Motion till riksdagen
1996/97:Kr508
av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

Rollspel


Olika former av s.k. rollspel har väckt ett starkt ökande
intresse inte minst bland ungdomar. Rollspelen kan sägas
vara en syntes av bland annat film, teater, litteratur, datorspel
och verklighet. Metoden användes i bl.a. gruppdynamik,
ledarskapsutveckling och dramapedagogik. Den starkaste
utvecklingen har dock skett vad gäller rena hobbyrollspel,
som helt domineras av ungdomar.
Omkring 20 000 ungdomar mellan 7 och 25 år är organiserade i
rollspelsföreningar i Sverige. Skåne är den rollspelstätaste regionen i landet.
Den mest dominerande organisationen på området är Sveriges Roll- och
Konfliktspelsförbund (SVEROK) som omfattar ca 500 föreningar med
sammanlagt ca 13 000 medlemmar. SVEROK erhöll statliga, kommunala och
landstingsbidrag på sammanlagt 2 miljoner kronor 1994.
Hobbyrollspelen handlar om allt från älvor och troll i en sagovärld,
berättelsen "Sagan om ringen", riddare i medeltiden och figurer i
fiktionframtid. Ungdomar gör också egna rollspel. Deltagarna i rollspelet är
bestämda rollfigurer med egenskaper och färdigheter i en redan fastställd
historia. I rollspelen får spelarna information om roller, spelmiljö, vapen,
utrustning, skador, droger m m. Alla rollspelare måste lyda spelledaren som
styr rollspelet med hjälp av särskild information. De nu vanligast
förekommande rollspelen går i stor utsträckning ut på att skapa en sorts
människa som går att styra mot ett visst mål. Den demokratiska människo-
synen lyser praktiskt taget helt med sin frånvaro i dessa rollspel.
"Medan vi spelar slänger jag en blick på kartongomslaget till spelet
Mutant.  En tungt beväpnad man, en kvinna som förefaller vara en blandning
av hulk och indianska med sitt lansliknande stickvapen, pansarvagnar på väg
upp ur det vänstra hörnet och beväpnade urtidsdrakar anger tonen i spelet: det
gäller att döda! ...  Den respekt för livet jag har som mål att ge mina barn,
känns i ett svindlande ögonblick hotad ..."  Så lyder ett utdrag ur Didi
Örnstedts och Björn Sjöstedts bok Robottider  - medan kärleken får vänta.
De mycket populära rollspelen Mutant, Kult, Wasteland och Killer
innehåller utförlig information om moderna vapen med vilka man löser
konflikter. Miljön är en mörk, kärlekslös framtidsvärld med droger, satanism,
kannibalism och perverterad sexualitet som ingredienser. I t.ex. Killer är den
uttalade målsättningen att man ska "döda" varandra med naturtrogna
vapenattrapper. En tolvåring som spelat Kult började plötsligt skära sig på
kroppen för att tömma sig på blod. Tillverkaren av Kult har nu annonsplats i
Internet för att nå ut i världen med sitt spel och dess destruktiva budskap.
Dessa spel kan pågå överallt, på stan, i bussen och utanför skolan. Polisen
berättar att det ofta spelas "live" på gatorna med s.k. paintbollvapen. Brott
med våldsinslag anknutna till rollspel förekommer nu allt oftare i
polisutredningar.
Med tanke på den omfattning som våldsinslag fått i rollspel måste vi på
allvar ställa frågan: Hur påverkar innehållet i dessa spel våra deltagande barn
och ungdomar? Ungdomsvåld orsakas ofta av vuxna. Den vuxne vet vilka
rollbilder som är förebilder. De skapar rollerna som sedan barnen/
ungdomarna spelar. Barn gör inte alltid som vuxna säger, men barn gör ofta
som vuxna gör. I rollspelssammanhang blir fiktionen ofta verklighet.
Rollspel har en bred användning med många positiva förtecken.
Otvivelaktigt har ändå våldsinslagen blivit mycket dominerande i ungdoms-
rollspelen. För att komma till rätta med de problem som onekligen är
förknippade med dessa spel gäller det att inte göra det i dessa sammanhang
vanliga misstaget - att moralisera eller att ropa på förbud. Det avgörande är i
stället att sätta gränser. Målinriktade insatser bör göras för att upplysa om
rollspelets funktion, dess innehåll och varför många rollspel är så starkt
våldsfixerade.
Kulturutskottet hänvisar i sitt bet. 1994/95:KrU27 till en aviserad
kartläggning av rollspelsverksamheten i Ungdomsstyrelsens regi.  Samtidigt
avvisar utskottet förslag om att bidrag inte skall utgå till organisationer vars
huvudsakliga verksamhet består av rollspel.
Sedan förra riksdagsbehandlingen i april har  rollspelsverksamheten
ytterligare ökat kraftigt i omfattning.  Samtidigt har våldsinslagen i förekom-
mande spel blivit allt flera och allt mera brutala.  Det framstår mot denna
bakgrund som mycket logiskt och rimligt att statsbidrag inte längre skall utgå
till organisationer som huvudsakligen sysslar med rollspel. Det statsfinans-
iella läget gör det fortfarande nödvändigt med besparingar också inom socialt
angelägna områden.  Detta motiverar också att andra typer av bidrag ges en
lägre prioritet.  Vi föreslår samtidigt att en del av det sålunda slopade
bidraget till rollspelande verksamheter avsätts till Ungdomsstyrelsen så att
denna skall kunna intensifiera sina informationsinsatser bland ungdomar om
rollspelets möjligheter och begränsningar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om rollspel.

Stockholm den 2 oktober 1996
Bengt Silfverstrand (s)

Birthe Sörestedt (s)