
som rimligen kan förutses. punkten 1 ovan;
b) att:
i) delta i inspektioner och un-
Artikel 9 dersökningar som utförs av ar-
Då arbetstagarna är utsatta för fy-betsgivaren och av behörig myn-
siska, kemiska eller biologiska dighet på arbetsplatsen;
risker skall arbetsgivaren: ii) tillse och undersöka
a) informera arbetstagarna på arbetsmiljöfrågor;
ett tydligt sätt om de faror de- c) att anlita rådgivare och
ras arbete innebär, om de hälso- oberoende experter;
risker det medför samt om lämpliga d) att i god anda samråda med
förebyggande åtgärder och skyddsåt-arbetsgivaren i frågor om arbetar-
gärder; skydd, inklusive policy- och ar-
betsrutinfrågor;
b) vidta lämpliga åtgärder för att e) att samråda med behörig myn-
avlägsna eller minimera de risker dighet; samt
som följer av att utsättas för f) att erhålla information om
dessa faror; olyckor och farliga tillbud som
c) då lämpligt skydd mot risk förförekommit i det område för vilket
olyckor eller skador, inklusive de är valda.
påverkan av skadliga förhållanden, 3. Rutiner för utövande av de rät-
inte kan garanteras med andra tigheter som avses i punkterna 1
medel, utan kostnad för arbets- och 2 ovan skall närmare anges:
tagaren tillhandahålla och under- a) i nationella lagar och
hålla lämplig skyddsutrustning, förordningar; samt
kläder vid behov och andra b) i samråd mellan arbetsgivare
hjälpmedel enligt nationella och arbetstagare och deras repre-
lagar och förordningar; samt sentanter.
d) bestå arbetstagare som har 4. Nationella lagar och förord-
drabbats av skada eller sjukdom ningar skall säkerställa att de rät-
på arbetsplatsen med första tigheter som anges i punkterna 1
hjälpen, lämplig transport från och 2 ovan kan utövas utan dis-
arbetsplatsen liksom tillgång kriminering eller repressalier.
till erforderlig läkarvård.

Artikel 14
Artikel 10 Enligt nationella lagar och
Arbetsgivaren skall se till att: förordningar skall arbetstagare, i
a) arbetstagarna utan kostnad överensstämmelse med sin
erhåller lämplig utbildning och utbildning, vara skyldiga:
vidareutbildning samt tydliga a) att rätta sig efter
instruktioner om arbetarskyddet föreskrivna skyddsregler;
liksom om de arbetsuppgifter som b) att ta rimligt ansvar för sin
tilldelats dem; egen säkerhet liksom andra perso-
b) i överensstämmelse med na- ners, vilka kan påverkas av deras
tionella lagar och förordningar, felaktiga handlingar eller under-
lämplig övervakning och kontroll låtelser i arbetet, inklusive vård
utövas på varje skift för att och riktigt bruk av skyddskläder,
trygga en säker gruvdrift; skyddsutrymmen och skyddsutrust-
c) ett system upprättas så att ning som ställts till förfogande för
namnen på alla personer som be- skyddsändamål;
finner sig under jord när som c) att omedelbart rapportera
helst kan anges, liksom deras till sina direkt överordnade om
troliga uppehållsplats; varje situation som de tror kan
d) alla olyckor och allvarliga innebära risk för egen eller andra
tillbud, såsom de definieras i personers säkerhet eller hälsa och
nationella lagar och som de inte själva kan hantera på
förordningar, undersöks och att lämpligt sätt;
lämpliga åtgärder vidtas för att
avhjälpa dem; d) att samarbeta med
e) på sätt som anges i arbetsgivaren för att möjliggöra att
nationella lagar och de skyldigheter och det ansvar
förordningar, en rapport om som åligger denne enligt
olyckor och allvarliga tillbud konventionen uppfylls.
upprättas och tillställs behörig
myndighet.

C. Samarbete
--------------------------------------------------------------------
bestämmelserna i artikel 19 ovan,
Artikel 15 om och när den nya konventionen
Åtgärder skall vidtas i enlighet har trätt i kraft;
med nationella lagar och förord-
ningar för att uppmuntra samarbe- (b) från den dag då den nya kon-
te mellan arbetsgivare och ventionen träder i kraft, denna
arbetstagare och deras konvention upphöra att vara öppen
representanter i syfte att främja för ratifikation av medlems-
säkerhet och hälsa i gruvor. staterna.

2. Denna konvention skall likväl
Del IV. Genomförande förbli gällande till form och inne-
håll för de medlemsstater som har
Artikel 16 ratificerat den men inte har ra-
Medlemsstaten skall: tificerat den nya reviderade
a) vidta alla nödvändiga åtgärder,konventionen.
inklusive lämpliga staffpåföljder
och korrektionsåtgärder, för att
säkerställa en effektiv tillämpningArtikel 24
av bestämmelserna i konventionen; De engelska och franska versio-
och nerna av denna konventionstext
b) inrätta lämpliga inspektions- har lika giltighet.
tjänster för att övervaka genom-
förandet av de åtgärder som skall
vidtas enligt konventionen och
förse dessa inspektörer med de
resurser som krävs för att genom-
föra uppgifterna.

Del V. Slutbestämmelser

Artikel 17
Ratifikationsdokument avseende
denna konvention skall sändas
till Internationella arbetsbyråns
generaldirektör för registrering.

Artikel 18
1. Denna konvention skall vara
bindande endast för de medlemmar
av Internationella arbetsorga-
nisationen vilkas ratifikationer
har registrerats hos Internatio-
nella arbetsbyråns gene-
raldirektör.
2. Den träder i kraft tolv må-
nader efter den dag då
ratifikationer från två
medlemsstater har registrerats
hos generaldirektören.

3. Därefter träder konventionen
i kraft för varje medlemsstat
tolv månader efter den dag då dess
ratifikation har registrerats.

Artikel 19
1. En medlemsstat som har
ratificerat denna konvention kan
säga upp den, sedan tio år för-
flutit från den dag då
konventionen först träder i kraft,
genom en skrivelse som sänds till
Internationella arbetsbyråns
generaldirektör för registrering.
Sådan uppsägning träder inte i
kraft förrän ett år efter den dag då
den har registrerats.

2. Varje medlemsstat som har
ratificerat denna konvention och
som inte, inom det år som följer på
utgången av den i föregående punkt
nämnda tioårsperioden, gör bruk av
sin uppsägningsrätt enligt denna
artikel, är bunden för en ny
tioårsperiod och kan därefter, på
de i denna artikel föreskrivna
villkoren, säga upp konventionen
vid utgången av varje
tioårsperiod.

Artikel 20
1. Internationella arbetsbyråns
generaldirektör skall underrätta
samtliga medlemmar av Interna-
tionella arbetsorganisationen om
registreringen av alla rati-
fikationer och uppsägningar som
har tagits emot från organisa-
tionens medlemmar.
2. När generaldirektören under-
rättar organisationens medlemmar
om registreringen av den andra
ratifikationen i ordningen,
skall han fästa medlemmarnas upp-
märksamhet på den dag då kon-
ventionen träder i kraft.

Artikel 21
Internationella arbetsbyråns
generaldirektör skall, för
registrering enligt artikel 102
i Förenta nationernas stadga,
lämna Förenta nationernas
generalsekreterare fullständiga
upplysningar om samtliga
ratifikationer och uppsägningar
som har registrerats hos
generaldirektören enligt bestäm-
melserna i föregående artiklar.

Artikel 22
När Internationella arbetsbyråns
styrelse finner det nödvändigt,
skall den lämna Internationella
arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse för denna
konventions tillämpning och
undersöka om det finns anledning
att föra upp frågan om revidering
av konventionen, helt eller
delvis, på konferensens dagord-
ning.

Artikel 23
1. Om konferensen antar en ny
konvention, varigenom denna kon-
vention helt eller delvis revi-
deras, och den nya konventionen
inte föreskriver annat, skall
(a) en medlemsstats ra-
tifikation av den nya reviderade
konventionen anses i sig innebära
omedelbar uppsägning av denna
konvention, utan hinder av
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
of information on safety and he-
Recommendation (No. 183) con- alth in mines at the national and
cerning Safety and Health in international level;
Mines (b) specific assistance by the
competent authority to small mi-
The General Conference of the nes with a view to:
International Labour (i) assisting in transfer of
Organization, technical know-how;
Having been convened at Geneva (ii) establishing preventive
by the Governing Body of the In- safety and health programmes; and
ternational Labour Office, and (iii) encouraging cooperation
having met in its Eighty-second and consultation between employ-
Session on 6 June 1995, and ers and workers and their repre-
Noting the relevant in- sentatives; and
ternational labour Conventions (c) programmes or systems for
and Recommendations and, in the rehabilitation and
particular, the Abolition of reintegration of workers who have
Forced Labour Convention, 1957; sustained occupational injuries
the Radiation Protection Conven- or illnesses.
tion and Recommendation, 1960; 6. Requirements relating to the
the Guarding of Machinery supervision of safety and health
Convention and Recommendation, in mines pursuant to Article 5,
1963; the Employment Injury paragraph 2, of the Convention
Benefits Convention and should, where appropriate, in-
Recommendation, 1964; the clude those concerning:
Minimum Age (Underground Work) (a) certification and training;
Convention and Recommendation, (b) inspection of the mine, mi-
1965; the Medical Examination of ning equipment and installations;
Young Persons (Underground Work) (c) supervision of the
Convention, 1965; the Working handling, transportation, storage
Environment (Air Pollution, and use of explosives and of
Noise and Vibration) Convention hazardous substances used or
and Recommendation, 1977; the produced in the mining process;
Occupational Safety and Health (d) performance of work on
Convention and Recommendation, electrical equipment and
1981; the Occupational Health installations; and
Services Convention and Re- (e) supervision of workers.
commendation, 1985; the Asbestos 7. Requirements pursuant to Ar-
Convention and Recommendation, ticle 5, paragraph 4, of the Con-
1986; the Safety and Health in vention, could provide that the
Construction Convention and Re- suppliers of equipment, applian-
commendation, 1988; the Chemi- ces, hazardous products and sub-
cals Convention and Recommenda- stances to the mine should ensure
tion, 1990; and the Prevention their compliance with national
of Major Industrial Accidents standards on safety and health,
Convention and Recommendation, label products clearly and
1993, and provide comprehensible
information and instructions.
8. Requirements relating to
mine rescue and first aid
Considering that workers have pursuant to Article 5, paragraph
a need for, and a right to, 4(a), of the Convention and to
information, training and appropriate medical facilities
genuine consultation on, and for emergency care could cover:
participation in the preparation (a) organizational ar-
and implementation of safety and rangements;
health measures concerning the (b) equipment to be provided;
hazards and risks they face in
the mining industry, and (c) standards for training;
Recognizing that it is (d) training of workers and
desirable to prevent any participation in drills;
fatalities, injuries or ill (e) the appropriate number of
health affecting workers or mem- trained persons to be available;
bers of the public or damage to (f) an appropriate communica-
the environment arising from tion system;
mining operations, and (g) an effective system to give
Having regard to the need for warning of danger;
cooperation between the Interna- (h) provision and maintenance
tional Labour Organization, the of means of escape and rescue;
World Health Organization, the (i) establishment of a mine re-
International Atomic Energy scue team or teams;
Agency and other relevant in- (j) periodic medical assessment
stitutions and noting the of suitability of, and regular
relevant instruments, codes of training for, the persons on the
practice, codes and guidelines mine rescue team or teams;
issued by these organizations,
and (k) medical attention and
Having decided upon the adop- transportation to receive medical
tion of certain proposals with attention, both at no cost to
regard to safety and health in workers who have suffered an
mines, which is the fourth item injury or illness at the
on the agenda of the session, workplace;
and (l) coordination with local
Having determined that these authorities;
proposals shall take the form of (m) measures to promote inter-
a Recommendation supplementing national cooperation in this
the Safety and Health in Mines field.
Convention; 9. Requirements pursuant to Ar-
adopts this twenty-second day ticle 5, paragraph 4(b), of the
of June of the year one thousand Convention, could cover the spe-
nine hundred and ninety-five the cifications and standards of the
following Recommendation, which type of self-rescuers to be
may be cited as the Safety and provided and, in particular, in
Health in Mines Recommendation, the case of mines susceptible to
1995: gas outbursts and other mines
where appropriate, the provision
of self-contained respiratory
I. General provisions devices.
10. National laws and regula-
1. The provisions of this Re- tions should prescribe measures
commendation supplement those of for the safe use and maintenance
the Safety and Health in Mines of remote control equipment.
Convention, 1995 (hereafter 11. National laws and regula-
referred to as "the tions should specify that the em-
Convention"), and should be ployer should take appropriate
applied in conjunction with measures for the protection of
them. workers working alone or in iso-
2. This Recommendation applies lation.
to all mines.
3. (1) In the light of
national conditions and practice
and after consultation with the II. Preventive and protective
most representative organiza- measures at the mine
tions of employers and workers
concerned, a Member should 12. Employers should undertake
formulate, carry out and hazard assessment and risk ana-
periodically review a coherent lysis and then develop and imple-
policy on safety and health in ment, where appropriate, systems
mines. to manage the risk.
13. In order to maintain the
(2) The consultations provided stability of the ground, in
for by Article 3 of the accordance with Article 7(c) of
Convention should include the Convention, the employer
consultations with the most rep- should take all appropriate
resentative organizations of measures to:
employers and workers on the (a) monitor and control the mo-
effect of the length of working vement of strata;
hours, night work and shift work (b) as may be necessary,
on workers'''' safety and health. provide effective support of the
After such consultations, the roof, sides and floor of the mine
Member should take the necessary workings, except for those areas
measures in relation to working where the mining methods selected
time and, in particular, to allow for the controlled collapse
maximum daily working hours and of the ground;
minimum daily rest periods. (c) monitor and control the
4. The competent authority sides of surface mines to prevent
should have properly qualified material from falling or sliding
and trained staff with the into the pit and endangering
appropriate skills, and suffici- workers; and
ent technical and professional
support, to inspect, (d) ensure that dams, lagoons,
investigate, assess and advise tailings and other such impound-
on the matters dealt with in the ments are adequately designed,
Convention and to ensure constructed and controlled to
compliance with national laws prevent dangers from sliding
and regulations. material or collapse.

5. Measures should be taken to 14. Pursuant to Article 7(d) of
encourage and promote: the Convention, separate means of
(a) research into and exchange egress should be as independent
--------------------------------------------------------------------
of each other as possible; spection of areas where hazards
arrangements should be made and are present or likely to be
equipment provided for the safe present.
evacuation of workers in case of 22. The types of protective
danger. equipment and facilities referred
to in Article 9(c) of the Conven-
tion could include:
15. Pursuant to Article 7(f) (a) roll-over and falling
of the Convention, all object protective structures;
underground mine workings to (b) equipment seat belts and
which workers have access, and harnesses;
other areas as necessary, should (c) fully enclosed pressurized
be ventilated in an appropriate cabins;
manner to maintain an atmosphe- (d) self-contained rescue cham-
re: bers;
(a) in which the risk of (e) emergency showers and eye
explosions is eliminated or wash stations.
minimized;
23. In implementing Article
(b) in which working 10(b) of the Convention, employ-
conditions are adequate, having ers should:
regard to the working method (a) ensure appropriate inspec-
being used and the physical tions of each workplace at the
demands placed on the workers; mine, and in particular, of the
and atmosphere, ground conditions,
(c) that complies with machinery, equipment and appli-
national standards on dusts, ances therein, including where
gases, radiation and climatic necessary pre-shift inspections;
conditions; where national and
standards do not exist, the em- (b) keep written records of in-
ployer should give consideration spections, defects and corrective
to international standards. measures and make such records
16. The particular hazards available at the mine.
referred to in Article 7(g) of 24. Where appropriate, the he-
the Convention requiring an alth surveillance referred to in
operating plan and procedures Article 11 of the Convention
might include: should, at no cost to the worker
and without any discrimination or
(a) mine fires and explosions; retaliation whatsoever:
(a) provide the opportunity to
(b) gas outbursts; undergo medical examination re-
(c) rockbursts; lated to the requirements of the
(d) an inrush of water or tasks to be performed, prior to
semisolids; or just after commencing employ-
(e) rockfalls; ment and thereafter on a conti-
(f) susceptibility of areas to nuing basis; and
seismic movements; (b) provide, where possible,
(g) hazards related to work for reintegration or
carried out near dangerous rehabilitation of workers unable
openings or under particularly to undertake their normal duties
difficult geological cir- due to occupational injury or
cumstances; illness.
(h) loss of ventilation.
17. Measures that employers 25. Pursuant to Article 5,
could take pursuant to Article paragraph 4(e), of the
7(h) of the Convention should Convention, employers should
include, where applicable, where appropriate, provide and
prohibiting persons from maintain at no cost to the
carrying underground any item, worker:
object or substance which could (a) sufficient and suitable
initiate a fire, explosion or toilets, showers, wash-basins and
dangerous occurrence. changing facilities which are,
18. Pursuant to Article 7(i) where appropriate, gen-
of the Convention, mine der-specific;
facilities should include, where
appropriate, sufficient firepro- (b) adequate facilities for the
of and self-contained chambers storage, laundering and drying of
to provide refuge for workers in clothes;
the event of an emergency. The (c) adequate supplies of
self-contained chambers should potable drinking-water in
be easily identifiable and suitable places; and
accessible, particularly when (d) adequate and hygienic
visibility is poor. facilities for taking meals.
19. The emergency response
plan referred to in Article 8 of
the Convention might include: III. Rights and duties of workers
(a) effective site emergency and their representatives
plans;
(b) provision for the
cessation of work and evacuation 26. Pursuant to article 13 of the
of the workers in an emergency; Convention, workers and their sa-
(c) adequate training in emer- fety and health representatives
gency procedures and in the use should receive or have access to,
of equipment; where appropriate, information
(d) adequate protection of the which should include:
public and the environment; (a) where practicable, notice
(e) provision of information of any safety or health related
to, and consultation with, visit to the mine by the compe-
appropriate bodies and organiza- tent authority;
tions. (b) reports of inspections con-
20. The hazards referred to in ducted by the competent authority
Article 9 of the Convention or the employer, including
might include: inspections of machinery or
(a) airborne dusts; equipment;
(b) flammable, toxic, noxious (c) copies of orders or
and other mine gases; instructions issued by the
(c) fumes and hazardous sub- competent authority in respect of
stances; safety and health matters;
(d) exhaust fumes from diesel (d) reports of accidents,
engines; injuries, instances of ill health
(e) oxygen deficiency; and other occurrences affecting
(f) radiation from rock safety and health prepared by the
strata, equipment or other competent authority or the
sources; employer;

(g) noise and vibration; (e) information and notices on
(h) extreme temperatures; all hazards at work including ha-
(i) high levels of humidity; zardous, toxic or harmful materi-
(j) insufficient lighting or als, agents or substances used at
ventilation; the mine;
(k) hazards related to work (f) any other documentation
carried out at high altitudes or concerning safety and health that
extreme depths, or in confined the employer is required to main-
spaces; tain;
(l) hazards associated with (g) immediate notification of
manual handling; accidents and dangerous occurren-
(m) hazards related to ces; and
mechanical equipment and (h) any health studies
electrical installations; conducted in respect of hazards
(n) hazards resulting from a present in the workplace.
combination of any of the above.
27. Provisions to be made pur-
21. Measures pursuant to suant to Article 13, paragraph
Article 9 of the Convention 1(e), of the Convention could in-
might include: clude requirements for:
(a) notification of supervisors
(a) technical and orga- and safety and health representa-
nizational measures applied to tives of the danger referred to
relevant mining activities or to in that provision;
the plant, machinery, equipment, (b) participation by senior
appliances or structures; representatives of the employer
(b) where it is not possible and representatives of the wor-
to have recourse to the measures kers in endeavouring to resolve
referred to in (a) above, other the issue;
effective measures, including (c) participation, where
the use of personal protective necessary, by a representative of
equipment and protective the competent authority to assist
clothing at no cost to the in resolution of the issue;
worker; (d) non-loss of pay for the
(c) where reproductive health worker and, where appropriate,
hazards and risks have been assignment to suitable
identified, training and special alternative work;
technical and organizational
measures, including the right to (e) notification, to be given
alternative work, where app- to any worker who is requested to
ropriate, without any loss of perform work in the area concer-
salary, especially during health ned, of the fact that another
risk periods such as pregnancy worker has refused to work there
and breast-feeding; and of the reasons therefor.
(d) regular monitoring and in- 28. Pursuant to Article 13, pa-
--------------------------------------------------------------------
ragraph 2, of the Convention,
the rights of safety and health ILO:s rekommendation (nr 183) om
representatives should include, arbetarskydd i gruvor
where appropriate, the right:
(a) to appropriate training
during working time, without Internationella arbetsorganisa-
loss of pay, on their rights and tionens allmänna konferens,
functions as safety and health som har sammankallats till Genè-
representatives and on safety ve av styrelsen för Internatio-
and health matters; nella arbetsbyrån och samlats där
(b) of access to appropriate den 6 juni 1995 till sitt
facilities necessary to perform åttioandra möte,
their functions;
(c) to receive their normal erinrar om relevanta in-
pay for all time spent ternationella konventioner och
exercising their rights and rekommendationer på arbetslivets
performing their functions as område och särskilt 1957 års konven-
safety and health represen- tion om avskaffande av tvångsarbe-
tatives; and te, 1960 års konvention och
(d) to assist and advise rekommendation om strålskydd, 1963
workers who have removed års konvention och rekommendation
themselves from a workplace om maskinskydd, 1964 års kon-
because they believe their vention och rekommendation om för-
safety or health has been måner vid yrkesskada, 1965 års kon-
endangered. vention och rekommendation om mi-
29. Safety and health nimiålder (arbete under jord i
representatives should, where gruvor), 1965 års konvention om lä-
appropriate, give reasonable karundersökning av minderåriga
notice to the employer of their (arbete under jord i gruvor),
intention to monitor or in- 1977 års konvention och
vestigate safety and health rekommendation om arbetsmiljön
matters, as provided for in (luftföroreningar, buller och vib-
Article 13, paragraph 2(b)(ii), ration), 1981 års konvention och
of the Convention. rekommendation om arbetarskydd
30. (1) All persons should och arbetsmiljö, 1985 års
have a duty to: konvention och rekommendation om
(a) refrain from arbitrarily företagshälsovård, 1986 års
disconnecting, changing or konvention och rekommendation om
removing safety devices fitted säkerhet vid anvädning av asbest,
to machinery, equipment, 1988 års konvention och rekom-
appliances, tools, plant and mendation om säkerhet och hälsa vid
buildings; and byggnads- och anläggninsarbete,
1990 års konvention och rekommen-
(b) use such safety devices dation om säkerhet vid användning
correctly. av kemiska produkter i
(2) Employers should have a arbetslivet samt 1993 års kon-
duty to provide workers with vention och rekommendation om
appropriate training and förebyggande av storolyckor inom
instructions so as to enable industrin,
them to comply with the duties beaktar arbetstagarnas behov av
described in subparagraph (1) och rätt till information, utbild-
above. ning samt effektivt samråd om och
deltagande i förberedandet och ge-
nomförandet av arbetarskyddsåtgärder
IV. Cooperation med avseende på de faror och ris-
ker de utsätts för inom gruvindu-
31. Measures to encourage coope- strin,
ration as provided for in erkänner att det är önskvärt att
Article 15 of the Convention förhindra varje dödsolycka, skada
should include: eller ohälsa som kan drabba ar-
(a) the establishment of betstagarna eller allmänheten
cooperative mechanisms, such as eller miljöförstöring som följer av
safety and health committees, gruvdrift,
with equal representation of
employers and workers and having tar hänsyn till behovet av
such powers and functions as may samarbete mellan Internationella
be prescribed, including powers arbetsorganisationen, Världshäl-
to conduct joint inspections; soorganisationen, Internationella
(b) the appointment by the em- atomenergiorganet och andra
ployer of suitably qualified and behöriga institutioner och erinrar
experienced persons to promote om de relevanta instrument,
safety and health; uppförandekoder, handböcker och
(c) the training of workers riktlinjer som publicerats av
and their safety and health dessa organisationer,
representatives; har beslutat att anta vissa
(d) the provision of ongoing förslag angående arbetarskydd i
safety and health awareness pro- gruvor, en fråga som utgör den
grammes for workers; fjärde punkten på mötets dagordning,
(e) the ongoing exchange of
information and experience on har fastställt att dessa förslag
safety and health in mines; skall ta formen av en rekommen-
(f) the consultation of dation som kompletterar konven-
workers and their repre- tionen om arbetarskydd i gruvor,
sentatives by the employer in och
establishing safety and health
policy and procedures; and antar denna den tjugoandra da-
gen i juni månad nittonhundranit-
(g) the inclusion, by the tiofem följande rekommendation,
employer, of workers'''' som kan kallas 1995 års rekom-
representatives in the mendation om arbetarskydd i gru-
investigation of accidents and vor.
dangerous occurrences, as
provided for in Article 10(d) of
the Convention.
I. Allmänna bestämmelser

V. Other provisions 1. Bestämmelserna i denna re-
kommendation kompletterar be-
32. There should be no discrimi- stämmelserna i 1995 års konvention
nation or retaliation against om arbetarskydd i gruvor (hä-
any worker who exercises rights danefter kallad konventionen )
provided by national laws and och bör tillämpas tillsammans med
regulations or agreed upon by dessa.
the employers, workers and their 2. Denna rekommendation äger
representatives. tillämpning på alla gruvor.
33. Due regard should be given 3. 1) Med hänsyn till nationella
to the possible impact of mining förhållanden och praxis och efter
activity on the surrounding samråd med de mest representativa
environment and on the safety of organisationerna för berörda
the public. In particular, this arbetsgivare och arbetstagare, bör
should include the control of varje medlemsstat utforma, genom-
subsidence, vibration, fly-rock, föra och med jämna mellanrum se över
harmful contaminants in the en enhetlig politik för arbetar-
water, air or soil, the safe and skydd i gruvor.
effective management of waste 2) Det samråd som avses i arti-
tips and the rehabilitation of kel 3 i konventionen bör innefatta
mine sites. samråd med de mest representativa
arbetsgivar- och arbetstagaror-
ganisationerna om återverkan av
arbetstidens längd, nattarbete och
skiftarbete på arbetstagarnas sä-
kerhet och hälsa. Efter sådant
samråd bör medlemsstaten vidta nöd-
vändiga åtgärder beträffande
arbetstiden, särskilt maximal dag-
lig arbetstid och daglig
minimivilotid.

4. Behörig myndighet bör ha per-
sonal som är väl kvalificerad, ut-
bildad och kompetent att med
tillräcklig teknisk och yrkesmässig
assistans inspektera, undersöka,
utvärdera och ge råd i fråga om de
förhållanden som behandlas i kon-
ventionen samt garantera efter-
levnad av nationella lagar och
förordningar.
5. Åtgärder bör vidtas för att upp-
muntra och främja:
a) forskning och utbyte av
information om arbetarskydd i
gruvor på nationell och interna-
tionell nivå;

b) särskilt bistånd från behörig
myndighet till små gruvföretag i
syfte att:
i) bistå med överföring av tek-
--------------------------------------------------------------------
niskt kunnande; en säker evakuering av
ii) upprätta program för före- arbetstagarna i händelse av fara.
byggande arbetarskydd; och 15. Med tillämpning av artikel 7
iii) främja samarbete och samråd f) i konventionen bör all
mellan arbetsgivare och ar- underjordisk gruvdrift till vil-
betstagare och deras ken arbetstagarna har tillträde,
representanter; samt och eventuellt andra områden, vara
ventilerad på lämpligt sätt för att
c) program eller system för re- upprätthålla en luftkvalitet:
habilitering och återanpassning a) i vilken risken för
av arbetstagare som har drabbats explosioner är utesluten eller
av arbetsskada eller reducerad till ett minimum;
yrkessjukdom. b) i vilken arbetsförhållandena är
6. Bestämmelser om tillsyn av tillfredsställande med hänsyn till
arbetarskyddet gruvor enligt den arbetsmetod som används och
artikel 5.2 i konventionen bör då den fysiska ansträngning som krävs
så är lämpligt innefatta av arbetstagarna; och
föreskrifter om: c) som uppfyller nationella
regler om damm, gas, strålning och
klimatförhållanden; då nationella
a) certifiering och utbild- regler inte finns bör
ning; arbetsgivaren ta hänsyn till
b) inspektion av gruva, internationella regler.
utrustning och installationer;
c) tillsyn av hantering, 16. De särskilda risker som en-
transport, förvaring och ligt artikel 7 g) i konventionen
användning av sprängmedel och kräver en verksamhetsplan och ru-
farliga ämnen som används i eller tiner i samband därmed kan ex-
uppstår till följd av gruvdriften; empelvis innefatta:
d) utförande av arbete på elekt- a) bränder och explosioner i
risk utrustning och installatio- gruvan;
ner; samt b) gasutflöden;
e) tillsyn av arbetsorganisa- c) bergspänningar;
tionen. d) inbrytning av vatten eller
7. Bestämmelserna i artikel 5.4 av slam;
i konventionen kan innebära att e) nedstörtande stenblock;
leverantörer av utrustning, f) risk för seismiska rörelser i
redskap och farliga produkter området;
och ämnen till gruvan bör se till g) risker som hänger samman med
att dessa uppfyller nationella arbete som utförs nära farliga öpp-
normer om arbetarskydd, märka ningar eller under särskilt svåra
produkterna på ett tydligt sätt bergtekniska förhållanden;
och ge tydliga upplysningar och h) avbrott i ventilationen.
instruktioner. 17. De åtgärder som arbetsgivare
kan vidta enligt artikel 7 h) i
8. Bestämmelser om räddnings- konventionen bör i förekommande
tjänst vid gruvor och första hjäl- fall innefatta förbud att under
pen enligt artikel 5.4 a) i jord föra med sig artiklar, föremål
konventionen samt om lämplig eller ämnen som skulle kunna
sjukvårdsutrustning för vård i framkalla brand, explosion eller
nödsituationer kan omfatta: ett farligt tillbud.
a) organisatorisk beredskap; 18. I enlighet med artikel 7 i)
b) utrustning som skall i konventionen bör gruvanläggning-
tillhandahållas; ar, när så är lämpligt, vara ut-
c) regler för utbildning; rustade med tillräckligt antal
d) utbildning av arbetstagare brandsäkra räddningskammare för att
och deltagande i övningar; ge skydd åt arbetare i nödsitu-
e) lämpligt antal utbildade ationer. Räddningskamrarna bör vara
personer som skall finnas lätt igenkännliga och tillgängliga,
tillgängliga; särskilt vid dålig sikt.
f) lämpligt kommunikationssys-
tem; 19. Den beredskapsplan som an-
g) effektivt alarmsystem för ges i artikel 8 i konventionen
att varna för fara; kan exempelvis innehålla:
h) anordningar för utrymning a) effektiva planer för nödsitua-
och räddning samt underhåll av tioner på platsen;
dessa; b) bestämmelser om arbetets upp-
i) inrättande av en räddnings- hörande och evakuering av arbets-
styrka eller räddningsstyrkor i tagarna i nödsituationer;
gruvan; c) lämplig utbildning i rutiner
j) regelbundet återkommande me- vid nödsituationer och i användning
dicinsk bedömning av lämpligheten av utrustning;
hos personerna i räddningsstyrkan d) lämpligt skydd av allmänheten
samt regelbundna övningar för dem; och miljön;
k) läkarvård och transport för e) information till och samråd
att erhålla vård för de med lämpliga organ och organisa-
arbetstagare som drabbats av tioner.
skada eller sjukdom på arbets- 20. De risker som anges i
platsen, i båda fallen utan artikel 9 i konventionen kan
kostnad för dem; exempelvis omfatta:
l) samordning med lokala myn- a) luftburet damm;
digheter; b) lättantändlig, giftig eller
m) åtgärder för att främja inter-annan skadlig gas;
nationellt samarbete på detta om- c) ångor och farliga ämnen;
råde.
9. Bestämmelser enligt artikel d) avgaser från dieselmotorer;
5.4 b) i konventionen kan
innefatta specifikationer och e) syrebrist;
standarder för den typ av f) radioaktivitet som härrör från
andningsapparater som skall bergarter, utrustning och andra
tillhandahållas och, särskilt i källor;
fråga om gruvor som kan bli föremål g) buller och vibration;
för plötsliga gasutsläpp och andra h) extrema temperaturer;
gruvor där så kan vara lämpligt, i) höga nivåer av fuktighet;
föreskriva anskaffning av per- j) otillräcklig belysning eller
sonburna andningsapparater. ventilation;
10. Nationella lagar och k) risker som är förenade med
förordningar bör föreskriva åtgärderarbete på hög höjd, på extremt djup
för säker användning och underhålleller i trånga utrymmen;
av fjärrstyrningsutrustning. l) risker förenade med manuell
11. Nationella lagar och hantering av gods;
förordningar bör närmare ange att m) risker förenade med mekanisk
arbetsgivaren bör vidta lämpliga utrustning och elektriska in-
åtgärder för att garantera skydd förstallationer;
arbetstagare som arbetar ensamma n) risker som följer av en kom-
eller i isolering. bination av sådana risker som
nämnts ovan.
21. Åtgärder enligt artikel 9 i
II. Förebyggande åtgärder och konventionen kan exempelvis om-
skyddsåtgärder vid gruvan fatta:
a) tekniska och organisatoriska
12. Arbetsgivare bör bedöma fa- åtgärder tillämpliga på relevant
rorna och analysera riskerna och gruvverksamhet eller på anlägg-
sedan om det behövs utveckla och ningar, maskiner, utrustning,
genomföra system för hantering av redskap eller konstruktioner;
dessa risker. b) då det inte är möjligt att
13. I syfte att upprätthålla vidta de åtgärder som anges i a)
stabiliteten i marken enligt ovan, andra effektiva åtgärder,
artikel 7 c) i konventionen bör inklusive användande av personlig
arbetsgivaren vidta alla lämpliga skyddsutrustning och skyddskläder
åtgärder för att: utan kostnad för arbetstagaren;

a) övervaka och kontrollera rö- c) då genetiska faror och risker
relser i marken; har identifierats, utbildning och
b) i förekommande fall särskilda tekniska och organisato-
effektivt stötta taket, väggarna riska åtgärder, inklusive i förekom-
och sulan i gruvanläggningen, mande fall, särskilt under pe-
utom i de områden där utvin- rioder då hälsan riskeras, såsom vid
ningsmetoden tillåter graviditet och amning, rätt att
kontrollerad sättning av marken; erhålla andra arbetsuppgifter utan
förlust av lön;
c) övervaka och kontrollera väg- d) regelbunden övervakning och
garna i dagbrottsgruvor för att inspektion av områden där risker
hindra material från att falla finns eller kan tänkas finnas.
eller glida ner i brottet och 22. Skyddsutrustning och
utsätta arbetstagarna för fara; skyddsanordningar som anges i
och artikel 9 c) i konventionen kan
d) säkerställa att dammar, sedi- omfatta:
mentationsdammar, avfallsdammar
och andra liknande anordningar är a) störtbågar och skydd mot fal-
utformade på lämpligt sätt samt lande föremål;
konstruerade och kontrollerade b) säkerhetsbälten och säkerhets-
för att förebygga risker för skred selar;
eller för ras. c) slutna trycksatta hytter;
14. De separata utrymningsvägar
som föreskrivs i artikel 7 d) i d) räddningskammare;
konventionen bör vara så oberoende
av varandra som möjligt; åtgärder e) duschar för nödsituationer och
bör företas och utrustning vattenposter för ögontvätt.
tillhandahållas för att garantera
--------------------------------------------------------------------
23. Vid tillämpning av artikel en arbetsplats därför att de ansåg
10 b) i konventionen bör att deras säkerhet och hälsa var i
arbetsgivare: fara.

a) se till att lämplig 29. Arbetarskyddsreprensentan-
inspektion sker, i förekommande terna bör i tillämpliga fall i god
fall före arbetsskiftet, av varje tid underrätta arbetsgivaren om
arbetsplats i gruvan, särskilt av sina avsikter att inleda tillsyn
luftkvalitet, bergförhållanden, eller undersökning av arbe-
maskiner, utrustning och redskap tsmiljöfrågor enligt artikel 13.2
som finns där; samt b) ii) i konventionen.
b) föra register över verkställda
inspektioner, brister och 30. (1) Samtliga personer bör
korrektionsåtgärder och hålla vara skyldiga att:
registret tillgängligt i gruvan. a) avstå från att egenmäktigt bry-
24. I förekommande fall bör den ta, ändra eller avlägsna säker-
hälsokontroll som anges i artikel hetsanordningar som är monterade på
11 i konventionen utan kostnad maskiner, utrustning, redskap,
för arbetstagaren och utan att verktyg, anläggningar och bygg-
han blir utsatt för diskrimine- nader, samt
ring eller några som helst b) använda dessa säkerhetsanord-
repressalier: ningar på riktigt sätt.
a) innefatta möjlighet att (2) Arbetsgivare bör vara skyl-
genomgå läkarundersökning med hänsyndiga att ge arbetstagare den ut-
till kraven på de arbetsuppgifter bildning och de instruktioner som
som skall utföras, före eller erfordras för att de skall kunna
alldeles efter anställningens fullgöra skyldigheterna enligt
början och därefter regelbundet; moment 1 ovan.
samt
b) där så är möjligt erbjuda om-
placering eller rehabilitering IV. Samarbete
av arbetstagare som på grund av
arbetsskada eller yrkessjukdom är 31. De åtgärder som syftar till att
oförmögna att utföra sina normala uppmuntra samarbete enligt arti-
arbetsuppgifter. kel 15 i konventionen bör omfatta:
25. I enlighet med artikel 5.4 a) upprättande av samarbetsmeka-
e) i konventionen bör nismer, såsom arbetarskyddskom-
arbetsgivare, där så är lämpligt, mittéer, med lika representantion
utan kostnad för arbetstagaren av arbetsgivare och arbetstagare
tillhandahålla och underhålla: och med de befogenheter och de
a) toaletter, duschar, uppgifter som må fastställas, in-
tvättställ, liksom utrymmen för klusive befogenheter att företa
ombyte av kläder, som är anpassade gemensamma inspektioner.
och i tillräckligt antal, för b) utnämning av lämpligt kvalifi-
separat bruk för män och kvinnor; cerade och erfarna personer för
b) lämpliga anordningar för att att främja arbetarskydd;
förvara, tvätta och torka kläder;
c) utbildning av arbetstagare
c) tillräcklig mängd och deras arbe-
dricksvatten på lämpliga ställen; tarskyddsrepresentanter;

d) lämpliga och hygieniska d) fortgående program för att göra
lokaler för att inta måltider. arbetstagarna medvetna om arbe-
tsmiljön;
e) fortgående utbyte av informa-
III. Rättigheter och skyldigheter tion och erfarenheter om arbetar-
för arbetstagare och deras repre- skydd i gruvor;
sentanter f) arbetsgivarens samråd med ar-
betstagare och deras
26. I enlighet med artikel 13 i reprensentanter vid utarbetandet
konventionen bör arbetstagare och av riktlinjer för verksamheten och
deras arbetarskyddsrep- rutiner i fråga om arbetsmiljön;
resentanter i tillämpliga fall g) medverkan av arbetstagar-
erhålla eller ha tillgång till representanter i undersökningar av
information, vilken bör inne- olyckor och allvarliga tillbud
fatta: som anges i artikel 10 d) i
a) där så är möjligt meddelande omkonventionen.
varje besök i gruvan som rör
arbetsmiljön av representant för
behörig myndighet;
b) rapporter om inspektioner V. Övriga bestämmelser
som utförts av behörig myndighet
eller av arbetsgivaren, inklu- 32. Ingen diskriminering av eller
sive inspektioner av maskiner vedergällning mot den arbetstagare
eller utrustning; bör ske som utövar sin rätt enligt
c) kopior av förelägganden eller nationella lagar och förordningar
instruktioner som utfärdats av eller enligt överenskommelse mel-
den behöriga myndigheten vad lan arbetsgivare, arbetstagare
gäller arbetsmiljön; och deras representanter.
d) rapporter som upprättats av 33. Vederbörlig hänsyn bör tas
den behöriga myndigheten eller av till möjlig inverkan av
arbetsgivaren om olyckor, ska- gruvdriften på den omgivande miljön
dor, fall av försämrad hälsa och och till allmänhetens säkerhet.
andra händelser som berör arbe- Detta bör i synnerhet gälla
tarskyddet; kontroll av sättningar,
e) information och meddelande vibrationer, stenkastning, förore-
om alla faror i arbetet, ningar i vatten, luft eller mark,
inklusive farliga, giftiga eller säker och effektiv behandling av
skadliga material, medel eller gråbergstippar och återställning av
ämnen som används i gruvan; gruvområden.
f) varje annan dokumentation
som gäller arbetarskyddet som
arbetsgivaren är skyldig att upp-
rätthålla;
g) omedelbar underrättelse om
olyckor och farliga tillbud;
samt

h) uppgifter om varje hälsoun-
dersökning som genomförs beträf-
fande de risker som finns på ar-
betsplatsen.
27. Bestämmelser som upprättas
enligt artikel 13.1 e) i konven-
tionen kan omfatta krav på:

a) meddelande till arbetsbefäl
och till arbetarskyddsrepresen-
tanter om den fara som avses i
nämnda artikel;
b) deltagande av högre
arbetsgivarrepresentanter och av
arbetagarrepresentanter för att
söka finna en lösning;
c) deltagande, där så erfordras,
av representant från behörig myn-
dighet för att bistå med att finna
en lösning;
d) bibehållen lön för arbetstaga-
ren och i tillämpliga fall ompla-
cering för andra lämpliga arbets-
uppgifter;
e) meddelande till varje
arbetstagare som anmodas utföra
arbete i området i fråga om det
faktum att en annan arbetstagare
har vägrat arbeta där samt skälen
för detta.

28. I enlighet med artikel
13.2 i konventionen bör
arbetarskyddsreprensentanternas
rättigheter i tillämpliga fall
omfatta:

a) rätt till lämplig utbildning
under arbetstid, utan förlust av
lön, om rättigheter och uppgifter
som arbetarskyddsrepresentanter
och i frågor om arbetarskydd;
b) tillgång till lämplig
utrustning som erfordras för att
utföra uppgifterna;
c) rätt att erhålla ordinarie lön
för hela den tid som går åt för att
utöva rättigheterna och utföra upp-
gifterna som arbetarskyddsrep-
resentanter; samt
d) rätt att bistå och ge råd åt de
arbetstagare som har avvikit från
--------------------------------------------------------------------

Protocol of 1995 to the Labour
Inspection Convention, 1947
Article 3
1. The provisions of this
The General Conference of the Protocol shall be implemented by
International Labour means of national laws or regula-
Organization, tions, or by other means that are
Having been convened at Geneva in accordance with national
by the Governing Body of the In- practice.
ternational Labour Office and 2. Measures taken to give
having met in its Eighty-second effect to this Protocol shall be
Session on 6 June 1995, and drawn up in consultation with the
Noting that the provisions of most representative organizations
the Labour Inspection of employers and workers or, in
Convention, 1947, apply only to the absence of such organi-
industrial and commercial zations, the representatives of
workplaces, and the employers and workers
concerned.
Noting that the provisions of
the Labour Inspection
(Agriculture) Convention, 1969,
apply to workplaces in commer- Part II. Special arrangements
cial and non-commercial
agricultural undertakings, and Article 4
Noting that the provisions of 1. A Member may make special
the Occupational Safety and arrangements for the inspection
Health Convention, 1981, apply of workplaces of essential na-
to all branches of economic tional (federal) government
activity, including the public administration, the armed
service, and services, the police and other
public security services, and the
Having regard to all the risks prison services, so as to
to which workers in the non-com- regulate the powers of labour in-
mercial services sector may be spectors as provided in Article
exposed, and the need to ensure 12 of the Convention in regard
that this sector is subject to to:
the same or an equally effective (a) inspectors having
and impartial system of labour appropriate security clearance
inspection as that provided in before entering;
the Labour Inspection Conven-
tion, 1947, and (b) inspection by appointment;

Having decided upon the adop- (c) the power to require the
tion of certain proposals with production of confidential docu-
regard to activities in the ments;
non-commercial services sector, (d) the removal of confidential
which is the sixth item on the documents from the premises;
agenda of the session, and (e) the taking and analysis of
Having determined that these samples of materials and substan-
proposals shall take the form of ces.
a Protocol to the Labour In- 2. The Member may also make
spection Convention, 1947, special arrangements for the in-
adopts this twenty-second day spection of workplaces of the ar-
of June of the year one thousand med services and the police and
nine hundred and ninety-five the other public security services so
following Protocol, which may be as to permit any of the following
cited as the Protocol of 1995 to limitations on the powers of la-
the Labour Inspection bour inspectors:
Convention, 1947:
(a) restriction of inspection
during manoeuvres or exercises;
Part I. Scope, definition and (b) restriction or prohibition
application of inspection of front-line or
active service units;
Article 1
1. Each Member which ratifies (c) restriction or prohibition
this Protocol shall extend the of inspection during declared
application of the provisions of periods of tension;
the Labour Inspection (d) limitation of inspection in
Convention, 1947 (hereunder respect of the transport of
referred to as "the Conven- explosives and armaments for
tion"), to activities in the military purposes.
non-commercial services sector. 3. The Member may also make
special arrangements for the in-
2. The term "activities in the spection of workplaces of prison
non-commercial services sector" services to permit restriction of
refers to activities in all ca- inspection during declared
tegories of workplaces that are periods of tension.
not considered as industrial or 4. Before a Member avails
commercial for the purposes of itself of any of the special
the Convention. arrangements afforded in
paragraphs 1, 2 and 3, it shall
3. This Protocol applies to consult the most representative
all workplaces that do not organizations of employers and
already fall within the scope of workers or, in the absence of
the Convention. such organizations, the represen-
tatives of the employers and wor-
kers concerned.
Article 2
1. A Member which ratifies this
Protocol may, by a declaration
appended to its instrument of Article 5
ratification, exclude wholly or The Member may make special
partly from its scope the arrangements for the inspection
following categories: of workplaces of fire brigades
(a) essential national and other rescue services to
(federal) government ad- permit the restriction of
ministration; inspection during the fighting of
(b) the armed services, a fire or during rescue or other
whether military or civilian emergency operations. In such
personnel; cases, the labour inspectorate
shall review such operations pe-
(c) the police and other riodically and after any
public security services; significant incident.

(d) prison services, whether
prison staff or prisoners when
performing work, Article 6
if the application of the The labour inspectorate shall be
Convention to any of these able to advise on the formulation
categories would raise special of effective measures to minimize
problems of a substantial risks during training for
nature. potentially hazardous work and to
2. Before the Member avails participate in monitoring the
itself of the possibility implementation of such measures.
afforded in paragraph 1, it
shall consult the most represen-
tative organizations of Part III. Final provisions
employers and workers or, in the
absence of such organizations, Article 7
the representatives of the 1. A Member may ratify this Pro-
employers and workers concerned. tocol at the same time as or at
3. A Member which has made a any time after its ratification
declaration as referred to in of the Convention, by communica-
paragraph 1 shall, following ting its formal ratification of
ratification of this Protocol, the Protocol to the Di-
indicate in its next report on rector-General of the In-
the application of the Conven- ternational Labour Office for
tion under article 22 of the registration.
Constitution of the Internatio- 2. The Protocol shall come into
nal Labour Organization the rea- force 12 months after the date on
sons for the exclusion and, to which ratifications of two Mem-
the extent possible, provide for bers have been registered by the
alternative inspection Director-General. Thereafter,
arrangements for any categories this Protocol shall come into
of workplaces thus excluded. It force for a Member 12 months
shall describe in subsequent after the date on which the
reports any measures it may have ratification has been registered
taken with a view to extending by the Director-General and the
the provisions of the Protocol Convention shall then be binding
to them. on the Member concerned with the
4. A Member which has made a addition of Articles 1 to 6 of
declaration referred to in this Protocol.
paragraph 1 may at any time
modify or cancel that declara-
tion by a subsequent declaration Article 8
in accordance with the 1. A Member which has ratified
provisions of this Article. this Protocol may denounce it
--------------------------------------------------------------------
after the expiration of ten
years from the date on which the
Protocol first comes into force, 1995 års protokoll till 1947 års
by an act communicated to the konvention (nr 81) om arbetsin-
Director-General of the spektion
International Labour Office for
registration. Such denunciation Internationella arbetsorganisa-
shall not take effect until one tionens allmänna konferens,
year after the date on which it som har sammankallats till Genè-
is registered. ve av styrelsen för Internatio-
2. Each Member which has rati- nella arbetsbyrån och samlats där
fied the Protocol and which does den 6 juni 1995 till sitt
not, within the year following åttioandra möte,
the expiration of the period of
ten years mentioned in the erinrar om att bestämmelserna i
preceding paragraph, exercise 1947 års konvention om arbetsin-
the right of denunciation spektion äger tillämpning endast på
provided for in this Article, arbetsplatser inom industrin och
will be bound for another period handeln,
of ten years and, thereafter, erinrar om att bestämmelserna i
may denounce this Protocol at 1969 års konvention om yrkesin-
the expiration of each period of spektion (jordbruk) äger tillämp-
ten years under the terms ning på såväl kommersiell som icke
provided for in this Article. kommersiell jordbruksverksamhet,
erinrar om att bestämmelserna i
1981 års konvention om arbetar-
Article 9 skydd och arbetsmiljö äger tillämp-
1. The Director-General of the ning på alla grenar av ekonomisk
International Labour Office verksamhet, inklusive statlig och
shall notify all Members of the kommunal verksamhet,
International Labour Orga- beaktar alla de risker för vilka
nization of the registration of arbetstagare i den icke kommersi-
all ratifications and denuncia- ella tjänstesektorn kan vara
tions of this Protocol. utsatta, samt behovet av att se
2. When notifying the Members till att denna sektor är
of the Organization of the regi- underkastad samma system av
stration of the second ratifica- arbetsinspektion eller ett system
tion of this Protocol, the som är lika effektivt och
Director-General shall draw the opartiskt som det som föreskrivs i
attention of the Members of the 1947 års konvention om arbetsin-
Organization to the date upon spektion,
which the Protocol will come har beslutat anta vissa förslag
into force. angående verksamhet i den icke
3. The Director-General shall kommersiella tjänstesektorn, en
communicate full particulars of fråga som utgör den sjätte punkten på
all ratifications and denuncia- mötets dagordning,
tions of this Protocol to the
Secretary-General of the United har fastställt att dessa förslag
Nations for registration in ac- skall ta formen av ett protokoll
cordance with Article 102 of the till 1947 års konvention om ar-
Charter of the United Nations. betsinspektion,
antar denna den tjugoandra da-
gen i juni månad nittonhundranit-
Article 10 tiofem följande protokoll, som kan
The English and French versions kallas 1995 års protokoll till
of the text of this Protocol are 1947 års konvention om arbetsin-
equally authoritative. spektion.

Del I. Tillämpningsområde, defi-
nition och tillämpning

Artikel 1
1. Varje medlemsstat som
ratificerar detta protokoll skall
utsträcka tillämpningen av bestäm-
melserna i 1947 års konvention om
arbetsinspektion (hädanefter
kallad konventionen ) till
verksamheter inom den icke
kommersiella tjänstesektorn.
2. Med uttrycket verksamheter
inom den icke kommersiella tjäns-
tesektorn avses verksamheter på
alla kategorier av arbetsställen
som inte anses som arbetsställen
inom industri eller handel i kon-
ventionens mening.
3. Protokollet äger tillämpning på
alla arbetsställen som inte redan
faller inom konventionens område.

Artikel 2
1. En medlemsstat som ratificerar
detta protokoll kan, genom en de-
klaration som bifogas
ratifikationsinstrumentet, från
dess tillämpningsområde helt eller
delvis utesluta:
a) väsentlig statlig (federal)
förvaltning;
b) försvarsmakten, oavsett om
det rör sig om militär eller civil
personal;
c) polisväsendet och annan orga-
nisation till skydd för den allmän-
na säkerheten;
d) fängelseväsendet, oavsett om
det rör sig om fångvårdspersonal
eller intagna då de utför arbete,
om tillämpningen av konventionen
på någon av dessa kategorier vållar
särskilda problem av betydande
vikt.
2. Innan medlemsstaten begagnar
sig av möjligheten enligt punkt 1,
skall den samråda med de mest
representativa organisationerna
för arbetsgivare och arbetstagare
eller, i frånvaro av sådana
organisationer, med representan-
ter för berörda arbetsgivare och
arbetstagare.
3. En medlemsstat som har gjort
en deklaration enligt punkt 1
skall, i den rapport om tillämp-
ningen av konventionen enligt
artikel 22 i Internationella
arbetsorganisationens stadga som
följer på ratificeringen av detta
protokoll, ange skälen för
undantaget och i möjligaste mån
sörja för alternativa inspektionsåt-
gärder för de kategorier arbetsstäl-
len som på så sätt uteslutits. Med-
lemsstaten skall i senare rap-
porter ange de åtgärder den
eventuellt har vidtagit för att
utsträcka bestämmelserna i pro-
tokollet till dessa kategorier.

4. En medlemsstat som har gjort
en deklaration enligt punkt 1 kan
när som helst ändra eller återta
denna genom en ny deklaration i
överensstämmelse med bestämmelserna
i denna artikel.

Artikel 3
1. Bestämmelserna i detta proto-
koll skall genomföras med stöd av
nationella lagar och förordningar
eller på annat sätt som överens-
stämmer med nationell praxis.
2. Åtgärder som vidtas för att
verkställa detta protokoll skall
--------------------------------------------------------------------
utarbetas i samråd med de mest nämnda tioårsperioden, gör bruk av
representativa organisationerna sin uppsägningsrätt enligt denna
för arbetsgivare och arbetstagare artikel, är bunden för en ny tioårs-
eller, i frånvaro av sådana period och kan därefter, på de i
organisationer, med denna artikel föreskrivna villko-
representanter för berörda ren, säga upp protokollet vid ut-
arbetsgivare och arbetstagare. gången av varje tioårsperiod.

Del II. Särskilda åtgärder
Artikel 9
Artikel 4 1. Internationella arbetsbyråns
1. En medlemsstat kan vidta sär- generaldirektör skall underrätta
skilda åtgärder för inspektion av samtliga medlemmar av Interna-
arbetsställen inom väsentlig stat- tionella arbetsorganisationen om
lig (federal) förvaltning, för- registreringen av alla rati-
svarsmakten, polisväsendet och fikationer och uppsägningar av
annan organisation till skydd för protokollet.
den allmänna säkerheten samt fäng- 2. När generaldirektören underrät-
elseväsendet för att reglera tar organisationens medlemmar om
arbetsinspektörers befogenheter registreringen av den andra
enligt artikel 12 i konventionen ratifikationen av detta
vad gäller: protokoll, skall han fästa
a) tillträde endast för medlemmarnas uppmärksamhet på den
inspektörer som erhållit dag då protokollet träder i kraft.
vederbörlig tillåtelse av
säkerhetstjänsten; 3. Generaldirektören skall, för
b) inspektion efter överenskom- registrering enligt artikel 102 i
melse; Förenta nationernas stadga, lämna
c) befogenhet att kräva att få Förenta nationernas generalsek-
ta del av sekretessbelagda doku- reterare fullständiga upplysningar
ment; om samtliga ratifikationer och
d) rätten att ta med sig sekre- uppsägningar av detta protokoll.
tessbelagda dokument;
e) provtagning och analys av
material och ämnen.
Artikel 10
2. Medlemsstaten kan också vid- De engelska och franska versio-
ta särskilda åtgärder för inspektionnerna av denna konventionstext
av arbetsställen inom försvars- har lika giltighet.
makten, liksom inom polisväsendet
och annan organisation till
skydd för den allmänna säkerheten i
syfte att tillåta någon av följande
begränsningar av arbetsinspektör-
ers befogenheter:
a) inskränkning av inspektioner
under manövrar eller övningar;
b) inskränkning av eller förbud
mot inspektion av truppenheter
som befinner sig vid fronten
eller i aktiv tjänst;
c) inskränkning av eller förbud
mot inspektion i konstaterade
krissituationer;
d) begränsningar i fråga om in-
spektion av transport av
explosiva varor och materiel för
militära ändamål.
3. Medlemsstaten kan också vid-
ta särskilda åtgärder för inspektion
av arbetsställen inom fängelsevä-
sendet för att tillåta inskränkning
av inspektioner i konstaterade
krissituationer.
4. Innan en medlemsstat begag-
nar sig av någon av de särskilda
åtgärder som erbjuds i punkterna
1, 2 och 3 skall den samråda med
de mest representativa organisa-
tionerna för arbetsgivare och ar-
betstagare eller, i frånvaro av
sådana organisationer, med repre-
sentanter för berörda arbetsgivare
och arbetstagare.

Artikel 5
Medlemsstaten kan vidta särskilda
åtgärder för inspektion av arbets-
ställen inom brandväsendet och
inom annan räddningstjänst i syfte
att tillåta inskränkning av
inspektioner under bekämpning av
eldsvåda eller under räddnings-
eller andra insatser i
nödsituationer. I sådana fall
skall arbetsinspektionen i
efterhand granska dessa insatser
periodvis samt efter varje
allvarligt tillbud.

Artikel 6
Arbetsinspektionen skall kunna
ge råd om utformningen av
effektiva åtgärder för att minimera
riskerna under utbildning för
uppgifter som kan tänkas vara
riskfyllda samt delta i
övervakningen av åtgärdernas
genomförande.

Del III. Slutbestämmelser

Artikel 7
1. En medlemsstat kan ratificera
detta protokoll vid tidpunkten
för ratifikation av konventionen
eller närhelst därefter genom att
sända ratifikationsdokumentet
avseende detta protokoll till
Internationella arbetsbyråns
generaldirektör för registrering.
2. Protokollet träder i kraft
tolv månader efter den dag då
ratifikationer från två
medlemsstater har registrerats
hos generaldirektören. Därefter
träder protokollet i kraft för
varje medlemsstat tolv månader
efter den dag då dess
ratifikation har registrerats av
generaladirektören och konventio-
nen skall då vara bindande för
medlemsstaten ifråga med tillägg
av artiklarna 1 till 6 i detta
protokoll.

Artikel 8
1. En medlemsstat som har
ratificerat detta protokoll kan
säga upp det, sedan tio år för-
flutit från den dag då protokollet
först träder i kraft, genom en
skrivelse som sänds till
Internationella arbetsbyråns
generaldirektör för registrering.
Sådan uppsägning träder inte i
kraft förrän ett år efter den dag då
den har registrerats.

2. Varje medlemsstat som har
ratificerat detta protokoll och
som inte, inom det år som följer på
utgången av den i föregående punkt
--------------------------------------------------------------------
recruitment to the public service
which may be prescribed by na-
tional laws or regulations,
Convention (No. 81) concerning labour inspectors shall be
Labour Inspection in Industry recruited with sole regard to
and Commerce their qualifications for the
performance of their duties.
The General Conference of the
International Labour 2. The means of ascertaining
Organisation, such qualifications shall be
Having been convened at Geneva determined by the competent
by the Governing Body of the In- authority.
ternational Labour Office, and 3. Labour inspectors shall be
having met in its Thirtieth adequately trained for the
Session on 19 June 1947, and performance of their duties.
Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with
regard to the organisation of Article 8
labour inspection in industry Both men and women shall be
and commerce, which is the eligible for appointment to the
fourth item on the agenda of the inspection staff; where
Session, and necessary, special duties may be
Having determined that these assigned to men and women
proposals shall take the form of inspectors.
an international Convention,
adopts this eleventh day of
July of the year one thousand Article 9
nine hundred and forty-seven the Each Member shall take the neces-
following Convention, which may sary measures to ensure that duly
be cited as the Labour qualified technical experts and
Inspection Convention, 1947: specialists, including specia-
lists in medicine, engineering,
electricity and chemistry, are
associated in the work of
Part I. Labour inspection in in- inspection, in such manner as may
dustry be deemed most appropriate under
national conditions, for the
Article 1 purpose of securing the enforce-
Each Member of the International ment of the legal provisions
Labour Organisation for which relating to the protection of the
this Convention is in force health and safety of workers
shall maintain a system of while engaged in their work and
labour inspection in industrial of investigating the effects of
workplaces. processes, materials and methods
of work on the health and safety
of workers.

Article 10
Article 2 The number of labour inspectors
1. The system of labour inspec- shall be sufficient to secure the
tion in industrial workplaces effective discharge of the duties
shall apply to all workplaces in of the inspectorate and shall be
respect of which legal determined with due regard for:
provisions relating to (a) the importance of the
conditions of work and the pro- duties which inspectors have to
tection of workers while engaged perform, in particular-
in their work are enforceable by (i) the number, nature, size
labour inspectors. and situation of the workplaces
2. National laws or re- liable to inspection;
gulations may exempt mining and (ii) the number and classes of
transport undertakings or parts workers employed in such workpla-
of such undertakings from the ces; and
application of this Convention.
(iii) the number and complexity
of the legal provisions to be en-
Article 3 forced;
1. The functions of the system (b) the material means placed
of labour inspection shall be: at the disposal of the
(a) to secure the enforcement inspectors; and
of the legal provisions relating (c) the practical conditions
to conditions of work and the under which visits of inspection
protection of workers while must be carried out in order to
engaged in their work, such as be effective.
provisions relating to hours,
wages, safety, health and
welfare, the employment of Article 11
children and young persons, and 1. The competent authority shall
other connected matters, in so make the necessary arrangements
far as such provisions are to furnish labour inspectors
enforceable by labour with-
inspectors;
(b) to supply technical (a) local offices, suitably
information and advice to equipped in accordance with the
employers and workers concerning requirements of the service, and
the most effective means of com- accessible to all persons
plying with the legal concerned;
provisions; (b) the transport facilities
(c) to bring to the notice of necessary for the performance of
the competent authority defects their duties in cases where sui-
or abuses not specifically table public facilities do not
covered by existing legal excist.
provisions. 2. The competent authority
shall make the necessary
2. Any further duties which arrangements to reimburse to
may be entrusted to labour labour inspectors any travelling
inspectors shall not be such as and incidental expenses which may
to interfere with the effective be necessary for the performance
discharge of their primary of their duties.
duties or to prejudice in any
way the authority and impar- Article 12
tiality which are necessary to 1. Labour inspectors provided
inspectors in their relations with proper credentials shall be
with employers and workers. empowered:
(a) to enter freely and without
previous notice at any hour of
Article 4 the day or night any workplace
1. So far as is compatible with liable to inspection;
the administrative practice of
the Member, labour inspection (b) to enter by day any
shall be placed under the premises which they may have
supervision and control of a reasonable cause to believe to be
central authority. liable to inspection; and
2. In the case of a federal (c) to carry out any ex-
State, the term "central amination, test or enquiry which
authority" may mean either a they may consider necessary in
federal authority or a central order to satisfy themselves that
authority of a federated unit. the legal provisions are being
strictly observed, and in
particular-
Article 5 (i) to interrogate, alone or in
The competent authority shall the presence of witnesses, the
make appropriate arrangements to employer or the staff of the un-
promote: dertaking on any matters
(a) effective co-operation concerning the application of the
between the inspection services legal provisions;
and other government services (ii) to require the production
and public or private insti- of any books, registers or other
tutions engaged in similar documents the keeping of which is
activities; and prescribed by national laws or
(b) collaboration between regulations relating to condi-
officials of the labour tions of work, in order to see
inspectorate and employers and that they are in conformity with
workers or their organisations. the legal provisions, and to copy
such documents or make extracts
from them;
Article 6 (iii) to enforce the posting of
The inspection staff shall be notices required by the legal
composed of public officials provisions;
whose status and conditions of (iv) to take or remove for pur-
service are such that they are poses of analysis samples of ma-
assured of stability of terials and substances used or
employment and are independent handled, subject to the employer
of changes of government and of or his representative being
improper external influences. notified of any samples or
substances taken or removed for
such purpose.
2. On the occasion of an
Article 7 inspection visit, inspectors
1. Subject to any conditions for shall notify the employer or his
--------------------------------------------------------------------
representative of their 1. The central inspection
presence, unless they consider authority shall publish an annual
that such a notification may be general report on the work of the
prejudicial to the performance inspection services under its
of their duties. control.

2. Such annual reports shall be
Article 13 published within a reasonable ti-
1. Labour inspectors shall be me after the end of the year to
empowered to take steps with a which they relate and in any case
view to remedying defects ob- within twelve months.
served in plant, layout or 3. Copies of the annual reports
working methods which they may shall be transmitted to the
have reasonable cause to believe Director-General of the Interna-
constitute a threat to the he- tional Labour Office within a
alth or safety of the workers. reasonable period after their
2. In order to enable publication and in any case
inspectors to take such steps within three months.
they shall be empowered, subject
to any right of appeal to a ju-
dicial or administrative Article 21
authority which may be provided The annual report published by
by law, to make or to have made the central inspection authority
orders requiring- shall deal with the following and
other relevant subjects in so far
(a) such alterations to the as they are under the control of
installation or plant, to be the said authority:
carried out within a specified (a) laws and regulations
time limit, as may be necessary relevant to the work of the
to secure compliance with the inspection service;
legal provisions relating to the (b) staff of the labour
health or safety of the workers; inspection service;
or (c) statistics of workplaces
(b) measures with immediate liable to inspection and the
executory force in the event of number of workers employed the-
imminent danger to the health or rein;
safety of the workers.
3. Where the procedure (d) statistics of inspection
prescribed in paragraph 2 is not visits;
compatible with the
administrative or judicial (e) statistics of violations
practice of the Member, inspec- and penalties imposed;
tors shall have the right to (f) statistics of industrial
apply to the competent authority accidents;
for the issue of orders or for (g) statistics of occupational
the initiation of measures with diseases.
immediate executory force.

Part II. Labour inspection in
Article 14 commerce
The labour inspectorate shall be
notified of industrial accidents Article 22
and cases of occupational Each Member of the International
disease in such cases and in Labour Organisation for which
such manner as may be prescribed this Part of this Convention is
by national laws or regulations. in force shall maintain a system
of labour inspection in
commercial workplaces.
Article 15
Subject to such exceptions as
may be made by national laws or Article 23
regulations, labour inspectors- The system of labour inspection
(a) shall be prohibited from in commercial workplaces shall
having any direct or indirect apply to workplaces in respect of
interest in the undertakings which legal provisions relating
under their supervision; to conditions of work and the
(b) shall be bound on pain of protection of workers while
appropriate penalties or engaged in their work are
disciplinary measures not to enforceable by labour inspectors.
reveal, even after leaving the
service, any manufacturing or
commercial secrets or working Article 24
processes which may come to The system of labour inspection
their knowledge in the course of in commercial workplaces shall
their duties; and comply with the requirements of
(c) shall treat as absolutely Articles 3 to 21 of this Conven-
confidential the source of any tion in so far as they are appli-
complaint bringing to their cable.
notice a defect or breach of
legal provisions and shall give
no intimation to the employer or
his representative that a visit Part III. Miscellaneous provi-
of inspection was made in sions
consequence of the receipt of
such a complaint.
Article 25
1. Any Member of the Internatio-
Article 16 nal Labour Organisation which
Workplaces shall be inspected as ratifies this Convention may, by
often and as thoroughly as is a declaration appended to its
necessary to ensure the ef- ratification, exclude Part II
fective application of the from its acceptance of the Con-
relevant legal provisions. vention.
2. Any Member which has made
such a declaration may at any
time cancel that declaration by a
Article 17 subsequent declaration.
1. Persons who violate or 3. Every Member for which a
neglect to observe legal declaration made under paragraph
provisions enforceable by labour 1 of this Article is in force
inspectors shall be liable to shall indicate each year in its
prompt legal proceedings without annual report upon the
previous warning: Provided that application of this Convention
exceptions may be made by the position of its law and
national laws or regulations in practice in regard to the pro-
respect of cases in which visions of Part II of this
previous notice to carry out re- Convention and the extent to
medial or preventive measures is which effect has been given, or
to be given is proposed to be given, to the
2. It shall be left to the said provisions.
discretion of labour inspectors
to give warning and advice
instead of instituting or recom- Article 26
mending proceedings. In any case in which it is
doubtful whether any undertaking,
part or service of an undertaking
or workplace is an undertaking,
Article 18 part, service or workplace to
Adequate penalties for which this Convention applies,
violations of the legal the question shall be settled by
provisions enforceable by labour the competent authority.
inspectors and for obstructing
labour inspectors in the per-
formance of their duties shall Article 27
be provided for by national laws In this Convention the term
or regulations and effectively "legal provisions" includes, in
enforced. addition to laws and regulations,
arbitration awards and collective
agreements upon which the force
Article 19 of law is conferred and which are
1. Labour inspectors or local enforceable by labour inspectors.
inspection offices, as the case
may be, shall be required to
submit to the central inspection
authority periodical reports on Article 28
the results of their inspection There shall be included in the
activities. annual reports to be submitted
2. These reports shall be under Article 22 of the Constitu-
drawn up in such manner and deal tion of the International Labour
with such subjects as may from Organisation full information
time to time be prescribed by concerning all laws and
the central authority; they regulations by which effect is
shall be submitted at least as given to the provisions of this
frequently as may be prescribed Convention.
by that authority and in any
case not less frequently than
once a year. Article 29
1. In the case of a Member the
Article 20 territory of which includes large
--------------------------------------------------------------------
areas where, by reason of the subject to modifications; when
sparseness of the population or the declaration indicates that
the stage of development of the the provisions of the Convention
area, the competent authority will be applied subject to
considers it impracticable to modifications it shall give
enforce the provisions of this details of the said modi-
Convention, the authority may fications.
exempt such areas from the 4. The Member, Members or in-
application of this Convention ternational authority concerned
either generally or with such may at any time by a subsequent
exceptions in respect of parti- declaration renounce in whole or
cular undertakings or occupa- in part the right to have
tions as it thinks fit. recourse to any modification in-
2. Each Member shall indicate dicated in any former
in its first annual report upon declaration.
the application of this Con- 5. The Member, Members or in-
vention submitted under article ternational authority concerned
22 of the Constitution of the may, at any time at which this
International Labour Organi- Convention is subject to denun-
sation any areas in respect of ciation in accordance with the
which it proposes to have re- provisions of Article 34, commu-
course to the provisions of the nicate to the Director-General a
present Article and shall give declaration modifying in any
the reasons for which it other respect the terms of any
proposes to have recourse former declaration and stating
thereto; no Member shall, after the present position in respect
the date of its first annual of the application of the Con-
report, have recourse to the vention.
provisions of the present Ar-
ticle except in respect of areas
so indicated. Part IV. Final provisions
3. Each Member having recourse
to the provisions of the present Article 32
Article shall indicate in The formal ratifications of this
subsequent annual reports any Convention shall be communicated
areas in respect of which it re- to the Director-General of the
nounces the right to have International Labour Office for
recourse to the provisions of registration.
the present Article.

Article 33
Article 30 1. This Convention shall be bin-
1. In respect of the territories ding only upon those Members of
referred to in article 35 of the the International Labour Orga-
Constitution of the In- nisation whose ratifications have
ternational Labour Organisation been registered with the Direc-
as amended by the Constitution tor-General.
of the International Labour Or- 2. It shall come into force
ganisation Instrument of twelve months after the date on
Amendment, 1946, other than the which the ratifications of two
territories referred to in pa- Members have been registered with
ragraphs 4 and 5 of the said ar- the Director-General.
ticle as so amended, each Member 3. Thereafter, this Convention
of the Organisation which rati- shall come into force for any
fies this Convention shall Member twelve months after the
communicate to the Di- date on which its ratification
rector-General of the has been registered.
International Labour Office as
soon as possible after
ratification a declaration Article 34
stating- 1. A Member which has ratified
(a) the territories in respect this Convention may denounce it
of which it undertakes that the after the expiration of ten years
provisions of the Convention from the date on which the Con-
shall be applied without vention first comes into force,
modification; by an act communicated to the Di-
(b) the territories in respect rector-General of the
of which it undertakes that the International Labour Office for
provisions of the Convention registration. Such denunciation
shall be applied subject to shall not take effect until one
modifications, together with year after the date on which it
details of the said mo- is registered.
difications; 2. Each Member which has rati-
(c) the territories in respect fied this Convention and which
of which the Convention is does not, within the year follo-
inapplicable and in such cases wing the expiration of the period
the grounds on which it is of ten years mentioned in the
inapplicable; preceding paragraph, exercise the
(d) the territories in respect right of denunciation provided
of which it reserves its for in this Article, will be
decision. bound for another period of ten
years and, thereafter, may
2. The undertakings referred denounce this Convention at the
to in subparagraphs (a) and (b) expiration of each period of ten
of paragraph 1 of this Article years under the terms provided
shall be deemed to be an for in this Article.
integral part of the
ratification and shall have the
force of ratification. Article 35
3. Any Member may at any time 1. The Director-General of the
by a subsequent declaration International Labour Office shall
cancel in whole or in part any notify all Members of the In-
reservations made in its ternational Labour Organisation
original declaration in virtue of the registration of all rati-
of subparagraphs (b), (c) or (d) fications, declarations and
of paragraph 1 of this Article. denunciations communicated to him
4. Any Member may, at any time by the Members of the Organisa-
at which the Convention is sub- tion.
ject to denunciation in accor- 2. When notifying the Members
dance with the provisions of Ar- of the Organisation of the regi-
ticle 34, communicate to the Di- stration of the second ratifica-
rector-General a declaration tion communicated to him, the
modifying in any other respect Director-General shall draw the
the terms of any former declara- attention of the Members of the
tion and stating the present Organisation to the date upon
position in respect of such which the Convention will come
territories as it may specify. into force.

Article 31 Article 36
1. Where the subject matter of The Director-General of the In-
this Convention is within the ternational Labour Office shall
self-governing powers of any communicate to the Secretary-Ge-
non-metropolitan territory, the neral of the United Nations for
Member responsible for the in- registration in accordance with
ternational relations of that Article 102 of the Charter of the
territory may, in agreement with United Nations full particulars
the Government of the territory, of all ratifications,
communicate to the Di- declarations and acts of de-
rector-General of the nunciation registered by him in
International Labour Office a accordance with the provisions of
declaration accepting on behalf the preceding Articles.
of the territory the obligations
of this Convention.
Article 37
At such times as it may consider
2. A declaration accepting the necessary the Governing Body of
obligations of this Convention the International Labour Office
may be communicated to the Di- shall present to the General Con-
rector-General of the ference a report on the working
International Labour Office- of this Convention and shall
(a) by two or more Members of examine the desirability of
the Organisation in respect of placing on the agenda of the Con-
any territory which is under ference the question of its
their joint authority; or revision in whole or in part.
(b) by any international
authority responsible for the
administration of any territory,
in virtue of the Charter of the
United Nations or otherwise, in Article 38
respect of any such territory. 1. Should the Conference adopt a
3. Declarations communicated new Convention revising this Con-
to the Director-General of the vention in whole or in part,
International Labour Office in then, unless the new Convention
accordance with the preceding otherwise provides-
paragraphs of this Article shall
indicate whether the provisions
of the Convention will be (a) the ratification by a
applied in the territory con- Member of the new revising
cerned without modification or Convention shall ipso jure
--------------------------------------------------------------------
involve the immediate
denunciation of this Convention,
notwithstanding the provisions
of Article 34 above, if and when Konvention (nr 81) angående
the new revising Convention arbetsinspektion inom industri
shall have come into force; och handel.
(b) as from the date when the
new revising Convention comes Internationella arbetsorganisa-
into force, this Convention tionens allmänna konferens,
shall cease to be open to vilken av styrelsen för Interna-
ratification by the Members. tionella arbetsbyrån sammankallats
2. This Convention shall in till Genève och där samlats den 19
any case remain in force in its juni 1947 till sitt trettionde
actual form and content for sammanträde
those Members which have rati- och beslutat antaga vissa
fied it but have not ratified förslag angående organisationen av
the revising Convention. arbetsinspektion inom industri
och handel, vilken fråga utgör den
fjärde punkten på sammanträdets
Article 39 dagordning,
The English and French versions samt beslutat, att dessa förslag
of the text of this Convention skola taga form av en internatio-
are equally authoritative. nell konvention,
antager denna den elfte dagen i
juli månad år nittonhundrafyrtiosju
följande konvention, vilken skall
benämnas "konventionen angående
arbetsinspektion, 1947" (Labour
Inspection Convention, 1947).

Del I. Arbetsinspektion inom
industrien.

Artikel 1
Varje medlem av Internationella
arbetsorganisationen, för vilken
denna konvention är gällande, skall
upprätthålla ett system för
arbetsinspektion av arbetsställen
inom industri.

Artikel 2
1. Arbetsinspektionen för arbets-
ställen inom industrien skall äga
tillämpning å alla arbetsställen,
beträffande vilka arbetsinspektörer
ha att övervaka efterlevnaden av
bestämmelser rörande arbetsförhållan-
den och skydd för arbetare under
arbetet.
2. Genom nationell lagstiftning
må gruv- och transportföretag eller
delar av sådana kunna undantagas
från tillämpningen av denna konven-
tion.

Artikel 3
1. Arbetsinspektionen åligger:

a) att trygga tillämpningen av
gällande bestämmelser rörande ar-
betsförhållanden och skydd för
arbetare under arbetet, avseende
stadganden i fråga om arbetstid,
löner, säkerhet, hygien och välfärd,
barns och minderårigas användande i
arbete samt andra därmed sam-
manhängande ämnen, i den mån åtgärder
härutinnan falla inom ar-
betsinspektörs kompetensområde;
b) att bistå arbetsgivare och
arbetare med råd och anvisningar
beträffande lämpligaste sätt att
efterkomma gällande bestämmelser;

c) att fästa vederbörande myndig-
hets uppmärksamhet på brister och
missförhållanden, som icke äro
särskilt beaktade i meddelade före-
skrifter.
2. Uppgifter, som i övrigt må an-
förtros åt arbetsinspektör, få ej
vara av beskaffenhet att förhindra
ett effektivt fullgörande av hans
huvudsakliga tjänståligganden eller
menligt inverka på den opartisk-
het, som kräves av inspektör i hans
förhållande till arbetsgivare och
arbetare.

Artikel 4
1. I den mån så är förenligt med
medlems administrativa praxis,
skall arbetsinspektör vara under-
ställd en central myndighets över-
inseende och ledning.
2. I fråga om förbundsstat må ut-
trycket "central myndighet" kunna
avse antingen förbundsmyndighet
eller central myndighet i del-
stat.

Artikel 5
Vederbörande myndighet skall
vidtaga lämpliga åtgärder för att
främja
a) en effektiv samverkan mellan
inspektionsorganen och andra
statliga myndigheter samt offent-
liga eller enskilda institutioner
med motsvarande uppgifter;
b) samverkan mellan arbetsin-
spektionens befattningshavare
samt arbetsgivare och arbetare
eller deras organisationer.

Artikel 6
Befattningshavare inom inspektio-
nen skola vara anställda i offent-
lig tjänst och i denna egenskap
vara tillförsäkrade stadigvarande
anställning ävensom frihet från
politisk eller eljest obehörig på-
verkan.

Artikel 7
l. Med förbehåll för de med anställ-
ning i allmän tjänst förenade vill-
kor, som må föreskrivas i lag eller
författning, skola arbetsin-
spektörerna utses med hänsyn
uteslutande till förefintliga
kvalifikationer för fullgörande av
dem anförtrodda uppgifter.
2. Sådana kvalifikationer skola
styrkas på sätt av vederbörande
--------------------------------------------------------------------
myndighet bestämmes. 2. För att inspektör må kunna vid-
3. Arbetsinspektörerna skola taga sådana åtgärder skall han, med
erhålla lämplig utbildning för förbehåll för den rätt till prövning
fullgörande av sina uppgifter. av domstol eller administrativ
myndighet som må varda föreskriven
i nationell lagstiftning, äga med-
Artikel 8 dela eller låta meddela före-
Såväl män som kvinnor skola kunna lägganden angående:
anställas som medlemmar av a) vidtagande inom viss angiven
inspektionen; där så är erfor- tid av sådana förändringar i avseen-
derligt må speciella uppgifter de å utrustning eller anläggning,
tilldelas manliga eller vilka jämlikt gällande föreskrifter
kvinnliga inspektörer. rörande arbetarnas hälsa och säker-
het prövas erforderliga; eller

Artikel 9 b) åtgärder med omedelbar verkan
Medlem har att vidtaga i händelse av överhängande fara för
erforderliga åtgärder för att arbetarnas hälsa och säkerhet.
vederbörligen kvalificerade 3. Därest i moment 2 angivna åt-
tekniska experter, särskilt i gärder icke äro förenliga med med-
avseende å medicinska lemmens administrativa eller
maskintekniska, elektriska och rättsliga praxis, skall inspektör
kemiska spörsmål, ställas till in- äga att hos vederbörande myndig-
spektionstjänstens förfogande på heter påkalla föreläggande eller
sätt, som med hänsyn till förelig- åtgärder med omedelbar verkan.
gande förhållanden kan anses mest
lämpligt för att trygga efter-
levnaden av gällande bestämmelser
rörande arbetarnas skydd mot
ohälsa och olycksfall i arbetet
ävensom för att utröna olika ar- Artikel 14
betsprocessers, arbetsmaterials Till arbetsinspektionen skola an-
och arbetsmetoders inverkan på mälas inträffade olycksfall i
arbetarnas hälsa och säkerhet. arbete och fall av yrkessjukdom i
enlighet med vad i den nationella
lagstiftningen därutinnan stadgas.
Artikel 10
Arbetsinspektörer skola anställas
i tillräckligt antal för att
medgiva ett effektivt fullgörande Artikel 15
av inspektionens uppgifter; Med förbehåll för undantag, som
under skäligt beaktande av kunna göras i den nationella lag-
a) vikten av föreliggande stiftningen, skall arbetsin-
arbetsuppgifter, särskilt spektör:
a) vara förbjuden att äga direkt
i) antal, art, storlek och eller indirekt intresse i företag,
belägenhet av de arbetsställen, som står under hans tillsyn;
som äro underkastade inspektion;
ii) antalet av de på de olika b) vid äventyr av ansvar eller
arbetsställena sysselsatta disciplinär påföljd vara förpliktad
arbetarna och deras fördelning på att jämväl sedan han lämnat tjänsten
olika kategorier, icke yppa fabriks- eller handels-
iii) antal och beskaffenhet av hemligheter eller röja driftsmeto-
de författningsbestämmelser, som der, om vilka han må hava erhållit
skola tillämpas; kännedom under tjänstutövningen; och
b) inspektörerna tillhandahållna
hjälpmedel; samt c) behandla som strängt förtrolig
c) de praktiska betingelserna varje anmälan rörande fel i drifts-
för inspektionsarbetets effektiva anordning eller överträdelse av
ut-övande. föreskrifter, och icke meddela ar-
betsgivaren eller dennes ställföre-
trädare, att inspektionsbesök föran-
Artikel 11 letts av inkommen anmälan.
1. Vederbörande myndighet skall
vidtaga erforderliga åtgärder för
att tillhandahålla arbetsin-
spektörerna:
Artikel 16
a) kontorslokaler, lämpligt ut- Arbetsställe skall inspekteras så
rustade med hänsyn till tjänstens ofta och så ingående som må erfor-
behov och tillgängliga för alla dras för en effektiv tillämpning av
vederbörande; vederbörliga föreskrifter.
b) erforderliga trans-
portmedel, för den händelse för
tjänstens fullgörande lämpliga
allmänna färdmedel icke stå till
buds. Artikel 17
2. Vederbörande myndighet skall 1. Mot den som överträder eller
vidtaga nödiga åtgärder för att ar-åsidosätter föreskrifter, vilkas ef-
betsinspektörerna skola erhålla terföljd det åligger arbetsinspektör
resekostnads- och traktamentser- att övervaka, skola laga åtgärder
sättning vid tjänstens utövande. utan föregående varning vidtagas,
där icke på grund av föreskrifter i
den nationella lagstiftningen för-
Artikel 12 bättringar eller förebyggande åt-
1. Med vederbörlig legitimation gärder i första hand skola vidta-
försedd arbetsinspektör skall äga: gas.

a) att fritt och utan föregående 2. Arbetsinspektör skall äga att
anmälan vid varje tid av dygnet själv avgöra, huruvida anvisningar
erhålla tillträde till varje och råd skola lämnas eller om vid-
företag eller arbetsställe, som är tagandet av laga åtgärder skall på-
underkastat inspektion kallas eller förordas.
b) att under dagen erhålla
tillträde till varje lokal, som
arbetsinspektören har skälig Artikel 18
anledning antaga vara Lämpliga straffbestämmelser vid
underkastad inspektion; samt åsidosättande av gällande föreskrif-
c) att vidtaga åtgärder för ter, vilkas efterföljd inspektör
undersökning, provtagning eller har att övervaka, samt vid förhin-
utredning, som han kan finna drande av arbetsinspektörs tjänstu-
erforderlig för fastställande av tövning skola meddelas i den na-
att gällande arbetslagstiftning tionella lagstiftningen och noga
noga följes, särskilt: upprätthållas.
i) att ensam eller i vittnens
närvaro utfråga arbetsgivare och
personal beträffande alla i Artikel 19
samband med tillämpningen av 1. Arbetsinspektör och lokal in-
arbetslagstiftningen stående för- spektionsmyndighet skola hava att
hållanden; till den centrala inspektionsmyn-
ii) att påkalla företeende av digheten avgiva periodiska rap-
alla böcker, register eller andra porter angående resultatet av in-
handlingar, vilka jämlikt gällande spektionsverksamheten.
författningar rörande arbets- 2. Sådan rapport skall avfattas
förhållandena skola hållas i enlighet med vad därom föreskri-
tillgängliga för att kontrollera ves av den centrala myndigheten
att nämnda handlingar äro i för- och avgivas å tid som bestämmes av
fattningsenligt skick samt denna myndighet, dock minst en
kopiera dylika handlingar eller gång årligen.
göra utdrag ur dem;
iii) att påfordra uppsättandet
av sådana anslag, som föreskrivas
i arbetslagstiftningen;
iv) att för analys taga och Artikel 20
bortföra prov av material eller 1. Den centrala inspektionsmyn-
ämnen, som användas eller be- digheten skall årligen offentlig-
arbetas i företaget, dock att göra en allmän berättelse över under-
arbetsgivaren eller hans ställda inspektionsorgans verksam-
ställföreträdare skall underrättas het.
härom. 2. Dylik årsberättelse skall
offentliggöras inom skälig tid,
2. Då inspektion verkställes, dock senast tolv månader efter
har arbetsinspektör att underrätta redovisningsårets utgång.
arbetsgivaren eller dennes
ställföreträdare om besöket, såvida 3. Exemplar av årsberättelse
inspektören icke finner, att skall tillställas Internationella
dylik anmälan skulle vara till arbetsbyråns generaldirektör inom
förfång vid tjänstens utövande. skälig tid och i varje fall inom
tre månader efter offentlig-
görandet.
Artkel 13
1. Arbetsinspektör skall äga att
vidtaga åtgärder i syfte att
avhjälpa iakttagna brister i an- Artikel 21
läggning, planering eller Den centrala inspektionsmyndig-
arbetsmetoder, vilka han skäligen hetens årsberättelse skall avse
kan antaga utgöra fara för nedanstående och med dessa samman-
arbetarnas hälsa och säkerhet. hängande ämnen inom myndighetens
verksamhetsområde:
--------------------------------------------------------------------
a) lagar och föreskrifter
rörande inspektionens verksamhet;
3. Varje medlem, som tillämpat
b) inspektionens personal; bestämmelserna i förevarande arti-
kel, skall i sina följande årsredo-
c) statistiska uppgifter görelser lämna uppgift om de om-
rörande arbetsställen, som äro råden, i fråga om vilka den avstår
underkastade inspektion, samt från rätten att tillämpa undantags-
antalet vid desamma anställda bestämmelserna.
arbetare;
d) statistiska uppgifter
rörande förrättade inspektioner; Artikel 30
e) statistiska uppgifter 1. Med avseende å sådana områden som
rörande förseelser och påföljder; omförmälas i artikel 35 av Interna-
f) statistiska uppgifter tionella arbetsorganisationens
rörande olycksfall i arbete; stadga i dess lydelse enligt Akt
g) statistiska uppgifter av år 1946 angående ändringar i
rörande yrkessjukdomar. nämnda stadga, med undantag för de
i momenten 4 och 5 av berörda
artikel avsedda områdena, skall
varje medlem av organisationen,
Del II. Arbetsinspektion inom vilken ratificerar denna
handeln konvention, snarast möjligt efter
ratifikationen tillställa Interna-
Artikel 22 tionella arbetsbyråns
Varje medlem av Internationella generaldirektör en förklaring, som
arbetsorganisationen, för vilken angiver
denna del av förevarande konven-
tion är gällande, skall upprätthålla
ett system för arbetsinspektion a) de områden, med avseende å
av arbetsställen inom handel. vilka medlemmen förbinder sig att
utan ändringar tillämpa bestämmel-
serna i konventionen;
Artikel 23 b) de områden, med avseende å
Arbetsinspektionen för arbetsstäl- vilka medlemmen förbinder sig att
len inom handel skall äga tillämp- tilllämpa konventionens bestäm-
ning å alla arbetsställen melser med vissa jämkningar samt
beträffande vilka arbetsinspektör innebörden av dessa jämkningar;
har att övervaka efterlevnaden av
bestämmelser rörande c) de områden, med avseende å
arbetsförhållanden och skydd för vilka konventionen icke skall
arbetare under arbetet. tillämpas samt skälen härför;

d) de områden, med avseende å
vilka medlemmen förbehåller sig att
Artikel 24 framdeles fatta beslut,
Arbetsinspektionen för arbetsstäl- 2. De i moment 1 a) och b) av
len inom handel skall i denna artikel omnämnda förbin-
tillämpliga delar vara anordnad i delserna skola anses som en inte-
enlighet med föreskrifterna i grerande del av ratifikationen
artiklarna 3-21 i denna och medföra med densamma identiska
konvention. verkningar.
3. Medlem må genom förnyad
förklaring helt eller delvis
återkalla förbehåll, som inrymts i
Del III. Övriga bestämmelser hans ursprungliga förklaring
enligt moment 1 b), c) och d) av
denna artikel.
Artikel 25 4. Medlem må, under den tidrymd
1. Varje medlem av In- då förevarande konvention enligt
ternationella arbetsor- bestämmelserna i artikel 34 kan
ganisationen, som ratificerar uppsägas, tillställa generaldi-
denna konvention, kan genom en rektören ny förklaring, som i varje
vid ratifikationen fogad förkla- annat avseende ändrar lydelsen av
ring utesluta del II från sitt tidigare avgiven förklaring och
genom ratifikationen gjorda åta- klargör läget med hänsyn till de
gande. avsedda områdena.
2. Medlem, som avgivit sådan
förklaring, kan när helst den så
önskar återkalla densamma genom
förnyad förklaring. Artikel 31
3. Medlem, för vilken förkla- 1. Då det ämne, som behandlas i
ring, gjord enligt moment 1 av denna konvention faller inom kom-
denna artikel, är i kraft, skall petensen för ett utanför moderlan-
årligen i sin rapport rörande det beläget områdes egna myndig-
tillämpningen av denna konvention heter kan den medlem, som är an-
avgiva redogörelse för lag- svarig för ifrågavarande områdes
stiftning och praxis i fråga om internationella förbindelser, i
bestämmelserna i del II av denna samförstånd med områdets egen rege-
konvention med angivande av den ring, till Internationella
omfattning, i vilken nämnda arbetsbyråns generaldirektör insända
bestämmelser genomförts eller förklaring, i vilken de i denna
avses att genomföras. konvention intagna förpliktelserna
godtagas på ifrågavarande områdes
vägnar.
Artikel 26 2. Förklaring, innebärande att de
Då tvekan kan råda, huruvida ett i denna konvention intagna för-
företag, del därav eller arbets- pliktelserna godtagas, må tillstäl-
ställe är att anse såsom företag, las Internationella arbetsbyråns
del därav eller arbetsställe, på generaldirektör
vilka denna konvention äger a) av två eller flera medlemmar
tillämpning, skall fråga härom av organisationen med avseende å
avgöras av vederbörande myndighet. område, som står under deras ge-
mensamma överhöghet, eller
b) av envar internationell myn-
dighet med avseende å område, för
Artikel 27 vars förvaltning den jämlikt Förenta
I denna konvention inbegripas Nationernas stadga eller an-
under uttrycket "gällande bestäm- norledes är ansvarig.
melser" förutom lagar och förord-
ningar även skiljedomar och kol- 3. Förklaringar, som delgivits
lektivavtalsbestämmelser, som gi- Internationella arbetsbyråns gene-
vits laga kraft och vilkas ge- raldirektör i enlighet med momen-
nomförande arbetsinspektör har att ten 1 och 2 av denna artikel,
övervaka. skola angiva, huruvida konventio-
nens bestämmelser skola tillämpas
inom vederbörande område utan
Artikel 28 ändring eller med vissa jämkningar;
De årliga redogörelser, som enligt därest i förklaringen angives, att
artikel 22 av Internationella konventionens bestämmelser skola
arbetsorganisationens stadga tillämpas med vissa jämkningar,
skola avgivas, skola lämna skall förklaringen innehålla närmare
detaljerade upplysningar om alla uppgifter rörande dessa.
lagar och förordningar, genom 4. Vederbörande medlem, med-
vilka bestämmelserna i denna lemmar eller internationella myn-
konvention förlänas kraft och dighet må genom senare förklaring
verkan. helt eller delvis avstå från rätten
att åberopa varje i en tidigare
förklaring angiven jämkning.
Artikel 29
1. Då en medlems territorium om-
fattar stora områden, varest, på 5. Vederbörande medlem, med-
grund av gles befolkning eller lemmar eller internationella myn-
områdets utvecklingsstadium ve- dighet må under den tidrymd då
derbörande myndighet anser det denna konvention enligt bestäm-
ogörligt att genomföra bestämmel- melserna i artikel 34 kan uppsä-
serna i denna konvention, må gas, tillställa Internationella
myndigheten i fråga utesluta arbetsbyråns generaldirektör förkla-
dessa områden från tillämpningen avring, som i varje annat avseende
konventionen, antingen helt ändrar lydelsen av tidigare avgi-
eller beträffande de särskilda ven förklaring och klargör läget med
företag eller sysselsättningar som hänsyn till ifrågavarande konven-
den prövar erforderligt. tions tillämpning.

2. Varje medlem skall vid Del IV. Slutartiklar
avgivandet av sin första
årsredogörelse enligt artikel 22 Artikel 32
av Internationella arbets- De officiella ratifikationerna av
organisationens stadga angiva de denna konvention skola delgivas
områden, i fråga om vilka med- Internationella arbetsbyråns gene-
lemmen avser att tillämpa bestäm- raldirektör och registreras av ho-
melserna i förevarande artikel nom.
ävensom skälen härför. Ingen medlem
må därefter med åberopande av
bestämmelserna i denna artikel Artikel 33
medgiva undantag i fråga om andra 1. Denna konvention är bindande
områden än de sålunda angivna. allenast för de medlemmar av In-
ternationella arbetsorganisa-
tionen, vilkas ratifikationer
--------------------------------------------------------------------
registrerats av
generaldirektören.
2. Den träder i kraft tolv må-
nader efter det två medlemmars
ratifikation registrerats av
generaldirektören.

3. Därefter träder denna konven-
tion i kraft för varje medlem
tolv månader efter den dag, då
dess ratifikation registrerats.

Artikel 34
1. Varje medlem, som ratificerat
denna konvention, kan, sedan tio
år förflutit från den tidpunkt då
konventionen först trädde i kraft,
uppsäga densamma genom skrivelse,
som delgives Internationella
arbetsbyråns generaldirektör för
registrering. Uppsägningen träder
icke i kraft förrän ett år efter
det den registrerats.

2. Varje medlem, som
ratificerat denna konvention och
icke inom ett år efter utgången av
den i föregående moment nämnda
tioårsperioden gör bruk av den i
denna artikel stadgade uppsäg-
ningsrätten, skall vara bunden för
en ny period av tio år och kan
därefter, med iakttagande av de i
denna artikel föreskrivna
villkorn uppsäga konventionen vid
utgången av varje följande
tioårsperiod.

Artikel 35
1. Internationella arbetsbyråns
generaldirektör skall underrätta
samtliga medlemmar av Interna-
tionella arbetsorganisationen om
registreringen av alla rati-
fikationer, förklaringar och
uppsägningar, som delgivits honom
av organisationens medlemmar.
2. Då generaldirektören underrät-
tar organisationens medlemmar om
registreringen av den andra
ratifikationen i ordningen, som
delgivits honom, har han att
fästa medlemmarnas uppmärksamhet på
den dag, då konventionen träder i
kraft.

Artikel 36
Internationella arbetsbyråns
generaldirektör skall, för
registrering jämlikt artikel 102
av Förenta Nationernas stadga,
lämna Förenta Nationernas
generalsekreterare fullständiga
upplysningar om varje
ratifikation, förklaring och upp-
sägning, som av honom registre-
rats i enlighet med bestämmelser-
na i föregående artiklar.

Artikel 37
Vid utgången av varje tidrymd av
tio år, räknat från denna konven-
tions ikraftträdande, skall
Internationella arbetsbyråns
styrelse förelägga Internationella
arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse för
konventionens tillämpning och
taga under övervägande, huruvida
anledning föreligger att på
konferensens dagordning uppföra
frågan om dess revision, helt
eller delvis.

Artikel 38
1. Därest konferensen skulle an-
taga en ny konvention, innebäran-
de revision, helt eller delvis,
av förevarande konvention, och
den nya konventionen icke före-
skriver annat,
a) skall en medlems ra-
tifikation av den nya,
reviderade konventionen, för
såvitt denna trätt i kraft, ipso
jure medföra omedelbar uppsägning
av förevarande konvention, utan
hinder av vad i artikel 34 här
ovan stadgas;

b) skall från den dag, då den
nya, reviderade konventionen trä-
der i kraft, förevarande konven-
tion icke längre kunna
ratificeras av medlemmarna.
2. Förevarande konvention skall
likväl förbliva gällande till form
och innehåll för de medlemmar, som
ratificerat densamma och icke
ratificera den nya, reviderade
konventionen.

Artikel 39
De engelska och franska texterna
till denna konvention skola båda
äga vitsord.

--------------------------------------------------------------------

Arbetsmarknadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 mars 1997

Närvarande: statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden, Peterson,
Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Winberg, Uusmann,
Ulvskog, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Östros,
Messing

Föredragande: statsrådet Winberg

Regeringen beslutar proposition 1996/97:96 ILO:s konvention och rekommendation
om arbetarskydd i gruvor m.m.