Lagutskottets betänkande
1996/97:LU05

Vissa lagändringar till följd av lagen om företagsrekonstruktion


Innehåll

1996/97
LU5

Utskottet

I betänkandet lägger utskottet på eget
initiativ  fram förslag  till  vissa
lagändringar föranledda av den nya lagen
(1996:764)  om företagsrekonstruktion.
Bakgrunden till förslagen är följande.
Lagen om företagsrekonstruktion antogs
av  riksdagen  i juni  1996  (prop.
1995/96:5, bet. LU11, rskr. 279). Den
nya lagen, som trätt i kraft den 1
september 1996, innefattar ett helt nytt
insolvensrättsligt förfarande inom vars
ram  åtgärder  kan vidtas  för  att
rekonstruera sådana företag i kris som
bedöms ha utsikter till en fortsatt
lönsam  verksamhet. Bestämmelserna  i
ackordslagen (1970:847) om offentligt
ackord har överförts till lagen  om
företagsrekonstruktion, och ackordslagen
har upphört att gälla den 1 september
1996. I lagstiftningsärendet beslutade
riksdagen följdändringar i ett stort
antal lagar, i enlighet med regeringens
förslag, varigenom hänvisningar  till
ackordslagen ersattes med hänvisningar
till lagen om företagsrekonstruktion.
Utskottet  har nu uppmärksammat  att
motsvarande följdändringar bör göras i
ytterligare lagrum, nämligen i 8 kap. 3
§ och 13 kap. 1 § äktenskapsbalken, 1
kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången
i  arbetstvister,  5  kap.  14  §
konkurslagen (1987:672) och i 12 § lagen
(1996:359) om europeiska företagsråd.
Erforderliga lagförslag  återfinns  i
bilagan (lagförslagen 1 och 3-5).
I   samband   med   lagen   om
företagsrekonstruktion beslutades också
en  ändring i 9 § förmånsrättslagen
(1970:979). På grund av att ändringen
utgick  från  en inte helt  korrekt
gällande  lydelse av paragrafen  kom
fjärde  stycket att få en  felaktig
lydelse. Också den ändringen har trätt i
kraft  den  1 september  1996  (SFS
1996:769). Utskottet lägger nu därför
fram ett korrigerat förslag rörande 9 §
förmånsrättslagen. Förslaget återfinns
i bilagan (lagförslag 2).

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen antar av utskottet i
bilaga framlagda förslag till
dels   lag   om   ändring   i
äktenskapsbalken,
dels   lag   om   ändring   i
förmånsrättslagen (1970:979),
dels  lag  om  ändring  i  lagen
(1974:371)  om  rättegången   i
arbetstvister,
dels lag om ändring i konkurslagen
(1987:672),
dels  ock lag om ändring  i  lagen
(1996:359) om europeiska företagsråd.

Stockholm den 10 oktober 1996

På lagutskottets vägnar

Agne Hansson

I beslutet har deltagit: Agne Hansson
(c), Anita Persson (s), Bengt Kronblad
(s), Carin Lundberg (s), Rune Berglund
(s), Stig Rindborg (m), Karin Olsson
(s), Eva Arvidsson (s), Henrik S Järrel
(m), Bengt Harding Olson (fp), Inger
Segelström (s), Tanja Linderborg (v),
Anders Ygeman (s), Tomas Högström (m),
Yvonne  Ruwaida  (mp),  Marietta  de
Pourbaix-Lundin  (m)  och   Ingrid
Skeppstedt (c).

Av utskottet framlagda lagförslag
1. Förslag till lag om ändring  i
äktenskapsbalken
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 § och
13 kap. 1 § äktenskapsbalken skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
8 kap.
3 §1
Kan en make som har gett den andra
maken en gåva inte betala en skuld för
vilken givaren svarade när gåvan blev
gällande mot givarens borgenärer eller
kan det av annan anledning antas att
givaren är på obestånd, svarar den andra
maken för bristen intill värdet  av
gåvan. Detta gäller dock ej i fråga om
personliga presenter vilkas värde inte
står i missförhållande till givarens
ekonomiska villkor. Det gäller  inte
heller  om givaren, när gåvan  blev
gällande mot borgenärerna, hade kvar
utmätningsbar egendom som uppenbarligen
motsvarade de skulder för vilka givaren
då svarade.
Har gåvan utan mottagarens vållande
gått förlorad helt eller delvis, är
mottagaren i motsvarande mån fri från
ansvar.
En  makes ansvar  En  makes ansvar
enligt    denna enligt    denna
paragraf får inte paragraf får inte
göras gällande så göras gällande så
länge ett mål pågår länge ett mål pågår
om återvinning av om återvinning av
gåvan    enligt gåvan    enligt
konkurslagen     konkurslagen
(1987:672)  eller (1987:672)  eller
ackordslagen     lagen (1996:764) om
(1970:847).     företagsrekonstrukt
ion.
13 kap.
1 §2
En make får inte vid bodelning till
skada för sina borgenärer låta enskild
egendom ingå i bodelningen eller, på
annat sätt än som anges i denna balk,
avstå  egendom  som  skall  ingå  i
bodelningen.
En make får inte heller vid fördelning
på lotter till skada för sina borgenärer
avstå utmätningsbar egendom i utbyte mot
sådan egendom som inte får utmätas.
Detta gäller dock ej, om den egendom som
avstås eller förvärvas utgör makarnas
gemensamma  bostad eller  bohag  och
övertas med stöd av 11 kap. 8 §.
Om den ena maken till följd av en sådan
åtgärd som avses i första eller andra
stycket inte kan betala en skuld som har
uppkommit före bodelningen eller om det
av annan anledning kan antas att maken
är på obestånd, svarar den andra maken
för bristen intill värdet av vad den
förstnämnda   makens  utmätningsbara
egendom  har minskat genom åtgärden.
Detta gäller dock ej, om den förstnämnda
maken  efter bodelningen  hade  kvar
utmätningsbar egendom som uppenbarligen
motsvarade skulderna.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
En  makes ansvar  En  makes ansvar
enligt    denna enligt    denna
paragraf får inte paragraf får inte
göras gällande så göras gällande så
länge ett mål pågår länge ett mål pågår
om återvinning av om återvinning av
bodelningen enligt bodelningen enligt
konkurslagen     konkurslagen
(1987:672)  eller (1987:672)  eller
ackordslagen     lagen (1996:764) om
(1970:847).     företagsrekonstrukt
ion.
____________
Denna lag träder i kraft den 1 december
1996.
2. Förslag till lag om ändring i
förmånsrättslagen (1970:979)

Härigenom  föreskrivs  att  9  §
förmånsrättslagen (1970:979)1 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
9 §2
Särskilda förmånsrätter gäller inbördes
efter paragrafernas följd och efter den
i 4-7 §§ angivna numreringen.
Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock
företräde framför förmånsrätt enligt 4 §
2 på grund av annan retentionsrätt än
som  avses i 3 kap. 39 § sjölagen
(1994:1009).
Förmånsrätt på grund av utmätning har
företräde framför förmånsrätt på grund
av företagsinteckning, vilken har sökts
samma dag som beslutet om utmätning
meddelades eller senare, och framför
förmånsrätt  på  grund  av  annan
inteckning,  vilken har sökts  samma
inskrivningsdag som ett ärende angående
anteckning om utmätningen har tagits upp
eller senare.
Utmätning   ger  Utmätning   ger
företräde  framför företräde  framför
senare utmätning av senare utmätning av
samma egendom, om samma egendom, om
inte annat följer inte annat följer
av 4 kap. 30  § av 4 kap. 30  §
andra stycket eller andra stycket eller
7  kap.  13  § 7  kap.  13  §
utsökningsbalken.  utsökningsbalken.
Utmätning för flera Utmätning för flera
fordringar på  en fordringar på  en
gång ger lika rätt. gång ger lika rätt,
Om  det  inbördes om inte något annat
företrädet i övrigt följer av 7 kap. 14
mellan  fordringar eller   16   §
med samma slag av utsökningsbalken.
förmånsrätt  finns Om  det  inbördes
för  vissa  fall företrädet i övrigt
särskilda      mellan  fordringar
bestämmelser.    med samma slag av
förmånsrätt  finns
för  vissa  fall
särskilda
bestämmelser.
____________
Denna lag träder i kraft den 1 december
1996.
3. Förslag till lag om ändring i lagen
(1974:371) om rättegången i
arbetstvister

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 §
lagen  (1974:371) om  rättegången  i
arbetstvister skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
1 kap.
2 §1
Denna lag tillämpas ej på
1. mål som enligt lag får upptas endast
av  viss tingsrätt eller som  skall
handläggas  av  tingsrätt  i  annan
sammansättning  än  som  anges  i
rättegångsbalken,
2. mål som skall  2. mål som skall
handläggas    av handläggas    av
tingsrätt    med tingsrätt    med
tillämpning   av tillämpning   av
konkurslagen     konkurslagen
(1987:672)  eller (1987:672)  eller
ackordslagen     lagen (1996:764) om
(1970:847),     företagsrekonstrukt
ion,
3. mål om skadestånd i anledning av
brott, om talan föres i samband med åtal
för brottet,
4. mål om ersättning för yrkesskada,
när tvisten ej rör kollektivavtals rätta
innebörd.
Lagen skall inte tillämpas på mål som
rör arbetstagare som avses i 1 § lagen
(1994:260) om offentlig anställning, när
tvisten gäller
1.  fråga  som rör anställning  av
arbetstagare utan att enbart avse tvist
om kollektivavtal,
2.   tjänstgöringsskyldighet   för
ordinarie domare enligt lagen (1994:261)
om fullmaktsanställning.
Lagen skall inte heller tillämpas på
andra mål som rör arbetstagare  hos
arbetsgivare med offentlig ställning,
när tvisten gäller en fråga som är
reglerad i lag eller annan författning
och det i samma författning föreskrivs
att beslut i frågan får överklagas hos
regeringen, en förvaltningsdomstol eller
en förvaltningsmyndighet.
____________
Denna lag träder i kraft den 1 december
1996.
4. Förslag till lag om ändring i
konkurslagen (1987:672)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 14 §
konkurslagen  (1987:672)  skall  ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
5 kap.
14 §
Om en gäldenär som i en konkurs har
fått ackord återigen blir försatt i
konkurs innan ackordet har fullgjorts,
har en borgenär vars fordran har satts
ned genom ackordet rätt till utdelning
för fordringens hela ursprungliga belopp
med  avdrag för vad han redan  har
uppburit. Han får dock inte uppbära mer
än  vad  han har rätt till  enligt
ackordet.
Första   stycket  Första   stycket
tillämpas också när tillämpas också när
gäldenären har fått gäldenären har fått
ackord    enligt ackord enligt lagen
ackordslagen     (1996:764)    om
(1970:847).     företagsrekonstrukt
ion.
____________
Denna lag träder i kraft den 1 december
1996.
5. Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:359) om europeiska företagsråd

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen
(1996:359)  om europeiska företagsråd
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
12 §
En          En
konkursförvaltare,  konkursförvaltare,
god  man  eller rekonstruktör eller
likvidator   som likvidator   som
vidtar   åtgärder vidtar   åtgärder
enligt        enligt
bestämmelserna  i bestämmelserna  i
konkurslagen     konkurslagen
(1987:672),     (1987:672),  lagen
ackordslagen     (1996:764)    om
(1970:847),     företagsrekonstrukt
aktiebolagslagen   ion,
(1975:1385)  eller aktiebolagslagen
motsvarande     (1975:1385)  eller
lagstiftning skall motsvarande
vid  tillämpningen lagstiftning skall
av denna lag inte vid  tillämpningen
anses  utöva  ett av denna lag inte
bestämmande     anses  utöva  ett
inflytande över ett bestämmande
företag.       inflytande över ett
företag.
____________
Denna lag träder i kraft den 1 december
1996.


_______________________________
1 Senaste lydelse 1987:678.
2 Senaste lydelse 1987:678.
1 Lagen omtryckt 1975:1248.
2 Senaste lydelse 1996:769.
1 Senaste lydelse 1994:2081.