Trafikutskottets betänkande
1996/97:TU01

Budgetpropositionen för år 1997, utgiftsområde 22 Kommunikationer


Innehåll

1996/97
TU1

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
regeringens förslag till anslag inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer  för
budgetåret  1997, övriga  förslag  i
budgetpropositionen inom utgiftsområdet
samt 56 motioner vilka väckts under den
allmänna motionstiden i september i år.
Anslag för budgetåret 1997
Riksdagen beslutade den 22 november 1996
att fastställa ramen för utgiftsområde
22 Kommunikationer till 25,1 miljarder
kronor  för  budgetåret  1997.  I
budgetpropositionen redovisar regeringen
hur den anser att denna ram bör fördelas
mellan olika anslag. Den absolut största
delen av ramen, 22,4 miljarder kronor,
föreslås    gå    till    olika
infrastruktursatsningar,     främst
investeringar i och underhåll av vägar
och järnvägar. Utskottet ställer sig
bakom regeringens samtliga förslag till
medelsanvisningar.
Infrastruktur
Utskottet föreslår att riksdagen för
nästa budgetår anvisar 6,0 miljarder
kronor till drift och underhåll  av
statliga vägar, 4,3 miljarder kronor
till byggande av vägar och 1,2 miljarder
kronor    till   byggande    av
länstrafikanläggningar. Detta  innebär
bl.a. en minskning av investeringarna
jämfört med vad som tidigare planerats
och  att  medel  i  möjligaste  mån
omfördelas från investeringar till drift
och  underhåll. Vidare  föreslås  en
kraftig ökning av bidraget till drift
och byggande av enskilda vägar.
Utskottet föreslår också att riksdagen
för nästa budgetår anvisar 5,7 miljarder
kronor   till  nyinvesteringar   i
stomjärnvägar och 3,0 miljarder kronor
till  drift  och vidmakthållande  av
statliga  järnvägar.  De  långsiktiga
investeringsplaner   som   tidigare
fastställts kommer att fullföljas och
insatserna för drift och vidmakthållande
av de statliga järnvägarna skall hållas
på en oförändrad nivå.
Storstadsöverenskommelserna
När det gäller Dennisöverenskommelsen i
Stockholm föreslår utskottet att  de
statliga lånegarantierna för byggande av
Södra länken och för fortsatt planerings-
och förberedelsearbete utvidgas med 1
050 respektive 88 miljoner kronor. De
statliga    lånegarantierna    för
Göteborgsöverenskommelsen    föreslås
utvidgas till 2 300 miljoner kronor.
Sjöfart
Utskottet delar regeringens uppfattning
att  det  nuvarande  bidraget  till
sjöfarten, med vissa förändringar, bör
bestå under den kommande femårsperioden.
För  budgetåret  1997  föreslås  att
riksdagen anvisar 400 miljoner kronor.
Utskottet  delar  också  regeringens
uppfattning att ett nytt system för
sjöfartsavgifter bör införas. Det nya
systemet   innebär   bl.a.   att
farledsavgifter ersätter de nuvarande
fyr- och farledsvaruavgifterna och att
inrikes sjöfart avgiftsbeläggs. Vidare
bör          farledsavgifterna
miljödifferentieras. Till skillnad från
regeringen anser utskottet dock  att
bestämmelserna   om   det   nya
avgiftssystemet i sin helhet bör träda i
kraft den 1 januari 1998. Utskottet
anser vidare att regeringen bör se över
konsekvenserna  av  det  föreslagna
avgiftssystemet och under år 1997 för
riksdagen redovisa sina överväganden med
anledning av översynen.
Luftfart
Utskottet föreslår att riksdagen för
nästa budgetår anvisar 15,2 miljoner
kronor  i driftbidrag till kommunala
flygplatser  i  skogslänen  och  att
Luftfartsverket skall medges att åren
1997  och 1998 utbetala 10 miljoner
kronor per år i resultatutjämningsbidrag
till  de  kommunala flygplatserna  i
Borlänge,   Kramfors,  Kristianstad,
Trollhättan och Växjö.
Post- och telekommunikation
Under denna rubrik föreslår utskottet
bl.a. att riksdagen anvisar 161 miljoner
kronor till Post- och telestyrelsen, som
är  central förvaltningsmyndighet för
frågor   om  post-,  tele-   och
radiokommunikation.  Vidare  föreslår
utskottet  att  157 miljoner  kronor
anvisas för att trygga funktionshindrade
personers   behov   av   effektiva
telekommunikationer  och  postservice.
Till Posten bör 200 miljoner kronor
utbetalas  som  ersättning  för  den
rikstäckande    betalnings-    och
kassaservice som Posten förbundit sig
att tillhandahålla enligt det avtal som
upprättats med staten.
Statens järnvägar, kollektivtrafik och
samhällsköpta tjänster
Till köp av interregional persontrafik
på järnväg bör enligt utskottets mening
riksdagen anvisa 413 miljoner kronor.
Enligt   gällande   avtal   bör
trafikhuvudmännen erhålla bidrag med 211
miljoner kronor för att de tagit över
ansvaret för trafikförsörjningen utmed
vissa  länsjärnvägar. Utskottet,  som
anser  att det är viktigt  att  en
högkvalitativ   och    miljövänlig
järnvägstrafik  kan erbjudas  på  de
marknader   där   järnvägen   har
utvecklingsmöjligheter,  ställer  sig
bakom  regeringens  förslag   till
ekonomiska mål för SJ-koncernen. Det
innebär  bl.a.  att  den  fastlagda
strategin  om  koncentration  till
kärnverksamheten och till bolag  som
kompletterar denna verksamhet bibehålls.
Kommunikationsforskning
För  att  medge en förstärkning  av
forsknings-,   utvecklings-    och
demonstrationsverksamhet    avseende
kollektivtrafik  och  samhällsbetalda
resor   anser   utskottet   att
Kommunikationsforskningsberedningens
anslag för nästa budgetår bör höjas med
19 miljoner kronor. Utskottet föreslår
vidare att 20 miljoner kronor anvisas
till forskning om el- och hybridfordon
och 32 miljoner kronor till Statens väg-
och  transportforskningsinstitut (VTI)
för den del av VTI:s verksamhet som inte
är avgiftsfinansierad.
Den periodiska fordonskontrollen
Utskottet delar regeringens uppfattning
att AB Svensk Bilprovnings monopol i
fråga  om  kontrollbesiktningar  bör
bibehållas. För denna lösning  talar
såväl   trafiksäkerhetsmässiga   som
regionalpolitiska skäl. Fordonsägarnas
behov av en kompetent och väl fungerande
besiktningsorganisation kommer  därmed
att kunna tillgodoses.
Till  betänkandet  har  fogats  35
reservationer  och  11   särskilda
yttranden.
Vänsterpartiets  och   Miljöpartiets
förslag  till  anslagsfördelning  för
budgetåret   1997   framgår   av
reservationerna 1 och 2. Moderaternas
och   Folkpartiets   trafikpolitiska
alternativ redovisas i de  särskilda
yttrandena 1 och 2.
Betänkandets disposition
I  betänkandet  redovisas  först  de
propositions- och motionsyrkanden som
utskottet behandlar (s. 4-17). Efter
varje yrkande, utom efter dem som avser
anslag för nästa budgetår, anges  i
vilket avsnitt som yrkandet behandlas.
Betänkandet är därefter indelat i två
huvudavsnitt.  I  det  första  -
Anslagsfrågor  inom utgiftsområde  22
Kommunikationer - behandlas regeringens
och   motionernas   förslag   till
medelsanvisningar för budgetåret 1997.
Dessa förslag redovisas i avsnitten 1-7.
Utskottet tar ställning till förslagen i
avsnitt 8. I det andra - Övriga frågor
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
-(avsnitten 9-17) behandlar utskottet
samtliga övriga frågor som väckts i
budgetpropositionen och i motionerna.
I bilaga 1 redovisas utskottets och
reservationernas förslag till beslut om
anslag inom utgiftsområdet. Regeringens
förslag till lag om ändring av lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på
fordonsområdet framgår av bilaga  2.
Näringsutskottet har avgett ett yttrande
över förslaget i budgetpropositionen om
nytt system för sjöfartsavgifter jämte
motioner. Yttrandet återfinns i bilaga
3.

Proposition 1996/97:1
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Regeringen  föreslår  i  proposition
1996/97:1 att riksdagen
1. godkänner att Vägverket får överföra
medel   från  anslagen  Vägverket:
Administrationskostnader och Vägverket:
Kostnader för registerverksamhet till
anslaget Drift och underhåll av statliga
vägar, (avsnitt 9)
2. godkänner att en låneram om totalt
800 000 000 kr får användas av Vägverket
för inköp av såväl omsättningstillgångar
och anläggningstillgångar som för broar
som ersätter färjor, (avsnitt 9)
3. godkänner att Vägverket får belasta
anslaget Byggande av vägar med kostnader
för ränta och amortering av upptagna lån
för    väg   E   6,    delen
Stenungsund-Ljungskile, (avsnitt 9)
4. godkänner att planeringsramen för
Byggande av vägar är 3 785 000 000 kr
för för 1998 och 3 676 000 000 kr för år
1999, (avsnitt 9)
5. godkänner att planeringsramen för
Byggande av länstrafikanläggningar är 1
233 000 000 kr för år 1998 och 1 293 000
000 kr för år 1999, (avsnitt 9)
6.  bemyndigar regeringen att  låta
Riksgäldskontoret teckna statlig borgen
dels för byggande av Södra länken, delen
Sickla  kanal-Värmdöleden,  inom  en
utvidgad ram om högst 1 050 miljoner
kronor i prisnivån januari 1992, dels
för   fortsatt   planerings-   och
förberedelsearbete och information inom
ramen för Dennisöverenskommelsen under
verksamhetsåret 1997 samt  mark-lösen
inom  en utvidgad ram om högst  88
miljoner kronor i prisnivån  januari
1992, (avsnitt 10)
7.  bemyndigar regeringen att  låta
Riksgäldskontoret teckna statlig borgen
om 2 300 miljoner kronor för utbyggnad
av Götaleden, väg E 6 förbi Gårda,
Åbromotet samt för fortsatt planerings-
och förberedelsearbete och information
under verksamhetsåret 1997 inom ramen
för  Göteborgsöverenskommelsen,  samt
bemyndiga  regeringen   att   låta
Riksgäldskontoret  justera  utställda
garantier för Göteborgsöverenskommelsen
med  tillkommande räntekostnader  för
upptagna lån samt beräknade behov av
justeringar  för  prisökningar   i
samhället, (avsnitt 10)
8. godkänner att Banverket som statens
företrädare på central nivå skall ha ett
samlat    ansvar    för    hela
järnvägstransportsystemets effektivitet,
tillgänglighet,      framkomlighet,
trafiksäkerhet och miljöpåverkan, samt
för frågor inom järnvägsområdet som rör
fordon,         kollektivtrafik,
handikappanpassning och viss tillämpad
forsknings-,   utvecklings-    och
demonstrationsverksamhet, (avsnitt 11)
9. godkänner att planeringsramen för
Nyinvesteringar i stomjärnvägar m.m. är
5 330 000 000 kr för år 1998 och 5 330
000 000 kr för år 1999, (avsnitt 11)
10.  godkänner  att  medel  för
administrationskostnader från anslaget
Banverket: Sektorsuppgifter får täcka
kostnader som annars skulle  belasta
anslaget Drift och vidmakthållande av
statliga järnvägar, (avsnitt 11)
11. godkänner att Banverket får ta upp
lån i Riksgäldskontoret inom en ram av 7
575 000 000 kr för investeringar i
eldriftsanläggningar, produktions- och
telenätsutrustning,   rörelsekapital,
finansiering av omsättningstillgångar,
tidigareläggningskostnader      som
finansieras   med   bidrag   från
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) samt för
statens andel av kapitalkostnader för
lån  avseende vissa investeringar  i
Stockholmsområdet enligt överenskommelse
år  1983 mellan SJ, Stockholms läns
landsting och staten, (avsnitt 11)
12.  godkänner övergripande mål och
verksamhetsinriktning samt investeringar
för  Sjöfartsverket  under  perioden
1997-1999 i enlighet med vad regeringen
i propositionen förordar, (avsnitt 12)
13. godkänner ekonomiska mål och ramar
för  Sjöfartsverket  under  perioden
1997-1999 i enlighet med vad regeringen
i propositionen förordar, (avsnitt 12)
14.   bemyndigar  regeringen  att
fastställa     utdelning     och
skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i
enlighet  med  vad  regeringen  i
propositionen förordar, (avsnitt 12)
15. godkänner att Sjöfartsverket ingår
i ett med SAAB och Osterman Helicopter
AB  gemensamt ägt bolag  för  bl.a.
sjömätning, (avsnitt 12)
16.  godkänner  att  Sjöfartsverket
tecknar    aktier    och    ger
aktieägartillskott till  ovan  nämnda
bolag inom en total ram på 15 000 000
kr, (avsnitt 12)
17.  godkänner  att  Sjöfartsverket
tecknar borgensförbindelser för krediter
upp till 20 000 000 kr till förmån för
det ovan nämnda bolaget, (avsnitt 12)
18. godkänner att Sjöfartsverket för
statens räkning förvaltar de aktier som
staten äger i det ovan nämnda bolaget,
(avsnitt 12)
19. godkänner att fyrarna Måseskär och
Örskär avbemannas i enlighet med vad
regeringen i propositionen  förordar,
(avsnitt 12)
20. godkänner vad regeringen anför om
Handelsflottans kultur- och fritidsråd,
(avsnitt 12)
21.  godkänner  övergripande  mål,
myndighetsmål och verksamhetsinriktning
samt investeringar för Luftfartsverket
under perioden 1997-1999 i enlighet med
vad regeringen i propositionen förordar,
(avsnitt 14)
22. godkänner ekonomiska mål och ramar
för   Luftfartsverkskoncernen  under
perioden 1997-1999 i enlighet med vad
regeringen i propositionen  förordar,
(avsnitt 14)
23.   bemyndigar  regeringen  att
fastställa     utdelning     och
skattemotsvarighet för Luftfartsverket i
enlighet  med  vad  regeringen  i
propositionen förordar, (avsnitt 14)
24.  godkänner  vad  regeringen  i
propositionen anför om anpassning av
flygplatserna  till  Schengenavtalets
krav, (avsnitt 14)
25.  godkänner  vad  regeringen  i
propositionen anför om resultatutjämning
mellan   statliga  och   kommunala
flygplatser, (avsnitt 14)
26.  godkänner  vad  regeringen  i
propositionen  anför  om   Statens
haverikommission, (avsnitt 14)
27. godkänner mål för SJ-koncernens
verksamhet under perioden 1997-1998 i
enlighet  med  vad  regeringen  i
propositionen förordar, (avsnitt 15)
28. godkänner att ramen för försäljning
av fast egendom på 3,1 miljarder kronor
bibehålls  under åren 1997-1998  med
avyttringar fr.o.m. år 1994 intagna i
ramen, (avsnitt 15)
29. bemyndigar regeringen att under
åren 1997-1998 fastställa beloppsgräns
för försäljning av fast egendom och
aktier i SJ, (avsnitt 15)
30.  godkänner  att  den  fastlagda
strategin  om  koncentration  till
kärnverksamheten och till bolag  som
kompletterar denna verksamhet bibehålls
samt  att  regeringens  och  SJ:s
bemyndiganden att besluta om avyttringar
av  verksamhetsgrenar under  perioden
1997-1998 förlängs, (avsnitt 15)
31. bemyndigar regeringen att under
åren     1997-1998     godkänna
aktieöverföringar mellan affärsverket SJ
och AB Swedcarrier, (avsnitt 15)
32. bemyndigar regeringen att inom en
kostnadsram  på 379 miljoner  kronor
upphandla interregional persontrafik på
järnväg för år 1998, (avsnitt 15)
33. bemyndigar regeringen att inom en
kostnadsram på 5 miljoner kronor per år
upphandla flygtrafik mellan Umeå och
Östersund fr.o.m. den 1 juli 1997 till
längst den 31 december 1999, (avsnitt
15)
34. bemyndigar regeringen att för år
1997 vid behov omfördela medlen mellan
anslagen  D  2 Köp av interregional
persontrafik  på järnväg  och  D  3
Ersättning till trafikhuvudmännen för
köp av viss kollektivtrafik, (avsnitt
15)
35. bemyndigar regeringen att besluta
om  den  ram som skall  gälla  för
Kommunikationsforskningsberedningens
åtaganden  vad  avser fördelning  av
forskningsmedel under de kommande sex
åren  i  enlighet med  vad  som  i
propositionen anförts, (avsnitt 16)
36. godkänner att SMHI:s verksamhetsidé
skall vara i enlighet med vad regeringen
i propositionen förordar i avsnittet
Verksamhetens inriktning, (avsnitt 16)
37. antar ett nytt näringspolitiskt mål
för sjöfartspolitiken, som innebär att
staten på olika sätt skall tillvarata
sjöfartens  möjligheter   som   en
konkurrenskraftig  exportnäring  och
därigenom stärka betalningsbalansen. Den
svenska    handelsflottan    skall
tillförsäkras rimliga konkurrensvillkor,
(avsnitt 13)
38.  godkänner inriktningen att det
nuvarande   bidraget   till   den
svenskflaggade handelsflottan bibehålls
under åren 1997-2001, (avsnitt 8, 13)
39.  antar regeringens förslag  vad
gäller  ett  nytt avgiftssystem  för
sjöfartsavgifter, vilket innebär  att
inrikes sjötransporter likställs  med
utrikes sjötransporter, (avsnitt 13)
40. bemyndigar regeringen att utforma
närmare detaljföreskrifter vad gäller
bl.a. avgiftsbefrielse för Vänerområdet.
(avsnitt 13)
41.  antar  regeringens  förslag  i
propositionen   om   att   införa
miljödifferentierade   avgifter   i
farledsavgiftssystemet samt att besluta
om restitution av farledsavgiften vid
installation  av miljövänlig  teknik,
(avsnitt 13)
42.  antar  regeringens  förslag  i
propositionen till lag om ändring av
lagen   (1994:2043)   om   vissa
besiktningsorgan  på  fordonsområdet,
(avsnitt 17)
43. godkänner det som regeringen i
propositionen  förordar   om   att
Aktiebolaget Svensk Bilprovning (ASB)
skall ha fortsatt ensamrätt att utföra
kontrollbesiktningar, (avsnitt 17)
44.  för  budgetåret  1997  anvisar
anslagen  under  utgiftsområde  22
Kommunikationer   enligt   följande
uppställning (tusental kr):
A 1 Vägverket: Administrationskostnader
ramanslag        440 000
A 2  Drift och underhåll av statliga
vägar      ramanslag       6
010 910
A   3    Byggande   av   vägar
ramanslag       4 314 313
A 4 Byggande av länstrafikanläggningar
ramanslag       1 228 000
A 5 Bidrag till drift och byggande av
enskilda     vägar
obetecknat anslag  610 000
A 6 Vägverket: Kostnader för register-
verksamhet
ramanslag        371 000
A  7   Banverket:  Sektorsuppgifter
ramanslag         767 828
A  8  Drift och vidmakthållande  av
statliga
järnvägar
ramanslag       3 000 000
A 9  Nyinvesteringar i stomjärnvägar
samt
ersättning   för   vissa
kapitalkostnader        ramanslag
5 665 379
B 1  Ersättning för fritidsbåtsändamål
obetecknat anslag   44 454
B  2   Transportstöd  för  Gotland
ramanslag        175 000
B 3  Ersättning för viss kanaltrafik
m.m.        obetecknat  anslag
62 660
B   4   Bidrag  till  sjöfarten
ramanslag        400 000
B  5  Övervakning av  M/S  Estonia
reservationsanslag   24 000
B 6 Driftbidrag till kommunala
flygplatser  i  skogslänen
obetecknat anslag   15 200
C  1   Post-  och  telestyrelsen
ramanslag         161 345
C 2 Upphandling av särskilda
samhällsåtaganden
ramanslag        157 484
C 3 Ersättning till Posten AB för riks-
täckande  betalnings-  och
kassaservice          ramanslag
200 000
C 4 Kostnader förenade med statens
ägande i SOS Alarm Sverige AB
ramanslag        140 000
C 5 Informationsteknik: Telekommu-
nikation      m.m.
ramanslag         23 000
D 1 Ersättning till Statens järnvägar
i samband med utdelning från
AB     Swedcarrier
ramanslag        200 000
D 2 Köp av interregional persontrafik
på      järnväg
ramanslag        412 946
D 3 Ersättning till trafikhuvudmännen
för köp av viss kollektivtrafik
ramanslag        211 059
D  4  Viss internationell verksamhet
ramanslag          8 196
D 5 Kostnader för avveckling av
Styrelsen för riksfärdtjänst
obetecknat anslag     285
E 1 Statens väg- och trafikforsknings-
institut
ramanslag         32 205
E 2 Kommunikationsforskningsberedningen
ramanslag        150 771
E 3 Bidrag till forskning om el- och
hybridfordon
reservationsanslag  20 000
E   4   Statens  institut   för
kommunikationsanalys      ramanslag
31 469
E 5 Bidrag till Sveriges meteorologiska
och  hydrologiska  institut
ramanslag        120 338
E  6   EUMETSAT,  WMO  och  ECMWF
ramanslag         65 600
Summa     för     utgiftsområdet
25 063 442

Motionerna

Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1996
1996/97:T201 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sjöfartspolitiken, (avsnitt
13)
20. att riksdagen hos regeringen begär
en utredning av kostnadsansvaret för
isbrytning i enlighet med  vad  som
anförts i motionen, (avsnitt 13)
21. att riksdagen hos regeringen begär
en  utredning  av  en  översyn  av
lotsbestämmelserna i enlighet med vad
som anförts i motionen. (avsnitt 13)
1996/97:T208 av Elving Andersson m.fl.
(c) vari yrkas
7. att riksdagen avslår regeringens
begäran  om  utökad lånegaranti  för
byggande  av  Södra  länken  inom
Dennispaketet, (avsnitt 10)
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om moratorium för Dennislederna,
(avsnitt 10)
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tillsättande av en statlig
förhandlingsman, (avsnitt 10)
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   sektorsansvarsanalys,
(avsnitt 10)
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  skärpta  internationella
vverenskommelser om miljöriktig sjöfart,
(avsnitt 13)
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en handlingsplan för att
minska  de  miljöskadliga  utsläppen,
(avsnitt 13)
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sjöfartsstöd, (avsnitt 13)
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   driftbidrag   till
Luftfarsverkets kommunala flygplatser i
skogslänen, (avsnitt 14)
20. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  upphandling av  olönsam
regionalpolitiskt  viktig  flygtrafik,
(avsnitt 14)
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  volym  på  upphandlad
interregional persontrafik på järnväg,
(avsnitt 15)
23. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om principer för upphandling av
persontrafik på järnväg, (avsnitt 15)
24. att riksdagen avslår regeringens
förslag vad gäller fortsatt monopol för
AB Svensk Bilprovning, (avsnitt 17)
25. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kontrollbesiktning. (avsnitt
17)
1996/97:T211 av Åke Carnerö och Fanny
Rizell (båda kd) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om lastbilståg. (avsnitt 15)
1996/97:T212 av Lennart Fremling (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att trafikexpertis
reviderar planerna utgående från modern
kunskap om teknik, säkerhet, miljö och
ekonomi,  så  att en omprövning  av
Dennispaketet kan göras utgående från
samhällsekonomiska kalkyler och utgående
från nödvändigheten av att skapa ett
långsiktigt  hållbart  trafiksystem.
(avsnitt 10)
1996/97:T213 av Mats Odell m.fl. (kd)
vari yrkas
3.  (delvis) att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om  trafiksäkerhet,
(avsnitt 13)
6. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till ett tilläggsuppdrag till
Kommunikationskommittén     angående
kombitrafiken, (avsnitt 15)
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om bättre sjösäkerhet, (avsnitt
13)
24. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om avkastningskrav  på  SJ,
(avsnitt 15)
25. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  avreglering  av  den
periodiska fordonskontrollen, (avsnitt
17)
26.  att  riksdagen  med  följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt
uppställning (tusental kr):
Anslag
Reg.förslag       Förändring
A 1 Vägverket: Administrationskostnader
340 000          (-100 000)
A  7   Banverket:  Sektorsuppgifter
667 828          (-100 000)
B  6  Driftbidrag  till  kommunala
flygplatser
i      skogslänen
30 200           (+15 000)
E 2 Kommunikationsforsknings-
beredningen
285 771         (+135 000)
1996/97:T214 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
vari yrkas
9. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  som innebär att AB  Svensk
Bilprovnings  monopol  i  fråga  om
kontrollbesiktningar upphävs, (avsnitt
17)
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om s.k. flygande inspektioner,
(avsnitt 17)
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om höghastighetståg, (avsnitt
15)
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om s.k. rullande landsvägar,
(avsnitt 15)
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sjöfartspolitiken, (avsnitt
13)
20. att riksdagen avslår regeringens
förslag om avgifter på inrikes sjöfart,
(avsnitt 13)
23.  att  riksdagen  med  följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt
följande uppställning (tusental kr):
Anslag
Reg. förslag       Förändring
A   3    Byggande   av   vägar
3 714 313         (-600 000)
A 4 Byggande av länstrafikanläggningar
1 078 000         (-150 000)
A 9  Nyinvesteringar i stomjärnvägar
samt
ersättning   för   vissa
kapitalkostnader     5  315  379
(-350 000)
B   4   Bidrag  till  sjöfarten
200 000         (-200 000)
Summa     för     utgiftsområdet
25 063 442       (-1 300 000)
1996/97:T220  av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
1.  att riksdagen beslutar att för
budgetåret 1997 anvisa anslagen under
utgiftsområde 22 i enlighet med vad som
i motionen anförts,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om beräknad fördelning på anslag
inom utgiftsområde 22 för åren 1998 och
1999, (avsnitt 9, 11, 15)
4. att riksdagen avslår regeringens
förslag om utökad låneram för kostnader
i samband med ersättningskostnader för
färjetrafik då den ersatts av broar,
(avsnitt 9)
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om låneramen för broars storlek,
(avsnitt 9)
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om bättre budgetuppföljning,
(avsnitt 9)
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om LTA-anslagets inriktning och
mål, (avsnitt 9)
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Dennisuppgörelsen, (avsnitt
10)
12. att riksdagen avslår regeringens
förslag om utökade lånegarantier för
sträckan  Södra länken i  Stockholm,
(avsnitt 10)
13. att riksdagen avslår regeringens
förslag om utökade lånegarantier för
delsträckor   av   Göteborgspaketet,
(avsnitt 10)
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Göteborgspaketet, (avsnitt
10)
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Luftfartsverkets övergripande
mål, (avsnitt 14)
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Luftfartsverket bör ges i
uppdrag att utarbeta en modell för helt
miljödifferentierade avgifter, (avsnitt
14)
17. att riksdagen avslår regeringen
förslag angående Schengenanpassning av
flygplatser, (avsnitt 14)
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  premiesystem  inom
bilprovningen  bör  genomföras  som
tidsbegränsad     försöksverksamhet,
(avsnitt 17)
19. att riksdagen avslår regeringens
förslag om utglesning av den periodiska
fordonskontrollen, (avsnitt 17)
20. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ASB:s alternativa modell för
utglesning. (avsnitt 17)
1996/97:T221 av Andreas Carlgren och
Lennart Daléus (båda c) vari yrkas
1. att riksdagen avslår förslaget om
utökad kreditgaranti, (avsnitt 10)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts     om    Dennispaketets
biltullssystem, (avsnitt 10)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tredje spåret, (avsnitt 10)
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en kontrollstation. (avsnitt
10)
1996/97:T222 av Per Westerberg m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att under
anslaget    A    1   Vägverket:
Administrationskonstnader      inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer, anslå
390 miljoner kronor i enlighet med vad
som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att under
anslaget A 2 Drift och underhåll av
statliga vägar inom utgiftsområde 22
Kommunikationer, anslå 5 811 miljoner
kronor i enlighet med vad som anförts i
motionen,
3. att riksdagen beslutar att under
anslaget A 3 Byggande av vägar inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer, anslå
4 064 miljoner kronor i enlighet med vad
som anförts i motionen,
4. att riksdagen beslutar att under
anslaget   A   4   Byggande   av
länstrafikanläggningar       inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer, anslå
1 128 miljoner kronor i enlighet med vad
som anförts i motionen,
5. att riksdagen beslutar att under
anslaget A 7 Banverket: Sektorsuppgifter
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer,
anslå 668 miljoner kronor i enlighet med
vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen beslutar att under
anslaget A 8 Drift och vidmakthållande
av statliga järnvägar inom utgiftsområde
22 Kommunikationer, anslå 2 900 miljoner
kronor i enlighet med vad som anförts i
motionen,
7. att riksdagen beslutar att under
anslaget  A  9  Nyinvesteringar  i
stomjärnvägar samt ersättning för vissa
kapitalkostnader inom utgiftsområde 22
Kommunikationer, anslå 5 015 miljoner
kronor i enlighet med vad som anförts i
motionen,
8. att riksdagen beslutar att under
anslaget B 4 Bidrag till sjöfarten inom
utgiftsområde 22, Kommunikationer, anslå
300 miljoner kronor i enlighet med vad
som anförts i motionen,
9. att riksdagen beslutar att anslaget
C 3 Ersättning till Posten AB för riks-
täckande  betalning- och kassaservice
inom utgiftsområde 22, Kommunikationer,
utgår i enlighet med vad som anförts i
motionen,
10. att riksdagen beslutar att under
anslaget D 2 Köp av interregional trafik
på  järnväg  inom  utgiftsområde  22
Kommunikationer, anslå  313  miljoner
kronor i enlighet med vad som anförts i
motionen,
11. att riksdagen beslutar att under
anslaget  E 5 Bidrag till  Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer,
anslå 100 miljoner kronor i enlighet med
vad som anförts i motionen,
12.  att  riksdagen beslutar  avslå
regeringens förslag om att Aktiebolaget
Svensk Bilprovning skall ha fortsatt
ensamrätt    på   att    utföra
kontrollbesiktningar i enlighet med vad
som anförts i motionen. (avsnitt 17)
1996/97:T223 av Leif Marklund m.fl. (s)
vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att staten måste ta ansvar
för att hitta ett system som innebär att
hela  flygsektorn  solidariskt  bär
kostnaderna  för  att  upprätthålla
trafiken på vissa olönsamma  linjer.
(avsnitt 14)
1996/97:T225 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
vari yrkas
9. att riksdagen beslutar om moratorium
för  byggnation av nya  flygplatser,
(avsnitt 14)
11. att riksdagen hos regeringen begär
att den tar upp förhandlingar om att
göra  Östersjön  till  en  miljözon,
(avsnitt 13)
15. att riksdagen beslutar att med
följande ändringar i förhållande till
regeringens  förslag  anvisa  under
utgiftsområde   22  Kommunikationer:
Vänsterpartiets    förslag    till
förändringar              i
Kommunikationsdepartementets   budget
1997:
A 1 Vägverket: Administrationskostnader
- 44 000 000
A 2  Drift och underhåll av statliga
vägar
- 500 000 000
A   3    Byggande   av   vägar
- 1 800 000 000
Borttagande av banavgifter (nytt anslag)
+ 345 000 000
Statliga järnvägar, kollektiv länstrafik
(nytt anslag)         + 906 227
000
Prisstöd SJ persontrafik (nytt anslag)
+ 100 000 000
B 1  Ersättning för fritidsbåtsändamål
- 22 227 000
B 6  Drift av kommunala flygplatser
+ 15 000 000
Summa
- 1 000 000 000
1996/97:T313 av Per Lager m.fl. (mp)
vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en förlängning av
försöket  med  "rullande  landsväg",
lastbilstransporter med järnväg, till
minst  två år mellan Strömstad  och
Trelleborg. (avsnitt 15)
1996/97:T504 av Siw Persson (fp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att SJ:s huvudmål skall vara
att transportera så många människor som
möjligt utifrån en prissättning som tar
hänsyn   till   samhällsekonomiska
förutsättningar, (avsnitt 15)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att SJ skall ha som mål att
öka antalet köpta resor med 10 % per år.
(avsnitt 15)
1996/97:T512 av Susanne Eberstein m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om upphandling  av
tågtrafik     på      sträckan
Östersund-Sundsvall. (avsnitt 15)
1996/97:T514 av Agne Hansson m.fl. (c)
vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om direktgående trafik  med
Kustpilen via Nyköping till Stockholm C,
(avsnitt 15)
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet  av  regionala
järnvägsbaserade    godstrafikbolag.
(avsnitt 15)
1996/97:T518 av Lennart Klockare och
Birgitta Gidblom (båda s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
biltåg. (avsnitt 15)
1996/97:T533 av Eva Goës m.fl. (mp) vari
yrkas
1. att riksdagen inom utgiftsområde 22
till  D  2  Köp  av  interregional
persontrafik på järnväg för budgetåret
1997 anvisar 5 000 000 kr mer  än
regeringen föreslagit eller således 417
946 000 kr, (avsnitt 8)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att återinföra nattåg längs
Norrlandskusten via Sundsvall. (avsnitt
8)
1996/97:T601 av Elizabeth Nyström (m)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om synsätt och finansieringsform
beträffande kostnader för akuta  och
operativa åtgärder i samband med skred i
Göta älv/Trollhätte kanal. (avsnitt 12)
1996/97:T602 av Karl-Erik Persson m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om avgiftssystemen, (avsnitt 13)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbildning, (avsnitt 13)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    stopp    för
bekvämlighetsflaggorna. (avsnitt 13)
1996/97:T603 av Barbro Andersson och
Ingrid Andersson (båda s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
bevarande av Örskärs fyr. (avsnitt 12)
1996/97:T604 av Agneta Ringman (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utredning av de öländska
hamnarnas betydelse i utökat framtida
Östersjöarbete. (avsnitt 12)
1996/97:T605 av Eva Björne (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att fartyg ur isbrytarflottan
bör stationeras i Härnösand. (avsnitt
12)
1996/97:T606 av Agneta Lundberg m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om etablering av ett
statligt båtregister. (avsnitt 12)
1996/97:T607 av Per Lager m.fl. (mp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om obligatorisk registrering av
större fritidsbåtar. (avsnitt 12)
1996/97:T608 av Inger René och Stig
Grauers  (båda  m) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
bekämpning av oljeutsläpp. (avsnitt 13)
1996/97:T609  av Lilian  Virgin  och
Ingibjörg Sigurdsdóttir (båda s) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om befrielse från farledsavgift
för alla sjötransporter till och från
Gotland, (avsnitt 13)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna att, vid avslag på
yrkande 1, den fördyring som befaras
uppkomma   genom   införande   av
farledsavgift och överföring av gods
till färjorna inte skall belasta den
angivna kostnadsramen på 175 miljoner
kronor. (avsnitt 13)
1996/97:T610 av Elving Andersson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   tidpunkten   för
ikraftträdandet  av  den  föreslagna
farledsavgiften. (avsnitt 13)
1996/97:T612 av Karl-Göran Biörsmark och
Elver Jonsson (båda fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  säkrare  transporter  i
nordiska farvatten, (avsnitt 13)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om miljömärkning, (avsnitt 13)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts      om      globala
transportsäkerhetskrav        för
oljetransporter. (avsnitt 13)
1996/97:T613 av andre vice talman Görel
Thurdin (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om isbrytarnas lokalisering till
Härnösand, (avsnitt 12)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  nödvändigheten  av  en
kostnadsjämförande   analys   enligt
Sjöverksamhetskommittén. (avsnitt 12)
1996/97:T614 av Sigge Godin (fp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att genomföra  den  av
Sjöverksamhetskommittén    föreslagna
kostnadsjämförande analysen,  (avsnitt
12)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  de  regionalpolitiska
aspekterna vid en totalavvägning av var
isbrytarna  skall vara  stationerade.
(avsnitt 12)
1996/97:T615 av Bengt Silfverstrand och
Birthe Sörestedt (båda s) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  om  återinförande  av  ett
obligatoriskt    fritidsbåtsregister.
(avsnitt 12)
1996/97:T616 av Erling Bager (fp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  bidrag till  sjöfarten,
(avsnitt 13)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ytterligare analys av nytt
avgiftssystem. (avsnitt 13)
1996/97:T617 av Sverre Palm och Lennart
Nilsson  (båda  s) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en
omprövning  av förslaget  till  nytt
avgiftssystem  för  sjöfartsavgifter.
(avsnitt 13)
1996/97:T618 av Agne Hansson (c) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att sjöfartsavgifter inte får
försämra näringslivets konkurrenskraft
på Gotland, (avsnitt 13)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts       om       att
sjöfartsavgiftsförändringen  inte  får
belasta  transportstödet för Gotland.
(avsnitt 13)
1996/97:T619 av Göran Magnusson (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om samordning av införandet av
ny farledsavgift med införandet av ett
miljödifferentierat    avgiftssystem.
(avsnitt 13)
1996/97:T620 av Karin Olsson m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  minskade  utsläpp  från
sjöfarten. (avsnitt 13)
1996/97:T621 av Monica Widnemark (s)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om införande av båtregistrering,
(avsnitt 12)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  totalkostnaden   för
fritidsbåtsverksamheten   och   att
aspekterna på miljöförstöringen beaktas.
(avsnitt 12)
1996/97:T622 av Elisa Abascal  Reyes
m.fl. (mp) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om strömförsörjning från land,
(avsnitt 13)
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ge Sjöfartsverket  i
uppdrag att utarbeta en strategi för
gamla krigsfartyg i Östersjön, (avsnitt
13)
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  en  utredning   av
katamaranernas inverkan på det marina
livet och övrig miljöpåverkan, (avsnitt
13)
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sjöfartsavgifter och  EU-
anpassning, (avsnitt 13)
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att utvärdera förändringen av
sjöfartsavgifter. (avsnitt 13)
1996/97:T703 av Olle Lindström (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  Luleå  som   global
flygtrafikplats. (avsnitt 14)
1996/97:T704 av Agne Hansson (c) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  en  utredning  om
möjligheterna att sänka avgifterna för
flygtrafiken på Visby flygfält i syfte
att minska flygpriserna till och från
Gotland. (avsnitt 14)
1996/97:T705 av Leo Persson m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen bör överväga
en  bättre resultatutjämning och ett
särskilt stöd till grundtrafik till de
trafiksvaga flygplatserna. (avsnitt 14)
1996/97:T707 av Karl-Erik Persson m.fl.
(v) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om vikten av stöd till
de kommunala flygplatserna. (avsnitt 8)
1996/97:T902 av Kjell Ericsson (c) vari
yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag vad gäller fortsatt monopol för
AB Svensk Bilprovning, (avsnitt 17)
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  den  bör  utreda
möjligheterna att i bl.a. Årjängs kommun
utföra     den     obligatoriska
bilprovningsverksamheten   vid   en
auktoriserad bilverkstad. (avsnitt 17)
1996/97:T904  av  Ulla  Löfgren  och
Birgitta Wistrand (båda m) vari yrkas
att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  utförsäljning  av  VTI.
(avsnitt 16)
1996/97:T913 av Mats Odell m.fl. (kd)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   att   uppdra   åt
Kommunikationsforskningsberedningen att
satsa på forskning i syfte att hitta
vägar   till   ett   miljöanpassat
transportsystem. (avsnitt 16)
1996/97:A428 av Alf Svensson m.fl. (kd)
vari yrkas
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om långsiktiga och  stabila
spelregler  avseende  bidragen  till
enskilda vägar, (avsnitt 9)
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  bidrag  till  kommunala
flygplatser i skogslänen. (avsnitt 8)
1996/97:A429 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att avvakta med proposition
om vägtullar. (avsnitt 10)
1996/97:A430 av Barbro Johansson m.fl.
(mp) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Kommunikationskommitten
ges i uppdrag att fördjupa en utredning
om  möjligheterna  till  regionala
snabbtågsförbindelser. (avsnitt 15)
1996/97:A433 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp) vari yrkas
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  den kustnära sjöfarten.
(avsnitt 13)
1996/97:A434 av Eva Zetterberg m.fl. (v)
vari yrkas
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  kommunikationerna   i
Stockholms län, (avsnitt 10)
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om behovet av att samordna
ekonomiska styrmedel, miljözoner  och
miljökrav i syfte att påverka sjöfarten
i miljövänlig riktning. (avsnitt 13)
1996/97:Jo737 av Marianne Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
7.  (delvis) att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om  att  sluta
subventionera ohållbara  projekt  som
(Öresundsbron   och)  Dennispaketet.
(avsnitt 10)
1996/97:Jo738 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
24. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om krav på dubbla skrov hos
fartyg  som anlöper svenska  hamnar.
(avsnitt 13)
1996/97:Jo759 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett system med miljöklassning
av sjöfarten. (avsnitt 13)
1996/97:Jo778 av Gudrun Lindvall m.fl.
(mp) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om miljöanpassning  av  det
svenska farledssystemet, (avsnitt 13)
3. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till hastighetsbegränsning inom
ett område 100 meter från land,  i
enlighet med vad som anförts i motionen.
(avsnitt 13)
1996/97:U802 av Olof Johansson m.fl. (c)
vari yrkas
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en färjeförbindelse mellan
Sverige och Litauen, (avsnitt 12)
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  gemensamma  regler  för
sjösäkerhet  och utsläppsnivåer  från
sjöfarten. (avsnitt 13)
Motion väckt med anledning av
proposition 1996/97:5 Forskning och
samhälle
1996/97:Ub8 av Tuve Skånberg m.fl. (kd)
vari yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om järnvägsforskning. (avsnitt
16)

Utskottet

Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer
Inledning
I avsnitten 1-7 redovisas regeringens
och   motionernas   förslag   till
medelsanvisningar för budgetåret 1997
inom  utgiftsområdet.  I  avsnitt  8
redovisas utskottets ställningstagande
till dessa förslag. De yrkanden som
behandlas i avsnitten 1-8 är:
- proposition 1996/97:1, utgiftsområde
22, yrkande 38 i denna del och yr-
kande 44,
- motion T213 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 26,
- motion T214 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
yrkande 23,
- motion T220 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2 i
denna del,
- motion T222 av Per Westerberg m.fl. (m)
yrkandena 1-11,
- motion T225 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
yrkande 15,
- motion T533 av Eva Goës m.fl. (mp),
- motion T707 av Karl-Erik Persson m.fl.
(v) och
- motion A428 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkande 9.
1 Vägverket
1.1 Anslaget Vägverket:
Administrationskostnader
Med anslaget finansieras kostnaderna för
ledning,     ekonomi-      och
personaladministration samt gemensamma
kostnader.
1.1.1 Regeringens förslag
Regeringen framhåller att en jämförelse
mellan budget och utfall år 1995 visar
ett anslagssparande på 18,8 miljoner
kronor.  Under  år  1996  beräknas
anslagssparandet öka till 34 miljoner
kronor. Mot bakgrund av årets förväntade
anslagssparande och behovet av fortsatta
besparingar  föreslår regeringen  ett
ramanslag på 440 miljoner kronor.
1.1.2 Motionsförslag
I motion T222 (m) yrkande 1 föreslås att
medelsanvisningen  minskas  med  50
miljoner  kronor i förhållande  till
regeringens förslag. Besparingen  bör
enligt motionärerna kunna uppnås genom
en sänkt investeringsnivå och genom att
Vägverkets verksamhet koncentreras på de
primära  uppgifterna.  Härigenom  kan
administrationen minskas.
I motion T225 (v) yrkande 15 föreslås
att medelsanvisningen minskas med 44
miljoner kronor. Yrkandet skall ses mot
bakgrund  av  att motionärerna  även
föreslår  minskningar  av  anslagen
Byggande  av  vägar och  Drift  och
underhåll av statliga vägar. Behovet av
administration  minskar  -  betonar
motionärerna - då vägbyggandet upphör
och underhållet minskar.
I motion T220 (mp) yrkande 1 föreslås
att medelsanvisningen minskas med 130
miljoner kronor. Motionärerna framhåller
att Vägverket bör minska sin verksamhet
i avsevärd omfattning och att verket
därför inte behöver ett så stort anslag
som regeringen föreslår.
I motion T213 (kd) yrkande 26 föreslås
att medelsanvisningen minskas med 100
miljoner  kronor i förhållande  till
regeringens förslag. Besparingen  kan
enligt motionärerna uppnås genom att
Vägverket  effektiviserar  sin  admi-
nistration.
1.2 Anslaget Drift och underhåll av
statliga vägar
De utgifter som belastar anslaget avser
drift och underhåll av statliga vägar,
liksom  förbättringsarbeten på sådana
vägar,  räntor  och amorteringar  på
upptagna lån för broar som ersätter
färjor, forskning och utveckling, viss
central och regional administration samt
räntor  och  amortering  på  lån  i
Riksgäldskontoret för finansiering av
investeringar  i  anläggnings-  och
omsättningstillgångar.  Från  anslaget
betalas  också  bl.a. kostnader  för
Vägverkets sektorsuppgifter såsom t.ex.
arbetet med olika reformer inom miljö-
och       trafiksäkerhetsområdena,
utredningsverksamhet för väginformatik,
fordon,         kollektivtrafik,
handikappanpassning och yrkestrafik.
1.2.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag på 6
miljarder  kronor.  Av  propositionen
framgår att  medelsanvisningen enligt
Vägverkets bedömning skulle behöva öka
med ca 2,2 miljarder kronor utöver den
nivå regeringen nu föreslår för att
vägkapitalet  skall vidmakthållas  på
nuvarande nivå. Genom en sålunda ökad
medelsanvisning skulle  också  enligt
Vägverkets bedömning förbättringar och
utjämningar över landet kunna ske i
fråga  om  vägarnas  ytstandard  och
bärighet.    Dessutom     skulle
trafiksäkerhetsmålen för år 2000 kunna
uppnås, liksom miljömålen enligt den
särskilda  planen  för  miljö  och
trafiksäkerhet. Regeringen  framhåller
att   tillgängligt  utrymme   inom
utgiftsområdet inte gör det möjligt att
tillgodose  verkets  önskemål.  Den
medelsanvisning som regeringen föreslår
innebär dock ett visst utrymme  för
ytterligare satsningar på vägunderhåll,
trafiksäkerhet,    miljö    eller
väginformatik, dock inte tillräckligt
för att långsiktigt uppnå de uppsatta
trafik-  och  miljöpolitiska  målen.
Vägverket  måste  därför   fördela
resurserna inom anslaget på sådant sätt
att  dessa mål kan nås i så  stor
utsträckning som möjligt.
1.2.2 Motionsförslag
I motion T222 (m) yrkande 2 framhålls
att kostnaden för drift och underhåll av
vägarna bör kunna minskas genom  en
konsekvent  genomförd  upphandling  i
konkurrens av entreprenadverksamheten.
Därigenom  -  och genom  den  högre
upphandlingskompetens    som    en
fullständigt          genomförd
konkurrensutsättning innebär - skulle
kostnaderna kunna minskas med 3 à 4 %.
Motionärerna föreslår en medelsanvisning
på 5,8 miljarder kronor, dvs. ett belopp
som med 200 miljoner kronor understiger
det som regeringen föreslår.
I motion T225 (v) yrkande 15 framhålls
att anslaget rymmer åtskilliga inve-
steringar, trots att det avser drift och
underhåll, avseende ändamål såsom miljö,
trafiksäkerhet  eller ökad  bärighet.
Dessa  investeringar  borde  enligt
motionärerna  rymmas   under   ett
investeringsanslag och föregås av en
samhällsekonomisk analys av det mest
kostnadseffektiva sättet att uppnå de
uppsatta målen. Motionärerna föreslår
att medelsanvisningen minskas med 500
miljoner  kronor i förhållande  till
regeringens förslag.
I motion T220 (mp) yrkande 1 framhålls
att   Miljöpartiet   föreslår   en
skattepolitik i fråga koldioxidutsläpp
som skulle leda till minskad bilåkning
och därmed minskat vägslitage, minskad
trängsel och ökad säkerhet. Motionärerna
föreslår en medelsanvisning som med 10
miljoner kronor understiger det belopp
som regeringen föreslår.
1.3 Anslaget Byggande av vägar
De utgifter som belastar anslaget avser
byggande  av  stamvägar  och  övriga
riksvägar, bärighetshöjande åtgärder på
vägnätet samt ränta och amortering för
lån   för   väg  E  6,   delen
Stenungsund-Ljungskile.
1.3.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag på 4,3
miljarder kronor, vilket innebär  en
minskning av anslaget i jämförelse med
vad som tidigare planerats. Regeringen
framhåller också att en höjning  av
anslaget för Bidrag till enskilda vägar
- som utskottet återkommer till - gör
det  nödvändigt att minska  anslaget
Byggande av vägar.
1.3.2 Motionsförslag
I motion T222 (m) yrkande 3 föreslås en
medelsanvisning som med 250 miljoner
kronor  understiger det  belopp  som
regeringen   föreslår.  Motionärerna
framhåller att väginvesteringar, liksom
drift  och underhåll av vägar,  bör
upphandlas i konkurrens. Vidare  bör
enligt motionärerna en översyn ske av
planerade investeringar. Därvid bör de
projekt som med hänsyn till transport-
effektiviteten och som av miljö- och
säkerhetsskäl är mest samhällsekonomiskt
motiverade  prioriteras  före  andra
projekt, vilkas genomförande kan behöva
senareläggas.
I motion T214 (fp) yrkande 23 föreslås
att anslaget minskas med 600 miljoner
kronor i jämförelse med det belopp som
regeringen   föreslår.  Motionärerna
betonar  att  en  minskning   av
investeringstakten  är  nödvändig  av
statsfinansiella skäl.
I motion T225 (v) yrkande 15 föreslås
ett 1 800 miljoner kronor lägre anslag
än det regeringen föreslår. Motionärerna
hänvisar   till  en  uppgift   i
propositionen, enligt vilken endast 287
miljoner  kronor -  av  det  totala
anslaget på 4,3 miljarder kronor  -
skulle användas för att avsluta redan
påbörjade projekt. Listan över de stråk
som, enligt regeringen, borde fullföljas
är  lång,  framhåller  motionärerna.
Regeringen synes inte ha uppmärksammat
att stråktänkandet är förlegat.  Vägar
behöver  inte  -  vare  sig  av
trafiksäkerhetsskäl eller av andra skäl
- ha en enhetlig standard i flera hundra
mil. Summeras aktuell kunskap, avslutar
motionärerna,  innebär   det   att
nybyggnation av vägar i princip inte är
aktuellt.
I motion T220 (mp) yrkande 1 föreslås
ett 3 100 miljoner kronor lägre anslag
än det regeringen föreslår. Motionärerna
betonar  att  Miljöpartiets  politik
innebär att vägbyggen generellt sett
inte kan öka mer i ytmässig omfattning.
Motionärerna  framhåller  vidare  att
säkerhet och miljö åberopades till stöd
för  det s.k. stråktänkandet i 1980-
talets trafikpolitik. Motionärerna tar
avstånd från dessa tankar och betonar
att exploatering och utbyggnad genom
obruten  mark i princip inte  skall
genomföras om marken t.ex. har ett högt
naturvärde   eller   utgör   ett
kulturlandskap.
1.4 Anslaget Byggande av
länstrafikanläggningar
De utgifter som belastar anslaget är
Vägverkets kostnader för byggande av
länsvägar och Banverkets kostnader för
investeringar i länsjärnvägar. Vidare
lämnas  från  anslaget  bidrag  till
byggande av vissa regionala kollektivtra-
fikanläggningar. Såsom sådana räknas väg-
,  gatu-  och  spåranläggningar  för
regional   kollektiv   persontrafik,
kommunala     flygplatsanläggningar,
kajanläggningar för regional kollektiv
person- och godstrafik, investeringar i
fartyg för regional kollektiv person-
och   godstrafik  samt  stationer,
terminaler,  vänthallar och  liknande
anläggningar. Från anslaget betalas även
medel till kollektivtrafikinvesteringar
enligt storstadsöverenskommelserna i de
fall någon annan än staten är huvudman
för genomförandet.
1.4.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag på
1,23 miljarder kronor.
1.4.2 Motionsförslag
I motion T222 (m) yrkande 4 föreslås en
medelsanvisning som med 100 miljoner
kronor  understiger det  belopp  som
regeringen föreslår.
I motion T214 (fp) yrkande 23 föreslås
en medelsanvisning som med 150 miljoner
kronor  understiger det  belopp  som
regeringen föreslår.
I motion T220 (mp) yrkande 1 föreslås en
medelsanvisning som med 600 miljoner
kronor  överstiger  det  belopp  som
regeringen föreslår.
1.5 Anslaget Bidrag till drift och
byggande av enskilda vägar
I propositionen erinras om att riksdagen
våren 1995, på förslag av regeringen,
beslutade att minska anslaget från 657
miljoner kronor för budgetåret 1994/95
till 329 miljoner kronor för budgetåret
1995/96 (prop. 1994/95:100 bil. 7, bet.
TU18, rskr. 239).
1.5.1 Regeringens förslag
Regeringen  föreslår  ett  obetecknat
anslag på 610 miljoner kronor, vilket
således innebär en kraftig höjning av
anslaget.
1.5.2 Motionsförslag
I motion T220 (mp) yrkande 1 föreslås en
medelsanvisning som med 10  miljoner
kronor  överstiger  det  belopp  som
regeringen   föreslår.  Motionärerna
framhåller att Miljöpartiet motsatte sig
riksdagsbeslutet år 1995 om en halvering
av   anslaget.  De  finner   det
tillfredsställande  att   regeringen
hörsammat den kritik som framfördes mot
beslutet och att anslaget nu nästan
återställs till den nivå  det  hade
tidigare.
1.6 Anslaget Vägverket: Kostnader för
registerverksamhet
I propositionen framhålls att anslaget
används  för  att  täcka  Vägverkets
kostnader  för myndighetsuppgifter  i
fråga om utfärdande av körkort  och
registreringsskyltar, administration av
fordonsbeskattning samt registerhållning
för fordon, körkort och yrkestrafik.
Samtliga     avgifter      för
registerverksamheten         är
offentligrättsliga  och  beslutas  av
regeringen.  Avgifterna  inlevereras
direkt till staten på inkomsttitel i
statsbudgeten.
Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag på 371
miljoner kronor.
2 Banverket
2.1 Anslaget Banverket: Sektorsuppgifter
Anslaget   finansierar   Banverkets
kostnader    för   administration,
banfördelning och trafikledning  samt
Järnvägsinspektionen.
2.1.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag för
Banverkets  sektorsuppgifter  på  768
miljoner  kronor.  Anslagsökningen  i
förhållande till innevarande budgetår
förklaras  av  att  kostnaden  för
trafikledningen numera finansieras från
detta anslag.
I  samband  med anslagsredovisningen
redovisar regeringen övergripande mål
för    tågtrafikledningen    och
järnvägsinspektionen.        För
tågtrafikledningen    anges    att
banfördelning och trafikledning skall
ske på ett konkurrensneutralt och icke-
diskriminerade           sätt.
Järnvägsinspektionen skall verka för att
trafiksäkerheten  inom  spårtrafiken
fortlöpande förbättras.
2.1.2 Motionsförslag
I motionerna T213 (kd) yrkande 26 och
T222  (m)  yrkande 5  föreslås  att
regeringens medelsberäkning minskas med
100 miljoner kronor. Besparingen kan
enligt motion T222 (m) uppnås med en
sänkt    investeringsnivå    för
järnvägsbyggande  samt  genom  att
Banverket koncentrerar sig  på  sina
primära uppgifter och effektiviserar sin
verksamhet.  En  effektivisering  av
Banverkets verksamhet utpekas också i
motion T213 (kd) som en verksam åtgärd
för  att  uppnå  den  föreslagna
anslagsminskningen.
2.2 Anslaget Drift och vidmakthållande
av statliga järnvägar
Anslaget   finansierar   Banverkets
kostnader  för  underhåll  av  och
reinvesteringar  i  det   statliga
järnvägsnätet.
2.2.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag för
drift och vidmakthållande av statliga
järnvägar på 3 000 miljoner kronor. Som
bakgrund till medelsberäkningen anges
att  de satsningar som nu görs  på
järnvägsnätet resulterar i en ökad mängd
anläggningar samt större trafikmängder.
Enligt regeringen är det därför viktigt
att  ta  tillvara  och  underhålla
befintliga järnvägar för att genomförda
nyinvesteringar skall kunna utnyttjas
fullt ut. Regeringens målsättning är att
anslaget för drift och vidmakthållande
av statliga järnvägar skall vara på en
nivå som garanterar att järnvägssystemet
fungerar bra på både kort och lång sikt
och att standarden på järnvägsnätet i
sin  helhet  inte  försämras.  Av
statsfinansiella skäl är dock endast en
marginell ökning av anslaget nu möjlig
att genomföra. I sammanhanget framhålls
att det är nödvändigt att Banverket
ytterligare   effektiviserar   och
rationaliserar  banunderhållet,  bl.a.
genom att verkets produktionsverksamhet
utsätts för ökad konkurrens.
2.2.2 Motionsförslag
I motion T222 (m) yrkande 6 framhålls
att genom en lägre investeringsnivå och
ökad konkurrensupphandling av drift och
underhåll bör utgifterna kunna minskas.
Målet bör vara att alla drifts- och
anläggningsarbeten   upphandlas   i
konkurrens. Samtidigt bör  Banverkets
produktionsverksamhet bolagiseras och på
sikt privatiseras. Motionärerna bedömer
att kostnaderna under de närmaste åren
därmed bör kunna sänkas med 3-4  %
årligen. För år 1997 föreslås mot denna
bakgrund en besparing med 100 miljoner
kronor jämfört med regeringens förslag.
I motion T220 (mp) yrkande 6 anges att
anslaget för drift och vidmakthållande
av statliga järnvägar bör ligga på en
hög nivå. Motionärerna förordar därför
att regeringens medelsberäkning räknas
upp med 100 miljoner kronor.
2.3 Anslaget Nyinvesteringar i
stomjärnvägar samt ersättning för vissa
kapitalkostnader
Anslaget finansierar nyinvesteringar i
stomjärnvägar, avskrivningskostnader för
eldriftsanläggningar samt statens andel
av kapitalkostnaderna för lån avseende
vissa investeringar i Stockholmsområdet
enligt en överenskommelse år 1983 mellan
SJ,  Stockholms läns  landsting  och
staten.
2.3.1 Regeringens förslag
Av propositionen framgår att regeringen
anser  att  fastställda  långsiktiga
nyinvesteringsplaner  skall   utgöra
utgångspunkten för medelstilldelningen.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund
ett ramanslag för nyinvesteringar  i
stomjärnvägar samt ersättning för vissa
kapitalkostnader på 5  665  miljoner
kronor.
2.3.2 Motionsförslag
I motion T222 (m) yrkande 7 påtalas
vikten av att anläggningsarbeten vid
nyinvesteringar upphandlas i konkurrens
så att utgifterna kan minskas. Vidare
förordas  en  översyn  av  planerade
nyinvesteringar så att projekt som är
samhällsekonomiskt motiverade  utifrån
transporteffektivitet,  miljö-   och
säkerhetsskäl  prioriteras.   Enligt
motionen bör anslaget mot denna bakgrund
beräknas till 5 015 miljoner kronor,
vilket innebär en besparing med 650
miljoner  kronor  i  jämförelse  med
regeringens förslag.
I  motion  T214 ( fp) yrkande  23
föreslås,  med  hänsyn  till  det
statsfinansiella läget, en besparing med
350 miljoner kronor, vilket innebär en
anslagsanvisning för järnvägsbyggande på
5 315 miljoner kronor.
Enligt motion T220 (mp) yrkande 22 är
det svårt men möjligt att utveckla en
konkurrenskraftig godstrafik på spår. En
grundläggande förutsättning är dock att
det finns ett väl utbyggt stomnät över
hela Sverige med kapacitet för att möta
en kraftig ökning av järnvägstrafiken.
Det   är   därför  viktigt   att
järnvägstrafiken  över  hela  Sverige
effektiviseras. Motionärerna  förordar
mot denna bakgrund att anslaget räknas
upp med 1 266 miljoner kronor till
sammanlagt 6 931 miljoner kronor för
budgetåret 1997.
2.4 Anslag för järnvägstrafik och
kollektiv länstrafik
Motionsförslag
I motion T225 (v) föreslås att 906
miljoner kronor anvisas till spårsystem
och  annan kollektivtrafik i  länen.
Exempelvis bör medel kunna anvisas till
försöksbanan med automatiska spårsystem
i Uppsala. Den närmare fördelningen av
medel  får  göras då resultatet  av
Kommunikationskommitténs
(K 1995:01) och Skatteväxlingskommitténs
(Fi 1994:04) arbete föreligger.
3 Sjöfart
3.1 Anslaget Ersättning för
fritidsbåtsändamål
Från anslaget betalas kostnader  för
tjänster    inom   Sjöfartsverkets
verksamhetsområde, som inte finansieras
via  handelssjöfartens  avgifter.  I
anslaget   ingår   utgifter   för
informationsinsatser  för  förbättrad
sjösäkerhet, kostnader för sjöräddning,
farledsverksamhet, bemanning av fyrar av
regionalpolitiska skäl samt vissa övriga
kostnader  för fritidsbåtstrafik  och
yrkesfiske m.m.
3.1.1 Regeringens förslag
Regeringen  föreslår  ett  obetecknat
anslag på 44,5 miljoner kronor, vilket
motsvarar anslagsnivån för föregående
budgetår.
3.1.2 Motionsförslag
I motion T225 (v) yrkande 15 (delvis)
föreslås att anslaget halveras så att
det  omfattar 22,2 miljoner  kronor.
Motionärerna    framhåller    att
Vänsterpartiet  inte  finner  någon
anledning att fortsättningsvis  bidra
med skattemedel till användningen av
fritidsbåtar.
3.2 Anslaget Transportstöd för Gotland
Från  anslaget  ges statsbidrag  för
person-   och   godsbefordran   i
linjetrafiken på Gotland.  Regeringen
föreslår ett ramanslag på 175 miljoner
kronor.
3.3 Anslaget Ersättning till viss
kanaltrafik m.m.
Från  anslaget  ges  bidrag  till
Sjöfartsverket för drift av Trollhätte
kanal och Säffle kanal samt ersättning
till   Vänerns   seglationsstyrelse.
Regeringen  föreslår  ett  obetecknat
anslag på 62,7 miljoner kronor.
3.4 Anslaget Bidrag till sjöfarten
Från anslaget, som budgetåret 1995/96
benämndes Bidrag till svenska rederier,
ges bidrag i syfte som behandlas i
avsnitt 13 - Sjöfartspolitik - av detta
betänkande.
3.4.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag på 400
miljoner  kronor.  Vidare  föreslår
regeringen (yrkande 38) att riksdagen
godkänner inriktningen att det nuvarande
bidraget  till  den  svenskflaggade
handelsflottan bibehålls  under  åren
1997-2001. Sistnämnda förslag behandlas
i avsnitt 13 av detta betänkande, i den
del förslaget avser åren 1998-2001. Här
behandlas förslaget endast i den del det
avser år 1997.
3.4.2 Motionsförslag
I motion T214 (fp) yrkas att riksdagen
under anslaget Bidrag till sjöfarten
anvisar ett belopp som med 200 miljoner
kronor understiger det belopp på 400
miljoner kronor som regeringen föreslår.
Yrkandet motiveras i en annan del av
motionen, som behandlas i avsnitt 13 av
detta betänkande.
I motion T222 (m) yrkas att riksdagen
under anslaget Bidrag till sjöfarten
anvisar 300 miljoner kronor, dvs. ett
belopp  som med 100 miljoner kronor
understiger det som regeringen föreslår.
Yrkandet motiveras i en annan m-motion,
T201, som behandlas i avsnitt 13 av
detta betänkande.
3.5 Övervakning av M/S Estonia
Från anslaget ersätts kostnader  för
övervakning  av  M/S  Estonia  som
Sjöfartsverket    enligt     ett
regeringsbeslut har att  svara  för.
Regeringen     föreslår     ett
reservationsanslag  på  24  miljoner
kronor.
4 Luftfart
4.1 Anslaget Driftbidrag till kommunala
flygplatser i skogslänen
Anslaget,   som   disponeras   av
Luftfartsverket  efter  beslut  av
regeringen,   får   användas   för
regionalpolitiskt stöd till huvudmännen
för kommunala flygplatser i skogslänen
(från Torsby till Gällivare).
4.1.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag för
bidrag till kommunala flygplatser  i
skogslänen på 15 200 000 kr. Förslaget
innebär  en beloppsmässigt oförändrad
anslagsnivå  jämfört  med  budgetåret
1995/96.
4.1.2 Motionsförslag
I motionerna T213 (kd), T225 (v), T707
(v) och A428 (kd) föreslås att anslaget
höjs till den nivå det hade budgetåret
1994/95,  dvs.  30  200  000  kr.
Motionärerna  hävdar   bl.a.   att
regeringens förslag hårt kommer  att
drabba flygplatser som är beroende av en
aktiv   regionalpolitik.   Kommunala
subventioner är en förutsättning för att
trafiken skall kunna upprätthållas på de
berörda flygplatserna.
5 Post- och telekommunikation
5.1 Anslaget Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsen (PTS) är en
central förvaltningsmyndighet för frågor
om post-, tele- och radiokommunikation.
I ansvaret ingår att på postområdet vara
tillsynsmyndighet  samt  ansvara  för
hanteringen    av    obeställbara
brevförsändelser.           På
telekommunikationsområdet   är   PTS
funktionsansvarig för telesystemet  i
Sverige, vilket innebär att myndigheten
ansvarar för att det finns ett väl
fungerande            allmänt
telekommunikationssystem som täcker hela
landet och kan erbjudas alla. Post- och
telestyrelsen har också ansvaret för
samhällsåtaganden  på  post-   och
teleområdet gällande totalförsvarets och
funktionshindrades behov av post- och
telekommunikationstjänster.
5.1.1 Regeringens förslag
Regeringen   framhåller   att   de
övergripande målen för PTS är att på
post-området verka för att  en  väl
fungerande post- och kassaservice finns
tillgänglig för alla enligt de mål som
anges i postlagen (1993:1684). På tele-
och  radioområdet  skall  PTS  även
fortsättningsvis verka för ett effektivt
telesystem i enlighet med de fastlagda
telepolitiska  målen  som  anges  i
telelagen (1993:597) samt svara för ett
effektivt utnyttjande av möjligheterna
till  ra-diokommunikation  och  andra
användningar av radiovågor. Verksamheten
inom  funktionen  postbefordran  samt
funktionen  telekommunikation  skall
bedrivas så att under höjd beredskap
totalförsvarets behov tillgodoses. Post-
och  telestyrelsen  skall  tillgodose
funktionshindrades behov av postservice
och telekommunikation.
I  propositionen hänvisas till  att
regeringen tidigare har lämnat förslag
till förändringar i de politiska målen
på  postområdet  samt  förslag  till
förändrade uppgifter för PTS  (prop.
1995/96:218). Vidare  anges  att  en
proposition med förslag till ändringar i
telelagen,   förändringar   i   de
telepolitiska målen samt förändrad roll
för  PTS  kommer att redovisas  för
riksdagen våren 1997. PTS avses därmed
få ett ökat sektorsansvar samt ett antal
nya uppgifter. Regeringen bedömer vidare
att kraven på Post- och telestyrelsen
vad gäller uppföljning och redovisning
samt   bevakningen  av  marknadens
utveckling kommer att öka. Sammantaget
anges detta innebära ett behov av ökade
resurser  av framför allt  utredande
karaktär.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund
ett ramanslag på 161 miljoner kronor för
PTS  under  budgetåret  1997.  I
sammanhanget anges att inkomsterna från
avgifter  för myndighetens verksamhet
beräknas uppgå till 137 miljoner kronor
under nästa budgetår. Det innebär att
full kostnadstäckning uppnås över en
längre tidsperiod.
5.1.2 Motionsförslag
Enligt motion T220 (mp) är regeringens
förslag  till medelsberäkning alltför
högt beräknat. Motionärerna bedömer att
anslaget    genom    ytterligare
rationaliseringar av verksamheten kan
reduceras med 10 miljoner kronor till
151 miljoner kronor.
5.2 Anslaget Upphandling av särskilda
samhällsåtaganden
Anslaget  används  till  att  trygga
funktionshindrade personers behov  av
effektiva  telekommunikationer   och
postservice.
5.2.1 Regeringens förslag
I  propositionen  redovisas  vissa
anslagsmässiga   förändringar.   Det
nuvarande anslaget C 2 Upphandling av
särskilda samhällsåtaganden delas upp i
tre anslag: ett för upphandling  av
tjänster för funktionshindrade på post-
och teleområdet samt två för upphandling
av  tjänster m.m. för totalförsvaret
vilka överförs till utgiftsområde  6
Totalförsvar. Regeringen anger vidare
att upphandlingen av handikapptjänster
bör koncentreras till en myndighet. I
regeringens medelsberäkning ingår därför
att 54 miljoner kronor överförs från
utgiftsområde 9, anslaget D 8 Ersättning
för  texttelefoner till anslaget för
upphandling     av     särskilda
samhällsåtaganden.  Anslaget  föreslås
vidare göras om från reservationsanslag
till ramanslag.
På telekommunikationsområdet framhålls
att  nummerupplysningstjänster  samt
förmedlingstjänster för  texttelefoner
för  funktionshindrade personer  samt
andra  tjänster för funktionshindrade
inom  tele- eller postområdet  skall
säkerställas  om  ett  stort  behov
föreligger. På postområdet skall PTS
upphandla de försändelser som skickas
portofritt mellan synskadade, förmedling
av  blindskriftsförsändelser till och
från vissa institutioner samt post- och
kassaservice   till   äldre   och
funktionshindrade personer i glesbygd.
Vidare bör anslaget användas till att
upphandla fri sjukvårdsupplysning för
texttelefonianvändare. Det skall även
kunna användas till annan upphandling av
post-   och   teletjänster   för
funktionshindrade.
Regeringen framhåller att PTS fritt bör
kunna prioritera inom vilket område som
särskilda satsningar bör ske. Medel som
tidigare har varit avsedda för t.ex.
postområdet kan därmed fortsättningsvis
användas för upphandling av tjänster på
teleområdet och vice versa. Medlen skall
inte heller specialdestineras till någon
särskild  tjänst. Därmed bedöms  att
flexibiliteten i anslaget ökar och att
myndigheten år från år kan prioritera
viktiga delområden. Härigenom får också
PTS möjlighet att satsa på eventuella
nya och mer effektiva tjänster.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund
att ett ramanslag på 157 484 000 kr
anvisas för upphandling av särskilda
samhällsåtaganden under budgetåret 1997.
5.2.2 Motionsförslag
I  motion  T220 (mp) framhålls  att
funktionshindrades   tillgång   till
effektiva  telekommunikationer   och
postservice skall vara mycket hög. Mot
denna bakgrund föreslås att regeringens
medelsberäkning  räknas  upp  med  5
miljoner kronor till sammanlagt  162
miljoner kronor.
5.3 Anslaget Ersättning till Posten AB
för rikstäckande betalningsservice
Från anslaget utbetalas ersättning till
Posten  AB  för  den  rikstäckande
betalnings- och kassaservice som Posten
AB  förbundit sig att tillhandahålla
enligt det avtal som upprättats med
staten.
5.3.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår att anslaget för
budgetåret  1997  görs  om  från
reservationsanslag  till  ramanslag.
Ersättningsbeloppet föreslås uppgå till
200   miljoner   kronor   vilket
överensstämmer    med    nuvarande
anslagsnivå.
5.3.2 Motionsförslag
I motion T222 (m) framhålls att inte
minst  Riksrevisionsverket,  Konkur-
rensverket och Post- och telestyrelsen
har pekat på uppenbara oklarheter om det
verkligen krävs någon ersättning till
Posten  för  att  upprätthålla  en
rikstäckande    betalnings-    och
kassaservice.   Postens   ekonomiska
redovisning anges fortfarande vara sådan
att det inte går att klargöra om viss
grundläggande  verksamhet  verkligen
behöver statliga subventioner. Mot denna
bakgrund föreslås att anslaget tills
vidare utgår ur statsbudgeten intill
dess Posten AB kunnat belägga behovet av
stöd.
5.4 Anslaget Kostnader förenade med
statens ägande i SOS Alarm Sverige AB
Anslaget används till kostnader förenade
med statens ägande i SOS Alarm Sverige
AB.
Regeringen beräknar för budgetåret 1997
att statens ersättning för SOS Alarm
Sverige AB:s åtaganden kommer att uppgå
till 140 miljoner kronor.
5.5 Anslaget Informationsteknik:
Telekommunikation m.m.
Regeringen   anger  att   anslaget
fortsättningsvis bör användas till att
finansiera   IT-kommissionen   samt
Ungdomens IT-råd. Vidare framgår  av
propositionen att anslaget bör användas
till  att  stödja punktinsatser  som
handlar  om  sådan  kunskaps-  och
kompetensuppbyggnad som leder till att
nya användarkategorier i samhället får
kunskap   om   IT,   exempelvis
funktionshindrade  och  invånare  i
glesbygd.  Även kvinnors  behov  och
intressen bör enligt propositionen ägnas
särskild  uppmärksamhet.  Regeringen
föreslår  att ett ramanslag  på  23
miljoner kronor anvisas för ändamålet
för budgetåret 1997.
6 Statens järnvägar, kollektivtrafik och
samhällsköpta tjänster m.m.
6.1 Anslaget Ersättning till Statens
järnvägar i samband med utdelning från
AB Swedcarrier
SJ-koncernen består av affärsverket SJ,
som är moderföretag, och AB Swedcarrier,
som  är helägt av affärsverket  och
fungerar som ett sammanhållande företag
för SJ:s bolagsgrupp. Järnvägstrafiken
är koncentrerad till affärsverket SJ.
Regeringen  föreslår  att  SJ  även
fortsättningsvis bör få tillföras det
belopp som AB Swedcarrier betalar i
skatt till följd av att koncernbidrag
inte kan ges från AB Swedcarrier till
affärsverket SJ. För budgetåret 1997
beräknas ett ramanslag på 200 miljoner
kronor för ändamålet.
6.2 Prisstöd till Statens järnvägar
I motion T225 (v) anges att busstrafiken
gynnats  genom  ändrad  beskattning.
Samtidigt har det tidigare skyddet för
järnvägen mot konkurrerande  långväga
busstrafik  försämrats.  Motionärerna
bedömer att resultatet av denna politik
kan bli förödande för såväl järnvägen
som  för miljön. Mot denna bakgrund
föreslås att ett prisstöd införs till
SJ:s persontågstrafik på 100 miljoner
kronor för budgetåret 1997.
6.3 Nedsättning av banavgifter
I  motion T225 (v) konstateras  att
järnvägen i många länder just nu drabbas
av allvarliga ekonomiska svårigheter.
Särskilt utsatt är godstrafiken. Även i
Sverige  har  järnvägens  godstrafik
förlorat   marknadsandelar.   SJ:s
godsdivision hade ett enstaka vinstår
1995 men väntas nu åter gå med förlust.
Enligt motionärerna kräver utvecklingen
både  långsiktiga  och  kortsiktiga
åtgärder. Snabbast och enklast är att
genom  sänkta  avgifter  förbättra
järnvägstrafikens    konkurrenskraft
jämfört med den tunga lastbilstrafikens.
Mot  denna  bakgrund  förordas  att
banavgifterna  tas  bort  för  SJ:s
godstrafik. Detta innebär en kostnad för
staten  på 345 miljoner kronor  för
budgetåret 1997.
6.4 Anslaget Köp av interregional
persontrafik på järnväg
Anslaget används för upphandling  av
regionalpolitiskt angelägen persontrafik
på järnväg samt flygtrafik mellan Umeå
och Östersund. Vidare utbetalas från
anslaget drift- och investeringsbidrag
till tågtrafiken på Inlandsbanan.
6.4.1 Regeringens förslag
För  upphandling av persontrafik  på
järnväg  erinras  om  att  riksdagen
tidigare bemyndigat regeringen att inom
en kostnadsram av 590 miljoner kronor
köpa  interregional  persontrafik  på
järnväg samt att ersätta SJ med 94
miljoner kronor under trafikåret 1996/97
för  vissa gemensamma funktioner för
länsjärnvägarna (prop. 1995/96:46, bet.
TU6,  rskr. 98). Vidare  anges  som
utgångspunkt för medelsberäkningen att
ansvaret  för  trafikledning   och
banfördelning     på     statens
spåranläggningar numera överförts från
SJ  till en självständig enhet inom
Banverket.
Med dessa förutsättningar framhålls
att en överenskommelse träffats med SJ
den 23 maj 1996 om upphandling  av
regionalpolitiskt angelägen tågtrafik.
Överenskommelsen innebär  att  staten
upphandlar  samma  tågtrafik   som
upphandlats under föregående trafikår.
För ersättningen till SJ under år 1997
anges  i överenskommelsen att  198,2
miljoner kronor skall utbetalas  den
1 januari och 89,9 miljoner kronor den
1 juli. Regeringen föreslår mot denna
bakgrund  att 288,1 miljoner  kronor
anvisas till Banverket för upphandling
under  år  1997.  För  att  täcka
förhandlings-            och
administrationskostnader i samband med
statens   köp   av   interregional
persontrafik på järnväg föreslås vidare
att regeringen bemyndigas att utbetala 1
miljon kronor till Banverket.
För upphandling av flygtrafik mellan
Umeå och Östersund framhålls att ett
avtal tecknats med Skyways AB fr.o.m.
den 1 juli 1994 t.o.m. den 30 juni 1997.
Enligt avtalet ersätts flygtrafiken med
5 miljoner kronor per budgetår.
Slutligen  anger  regeringen  för
tågtrafiken på Inlandsbanan  att  27
miljoner kronor skall utbetalas till
Inlandsbanan AB (IBAB) per år i fem år i
enlighet med 1992 års riksdagsbeslut om
riktlinjer för den framtida utvecklingen
av trafiken på Inlandsbanan.
Regeringen beräknar mot denna bakgrund
ett ramanslag för budgetåret 1997 på 413
miljoner kronor.
6.4.2 Motionsförslag
I  motion  T222  (m) framhålls  att
transportmedlen bör konkurrera på lika
villkor. Köp av olönsam järnvägstrafik
kan därför inte motiveras så länge inte
andra lösningar tillåts eller prövas.
Enligt     motionärerna     kan
konkurrensutsättning av persontrafiken
på järnväg mycket väl leda till att nya
trafik-operatörer kan köra nu olönsamma
sträckor på kommersiella villkor. En
avreglering av långväga busstrafik kan
också möjliggöra trafik utan behov av
statliga subventioner. För  år  1997
föreslås  mot  denna  bakgrund  att
regeringens  förslag till  anslagsram
minskas med 100 miljoner kronor till 313
miljoner kronor.
I motion T220 (mp) konstateras att SJ:s
snabbtåg X 2000 har visat sig vara ett
mycket  dåligt  resalternativ  för
Norrland. Flera kommuner tvingas också
betala  extra till SJ för  att  få
tågstopp. Eftersom SJ endast har till
uppgift att driva lönsam trafik har
staten ett ansvar för övrig tågtrafik
som är angelägen ur samhällets synpunkt.
Motionärerna föreslår därför en ökning
av anslaget för tågupphandling med 147
miljoner  kronor  i  jämförelse  med
regeringens förslag. Enligt motionen bör
medelsökningen bl.a. användas för att
återinföra   nattågstrafik   mellan
Mittsverige och västkusten.
I  motion  T533  (mp)  påtalas  att
tågförbindelserna längs Norrlandskusten
till   Härnösand  har   försämrats
väsentligt. I stället för att dra in
tågtrafik efterlyses en satsning  på
attraktiv tågtrafik som gör det möjligt
att    åka   miljövänligt   och
energieffektivt. Enligt motionärerna bör
därför nattåget längs Norrlandskusten
återinföras. Vidare bör  prövas  att
utvidga den tidigare tågtrafiken mellan
Härnösand och Sundsvall med en liggvagn
och en sovvagn. För att finansiera den
föreslagna trafikökningen förordas att
anslaget för trafikupphandling räknas
upp med 5 miljoner kronor för budgetåret
1997.
6.5 Anslaget Ersättning till
trafikhuvudmännen för köp av viss
kollektivtrafik
Från anslaget ges statsbidrag i enlighet
med 1988 års trafikpolitiska beslut till
vissa trafikhuvudmän under i huvudsak en
tioårsperiod för att de tagit  över
ansvaret för persontrafiken utmed 18
länsjärnvägar.  Statens   ersättning
motsvarar  i  princip SJ:s  tidigare
kostnad  för den aktuella  trafiken.
Vidare   ersätts   från   anslaget
trafikhuvudmännen längs Inlandsbanan med
36 miljoner kronor i prisnivån 1991/92
för att de tagit över ansvaret för
persontrafiken utmed Inlandsbanan.
Regeringens förslag
Regeringen  beräknar  det  samlade
medelsbehovet under anslaget till 211
miljoner kronor för budgetåret 1997.
6.6 Anslaget Viss internationell
verksamhet
Anslaget     disponeras     av
Kommunikationsdepartementet     för
kostnader bl.a. för medlemsavgifter och
resor förenade med Sveriges deltagande i
internationella organisationer m.m.
6.6.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår att ett ramanslag på
8 miljoner kronor skall anvisas för
internationell verksamhet för budgetåret
1997.  Enligt propositionen  omfattar
verksamheten  främst  internationella
luftfartsförhandlingar, FN:s kommission
för  Europa  (ECE),  internationella
järnvägsfördrag m.m. (COTIF, OCTI m.m.),
internationellt samarbete vad  gäller
sjöfarten (IMO m.m.) och EU. Vidare
täcker anslaget kostnader för värdskapet
för Maritime Industries Forum´s årsmöte
1997.
6.6.2 Motionsförslag
Enligt motion T220 (mp) bör betydelsen
av internationella förhandlingar inte
förringas. En besparing med 3 miljoner
kronor bedöms dock kunna göras bl.a.
genom att staten inte belastas i så stor
utsträckning  med  kostnader   för
värdskapet  för  Maritime  Industries
Forum´s årsmöte 1997.
6.7 Anslaget Kostnader för avveckling
av Styrelsen för riksfärdtjänst
Regeringens förslag
Efter riksfärdtjänstens kommunalisering
har  Styrelsen  för  riksfärdtjänst
avvecklats  vid  årsskiftet  1993/94.
Räkningar kan dock även fortsättningsvis
komma in för sådana resor för vilka
staten är betalningsansvarig. Regeringen
föreslår  därför att ett anslag  på
285 000 kr anvisas för budgetåret 1997
för  kostnader  för  avveckling  av
Styrelsen för riksfärdtjänst.
7 Kommunikationsforskning och
meteorologi
7.1 Anslaget Statens väg- och
transportforskningsinstitut
Anslaget finansierar Statens väg- och
transportforskningsinstituts
myndighetsuppgifter samt vissa övriga
kostnader  för  kompetensutveckling,
lokaler,  särskild  utrustning  och
administration.
Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag för
Statens       väg-       och
transportforskningsinstitut  (VTI)  på
32,2 miljoner kronor. Förslaget innebär
en anslagsminskning med 7,5 miljoner
kronor jämfört med den del av anslaget
för  budgetåret  1995/96  som  i
budgetpropositionen  sägs  belöpa  på
kalenderåret   1996.    Regeringen
konstaterar  att  ett  underskott  i
verksamheten på 1,5 miljoner kronor för
budgetåret 1993/94 har bytts i  ett
överskott  på  8,8 miljoner  kronor.
Regeringen betonar dessutom att det inte
är VTI:s uppgift att generera betydande
överskott.
7.2 Anslaget
Kommunikationsforskningsberedningen
Kommunikationsforskningsberedningen
(KFB) har till uppgift att planera,
initiera,   stödja  och   samordna
övergripande   kommunikationspolitiskt
motiverad  forskning, utveckling  och
demonstrationsverksamhet.  Beredningen
skall också svara för information och
dokumentation inom forskningsområdet.
7.2.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag för
Kommunikationsforskningsberedningen  på
150,8   miljoner   kronor.   Av
budgetpropositionen   framgår   att
förslaget innebär en anslagshöjning om
19,0 miljoner kronor i förhållande till
det  anslag  som  beräknats  för
kalenderåret  1996.  Anslagshöjningen
skall  medge  en  förstärkning  av
forsknings-,   utvecklings-    och
demonstrationsverksamhet    avseende
kollektivtrafik  och  samhällsbetalda
resor i enlighet med vad som anförs i
1996 års forskningspolitiska proposition
(prop. 1996/97:5 avsnitt 8, s. 187).
Härutöver har beräknats en kompensation
för ökade lokalkostnader vid universitet
och högskolor.
7.2.2 Motionsförslag
I motion T213 (kd) föreslås att anslaget
skall höjas med 135 miljoner kronor
jämfört med regeringens förslag. Enligt
motionärerna är tillskapandet av ett
miljöanpassat transportsystem en av de
största utmaningar transportsektorn står
inför. Medel bör avsättas för ett nytt
projekt inom KFB:s pågående biomedels-
och  elhybridprogram  för  att  nya
erfarenheter  skall   vinnas   och
kunskapsfronten flyttas fram.
7.3 Anslaget Bidrag till forskning om el-
och hybridfordon
Riksdagen fattade vid riksmötet 1992/93
beslut       om        att
Kommunikationsforskningsberedningen
skulle inleda ett fyraårigt forsknings-,
utvecklings- och demonstrationsprogram
rörande  användningen  av  el-  och
hybridfordon.
7.3.1 Regeringens förslag
Regeringen  föreslår för  programmets
fortsatta genomförande ett ramanslag för
bidrag  till forskning om  el-  och
hybridfordon på 20 miljoner kronor.
7.3.2 Motionsförslag
I motion T220 (mp) föreslås att anslaget
höjs med 10 miljoner kronor jämfört med
regeringens förslag. Enligt motionärerna
krävs    en   omställning    av
transportsystemen.  Därför  är  det
olämpligt  att spara på forskningen.
Visserligen  är  det  naturligt  att
näringen själv bekostar forskning som
den  har nytta av i framtiden. Men
besparingen på forskningsområdet  bör
vara något mindre än vad regeringen
föreslår.

7.4 Anslaget Statens institut för
kommunikationsanalys
Statens      institut      för
kommunikationsanalys (SIKA) samlar in,
sammanställer, utvecklar, analyserar och
sprider  sådant  planerings-   och
beslutsunderlag som behövs  för  att
uppfylla de mål som statsmakterna har
lagt  fast för kommunikationssektorns
utveckling. SIKA skall särskilt verka
för en samordning av underlaget för
kommunikationsplaneringen  och   den
statliga    investeringsplaneringen.
Institutet skall också bidra till att
samhällets  behov  av  grundläggande
statistik  om  kommunikationerna  och
kommunikationsinfrastrukturen
tillgodoses.
Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag för
SIKA på 31,5 miljoner kronor.

7.5 Anslaget Bidrag till Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut
7.5.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag för
Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut  (SMHI) på  120,3  miljoner
kronor. Enligt budgetpropositionen visar
en jämförelse mellan budget och utfall
budgetåret 1994/95 ett anslagssparande
på drygt 6 miljoner kronor. Det totala
anslagssparandet vid budgetårets slut
var 25,3 miljoner kronor. Dessa medel
används  till  ett  antal  större
rationaliserings- och utvecklingsprojekt
som beräknas vara slutförda under år
1997. Prognosen för anslagsbelastningen
under innevarande budgetår visar att
omkring  hälften  av anslagssparandet
förbrukas detta år. Vidare framgår av
budgetpropositionen  att  regeringen
föreslår att 4,5 miljoner kronor förs
över från detta anslag till anslaget E 6
EUMETSAT, WMO och ECMWF.
7.5.2 Motionsförslag
I motion T222 (m) hänvisar motionärerna
till  beräkningar utförda  av  SMHI-
utredningen och redovisade i betänkandet
SMHI:s verksamhetsform ? (SOU 1995:99).
Enligt dessa beräkningar väntas SMHI:s
intäkter öka med 15-20 miljoner kronor
fram  till sekelskiftet. Motionärerna
anser det viktigt att SMHI:s verksamhet
bedrivs  i mer affärsmässiga former.
Därför bör anslaget minska mer än vad
regeringen föreslår, till 100 miljoner
kronor.
7.6 Anslaget EUMETSAT, WMO och ECMWF
Anslaget bekostar medlemsavgifter till
de  internationella  organisationerna
EUMETSAT, WMO och ECMWF, i vilka SMHI
representerar Sverige.
Regeringens förslag
Regeringen föreslår ett ramanslag för
EUMETSAT, WMO och ECMWF på 65,6 miljoner
kronor. Kostnaden för EUMETSAT beräknas
uppgå till 70 miljoner kronor.  Mot
bakgrund av att en reservation på 16,4
miljoner  kronor  förs  över  från
innevarande budgetår anser regeringen
att 53,6 miljoner kronor bör anslås för
EUMETSAT:s räkning. I enlighet med den
beräknade kostnaden för medlemsavgifter
till WMO och ECMWF anser regeringen att
12 miljoner kronor bör anslås för dessa
ändamål.  Av detta belopp  har  4,5
miljoner kronor förts över från SMHI:s
myndighetsanslag.  Vidare   hänvisar
regeringen  till  en  överenskommelse
mellan SMHI och Försvarsmakten enligt
vilken Försvarsmakten skall bidra med en
viss     del    av    SMHI:s
infrastrukturkostnader,  vari  ingår
medlemsavgifter    till    nämnda
internationella     organisationer.
Regeringen föreslår att SMHI fr.o.m. år
1997 bekostar medlemsavgifterna i deras
helhet. Regeringen anser därför att 5,5
miljoner kronor bör föras över från
utgiftsområde 6 Totalförsvar, anslaget A
1 Försvarsmakten, till anslaget E 6.
8 Utskottets ställningstagande till
anslagsfrågorna
8.1 Inledning
Riksdagen beslutade den 22 november 1996
att fastställa ramen för utgiftsområde
22 Kommunikationer till 25,1 miljarder
kronor  i  enlighet med  regeringens
förslag (prop. 1996/97:1, bet. FiU1,
rskr. 53). De övriga partiernas förslag,
vilka samtliga innebar en mindre ram,
avslogs följaktligen.
I avsnitten 1-7 ovan redovisas samtliga
i   budgetpropositionen   föreslagna
medelsanvisningar för budgetåret 1997
inom utgiftsområdet. Vidare redovisas i
dessa  avsnitt de olika  motionernas
förslag till medelsanvisningar för samma
år. I detta avsnitt behandlar utskottet
samtliga dessa förslag. Utskottets och
reservationernas   förslag    till
medelsanvisningar redovisas i bilaga 1.
8.2 Utgångspunkter för utskottets
ställningstagande
Goda miljöanpassade kommunikationer och
en  utvecklad  infrastruktur  är  en
förutsättning för ekonomisk tillväxt,
ökad  sysselsättning  och  bibehållen
välfärd  i  landets  olika  delar.
Utvecklingen i Europa, Sveriges stora
utrikeshandel och medlemskapet i  EU
ställer   också  krav  på   goda
kommunikationer över gränserna. Det är
viktigt  att  värna om  rikstäckande
kommunikationssy-stem    som    är
tillgängliga för alla. Detta  gäller
såväl     transporter      som
telekommunikationer   och    post.
Telekommunikationer är  av  avgörande
betydelse för möjligheterna att utveckla
den sysselsättningspotential som finns i
det moderna informationssamhället.  I
arbetet med omställningen av Sverige
till ett hållbart samhälle är det av
yttersta  vikt  att transportsystemet
miljöanpassas. Det är också viktigt att
arbetet med att minska trafikolyckorna
drivs vidare på ett kraftfullt  och
effektivt sätt.
Under senare år har stora satsningar
beslutats och genomförts när det gäller
utbyggnaden  av  infrastrukturen.  En
fortsatt  utveckling och  förbättring
krävs för att de trafikpolitiska målen
om samhällets utveckling, välfärd och
näringslivets utveckling skall  kunna
uppnås. Som ett led i saneringen av
statens  finanser  bör  dock  vissa
neddragningar göras de kommande åren.
Det innebär att den av riksdag och
regering  beslutade,  men  ännu  ej
genomförda,    utbyggnaden    bör
senareläggas.  Samtidigt  kräver  den
utbyggnad som redan skett  en  ökad
satsning på drift och underhåll  av
befintliga anläggningar.
Utskottet vill i detta sammanhang
erinra om att regeringen avser  att
förelägga riksdagen ett förslag till
långsiktig    infrastrukturplanering,
främst avseende vägar och järnvägar, för
perioden 1998-2007. Ett förslag till
nationell kommunikationsplan baserad på
en  helhetssyn  på  transportsystemet
kommer     att    ingå     i
Kommunikationskommitténs slutbetänkande
som skall lämnas till regeringen senast
den 1 mars 1997. Betänkandet kommer att
utgöra underlag för ett samlat förslag
från  regeringen våren 1998 om  den
framtida kommunikationspolitiken.
Det anförda har varit utgångspunkten
för   regeringens  och  utskottets
ställningstaganden såväl till ramen för
utgiftsområdet som till de förslag till
medelsanvisningar som redovisas i det
följande.
8.3 Infrastruktur
Under denna rubrik behandlar utskottet
främst anslagen för investeringar i och
drift  och  underhåll av vägar  och
järnvägar. Dessa anslag omfattar  ca
90  % av de totala utgifterna inom
utgiftsområdet.
Som  framgår  av  den  tidigare
redovisningen föreslår regeringen att
riksdagen för nästa budgetår anvisar 4,3
miljarder kronor för byggande av vägar
och  5,7  miljarder  kronor  för
nyinvesteringar   i   stomjärnvägar.
Moderaterna,  Folkpartiet liberalerna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna
föreslår  kraftiga  neddragningar  av
anslaget för byggande av vägar jämfört
med regeringens förslag. Moderaterna och
Folkpartiet föreslår också att anslaget
för  nyinvesteringar i  stomjärnvägar
skall  minskas.  Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet  anser  däremot   att
regeringen har föreslagit för små anslag
till järnvägsbyggande.
Regeringen  föreslår  vidare  att
riksdagen anvisar 6,0 miljarder kronor
för drift och underhåll av statliga
vägar och 3,0 miljarder kronor för drift
och  vidmakthållande  av  statliga
järnvägar.  Moderaterna  vill  minska
anslagen för underhåll av både vägar och
järnvägar, Vänsterpartiet vill göra en
kraftig neddragning av vägunderhållet,
medan Miljöpartiet vill öka underhållet
av järnvägarna jämfört med regeringens
förslag.
Regeringens förslag till anslag för
investeringar i vägar och  järnvägar
innebär vissa neddragningar av anslagen
jämfört med tidigare beslut. Innebörden
av  förslagen  är att arbetet  inom
vägsektorn kommer att inriktas på att
färdigställa pågående projekt och  i
möjligaste mån omfördela medel  från
investeringar till drift och underhåll.
Inom  järnvägsområdet gäller att  de
långsiktiga  investeringsplaner  som
tidigare fastställts skall fullföljas
och  att  underhållsinsatserna  skall
hållas på en oförändrad nivå. Förslagen
i budgetpropositionen innebär således
att det inte skapas något utrymme för
nya satsningar på vägar eller järnvägar.
Nedskärningar av investeringarna utöver
regeringens förslag betyder att pågående
projekt inte kan fullföljas inom rimlig
tid, något som enligt utskottes mening
leder  till  misshushållning   med
samhällets  resurser.  Vinsterna  av
samhällsbyggandet  uppkommer  ju  i
huvudsak först då de olika väg- och
järnvägssträckorna  är  färdigbyggda.
Eftersom anslagen till underhåll av både
vägar och järnvägar redan ligger på en
låg   nivå,   innebär  ytterligare
neddragningar  av  underhållet  att
befintliga anläggningar förfaller. Det
har tidigare funnits en bred samsyn i
riksdagen  om det angelägna  i  att
förstärka     underhållsinsatserna.
Satsningar  på  järnvägsinvesteringar
utöver  regeringens  förslag,  som
Vänsterpartiet   och   Miljöpartiet
föreslår, anser utskottet inte nu vara
möjliga av statsfinansiella skäl.
Utskottet tillstyrker också regeringens
förslag att riksdagen för nästa budgetår
under   anslaget   Byggande   av
länstrafikanläggningar  anvisar  1,2
miljarder  kronor. Därmed  möjliggörs
angelägna satsningar i det regionala
trafiksystemet  i   enlighet   med
fastställda länstrafikanläggningsplaner.
Utskottet  motsätter sig följaktligen
såväl den av Moderaterna och Folkpartiet
föreslagna minskningen av anslaget med
100 respektive 150 miljoner kronor som
den av Miljöpartiet föreslagna ökningen
av anslaget med 600 miljoner kronor.
Utskottet hälsar med tillfredsställelse
att regeringen föreslagit en kraftig
ökning av anslaget Bidrag till drift
och byggande av enskilda vägar. Därmed
skapas  goda  möjligheter  att  även
fortsättningsvis hålla enskilda vägar
öppna för allmän trafik. Utskottet anser
inte  att  det nu är  möjligt  att
ytterligare  öka  anslaget,  vilket
Miljöpartiet föreslår.
Sammanfattningsvis ställer sig utskottet
bakom samtliga regeringens förslag till
medelsanvisningar för nästa budgetår som
redovisas under avsnittet Infrastruktur
i budgetpropositionen.
8.4 Sjö- och luftfart
8.4.1 Sjöfart
Utskottet   behandlar  inledningsvis
anslaget  Bidrag  till  sjöfarten.
Regeringen föreslår att riksdagen under
detta anslag anvisar 400 miljoner kronor
för  nästa budgetår. Moderaterna och
Folkpartiet  anser att anslaget  bör
reduceras  med  100  respektive  200
miljoner  kronor. Utskottet behandlar
dessa frågor ingående i avsnittet 13
Sjöfartspolitik. Med hänvisning till vad
som  där anförs anser utskottet att
riksdagen bör godta regeringens förslag
till medelsanvisning. Därmed ställer sig
utskottet  också bakom  förslaget  i
budgetpropositionen, i den del som avser
år 1997, att riksdagen bör godkänna att
inriktningen bör vara att det nuvarande
bidraget till den svenska handelsflottan
skall bibehållas under åren 1997-2001.
När det gäller övriga sjöfartsanslag
föreligger bara ett motionsyrkande. Det
är Vänsterpartiet som anser att anslaget
Ersättning för fritidsbåtsändamål bör
reduceras med 22 miljoner kronor. Enligt
Vänsterpartiet finns det ingen anledning
att  fortsättningsvis med skattemedel
bidra till användningen av fritidsbåtar.
Utskottet delar för sin del regeringens
uppfattning att riksdagen bör anvisa 44
miljoner kronor, vilket innebär  ett
oförändrat  anslag. Som  framgår  av
propositionen pågår en utredning  om
fritidsbåtstrafikens   kostnadsansvar.
Utskottet tillstyrker även regeringens
övriga förslag till medelsanvisningar
under   avsnittet   Sjöfart   i
budgetpropositionen.
8.4.2 Luftfart
Under avsnittet Luftfart finns ett enda
anslag,  nämligen  Driftbidrag  till
kommunala  flygplatser i  skogslänen.
Regeringen, som föreslår att riksdagen
anvisar  15,2  miljoner  kronor  för
budgetåret 1997, anser att det saknas
övertygande skäl att ompröva anslagets
omfattning i avvaktan på överväganden
bl.a.   i   den   trafikpolitiska
propositionen år 1998. Vänsterpartiet
och  Kristdemokraterna framhåller att
anslaget  bör höjas med 15 miljoner
kronor nästa budgetår.
Utskottet ansluter sig för sin del till
regeringens uppfattning att det inte nu
är  lämpligt  att  höja  anslaget.
Regeringens ställningstaganden i  den
trafikpolitiska  propositionen   bör
avvaktas.
8.5 Post- och telekommunikation
Regeringen föreslår att riksdagen för
nästa budgetår anvisar 161,3 miljoner
kronor  till  anslaget  Post-  och
telestyrelsen, 157,5 miljoner  kronor
till   Upphandling  av   särskilda
samhällsåtaganden  och  200  miljoner
kronor till Ersättning till Posten AB
för  rikstäckande  betalnings-  och
kassaservice.
Miljöpartiet de gröna anser att, i
förhållande till regeringens förslag,
anslaget till Post- och telestyrelsen
bör  minskas med 10 miljoner kronor
eftersom ytterligare rationaliseringar
kan göras. Detta parti anser vidare att
anslaget  Upphandling  av  särskilda
samhällsåtaganden  bör  ökas  med  5
miljoner     kronor     eftersom
funktionshindrades   tillgång   till
effektiva  telekommunikationer   och
postservice  måste vara mycket  god.
Enligt Moderaterna bör ingen ersättning
utgå  till  Posten för  rikstäckande
betalnings- och kassaservice intill dess
att Posten kunnat belägga behovet av
stöd.
Post-  och telestyrelsen  (PTS)  är
central förvaltningsmyndighet för frågor
om post-, tele- och radiokommunikation.
PTS ansvarar bl.a. för att det finns väl
fungerande telekommunikationssystem samt
fungerande post- och kassaservice i hela
landet. Verksamheten finansieras i det
närmaste  helt  med  avgifter  som
inlevereras på särskild inkomsttitel.
Utskottet anser att de av regeringen
föreslagna  medelsanvisningarna  till
anslagen Post- och telestyrelsen och
Upphandling     av     särskilda
samhällsåtaganden är väl avvägda. Goda
förutsättningar skapas därmed för att
trygga  funktionshindrades  behov  av
effektiva  telekommunikationer   och
postservice. PTS bör som  regeringen
framhåller  fritt kunna avgöra  inom
vilket område det senare anslaget skall
användas.  Därmed ökar flexibiliteten
vilket torde leda till att medlen kan
användas på ett effektivare sätt.
Riksdagen antog nyligen en ny postlag
(prop. 1996/97:218, bet. TU6,  rskr.
34-35). I det sammanhanget gav riksdagen
som sin mening regeringen till känna att
den borde överväga frågan om huruvida
åtgärder behöver vidtas för att skapa
garantier  för  att  målet  med  en
rikstäckande postservice till rimliga
priser skall kunna uppfyllas. Regeringen
skall  enligt  riksdagens  uttalande
snarast återkomma till riksdagen med en
redovisning  av resultatet  av  sina
överväganden. Riksdagens beslut innebär
vidare att det nuvarande avtalet mellan
staten  och  Posten om  rikstäckande
betalnings- och kassaservice förlängs
ett  år.  Det  betyder  att  samma
ersättning, 200 miljoner kronor, bör
lämnas även för år 1997. Utskottet anser
att  det  vore mycket olämpligt  om
riksdagen, i avvaktan på den begärda
redovisningen,  inte skulle  utbetala
någon  ersättning  till  Posten  för
rikstäckande    betalnings-    och
kassaservice. Om Moderaternas förslag
genomförs  hotas  möjligheterna  att
upprätthålla  denna service  i  hela
landet.
Utskottet ställer sig bakom samtliga
regeringens     förslag     till
medelsanvisningar för nästa  budgetår
under   avsnittet   Post-   och
telekommunikation i budgetpropositionen.
8.6 Statens järnvägar, kollektivtrafik
och samhällsköpta tjänster m.m.
För   att   förbättra   järnvägens
konkurrenskraft föreslår Vänsterpartiet
att ban-avgifterna reduceras med 345
miljoner  kronor  och  att  SJ:s
persontrafik ges ett prisstöd på 100
miljoner kronor.
Av  budgetpropositionen  framgår  att
regeringen  avser  att  se  över
banavgifterna inför den trafikpolitiska
proposition som kommer att framläggas år
1998. Utskottet, som förutsätter att
regeringen i denna proposition kommer
att göra en bedömning av järnvägens
konkurrenskraft, är inte berett  att
tillstyrka de förslag som framförs i
vänstermotionen.
Riksdagen godkände i december 1995 en
uppgörelse mellan staten och SJ om köp
av persontrafik på järnväg för perioden
1996-06-10-1997-12-31. Den trafik som
upphandlas finns redovisad i utskottets
betänkande  1995/96:TU6.  Regeringen
föreslår att riksdagen under anslaget
Köp av interregional persontrafik på
järnväg anvisar 413 miljoner kronor för
budgetåret 1997 för att finansiera bl.a.
denna trafik. Moderaterna anser att köp
av  olönsam järnvägstrafik inte  kan
motiveras så länge inga andra lösningar
tillåts eller prövas. De framhåller att
en    konkurrensutsättning    av
persontrafiken på järnväg mycket väl kan
visa  sig  leda  till  att  nya
trafikutövare, som kan köra nu olönsamma
sträckor,  etablerar  sig.  Enligt
Moderaterna bör anslaget reduceras med
100  miljoner  kronor  jämfört  med
regeringens   förslag.  Miljöpartiet
föreslår att regeringens förslag till
medelsanvisning höjs med 147 miljoner
kronor, vilket skulle göra det möjligt
att upphandla nattågstrafik mellan Mitt-
sverige och västkusten. I motion T533
(mp) föreslås att anslaget höjs med 5
miljoner kronor för att göra det möjligt
att återinföra nattåg längs Norrlands-
kusten via Sundsvall.
Utskottet  anser att  det  tidigare
riksdagsbeslutet  om  upphandling  av
olönsam järnvägstrafik t.o.m. utgången
av år 1997 bör följas och tillstyrker
följaktligen  den  av   regeringen
föreslagna medelsanvisningen. Utskottet
ställer  sig också bakom regeringens
övriga förslag om anslag för  nästa
budgetår  under  avsnittet  Statens
järnvägar,   kollektivtrafik   och
samhällsköpta  tjänster   m.m.   i
budgetpropositionen.
8.7 Kommunikationsforskning och
meteorologi
Statens       väg-       och
transportforskningsinstitut (VTI) är ett
nationellt  transportforskningsinstitut
som  utför  kvalificerad  tillämpad
forskning och utveckling åt myndigheter
och andra uppdragsgivare. Regeringen har
ställt krav på att 70 % av de totala
intäkterna skall vara uppdragsintäkter.
De beräknas under år 1997 uppgå till 100
miljoner  kronor.  Utskottet  delar
regeringens bedömning att riksdagen bör
anvisa  32,2  miljoner  kronor  för
budgetåret 1997 under anslaget Statens
väg- och transportforskningsinstitut.
Kommunikationsforskningsberedningen
(KFB) har till uppgift att planera,
initiera,   stödja  och   samordna
övergripande   kommunikationspolitiskt
motiverad  forskning, utveckling  och
demonstrationsverksamhet.  Beredningen
skall också svara för information och
dokumentation  inom forskningsområdet.
Regeringen föreslår en medelsanvisning
till  KFB på 150,8 miljoner kronor.
Kristdemokraterna framhåller att  det
pågående     biomedels-     och
elhybridprogrammet kommer att avslutas
år 1997. De anser att 135 miljoner
kronor bör anvisas till KFB för att
starta ett nytt projekt inom  detta
område.   Utskottet,   som   av
statsfinansiella skäl inte kan ställa
sig bakom Kristdemokraternas förslag,
har inget att erinra mot vad regeringen
anfört.
I enlighet med tidigare riksdagsbeslut
föreslår  regeringen  att  riksdagen
anvisar  20  miljoner  kronor  nästa
budgetår  till anslaget Bidrag  till
forskning  om  el- och hybridfordon.
Miljöpartiet anser att anslaget  bör
höjas med 10 miljoner kronor. Utskottet
delar för sin del regeringens bedömning
att det tidigare riksdagsbeslutet, som
innebar  att KFB skulle  driva  ett
fyraårigt forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsprogram      rörande
användningen av el- och hybridfordon bör
följas.
Anslaget   Bidrag  till  Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut
används bl.a. till uppgifter som är
nödvändiga för att tillgodose samhällets
allmänna behov av prognoser, varningar
och beredskap. Övrig verksamhet, som
svarar för ca 55 % av SMHI:s intäkter,
finansieras med avgifter.  Regeringen
föreslår en medelsanvisning på 120,3
miljoner kronor för nästa budgetår. Med
hänvisning till att SMHI kan bedriva sin
verksamhet i mer affärsmässiga former
anser  Moderaterna att anslaget  kan
minskas  med  20  miljoner  kronor.
Utskottet delar för sin del regeringens
bedömning.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
samtliga förslag till medelsanvisningar
för  nästa  budgetår under avsnittet
Kommunikationsforskning och meteorologi
i budgetpropositionen.
8.8 Anslag för budgetåren 1998 och 1999
I motion T220 (mp) yrkande 2 begärs att
riksdagen godtar en beräknad fördelning
på anslag inom utgiftsområde 22 för åren
1998 och 1999. Utskottet - som delvis
behandlar detta yrkande i avsnitten 9,
11 och 15 - finner ingen anledning att
nu gå in på en detaljerad bedömning av
enskilda anslag för dessa år. Motionen
avstyrks därför i denna del.

8.9 Sammanfattning av utskottets
ställningstagande
Av utskottets ställningstaganden ovan
följer att utskottet anser att riksdagen
för budgetåret 1997 bör anvisa anslag
under utgiftsområde 22 Kommunikationer i
enlighet  med  regeringens  förslag.
Utskottets     förslag     till
medelsanvisningar finns  redovisat  i
bilaga 1. Motionerna T213 (kd) yrkande
26, T214 (fp) yrkande 23, T220 (mp)
yrkandena 1 och 2 i denna del, T222 (m)
yrkandena 1-11, T225 (v) yrkande 15,
T533  (mp), T707 (v) och A428 (kd)
yrkande 9 avstyrks följaktligen.
Övriga frågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer
9 Vägverket
Avsnittets innehåll
I  detta avsnitt behandlar utskottet
följande  förslag avseende  Vägverket
enligt  yrkandena 1-5 i  regeringens
hemställan.  Riksdagen  bör  enligt
regeringen
dels godkänna att Vägverket får överföra
medel   från  anslagen  Vägverket:
Administrationskostnader och Vägverket:
Kostnader för registerverksamhet till
anslaget Drift och underhåll av statliga
vägar,
dels godkänna att en låneram om totalt
800 000 000 kr får användas såväl för
inköp  av  omsättningstillgångar  och
anläggningstillgångar som för broar som
ersätter färjor,
dels godkänna att Vägverket får belasta
anslaget Byggande av vägar med kostnader
för ränta och amortering av upptagna lån
för    väg   E   6,    delen
Stenungsund-Ljungskile,
dels godkänna att planeringsramen för
Byggande av vägar är 3 785 000 000 kr
för år 1998 och 3 676 000 000 kr för år
1999,
dels godkänna att planeringsramen för
Byggande av länstrafikanläggningar är 1
233 000 000 kr för år 1998 och 1 293 000
000 kr för år 1999.
Vidare behandlar utskottet  motionerna
T220 (mp) yrkandena 2 (delvis), 4-6 och
10 samt A428 (kd) yrkande 8.
9.1 Planeringsramar
Regeringen föreslår mot bakgrund av de
besparingar inom utgiftsområde 22 som
riksdagen fastställt år 1995 och i våras
att  riksdagen  godkänner  dels  att
planeringsramen för Byggande av vägar
skall vara 3 785 miljoner kronor för år
1998 och 3 676 miljoner kronor för år
1999,  dels att planeringsramen  för
Byggande av länstrafikanläggningar skall
vara 1 233 miljoner kronor för år 1998
och 1 293 miljoner kronor för år 1999.
I motion T220 (mp) yrkande 2 föreslås
dels att planeringsramen för Byggande av
vägar skall vara 2 185 miljoner kronor
mindre för år 1998 och 1 896 miljoner
kronor  mindre för år 1999 än  vad
regeringen  föreslår,   dels   att
planeringsramen  för  Byggande  av
länstrafikanläggningar skall vara 700
miljoner kronor större för år 1998 och
800 miljoner kronor större för år 1999
än vad regeringen föreslår.
Utskottet  finner de  av  regeringen
föreslagna planeringsramarna väl avvägda
och tillstyrker därför att riksdagen
godkänner dem. Härav följer att motion
T220 (mp) yrkande 2 i motsvarande del
avstyrks.
9.2 Överföring av medel från vissa
anslag till driftanslaget
Regeringen föreslår att Vägverket, då
besparingar görs i dess administration,
bör få överföra medel från det för
administration avsedda anslaget  till
anslaget Drift och underhåll av statliga
vägar. Syftet med en sådan överföring är
att möjliggöra ökade underhållsinsatser
på det statliga vägnätet. Överföring
till sistnämnda anslag i samma syfte bör
också - föreslår regeringen - kunna ske
från anslaget för registerverksamhet, då
besparingar görs i den verksamheten.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag.
9.3 Låneram för vissa investeringar
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner   att  en  låneram   i
Riksgäldskontoret om totalt 800 000 000
kr får användas av Vägverket för inköp
av  såväl  omsättningstillgångar  och
anläggningstillgångar som för broar som
ersätter färjor.
Av propositionen framgår att Vägverket
hemställt  om en minskad låneram  i
jämförelse med innevarande budgetår, då
den  omfattar  2  miljarder  kronor.
Omsättnings- och anläggningstillgångarna
utnyttjas  huvudsakligen i Vägverkets
egen   produktionsverksamhet.  Genom
rationaliseringar har kapitalbindningen
i  verket  kunnat minskas till  265
miljoner  kronor. Planerade  broinve-
steringar med lån har inte realiserats
på ett sätt som antogs för ett par år
sedan. För närvarande uppgår lån för
färjor som ersätter broar till ca 90
miljoner kronor. Vid utgången av år 1997
beräknas lån för detta ändamål uppgå
till ca 130 miljoner kronor. Något behov
för Vägverket att disponera en låneram
på  2 miljarder kronor kan således inte
förutses,   framhåller   regeringen.
Vägverket anser dock att en lånereserv
på  omkring 400 miljoner kronor bör
finnas för eventuella broprojekt.
I  motion  T220 (mp) yrkandena  4-6
framhåller motionärerna att de finner
ändamålsbestämningen     eventuella
broprojekt  mycket otillfredsställande.
Motionärerna betonar att låneramar inte
bör beviljas för projekt som ännu inte
har  beslutats. Motionärerna är också
missnöjda med regeringens formulering:
 Planerade broinvesteringar med lån har
inte realiserats på ett sätt som antogs
för ett par år sedan.  I stället för
att redovisa vilka broprojekt det är
fråga om - framhåller motionärerna -
vill regeringen vidga låneramen för att
skapa utrymme för ytterligare projekt.
Lånekostnader av aktuellt slag  bör,
betonas det i motionen, alltid räknas in
i  ordinarie projektbudget. Vägverket
bör, sedan bättre information lämnats,
beviljas en låneram som begränsar sig
till lånekostnaden för redan upptagna
lån.  Regeringen bör återkomma  till
riksdagen - avslutar motionärerna sin
framställning - med en budgetuppföljning
för berörda projekt.
Utskottet erinrar om att riksdagen år
1981  bemyndigade regeringen att  ge
Vägverket rätt att använda driftmedel
för att ersätta färjor med broar (prop.
1980/81:100 bil. 9, bet. TU16 och TU26,
rskr. 227). I beslutet framhölls att den
genomsnittliga återbetalningstiden för
en  broinvestering är så  kort  som
11-12  år.  I  flera fall  kan  en
broinvestering - hette det vidare i
beslutet - återbetalas på 5-7 år genom
uteblivna    driftkostnader    för
färjeförbindelsen.  Vägverket  borde
därför upprätta ett program för byggande
av broar som ersätter färjleder. Vidare
skulle  enligt  beslutet  Vägverkets
planering inriktas så att sådana broar
skulle  kunna byggas vid uppkommande
sysselsättningsbehov  med  medel  som
anvisades för beredskapsarbeten eller
sådana    medel    för    andra
sysselsättningsskapande  åtgärder  som
stod till regeringens förfogande.
År 1988 beslutade riksdagen om en ändring
av 29 § väglagen (1971:948) som innebär
att regeringen får bestämma att avgift
får tas ut för begagnande av väg som har
börjat byggas efter den 1 juli 1988
(prop. 1987/88:50 bil. 1, bet. TU20,
rskr. 297).
För  att underlätta tillkomsten  av
avgiftsfinansierade  vägprojekt  gavs
Vägverket år 1990 rätt att ta upp lån i
Riksgäldskontoret eller ställa borgen
för delägda bolag (prop. 1989/90:88 bil.
2, bet. TU27, rskr. 325). Objekt, vars
byggkostnad understiger 100  miljoner
kronor,  skall  enligt  beslutet  få
finansieras   genom   kredit   i
Riksgäldskontoret. Låneramen får uppgå
till högst 500 miljoner kronor. Objekt,
vars byggkostnad överstiger 100 miljoner
kronor, skall i varje särskilt fall
underställas riksdagens  prövning.  I
fråga  om  objekt, vars  byggkostnad
överstiger 30 miljoner kronor, men inte
100  miljoner kronor, har regeringen
beslutanderätten. Denna får delegeras
till  Vägverket  för  objekt,  vars
byggkostnad  understiger 30  miljoner
kronor.
År 1991 gavs Vägverket rätt att ta upp
lån i Riksgäldskontoret även för vissa
investeringar som inte skall finansieras
med avgifter (prop. 1990/91: 100 bil. 8,
bet. TU26, rskr. 326). De investeringar
det gäller enligt detta riksdagsbeslut
är  ersättande av färjor med broar.
Räntor på och amorteringar av medel som
Vägverket lånar för sådana investeringar
skall  återbetalas  med  inbesparade
driftmedel. En låneram på tills vidare
200 miljoner kronor fastställdes för
investeringarna i fråga.
I december år 1994 beslutade riksdagen
att   till   Sysselsättningsskapande
åtgärder              inom
Kommunikationsdepartementets
verksamhetsområde på tilläggsbudget till
statsbudgeten för budgetåret  1994/95
under sjätte huvudtiteln anvisa  ett
reservationsanslag på 2 miljarder kronor
(prop. 1994/95:25, bet. FiU1,  rskr.
145-146). Av trafikutskottets yttrande
1994/95:TU2y till finansutskottet över
nämnda proposition framgår att av det 2
miljarder kronor stora beloppet skulle
125 miljoner kronor avsättas för en bro
över Vallsundet i Storsjön i Jämtland.
År 1995 fastställdes en låneram om totalt
2 miljarder kronor såväl för inköp av
omsättningstillgångar        och
anläggningstillgångar som för broar som
ersätter färjor (prop. 1994/95:100 bil.
7, bet. TU18, rskr. 293). I beslutet
angavs inte hur stor del av ramen som
omfattade broar som ersätter färjor.
Enligt vad utskottet erfarit  bidrog
den   nämnda   avsättningen   för
Vallsundsbron i betydande utsträckning
till   att   planerna   på   en
avgiftsfinansiering  av  bron  kunde
överges. Utskottet har vidare erfarit
att två broar som ersätter färjor avses
börja byggas under år 1997. Den ena är
en bro över Väddö kanal vid Trästa till
en  beräknad kostnad av 50 miljoner
kronor. Den kommer att finansieras med
LTA-medel och lån. Lånet kommer att
amorteras  dels  med  medel  från
driftanslaget  som  frigjorts  när
färjedriften upphört, dels med intäkter
från            broavgifter.
Avgiftsadministrationen  kommer  att
ombesörjas  av  ett  aktiebolag  med
Vägverket och lokala intressenter som
aktieägare. Den andra bron kommer att
byggas över Svartnorasundet, i närheten
av  Vedabrons norra fäste, till  en
beräknad kostnad av 55 miljoner kronor.
Den kommer att finansieras med lån som
amorteras med medel från driftanslaget
som frigjorts när färjedriften upphört.
Utskottet är inte för sin del berett
att föreslå en omprövning av de ovan
nämnda riksdagsbesluten som innebär rätt
för  Vägverket  att  avgifts-  och
lånefinansiera vägprojekt,  respektive
lånefinansiera  broar  som  ersätter
färjor, i enlighet med de riktlinjer och
begränsningar som anges i besluten. Den
av regeringen föreslagna låneramen  -
både som helhet och i den del som avser
broar  som ersätter färjor -  anser
utskottet vara väl avvägd. Härav följer
att  regeringens förslag  tillstyrks,
medan motion T220 (mp) yrkandena 4-6
avstyrks.
9.4 Utbyggnaden av E 6 till motorväg
på delen Stenung-
sund-Ljungskile
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att riksdagen godkänner  att
Vägverket får belasta anslaget Byggande
av vägar med kostnader för ränta och
amortering av upptagna lån för väg E 6,
delen Stenungsund-Ljungskile.
9.5 LTA-anslagets inriktning och mål
I motion T220 (mp) yrkande 10 föreslås
att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om LTA-anslagets inriktning och
mål. (LTA är en förkortning av ordet
länstrafikanläggningar).  Motionärerna
framhåller  att  lokalt  förankrade
investeringar inom kollektivtrafik och
för  ökad  säkerhet för  gång-  och
cykeltrafikanter kan göras inom detta
anslag. Antalet cyklister i samhället
skulle  med  stor  sannolikhet  vara
betydligt större än i dag,  betonar
motionärerna, om cyklandet var säkrare.
Omfattande   inve-   steringar   i
cyklisternas säkerhet bör därför göras.
Vidare bör inriktningen på anslaget vara
sådan att s.k. rena trafikslag  med
minsta  möjliga miljöpåverkan gynnas.
Länsjärnvägar är i relativt dåligt skick
runt om i landet och behöver upprustas.
Detsamma  gäller  vissa  eftersatta
länsvägar, dock inte främst av miljöskäl
utan av säkerhetsskäl. Investeringar i
regional spårtrafik med moderna vagnar
är också angelägna.
Utskottet  erinrar om att LTA-anslaget
tidigare upptog ett statsbidrag till
kommunerna för byggande av cykelleder.
Riksdagen beslutade emellertid år 1992
att bidraget skulle upphöra per den 1
januari 1993 och inordnas i ett nytt
generellt   bidragssystem   (prop.
1991/92:150, bet. FiU29, rskr. 345).
Utskottet är inte nu berett att förorda
en omprövning av detta beslut.
LTA-anslagets ändamål har  genom
riksdagsbeslut, främst år 1988 och 1993,
bestämts  till  att  omfatta  bl.a.
länsvägar,    länsjärnvägar    och
spåranläggningar för regional kollektiv
persontrafik. Nu gällande flerårsplaner
för      investeringar      i
länstrafikanläggningar omfattar därför
bl.a. de nämnda ändamålen, men inte gång-
och cykelvägar. Regeringen väntas inom
kort förelägga riksdagen förslag till
riktlinjer för investeringar i trafikens
infrastruktur under åren 1998-2007. I
avvaktan på dessa förslag  och  med
hänvisning till vad utskottet i övrigt
nu anfört avstyrks motion T220 (mp)
yrkande 10.
9.6 Stabila spelregler för bidragen till
enskilda vägar
I  motion  A428 (kd) framhålls  att
Kristdemokraterna  inte  accepterade
regeringens neddragning förra året av
bidraget till enskilda vägar. Det är
därför bra - säger motionärerna - att
regeringen nu ändrar sig i denna fråga.
För framtiden bör dock slås fast att
långsiktiga spelregler bör finnas för
det finmaskiga vägnätet, där enskilda
vägar  är  en så viktig  del.  Vad
motionärerna sålunda anför bör - enligt
motionens yrkande 8 - riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
Även utskottet välkomnar regeringens
förslag att höja anslaget till drift och
byggande  av  enskilda vägar.  Något
riksdagens uttalande i frågan synes inte
erforderligt,  varför yrkandet  härom
avstyrks.
10 Storstadsöverenskommelserna
Avsnittets innehåll
I  detta avsnitt behandlar utskottet
regeringens förslag om en utvidgning av
de statliga garantierna för utbyggnad av
trafiksystemen  i  Stockholms-  och
Göteborgsområdena. Det gäller yrkandena
6 och 7 i regeringens hemställan enligt
vilken riksdagen föreslås
dels  bemyndiga regeringen att låta
Riksgäldskontoret teckna statlig borgen
dels för byggande av Södra länken, delen
Sickla  kanal-Värmdöleden,  inom  en
utvidgad ram om högst 1 050 miljoner
kronor i prisnivån januari 1992, dels
för   fortsatt   planerings-   och
förberedelsearbete och information inom
ramen för Dennisöverenskommelsen under
verksamhetsåret 1997 samt  mark-lösen
inom  en utvidgad ram om högst  88
miljoner kronor i prisnivån  januari
1992,
dels  bemyndiga regeringen att låta
Riksgäldskontoret teckna statlig borgen
om 2 300 miljoner kronor för utbyggnad
av Götaleden, väg E 6 förbi Gårda och
Åbromotet samt för fortsatt planerings-
och förberedelsearbete och information
under verksamhetsåret 1997 inom ramen
för Göteborgsöverenskommelsen, samt att
låta Riksgäldskontoret justera utställda
garantier för Göteborgsöverenskommelsen
med  tillkommande räntekostnader  för
upptagna lån samt beräknade behov av
justeringar  för  prisökningar   i
samhället.
Vidare behandlar utskottet sju motioner,
nämligen T208 (c) yrkandena 7-10, T212
(fp), T220 (mp) yrkandena 11-14,  T221
(c), A429 (fp) yrkande 7, A434 (v)
yrkande 13 och Jo737 (mp) yrkande 7 i
denna del.
10.1 Stockholm
10.1.1 Regeringens förslag
Regeringen     beskriver     i
budgetpropositionen   läget    för
Dennisöverenskommelsen,   dvs.   den
överenskommelse som träffades år 1991 om
trafiksystemets    utbyggnad    i
Stockholmsregionen.  Av  redogörelsen
framgår att regeringen under våren 1995
har  stoppat såväl utbetalningen  av
statsbidrag  till  Stockholms  läns
landsting som samtliga nystarter  av
planerade vägprojekt intill dess att det
förelåg förutsättningar för en hållbar
ekonomisk      modell      för
Dennisöverenskommelsen. Efter det att
erforderliga beslut fattats i Stockholms
kommun  under  hösten  1995  och
förutsättningarna för  uppförande  av
betalstationer i Nacka kommun klarats
ut, beslutade regeringen våren 1996 att
häva byggstoppet för nya vägprojekt samt
bemyndiga Vägverket att på nytt påbörja
utbetalningen av statsbidrag.
Av propositionen framgår att  de
kollektivtrafikinvesteringar     som
Storstockholms Lokaltrafik (SL) ansvarar
för i stort sett har genomförts som
planerats eller i en snabbare takt än
vad   överenskommelsen  förutsätter.
Utbyggnaden  av  snabbspårvägen  och
förlängningen av tunnelbanan är dock
försenade. För järnvägsområdet anges att
investeringen  i Nynäsbanan  i  allt
väsentligt är färdig. Utbyggnaden av
sträckan Kallhäll-Kungsängen har dock
försenats kraftigt och beräknas nu kunna
tas i drift i slutet av år 2000, vilket
är ca två år senare än vad som antogs i
Dennisöverenskommelsen. Utbyggnaden av
ett tredje spår vid Stockholm C är också
försenad och beräknas tidigast kunna
vara färdigställd år 2001. Beträffande
vägutbyggnader anges att delar på Yttre
tvärleden  har öppnats  för  trafik.
Utbyggnaden av Norra länken beräknas
påbörjas vid årsskiftet 1996/97 medan
Södra länken beräknas kunna börja byggas
under år 1997. Vidare redovisas att
planeringen   för   vägtullssystemet
fortgår. Regeringen har för avsikt att
redovisa  en  lag om vägtullar  för
riksdagen.  En  redogörelse  kommer
samtidigt  att  lämnas  över  det
finansiella     läget      för
Dennisöverenskommelsens vägdel.
Riksdagen har tidigare beslutat  om
statliga    lånegarantier    för
vägutbyggnaden på totalt 11 473 miljoner
kronor.  Inför byggstarten av  Södra
länken år 1997 anser regeringen att de
statliga lånegarantierna bör utvidgas
med 1 050 miljoner kronor och därmed
även omfatta den del av Södra länken som
skall  kopplas till Värmdöleden.  De
statliga lånegarantierna för fortsatt
planerings- och förberedelsearbete och
information  samt marklösen  föreslås
vidare utvidgas med 88 miljoner kronor.
Enligt regeringen bör Riksgäldskontoret
få justera utställda garantier, som är
angivna  i  1992 års prisnivå,  med
tillkommande räntekostnader för upptagna
lån  samt  med beräknade  behov  av
justeringar  för  prisökningar   i
samhället.
10.1.2 Motionsförslag
I motionerna om Dennisöverenskommelsens
genomförande riktas invändningar  mot
huvuddragen     i     projektet.
Överenskommelsen anses bl.a. främja en
ökad tillväxt av biltrafiken och därmed
motverka  en  miljöanpassad  trafik
utveckling.  I  flera av  motionerna
efterlyses vidare en omprövning  och
omförhandling där vägprojekten bryts ut
ur   överenskommelsen.  Följaktligen
avstyrks även regeringens förslag till
utvidgad garantiram.
Enligt motion T208 (c) innebär Öster-
och Västerleden oacceptabla ingrepp i
oersättlig miljö varför dessa projekt
inte bör byggas. Resurser bör i stället
satsas på bättre kollektivtrafik, bättre
infartsparkeringar och en miljömässig
styrning av trafiken. Enligt motionen
råder  det  stor  osäkerhet  runt
Dennispaketet med hänvisning till oklar
finansiering och pågående diskussioner
om   bl.a.  tredje  spåret  över
Riddarholmen.  Det  är  därför  inte
försvarbart  att bevilja  ytterligare
garantier    till   Dennislederna.
Motionärerna föreslår att ett moratorium
införs som utnyttjas för att ompröva
överenskommelsens innehåll. För att leda
arbetet  föreslås  att  en  statlig
förhandlingsman tillsätts. I avvaktan på
att en helhetslösning tas fram bör inga
ytterligare  beslut  tas.   Vidare
konstateras i motionen att Vägverket
numera  har  fått ansvar  för  hela
vägsektorn. Stora delar av Dennispaketet
har dock kommit till innan Vägverket
fick  detta helhetsansvar. Mot denna
bakgrund    begärs    att    en
sektorsansvarsanalys    görs    av
Dennisöverenskommelsen.
I motion T221 (c) konstateras att sedan
Dennisöverenskommelsen  ingicks  har
avgörande   förändringar  inträffat.
Betydande kostnadsökningar har inträffat
samtidigt som olika miljögranskningar
har  påvisat  stora  brister   i
beräkningsunderlaget   för   bl.a.
miljöeffekter och trafikflöden. Den höga
realräntan  gör också att projektets
ekonomi inte längre är hållbar. Flera
kommuner motsätter sig dessutom  att
Dennisöverenskommelsen genomförs som det
var tänkt år 1992. Enligt motionärerna
behövs i stället en balanserad utbyggnad
av trafikslagen. Detta betyder att flera
objekt  som ingår i överenskommelsen
måste förändras och ett antal objekt
utgå.  Mot  denna bakgrund  avstyrks
regeringens  förslag  till  utökade
statsgarantier.  Vidare  framhålls  i
motionen att 1996 års kontrollstation
bör genomföras som förutsatts. Det är
därvid     nödvändigt      att
Dennisöverenskommelsen omförhandlas så
att förutsättningar läggs fast för en ny
och  miljövänligare  trafikpolitik  i
Stockholmsregionen.
I  motion  T212  (fp)  anges  att
Dennisöverenskommelsen   bygger   på
inaktuella tankar och idéer från 1980-
talet.  Det  vore därför oförlåtligt
enligt motionären att satsa så stora
resurser som krävs för att genomföra
överenskommelsen utan att en  seriös
omprövning kommer till stånd. Mot denna
bakgrund  begärs  att  trafikexpertis
reviderar planerna. Revisionen bör utgå
från modern kunskap om teknik, säkerhet,
miljö      och      ekonomi.
Dennisöverenskommelsens omprövning kan
därmed  göras  på  samhällsekonomiska
grunder och med kravet att skapa ett
långsiktigt hållbart trafiksystem.
I motion A434 (v) framhålls att en
långsiktigt hållbar utveckling kräver
ett  miljöanpassat transportsystem  i
Stockholm. Det innebär att biltrafiken
måste minska med minst 15 % fram till år
2010. Därför behövs varken Öster- eller
Västerleden och inte heller Södra eller
Norra länken i föreslagen form. Dessa
väginvesteringar är förkastliga ur miljö-
, stadsbilds- och ekonomisk synvinkel.
Dennisprojektets ekonomi är vidare inte
hållbar. En höjning av realräntan från 4
till 5 % höjer räntekostnaden till hela
24  miljarder kronor och skapar ett
totalt  intäktsbehov  på  minst  61
miljarder kronor. Staden och  staten
kommer därmed att skuldsätta sig för
överskådlig tid.
I  motion T220 (mp) konstateras att
Dennisöverenskommelsens motorvägsbyggen
är ekologiskt ohållbara samtidigt som de
ekonomiska  kalkylerna   är   rena
glädjekalkyler.     De     stora
motorvägsbyggena svarar inte heller mot
prognostiserad     trafikutveckling.
Projektets ekonomiska situation beskrivs
vidare som kaotisk. Kostnaderna  har
skenat i väg med miljardskulder som
följd.      Den     förutsedda
självfinansieringen verkar så här långt
vara mycket avlägsen. Enligt motionen är
det  i  högsta  grad  en  nationell
angelägenhet att ha uppsikt över hur
gemensamma    medel     används.
Dennisöverenskommelsen   bör   inte
betraktas  som  en  Stockholmsfråga.
Motionärerna begär därför att staten
fullföljer sin del av uppgörelsen vad
avser kollektivtrafiksatsningar, medan
resten av uppgörelsen rivs upp  och
omförhandlas.  Mot  den  bakgrunden
föreslås  att utställda lånegarantier
omedelbart  dras  tillbaka  och  att
regeringens  förslag  om   utökade
lånegarantier avslås.
I  motion Jo737 (mp) framhålls  att
Dennisöverenskommelsen är ett exempel på
projekt  som är klart olönsamma  om
miljökostnaderna vägs in. Vägarna medför
direkta miljöeffekter där de dras fram
och bidrar även till en ökning av den
totala   biltrafiken.   I    de
samhällsekonomiska investeringskalkyler
som används vid olika vägprojekt måste
även  investeringarnas  miljöeffekter
läggas  in. Motionärerna förordar  i
stället    en    satsning    på
samhällsekonomiskt       lönsamma
miljöinvesteringar som t.ex. järnvägar.
Järnvägsprojektet tredje spåret, dvs.
den  planerade  bansträckningen  från
Centralstationen till Söder Mälarstrand
över Riddarholmen, behandlas i motion
T221 (c). Motionärerna framhåller att
det   är  mycket  angeläget  att
spårkapaciteten  byggs  ut   genom
Stockholm.  Det  behövs  såväl  för
regionaltågstrafiken och pendeltrafiken
som för X 2000- och intercitytrafiken,
som väntas öka kraftigt. Centralbron och
Söderleden utgör i dag det verkligt
stora miljöproblemet i området mellan
Gamla   stan   och   Riddarholmen.
Förutsättningarna  för  att  förlägga
Söderleden i tunnel och koppla den till
den  befintliga  Klaratunneln  och
Klarastrandsleden måste därför utredas
seriöst.  Motionärerna förordar därför
en lösning i likhet med vad den statliga
Riddarholmskommittén föreslagit och som
innebär att utrymme skapas för tredje
spåret ovan jord, utan att några ingrepp
görs   i  Riddarholmens  medeltida
kulturmiljö.
Förslag om införande och utformning av
trafikavgifter som vägtullar behandlas i
följande motioner.
Enligt motion T221 (c) är det föreslagna
systemet för biltullar orimligt. De ger
ingen  valfrihet utan har en fiskal
inriktning där alla som passerar måste
betala. Det vore i stället avsevärt
bättre och mera rimligt, bl.a. med tanke
på miljön, att försöka hitta en modell
som   i   stället  styr   onödig
genomfartstrafik från innerstaden och
som  också  premierar  miljövänligare
bränslen.  Riksdagen föreslås  därför
besluta att inte införa de planerade
biltullarna i Stockholm.
I  motion  A429 (fp) framhålls  att
bilavgifterna i Dennisöverenskommelsen
genom  sin storlek och långsiktighet
innebär ett unikt finansieringsåtagande,
som till helt övervägande del läggs på
invånare    och    företag    i
Stockholmsregionen.  Det  medför  att
regionens invånare i framtiden kommer
att finansiera en stigande andel av
väginvesteringarna.  Samtidigt  gäller
enligt  Dennisöverenskommelsen   att
Stockholmsregionens andel av ordinarie
anslag    till    väg-    och
kollektivtrafikinvesteringar inte skall
minska.
Staten måste enligt motionen stå för
sina åtaganden och inte utnyttja den
exceptionella  finansieringsbördan  på
Stockholms läns invånare i syfte att
minska länets andel av de ordinarie
anslagen  till  trafikinvesteringar.
Staten uppmanas därför i samband med
1996   års   kontrollstation   för
Dennisöverenskommelsen att bidra till
att angelägna frågor, som exempelvis
förbättringar   av   trafik-   och
miljösituationen vid Gamla stan  och
Riddarholmen, kan lösas. Motionärerna
förordar mot denna bakgrund att den
aviserade  propositionen om vägtullar
skjuts  på framtiden till dess  att
kontrollstationen är genomförd. Vidare
framhålls  att  vid den  slutgiltiga
utformningen  av biltullssystemet  en
utgångspunkt bör vara att alla invånare
får möjlighet att nå riksvägnätet utan
att betala vägtull.
Enligt motion A434 (v) bör avgifterna
för  vägtrafiken  utformas  som  ett
miljöpolitiskt styrmedel. Det innebär
att biltullarna skall lokaliseras så att
biltrafiken styrs bort från innerstaden
och    att   den   miljövänliga
kollektivtrafiken  gynnas.  Vägverkets
biltullssystem klarar inte miljömålen
utan  i stället bör någon form  av
bilavgifter introduceras för innerstaden
enligt  t.ex.  den  modell   som
Naturskyddsföreningen presenterat.
10.1.3 Utskottets ställningstagande
Utskottet   behandlar  inledningsvis
regeringens  förslag  till  utvidgade
garantiramar och de motionsyrkanden som
ifrågasatt    Dennisöverenskommelsens
genomförande.
Utskottet har tidigare i  sitt  av
riksdagen godkända betänkande 1990/91:
TU24 framhållit att det är angeläget att
trafik- och miljösituationen i landets
storstadsområden  förbättras  (prop.
1990/91:87 delvis, rskr. 286). Utskottet
konstaterade därvid att  åtgärder  i
storstädernas trafiksystem  har  stor
betydelse  för  miljösituationen  och
tillväxten i hela landet.  Utskottet
bedömde att mot denna bakgrund krävdes
långsiktiga  beslut  om  omfattande
investeringar  och ett  stort  antal
samverkande åtgärder där olika parter
gemensamt agerade för att nå regionalt
förankrade trafikpolitiska mål.
Utskottets uppfattning att  det  är
nödvändigt att förbättra trafik- och
miljöförhållandena    i    bl.a.
Stockholmsområdet  ligger  fast.  I
Stockholmsregionen behövs  förbättrade
trafiksystem   för   att   lösa
trafikproblemen,  öka tillgängligheten
och skapa bättre förutsättningar för
regionens utveckling. En mer utvecklad
trafikstruktur är också angelägen av
miljöskäl. Utskottet anser det samtidigt
nödvändigt att överenskommelsen ingående
följs upp och att staten  har  god
kontroll   över   riskerna   och
kostnadsutvecklingen.
Utskottet har mot denna bakgrund våren
1995  i  sitt av riksdagen godkända
betänkande uttalat att regeringen för
riksdagen   bör   redovisa   hur
överenskommelsens       ekonomiska
förutsättningar  kan  tryggas  (bet.
1994/95:TU22,   rskr.   340).   Av
propositionen framgår att  regeringen
därefter  temporärt  stoppat  såväl
utbetalningen  av  statsbidrag   som
utbyggnaden av vissa vägprojekt  med
hänvisning till kraftiga förseningar i
förberedelserna för genomförandet  av
Norra  länken  och  betalstationerna.
Regeringen bedömer dock nu  att  de
ekonomiska   förutsättningarna   har
tryggats. Vidare anges att  den  av
riksdagen efterlysta redovisningen av
den finansiella situationen kommer att
presenteras i en proposition om lag om
vägavgifter för Stockholmsregionen som
kommer att framläggas senare.
I  avvaktan  på  den  aviserade
redovisningen  har  utskottet  ingen
erinran mot regeringens förslag  att
vidga     garantiramen     för
Dennisöverenskommelsen med sammanlagt 1
138  miljoner kronor. Som  utskottet
framhållit tidigare är det angeläget att
förbättra trafiksituationen i Stockholm
för att åstadkomma bättre miljö, ökad
tillgänglighet   och   förbättrade
förutsättningar för Stockholmsregionens
utveckling. Även för sysselsättningen
har projektet stor betydelse. Som ett
exempel kan nämnas att projektet Norra
länken,  som  beräknas  starta  vid
årsskiftet 1996/97, innebär att ca 3 500
årsarbeten samt ca 4 600  indirekta
årsarbeten skapas. Det är därför viktigt
att de statliga garantierna kan ges i
den  takt  som tidigare  förutsatts.
Utskottet avstyrker med hänvisning till
det anförda motionerna T208 (c), T212
(fp), T220 (mp), T221 (c), Jo737 (mp)
och A434 (v) i nu aktuell del.
Utskottet kan konstatera, när det gäller
det motionsyrkande som tar upp tredje
spåret,   dvs.   den   planerade
bansträckningen  från Centralstationen
till   Söder   Mälarstrand,   att
kapacitetsproblemen är besvärande för
tågtrafiken genom Stockholm. Till detta
kommer den utveckling av tågtrafiken som
för närvarande pågår genom utbyggnaden
av   Svealandsbanan,   Nynäsbanan,
Arlandabanan och Mälarbanan. För att
kunna  dra  nytta av  den  pågående
utbyggnaden   av   regional-   och
fjärrtågstrafiken   krävs   enligt
utskottets     mening      att
kapacitetsproblemen i Stockholm snarast
löses.
Enligt      Dennisöverenskommelsen
planerades det tredje spåret att tas i
drift år 1998. Nu kan inte någon del av
projektet  vara  färdigställd  förrän
tidigast år 2001. Regeringen beslutade
under  våren 1996 att tillsätta  en
kommitté  med uppgift att  utvärdera
alternativa  lösningar  för  utökad
spårtrafik mellan Stockholm Södra och
Stockholm Central. Uppdraget redovisades
i september 1996. Kommittén föreslår att
ett tredje järnvägsspår byggs öster om
befintliga spår. Utbyggnaden föreslås
ske på sådant sätt att inga ingrepp görs
i  Riddarholmens byggnader. Kommittén
föreslår även att bullerdämpande broar
byggs för alla tre järnvägsspåren samt
att Centralbron och dess ramper vid
Tegelbacken och Söder Mälarstrand rivs
och ersätts av en biltunnel.
Enligt vad utskottet erfarit  avser
regeringen  förelägga  riksdagen  ett
förslag     till     långsiktig
infrastrukturplanering, främst avseende
vägar  och  järnvägar  för  perioden
1998-2007. Vidare pågår överläggningar
mellan      parterna      för
Dennisöverenskommelsen inom ramen för
den  förutsedda kontrollstationen  år
1996. I avvaktan på pågående beredning
och regeringens förslag om riktlinjer
för   utbyggnaden   av   trafikens
infrastruktur avstyrker utskottet motion
T221 (c) i nu behandlad del.
Utskottet övergår därefter till  att
behandla vägtullarnas utformning.
Enligt den överenskommelse som träffats
om  trafiksystemet i Stockholm skall
avgifter tas ut från vägtrafiken för att
finansiera vägutbyggnaderna. I sitt av
riksdagen godkända betänkande våren 1995
har   utskottet   uttalat   att
vverenskommelsen inte får innebära ökade
statsfinansiella kostnader eller  att
investeringsmedel överförs från redan
planerade trafikprojekt i övriga delar
av landet till Stockholmsområdet (bet.
1994/95:TU22, rskr. 340).
När det gäller den närmare utformningen
av tullarna vill utskottet framhålla att
den  tekniska  utvecklingen,  ändrade
trafikförutsättningar   och   vunna
erfarenheter kan komma att föranleda
anpassningar   och   ändringar   i
avgiftssystemets utformning. Utskottet
är dock inte berett att som begärs i
motion  A429 (fp) förorda  att  den
aviserade  propositionen om  lag  om
vägtullar i Stockholmsregionen skjuts på
framtiden  till dess att  1996  års
kontrollstation är genomförd. I avvaktan
på regeringens aviserade proposition är
utskottet inte heller berett att nu
behandla  avgiftssystemets   närmare
utformning.
Av det anförda följer att utskottet
avstyrker motionerna T221 (c),  A429
(fp) och A434 (v) i nu behandlade delar.
10.2 Göteborg
10.2.1 Regeringens förslag
Av   propositionen   framgår   att
finansieringslösningen   för   den
överenskommelse  som  träffats  om
trafiksystemet i Göteborgsområdet, den
s.k.     Göteborgsöverenskommelsen,
ifrågasatts av de regionala parterna.
Därmed   kan   den   överenskomna
finansieringen äventyras. För att inte
skapa en ofinansierad låneskuld  har
regeringen den 15 februari 1996 beslutat
att Vägverket tills vidare inte skall
betala ut statsbidrag till investeringar
i  kollektivtrafikanläggningar  till
Göteborgs kommun och att Vägverket inte
skall  igångsätta  de  kvarvarande
vägprojekt  i  överenskommelsen  som
finansieras med Vägverkets  ordinarie
anslagsmedel.
Av det beslutade statsbidraget på 1 600
miljoner kronor har ca 700 miljoner
kronor  betalats  ut.  Det  slutliga
ställningstagandet från de  regionala
parterna om den tidigare överenskomna
finansieringslösningen   avgör   om
regeringen  kommer  att  återuppta
utbetalningarna  eller  inte.   Om
överenskommelsen inte visar sig giltig,
dvs. om de kommunala ställningstagandena
beträffande vägtullsfinansieringen blir
fortsatt  negativa,  måste  enligt
regeringen   hela   överenskommelsen
omprövas och omförhandlas. I sådant fall
återkommer regeringen med förslag till
användning av de till överenskommelsen
avsatta medlen.
Regeringen  anger att  de  statliga
lånegarantierna   för    Göteborgs
trafikleder behöver utökas för planerad
verksamhet under år 1997  samt  för
byggstarter av nya vägprojekt under år
1997. Götaledens utbyggnad är planerad
att starta under år 1997. Total kostnad
för detta projekt är 1 800 miljoner
kronor. Breddning av E 6 förbi Gårda,
som  är  kostnadsberäknad  till  200
miljoner kronor, beräknas också komma i
gång under år 1997. Åbromotet beräknas
vidare bli klart för byggstart under
nästa år till en beräknad kostnad av 200
miljoner kronor. Dessutom anges  att
utökade garantier om 100 miljoner kronor
behövs  för  att  bedriva  fortsatt
planerings- och förberedelsearbete samt
information under år 1997.
Sammantaget föreslås mot denna bakgrund
att för byggande av vägleder i Göteborg
och  för  fortsatta planerings-  och
förberedelsearbeten         samt
informationsverksamhet        om
Göteborgsöverenskommelsen bör riksdagen
bemyndiga  regeringen   att   låta
Riksgäldskontoret teckna statlig borgen
om 2 300 miljoner kronor i prisnivån
januari 1992 för planerad verksamhet
under  år  1997. Vidare föreslås  i
propositionen  att  regeringen  också
bemyndigas att låta Riksgäldskontoret
justera  utställda  garantier  med
tillkommande räntekostnader för upptagna
lån samt beräknade behov av justeringar
för  prisökningar i  samhället.  Ett
villkor för att utökade garantier skall
beviljas för projekt i Göteborgsregionen
är att det finns en enighet kring en
hållbar  finansieringslösning.  Enligt
propositionen kommer därför regeringen
att pröva finansieringslösningen innan
Riksgäldskontoret bemyndigas  utställa
utökade statliga garantier för vägar i
Göteborgsregionen.
10.2.2 Motionsförslag
I  motion T220 (mp) konstateras att
utlovade   statliga   medel   till
kollektivtrafiken  i  Göteborgsområdet
inte   betalas   ut   så   länge
finansieringsfrågan         för
motorvägsutbyggnaderna inte är klarlagd.
Enligt motionärerna är det orimligt att
regeringen inte håller sin  del  av
uppgörelsen när det gäller medel som i
praktiken   är  avhängiga   övriga
investeringar. Mot denna bakgrund begärs
att regeringen omedelbart betalar ut
innehållna     medel      till
kollektivtrafiksatsningar och att den
drar sig ur uppgörelsen i dess övriga
delar med hänvisning till att projektets
motorvägsutbyggnader inte är godtagbara
ur ett ekologiskt hållbart perspektiv.
Göteborgsöverenskommelsen  bör  därför
omförhandlas  snarast.  Motionärerna
avstyrker vidare regeringens förslag om
utökad  statlig lånegaranti för  att
genomföra   vissa   delar    av
Göteborgsöverenskommelsen.
10.2.3 Utskottets ställningstagande
Syftet med Göteborgsöverenskommelsen är
att stärka regionens utveckling genom
att  förbättra tillgängligheten  till
regioncentrum samt säkerheten och miljön
i hela regionen. Ett genomförande av
överenskommelsen innebär också enligt
utskottets mening en angelägen utbyggnad
av regionens kollektivtrafik och vägar.
Utskottet är inte berett att göra de
uttalanden om Göteborgsöverenskommelsen
som begärs i motion T220 (mp). Eftersom
de  finansiella förutsättningarna  är
osäkra har utskottet inget att erinra
mot regeringens beslut att tills vidare
inte  utbetala  vissa  statsbidrag.
Utskottet ställer sig bakom regeringens
förslag om utökade statliga garantier
till sammantaget 2 300 miljoner kronor i
prisnivån 1992. Utskottet delar också
regeringens    uppfattning    att
Riksgäldskontoret bör bemyndigas justera
utställda     garantier     för
Göteborgsöverenskommelsen      med
tillkommande räntekostnader för upptagna
lån samt beräknade behov av justeringar
för  prisökningar i  samhället.  Ett
villkor för att garantin får tas i
anspråk bör som regeringen framhåller
vara att parterna kan enas kring en
hållbar finansieringslöning. Motion T220
(mp)  avstyrks  följaktligen  i  nu
behandlad del.
11 Banverket
Avsnittets innehåll
I  detta avsnitt behandlar utskottet
regeringens  förslag  om  Banverkets
verksamhet. Det gäller yrkandena 8-11 i
regeringens hemställan enligt  vilken
riksdagen föreslås
dels godkänna att Banverket som statens
företrädare på central nivå skall ha ett
samlat    ansvar    för    hela
järnvägstransportsystemets effektivitet,
tillgänglighet,      framkomlighet,
trafiksäkerhet och miljöpåverkan, samt
för frågor inom järnvägsområdet som rör
fordon,         kollektivtrafik,
handikappanpassning och viss tillämpad
forsknings-,   utvecklings-    och
demonstrationsverksamhet,
dels godkänna att planeringsramen för
Nyinvesteringar i stomjärnvägar m.m. är
5 330 000 000 kr för år 1998 och 5 330
000 000 kr för år 1999,
dels  godkänna  att  medel  för
administrationskostnader från anslaget
Banverket: Sektorsuppgifter får täcka
kostnader som annars skulle  belasta
anslaget Drift och vidmakthållande av
statliga järnvägar,
dels godkänna att Banverket får ta upp
lån i Riksgäldskontoret inom en ram av 7
575 000 000 kr för investeringar i
eldriftsanläggningar, produktions- och
telenätsutrustning,   rörelsekapital,
finansiering av omsättningstillgångar,
tidigareläggningskostnader      som
finansieras   med   bidrag   från
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) samt för
statens andel av kapitalkostnader för
lån  avseende vissa investeringar  i
Stockholmsområdet enligt överenskommelse
år  1983 mellan SJ, Stockholms läns
landsting och staten.
Vidare behandlar utskottet motion T220
(mp) yrkande 2 i denna del.
11.1 Planeringsram
11.1.1 Regeringens förslag
Regeringen  anser att de långsiktiga
nyinvesteringsplaner  som   tidigare
fastställts skall, med hänsyn till det
statsfinansiella   läget,   utgöra
utgångspunkten även för den fortsatta
medelstilldelningen         för
järnvägsbyggande. Regeringen  föreslår
därför  att  planeringsramen   för
nyinvesteringar i stomjärnvägar m.m. för
såväl år 1998 som år 1999 beräknas till
5 330 miljoner kronor.
11.1.2 Motionsförslag
I  motion  T220 (mp) framhålls  att
spårtrafiken måste effektiviseras över
hela Sverige. Målet för investeringarna
inom Banverkets område bör därför vara
att uppnå ökad kapacitet i form av
parallella spår, förstärkt bärighet och
ökad tillgänglighet. Planeringsramen för
järnvägsbyggande föreslås  mot  denna
bakgrund  vidgas med 2 200 miljoner
kronor för år 1998 och med 2  504
miljoner kronor för år 1999.
11.1.3 Utskottets ställningstagande
Utskottet  anser  att  fastställda
investeringsplaner bör gälla och har
därför ingen erinran mot regeringens
förslag  till  planeringsram   för
Nyinvesteringar i stomjärnvägar m.m. för
åren 1998 och 1999. Utskottet avstyrker
således motion T220 (mp) i nu behandlad
del.  Utskottet  vill  vidare  i
sammanhanget hänvisa till behandlingen
senare under riksmötet av förslag om
långsiktiga investeringsplaner för bl.a.
järnvägens    infrastruktur    för
planeringsperioden 1998-2007.
11.2 Medelsomföring
Regeringen föreslår att den bemyndigas
att besluta om överföring av medel från
anslaget A 7 Banverket: Sektorsuppgifter
till  anslaget  A  8  Drift  och
vidmakthållande av statliga järnvägar.
Som skäl anges att därmed möjliggörs
ökade underhållsinsatser då besparingar
görs i Banverkets administration.
Utskottet har tidigare år behandlat
likalydande förslag om bemyndigande för
regeringen     att    möjliggöra
medelsomföringar. Utskottet har därvid
förutsatt att regeringen för riksdagen
redovisar hur det begärda bemyndigandet
att omfördela medel utnyttjats och vilka
effekter  som därvid uppnåtts  (bet.
1993/94:TU21 s. 6 och bet. 1994/95:TU14
s. 13). Någon sådan redovisning har dock
hittills inte lämnats till riksdagen.
Enligt  vad utskottet låtit inhämta
under  ärendets beredning  har  inga
medelsomföringar ägt rum under de två
senaste  åren. Utskottet har  vidare
erfarit  att  regeringen  mot  denna
bakgrund avser ompröva om det föreslagna
bemyndigandet    erfordras    även
fortsättningsvis. I avvaktan på  den
förutskickade omprövningen tillstyrker
utskottet  regeringens  förslag  till
bemyndigande för medelsomföringar mellan
de angivna anslagen för budgetåret 1997.
11.3 Låneram i Riksgäldskontoret
Banverket har möjlighet att låna  i
Riksgäldskontoret. Lånen får tas för att
finansiera    investeringar    i
eldriftsanläggningar,  de  s.k.  SL-
investeringarna,  produktions-   och
telenätsutrustning,   rörelsekapital,
omsättningstillgångar   samt   för
tidigareläggningskostnader      som
finansieras   med   bidrag   från
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).
Tidigare år har riksdagen bemyndigat
regeringen att ta upp nya lån för dessa
ändamål.  Regeringen  anser  att  i
fortsättningen skall i  stället  den
totala låneramen redovisas. Regeringen
föreslår  en  total  låneram   i
Riksgäldskontoret för Banverket på 7 575
miljoner  kronor.  Av  propositionen
framgår att nyupplåningsbehovet under år
1997 beräknas uppgå till 460 miljoner
kronor.  Regeringen  aviserar  att
Banverket kommer att ges i uppdrag att
redovisa bl.a. vilka åtgärder som kan
vidtas för att stabilisera och minska
den totala låneramens storlek.
Utskottet  anser  det  lämpligt  att
riksdagen beslutar om storleken på den
samlade låneramen i Riksgäldskontoret.
Därmed tydliggörs statens åtaganden på
järnvägsområdet. Utskottet har  ingen
erinran mot regeringens förslag  och
tillstyrker att Banverket får ta upp lån
i Riksgäldskontoret inom en ram av
7  575  miljoner kronor för  de  i
propositionen angivna ändamålen.
11.4 Verksamhetsmål
11.4.1 Regeringens förslag
Regeringen anser att Banverket inför
regering och riksdag bör ha ett resultat-
ansvar för måluppfyllelsen inom hela
järnvägstransportsystemet,  trots  att
verket inte förfogar över alla medel och
befogenheter  inom sektorn  och  att
Banverkets     ansvar      för
järnvägstransportsystemet  därför  bör
fördjupas och förtydligas. Regeringen
föreslår  att Banverket som  statens
företrädare på central nivå,  utöver
uppgifterna  att driva och  förvalta
statens spåranläggningar och att ha hand
om säkerhetsfrågor för spårtrafik, skall
ha  ett  samlat  ansvar,  ett  s.k.
sektorsansvar,     för     hela
järnvägstransportsystemets effektivitet,
tillgänglighet,      framkomlighet,
trafiksäkerhet och miljöpåverkan samt
för   frågor  som  rör   fordon,
kollektivtrafik och handikappanpassning.
Banverket skall aktivt driva på och
följa   upp   utvecklingen   inom
järnvägssektorn och bistå regering och
riksdag  i  frågor som  berör  hela
järnvägstransportsystemet samt verka för
ett  effektivt,  trafiksäkert  och
miljövänligt utnyttjande av järnvägarna
och för en samordning av den lokala,
regionala    och    interregionala
järnvägstrafiken. Mot bakgrund av det
föreslagna sektors-ansvaret anges att
det övergripande målet för Banverket bör
vara   att   tillhandahålla   en
konkurrenskraftig,  kundanpassad  och
trafiksäker   infrastruktur    för
järnvägstrafikens operatörer med hänsyn
tagen till miljö och regional balans.
11.4.2 Utskottets ställningstagande
Utskottet  har  tidigare  i  olika
sammanhang uttalat vikten av en ökad
helhetssyn   inom   trafiksystemet.
Utskottet  har  också efterlyst  ett
förbättrat underlag för uppföljning och
utvärdering inom kommunikationsområdet.
Utskottet har mot denna bakgrund ingen
erinran mot att Banverket som statens
företrädare på central nivå skall ha ett
samlat ansvar, ett s.k. sektorsansvar,
för  hela  järnvägstransportsystemets
effektivitet,      tillgänglighet,
framkomlighet,  trafiksäkerhet   och
miljöpåverkan samt för  frågor  inom
järnvägsområdet  som  rör  fordon,
kollektivtrafik och handikappanpassning.
Utskottet  förutsätter  därvid  att
regeringens redovisning till riksdagen
av  utvecklingen  på  järnvägsområdet
därmed också kan komma att bli mer
heltäckande  samt  fördjupas   och
förtydligas.
12 Sjöfartsverket
Avsnittets innehåll
I  detta avsnitt behandlar utskottet
följande förslag avseende Sjöfartsverket
enligt yrkandena 12-20 i regeringens
hemställan. Riksdagen föreslås  enligt
regeringen
dels godkänna övergripande mål  och
verksamhetsinriktning samt investeringar
för  Sjöfartsverket  under  perioden
1997-1999 i enlighet med vad regeringen
förordar,
dels godkänna ekonomiska mål och ramar
för  Sjöfartsverket  under  perioden
1997-1999 i enlighet med vad regeringen
förordar,
dels  bemyndiga  regeringen   att
fastställa     utdelning     och
skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i
enlighet med vad regeringen förordar,
dels godkänna att Sjöfartsverket ingår
i ett med SAAB och Osterman Helicopter
AB  gemensamt ägt bolag  för  bl.a.
sjömätning,
dels  godkänna  att  Sjöfartsverket
tecknar    aktier    och    ger
aktieägartillskott till det gemensamma
bolaget  Sjöfartsverket,  SAAB  och
Osterman Helicopter AB, inom en total
ram på 15 000 000 kr,
dels  godkänna  att  Sjöfartsverket
tecknar borgensförbindelser för krediter
upp till 20 000 000 kr till förmån för
det gemensamma bolaget Sjöfartsverket,
SAAB och Osterman Helicopter AB,
dels godkänna att Sjöfartsverket för
statens räkning förvaltar de aktier som
staten äger i det gemensamma bolaget
Sjöfartsverket,  SAAB  och  Osterman
Helicopter AB,
dels godkänna att fyrarna Måseskär och
Örskär avbemannas i enlighet med vad
regeringen förordar,
dels godkänna vad regeringen anför om
Handelsflottans kultur- och fritidsråd.
Vidare behandlar utskottet motionerna
T601 (m), T603 (s), T604 (s), T605 (m),
T606 (s), T607 (mp), T613 (c), T614
(fp), T615 (s) yrkande 1, T621 (s)
yrkandena 1 och 2 samt U802 (c) yrkande
8.
12.1 Övriga frågor angående
Sjöfartsverket
12.1.1 Mål och inriktning för
Sjöfartsverket m.m.
Sjöfartsverkets främsta uppgifter är att
svara för tillsyn över sjösäkerheten,
lotsning,  utmärkning  av  farleder,
sjöräddning, isbrytning, skydd av miljön
mot  förorening  från  fartyg  och
sjökartläggning.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner  övergripande  mål   och
verksamhetsinriktning samt investeringar
för  Sjöfartsverket  under  perioden
1997-1999  i enlighet med  vad  som
förordas i propositionen.
I   propositionen  återges   vad
Sjöfartsverket i sin treårsplan för den
nämnda  perioden anfört i fråga  om
inriktning av verksamheten. Regeringen
framhåller  att  Sjöfartsverket  väl
uppfyller de mål och väl följer den
inriktning som verket ålagts.  Några
förändringar av verkets övergripande mål
eller  av  verksamhetens huvudsakliga
inriktning    föreslås     inte.
Sjöfartsverkets internationella arbete
med att förbättra sjösäkerheten följer
regeringens    målsättning.    Det
prioriterade sjösäkerhetsarbetet skall
fortsätta att utgöra en av de mest
betydelsefulla frågorna, liksom frågor
angående sjöfartens miljöpåverkan.  I
propositionen  lämnas  en  närmare
redogörelse  för  sjösäkerhets-  och
miljöarbetet som utskottet återkommer
till i avsnitt 13 av detta betänkande.
Av propositionen framgår vidare att
verket planerar investeringar under den
kommande  treårsperioden  för  425,9
miljoner kronor. I beloppet ingår 250
miljoner kronor för återanskaffning av
isbrytarfartyg, då Tor avses bytas ut.
Regeringen säger sig i huvudsak inte ha
någon  erinran  mot  Sjöfartsverkets
planerade investeringar och understryker
att det skall ställas krav på katalytisk
avgasrening  vid  återanskaffning  av
isbrytare.
Utskottet har ingen erinran mot vad
regeringen  anfört  om  mål  och
verksamhetsinriktning samt investeringar
för  Sjöfartsverket  under  perioden
1997-1999.
12.1.2 Statsisbrytarnas lokalisering
I motionerna T605 (m) och T613 (c)
framhålls  att isbrytarflottan  eller
delar  av den bör lokaliseras  till
Härnösand. I den sistnämnda motionen
framhålls vidare nödvändigheten av en
kostnadsjämförande   analys   enligt
Sjöverksamhetskommittén . Vikten av en
sådan analys betonas också i motion T614
(fp), i vilken vidare framhålls att
regionalpolitiska aspekter bör ingå i en
total bedömning om var isbrytarna skall
vara lokaliserade.
Den    i    motionerna   nämnda
Sjöverksamhetskommittén återgav i sitt
betänkande Statens maritima verksamhet
(SOU 1996:41), som överlämnades till
regeringen  i  mars  1996,  följande
uttalande  i  utskottets  betänkande
1994/95: TU12.
Utskottet har vid ett flertal tillfällen
under senare år avstyrkt motionsyrkanden
om att isbrytarflottan bör lokaliseras
till Härnösand eller andra norrländska
hamnar.  Utskottet har  inte  ändrat
uppfattning och vill ånyo erinra om att
statsmakternas    styrning    av
Sjöfartsverkets verksamhet avser mål och
inriktning. Det av riksdagen fastställda
målet  för  isbrytning  är   att
vintersjöfart skall kunna bedrivas på
alla  svenska  hamnar av  betydelse.
Utskottet förutsätter att stationeringen
av  isbrytarflottan  är  den  för
verksamheten ändamålsenligaste.
Efter   detta   citat   erinrar
Sjöverksamhetskommittén   om   att
Sjöfartsverket tidigare utrett frågan om
statsisbrytarnas stationering och  då
stannat för den lösning som gäller  i
dag, nämligen stationering i Stockholm.
Kommittén framhåller emellertid som sin
uppfattning att det vore värdefullt med
en genomgripande analys inför framtida
överväganden. Regeringen  bör  enligt
kommittén föranstalta om en analys som
innehåller jämförelser av kostnaderna
vid en fortsatt stationering i Stockholm
och vid en utlokalisering till Härnösand
eller Luleå.
Utskottet förutsätter att regeringen
prövar kommitténs förslag om den nämnda
analysen och finner därför inte något
riksdagens  uttalande   i   frågan
erforderligt. Med det sagda avstyrker
utskottet motionerna T605 (m), T613 (c)
och T614 (fp).
12.1.3 Ekonomiska mål och ramar för
Sjöfartsverket
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner ekonomiska mål och ramar för
Sjöfartsverket under perioden 1997-1999
i enlighet med vad regeringen förordar.
Vidare föreslås att riksdagen bemyndigar
regeringen att fastställa utdelning och
skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i
enlighet med vad regeringen förordar.
Verkets soliditet uppgick - framgår det
av propositionen - till 54,2 %  vid
1995 års slut. Soliditeten bör enligt
regeringen uppgå till minst 50 % inför
återanskaffningen av isbrytare. Det bör
övervägas om sådan återanskaffning i en
framtid bör finansieras och genomföras
på annat sätt än i dag, t.ex. genom att
investeringarna sprids över en längre
tidsrymd. Målsättning för räntabilitet
på eget kapital bör vara 10 % efter
skattemotsvarighet. En utdelning på 3 %
av det egna kapitalet bör bibehållas.
Prismålet för sjöfartsavgifterna  för
åren 1997-1999 skall vara att dessa inte
får öka med mer än nettoprisindex. I
sammanhanget erinras om att Sverige, mot
bakgrund av medlemskapet i EU,  bör
införa  ett  förändrat  system  för
sjöfartsavgifter. Frågan behandlas  i
avsnitt  13  av  detta  betänkande,
Sjöfartspolitik.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag om ekonomiska mål och ramar för
Sjöfartsverkets  verksamhet  samt  om
bemyndigande att fastställa utdelning
och    skattemotsvarighet    för
Sjöfartsverket.
12.1.4 Bolag för sjömätning
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner
- att Sjöfartsverket ingår i ett med
SAAB och Osterman Helicopter AB
gemensamt ägt bolag  för  bl.a.
sjömätning,
- att Sjöfartsverket tecknar aktier och
ger  aktieägartillskott till  bolaget
inom
en total ram på 15 miljoner kronor,
-  att   Sjöfartsverket   tecknar
borgensförbindelser för krediter  upp
till 20
miljoner kronor till förmån för
bolaget,
- att Sjöfartsverket för statens räkning
förvaltar de aktier som staten äger
i bolaget.
Av   propositionen   framgår   att
Sjöfartsverket har begärt att regeringen
medger att verket får rätt att ingå i
ett med SAAB och Osterman Helicopter AB
gemensamt ägt bolag. Bolaget skall bl.a.
utföra sjömätningsuppdrag samt  sälja
sjömätningssystem. Regeringen framhåller
att Sjöfartsverket såsom affärsverk har
en organisationsform som i och för sig
gör   det  möjligt  att  bedriva
affärsverksamhet.  Bolagets  planerade
verksamhet innebär bl.a. att sjömätning
bedrivs med ett helikopterburet system
för sjömätning med laserljus i svenska
farvatten  under sommarhalvåret.  För
vinterhalvåret inriktas verksamheten på
försäljning  utomlands   av   bl.a
sjömätningssystem  och  utförande  av
sjömätningar där. Regeringen finner den
föreslagna  bolagsformen lämplig  och
framhåller att de övriga intressenternas
marknads- och affärserfarenheter bäst
kan  kombineras  inom  denna  med
Sjöfartsverkets kompetens på området.
Utskottet gör för sin del ingen annan
bedömning och tillstyrker förslaget om
att  Sjöfartsverket ingår i  bolaget
liksom övriga förslag med anknytning
därtill.
12.1.5 Bemanning av fyrar av
regionalpolitiska skäl
Som framhålls i avsnitt 1 av detta
betänkande  -  Anslagsfrågor  inom
utgiftsområde 22 - används  anslaget
Ersättning för fritidsbåtsändamål bl.a.
för kostnader för att bemanna fyrar av
regionalpolitiska skäl. Av propositionen
framgår att Måseskär, Kullen, Örskär och
Holmögadd utgör sådana fyrar. Regeringen
föreslår  att  Örskär och  Måseskär
avbemannas.  Fyrarna  har  i  dag,
framhåller  regeringen,  automatiska
väderstationer, vilka helt övertagit den
väderrapportering   som   personalen
tidigare gjort. De ekonomiska bidrag som
tidigare   erhållits  från   olika
samarbetspartners för bemanningen  av
fyrarna   har  dessutom  minskats.
Regeringen säger sig dock förutsätta att
Sjöfartsverket, om möjligt, omplacerar
personalen till andra arbetsuppgifter
och  att  fyrplatsområdena  även  i
framtiden   utnyttjas   på   ett
ändamålsenligt sätt.
I  motion  T603  (s) framhålls  att
Sjöfartsverket bör undersöka möjligheten
till  finansiering från andra parter
innan ett definitivt beslut fattas om
avbemanning av Örskärs fyr.
Stiftelsen  Stockholms skärgård  och
Östhammars kommun har i skrivelser till
utskottet  framhållit att de  önskar
diskutera med Sjöfartsverket om  hur
verksamheten på Örskär  skall  kunna
bedrivas i fortsättningen. Utskottet har
erfarit att sådana diskussioner kommer
att äga rum och finner det värdefullt
att  så  sker,  innan en  eventuell
avbemanning verkställs. Med det anförda
synes syftet med motionen tillgodosett.
Denna bör därför inte föranleda någon
riksdagens  åtgärd  och   avstyrks
följaktligen. Utskottet har inget att
erinra mot att regeringen får besluta om
avbemanning  av fyrarna  Örskär  och
Måseskär.
12.1.6 Handelsflottans kultur- och
fritidsråd
Regeringen  föreslog  i  fjolårets
budgetproposition att  Handelsflottans
kultur- och fritidsråds (HKF) verksamhet
borde inordnas i Sjöfartsverket. Till
stöd   för   förslaget  åberopades
administrativa  fördelar.  Riksdagen
uttalade (bet. 1994/95:TU12, rskr. 232)
att  regeringen borde pröva om  den
besparing som förslaget syftade till
kunde  uppnås med bevarande  av  en
självständig ställning för HKF. Skulle
så visa sig vara fallet borde något
inordnande inte ske. Skulle det däremot
visa sig att fortsatt självständighet
medförde  att  en  möjlig  besparing
uteblev,  borde  regeringens  förslag
genomföras.
I den proposition som nu är i fråga
framhåller  regeringen  att  HKF:s
verksamhet bör förbli oförändrad. Då
systemet för sjöfartsavgifter ändras,
bör rådet finansieras genom avräkning
från  Sjöfartsverkets  intäkter  från
farledsavgifter. Regeringen föreslår att
riksdagen godkänner vad regeringen anför
om HKF.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag.
12.1.7 Fritidsbåtsregister
Riksdagen antog år 1987 en lag  om
fritidsbåtsregister, som trädde i kraft
den 1 januari 1988 (prop. 1986/87:121,
bet. KrU22, rskr. 347). År 1992 upphävde
riksdagen lagen med verkan från den 1
januari 1993 (prop. 1992/93:102, bet.
TU10, rskr. 108). Under de fem år lagen
gällde     var    Sjöfartsverket
registermyndighet. I mars 1995 uttalade
riksdagen  att regeringen bör överväga
om   de   fördelar   som   ett
fritidsbåtsregister   innebär   från
sjösäkerhets-  och  ordningssynpunkt
motiverar   att   det   statliga
fritidsbåtsregistret återinförs  (bet.
1994/95:TU12, rskr. 232). I oktober 1995
fastställde regeringen direktiv (dir.
1995:131) för en särskild utredare med
uppdrag  att  närmare  belysa  vilka
kostnader fritidsbåtstrafiken  orsakar
samhället  samt överväga  hur  dessa
kostnader skall betalas. Av direktiven
framgår att utredaren har att utgå från
det nämnda riksdagsuttalandet och att
han bör beakta ett riksdagsuttalande om
båtskatt. Även frågan om en obligatorisk
ansvarsförsäkring  för  ägare   av
fritidsbåtar bör belysas.
I motionerna T606 (s), T607 (mp), T615
(s) och T621 (s) framhålls att ett
obligatoriskt fritidsbåtsregister  bör
återinföras.
Utredaren har i dagarna redovisat sitt
uppdrag för regeringen. I avvaktan på
regeringens  beredning av  utredarens
förslag  bör motionsyrkandena  enligt
utskottets mening lämnas utan åtgärd. De
avstyrks därför.
12.1.8 Kostnader för åtgärder i samband
med skred i Göta älv/Trollhätte kanal
I motion T601 (m) framhålls att området
utmed Göta älv är mycket skredkänsligt.
Mellan  tre och fem skred inträffar
årligen, alltifrån mindre släppor till
större skred där bebyggelse m.m. hotas.
Det ligger nära till hands - betonar
motionären - att se Sjöfartsverket som
den samordnande myndigheten vid mera
akuta ingripanden, föranledda av skred
eller uppenbara skredrisker. För att
kunna fungera som en sådan ansvarig och
samordnande   myndighet    behöver
erforderliga medel ställas till verkets
förfogande.
Av propositionen framgår att regeringen
har för avsikt att närmare överväga
ansvars- och finansieringsfrågan  vid
akuta och operativa åtgärder i samband
med skred. I avvaktan på resultatet av
dessa överväganden är utskottet inte
berett  att föreslå någon riksdagens
åtgärd med anledning av motionen. Denna
avstyrks därför.
12.2 Vissa övriga sjöfartsfrågor
I  motion  U802 (c),  med  rubriken
Framtiden runt Östersjön, framhålls att
det i Östersjöregionen finns naturliga
förutsättningar  för  ett   mycket
omfattande system av sjötransporter. Med
rätt bränsle utgör sjötransporterna en
synnerligen miljövänlig och energisnål
transportform  för  både  gods  och
personer, betonar motionärerna. De yrkar
att riksdagen som sin mening skall ge
regeringen till känna att en reguljär
färjeförbindelse bör upprättas mellan
Sverige och Litauen.
Utskottet är inte berett att förorda
någon riksdagens åtgärd för att den
föreslagna färjeförbindelsen skall komma
till  stånd  men  delar  självfallet
motionärernas uppfattning om värdet av
miljövänliga sjötransporter i Östersjön.
Motionsyrkandet avstyrks följaktligen.
I motion T604 (s) yrkas att riksdagen
som sin mening skall ge regeringen till
känna vad i motionen anförs om  en
utredning  av de öländska  hamnarnas
betydelse  i  ett  utökat  framtida
Östersjösamarbete. I dag är Kårehamn -
framhåller  motionären -  främst  en
fiskehamn. En utbyggnad skulle utveckla
och  förbättra förutsättningarna  för
fiskerinäringen, men också för turismen
och andra basnäringar inom det öländska
näringslivet - t.ex. stenindustrin.
Utskottet erinrar om att hamnverksamhet
i Sverige är en kommunal eller privat
angelägenhet och avstyrker motionen.
13 Sjöfartspolitik
Avsnittets innehåll
I  detta avsnitt behandlar utskottet
till  en  början  två  förslag  om
sjöfartspolitikens mål och inriktning
enligt yrkandena 37 och 38 i regeringens
hemställan. Regeringen föreslår sålunda
dels  att riksdagen antar ett nytt
näringspolitiskt     mål     för
sjöfartspolitiken,  som  innebär  att
staten på olika sätt skall tillvarata
sjöfartens  möjligheter   som   en
konkurrenskraftig  exportnäring  och
därigenom stärka betalningsbalansen. Den
svenska    handelsflottan    skall
tillförsäkras rimliga konkurrensvillkor,
dels   att   riksdagen  godkänner
inriktningen att det nuvarande bidraget
till den svenskflaggade handelsflottan
bibehålls under åren 1997-2001.
Det sistnämnda förslaget behandlas i
detta avsnitt endast såvitt det avser
åren 1998-2001. I den del förslaget
avser år 1997 behandlas det i detta
betänkandes avsnitt 8  -  Utskottets
ställningstagande till anslagsfrågorna.
I  anslutning  till  de  nämnda
regeringsförslagen behandlar utskottet
här också motionerna T201 (m) yrkande
19, T208 (c) yrkande 18, T214 (fp)
yrkande 18, T602 (v) yrkandena 2 och 3
samt T616 (fp) yrkande 1.
Vidare  behandlar utskottet i  detta
avsnitt tre förslag om ett nytt system
för sjöfartsavgifter enligt yrkandena
39-41 i regeringens hemställan, nämligen
dels att riksdagen antar regeringens
förslag  vad  gäller  ett   nytt
avgiftssystem  för  sjöfartsavgifter,
vilket   innebär   att   inrikes
sjötransporter likställs med  utrikes
sjötransporter,
dels   att  riksdagen  bemyndigar
regeringen  att  utforma   närmare
detaljföreskrifter vad  gäller  bl.a.
avgiftsbefrielse för Vänerområdet,
dels att riksdagen antar regeringens
förslag    om    att    införa
miljödifferentierade   avgifter   i
farledsavgiftssystemet samt att besluta
om restitution av farledsavgiften vid
installation av miljövänlig teknik.
I anslutning till regeringens förslag
om ett nytt system för sjöfartsavgifter
behandlar utskottet motionerna T201 (m)
yrkandena 20 och 21, T214 (fp) yrkande
20, T602 (v) yrkande 1, T609 (s), T610
(c), T616 (fp) yrkande 2, T617 (s), T618
(c), T619 (s) och T622 (mp) yrkandena 5
och 6.
Slutligen behandlar utskottet i detta
avsnitt vissa motioner om säkerhets- och
miljöfrågor  med  anknytning  till
sjöfarten, nämligen A433 (fp) yrkande 8,
A434 (v) yrkande 14, Jo738 (mp) yrkande
24, Jo759 (fp) yrkande 4, Jo778 (mp)
yrkandena 2 och 3, T208 (c) yrkandena 16
och 17, T213 (kd) yrkandena 3 (delvis)
och 18, T225 (v) yrkande 11, T608 (m),
T612 (fp), T620 (s), T622 (mp) yrkandena
2-4 och U802 (c) yrkande 9.
Näringsutskottet har yttrat sig över
regeringens förslag om ett nytt system
för  sjöfartsavgifter  och  de  med
anledning därav väckta motionsyrkandena.
Näringsutskottets yttrande 1996/97:NU6y
är  fogat som bilaga 3 till  detta
betänkande.
Företrädare             för
Kommunikationsdepartementet,    Preem
Petroleum AB och Svenska Shell AB har
inför utskottet lämnat synpunkter på
regeringens förslag om ett nytt system
för  sjöfartsavgifter.  Vidare  har
skrivelser i den frågan inkommit från
Sveriges Industriförbund och Sveriges
Redareförening.

13.1 Den svenska handelssjöfartens
internationella konkurrenskraft
13.1.1 Sjöfartspolitiska riksdagsbeslut
åren 1980-1994
År 1980 fastställde riksdagen (prop.
1979/80:166, bet. TU26 och TU30, rskr.
412)    följande    mål    för
sjöfartspolitiken:
- Förutsättningar bör skapas för att
Sveriges utrikeshandel  skall  kunna
utfö-
ras på ett tillfredsställande sätt
till lägsta möjliga samhällsekonomiska
kost-
nad.
- Förutsättningar bör skapas för att
trygga  vår  transportförsörjning  i
politiska
och ekonomiska krissituationer.
-  Sjöfartens  möjligheter  att  som
konkurrenskraftig exportnäring  stärka
Sve-
riges betalningsbalans skall tas till
vara.
År 1988 beslutade riksdagen att införa ett
rederistöd  i syfte att stärka  den
svenska        handelssjöfartens
internationella konkurrenskraft (prop.
1987/88: 129, bet. TU27, rskr. 337 och
prop. 1988/89:56, bet. TU6, rskr. 85).
Ett   enigt   trafikutskott   hade
dessförinnan, i december 1987, uttalat
att  den svenska handelsflottan hade
undergått en minskning som var ägnad att
inge allvarlig oro med hänsyn till vår
transportförsörjning i krissituationer
(bet. 1987/88:TU8, rskr. 107). Åtgärder
behövde därför vidtas - betonades det i
det sistnämnda betänkandet - i syfte att
bevara  en  internationellt  inriktad
sjöfartsnäring av rimlig omfattning. I
sammanhanget  underströks  näringens
betydelse   inte   bara    från
beredskapssynpunkt  utan  också  för
Sveriges   bytesbalans  samt   för
sysselsättningen  även  inom  andra
sjöfartsanknutna   verksamheter   än
fartygsdrift.
I riksdagens beslut år 1988 framhölls
att de höga bemanningskostnaderna hade
en avgörande betydelse för den svenska
handelsflottans  konkurrenskraft   i
fjärrfart. Stödet avgränsades  därför
till att avse handelsfartyg i sådan fart
och utformades som dels en återbetalning
av sjömansskatt, dels ett bidrag till
reduktion av sociala avgifter.
I april 1992 beslutade riksdagen att
rederistödet skulle avvecklas  (prop.
1991/92:100 bil. 7, bet. TU24, rskr.
186).  I  den  nämnda  propositionen
anmäldes att regeringen avsåg att under
våren 1992 förelägga riksdagen förslag
till nya förutsättningar för den svenska
sjöfarten. Därmed avsågs främst  ett
svenskt internationellt fartygsregister,
som skulle göra det möjligt att operera
vissa   svenskägda   fartyg   på
internationella kostnadsvillkor.
I december 1992 beslutade riksdagen att
rederistödet  skulle  återinföras  i
avvaktan    på   ett   slutligt
ställningstagande  till  frågan  om
åtgärder till stöd för svensk sjöfart
(prop. 1992/93:128, bet. TU12, rskr.
153). Beslutet tillkom som en följd av
att sjöarbetsmarknadens parter inte hade
kunnat enas i frågan om införande av ett
svenskt internationellt fartygsregister.
Av betydelse för beslutet var också det
s.k.  rationaliseringsavtal som  hade
träffats  mellan  parterna  och  som
redovisades i den nämnda propositionen.
Avtalet  skulle  enligt   parternas
beräkning medföra kostnadssänkningar på
genomsnittligt 15 %.  Parterna  hade
vidare beräknat att deras egna åtgärder
i  förening med statliga åtgärder -
bestående av befrielse från sjömansskatt
och  en  minskning  av  de  sociala
avgifterna  med 18 procentenheter  -
skulle   innebära  en   sammanlagd
kostnadsminskning på 40 %. Genom det
nämnda  beslutet  i  december  1992
anvisades  också  medel  för  det
återinförda rederistödet. För budgetåret
1992/93 anvisades 360 miljoner kronor.
Till rederistöd har riksdagen därefter,
för vart och ett av budgetåren 1993/94
och 1994/95 anvisat 400 miljoner kronor.
För innevarande budgetår, som omfattar
18 månader, har riksdagen anvisat 510
miljoner kronor (prop. 1994/95:100 bil.
7, bet. TU12, rskr. 232).
I sitt  betänkande 1993/94:TU14, som
godkändes  av riksdagen våren  1994,
erinrade utskottet om den oenighet, i
riksdagen  och  annorstädes,  om  de
sjöfartspolitiska medlen som hade rått
alltsedan rederistödet infördes genom
riksdagsbeslutet år 1988.  Efter  en
sammanfattning av argumenten i debatten
för och emot ett svenskt internationellt
fartygsregister framhöll utskottet:
Nuvarande sjöfartspolitik, i den del den
omfattar åtgärder i syfte att säkra den
svenska        handelssjöfartens
internationella konkurrenskraft, baseras
på  ett  nu  drygt sex år  gammalt
riksdagsbeslut. Det är därför enligt
utskottets mening inte för tidigt att
ånyo pröva denna politiks mål och medel.
Utskottet anser att alla ansträngningar
därvid bör göras i syfte att nå en bred
enighet över partigränserna i den för
nationen centrala frågan om hur vårt
behov av sjöburen utrikeshandel bäst
skall  tillgodoses i ett långsiktigt
perspektiv.   En   parlamentariskt
sammansatt  utredning  bör  därför
tillsättas för ändamålet.
Till de sålunda i tidsföljd angivna
riksdagsbesluten av intresse i detta
ärende  bör  fogas upplysningen  att
skatteutskottet  i  sitt  betänkande
1996/97:SkU3  tillstyrkt  förslag  i
proposition  1995/96:227  om   att
sjömansskattelagen (1958: 295)  skall
upphävas  vid utgången av år  1997.
Beskattningen av sjömän som är bosatta i
Sverige skall ske enligt reglerna i
kommunalskattelagen (1928:370) och lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.
13.1.2 Regeringens överväganden och
förslag
Regeringen har i enlighet med riksdagens
våren  1994 uttalade önskemål  låtit
utreda  frågan  hur vårt  behov  av
sjöburen  utrikeshandel  bäst  skall
tillgodoses   i  ett   långsiktigt
perspektiv . Resultatet  redovisas  i
Sjöfartspolitiska      utredningens
betänkande Svensk sjöfart - näring för
framtiden (SOU 1995:112), som  efter
remissbehandling lagts till grund för
regeringens överväganden och förslag i
fråga om rederistöd och en långsiktig
sjöfartspolitik.
I propositionen berörs till en början
EG-kommissionens nya sjöfartsstrategi.
Kommissionen sägs i likhet med bl.a.
Sjöfartspolitiska utredningen betona att
det  från principiella utgångspunkter
inte bör förekomma något statsstöd och
att Romfördraget också förbjuder detta i
flertalet fall. Kommissionen menar dock
- framhålls det i propositionen - att
det för närvarande inte är önskvärt att
alltför strikt tillämpa gällande regler,
eftersom en sådan tillämpning skulle
kunna  slå  ut  EU:s sjöfartsnäring.
Kommissionen  föreslår  därför  att
gällande riktlinjer för statsstöd ses
över så att i varje fall konkurrensen
mellan medlemsstaterna blir  neutral.
Det tidigare presenterade förslaget om
ett gemensamt fartygsregister - EUROS -
avser kommissionen dra tillbaka.
Vidare sägs den av riksdagen våren 1995
beslutade näringspolitiska inriktningen
innebära  att svenska företag,  även
sjöfartsföretag, i princip skall stå på
egna  ben  utan  statligt  stöd.
Näringspolitiken är i dag så utformad -
framhålls det i propositionen - att
staten skall ange spelreglerna och med
generella medel stimulera miljön för
svenska  företag.  Riksdagen  sägs
emellertid också ha framhållit att det i
praktiken  även  finns  behov  av
branschinriktade   åtgärder,    om
omvärldsförutsättningarna så påkallar.
Under  rubriken  Mål  för  en
näringspolitiskt        inriktad
sjöfartspolitik framhåller  regeringen
att sjöfartens stora betydelse för den
svenska  utrikeshandeln och för  det
svenska   näringslivet   fortfarande
motiverar att särskilda målsättningar
fastställs och att nuvarande former för
bidrag till svenska rederier består.
Staten bör dock - betonar regeringen -
sträva efter att finna alternativ till
stödet  inom ramen för en  gemensam
sjöfartspolitik  inom  EU.  Vidare
framhåller regeringen att den fäster
stort   avseende  vid   sjöfartens
möjligheter att utvecklas, inte minst
mot  bakgrund  av  den  pågående
Europaintegrationen och utrikeshandelns
stora betydelse. Sveriges beroende av en
högkvalitativ sjöfart är stort,  och
sjöfartspolitiken  får  därmed  stor
betydelse.  Det år 1980  fastställda
sjöfartspolitiska målet  -  att  vår
transportförsörjning i politiska  och
ekonomiska krissituationer bör tryggas -
är alltjämt giltigt, betonar regeringen.
Härtill  kommer  att  en  svensk
handelsflotta  ger  ett  ekonomiskt
mervärde för Sverige och att  varje
fartygsanställd  skapar  ytterligare
värdefull    sysselsättning    i
sjöfartsnäringens   service-   och
utvecklingsfunktioner. En handelsflotta
av en viss storlek krävs likaledes för
att  upprätthålla  Sveriges  maritima
kompetens i vid bemärkelse.
Med det angivna synsättet framstår det
som angeläget - betonar regeringen - att
klarlägga  de långsiktiga målen  för
sjöfartspolitiken.  I   sammanhanget
understryks att svensk sjöfart  inte
endast är en fråga om rederier och deras
verksamheter utan också om en väsentligt
bredare verksamhet inom en sektor av
svenskt  näringsliv som omfattas  av
begreppet svensk sjöfartsnäring.  Det
sagda innebär enligt regeringen ett nytt
perspektiv på sjöfarten, som bör sättas
in i ett näringspolitiskt sammanhang och
som bör återspeglas i det av riksdagen
år  1980 fastställda näringspolitiska
målet för sjöfarten. Regeringen föreslår
(yrkande 37) att riksdagen antar ett
nytt   näringspolitiskt  mål   för
sjöfartspolitiken,  som  innebär  att
staten på olika sätt skall tillvarata
sjöfartens  möjligheter   som   en
konkurrenskraftig  exportnäring  och
därigenom stärka betalningsbalansen. Den
svenska    handelsflottan    skall
tillförsäkras rimliga konkurrensvillkor.
Den  angivna  inriktningen  innebär,
understryker regeringen, att staten tar
på  sig  ett ansvar för att  skapa
långsiktiga  konkurrensförutsättningar
för  den  svenska  handelsflottan,
oberoende av de medel för ändamålet som
nu eller på sikt skall användas.
I  sammanhanget vill utskottet fästa
uppmärksamheten på att det i avsnitt 8
av  detta  betänkande  -  Utskottets
ställningstagande till anslagsfrågorna -
behandlar regeringens förslag om  en
medelsanvisning till ett anslag  med
beteckningen Bidrag till sjöfarten på
400 miljoner kronor för budgetåret 1997
inom en av regeringen föreslagen ram för
utgiftsområde 22 som totalt omfattar
25,1 miljarder kronor (yrkande  44 i
regeringens hemställan).
Under rubriken Statens engagemang i den
svenska         handelsflottans
konkurrensanpassning      1997-2001
framhåller regeringen att dess strävan
är  att  det svenska bidraget  till
handelssjöfarten stegvis skall ersättas
med gemensamma och likartade regler för
statsstöd och andra villkor som kan
komma att gälla inom EU. Vidare betonar
regeringen vikten av att det skapas
långsiktiga  konkurrensförutsättningar
för den svenska handelsflottan. I syfte
att nu stabilisera förutsättningarna för
stödet bör riksdagen enligt regeringen
fatta ett långsiktigt inriktningsbeslut
om att det nuvarande bidraget till den
svenskflaggade  handelsflottan  skall
bibehållas under åren 1997-2001.
I propositionen redovisar regeringen
också, i avsnittet Konkurrensanpassning
för den svenska handelssjöfarten åren
1997-2001,  vissa bedömningar  enligt
följande.
De krav som i dag ställs på de rederier
som medges stöd bör kompletteras med
krav på att fartyg med personal som
omfattas av stödet skall vara försäkrad
och på att utbildningsplatser på sådana
fartyg  skall  tillhandahållas.  Det
nuvarande  kravet på  rationalisering
ombord på fartygen bör tills vidare
behållas.
Nuvarande bidragssystem bör ersättas
med  ett mer konkurrensanpassat  och
flexibelt stödsystem som frigörs från
sjömansskattesystemet   och   dess
fjärrfartsbegrepp. Bidraget skall kunna
omfatta svenskflaggade handelsfartyg som
används   i   utrikestrafik.   Med
utrikestrafik skall förstås sådan trafik
som är av betydelse för den svenska
utrikeshandeln  eller tjänsteexporten.
Oljeplattformar  och  passagerarfartyg
skall,  som  huvudregel,  inte  vara
stödberättigade.  En   ny   nämnd,
Rederinämnden, som avses ersätta den
nuvarande Nämnden för rederistöd, bör -
inom vissa strikta ramar - kunna justera
kretsen av stödberättigade fartyg och
därigenom anpassa bidragsgivningen efter
den konkurrenssituation som gäller. Den
nya nämndens avgöranden får sålunda en
mer  värderande  karaktär  än  den
nuvarande nämndens mer expeditionella
beslut.     Företrädare     för
sjöarbetsmarknadens parter bör därför,
till  skillnad från vad som nu gäller,
inte  medverka  i  nämndens  beslut.
Inriktningen är att skapa en nämnd med
kompetens i konkurrensbedömningar och i
rättsliga  frågor.  Parterna  kommer
emellertid att erbjudas att låta sig
företrädas i någon form av referensgrupp
knuten till nämnden.
De  små  och  medelstora  svenska
rederiernas    struktur-     och
kapitalförsörjningssituation bör utredas
och sättas in i ett samlat svenskt och
europeiskt utvecklingsperspektiv.
Den svenska handelsflottans utbildnings-
och kompetensnivå måste bibehållas och
stärkas både av konkurrensmässiga skäl
och  av  miljö-  och  säkerhetsskäl.
Forskning och utveckling på sjöfartens
område  har stor betydelse för  den
svenska handelsflottans utveckling och
konkurrenssituation.
13.1.3 Motionsförslag
I  motion  T201  (m) framhålls  att
rederistödet, liksom annat industristöd
med offentliga medel, är ineffektivt och
bör avvecklas. (I en annan m-motion,
T222, som utskottet behandlar i avsnitt
8  av detta betänkande - Utskottets
ställningstagande till anslagsfrågorna -
föreslås att riksdagen under anslaget
Bidrag till sjöfarten för budgetåret
1997 anvisar 300 miljoner kronor, dvs.
ett 100 miljoner kronor lägre belopp än
det regeringen föreslår.) Vidare enligt
motion  T201 (m) bör Sverige  verka
internationellt  pådrivande  för  en
successiv  avveckling   av   andra
sjöfartsnationers rederistöd och för att
skapa lika konkurrensvillkor. I första
hand bör regeringen inom EU få till
stånd en gemensam sjöfartspolitik som
bygger på sunda affärsmässiga principer
utan olika former av subventioner och
särlagstiftning.
I motionen anförs vidare att svenska
rederier    inte   har    samma
etableringsfrihet i utlandet som annan
svensk  industri,  eftersom  svenska
fackliga   organisationer   hävdar
förhandlingsrätt och svenska avtal även
för  den  utländska  verksamheten.
Motionärerna framhåller också att svensk
rederinäring under senare år utsatts för
konflikter och konflikthot, som drabbat
den och annan svensk industri i en
orimlig omfattning. Den arbetsrättsliga
lagstiftningen måste därför ändras och
möjligheten   till  sympatiblockader
begränsas.
I  motionen  framhålls  även  att
bemanningsreglerna  bör  inriktas  på
säkerhetsbemanning, större individuell
anpassning     till     aktuella
driftförhållanden och en slopad facklig
vetorätt i fråga om ändring av dessa
regler.
I motionen erinras vidare om vissa EU-
regler om övergång av anställningsavtal
vid  företagsöverlåtelser.  Reglerna
gäller inte vid överlåtelse av fartyg,
betonar  motionärerna. Ändå  har  de
införlivats med svensk rätt utan att man
därvid   gjort   undantag   för
fartygsöverlåtelser. Eftersom de svenska
reglerna därigenom kommer i konflikt med
EU-rätten, bör undantaget enligt EU:s
regler snarast införas.
I motion T201 (m) påtalas också  att
speciella regler om sjuklön, arbetstid
och  semester gäller för  sjöfarten.
Bestämmelserna bör enligt motionärerna
anpassas till de generella regler som
gäller för svensk arbetsmarknad.
Slutligen framhåller motionärerna att
de svenska hamnarna drivs i form av
ineffektiva  kommunala  monopol,  att
monopolet baseras dels på en föråldrad
förordning om hamnverksamhet, dels på
ILO-konvention 137, att EU har krav på
att     hamnverksamhet     skall
konkurrensutsättas och att de svenska
reglerna  bör  anpassas  till  EU:s.
Hamnförordningen och reglerna om allmän
hamn måste anpassas till moderna krav -
fortsätter  motionärerna  -  och  de
kommunala   monopolen   avskaffas.
Tolkningen av ILO-konvention 137 måste
vidare  ändras  så  att  fackliga
kompetenstvister i hamnarna omöjliggörs.
I motion T214 (fp) framhålls att det är
ekonomiskt   omöjligt   och   en
näringspolitisk  otjänst  att  söka
avhjälpa hoten mot den svenska sjöfarten
med  breda industristöd. Motionärerna
säger  sig  därför se  positivt  på
regeringens  avsikt  att  avveckla
rederistödet. Avvecklingen bör dock ske
i  snabbare takt än vad  regeringen
föreslår, betonar motionärerna. Motion
T214 (fp) innehåller också ett yrkande
om att riksdagen under anslaget Bidrag
till  sjöfarten för budgetåret  1997
anvisar 200 miljoner kronor, dvs. ett
200 miljoner kronor lägre belopp än det
regeringen  föreslår.  Det  yrkandet
behandlas  i avsnitt  8  av  detta
betänkande     -     Utskottets
ställningstagande till anslagsfrågorna).
I motion T616 (fp) anförs att bidraget
till sjöfarten inte får urholkas i för
snabb takt, om vi skall kunna behålla
den handelsflotta vi har och ge den
rimliga chanser att överleva. Vidare
framhålls   i   motionen    att
sjöarbetsmarknadens parter bör  vara
företrädda i  den nämnd  som  avses
ersätta  den  nuvarande Nämnden  för
rederistöd. Det vore olyckligt - betonar
motionären  - om näringen  berövades
medbestämmande i frågor som direkt berör
dess egna möjligheter till utveckling.
I  motion  T208  (c) framhålls  att
rederistödet är en förutsättning för att
vi även framöver skall kunna ha en
handelsflotta under svensk flagg och för
att  denna  skall  kunna  konkurrera
internationellt. Om stödet avvecklas,
ökar utflaggningen. Denna leder i sin
tur till försämrad sjösäkerhet och ökad
arbetslöshet  för  svenska  sjömän.
Minskade utgifter till följd av ett
slopat rederistöd måste i så fall växlas
mot ökade utgifter för arbetslöshet. Det
är därför - betonar motionärerna  -
nödvändigt att rederistödet bibehålls.
I motion T602 (v) pekas på uppgifter
från           Internationella
Transportarbetarefederationen som visar
att  bekvämlighetsflaggade fartyg  är
kraftigt   överrepresenterade    i
olycksstatistiken.     Motionärerna
framhåller  att man i  propositionen
ingenting säger om vad som bör göras åt
problemet.     Den      ökande
bekvämlighetsflaggningen måste stoppas,
betonar motionärerna. Regeringen  bör
därför ta internationella kontakter i
det   syftet.  Vidare   framhåller
motionärerna att de ser positivt på det
som regeringen säger i propositionen om
vikten av att stärka handelssjöfartens
utbildnings-   och   kompetensnivå.
Motionärerna  betonar  för  sin  del
särskilt vikten av att alla de sjömän
som nu är arbetslösa också får del av
utbildningen.
13.1.4 Utskottets ställningstagande
Utskottet kan konstatera att regeringen
delar  riksdagens år  1987  uttalade
uppfattning   om   den   svenska
sjöfartsnäringens betydelse  och  att
regeringen finner åtgärder erforderliga
även framgent i syfte att säkerställa
näringens utveckling. Utskottet gör för
sin del ingen annan bedömning och vill -
i likhet med regeringen - understryka
vikten av att sjöfartspolitiken ges en
långsiktig inriktning.
Regeringen föreslår, som nämnts, en
komplettering av den av riksdagen år
1980  fastställda  målsättningen  att
sjöfartens möjligheter att såsom  en
konkurrenskraftig exportnäring  stärka
vår betalningsbalans bör tas till vara.
Kompletteringen är att  den  svenska
handelsflottan  skall  tillförsäkras
rimliga  konkurrensvillkor  och  sägs
innebära att staten tar på sig ett
ansvar  för  att  skapa  långsiktiga
konkurrensförutsättningar  för   den
svenska handelsflottan, oberoende av de
medel härför som nu eller på sikt skall
användas.
Utskottet har ingen erinran mot detta
förslag. Med hänsyn till vikten av en
långsiktig   sjöfartspolitik   delar
utskottet också regeringens uppfattning
att det nuvarande bidraget till den
svenskflaggade  handelsflottan   bör
bibehållas under åren 1998-2001, med de
förändringar som anges i propositionen.
Regeringens förslag omfattar även år
1997. I den delen behandlas förslaget
emellertid  i avsnitt  8  av  detta
betänkande     -     Utskottets
ställningstagande till anslagsfrågorna.
Utskottet har inte heller någon erinran
mot vad regeringen anför om sin strävan
att låta det svenska bidraget  till
handelssjöfarten stegvis ersättas med
gemensamma och likartade regler  för
statsstöd och andra villkor, som kan
komma att gälla inom EU.
Mot bakgrund av det anförda avstyrker
utskottet motion T201 (m) yrkande 19 i
den del det avser sjöfartspolitikens
långsiktiga inriktning och motion T214
(fp) yrkande 18. Riksdagen bör enligt
utskottets  mening  anta  regeringens
förslag avseende statens ansvar för den
svenska handelsflottans konkurrensvillkor
med den redaktionella ändring som framgår
av utskottets hemställan under moment 27.
Vidare föreslår utskottet att riksdagen
bifaller  regeringens  förslag  om
bibehållande av nuvarande bidrag till
den svenskflaggade handelsflottan, i den
del förslaget avser åren 1998-2001.
I motion T208 (c)  har motionärerna
tagit fasta på regeringens uttalande om
en avveckling av rederistödet på sikt.
De framhåller att stödet måste behållas,
så att vi även framgent skall kunna ha
en handelsflotta under svensk flagg. I
motion T616 (fp) framhålls att stödet
inte får avvecklas i för snabb takt.
Utskottet erinrar om att regeringen
föreslår att riksdagen godkänner att
stödet  skall  behållas  under  åren
1997-2001. Någon snabb avveckling synes
det sålunda under inga förhållanden vara
fråga  om.  Vidare  framgår   av
propositionen   att  EG-kommissionen
uttalat att statsstöd från principiell
synpunkt inte bör förekomma, men att
Romfördragets regler om  förbud  mot
sådant stöd inte får tillämpas alltför
strikt med hänsyn till intresset av att
bevara en sjöfartsnäring hos berörda
medlemsstater. Enligt kommissionen bör
gällande riktlinjer för statsstöd ses
över så att i varje fall konkurrensen
mellan medlemsstaterna blir neutral. Som
nämnts säger sig regeringen sträva efter
att stegvis ersätta det svenska bidraget
till handelssjöfarten med gemensamma och
likartade regler för statsstöd och andra
villkor som kan komma att gälla inom EU.
Regeringen synes sålunda inriktad på att
med olika medel - även statsstöd - söka
säkerställa    en    svenskflaggad
handelsflotta  av rimlig  omfattning,
också efter år 2001. Denna inriktning
framgår för övrigt redan av regeringens
uttalande - som utskottet ju  ställt
sig  bakom  -  att  den  svenska
handelsflottan  skall  tillförsäkras
rimliga konkurrensvillkor, oberoende av
de medel härför som nu eller på sikt
skall användas. Med det sagda finner
utskottet syftet med motionerna T208 (c)
yrkande 18 och T616 (fp) yrkande 1, i
den del som nu är i fråga, tillgodosett.
Yrkandena  bör inte föranleda  någon
riksdagens åtgärd och avstyrks därför.
Motion T201 (m) yrkande 19 innehåller
en rad synpunkter som spänner över ett
brett fält av politikområden. Det gäller
sålunda förändringar av arbetsrätten i
olika avseenden, av bestämmelser  om
sjuklön, arbetstid och semester - som är
speciella för sjöfarten  -  och  av
bemanningsregler. I motionen framläggs
slutligen synpunkter på hamnverksamheten
samt i frågan hur en ILO-konvention
skall tillämpas.
Utskottet erinrar om att frågor som rör
fartygsbemanning    regleras    i
fartygssäkerhetslagen (1988:49). Lagens
självklara utgångspunkt är  att  ett
fartyg  skall vara bemannat på  ett
betryggande sätt. Sjöfartsverket har -
enligt bemyndigande i lagen -  att
fastställa minimibesättning för varje
passagerarfartyg och för varje annat
fartyg med en bruttodräktighet av minst
20  som  transporterar  gods  eller
passagerare.  Utskottet  förutsätter
självfallet att verket därvid inte går
utöver  sjösäkerhetens  krav.  Vidare
erinrar  utskottet  om  regeringens
uttalande i propositionen att nuvarande
krav på rationalisering - såsom  en
förutsättning  för  erhållande  av
rederistöd - tills vidare bör behållas
och  att  Sjöfartsverket bör  bevaka
frågan.
I propositionen framhålls att några
ändringar i reglerna om sjömäns sjuklön
inte nu bör göras med hänsyn till de
invändningar  som  framförts  från
arbetstagarorganisationerna.    Dessa
hävdar   enligt   regeringen   att
sjömansyrkets   särart   fortfarande
motiverar  att nuvarande bestämmelser
behålls.  Utskottet delar regeringens
uppfattning.
Frågor  om  sjömäns  arbetstid  och
semester behandlas i sjöarbetstidslagen
(1970:105). I sitt av riksdagen godkända
betänkande   1995/96:AU9   behandlar
arbetsmarknadsutskottet ett yrkande i en
m-motion med samma innebörd som det nu
föreliggande, i den del det  gäller
sjömäns  arbetstid  och  semester.
Arbetsmarknadsutskottet framhåller att
en översyn av sjöarbetstidslagen kommer
att  aktualiseras  med  hänsyn  till
regleringar som initierats inom EU och
avstyrker därför motionsyrkandet.
Utskottet kan inte instämma i det som
sägs  i motionen om att de svenska
hamnarna  drivs i form av kommunala
monopol och att sådana monopol skulle
grundas på en föråldrad förordning om
hamnverksamhet. Hamnar får  som bekant
drivas  även  i  privat  regi,  och
förordningen (1874 nr 26 s. 11) angående
hamnordningar     och     andra
ordningsföreskrifter för de  allmänna
hamnarna i riket har upphävts. Så skedde
i  och  med  att  riksdagen  antog
ordningslagen (1993:1617). I dennas 3
kap. 10 § stadgas att regeringen får
meddela föreskrifter om ordningen och
säkerheten i en hamn med hänsyn till den
verksamhet  som  bedrivs  i  hamnen.
Regeringen får överlämna åt en kommun
att meddela sådana föreskrifter i fråga
om hamnar som ägs eller förvaltas av
kommunen eller ett av kommunen helägt
företag. I fråga om hamnar som ägs eller
förvaltas av någon annan får regeringen
överlämna åt länsstyrelsen att meddela
sådana föreskrifter.
Vad gäller den  i motion T201 (m)
berörda frågan om tillämpning av ILO-
konvention 137 kan utskottet konstatera
att  arbetsmarknadsutskottet har  att
bereda ett yrkande i motion T214 (fp) om
det  s.k. stuverimonopolet, dvs. den
arbetsrättsliga fråga som synes åsyftad
i  m-motionen.  Vad  gäller  övriga
arbetsrättsliga frågor som berörs  i
motion T201 (m) vill utskottet erinra om
att de omfattas av riksdagsbeslut på
senare tid. Utskottet är inte för sin
del berett att förorda någon omprövning
av dessa beslut.
Sammanfattningsvis  finner  utskottet
inte någon riksdagens åtgärd påkallad
med anledning av motion T201 (m) yrkande
19 i nu behandlad del. Yrkandet avstyrks
därför i motsvarande del.
Säkerhetsaspekter           på
bekvämlighetsflaggade fartyg behandlas i
motion T602 (v). Utskottet väljer att
behandla  motionsyrkandet  i  detta
sammanhang,    eftersom    också
konkurrensaspekter  kan  läggas  på
förekomsten av sådana fartyg.
I propositionen återges ett uttalande
av EG-kommissionen, vari framhålls att
rederier,   som   seglar   under
bekvämlighetsflagg, kan skapa sig en
konkurrensmässig fördel genom att de
många gånger inte uppfyller generella,
internationellt fastställda regler om
sjösäkerhet. Uttalandet visar  enligt
regeringen    att    sjösäkerhet,
trafikpolitik och näringspolitik inom
sjöfarten är nära förbundna och måste
behandlas sammanvägt. Regeringen säger
sig dra den slutsatsen att detta måste
speglas i statens egen organisation och
förvaltning. Med den motiveringen kommer
bl.a. instruktionen för Sjöfartsverket
att ses över, så att den anpassas till
rådande  förhållanden.  Instruktionen
kommer att ändras så att verkets roll i
det sjöfartspolitiska utvecklingsarbetet
markeras. I propositionen erinras också
om   den  hamnstatskontroll,  vari
Sjöfartsverket   och   16   andra
sjöfartsnationers  sjöfartsmyndigheter
medverkar. Denna utgör ett komplement
till den kontroll som skall göras av
flaggstatens sjöfartsadministration. Ett
internationellt problem är emellertid
att     vissa     flaggstaters
sjöfartsmyndigheter  brister  i  sin
tillsyn. Sverige bör därför - betonar
regeringen -  stödja arbetet med att
försöka skapa internationella instrument
som   ställer   kvalitetskrav   på
flaggstaters sjöfartsmyndigheter.
Utskottet instämmer i det regeringen
sålunda anför och finner därmed syftet
med  motion  T602  (v)  yrkande  3
tillgodosett. Yrkandet bör följaktligen
inte föranleda någon riksdagens åtgärd
och avstyrks med det sagda.
Den   långsiktiga  inriktning   av
sjöfartspolitiken som utskottet förordar
synes väl ägnad att stärka den svenska
handelssjöfartens    internationella
konkurrenskraft.  Därigenom  motverkas
utflaggning och främjas inflaggning av
utlandsregistrerat   tonnage,   som
kontrolleras av svenska intressen. En
sådan utveckling torde också medföra att
svenska  sjömän efterfrågas  i  ökad
utsträckning, med minskad arbetslöshet
bland   dem   som   följd.   Den
utbildningssatsning  som  regeringen
förordar synes sålunda i inte obetydlig
utsträckning kunna tillgodose kravet i
motion T602 (v) på utbildningsinsatser
för arbetslösa sjömän. Yrkandet härom
bör  därför kunna lämnas utan någon
riksdagens  åtgärd  och   avstyrks
följaktligen.
I motion T616 (fp) framförs krav på att
sjöarbetsmarknadens  parter  även  i
fortsättningen skall vara företrädda i
den   nämnd   som   administrerar
bidragsgivningen till berörda rederier.
Regeringen  anser, som  nämnts,  att
parterna i fortsättningen skall vara
företrädda  i  en referensgrupp  med
anknytning till nämnden. Utskottet delar
regeringens uppfattning att en sådan
ändrad ordning är lämplig med hänsyn
till   de  ändrade  regler   för
bidragsgivningen som regeringen förordar
och    som    synes    innebära
lämplighetsbedömningar   i   större
utsträckning  än  för  närvarande.
Motionsyrkandet avstyrks därför i nu
behandlad del.
13.2 Nytt system för sjöfartsavgifter
13.2.1 Inledning
Utskottet  behandlar i det  följande
förslag av regeringen om ändringar i
nuvarande system för sjöfartsavgifter.
Ändringarna avses ske i två etapper. I
en första etapp, med verkan från den 1
januari 1997, ändras systemet så att den
inrikes sjöfarten - till skillnad från
vad som nu är fallet - avgiftsbeläggs. I
en andra etapp, som avses gälla med
verkan från den 1 januari 1998, ändras
avgiftssystemet, i syfte att främja en
miljövänlig  sjöfart,  genom   att
avgifterna     miljödifferentieras.
Ändringsförslagen  behandlas  i  det
följande    under   beteckningarna
 farledsavgifter       respektive
Smiljödifferentierade     farledsav-
gifter .

13.2.2 Nu gällande system
Sjöfartsverkets främsta uppgifter är att
svara för tillsyn över sjösäkerheten,
lotsning,  utmärkning  av  farleder,
sjöräddning, isbrytning, skydd av miljön
mot  förorening  från  fartyg  och
sjökartläggning.      Verksamheten
finansieras huvudsakligen  genom  tre
olika  avgifter  på handelssjöfarten,
nämligen          fyravgifter,
farledsvaruavgifter och  lotsavgifter.
Regeringen har utfärdat förordningar om
dessa  avgifter,  och  Sjöfartsverket
meddelar föreskrifter om hur avgifterna
skall tas ut.
Fyravgift tas ut av fartyg som kommer
från utrikes ort för att i Sverige hämta
eller  lämna passagerare eller gods.
Avgiften står i relation till fartygets
bruttodräktighet. För lastfartyg erläggs
avgift  för  högst  12  resor  per
kalenderår. För passagerarfartyg  och
järnvägsfärjor erläggs avgift för högst
18 resor per kalenderår.
Farledsvaruavgift tas ut för utrikes
gods, dvs. gods som transporteras till
eller från Sverige med fartyg. Avgiften
är differentierad - en högre avgift tas
ut  för  transporter av  importerade
mineraloljor och en lägre avgift för
övrigt gods. Avgiften är också i någon
mån distansberoende. Visst exportgods
är  helt befriat från avgift, bl.a.
mineraloljor, stenkol och koks. Gods som
förs med fartyg i transocean linjetrafik
är också befriat från farledsvaruavgift.
Lotsavgift tas ut för varje fartyg som
anlitar  lots  och är  beroende  av
fartygets storlek och den sträcka för
vilken lots har anlitats.
År  1994 var Sjöfartsverkets totala
intäkter 1 102 miljoner kronor. Av dessa
var      intäkterna      från
farledsvaruavgifterna  463  miljoner
kronor, från fyravgifterna 289 miljoner
kronor  och från lotsavgifterna  118
miljoner  kronor.  Övriga  intäkter
utgjordes av bl.a. statliga anslag.
Det  nuvarande  avgiftssystemet  är
utformat efter ett beslut av riksdagen
år  1977 om sjöfartsavgifter  (prop.
1977/78:13,  bet. TU8,  rskr.  102).
Utformningen av systemet baserades på
att ett årligt underskott hade uppstått
för   farledsverksamheten,   varför
kostnadsansvaret för denna verksamhet
behövde  förändras. Beslutet  innebar
bl.a. att farledsvaruavgiften i första
hand  skulle  vara  beroende  på
transporterad godsmängd men också på hur
långt godset transporterades i farleden.
Farledsvaruavgiften skulle dessutom vara
högre  för oljetransporter,  eftersom
dessa påkallar en högre säkerhet  i
farleden.
Som framgår av redogörelsen ovan uttas
inte     fyravgifter     eller
farledsvaruavgifter för inrikes sjöfart.
Förutom uppbördstekniska problem  var
motivet för dessa undantag att merparten
av de inrikes sjötransporterna utgjordes
av importerade mineraloljor, för vilka
fyravgift och farledsvaruavgift redan
betalats. Avgiften för importerad olja
skulle därför sättas på en sådan nivå
att den täckte även kostnaderna för de
oljor  som vidaretransporterades  med
inrikes sjöfart. Vidare framhölls att
övrigt inrikes gods ofta transporterades
korta avstånd och med små fartyg med
begränsade krav på farledsväsendet.
Även   den   s.k.   transoceana
linjesjöfarten är befriad från fyr- och
farledsvaruavgifter. Till  grund  för
detta undantag låg en kartläggning av
Göteborgs   hamns  konkurrensförmåga
beträffande  transocean  linjetrafik,
enligt vilken ett bortfall av denna
trafik   skulle   innebära   ökade
transportkostnader,  risk  för  sämre
service, längre frakttider m.m.
13.2.3 Ärendets beredning
Av  propositionen framgår att EFTA:s
övervakningsmyndighet under EES-avtalet
i  en skrivelse till regeringen  i
november år 1994 framhöll att farleds
varuavgiften  utgör  en  avgift  med
effekter  liknande en tull, eftersom
avgiften inte är en del av ett internt
taxesystem och inte heller kan sägas
utgöra  en  ersättning  för  utförda
tjänster. Frågan överlämnades därefter
till EG-kommissionen, som i ett brev i
december 1995 anförde att de svenska
sjöfartsavgifterna   strider   mot
Romfördraget,  eftersom   avgifterna
motsvarar en tull.
Till grund för regeringens förslag om
farledsavgifter,  dvs.  den  första
etappens ändringar av avgiftssystemet,
ligger       en       inom
Kommunikationsdepartementet  utarbetad
promemoria,   som  remissbehandlats.
Promemorian omarbetades med beaktande av
remissinstansernas  synpunkter   och
presenterades för kommissionen, som inte
hade några invändningar.
Till grund för regeringens förslag om
miljödifferentierade  sjöfartsavgifter
ligger  förslag  av Sjöfartspolitiska
utredningen. Som nämnts inledningsvis i
detta avsnitt har dess betänkande Svensk
sjöfart - näring för framtiden (SOU
1995:112) remissbehandlats.
13.2.4 Regeringens överväganden och
förslag
Farledsavgifter
Regeringen föreslår att riksdagen
dels antar regeringens förslag  vad
gäller  ett  nytt avgiftssystem  för
sjöfartsavgifter, vilket innebär  att
inrikes sjötransporter likställs  med
utrikes sjötransporter (yrkande  39 i
regeringens hemställan),
dels bemyndigar regeringen att utforma
närmare detaljföreskrifter vad gäller
bl.a. avgiftsbefrielse för Vänerområdet
(yrkande 40 i regeringens hemställan).
De båda förslagen har som nämnts den
huvudsakliga innebörden att även inrikes
sjöfart  avgiftsbeläggs. Så  sker  -
framgår det av propositionen -  genom
att  fyr-  och farledsvaruavgifterna
slås samman till en avgift, som benämns
farledsavgift. Farledsavgiften skall i
princip gälla för all inrikes sjöfart,
utom den på Vänerområdet, och skiljer
sig   därmed   från   fyr-   och
farledsvaruavgifterna som inte gäller
för   någon   inrikes   sjöfart.
Farledsavgiften skall vidare i princip
gälla för all utrikes sjöfart - utom den
på Vänerområdet - till skillnad dels
från fyravgiften, som i huvudsak gäller
för fartyg som kommer från utlandet,
dels från farledsvaruavgiften som inte
gäller  vid  fartygstransporter  till
utlandet  av  bl.a.  mineraloljor.
Farledsavgiften  skall  sålunda  även
gälla sådan utrikes sjöfart som sker i
transocean linjetrafik och som enligt
nuvarande ordning är befriad från fyr-
och farledsvaruavgifter.
Lotsavgiften  omfattas  inte  av
regeringens förslag. Dess konstruktion
avses kvarstå oförändrad.
Regeringen framhåller att fyr- och
farledsvaruavgifterna i princip utgör
ersättning för likartade kostnader, dvs.
kostnader för farledsverksamheten.  Det
är därför naturligt att de slås samman
till  en  avgift,  med  benämningen
farledsavgift. Regeringen betonar att
det nya systemet inte skall innebära
någon förändring av Sjöfartsverkets mål
och inriktning. Vidare skall verkets
totala  intäkter och kostnader  vara
oförändrade, och förslagen skall inte ha
några effekter på statsbudgeten. Genom
att den inrikes sjöfarten avgiftsbeläggs
skapas ett rättvisare avgiftsuttag i
förhållande till den utrikes sjöfarten.
En sådan avgiftsbeläggning är dessutom
en förutsättning för att EU:s krav på
avgiftssystemet skall  uppfyllas.  En
reduktion av avgiften skall dock medges
vid   en  kombination  av  flera
sjötransporter, t.ex. efter  läktring
eller en kortare tids lagring. Vidare
undantas fartyg med en bruttodräktighet
mindre  än  400  från farledsavgift.
Detsamma gäller fartyg i lokaltrafik som
bedrivs inom ett län, kryssningsfartyg,
borr-  och  bostadsplattformar  samt
arbetsfartyg.  Nuvarande  regler  om
Sjöfartsverkets möjligheter att medge
nedsättning  eller  befrielse  från
sjöfartsavgifterna måste omformuleras,
så att det klart framgår att sådan
nedsättning eller befrielse skall vara
förenlig  med reglerna om  statsstöd
enligt artikel 92 i Romfördraget. Slopad
avgiftsfrihet  för  den  transoceana
linjetrafiken  skall  ses  mot  den
bakgrunden.
Regeringen    framhåller    att
avgiftsbeläggningen innebär en  något
försämrad  konkurrenskraft  för  den
inrikes    sjöfarten    gentemot
landtransporterna. Konkurrensen mellan
de olika transportslagen kommer dock att
belysas    av    den    s.k.
Kommunikationskommittén  (K  1995:01).
Avgiftsbeläggningen är inte  av  den
omfattningen - betonar regeringen - att
den  bör  få någon märkbar  negativ
inverkan   på   svensk   industris
konkurrenskraft.
Mot bakgrund av sin bedömning att
avgiftsbeläggningen  av  den  inrikes
sjöfarten endast marginellt  påverkar
dess konkurrenssituation i förhållande
till  andra transportslag  framhåller
regeringen att det i Vänerområdet råder
en speciell konkurrenssituation mellan
sjö-     och    landtransporter.
Förutsättningarna för sjötransporter i
området bör inte försämras, med hänsyn
bl.a. till miljöskyddsaspekter.  Alla
inrikes och utrikes sjötransporter på
området bör därför avgiftsbefrias.
Under  rubriken  Konsekvenser  av
föreslagna  förändringar  framhåller
regeringen   att  det   förändrade
avgiftssystemet innebär sänkta kostnader
för vissa transporter i förhållande till
nuvarande  avgiftssystem. Det  gäller
t.ex.  import av råolja.  Eventuella
kostnadsökningar    som    drabbar
sjöfartsnäringen kan inte anses vara av
den omfattningen att de utgör ett hinder
mot att införa det nya avgiftssystemet.
För viss Europasjöfart innebär detta
t.o.m. lägre kostnader än med dagens
avgiftssystem. De ökade kostnaderna för
inrikes sjötransporter innebär en mycket
ringa kostnadsökning per transporterad
produkt. Transportkostnaderna ökar med
i genomsnitt 2-10 %, vilket utslaget på
den totala kostnaden för varje vara inte
kan anses vara av större betydelse.
Transportkostnaden motsvarar i de allra
flesta fall en mycket liten del av det
totala varuvärdet. Mängden gods  som
transporteras via sjöfart kommer inte
att minska i någon nämnvärd omfattning.
Under rubriken Bestämmelser angående
ikraftträdande erinrar regeringen om EG-
kommissionens synpunkter på de svenska
sjöfartsavgifterna. Frågan har  varit
aktuell  under en längre  tid,  och
betydande ekonomiska konsekvenser kan
uppstå om inte avgiftssystemet ändras
snarast. Bestämmelser om de erforderliga
ändringarna bör därför träda i kraft den
1 januari 1997.
Miljödifferentierade farledsavgifter
Regeringen föreslår att riksdagen antar
dess    förslag   att    införa
miljödifferentierade   avgifter   i
farledsavgiftsystemet samt att besluta
om restitution av farledsavgiften vid
installation  av  miljövänlig  teknik
(yrkande   41   i   propositionens
hemställan).  Förslagets  huvudsakliga
innebörd  är  att  användning  av
miljövänlig teknik - såsom katalysatorer
- ombord på fartygen och av lågsvavligt
fartygsbränsle skall främjas genom att
farledsavgifterna differentieras.
Regeringen framhåller att  sjöfarten
måste stärka sin profil som ett miljö-
vänligt transportslag. Alltför litet har
gjorts för att minska sjöfartens utsläpp
av luftföroreningar, som till största
delen utgörs av svavel- och kväveoxider.
Det arbete som sker inom IMO, i syfte
att skapa en bilaga om luftföroreningar
till sjöfartens miljökonvention MARPOL,
har   inte  hittills  visat  sig
tillräckligt. Sjöfartens internationella
struktur får inte innebära att Sverige
avhåller sig från att ta nationella och
regionala initiativ för att påskynda
arbetet  med  att minska  sjöfartens
negativa miljöpåverkan.
Sjöfartsverket  skall  -  fortsätter
regeringen - ges i uppdrag att närmare
besluta om utformningen av ett system
för         miljödifferentierade
farledsavgifter.   Kostnaderna   för
användning  av katalysator  skall  i
princip   täckas   genom    att
farledsavgifterna  rabatteras.  Vidare
skall  avgifterna återbetalas  enligt
särskild ordning för att delvis täcka
kostnaderna för installation  av  en
katalysator.  Även  användning  av
lågsvavlig olja bör premieras.
En    miljödifferentiering    av
sjöfartsavgifterna bör enligt regeringen
ske  inom  ramen för Sjöfartsverkets
ekonomiska mål och inriktning. Sett över
ett antal år kommer differentieringen
inte  att  innebära några  egentliga
effekter på verkets ekonomiska resultat.
Regeringen säger sig se  med  stor
tillfredsställelse     på     en
principöverenskommelse  som  träffats
mellan   Sjöfartsverket,   Sveriges
Redareförening och Sveriges Hamn- och
Stuveriförbund om åtgärder  för  att
minska  sjöfartens  luftföroreningar.
Miljödifferentierade farledsavgifter bör
följas   av   miljödifferentierade
hamnavgifter, över vilka staten dock
formellt      inte      råder.
Miljödifferentierade  hamnavgifter  är
särskilt  angelägna  i  de  största
färjehamnarna,  Helsingborg, Göteborg,
Stockholm, Trelleborg och Malmö. Det är
av stor vikt - betonar regeringen - att
sjöfartsnäringen tar ansvar för  att
stärka  sjöfartens  profil  som  ett
miljövänligt       transportslag.
Miljödifferentierade  farleds-   och
hamnavgifter  - och sjöfartsnäringens
egna insatser för att stärka sjöfartens
position   som   ett  miljövänligt
transportslag  - kan  innebära  att
fartygsutsläppen  av  luftföroreningar
minskar med upp till 75 %.
Avslutningsvis  betonar  regeringen
vikten  av  att andra länder  inför
ekonomiska styrmedel för att  minska
sjöfartens negativa miljöpåverkan. Så
bör  ske  inte  bara  för  att
luftföroreningarna i  fråga  är  ett
internationellt problem, utan också med
hänsyn till konkurrensneutraliteten. De
diskussioner som Sverige hittills har
genomfört med angränsande stater och
inom internationella organisationer i
det angivna syftet bör därför fortsätta.
Detta är inte minst viktigt i vårt
närområde i Östersjön.
Bestämmelser  om miljödifferentierade
farledsavgifter avses, som nämnts, träda
i kraft den 1 januari 1998.
13.2.5 Motionsförslag
I motion T214 (fp) yrkas avslag på
regeringens   förslag   om   att
avgiftsbelägga inrikes sjötransporter.
Motionärerna  befarar att  avgifterna
kommer att leda till att godstransporter
i ökad utsträckning sker på landsväg,
till skada för miljön.
I motion T617 (s) framhålls att en
förändring av avgiftssystemet, på sätt
som regeringen föreslår, medför kraftigt
konkurrenssnedvridande  effekter  till
nackdel  för  svenska  företag  som
importerar och raffinerar råolja,  i
förhållande till sådana företag  som
importerar  raffinerade oljeprodukter.
Regeringen   bör   därför   enligt
motionärerna ompröva sitt förslag och
därvid   se   till   att   de
konkurrenssnedvridande    effekterna
elimineras.
I motion T602 (v) framhålls att den EU-
anpassning som det innebär att belasta
den inrikes sjöfarten med farledsavgift
inte  bara försämrar denna  sjöfarts
möjligheter att konkurrera med väg- och
järnvägstransporter, utan också står i
strid med EG-kommissionens ambition att
stärka  närsjöfartens  roll  i  de
kombinerade transportsystemen i Europa.
Närsjöfarten  bör  främjas,  betonar
motionärerna, genom att man utjämnar
prisfördelar och subventioner som väg-
och järnvägstransporter åtnjuter. Hinder
som gör närsjöfarten mer kostnads- eller
tidskrävande bör avlägsnas.
Även  i motion T622 (mp) kritiseras
regeringens  förslag   att   ändra
sjöfartsavgifterna. Motionärerna befarar
negativa konsekvenser för den svenska
rederinäringen och att transporter som
i dag sker till sjöss kommer att utföras
på landsvägen i framtiden. Regeringen
bör enligt motionärerna inom EU söka få
till stånd en ordning som innebär att
Sverige undantas från den EU-anpassning
av sjöfartsavgifterna som det nu är
fråga om. De föreslagna förändringarna
står inte heller i överensstämmelse med
regeringens i propositionen  uttalade
vilja  att tillförsäkra den  svenska
sjöfarten rimliga konkurrensvillkor. Det
krävs därför en fortlöpande uppsikt över
marknadsutvecklingen    och    att
förändringarnas verkan utvärderas inom
två år.
I motion T610 (c) framhåller motionären
att  han  ser  positivt  på  en
miljödifferentiering av avgiftssystemet.
Det är dock inte lämpligt att låta nya
bestämmelser om sjöfartsavgifter träda i
kraft vid två olika tidpunkter, nämligen
den  1  januari 1997, såvitt  avser
farledsavgiften, och den 1 januari 1998,
vad  gäller  miljödifferentiering  av
avgiften. Bestämmelserna i sin helhet
bör enligt motionären träda i kraft vid
den senare tidpunkten. En förutsättning
härför är dock att man inom EU är
införstådd  därmed.  I  sammanhanget
framhåller motionären att EU  enligt
uppgift  inte  hade  vetskap  om
miljödifferentieringen,   då   man
behandlade   den   ändring   av
avgiftssystemet som är tänkt att börja
gälla  den 1 januari 1997. För  en
senareläggning   av   det   nya
avgiftssystemet talar även - framhåller
motionären - den negativa inverkan som
detta kommer att få på inrikessjöfartens
konkurrenskraft         gentemot
landtransportmedlen. Motionären erinrar
om att dessa konkurrensförhållanden nu
utreds av Kommunikationskommittén  (K
1995:01) och betonar att utredningens
resultat   bör   avvaktas   innan
avgiftssystemet ändras.
Motion T619 (s) har i huvudsak samma
innebörd som motion T610 (c).
Även i motion T616 (fp) framhålls att
bestämmelser om det nya avgiftssystemet
bör träda i kraft samtidigt, den 1
januari  1998. Fram till  dess  bör
konsekevenserna   av   omläggningen
analyseras ytterligare. Och även i denna
motion  påpekas  att EG-kommissionens
uppfattning   om   farledsavgifterna
formades utan att den hade kännedom om
planerna på en miljödifferentiering av
avgifterna. Vidare framhåller motionären
att det nya avgiftssystemet innebär att
direktimporten av olja blir billigare,
medan inrikesskeppningarna från svenska
raffinaderier  blir  dyrare.  Därmed
föreligger också en risk att en ökad
import av raffinerad olja kommer att slå
ut  raffinaderier i Sverige.  Vidare
uttalar motionären farhågor  att  en
avgiftsbeläggning av den  transoceana
linjetrafiken kan komma att medföra att
Sverige går miste om direktanlöpande
fartyg.
I motion T609 (s) framhålls (yrkande 1)
att alla sjötransporter till och från
Gotland bör befrias från farledsavgift.
Om regeringens förslag genomförs, kommer
- betonar motionärerna - befolkningen
och näringslivet på Gotland att drabbas
av ökade kostnader på konsumtions- och
insatsvaror. Skulle avgiftsbeläggningen
dessutom   få  till  följd   att
godstransporter överförs till färjorna,
kan konsekvenserna bli vittgående för
turistnäringen,         eftersom
längdmeterutrymmet på färjorna redan nu
utgör  en  begränsande  faktor.  De
gotländska skattebetalarna  kommer  i
sådana fall också att direkt drabbas, då
de kommunala hamnarnas intäkter minskar
genom  minskad sjöfart.  Motionärerna
säger sig vidare ha svårt att se hur
handeln mellan EU-länder skulle påverkas
om avgiftsbefrielse skulle gälla för
alla   sjötransporter,  dvs.  även
utländska, som går till eller  från
Gotland.
I  motionen  uppmärksammas  vidare
(yrkande 2) det i avsnitt 8 av detta
betänkande     -     Utskottets
ställningstagande till anslagsfrågorna -
behandlade regeringsförslaget om  ett
ramanslag på 175 miljoner kronor för
Transportstöd  till  Gotland   för
budgetåret 1997. Motionärerna yrkar att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna att, vid avslag på yrkande 1,
den fördyring som befaras uppkomma genom
införande  av  farledsavgift   och
överföring av gods till färjorna inte
skall belasta det angivna ramanslaget.
Motion T618 (c) har i huvudsak samma
innebörd som motion T609 (c). Yrkandena
är att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att sjöfartsavgifter inte får
försämra näringslivets konkurrenskraft
på  Gotland  (yrkande  1)  och  att
förändringen av sjöfartsavgifterna inte
får belasta transportstödet till Gotland
(yrkande 2).
I  motion  T201  (m) framhålls  att
isförstärkt  tonnage  genom  dryga
sjöfartsavgifter får betala isbrytning
för    maskinsvaga   konkurrenter.
Investeringar  i  isgående  tonnage
motverkas    härigenom,    betonar
motionärerna,  och  reglerna  verkar
kostnadsdrivande. På samma sätt som en
miljörabatt nu förs in i sjöfartstaxan,
bör   modernt  isbrytande  tonnage
premieras. Yrkandet är att riksdagen hos
regeringen  begär  en  utredning  av
kostnadsansvaret för isbrytning.
I motion T201 (m) framhålls vidare att
reglerna för lotsning är schablonartade
och att de inte motsvarar de krav som
näringen  och sjösäkerheten  ställer.
Modern teknik kan inte användas på rätt
sätt,  och speciellt för det mindre
tonnaget utgör lotskostnaden ofta en
mycket dryg utgift. Motionärerna yrkar
att riksdagen hos regeringen begär en
översyn av lotsningsbestämmelserna.

13.2.6 Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  framhåller  att  de
föreslagna förändringarna inte saknar
betydelse för konkurrenssituationen för
delar av svenskt näringsliv. Det är
uppenbart - betonar näringsutskottet -
att avgiftsbeläggningen för den inrikes
sjöfarten är till nackdel för de svenska
raffinaderiernas konkurrenssituation i
förhållande  till  direktimporterande
oljebolag. Denna avgiftsbeläggning kan
också    komma   att   försämra
förutsättningarna för näringslivet  i
regioner som för närvarande är beroende
av sjötransporter, t.ex. på Gotland.
Vidare kommer införandet av avgifter för
den transoceana linjetrafiken att leda
till  kostnadsökningar  för  svensk
exportindustri. Det kan även finnas en
risk för att svenska hamnar prioriteras
bort som destination för direktanlöpande
containertrafik,  vilket  skulle  få
betydande  konsekvenser  för  berörda
regioner  men  också  för  svenskt
näringsliv.
Näringsutskottet säger sig dock  ha
förståelse för regeringens förslag med
hänsyn  till de synpunkter som  EG-
kommissionen framfört på det nuvarande
systemet   för   sjöfartsavgifter.
Näringsutskottet framhåller därför att
riksdagen nu bör fatta beslut om att ett
nytt system för sjöfartsavgifter - med
farledsavgifter - skall införas och att
en  miljödifferentiering av  avgiften
skall genomföras. Ikraftträdandet bör
samordnas och ske den 1 januari 1998.
Med utgångspunkt i vad näringsutskottet
anför  bör  regeringen  se  över
konsekvenserna  av  det  framlagda
förslaget och under år 1997 återkomma
till  riksdagen  med  ett  reviderat
förslag.
13.2.7 Trafikutskottets
ställningstagande
Trafikutskottet anser, i likhet  med
regeringen och näringsutskottet, att det
-  med hänsyn till vad EG-kommissionen
framfört - är nödvändigt att ändra det
nuvarande        avgiftssystemet.
Trafikutskottet anser för sin del att
riksdagen  nu bör godta  regeringens
förslag till nytt avgiftssystem. Det
innebär  bl.a.  att  farledsavgifter
införs,   att   inrikes   sjöfart
avgiftsbeläggs och att farledsavgifterna
miljödifferentieras.   Vad   gäller
tidpunkten för ikraftträdande ansluter
sig     trafikutskottet     till
näringsutskottets  uppfattning.  Det
innebär  att bestämmelser  om  såväl
farledsavgifter som miljödifferentierade
avgifter bör träda i kraft samtidigt den
1 januari 1998.
Trafikutskottet delar näringsutskottets
uppfattning  att det  av  regeringen
föreslagna  avgiftssystemet  innebär
nackdelar  i  de  avseenden  som
näringsutskottet anger. Det är därför
även  enligt trafikutskottets  mening
angeläget  att regeringen  ser  över
konsekvenserna  av  det  föreslagna
avgiftssystemet och under år 1997 för
riksdagen redovisar sina överväganden
med  anledning  av  översynen.  Om
regeringen   vid   sina   förnyade
överväganden  finner  att  det  nu
föreliggande   förslaget   behöver
förändras, bör förslag härom föreläggas
riksdagen. Under alla förhållanden  bör
regeringen lämna riksdagen den nämnda
redovisningen.
Med  hänvisning  till  det  anförda
föreslår trafikutskottet att riksdagen
dels godkänner vad regeringen anför om
ett nytt system för sjöfartsavgifter
utom i den del som avser tidpunkten då
bestämmelser om farledsavgift bör träda
i kraft,
dels godkänner att bestämmelser om det
nya avgiftssystemet i sin helhet träder
i kraft den 1 januari 1998,
dels som sin mening ger regeringen till
känna vad trafikutskottet anfört.
Trafikutskottets    ställningstagande
innebär  att syftet med ett flertal
motions- yrkanden torde få anses helt
eller  delvis tillgodosett,  nämligen
motionerna T214 (fp) yrkande 20, T602
(v) yrkande 1, T609 (s), T610 (c), T616
(fp) yrkande 2, T617 (s), T618 (c), T619
(s) och T622 (mp) yrkandena 5 och 6. De
påkallar  därför ingen  åtgärd  från
riksdagens   sida   och   avstyrks
följaktligen.

Avgifter för isbrytning och lotsning
Modernt isbrytande tonnage premieras,
enligt vad utskottet erfarit, genom att
fartyg som håller högsta isklass - tack
vare isbrytarassistans - i princip kan
räkna med att alltid nå alla svenska
hamnar av betydelse, oavsett rådande
isförhållanden. Det sagda gäller inte
fartyg som håller lägre isklass. Någon
premiering med innebörd att fartyg som
håller högsta isklass skulle omfattas av
avgiftsbefrielse eller sänkta avgifter
är utskottet för sin del inte berett
att förorda. Yrkandet i motion T201 (m)
om en utredning av kostnadsansvaret för
isbrytning avstyrks följaktligen.
Motion  T201 (m) gäller också,  som
nämnts,  lotsningsavgifterna.  Enligt
motionen innebär dessa ofta en mycket
dryg utgift för det mindre tonnaget,
varför    en    översyn    av
lotsningsbestämmelserna bör komma till
stånd.
Utskottet vill med anledning av detta
motionsyrkande erinra  om  riksdagens
beslut år 1981 om ett behovsanpassat
lotstvång (prop. 1980/81:119, bet. TU32,
rskr. 422). Sjöfartsverket hade enligt
beslutet att svara för utformningen av
erforderliga   bestämmelser    med
iakttagande av vissa riktlinjer. Dessa
innebär att frågan om lotstvång prövas
med utgångspunkt i farledsförhållandena,
fartygets   storlek,   konstruktion,
utrustning och beskaffenhet, bemanningen
samt lastens miljöfarlighet. Undantag
från lotstvånget får medges med hänsyn
till bl.a. befälets kännedom om farleden
och  språkkunskaper i den nödvändiga
kommunikationen  med lotsplats  eller
trafikinformationscentral.   Utskottet
förutsätter  att  utformningen  och
tillämpningen   av   Sjöfartsverkets
lotsningsbestämmelser    står    i
överensstämmelse  med  de  angivna
riktlinjerna. Bestämmelserna anpassas,
enligt   vad  utskottet   erfarit,
fortlöpande    till    förändrade
trafikmönster.
Utskottet är, med hänvisning till det
anförda, inte berett att förorda någon
sådan översyn som föreslås i motionen
och avstyrker därför yrkandet härom.
13.3 Säkerhets- och miljöfrågor
13.3.1 Motionsförslag
Allmänna sjösäkerhetsfrågor
I motion U802 (c) framhålls att de
internationella ansträngningarna för att
förbättra sjösäkerheten hittills  har
visat sig tämligen fruktlösa. Länderna i
Östersjöregionen bör därför gå före och
själva utforma sjösäkerhetsregler för
sjötransporter på Östersjön.
I motion T213 (kd) framhålls att den
omfattande färjetrafik som bedrivs över
Östersjön och Kattegatt är motiv nog för
att  Sverige tillsammans med berörda
länder skall gå före när det gäller att
ställa sjösäkerhetskrav på framför allt
färjetrafiken.  I motionen  framhålls
vidare att arbetet inom EU och IMO måste
intensifieras för att öka sjösäkerheten
i  persontrafiken  över  Östersjön,
Kattegatt     och     Skagerrak.
Sjösäkerhetsåtgärder för denna trafik
måste bli mer långtgående än vad som är
möjligt att uppnå i de internationella
sammanhangen. Därför krävs bilaterala
avtal med berörda länder.
Vissa säkerhets- och miljöfrågor
angående sjöburna transporter av olja
I motion Jo738 (mp) framhålls att krav
på  dubbla  skrov  bör  ställas  på
tankfartyg  som  trafikerar  svenska
hamnar.
I motion T612 (fp) framhålls att i de
nordiska farvattnen bör gälla optimal
transportsäkerhet för olja och andra
miljöfarliga  laster. Vidare  erinrar
motionärerna  om  en  av  Nordiska
ministerrådet       rekommenderad
miljömärkning  i  form  av  av  en
svansymbol. Miljösäkert tonnage borde
enligt motionärerna få rätt att bära
denna symbol och därmed också ekonomiskt
gynnas  i  jämförelse  med  mindre
miljösäkert tonnage. Slutligen betonar
motionärerna vikten av att Sverige inom
berörda FN-organ arbetar för globala
identifikationssymboler   för   goda
transportmedel.
I motion T608 (m) framhålls att den
svenska kusten ofta drabbas av oljesöl
och läckande tankbåtar. Den bristande
kvaliteten på fartygen beror ofta på att
köparna av oljelaster saknar skäl att
efterfråga en högre säkerhetsnivå till
ett   högre   pris.  En   ändrad
ansvarsfördelning, som skulle  tvinga
också  fraktköparna  att  ta  ett
ekonomiskt ansvar för följderna av ett
oljeutsläpp,  skulle   skapa   det
erforderliga incitamentet att efterfråga
tonnage av god kvalitet. Regeringen bör
- framhåller motionärerna - arbeta för
att skapa en sådan ansvarsfördelning på
EU-nivå.
Utsläpp i luften och i vattnet m.m.
I motion T208 (c) framhålls att 90 % av
fartygens utsläpp av kväveoxider kan
renas med användande av katalysatorer.
Dock uppstår - betonar motionärerna -
problem om Sverige ensidigt inför regler
om katalysator. För att inte svenska
fartyg  skall  få konkurrensnackdelar
måste frågan lösas på internationell
nivå. Regeringen bör ta erforderliga
initiativ.
I  motion  T208  (c)  framhåller
motionärerna vidare att en  del  av
kusttrafiken körs med högsvavlig olja.
Drivmedlet är det sämsta tänkbara från
miljösynpunkt - betonas det - och bör
snarast  ersättas.  Regeringen  bör
återkomma  till  riksdagen  med  en
redovisning av vidtagna åtgärder och en
handlingsplan över hur sjöfarten skall
kunna minska de miljöskadliga utsläppen
samt en redogörelse för hur regeringen
ämnar  arbeta  för  att  få  planen
internationellt accepterad.
I  motion  T225 (v)  framhålls  att
Östersjön bör bli en miljözon, där t.ex.
utsläppskrav kan ställas på trafikerande
fartyg.
I  motion Jo759 (fp) framhålls  att
sjöfarten utgör en stor utsläppskälla
för svaveldioxid. Därför måste man inom
IMO skapa ett system med miljöklassning
av   fartygen  för  att   minska
svavelutsläppen.
I motion U802 (c) framhålls att länderna
i   Östersjöregionen  bör  utforma
gemensamma  gränsregler  för  vilka
utsläppsnivåer som skall accepteras för
transporter på Östersjön.
I  motion  T620 (s) föreslås  högre
anlöpningsavgifter  för  fartyg  utan
katalysator, föreskrifter om att endast
lågsvavlig bunkerolja får användas för
färjor,  ro-ro-fartyg  och   annan
regelbunden sjötrafik i Östersjön samt
ändring av dagens flaggningsregler.
I motion T622 (mp) framhålls att alla
större hamnar skall kunna tillhandahålla
elförsörjning från land för fartyg som
ligger vid kaj en längre tid. Eftersom
sådan strömförsörjning innebär nackdelar
från miljösynpunkt om liggetiden  är
kort, bör regeringen återkomma  till
riksdagen med förslag om hur tiden i
fråga bör bestämmas.
Trafikrestriktioner
I  motion Jo778 (mp)  framhålls att
skärgårdsområdena  sedan  lång  tid
genomkorsas av etablerade farleder, som
nu trafikeras av allt större fartyg.
Motionärerna  vill att  det  svenska
farledssystemet miljöanpassas genom att
vissa farleder läggs ned,  genom att
alternativa  sträckningar  -   där
miljöpåverkan blir mindre - etableras
och genom att olika åtgärder vidtas för
att    minska    erosionen    i
skärgårdsområdena.
I motion Jo778 (mp) framhålls vidare
att bullret från snabba motorbåtar är
störande  för  både kringboende  och
djurlivet.  I  syfte  att  minska
bullerstörningarna  bör   regeringen
underställa riksdagen förslag om att en
generell hastighetsbegränsning på 5-10
knop skall införas i svenska vatten upp
till 100 meter från land.
I motion T622 (mp) begärs en utredning
om katamaranernas inverkan på det marina
livet   och  övrig  miljöpåverkan.
Motionärerna framhåller att svallvågorna
från dessa fartyg orsakar stranderosion
och uppslamning av bottensediment och
att de med största säkerhet har en
allvarlig inverkan på strandzonerna.
Färjor och farleder i Stockholmsregionen
I motion A433 (fp) framhålls att många
fartygstransporter inte skulle behöva gå
genom  de  känsligaste  delarna  av
Stockholms   skärgård,   om   viss
hamnverksamhet i Stockholm  flyttades
till  Kapellskär,  Nynäshamn  eller
Oxelösund. Därmed skulle också antalet
tunga  transporter  genom  Stockholms
innerstad kunna minska. Vidare minskar -
betonar motionärerna - behovet av att
öppna  en  ny farled, och projektet
Rödkobbsleden skulle kunna läggas ned.
I motion A434 (v) talas om Stockholm
som en sjöfartsstad med möjligheter och
problem. Temat är detsamma som i motion
A433 (fp). I v-motionen pekas också på
ekonomiska  styrmedel  i  form  av
hamnavgifter, någon form  av miljözoner
och  ett  aktivt  engagemang   i
internationella  sjöfartsorganisationer
såsom möjligheter för Stockholmsregionen
och  Sverige som nation att påverka
sjöfarten i miljövänlig riktning.
Övrigt
I motion T622 (mp) framhålls att ett
hundratal fartyg förliste i Östersjön
under andra världskriget. Dessa ligger
nu och rostar sönder och släpper ut
okända mängder bunkerolja till  stor
skada för havsmiljön. Sjöfartsverket bör
enligt motionärerna ges i uppdrag att
utarbeta en strategi för omhändertagande
av förlista krigsfartyg i Östersjön med
förslag  också  om hur  erforderliga
åtgärder skall finansieras.

13.3.2 Utskottets ställningstagande
Allmänna sjösäkerhetsfrågor
De svåra fartygsolyckor som på senare år
inträffat i vårt närområde har ökat
allas   vår   medvetenhet    om
sjösäkerhetsfrågornas   utomordentligt
stora  betydelse.  Handelssjöfartens
världsomfattande  karaktär medför att
ökad sjösäkerhet är en angelägenhet för
alla sjöfartsnationer.
I  ett riksdagsbeslut år 1981  om
miljösäkrare sjötransporter slogs fast
att  åtgärder på sjösäkerhetsområdet
vanligtvis   måste   vidtas   i
internationellt samarbete för att bli
verkningsfulla (prop. 1980/81:119, bet.
TU32, rskr. 422). Nationella särkrav på
t.ex.  fartygens  konstruktion,  som
villkor för att anlöpa svensk hamn,
måste utformas med hänsyn till bl.a.
landets försörjningstrygghet.
FN:s       sjöfartsorganisation,
International  Maritime  Organization
(IMO), har sjösäkerheten och skyddet av
den marina miljön som övergripande mål
för sin verksamhet. Organisationen har
den  globala inriktning - och krets av
medlemsstater - som är nödvändig för att
bestämmelser   om  bl.a.   fartygs
konstruktion och utrustning  skall få
den i princip lika nödvändiga globala
anslutningen och tillämpningen.
I  den del av propositionen som
utskottet  i  huvudsak  behandlar  i
avsnitt  12  av detta betänkande  -
Sjöfartsverket  -   återfinns   en
redogörelse för aktuellt sjösäkerhets-
och miljöarbete på det nationella och
internationella planet. Av denna framgår
att IMO i november 1995 antog en rad
bestämmelser om globala förbättringar av
sjösäkerheten,   avseende    t.ex.
brandskydd,       utrymningsvägar,
livräddningsutrustning        och
radioutrustning. Vidare antogs då en
resolution om att länder i en region kan
sluta avtal om regionala krav på fartygs
stabilitet.  Resolutionen  resulterade
efter ett svenskt initiativ i att ett
stort antal sjöfartsadministrationer i
februari 1996 nådde en överenskommelse
om att särskilda krav skall ställas på
stabiliten  och  flytbarheten  hos
existerande  ro-ro-passagerarfartyg  i
bl.a. Östersjön och Nordsjön.
I den nämnda redogörelsen framhålls
vidare att sjöfartens internationella
karaktär gör att det svenska agerandet
på  internationell nivå, vad  gäller
förbättringar av sjösäkerheten, måste
ges fortsatt hög prioritet. En naturlig
utgångspunkt för det vidare  arbetet
kommer  Sjösäkerhetskommitténs  (dir.
1994:154) arbete att utgöra. Kommittén
har   i  uppdrag  att  analysera
möjligheterna att ytterligare utveckla
säkerheten inom sjöfarten.  Kommittén
skall dessutom lämna förslag om hur det
nationella   och   internationella
sjösäkerhetsarbetet bör inriktas  och
bedrivas för att förbättra säkerheten,
främst vad gäller den sjöfart som berör
Sverige.
I  redogörelsen  nämns  också  den
hamnstatskontroll som utskottet i det
föregående har berört vid behandlingen
av    ett   motionsyrkande   om
säkerhetsproblem, som förknippas  med
vissa bekvämlighetsflaggade fartyg.
Av propositionen framgår vidare att EG-
kommissionen i sitt förslag om en ny
sjöfartspolitisk  strategi  pekat  på
behovet av arbete inom EU med ökad
sjösäkerhet i vid bemärkelse. Uppenbara
skillnader i fartygens standard  har
noterats, och konkurrensen med fartyg
som   inte  håller  måttet  från
säkerhetssynpunkt   är   påtaglig.
Kommissionens  slutsats  är  att  en
gemensam  politik  kan  skapa  nya
förutsättningar för att kunna bibehålla
och utveckla EU:s sjöfartsnäringar bl.a.
genom aktiva åtgärder på sjösäkerhets-
och  miljöområdena.  Sådana  åtgärder
skulle  kunna omfatta även anlöpande
fartyg från tredje land.
I motion U802 (c) framhålls, som nämnts,
att länderna i Östersjöregionen bör gå
före och själva utforma säkerhetsregler
för  sjötransporter  på  Östersjön
Liknande synpunkter återfinns i motion
T213  (kd). I den motionen är  det
färjetrafiken  över  Östersjön  och
Kattegatt som särskilt uppmärksammas.
Vidare  framhålls i kd-motionen  att
arbetet  inom  EU  och  IMO  bör
intensifieras  för  att  nå  rimliga
sjösäkerhetsmål för persontrafiken på
Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.
Med hänvisning till redogörelsen ovan
finner  utskottet syftet  med  dessa
motionsyrkanden, i nu behandlade delar,
tillgodosett. Därför - och i avvaktan på
resultatet  av  Sjösäkerhetskommitténs
arbete - bör yrkandena inte föranleda
någon riksdagens åtgärd. De avstyrks
sålunda.
Vissa säkerhets- och miljöfrågor
angående sjöburna transporter av olja
Enligt motion T612 (fp) bör optimal
transportsäkerhet för olja och andra
miljöfarliga laster gälla i nordiska
farvatten. Enligt motion Jo738  (mp)
skall krav på dubbla skrov ställas på
tankfartyg  som  trafikerar  svenska
hamnar.
Som utskottet framhållit i tidigare
betänkanden  om  sjöfart  har  IMO:s
medlemsstater  enats  om  att  nya
oljetankfartyg fr.o.m. juli 1993 skall
byggas med dubbel botten och dubbla
skrov. Kravet på dubbel botten gäller
från en dödvikt om 600 ton och på dubbla
skrov från en dödvikt om 5 000 ton. För
existerande   fartyg   gäller   en
övergångstid  på  25-30  år.  Genom
föreskrifter,   som   Sjöfartsverket
meddelat, har övergångstiden förkortats
så att den löpte ut den 1 juni i år för
fartyg   som  trafikerar  Mälaren,
Trollhätte kanal och Vänern. Så har
kunnat ske med hänvisning till de båda
sjöarnas     betydelse     som
dricksvattentäkter.
I fråga om bulktransporter av andra
miljöfarliga ämnen än olja gäller redan
i  stor utsträckning krav på dubbel
botten eller dubbla skrov. Det bör även
nämnas att det i fråga om förpackat
farligt   gods  finns  detaljerade
föreskrifter om hur godset skall vara
förpackat och, i vissa fall, hur det
skall lastas ombord i fartyget.
Utskottet vill också ånyo understryka
vad  som  framhållits  i  tidigare
betänkanden om sjöfartsfrågor om att
Sverige, med hänsyn till betydelsen av
utländskt   tonnage   för   vår
försörjningstrygghet  och  till  våra
folkrättsliga  förpliktelser,   inte
ensidigt kan bestämma villkor om hur
t.ex. tankfartyg skall vara konstruerade
för att få anlöpa svensk hamn. Eftersom
övriga nordiska länder har ett liknande
beroende av utomnordiska fartyg - och
samma  förpliktelser - gäller  denna
invändning oss alla. Vad som är optimal
transportsäkerhet i nordiska farvatten
bestäms  med andra ord i  väsentlig
utsträckning inom ramen för ett vidare
internationellt  samarbete  än  det
nordiska,  nämligen  IMO:s  globalt
inriktade  sjösäkerhetsarbete.  Vårt
pådrivande arbete där sker naturligtvis
med  utgångspunkt  i  de  särskilda
förhållanden som gäller i Norden.
Transportsäkerhet för sjöburna laster
av olja och andra miljöfarliga ämnen är
dock självfallet inte bara en fråga om
tankfartygens       konstruktion.
Sjöfartsverkets säkerhetsarbete syftar
till en helhetssyn som även omfattar
fartygens utrustning och bemanning samt
farledsverksamhet  såsom   lotsning,
utmärkning,   sjökartläggning   och
isbrytning.
Med det anförda avstyrker utskottet
motionerna T612 (fp) yrkande 1 och Jo738
(mp) yrkande 24. Syftet med yrkandena
torde genom vad utskottet anfört få
anses tillgodosett.
Utskottet  vill  inte  bestrida  att
identifikationssymboler för miljösäkert
tonnage, som t.ex. en svansymbol av det
i motion T612 (fp) aktualiserade slaget,
kan ha ett visst värde i strävandena att
åstadkomma miljösäkrare transporter till
sjöss. Utskottet är emellertid  inte
berett  att föreslå någon riksdagens
åtgärd med anledning av yrkandena härom.
Yrkandena 2 och 3 i motionen avstyrks
följaktligen.
Av lagen (1973:1199) om ersättning från
den  internationella  oljeskadefonden
följer  att i Sverige tillämpas  en
ordning som synes ägnad att väsentligen
tillgodose kravet i motion T608 (m) på
att ägare eller mottagare av oljelaster
skall ta ett ekonomiskt ansvar  för
följderna av ett oljeutsläpp. Så sker
genom regler om skyldighet för ägarna
eller mottagarna att via Sjöfartsverket
betala avgifter till fonden. Från denna
betalas ersättning för skador som faller
utanför redarens begränsade ansvar. Ett
direkt  ansvar för lastägaren  eller
lastmottagaren  för  visst  inträffat
oljeutsläpp  -  såsom  motionärerna
föreslår  -  synes utskottet  mindre
lämpligt.    Lastägaren    eller
lastmottagaren kan ju  inte på samma
sätt som redaren och befälhavaren ha
kontroll över de fartyg från  vilka
oljeutsläpp  sker.  Med  det  sagda
avstyrker utskottet motion T608 (m).
Utsläpp i luften och i vattnet m.m.
Utskottet har i det föregående med viss
utförlighet redogjort för regeringens
överväganden och förslag i fråga om
införandet  av  miljödifferentierade
farledsavgifter med verkan från den 1
januari 1998. Sammanfattningsvis kan här
framhållas  att  regeringens  förslag
syftar till att främja användning av
katalysatorer ombord på fartygen och av
lågsvavligt fartygsbränsle. Regeringen
fortsätter  arbetet  med  angränsande
stater och inom IMO i syfte att förmå
även andra länder att införa ekonomiska
styrmedel  för att minska sjöfartens
negativa miljöpåverkan.
I den tidigare nämnda redogörelsen i
propositionen  för sjösäkerhets-  och
miljöfrågor framhåller regeringen att
den ser med oro på den senaste tidens
rapporter  om  ökade  oljeutsläpp.
Problemet är inte - betonar regeringen -
avsaknaden av regler, utan  att  de
befintliga  reglerna inte  efterlevs.
Sverige har inom Helsingforskommissionen
för skyddet av Östersjöns marina miljö
arbetat    dels    för    att
mottagningsanläggningar       för
fartygsgenererat  oljeavfall   skall
införas runt hela Östersjön, dels för
att övriga Östersjöstater skall tillämpa
ett  system, vilket - i likhet med det
svenska - innebär att ingen extra avgift
utgår för sådant avfall som lämnas i
hamn. I mars i år nåddes en framgång, då
Helsingforskommissionen   antog   en
strategi som består av ett ingående och
omfattande  regionalt  samarbete  för
uppbyggnad, utveckling och harmonisering
av  mottagningssystem i hamnar  runt
Östersjön.
Med anledning av förslaget i motion
T225 (v) om att göra Östersjön till en
miljözon, där utsläppskrav kan ställas
på trafikerande fartyg, bör nämnas att
MARPOL-konventionen   i   praktiken
föreskriver ett förbud för utsläpp i
Östersjön.
Med hänvisning till det anförda finner
utskottet   syftet  med   följande
motionsyrkanden tillgodosett:
- T208 (c) yrkande 16 om  skärpta
internationella överenskommelser om
miljöriktig sjöfart,
- T208 (c) yrkande 17 om en handlingsplan
över hur sjöfarten skall minska
de miljöfarliga utsläppen,
- T225 (v) yrkande 11 om att göra
Östersjön till en miljözon,
- T620 (s) om högre anlöpningsavgifter
för fartyg utan katalysatorer och om
användning av lågsvavligt bränsle
m.m.,
- Jo759 (fp) yrkande 4 om arbete inom IMO
för att minska svavelutsläppen,
- U802 (c) yrkande 9 i den  del  som
gäller utsläppsnivåer för transporter på
Östersjön.
Yrkandena synes inte behöva föranleda
någon riksdagens åtgärd och avstyrks
följaktligen.
Utskottet övergår nu till att behandla
den i motion T622 (mp) aktualiserade
frågan om elförsörjning från land för
fartyg som ligger vid kaj. I  sitt
fjolårsbetänkande   om    sjöfart,
1994/95:TU12, framhöll utskottet  att
sådan    strömförsörjning    inte
nödvändigtvis behöver innebära fördelar
från miljösynpunkt. Tvärtom innebär det
nackdelar - betonade utskottet - att
stänga av fartygets hjälpmotorer för
alstring av elström under en kortare tid
och därefter starta dem på nytt vid en
driftstemperatur som understiger  den
normala. För fartyg som ligger vid kaj
under längre tid än någon eller ett par
timmar utgjorde katalytisk avgasrening
enligt  utskottet  den  på  sikt
ändamålsenligaste  åtgärden  för  att
minska luftföroreningar från fartyg vid
kaj. Utskottet avstyrkte därför  ett
motionsyrkande som syftade till  att
hamnarna skulle tillhandahålla fullgod
strömförsörjning för fartyg vid kaj.
Det  nu aktuella motionsyrkandet  i
motion T622 (mp) skall ses mot den
sålunda    tecknade    bakgrunden.
Motionärerna    framhåller    att
strömförsörjning från land till fartyg,
som ligger vid kaj under en kortare tid,
innebär nackdelar från miljösynpunkt.
Regeringen  bör  enligt  motionärerna
förelägga riksdagen förslag om hur den
från   miljösynpunkt   erforderliga
liggetiden för strömförsörjning  från
land skall fastställas.
Enligt vad utskottet erfarit är de två
Finlandsfärjorna i Värtahamnen utrustade
med katalysatorer för hjälpmotorerna. I
en  utredningsrapport,  Avgas- & Lju
demissioner  från  Siljaterminalen  i
Värtan  -  som tillkommit på initiativ
av  kommunstyrelsen  i  Stockholm  -
framhålls att fartygen i terminalen inte
bör  landanslutas. En  landanslutning
bedöms på lång sikt få negativ inverkan
på totalmiljön, eftersom motiven för att
använda   energieffektivare    och
katalysatorutrustade  fartyg  skulle
försvagas.
Utskottet  har vidare erfarit  att
Sveriges Hamn- och Stuveriförbund, mot
bakgrund av den nämnda överenskommelsen
med  Sjöfartsverket  och  Sveriges
Redareförening, nyligen  rekommenderat
sina medlemmar att ta konkreta initiativ
för   att   begränsa   skadliga
miljöstörningar från sjöfarten. Tanken
är  - understryker förbundet -  att
hamnarna, liksom Sjöfartsverket, skall
använda ekonomiska styrmedel för att
minska sjöfartens utsläpp av svavel- och
kväveoxider.
Med hänvisning till det anförda finner
utskottet syftet med motion T622 (mp)
yrkande 2 tillgodosett. Yrkandet bör
sålunda lämnas utan åtgärd och avstyrks.
Trafikrestriktioner
Med anledning av kravet i motion Jo778
(mp) på miljöanpassning och nedläggning
av  vissa  farleder  vill  utskottet
framhålla att det givetvis är önskvärt
att farleder - liksom vägar, järnvägar
och  flygplatser  -  har  sådana
sträckningar eller lägen som är till
minsta möjliga skada för miljön. Vårt
behov av rationella transporter medför
emellertid  att  miljöintresset  inte
ensamt kan få bestämma sträckningarna
eller lägena. En avvägning måste därför
göras i enlighet med de trafikpolitiska
principer som riksdagen antog år 1988.
Det är en uppgift för Sjöfartsverket att
se till  att trafiken i våra farleder
vållar minsta möjliga skada för miljön i
form av vatten- och luftföroreningar.
Erosionsskador kan motverkas genom att
länsstyrelsen meddelar föreskrifter om
fartbegränsning m.m. med stöd av 2 kap.
2 § sjötrafikförordningen (1986: 300).
Det  bör  tilläggas att  inte  alla
skärgårdsområden  -  utan   endast
Stockholms och Göteborgs - trafikeras av
mycket stora passagerarfartyg.
Möjligheten för länsstyrelsen att kunna
meddela föreskrifter om fartbegränsning
synes utskottet i väsentlig utsträckning
tillgodose det likaledes i motion Jo778
(mp)  framställda önskemålet om  att
regeringen skall förelägga  riksdagen
förslag till hastighetsbegränsning för
fartyg - inom ett område 100 meter från
land  -  i  syfte  att  minska
bullerstörningarna.
Med hänvisning till det anförda finner
utskottet inte någon riksdagens åtgärd
påkallad med anledning av motion Jo778
(mp) i nu behandlade delar. Yrkandena 2
och 3 i motionen avstyrks därför.
I motion T622 (mp) yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en utredning
av katamaranernas inverkan på det marina
livet  och  övrig miljöpåverkan.  Av
motionen framgår att motionärerna avser
motordrivna    katamaraner,    för
passagerartrafik, som kan framföras i
höga hastigheter.
Frågan   om  höghastighetsfartygens
miljökonsekvenser behandlas utförligt i
utskottets  betänkande  1996/97:TU4.
Utskottet erinrar där bl.a. om  att
Sjöfartsverket          enligt
sjötrafikförordningen får meddela  de
föreskrifter som behövs med hänsyn till
sjösäkerheten. Vidare erinras om den
just   nämnda   möjligheten   för
länsstyrelsen att meddela bestämmelser
om fartbegränsning m.m. Av det nämnda
betänkandet  framgår   också   att
företrädare   för   de   nordiska
sjösäkerhetsmyndigheterna    nyligen
beslutat om en inventering av vissa
problem  beträffande användningen  av
höghastighetsfartyg. Frågor som omfattas
av inventeringen gäller hydrodynamisk
påverkan  från  fartygen  och  deras
framdrivningsmaskinerier,
vattenjetaggregatens   marinbiologiska
påverkan, vissa sjöräddningsfrågor samt
behovet av en trafikreglering.
Med hänvisning till det anförda och i
avvaktan på resultatet av det nämnda
utredningsarbetet  finner  utskottet
syftet med motion T622 (mp) yrkande 4
tillgodosett. Yrkandet synes inte böra
föranleda någon riksdagens åtgärd och
avstyrks därför.
Färjor och farleder i Stockholmsregionen
Som en följd bl.a. av debatten  om
Rödkobbsleden beslutade regeringen år
1991 att låta genomföra en utredning om
hur de land- och sjöbaserade person- och
godstransporterna  till  och  från
Stockholmsregionen   skulle   kunna
samordnas.  Utskottet  har  i  sitt
fjolårsbetänkande   om    sjöfart,
1994/95:TU12,   relativt   utförligt
redogjort för innehållet i den nämnda
utredningens betänkande,  Färjor  och
farleder (SOU 1992:56), och för den
fortsatta  beredningen  av  de  i
utredningsbetänkandet   aktualiserade
frågorna. Av den redogörelsen framgår
bl.a. att riksdagen ställde sig bakom
ett uttalande av regeringen i 1993 års
budgetproposition om att staten inte
borde ingripa mot redarens val av farled
med hänsyn till de avsevärda negativa
effekter som kunde följa därav  för
berörda   rederiers  och   hamnars
långsiktiga ekonomiska åttaganden. Av
redogörelsen  framgår  vidare  att
riksdagen i juni 1993 hade uttalat att
regeringen borde lägga fast en tidsplan
för   genomförandet   av   vissa
farledsprojekt,  bl.a.  Rödkobbsleden.
Länsstyrelsen i Stockholms  län  och
Sjöfartsverket hade fått i uppdrag att
tillsammans studera frågan om effektiva
och miljövänliga transportlösningar för
färjetrafiken i Stockholmsregionen.  I
februari 1994 hade de båda myndigheterna
redovisat  uppdraget genom  var  sin
skrivelse   till  regeringen.   Av
skrivelserna framgick att Länsstyrelsen
inte ville ha någon Rödkobbsled, medan
Sjöfartsverket var av motsatt mening.
Det  var  sålunda  en  uppgift  för
regeringen att svara för den fortsatta
beredningen av frågan.
Av redogörelsen framgick vidare att
utskottet i sitt betänkande 1993/94:
TU12  hade uttalat sig om vikten av en
helhetssyn   på   farleds-   och
trafiksystemet i Stockholmsregionen. I
avvaktan  på  regeringens  fortsatta
beredning  av frågan hade utskottet
avstyrkt  ett  antal i  det  nämnda
betänkandet behandlade motionsförslag.
I  det  nämnda  fjolårsbetänkandet,
1994/95:TU12, upprepades denna procedur.
Utskottet  vidhåller  alltjämt  sin
uppfattning om vikten av en helhetssyn
på  farleds-  och  trafiksystemet  i
Stockholmsregionen och förutsätter att
beredningen  av frågan fullföljs.  I
avvaktan  härpå  avstyrker  utskottet
motionerna A433 (fp) yrkande 8 och A434
(v) yrkande 14.
Övrigt
I  motion  T622 (mp) framhålls, som
nämnts, att krigsfartyg som förliste i
Östersjön under andra världskriget med
okända mängder bunkerolja, kan innebära
stora miljöproblem. Motionärerna vill
att Sjöfartsverket utarbetar en strategi
för att ta hand om dessa vrak och
föreslår en finansiering härför.
Utskottet    förutsätter    att
Sjöfartsverket på lämpligt sätt, t.ex.
inom  ramen  för  samarbetet   i
Helsingforskommissionen för skyddet av
Östersjöns marina miljö, aktualiserar
frågan. Någon riksdagens åtgärd synes
sålunda inte erforderlig med anledning
av  motionsyrkandet,  varför  detta
avstyrks.
14 Luftfartsverket
Avsnittets innehåll
I  detta avsnitt behandlar utskottet
regeringens förslag om luftfart. Det
gäller yrkandena 21-26 i regeringens
hemställan  enligt  vilken  riksdagen
föreslås
dels  godkänna  övergripande  mål,
myndighetsmål och verksamhetsinriktning
samt investeringar för Luftfartsverket
under perioden 1997-1999 i enlighet med
vad regeringen förordar,
dels godkänna ekonomiska mål och ramar
för   Luftfartsverkskoncernen  under
perioden 1997-1999 i enlighet med vad
regeringen förordar,
dels  bemyndiga  regeringen   att
fastställa     utdelning     och
skattemotsvarighet för Luftfartsverket i
enlighet med vad regeringen förordar,
dels  godkänna  vad  regeringen  i
propositionen anför om anpassning av
flygplatserna  till  Schengenavtalets
krav,
dels godkänna vad regeringen anför om
resultatutjämning mellan statliga och
kommunala flygplatser,
dels godkänna vad regeringen anför om
Statens haverikommission.
Vidare behandlar utskottet nio motioner,
nämligen T208 (c) yrkandena 19 och 20,
T220 (mp) yrkandena 15-17, T223 (s)
yrkande 3, T225 (v) yrkande 9, T703 (m)
, T704 (c) och T705 (s).
14.1 Upphandling av olönsam trafik
14.1.1 Motionsförslag
Enligt vad som hävdas i motion T705 (s)
bör  regeringen överväga  en  bättre
resultatutjämning och ett särskilt stöd
till  grundtrafik vid de trafiksvaga
flygplatserna.   Avregleringen   av
luftfarten har haft negativa effekter på
mindre och passagerarsvaga linjer. De
minsta flygplatserna har i ökad grad
fått gå in med garantiåtaganden gentemot
flygbolagen för att få någon operatör.
Regeringen bör därför snarast överväga
någon form av stöd, t.ex. genom vidgning
av ramen för köp av regionalt viktig
tågtrafik,  för att också möjliggöra
upphandling  av  grundtrafik  till
trafiksvaga flygplatser.
I motion T223 (s) sägs att staten måste
finna ett system som innebär att hela
flygsektorn solidariskt bär kostnaderna
för att upprätthålla trafiken på vissa
olönsamma linjer. Den ordning som råder
i dag, då många kommuner tvingas ge
bidrag för att hålla trafiken i gång, är
på sikt oacceptabel. En möjlig väg är
att ta ut en mindre avgift på varje
inrikes flygresa för att finansiera en
samlad upphandling av regionalpolitiskt
viktiga flygförbindelser.
Ett liknande förslag framförs i motion
T208 (c). Motionärerna hänvisar bl.a.
till att Luftfartsverket i en utredning
för några år sedan kom fram till att
staten borde upphandla regionalpolitiskt
viktig olönsam trafik. Ett system för
sådan upphandling bör införas. Systemet
bör finansieras med en avgift som tas ut
på övriga inrikes flygresor. Regeringen
bör senast under våren 1997 återkomma
till riksdagen med ett förslag rörande
den närmare utformningen av systemet.
Motionärerna anser vidare att anslaget B
6 Driftbidrag till kommunala flygplatser
i skogslänen bör höjas till den nivå det
hade budgetåret 1994/95, alltså till
30,2 miljoner kronor.
14.1.2 Utskottets ställningstagande
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionsyrkandena erinra om att riksdagen
under riksmötet 1993/94 godkände en av
regeringen föreslagen upphandling  av
flygtrafik mellan Östersund och Umeå för
budgetåret 1994/95, med möjlighet att
teckna avtal för högst tre år (prop.
1993/94:42, bet. TU8, rskr. 114). I
september 1994 godkände regeringen ett
avtal till en årlig kostnad  av  5
miljoner kronor under tre år fr.o.m.
budgetåret  1994/95.  Kostnaden  för
budgetåret 1995/96, 7,5 miljoner kronor,
belastar  anslaget  E  2  Köp  av
interregional persontrafik på järnväg
m.m. Motivet för denna upphandling var
att staten, med hänsyn till sjukvårdens
organisation, ansåg sig ha ett särskilt
ansvar  för  att  ett  grundläggande
flygtrafikutbud   tryggades   mellan
Östersund och Umeå.
I de nu behandlade motionerna är de
motiv som anges som skäl för en statlig
upphandling   av   mer   allmän
regionalpolitisk art. Frågor  rörande
transportsystemets förmåga att  bidra
till målet om regional balans behandlas
inom ramen för Kommunikationskommitténs
arbete. En trafikpolitisk proposition på
grundval av bl.a. kommitténs förslag kan
väntas under år 1998. Utskottet anser
att  ställningstaganden till  förslag
rörande  statlig  upphandling   av
regionalpolitiskt  motiverad  olönsam
flygtrafik bör anstå till dess  att
riksdagen tar samlad ställning till den
framtida  trafikpolitiken.  Detsamma
gäller yrkandet rörande driftbidraget
till kommunala flygplatser i skogslänen.
Med hänvisning till det anförda föreslår
utskottet  att  riksdagen   avslår
motionerna T208 (c), T223 (s) och T705
(s) i nu behandlade delar.
14.2 Resultatutjämning mellan statliga
och kommunala flygplatser
14.2.1 Regeringens förslag
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner vad som i budgetpropositionen
anförs  om  resultatutjämning  mellan
statliga och kommunala flygplatser. I
budgetpropositionen  hänvisas   till
riksdagens  beslut vid  1993/94  års
riksmöte (prop. 1993/94:100 bil. 7, bet.
TU15, rskr. 159). Där uttalades att det
då föreslagna och av riksdagen godkända
resultatutjämningssystemet skulle vara
en  övergångsanordning till dess att
olikheten i verksamhetsförutsättningar
mellan   statliga  och   kommunala
flygplatser  hade  upphört.  Denna
situation bedömdes komma att föreligga
vid ingången av år 1997. Emellertid
konstaterar  regeringen  nu  att  de
rationaliseringsmål   som   systemet
kopplades    till    beträffande
Luftfartsverkets          egen
regionalflygplatsverksamhet ännu ej helt
har kunnat uppnås. Som orsak anges att
trafikutvecklingen i inrikesflyget inte
har  utvecklats  på  det  sätt  som
förväntades. Mot den bakgrunden  har
regeringen  ingen  erinran  mot  att
Luftfartsverket ingår ett avtal  med
berörda kommunala flygplatser  om en
förlängning     av     nuvarande
resultatutjämningssystem under år 1997
och, om det visar sig nödvändigt, som
längst t.o.m. år 1998. Luftfartsverket
har i en skrivelse till regeringen den
14  juni  1996  redogjort  för  ett
preliminärt avtal mellan verket och de
fem kommunala flygplatserna Borlänge,
Kramfors, Kristianstad, Trollhättan och
Växjö. Enligt avtalet åtar sig verket
att förlänga resultatutjämningssystemet
t.o.m. år 1998. Därefter skall nuvarande
system upphöra. Kostnaden för åren 1997
och 1998 skall helt belasta verkets
ekonomi. I skrivelsen begär verket ett
bemyndigande    att     utbetala
resultatutjämningsbidrag under år 1996
med maximalt 20 miljoner kronor samt
under åren 1997 och 1998 med maximalt 10
miljoner   kronor  per   år.   I
budgetpropositionen föreslås riksdagen
godkänna att det begärda bemyndigandet
lämnas.  Regeringen  påpekar   att
Luftfartsverkets åtaganden enligt det
preliminära avtalet inte skall medföra
någon nedsättning av inleveransen till
staten.
14.2.2 Utskottets ställningstagande
Utskottet   redovisar  inledningsvis
bakgrunden till den nu behandlade frågan
om   resultatutjämningsbidrag   till
kommunala flygplatser.
I 1982 års luftfartspolitiska beslut
(prop. 1981/82:98, bet. TU28, rskr. 339)
uttalades att staten hade ett ansvar för
att  ett  effektivt  interregionalt
transportsystem kunde komma till stånd.
Det interregionala nätet borde i princip
omfatta trafik med flygplan med  en
maximal startvikt överstigande 5 700 kg.
Denna viktgräns kunde dock komma att
förändras. I den av riksdagen godkända
propositionen avvisades tanken på att
flyget  från  stödsynpunkt  skulle
behandlas på samma sätt som järnvägen.
Endast om andra transportmedel inte på
ett nöjaktigt sätt kunde fylla rimliga
krav på transportförsörjning borde flyg
komma i fråga för bidrag.
Genom riksdagsbeslutet definierades ett
interregionalt flygnät (primärnät) som
trafik  bedriven mellan tjugo orter.
Beträffande  frågan  om  flygplatsers
tillhörighet  till det interregionala
nätet borde enligt beslutet göras en
bedömning  där flyglinjers  lönsamhet
ställdes  i relation till respektive
flygplats lönsamhetssituation och till
systemets    samlade    bärkraft.
Luftfartsverket borde lämna förslag om
vilka flygplatser som skulle tillhöra
det  interregionala flygplatssystemet,
dvs.  vilka  flygplatser som  skulle
omfattas   av  det  system   för
resultatutjämning som dittills enbart
avsett statliga flygplatser. I fråga om
två kommunala flygplatser, Växjö och
Kristianstad, uttalades att dessa  i
princip borde omfattas av systemet för
resultatutjämning.  Däremot  avvisades
tanken  på att staten skulle överta
kommunala  flygplatser. Det  statliga
engagemanget   borde   avse   en
kostnadstäckning som kunde vara  hel
eller delvis. Luftfartsverket borde få i
uppdrag att utarbeta riktlinjer  för
flygplatsers   tillhörighet   till
resultatutjämningssystemet.
I juni 1982 fick Luftfartsverket det
aviserade utredningsuppdraget. Samma år
träffade  verket  avtal  med  Växjö
Flygplats AB och Kristianstads kommun om
kostnadsersättning  för   budgetåren
1982/83-1984/85.   Senare   ingicks
överenskommelser  rörande  budgetåren
1985/86  och 1986/87. Under perioden
1982/83-1986/87  erhöll  Växjö  och
Kristianstads flygplatser bidrag  med
sammanlagt drygt 22 miljoner kronor.
I   november   1984   föreslog
Luftfartsverket    i    rapporten
Resultatutjämningssystemet   (Rapport
1984:05/Pp)  att  sex  flygplatser,
nämligen Borlänge, Gällivare, Kramfors,
Kristianstad, Trollhättan och  Växjö,
skulle      omfattas      av
resultatutjämningssystemet. För  dessa
flygplatser    skattades    vissa
bidragsbelopp. Luftfartsverkets förslag
redovisades i 1986 års budgetproposition
(prop. 1985/86:100 bil. 8). Där restes
en rad invändningar mot förslaget. Bl.a.
ansågs   det   olämpligt    att
Luftfartsverkets     resultatansvar
omfattade verksamheter utanför verkets
eget ansvarsområde. Det ansågs också
olämpligt  att verkets resultatansvar
utökades  mot bakgrund av de  stora
investeringskostnaderna  verket  stod
inför.  Vidare fanns risk  för  att
bidragssystemet   skulle   generera
ytterligare underskott. Regeringen var
mot  denna bakgrund inte beredd att
tillstyrka förslaget. Dessutom föreslogs
att bidragsgivningen till Kristianstad
och   Växjö   skulle   avvecklas.
Trafikutskottet  (bet.  1985/86:TU15)
delade  regeringens principuppfattning
rörande  Luftfartsverkets ansvar  men
ansåg samtidigt att närmare överväganden
borde komma till stånd rörande resul-
tatutjämningen.  En  utredning  borde
tillkallas. I avvaktan på resultatet
borde   ersättningar   utgå   till
Kristianstad och Växjö enligt tidigare
regler. Riksdagen beslöt i enlighet med
utskottets förslag (rskr. 1985/86:226).
Genom 1988 års trafikpolitiska beslut
(prop. 1987/88:50 bil. 1, bet. TU22,
rskr.  249)  definierades  ett  s.k.
primärnät, vilket kom att omfatta 18
statliga och 5 kommunala flygplatser,
nämligen    Borlänge,    Kramfors,
Kristianstad, Trollhättan och  Växjö.
Beslutet innebar vidare införandet av en
tidsbegränsad resultatutjämning mellan
Luftfartsverket   och    kommunala
flygplatser  med  minst  100  000
passagerare per år. Bidraget  skulle
uppgå  till 30 miljoner kronor  och
fördelas  över en femårsperiod.  Det
skulle trappas av från 8 miljoner kronor
år 1988 till 4 miljoner kronor år 1992.
Därefter skulle systemet upphöra.
År 1992 beslöt regeringen att svensk
inrikes luftfart skulle avregleras från
den  l  juli 1992. Därmed  upphörde
skyldigheten för SAS och Linjeflyg att
upprätthålla trafik på ett  särskilt
primärlinjenät.  Med anledning  härav
beslöt  riksdagen hösten 1992 (prop.
1992/93:132, bet. TU11, rskr. 152) att -
i  avvaktan på överväganden  rörande
statens   ansvar  för  luftfartens
infrastruktur   -    1988   års
resultatutjämningssystem skulle  gälla
även under år 1993. Beloppet beräknades
till  7,3  miljoner  kronor,  vilket
motsvarade ett indexuppräknat medeltal
av  beloppen  för  den  tidigare
femårsperioden.
I en rapport, publicerad hösten 1992,
skisserade Luftfartsverket ett förslag
till nytt utjämningssystem som byggde på
en  rad  kriterier  rörande  bl.a.
trafikvolymer, flygplatsernas funktion
och  den ekonomiska situationen. Men
verket fann samtidigt att man inte kunde
förorda en utjämning mellan verket och
de  kommunala flygplatserna om  inte
ägaren avstod från en del av den begärda
avkastningen.
Våren  1993 beslöt riksdagen (prop.
1992/93:100 bil. 7, bet. TU19, rskr.
245) att övergångssystemet för år 1993
skulle bibehållas i avvaktan på vidare
studier om en koppling av frågan till de
årliga  förhandlingarna  om  statliga
transfereringar till kommunerna.
I 1994 års budgetproposition (prop.
1993/94:100  bil.  7)  konstaterade
regeringen att behovet av att i förväg
definiera ett särskilt primär- eller
stomnät   hade  bortfallit   genom
trafikutvecklingen. Vidare redovisades
vissa  förslag  till  omläggning  av
infrastrukturavgifter  vilket  skulle
kunna innebära en nivåutjämning mellan i
första hand Arlanda och mindre, statliga
flygplatser. Omläggningen borde enligt
regeringen innebära stora möjligheter
till kostnadsanpassning av avgifterna
även  vid  flertalet  icke  statliga
flygplatser. Om dessa valde att justera
sina avgifter i likhet med de statliga
flygplatserna  skulle  en   önskad
utjämningseffekt uppstå. Olikheterna i
verksamhetsförutsättningar    mellan
statliga  och  kommunala  flygplatser
bedömdes minska successivt för att vid
ingången av år 1997 i princip vara
borta. Därmed skulle också skälen för
ett  utjämningssystem ha  bortfallit.
Emellertid  fanns enligt  regeringens
mening  anledning  att  under  en
övergångstid  kompensera  de   fem
flygplatser  som dittills  ingått  i
resultatutjämningssystemet. En riktlinje
borde vara att det sammanlagda bidraget
inte  skulle  överstiga 30  miljoner
kronor. Luftfartsverket borde få  en
nedsättning av utdelningskravet med 15
miljoner kronor för år 1994 och med 10
miljoner kronor respektive 5 miljoner
kronor för åren 1995 och 1996. Riksdagen
godkände förslaget (bet. 1993/94:TU15,
rskr. 159).
Totalt har fr.o.m. budgetåret 1982/83
t.o.m.  kalenderåret 1995 drygt  100
miljoner   kronor   utbetalats   i
resultatutjämningsbidrag till kommunala
flygplatser. Fem flygplatser har fått
bidrag: Växjö och Kristianstad fr.o.m.
budgetåret  1982/83  samt  Borlänge,
Kramfors  och  Trollhättan  fr.o.m.
kalenderåret   1988.   I   årets
budgetproposition        beräknas
utjämningsbidragen för år 1996 komma att
uppgå  till  sammanlagt 17  miljoner
kronor.
Utskottet kan konstatera att frågan om
en  avveckling  av  systemet  för
resultatutjämning mellan statliga och
kommunala flygplatser sedan år 1986 har
aktualiserats  vid flera  tillfällen.
Avvecklingen har dock hittills  inte
genomförts, främst med hänvisning till
att       skillnaden       i
verksamhetsförutsättningar    mellan
flygplatser  med  statlig  respektive
kommunal huvudman inte har utjämnats
såsom förutsetts. Mot den bakgrunden
föreslår  utskottet  att  riksdagen
godkänner  regeringens  förslag  om
bemyndigande för Luftfartsverket  att
utbetala resultatutjämningsbidrag också
för  år 1997 och, om så visar sig
nödvändigt, även för år 1998, i enlighet
med  det  preliminära  avtal  som
Luftfartsverket har  ingått  med  de
berörda kommunala flygplatserna.
14.3 Luftfartsverkets mål och
verksamhetsinriktning m.m.
14.3.1 Regeringens förslag
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner    övergripande    mål,
myndighetsmål och verksamhetsinriktning
samt investeringar för Luftfartsverket
under perioden 1997-1999 i enlighet med
vad som förordas i budgetpropositionen.
Enligt regeringen bör det övergripande
målet för Luftfartsverkets verksamhet
vara oförändrat jämfört med det mål som
fastställdes av riksdagen för perioden
1995-1997. Sålunda skall Luftfartsverket
främja ett säkert, konkurrenskraftigt
och  miljöanpassat  flyg  för  att
tillgodose  människors  resbehov  och
näringslivets behov av varutransporter
genom att bedriva
- flygplatsverksamhet,
- flygtrafiktjänst,
- flygsäkerhetsarbete,
- luftfartspolitiskt arbete.
Beträffande     målen      för
myndighetsverksamheten har  regeringen
ingen erinran mot de av Luftfartsverket
föreslagna målen. Men enligt regeringen
är     det    viktigt    att
målformuleringsarbetet    fortsätter.
Sålunda bör verkets roll som centralt
sektorsorgan  med  ansvar  för  hela
flygtransportsystemet preciseras, bl.a.
vad  gäller miljöpåverkan,  säkerhet,
tillgänglighet,  effektivitet   samt
tillämpad forskning och utveckling.
14.3.2 Motionsförslag
Enligt vad som uttalas i motion T220
(mp) bör Luftfartsverket i högre grad
anpassa verksamheten efter delmålet om
ett miljöanpassat flyg. Det bör inte
vara ett delmål för verket att stärka
konkurrenskraften i förhållande  till
andra  miljövänligare  transportslag.
Denna syn bör enligt motionärerna komma
till  uttryck  i  formuleringen  av
Luftfartsverkets övergripande mål.
I motion T225 (v) hävdas att flyget
svarar för den största ökningen  av
koldioxidutsläppen. Av detta skäl bör
riksdagen besluta om ett miljömotiverat
moratorium  för  byggande  av  nya
flygplatser.
I motion T703 (m) aktualiseras frågan om
en utbyggnad av flygplatsen i Luleå till
en global godstrafikflygplats. Enligt
motionären förutses en fördubbling av
flygfrakten inom tio år. Med tillkomsten
av  strategiska flygplatser i  norra
Europa  kan  det  hårt  belastade
mellaneuropeiska luftrummet  avlastas.
Luleå har geografiska förutsättningar
att utvecklas till en flygplats för
interkontinental  frakttrafik  mellan
Europa och Nordostasien samt delar av
övriga  Asien  och  USA.   Efter
Sovjetunionens  fall  har  sibiriskt
luftrum  öppnats för trafik,  vilket
möjliggör  kortare rutter och  därav
följande kostnadsbesparingar. För att
Luleå skall kunna fylla funktionen som
global flygplats för godstrafik krävs en
förlängning av rullbanan till en kostnad
av i storleksordningen 100-150 miljoner
kronor. Denna fråga bör aktualiseras av
riksdagen.
14.3.3 Utskottets ställningstagande
Vad gäller yrkandet i motion T220 (mp)
om  Luftfartsverkets övergripande mål
konstaterar    utskottet     att
Luftfartsverkets  målformuleringsarbete
enligt  budgetpropositionen förutsätts
fortsätta. Sålunda anser regeringen att
verkets  roll  som sektorsorgan  bör
preciseras,   bl.a.   vad   gäller
miljöpåverkan. Utskottet utgår från att
Luftfartsverket   fortsätter   sina
ansträngningar  att  öka   flygets
miljöanpassning och att detta  också
kommer  till  uttryck i  målen  för
verksamheten. Beträffande den i motionen
aktualiserade  frågan om  luftfartens
miljömässiga förhållande  till  andra
transportslag vill utskottet  hänvisa
till det övergripande trafikpolitiska
översynsarbete  som   pågår   inom
Kommunikationskommittén.       En
trafikpolitisk proposition,  som  kan
väntas   behandla   frågor   om
transportslagens inbördes  relationer,
bl.a. från miljösynpunkt, har aviserats
till våren 1998. Denna proposition bör
avvaktas innan riksdagen tar ställning
till de frågor som tas upp i motion T220
(mp).  Med  det  anförda  avstyrker
utskottet  motionen  i  denna  del.
Utskottet har inte heller i övrigt något
att  erinra  mot  vad  som   i
budgetpropositionen   förordas   om
Luftfartsverkets övergripande mål under
perioden 1997-1999.
Beträffande yrkandet i motion T225 (v)
om ett moratorium för byggande av nya
flygplatser vill utskottet hänvisa till
vad som redovisas i budgetpropositionen
rörande de aktiviteter som pågår i syfte
att minska luftfartens miljöpåverkan.
Därav  framgår att Sverige  har  en
pådrivande roll i det internationella
miljöarbetet. Efter svenskt initiativ
slog  ICAO:s generalförsamling hösten
1995  fast  att  relatering   av
luftfartsavgifter till avgasutsläpp är
acceptabla om intäkterna hålls  inom
sektorn. Sedan tidigare är motsvarande
relatering  av avgifter till  buller
internationellt       accepterade.
Luftfartsverket utarbetar för närvarande
tillsammans med branschföreträdare ett
system med luftfartsavgifter relaterade
till såväl buller som avgaser. Systemet
avses träda i kraft år 1997 och gälla
såväl  nationell  som  internationell
flygtrafik. De ökade intäkterna från
avgifterna kommer att användas bl.a. för
miljöförbättrande  åtgärder  vid  de
statliga flygplatserna. Vidare framgår
av  budgetpropositionen  att  ICAO:s
miljökommitté  förordar  ytterligare
skärpningar    beträffande    nya
flygplanstypers  bullerprestanda  och
utsläpp av kväveoxider. Dessa förslag
till  skärpningar stöds av EU.  Mot
bakgrunden av det miljöanpassningsarbete
som alltså pågår, såväl i Sverige som på
det  internationella  planet,  finner
utskottet ingen anledning att förorda
stopp för byggande av nya flygplatser.
Utskottet har inget att erinra mot vad
som i budgetpropositionen förordas om
Luftfartsverkets  investeringar  under
perioden 1997-1999 och föreslår därför
att riksdagen avslår motion T225 (v) i
denna del.
Utskottet  anser att  riksdagen  bör
godkänna vad som i budgetpropositionen i
övrigt förordas om Luftfartsverkets mål
och  verksamhetsinriktning m.m. under
perioden 1997-1999.
Med anledning av förslaget i motion T703
(m) om en utbyggnad av Luleå flygplats
till ett s.k. nav för godstransporter
har utskottet inhämtat vissa uppgifter
från Division Regionflygplatser (Luleå
flygplats). Idén sammanhänger bl.a. med
näringslivets strävan att binda så litet
kapital som möjligt i transporter och
lager. Detta har lett till ett ökat
intresse för snabba transporter. Runt om
i Europa och övriga världen har byggts
upp  ett antal s.k. nav, dit  gods
anländer med stora fraktflygplan och
sedan  transporteras  vidare  till
närområdet. Genom att sibiriskt luftrum
efter Sovjetunionens fall har öppnats
för flygtrafik har möjligheterna till
avståndsminimerade flygningar ökat. Det
betyder t.ex. att flygavståndet mellan
Tokyo och Luleå är mindre än avståndet
mellan  Tokyo  och  Frankfurt.  Även
vindförhållandena anses gynna flyglinjer
som går längre norrut. Luftfartsverket i
Luleå  bedömde  uppslaget  som  så
intressant att man år 1995 bildade en
projektgrupp för en vidareutveckling av
idén. En rapport redovisades i november
1995.  På  grundval av det dittills
uppnådda      utredningsunderlaget
konstaterade  verkets divisionsledning
att projektet var realistiskt. Men flera
problem återstår att klara ut innan
slutlig  ställning  kan  tas  till
projektet.  Enligt  de  planer  som
utarbetats   skall   Luftfartsverket
tillsammans med länsstyrelsen, kommunen
och F 21 bilda en styrgrupp vars uppgift
blir att närmare klargöra vissa frågor,
bl.a.     de     marknadsmässiga
förutsättningarna, de närmare tekniska
förutsättningarna för en utbyggnad av
rullbanan,    de    miljömässiga
konsekvenserna,  fälthållningen  och
projektets finansiering. En redovisning
kan väntas föreligga vid halvårsskiftet
1997.
Utskottet  anser att resultatet  av
pågående utredningsarbete bör avvaktas.
Riksdagen bör därför inte ta  något
initiativ med anledning av motion T703
(m). Den avstyrks följaktligen.
14.4 Luftfartsverkets ekonomiska mål och
resurser m.m.
14.4.1 Regeringens förslag
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner ekonomiska mål och ramar för
Luftfartsverkskoncernen under perioden
1997-1999  i enlighet med  vad  som
förordas i budgetpropositionen.
Vidare   föreslås  att  riksdagen
bemyndigar  regeringen att fastställa
utdelning och skattemotsvarighet  för
Luftfartsverket i enlighet med vad som
förordas i budgetpropositionen.
Av budgetpropositionen framgår bl.a.
att regeringen föreslår ett mål för
förbättring   av   Luftfartsverkets
totalproduktivitet - beräknad som en
prisrensad kvot mellan totala intäkter
och totala kostnader - om 3 % per år
under  perioden  1997-1999.  Vidare
föreslår regeringen att soliditetsmålet
för Luftfartsverkskoncernen skall vara
lägst  25  %  vid  utgången  av
planeringsperioden. Räntabilitetsmålet,
uttryckt   som  resultatet   efter
skattemotsvarighet, föreslås vara 13 %
av eget kapital. Utdelningsmålet bör
vara  oförändrat, dvs. 4 % av eget
kapital   efter  skattemotsvarighet.
Regeringen säger sig inte ha  någon
erinran  mot  den av Luftfartsverket
föreslagna    restriktionen    för
prishöjningar,   innebärande   att
trafikavgifterna får öka med högst 80 %
av nettoprisindex, räknat fr.o.m. år
1993.  Inte heller föranleder verkets
förslag  rörande  inriktningen  och
finansieringen av investeringarna under
planperioden 1997-1999 någon  erinran
från regeringens sida.
14.4.2 Motionsförslag
I  motion  T704  (c) redovisas  att
normalpriset för en flygresa tur och
retur Visby-Kalmar för närvarande är 5
750 kr. Det linjevisa lönsamhetskravet
har lett till stora prishöjningar på
korta sträckor. Härtill kommer bristen
på  konkurrens från andra färdmedel.
Priserna   måste  sänkas,   hävdar
motionären. En konkurrensneutral metod
är   att   sänka   start-   och
landningsavgifterna.
Enligt vad som föreslås i motion T220
(mp) bör Luftfartsverket få i uppdrag
att   utarbeta  ett  system  för
miljödifferentierade      avgifter.
Avgifterna bör enligt motionärerna vara
differentierade även i förhållande till
andra  transportmedel på  motsvarande
sträcka.  Ett  sådant  system  sägs
förutsätta   att   Luftfartsverkets
restriktion för prishöjningar överges.
14.4.3 Utskottets ställningstagande
En  bidragande orsak till  de  höga
flygpriserna på sträckan Visby-Kalmar,
vilken fråga tas upp i motion T704 (c),
är  att resenärerna måste resa  via
Stockholm. Utskottet vill med anledning
av motionen erinra om att flygbolagen
som en följd av luftfartens avreglering
år 1992 inte längre kan åläggas att
trafikera en viss sträcka. Inte heller
flygbolagens prissättning är en fråga
för regering eller riksdag. Vad gäller
den av motionären anvisade möjligheten,
att    sänka    start-    och
landningsavgifterna, anser utskottet att
detta i första hand är en fråga för
Luftfartsverket att ta ställning till.
Med det anförda föreslår utskottet att
riksdagen avslår motion T704 (c).
Med anledning av vad som föreslås i
motion T220 (mp) vill utskottet hänvisa
till redovisningen i föregående avsnitt
om   Luftfartsverkets   mål   och
verksamhetsinriktning m.m. Därav framgår
att  Luftfartsverket  för  närvarande
utarbetar   ett   system    för
miljödifferentierade avgifter. Systemet
avses träda i kraft år 1997 och gälla
såväl  inrikes  som utrikes  trafik.
Beträffande den i motionen aktualiserade
frågan  om  luftfartens  miljömässiga
förhållande  till andra transportslag
hänvisas  i samma avsnitt till  det
utredningsarbete som  för  närvarande
bedrivs inom Kommunikationskommittén och
som  kan  väntas  resultera  i  en
trafikpolitisk proposition år 1998. Med
det anförda tillstyrker utskottet vad
regeringen   förordar   beträffande
Luftfartsverkets ekonomiska  mål  och
resurser m.m. under perioden 1997-1999.
Motion T220 (mp) avstyrks.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  rörande  bemyndigande  att
fastställa     utdelning     och
skattemotsvarighet för Luftfartsverket i
enlighet  med  vad som  förordas  i
budgetpropositionen.
14.5 Anpassning av svenska flygplatser
till Schengenavtalets krav
14.5.1 Regeringens förslag
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner  vad  som   anförs   i
budgetpropositionen om anpassning  av
flygplatserna  till  Schengenavtalets
krav.
Av  budgetpropositionen framgår  att
Sverige  sedan den 1 maj  1996  är
observatör    i    det    s.k.
Schengensamarbetet.  För  närvarande
förhandlar Sverige, Danmark och Finland
om  medlemskap  i Schengensamarbetet.
Samtidigt förhandlar Norge och Island om
samarbetsavtal.  Målet  är  att  den
nordiska  passfriheten skall  bevaras
samtidigt som de nordiska länderna kan
delta  i  ett  bredare  europeiskt
samarbete.   Avsikten   är   att
förhandlingarna skall kunna slutföras
under innevarande år och att riksdagen
under år 1997 skall föreläggas  ett
förslag  som  innebär  att  samtliga
nordiska länder samtidigt skall börja
tillämpa      reglerna      i
Schengenkonventionen. En konsekvens av
deltagandet i Schengensamarbetet blir
att  resenärer  mellan Schengenländer
respektive resenärer till  och  från
länder  utanför detta  område  måste
separeras.  Detta kräver  ombyggnader
främst vid de tre största flygplatserna
Stockholm-Arlanda,  Göteborg-Landvetter
och Malmö-Sturup. Luftfartsverket har
preliminärt           beräknat
ombyggnadskostnaderna   till    i
storleksordningen några hundra miljoner
kronor . Regeringen förklarar sin avsikt
att i vårpropositionen 1997 återkomma
till riksdagen med en redovisning av de
ekonomiska konsekvenserna av en svensk
anslutning till Schengensamarbetet. Även
finansieringen  av  kostnaderna  för
Luftfartsverket bör enligt regeringen
behandlas i detta sammanhang.
14.5.2 Motionsförslag
I  motion  T220  (mp)  uttalas  att
Miljöpartiet  är  motståndare  till
Schengenavtalet.  Motionärerna  yrkar
därför avslag på regeringens förslag om
Schengenanpassning av flygplatser.
14.5.3 Utskottets ställningstagande
Utgångspunkten    för    pågående
förhandlingar är, som regeringen anför,
att  Sverige  skall  anslutas  till
Schengensamarbetet. Utan att föregripa
riksdagsbehandlingen av den proposition
angående   Schengensamarbetet   som
regeringen aviserar till nästa år anser
utskottet att Luftfartsverket i  sin
planering måste utgå från att Sverige
kommer att anslutas till samarbetet inom
en  nära  framtid.  Utskottet  delar
regeringens bedömning att bl.a. frågan
om de ekonomiska konsekvenserna av en
svensk anslutning bör beredas i samband
med riksdagens samlade ställningstagande
till Schengensamarbetet. Med det anförda
föreslår  utskottet  att  riksdagen
godkänner   vad   regeringen   i
budgetpropositionen anför om anpassning
av flygplatserna till Schengenavtalets
krav.  Detta  innebär att  utskottet
avstyrker motion T220 (mp) i denna del.
14.6 Statens haverikommission
14.6.1 Regeringens förslag
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner vad som i budgetpropositionen
anförs  om  Statens  haverikommission
(SHK). Enligt förslaget bör SHK:s fasta
kostnader för år 1997 uppgå till högst 7
540 000 kr, att - om inte annat avtalas
-  fördelas  på  departement  och
myndigheter enligt följande:
Försvarsdepa  15 %
rtementet
Luftfartsver  50 %
ket
Sjöfartsverk  10 %
et
Banverket    5 %
Försvarsmakt  20 %
en
14.6.2 Utskottets ställningstagande
Utskottet  har  ingen  erinran  mot
regeringens förslag och föreslår således
att riksdagen godkänner vad regeringen i
budgetpropositionen anför om  Statens
haverikommission.
15 Statens järnvägar, kollektivtrafik
och samhällsköpta tjänster m.m.
Avsnittets innehåll
I  detta avsnitt behandlar utskottet
regeringens förslag om SJ och statens
trafikupphandling. Det gäller yrkandena
27-34 i regeringens hemställan enligt
vilken riksdagen föreslås
dels godkänna mål för SJ-koncernens
verksamhet under perioden 1997-1998 i
enlighet med vad regeringen förordar,
dels godkänna att ramen för försäljning
av fast egendom på 3,1 miljarder kronor
bibehålls  under åren 1997-1998  med
avyttringar fr.o.m. år 1994 intagna i
ramen,
dels bemyndiga regeringen att under
åren 1997-1998 fastställa beloppsgräns
för försäljning av fast egendom och
aktier från SJ,
dels  godkänna  att  den  fastlagda
strategin  om  koncentration  till
kärnverksamheten och till bolag  som
kompletterar denna verksamhet bibehålls
samt  att  regeringens  och  SJ:s
bemyndiganden att besluta om avyttringar
av verksamhetsgrenar förlängs till att
gälla under perioden 1997-1998,
dels bemyndiga regeringen att under
åren     1997-1998     godkänna
aktieöverföringar mellan affärsverket SJ
och AB Swedcarrier,
dels bemyndiga regeringen att inom en
kostnadsram  på 379 miljoner  kronor
upphandla interregional persontrafik på
järnväg för år 1998,
dels bemyndiga regeringen att inom en
kostnadsram på 5 miljoner kronor per år
upphandla flygtrafik mellan Umeå och
Östersund fr.o.m. den 1 juli 1997 till
längst den 31 december 1999,
dels bemyndiga regeringen att för år
1997 vid behov omfördela medel mellan
anslagen  D  2 Köp av interregional
persontrafik  på järnväg  och  D  3
Ersättning till trafikhuvudmännen för
köp av viss kollektivtrafik.
Vidare behandlar utskottet 13 motioner,
nämligen T208 (c) yrkandena 22 och 23,
T211 (kd) yrkande 3, T213 (kd) yrkandena
6 och 24, T214 (fp) yrkandena 12 och 14,
T220 yrkande 2 i denna del, T313 (mp)
yrkande 2, T504 (fp), T512 (s), T514 (c)
yrkandena 4 och 7, T518 (s) samt A430
(mp) yrkande 5.
15.1 SJ:s mål och verksamhet
15.1.1 Regeringens förslag
Av propositionen framgår att tågresandet
under år 1995 har ökat. Jämfört med
föregående år ökade resandet mätt i
personkilometer med 5 % och mätt i antal
resande med 6 %. Godstransporterna på
järnväg  var  år 1995  ungefär  som
föregående   år.  Konjunkturen   i
kombination med den höga produktiviteten
har inneburit att SJ Gods för första
gången sedan förändringsarbetets början
år  1988  visat vinst. För långväga
transporter, som svarar för över   90
% av det totala godstransportarbetet,
har tåget en marknadsandel på   26 %,
lastbilen 34 % och sjöfarten 40 %.
I   propositionen  beskrivs   den
omstrukturering som skett  inom  SJ-
koncernen. Under år 1995 har SJ genom
Swedcarrier avyttrat samtliga aktier i
ASG AB. SJ har genom AB Swedcarrier
förvärvat   samtliga   aktier   i
dotterbolaget  RailCombi  AB.  SJ:s
bussföretag  Swebus  har  vidare  i
september  år 1996 sålts  till  det
brittiska bolaget Stagecoach.
Vidare  redovisas  att  omfattande
satsningar på järnvägsnätet i syfte att
stärka järnvägens konkurrenskraft görs i
Sverige och i övriga Europa. Utöver den
stora satsning som görs på järnvägens
infrastruktur pågår åtgärder runt om i
Europa   i   syfte  att   stärka
järnvägsförvaltningarnas lönsamhet och
förbättra effektiviteten. Arbetet har
emellertid nått olika långt i olika
länder. Sverige anges ligga långt framme
genom det omfattande effektiviserings-
och   rationaliseringsarbete   som
genomförts.
Enligt    propositionen     har
Kommunikationsdepartementet  initierat
ett utredningsarbete för att analysera
SJ:s förutsättningar inför 2000-talet.
Arbetet har delvis genomförts med hjälp
av en extern konsult för att bl.a.
utvärdera rimligheten i de ekonomiska
krav som statsmakterna ställt på SJ,
speciellt med avseende på räntabilitet
efter schablonskatt och soliditet.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund
att  målet för SJ-koncernen när det
gäller förräntningskrav bör vara 7 %
räntabilitet på eget kapital för vart
och  ett  av  åren  1997-1998.  I
sammanhanget framhålls att staten inte
bör subventionera SJ:s verksamhet genom
att  kräva  för låg avkastning.  SJ
föreslås få disponera överskott i sin
verksamhet under åren 1997-1998 utan att
inleverera  avkastning  på  verkets
statskapital. Regeringen bedömer att SJ
med    hänsyn   till    ändrade
redovisningsprinciper  bör  uppnå  en
soliditet på lägst   30 % vid utgången
av år 1998. Beträffande finansiering av
rullande  materiel  framhålls  att
utrustningen bör införskaffas med den
finansieringsform som ger den lägsta
kostnaden för statsverket sett  över
materielens hela ekonomiska livslängd.
Regeringen har under åren 1994-1996 av
riksdagen bemyndigats att godkänna avtal
som SJ träffar om försäljning av fast
egendom och aktier inom en ram på 3,1
miljarder kronor. Av den ram på 3,1
miljarder  kronor som riksdagen  har
godkänt fram till den 31 december 1996
har ca 1 miljard kronor utnyttjats fram
till årsskiftet 1995/1996. Regeringen
anser att den av riksdagen godkända
ramen bör få förlängd giltighet t.o.m.
år  1998  då  riksdagen kommer  att
föreläggas  förslag  till  ett  nytt
trafikpolitiskt beslut. I sammanhanget
framhålls  att det är  viktigt  att
regeringen   har   kontroll   över
avyttringarna.
Riksdagen föreslås bemyndiga regeringen
att fram t.o.m. år 1998 delegera viss
försäljning av fast egendom och aktier
till   SJ.   Delegeringen   bör
beloppsbegränsas. Enligt propositionen
bör  det ankomma på regeringen  att
närmare utforma regler för detta.
Regeringen    anger   beträffande
koncernstrategi att SJ skall fortsätta
att utvecklas mot ett effektivt och
konkurrenskraftigt transportföretag med
järnvägstrafik som kärnverksamhet. SJ
bör  direkt  eller genom dotterbolag
bedriva  denna  verksamhet.  Annan
verksamhet  än  kärnverksamheten  får
bedrivas under förutsättning att den
kompletterar huvudinriktningen och att
den bidrar till att stärka koncernens
lönsamhet. Ytterligare en förutsättning
är  att  det  sker  under  rimligt
risktagande. Med rimligt  risktagande
avses att kompletterande verksamhet inte
får  bedrivas  på  bekostnad  av
kärnverksamheten.
Enligt 1988 års trafikpolitiska beslut
har SJ särbehandlats som affärsverk i
frågor som rör bl.a. försäljning av fast
egendom och aktier. Syftet  är  att
underlätta  en  omstrukturering  av
verksamheten samt att ge incitament till
en fortsatt positiv utveckling. För att
SJ skall kunna fullfölja sitt arbete med
omstrukturering och koncentration till
kärnverksamheten föreslås att regeringen
bemyndigas att under åren  1997-1998
godkänna  aktieöverföringar   mellan
affärsverket SJ och AB Swedcarrier som
är det sammanhållande företaget för SJ:s
bolagsgrupp.
15.1.2 Motionsförslag
I  motion  T213  (kd)  noteras  med
tillfredsställelse att SJ fortsätter att
utvecklas på ett positivt sätt. För att
denna utveckling skall fortsätta och SJ
behålla sitt försprång framför andra
järnvägsaktörer i Europa  krävs  att
staten upprätthåller omvandlingstrycket
på SJ bl.a. genom att ställa tuffa
avkastningskrav. Enligt motionen är det
därför betänkligt att SJ föreslås få
rätt att fritt disponera överskott i sin
verksamhet   utan  att  inleverera
avkastning till staten.
I motion T504 (fp) anges att SJ fått
fler resenärer under hela 1990-talet.
Genom snabbtåget X 2000 har konkurrensen
också tagits upp med flyget. Dessvärre
har denna utveckling skett på bekostnad
av de vanliga intercitytågen, som är
betydligt billigare att åka med. SJ
upplevs  därmed  alltmer  som  ett
transportföretag    inriktat    på
affärsresenärer  än   på   vanliga
privatpersoner. Inte minst har denna
utveckling förstärkts genom att SJ:s
senaste prishöjning den 16 september
1996 riktade sig mot resenärer i andra
klass. Enligt motionären måste denna
utveckling ändras om en mer miljövänlig
trafikförsörjning skall kunna uppnås.
SJ:s huvuduppgift bör därför vara att
transportera så många människor  som
möjligt utifrån en prissättning som tar
hänsyn   till   samhällsekonomiska
förutsättningar. Vidare föreslås  att
SJ:s mål bör vara att öka antalet köpta
resor med 10 % per år.
15.1.3 Utskottets ställningstagande
Utskottet konstaterar att de ekonomiska
villkoren   för   järnvägstrafiken
förändrades på ett genomgripande sätt i
och med 1988 års trafikpolitiska beslut.
Med  hjälp  av bl.a. en  finansiell
rekonstruktion av balansräkningen, en ny
ansvarsfördelning  av  infrastrukturen
genom  bildandet av  Banverket  samt
avyttring av fast egendom förutsågs en
kraftig resultatförbättring för SJ. Det
innebar bl.a. att SJ skulle redovisa
sådana överskott att man själv kunde
finansiera anskaffning och förnyelse av
nödvändiga resurser för en utveckling av
järnvägstrafiken.
Sedan 1988 års trafikpolitiska beslut
har SJ-koncernen redovisat ett positivt
ekonomiskt resultat. Det av riksdagen
ålagda resultatförbättringskravet på SJ
för perioden 1988-1992 på sammanlagt 1
miljard kronor har uppnåtts. Betydande
investeringar har skett såväl i rullande
materiel  som  i  stationsbyggnader.
Antalet anställda har vidare minskats
samtidigt   som   tågutbudet   och
transportarbetet har ökat.
Det   ekonomiska  resultatet  för
affärsverket SJ har dock inte utvecklats
så positivt som förutsågs år 1988. De
redovisade överskotten i tågtrafiken har
sålunda inte varit tillräckliga för att
uppnå full självfinansiering. Samtidigt
har soliditeten inte uppnått de nivåer
som angetts av riksdagen. Det redovisade
resultatet för SJ-koncernen har vidare i
allt större utsträckning skapats genom
utdelningar och engångsintäkter  från
försäljning av dotterbolag.
SJ har informerat utskottet om att
affärsverket SJ för första halvåret 1996
redovisat ett underskott på nära 400
miljoner kronor. SJ:s förklaring till
underskottet  inom  både  gods-  och
persontrafiken     är      att
konkurrensförhållandena har ändrats de
senaste   åren.   Samtidigt   har
persontrafiken ännu inte kunnat dra full
nytta av de omfattande baninvesteringar
som  ännu pågår. SJ har mot  denna
bakgrund under hösten 1996 inlett ett
omfattande   rationaliserings-   och
effektiviseringsarbete. Av informationen
framgår att SJ planerar att  minska
antalet anställda, som för närvarande
uppgår till ca 14 500 personer, med ca 1
500. SJ räknar med att ha oförändrad
tågtrafik fram till juni 1997. I januari
nästa år avser SJ att lägga fram ett
förslag till hur trafiken skall se ut
därefter. SJ avser även att under våren
1997  presentera en  mer  långsiktig
strategi för sin verksamhet. Under våren
planerar SJ vidare en lågprissatsning
för att försöka vinna tillbaka resenärer
som har börjat åka buss i stället för
tåg.
Utskottet anser att det är  mycket
viktigt att det erbjuds en högkvalitativ
och miljövänlig järnvägstrafik på de
marknader   där   järnvägen   har
utvecklingsmöjligheter.    Betydande
investeringar  har gjorts  under  de
senaste åren i järnvägens infrastruktur.
För  att  samhällsnyttan  av  dessa
investeringar skall kunna tas till vara
krävs att tågtrafiken kan utövas under
hållbara ekonomiska former som tryggar
en framtida utveckling.
Utskottet har tidigare efterlyst ett
ökat  inslag  av  helhetssyn  inom
trafikpolitiken. Inte minst för  den
fortsatta långsiktiga planeringen  av
trafikens  infrastruktur  krävs  goda
kunskaper om möjligheterna att utveckla
en  effektiv  och  väl  fungerande
trafikförsörjning. På riksdagens begäran
har    mot    denna    bakgrund
Kommunikationskommittén tillsatts  med
uppdrag att utarbeta en nationell plan
för  kommunikationerna  i  Sverige.
Kommitténs förslag skall bilda underlag
för beslut om trafikpolitiken inför 2000-
talet. En av kommitténs uppgifter är
frågan om kostnadsansvaret, dvs. hur
avgifter   och   skatter   inom
transportsektorn kan anpassas för att
främja  ett miljöanpassat och säkert
transportsystem   och   öka   den
samhällsekonomiska  effektiviteten  i
sektorn.
Utskottet  bedömer  att  frågan  om
kostnadsansvarets utformning kommer att
utgöra en av de viktigaste delarna av
det trafikpolitiska beslutet år 1998.
Utskottet ser mot denna bakgrund med
tillfredsställelse på att  regeringen
påbörjat ett utredningsarbete för att
analysera SJ:s utvecklingsmöjligheter.
Utskottet förutsätter att detta arbete
genomförs skyndsamt och att regeringen
för riksdagen redovisar resultatet av
detta  beredningsarbete  och  sina
bedömningar  av  möjligheterna  att
utveckla en konkurrenskraftig och lönsam
järnvägstrafik.
Utskottet  övergår  därefter  till
regeringens förslag till mål m.m. för SJ
och anknytande motioner.
Utskottet konstaterar att regeringens
förslag till mål för SJ-koncernen i
stort sett överensstämmer med gällande
riktlinjer. Enligt utskottets mening är
det  viktigt  att SJ:s ekonomi  kan
konsolideras  för att möjliggöra  en
angelägen     utveckling     av
järnvägstrafiken. Utskottet tillstyrker
därför  regeringens  förslag  till
ekonomiska  mål  för  SJ-koncernens
verksamhet  under perioden 1997-1998.
Detta innebär att utskottet godkänner
bl.a. att SJ:s soliditet skall uppgå
till lägst 30 % vid utgången av år 1998
och att räntabiliteten på eget kapital
skall vara 7 % för vart och ett av åren
1997 och 1998.
Enligt utskottets mening är det för
närvarande orealistiskt att ställa högre
avkastningskrav på SJ som efterlyses i
motion T213 (kd). Utskottet är sålunda
inte berett att förorda att SJ skall
inleverera någon avkastning till staten.
I sammanhanget kan vidare hänvisas till
den tidigare nämnda beredning som pågår
för att analysera SJ:s förutsättningar
inför 2000-talet. Utskottet avstyrker
därför motionen i nu behandlad del.
Beträffande motion T504 (fp) om en
förändring av SJ:s mål vill utskottet
erinra  om att det enligt  gällande
trafikpolitiska riktlinjer inte råder
någon motsättning mellan kravet på god
ekonomi och ökad tågtrafik. Ett lönsamt
SJ  har  sålunda betraktats som  en
förutsättning för att tågtrafiken skall
kunna utvecklas till att bli effektiv
och konkurrenskraftig. Utskottet vill
vidare  framhålla  att  järnvägens
konkurrenskraft  till   stor   del
sammanhänger             med
investeringsutvecklingen  samt   hur
avgifter,  skatter och olika  regler
utformas  inom transportsektorn.  Som
tidigare  nämnts är  för  närvarande
trafikpolitiken föremål för en  bred
parlamentarisk  översyn.   Utskottet
avstyrker mot denna bakgrund motionen.
Utskottet godkänner regeringens förslag
att  ramen för försäljning av  fast
egendom på 3,1 miljarder kronor bör
bibehållas under åren 1997-1998  med
avyttringar fr.o.m. år 1994 intagna i
ramen.
Utskottet har vidare ingen erinran mot
att regeringen bemyndigas att under åren
1997-1998 fastställa beloppsgräns för
försäljning av fast egendom och aktier
från SJ.
Regeringens förslag till huvudinriktning
för SJ-koncernen är likalydande med den
koncernstrategi som  lades  fast  av
riksdagen  våren  1994.  Utskottet
tillstyrker förslaget att den fastlagda
strategin  om  koncentration  till
kärnverksamheten och till bolag  som
kompletterar denna verksamhet bibehålls.
Regeringens och SJ:s bemyndiganden att
besluta   om   avyttringar   av
verksamhetsgrenar bör vidare förlängas
till  att gälla även under perioden
1997-1998.
Utskottet  anser  vidare  beträffande
aktieöverföringar att regeringen  bör
bemyndigas att under åren  1997-1998
godkänna överföringar av aktier mellan
affärsverket SJ och AB Swedcarrier.
15.2 Persontrafik
15.2.1 Motionsförslag
I motion T514 (c) föreslås att vissa av
Kustpilens   förbindelser,    dvs.
tågförbindelsen    Kalmar-Linköping,
förlängs via Nyköping till Stockholm
Central. Därmed kan Västervik erbjudas
direktgående vagnar via Linköping till
och från Stockholm.
I motion A430 (mp) konstateras att de
nya snabbtågen väsentligt har förkortat
restiden  mellan  landets   större
huvudorter. Samtidigt har dock många
stationer på landsbygden förlorat sina
möjligheter att utnyttja  tåget  för
person- och godsbefordran. Motionärerna
föreslår      därför      att
Kommunikationskommittén     utreder
möjligheterna  att utveckla  regional
snabbtågstrafik  för  personbefordran
utanför huvudorterna.
I  motion  T214 (fp) framhålls  att
satsningarna på snabbtåget X 2000 med en
maximal hastighet om 200 km/tim har
givit goda effekter och gjort tåget till
ett konkurrenskraftigt alternativ till
flyg, bil och buss. Vidare anges att en
betydande banupprustning har gjort det
möjligt att minska restiderna avsevärt,
och  ytterligare  förbättringar  är
planerade. Enligt motionärerna kan en
ytterligare åtgärd för att öka tågets
konkurrenskraft vara  att  satsa  på
höghastighetståg  med  en  maximal
hastighet om 350 km/tim. Förbättrade och
delvis nya banor skulle kunna täcka de
mest    frekventerade   sträckorna
Stockholm-Jönköping-Köpenhamn,
Jönköping-Göteborg (via Landvetter) och
Köpenhamn-Göteborg-Oslo.
15.2.2 Utskottets ställningstagande
Utskottet vill med anledning av motion
T514 (c) om Kustpilen klargöra  att
varken regering eller riksdag enligt
gällande trafikpolitiska beslut skall
bestämma  uppläggningen  av  enskilda
tågförbindelser.  SJ   och   andra
trafikföretag  har  tillsammans  med
trafikhuvudmännen ansetts  vara  bäst
skickade  att avgöra hur tågtrafiken
skall utformas. Utskottet anser  att
denna  rollfördelning  bör  bestå.
Motionsyrkandet avstyrks följaktligen.
Utskottet övergår därefter till  det
önskemål som förs fram i motion A430
(mp) om en utredning av åtgärder för att
främja regional tågtrafik. Utskottet kan
konstatera att de regionala tågresorna
har fått en allt större betydelse. Detta
gäller framför allt arbetsresor på de
trafikstarka relationerna. Under senare
år har SJ också förstärkt samarbetet med
trafikhuvudmännen i länen genom  att
träffa långsiktiga trafikavtal. Exempel
på  detta  är bl.a.  Västtåg ,  ett
tågsystem som skapats i Västsverige med
Göteborg som nav, samt Vättertåg , ett
pendeltågssystem   som   trafikerar
sträckorna        Sävsjö/Nässjö-
Skövde/Töreboda.  Genom  att  statens
trafikupphandling  numera  innefattar
långsiktiga   avtal   har   också
förutsättningarna ökat för en utveckling
av den regionala tågtrafiken. I takt med
att    pågående   baninvesteringar
färdigställs planeras vidare fortsatta
trafikutbyggnader för att utveckla det
regionala tågresandet. Utskottet vill
vidare    erinra    om    att
Kommunikationskommittén har till uppgift
att  utarbeta en nationell plan för
kommunikationerna i Sverige. Kommittén
skall   bl.a.   analysera   hur
kollektivtrafikens konkurrenskraft  kan
stärkas för att främja de trafik-, miljö-
och  regionalpolitiska målen i högre
grad. Med hänvisning till vad som nu
anförts anser utskottet att syftet med
motionen till väsentlig del torde komma
att   tillgodoses.   Motionsyrkandet
påkallar  därför ingen  åtgärd  från
riksdagens   sida   och   avstyrks
följaktligen.
Som framhålls i motion T214 (fp) har
hastigheten  stor  betydelse   för
järnvägens möjligheter att utvecklas i
konkurrens  med andra  färdmedel  på
transportmarknaden.  Tidigare  studier
inom Banverket har också visat att ett
järnvägsnät för höghastighetståg  kan
vara   samhällsekonomiskt   lönsamt.
Regeringen avser att förelägga riksdagen
ett   förslag   till   långsiktig
infrastrukturplanering, främst avseende
vägar  och  järnvägar, för  perioden
1998-2007. Ett förslag till nationell
kommunikationsplan  baserad  på  en
helhetssyn på transportsystemet kommer
att  ingå  i Kommunikationskommitténs
slutbetänkade som skall lämnas  till
regeringen senast den 1 mars 1997. I
avvaktan     på     regeringens
ställningstaganden är utskottet  inte
berett att förorda något initiativ från
riksdagens sida. Utskottet  avstyrker
därför motionsyrkandet.
15.3 Godstrafik
15.3.1 Motionsförslag
SJ:s försök under andra halvåret 1996
med kombinerade transporter i form av
särskilda lastbilståg, s.k.  rullande
landsväg,  mellan  Strömstad   och
Trelleborg behandlas i tre motioner.
Enligt motion T214 (fp) bör järnvägens
godstransporter främjas. Det måste bli
billigare att transportera  gods  på
järnväg i stället för med lastbil. En
nyhet inom godstrafiken på spår är den
s.k.  rullande  landsvägen  mellan
Strömstad  och Trelleborg  där  hela
lastbilsekipage körs på tågen för att
sedan transporteras till annan  ort.
Detta system föreslås utvecklas och även
prövas för personbilstransporter.
I motion T313 (mp) framhålls att den
låga  beläggningen  i  lastbilstågen
förklaras av att försöksperioden har
varit  alldeles för kort.  För  att
möjliggöra en rättvis bedömning  och
utvärdering krävs bl.a. att speditörerna
får en chans att marknadsföra trafiken
och knyta samarbetspartner till sig. SJ
borde vidare betrakta försöket som en
intressant  möjlighet  att  utveckla
järnvägstrafiken och därför  medverka
aktivt  i projektet. Enligt motionen
ligger det i samhällets intresse att
minska de tunga transporterna på vägarna
och föra över dem till järnvägen i
möjligaste mån. Försöket med rullande
landsväg föreslås därför förlängas med
minst två år.
I  motion  T211  (kd)  anges  att
lastbilstågen har inneburit att den 50
mil  långa  och  hårt  trafikerade
vägsträckan genom Bohuslän, Halland och
Skåne avlastats från tung trafik. Inte
minst  för miljöns skull bör  denna
satsning på lastbilståg fortsätta.
Utvecklingen av kombinerade transporter
mellan väg och järnväg behandlas vidare
i följande två motioner.
Enligt motion T213 (kd)  lämpar sig
järnvägen bäst för långväga transporter
över 30 mil och stora volymer. Det
betyder  att  möjligheterna   till
överföring av gods från lastbil till
järnväg främst rör fjärrtrafiken  på
lastbil. Kombitrafik bedöms vara  en
intressant lösning genom att lastbilens
punktlighet,  dörr-till-dörr-kapacitet
och  flexibilitet kan kombineras med
järnvägens   volymkapacitet    och
miljövänlighet. Trots att kombitrafiken
har funnits i Sverige sedan mitten av 60-
talet har den dock inte utvecklats som
många hade önskat. Ett skäl är bristande
konkurrensförhållanden genom den roll SJ
har på marknaden. Enligt motionen bör
därför Kommunikationskommittén se över
marknadssituationen inom kombitrafiken
inför sitt slutbetänkande 1997.
I motion T518 (s) påtalas att den tunga
lastbilstrafiken har ökat  under  de
senaste åren. Över den svensk-finska
gränsen i Norrbotten passerar årligen
drygt 100 000 lastbilar från Norge och
Finland. Dessa transporter sliter på
vägarna och ger ökade olycksrisker och
miljöproblem utan att samhället  har
några intäkter från trafiken. Mot denna
bakgrund föreslås att SJ inrättar s.k.
biltåg  så att lastbilstrafiken  kan
flyttas över till järnvägen.
I motion T514 (c) om tågtrafiken i
sydöstra Sverige föreslås en utveckling
av  regionala godstrafikbolag. Enligt
motionen bör bildandet av ett eller
flera järnvägsbaserade godstrafikbolag
aktualiseras i samverkan mellan centrala
och regionala myndigheter och berörda
kommuner samt näringslivet i regionen.
15.3.2 Utskottets ställningstagande
Utskottet delar den uppfattning  som
kommer  till  uttryck  i  flera  av
motionerna  att  utvecklingen   av
kombinerade transporter mellan väg och
järnväg är trafikpolitiskt intressant. I
tidigare  trafikpolitiska beslut  har
också stora förhoppningar knutits till
utvecklingen av kombitrafiken. Utskottet
anförde exempelvis redan i samband med
1985 års järnvägspolitiska beslut att
det var av mycket stor betydelse att
transportnäringen fick klart för sig att
det finns en politisk vilja att ge SJ
möjligheter   att   tillhandahålla
kapacitet, teknik och service i  en
omfattning som tillgodoser långsiktiga
behov.  Utskottet  ansåg  mot  denna
bakgrund att en målinriktad satsning på
kombitrafiken borde utgöra ett viktigt
inslag i trafikpolitiken under restan av
1980-talet och under 1990-talet (prop.
1984/85:114, bet. TU22, rskr. 348).
I det gällande trafikpolitiska beslutet
från år 1988 uttalades vidare att en
utveckling av kombitrafiken var  ett
strategiskt  medel  för  att  de
trafikpolitiska  målen  skulle  kunna
uppnås. Genom detta beslut meddelades
också vissa riktlinjer i syfte  att
åstadkomma en kraftfull satsning  på
kombitrafiken. Utvecklingen har  dock
hittills, trots bl.a. försök med olika
affärsformer, inte kunnat leva upp till
de förhoppningar som knutits till denna
trafikform.
Utskottet anser fortfarande att  en
positiv  utveckling  av  kombinerade
transporter är angelägen inte minst av
miljöskäl. Med en närmare europeisk inte-
grering tillsammans med ökade krav på
miljövänliga transporter och önskemål om
ett effektivt resursutnyttjande blir det
allt viktigare att varje transportmedel
utnyttjas på ett effektivt sätt. Genom
en utveckling av kombitrafiken främjas
även  en  närmare  integrering  av
transporterna mellan landsväg, järnväg
och  sjöfart. Med hänsyn  till  att
Sveriges läge i förhållande till de
viktigare marknaderna ofta innebär stora
transportavstånd kan kombitrafiken vara
betydelsefull för möjligheterna att öka
industrins konkurrenskraft.  Utskottet
anser mot denna bakgrund att det är
angeläget  med utvecklingsarbete  som
främjar kombinerade transporter.
Enligt vad utskottet erfarit  pågår
bl.a. inom SJ ett utvecklingsarbete när
det  gäller  att  finna  lämpliga
organisationsformer och effektiv teknik
för lasthantering. Bl.a. övervägs ett
nytt transportsystem mellan 30 och 40
terminaler för partigods på medellånga
avstånd. Ny teknik studeras vidare för
att  underlätta  överföringar  mellan
järnvägsvagnar  och  lastbilar.  Av
Kommunikationskommitténs arbetsplan för
slutbetänkandet våren 1997 framgår att
kommittén särskilt kommer att behandla
den   fortsatta  utvecklingen   av
kombinerade transporter.
Beträffande   SJ:s   försök   med
lastbilståg, s.k. rullande  landsväg,
mellan Strömstad och Trelleborg  kan
nämnas  att  trafiken  endast  har
utnyttjats i begränsad omfattning. I
genomsnitt har drygt 10 % av kapaciteten
tagits i anspråk. Trafiken har utförts
med specialbyggda vagnar som SJ hyrt för
begränsad tid. Om förbindelsen skall
återuppstå  måste  enligt  SJ  egna
specialbyggda vagnar anskaffas med en
leveranstid på minst ett år. Enligt vad
utskottet erfarit kommer SJ att göra en
utvärdering som beräknas vara färdig
kring årsskiftet 1996/97.
Utskottet förutsätter att de frågor som
väckts i motionerna om en utveckling av
kombinerade  transporter  kommer  att
behandlas  inom ramen  för  pågående
utrednings- och utvärderingsarbete. Med
hänvisning till vad som anförts  är
utskottet inte nu berett att ta något
initiativ vad gäller utvecklingen av
kombinerade  transporter och  biltåg.
Utskottet avstyrker därför motionerna
T211 (kd), T213 (kd), T214 (fp), T313
(mp) och T518 (s) i denna del.
Utskottet   anser  att   regionala
godstrafikbolag kan vara en intressant
organisationsform  för  att  utveckla
järnvägens godstrafik. Riksdagens beslut
år   1995  om  trafikeringsrättens
utformning har gett ökade möjligheter
för  nya  operatörer  att  bedriva
matartrafik  (prop. 1995/96:92,  bet.
TU12, rskr. 108). Vidare kan erinras om
att  Kommunikationskommittén har till
uppgift   att   analysera   hur
transportsystemet  bör  organiseras,
styras och finansieras. Med hänvisning
till  vad  som nu anförts avstyrker
utskottet motion T514 (c) i nu behandlad
del.
15.4 Kostnadsramar för trafikupphandling
15.4.1 Regeringens förslag
När det gäller riktlinjer för statens
köp av persontrafik på järnväg för år
1988  erinrar  regeringen  om  att
trafikupphandlingen under de  senaste
åren har modifierats genom att statens
köp kan ske i konkurrens mellan olika
järnvägsföretag. Vidare har möjligheter
skapats för att teckna långsiktiga avtal
på längst fem år. I takt med minskande
anslag  för statens köp av  olönsam
persontrafik på järnväg har ett antal
samarbetsprojekt med trafikhuvudmännen
utvecklats, där basen är långsiktiga
avtal  om  statligt köp av  trafik.
Resandeutvecklingen i trafiksystemen med
långsiktiga avtal i kombination  med
samarbetsavtal mellan SJ och berörda
trafikhuvudmän är enligt propositionen
positiv. Regeringen anser därför att
statens köp bör prioritera sådan trafik
som är utvecklingsbar.
Av propositionen framgår vidare att en
viktig  utgångspunkt  för  statens
upphandling  är att  skapa  nät  av
kollektivtrafiksystem som är anpassade
till varandra, så att passagerare lätt
kan byta mellan långdistansresor och
lokala och regionala resor. Långsiktiga
avtal om köp av persontrafik på järnväg
bör därför inte tecknas utan att det
sker ett samarbete med trafikhuvudmännen
som      säkerställer      en
produktionssamordning. Samordningen av
trafiken bör syfta till att huvudmännen
inte  upprätthåller en  konkurrerande
busstrafik    parallellt     med
järnvägstrafiken utan att den lokala och
regionala trafiken matar till järnvägens
knutpunkter.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund
att utgångspunkten för förhandlingarna
inför år 1998 skall vara det trafikutbud
och de medel som riksdagen tidigare
beslutat  om för budgetåret 1995/96.
Detta betyder att kostnadsramen  för
förhandlingarna inför år 1998 skall vara
379 miljoner kronor.
Beträffande upphandling av flygtrafik
mellan Umeå och Östersund erinras om att
statsmakterna tidigare har uttalat att
staten har ansvar för att säkerställa
ett grundläggande utbud av flygtrafik
mellan de båda orterna med hänsyn till
regionsjukvårdens   organisation   i
Norrland. Vidare hänvisas till att en
parlamentarisk kommitté har tillkallats
med uppdrag att utarbeta en nationell
plan för kommunikationerna i Sverige.
Mot denna bakgrund lämnar regeringen nu
endast ett förslag om upphandling av
flygtrafik mellan Umeå och Östersund
under en övergångsperiod i avvaktan på
en reviderad trafikpolitik för landet.
Regeringen   bedömer   att   en
tillfredsställande trafikförsörjning med
flyg mellan Umeå och Östersund bör kunna
upphandlas inom den nuvarande ekonomiska
ramen på 5 miljoner kronor per år.
Regeringen anser att det är angeläget
att  upphandlingen kan ske med  ett
bibehållet  mål om hög  kvalitet  i
trafiken som baseras på en vid bedömning
av begreppet kvalitet. För att skapa
utrymme  för  en  kostnadseffektiv
upphandling  anser  regeringen  att
möjlighet bör finnas att teckna avtal
med operatör för en längre period än ett
budgetår. Regeringen föreslår därför att
flygtrafik mellan Umeå och Östersund
upphandlas fr.o.m. den 1 juli 1997 till
längst den 31 december 1999.
15.4.2 Motionsförslag
I motion T512 (s) anges att tågtrafiken
på  Mittlinjen,  dvs.  järnvägslinjen
mellan Östersund och Sundsvall, har stor
betydelse såväl för regional pendling
som  för  interregionala resor.  Den
positiva resandeutvecklingen de senaste
åren  visar också att trafiken  har
möjlighet   att  på   sikt   bli
företagsekonomiskt   lönsam.   För
Mitthögskolans fortsatta utveckling har
trafiken också en avgörande betydelse.
Motionärerna understryker därför vikten
av  att  tågtrafiken  på  Mittlinjen
upphandlas även under kommande budgetår.
Motionärerna som står bakom motion T208
(c) instämmer i regeringens uppfattning
att  trafikupphandling bör  stimulera
kollektivtrafiksystem som är anpassade
till  varandra.  Det  betyder  att
busstrafik inte skall konkurrera med
parallellgående järnvägstrafik. Däremot
avvisas  regeringens  förslag  att
prioritera sådan tågtrafik som bedöms
vara utvecklingsbar. Enligt motionen kan
det finnas andra än rent ekonomiska
motiv  för  staten  att  upphandla
tågtrafik. Järnvägstrafik som har ett
stort  regionalpolitiskt och  socialt
värde samt där alternativ saknas bör
därför även fortsättningsvis upphandlas.
Motionärerna framhåller vidare att den
tågtrafik som i dag upphandlas inte får
minska. Riksdagen bör därför uttala att
nuvarande upphandlade trafikvolym skall
säkerställas. Regeringen bör återkomma i
1997 års kompletteringsproposition med
en redovisning av vilken trafik som
föreslås upphandlas för 1998.
I  motion  T220  (mp)  anges  att
utgångspunkten att SJ endast skall driva
lönsam tågtrafik innebär att staten är
tvungen att ta ett vidgat ansvar för
upphandling av samhällsköpta tjänster.
För  såväl budgetåret 1998 som 1999
föreslås därför att anslaget för köp av
interregional persontrafik höjs med 147
miljoner kronor till sammanlagt  560
miljoner kronor.
15.4.3 Utskottets ställningstagande
Utskottet konstaterar att regeringens
förslag till kostnadsram för köp av
interregional persontrafik för år 1998
på 379 miljoner kronor motsvarar den
kostnad  som riksdagen tidigare  har
angett för trafikupphandlingen år 1997.
Utskottet anser det rimligt att denna
kostnadsram bör vara vägledande  för
upphandling    av    interregional
persontrafik på järnväg för år 1998.
Utskottet är därmed inte berett att
utvidga  kostnadsramen som begärs  i
motion T220 (mp).
Utskottet vill med anledning av motion
T208 (c) erinra om att staten enligt
1988 års trafikpolitiska beslut skall
upphandla  regionalpolitiskt  viktig
interregional persontrafik på järnväg
som SJ inte kan driva på affärsmässiga
grunder. För att främja en effektiv
medelsanvändning har utskottet  ingen
erinran  mot  utgångspunkten   att
prioritera  utvecklingsbar  tågtrafik.
Därmed kan järnvägstrafiken utvecklas
samtidigt som statens kostnader  för
delar av tågtrafiken kan sänkas och till
och med ge utrymme för köp av annan
regionalpolitiskt angelägen tågtrafik.
Enligt utskottets mening kan heller inte
några   invändningar  riktas   mot
regeringens förslag att utgångspunkten
bör  vara  att  upphandla  nuvarande
trafikutbud. Utskottet vill vidare i
sammanhanget hänvisa dels till den av SJ
aviserade     översynen     av
persontågstrafiken,  dels  till  den
parlamentariska  kommitté  som  har
tillkallats med uppdrag att utarbeta en
nationell plan för kommunikationerna i
Sverige.
Beträffande  motion  T512  (s)  om
tågtrafiken på Mittlinjen konstaterar
utskottet att den aktuella tågtrafiken
ingår i statens trafikupphandling för år
1997. Trafiken bedöms fylla en viktig
regional    och    interregional
trafikuppgift. Det betyder att fortsatt
statlig upphandling är en utgångspunkt
för den nu förestående upphandlingen för
1998.
Utskottet  tillstyrker  följaktligen
regeringens förslag till kostnadsram för
köp av interregional persontrafik för år
1998 och avstyrker motionerna T208 (c),
T220 (mp) i denna del och T512 (s).
Syftet med motionerna T208 (c) och T512
(s) torde dock komma att tillgodoses.
Utskottet  övergår  därefter  till
kostnadsramen  för  upphandling  av
flygtrafik mellan Umeå och Östersund.
Utskottet  har  ingen  erinran  mot
regeringens     förslag     att
trafikförsörjningen på  den  aktuella
relationen bör tryggas genom att ett
nytt upphandlingsförfarande genomförs.
Utskottet tillstyrker därför regeringens
förslag  att  regeringen  inom  en
kostnadsram på 5 miljoner kronor per år
får upphandla flygtrafik mellan Umeå och
Östersund fr.o.m. den 1 juli 1997 till
längst den 31 december 1999.
15.5 Medelsomföring
Utskottet har inget att erinra  mot
förslaget  i budgetpropositionen  att
regeringen vid behov får omfördela medel
mellan anslagen Köp av interregional
persontrafik  på  järnväg  m.m.  och
Ersättning till trafikhuvudmännen för
köp av viss kollektivtrafik. Regeringens
förslag tillstyrks följaktligen.
16 Kommunikationsforskning och
meteorologi
Avsnittets innehåll
I  detta avsnitt behandlar utskottet
regeringens     förslag     om
kommunikationsforskning och meteorologi.
Det  gäller yrkandena 35 och 36  i
regeringens hemställan enligt  vilken
riksdagen föreslås
dels bemyndiga regeringen att besluta
om  den  ram som skall  gälla  för
Kommunikationsforskningsberedningens
åtaganden  vad  avser fördelning  av
forskningsmedel under de kommande sex
åren i enlighet med vad som anförts i
propositionen,
dels godkänna att SMHI:s verksamhetsidé
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar  i  avsnittet  Verksamhetens
inriktning.
Vidare behandlar utskottet tre motioner,
nämligen T904 (m) och T913 (kd), avgivna
under den allmänna motionstiden 1996,
samt Ub8 (kd) yrkande 12, väckt med
anledning  av  proposition  1996/97:5
Forskning och samhälle.
16.1 Självständigare ställning för
Statens väg- och
transportforskningsinstitut
16.1.1 Motionsförslag
I  motion  T904  (m)  anförs  att
Kommunikationsforskningsberedningen,
Vägverket och Banverket enligt gällande
forskningspolitiska beslut skall vara
VTI:s huvudfinansiärer. Vägverket har, i
avvaktan på resultatet av en genomgång
av sina forskningsåtaganden, infört ett
temporärt beställningsstopp under 1996,
medan Banverket har visat ett ljumt
intresse för VTI. För att bli  ett
konkurrenskraftigt  forskningsinstitut
måste VTI göra omfattande investeringar
i utrustning. Men för närvarande finns
inga möjligheter att finansiera dessa
investeringar   vare   sig   genom
uppdragsintäkter, anslag  eller  lån.
Därför bör frågan om en försäljning av
VTI utredas.
16.1.2 Utskottets ställningstagande
Utskottet vill med anledning av motionen
kort  redovisa  innebörden  av  den
forskningspolitiska   reform   inom
kommunikationsområdet  som  beslutades
under  1992/93  års riksmöte  (prop.
1992/93:170 avsnitt 6, bet. TU34, rskr.
397).
Syftet med reformen var att få till
stånd  höjd  effektivitet, förbättrad
överblick  och  ökad  samordning  av
forskningsresurser         inom
kommunikationsforskningen. Detta skulle
åstadkommas bl.a. genom en renodling av
beställar-,     utförar-     och
användarrollerna. Rollen som beställare
av     forskning     tilldelades
Kommunikationsforskningsberedningen
(KFB), Banverket och Vägverket.  KFB
skulle  stärkas  och  utvecklas  som
beställare    av    övergripande
kommunikationsforskning.   Beredningen
skulle  vidare  få ansvar  för  all
långsiktig      kunskapsuppbyggande
forskning, även inom Banverkets  och
Vägverkets områden, och dessutom ges
bättre  möjligheter  att  utöva  sin
samordningsroll. För att bättre kunna
fylla sin funktion som beställare av
forskning skulle beredningen överta en
betydande del av VTI:s medel för egen
forskning och utveckling och därutöver
tillförsäkras  betydande   resurser.
Banverket och Vägverket fick ansvar för
samhällsmotiverad tillämpad  forskning
inom sina respektive områden. När det
gällde  utförarrollen slogs principen
fast att all sektorsforskning skulle
utföras i konkurrens. Universitet och
högskolor samt andra utförare skulle ses
som  en  samlad resurs. VTI  skulle
renodlas till ett kvalificerat institut
för  tillämpad  forskning.  Slutligen
skulle Delegationen för prognos- och
utvecklingsverksamhet  (DPU),  senare
ombildad  till Statens institut  för
kommunikationsanalys  (SIKA),  överta
VTI:s  ansvar  för  trafikprognoser,
planeringsmodeller          och
samhällsekonomiska bedömningar. DPU fick
dessutom ansvar för nulägesbeskrivningar
och statistik m.m.
Riksrevisionsverket  (RRV)  har  på
regeringens uppdrag utvärderat 1993 års
forskningsreform.   Resultatet   av
utvärderingen har redovisats i rapporten
Delat ansvar för forskning - beställare
och utförare inom kommunikationssektorn
(RRV   1996:22).  RRV  konstaterar
sammanfattningsvis att  reformen  har
genomförts i formell mening men knappast
i  praktiken  och  i  enlighet  med
intentionerna. Beträffande VTI finner
RRV att Banverket och Vägverket inte tar
ett gemensamt ansvar för att ge VTI
långsiktiga planeringsförutsättningar.
I proposition 1996/97:5 Forskning och
samhälle   presenteras   regeringens
forskningspolitik för åren 1997-1999.
Där  uttalas  att  den  reform  av
kommunikationsforskningens organisation
som  påbörjades  genom  1993  års
forskningspolitiska   beslut   bör
fullföljas. Den nu gällande fördelningen
av   ansvar   för   övergripande
kommunikationsforskning bör bibehållas.
Regeringen säger sig också dela RRV:s
uppfattning att det är hög tid att
berörda    myndigheter    utformar
verksamheten   i   enlighet   med
statsmakternas beslut. Banverket  och
Vägverket har ej utformat sin roll som
finansiärer    enligt    gällande
instruktioner. Regeringen betonar att
finansiärerna, dvs. KFB, Banverket och
Vägverket, har ett gemensamt ansvar att
skapa  stabila  förutsättningar  för
utförarna.  VTI  måste  få  bättre
möjligheter till långsiktig utveckling
eftersom VTI är beroende av så  få
beställare.  I ett särskilt  avsnitt
rörande  resurser  för  övergripande
kommunikationsforskning   kommenterar
regeringen ett förslag från VTI  om
uppbyggnad av nya forskningsmiljöer inom
de tre områdena tätorternas trafik- och
trafiksäkerhetsproblem,
informationsteknik   samt   trafik,
transporter och luftföroreningar. Enligt
regeringen är insatser inom samtliga
dessa områden angelägna. Men med den
ansvarsfördelning mellan beställare och
utförare  som  nu  tillämpas  inom
kommunikationsforskningen       är
finansieringen av dessa insatser  en
fråga främst för KFB, Banverket och
Vägverket.
Utskottet konstaterar mot den bakgrund
som ovan har redovisats att VTI, vid
sidan av universitet, högskolor  och
andra  forskningsutförare, fyller  en
viktig  funktion  som  kvalificerat
statligt  institut  för  tillämpad
forskning  inom kommunikationsområdet.
En avyttring av VTI, vilket föreslås i
motion  T904  (m),  skulle  enligt
utskottets mening innebära att staten
avhände sig forskningskompetens av stor
betydelse  för den samhällsmotiverade
forskningen inom kommunikationsområdet.
Utskottet    delar   motionärernas
uppfattning att VTI måste tillförsäkras
resurser   för   uppbyggnad   av
konkurrenskraftig utrustning. Men såsom
anförs i 1996 års forskningspolitiska
proposition   bör   det    vara
forskningsfinansiärernas,     främst
Banverkets och Vägverkets, ansvar att -
i   enlighet   med   1993   års
forskningspolitiska beslut - se till att
VTI får bättre förutsättningar för en
långsiktig utveckling. Enligt utskottets
mening är det väsentligt att verken tar
detta  ansvar.  Utskottet  vill  i
sammanhanget också peka på att VTI har
vissa  möjligheter att lånefinansiera
investeringar.  Sålunda   disponerar
institutet   en    låneram    i
Riksgäldskontoret som för  närvarande
uppgår till 28 miljoner kronor.
Med hänvisning till vad som ovan har
anförts föreslår utskottet att riksdagen
avslår motion T904 (m).
16.2 Ram för
Kommunikationsforskningsberedningens
åtaganden
16.2.1 Regeringens förslag
Regeringen föreslår att den bemyndigas
att besluta om den ram som skall gälla
för Kommunikationsforskningsberedningens
åtaganden  vad  avser fördelning  av
forskningsmedel under de kommande sex
åren. Av budgetpropositionen framgår att
KFB med stöd av särskilt bemyndigande
gjort  sådana åtaganden för totalt 34
335 000 kr avseende budgetåren 1997 och
1998. Enligt regeringen är det angeläget
att KFB kan besluta om fördelning av
medel för forskningsprojekt som löper
över en längre period. Regeringen anser
därför att det även fortsättningsvis
skall vara möjligt för beredningen att
fatta sådana beslut för en sexårsperiod.
Det  bör såsom hittills ankomma  på
regeringen  att  i  regleringsbrevet
närmare precisera en högsta ram för
sådana åtaganden.
16.2.2 Utskottets ställningstagande
I den av riksdagen nyligen beslutade
lagen   om  statsbudgeten   (prop.
1995/96:220, bet. KU3, rskr.  27-30)
finns     bestämmelser      om
beställningsbemyndiganden. I 12 § nämnda
lag stadgas sålunda att regeringen får
beställa  varor eller tjänster  samt
besluta om bidrag, ersättning, lån eller
liknande som medför utgifter även under
senare budgetår än det statsbudgeten
avser, dock endast för det ändamål och
med  högst det belopp som riksdagen
bestämmer. Enligt vad utskottet  har
erfarit avser regeringen att - under
förutsättning av riksdagens godkännande
-               bemyndiga
Kommunikationsforskningsberedningen att
för  perioden 1998-2002  besluta  om
fördelning   av    medel    för
forskningsprojekt till ett sammanlagt
belopp om högst 251 285 000 kr. Mot den
angivna bakgrunden föreslår utskottet
att riksdagen lämnar det av regeringen
begärda bemyndigandet, med det tillägget
att bemyndigandet gäller för perioden
1998-2002 och begränsas till ett belopp
om högst 251 285 000 kr.
16.3 Miljöanpassade transporter
16.3.1 Motionsförslag
Enligt  motion  T913  (kd)   bör
Kommunikationsforskningsberedningen få i
uppdrag  att driva ett  projekt  om
miljöanpassade transporter i form av sy-
stemdemonstration.          Nya
transportlösningar  förutsätter   en
systemsyn som bl.a. inbegriper fordon,
infrastruktur    och    styrmedel.
Motionärerna framhåller vikten av att
kunskap som har byggts upp inom olika
forskningsområden tillämpas i praktiska
experiment eller demonstrationer. Sådana
demonstrationer, som kan avse  bl.a.
biomedelsdrivna  och  elhybriddrivna
godstransporter, samåkning i glesbygd,
miljözoner   i   tätorter   eller
varudistribution under icke rusningstid,
kan tjäna som goda exempel.
16.3.2 Utskottets ställningstagande
Utskottet vill med anledning av motionen
i korthet redogöra för den forsknings-,
utvecklings-             och
demonstrationsverksamhet som bedrivs av
eller    med    medverkan    av
Kommunikationsforskningsberedningen och
som  har anknytning till de  frågor
motionärerna aktualiserar.
KFB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen
inom  fyra programområden: strategisk
kommunikationsforskning,   telematik,
fysiska transporter samt drivmedel och
fordon.  Målet  för det  strategiska
kommunikationsforskningsprogrammet  är
att  förbättra kunskapsunderlaget för
politiska ställningstaganden. Programmet
skall  underbygga en  helhetssyn  på
kommunikationsväsendet   och   dess
relationer till det övriga samhället
samt dess effekter på naturmiljön. Under
budgetåret  1994/95  påbörjades  inom
området    ett    miljörelaterat
transportforskningsprogram.  Programmet
fysiska transporter syftar bl.a. till
att ta fram ny kunskap som kan bidra
till att trafiksäkerheten och miljön
förbättras  samt  att framkomligheten
ökar. I fråga om persontransporter har
ambitionen bl.a. varit att satsa på
större demonstrationsprojekt. Inom dessa
genomförs åtgärder samtidigt i syfte att
göra kollektivtrafiken mer attraktiv,
effektiv och miljövänlig. Ett  antal
mindre   demonstrationsprojekt   med
inriktning   mot   samordning   av
samhällsbetalda   resor   respektive
glesbygdstrafik har initierats och fått
stöd. Drivmedels- och fordonsprogrammet
utgör ett led i strävandena att påskynda
införandet av biodrivmedel och el- och
hybriddrift för vägfordon. Tyngdpunkten
ligger   på  demonstrations-   och
utvecklingsprojekt  inom  respektive
område. Såväl när det gäller drivmedel
som fordon söker KFB stimulera brukare
och andra intressenter till ett aktivt
deltagande   i  utvecklings-   och
demonstrationsprojekt.
Biodrivmedelsprogrammet har drivits i
KFB:s regi sedan år 1991 då KFB fick ett
fyraårigt anslag på totalt 120 miljoner
kronor från Energiteknikfonden. Av dessa
medel beräknas ca 8 miljoner kronor
återstå  vid utgången av  budgetåret
1995/96. Inklusive medel från  andra
statliga  finansiärer  och  användare
beräknas drygt 130 miljoner kronor ha
satsats  på  området under  perioden
1991/92-1994/95.     El-     och
hybridfordonsprogrammet   finansieras
genom  ett  särskilt  anslag  på
statsbudgeten. Delprogrammet  har  en
budget om totalt 120 miljoner kronor och
löper över fyra år med början budgetåret
1993/94.  Vid utgången av budgetåret
1995/96 beräknas ca 55 miljoner kronor
återstå i form av okontrakterade medel.
Under  perioden  1993/94-1994/95  har
totalt ca 150 miljoner kronor satsats på
el- och hybridfordonsforskningen. Därav
utgör KFB:s andel ca
20 %.
Av redogörelsen i det föregående har
framgått att betydande resurser under
senare  år  har lagts på  tillämpad
forskning med det övergripande målet att
utveckla miljöanpassade transportsystem.
Särskilt inom KFB:s drivmedels-  och
fordonsprogram har aktiviteterna i hög
grad varit inriktade på vad motionärerna
efterlyser,           nämligen
demonstrationsprojekt  som,  om  de
utfaller väl, kan komma att tjäna som
goda exempel för framtida lösningar.
Utskottet  vill också peka  på  vad
regeringen  anför  i  1996   års
forskningspolitiska proposition rörande
energi-  och miljöinriktad  forskning
(prop. 1995/96:5 avsnitt 8 s. 188). Där
uttalar  regeringen  bl.a.  att  de
energimotiverade   insatserna   inom
kommunikations- och transportforskningen
bör bedömas mot bakgrund av regeringens
samlade   ställningstagande   till
energipolitiken och energiforskningen.
Regeringen  aviserar sin avsikt  att
återkomma  till denna fråga  i  den
planerade energipropositionen.  Vidare
uttalar regeringen att det samarbete som
pågår  mellan bl.a. fordonsindustrin,
NUTEK,  Naturvårdsverket,  KFB  och
Vägverket inom ramen för  det  s.k.
fordonstekniska   programmet   bör
fortsätta. Med hänvisning  till  det
anförda föreslår utskottet att riksdagen
avslår motion T913 (kd).
16.4 Järnvägsforskning
16.4.1 Motionsförslag
I motion Ub8 (kd) uttalas att Sverige
under  de närmaste åren kommer  att
investera  stora  belopp  i   en
modernisering  och  utbyggnad   av
infrastrukturen.  Vad  gäller  den
spårbundna trafiken skapas härmed en ny
marknad  för  snabb,  miljövänlig,
kostnadseffektiv och säker trafik med
hög  kapacitet. Enligt  motionärernas
mening finns därför flera skäl att nu
intensifiera forskning och utveckling
inom järnvägssektorn.
16.4.2 Utskottets ställningstagande
Närmast   ansvariga   för   att
samhällsmotiverad   järnvägsforskning
kommer till stånd är Banverket  och
Kommunikationsforskningsberedningen
(KFB).    Enligt    1993    års
forskningspolitiska  beslut   (prop.
1992/93:170 avsnitt 6, bet. TU34, rskr.
397) skall Banverket härvid ha ansvaret
för övergripande forskning av tillämpad
karaktär medan KFB ansvarar för den
långsiktigt   kun-  skapsuppbyggande
forskningen. Härutöver har  KFB  ett
särskilt samordningsansvar vad gäller
all kommunikationsforskning.
Enligt vad utskottet har erfarit uppgår
Banverkets forskningsbudget för år 1996
till ca 100 miljoner kronor. Merparten
av dessa resurser satsas på projekt av
utvecklingskaraktär.  Banverket  har
etablerat  samverkan med  ett  antal
högskolor. Vid Kompetenscentrum  inom
Chalmers  tekniska  högskola  bedrivs
utvecklingsprojekt  avseende   bl.a.
samspelet  mellan fordon  och  bana.
Projekt vid Högskolan i Luleå rör bl.a.
laster,  datoriserade signalställverk,
fjärrstyrningssystem   på   mindre
trafikerade banor och en helt ny teknik
för fjärrstyrningscentraler. Också vid
Centrum för järnvägsforskning vid Kungl.
Tekniska högskolan (KTH) bedrivs projekt
där Banverket bidrar med finansieringen.
Härutöver satsar verket forskningsmedel
på  internationella projekt.  Sålunda
pågår   vid   den  internationella
järnvägsorganisationen UIC utveckling av
ett ATC-system för Europa, i vilket
projekt verket är engagerat. Också med
EU samverkar Banverket i projekt som
bl.a. gäller vibrationer och elekt-riska
störningar från kontaktledningar m.m.
KFB:s  satsning på järnvägsforskning
uppgår,  enligt  vad  utskottet  har
inhämtat, till ca 5 miljoner kronor per
år. Tillsammans med Banverket, SJ och
ABBTRANS stöder KFB ett antal projekt
vid Centrum för järnvägsforskning vid
KTH  rörande bl.a. trafiksystem  och
fordon. Vidare stöds projekt vid Lunds
tekniska    högskola     rörande
stationsutformning,  vid  Linköpings
tekniska högskola rörande godsströmmar
och  vid  Högskolan Dalarna  rörande
avreglering av järnvägstrafik.
Vid    Statens    väg-    och
transportforskningsinstitut  (VTI)  är
järnvägsforskningen av  förhållandevis
blygsam omfattning. Av VTI:s  totala
forskningsbudget för år 1995/96 utgör
järnvägsforskningen  endast  ca  6,5
miljoner kronor, motsvarande knappt 5 %
av VTI:s samlade forskningsbudget för år
1996. KFB svarar för drygt hälften av
beställningssumman. Banverkets andel av
VTI:s forskningsbudget är mindre än 1 %.
Utskottet  delar  motionärernas  syn
rörande behovet av järnvägsforskning.
Emellertid anser utskottet att det är en
fråga främst för KFB och Banverket som
sektorsorgan att se till att  sådan
forskning kommer till stånd. Härvid vill
utskottet ånyo erinra om vad regeringen
anför i 1996 års forskningsproposition
(prop. 1995/96:5 avsnitt 8, s. 181).
Enligt regeringen är det hög tid att
berörda     forskningsfinansierande
myndigheter  utformar verksamheten  i
enlighet  med statsmakternas  beslut.
Detta  gäller i särskilt hög  grad,
förutom Vägverket, Banverket som ännu
inte har utformat sin verksamhet  i
enlighet med sin instruktion. Regeringen
bedömer  att  mycket återstår  innan
Banverket kan sägas leva upp till sitt
ansvar för den övergripande forskningen.
Ett första steg bör därvid vara att göra
en  tydligare åtskillnad mellan  den
övergripande järnvägsforskning som skall
bidra   till   hela   samhällets
kunskapsförsörjning och sådan forskning
och utveckling som främst är betingad av
Banverkets     egna     interna
utvecklingsbehov.  I  likhet   med
regeringen  vill  utskottet  betona
Banverkets ansvar för att VTI ges bättre
möjligheter till långsiktig utveckling,
eftersom VTI är beroende av så  få
beställare. Med det anförda avstyrker
utskottet motion Ub8 (kd) yrkande 12.
16.5 SMHI:s verksamhetsidé
16.5.1 Regeringens förslag
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner  att  SMHI:s verksamhetsidé
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar  i  avsnittet  Verksamhetens
inriktning (anslag E 2). Verksamhetsidén
bör förtydligas enligt följande så att
den  bättre  speglar  SMHI:s  ökade
affärsorientering.
SMHI  skall genom att affärsmässigt
tillhandahålla   planerings-   och
beslutsunderlag  för  väder-   och
vattenberoende verksamheter understödja
samhälleliga   uppdragsgivares   och
kommersiella kunders ansträngningar att
värna om miljön och att effektivt
- skydda liv och egendom i Sverige,
- främja samhällsutvecklingen i Sverige,
- minimera kostnader eller öka intäkter i
sina kommersiella verksamheter.
16.5.2 Utskottets ställningstagande
Utskottet  har  ingen  erinran  mot
regeringens förslag och tillstyrker att
SMHI:s verksamhetsidé omformuleras  i
enlighet  med  vad som  föreslås  i
budgetpropositionen.
17 Den periodiska fordonskontrollen
Avsnittets innehåll
I detta avsnitt behandlar utskottet två
förslag om  periodisk fordonskontroll
enligt yrkandena 42 och 43 i regeringens
hemställan.  Riksdagen  bör  enligt
regeringen
dels anta regeringens förslag till lag
om ändring av lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet,
dels  godkänna  det som  regeringen
förordar om att AB Svensk Bilprovning
skall ha fortsatt ensamrätt att utföra
kontrollbesiktningar.
Regeringens förslag till lagtext är
fogad som bilaga 1 till betänkandet.
Bakgrunden till regeringens  förslag
redovisas i propositionens huvudavsnitt
9  Särskilda  frågor,  avsnitt  9.3
Organisationen  av  den  periodiska
fordonskontrollen.
Vidare behandlar utskottet motionerna
T208 (c) yrkandena 24 och 25, T213 (kd)
yrkande 25, T214 (fp) yrkandena 9 och
10, T220 (mp) yrkandena 18-20, T222 (m)
yrkande 12 och T902 (c).
I samband med ärendets beredning har
företrädare för ÅF-Kontroll AB och SMP
Maskinprovning  AB  inför  utskottet
uttalat att marknaden för besiktning av
motorredskap klass I, som är inrättade
som mobilkranar, bör avregleras.
17.1 Fortsatt ensamrätt för AB Svensk
Bilprovning att utföra
kontrollbesiktningar
17.1.1 Bakgrund
AB Svensk Bilprovning (ASB) bildades år
1963.  Enligt  bolagsordningen  skall
bolaget  utveckla,  marknadsföra  och
producera fordonskontroller och andra
tekniska kontroller inom fordonsområdet
samt  idka  annan  därmed  förenlig
verksamhet. Den 1 januari 1965 blev
periodisk fordonskontroll obligatorisk i
Sverige.  Syftet var att främja  en
förbättrad trafiksäkerhet. Sedermera har
kontrollen utvidgats till att gälla även
fordonens miljöegenskaper. Staten äger
52  %  av  bolagets  aktiekapital.
Återstoden ägs av olika intressenter
inom trafik- och försäkringsbranschen.
Riksdagen godkände våren  1994  att
fristående,        ackrediterade
besiktningsföretag i konkurrens skulle
få  utföra den kontrollbesiktning av
fordon som ASB har monopol på (prop.
1993/94:167, bet. TU35, rskr. 433).
I december 1994 antog riksdagen lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på
fordonsområdet (prop. 1994/95:69, bet.
TU8, rskr. 137). Enligt lagen skall
nationell    typbesiktning    och
registreringsbesiktning av hela fordon
utföras av ASB eller Sveriges Provnings-
och Forskningsinstitut Aktiebolag eller
ett av detta helägt dotterbolag. Lagen
innehåller  ett  bemyndigande  för
regeringen   att  föreskriva   att
kontrollbesiktningar och andra slag av
nationella besiktningar av fordon skall
få utföras av de nämnda organen  eller
av andra organ som är eller har varit
riksprovplatser  enligt  förordningen
(1989:527)  om  riksprovplatser  och
riksmätplatser . Lagen trädde i kraft
den  1 januari 1995 och gäller till
utgången av år 1997.
Riksdagsbeslutet  i december 1994
innebar också - enligt vad riksdagen
uttalade - att ASB borde få utföra
kontrollbesiktningar med ensamrätt till
den 1 januari 1996. Tiden fram till den
1 januari 1996 skulle enligt beslutet
användas  för att skapa rådrum  för
regeringen att försäkra sig om att en
avre-glering av kontrollbesiktningen -
med stöd av det nämnda bemyndigandet -
inte  ledde  till  en  försämrad
trafiksäkerhet, miljö  eller  service
eller  till  ökade  kostnader.  Om
regeringen skulle besluta att avskaffa
monopolet för kontrollbesiktning, fann
riksdagen   det   väsentligt   att
konsekvenserna av ett sådant  beslut
utvärderades  och  att  resultatet
redovisades för riksdagen så snart som
möjligt.
Med hänvisning till riksdagens beslut i
december 1994 uppdrog regeringen i mars
1995 till två utredare att gemensamt
utreda vissa konsekvenser och effekter
av  att avskaffa ASB:s monopol  för
kontrollbesiktning  av  motorfordon.
Utredarna redovisade sitt uppdrag i maj
1995  med rapporten Bilbesiktning  i
konkurrens - effekter på trafiksäkerhet,
miljön, servicen och kostnaderna  (K
95/2261/4).
I  en  skrivelse, 1995/96:93,  till
riksdagen framhöll regeringen att staten
har det yttersta ansvaret för att en
rimlig  besiktningsservice finns  att
tillgå i alla delar av landet. En öppen
marknad för kontrollbesiktning kräver
därför särskilda åtgärder - betonade
regeringen  -  för  att  tillgodose
glesbygdens      behov      av
besiktningstjänster.  Dessutom  måste
kvaliteten på utförda tjänster kunna
säkerställas  genom  t.ex.   ökade
kontrollinsatser.      Ytterligare
utredningsinsatser krävdes därför enligt
regeringen, innan beslut kunde fattas om
den  framtida organisationen av  den
periodiska fordonskontrollen.
Utskottet betonade för sin del vikten
av   att  fordonskontrollen   även
fortsättningsvis sker i effektiva former
som tryggar en god kvalitet och service
(bet. 1995/96:TU13, rskr. 176). Vidare
konstaterade  utskottet  att   det
utredningsarbete  som  hade  utförts
påvisade  en oklarhet om  väsentliga
frågor. En eventuell omreglering  av
kontrollbesiktningen fick inte leda till
försämrad trafiksäkerhet, miljö eller
service  eller till ökade kostnader.
Utskottet välkomnade därför  det  av
regeringen   aviserade,   fortsatta
utredningsarbetet. Riksdagen beslutade i
februari  1996 att lägga regeringens
skrivelse till handlingarna.
17.1.2 Besiktning av fordon inom EU
För fordon i bruk har EU beslutat om
regler för återkommande provning och
kontroll (77/143/EEG). I stora  drag
innebär reglerna att tunga fordon måste
besiktigas  senast  ett  år  efter
ibruktagandet och därefter varje år. För
personbilar skall periodisk besiktning i
allmänhet ske första gången senast fyra
år  efter ibruktagandet och därefter
minst vartannat år. Direktivet är ett
minimidirektiv  varför medlemsländerna
har rätt att besluta om striktare krav.
För  verksamhetens organisation anger
direktivet  att  besiktningen  skall
utföras av staten eller av organ eller
institutioner som utsetts och direkt
övervakas av staten. För medlemsstaterna
i  EU finns vidare direktiv om ett
ändamålsenligt   och   regelbundet
kontrollsystem på vägarna för  bl.a.
kontroll av färdskrivare och körtider
(88/599/EEG).
Såväl bilprovningens omfattning  som
organisation varierar betydligt inom EU.
I likhet med Sverige kontrollerar flera
länder  bilparken  oftare  än  vad
minimidirektivet anger. När det gäller
organisationslösning  har  flertalet
länder  valt  öppna  marknader  för
kontrollbesiktning. Antalet aktörer är i
många fall begränsat. Utmärkande  är
vidare en utvecklad statlig reglering
och  tillsyn  vad gäller  exempelvis
prissättning, kvalitet och lokalisering.
För  en närmare beskrivning av  hur
fordonskontrollen  ser  ut  i  vissa
europeiska länder hänvisas till  den
nämnda  rapporten  Bilbesiktning  i
konkurrens   -   effekter    på
trafiksäkerheten, miljön, servicen och
kostnaderna (K 95/2261/4).
17.1.3 Regeringens överväganden och
förslag
I propositionen redogörs utförligt för
den beredning som skett med anledning av
dels den nämnda rapporten, dels det
ytterligare   utredningarbete   som
regeringen aviserade i sin skrivelse
till riksdagen i december år 1995.
Regeringen erinrar om att det primära
syftet   med   den   periodiska
fordonskontrollen är att trafiksäkerhets-
och miljöegenskaperna hos fordonen i
trafik skall svara mot gällande krav.
Fordonsägaren     har     enligt
vägtrafiklagstiftningen ett ansvar för
att   fordonet  alltid   uppfyller
fastställda krav när det används  i
trafik.    Den    fordonstekniska
utvecklingen har medfört att moderna
bilar har en högre tillförlitlighet än
äldre, samtidigt som de blivit mera
tekniskt kom-plicerade. Härigenom har
ägarna och förarna fått det svårare att
identifiera  och  avhjälpa  fel  av
betydelse  för  trafiksäkerheten  och
miljön.
Regeringen betonar att den periodiska
fordonskontrollen bör vara organiserad i
sådan former och bedrivas på sådant sätt
att den åtnjuter förtroende hos landets
fordonsägare. Konkurrens inom en sektor
-  fortsätter regeringen  -   leder
normalt  till högre effektivitet och
lägre  kostnader  för  konsumenten.
Förutsättningarna för den återkommande
fordonskontrollen skiljer sig dock i
vissa   avseenden   från   övriga
kontrollområden  som  öppnats  för
konkurrens. Alla kunder efterfrågar inte
hög  kvalitet  av en  kontrollerande
verksamhet på fordonsområdet. Det krävs
därför   garantier   för    att
besiktningsföretagen    har    en
kvalitetskontroll som säkerställer att
besiktningar görs på ett korrekt sätt.
Oavsett om verksamheten bedrivs  som
monopol eller inom ett öppet system bör
ett   utomstående  organ  övervaka
verksamheten i lämplig form.  I  en
monopolsituation kan sådan övervakning i
viss mån ersättas med interna regler,
kompletterade med ett kvalitetssystem
som säkerställer enhetlig tillämpning.
Även med nya aktörer på marknaden
finns  det ändå en risk -  betonar
regeringen  -  att  konkurrens  inom
fordonsbesiktningen kan bli begränsad
till vissa delar av landet. ASB driver
för    närvarande   ett   antal
bilprovningsstationer i glesbygd, vilka
inte bär sina kostnader. Dessa stationer
finns för att ge fordonsägarna i sådana
områden  en rimlig grad av service.
Staten har ytterst ansvaret för att
denna service finns att tillgå i alla
delar av landet.
I ett läge där ASB möter konkurrens
från  andra  aktörer  -  fortsätter
regeringen  -  kan bolaget inte utan
vidare åläggas särskilda skyldigheter i
fråga  om  service  i  glesbygd.
Konkurrensen måste ske på lika villkor.
Det finns därför risk för försämrad
service  i glesbygd eller  för  att
fordonsägarna  i dessa  områden  får
vidkännas  en  högre  kostnad  för
besiktning än fordonsägare i andra delar
av   landet.   Avgifterna   för
kontrollbesiktning är lika i hela landet
och fastställs av regeringen på förslag
av  ASB.  Om fri konkurrens  skulle
etableras    i    fråga    om
kontrollbesiktningar,   blir   även
prissättningen  fri.  Priserna  inom
storstadsområdena för  besiktning  av
personbilar skulle då kunna tänkas bli
något lägre än nu. Med nuvarande service
i glesbygd skulle priserna i andra delar
av landet sannolikt bli högre.
Regeringen  betonar  att  även  ett
monopolföretag måste vara utsatt för
tillsyn och kontroll. När ASB:s monopol
bibehålls,    skall     bolagets
besiktningsverksamhet möta minst samma
kravnivå som gäller för övriga aktörer
på provnings- och kontrollmarknaden. Det
är  också  nödvändigt att  göra  en
avgränsning av de verksamheter inom ASB
som    ligger    utanför    den
kontrollverksamhet som utförs med stöd
av lagen om vissa besiktningsorgan på
fordonsområdet och sådan verksamhet där
bolaget   bl.a.  konkurrerar   med
ackrediterade    provnings-    och
kontrollföretag.
Regeringen  sammanfattar  sina  två
förslag och skälen för dessa enligt
följande. ASB:s monopol i fråga  om
kontrollbesiktningar  bibehålls.  De
besiktningsorgan som för närvarande har
ensamrätt att på fordonsområdet utföra
nationella       typbesiktningar,
registreringsbesiktningar,
kontrollbesiktningar och andra slag av
besiktningar av fordon ges  även  i
fortsättningen ensamrätt  att  utföra
dessa  besiktningar. Lagen om  vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet ges
därför fortsatt giltighet. Sammantaget
kan det - betonar regeringen - från
trafiksäkerhetsmässiga,  miljö-  och
regionalpolitiska synpunkter konstateras
att  denna  lösning bäst tillgodoser
landets och fordonsägarnas behov av en
kompetent   och   väl   fungerande
besiktningsorganisation. ASB:s fortsatta
besiktningsverksamhet skall möta minst
samma kravnivå som gäller för övriga
aktörer   på   provnings-   och
kontrollmarknaden,  och  en   klar
avgränsning  skall  göras  för  de
verksamheter som bedrivs i konkurrens.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner det som regeringen sålunda
förordar om att ASB skall ha fortsatt
ensamrätt      att      utföra
kontrollbesiktningar.
Det   till  propositionen  fogade
förslaget till lag om ändring i lagen om
vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
innebär  främst  att  lagen  skall
fortsätta att gälla utan tidsbegränsning
och   att  det  tidigare  nämnda
bemyndigandet för regeringen - att få
föreskriva att besiktningar av fordon
skall utföras av vissa organ - skall
upphöra. Vilka dessa organ är anges i
den föreslagna lagtexten.
17.1.4 Motionsförslag
I motion T208 (c) yrkas att riksdagen
avslår regeringens förslag vad gäller
fortsatt monopol för ASB. Motionärerna
betonar vikten av att andra aktörer,
såsom återförsäljare och verkstäder, får
tillträde till marknaden. Härigenom kan
den service som behövs på landsbygden
förbättras.  Utredningsarbetet  visar
också - framhåller motionärerna - att
ett öppet system med konkurrens inte
skulle försämra besiktningskvaliteten.
I motion T213 (kd) framhålls - med
hänvisning till en motion, 1995/96:T39
(m,  kds),  som  riksdagen  tidigare
avslagit  -  att  den  periodiska
fordonskontrollen  bör  avregleras  i
enlighet med riktlinjer som angivits i
den avslagna motionen.
I motion T214 (fp) yrkas att riksdagen
hos regeringen begär förslag som innebär
att  ASB:s  monopol  i  fråga  om
kontrollbesiktningar      upphävs.
Motionärerna    framhåller    att
bilprovningen, med hänsyn till kundens
bästa,  snarast  bör  utsättas  för
konkurrens.  I dag är -  framhåller
motionärerna - bilprovningen  alltför
känslig för störningar i samband med
semestrar och sjukdom m.m. Farhågorna
för att en avmonopolisering skulle skapa
problem i glesbygden finner motionärerna
överdrivna.
I  motion  T222  (m) framhålls  att
riksdagen bör avslå regeringens förslag
om att ASB skall ha fortsatt ensamrätt
att   utföra   kontrollbesiktningar.
Motionärerna    framhåller    att
utredningsarbetet  visat  att   en
avveckling av monopolet skulle innebära
en betydande samhällsekonomisk vinst.
Riksdagsbeslutet härom bör därför stå
fast.
I motion T902 (c) yrkas att riksdagen
avslår regeringens förslag vad gäller
fortsatt monopol för ASB. Även i denna
motion  framhålls  att  regeringens
farhågor för en försämrad service i
glesbygd  är överdrivna.  Med  andra
aktörer än ASB på marknaden kan  i
stället glesbygdens behov av service
tillgodoses bättre än nu.
17.1.5 Utskottets ställningstagande
Som  utskottet  tidigare  framhållit,
senast i sitt betänkande 1995/96:TU13,
får    en    omreglering    av
kontrollbesiktningen inte leda till att
trafiksäkerheten, miljön eller servicen
försämras eller till att kostnaderna
ökar.  Utskottet  delar  regeringens
uppfattning att intresset av att främja
en hög trafiksäkerhet, en god miljö och
en regional balans talar för en fortsatt
ensamrätt för AB Svensk Bilprovning att
utföra kontrollbesiktningar. Härigenom
tillgodoses - även enligt utskottets
mening  - landets och fordonsägarnas
behov av en kompetent och väl fungerande
besiktningsorganisation på  det  mest
ändamålsenliga sättet.  I likhet med
regeringen vill utskottet understryka
vikten av att ASB:s verksamhet uppfyller
minst samma kravnivå som gäller för
övriga  aktörer  på  provnings-  och
kontrollmarknaden och av att en klar
avgränsning görs för de verksamheter som
bedrivs i konkurrens. Med det sagda
tillstyrker utskottet regeringens båda
förslag och avstyrker motionerna T208
(c) yrkande 24, T213 (kd) yrkande 25,
T214 (fp) yrkande 9, T222 (m) yrkande 12
och T902 (c) yrkande 1.
17.2 Utglesning av den periodiska
fordonskontrollen m.m.
Riksdagen godtog år 1993 uttalanden av
regeringen  om  att intervallen  för
kontrollbesiktning skulle glesas ut och
att i stället s.k. flygande inspektioner
på  väg  skulle öka kraftigt (prop.
1992/93:161, bet. TU29, rskr.  426).
Vidare ställde sig riksdagen, genom det
ovan nämnda beslutet i december 1994,
bakom uttalanden av regeringen att ett
ökat antal flygande inspektioner även
skall omfatta fordonens miljöegenskaper.
Vägverket  skulle få  i  uppdrag  -
framhölls det i proposition 1993/94:167
-  att  framlägga  förslag  om  hur
kontrollbesiktningen skulle glesas ut
och om i vilken utsträckning flygande
inspektioner  skulle göras.  I  sitt
betänkande med anledning av den nämnda
propositionen, 1993/94:TU35, sade sig
utskottet förutsätta att regeringen -
efter beredning av Vägverkets förslag -
skulle redovisa sina överväganden för
riksdagen.
I den nu föreliggande propositionen
framhåller regeringen att nuvarande
ordning för periodisk fordonskontroll
innebär kontrollbesiktning efter två och
fyra år och därefter varje år. Denna
ordning bör enligt regeringens bedömning
ändras så att personbilar och lätta
lastbilar som är två och fyra år gamla
undantas från årlig kontrollbesiktning.
I stället införs kontrollbesiktning för
sådana fordon som är tre år gamla.
Innebörden av denna nya ordning är att
fordonen inställs för kontrollbesiktning
efter tre år, efter fem år, efter sex år
och därefter årligen. Ändringen bör
gälla fr.o.m. år 1998 och införas
stegvis så att fordon som uppnår tre års
ålder under år 1998 övergångsvis följer
nuvarande regler. Av propositionen
framgår att regeringen vid sitt
beredningsarbete haft tillgång till
utredningsmaterial och förslag från dels
Vägverket, dels ASB. Vägverkets förslag
innebär att personbilar och lätta
lastbilar inställs till
kontrollbesiktning vartannat år upp till
sex års ålder och därefter årligen.
ASB:s förslag överensstämmer med den
ordning som regeringen förordar.
I motion T220 (mp) framhålls att ASB:s
förslag till utglesning bör genomföras.
I  motion  T208 (c) framhålls  att
regeringen bör överväga att  undanta
nyare  bilar, upp till fem år gamla,
från årlig kontrollbesiktning och att
låta årlig kontrollbesiktning efter fem
år  gälla  även  fortsättningsvis.
Tillsammans     med     flygande
kontrollbesiktningar torde -  betonar
motionärerna - en sådan ordning vara
mera ändamålsenlig än den regeringen
förordar.
Utskottet  anser  -  i  likhet  med
regeringen och de motionärer som står
bakom motion T220 (mp) - att ASB:s
förslag   till   utglesning   av
fordonskontrollen bör genomföras. Därmed
torde syftet med motionens yrkanden 19
och 20 få anses tillgodosett. Yrkandena
bör  därför  inte  föranleda  någon
riksdagens  åtgärd  och   avstyrks
följaktligen.
Kravet i motion T208 (c) på att
undanta bilar upp till fem års ålder
från  kontrollbesiktning  är  inte
förenligt med EU:s krav. Som framgår av
vad utskottet anfört i det föregående
innebär EU-reglerna ett minimikrav på
att  personbilar  i allmänhet  skall
undergå  periodisk besiktning  första
gången senast fyra år efter det att de
har  tagits  i bruk. Med hänvisning
härtill avstyrker utskottet motion T208
(c) yrkande 25 i nu berörd del.
Under rubriken Premiering av skötsamma
bilägare framhåller regeringen att det
bör utredas på vilket sätt skötsamma
fordonsägare skall kunna premieras vad
gäller den periodiska fordonskontrollen.
Som skäl för sin bedömning framhåller
regeringen att bilbesiktningen  skall
underlätta för bilägaren att ta större
ansvar för den löpande skötsel  och
kontroll som krävs för att bilen skall
uppfylla  föreskrivna säkerhets-  och
miljökrav.  Om  bilen  godkänts  vid
samtliga  besiktningstillfällen  utan
anmärkning upp till en viss ålder, t.ex.
sex år, bör inställelsetidpunkten kunna
flyttas fram ett år. Om bilen vid nästa
besiktning  åter visar sig  vara  i
fullgott skick, bör proceduren kunna
upprepas.
I  motion  T208  (c) framhålls  att
Centerpartiet har svårt att se hur ett
system   med   framflyttning   av
kontrollbesiktning är förenligt med höga
krav  på  trafiksäkerhet. Det  synes
ologiskt - betonar motionärerna - att
nyare bilar skall besiktigas varje år,
medan äldre bilar besiktigas vartannat.
En  fordonsägare  kan  sköta  bilen
pedantiskt, medan nästa slarvar.  Om
bilen byter ägare i nära anslutning till
en kontrollbesiktning tar det två år
till nästa besiktning. Mycket kan hända
med en äldre bil på två år. Därför -
betonar motionärerna avslutningsvis -
vill vi påminna regeringen om att det är
just bilen som skall kontrollbesiktigas,
inte ägaren.
I  motion  T220  (mp)  framhåller
motionärerna att de ser skeptiskt på
regeringens bedömning. De motsätter sig
dock inte att regeringens intentioner
genomförs, men framhåller att det bör
bli  fråga  om en försöksverksamhet.
Utvärdering av denna bör ske efter tre
år.
Vad regeringen syftar till är, enligt
vad utskottet erfarit,  att premiera
ägaren av ett välskött fordon, under
förutsättning att denne är  en  och
densamme  under  den  erforderliga
kvalifikationstiden från en tidpunkt för
kontrollbesiktning till nästa. Det har
också framhållits att de riktigt gamla
bilarna - veteranbilarna - i många fall
är de mest välskötta av alla dem som
kontrollbesiktigas.  Med  det  sagda
avstyrker utskottet motion T208  (c)
yrkande 25 i nu behandlad del.
Om  det  aviserade utredningsarbetet
leder till att nyordningen genomförs
förutsätter utskottet att  regeringen
låter utvärdera denna efter någon tids
tillämpning. Med det sagda torde syftet
med yrkande 18 i motion T220 (mp) få
anses tillgodosett. Yrkandet bör sålunda
lämnas utan åtgärd från riksdagens sida
och avstyrks.
Under rubriken Fordonskontroll på väg
framhåller regeringen att samordningen
av inspektioner och kontroller av fordon
på  väg i hela landet har brister.
Ytterligare insatser bör göras för att
förverkliga  riksdagens   mål   om
trafiksäkerhets- och miljökontroller på
väg. Regeringen betonar att den avser
att noggrant följa utvecklingen så att
uppsatta mål kan nås.
I  motion  T214  (fp)  betonas  att
möjligheterna  till  s.k.  flygande
inspektioner  bör  förbättras.  För
trafiksäkerheten är det viktigt  att
dessa inspektioner av fordonens tekniska
skick  och  kontroller  av  förarnas
körtider når upp till planerad nivå. En
fordonsägare skall känna  -  betonar
motionärerna - att han måste hålla bilen
i ett trafiksäkert skick även mellan
besiktningarna.
Utskottet    delar   motionärernas
uppfattning  och kan konstatera  att
regeringen gör samma bedömning. Syftet
med motionsyrkandet torde sålunda få
anses tillgodosett. Detta bör därför
lämnas utan någon riksdagens åtgärd och
avstyrks med det sagda.
I motion T902 (c) framhålls att Årjäng
saknar en bilprovningsanläggning i ASB:s
regi. Orsaken är enligt motionären att
ASB finner etableringskostnaden alltför
hög. Den periodiska fordonskontrollen
bör  därför kunna handhas av  någon
auktoriserad bilverkstad på orten.
Den 1 januari 1992 infördes ett system -
framhålls det i propositionen - med
ackrediterade  verkstäder  som  kunde
erbjuda   fordonsägare,  som   vid
kontrollbesiktning fått anmärkningar av
svårighetsgraden 2, möjlighet att  i
stället  för  att  göra  en  ny
kontrollbesiktning vända sig till en
ackrediterad  verkstad.   Verkstaden
åtgärdar felen och sänder ett intyg till
Vägverket. Styrelsen för ackreditering
och  teknisk  kontroll (SWEDAC)  har
hittills   ackrediterat   ca   450
bilverkstäder för denna provning.
Enligt vad utskottet erfarit tillämpar
ASB redan nu i viss utsträckning -
bl.a. i  Sysslebäck i Värmland - en
ordning som innebär att ASB kommer till
bilägarna  i  stället  för  tvärtom.
Utskottet förutsätter att  ASB  noga
undersöker  alternativa  former  för
bilprovning i glesbygd, bl.a. i Årjäng.
Något initiativ från riksdagens sida är
utskottet  inte berett att  förorda,
varför motionen avstyrks.
Som utskottet redovisat i det föregående
har till utskottet framförts önskemål
om  att marknaden för besiktning av
motorredskap klass I, som är inrättade
som  mobilkranar,  avregleras.  Av
propositionen  framgår  att  frågan
huruvida bl.a. motorredskap kan omfattas
av ett öppet kontrollsystem bereds med
beaktande av vissa EU-regler.

Hemställan

Utskottet hemställer
Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer
1.  beträffande  anslag  inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1996/97:1 utgiftsområde
22 yrkandena 38 i denna del och 44
samt  med  avslag  på  motionerna
1996/97:T213 yrkande 26, 1996/97:T214
yrkande 23, 1996/97:T220 yrkandena 1
och  2 i denna del, 1996/97:T222
yrkandena 1-11, 1996/97:T225 yrkande
15, 1996/97:T533, 1996/97:T707 och
1996/97:  A428 yrkande 9  anvisar
anslag för budgetåret 1997  under
utgiftsområdet  enligt  utskottets
förslag i bilaga 1,
res. 1 (v)
res. 2 (mp)
Övriga frågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer
Vägverket
2. beträffande planeringsramar
för  Byggande  av vägar  och  av
länstrafikanläggningar
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag och med avslag på
motion 1996/97:T220 yrkande 2 i denna
del
dels godkänner att planeringsramen
för  Byggande  av  vägar   är
3 785 000 000 kr för år 1998 och 3
676 000 000 kr för år 1999,
dels godkänner att planeringsramen
för      Byggande      av
länstrafikanläggningar är 1 233 000
000 kr för år 1998 och 1 293 000 000
kr för år 1999,
res. 3 (mp)
3. beträffande överföring  av
medel  från  vissa  anslag  till
driftanslaget
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag godkänner  att
Vägverket får överföra medel från
anslagen          Vägverket:
Administrationskostnader     och
Vägverket:    Kostnader    för
registerverksamhet  till  anslaget
Drift  och underhåll av  statliga
vägar,
4. beträffande låneram för vissa
investeringar
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag och med  avslag
på motion 1996/97:T220 yrkandena 4-6
godkänner att en låneram om totalt
800 000 000 kr får användas  av
Vägverket  för  inköp  av  såväl
omsättningstillgångar       och
anläggningstillgångar som för broar
som ersätter färjor,
res. 4 (mp)
5. beträffande utbyggnaden av E
6 till motorväg på delen Stenung-
sund-Ljungskile
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag godkänner  att
Vägverket  får  belasta  anslaget
Byggande av vägar med kostnader för
ränta och amortering av upptagna lån
för  väg E 6, delen Stenungsund-
Ljungskile,
6.   beträffande  LTA-anslagets
inriktning och mål
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T220 yrkande 10,
7.   beträffande   stabila
spelregler för bidragen till enskilda
vägar
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A428 yrkande 8,
Storstadsöverenskommelserna
8. beträffande
Dennisöverenskommelsens
genomförande
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag samt med avslag
på motionerna 1996/97:T208 yrkandena
7-10, 1996/97:T212, 1996/97:  T220
yrkandena 11 och 12, 1996/97:T221
yrkandena  1 och 4,  1996/97:A434
yrkande  13  i  denna  del  och
1996/97:Jo737 yrkande 7 i denna del
bemyndigar  regeringen  att  låta
Riksgäldskontoret  teckna  statlig
borgen dels för byggande av Södra
länken,     delen     Sickla
kanal-Värmdöleden, inom en utvidgad
ram om högst 1 050 miljoner kronor i
prisnivån januari 1992, dels  för
fortsatt    planerings-    och
förberedelsearbete och  information
inom ramen för Dennisöverenskommelsen
under  verksamhetsåret  1997  samt
marklösen inom en utvidgad ram om
högst 88 miljoner kronor i prisnivån
januari 1992,
res. 5 (c, v, mp)
9. beträffande tredje spåret
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T221 yrkande 3,
10. beträffande vägtullar
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:T221 yrkande 2,  1996/97:
A429  yrkande  7 och 1996/97:A434
yrkande 13 i denna del,
res. 6 (c, v, mp)
res. 7 (fp)
11.beträffande
Göteborgsöverenskommelsens
genomförande
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag samt med avslag
på motion 1996/97:T220 yrkandena 13
och 14 bemyndigar regeringen att låta
Riksgäldskontoret  teckna  statlig
borgen om 2 300 miljoner kronor för
utbyggnad av Götaleden, väg E 6 förbi
Gårda, Åbromotet samt för fortsatt
planerings-  och förberedelsearbete
och information under verksamhetsåret
1997    inom    ramen    för
Göteborgsöverenskommelsen,    samt
bemyndiga  regeringen  att  låta
Riksgäldskontoret justera utställda
garantier             för
Göteborgsöverenskommelsen     med
tillkommande  räntekostnader  för
upptagna lån samt beräknade behov av
justeringar  för  prisökningar  i
samhället,
res. 8 (v, mp)
Banverket
12.  beträffande planeringsram
för Nyinvesteringar i stomjärnvägar
m.m.
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag och med avslag på
motion 1996/97:T220 yrkande 2 i denna
del godkänner att planeringsramen för
Nyinvesteringar i stomjärnvägar m.m.
är 5 330 000 000 kr för år 1998 och 5
330 000 000 kr för år 1999,
res. 9 (mp)
13. beträffande medelsomföring
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag godkänner  att
medel  för administrationskostnader
från    anslaget    Banverket:
Sektorsuppgifter får täcka kostnader
som annars skulle belasta anslaget
Drift och vidmakthållande av statliga
järnvägar,
14.   beträffande  lån   i
Riksgäldskontoret
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag godkänner att Ban-
verket  får  ta  upp  lån  i
Riksgäldskontoret inom en ram av
7 575 000 000 kr för investeringar i
eldriftsanläggningar,  produktions-
och        telenätsutrustning,
rörelsekapital,  finansiering  av
omsättningstillgångar,
tidigareläggningskostnader    som
finansieras  med  bidrag   från
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)  samt
för statens andel av kapitalkostnader
för lån avseende vissa investeringar
i    Stockholmsområdet   enligt
överenskommelse år 1983 mellan SJ,
Stockholms läns landsting och staten,
15.  beträffande  Banverkets
sektorsansvar
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag godkänner  att
Banverket som statens företrädare på
central nivå skall ha ett samlat
ansvar      för      hela
järnvägstransportsystemets
effektivitet,     tillgänglighet,
framkomlighet,  trafiksäkerhet  och
miljöpåverkan, samt för frågor inom
järnvägsområdet  som  rör  fordon,
kollektivtrafik, handikappanpassning
och  viss  tillämpad  forsknings-,
utvecklings-           och
demonstrationsverksamhet,
Sjöfartsverket
16.  beträffande  mål  och
inriktning för Sjöfartsverket m.m.
att riksdagen godkänner övergripande
mål och verksamhetsinriktning samt
investeringar  för  Sjöfartsverket
under perioden 1997-1999 i enlighet
med vad regeringen förordar,
17. beträffande
statsisbrytarnas lokalisering
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:T605,  1996/97:T613   och
1996/97:T614,
18. beträffande ekonomiska mål
och ramar för Sjöfartsverket
att riksdagen godkänner ekonomiska
mål  och ramar för Sjöfartsverket
under perioden 1997-1999 i enlighet
med vad regeringen förordar,
19. beträffande utdelning och
skattemotsvarighet
att riksdagen bemyndigar regeringen
att  fastställa  utdelning  och
skattemotsvarighet för Sjöfartsverket
i  enlighet  med  vad  regeringen
förordar,
20.  beträffande  bolag  för
sjömätning
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag
dels  godkänner att Sjöfartsverket
ingår i ett med SAAB och Osterman
Helicopter AB gemensamt ägt bolag för
bl.a. sjömätning,
dels  godkänner att Sjöfartsverket
tecknar   aktier   och   ger
aktieägartillskott till det gemensamt
ägda bolaget inom en total ram på 15
000 000 kr,
dels  godkänner att Sjöfartsverket
tecknar  borgensförbindelser  för
krediter upp till 20 000 000 kr till
förmån  för  det  gemensamt  ägda
bolaget,
dels godkänner att Sjöfartsverket för
statens räkning förvaltar de aktier
som staten äger i det gemensamt ägda
bolaget,
21. beträffande bemanning  av
fyrar av regionalpolitiska skäl
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:T603 godkänner att fyrarna
Måseskär och Örskär avbemannas  i
enlighet med vad regeringen förordar,
22. beträffande Handelsflottans
kultur- och fritidsråd
att   riksdagen  godkänner  vad
regeringen anför härom,
23.          beträffande
fritidsbåtsregister
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:T606,      1996/97:T607,
1996/97:T615   yrkande  1   och
1996/97:T621 yrkandena 1 och 2,
24. beträffande kostnader för
åtgärder i samband med skred i Göta
älv/Trollhätte kanal
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T601,
25. beträffande färjeförbindelse
mellan Sverige och Litauen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:U802 yrkande 8,
res. 10 (c)
26.   beträffande   öländska
hamnar
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T604,
Sjöfartspolitik
27. beträffande
sjöfartspolitikens   långsiktiga
inriktning
att  riksdagen med  anledning  av
proposition 1996/97:1 utgiftsområde
22 yrkandena 37 och 38 i denna del
samt  med  avslag  på  motionerna
1996/97:T201 yrkande 19 i denna del
och  1996/97:T214 yrkande 18 dels
antar ett nytt näringspolitiskt mål
för sjöfartspolitiken som innebär att
staten skall tillförsäkra den svenska
handelsflottan        rimliga
konkurrensvillkor  och  härigenom
tillvarata sjöfartens möjligheter att
såsom    en   konkurrenskraftig
exportnäring          stärka
betalningsbalansen,
dels godkänner inriktningen att det
nuvarande  bidraget  till   den
svenskflaggade     handelsflottan
bibehålls under åren 1998-2001,
res. 11 (m, fp) -delvis
28. beträffande avveckling av
rederistödet på sikt
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:T208  yrkande  18   och
1996/97:T616 yrkande 1 i denna del,
res. 11 (m, fp) -delvis
29. beträffande förändringar av
arbetsrätten m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T201 yrkande 19 i denna del,
res. 12 (m)
30.     beträffande
bekvämlighetsflaggade fartyg
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T602 yrkande 3,
res. 13 (v, mp)
31.          beträffande
utbildningsinsatser för arbetslösa
sjömän
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T602 yrkande 2,
res. 14 (v, mp)
32.          beträffande
sjöarbetsmarknadens parter
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T616 yrkande 1 i denna del,
33. beträffande nytt system för
sjöfartsavgifter
att  riksdagen med  anledning  av
proposition 1996/97:1 utgiftsområde
22 yrkandena 39-41 samt med avslag på
motionerna 1996/97:T214 yrkande 20,
1996/97:T602 yrkande 1, 1996/97:T609,
1996/97:T610, 1996/97:T616 yrkande 2,
1996/97:T617, 1996/97:T618, 1996/97:
T619 och  1996/97:T622 yrkandena 5
och 6
dels godkänner vad regeringen anför
härom, utom i den del som avser
tidpunkten  då  bestämmelser  om
farledsavgift bör träda i kraft,
dels godkänner att bestämmelser om
det nya avgiftssystemet i sin helhet
träder i kraft den 1 januari 1998,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
res. 15 (m, c, fp,mp)
34. beträffande kostnadsansvaret
för isbrytning
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T201 yrkande 20,
res. 16 (m)
35.  beträffande  översyn  av
lotsningsbestämmelserna
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T201 yrkande 21,
res. 17 (m)
36.   beträffande   allmänna
sjösäkerhetsfrågor
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:T213 yrkandena 3 i denna
del och 18 samt 1996/97:U802 yrkande
9 i denna del,
37. beträffande vissa miljö- och
säkerhetsfrågor  angående  sjöburna
transporter av olja
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:T612  yrkande   1   och
1996/97:Jo738 yrkande 24,
res. 18 (mp)
38. beträffande
identifikationssymboler     för
miljösäkert tonnage
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T612 yrkandena 2 och 3,
39.  beträffande  ansvar  för
lastägare    för    inträffade
oljeutsläpp
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T608,
40. beträffande utsläpp  i
luften och i vattnet
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:T208 yrkandena 16 och 17,
1996/97:T225    yrkande    11,
1996/97:T620, 1996/97:Jo759 yrkande 4
och 1996/97:U802 yrkande 9 i denna
del,
41. beträffande elförsörjning
från land för fartyg vid kaj
att  riksdagen  avslår  motion
1996/97:T622 yrkande 2,
res. 19 (mp)
42. beträffande
trafikrestriktioner
att  riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo778 yrkandena 2 och 3,
res. 20 (mp)
43. beträffande katamaraners
miljöpåverkan
att  riksdagen  avslår  motion
1996/97:T622 yrkande 4,
44. beträffande färjor och
farleder i Stockholmsregionen
att  riksdagen avslår motionerna
1996/97:A433 yrkande 8 och
1996/97:A434 yrkande 14,
45.    beträffande   förlista
krigsfartyg
att  riksdagen  avslår  motion
1996/97:T622 yrkande 3,
res. 21 (mp)
Luftfartsverket
46. beträffande upphandling av
olönsam trafik
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:T208 yrkandena 19 och 20,
1996/97:T223  yrkande   3   och
1996/97:T705,
res. 22 (c)
47.beträffande
resultatutjämning mellan statliga
och kommunala flygplatser
att riksdagen godkänner vad som härom
anförs i budgetpropositionen,
48.     beträffande
Luftfartsverkets övergripande mål
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:T220 yrkande 15 godkänner vad
som i budgetpropositionen förordas om
övergripande mål för Luftfartsverket
under perioden 1997-1999,
res. 23 (mp)
49. beträffande Luftfartsverkets
investeringar
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:T225 yrkande 9 godkänner vad
som i budgetpropositionen förordas om
Luftfartsverkets  inve-  steringar
under perioden 1997-1999,
res. 24 (v, mp)
50. beträffande Luftfartsverkets
mål och verksamhetsinriktning m.m.
att riksdagen godkänner övergripande
mål,    myndighetsmål     och
verksamhetsinriktning      samt
investeringar  för  Luftfartsverket
under perioden 1997-1999 i enlighet
med vad regeringen förordar i de
delar som inte omfattas av utskottets
hemställan under mom. 48 och 49 ovan,
51. beträffande utbyggnad  av
Luleå  flygplats till  en  global
godstrafikflygplats
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T703,
52.beträffande
flygplatsavgifterna  vid  Visby
flygplats
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T704,
res. 25 (c)
53. beträffande Luftfartsverkets
ekonomiska mål och resurser m.m.
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:T220 yrkande 16 godkänner vad
som förordas i budgetpropositionen om
ekonomiska  mål  och  ramar  för
Luftfartsverket  under   perioden
1997-1999,
54. beträffande utdelning och
skattemotsvarighet        för
Luftfartsverket   att   riksdagen
bemyndigar regeringen att fastställa
utdelning och skattemotsvarighet för
Luftfartsverket i enlighet med vad
som förordas i budgetpropositionen,
55. beträffande anpassning av
svenska flygplatser till Schengen-
avtalets krav
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:T220 yrkande 17 godkänner vad
som    härom    anförs    i
budgetpropositionen,
res. 26 (v, mp)
56.   beträffande   Statens
haverikommission
att riksdagen godkänner vad som härom
anförs i budgetpropositionen,
Statens järnvägar, kollektivtrafik och
samhällsköpta tjänster m.m.
57. beträffande mål för  SJ-
koncernen
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag samt med avslag
på motionerna 1996/97:T213 yrkande
24 och 1996/97:T504 godkänner vad som
anförs i propositionen om mål för SJ-
koncernens verksamhet under perioden
1997-1998,
58. beträffande försäljning av
fast egendom
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag godkänner  att
ramen för försäljning av fast egendom
på 3,1 miljarder kronor bibehålls
under åren 1997-1998 med avyttringar
fr.o.m. år 1994 intagna i ramen,
59. beträffande fastställelse av
beloppsgränser
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens  förslag   bemyndigar
regeringen att under åren 1997-1998
fastställa   beloppsgräns   för
försäljning  av fast egendom  och
aktier från SJ,
60.beträffande
koncernstrategi
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag godkänner att den
fastlagda strategin om koncentration
till kärnverksamheten och till bolag
som  kompletterar denna verksamhet
bibehålls samt att regeringens och
SJ:s bemyndiganden att besluta om
avyttringar  av  verksamhetsgrenar
förlängs  till  att  gälla  under
perioden 1997-1998,
61.beträffande
aktieöverföringar
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens  förslag   bemyndigar
regeringen att under åren 1997-1998
godkänna  aktieöverföringar  mellan
affärsverket SJ och AB Swedcarrier,
62. beträffande Kustpilen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T514 yrkande 4,
63.   beträffande   regional
tågtrafik
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A430 yrkande 5,
res. 27 (mp)
64.beträffande
höghastighetståg
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T214 yrkande 12,
res. 28 (fp)
65.  beträffande  kombinerade
transporter
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:T211 yrkande 3, 1996/97: T213
yrkande 6, 1996/97:T214 yrkande 14,
1996/97:T313  yrkande   2   och
1996/97:T518,
res. 29 (mp)
66.   beträffande  regionala
godstrafikbolag
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T514 yrkande 7,
67. beträffande kostnadsram för
upphandling av persontrafik
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag samt med avslag
på motionerna 1996/97:T208 yrkandena
22 och 23, 1996/97:T220 yrkande 2 i
denna   del  och   1996/97:T512
bemyndigar regeringen att inom en
kostnadsram på 379 miljoner kronor
upphandla interregional persontrafik
på järnväg för år 1998,
res. 30 (c)
res. 31 (mp)
68. beträffande kostnadsram för
upphandling av flygtrafik mellan Umeå
och Östersund
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens  förslag   bemyndigar
regeringen att inom en kostnadsram på
5 miljoner kronor per år upphandla
flygtrafik mellan Umeå och Östersund
fr.o.m. den 1 juli 1997 till längst
den 31 december 1999,
69. beträffande medelsomföring
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens  förslag   bemyndigar
regeringen att för år 1997 vid behov
omfördela medlen mellan anslagen D 2
Köp av interregional persontrafik på
järnväg och D 3 Ersättning  till
trafikhuvudmännen för köp av viss
kollektivtrafik,
Kommunikationsforskning och meteorologi
70. beträffande självständigare
ställning  för Statens  väg-  och
transportforskningsinstitut
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T904,
res. 32 (m)
71.  beträffande  ram  för
Kommunikationsforskningsberedningens
åtaganden
att  riksdagen med  anledning  av
regeringens  förslag   bemyndigar
regeringen att besluta om en ram på
högst  251  285  000  kr  för
Kommunikationsforskningsberedningens
åtaganden vad avser fördelning av
forskningsmedel under åren 1998-2002,
72.beträffande
järnvägsforskning
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub8 yrkande 12,
73. beträffande miljöanpassade
transporter
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T913,
74.   beträffande   SMHI:s
verksamhetsidé
att riksdagen godkänner att SMHI:s
verksamhetsidé   omformuleras   i
enlighet med vad som föreslås  i
budgetpropositionen,
Den periodiska fordonskontrollen
75.   beträffande   fortsatt
ensamrätt för AB Svensk Bilprovning
att utföra kontrollbesiktningar
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:T208 yrkande 24,
1996/97:T213 yrkande 25, 1996/97:T214
yrkande 9, 1996/97:T222 yrkande 12
och 1996/97:T902 yrkande 1
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring av lagen (1994:2043)
om  vissa  besiktningsorgan  på
fordonsområdet,
dels godkänner det som regeringen
förordar om att Aktiebolaget Svensk
Bilprovning (ASB) skall ha fortsatt
ensamrätt     att     utföra
kontrollbesiktningar,
res. 33 (m, c, fp)
76. beträffande utglesning av
den periodiska fordonskontrollen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:T208 yrkande 25 i denna del
och 1996/97:T220 yrkandena 19 och 20,
res. 34 (c)
77.  beträffande  premiering  av
skötsamma fordonsägare
att  riksdagen   avslår  motion
1996/97:T208 yrkande 25 i denna del,
res. 35 (c)
78.beträffande
försöksverksamhet med premiering av
skötsamma fordonsägare
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T220 yrkande 18,
79. beträffande fordonskontroll
på väg
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T214 yrkande 10,
80.beträffande
bilprovningsanläggning i Årjäng
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T902 yrkande 2.
Stockholm den 3 december 1996
På trafikutskottets vägnar
Monica Öhman
I beslutet har deltagit: Monica Öhman
(s), Håkan Strömberg (s), Jarl Lander
(s), Per Erik Granström (s), Tom Heyman1
(m),  Krister Örnfjäder  (s),  Karin
Starrin (c), Hans Stenberg (s), Birgitta
Wistrand1 (m), Monica Green (s), Karl-
Erik Persson (v), Lena Sandlin (s), Lars
Björkman1 (m), Elisa Abascal Reyes (mp),
Claes-Göran Brandin (s), Ulla Löfgren1
(m) och Torsten Gavelin1 (fp).
1  Ledamoten har ej deltagit i beslutet
under moment 1 i hemställan.

Reservationer

1. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)
Karl-Erik Persson (v) anför:
Riksdagen beslutade den 22 november 1996
att fastställa ramen för utgiftsområde
22 Kommunikationer till 25,1 miljarder
kronor för nästa budgetår. I motion
Fi212 (v) föreslog Vänsterpartiet att
ramen skulle reduceras med 1 miljard
kronor. Vänsterpartiet vidhåller sitt
förslag till ram. I motion T225 (v)
redovisas hur ramen bör fördelas mellan
olika anslag inom utgiftsområdet.
Utgångspunkten  för  Vänsterpartiets
förslag är att samhället måste ställas
om och bli långsiktigt hållbart för att
säkra vår överlevnad. Det innebär att
transportsektorn  liksom  alla  andra
sektorer i samhället måste anpassas till
de  villkor  som  kännetecknar  ett
kretsloppssamhälle. Sveriges målsättning
bör vara att bli ett föregångsland i den
världsomfattande
miljöomställningsprocess som påbörjats.
I  det  följande redovisas på vilka
områden  Vänsterpartiet avviker  från
regeringens     förslag     till
medelsanvisningar.
Infrastruktur
Vänsterpartiet anser att en  verklig
miljöanpassning av trafiken inte  är
möjlig  med  mindre  den  totala
trafikvolymen  nedbringas.  För  att
åstadkomma detta krävs en höjning av
skatten på fossila fordonsbränslen. Vare
sig  trafiksäkerhetsskäl eller  andra
motiv motiverar att våra vägar måste ha
en enhetlig standard i flera hundra mil,
vilket   det  s.k.  stråktänkandet
förutsätter. Anslaget för byggande av
vägar bör för nästa budgetår minskas med
1  800 miljoner kronor jämfört  med
regeringens förslag. Anslaget Drift och
underhåll   av  vägar  finansierar
åtskilliga investeringar. En  minskad
trafikvolym leder till att slitaget på
vägarna minskar. Av dessa skäl  kan
underhållsanslaget  minskas  med  500
miljoner kronor. Vägverkets anslag för
administration kan minskas med 10 %
eller 44 miljoner kronor. Behovet av
administration minskar då vägbyggandet
upphör och underhållet minskar.
Enligt Vänsterpartiet krävs det  en
uthållig och stark modernisering och
utbyggnad  av  järnvägsnätet,  med
investeringar väl i nivå med 1995 års
anslag. Ytterligare 906 miljoner kronor
bör  anvisas  för  investeringar  i
spårsystem och annan kollektivtrafik i
länen.  Medlen  bör  fördelas  då
regeringens överväganden med anledning
av   Kommunikationskommitténs   och
Skatteväxlingskommitténs     förslag
föreligger. Exempelvis bör medel utgå
till  försöksbanan  med  automatiska
spårsystem i Uppsala.
Statens järnvägar, kollektivtrafik och
samhällsköpta tjänster m.m.
Samhället satsar stora resurser för att
bygga nya angelägna järnvägssträckningar
och för att underhålla gamla. Samtidigt
brottas SJ med stora ekonomiska problem
vilket kan leda till att SJ inte har råd
att trafikera de banor som färdigställs.
En sådan utveckling skulle innebära ett
gigantiskt samhällsekonomiskt  slöseri
under en tid då Sverige måste spara inom
en rad viktiga samhällsområden. Viktiga
orsaker till järnvägens problem är att
lastbilstrafikens ställning har stärkts,
bl.a. till följd av att tyngre fordon nu
tillåts på våra vägar, och att bussarna
alltmer har tillåtits att konkurrera med
järnvägen.
Vänsterpartiet anser att det av ovan
anförda skäl är nödvändigt att stärka
järnvägens       konkurrenskraft.
Banavgifterna bör helt tas bort på sikt.
Som ett första steg bör de reduceras med
345  miljoner kronor nästa budgetår.
Vidare bör riksdagen för detta år anvisa
100 miljoner kronor till prisstöd för
SJ:s persontrafik.
Ersättning för fritidsbåtsändamål
Vänsterpartiet anser att det inte finns
någon  anledning att med skattemedel
bidra till användningen av fritidsbåtar.
En stor miljösatsning behövs snarast
inom denna verksamhet. Från och med
halvårsskiftet 1997 bör ägarna  till
fritidsbåtar själva betala de kostnader
deras  hobby för med sig.  Anslaget
Ersättning för fritidsbåtsändamål bör
därför reduceras med drygt 22 miljoner
kronor jämfört med regeringens förslag.
Driftbidrag till kommunala flygplatser i
skogslänen
Möjligheterna  till  flygtrafik  har
avgörande     betydelse     för
utvecklingsmöjligheterna i flera orter i
skogslänen. Anslaget bör därför nästa
budgetår höjas med 15 miljoner kronor.
Därmed kommer anslaget upp till den
nivå, 30,2 miljoner kronor, som det
tidigare har haft.
Anslag för budgetåren 1998 och 1999
I motion T220 (mp) yrkande 2 begärs att
riksdagen godtar en beräknad fördelning
på anslag inom utgiftsområde 22 för åren
1998 och 1999. Utskottet - som delvis
behandlar detta yrkande i avsnitten 9,
11 och 15 - finner ingen anledning att
nu gå in på en detaljerad bedömning av
enskilda anslag för dessa år. Motionen
avstyrks därför i denna del.
Sammanfattning
Av det anförda följer att Vänsterpartiet
anser att riksdagen för nästa budgetår
bör anvisa anslag i enlighet med de
förslag som framförs i motion T225 (v).
Härmed tillgodoses även motionerna T707
(v) och A428 (kd) yrkande 9, vilka begär
ökade  driftbidrag  till  kommunala
flygplatser     i    skogslänen.
Vänsterpartiets förslag, som innebär en
sammanlagd   medelsanvisning   som
understiger den av regeringen föreslagna
med 1 miljard kronor, redovisas i bilaga
1.
I enlighet med det anförda anser jag att
utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1.  beträffande  anslag  inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:T225 yrkande 15,
1996/97:T707 och 1996/97:A428 yrkande
9,  med  anledning av proposition
1996/97:1 utgiftsområde 22 yrkandena
38 i denna del och 44  samt med
avslag  på motionerna 1996/97:T213
yrkande 26, 1996/97: T214 yrkande 23,
1996/97:T220 yrkandena 1 och 2 i
denna del, 1996/97: T222 yrkandena
1-11 och 1996/97:T533 anvisar anslag
för   budgetåret   1997   under
utgiftsområdet enligt reservation 1 i
bilaga 1,
2. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)
Elisa Abascal Reyes (mp) anför:
Riksdagen beslutade den 22 november 1996
att för budgetåret 1997 fastställa ramen
för  utgiftsområde 22 Kommunikationer
till 25,1 miljarder kronor i enlighet
med regeringens förslag. I motion Fi213
(mp) yrkar Miljöpartiet de gröna att
ramen skulle fastställas till ett belopp
som  var 1,1 miljard kronor mindre.
Miljöpartiet finner ingen anledning att
frångå sitt förslag till ram. I motion
T220 (mp) redovisas hur Miljöpartiet
anser att ramen bör fördelas mellan
olika anslag inom utgiftsområdet. I det
följande redovisas på vilka  punkter
Miljöpartiets    förslag    till
medelsanvisningar för budgetåret 1997
skiljer sig från regeringens.
Infrastruktur
Miljöpartiet  anser  att  vägbyggen
generellt sett inte kan öka mer  i
ytmässig omfattning. Viss ombyggnnad av
och investering i våra vägar behövs för
att undvika olycksrisker. Säkerhet och
miljö kan inte anföras som godtagbara
skäl  för  att  tillämpa  det  s.k.
stråktänkandet som varit en  av  de
centrala  tankegångarna i 1980-talets
trafikpolitik. Det vägkapital som finns
skall hållas i gott skick, vilket inte
är fallet i dag. Underhållet är kraftigt
eftersatt i vissa regioner. Stor tonvikt
skall  läggas  på  den  estetiska
upplevelsen av en väg. Det är nödvändigt
att   noga  tänka  igenom  vilka
konsekvenserna  blir   av   dagens
trafiksystem och vad priset för att
återställa skador blir beräknat såväl i
kronor som i livskvalitet.
Av dessa skäl föreslår Miljöpartiet att
anslaget Byggande av vägar reduceras med
3,1  miljarder kronor nästa budgetår
jämfört med regeringens förslag, medan
anslaget Drift och underhåll av statliga
vägar  endast bör reduceras med  10
miljoner kronor.
Anslaget     Byggande      av
länstrafikanläggningar   ger   stora
möjligheter  att  förverkliga  den
trafikpolitik som Miljöpartiet tror på.
Inom ramen för detta anslag kan lokalt
förankrade   investeringar    inom
kollektivtrafiken och inve- steringar
för  ökad  säkerhet för  gång-  och
cykeltrafikanter finansieras. Anslaget
ger möjlighet att genomföra miljöriktiga
investeringar i kollektivtrafik som även
kan ha stor regionalpolitisk betydelse.
Länsjärnvägarna är i ganska dåligt skick
runt  om  i landet och bör  därför
upprustas.  Detsamma  gäller  vissa
eftersatta länsvägar, men då inte främst
av miljöskäl utan av säkerhetsskäl. Från
detta anslag torde det även vara möjligt
att finansiera ytterligare investeringar
i  regional  spårtrafik med  moderna
vagnar, liknande dem som gjorts i södra
Sverige.  I dag är situationen  för
cyklister besvärlig. Investeringar som
underlättar för cyklister måste därför
prioriteras. Miljöpartiet föreslår att
riksdagen till LTA-anslaget anvisar 600
miljoner kronor mer än vad som föreslås
i budgetpropositionen.
Vägverkets administrationskostnader bör
kunna reduceras med 130 miljoner kronor
nästa  budgetår eftersom verket  bör
begränsa sin verksamhet markant. Vi är
mycket glada att regeringen nu föreslår
att  anslaget Bidrag till drift och
byggande  av  enskilda vägar  nästan
återställs till den tidigare nivån efter
den starka kritik som framförts mot
förra årets beslut om en halvering av
anslaget. Miljöpartiet anser dock att
riksdagen bör anvisa 10 miljoner kronor
mer än vad regeringen föreslagit.
Det   är  svårt  att  få   en
konkurrenskraftig godstrafik på spår,
men det är möjligt. En grundläggande
förutsättning är dock ett väl utbyggt
stomnät över hela Sverige som tillåter
en kraftig ökning av trafiken. Till
tågtrafikens fördel talar miljön, mot
den talar framför allt tidsaspekten.
Ökad kapacitet i form av parallella
spår,  ökad  bärighet  och  ökad
tillgänglighet  bör  vara  mål  för
investeringarna inom Banverkets område.
Botniabanan bör omedelbart börja byggas
ut i sin helhet. Vidare bör Atlantbanan
byggas   snarast.  Av   Banverkets
stomnätsplan framgår att vissa områden,
t.ex. Blekinge, verkar ha glömts bort.
Miljöpartiet  återkommer  med  mer
detaljerade  förslag  då  regeringen
framlagt   sin   proposition   om
infrastrukturplaneringen med anledning
av       Kommunikationskommitténs
delbetänkande. Vi vill dock redan nu
betona att järnvägstransporterna måste
öka på bekostnad av vägtrafiken.
Miljöpartiet  föreslår att  anslagen
Nyinvesteringar  i stomjärnvägar  och
Drift och vidmakthållande av statliga
järnvägar höjs med 1 266 respektive 100
miljoner  kronor i förhållande  till
regeringens förslag.
Post- och telekommunikation
Enligt Miljöpartiet bör anslaget Post-
och  telestyrelsen reduceras med  10
miljoner kronor jämfört med det anslag
som  regeringen föreslår. Ytterligare
rationaliseringar kan göras, så  att
skillnaden mellan intäkter och utgifter
minskas.  Anslaget  Upphandling  av
särskilda samhällsåtaganden bör  dock
höjas med 5 miljoner kronor eftersom
funktionshindrades   tillgång   till
effektiva  telekommunikationer   och
postservice måste vara mycket hög.
Statens järnvägar, kollektivtrafik och
samhällsköpta tjänster m.m.
Eftersom   SJ,   enligt   tidigare
riksdagsbeslut, endast behöver  driva
lönsam trafik är staten tvungen att
fullt ut ta ansvar för olönsam trafik
som  är angelägen och nödvändig att
ombesörja. Anslaget Köp av interregional
persontrafik på järnväg bör därför vara
högt. Miljöpartiet föreslår en ökning i
jämförelse med regeringens förslag med
147 miljoner kronor, vilket räcker till
nattågstrafik mellan Mittsverige  och
västkusten.  I  och  med   detta
ställningstagande  tillgodoses  även
motion T533 (mp) i vilken begärs att
anslaget höjs med 5 miljoner kronor för
att  möjliggöra  nattågstrafik  längs
Norrlands-kusten via Sundsvall. Vi anser
vidare att anslaget Viss internationell
verksamhet kan reduceras med 3 miljoner
kronor. Staten bör inte belastas i så
stor utsträckning med kostnader  för
värdskapet  för  Maritime  Industries
Forum´s årsmöte 1997 som regeringens
förslag innebär.
Vänsterpartiet föreslår i sin motion
att  banavgifterna för järnvägstrafik
reduceras  med 345 miljoner  kronor.
Mycket talar för att stärka järnvägens
konkurrenskraft genom att ta bort eller
reducera  banavgifterna.  Miljöpartiet
förordar skatteväxling, dvs. att vissa
skatter och avgifter höjs och andra
sänks för att förbättra miljön  och
sysselsättningen samt för  att  höja
livskvaliteten. Förslaget  att  sänka
eller ta bort banavgifterna bör sättas
in i detta sammanhang. Av detta skäl och
med hänsyn till det statsfinansiella
läget kan Miljöpartiet inte nu stödja
Vänsterpartiets förslag.
Kommunikationsforskning och meteorologi
Miljöpartiet föreslår en något mindre
besparing på forskningsområdet än vad
regeringen gör. Projektet med forskning
om el- och hybridfordon bör fortsätta.
Vi föreslår därför att riksdagen till
anslaget Bidrag till forskning om el-
och  hybridfordon för nästa budgetår
anvisar 10 miljoner kronor mer än vad
som föreslås i budgetpropositionen.
Anslag för budgetåren 1998 och 1999
I motion T220 (mp) yrkande 2 redovisas
hur Miljöpartiet anser att anslagen inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer  bör
beräknas  budgetåren 1998 och  1999.
Anslagen Byggande av vägar, Byggande av
länstrafikanläggningar, Nyinvesteringar
i stomjärnvägar och Köp av interregional
persontrafik på järnväg behandlas senare
i  detta betänkande. När det gäller
övriga  anslag  bör  riksdagen  ge
regeringen till känna att de i motionen
redovisade  beräkningarna skall  vara
utgångspunkten    för    kommande
budgetarbete.
Sammanfattning
Av det anförda följer att Miljöpartiet
anser att riksdagen för nästa budgetår
bör anvisa anslag i enlighet med de
förslag som framförs i motion T220 (mp).
Härmed  blir även motion T533  (mp)
tillgodosedd. Miljöpartiets förslag, som
innebär en sammanlagd medelsanvisning
som  understiger den  av  regeringen
föreslagna med 1,1 miljarder kronor,
redovisas i bilaga 1. Vidare tillstyrks
motion T220 (mp) i den del som avser
vissa anslag för budgetåren 1998 och
1999.
I enlighet med det anförda anser jag att
utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1.  beträffande  anslag  inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T220 yrkandena 1 och 2 i
denna  del,  med  anledning  av
proposition 1996/97:1 utgiftsområde
22 yrkandena 38 i denna del och 44
och  motion 1996/97:T533 samt med
avslag  på motionerna 1996/97:T213
yrkande 26, 1996/97:T214 yrkande 23,
1996/97:T222   yrkandena   1-11,
1996/97:T225 yrkande 15, 1996/97:T707
och 1996/97:A428 yrkande 9 anvisar
anslag för budgetåret 1997  under
utgiftsområdet enligt reservation 2 i
bilaga 1,
3. Planeringsramar för Byggande av vägar
och av länstrafik-anläggningar (mom. 2)
Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 42 börjar med  Utskottet
finner  och slutar med del avstyrks 
bort ha följande lydelse:
Utskottet finner de i motion T220 (mp)
föreslagna planeringsramarna väl avvägda
och tillstyrker därför att riksdagen
godkänner dem. Det innebär dels att
planeringsramen för Byggande av vägar
bör vara 1 600 miljoner kronor för år
1998 och 1 780 miljoner kronor för år
1999,  dels att planeringsramen  för
Byggande av länstrafikanläggningar bör
vara 1 933 miljoner kronor för år 1998
och 2 093 miljoner kronor för år 1999.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande planeringsramar
för  Byggande  av vägar  och  av
länstrafikanläggningar
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T220 yrkande 2 i denna del
och  med anledning av regeringens
förslag
dels godkänner att planeringsramen
för Byggande av vägar är
1 600 000 000 kr för år 1998 och 1
780 000 000 kr för år 1999,
dels godkänner att planeringsramen
för    Byggande   av   läns-
trafikanläggningar är 1 933 000 000
kr för år 1998 och
2 093 000 000 kr för år 1999,
4. Låneram för vissa investeringar (mom.
4)
Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 44 börjar med Utskottet är 
och slutar med yrkandena 4-6 avstyrks 
bort ha följande lydelse:
Regeringen föreslår en total låneram i
Riksgäldskontoret  på  800  miljoner
kronor. Av propositionen framgår att
hälften  av  detta  belopp  avser
investeringar  i omsättningstillgångar
och   anläggningstillgångar   samt
anskaffnings-priset för långtidsförhyrda
anläggningstillgångar. Den  delen  av
ramen föranleder ingen erinran  från
utskottets sida. Den andra hälften av
den totala ramen, dvs. 400 miljoner,
avser investeringar i broar som ersätter
färjor. Av sistnämnda belopp synes  ca
90 miljoner kronor avse redan upptagna
lån.  Enligt utskottets  mening  bör
låneramar inte beviljas för eventuella
projekt som ännu inte beslutats. Den av
regeringen föreslagna låneramen, i den
del den avser investeringar i broar som
ersätter färjor, bör  begränsas till
redan upptagna lån. Den totala låneramen
bör sålunda inte omfatta 800 miljoner
kronor utan endast 490 miljoner kronor.
Utskottet anser också, i likhet med
motionärerna, att regeringen bör se till
att riksdagen får en tydlig redovisning
av hur redan beviljade lån använts och
av de kostnader som lånen medfört. På
grundval av en sådan redovisning bör
därefter riksdagen kunna fastställa en
låneram,   som   begränsas   till
lånekostnader på redan upptagna lån.
Vad utskottet nu anfört - som innebär
att syftet med yrkande 4 i motion T220
(mp) torde få anses tillgodosett och att
yrkandena 5 och 6 tillstyrks  -  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande låneram för vissa
investeringar
att  riksdagen med  anledning  av
regeringens  förslag  och  motion
1996/97:T220 yrkande 4  samt  med
bifall  till  motion  1996/97:T220
yrkandena 5 och 6 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,

5. Dennisöverenskommelsens genomförande
(mom. 8)
Karin Starrin (c), Karl-Erik Persson (v)
och Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 49 börjar med Utskottet har 
och på s. 50 slutar med aktuell del 
bort ha följande lydelse:
Utskottet   anser   att    den
trafiköverenskommelse som träffats för
Stockholmsområdet  har  miljöpolitiskt
felaktiga förutsättningar. Som utskottet
kunnat konstatera befinner sig också
Dennisöverenskommelsen i en allvarlig
ekonomisk kris. Förutsedda intäkter från
biltullarna  förmår   inte   täcka
kostnaderna. Genom att vägutbyggnaderna
lånefinansieras  uppstår  därmed  en
växande skuldbörda som staten  genom
borgensåtaganden bär ansvaret för.
Enligt utskottets mening visar vidare
regeringen stor nonchalans mot riksdagen
genom att inte följa den begäran som
utskottet framförde våren 1995 i sitt av
riksdagen  godkända  betänkande  att
regeringen för riksdagen snarast borde
redovisa   hur   överenskommelsens
ekonomiska förutsättningar kan tryggas
(bet. 1994/95:TU22, rskr. 340). Trots
att ett och ett halvt år har gått sedan
riksdagsbeslutet har  den  efterlysta
redovisningen ännu inte lämnats till
riksdagen.
Utskottet anser därför att grunderna
för Dennisöverenskommelsen snarast måste
omprövas. Ett moratorium bör införas för
Dennisöverenskommelsen i avvaktan på att
en helhetslösning tas fram för att skapa
en ny och miljövänligare trafikpolitik i
Stockholmsregionen.  Regeringen  bör
således  ta  initiativ  till  en
omförhandling av uppgörelsen i syfte att
tillsammans med regionens olika aktörer
få fram en trafikuppgörelse som skapar
förutsättningar för god ekonomi och god
miljö. En sådan omförhandling  måste
bl.a. leda till ökade satsningar på
kollektivtrafik och till att Österleden
och Västerleden inte byggs. Till dess
att nya kommunikationsplaner utarbetat
bör   dock  medel  anvisas   för
kollektivtrafiksatsningar  som  inte
förutsätter  vägutbyggnader.   Innan
resultatet av omförhandlingen föreligger
bör riksdagen inte godkänna några nya
lånegarantier.
Vad utskottet nu anfört, vilket innebär
att motionerna T208 (c), T220 (mp), T221
(c), Jo737 (mp) och A434 (v) tillstyrks
i  denna del, bör av riksdagen ges
regeringen  till  känna.  Utskottets
ställningstagande innebär vidare  att
syftet med motion T212 (fp) tillgodoses.
Regeringens  förslag  om  utvidgade
lånegarantier bör avslås av riksdagen.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8.            beträffande
Dennisöverenskommelsens genomförande
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna  1996/97:T208  yrkandena
7-10, 1996/97:T220 yrkandena 11 och
12, 1996/97:T221 yrkandena 1 och 4,
1996/97:A434 yrkande 13 i denna del
och 1996/97:Jo737 yrkande 7 i denna
del samt med anledning av motion
1996/97:T212
dels avslår regeringens förslag om
utvidgad garantiram,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
6. Vägtullar (mom. 10)
Karin Starrin (c), Karl-Erik Persson (v)
och Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 51 börjar med Enligt den och
slutar med behandlade delar  bort ha
följande lydelse:
Utskottet  anser att det  planerade
systemet för vägtullar är orimligt. Det
ger ingen valfrihet utan har en fiskal
inriktning där alla som passerar tullen
måste betala. Vägverkets biltullssystem
klarar heller inte miljömålen. Riksdagen
bör därför besluta att inte införa de
planerade biltullarna i Stockholm. I
stället  bör  en  ny  avgiftsmodell
utvecklas   som   styr   onödig
genomfartstrafik bort från innerstaden
och som premierar kollektivtrafiken och
miljövänligare bränslen. Biltullarna bör
därför betraktas som ett miljöpolitiskt
styrmedel.
Vad utskottet nu anfört, vilket innebär
att motionerna T221 (c) och A434 (v) i
denna del tillstyrks, bör av riksdagen
ges regeringen till känna. Utskottets
ställningstagande innebär vidare  att
motion A429 (fp) i denna del avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10. beträffande vägtullar
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:T221 yrkande 2 och
1996/97:A434 yrkande 13 i denna del
samt  med  avslag  på  motion
1996/97:A429 yrkande 7 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
7. Vägtullar (mom. 10)
Torsten Gavelin (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 51 börjar med Enligt den och
slutar med behandlade delar  bort ha
följande lydelse:
Utskottet konstaterar att bilavgifterna
i  Dennisöverenskommelsen  genom  sin
storlek och långsiktighet innebär ett
unikt finansieringsåtagande, som till
helt övervägande del läggs på invånare
och företag i Stockholmsregionen. Det
medför  att  regionens  invånare  i
framtiden  kommer att finansiera  en
stigande andel av väginvesteringarna.
Samtidigt     gäller     enligt
Dennisöverenskommelsen        att
Stockholmsregionens andel av ordinarie
anslag    till    väg-    och
kollektivtrafikinvesteringar inte skall
minska.
Enligt utskottets mening måste därför
staten, som framhålls i motion A429
(fp), stå för sina åtaganden och inte
utnyttja    den    exceptionella
finansieringsbördan på Stockholms läns
invånare till att minska länets andel av
de   ordinarie   anslagen   till
trafikinvesteringar. Staten bör därför
konstruktivt  delta  i  1996  års
kontrollstation           för
Dennisöverenskommelsen så att angelägna
frågor, som exempelvis förbättringar av
trafik- och miljösituationen vid Gamla
stan och Riddarholmen, kan lösas.
Utskottet förordar mot denna bakgrund
att  den aviserade propositionen  om
vägtullar skjuts på framtiden till dess
att  kontrollstationen är  genomförd.
Vidare  bör  vid  den  slutgiltiga
utformningen  av biltullssystemet  en
utgångspunkt vara att alla invånare får
möjlighet att nå riksvägnätet utan att
betala vägtull.
Vad utskottet nu anfört, vilket innebär
att motion A429 (fp) tillstyrks i nu
behandlad del, bör av riksdagen ges
regeringen  till  känna.  Utskottets
ställningstagande innebär vidare  att
motionerna T221 (c) och A434 (v) i
behandlad del avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10. beträffande vägtullar
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:A429 yrkande 7 och med avslag
på motionerna 1996/97:T221 yrkande 2
och 1996/97:A434 yrkande 13 i denna
del som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
8. Göteborgsöverenskommelsens
genomförande (mom. 11)
Karl-Erik Persson (v) och Elisa Abascal
Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 52 börjar med Syftet med och
på s. 53 slutar med  behandlad del 
bort ha följande lydelse:
Utskottet   bedömer   att   den
trafiköverenskommelse som träffats för
Göteborgsområdet  leder  till   en
oacceptabel  miljösituation.   Några
ekonomiska  förutsättningar  för  att
finansiera Göteborgsöverenskommelsen som
det  var  tänkt finns heller  inte.
Utskottet anser därför att grunderna för
Göteborgsöverenskommelsen snarast måste
omprövas. Regeringen bör ta initiativ
till att en omförhandling kommer till
stånd.  I  avvaktan härpå bör  inga
ytterligare statliga garantier ställas
ut för vägutbyggnader. De statliga medel
som utlovats för kollektivtrafikåtgärder
bör dock skyndsamt betalas ut.
Vad utskottet nu anfört, vilket innebär
att motion T220 (mp) tillstyrks i nu
behandlad del, bör av riksdagen ges
regeringen  till  känna.  Regeringens
förslag om utvidgade lånegarantier bör
avslås av riksdagen.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11.           beträffande
Göteborgsöverenskommelsens
genomförande
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T220 yrkandena 13 och 14
dels avslår regeringens förslag till
utökade statliga garantier,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
9. Planeringsram för Nyinvesteringar i
stomjärnvägar m.m. (mom. 12)
Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 54 börjar med  Utskottet
anser    och    slutar    med
 planeringsperioden 1998-2007  bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser att en utveckling mot
ett miljöanpassat transportsystem kräver
en väsentligt höjd planeringsram för att
möjliggöra en kraftfull utbyggnad och
kvalitetshöjning  av järnvägssystemet.
Som framhålls i motion T220 (mp) bör
spårtrafiken effektiviseras över hela
Sverige. Målet bör vara att uppnå ökad
kapacitet i form av parallella spår,
förstärkt   bärighet   och   ökad
tillgänglighet. Utskottet  anser  mot
denna bakgrund att planeringsramen för
järnvägsbyggandet bör höjas med  2,2
miljarder kronor för år 1998 och för år
1999 med 2,5 miljarder kronor jämfört
med regeringens förslag. Det innebär en
total planeringsram för nyinvesteringar
m.m. för åren 1998 och 1999 på 7,5
miljarder  kronor  respektive  7,8
miljarder kronor. Utskottet tillstyrker
således motion T220 (mp) yrkande 2 i nu
behandlad del.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12.  beträffande planeringsram
för Nyinvesteringar i stomjärnvägar
m.m.
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T220 yrkande 2 i denna del
och  med anledning av regeringens
förslag godkänner att planeringsramen
för Nyinvesteringar i stomjärnvägar
m.m. skall vara
7 534 000 000 kr år 1998 och 7 834
000 000 kr år 1999,
10. Färjeförbindelse mellan Sverige och
Litauen (mom. 25)
Karin Starrin (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 60 börjar med Utskottet är 
och  på s. 61 slutar med  avstyrks
följaktligen bort ha följande lydelse:
Som framhålls i motion U802 (c) är
fungerande kommunikationer både inom och
mellan länderna i Östersjöregionen av
avgörande betydelse för en  fortsatt
positiv utveckling av samarbetet runt
Östersjön. I Östersjöregionen finns -
vill utskottet understryka - naturliga
förutsättningar  för  ett   mycket
omfattande system av sjötransporter. Med
rätt bränsle utgör sjötransporterna en
synnerligen miljövänlig och energisnål
transportform  för  både  gods  och
personer. En reguljär färjeförbindelse
mellan Sverige och Litauen skulle på ett
för Östersjösamarbetet värdefullt sätt
öka  sjötransporterna  i  regionen.
Regeringen bör därför enligt utskottets
mening undersöka möjligheterna att få en
sådan  förbindelse till  stånd.  Vad
utskottet nu anfört - och som torde
tillgodose syftet med motion U802 (c)
yrkande 8 - bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 25
bort ha följande lydelse:
25.  beträffande  färjeförbindelse
mellan Sverige och Litauen
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:U802 yrkande 8 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
11. Sjöfartspolitikens långsiktiga
inriktning och avveckling av
rederistödet på sikt (mom. 27 och 28)
Tom Heyman (m), Birgitta Wistrand (m),
Lars Björkman (m), Ulla Löfgren (m) och
Torsten Gavelin (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 68 börjar med Utskottet har
ingen  och slutar med avstyrks därför 
bort ha följande lydelse:
Som framhålls i motion T214 (fp) har
sjöfarten  haft  en  svagt  positiv
utveckling  under de  senaste  åren.
Andelen svenskflaggat tonnage har ökat.
För att denna utveckling skall kunna
fortsätta och för att klara konkurrensen
är  det nödvändigt att parterna  på
arbetsmarknaden  anpassar  sig  och
genomför erforderliga förändringar så
att den svenska handelsflottan kan vara
en  fullgod  konkurrent  till  sina
utländska medtävlare.
Som  framhålls i motion  T201  (m)
motiverades  rederistödet,  när  det
infördes  år  1989, med  den  hårda
internationella  konkurrensen   från
lågkostnadsländer. Svensk industri är
generellt sett mycket exportberoende och
verkar  i  internationell konkurrens.
Detta  är  inget  specifikt  för
rederinäringen. De utvärderingar  som
gjorts av industristöd ger genomgående
en mycket negativ bild av effekterna.
Stödet    skapar     ineffektiva
organisationer, snedvrider konkurrensen
och   bevarar  föråldrad   teknik.
Sjöfartsnäringen skiljer sig inte från
andra verksamheter i dessa sammanhang.
Som framhålls i propositionen och i
motion T214 (fp) beslutade riksdagen
våren 1995 att svenska företag, även
rederier, skall stå på egna ben - utan
statligt stöd. Utskottet ser  därför
positivt på regeringens uttalande att
stödet bör avvecklas. Enligt utskottets
mening bör dock avvecklingen genomföras
i  betydligt snabbare takt  än  vad
regeringen tänker sig. Utskottet kan
sålunda  inte  ställa  sig  bakom
regeringens förslag om bibehållande av
det  nuvarande  bidraget  till  den
svenskflaggade handelsflottan. Det sagda
gäller   såväl   bidragsgivningens
omfattning  som dess utsträckning  i
tiden.
Utskottet delar den i motion T201 (m)
uttalade uppfattningen att Sverige bör
verka internationellt pådrivande för att
söka förmå andra sjöfartsnationer att
successivt     avveckla     sina
rederisubventioner i syfte att skapa
lika konkurrensvillkor. I första hand
bör  detta ske inom EU, där  flera
medlemsstater  infört sjöfartsstöd  i
strid mot Romfördragets bestämmelser. En
kommande utvidgning av EU innebär att
länder med väsentligt lägre kostnadsläge
kommer  att bli medlemmar. Härigenom
skapas  nya  problem  för  gamla
subventionerade verksamheter. Det  är
därför  enligt  utskottets  mening
angeläget att regeringen inom EU med
kraft  verkar  för  en  gemensam
sjöfartspolitik, som bygger på sunda
affärsmässiga  principer  utan  olika
former   av   subventioner   och
särlagstiftning.
Med det sagda tillstyrker utskottet
motionerna T201 (m) yrkande 19 i här
behandlad del och T214 (fp) yrkande 18.
Av detta ställningstagande följer vidare
att utskottet inte kan ställa sig bakom
kravet  i motion T208 (c)  på  att
rederistödet bör bibehållas och kravet i
motion T616 (fp) på att rederistödet
inte får avvecklas i alltför snabb takt.
Yrkande 18 i c-motionen och motion T616
(fp) yrkande 1, i den del som nu är i
fråga, avstyrks följaktligen.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 27
bort ha följande lydelse:
27.          beträffande
sjöfartspolitikens   långsiktiga
inriktning
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:T201 yrkande 19 i
denna del och 1996/97:T214 yrkande 18
och  med anledning av proposition
1996/97:1 utgiftsområde 22 yrkandena
37 och 38 i denna del som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
dels att utskottets hemställan under 28
bort ha följande lydelse:
28. beträffande avveckling av
rederistödet på sikt
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:T208 yrkande 18
och 1996/97:T616 yrkande 1 i denna
del som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
12. Förändringar av arbetsrätten m.m.
(mom. 29)
Tom  Heyman, Birgitta Wistrand, Lars
Björkman och Ulla Löfgren (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 69 börjar med  Utskottet
erinrar  och  på s. 70 slutar  med
 motsvarande del  bort  ha  följande
lydelse:
I motion T201 (m) ges ett flertal
exempel på vad som kan göras för att
stärka  den svenska handelssjöfartens
internationella konkurrenskraft. Det är
enligt utskottets mening angeläget att
de  specialregler  som  gäller  för
arbetsrätt,  bemanning,   arbetstid,
sjuklön och semester avskaffas och att
anställningsvillkoren jämställs med dem
som  gäller  inom  övrig  industri.
Beträffande   hamnverksamheten   kan
utskottet  konstatera  att   lagen
(1983:293) om inrättande, utvidgning och
avlysning av allmän farled och allmän
hamn jämte Sjöfartsverkets förordning
88:5   ger   underlag   för   en
monopolsituation i hamnarna. Utskottet
noterar också att den svenska  ILO-
kommittén uttalat att den av Sverige
ratificerade konventionen 137 inte kan
tolkas på det sätt som skett. Utskottet
finner att en översyn av reglerna för
hamnverksamhet är angelägen.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion T201 (m) yrkande 19 i
nu behandlad tillstyrks - bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 29
bort ha följande lydelse:
29. beträffande förändringar av
arbetsrätten m.m.
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T201 yrkande 19 i denna del
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
13. Bekvämlighetsflaggade fartyg (mom.
30)
Karl-Erik Persson (v) och Elisa Abascal
Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 70 börjar med  Utskottet
instämmer  och slutar med  det sagda 
bort ha följande lydelse:
Utskottet kan konstatera att regeringen
i sina förslag till sjöfartspolitikens
långsiktiga inriktning helt förbigår den
för seriösa sjöfartsnationer - såsom
Sverige - mycket centrala frågan hur man
skall komma till rätta med de växande
problem  som  bekvämlighetsflaggningen
utgör. Som framhålls i motion T602 (v)
är  de bekvämlighetsflaggade fartygen
kraftigt   överrepresenterade    i
olycksstatistiken.  Utskottet  delar
motionärernas uppfattning att regeringen
bör ta internationella kontakter i syfte
att  söka minska effekterna av  den
oseriösa sjöfart som bedrivs under vad
som  väl  förtjänar  motionärernas
beteckning fiffelflagg.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion T602 (v) yrkande 3
tillstyrks - bör riksdagen som  sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 30
bort ha följande lydelse:
30.          beträffande
bekvämlighetsflaggade fartyg
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T602 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
14. Utbildningsinsatser för arbetslösa
sjömän (mom. 31)
Karl-Erik Persson (v) och Elisa Abascal
Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s.  70  börjar  med  Den
långsiktiga  och slutar med  avstyrks
följaktligen  bort ha följande lydelse:
Utskottet  ser  positivt  på  den
utbildningssatsning  som  regeringen
förordar. För sin del vill utskottet
understryka att de krav som stegvis
införs i utbildningen - i syfte att öka
sjösäkerheten,    att    förbättra
miljöskyddet och att spara energi -
måste  få  ett tydligt  och  direkt
genomslag i utbildningarna  på  alla
nivåer.  Även  den  tekniska  och
kommunikationsmässiga    utvecklingen
kommer att ställa högre krav än nu på
besättningarnas  kompetens.  Utskottet
vill också - i likhet med de motionärer
som  står bakom motion T602 (v)  -
särskilt  betona vikten av  att  de
tusentals sjömän, som nu går arbetslösa,
får del av utbildningssatsningen.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion T602 (v) yrkande 2
tillstyrks - bör riksdagen som  sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 31
bort ha följande lydelse:
31.          beträffande
utbildningsinsatser för arbetslösa
sjömän
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T602 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
15. Nytt system för sjöfartsavgifter
(mom. 33)
Tom  Heyman (m), Karin Starrin (c),
Birgitta Wistrand (m), Lars Björkman
(m), Elisa Abascal Reyes (mp), Ulla
Löfgren (m) och Torsten Gavelin (fp)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 78 börjar med  Trafik-
utskottet anser och slutar med  och
avstyrks följaktligen bort ha följande
lydelse:
Trafikutskottet delar näringsutskottets
uppfattning  att  farledsavgifter  i
enlighet med regeringens förslag innebär
nackdelar  i  de  avseenden  som
näringsutskottet anger. Av propositionen
framgår   emellertid   att   en
avgiftsbeläggning  av  den  inrikes
sjöfarten   enligt  EG-kommissionens
uppfattning är en förutsättning för att
vårt  avgiftssystem inte skall anses
innebära  en  tull  på   utrikes
sjötransporter i strid mot Romfördragets
förbud   mot   tullar.   Nuvarande
avgiftsstruktur  innehåller  dessutom
element  som  anses  oförenliga  med
Romfördragets förbud mot statsstöd.
En   förändring   av   nuvarande
avgiftssystem framstår mot den angivna
bakgrunden som ofrånkomlig med tanke på
våra förpliktelser såsom medlem av EU.
Trafikutskottet delar näringsutskottets
uppfattning att ett nytt system för
sjöfartsavgifter - med farledsavgifter -
skall    införas,    att    en
miljödifferentiering av dessa avgifter
skall genomföras och att bestämmelser om
det nya avgiftssystemet i sin helhet bör
träda i kraft den 1 januari 1998. Vidare
delar trafikutskottet näringsutskottets
uppfattning att regeringen bör se över
konsekvenserna av sitt nu  framlagda
förslag och  under år 1997 återkomma
till  riksdagen  med  ett  reviderat
förslag. Detta bör föreläggas riksdagen
i så god tid att det - efter ett
godkännande  av  riksdagen  -  kan
genomföras med verkan från den 1 januari
1998. Vid sina förnyade överväganden bör
regeringen   utgå   från    vad
näringsutskottet anfört om de nackdelar
som ett genomförande av regeringens nu
föreliggande förslag innebär.
Vad  trafikutskottet nu anfört  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
Trafikutskottets   ställningstagande
innebär  att  syftet  med  en  rad
motionsyrkanden torde få anses  helt
eller  delvis tillgodosett,  nämligen
motionerna T214 (fp) yrkande 20, T602
(v) yrkande 1, T609 (s), T610 (c), T616
(fp) yrkande 2, T617 (s), T618 (c), T619
(s) och T622 (mp) yrkandena 5 och 6.
dels att utskottets hemställan under 33
bort ha följande lydelse:
33. beträffande nytt system för
sjöfartsavgifter
att  riksdagen med  anledning  av
proposition 1996/97:1 utgiftsområde
22 yrkandena 39-41 samt motionerna
1996/97:T214 yrkande 20, 1996/97:T602
yrkande    1,    1996/97:T609,
1996/97:T610, 1996/97: T616 yrkande
2,   1996/97:T617,  1996/97:T618,
1996/97:T619   och   1996/97:T622
yrkandena 5 och 6 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
16. Kostnadsansvaret för isbrytning
(mom. 34)
Tom  Heyman, Birgitta Wistrand, Lars
Björkman och Ulla Löfgren (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 78 börjar med  Modernt
isbrytande  och slutar med  avstyrks
följaktligen bort ha följande lydelse:
Utskottet delar den i motion T201 (m)
uttalade  uppfattningen  att  modernt
isbrytande tonnage bör premieras. Det är
enligt utskottets mening inte rimligt
att  sådant  tonnage  genom  dryga
sjöfartsavgifter skall betala isbrytning
för maskinsvagare konkurrenter. Det är
inte heller rimligt att fartyg i trafik
på hamnar utan isbrytarbehov drabbas av
samma avgiftsuttag som fartyg i trafik
på  hamnar utan sådant behov. Efter
förebild  av den miljödifferentierade
farledsavgift som regeringen föreslår
bör Sjöfartsverkets taxor utformas så
att  det moderna isbrytande tonnaget
premieras. Som framhålls i m-motionen
bör  behovet  av  isbrytare  och
kostnadsansvaret  för   isbrytningen
utredas i samband med en förnyelse av
isbrytarflottan.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion T201 (m) yrkande 20
tillstyrks - bör riksdagen som  sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 34
bort ha följande lydelse:
34. beträffande kostnadsansvaret
för isbrytning
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T201 yrkande 20  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
17. Översyn av lotsningsbestämmelserna
(mom. 35)
Tom  Heyman, Birgitta Wistrand, Lars
Björkman och Ulla Löfgren (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 79 börjar med Utskottet är 
och  slutar med yrkandet härom  bort
ha följande lydelse:
Utskottet delar den i motion T201 (m)
uttalade    uppfattningen    att
lotsningsbestämmelserna        är
schablonartade och inte motsvarar de
krav  som näringen och sjösäkerheten
ställer. Modern teknik kan inte användas
på rätt sätt, och speciellt för det
mindre tonnaget utgör lotskostnaden en
ofta mycket dryg utgift. Möjligheten att
bevilja     dispenser    innebär
skälighetsbedömningar i alltför  stor
utsträckning och därmed risker för att
tillämpningen av bestämmelserna varierar
i lika hög grad. Utskottet ansluter sig
därför till motionärernas uppfattning om
behovet   av   en   översyn   av
lotsningsbestämmelserna.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion T201 (m) yrkande 21
tillstyrks - bör riksdagen som  sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 35
bort ha följande lydelse:
35.  beträffande  översyn  av
lotsningsbestämmelserna
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T201 yrkande 21  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
18. Vissa miljö- och säkerhetsfrågor
angående sjöburna transporter av olja
(mom. 37)
Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 83 börjar med Utskottet vill 
och  slutar med  anses tillgodosett 
bort ha följande lydelse:
Enligt  utskottets mening bör  krav
ställas på att alla tankfartyg  som
trafikerar svenska hamnar skall vara
byggda med dubbla skrov av miljöskäl.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion 1996/97:Jo738 (mp)
yrkande 24 tillstyrks - bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Utskottets ställningstagande  innebär
att syftet med motion 1996/97:T612 (fp)
yrkande 1 torde få anses tillgodosett.
dels att utskottets hemställan under 37
bort ha följande lydelse:
37. beträffande vissa miljö- och
säkerhetsfrågor  angående  sjöburna
transporter av olja
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Jo738 yrkande 24 och  med
anledning  av  motion 1996/97:T612
yrkande  1  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
19. Elförsörjning från land för fartyg
vid kaj (mom. 41)
Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 85 börjar med Med hänvisning 
och slutar med  och avstyrks bort ha
följande lydelse:
Utskottet är för sin del övertygat om
att elförsörjning från land är en från
miljösynpunkt mycket god lösning för
fartyg som ligger vid kaj en viss minsta
tid. Som framhålls i motionen är sådan
elförsörjning inte ändamålsenlig  för
fartyg som ligger vid kaj under en
mycket kort tid. Svårigheten är att
beräkna den från miljösynpunkt optimala
liggetiden. Utskottet delar den i motion
T622 (mp) uttalade uppfattningen att
regeringen bör återkomma till riksdagen
med förslag om hur ifrågavarande tid bör
beräknas och fastställas.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion T622 (mp) yrkande 2
tillstyrks - bör riksdagen som  sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 41
bort ha följande lydelse:
41.  beträffande elförsörjning
från land för fartyg vid kaj
att  riksdagen  med  bifall  till
1996/97:T622 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
20. Trafikrestriktioner (mom. 42)
Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 86 börjar med Med anledning 
och  slutar  med  motionen  avstyrks
därför bort ha följande lydelse:
Utskottet delar den i motion Jo778 (mp)
uttalade uppfattningen att det svenska
farledssystemet bör miljöanpassas. Vissa
farleder torde med fördel kunna läggas
ned. De kan ersättas med farleder där
miljöpåverkan blir mindre. Vidare bör,
som  framhålls i motionen,  åtgärder
vidtas  för att minska erosionen  i
skärgårdsområdena. Regeringen bör också,
som framhålls i motionen, uppdra åt
Naturvårdsverket och Sjöfartsverket att
göra en översyn av farledssystemet och
ta fram förslag till åtgärder.
I motion Jo778 (mp) pekas också på det
problem som snabba, bullrande motorbåtar
innebär  för  kringboende  och  för
djurlivet, ovan och under vattenytan,
där dessa båtar far fram. Motionärernas
förslag om en hastighetsbegränsning på
5-10 knop upp till 100 meter från land
synes  utskottet mycket välmotiverat.
Utskottet  ansluter sig därför  till
tanken att regeringen bör återkomma till
riksdagen  med  förslag  till  exakt
formulerade bestämmelser om en sådan
hastighetsbegränsning.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion Jo778 (mp) yrkandena
2 och 3 tillstyrks - bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 42
bort ha följande lydelse:
42.          beträffande
trafikrestriktioner
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Jo778 yrkandena 2 och 3 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
21. Förlista krigsfartyg (mom. 45)
Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 87 börjar med  Utskottet
förutsätter  och slutar med  detta
avstyrks  bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att motionärerna har
pekat på ett allvarligt miljöproblem och
att detta snarast möjligt bör åtgärdas.
De  frågeställningar som motionärerna
lyfter fram synes utskottet bilda en god
grund för överväganden om hur problemet
bör angripas. Det sagda gäller inte
minst  den  svåra  frågan  om  hur
kostnaderna  för  den   nödvändiga
saneringen av de förlista fartygen skall
fördelas  på olika stater. Utskottet
tillstyrker med det sagda motionärernas
förslag om att Sjöfartsverket bör ges i
uppdrag att utarbeta en strategi för
omhändertagande av gamla krigsfartyg i
Östersjön. En sådan strategi bör också
omfatta finansieringsfrågan. På grundval
av Sjöfartsverkets redovisning av sitt
uppdrag bör regeringen återkomma till
riksdagen med ett förslag.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion T622 (mp) yrkande 3
tillstyrks - bör riksdagen som  sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 45
bort ha följande lydelse:
45.   beträffande   förlista
krigsfartyg
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T622 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
22. Upphandling av olönsam trafik
(mom. 46)
Karin Starrin (c ) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 89 börjar med  I de  och
slutar med behandlade delar  bort ha
följande lydelse:
Enligt  utskottets  uppfattning  bör
statlig   upphandling  av  olönsam
flygtrafik kunna komma i fråga också av
mera allmänna regionalpolitiska skäl.
Som anförs i de nu behandlade motionerna
är det av utomordentligt stor betydelse
att kommunerna i skogslänen, särskilt i
Norrlands   inland,   har    en
tillfredsställande  trafikförsörjning.
Snabba förbindelser är en förutsättning
för att få nyetableringar till stånd och
behålla de företag som redan finns.
Berörda kommuner är väl medvetna om
betydelsen av reguljär flygtrafik men
har i den nuvarande situationen mycket
svårt att gå in med de garantiåtaganden
som flygföretagen ofta kräver för att
upprätthålla trafiken. Utskottet vill i
sammanhanget erinra om att  ett  av
delmålen  för den år 1988 fastlagda
trafikpolitiken är att transportsystemet
skall byggas upp så att det bidrar till
regional  balans.  I  likhet  med
motionärerna anser utskottet att ett
system  för  statlig upphandling  av
regionalpolitiskt viktig men  olönsam
trafik  bör utvecklas. Systemet  bör
finansieras med en avgift som tas ut på
övriga  inrikes flygresor. Regeringen
bör, såsom föreslås i motion T208 (c),
senast under våren 1997 återkomma till
riksdagen med ett förslag rörande den
närmare utformningen av systemet.
Härutöver anser utskottet att anslaget
B  6  Driftbidrag  till  kommunala
flygplatser i skogslänen bör höjas till
den nivå det hade budgetåret 1994/95,
alltså till 30 200 000 kr. Regeringen
bör senast i 1997 års budgetproposition
eterkomma med ett sådant förslag till
medelsanvisning.
Vad utskottet nu har anfört, vilket
innebär att motion T208 (c) tillstyrks,
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna. Med utskottets
ställningstagande  torde  syftet  med
motionerna T705 (s) och T223 (s) vara
tillgodosett.
dels att utskottets hemställan under 46
bort ha följande lydelse:
46.  beträffande  upphandling  av
olönsam trafik
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T208 yrkandena 19 och 20 samt
med   anledning  av  motionerna
1996/97:T223  yrkande   3   och
1996/97:T705 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
23. Luftfartsverkets övergripande mål
(mom. 48)
Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 93 börjar med Vad gäller och
slutar med perioden 1997-1999 bort ha
följande lydelse:
Utskottet kan konstatera att  stora
miljöförbättringar har uppnåtts  inom
luftfarten   under   den   senaste
tjugoårsperioden. Men fortfarande  är
luftfartens  miljöpåverkan  avsevärd.
Detta   sammanhänger  främst   med
flygtrafikens utveckling. Mellan åren
1980  och 1990 fördubblades  antalet
flygplansrörelser i Sverige, från ca 200
000 till ca 400 000. Enligt det i
budgetpropositionen      föreslagna
övergripande målet för Luftfartsverket
skall  verket  främja  ett  säkert,
konkurrenskraftigt  och  miljöanpassat
flyg  för  att tillgodose människors
resbehov och näringslivets behov  av
varutransporter  genom  att  bedriva
flygplatsverksamhet,  flygtrafiktjänst,
flygsäkerhetsarbete         och
luftfartspolitiskt arbete . Mot målet
att Luftfartsverket skall verka för ett
konkurrenskraftigt flyg kan i och för
sig inte riktas några invändningar. Men
med  hänsyn  till flygets allvarliga
miljöpåverkan får det enligt utskottets
mening  inte  vara ett  delmål  för
Luftfartsverket  att  stärka  flygets
konkurrenskraft  i  förhållande  till
andra,  miljövänligare transportmedel.
Detta  bör  komma  till  uttryck  i
formuleringen   av  Luftfartsverkets
övergripande mål. Vad utskottet nu har
anfört, vilket innebär att motion T220
(mp)  tillstyrks i denna  del,  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 48
bort ha följande lydelse:
48.  beträffande  Luftfartsverkets
övergripande mål
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T220 yrkande 15  och  med
anledning av vad regeringen förordar
härom som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
24. Luftfartsverkets investeringar (mom.
49)
Karl-Erik Persson (v) och Elisa Abascal
Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 93 börjar med Beträffande
yrkandet och på s. 94 slutar med denna
del bort ha följande lydelse:
I  motion  T225  (v)  begärs  ett
miljömotiverat moratorium för byggnation
av nya flygplatser. Utskottet kan med
anledning av motionen konstatera att
luftfarten  svarar för  den  största
ökningen av koldioxidutsläppen inom EU-
länderna. Innan luftfartens miljöproblem
har  kunnat  bemästras  bör  någon
ytterligare expansion inte uppmuntras.
Ett sätt att tvinga fram en förbättrad
miljöanpassning inom flyget  är  att
införa  ett tidsbegränsat stopp  för
utbyggnad  av  nya  flygplatser.  De
investeringsresurser som  ett  sådant
moratorium skulle frigöra borde enligt
utskottets mening kunna användas för
standardförbättrande  åtgärder   vid
befintliga flygplatser. Vad utskottet nu
anfört, vilket innebär att motion T225
(v) tillstyrks, bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 49
bort ha följande lydelse:
49.  beträffande  Luftfartsverkets
investeringar
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T225 yrkande  9  och  med
anledning   av  vad   som   i
budgetpropositionen  förordas  om
Luftfartsverkets investeringar under
perioden 1997-1999 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
25. Flygplatsavgifterna vid Visby
flygplats (mom. 52)
Karin Starrin (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 95 börjar med En bidragande 
och slutar med motion T704 (c) bort ha
följande lydelse:
Utskottet har med anledning av motion
T704 (c) inhämtat att normalpriset för
en flygresa tur och retur Visby-Kalmar
för närvarande är 5 830 kr. Ett sådant
pris för en sträcka som fågelvägen inte
är  längre än ca 17 mil är enligt
utskottets mening orimligt. Det  kan
finnas  flera  skäl till  den  höga
prisnivån. En orsak är att det för
närvarande inte finns någon direktlinje
mellan  Visby  och  Kalmar.  Efter
luftfartens avreglering år 1992  kan
flygbolagen   inte   åläggas   att
upprätthålla trafik på en viss sträcka.
Resenärerna tvingas därmed ta omvägen
via Stockholm. En annan orsak kan, som
motionären  anför, vara  bristen  på
konkurrens vilket har möjliggjort för
operatören att höja sina priser. En
tredje   orsak  kan   vara   att
Luftfartsverket under senare år genom en
ändrad  avgiftspolitik  har   sökt
åstadkomma en kostnadsutjämning mellan
mindre och stora flygplatser. Enligt
utskottets mening kan - som motionären
föreslår - en möjlig väg att åstadkomma
rimligare flygpriser på den aktuella
sträckan vara att Luftfartsverket sänker
sina  avgifter vid Visby  flygplats.
Regeringen bör skyndsamt låta utreda
frågan.  Vad  utskottet  anfört  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 52
bort ha följande lydelse:
52. beträffande flygplatsavgifterna
vid Visby flygplats
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T704 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
26. Anpassning av svenska flygplatser
till Schengenavtalets krav (mom. 55)
Karl-Erik Persson (v) och Elisa Abascal
Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 97 börjar med Utgångs-punkten
för och slutar med denna del  bort ha
följande lydelse:
Utskottet noterar regeringens avsikt
att under år 1997 förelägga riksdagen
ett förslag rörande Sveriges anslutning
till Schengensamarbetet. Hur riksdagen
kommer att ställa sig till detta förslag
kan i dag inte förutsägas. Mot den
bakgrunden  är det enligt utskottets
mening inte lämpligt att Luftfartsverket
redan nu inleder en omfattande  och
kostnadskrävande anpassning av svenska
flygplatser till en situation som kanske
aldrig kommer att föreligga. Dessutom
kan  det knappast anses rimligt att
riksdagen skall ta ställning till frågan
på ett så ofullständigt underlag som det
regeringen    presenterar.     I
budgetpropositionen talas sålunda om att
anpassningen av svenska flygplatser till
Schengensamarbetet kommer  att  kräva
investeringar i storleksordningen några
hundra  miljoner  kronor .  Utskottet
noterar att dessa investeringar inte
täcks  av de investeringsplaner  för
Luftfartsverket  som  presenteras  i
budgetpropositionen. Därmed kan det inte
uteslutas att staten tvingas tillskjuta
medel till Luftfartsverket eller medge
en  motsvarande sänkning av  verkets
inleveranser. Förfarandet kan knappast
anses stå i överensstämmelse med den nya
budgetprocessen vars kanske viktigaste
syfte  är  att  ge  statsmakterna
möjligheter   till   en   samlad
budgetprövning och därmed en förbättrad
kontroll över statens utgifter.  Med
hänvisning till det anförda föreslår
utskottet att riksdagen med bifall till
motion  T220 (mp) avslår regeringens
förslag rörande anpassning av svenska
flygplatser till Schengenavtalets krav.
dels att utskottets hemställan under 55
bort ha följande lydelse:
55.  beträffande  anpassning  av
svenska    flygplatser    till
Schengenavtalets krav
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T220 yrkande 17 avslår vad
som    härom    anförs    i
budgetpropositionen,
27. Regional tågtrafik (mom. 63)
Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 103 börjar med  Utskottet
övergår  och  slutar med  avstyrks
följaktligen bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att omställningen till
ett   miljö-   och   naturanpassat
transportsystem måste drivas kraftfullt
och inledas så snart som möjligt. Det är
nödvändigt att utredningsarbetet inför
ett nytt trafikpolitiskt beslut blir
allsidigt och grundas på kravet att
utveckla ett hållbart transportsystem.
En viktig utredningsfråga bör därför
vara att klarlägga hur järnvägstrafiken
skall kunna utvecklas till att bli ett
bra  alternativ för personresor även
utanför landets huvudorter.
Utskottet tillstyrker därför yrkandet i
motion   A430   (mp)   om   att
Kommunikationskommittén bör få i uppdrag
att  utreda möjligheterna  till  att
utveckla regional snabbtågstrafik för
personbefordran utanför  huvudorterna.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 63
bort ha följande lydelse:
63.   beträffande   regional
tågtrafik
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:A430 yrkande 5 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
28. Höghastighetståg (mom. 64)
Torsten Gavelin (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 103 börjar med Som framhålls 
och slutar med därför motionsyrkandet 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser i likhet med motion
T214 (fp) att tågtrafikens hastighet har
en väsentlig betydelse för järnvägens
möjligheter att utvecklas i konkurrens
med    andra    färdmedel    på
transportmarknaden.  Tidigare  studier
inom Banverket har också visat att ett
järnvägsnät för höghastighetståg  kan
vara  samhällsekonomiskt lönsamt.  En
verksam  åtgärd för att öka  tågets
konkurrenskraft kan därför vara  att
satsa på höghastighetståg med en maximal
hastighet om 350 km/tim. Förbättrade och
delvis nya banor skulle kunna täcka de
mest    frekventerade   sträckorna
Stockholm-Jönköping-Köpenhamn,
Jönköping-Göteborg (via Landvetter) och
Köpenhamn-Göteborg-Oslo. Utskottet anser
mot denna bakgrund att möjligheterna att
utveckla   ett   trafiknät   med
höghastighetståg bör vara en  viktig
utgångspunkt i den fortsatta planeringen
av järnvägens infrastruktur.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion T214 (fp) tillstyrks
i behandlad del - bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 64
bort ha följande lydelse:
64. beträffande höghastighetståg
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T214 yrkande 12  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
29. Kombinerade transporter (mom. 65)
Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 106 börjar med  Utskottet
förutsätter och slutar med denna del 
bort ha följande lydelse:
Sedan det trafikpolitiska beslutet år
1988 fattades av riksdagen är det mycket
ovanligt att utskottet avger yttranden
på en alltför detaljerad nivå om hur
verksamheten inom en myndighet eller ett
statligt företag som affärsverket SJ
skall  utformas.  Emellertid  anser
utskottet i likhet med vad som framhålls
i motion T313 (mp) att det ligger i
samhällets intresse att minska de tunga
transporterna på vägarna och att dessa
bör föras över till järnväg så långt det
är  möjligt. SJ:s försöksperiod  med
kombinerade transporter mellan Strömstad
och Trelleborg har enligt utskottets
bedömning pågått så pass kort tid att
det är svårt att göra en rättvisande
utvärdering. Det är av stor vikt för den
framtida utvecklingen av de kombinerade
transporterna   att  försöksperioden
förlängs med minst två år och  att
speditörerna under denna tid får en
chans att marknadsföra trafiken  och
knyta samarbetspartner till sig. Detta
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna. Motion T313 (mp)
tillstyrks följaktligen i denna del.
Utskottet förutsätter att de frågor som
väckts i de övriga motionerna om en
utveckling av kombinerade transporter
kommer att behandlas inom ramen för
pågående     utrednings-     och
utvärderingsarbete. Med hänvisning till
vad som anförts är utskottet inte nu
berett  att  ta  något  ytterligare
initiativ vad gäller utvecklingen av
kombinerade  transporter och  biltåg.
Utskottet avstyrker därför motionerna
T211 (kd), T213 (kd), T214 (fp) och T518
(s) i denna del. Syftet med motion T211
(kd) torde dock bli tillgodosett.
dels att utskottets hemställan under 65
bort ha följande lydelse:
65.  beträffande  kombinerade
transporter
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T313 yrkande 2 och med avslag
på motionerna 1996/97:T211 yrkande 3,
1996/97:T213 yrkande 6, 1996/97:T214
yrkande 14 och 1996/97:T518 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
30. Kostnadsram för upphandling av
persontrafik (mom. 67)
Karin Starrin (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 108 börjar med  Utskottet
vill  och slutar med att tillgodoses 
bort ha följande lydelse:
Utskottet  vill erinra om  att  en
grundläggande förutsättning för statens
trafikupphandling är att sådan tågtrafik
som är regionalpolitiskt motiverad men
som inte kan utföras på affärsmässiga
villkor  skall  upphandlas.  Enligt
utskottets mening är det därför inte
möjligt  att  bara prioritera  sådan
tågtrafik   som   bedöms   vara
utvecklingsbar.  Det  betyder  att
järnvägstrafik  som  har  ett  stort
regionalpolitiskt och socialt värde samt
där   alternativ   saknas   även
fortsättningsvis bör upphandlas. Enligt
utskottets  mening  bör  det  vidare
klarläggas att den tågtrafik som i dag
upphandlas inte får minska. Riksdagen
bör  därför  uttala  att  nuvarande
upphandlade   trafikvolym    skall
säkerställas. Regeringen  bör  vidare
återkomma    i    1997    års
kompletteringsproposition   med   en
redovisning  av  vilken  trafik  som
föreslås upphandlas för 1998.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion T208 (c) tillstyrks i
behandlad del - bör riksdagen som sin
mening  ge  regeringen  till  känna.
Utskottets ställningstagande innebär att
syftet med motion T512 (s) tillgodoses.
Motion T220 (mp) avstyrks i denna del.
dels att utskottets hemställan under 67
bort ha följande lydelse:
67.  beträffande kostnadsram  för
upphandling av persontrafik
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T208 yrkandena 22 och 23, med
anledning av regeringens förslag och
motion 1996/97:T512 samt med avslag
på motion 1996/97:T220 yrkande 2 i
denna  del  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
31. Kostnadsram för upphandling av
persontrafik (mom. 67)
Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 108 börjar med  Utskottet
konstaterar  och  slutar  med  att
tillgodoses bort ha följande lydelse:
Utskottet konstaterar att SJ enligt
gällande  trafikpolitiska  riktlinjer
endast  utför lönsam tågtrafik.  Den
ekonomiska kris som SJ för närvarande
befinner sig i innebär därför att staten
måste  ta  ett  vidgat  ansvar  för
upphandling av samhällsköpta tjänster.
För såväl budgetåret 1998 som 1999 bör
därför  kostnadsramen  för  köp  av
interregional persontrafik höjas med 147
miljoner kronor till sammanlagt  560
miljoner kronor.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att motion T220 (mp) tillstyrks
i behandlad del - bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Syftet
med motionerna T208 (c) och T512 (s)
torde därmed tillgodoses till väsentlig
del.
dels att utskottets hemställan under 67
bort ha följande lydelse:
67.  beträffande kostnadsram  för
upphandling av persontrafik
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T220 yrkande 2 i denna del,
med   anledning  av  motionerna
1996/97:T208 yrkandena 22 och 23 samt
1996/97:T512 samt med  avslag  på
regeringens förslag som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
32. Självständigare ställning för
Statens väg- och
transportforskningsinstitut (mom. 70)
Tom  Heyman, Birgitta Wistrand, Lars
Björkman och Ulla Löfgren (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 110 börjar med I proposition 
och på s. 111 slutar med motion T904
(m) bort ha följande lydelse:
I proposition 1996/97:5 Forskning och
samhälle   presenteras   regeringens
forskningspolitik för åren 1997-1999.
Där  uttalas  att  den  reform  av
kommunikationsforskningens organisation
som  påbörjades  genom  1993  års
forskningspolitiska   beslut   bör
fullföljas. Den nu gällande fördelningen
av   ansvar   för   övergripande
kommunikationsforskning bör bibehållas.
Utskottet delar regeringens uppfattning
att 1993 års reform bör fullföljas.
Detta  gäller  bl.a.  principen  att
kommunikationsforskning, liksom  annan
sektorsforskning,  bör  utföras  i
konkurrens. Universitet, högskolor och
andra utförare skall ses som en samlad
resurs. Emellertid tvingas utskottet, i
likhet med bl.a. Riksrevisionsverket och
regeringen,    konstatera    att
forskningsbeställarna, främst Vägverket
och Banverket, inte har kunnat leva upp
till sitt ansvar för finansiering av
samhällsmotiverad forskning på det sätt
som   förutsattes  i  1993   års
forskningspolitiska beslut. Statens väg-
och  transportforskningsinstitut (VTI)
har inte givits de förutsättningar för
en långsiktig utveckling som krävs för
att VTI skall kunna fylla rollen som ett
kvalificerat  institut för  tillämpad
forskning. Om inte VTI ges möjlighet att
utvecklas på ett sätt som motsvarar
beställarnas  krav  finns   enligt
utskottets  bedömning risk  för  att
Vägverket och Banverket börjar bygga upp
egna      forsknings-      och
provningsanläggningar,    alternativt
vänder sig till andra utförare med sina
beställningar. Enligt vad utskottet har
inhämtat   har  Vägverket   infört
beställningsstopp i samband  med  en
samlad   översyn   av   verkets
forskningsengagemang,   vilket   har
inneburit vissa svårigheter för VTI.
Banverkets  intresse  för  VTI  är
begränsat. Mindre än 1 % av  VTI:s
forskningsbudget  utgör  beställningar
från Banverket.
För att bli mer attraktivt på marknaden
har VTI föreslagit en uppbyggnad av nya
forskningsmiljöer   inom   områdena
tätorternas     trafik-     och
trafiksäkerhetsproblem,
informationsteknik (trafiksimulering och
körsimulator) samt trafik, transporter
och   luftföroreningar.   Regeringen
konstaterar    i    1996    års
forskningsproposition att insatser inom
samtliga dessa områden är angelägna men
anser att finansieringen av insatserna
är en fråga främst för KFB, Vägverket
och Banverket. Med hänsyn till att det
här rör sig också om tunga investeringar
ifrågasätter utskottet, i likhet med
motionärerna, om det är möjligt för
forskningsbeställarna att bidra  till
finansieringen genom beställningar som
mestadels  avser  begränsad   tid.
Nödvändiga investeringar torde  kräva
lånefinansiering    med    långa
avskrivningstider. Men VTI:s möjligheter
att ta upp stora lån är begränsade och
den återstående möjligheten, att erhålla
medel över statsbudgeten, är stängd till
följd av det statsfinansiella läget. Mot
den  bakgrunden anser utskottet  att
förutsättningarna för en försäljning av
VTI  bör utredas. Vad utskottet har
anfört beträffande VTI, vilket innebär
att motion T904 (m) tillstyrks, bör
riksdagen med anledning av motionen T904
(m) ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 70
bort ha följande lydelse:
70.  beträffande  självständigare
ställning  för Statens  väg-  och
transportforskningsinstitut
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:T904 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
33. Fortsatt ensamrätt för AB Svensk
Bilprovning att utföra
kontrollbesiktningar (mom. 75)
Tom  Heyman (m), Karin Starrin (c),
Birgitta Wistrand (m), Lars Björkman
(m),  Ulla Löfgren (m) och  Torsten
Gavelin (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 119 börjar med Som utskottet 
och slutar med T902 (c) yrkande 1 bort
ha följande lydelse:
Riksdagen beslutade i juni 1994 att
den del av fordonskontrollen som utgörs
av kontrollbesiktning och som utförs av
AB Svensk Bilprovning skulle öppnas för
konkurrens. Detta var ett klokt beslut
som  grundades  såväl på  omfattande
utredningsinsatser    som     på
internationella erfarenheter.
Enligt  utskottets mening  har  det
fortsatta   utredningsarbetet   och
problemen  för  ASB  att   klara
kundtillströmningen inför somrarna visat
att  det  är nödvändigt att snarast
konkurrensutsätta   fordonsprovningen.
Utskottet    anser    att    de
samhällsekonomiska kostnaderna genom en
avmonopolisering av fordonsbesiktningen
kan nedbringas och verksamheten få en
bättre  kundanpassning  utan   att
kvalitetsförluster uppstår. Det betyder
bättre service till ett lägre pris för
fordonsägarna. Genom lokalt anpassade
lösningar  och en friare etablering,
exempelvis av ackrediterade verkstäder
som får utföra kontrollbesiktningar, kan
också   servicen  på   landsbygden
förbättras.
Utskottet anser det därför väsentligt
att   ASB:s   monopol  beträffande
kontrollbesiktningen     avskaffas.
Regeringen bör snarast återkomma till
riksdagen med förslag om avreglering i
enlighet med riksdagens tidigare beslut.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Av det anförda följer att utskottet
avstyrker regeringens lagförslag  och
förslag om att riksdagen bör godkänna
det som regeringen förordar om fortsatt
ensamrätt  för  ASB  att  utföra
kontrollbesiktningar.
Utskottets ställningstagande  innebär
att syftet med följande motionsyrkanden
torde få anses tillgodosett: T208 (c)
yrkande 24, T213 (kd) yrkande 25,  T214
(fp) yrkande 9, T222 (m) yrkande 12 och
T902 (c) yrkande 1.
dels att utskottets hemställan under 75
bort ha följande lydelse:
75.   beträffande   fortsatt
ensamrätt för AB Svensk Bilprovning
att utföra kontrollbesiktningar
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:T208 yrkande 24,
1996/97:T213 yrkande 25, 1996/97:T214
yrkande 9, 1996/97:T222 yrkande 12
och 1996/97:T902 yrkande 1
dels avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1994:2043) om
vissa    besiktningsorgan    på
fordonsområdet,
dels avslår regeringens förslag att
riksdagen  godkänner  det   som
regeringen  förordar   om   att
Aktiebolaget Svensk Bilprovning AB
(ASB) skall ha fortsatt ensamrätt att
utföra kontrollbesiktningar,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
34. Utglesning av den periodiska
fordonskontrollen (mom. 76)
Karin Starrin (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 120 börjar med  Utskottet
anser och slutar med berörd del  bort
ha följande lydelse:
En ordning som innebär att flygande
kontrollbesiktningar används i större
utsträckning än nu och att en ny bil
inte  skall  behöva  inställas  för
kontrollbesiktning förrän den är fem år
gammal synes utskottet bättre än den som
regeringen förordar. Mot bakgrund av EU-
regler om en första kontrollbesiktning
för fyra år gamla bilar torde dock en
sådan ordning inte kunna genomföras utan
vidare. Regeringen bör därför enligt
utskottets mening inom EU verka för att
reglerna  ändras  så  att  första
kontrollbesiktning av nya bilar  skall
ske  när de är fem år gamla.  Vad
utskottet sålunda anfört - och som torde
tillgodose syftet med motion T208 (c)
yrkande 25 i nu berörd del -  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
Motion T220 (mp) yrkandena 19 och 20
avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 76
bort ha följande lydelse:
76. beträffande utglesning av
den periodiska fordonskontrollen
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:T208 yrkande 25 i denna del
samt  med  avslag  på  motion
1996/97:T220 yrkandena 19 och 20 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
35. Premiering av skötsamma fordonsägare
(mom. 77)
Karin Starrin (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s.  121 börjar  med  Vad
regeringen  och slutar med  behandlad
del bort ha följande lydelse:
Utskottet delar den i motion T208 (c)
uttalade uppfattningen att uppskov med
kontrollbesiktningar  på  sätt  som
regeringen föreslår inte är förenligt
med de höga krav på trafiksäkerhet som
vi  med  rätta  ställer  på  våra
motorfordon.
Vad utskottet nu anfört - och som
innebär att syftet med motion T208 (c)
yrkande 25 i nu berörd del torde få
anses tillgosett - bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 77
bort ha följande lydelse:
77. beträffande premiering av
skötsamma fordonsägare
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:T208 yrkande 25 i denna del
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
Särskilda yttranden
1. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)
Tom  Heyman, Birgitta Wistrand, Lars
Björkman och Ulla Löfgren (alla  m)
anför:
Den  22  november  1996  beslutade
riksdagens  majoritet,  bestående  av
Socialdemokraterna och  Centerpartiet,
att fastställa ekonomiska ramar för de
olika utgiftsområdena i den statliga
budgeten och en beräkning av statens
inkomster avseende år 1997. Samtidigt
beslutades om en preliminär fördelning
av statens utgifter på utgiftsområden
för budgetåren 1998 och 1999.
Moderata samlingspartiet har i parti-
och kommittémotioner förordat en annan
inriktning av den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken. Våra förslag syftar
till att skapa förutsättningar för ett
ekonomiskt,  kulturellt  och  socialt
växande Sverige. Genom en större enskild
sektor och ett starkare civilt samhälle
kan både företag och människor växa.
Massarbetslösheten kan steg för steg
pressas  tillbaka samtidigt som  den
sociala  tryggheten  också  i  andra
bemärkelser kan öka genom att hushållen
får en större ekonomisk självständighet.
Vi  har  föreslagit en  långtgående
växling från subventioner och bidrag
till kraftiga skattesänkningar för alla,
främst  låg-  och medelinkomsttagare.
Samtidigt värnar vi om de människor som
är i störst behov av gemensamma insatser
och som har små eller inga möjligheter
att påverka sin egen situation. Vi slår
också  fast att det allmänna  skall
tillföras resurser för att  på  ett
tillfredsställande sätt kunna genomföra
de uppgifter som skall vara gemensamma.
Rättsväsendet    måste    fungera
tillfredsställande och försvaret skall
vara  så  starkt  att  Sverige  kan
försvaras.
När  riksdagens majoritet nu  genom
riksdagsbeslutet den 22 november 1996
valt en annan inriktning av politiken
deltar vi inte i detaljbesluten. I detta
särskilda yttrande redovisar vi dock den
del  av  vår  politik  som  berör
utgiftsområde 22 Kommunikationer och som
också framgår av motion T222 (m). Vårt
trafikpolitiska  alternativ  innebär
besparingar på sammanlagt 1,9 miljarder
kronor jämfört med regeringens förslag.
Infrastruktur
Vi  anser att anslagen under  detta
avsnitt kan reduceras med 1 450 miljoner
kronor. Byggandet av vägar, byggandet av
länstrafikanläggningar        och
nyinvesteringarna i stomjärnvägar kan
minskas med 250, 100 respektive 650
miljoner kronor. Investeringarna  bör
upphandlas i konkurrens. Vidare bör en
översyn  av planerade nyinvesteringar
göras. De projekt som utifrån trans-
porteffektivitet  samt  miljö-  och
säkerhetsskäl  har   den   största
samhällsekonomiska  lönsamheten  bör
prioriteras före andra vars genomförande
kan behöva senareläggas.
Genom en lägre investeringsnivå och
ökad   konkurrensupphandling    av
underhållsinsatserna kan anslagen för
väg- och järnvägsunderhåll minskas med
200  respektive 100 miljoner  kronor
jämfört med regeringens förslag.  En
lägre  investeringsnivå och en  ökad
effektivisering gör att anslagen till
Vägverkets och Banverkets administration
kan minskas med sammanlagt 150 miljoner
kronor.
Sjöfart
Av skäl som vi närmare redovisar i
avsnitt 13 Sjöfartspolitik anser vi att
anslaget Bidrag till sjöfarten för nästa
budgetår kan reduceras med 100 miljoner
kronor jämfört med regeringens förslag.
Vi anser vidare att anslaget helt bör
avvecklas på några års sikt.
När det gäller anslaget Transportstöd
för  Gotland har Moderaterna  i  en
reservation till betänkande 1996/97:TU4
konstaterat att avtalet mellan staten
och Gotlandstrafiken AB (u.b.) ligger på
en för hög nivå. En annan trafikteknisk
lösning  hade  blivit billigare  för
staten.
Ersättning  till  Posten  AB  för
rikstäckande    betalnings-    och
kassaservice
Posten AB hävdar att det krävs extra
ersättning för viss service. Inte minst
Riksrevisionsverket,  Konkurrensverket
och Post- och telestyrelsen har pekat på
att det är mycket oklart om så är
fallet. Postens ekonomiska redovisning
är fortfarande sådan att det inte går
att  klargöra  om viss grundläggande
verksamhet verkligen behöver statliga
subventioner. Intill dess att Posten AB
kunnat belägga behovet av stöd anser vi
inte att någon ersättning bör utgå.
Köp av interregional persontrafik på
järnväg
De olika transportmedlen bör tillåtas
att konkurrera på lika villkor.  Då
utvecklas  de  färdsätt  som  är
samhällsekonomiskt mest effektiva. Köp
av  olönsam järnvägstrafik kan  inte
motiveras så länge inga andra lösningar
tillåts   eller   prövas.    En
konkurrensutsättning av persontrafiken
på järnväg kan mycket väl leda till att
nya trafikutövare, som kan köra  nu
olönsamma  sträckor  på  kommersiella
villkor, etablerar sig. En avreglering
av  långväga  busstrafik  kan  också
möjliggöra resor på sådana sträckor utan
statliga subventioner. Av dessa skäl
anser vi att anslaget kan reduceras med
100  miljoner  kronor  jämfört  med
regeringens förslag.
Bidrag till SMHI
Mindre än hälften av SMHI:s verksamhet
är i dag anslagsfinansierad. Vi anser
att det är angeläget att SMHI successivt
bedriver  sin  verksamhet  i  mer
affärsmässiga  former.  Därför  bör
anslaget kunna minskas med 20 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag.
2. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)
Torsten Gavelin (fp) anför:
Folkpartiet liberalernas förslag till
budget för 1997 innebär i sina huvuddrag
sänkta  skatter för företagande  och
tillväxt med en stark rättviseprägel
genom en tydligare omsorg om de mest
utsatta i och utanför Sverige. För en
utförligare redovisning hänvisas till
reservation  nr  48  i  betänkande
1996/97:FiU1.  Vårt  förslag  till
utgiftsram för utgiftsområde 22, som var
1  300  miljoner  kronor  lägre  än
Socialdemokraternas och Centerpartiets
förslag, har emellertid avslagits av
riksdagen  i budgetprocessens  första
steg. Då Folkpartiets budgetförslag är
en helhet är det i detta andra steg inte
meningsfullt  att  fullfölja  våra
anslagsyrkanden.
Den grundläggande förändring som vi
vill ha inom trafikpolitiken är avre-
glering. Som liberaler är vi motståndare
till alla former av monopolbildning vare
sig de är offentliga eller privata. Vi
är övertygade om att både den enskilde
och  miljön vinner på om  det  ges
möjlighet till mer konkurrens inom alla
transportslag. Individen gynnas genom
lägre priser och bättre service och
miljön   genom   att  miljövänliga
transporter  blir  billigare  genom
konkurrens.
Vi liberaler vill skapa ett samhälle
där människor, idéer och varor kan resa,
förmedlas och transporteras snabbt och
effektivt.   Kommunikationer    är
samhällskroppens   blodomlopp   och
nervsystem. Väl utbyggda kommunikationer
inom  Sverige  är  nödvändigt  för
näringsliv och sysselsättning i alla
delar av landet. Resor till och från
arbetet,    serviceställen    och
fritidsaktiviteter är viktiga för ett
fungerande    vardagsliv.    Goda
kommunikationer med utlandet  är  en
förutsättning  för   våra   ökande
internationella kontakter.
Principerna    i     riksdagens
trafikpolitiska beslut 1988 stod bl.a.
Folkpartiet  liberalerna  bakom.  Vi
förutsåg i en reservation redan då att
de åtgärder för att förverkliga beslutet
som  föreslogs  av  den  dåvarande
regeringen inte skulle komma att leda
till målet. Det har dessvärre visat sig
vara sant.
Staten har ett övergripande ansvar för
kommunikationernas  goda   funktion.
Insatser i kommunikationssystemen är i
princip av två slag: dels åtgärder för
att  undanröja flaskhalsproblem, dels
offensiva insatser för att stimulera en
önskvärd   utveckling.   Trafikens
miljöpåverkan varierar  starkt.  Rätt
utformade ekonomiska styrmedel kan på
sikt   leda  till  lägre   total
miljöbelastning. Den fria konkurrensen
garanterar   lägsta  kostnad   för
trafikanten på efterfrågad  kvalitet.
Monopol bromsar utvecklingen och bör
undanröjas. Statens övergripande ansvar
innebär  inte att staten har  något
försteg som trafikutövare. Tvärtom är
det angeläget att rollerna som ansvarig
myndighet och operatör klart skiljs åt.
Säkerhetsarbetet måste bli effektivare.
Hela trafikpolitiken ses för närvarande
över   av   den   parlamentariska
Kommunikationskommittén. Efter det att
kommitténs arbete har slutförts kommer
riksdagen att få ta ställning till den
framtida trafikpolitiken.
I dagens ekonomiskt ansträngda läge är
det  viktigt  att alla sektorer  av
samhället är med på besparingar. Vi
vidhåller därför vårt förslag i vår
motion med anledning av vårbudgeten att
ramen för utgiftsområdet skall minskas
med  1,3  miljarder  kronor  under
budgetåret  1997.  Denna  minskning
fördelas så att 1,1 miljard  kronor
sparas  genom  långsammare  takt  i
investeringarna i infrastruktur och 200
miljoner kronor på anslaget Bidrag till
sjöfarten.
Trafiksektorn kännetecknas fortfarande
av  alltför  många  regleringar  och
monopolbildningar.      Folkpartiet
liberalerna  vill  främja  konkurrens
mellan  olika  företag  för  att
konsumenternas behov skall tillgodoses
till rimliga priser. Som det ser ut i
dag   är  priserna  inom   många
transportgrenar alltför höga eftersom
konkurrensen är eftersatt.  Även  de
statliga affärsverken inom området bör
möta  mer konkurrens. Privatiseringar
måste genomföras på ett sätt som gör att
konkurrensen  verkligen främjas.  Ett
statligt monopol får dock inte ersättas
med ett privat.
3. LTA-anslagets inriktning och mål
(mom. 6)
Elisa Abascal Reyes (mp) anför:
Miljöpartiet  de  gröna  avser  att
återkomma till frågan om LTA-anslagets
inriktning och mål i anslutning till
regeringens aviserade proposition om hur
investeringarna    i    trafikens
infrastruktur bör inriktas.
4. Road pricing (mom. 10)
Tom  Heyman, Birgitta Wistrand, Lars
Björkman och Ulla Löfgren (alla  m)
anför:
Med  anledning  av  diskussionen  om
vägtullar  vill  vi  klargöra  att
ekonomiska och administrativa styrmedel
bör användas för att bygga upp  en
effektiv   trafikförsörjning   som
stimulerar  en  angelägen  teknisk
utveckling. Vägtrafikens kostnader och
intäkter  har dock med åren  blivit
alltmer osammanhängande och orättvisa.
Vi  anser  därför  att  vägtrafikens
finansiering  i  betydligt  större
utsträckning bör relateras till  det
verkliga utnyttjandet av infrastrukturen
och  till påverkan på miljön  genom
vägavgifter eller s.k. road pricing.
5. Göteborgsöverenskommelsens
genomförande (mom. 11)
Torsten Gavelin (fp) anför:
Folkpartiet liberalerna i Göteborg har
tagit ställning mot att utbyggnaden av
trafiksystemet   i  Göteborgsområdet
finansieras  med  vägtullar.  Denna
uppfattning ligger fast. För närvarande
pågår  överläggningar mellan  berörda
partier i Göteborgsregionen. Det kan
förutsättas att en överenskommelse kan
uppnås antingen som majoritetsuppgörelse
eller i en uppgörelse där alla partier
gemensamt  kan  finna  former  för
finansieringen  av  utbyggnaden  av
trafiksystemet  i  Göteborgsområdet.
Folkpartiet har därför ingen erinran mot
att den statliga garantiramen utvidgas.
6. Fritidsbåtsregister (mom. 23)
Elisa Abascal Reyes (mp) anför:
Ju fler stora fritidsbåtar vi har runt
våra kuster och i våra sjösystem, desto
viktigare  är möjligheten att  kunna
identifiera dem. Detta gäller i första
hand av sjösäkerhetsskäl, men också för
identifiering av stöldgods och miljöföro-
renare.
Miljöpartiet har tidigare motionerat i
den här frågan utan att kunna få med
majoriteten i riksdagen.  Vi  tycker
fortfarande  att  den  obligatoriska
registreringen för större fritidsbåtar
är   det   bästa   alternativet.
Frivilligheten duger lika litet i de här
sammanhangen som för t.ex. bilar och
husvagnar.        Kustbevakning,
försäkringsbolag och enskilda kan dra
nytta  av  ett ordnat register  och
samhället kommer i sin tur att bespara
sig onödiga utgifter.
Våra kuster och kusthav stressas av de
nya stora fritidsbåtarna (med eller utan
segel). Det gäller både fauna och flora.
Principen  förorenaren skall  betala 
fungerar tyvärr ännu inte, och ofta är
det kustbefolkningen som får ta hand om
miljöföroreningar  som  orsakats  av
 båtfolket .
Avgiftsbelagd   registrering   av
fritidsbåtar bör, enligt min mening,
göras  obligatorisk  igen  av  de
anledningar som nämnts ovan, och gälla
båtar över 5 meter och med motorer på 14
hästkrafter eller kraftigare enligt de
tidigare registreringsreglerna.
7. Ansvar för lastägare för inträffade
oljeutsläpp (mom. 39)
Tom  Heyman, Birgitta Wistrand, Lars
Björkman och Ulla Löfgren (alla  m)
anför:
Problemet  med oljespill längs  våra
kuster, vilket berörs i motion T608 (m),
beror delvis på att utbyggnaden  av
mottagningsanläggningar   i   våra
grannländer inte har skett i önskad takt
och  att kostnaderna för att  lämna
oljerester  i hamnarna är  hög.  Vi
förutsätter   att   regeringen   i
Östersjösamarbetet aktualiserar frågan
så  att  mottagningsanläggningar  i
Östersjöländerna  byggs   ut   med
tillräcklig kapacitet. Därmed  uppnås
också  en  angelägen  minskning  av
mottagningen i de svenska oljehamnarna.
Motionärerna tar också upp problemet
med  det bristande incitamentet  för
befraktare  att  hyra  modernt  och
miljövänligt tonnage. Med den förändring
av sjöfartsavgifterna som kommer att
göras  år  1998 skapas  ett  sådant
ekonomiskt incitament. Vi förutsätter
att regeringen även aktualiserar denna
fråga i sjösäkerhetsarbetet inom EU.
8. Upphandling av olönsam trafik (mom.
46)
Tom  Heyman, Birgitta Wistrand, Lars
Björkman och Ulla Löfgren (alla  m)
anför:
Moderaterna har inga yrkanden rörande
upphandling  av  olönsam  flygtrafik.
Emellertid vill vi peka på att kostnader
för  statlig upphandling eller andra
ekonomiska insatser för att stimulera
trafik  till  och  från  trafiksvaga
flygplatser till en del kommer  att
kompenseras genom ökade avgiftsintäkter
vid Luftfartsverkets flygplatser, främst
Arlanda.
9. Luftfartsverkets ekonomiska mål och
resurser m.m.   (mom. 53)
Elisa Abascal Reyes (mp) anför:
Av  budgetpropositionen  framgår  att
Luftfartsverket för närvarande utarbetar
ett  system  för miljödifferentierade
avgifter, avsett att träda i kraft år
1997. Det är i och för sig positivt att
Luftfartsverket på detta sätt  söker
uppnå en förbättrad miljöanpassning inom
luftfarten. Men systemet med sektorsvis
miljödifferentierade avgifter bör enligt
Miljöpartiets uppfattning ersättas av
ett system där avgifterna inom en sektor
miljödifferentieras i  relation  till
alternativa transportmedel. Exempelvis
bör  det faktum att flyget har  en
betydligt  större  miljöpåverkan  än
järnvägen     återspeglas     i
luftfartsavgifterna. Först genom  ett
sektorövergripande   system    för
miljödifferentierade avgifter blir det
möjligt  att  åstadkomma  en  från
miljömässiga       utgångspunkter
eftersträvansvärd  överflyttning  av
trafikantströmmar från flyget till mera
miljövänliga transportmedel.
10. Mål för SJ-koncernen (mom. 57)
Elisa Abascal Reyes (mp) anför:
De följder som SJ:s ekonomiska problem
kan ge är högst oroande. Enligt min
mening är det av yttersta vikt att
trafikvolymerna på spår ökar på sikt.
Kortsiktigt får de dock inte sjunka. SJ
har varslat 1 500 personer och enligt
uppgifter som framkommit är en stor del
av godstrafiken i Norrland hotad, inte
minst genom att man avser att lägga ned
ett  stort  antal  taxepunkter  och
terminaler.  Även för persontrafiken,
dvs. den del som inte är lönsam och som
inte är upphandlad, har nedläggningar
aviserats. Denna utveckling är förstås
mycket negativ, och framöver bör man
överväga  om  ett  företagsekonomiskt
lönsamhetskrav är realistiskt i alla
lägen för SJ med tanke på att  de
spårbundna transporterna är det renaste
masstransportsystem vi i dag  känner
till. Järnvägstrafiken kan alltså inte
ersättas på ett miljöriktigt sätt av
andra transportmedel. Emellertid är jag
inte beredd att i detta skede föreslå
ytterligare    åtgärder    utöver
anslagsfördelning som  framställts  i
motion T220 (mp). Jag anser i likhet med
utskottet att SJ:s problem bör utredas
ytterligare,  men utgångspunkten  för
fortsatt utredande bör vara att man
vinnlägger sig om att finna lösningar
som kan säkerställa ökade volymer på
spår av samhällsekonomiska skäl. Detta
bör ske genom att man tillämpar en rad
olika åtgärder över flera områden, inte
minst skattemässigt. Givetvis innebär
detta inte att jag förespråkar en modell
utan några som helst företagsekonomiska
hänsyn till SJ:s kärnverksamhet. Men man
bör ta i beaktande att det kortsiktigt
kan finnas en motsättning mellan god
ekonomi och ökad tågtrafik.
11. Bilprovningsanläggning i Årjäng
(mom. 80)
Karin Starrin (c) anför:
Som framhålls i reservation 33 torde
servicen i fråga om fordonskontroller på
landsbygden  kunna  förbättras  genom
lokalt anpassade lösningar och en friare
etablering  av  t.ex.  ackrediterade
verkstäder än vad som nu är möjligt
genom  ASB:s  monopolställning.  En
avreglering  av  kontrollbesiktningen
skulle därför lösa de problem som tas
upp i motion T902 (c) yrkande 2.
Förslag till beslut om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 000-tal kronor

Utskottets  förslag  överensstämmer  med  regeringens  förslag  til
anslagsfördelning.
Utskott  Reservanterna
ets s förslag i
förslag förhållande
till
utskottets
förslag
Res 1 Res 2
v   mp
A Infrastruktur
1 Vägverket:           440 000  -44  -130
Administrationskostnader (ram)       000  000
2 Drift  och  underhåll  av  6 010  -500  -10
statliga vägar (ram)        910  000  000
3 Byggande av vägar (ram)      4 314 -1 800 -3 100
313  000  000
4 Byggande           av  1 228      +600
länstrafikanläggningar (ram)    000      000
5 Bidrag till drift och byggande 610 000      +10
av enskilda vägar (obet)             000
6 Vägverket:  Kostnader   för 371 000
registerverksamhet (ram)
7 Banverket:   Sektorsuppgifter 767 828
(ram)
8 Drift och vidmakthållande av  3 000      +100
statliga järnvägar (ram)      000      000
9 Nyinvesteringar        i
stomjärnvägar samt ersättning  5 665    +1 266
för  vissa kapitalkostnader   379      000
(ram)
1 Statliga järnvägar, kollektiv      +906
0 länstrafik (nytt anslag) (ram)       227
B Sjö- och luftfart
1 Ersättning         för 44 454  -22
fritidsbåtsändamål (obet)         227
2 Transportstöd  för  Gotland 175 000
(ram)
3 Ersättning   till    viss 62 660
kanaltrafik m.m. (obet)
4 Bidrag till sjöfarten (ram)   400 000
5 Övervakning  av M/S  Estonia 24 000
(res)
6 Driftbidrag  till  kommunala 15 200  +15
flygplatser  i   skogslänen      000
(obet)
C Post- och telekommunikation
1 Post- och telestyrelsen (ram)  161 345      -10
000
2 Upphandling  av   särskilda 157 484     +5 000
samhällsåtaganden (ram)
3 Ersättning till Posten AB för
rikstäckande betalnings- och 200 000
kassaservice (ram)
4 Kostnader förenade med statens
ägande i SOS Alarm Sverige AB 140 000
(ram)
5 Informationsteknik:       23 000
Telekommunikation m.m. (ram)
D Statens järnvägar, kollektivtrafik och samhällsköpta
tjänster m.m.
1 Ersättning   till   Statens
järnvägar  i  samband  med 200 000
utdelning från AB Swedcarrier
(ram)
2 Köp    av   interregional 412 946      +147
persontrafik på järnväg (ram)           000
3 Ersättning         till
trafikhuvudmännen för köp av 211 059
viss kollektivtrafik (ram)
4 Viss internationell verksamhet  8 196     -3 000
(ram)
5 Kostnader för avveckling  av   285
Styrelsen  för riksfärdtjänst
(obet)
6 Prisstöd   till   Statens      +100
järnvägar (nytt anslag) (ram)       000
7 Nedsättning  av  banavgifter      +345
(nytt anslag) (ram)            000
E Kommunikationsforskning och meteorologi
1 Statens    väg-     och 32 205
transportforskningsinstitut
(ram)
2 Kommunikationsforskningsberedn 150 771
ingen (ram)
3 Bidrag till forskning om el- 20 000      +10
och hybridfordon (res)              000
4 Statens   institut    för 31 469
kommunikationsanalys (ram)
5 Bidrag    till   Sveriges
meteorologiska      och 120 338
hydrologiska institut (ram)
6 EUMETSAT, WMO och ECMWF (ram)  65 600
SUMMA              25 063 -1 000 -1 115
442  000  000

Propositionens lagtext
Regeringen      har      följande      förslag      til
lagtext

Förslag till lag om ändring av lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på
fordonsområdet
Näringsutskottets yttrande 1996/97:NU6y
Nytt system för sjöfartsavgifter
Till trafikutskottet
Trafikutskottet              har              beret
näringsutskottet      tillfälle      att      yttra      si
över         förslag        i        budgetpropositione
(prop.      1996/97:1      utg.omr.      22,      avsnit
9.2)      om      nytt      sy-      stem      fö
sjöfartsavgifter m.m. jämte motioner.
Företrädare                                 fö
Kommunikationsdepartementet,                      Sverige
Industriförbund,      Preem      Petroleum      AB      oc
AB        Svenska       Shell       har        infö
näringsutskottet       lämnat       upplysningar        oc
synpunkter     i     frågan.     Vidare     har      e
skrivelse       i       ärendet      inkommit       frå
Sveriges Redareförening.
Näringsutskottet
Gällande system
För        finansiering        av        Sjöfartsverket
verksamhet      med      säkerheten      på      farledern
m.m.     uttas     tre     olika     sjöfartsavgifter     p
handelssjöfarten,           nämligen           fyravgifter
farledsvaruavgifter           och            lotsavgifter
Regeringen      har      utfärdat      förordningar      o
dessa         avgifter,        och        Sjöfartsverke
meddelar      föreskrifter      om      hur      avgiftern
skall tas ut.
Fyravgift    tas    ut    för    fartyg    som    kommer
från    utrikes    ort   för   att    i    Sverige    hämt
eller       lämna      passagerare      eller      gods
Avgiftens      storlek      är      relaterad       til
fartygets         storlek.        För         lastfarty
erläggs    avgift    för   högst   12    resor    per    å
och          för         passagerarfartyg         oc
järnvägsfärjor     för     högst     18     resor     pe
år.
Farledsvaruavgift      tas      ut      för      utrikes
gods,     dvs.     gods     som     transporteras     til
eller     från     Sverige     med     fartyg.     Avgifte
är    differentierad    -    en    högre    avgift    ta
ut       för       transporter      av       importerad
mineraloljor.      Visst      exportgods      är      hel
befriat      från      avgift,      bl.a.      mineraloljor
stenkol och koks.
Lotsavgift    tas    ut    för    varje    fartyg    som
anlitar    lots.    Nivån    på    avgiften    beror    p
fartygets     storlek     och     den     sträcka     fö
vilken lots har anlitats.
För       samtliga      avgifter       gäller       att
Sjöfartsverket      får      medge      nedsättning      a
eller    befrielse    från    avgiften    om    det    ä
förenligt         med         verkets         ekonomisk
intressen       eller      om       det       föreligge
synnerliga skäl.
Av      Sjöfartsverkets      totala      intäkter      år
1994    på    ca    1,1    miljarder    kronor    svarad
fyravgifter      för      289      miljoner      kronor
farledsvaruavgifter        för        463        miljone
kronor     och     lotsavgifter     för     118     miljone
kronor.      Övriga      intäkter      utgjordes      a
bl.a. statliga anslag.
Det         nuvarande        avgiftssystemet         är
utformat     efter     beslut     av     riksdagen     å
1977         om         sjöfartsavgifter         (prop
1977/78:13,      bet.      TU8).      Utformningen      a
sy-stemet     baserades     på     att     ett     årlig
underskott         hade         uppstått          fö
farledsverksamheten,                           varfö
kostnadsansvaret        för        denna        verksamhe
behövde        förändras.        Beslutet        inneba
bl.a.      att      farledsvaruavgiften      i      först
hand       skulle       vara       beroende       p
transporterad     godsmängd     men     också     på     hu
långt      godset      transporterades      i      farleden
Farledsvaruavgiften       skulle       dessutom        var
högre      för      oljetransporter      eftersom      dess
påkallar en högre säkerhet i farleden.
Som       framgår       av       den       tidigare
beskrivningen        uttas        inte        fyravgifte
eller        farledsvaruavgifter        för        inrike
sjöfart.             Förutom            uppbördsteknisk
problem     var     motivet     för     dessa     undanta
att        merparten       av       de       inrike
sjötransporterna             utgjordes              a
importerade        mineraloljor,        för        vilke
redan          betalts         fyravgift          oc
farledsvaruavgift.             Avgiften             fö
importerad     olja     skulle     därför     sättas     p
en     sådan     nivå     att    den     täckte     äve
kostnaderna       för       de       oljor       so
vidaretransporterades            med             inrike
sjöfart.      Vidare      framhölls      att      övrig
inrikes      gods      ofta      transporterades      kort
avstånd     och     med     små     fartyg,      vilke
innebär     att     dess     krav     på     farledsväsende
är begränsat.
Även          den          s.k.          transoceana
linjesjöfarten     är     befriad     från     fyr-     oc
farledsvaruavgifter.        Till        grund        fö
detta     undantag     låg     en     kartläggning     a
Göteborgs             hamns            konkurrensförmåg
beträffande            transocean            linjetrafik
enligt     vilken     ett     bortfall     av     denn
trafik         skulle         innebära          ökad
transportkostnader,        risk        för         sämr
service, länge frakttider m.m.
Propositionen
Nytt system för sjöfartsavgifter
Enligt         regeringens         förslag         skal
fyravgiften       och       farledsvaruavgiften        slå
samman     till     en     avgift     -     farledsavgift
Denna      avgift     skall     utgå     för      såvä
inrikes      som      utrikes      sjöfart.      Avgifte
skall     vara     beroende     dels     av     fartyget
storlek,    dels    av    mängden    gods    som    lasta
eller     lossas    i    Sverige.     Den     del     a
avgiften      som      baseras      på      fartygsstorleke
skall    vara    något    högre    för    oljefartyg    ä
för      övriga      fartyg.      Lotsavgiften      berör
inte i det nu aktuella förslaget.
Bakgrunden      till      det      framlagda      förslaget
till     nytt     system     för     sjöfartsavgifter     ä
att        EFTA:s        övervakningsmyndighet        unde
EES-avtalet,        ESA        (EFTA        Surveillanc
Authority),     i     en     skrivelse     ( letter     o
formal       notice )      till       regeringen
november     1994     framhöll     att     den     svensk
farledsvaruavgiften      utgör      en      avgift      me
liknande     effekter     som     en     tull,     efterso
avgiften    inte    är    en    del    av    ett    intern
taxesystem     och     inte     heller     kan     säga
utgöra      ersättning      för      utförda      tjänster
Frågan     har     därefter     överlämnats     till     EU
kommissionen,    som    i    ett    brev    i    decembe
1995      har      anfört      att      de      svensk
sjöfartsavgifterna             strider             mo
Romfördraget            och           anslutningsfördrage
eftersom avgifterna motsvarar en tull.
Under      hösten      1995      utarbetades       inom
Kommunikationsdepartementet                          e
promemoria      med      förslag      till      förändringa
av      det      nuvarande      avgiftssystemet.      E
reviderad      version      av      denna      promemori
ligger    till    grund    för    det    förslag     so
framläggs        i        budgetpropositionen.        De
påpekas     i     propositionen     att     förslagen
promemorian      har      presenterats      för      EU
kommissionen      och      att      kommissionen      int
har       haft       några       invändningar       mo
förslagen.
Enligt      regeringen      utgör      fyravgiften      och
farledsvaruavgiften       i       princip        ersättnin
för      likartade      kostnader,      dvs.      kostnade
för        farledsverksamheten.        Därför        bö
dessa     avgifter     slås     samman     till      e
avgift,             farledsavgift.            Regeringe
betonar    att    det    nya    systemet    inte    skal
innebära         någon         förändring          a
Sjöfartsverkets        mål        och        inriktning
Vidare     skall     verkets     totala     intäkter     oc
kostnader         vara         oförändrade,         oc
förslagen     skall     inte     ha     några     effekte
på statsbudgeten.
Regeringens         förslag        innebär,         som
nämnts,     att     den     inrikes     sjöfarten     skal
avgiftsbeläggas.     Detta     görs     dels     för     at
ett       mer       rättvist       avgiftsuttag
förhållande      till      den      utrikes      sjöfarte
skall     skapas,    dels    för    att     en     såda
avgiftsbeläggning        är        en        förutsättnin
för     att     EU:s     krav     på     avgiftssysteme
skall     uppfyllas.     Dock     föreslås     att     e
reduktion     av     avgiften     skall     medges     d
transporten      innebär      en      kombination      a
flera      sjötransporter,      t.ex.      efter      s.k
läktring     eller     en     kortare     tids     lagring
Samtidigt      påpekas      att      reduktion      int
skall   medges   i   de   fall   den   kan   komma   at
påverka         handeln         mellan          olik
medlemsländer        inom        EU.         Regeringen
förslag          innebär          vidare          at
avgiftsbefrielsen        för        den        transocean
linjetrafiken skall upphöra.
Med    hänsyn    till    att    det    i    Vänerområdet
råder        en        speciell        konkurrenssituatio
mellan              sjötransporter               oc
landtransporter        anser        regeringen        at
förutsättningarna        för        utnyttjandet        a
sjötransporter     i     området     -     av     bl.a
miljöskäl     -     inte     bör     försämras.     Därfö
föreslås         att         sjötransporter
Vänerområdet     -     med     såväl     svenska     so
utländska fartyg - skall avgiftsbefrias.
Det       meddelas       i      propositionen       att
regeringen      anser      att      riktlinjerna      fö
Sjöfartsverkets        möjligheter        att        medg
nedsättning     av     eller     vid     synnerliga     skä
befrielse        från        sjöfartsavgifter        måst
omformuleras,     så     att     det     klarare     framgå
att       sådana       medgivanden      skall       var
förenliga       med      reglerna      om      statsstö
enligt Romfördraget.
Regeringen         framhåller         att         den
föreslagna           avgiftsbeläggningen           innebä
en      något      försämrad      konkurrenskraft      fö
den         inrikes         sjöfarten         gentemo
landtransporterna.           Konkurrensen           mella
de      olika      transportslagen      kommer      dock
påpekas      det,      att     belysas      av      de
tillsatta      kommittén      med      uppdrag       at
utarbeta       en       nationell       plan       fö
kommunikationer     i     Sverige     -     den     s.k
Kommunikationskommittén            (K            1995:01)
Vidare       anförs       i      propositionen       at
regeringen     är     av     den     uppfattningen     at
avgiftsbeläggningen        för        den        inrike
sjöfarten     inte     är     av     den     omfattninge
att     den     bör    få    någon    märkbar    negati
inverkan          på         svensk         industri
konkurrenskraft.
Enligt     regeringen     bör     det     nya     systemet
med     farledsavgifter     träda     i     kraft     s
snart     som     möjligt     med     hänvisning     til
att         EU-kommissionen         har         framför
synpunkter          på          de          svensk
sjöfartsavgifternas           utformning.           Fråga
om      de      svenska      sjöfartsavgifterna      ha
varit     aktuell     under     en     längre      tid
påpekar       regeringen       och       anför       at
betydande        ekonomiska        konsekvenser        ka
bli     följden     om     systemet     inte     förändra
snarast.    Därför    bör    det    nya    systemet    me
farledsavgifter       genomföras        vid        kommand
årsskifte.
Miljödifferentiering av farledsavgiften
Förslag       om       införande       av        et
miljödifferentierat                        avgiftssyste
framlades      år      1995      av      Sjöfartspolitisk
utredningen     i     dess     betänkande     Näring     fö
framtiden         (SOU         1995:112).         Me
utgångspunkt      från      detta      betänkande      oc
en      principöverenskommelse      i      april      199
mellan             Sjöfartsverket,             Sverige
Redareför-     ening     och     Sveriges     Hamn-     oc
Stuveriförbund         om         att         kraftfull
åtgärder     skall     vidtas     för     att     minsk
sjöfartens        luftföroreningar        av        främs
svavel-        och        kväveoxider,        överlämnad
Sjöfartsverket       i       maj       1996       til
regeringen     en     redovisning     över     hur     e
miljödifferentiering       av       statens        avgifte
för sjöfarten kan genomföras.
För       att      minska      sjöfartens      negativa
miljöpåverkan         föreslås          nu
budgetpropositionen                             at
miljödifferentierade            avgifter            skal
införas      i      farledsavgiftssystemet      den
januari     1998.     Sjöfartsverket     skall     ges
uppdrag     att     närmare     besluta     om     systemet
utformning.         Som         riktlinjer         fö
avgiftssystemet         sägs          dock
propositionen         att        kostnaderna         fö
användning      av      katalysator      i       princi
skall     täckas     via     en     rabattering      a
farledsavgifterna         samt         att         e
restitution        av       farledsavgifterna        enlig
särskild     ordning     skall     utgå     för     at
delvis           täcka           katalysatorinstallationen
investeringskostnader.
Enligt        regeringen        bör        Sjöfartsverket
ges     viss     tid    att    närmare    besluta     o
utformningen         av         systemet          me
miljödifferentierade                      farledsavgifter
Vidare    be-tonas    vikten    av    att    de    parte
som     berörs     av     systemet     ges     tidsutrymm
för       att       genomföra       de       eventuell
investeringar      som      kan      vara      nödvändig
för     att     komma     i     åtnjutande     av     d
reducerade       avgifterna.       Sammantaget        lede
detta     till     att     regeringen     föreslår     at
det           miljödifferentierade           avgiftssysteme
skall      träda     i     kraft,     som      tidigar
nämnts, den 1 januari 1998.
Motionerna
I    nio    motioner    framställs    yrkanden    om    d
nu      aktuella     förslagen.      I      tre      a
motionerna         -         1996/97:T619         (s)
1996/97:T610     (c)     och     1996/97:T616     (fp)
föreslås     att     ikraftträdandet     av     de     båd
förändringarna        av       avgiftssystemen        skal
samordnas     och     genomföras     den     1     januar
1998.      Att      strukturera      om      avgiftssysteme
vid    två    nära    tillfällen    är    olyckligt    fö
alla     berörda     parter,     framhålls     det
motionerna.     Som     ett     ytterligare     skäl     fö
en      senareläggning      av      ikraftträdandet      a
det      nya      systemet      för      sjöfartsavgifte
erinras          vidare           om           at
Kommunikationskommittén            våren            199
beräknas      avlämna      sitt      slutbetänkande      me
en           belysning          av           bl.a
konkurrensförhållandena                          mella
inrikessjöfarten           och           landtransporterna
Samtidigt        med        senareläggningen        bör
enligt    vad    som    sägs    i    sistnämnda    motion
konsekvenserna             av             omläggninge
analyseras            ytterligare.            Motionäre
påpekar      att      konkurrenssituationen      för      d
svenska        raffinaderierna        försämras        me
det     nya     systemet     eftersom     avgiften     fö
import     av    varor    sänks    och    det     inför
avgift       för      inrikessjöfart      av       bl.a
raffinerad     olja;     därmed     finns     risk     fö
att      importen      av      färdigraffinerad      olj
ökar      och      för      att      de      svensk
raffinaderierna     slås     ut.     Med     hänsyn     til
att         avgiftsbefrielsen         för         de
transoceana        linjetrafiken       skall        upphör
enligt        förslaget        befarar        motionäre
vidare     att     Sverige    kan    gå     miste     o
direktanlöpande        linjefartyg.        Han        mena
att    rederierna    mycket    väl    kan    komma    at
lossa     sin     destinerade     last     till     Sverig
på      kontinenten,      för      senare      omlastnin
till      matarfartyg      med      tidsutdräkter      oc
fördyringar     som     följd.     I     denna     motio
liksom     i     motion     1996/97:T610     (c)     påpeka
att      frågan      om      införande      av      e
miljödifferentiering           av           farledsavgifte
har       aktualiserats      efter      de       senast
kontakterna       med       EU-kommissionen        angåend
införande      av     ett     nytt      system      fö
sjöfartsavgifter     fr.o.     m.     den     1     januar
1997.
Det      bör     uppdras     åt     regeringen     att
ompröva          förslaget         till          nyt
avgiftssystem      med      en      sådan      inriktnin
att        de       konkurrenssnedvridande       effektern
för     de     i     Sverige     raffinerande     bolage
elimineras,       anförs       det       i       motio
1996/97:T617      (s).      Den      i      propositione
föreslagna              förändringen              a
avgiftssystemet             medför             kraftig
konkurrenssnedvridande            effekter            til
nackdel        för        raffinaderiindustrin
Sverige          i          förhållande          til
direktimporterande      oljebolag,      sägs      det
motionen.
I     motion     1996/97:T214     (fp)     yrkas     avslag
på     regeringens     förslag     om     införande     a
avgifter     på     inrikes     sjöfart.     Det     skull
vara         oerhört         miljöstörande         o
sjötransporter         tvingas         över         til
landsvägstransporter,           menar           motionärern
och     anför     att     de     uteblivna     intäktern
bör      finansieras      genom      att      Sjöfartsverke
omdisponerar medel inom sina ramar.
Också    i    motion    1996/97:T602    (v)    görs    en
jämförelse        mellan        sjötransporter        oc
landsvägstransporter.                        Motionärern
hävdar      att      avgiftssystemen      är      orättvis
-       sjöfarten      tvingas      betala      avgifte
medan     en     lastbil     eller     en     järnvägsvag
som     kör     fram     till     samma     kaj     frå
landsidan     slipper     undan,     heter     det
motionen.
Det       föreslagna       nya       systemet       för
sjöfartsavgifter        kommer        att        innebär
klara      nackdelar      för      svensk      rederinärin
och     gynna     landtransporterna,     sägs     det
motion         1996/97:T622         (mp).         Enlig
motionärerna     bör     Sverige     inom     EU     arbet
för    att    få    till    stånd   ett    undantag.    Me
hänvisning      till      den      svenska      sjöfarten
internationella                        konkurrensvillko
föreslår     de     vidare     en     utvärdering     a
förändringarna            av            sjöfartsavgiftern
inom en tvåårsperiod.
I      två      motioner      aktualiseras      effekterna
av      det      föreslagna      avgiftssystemet      fö
näringslivet      på      Gotland.      Med      regeringen
förslag         till         förändringar         komme
konkurrenskraften       hos       gotländska        företa
som       producerar       för      avsalu       utanfö
Gotland     att     försämras,     påpekas     det
motion         1996/97:T609         (s).         Enlig
motionärernas         mening         bör         därfö
farledsavgift         inte          utgå          fö
sjötransporter     till     och     från     Gotland.     P
motsvarande       sätt       sägs       i       motio
1996/97:T618     (c)     att     det     nya     systeme
för      sjöfartsavgifter      inte      får      försämr
näringslivets             konkurrenskraft             p
Gotland.    Det    är    svårt   att    se    hur    hande
mellan      EU-länderna      skulle      påverkas      o
avgiftsbefrielse      skulle      gälla      för      all
sjötransporter      -      inklusive      utländska
till och från Gotland, anförs det.
Näringsutskottets ställningstagande
Regeringens              förslag              innebä
sammanfattningsvis      att      ett      nytt      syste
för          sjöfartsavgifter          -          me
farledsavgifter     -     skall     införas     per     de
1      januari      1997      och      att      e
miljödifferentiering           av           farledsavgifte
skall   träda   i   kraft   ett   år   senare,   den
januari     1998.     Vidare     skall     den     nuvarand
avgiftsbefrielsen        för        den        transocean
linjetrafiken      upphöra.      Enligt      det      ny
avgiftssystemet        skall,        till        skillna
från     vad     som     gäller     för     närvarande
avgift       utgå       även       för       inrike
sjötransporter.           Sjöfartsverkets           total
intäkter     från     avgifterna     skall     i     princi
vara      oförändrade,      varför      införandet      a
eller     höjning     av     avgifter     för     viss
transporter       i      princip      motsvaras       a
sänkningar     för     andra     transporter.     I     ni
motioner       ifrågasätts       regeringens        försla
från         delvis        skilda        utgångspunkter
Vidare       gäller       enligt       uppgift       at
liknande        sjöfartsavgifter       inte       debitera
för         transporter        till         kontinental
hamnar,       utan       att      verksamheten       dä
finansieras    på    annat    sätt    -    t.ex.     vi
skatter.
Enligt            näringsutskottets           uppfattning
saknar      de      föreslagna      förändringarna      int
betydelse        för       konkurrenssituationen        fö
delar     av     svenskt     näringsliv.     Det     ä
uppenbart        att        avgiftsbeläggningen        fö
den     inrikes     sjöfarten     är     till     nackde
för         de         svenska         raffinaderierna
konkurrenssituation        i        förhållande        til
direkt-importerande            oljebolag.            Denn
avgiftsbeläggning      kan      också      komma      at
försämra             förutsättningarna             fö
näringslivet       i       regioner       som       fö
närvarande          är          beroende          a
sjötransporter,      t.ex.      på      Gotland.      Vidar
kommer     införandet     av     avgifter     för     de
transoceana      linjetrafiken      att      leda      til
kostnadsökningar              för              svens
exportindustri.     Det     kan     även     finnas     e
risk     för     att     svenska     hamnar     prioritera
bort       som       hamn       för      direktanlöpand
containertrafik,        vilket         skulle         f
betydande        konsekvenser        för         berörd
regioner       men       också       för       svensk
näringsliv.
Med      hänsyn      till      framförda      synpunkter
från      EU-kommissionen      på      det      nuvarand
systemet         för        sjöfartsavgifter         ha
näringsutskottet        dock        förståelse        fö
regeringens     förslag     om     en     förändring     a
avgiftssystemet.       Utskottet        menar        därfö
att    riksdagen    nu   bör   fatta    beslut    om    at
ett     nytt     system     för     sjöfartsavgifter
med     farledsavgifter     -     skall     införas     oc
att      en      miljödifferentiering      av      avgifte
skall        genomföras.        Ikraftträdandet        bö
samordnas    och    ske    den    1    januari     1998
Med          utgångspunkt          från          va
näringsutskottet      anfört      bör      regeringen
enligt     utskottets     mening     -     se      öve
konsekvenserna         av         det         framlagd
förslaget     och     under     år     1997     återkomm
till       riksdagen       med       ett       revidera
förslag.     Med     ett     uttalande     av     riksdage
i      enlighet     härmed     blir     de     aktuell
motionsyrkandena        helt        eller         delvi
tillgodosedda.
Stockholm den 19 november 1996
På näringsutskottets vägnar
Birgitta Johansson
I       beslutet       har      deltagit:       Birgitt
Johansson     (s),     Bo     Finnkvist     (s),     Kari
Falkmer      (m),      Reynoldh      Furustrand      (s)
Sylvia     Lindgren     (s),     Kjell     Ericsson     (c)
Barbro     Andersson     (s),     Chris     Heister     (m)
Marie     Granlund     (s),     Lennart     Beijer     (v)
Dag    Ericson    (s),    Ola    Karlsson    (m),    Ev
Goës     (mp),     Göran     Hägglund     (kd),     Nils
Göran     Holmqvist     (s),     Sten     Tolgfors     (m
och Torsten Gavelin (fp).

Innehållsförteckning
Sammanfattning             1
Betänkandets disposition        3
Proposition 1996/97:1         4
Utgiftsområde 22 Kommunikationer   4
Motionerna               8
Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1996          8
Motion väckt med anledning av
proposition 1996/97:5
Forskning och samhälle       17
UTSKOTTET               17
Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer            17
1 Vägverket             18
1.1 Anslaget Vägverket:
Administrationskostnader     18
1.1.1 Regeringens förslag    18
1.1.2 Motionsförslag       18
1.2 Anslaget Drift och underhåll
av statliga vägar         19
1.2.1 Regeringens förslag    19
1.2.2 Motionsförslag       19
1.3 Anslaget Byggande av vägar  20
1.3.1 Regeringens förslag    20
1.3.2 Motionsförslag       20
1.4 Anslaget Byggande av
länstrafikanläggningar      21
1.4.1 Regeringens förslag    21
1.4.2 Motionsförslag       21
1.5 Anslaget Bidrag till drift
och byggande av enskilda vägar  21
1.5.1 Regeringens förslag    21
1.5.2 Motionsförslag       22
1.6 Anslaget Vägverket: Kostnader
för registerverksamhet      22
Regeringens förslag       22
2 Banverket             22
2.1 Anslaget Banverket:
Sektorsuppgifter         22
2.1.1 Regeringens förslag    22
2.1.2 Motionsförslag       22
2.2 Anslaget Drift och
vidmakthållande av statliga
järnvägar             23
2.2.1 Regeringens förslag    23
2.2.2 Motionsförslag       23
2.3 Anslaget Nyinvesteringar i
stomjärnvägar samt ersättning för
vissa kapitalkostnader      23
2.3.1 Regeringens förslag    24
2.3.2 Motionsförslag       24
2.4 Anslag för järnvägstrafik och
kollektiv länstrafik       24
Motionsförslag          24
3 Sjöfart              24
3.1 Anslaget Ersättning för
fritidsbåtsändamål        24
3.1.1 Regeringens förslag    25
3.1.2 Motionsförslag       25
3.2 Anslaget Transportstöd för
Gotland              25
3.3 Anslaget Ersättning till viss
kanaltrafik m.m.         25
3.4 Anslaget Bidrag till
sjöfarten             25
3.4.1 Regeringens förslag    25
3.4.2 Motionsförslag       25
3.5 Övervakning av M/S Estonia  26
4 Luftfart             26
4.1 Anslaget Driftbidrag till
kommunala flygplatser i
skogslänen            26
4.1.1 Regeringens förslag    26
4.1.2 Motionsförslag       26
5 Post- och telekommunikation    26
5.1 Anslaget Post- och
telestyrelsen           26
5.1.1 Regeringens förslag    26
5.1.2 Motionsförslag       27
5.2 Anslaget Upphandling av
särskilda samhällsåtaganden    27
5.2.1 Regeringens förslag    27
5.2.2 Motionsförslag       28
5.3 Anslaget Ersättning till
Posten AB för rikstäckande
betalningsservice         28
5.3.1 Regeringens förslag    28
5.3.2 Motionsförslag       28
5.4 Anslaget Kostnader förenade
med statens ägande i SOS Alarm
Sverige AB            29
5.5 Anslaget Informationsteknik:
Telekommunikation m.m.      29
6 Statens järnvägar,
kollektivtrafik och samhällsköpta
tjänster m.m.            29
6.1 Anslaget Ersättning till
Statens järnvägar i samband med
utdelning från AB Swedcarrier   29
6.2 Prisstöd till Statens
järnvägar             29
6.3 Nedsättning av banavgifter  30
6.4 Anslaget Köp av interregional
persontrafik på järnväg      30
6.4.1 Regeringens förslag    30
6.4.2 Motionsförslag       31
6.5 Anslaget Ersättning till
trafikhuvudmännen för köp av viss
kollektivtrafik          31
Regeringens förslag       31
6.6 Anslaget Viss internationell
verksamhet            32
6.6.1 Regeringens förslag    32
6.6.2 Motionsförslag       32
6.7 Anslaget Kostnader för
avveckling av Styrelsen för
riksfärdtjänst          32
Regeringens förslag       32
7 Kommunikationsforskning och
meteorologi             32
7.1 Anslaget Statens väg- och
transportforskningsinstitut    32
Regeringens förslag       32
7.2 Anslaget
Kommunikationsforskningsberedning
en                33
7.2.1 Regeringens förslag    33
7.2.2 Motionsförslag       33
7.3 Anslaget Bidrag till
forskning om el- och hybridfordon 33
7.3.1 Regeringens förslag    33
7.3.2 Motionsförslag       33
7.4 Anslaget Statens institut för
kommunikationsanalys       34
Regeringens förslag       34
7.5 Anslaget Bidrag till Sveriges
meteorologiska och hydrologiska
institut             34
7.5.1 Regeringens förslag    34
7.5.2 Motionsförslag       34
7.6 Anslaget EUMETSAT, WMO och
ECMWF               34
Regeringens förslag       35
8 Utskottets ställningstagande
till anslagsfrågorna        35
8.1 Inledning          35
8.2 Utgångspunkter för utskottets
ställningstagande         35
8.3 Infrastruktur         36
8.4 Sjö- och luftfart       37
8.4.1 Sjöfart          37
8.4.2 Luftfart          38
8.5 Post- och telekommunikation  38
8.6 Statens järnvägar,
kollektivtrafik och samhällsköpta
tjänster m.m.           39
8.7 Kommunikationsforskning och
meteorologi            40
8.8 Anslag för budgetåren 1998
och 1999             40
8.9 Sammanfattning av utskottets
ställningstagande         41
Övriga frågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer            41
9 Vägverket             41
9.1 Planeringsramar        41
9.2 Överföring av medel från
vissa anslag till driftanslaget  42
9.3 Låneram för vissa
investeringar           42
9.4 Utbyggnaden av E 6 till
motorväg på delen Stenung-
sund-Ljungskile          44
9.5 LTA-anslagets inriktning och
mål                44
9.6 Stabila spelregler för
bidragen till enskilda vägar   45
10 Storstadsöverenskommelserna   45
10.1 Stockholm          46
10.1.1 Regeringens förslag    46
10.1.2 Motionsförslag      47
10.1.3 Utskottets
ställningstagande        49
10.2 Göteborg           51
10.2.1 Regeringens förslag    51
10.2.2 Motionsförslag      52
10.2.3 Utskottets
ställningstagande        52
11 Banverket            53
11.1 Planeringsram        53
11.1.1 Regeringens förslag    53
11.1.2 Motionsförslag      53
11.1.3 Utskottets
ställningstagande        54
11.2 Medelsomföring        54
11.3 Låneram i Riksgäldskontoret 54
11.4 Verksamhetsmål        55
11.4.1 Regeringens förslag    55
11.4.2 Utskottets
ställningstagande        55
12 Sjöfartsverket          56
12.1 Övriga frågor angående
Sjöfartsverket          56
12.1.1 Mål och inriktning för
Sjöfartsverket m.m.       56
12.1.2 Statsisbrytarnas
lokalisering           57
12.1.3 Ekonomiska mål och ramar
för Sjöfartsverket        58
12.1.4 Bolag för sjömätning   58
12.1.5 Bemanning av fyrar av
regionalpolitiska skäl      59
12.1.6 Handelsflottans kultur-
och fritidsråd          59
12.1.7 Fritidsbåtsregister    59
12.1.8 Kostnader för åtgärder i
samband med skred
i Göta älv/Trollhätte kanal   60
12.2 Vissa övriga sjöfartsfrågor 60
13 Sjöfartspolitik         61
13.1 Den svenska
handelssjöfartens internationella
konkurrenskraft          62
13.1.1 Sjöfartspolitiska
riksdagsbeslut åren 1980-1994  62
13.1.2 Regeringens överväganden
och förslag           63
13.1.3 Motionsförslag      66
13.1.4 Utskottets
ställningstagande        67
13.2 Nytt system för
sjöfartsavgifter         71
13.2.1 Inledning         71
13.2.2 Nu gällande system    71
13.2.3 Ärendets beredning    72
13.2.4 Regeringens överväganden
och förslag           72
Farledsavgifter        72
Miljödifferentierade
farledsavgifter        74
13.2.5 Motionsförslag      75
13.2.6 Näringsutskottets
yttrande             77
13.2.7 Trafikutskottets
ställningstagande        78
13.3 Säkerhets- och miljöfrågor  79
13.3.1 Motionsförslag      79
Allmänna sjösäkerhetsfrågor  79
Vissa säkerhets- och
miljöfrågor angående sjöburna
transporter av olja      79
Utsläpp i luften och i vattnet
m.m.              80
Trafikrestriktioner      80
Färjor och farleder i
Stockholmsregionen       81
Övrigt             81
13.3.2 Utskottets
ställningstagande        81
Allmänna sjösäkerhetsfrågor  81
Vissa säkerhets- och
miljöfrågor angående sjöburna
transporter av olja      83
Utsläpp i luften och i vattnet
m.m.              84
Trafikrestriktioner      86
Färjor och farleder i
Stockholmsregionen       86
Övrigt             87
14 Luftfartsverket         87
14.1 Upphandling av olönsam
trafik              88
14.1.1 Motionsförslag      88
14.1.2 Utskottets
ställningstagande        89
14.2 Resultatutjämning mellan
statliga och kommunala
flygplatser            89
14.2.1 Regeringens förslag    89
14.2.2 Utskottets
ställningstagande        90
14.3 Luftfartsverkets mål och
verksamhetsinriktning m.m.    92
14.3.1 Regeringens förslag    92
14.3.2 Motionsförslag      93
14.3.3 Utskottets
ställningstagande        93
14.4 Luftfartsverkets ekonomiska
mål och resurser m.m.       95
14.4.1 Regeringens förslag    95
14.4.2 Motionsförslag      95
14.4.3 Utskottets
ställningstagande        95
14.5 Anpassning av svenska
flygplatser till Schengenavtalets
krav               96
14.5.1 Regeringens förslag    96
14.5.2 Motionsförslag      96
14.5.3 Utskottets
ställningstagande        97
14.6 Statens haverikommission   97
14.6.1 Regeringens förslag    97
14.6.2 Utskottets
ställningstagande        97
15 Statens järnvägar,
kollektivtrafik och samhällsköpta
tjänster m.m.            97
15.1 SJ:s mål och verksamhet   98
15.1.1 Regeringens förslag    98
15.1.2 Motionsförslag      99
15.1.3 Utskottets
ställningstagande        100
15.2 Persontrafik        102
15.2.1 Motionsförslag      102
15.2.2 Utskottets
ställningstagande        103
15.3 Godstrafik         104
15.3.1 Motionsförslag      104
15.3.2 Utskottets
ställningstagande        105
15.4 Kostnadsramar för
trafikupphandling        106
15.4.1 Regeringens förslag   106
15.4.2 Motionsförslag      107
15.4.3 Utskottets
ställningstagande        108
15.5 Medelsomföring       108
16 Kommunikationsforskning och
meteorologi            109
16.1 Självständigare ställning
för Statens väg- och
transportforskningsinstitut   109
16.1.1 Motionsförslag      109
16.1.2 Utskottets
ställningstagande        109
16.2 Ram för
Kommunikationsforskningsberedning
ens
åtaganden            111
16.2.1 Regeringens förslag   111
16.2.2 Utskottets
ställningstagande        111
16.3 Miljöanpassade transporter 111
16.3.1 Motionsförslag      111
16.3.2 Utskottets
ställningstagande        112
16.4 Järnvägsforskning      113
16.4.1 Motionsförslag      113
16.4.2 Utskottets
ställningstagande        113
16.5 SMHI:s verksamhetsidé    114
16.5.1 Regeringens förslag   114
16.5.2 Utskottets
ställningstagande        115
17 Den periodiska fordonskontrollen115
17.1 Fortsatt ensamrätt för AB
Svensk Bilprovning att utföra
kontrollbesiktningar       115
17.1.1 Bakgrund         115
17.1.2 Besiktning av fordon inom
EU               116
17.1.3 Regeringens överväganden
och förslag           117
17.1.4 Motionsförslag     118
17.1.5 Utskottets
ställningstagande        119
17.2 Utglesning av den periodiska
fordonskontrollen m.m.      119
Hemställan              123
Reservationer            132
1. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)      132
2. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)      134
3. Planeringsramar för Byggande av
vägar och av länstrafik-
anläggningar (mom. 2)       136
4. Låneram för vissa investeringar
(mom. 4)              137
5. Dennisöverenskommelsens
genomförande (mom. 8)       138
6. Vägtullar (mom. 10)       139
7. Vägtullar (mom. 10)       139
8. Göteborgsöverenskommelsens
genomförande (mom. 11)       140
9. Planeringsram för
Nyinvesteringar i stomjärnvägar
m.m.
(mom. 12)             140
10. Färjeförbindelse mellan Sverige
och Litauen (mom. 25)       141
11. Sjöfartspolitikens långsiktiga
inriktning och avveckling av
rederistödet på sikt (mom. 27 och
28)                142
12. Förändringar av arbetsrätten
m.m. (mom. 29)           143
13. Bekvämlighetsflaggade fartyg
(mom. 30)             143
14. Utbildningsinsatser för
arbetslösa sjömän (mom. 31)    144
15. Nytt system för
sjöfartsavgifter (mom. 33)     144
16. Kostnadsansvaret för isbrytning
(mom. 34)             145
17. Översyn av
lotsningsbestämmelserna (mom. 35) 146
18. Vissa miljö- och
säkerhetsfrågor angående sjöburna
transporter av olja (mom. 37)   146
19. Elförsörjning från land för
fartyg vid kaj (mom. 41)      147
20. Trafikrestriktioner (mom. 42) 147
21. Förlista krigsfartyg (mom. 45) 148
22. Upphandling av olönsam trafik
(mom. 46)             148
23. Luftfartsverkets övergripande
mål (mom. 48)           149
24. Luftfartsverkets investeringar
(mom. 49)             150
25. Flygplatsavgifterna vid Visby
flygplats (mom. 52)        150
26. Anpassning av svenska
flygplatser till Schengenavtalets
krav (mom. 55)           151
27. Regional tågtrafik (mom. 63)  152
28. Höghastighetståg (mom. 64)   152
29. Kombinerade transporter (mom.
65)                153
30. Kostnadsram för upphandling av
persontrafik (mom. 67)       153
31. Kostnadsram för upphandling av
persontrafik (mom. 67)       154
32. Självständigare ställning för
Statens väg- och
transportforskningsinstitut
(mom. 70)             154
33. Fortsatt ensamrätt för AB
Svensk Bilprovning att utföra
kontrollbesiktningar (mom. 75)   156
34. Utglesning av den periodiska
fordonskontrollen (mom. 76)    157
35. Premiering av skötsamma
fordonsägare (mom. 77)       157
Särskilda yttranden         158
1. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)      158
2. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)      159
3. LTA-anslagets inriktning och mål
(mom. 6)              161
4. Road pricing (mom. 10)     161
5. Göteborgsöverenskommelsens
genomförande (mom. 11)       161
6. Fritidsbåtsregister (mom. 23)  161
7. Ansvar för lastägare för
inträffade oljeutsläpp (mom. 39)  162
8. Upphandling av olönsam trafik
(mom. 46)             162
9. Luftfartsverkets ekonomiska mål
och resurser m.m.
(mom. 53)             162
10. Mål för SJ-koncernen (mom. 57) 163
11. Bilprovningsanläggning i Årjäng
(mom. 80)             163
Bilaga 1
Förslag till beslut om anslag inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer   164
Bilaga 2
Propositionens lagtext
Förslag till lag om ändring av
lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet 167
Bilaga 3
Näringsutskottets yttrande
1996/97:NU6y
Nytt system för sjöfartsavgifter  170
















Gotab, Stockholm 1996