Justitieutskottets betänkande
1996/97:JUU01

Anslag till rättsväsendet Budgetåret 1997


Innehåll

1996/97
JuU1

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
regeringens förslag till anslag under
utgiftsområde 4 Rättsväsendet och ett
antal motioner som väckts under allmänna
motionstiden. I ärendet behandlas också
några lagförslag.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till anslag för utgiftsområdet.
Vidare tar utskottet med anledning av
regeringsförslaget och ett antal motions-
yrkanden     ställning     till
kronofogdemyndigheternas
regionindelning. Utskottet föreslår att
riksdagen i ett tillkännagivande till
regeringen förordar att tio regioner
inrättas.   Utskottet   tillstyrker
regeringens lagförslag.
Med anledning av några yrkanden som
väckts motionsvägen behandlar utskottet
också  en  fråga om Kustbevakningens
befogenheter   vid  brottsutredning.
Utskottet  föreslår  riksdagen  ett
tillkännagivande till regeringen  med
innebörden att det bör övervägas om
Kustbevakningen  skulle  kunna  ges
befogenheter att i vissa fall, t.ex. vid
oljeutsläpp  till havs,  inleda  och
bedriva förundersökning.
Utskottet    avstyrker    övriga
motionsyrkanden.
I ärendet föreligger 30 reservationer
och 12 särskilda yttranden (m, c, fp, v,
mp, kd).

Propositionen

I proposition 1996/97:1, utgiftsområde 4
Rättsväsendet har regeringen föreslagit
att riksdagen
dels antar regeringens förslag till
1.  lag  om  ändring i  polislagen
(1984:387)
2. lag om ändring i utsökningsbalken,
3.   lag   om   ändring   i
utsökningsregisterlagen (1986:617),
4.  lag  om ändring i konkurslagen
(1987:672),
5. lag om ändring i lagen (1994:1845)
om   tillämpningen  av  Europeiska
gemenskapernas   konkurrens-   och
statsstödsregler,
dels
6. för budgetåret 1997 anvisar anslagen
under  utgiftsområde 4  Rättsväsendet
enligt följande uppställning:
Anslag         Anslag
styp  Anslagsbel
opp kr
A 1.          ramans 10 488 194
Polisorganisationen  lag      000
A 2. Säkerhetspolisen ramans  509 022
lag      000
B 1. Åklagarväsendet  ramans  627 237
lag      000
C 1. Domstolsväsendet ramans 2 916 184
m.m.          lag      000
D 1. Kriminalvården  ramans 3 837 161
lag      000
E 1.          ramans 1 298 135
Kronofogdemyndighetern lag      000
a
F 1.          ramans 25 355 000
Brottsförebyggande   lag
rådet
F 2.          ramans  165 728
Rättsmedicinalverket  lag      000
F 3. Gentekniknämnden ramans 2 127 000
lag
F 4.          ramans 9 500 000
Brottsoffermyndigheten lag
F 5. Ersättning för
skador på grund av   ramans 71 500 000
brott         lag
F 6.          ramans  853 972
Rättshjälpskostnader  lag      000
F 7. Diverse kostnader ramans 10 222 000
för rättsväsendet   lag
F 8. Bidrag till vissa
internationella    ramans 3 000 000
sammanslutningar    lag
F 9. Bidrag till    ramans 7 200 000
brottsförebyggande   lag
arbete
Summa             20 824 537
000
Lagförslagen   har   fogats   till
betänkandet, se bilaga 1.

Motionerna

För en förteckning över motionerna i
nummerföljd, se bilaga 2.
Inledning
1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kriminalpolitikens inriktning
och straffsystemets utformning,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   ett   nationellt
brottsförebyggande program.
1996/97:Ju912 av Bengt Harding Olson
(fp) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om  effektiviserat
rättsväsende.
1996/97:Ju922 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   kriminalpolitikens
inriktning.
Utgiftsramen och anslagen
1996/97:Ju218 av Siw Persson m.fl. (fp)
vari yrkas
2. att riksdagen inom Utgiftsområde 4
till  A  1. Polisorganisationen  för
budgetåret 1997 anvisar 40 000 000 kr
utöver vad regeringen föreslagit eller
således 10 528 194 000 kr.
1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om polisväsendet,
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kriminalvården.
1996/97:Ju915 av Rolf Åbjörnsson m.fl.
(kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om regeringens förslag  till
besparingar  inom  utgiftsområde  4,
Rättsväsendet,
3. att riksdagen med följande ändringar
i förhållande till regeringens förslag
för budgetåret 1997 anvisar anslagen
under  utgiftsområde 4  Rättsväsendet
enligt följande uppställning:
Anslag      Regeringens Anslagsför
förslag  ändring
D      1.   3 837 161  +287 000
Kriminalvården
F      6.    853 972  +13 000
Rättshjälpskos
tnader
Summa   för   4 691 133  +300 000
utgiftsområdet
1996/97:Ju918 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
13. att riksdagen beslutar att för
budgetåret 1997 anvisa anslagen under
utgiftsområde 4 Rättsväsendet  enligt
Miljöpartiets förslag.
1996/97:Ju923 av Gudrun Schyman m.fl.
(v)  vari  yrkas att riksdagen  med
följande ändring i förhållande  till
regeringens förslag anvisar  anslagen
under utgiftsområde Rättsväsendet enligt
följande uppställning:
Anslag       Regeringen Anslagsför
s förslag  ändring
A       2.     509  -50 000
Säkerhetspolisen     022
E       1.    1 298   35 000
Kronofogdemyndigh     135
eterna
F       6.     853   13 000
Rättshjälpskostna     972
der
Summa       20 824 537   -2 000
utgiftsområdet
1996/97:Ju924 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen till anslag A 1.
Polisorganisationen för budgetåret 1997
anvisar  ett  i  förhållande  till
regeringens förslag med 125 000 000 kr
ökat anslag på 10 613 194 000 kr i
enlighet med vad som i motionen anförts,
4. att riksdagen till anslag B 1.
Åklagarväsendet  för budgetåret  1997
anvisar  ett  i  förhållande  till
regeringens förslag med 25 000 000 kr
ökat anslag på 652 237 000 kr i enlighet
med vad som i motionen anförts.
6. att riksdagen beslutar anslå 2 911
184 000 kr för anslag C 1. Domstols
väsendet  m.m.  (Domstolsverket)  för
budgetåret 1997 i enlighet med vad som i
motionen anförts,
7. att riksdagen till anslag D 1.
Kriminalvården  för  budgetåret  1997
anvisar  ett  i  förhållande  till
regeringens förslag med 75 000 000 kr
ökat anslag på 3 912 161 000 kr i
enlighet med vad som i motionen anförts.
Polisväsendet
1996/97:Ju203 av Bertil Persson (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kontroll av bidragsfusk.
1996/97:Ju206 av Rolf Gunnarsson (m)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder mot ungdomsvåldet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om resurser till polisen  i
Dalarna.
1996/97:Ju209 av Dan Ericsson och Rose-
Marie  Frebran (kd) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
förstärkta     resurser     vid
Rikspolisstyrelsen för bekämpande  av
barnpornografibrott.
1996/97:Ju211 av Kenth Skårvik (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att neddragningar inte får
inverka på polisens huvuduppgifter i
samhället.
1996/97:Ju215 av Mikael Odenberg och
Chris  Heister (m) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
omfördelningen  av  resurser  från
polismyndigheten i Stockholms län.
1996/97:Ju217 av Carl Erik Hedlund (m)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet  av   ökade
polisresurser i Stockholm.
1996/97:Ju221 av Anna Åkerhielm och Jan
Backman (m) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om bekämpandet av de
kriminella mc-gängen i Helsingborg.
1996/97:Ju223 av Peter Weibull Bernström
(m) vari yrkas
2. att riksdagen anslår mer resurser
till polis- och tullmyndigheterna  i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1996/97:Ju225 av Alice Åström m.fl. (v)
vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begär att Rikspolisstyrelsen genomför
integreringen av beredskapsstyrkan mot
terrorism på sådant sätt att insatser
kan göras i hela landet enligt vad i
motionen  anförts om bekämpandet  av
kriminella mc-gäng.
1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   närpolisverksamhetens
betydelse,
18. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  sådan lagändring  som
möjliggör  ökad  användning  av  den
nationella beredskapsstyrkan i enlighet
med vad som anförts i motionen,
30. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder mot internationell
brottslighet avseende narkotika-  och
ekonomisk brottslighet,
31. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder mot internationell
brottslighet avseende brott mot miljön,
växter och djur.
1996/97:Ju903 av Olof Johansson m.fl.
(c) vari yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om polisens medelstilldelning i
glesbygd,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om närpolisverksamheten,
1996/97:Ju918 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
4. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring i polislagen
att det klart framgår att ledamöter från
samtliga av de till kommun/landsting
valda   partierna   skall   finnas
representerade i polisstyrelserna,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  redovisning  av
Schengenförhandlingarna i form av en
skrivelse   till  riksdagen   före
slutförhandlingarna,
14. (del) att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om fördelningen på anslag inom
utgiftsområde 4 Rättsväsendet för åren
1998 och 1999 enligt tabell.
1996/97:Ju924 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
vari yrkas
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till lagändring som möjliggör
vkad  användning av  den  nationella
beredskapsstyrkan i enlighet med vad som
i motionen anförts.
1996/97:Ju926 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  fortbildning  till
miljöpoliser skall fortgå med centrala
medel.
1996/97:K215 av Bengt Harding Olson (fp)
vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kommunala polisstyrelser.
1996/97:L904 av Stig Grauers och Kent
Olsson (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att se över sjöpolisens
resurser  i  områden med  omfattande
fritidsbåtstrafik.
1996/97:U509 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om samarbete mot internationell
brottslighet.
1996/97:U515 av Alf Svensson m.fl. (kd)
vari yrkas
53. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Europol måste förstärkas
och utvecklas som ett viktigt komplement
till de nationella polisstyrkorna,
55. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att kampen mot bidragsfusket
i  EU  måste få hög prioritet  och
nödvändiga resurser,
61. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att medlemsländerna skall
behålla kontrollen över den nationella
bekämpningen av narkotika.
1996/97:So656 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  utbyggt  internationellt
samarbete.
1996/97:So657 av Rolf Åbjörnsson m.fl.
(kd) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att det internationella
polissamarbetet snabbt och kraftfullt
skall samordnas och effektiviseras.
Åklagarväsendet
1996/97:Ju202 av Bengt Harding Olson
(fp) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  lekmannainflytande  inom
åklagarväsendet.
1996/97:Ju301 av Kenth Skårvik (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om översyn av åklagarreformen.
1996/97:Ju303 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet av tillräckliga
resurser för ekobrottsbekämpning.
1996/97:Ju304 av Jan Bergqvist (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen   till   känna   att
Kustbevakningen bör ges befogenhet att
genomföra hela den utredning som kan
behövas som underlag för att åklagare
skall kunna väcka åtal för brott mot
lagen om åtgärder mot förorening från
fartyg.
1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åklagarväsendet.
1996/97:U801  av  Dan  Ericsson  och
Chatrine Pålsson (kd) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att resurser från regeringens
miljardprogram  för Östersjösamarbetet
och omställning till hållbar utveckling
skall  avsättas  för  att  stärka
kustbevakningen och åklagarmyndigheten i
syfte att beivra miljöbrott som begås på
Östersjön.
Domstolsväsendet
1996/97:Ju402 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om de mindre tingsrätternas
bevarande,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om principer för rättsväsendets
utformning,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   samhällsekonomiska
konsekvensanalyser  före  beslut  om
organisationsförändringar       i
statsförvaltningen.
1996/97:Ju403 av Kenth Skårvik (fp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om värdet av att  de  små
tingsrätterna behålls,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ändrade utredningsdirektiv
vad gäller de mindre tingsrätterna.
1996/97:Ju404 av Barbro Andersson och
Mats  Berglind (s) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
betydelsen av den regionala aspekten för
domstolsorganisationen.
1996/97:Ju405 av Sivert Carlsson och
Agne  Hansson  (c) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
bevarande av nuvarande tre tingsrätter i
Kalmar län.
1996/97:Ju409 av Britta Sundin m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om tingsrätternas lokalisering.
1996/97:Ju411 av Carina Hägg (s) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om möjligheterna att från annan
instans  tillföra  tingsrätten  nya
arbetsuppgifter,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Värnamo tingsrätt.
1996/97:Ju413 av Håkan Holmberg (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  vikten av att  behålla
tingsrätten i Tierp.
1996/97:Ju414 av Karin Starrin (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de mindre tingsrätterna i
Gävleborgs län.
1996/97:Ju416 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om att i  princip
behålla  nuvarande  organisation  för
tingsrätterna.
1996/97:Ju423 av Rigmor Ahlstedt (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Tierps tingsrätt bör
behållas.
1996/97:Ju424 av Tuve Skånberg (kd) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att höja ersättningen för
nämndemän att finansieras inom anslaget
C 1. Domstolsväsendet m.m.
1996/97:Ju811 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begär förslag till sådana lagändringar
som krävs för att komma till rätta med
de  stora  problem  som  inställda
domstolsförhandlingar medför i enlighet
med vad som anförts i motionen.
1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
20. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om domstolsväsendet.
1996/97:Ju924 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
vari yrkas
5. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till lagändring som möjliggör en
förstärkning av domstolsväsendet 1997
med 50 000 000 kr genom att antalet
inställda  förhandlingar  i  brottmål
minskas i enlighet med vad  som  i
motionen anförts.
1996/97:A428 av Alf Svensson m.fl. (kd)
vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de små tingsrätterna.
Kriminalvården
1996/97:Ju502 av Jeppe Johnsson och Maud
Ekendahl (m) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om rätten till
undervisning  för  utvisningsdömda  i
svenska fängelser.
1996/97:Ju503 av Maud  Ekendahl  och
Ingegerd Wärnersson (m, s) vari yrkas
att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att den redan planerade
utbyggnaden av häktet bör fullföljas.
1996/97:Ju504 av Agne Hansson (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  etablering  av  ett
Kriminalvårdens Hus på Gotland.
1996/97:Ju508 av Lilian  Virgin  och
Ingibjörg Sigurdsdóttir (s) vari yrkas
att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett "Kriminalvårdens Hus" på
Gotland.
1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
23. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om fängelsetidens utnyttjande,
permissioner och utbildning  för  de
intagna.
1996/97:Ju918 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till utredning av frivårdens
utökade ansvar i enlighet med vad som
anförts i motionen.
Kronofogdemyndigheterna
1996/97:Ju402 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  moratorium  vad  gäller
omorganisation            av
kronofogdemyndigheternas
regionindelning.
1996/97:Ju601 av Karl Hagström m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  regionindelning   av
kronofogdemyndigheterna.
1996/97:Ju602 av Bengt Harding Olson
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   en   självständig
obeståndsmyndighet.
1996/97:Ju603 av Sonia Karlsson m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att avvakta med
regionaliseringen           av
kronofogdemyndigheten för att få  en
samordning av samverkande myndigheter.
1996/97:Ju604 av Inger Lundberg m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om regionindelning av
kronofogdemyndigheterna.
1996/97:Ju605 av Owe Hellberg och Alice
Åström (v) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att skjuta
upp den föreslagna omorganisationen av
kronofogdemyndigheten i avvaktan på den
kommande regionaliseringsdiskussionen,
2. att riksdagen beslutar att, om den
förestående omorganisationen inte anses
möjlig att skjuta upp, välja den i
motionen beskrivna organisationen med
tio regioner i stället för nio,
3.  att riksdagen beslutar  om  en
regional  indelning i  enlighet  med
beskrivningen i motionen.
1996/97:Ju606 av Tomas Högström (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om omprövning av sätesort för
Kronofogdemyndigheten i  Västmanlands,
Södermanlands och Uppsala län.
1996/97:Ju607 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om region-indelning
av kronofogdemyndigheterna.
1996/97:Ju608 av Mariann Ytterberg och
Margareta Israelsson (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
Västerås    som    säte    för
Kronofogdemyndigheten   i   Uppsala,
Västmanlands och Södermanlands län.
1996/97:Ju609 av Patrik Norinder och
Rolf  Dahlberg (m) vari  yrkas  att
riksdagen  beslutar  om  en   ny
regionindelning           för
kronofogdemyndigheterna i Gävleborgs län
och Dalarnas län i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1996/97:Ju610 av Karin Starrin (c) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om moratorium i avvaktan på
utredning,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att bilda en tionde region.
1996/97:Ju611 av Göthe Knutson m.fl. (m,
fp) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag till ny regionindelning  för
kronofogdemyndigheterna i enlighet med
vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär
ett  nytt  förslag  från  regeringen
avseende regionindelningen av Värmlands
och Gävleborgs län i enlighet med vad
som anförts i motionen.
Brottsförebyggande rådet
1996/97:Ju922 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Brottsförebyggande  rådets
inriktning och verksamhet.
1996/97:Ju925 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c, m, fp, mp, kd) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
forsknings- och utvecklingsverksamheten
vid Brottsförebyggande rådet.
1996/97:Ub8 av Tuve Skånberg m.fl. (kd)
vari yrkas
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kriminologisk forskning.
Brottsoffermyndigheten
1996/97:Ju905 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  återställa  den
ursprungliga   ordningen   avseende
finansieringen av Brottsofferfonden.
1996/97:Ju917 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om medel till kvinno-  och
brottsofferjouren          från
Brottsofferfonden.
1996/97:Ju922 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en brottsofferjour i varje
polisdistrikt.
1996/97:K215 av Bengt Harding Olson (fp)
vari yrkas
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om brottsofferjourer.
Rättshjälp m.m.
1996/97:Ju918 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
14. (del) att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om fördelningen på anslag inom
utgiftsområde 4 Rättsväsendet för åren
1998 och 1999 enligt tabell.
Bidrag till brottsförebyggande arbete
1996/97:Ju202 av Bengt Harding Olson
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om medborgerligt rättsansvar.
1996/97:Ju903 av Olof Johansson m.fl.
(c) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om lokala trygghetsplaner.
1996/97:Ju918 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att personer med  daglig
kontakt och kunskap om ungdomar skall
ingå  i de lokala brottsförebyggande
råden.
1996/97:K215 av Bengt Harding Olson (fp)
vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om lokala brottsförebyggande
råd.

Utskottet

Inledning
Allmänt
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet omfattar
anslag  till  bl.a.  polisväsendet,
åklagarväsendet,    domstolsväsendet,
kriminalvården, kronofogdemyndigheterna,
Brottsförebyggande        rådet,
Rättsmedicinalverket, Gentekniknämnden,
Brottsoffermyndigheten        och
rättshjälpskostnader.  För  år  1996
beräknas kostnaderna för rättsväsendet
uppgå till 21 599 miljoner kronor. De
tyngsta anslagsposterna är polisen med
11 528 miljoner kronor, domstolsväsendet
med  2  915  miljoner  kronor  och
kriminalvården  med 3  917  miljoner
kronor.
För  år 1997 har riksdagen bestämt
utgiftsramen för rättsväsendet till
20 824 537 000 kr (prop. 1996/97:1,
FiU1, rskr. 53).
Inom  rättsväsendets verksamhet  kan
urskiljas två huvudsakliga områden. Det
ena  området  rör  kriminalpolitiken,
sammanfattningsvis frågor om brott och
straff och, inte minst, frågor som rör
brottsförebyggande verksamhet. Det andra
området  rör  rättskipningen   och
organisationen av rättsväsendet.
Den   centrala   uppgiften   för
rättsväsendets myndigheter är att värna
den  enskildes  rättssäkerhet  och
rättstrygghet. Detta ger verksamheten
inom rättsväsendet en särställning i den
statliga verksamheten, och den är en
förutsättning  för  ett  fritt  och
demokratiskt   samhälle.   Uppgiften
fullgörs bl.a. genom att myndigheterna
inom  rättsväsendet  förebygger  och
beivrar  brott  och  sörjer  för
verkställighet av utdömda straff. Inom
rättsväsendet löses också tvister, såväl
mellan enskilda som mellan enskilda och
det  allmänna.  Vidare  verkställs
rättsanspråk som inte kan regleras på
frivillig väg.
Verksamheten inom rättsväsendet är i
princip av den karaktären att den är och
också fortsättningsvis skall vara en
statlig  angelägenhet. Detta  ställer
särskilda krav på verksamheten. Sådana
krav är t.ex. att polisen har resurser
att förebygga och bekämpa brott, att
enskilda som vänder sig till domstolarna
kan få sin sak prövad på ett rättssäkert
sätt  och inom rimlig tid och  att
verkställigheten av straff präglas av
säkerhet och humanitet.
Kriminalpolitikens inriktning
Den kriminalpolitiska inriktningen bör
enligt utskottets mening grundas på en
helhetssyn och på en inriktning av den
allmänna politiken som leder till social
trygghet, en rättvis fördelning och ett
samhälle som vilar på solidaritet mellan
människor. Hänsynen till brottsoffren är
en del av den helhetssyn som utskottet
här gör sig till tolk för. Utskottet har
alltså  i fråga om den huvudsakliga
inriktningen av kriminalpolitiken ingen
annan uppfattning än den som framförs i
budgetpropositionen och i motion Ju922
(v);  motionen  får  alltså  anses
tillgodosedd och bör inte  föranleda
någon åtgärd från riksdagens sida utan
avslås.
Däremot kan utskottet inte godta den
betydligt mer inskränkta formulering av
de kriminalpolitiska målen som återfinns
i  motion Ju901 (m), som i princip
uppehåller sig vid frågor om brott,
straff och brottsoffer. Särskilt vill
utskottet  understryka   att   det
visserligen, som anförs i sistnämnda
motion, är viktigt att brott beivras och
att straffsystemet upplevs som rättvist
men att de brottsförebyggande insatserna
inte kan begränsas till dessa områden.
Betydelsen av samhällsutvecklingen  i
stort  -  och särskilt  en  minskad
arbetslöshet - får enligt utskottets
mening  inte underskattas.  Utskottet
avstyrker bifall till motion Ju901.
Vad  utskottet  nu  anfört  hindrar
naturligtvis   inte   att   också
brottsbekämpningen har stor betydelse,
och  utskottet  delar  regeringens
uppfattning    att    våldsbrott,
narkotikabrott samt ekonomisk och annan
grov,  organiserad brottslighet måste
prioriteras. Utskottet kan  i  detta
sammanhang heller inte undgå att nämna
brott  med  rasistiska  inslag.  Den
prioriterade  brottsligheten  består
alltså  av brott som, om  de  inte
bekämpas, skulle kunna komma att rubba
grunderna för samhällsordningen och leda
till att demokrati- och frihetsidealen
direkt eller indirekt sätts i fara.
Ett nationellt brottsförebyggande
program
Som ett led i det brottsförebyggande
arbetet  fattade regeringen i  våras
beslut    om   ett   nationellt
brottsförebyggande program (Ds 1996:59)
Allas vårt ansvar. Regeringen har också
tillsatt en kommitté (dir. 1996:48) för
genomförandet av programmet. Kommitténs
huvuduppgift är att inspirera, stödja
och  följa  det  brottsförebyggande
arbetet,  särskilt  på  lokal  nivå.
Kommittén har skickat ut programmet för
rådslag med bl.a. kommunerna för att
diskutera lämpliga organisationsformer
för arbetet och hur stödet för det
lokala arbetet bör utformas.
I  motion  Ju901  (m)  kritiseras
regeringen för handläggningen av frågan
om det brottsförebyggande programmet och
där framförs uppfattningen att riksdagen
bör  pröva frågan om ett nationellt
brottsförebyggande program. Regeringen
bör alltså få i uppdrag att lägga fram
en proposition i ämnet.
I  detta sammanhang bör nämnas att
regeringen våren 1996 anmälde att den
avsåg att lägga fram en skrivelse om ett
brottsförebyggande program i riksdagen.
Ärendet senarelades flera gånger. I juni
1996  informerade  justitieministern
kammaren om att regeringen antagit ett
nationellt brottsförebyggande  program
som skulle börja verkställas genast.
Senare    i   juni   underströk
justitieministern i ett svar på en fråga
där    regeringens    handläggning
kritiserades  att en skrivelse  från
regeringen  till  riksdagen  aldrig
innehåller förslag som kräver kammarens
ställningstagande. Även om regeringen
hade fört frågan till riksdagen i en
skrivelse hade programmet kunnat börja
verkställas genast.
Enligt utskottets mening kan det i och
för sig beklagas att tiden inte medgav
att  regeringen  presenterade  det
brottsförebyggande programmet i form av
en skrivelse till riksdagen under våren.
En  skrivelse  ger ju  upphov  till
motionsrätt,  och riksdagsbehandlingen
hade kunnat leda till en mer omfattande
diskussion. Detta skall dock vägas mot
en försening av programmet på flera
månader;  riksdagsbehandlingen  hade
kunnat ske tidigast under innevarande
höst. Härtill kommer, som nyss framgått,
att en skrivelse till riksdagen inte
hade innehållit några förslag och att
regeringen ändå, som justitieministern
konstaterade i sitt frågesvar,  hade
kunnat  påbörja  verkställigheten  av
programmet.
Utskottet kan mot den här  angivna
bakgrunden varken se någon anledning
till kritik mot regeringen för ärendets
handläggning eller finna skäl att nu
kräva ett förslag från regeringen. Alla
krafter  bör i stället inriktas  på
genomförandet av programmet. Utskottet
avstyrker bifall till motion Ju901.
Det framtida rättsväsendet
Ett väl fungerande rättsväsende är av
fundamental  betydelse   för   att
upprätthålla    den   demokratiska
rättsstaten. Rättsväsendet skall hålla
hög kvalitet och vara kostnadseffektivt.
En  förutsättning  för  att  kunna
upprätthålla   rättssäkerheten   och
rättstryggheten är att rättsväsendet kan
hantera sina uppgifter på ett korrekt
sätt och inom rimlig tid. Likaså är en
effektiv  indrivning av skatter  och
avgifter av stor betydelse för statens
finanser.
Under senare år har stora förändringar
skett i organisationen av flera  av
rättsväsendets   myndigheter   och
ytterligare omfattande utredningsarbete
pågår. Här kan nämnas närpolisreformen
som   tillsammans   med   andra
organisatoriska  förändringar   inom
polisen  medfört  en  genomgripande
omorganisation  av  polisverksamheten.
Inom   åklagarverksamheten  infördes
regioner som den administrativa basen
från  halvårsskiftet  1996,  och  en
liknande   förändring   beträffande
kronofogdemyndigheternas  organisation
föreslås  i  detta  ärende.  För
kriminalvårdens  del  övervägs  för
närvarande  en  ny  struktur  med
stormyndigheter som var och en omfattar
häkten,  anstalter och  frivård.  En
översyn    av    domstolsväsendets
organisation     pågår     inom
Domstolskommittén (dir. 1995:102) som
kommer att lägga fram sina förslag i
början av nästa år. För närvarande pågår
också  riksdagsbehandling  av   en
proposition  om en ny rättshjälpslag
(prop. 1996/97:9, JuU3) som förutsätter
grundläggande  förändringar  i  det
nuvarande rättshjälpssystemet.
Vid  sidan  av  det organisatoriska
förändringsarbetet har under senare år
också gjorts omfattande ändringar i de
processuella regelsystemen i syfte att
se  till att rättsväsendets resurser
används där de bäst behövs. Här kan
nämnas införandet av prövningstillstånd
till hovrätt och kammarrätt i vissa mål,
instansordningsreformen vid de allmänna
förvaltningsdomstolarna  och  en  ny
ärendelag.
Också samordningen av rättsväsendets
informationsförsörjning ägnas särskild
uppmärksamhet och här föreligger ett
förslag till en samlad strategi från
flertalet av rättsväsendets myndigheter
samt   Generaltullstyrelsen    och
Riksskatteverket.
I detta sammanhang vill utskottet också
uttala  att  alla förändringar  inom
rättsväsendet  måste  bygga  på  en
helhetssyn  och  konsekvenserna  av
förslagen måste vara väl belysta innan
beslut fattas.
I motion Ju912 (fp) föreslås att en
parlamentarisk kommitté skall tillsättas
med uppgift att fastlägga riktlinjerna
för  utformningen  av  det  framtida
rättsväsendet.
Utskottet konstaterar med hänvisning
till vad som nyss anförts, att arbetet
med  att  utforma  det  framtida
rättsväsendet  redan  pågår.  Någon
anledning att nu ge en utredning i
uppdrag  att  komma med övergripande
förslag  finns  inte.  Motion  Ju912
avstyrks.
Utgiftsramen och anslagen
Inledning
I  detta avsnitt behandlar utskottet
regeringens  budgetförslag  och  de
motioner som väckts med anledning av
budgetpropositionen  och  som  avser
fördelningen   på   anslag   inom
rättsväsendet. Yrkandena  framgår  av
tabell, se bilaga 3.
Besparingar inom rättsväsendet
Under senare år har rättsväsendet i
likhet med all annan statlig verksamhet
varit  föremål  för  ett  omfattande
besparingsarbete som har grundats på
beslut av riksdagen. Också i  årets
budgetproposition och i de med anledning
av propositionen väckta motionerna står
besparingsfrågan i fokus.
Regeringen  föreslår att kostnaderna
inom rättsväsendet skall minska med
630 miljoner kronor t.o.m. budgetåret
1998. Härav avser 300 miljoner kronor
budgetåret 1997 medan återstoden hänförs
till budgetåret 1998.
Riksdagen har just fattat beslut om en
utgiftsram  för  rättsväsendet  på
20  824 537 000 kr i enlighet med
regeringens   förslag.  Utgiftsramen
förutsätter   att   de   angivna
kostnadsminskningarna genomförs.
I motion Ju915 (kd) begärs att inga
besparingar   skall   göras   inom
rättsväsendet.
Utskottet vill först erinra om vad
utskottet anfört ovan om de särskilda
krav som måste ställas på verksamheten
inom  rättsväsendet.  Detta  innebär
emellertid inte att rättsväsendet helt
kan  undantas från besparingar,  och
utskottet  har också tillstyrkt  den
utgiftsram  för  rättsväsendet  som
riksdagen  just  fattat  beslut  om.
Utskottet avstyrker alltså bifall till
motion Ju915.
Utskottet vill tillägga att ett syfte
med det omfattande förändringsarbete som
nyss redovisats är att skapa utrymme för
kostnadsminskningar med bibehållen hög
kvalitet i verksamheten. I själva verket
är det, som utskottet anförde i sitt
yttrande  till  finansutskottet  om
utgiftsramen (1996/97:JuU1y), svårt att
se att det skulle vara möjligt att inom
ramen  för  en  i  allt  väsentligt
oförändrad   struktur    genomföra
besparingar av den storleksordning som
är aktuell för de närmsta åren. Härför
krävs   att   redan   beslutade
organisationsförändringar   får   en
kostnadsbesparande effekt, att  andra
sådana förändringar som nu diskuteras
genomförs och att resultatet blir det
önskade.   Slutligen   krävs   att
lagändringar som regeringen  förelagt
eller  avser att förelägga riksdagen
också antas.
Anslagsyrkanden över utgiftsramen
Den nya budgetprocessen innebär bl.a.
att riksdagen fastställer en utgiftsram
för varje utgiftsområde. Utgiftsramen
anger det belopp till vilket summan av
de   till  utgiftsområdet  hörande
utgifterna högst får uppgå (5 kap. 12 §
riksdagsordningen).  Riksdagen   har
bestämt utgiftsramen för rättsväsendet
till 20 824 537 000 kr för år 1997.
I motionerna Ju901 (m), Ju924 (m),
Ju218 (fp) och Ju915 (kd) framställs
yrkanden  om ändringar, huvudsakligen
ökningar,  jämfört  med  regeringens
förslag till enskilda anslag. Här bör
nämnas att utskottet i sitt yttrande
till   finansutskottet   avstyrkte
motionsyrkanden om motsvarande ökningar
av utgiftsramen för rättsväsendet för år
1997 (se 1996/97:JuU1y).
I motion Ju901 begärs en förstärkning
av  polisens  och  kriminalvårdens
resurser, och i motion Ju924 redovisas
mer utförligt hur de extra resurserna
för rättsväsendet skulle användas. Där
föreslås  sålunda, som motionen  får
förstås, en ökning med 129 miljoner
kronor till polisorganisationen, med 26
miljoner kronor till åklagarväsendet och
med   77  miljoner  kronor  till
kriminalvården medan 5 miljoner kronor
föreslås bortföras från Domstolsväsendet
m.m.
I motion Ju218 föreslås en ökning med
40    miljoner   kronor    till
polisorganisationen.
I motion Ju915 föreslås en ökning med
287 miljoner kronor till Kriminalvården
och  med  13  miljoner kronor  till
Rättshjälpskostnader.
Som nyss framgått har riksdagen just
beslutat   om   utgiftsramen   för
rättsväsendet för år 1997; ett beslut
som  utskottet i sitt yttrande till
finansutskottet tillstyrkte. Ett bifall
till här aktuella motionsyrkanden skulle
innebära  att  utgiftsramen  skulle
överskridas med 227, 40 respektive 300
miljoner kronor. Motionerna avstyrks i
här aktuella delar.
Fördelningen på anslag
I motionerna Ju918 (mp) och Ju923 (v)
föreslås vissa omdisponeringar inom den
av regeringen föreslagna, och numera av
riksdagen beslutade, utgiftsramen för
rättsväsendet.
I motion Ju918 föreslås sålunda att
anslaget till Säkerhetspolisen  skall
minskas med 10 miljoner kronor medan
anslaget till Rättshjälpskostnader skall
ökas i motsvarande mån.
I motion Ju923 föreslås att anslaget
till Säkerhetspolisen skall minskas med
50 miljoner kronor medan anslaget till
Kronofogdemyndigheterna bör ökas med 35
miljoner kronor, i första hand  för
bekämpning   av   den   ekonomiska
brottsligheten.   Anslaget    till
Rättshjälpskostnader borde ökas med 13
miljoner kronor.
Utskottet prövade i sitt yttrande till
finansutskottet över utgiftsramen ett
liknande yrkande från Vänsterpartiet.
Utskottet anförde i yttrandet att ett
bifall till den i det ärendet aktuella
motionen skulle innebära en betydande
nedskärning   av   Säkerhetspolisens
verksamhet som utskottet inte var berett
att tillstyrka. Utskottet anmärkte också
att  bekämpningen av den  ekonomiska
brottsligheten är ett prioriterat område
i  regeringens budgetförslag och att
regeringen således redan tagit hänsyn
till behoven på detta område. Utskottet
avstyrkte  såväl  nedskärningen  av
anslaget  till  Säkerhetspolisen  som
ökningen   av   anslaget   till
Kronofogdemyndigheterna.
Utskottet har alltjämt denna inställning
och avstyrker bifall till motion Ju923 i
dessa delar.
Utskottet vill inte heller tillstyrka
den mindre nedskärning av anslaget till
Säkerhetspolisen som begärs i motion
Ju918.
När  det  gäller  anslaget  till
Rättshjälpskostnader föreslår regeringen
en minskning med 13 miljoner kronor.
Avsikten  med yrkandena i motionerna
Ju918 och Ju923 i dessa delar är alltså
att neutralisera regeringsförslaget.
Regeringen     beskriver     i
budgetpropositionen inte närmare vari
besparingen består.
Utskottet  har från regeringskansliet
inhämtat  att  det angivna  beloppet
motsvarar  skillnaden  mellan  den
beräkning av självkostnaderna vid de
allmänna    advokatbyråerna    som
Domstolsverket  har  presenterat  för
regeringen och den i förhållande till
Domstolsverkets   beräkning   lägre
timkostnadsnorm som regeringen därefter
bestämt. Rättshjälpsanslaget är enligt
vad som upplysts beräknat så att de
kostnader som kan uppstå till följd av
beviljad  rättshjälp budgetåret  1997
skall  täckas. I vilken utsträckning
rättshjälp beviljas är inte beroende av
anslagets storlek. Det gör  således,
enligt vad utskottet inhämtat, varken
till eller från om anslaget tillförs
ytterligare 13 miljoner kronor.
Utskottet konstaterar att regeringens
förslag  i  denna del knappast  bör
betecknas som en besparing och att det
inte  heller  är  fråga  om  en
kostnadssänkning.   Anledning   att
tillstyrka bifall till motionerna Ju918
och Ju923 i dessa delar saknas, och
utskottet avstyrker bifall till dem.
Regeringen har lagt fram ett förslag
till  fördelning av utgiftsramen  på
anslagen inom Rättsväsendet, se bilaga
3.
Sammanfattningsvis innebär vad utskottet
anfört i det föregående att utskottet
inte är berett att tillstyrka något av
de förslag till omdisponeringar inom
utgiftsramen som lagts fram.
Utskottet tillstyrker alltså regeringens
förslag till fördelning på anslag inom
utgiftsområde 4 Rättsväsendet.
Prioriteringar inom anslagen, m.m.
Inledning
I det följande kommer utskottet att ta
ställning till en rad frågor som rör
prioriteringar och resursfrågor  inom
respektive anslag. Här kommer också att
behandlas frågor som rör verksamhetens
inriktning, mål och organisation samt
vissa  lagstiftningsfrågor och  andra
frågor  som  utskottet  ansett  bör
behandlas i budgetsammanhang.
Polisväsendet
Inledning
Polisens verksamhet syftar enligt 1 §
polislagen  (1984:387)  till   att
upprätthålla allmän ordning och säkerhet
och i övrigt tillförsäkra allmänheten
skydd och annan hjälp. Det övergripande
målet för polisverksamheten skall vara
att  minska brottsligheten  och  öka
människors trygghet.
Den lokala polisorganisationen består
för närvarande av 43 polismyndigheter.
I länet är länsstyrelsen det högsta
polisorganet. Länsstyrelsen  bestämmer
bl.a.   verksamhetens   huvudsakliga
inriktning, indelningen i polisdistrikt,
polismyndigheternas    grundläggande
organisation och fördelningen av medel
inom länets polisorganisation. De flesta
polisfrågor hos länsstyrelsen handläggs
av länspolismästaren, som är regional
polischef och tillika polischef inom den
lokala organisationen.
Rikspolisstyrelsen   är   central
förvaltningsmyndighet för polisväsendet.
Till    Rikspolisstyrelsen    hör
Säkerhetspolisen           och
Rikskriminalpolisen.         Vid
Rikspolisstyrelsen   finns   också
Polishögskolan. Till polisväsendet hör
också   Statens   kriminaltekniska
laboratorium, som är en myndighet under
Rikspolisstyrelsen.
Vid halvårsskiftet 1996 fanns det 24
700 anställda inom polisen. Av dessa var
17  300 poliser. Jämfört med  samma
tidpunkt  föregående år har  antalet
anställda  minskat  med  drygt  550
personer.
Inom  polisväsendet  genomförs  för
närvarande  omfattande organisatoriska
förändringar. Som exempel kan nämnas att
antalet polismyndigheter från december
1993 till i dag har minskat från 113
till 43. Utvecklingen går mot att det i
framtiden  kommer  att  finnas  en
polismyndighet i varje län. Vidare pågår
en genomgripande förändring av polisens
arbetssätt, vilket främst kommer till
uttryck genom att en organisation med
närpoliser nu införs över hela landet.
Närpolisen skall arbeta i nära kontakt
med enskilda, företag och organisationer
m.fl.   Arbetet   skall    vara
problemorienterat. Detta innebär bl.a.
att    brottsförebyggande    och
brottshindrande   åtgärder   skall
prioriteras  på ett annat  sätt  än
tidigare i polisverksamheten. Utskottet
återkommer nedan närmare till detta.
Mot bakgrund av bl.a. det pågående
förändringsarbetet         fick
Riksrevisionsverket, RRV, den 18 januari
1996 i uppdrag av regeringen att granska
polisväsendet.    Resultatet    av
granskningen har den 31 oktober i år
redovisats i två rapporter (RRV 1996:64)
som nu bereds i regeringskansliet.
Anslaget till Polisorganisationen
Från anslaget till Polisorganisationen
betalas kostnaderna för verksamheten vid
polismyndigheterna,  Rikspolisstyrelsen
(med undantag av Säkerhets-
polisen),      Rikskriminalpolisen,
Polishögskolan    och    Statens
kriminaltekniska laboratorium.
Regeringen föreslår för budgetåret 1997
ett anslag till Polisorganisationen på
10 488 194 000 kr.
Det beräknade anslaget överensstämmer i
huvudsak med det anvisade anslaget för
innevarande budgetår. Medel motsvarande
160 miljoner kronor har dock överförts
till utgiftsområde 8 Invandring  och
flyktingar för den utlänningsverksamhet
som polisen i dag utför. Vidare har, i
enlighet med vad som förutskickades i
1995  års  budgetproposition,  från
anslaget avräknats 69,9 miljoner kronor
med  anledning  av  den  utökade
avgiftsfinansieringen  av   polisens
stämningsmannadelgivning.
Polisen  har  under en treårsperiod
(1993/94-1995/96)  genomfört  ålagda
besparingar på sammanlagt 790 miljoner
kronor och därutöver under budgetåren
1992/93-1994/95 redovisat ett sammanlagt
anslagssparande på drygt 860 miljoner
kronor. Innevarande budgetår visar dock
utfallet för de första tolv månaderna
att  polisens förbrukning  av  medel
överstiger anslagstilldelningen. Enligt
vad som anförs i budgetpropositionen är
en   anledning  till  detta  att
polisväsendet liksom andra myndigheter
fått merkostnader till följd av bl.a.
löneökningar,     höjning     av
arbetsgivaravgiften och införandet av
fastighetsskatt  på  kontorslokaler.
Rikspolisstyrelsen har  beräknat  att
anslagssparandet  kommer  att  vara
förbrukat vid budgetårets slut.
Riksrevisionsverket har inte haft några
invändningar  i  revisionsberättelsen
avseende polisväsendet för budgetåret
1994/95.
I motion Ju218 (fp) yrkas att anslaget
till polisorganisation skall ökas med 40
miljoner kronor som skall användas för
bekämpning av mc-relaterad brottslighet.
I motion Ju924 (m) begärs en ökning av
anslaget med 129 miljoner kronor som
skall användas för grundutbildning av
polisen och kostnader som föranleds av
Schengensamarbetet. I motion Ju901 (m)
framhålls att polisen för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter behöver
dessa extra medel i förhållande till
regeringens förslag.
Utskottet  behandlar anslagsyrkandena
ovan  i  avsnittet Utgiftsramen  och
anslagen.
Anslaget till Säkerhetspolisen
Regeringen föreslår ett anslag  till
Säkerhetspolisen på 509 022 000 kr.
I motion Ju918 yrkas att anslaget till
Säkerhetspolisen skall minskas med 10
miljoner kronor, och i motion Ju923
begärs  en anslagsminskning  med  50
miljoner kronor.
Anslagsyrkanden  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
I propositionen anger regeringen att
kostnaderna för Säkerhetspolisen  för
budgetåren 1998 och 1999 beräknas till
526 634 000 respektive 545 315 000 kr.
Dessa  belopp  skall  alltså  enligt
regeringen ligga till grund för det
fortsatta budgetarbetet.
I  motion  Ju918 (mp)  begärs  att
utgångspunkten för beräkningarna  för
budgetåren 1998 och 1999 bör vara ett
belopp som för vardera året är 100
miljoner kronor lägre än vad regeringen
angett.
Bakgrunden är att Miljöpartiet i ett
annat ärende yrkat avslag på förslaget
till ny rättshjälpslag (prop. 1996/97:9,
JuU3)  och att partiet därför  vill
omdisponera medel från polisen  till
rättshjälpen (se också  nedan  under
rubriken Rättshjälpskostnader).
Utskottet, som tillstyrkt  förslaget
till ny rättshjälpslag, anser att de av
regeringen angivna utgångspunkterna för
budgetåren 1998 och 1999 bör gälla.
Motion Ju918 i denna del avstyrks.
Riktlinjer för resursanvändningen inom
polisen
Polisen  gick i och med  budgetåret
1992/93 över till ett nytt budgetsystem
som innebär att medel för polisväsendet
anvisas  över  ramanslag.  Det  nya
budgetsystemet  bygger   på   s.k.
målstyrning  av verksamheten,  vilket
förutsätter  att statsmakterna  anger
riktlinjer för hur polisarbetet skall
bedrivas.
Regeringen anger i budgetpropositionen
följande huvudlinjer för arbetet inom
polisen under det kommande budgetåret.
Det  övergripande  kriminalpolitiska
målet skall enligt regeringen vara att
minska brottsligheten och öka människors
trygghet. För att ha större möjlighet
att uppnå detta mål måste arbetet med
att utarbeta ändamålsenliga arbetsformer
och strukturer fortsätta. Polisen måste
utveckla effektiva arbetsmetoder för att
förebygga brott och ordningsstörningar
och    för    att    förstärka
utredningsverksamheten.       Det
problemorienterade arbetssättet  skall
ligga   till   grund   för   all
polisverksamhet.    Att    arbeta
problemorienterat innebär  bl.a.  att
systematiskt    definiera    vilka
förhållanden som orsakar och underlättar
brott  och andra störningar av  den
allmänna  ordningen.  Utifrån  dessa
kunskaper vidtas sedan de åtgärder som
är bäst ägnade att minska riskerna för
brottslighet och ordningsstörningar. En
bärande tanke i detta arbete skall vara
att polisen skall finnas på tider och
platser där risken annars är stor att
brott begås.
Arbetet  måste  enligt  regeringen
inriktas på att se till att kompetensen
inom polisen inte bara vidmakthålls utan
också ökar. Det gäller för inriktningen
av den nya polisutbildningen, men också
exempelvis för att mer effektivt kunna
bekämpa   den   allra   grövsta
brottsligheten. Vidare måste ny teknik
tas i anspråk.
En annan förutsättning för att polisen
skall kunna förstärka sina insatser är
enligt regeringen att polisens samverkan
med andra utvecklas. Det gäller särskilt
dem  som  berörs av eller som  kan
förebygga brottslighet. Det gäller också
samverkan med åklagarväsendet där mycket
kan göras för att de samlade resurserna
skall  utnyttjas  så  effektivt  som
möjligt. Vidare måste polisen utveckla
de möjligheter som det internationella
samarbetet ger att bekämpa främst den
organiserade brottsligheten.
Regeringen anser, som framgått ovan,
att polisen skall prioritera kampen mot
våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk
brottslighet.  Särskild  uppmärksamhet
skall ägnas brott med rasistiska inslag.
De av regeringen angivna riktlinjerna
för polisverksamheten ligger i linje med
de riktlinjer som utskottet ställde sig
bakom vid budgetbehandlingen våren 1995
(1994/95:JuU14 s. 6 f).
Utskottet  konstaterar  först  att
regeringen den 31 oktober i år avlämnade
en skrivelse (1996/97:49) till riksdagen
med en lägesrapport om den ekonomiska
brottsligheten. I skrivelsen, som har
remitterats  till utskottet,  redogör
regeringen för sin strategi mot den
ekonomiska brottsligheten. I strategin
slår  regeringen  fast  som  ett
övergripande mål att påtagligt minska
den  ekonomiska brottsligheten  genom
åtgärder  som  innebär  en  kraftig
förstärkning  av  samhällets  samlade
insatser mot sådan kriminalitet. Ett av
regeringens förslag är  att  en  ny
myndighetsstruktur          för
ekobrottsbekämpning  successivt  skall
införas  med  början  år  1997  då
Ekobrottsmyndigheten inrättas. Utskottet
får  anledning  att  återkomma  till
ekobrottsbekämpningen  när  utskottet
under   innevarande  höst  inleder
behandlingen av regeringens skrivelse.
Utskottet noterar i detta sammanhang
att RRV med anledning av det ovannämnda
regeringsuppdraget   i   rapporten
Lägesbeskrivning  -  del  av  ett
regeringsuppdrag (RRV 1996:64 s. 7 f)
anför att andelen producerade timmar
fördelade på olika verksamheter inom
polisen under de senaste 20 åren har
varit anmärkningsvärt stabil. Alltsedan
förstatligandet har polisväsendet varit
föremål  för  en  omfattande  extern
påverkan  i  form  av  utredningar,
kommissioner, direktiv, reformer etc.
Försöken till styrning har gått ut på
att försöka förändra polisverksamhetens
inriktning. Detta arbete har enligt RRV
inte  satt  några  större  spår  i
statistiken  över  redovisade  timmar
fördelade  på verksamhetsgrenar.  RRV
konstaterar  vidare  att  1990-talets
prioriteringar ännu inte har  avsatt
några märkbara spår i den redovisade
statistiken   när   det   gäller
resursanvändningen   uttryckt    i
verksamhetstermer. En redovisning från
RPS  av personaltimmar på 29  olika
aktiviteter visar enligt RRV inga större
skillnader mellan andra halvåret 1992
och andra halvåret 1995 vad gäller t.ex.
narkotikabrott, ekonomiska brott  och
våldsbrott. I RRV:s andra rapport, (RRV
1996:64)  Hinder för ett effektivare
resursutnyttjande  -  del  av  ett
regeringsuppdrag, gör RRV en närmare
analys av vilka möjligheter som finns
att   utnyttja  polisens  resurser
effektivare  och att  förbättra  den
polisiära verksamheten.
Utskottet  ser med  allvar  på  de
synpunkter som RRV framfört när det
gäller polisväsendets förmåga att få
till stånd prioriteringar i verksamheten
i   enlighet   med  statsmakternas
intentioner. Utskottet förutsätter att
regeringen vid beredningen av  RRV:s
rapporter överväger vilka åtgärder som
bör vidtas för att resursanvändningen
inom polisen bättre skall svara mot de
mål som riksdag och regering ställer upp
för verksamheten. Utskottet har i övrigt
inget att erinra mot vad regeringen
anför   om   inriktningen    av
polisverksamheten under budgetåret 1997.
Utskottet vill särskilt framhålla att en
förutsättning för att polisen  skall
kunna   uppfylla   de   angivna
kriminalpolitiska målen och tillägna sig
ett problemorienterat arbetssätt är att
uppbyggnaden av närpolisorganisationen
och utvecklandet av arbetsformerna inom
denna ges fortsatt hög
prioritet   inom  polisverksamheten.
Utskottet återkommer i det  följande
närmare till denna fråga.
Prioritering av olika slag av
brottslighet
I motion Ju203 (m) förordas att fler
poliser  skall  ägna  sig  åt  att
kontrollera om bidragsfusk förekommer. I
motion Ju206 (m) framhålls betydelsen av
att det finns tillräckliga polisresurser
för att bekämpa ungdomsvåldet. I motion
Ju209 (kd) begärs att Rikspolisstyrelsen
skall avsätta mer resurser för  att
bekämpa barnpornografibrott. I motion
Ju926 (mp) anförs att utbildning av
poliser  om miljöbrott bör ske  med
centrala medel.
Utskottet vill inledningsvis framhålla
att det är en uppgift för polisen att
utifrån statsmakternas uttalanden om de
prioriteringar  som   bör   göras,
tillämpliga   straffskalor,   lokala
förhållanden m.m., fatta  beslut  om
insatser mot olika slag av brottslighet.
Som framgått ovan anser utskottet i
likhet med regeringen att polisen skall
prioritera  kampen  mot  våldsbrott,
narkotikabrott    och    ekonomisk
brottslighet  samt  att   särskild
uppmärksamhet skall ägnas brott  med
rasistiska inslag.
Utskottet är inte berett att instämma i
vad som anförs i motion Ju203 om att det
är en angelägen polisiär uppgift att
tillhandahålla utredningsresurser  för
att kontrollera om fusk förekommer inom
socialförsäkringssystemet.   Polisens
resurser bör enligt utskottets mening
koncentreras till de områden där polisen
är bäst lämpad eller ensam har att
upprätthålla lag och ordning. Kontrollen
av   hur   socialförsäkringssystemet
utnyttjas måste enligt utskottets mening
i första hand vara en uppgift för de
myndigheter som ansvarar  för  detta
system. En annan sak är att polis och
åklagare, när ett misstänkt fusk har
uppdagats, har ett ansvar  för  den
egentliga brottsutredningen.  Motionen
avstyrks.
Utskottet delar däremot uppfattningen i
motion  Ju206 om betydelsen av  att
polisen avsätter tillräckliga resurser
för att bekämpa ungdomsvåld. Här bör
framhållas att den uppbyggnad som nu
sker av närpolisverksamheten innebär att
polisen kommer att få bättre möjligheter
att på ett tidigt stadium upptäcka och
få kontakt med ungdomar som befinner sig
i  riskzonen för att fastna i  ett
kriminellt  beteende. Någon  särskild
åtgärd  från  riksdagens  sida  med
anledning av motionen erfordras inte,
och den avstyrks.
När det gäller yrkandet i motion Ju209
om  Rikspolisstyrelsens resurser  för
bekämpande av barnpornografibrott kan
följande anföras.
I    ett    yttrande    till
konstitutionsutskottet  våren   1994
(1993/94:JuU7y)         uttalade
justitieutskottet att det fanns behov av
en förbättrad underrättelseinhämtning på
central  nivå  när  det   gäller
barnpornografibrott.  Justitieutskottet
efterlyste bl.a. bättre kunskap om de
datanätverk i vilka barnpornografiskt
material   sprids   och    ökad
spaningsverksamhet mot dessa och andra
spridningskällor för barnpornografiskt
material.  Också  de  internationella
aspekterna   av   den   aktuella
brottsligheten behövde enligt utskottet
beaktas i större utsträckning.  Även
metodutvecklingen på området framstod
enligt  utskottet  som  angelägen.
Utskottet anförde vidare att det under
senare tid har visat sig att utredningar
om barnpornografisk brottslighet kan bli
både  omfattande och på många  sätt
krävande för berörd personal. Utskottet
ansåg  mot den bakgrunden  att  det
behövdes en utbyggd central beredskap
också   för   att  kunna   bistå
polismyndigheterna  med  kunskap  och
resurser  av olika slag vid  större
förundersökningar        rörande
barnpornografibrott. Det borde enligt
utskottet överlämnas åt regeringen att
ta ställning till hur de föreslagna
förbättringarna  i polisorganisationen
skulle komma till stånd.
Konstitutionsutskottet instämde i vad
justitieutskottet uttalat, och detta gav
riksdagen som sin mening regeringen till
känna (1993/94:KU28 s. 50, rskr. 450).
Med   anledning   av   riksdagens
ställningstagande    har    inom
Rikskriminalpolisen inrättats  enheten
Barnpornografi/Sexualbrott mot barn vid
vilken  för  närvarande arbetar  två
kriminalinspektörer    och    en
kriminalkommissarie med kunskap om och
erfarenhet av utredning av denna typ av
brottslighet. Den sistnämnde fungerar
för  närvarande  även  som  nordisk
sambandsman med stationering i Bangkok
några månader under turistsäsongen varje
år.
Enhetens främsta uppgift är att bedriva
kriminalunderrättelseverksamhet, vilket
bl.a. innebär att man försöker uppdaga
spridning  av  barnpornografi  och
identifiera  de  gärningsmän   som
förekommer på främst videofilmer. Det
forsatta  utredningsarbetet  bedrivs
normalt vid det berörda polisdistriktet,
som vid behov kan få stöd av olika slag
av enheten.
I sammanhanget kan också nämnas att
Barnpornografiutredningen     (dir.
1994:117), som avser att avlämna sitt
betänkande  före  årsskiftet,  enligt
uppgift kommer att beröra frågan om
polisorganisationen för bekämpande av
barnpornografibrott. Frågan är  också
aktuell inom EU, där särskilt insatser
inom Europol diskuteras.
Utskottet kan således konstatera att
det vid Rikspolisstyrelsen har avsatts
särskilda resurser för bekämpning av
barnpornografibrott och att frågan för
närvarande också är uppmärksammad inom
utredningsväsendet. Något initiativ från
riksdagens sida med anledning av motion
Ju209 erfordras mot denna bakgrund inte.
Motionen avstyrks.
När det slutligen gäller begäran i
motion Ju926 om miljöbrottsutbildning
kan utskottet upplysa om att det vid
Polishögskolan sedan våren 1995  har
anordnats särskilda, åtta veckor långa
utbildningar    i   miljörelaterad
brottslighet som bekostats med centrala
medel.  Under  år  1997  planerar
Polishögskolan att hålla två  sådana
utbildningar med ett tjugotal deltagare
i varje omgång. Även dessa utbildningar
skall  enligt planerna  bekostas  av
Rikspolisstyrelsen. Motion Ju926 får med
det anförda anses vara tillgodosedd och
den avstyrks.
Resursfördelningen inom polisen
I  motion Ju211 (fp) framhålls  att
besparingarna  inom  polisverksamheten
inte får försämra polisens förmåga att
fullgöra sina uppgifter. I motion Ju206
(m) begärs ökade resurser till polisen i
Dalarna, och i motionerna Ju215 (m) och
Ju217 (m) efterfrågas ökade resurser
till Stockholmspolisen. I motion Ju221
(m) framhålls att polisen i Helsingborg
behöver resurstillskott för bekämpning
av mc-relaterad brottslighet. I motion
Ju223 (m) hemställs om ökade resurser
till polisen m.m. i Landskrona. I motion
Ju903 (c) slutligen påtalas behovet av
ökade resurser till polisen i glesbygd.
Huvuddelen av medlen för den lokala
polisorganisationen   fördelas   av
Rikspolisstyrelsen över 23 länsramar, en
för varje län.
Till  grund för fördelningen mellan
länen skall enligt regleringsbrevet för
polisväsendet  avseende  innevarande
budgetår    ligga   den    s.k.
fördelningsmodellen,         som
Rikspolisstyrelsen  presenterade  för
regeringen  i en skrivelse  den  16
december  1992 (RPS Rapport 1993:1).
Fördelningsmodellen innebär i korthet
att  länsramarna i huvudsak beräknas
efter innevånarantalet i länen men att
hänsyn  också tas till storstädernas
särskilda   behov  samt  särskilda
arbetsuppgifter  i   länen   såsom
tunnelbanebevakning, fjällräddning och
sjöpolisverksamhet.
Inom   respektive  län   beslutar
länsstyrelsen  om  fördelningen  av
anvisade medel.
Utskottet  avstyrkte  motionsyrkanden
liknande de nu aktuella i samband med
budgetbehandlingen   våren    1995
(1994/95:JuU14 s. 21). Utskottet utgick
då  från att Rikspolisstyrelsen  vid
fördelningen av medel mellan olika län
gör en avvägning av länens behov av
polisiära insatser i enlighet med de
anvisningar som regeringen lämnar i sina
planeringsdirektiv. Det fanns  enligt
utskottet inte skäl för riksdagen att
göra något uttalande i frågan.
Utskottet vidhåller denna uppfattning
och avstyrker motionerna Ju206, Ju211,
Ju215, Ju217, Ju221, Ju223 och Ju903.
Närpolisverksamheten
Närpolisverksamhet bygger på att polisen
arbetar  problemorienterat  i  mindre
lokala enheter för att öka tryggheten i
närsamhället.  Närpolisen  har  stor
betydelse för att förebygga och bekämpa
bl.a. inbrott, misshandel, skadegörelse
och gatulangning av narkotika. Inom sitt
område svarar närpolisen för i princip
all  slags polisverksamhet, dvs. att
förebygga,  ingripa mot  och  utreda
begångna brott samt att komma till rätta
med ordningsstörningar. Till grund för
närpolisens arbete skall  ligga  det
problemorienterade  arbetssättet,  som
bl.a.  går  ut  på att systematiskt
definiera vilka förhållanden som orsakar
och  underlättar  brott  och  andra
störningar av den allmänna ordningen.
Utifrån dessa kunskaper vidtas sedan de
åtgärder som är bäst ägnade att minska
riskerna    för    brott    och
ordningsstörningar. Grundtanken är att
detta skall genomföras av närpolisen i
samarbete  med enskilda, myndigheter,
föreningar och näringsidkare.
Statsmakterna har under en följd av år
uttalat att närpolisverksamheten skall
utgöra  basen i polisens verksamhet.
Senast våren 1995 förutsatte utskottet
att satsningen på närpolisverksamhet ges
hög prioritet lokalt och regionalt i
polisorganisationen    och    att
Rikspolisstyrelsen  utnyttjar   sina
möjligheter att påverka och övervaka
utvecklingen på området (1994/95:JuU14
s. 9).
Regeringen anför i budgetpropositionen
att utbyggnaden av närpolisverksamheten
efter  en  svag  utveckling  under
budgetåret 1994/95 har ökat väsentligt
under innevarande budgetår. I flertalet
län har omfattande utbildningsinsatser
gjorts för att närpolisen skall kunna
arbeta  på  ett  förebyggande  och
problemorienterat sätt. Dessutom  har
Rikspolisstyrelsen   utvecklat   ett
omfattande kursutbud inom ramen för den
ekonomiska satsningen på utveckling av
närpolisen.
Av  Rikspolisstyrelsens senaste s.k.
halvårsredovisning  till  regeringen
avseende  polisverksamheten   första
halvåret 1996 framgår att det den 30
juni 1996 fanns 4 104 närpoliser, vilket
motsvarar 24 % av landets poliser.
Flertalet  län  har  som  mål  att
närpolisverksamheten skall utgöra 25-35
%  av  den totala polisverksamheten.
Kopparbergs län har satt målet till 51
%.
Utbyggnadstakten           av
närpolisverksamheten  varierar  enligt
redovisningen stort mellan länen. Som
exempel kan nämnas att Kopparbergs län
har   planerat  att  starta  sin
närpolisverksamhet  först  i   år.
Östergötlands  län  uppger  andelen
närpoliser till 6 % och Kalmar, Blekinge
och Uppsala län till 16 %. Göteborgs och
Bohus län har uppgett andelen närpoliser
till 21 %, Stockholms län till 28 %,
Malmöhus och Skaraborgs län till 33 %
och Jönköpings och Gävleborgs län, som
kommit längst i utbyggnaden, till 35 %.
Ungefär  80 % av länens  planerade
närpolisorganisation fanns på plats den
30 juni 1996 jämfört med ca 70 % den 31
december 1995. En majoritet av länen har
ambitionen  att  närpolisverksamheten
skall bli fullt utbyggd under de två
kommande åren. Kalmar och Gotlands län
räknar  inte  med  att  ha  sin
närpolisorganisation  fullt  utbyggd
förrän år 2000.
Det finns också stora skillnader mellan
länen när det gäller redovisningen av
antalet   arbetade   timmar   i
närpolisverksamhet   och   arbetets
fördelning på olika verksamheter.
Eftersom begreppet närpolisverksamhet
inte är helt enhetligt måste de nu
redovisade siffrorna tolkas med en viss
försiktighet.
Rikspolisstyrelsen    gör     i
halvårsrapporten   bedömningen   att
utvecklingen  av  närpolisverksamheten
fortsätter på ett positivt sätt men att
det krävs ett stort engagemang från
chefer  och personal om verksamheten
skall  leva  upp till statsmakternas
intentioner. Rikspolisstyrelsen genomför
för  närvarande  en  inspektion  av
närpolisverksamheten i samtliga län.
En fråga som särskilt uppmärksammats
under   övergången   till   när
polissverksamhet är  vilken  inverkan
denna haft på polisutredningarna.  I
Riksåklagarens   rapport   (1995:8)
Effekterna  för  åklagarväsendet  av
polisens omorganisation framgår bl.a.
att kvaliteten på polisens utredningar
avseende brott av enkel beskaffenhet har
sjunkit  i  betydande mån  och  att
utredningstiderna har blivit längre. I
rapporten  kritiseras också  polisens
ledning av förundersökningar.
Mot  bakgrund bl.a. härav  har  en
arbetsgrupp bestående av åklagare och
poliser  på uppdrag av Riksåklagaren
gjort  en  närmare  översyn   av
utredningsverksamheten vid närpolisen.
Uppdraget redovisades i en rapport i
september i år. Arbetsgruppen  anser
bl.a.   att   Riksåklagaren   och
Rikspolisstyrelsen bör verka för att
alla  närpoliser  har  grundläggande
kunskaper  i  brottsutredning,  att
förundersökningsledarna hos närpolisen
har adekvat utbildning för sin uppgift
och att närpoliserna erhåller ständig
vidareutbildning. Arbetsgruppen lämnar
också förslag till hur kontakten mellan
åklagarna och närpolisen skall kunna
underlättas och hur stödet i form av
teknik och mallar m.m. bör utformas.
Arbetsgruppens överväganden ligger nu
till grund för det fortsatta arbetet med
att     förbättra    närpolisens
utredningsverksamhet.
Regeringen anför i budgetpropositionen
att det inger oro att vissa län har en
något låg ambitionsnivå när det gäller
utbyggnaden  av  närpolisen.  Enligt
regeringen  måste  Rikspolisstyrelsen
därför fortsätta att följa utvecklingen
och sprida de erfarenheter som vinns i
närpolisfrågor   i   den   lokala
polisorganisationen.   Vidare   bör
Rikspolisstyrelsen  i  detta  arbete
särskilt   stödja   och   påskynda
utvecklingen i de län där utbyggnaden av
närpolisen går sakta.
I  motion  Ju901  (m)  erinras  om
närpolisens   betydelse   i   det
brottsförebyggande arbetet,  och  det
framhålls att verksamheten måste  få
tillräckliga resurser. I motion Ju903
(c)  anförs  att  utbyggnaden  av
närpolisverksamheten måste prioriteras.
Det ankommer på polisväsendet att inom
given budgetram se till att erforderliga
medel      avsätts       för
närpolisorganisationen. Utskottet vill
åter  framhålla  betydelsen  av  att
utbyggnaden av närpolisverksamheten ges
hög  prioritet på alla nivåer  inom
polisväsendet. Utskottet utgår från att
länen verkar för att de så snart som
möjligt  skall  uppnå  de  mål  för
närpolisutbyggnaden som har satts upp
och  att  tillbörlig  uppmärksamhet
samtidigt   ägnas  åt  utbildning,
metodutveckling och andra frågor som är
av betydelse för verksamhetens kvalitet.
Utskottet  vill  också  erinra  om
Rikspolisstyrelsens uppgift att övervaka
och  vara pådrivande i det pågående
reformarbetet.  När   det   gäller
närpolisens   betydelse   i   det
brottsförebyggande arbetet har utskottet
ingen annan uppfattning än motionärerna.
Det saknas skäl för riksdagen att vidta
någon åtgärd med anledning av motionerna
Ju901 och Ju903, och de avstyrks.
Nationella beredskapsstyrkan
Riksdagen beslutade vid behandlingen av
1990 års budgetproposition (1989/90:100,
bil. 15, JuU27, rskr. 211) att resurser
skulle avsättas för att inrätta  en
särskild  beredskapsstyrka  för  att
bekämpa terroraktioner. Av 2 kap. 9 §
polisförordningen (1984:730) framgår att
styrkan   skall   finnas    vid
Polismyndigheten  i  Stockholms  län.
Beredskapsstyrkan får tas i  anspråk
endast för bekämpning av terroraktioner
och  först efter regeringens  beslut
eller, om regeringens tillstånd inte
hinner inhämtas, beslut av chefen för
Justitiedepartementet.
Sedan  september  1994  är  styrkan
bemannad i huvudsaklig överensstämmelse
med  de riktlinjer som statsmakterna
lämnat. Styrkan skall enligt beslut av
polismyndigheten bestå av 2 kommissarier
i  dess  ledning,  4  instruktörer
(inspektörer),  2 utbildningsplanerare
(inspektörer), 8 gruppchefer (inspek-
törer), 40 polisassistenter samt  en
tekniker och en assistent.
Beredskapsstyrkan  inspekterades  av
Rikspolisstyrelsen  i  maj  1995.  I
anledning   av  inspektionen   har
Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheten
i Stockholms län i en skrivelse till
regeringen den 10 juni 1996 gemensamt
föreslagit att beredskapsstyrkan  som
sådan skall avskaffas och ersättas med
en skyldighet för Polismyndigheten i
Stockholms län att ha polismän  med
kompetens för terrorbekämpning. Detta
skulle möjliggöra för polismyndigheten i
Stockholm     att     integrera
beredskapsstyrkans  personal  i  den
särskilda insatsstyrkan (piketen) som
finns organiserad inom Polismyndigheten
i Stockholms län. I skrivelsen framhålls
att det genom en sådan integrering av
beredskapsstyrkan och piketen erhålls en
sammanhållen organisation och betydande
rationaliseringsvinster. Det framhålls
också att det kan vara lämpligt att
besluta  om  att  insatser   mot
terroraktioner fattas  på  en  högre
beslutsnivå än övriga polisinsatser. De
anger  som  alternativa beslutsnivåer
regeringen,     chefen     för
Justitiedepartementet       eller
Rikspolisstyrelsen.
Regeringen anför i budgetpropositionen
att  den  nuvarande  organisatoriska
lösningen   för   bekämpning   av
terroraktioner bör förändras. I likhet
med    Rikspolisstyrelsen    och
Polismyndigheten i Stockholms län finner
regeringen att det finns flera fördelar
med  att integrera beredskapsstyrkans
personal med den särskilda insatsstyrkan
(piketen)  vid  Polismyndigheten  i
Stockholms   län.   Bl.a.   kan
rationaliseringsvinster göras i form av
samordnad utbildning och rekrytering.
Den  kompetens  som  den  särskilda
beredskapsstyrkans personal  tillägnat
sig bör enligt regeringen tas till vara
så att detta gagnar hela polisväsendet.
Regeringen understryker att det är av
yttersta  vikt  att kompetensen  för
bekämpning    av    terroraktioner
vidmakthålls.
När  styrkan integreras med piketen
uppkommer frågan huruvida den nuvarande
särregleringen avseende beslutsordningen
alltjämt skall gälla för
polisinsatser mot terroraktioner. Med
den  föreslagna omorganisationen blir
enligt  regeringen  bekämpningen  av
terroraktioner en av flera uppgifter för
de   specialutbildade   poliserna.
Tolkningssvårigheter kan därför  inte
uteslutas  i  fråga  om   vilken
beslutsordning som skall tillämpas för
deras insatser. Regeringen anför att
frågan om en särskild beslutsordning
skall   tillämpas   på   styrkans
ianspråktagande  för  terroraktioner
bereds  inom  Justitiedepartementet.
Avsikten är att regeringen skall besluta
om den föreslagna förändringen under
våren 1997.
I motionerna Ju901 (m) och Ju924 (m)
anförs att beredskapsstyrkan bör vara
kvar som en särskild och specialtränad
enhet och att den i ökad utsträckning
bör  kunna tas i anspråk för  mera
krävande uppgifter.
I  motion  Ju225  (v)  anförs  att
integreringen  av  den  nationella
beredskapsstyrkan  med  piketen  vid
Stockholsmpolisen måste ske  på  ett
sådant sätt att den kompetens som finns
inom beredskapsstyrkan kan komma hela
landet till del.
Utskottet  genomförde i  våras  ett
studiebesök  vid  Polismyndigheten  i
Stockholms län för att informera sig om
den   nationella  beredskapsstyrkan.
Utskottet kunde konstatera att styrkan
är välutbildad, välutrustad och högt
motiverad  för  sina arbetsuppgifter.
Samtidigt måste utskottet konstatera att
beredskapsstyrkan sedan tillkomsten inte
vid något tillfälle har tagits i anspråk
för sin huvuduppgift. Personalen har i
stället  ägnat sin tid åt,  förutom
utbildning och träning, sidotjänstgöring
av olika slag, bl.a. vid Stockholms-
polisens piketstyrka.
Enligt utskottets mening skulle  en
sammanhållen organisation  för  vissa
krävande  polisiära  uppgifter  av
insatskaraktär öka möjligheterna till
ett effektivt utnyttjande av de resurser
som finns inom beredskapsstyrkan. Även
andra  rationaliseringsvinster  skulle
kunna  uppnås, bl.a. när det gäller
utbildning och rekrytering. Utskottet
anser därför i likhet med regeringen att
den  nationella beredskapsstyrkan bör
integreras   med   piketen   vid
Polismyndigheten  i  Stockholms  län.
Utskottet   vill  i   sammanhanget
understryka att denna organisatoriska
förändring inte får resultera i att den
mycket höga kompetens för att bekämpa
terroraktioner som i dag finns samlad
inom  beredskapsstyrkan  tunnas  ut.
Utskottet  tar för givet att  detta
särskilt  beaktas  i  det  fortsatta
arbetet. Utskottet avstyrker med det
anförda motionerna Ju901 och Ju924.
I likhet med regeringen anser utskottet
vidare  att den kompetens  som  den
nationella beredskapsstyrkans personal
tillägnat sig bör tas till vara så att
det gagnar hela landet. Vad som anförs
härom i motion Ju225 får därmed anses
vara  tillgodosett,  och  motionen
avstyrks.
Sjöpolisen
Sjöpolisen utgör en specialfunktion vid
vissa  polismyndigheter,  och  för
närvarande   finns   sjöpolisgrupper
stationerade på tolv platser i landet:
Luleå, Stockholm, Norrtälje, Vaxholm,
Djurö, Nynäshamn, Västerås, Nyköping,
Karlskrona,  Göteborg, Kungshamn  och
Karlstad. Sjöpolisen har samma allmänna
uppgifter som polismyndigheten i övrigt
och skall därutöver fungera som närpolis
i skärgården och utföra sjöövervakning i
syfte att höja säkerheten till sjöss.
Verksamheten präglas av bekämpning av
sjörelaterad   brottslighet    som
överträdelser av sjötrafiklagstiftning
och  båtstölder.  En  stor  del  av
verksamheten utförs på land i form av
fotpatrullering och brottsutredningar på
de bebodda skärgårdsöarna. Hållandet av
sjöpolisgrupper motiveras till stor del
av  skärgårdsbefolkningens  behov  av
ordningsmakt och av fritids-
båtstrafiken.
Sjöpolisverksamheten leds operativt av
respektive  polismyndighet  med  viss
samverkan dem emellan. Sjöpolisgrupperna
är organiserade i lag om 2-6 man i
varje. Då sjöpolisverksamheten på de
flesta orter huvudsakligen bedrivs under
sommarhalvåret arbetar polismännen med
annat under viss tid av året. Båtarna -
omkring 20 stycken - är av varierande
storlek och ålder.
Driftskostnaderna  för  de   tolv
sjöpolisgrupperna uppgår till drygt 30
miljoner kronor per år. Av dessa faller
ca 25 miljoner kronor på sjöpolisen i
Stockholms-   och  Göteborgsområdet.
Kostnaderna  för  nyanskaffning  av
polisbåtar ingår inte i dessa belopp.
Sjöverksamhetskommittén har  haft  i
uppdrag att överväga samordning  och
effektivisering  av statens  maritima
verksamhet. Kommittén lämnade i mars
1996  sitt betänkande (SOU  1996:41)
Statens maritima verksamhet.
Utredningen  har  bl.a.  sett  över
förhållandet mellan Kustbevakningen och
Sjöpolisen och kommit fram till att
dessa olika verksamheter bör finnas kvar
med   i   huvudsak   oförändrade
arbetsuppgifter. Utredningen framhåller
dock  behovet  av  koordinering  av
Kustbevakningens och Sjöpolisens arbete
eftersom det annars finns risk  för
resursslöseri  genom  dubblering  av
övervakningen till sjöss. Koordinering
kan enligt utredningen t.ex. bestå i att
myndigheterna  i  förväg  samplanerar
patrulleringen till sjöss, använder sig
av respektive myndighets besättning vid
brist på personal eller fartyg och/eller
samlokaliserar i hamnar och lokaler.
Utredningens konkreta förslag är att
uppdrag ges till Kustbevakningen och
Rikspolisstyrelsen   att   utveckla
samverkan mellan Kustbevakningen  och
Sjöpolisen.
Genom regeringsbeslut den 25 april 1996
har Kustbevakningen fått i uppdrag att
tillsammans  med  Polismyndigheten  i
Stockholms län och Generaltullstyrelsen
undersöka  möjligheterna  till  en
samlokalisering  av  Kustbevakningens
Regionledning Ost med tullen respektive
polisen.
I   regeringskansliet   fortsätter
beredningen  av  utredningens  olika
förslag.
I motion L904 (m) begärs en översyn av
Sjöpolisens resurser, särskilt i områden
med omfattande fritidsbåtstrafik.
Utskottet,  som  konstaterar  att
sjöpolisverksamheten nyligen har setts
över av en utredning, anser att det
saknas skäl att nu initiera en  ny
översyn. Motion L904 avstyrks.
Internationella polisfrågor m.m.
I flera motioner aktualiseras frågor som
rör det internationella samarbetet för
att bekämpa brottslighet. I motionerna
So656 (fp) och U509 (fp) betonas behovet
av åtgärder inom ramen för EU för att
bekämpa    den    internationella
brottsligheten. I motion  Ju901  (m)
erinras   om   kopplingen   mellan
narkotikabrottslighet  och  ekonomisk
brottslighet och det framhålls att det
behövs  nationell och  internationell
myndighetssamverkan för att komma till
rätta med dessa former av kriminalitet.
I  samma  motion  efterfrågas  också
effektivare  myndighetssamverkan  mot
internationell  miljöbrottslighet.  I
motion So657 (kd) framhålls betydelsen
av  internationellt  samarbete  mot
narkotika.  I  motion  U515  (kd)
förespråkas ett starkt Europol och en
prioritering av kampen mot bidragsfusk
inom EU. I samma motion anförs att
Sverige måste behålla sin restriktiva
narkotikapolitik. I motion Ju918 (mp)
slutligen anförs att regeringen måste
redovisa Schengenavtalet för riksdagen
innan det slutförhandlas för svenskt
vidkommande.
Sveriges medlemskap i EU har inneburit
nya möjligheter att utveckla samarbetet
med polis- och tullmyndigheter i andra
länder.   Regeringstjänstemän   och
företrädare  för tullen och  polisen
medverkar  t.ex. i ett stort  antal
arbetsgrupper inom ramen för samarbetet
inom EU:s s.k. tredje pelare. I dessa
arbetsgrupper behandlas bl.a. bekämpning
av narkotikabrottslighet och organiserad
brottslighet.
Under  EU:s regeringskonferens,  som
inleddes den 29 mars i år,  kommer
formerna för det fortsatta samarbetet i
de frågor som i dag ryms inom tredje
pelaren att diskuteras.
I avvaktan på att Europolkonventionen
skall ratificeras beslutade ministrarna
i EU i juni 1993 att bilda Europols
narkotikaenhet (ENE). ENE är ett organ
för polissamarbete mellan EU-länder i
fråga  om  viss  grov  organiserad
internationell  brottslighet,  främst
narkotikabrottslighet.     Enhetens
uppgifter kommer att övertas av Europol.
Europol skall ha som mål att förbättra
effektiviteten hos behöriga myndigheter
i medlemsstaterna och deras samarbete
vad gäller att förebygga och bekämpa
terrorism, olaglig narkotikahandel och
andra   former  av  internationell
brottslighet. Europol skall i första
hand  ha  som uppgift att  inhämta,
sammanställa och analysera information
samt  underlätta  informationsutbyte
mellan medlemsstaterna.
När    det   särskilt   gäller
narkotikabekämpningen kan anmärkas att
Sverige  sedan många år  har  varit
pådrivande i det arbete som äger rum
inom bl.a. EU, FN, Europarådet  och
Nordiska rådet.
På nordisk nivå finns sedan länge ett
samarbete mellan polis och tull i fråga
om brottsbekämpningen, bl.a. genom att
länderna stationerar gemensamma nordiska
polis- eller tullsambandsmän i olika
delar av världen.
Inom Östersjöområdet sker samarbetet
genom det arbete som bedrivs inom ramen
för den s.k. Östersjökonferensen. Detta
arbete syftar bl.a. till att utveckla
ett samarbete mellan polis, tull och
andra organ från länderna runt Östersjön
samt  genom  den  nyligen  inrättade
aktionsgruppen   mot   organiserad
brottslighet i Östersjöområdet.
Sedan  den 1 maj 1996 är  Sverige
tillsammans med övriga nordiska länder
också observatör i Schengensamarbetet.
Observatörskapet är första steget mot
fullt   deltagande  i  samarbetet.
Schengensamarbetets  mål  är   att
förverkliga den fria rörligheten för
personer     inom     området.
Schengensamarbetet   innebär   också
polissamarbete för vilket det gemensamma
dataregistret  Schengen  Information
System (SIS) kommer att fylla en viktig
funktion.
I  sammanhanget  kan  avslutningsvis
erinras om att Sverige sedan länge är
engagerat  i  polissamarbetet  inom
Interpol.
Som  framgått  av  den  nu  gjorda
redovisningen pågår inom  ramen  för
tredje pelaren inom EU ett betydande
arbete  i  syfte  att  bekämpa  den
internationella     brottsligheten.
Motionerna So656 och U509 behöver inte
föranleda någon riksdagens åtgärd och de
avstyrks.
Utskottet instämmer i vad som anförs i
motion   Ju901  om  behovet   av
myndighetssamverkan mot internationell
narkotikabrottslighet,     ekonomisk
brottslighet  och  miljöbrottslighet.
Utskottet  utgår  från  att  detta
uppmärksammas av regeringen och berörda
myndigheter   i   det   växande
internationella arbetet. Det saknas skäl
för  riksdagen att uttala  sig  med
anledning av motionen och den avstyrks.
Utskottet ser med tillfredsställelse
att   Europolkonventionen  nu  har
undertecknats  av  samtliga   EU:s
medlemsstater och utskottet anser att
Europol kan få en viktig roll  vid
bekämpningen  av  grov  organiserad
brottslighet   på   inte   minst
narkotikaområdet. Utskottet ser  även
positivt på det arbete som bedrivs för
att komma till rätta med bidragsfusk
inom EU. I denna del har utskottet
inhämtat att regeringen under våren 1997
planerar att avlämna en lagrådsremiss om
ratifikation  av  en  konvention  om
bedrägerier mot EU:s budget. När det
gäller narkotikapolitiken är riksdagens
partier och regeringen eniga såväl om
behovet av internationellt samarbete som
att den restriktiva svenska linjen skall
hävdas   även   i  internationella
sammanhang. Inte heller motionerna So657
och U515 bör mot bakgrund av det anförda
föranleda någon åtgärd från riksdagens
sida. Motionerna avstyrks.
När det slutligen gäller motion Ju918
kan utskottet erinra om att regeringen
vid  två  tillfällen  har  lämnat
information   i   kammaren   om
Schengensamarbetet. Den 14 juni 1995
informerade sålunda dåvarande statsrådet
Mats Hellström om regeringens avsikt att
ansöka om observatörskap för Sverige i
Schengensamarbetet med sikte på fullt
medlemskap och den 29 mars i år lämnade
justitieministern information om läget i
medlemskapsförhandlingarna.  Härutöver
har Schengenfrågorna behandlats vid ett
flertal tillfällen när detta utskott och
EU-nämnden sammanträffat med företrädare
för regeringen.
Utskottet har nu inhämtat att Sverige
den 19 december i år skall underteckna
anslutningsfördraget        till
Schengensamarbetet och att regeringen
under nästa år avser att avlämna en
proposition angående ratificering av de
konventioner som är aktuella.
Utskottet anser att det saknas skäl för
riksdagen att vidta någon åtgärd med
anledning av motion Ju918 och motionen
avstyrks.
Lekmannainflytandet över
polisverksamheten
Polisverksamheten i landet är starkt
decentraliserad.  Detta  kommer  till
uttryck  genom att besluten  rörande
verksamheten huvudsakligen fattas  på
regional och lokal nivå och genom att
ett lekmannainflytande har säkerställts
på dessa nivåer.
Regional    polismyndighet    är
länsstyrelsen. Länsstyrelsen  ansvarar
för
polisverksamheten i länet och bestämmer
bl.a.  om  länets  indelning   i
polisdistrikt. På länsplanet finns en
länspolismästare som samtidigt är chef
för länets största polismyndighet. I
flertalet län finns numera endast ett
polisdistrikt.
I  varje  polisdistrikt  finns  en
polismyndighet  som  ansvarar  för
polisverksamheten inom distriktet. För
ledningen av polismyndigheten finns en
polisstyrelse.  Denna  består   av
polischefen och dennes ställföreträdare
samt det valda antal ledamöter, lägst
sex och högst tio, som länsstyrelsen
bestämmer.
Polisstyrelsens valda ledamöter väljs
av kommunfullmäktige, om polisdistriktet
omfattar endast en kommun, och annars av
landstingsfullmäktige.  Särbestämmelser
finns för det fallet att en kommun inte
ingår i landstinget.
De ledamöter som utses genom val skall
vara svenska medborgare, vara bosatta
inom distriktet och ha rösträtt vid val
av kommunfullmäktige. De bör väljas så
att erfarenhet av kommunal verksamhet
blir företrädd bland dem. Vid valet bör
vidare beaktas att de olika delarna av
polisdistriktet och om möjligt  alla
kommuner   i   distriktet   blir
representerade.
Polisstyrelsen avgör viktigare frågor
om  planeringen och inriktningen  av
verksamheten,  viktigare  frågor  om
polismyndigheternas  organisation  och
arbetsformer, frågor av större ekonomisk
betydelse,  frågor  i  samband  med
tillsättning   av   vissa   högre
polistjänster samt andra frågor  som
polischefen hänskjuter till styrelsen.
Styrelsen får däremot inte avgöra frågor
som avser polisledning i särskilt fall.
Polisstyrelsen får välja en eller flera
polisnämnder för att under styrelsen
leda polismyndigheten inom den eller de
delar av polisdistriktet som styrelsen
bestämmer. I en polisnämnd skall ingå
polischefen  och  det  antal  övriga
ledamöter, lägst fem och högst tio, som
polisstyrelsen bestämmer.  Ledamöterna
utses av polisstyrelsen.
Polisnämnden  avgör  ärenden  i  en
utsträckning   som   polisstyrelsen
bestämmer. Polisstyrelsen  får  också
bestämma att polisnämnden skall bereda
ärenden som skall avgöras av styrelsen.
I län med endast en polismyndighet skall
polisstyrelsen särskilt se till  att
ärenden delegeras till polisnämnder i
den utsträckning som behövs med hänsyn
till att polisverksamheten skall vara
lokalt förankrad.
Rikspolisstyrelsen tog i en rapport
till regeringen den 1 september 1994
bl.a. upp frågan om medborgarinflytandet
över polisverksamheten.
Rikspolisen pekade bl.a. på att det i
allt  fler  län  bara  finns  en
polismyndighet och att i dessa län en
långtgående delegation av länsstyrelsens
ansvar till polisstyrelsen kan innebära
en urholkning av länsstyrelsens ansvar.
Å  andra  sidan kan ett brett  och
kraftfullt  utnyttjande av  alla  de
regionala befogenheter som står till
buds  medföra  att  länsstyrelsen  i
praktiken  kommer  att  fungera  som
polisstyrelse  i  länet,  och  att
polisstyrelsens roll därmed reduceras på
ett  sätt som inte varit förutsett.
Enligt Rikspolisstyrelsen kan en tänkbar
lösning vara att inrätta någon form av
 länspolisstyrelse    som    under
landshövdingens ledning tar över  de
uppgifter  som  i  dag  ligger  på
länsstyrelsen och polisstyrelsen.
Rikspolisstyrelsen pekade vidare på att
ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen
och  polisstyrelsen i  grunden  blir
avgörande även för polisnämndernas roll
och ställning. Eftersom polisstyrelsens
roll i en länsmyndighet kan komma att
bli av mer övergripande karaktär än
hittills  kan polisnämndens  roll  i
polisområdet  väsentligen  komma  att
motsvara polisstyrelsens tidigare roll i
polismyndigheten.  Samtidigt  är  det
polisstyrelsen    som    delegerar
arbetsuppgifter till polisnämnden och
utser dess ledamöter. Rikspolisstyrelsen
befarade  att  ett  bibehållande  av
nuvarande  oklarheter  på  de  tre
beslutsnivåerna medför risk för  att
ansvarsfördelningen inte på ett tydligt
sätt klargörs.
Rikspolisstyrelsen anförde vidare att
det borde övervägas att låta kommunerna
utse ledamöterna i polisnämnderna. Det
borde  även  övervägas  hur  många
förtroendevalda ledamöter  som  skall
kunna ingå i en polisstyrelse. För att
uppnå en bra geografisk representation
från  de  olika  delarna  av  ett
polisdistrikt  kunde  det   enligt
Rikspolisstyrelsen ibland behövas ett
större antal ledamöter än de sex till
tio som polislagen medger.
Med  anledning  av  en  motion  om
lekmannainflytandet         över
polisverksamheten    våren    1995
(1994/95:JuU14  s. 25  f)  inhämtade
utskottet att man inom regeringskansliet
avsåg att under året aktualisera de av
Rikspolisstyrelsen berörda frågorna. Med
hänvisning   till   de   kommande
övervägandena avstyrkte utskottet den då
aktuella motionen.
Regeringen lägger i budgetpropositionen
fram ett förslag till ändring av
5 § polislagen (1984:387) som innebär
att den övre gränsen för hur många valda
ledamöter  som  får  ingå  i  en
polisstyrelse         avskaffas.
Ändringsförslaget är föranlett av att
det  i  takt  med  att  de  nya
länsmyndigheterna införs har blivit allt
svårare att uppfylla kravet på att om
möjligt alla kommuner i distriktet blir
representerade.
De övriga synpunkter som framförts av
Rikspolisstyrelsen  har,  enligt  vad
utskottet     inhämtat     från
Justitiedepartementet,       även
Förvaltningspolitiska kommissionen (dir.
1995:93)  tagit del av. Kommissionen
skall göra en analys av om nuvarande
former för organisation och styrning av
statlig förvaltning och verksamhet är
ändamålsenliga och lämna synpunkter på
hur  det  långsiktiga  arbetet  med
strukturförändringar i  den  statliga
förvaltningen bör bedrivas. Kommissionen
skall  avsluta sitt arbete  med  en
sammanfattande rapport till regeringen
senast den 31 december 1996.
I  motion  Ju918 (mp)  anförs  med
anledning av regeringens lagförslag att
det behövs ytterligare en lagändring av
innebörd att alla politiska partier som
är   representerade   i   berörda
kommunfullmäktige      alternativt
landstinget skall vara företrädda  i
polisstyrelsen.
Utskottet tillstyrker den av regeringen
föreslagna ändringen av polislagen.
Utskottet anser att det bör överlämnas
åt de lokala och regionala politiska
församlingarna att ta ställning till hur
polisstyrelserna bör vara sammansatta.
Ett syfte med den föreslagna ändringen
av polislagen är ju också att underlätta
detta. Motion Ju918 avstyrks.
I motion K215 (fp) framförs att det bör
finnas en polisstyrelse i varje kommun.
Utskottet vill först erinra om att
utvecklingen inom polisen går mot att
det tillskapas en polismyndighet - och
därmed också en polisstyrelse - i varje
län. Den lokala förankringen åstadkoms
genom   att  polisstyrelsen  utser
polisnämnder som leder polisverksamheten
inom delar av polisdistriktet, t.ex.
inom en kommun. Utskottet konstaterar
vidare att frågan om lekmannainflytandet
över polisverksamheten är aktualiserad
inom regeringskansliet och - i  ett
större perspektiv - genom arbetet inom
kommissionen   om   den   statliga
förvaltningens    uppgifter    och
organisation.  Någon  åtgärd  från
riksdagens sida med anledning av motion
K215  erfordras  inte  och  motionen
avstyrks.
Åklagarväsendet
Inledning
Det   övergripande   målet   för
åklagarväsendet är att se till att den
som  har  begått  brott  lagförs.
Åklagarverksamheten   skall   vidare
bedrivas rättssäkert, effektivt och i
nära samarbete med polisen. Beivrande av
våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk
brottslighet skall prioriteras. Särskild
uppmärksamhet skall ägnas brott  med
rasistiska inslag.
Åklagaren har en central roll inom
rättsväsendet när det gäller att bekämpa
brottslighet. Till åklagarens uppgifter
hör att leda förundersökningar, fatta
beslut i åtalsfrågor och föra talan om
ansvar för brott vid domstol. Inom ramen
för förundersökningsledningen beslutar
åklagaren  om personella och  reella
tvångsmedel  av  integritetskränkande
natur     såsom     anhållande,
kroppsbesiktning,   reseförbud   och
husrannsakan.  Åklagaren  kan  också
begränsa  eller  lägga  ned   en
förundersökning. En annan viktig uppgift
som ankommer på åklagaren är att under
vissa    förutsättningar   utfärda
strafföreläggande  och  besluta  om
åtalsunderlåtelse.
Anslaget till åklagarväsendet
Regeringen föreslår att riksdagen till
åklagarväsendet anvisar ett ramanslag på
627 237 000 kr för år 1997. Enligt
regeringen  bör åklagarväsendet  inte
åläggas någon besparing för detta år.
Skälet  härför är vissa kvardröjande
omställningskostnader i  samband  med
övergången till den nya organisationen
samt  det  förhållandet att  antalet
inkommande ärenden har börjat öka igen
efter  en  minskning under  perioden
1993-1995.
För budgetåret 1998 däremot beräknas
den  nya  organisationen  och  andra
rationaliseringsåtgärder möjliggöra en
kostnadssänkning  som  motiverar  att
åklagarväsendet åläggs en besparing med
25 miljoner kronor.
Regeringen har i planeringsdirektiv för
budgetåret 1997 avseende åklagarväsendet
anfört att den nya organisationen kommer
att medföra initialkostnader under år
1997 och att de personalminskningar som
gjorts  till  följd  av  den  nya
organisationen slår igenom fullt ut på
kostnaderna  först år  1998.  Enligt
regeringens nuvarande bedömning kommer
åklagarväsendet engångsvis att behöva en
ekonomisk  förstärkning  utöver  i
budgetpropositionen föreslaget anslag.
Regeringen har för avsikt att återkomma
till  denna  fråga i  förslag  till
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 1997.
I motion Ju924 begärs en ökning av
anslaget med 26 miljoner kronor.
Anslagsyrkandena  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
Utskottet vill i sammanhanget uttala
att effektiviteten inom rättsväsendets
samlade insatser för att förebygga brott
och lagföra brott måste höjas betydligt
mot  bakgrund  av  brottslighetens
utveckling  och  att  rättsväsendets
verksamhet under överskådlig tid måste
bedrivas inom ramen för en restriktiv
medelstilldelning.  Enligt  utskottets
mening måste åklagarväsendet och polisen
i ökad utsträckning samordna sitt arbete
mot  det kriminalpolitiska målet att
minska brottsligheten och öka människors
trygghet så att de samlade resurserna
kan utnyttjas på effektivast möjliga
sätt.  Regeringen har också den  12
september 1996 beslutat om mål  och
riktlinjer för hur åklagarväsendet och
polisen   skall   utveckla   sina
samarbetsformer, utveckla arbetet med
prioriteringar inom den brottsutredande
verksamheten  och i övrigt  utveckla
åklagarväsendets   roll   i   det
kriminalpolitiska arbetet. Målen  och
riktlinjerna tar i första hand sikte på
en utökad samverkan mellan myndigheterna
vid planeringen av verksamheten, men
berör även frågor om hur prioriteringar
skall   göras  samt  frågor   om
närpolisverksamhet,  utbildning  och
metodutveckling. Samverkansarbetet skall
följas  upp  av  Riksåklagaren  och
Rikspolisstyrelsen var för  sig  och
redovisas i samband med myndigheternas
årsredovisningar.
I  motion  Ju303  (m)  begärs  ett
tillkännagivande  om  behovet   av
tillräckliga    resurser     för
ekobrottsbekämpningen.      Enligt
motionärerna kan regeringens ambition om
att med kraft angripa den ekonomiska
brottsligheten inte realiseras med de
besparingar  som  föreslås  på  hela
rättsväsendet.
Inledningsvis vill utskottet peka på
att kampen mot ekobrottsligheten är en
prioriterad uppgift inom rättsväsendet.
Utskottet förutsätter vidare att det
inom   åklagarväsendet   vid   de
prioriteringar som måste göras avsätts
erforderliga resurser för bekämpningen
av ekobrotten. Utskottet vill här också
erinra  om att regeringen  i  årets
budgetproposition   (utg.omr.   2)
föreslagit att det för år 1997 till ett
nytt anslag (A 20 Kontrollfunktionen i
staten) anvisas medel på 100 miljoner
kronor inom vilken ram regeringen avser
att avsätta resurser för regeringens
strategi för bekämpning av ekobrotten.
Utskottet återkommer under innevarande
höst till frågan om åtgärder mot den
ekonomiska brottsligheten  genom  att
inleda  behandlingen  av  regeringens
årliga   skrivelse   härom   (skr.
1996/97:49).  Med  dessa  uttalanden
avstyrker utskottet bifall till motion
Ju303.
Åklagarväsendets organisation m.m.
Åklagarväsendet förstatligades år 1965
(prop. 1962:148, SU183, rskr. 387 och
prop. 1964:100, SU114, rskr. 259) och
sedan dess har organisationen, bortsett
från en regional reform år 1985 och
smärre  förändringar  i  distrikts-
indelningen,  varit  i  stort  sett
oförändrad fram till innevarande år. Den
nämnda regionala reformen innebar att de
tidigare  21  länsåklagarmyndigheterna
lades  samman  till  13  regionala
myndigheter samtidigt som det inrättades
en särskild statsåklagarmyndighet för
speciella mål (prop. 1982/83:158, JuU
1983/84:6, rskr. 35).
Åklagarväsendet har under senare år
varit föremål för ett betydande re-
formarbete. Utskottet vill här hänvisa
till den utförliga redogörelse härför
som lämnades i utskottets betänkande i
samband med budgetbehandlingen  inför
innevarande budgetår (1994/95:JuU18 s. 2
f).
Efter riksdagens godkännande våren 1996
av nya riktlinjer för åklagarväsendets
organisation (prop. 1995/96:110, JuU13,
rskr. 172) har åklagarväsendet från den
1  juli 1996 fått en i grunden ny
organisationsstruktur.  Den  närmare
regleringen     framgår     av
åklagarförordningen (1996:205).
Åklagarväsendet är numera indelat i sju
åklagardistrikt med en åklagarmyndighet
i varje distrikt enligt följande.
Åklagarmyndigheten i Stockholm omfattar
Stockholms  län  och  Gotlands  län.
Åklagarmyndigheten i Västerås omfattar
Uppsala län, Värmlands län, Örebro län,
Västmanlands län, Kopparbergs län och
Gävleborgs län. Åklagarmyndigheten  i
Linköping omfattar Södermanlands län,
Östergötlands  län,  Jönköpings  län,
Kronobergs  län  och  Kalmar  län.
Åklagarmyndigheten i  Malmö  omfattar
Blekinge län, Kristianstads län  och
Malmöhus  län.  Åklagarmyndigheten  i
Göteborg  omfattar  Hallands  län,
Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län
och Skaraborgs län. Åklagarmyndigheten i
Sundsvall omfattar Västernorrlands län
och Jämtlands län. Åklagarmyndigheten i
Umeå, slutligen, omfattar Västerbottens
län och Norrbottens län.
Åklagarmyndigheterna har i  huvudsak
administrativa uppgifter och ansvarar
för  ledning  och  tillsyn  över
verksamheten. Till varje myndighet är
ett  antal åklagarkammare,  där  den
operativa brottsbeivrande verksamheten
är  förlagd,  knutna.  Riksåklagaren
bestämmer om åklagarkamrarnas antal (för
närvarande 42) och lokalisering och på
vilka  övriga orter åklagarverksamhet
skall bedrivas. Med några undantag finns
en  åklagarkammare  per  län;  i
storstadsområdena  finns  dock  flera
kammare  med  viss  ämnesuppdelning.
Dessutom   finns  liksom  tidigare
Statsåklagarmyndigheten för  speciella
mål. Vid denna myndighet, som också den
leds  av  en överåklagare, handläggs
främst mål om kvalificerad ekonomisk
brottslighet  som  har   nationell
utbredning   eller   internationell
anknytning.
Syftet med reformen av åklagarväsendet
har varit att öka flexibiliteten  i
åklagarverksamheten så att denna lättare
skall  kunna  anpassa  sig  till
verksamheten inom domstolsväsendet och
rättsväsendet i övrigt.
I motion Ju301 (fp) begärs att den
nyligen genomförda åklagarreformen blir
föremål för översyn och utvärdering. I
motiveringen anförs bl.a. att reformen
lett till förseningar av mål och att
endast mål med förtur behandlas inom
rimlig tid.
Utskottet har i enlighet med sin plan
för uppföljning begärt in en redovisning
från   Riksåklagaren   om   hur
omorganisationen inom  åklagarväsendet
förlöpt och vilka problem som uppstått.
Från  riksåklagarens  kansli  har  i
anledning härav anförts bl.a. följande:
Regeringen beslutade den 28 mars 1996
genom åklagarförordningen (1996:205) att
riket från den 1 juli 1996 skall vara
indelat i sju åklagardi-strikt. I varje
åklagardistrikt  skall  finnas  en
åklagarmyndighet.  Därutöver   finns
Statsåklagarmyndigheten för  speciella
mål med uppgifter i hela riket. Närmare
uppgifter om indelning m.m. finns i 2 §
åklagarförordningen. Regeringen utnämnde
kort  därefter cheferna för de  nya
åklagarmyndigheterna   (överåklagare).
Genom  ett  särskilt  beslut  från
Riksåklagaren   erhöll   de   nya
överåklagarna  omedelbart   partiell
tjänstebefrielse    från    sina
hittillsvarande anställningar för att
kunna påbörja arbetet med att organisera
sina nya myndigheter.
Efter överläggningar med de nyutnämnda
myndighetscheferna       skickade
Riksåklagaren den 19 april 1996 ett
förslag till indelning i åklagarkammare
för   samråd   enligt   3   §
åklagarförordningen.      Förslaget
remitterades   till  Domstolsverket,
Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket
samt  till  samtliga  tingsrätter,
polismyndigheter och länsstyrelser. I en
skrivelse redan den 12 mars 1996 hade
dock samtliga remissinstanser fått en
förhandsinformation om att ett samråd av
detta slag var att vänta. Till den
skrivelsen  fogades bl.a. regeringens
proposition  och  Justitieutskottets
betänkande.
Flertalet  remissinstanser   godtog
förslaget till ny lokal organisation.
Samtidigt betonades från många  håll
behovet av en nära samverkan mellan de
olika myndigheter som har uppgifter inom
området för brottsbekämpning,  främst
självfallet polisen. Vidare pekade många
på vikten av tillgång till åklagare som
en central och viktig samhällsservice
även på orter utanför stationeringsorten
för åklagarkammaren.
Den 20 maj 1996 beslutade Riksåklagaren
föreskrifter  om  lokalisering  av
åklagarkammare    m.m.    Beslutet
kompletterades i visst avseende (Väster-
norrlands län) den 6 juni. Den nya
organisationen genomfördes den 1 juli
1996.   Strax  dessförinnan   hade
Riksåklagaren utnämnt cheferna för de
nya åklagarkamrarna (chefsåklagare).
När  det  gäller  den  regionala
organisationen är det nuvarande antalet
åklagarmyndigheter, som nyss nämnts, sju
jämte  Statsåklagarmyndigheten   för
speciella  mål.  Detta  antal  skall
jämföras  med den tidigare regionala
indelningen   som   omfattade   13
regionåklagarmyndigheter. Genom att de
lokala åklagarmyndigheterna i Stockholm,
Göteborg  och  Malmö  var  direkt
underställda Riksåklagaren betraktades
de     i    praktiken    som
regionåklagarmyndigheter.    Antalet
myndigheter på regional nivå -  dvs
myndigheter direkt under Riksåklagaren -
har  således mer än halverats genom
reformen (från 17 till åtta).
De nya myndigheterna arbetar efter de
principer som statsmakterna har lagt
fast. Det innebär bl.a. att all egentlig
operativ åklagarverksamhet bedrivs vid
åklagarkamrarna och att överåklagarna
har koncentrerat sina uppgifter till
ledning, styrning och samordning  av
åklagarverksamheten inom sitt distrikt.
Därutöver svarar överåklagaren primärt
för  den  rättsliga kontrollen  samt
handlägger  vissa  brottmål  som  av
särskilda skäl bör ankomma på honom. Den
administrativa verksamheten i distriktet
har    sin    tyngdpunkt    vid
åklagarmyndighetens   kansli.   Vid
Åklagarmyndigheten i Stockholm finns två
biträdande överåklagare medan det vid
övriga åklagarmyndigheter (utom Umeå och
Sundsvall)   finns  en  biträdande
överåklagare. Kanslierna har i övrigt en
begränsad personalstyrka för i huvudsak
gemensamma administrativa uppgifter inom
åklagardistriktet.
Inledningsvis har vissa lednings- och
samordningsproblem kunnat konstateras,
främst vid Stockholmsmyndigheten, men
dessa bedöms vara av övergående natur.
Myndigheten  omfattar  närmare  en
tredjedel av alla åklagarresurser  i
riket. Norrland (förutom Gävleborgs län)
består av två åklagarmyndigheter. Dessa
myndigheter är resursmässigt väsentligt
mindre  än övriga åklagarmyndigheter,
vilket bl.a. lett till oproportionellt
höga  kostnader  för  ledning  och
administration.
I övrigt bedöms erfarenheterna från den
regionala  åklagarorganisationen   i
huvudsak som goda, trots att kort tid
förflutit             sedan
organisationsförändringen.   En   så
genomgripande  organisationsförändring
har självfallet inte kunnat göras utan
vissa  övergångsproblem.  För  att
säkerställa              en
organisationskonsolidering  i  positiv
riktning har Riksåklagaren under hösten
bl.a.   genomfört  ett  omfattande
kompetensutvecklingsprogram  för  de
regionala cheferna bestående av fyra
veckors internatutbildning.
När  det  gäller  den  nya  lokala
organisationen finns tyngdpunkten i den
operativa    verksamheten    inom
åklagarväsendet numera - helt i enlighet
med statsmakternas beslut - vid de 42
åklagarkamrarna.
Före den 1 juli 1996 fanns 83 lokala
åklagarmyndigheter (utöver myndigheterna
i Stockholm, Göteborg och Malmö). Av
dessa var 21 s.k. två-åklagardistrikt
och 26 s.k. tre-åklagardistrikt. Mer än
hälften av landets åklagardistrikt hade
således tre eller färre åklagare. Till
de 83 lokala åklagarmyndigheterna kunde
läggas sammanlagt 17 kammare i de tre
storstadsdi-
strikten. Antalet lokala arbetsenheter
uppgick såldes till 100.
Riksåklagarens    beslut     om
kammarindelning     (Riksåklagarens
författningssamling;  RÅFS   1996:3)
innebär  att  de  sammanlagt  100
arbetsenheterna   i   form   av
åklagarmyndigheter eller åklagarkammare
har  mer än halverats till 42.  En
majoritet av de nya kamrarna har mellan
10 och 20 åklagare. Ett fåtal kammare
har färre än 10 åklagare (t.ex. Visby,
Nyköping, Växjö och Karlskrona). Några
av storstadskamrarna har fler än 20
åklagare liksom kamrarna i Uppsala och
Helsingborg.
En  bärande  tanke i Riksåklagarens
beslut om kammarindelning har varit att
minska  kostnaderna för ledning  och
administration inom åklagarväsendet utan
att för den skull försämra åklagarnas
möjligheter att på ett effektivt sätt
bedriva verksamhet även på orter utanför
kammarens  kansliort.  Ansvaret  för
resursfördelning och personalens fasta
stationering ligger på överåklagarna.
Dessa   har  genom  Riksåklagarens
föreskrifter  ålagts  att  bedriva
åklagarverksamhet   även   utanför
kansliorten, på de orter som anges i
Riksåklagarens beslut. Verksamheten kan
ske antingen genom fast stationerade
åklagare  (benämnda  lokal åklagare )
eller genom att åklagare kontinuerligt
besöker  orten t.ex. i samband  med
förhandlingar i tingsrätten eller för
kontakter   med  polisen   (främst
förundersökningsledning).
Åklagarverksamhet bedrivs således  på
samtliga  orter  som  tidigare  hade
åklagarmyndighet.  Omfattningen   av
verksamheten  varierar  beroende  på
behovet.
På  varje  ort  som saknar  lokal
åklagare   finns  möjlighet   för
allmänheten och andra att vid behov
träffa en åklagare. Det sker i  en
särskild lokal som åklagarmyndigheten
disponerar (oftast i ortens polishus).
Mottagningstider  m.m.  skall  vara
offentliggjorda eller utformade på av
Riksåklagaren föreskrivet sätt.
Övergången till den nya organisationen
har  genomförts med i huvudsak gott
resultat. Inga oväntade problem uppkom
men  för många berörda innebar  det
inledningsvis en påtagligt  förändrad
arbetssituation.  Omflyttningen   av
personal till i vissa fall helt nya
eller starkt förändrade arbetsuppgifter
samt omlokaliseringen till i många fall
nya  lokaler  har  skapat  vissa
arbetsbalanser av främst administrativ
natur. En rad olika åtgärder har satts
in för att lösa dessa problem, som
bedöms vara övergående. Här bör t.ex.
nämnas  en  omfattande och förberedd
satsning på IT samt ett genomgripande
program för förändrade och förbättrade
arbetsmetoder, det sistnämnda inom ramen
för ett projekt med arbetsnamnet Oanade
möjligheter .
Riksåklagarens  bedömning  är  att
åklagarreformen på lokal nivå i allt
väsentlig har kunnat genomföras på ett
sådant   sätt  att  kraven   och
förväntningarna  på  en  effektivare
åklagarorganisation kommer att  kunna
infrias.
En bidragande orsak till de tillfälliga
arbetsbalanserna är de minskningar av
kanslipersonal som genomförts. Redan i
samband   med  planeringen   inför
åklagarreformen förutsåg Riksåklagaren
en  minskning  av de  administrativa
kostnaderna i den nya organisationen. Av
såväl  formella  som praktiska  skäl
genomfördes    uppsägningar    av
kanslipersonal    först    efter
semesterperioderna,    dvs.    vid
månadsskiftet augusti - september 1996.
Sammanlagt ca 200 personer - de flesta
heltidsarbetande - sades då upp från
sina anställningar. Det motsvarar nära
35 % av kanslipersonalen i den regionala
och lokala åklagarorganisationen. All
uppsagd personal har förts över till en
särskild s.k. omställningsorganisation.
Beträffande      åklagarväsendets
personalsituation kan nämnas att det
f.n.    i    praktiken    råder
anställningsstopp.  Nyrekrytering  av
åklagare  kan  av  ekonomiska  skäl
återupptas först under år 1998. Vissa
minskningar av antalet åklagare blir
därmed  en ofrånkomlig effekt p.g.a.
pensionsavgångar.  Omedelbart   före
åklagarreformen fanns det totalt 731
åklagare anställda, vilket efter avdrag
för tjänstledigheter m.m. motsvarar ca
670 årsarbetskrafter. Mellan den 1 juli
1996 och den 31 december 1997 beräknas
ett  30-tal  åklagare  avgå  med
ålderspension. Från år 1998 beräknas
därmed antalet åklagare omräknat till
årsarbetskrafter uppgå till ca  640.
Kanslipersonalen minskar från -  som
nämnts  -  ca 510 till  drygt  300
årsarbetskrafter.
Avslutningsvis  kan  anföras  att
åklagarväsendet efter  ett  mångårigt
organisationsutredande på mycket kort
tid  har  genomgått en genomgripande
reformering. Samtidigt som de  yttre
förutsättningarna   har   förändrats
genomförs nu en kraftfull omdaning av
det  inre arbetssättet , främst i form
av ett utvecklat IT-stöd och mer moderna
arbetsmetoder. Exempelvis kommer  ett
system för mål- och resultatstyrning att
införas från den 1 januari 1997.
Ur organisatorisk synvinkel har den
nödvändiga samordningen av ledning och
administration  medfört  en  minskad
bemanning  på  många  orter  där
åklagarväsendet tidigare hade personal
fast stationerad. Åklagarkontakterna med
polisen kan emellertid i en del fall ha
ändrat   karaktär.  Från  tidigare
möjligheter till dagliga kontakter även
i frågor av liten betydelse måste det
numera ske en mer planerad samverkan,
samtidigt  som åklagarna koncentrerar
sina uppgifter till den allvarligare
brottsligheten. Sammantaget bedöms att
kontakterna med polisen  kommer  att
utvecklas under de närmaste åren, även
på orter som saknar fast stationerade
åklagare.     Ett     omfattande
utvecklingsarbete drivs i dessa frågor
av Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen.
Åtgärder har vidare vidtagits för att
säkerställa  en  god  service  till
allmänheten och goda kontakter med andra
myndigheter.
Utskottet anförde i samband med att
riksdagen antog riktlinjerna för den nu
genomförda reformen (1995/96:JuU13) att
det var angeläget att så snart som
möjligt  genomföra  den  nödvändiga
omorganisationen. Utskottet framhöll att
ett syfte med reformen var att öka
flexibiliteten i åklagarverksamheten så
att denna lättare skall kunna anpassa
sig   till   verksamheten   inom
domstolsväsendet och rättsväsendet  i
övrigt.
Det har endast gått några månader sedan
den nya åklagarorganisationen började
gälla. Ändå kan en slutsats av den
redovisning som Riksåklagaren  lämnat
vara att omorganisationen inte endast
genomförts utan även att de svårigheter
som självklart uppstått angripits på ett
effektivt sätt. Av redovisningen framgår
t.ex. att arbetsbalanser uppstått på
sina håll inom organisationen och att
åtgärder vidtagits. Desto mer glädjande
är det att Riksåklagarens egen bedömning
är att reformen kunnat genomföras på ett
sådant   sätt  att  kraven   och
förväntningarna  - inte  minst  från
riksdagen  -  på  en  effektivare
åklagarorganisation kommer att  kunna
infrias. Enligt utskottets mening är
emellertid frågan om en utvärdering och
formerna för den alltför tidigt väckt.
Utskottet avstyrker bifall till motion
Ju301.
Lekmannainflytande inom åklagarväsendet
Inom åklagarväsendet finns sedan år 1985
en rådgivande nämnd hos Riks-åklagaren.
Enligt instruktionen för Riksåklagaren
skall nämndens mening inhämtas i ärenden
som  är  av större vikt  eller  av
principiell  betydelse.  Riksåklagaren
skall också hålla nämnden informerad om
verksamheten  inom  åklagarväsendet.
Ärenden där det är fråga om att utöva en
åklagaruppgift eller  att  pröva  en
tillsynsfråga i ett enskilt fall får
inte behandlas i nämnden. Nämnden består
av  en  ordförande  och  sju  andra
ledamöter.  Ärendena  föredras  av
riksåklagaren, biträdande riksåklagaren
eller den tjänsteman riks-
åklagaren bestämmer.
I motion Ju202 (fp) begärs att det vid
åklagarmyndigheterna inrättas rådgivande
nämnder bestående av lekmän. Nämnderna
skall enligt motionären bl.a. ha till
uppgift  att  informera  sig  om
åklagarverksamheten  samt  följa  upp
målbalanser, ungdomsmål och avskrivna
mål m.m.
Statskontoret föreslog i en rapport
(1992:16)      Översyn      av
åklagarorganisationen att det  skulle
inrättas en rådgivande nämnd vid varje
åklagarmyndighet. Dessa nämnder skulle i
princip ha samma uppgifter som  den
nuvarande  rådgivande  nämnden  hos
Riksåklagaren.
Frågan  om behovet av medborgerligt
inflytande inom åklagarväsendet  togs
också upp av Åklagarutredningen -90. I
sitt  betänkande (SOU  1992:61)  Ett
reformerat åklagarväsende (del A s. 501
f) diskuterar utredningen frågan men
lämnar inget förslag med hänsyn till det
utredningsarbete som då  bedrevs  av
Kommittén om förvaltningsmyndigheternas
ledningsformer (dir. 1992:10).
I  sitt  betänkande  (SOU  1993:58)
Effektivare  ledning  i   statliga
myndigheter  lämnar  kommittén  inga
förslag som rör åklagarväsendet.
Vid riksdagsbehandlingen år 1995 av
frågan  om  förvaltningsmyndigheternas
ledning           konstaterade
konstitutionsutskottet (1995/96:KU1) att
Förvaltningspolitiska kommissionen (dir.
1995:93) har i uppdrag att göra en
analys  av om nuvarande former  för
organisation och styrning av statlig
förvaltning   och  verksamhet   är
ändamålsenliga i förhållande till de
uppgifter och mål som fastlagts  av
regering      och     riksdag.
Konstitutionsutskottet   ansåg   det
naturligt att bl.a. frågor om starkare
lekmannainflytande  när  det  gäller
förvalt-ningsmyndigheternas
ledningsformer också skulle aktualiseras
i kommissionens arbete.
Justitieutskottet behandlade våren 1988
en motion där det begärdes en utredning
av frågan om ett större medborgerligt
inflytande  på  regional  nivå  inom
åklagarväsendet.
Utskottet  (JuU  1987/88:28  s.  5)
avstyrkte i sitt av riksdagen godkända
betänkande bifall till motionen. I sin
motivering noterade utskottet bl.a. att
kravet  på  parlamentarisk  insyn  i
åklagarverksamheten på  regional  och
lokal nivå kunde sägas vara tillgodosett
genom den lekmannamedverkan som sker
genom den rådgivande nämndens verksamhet
hos Riksåklagaren; nämndens medverkan
avser   ju   även   Riksåklagarens
tillsynsverksamhet.  Utskottet  hade
emellertid en positiv grundinställning
till    medborgarinflytande   inom
åklagarväsendet men var inte berett att
då tillstyrka den begärda utredningen.
Utskottet har alltjämt denna positiva
grundinställning   till    frågan.
Förvaltningspolitiska    kommissionen
kommer att överväga bl.a. frågan om
lekmannainflytande           i
förvaltningsmyndigheterna. Motion Ju202
bör nu inte föranleda något riksdagens
åtgärd. Utskottet avstyrker bifall till
motionen.
Beivrandet av oljeutsläpp m.m.
Enligt  regeringen  (prop.  1996/97:1
utg.omr.  6  avsnitt  C  1)  har
oljeutsläppen i svenska farvatten ökat
under år 1995 jämfört med år 1994, och
det bedöms som tidigare år bl.a. bero på
att  den  ökande  fartygstrafiken  i
Östersjön till stor del sker med fartyg
av bristande kvalitet, s.k. substandard
ships.
I  Sverige finns lagbestämmelser om
förorening från fartyg huvudsakligen i
lagen  (1980:424)  om  åtgärder  mot
förorening från fartyg. Befogenheter att
ingripa  enligt  lagen  har  främst
Sjöfartsverket och Kustbevakningen. I
lagen  finns  även  bestämmelser  om
vattenföroreningsavgift. En sådan avgift
kan  tas ut om det har skett  ett
otillåtet utsläpp av olja. Frågor om
vattenföroreningsavgift  prövas   av
Kustbevakningen.
I  två motioner tas upp frågan om
Kustbevakningens befogenheter att delta
i  brottsutredningen när det  gäller
oljeutsläpp från fartyg till havs. I
motion  Ju304  (s)  begärs   att
Kustbevakningen  ges  befogenhet  att
handha hela brottsutredningen fram till
dess att åklagaren tar ställning  i
åtalsfrågan. I motion U801 (kd) anförs
att Kustbevakningen och åklagarväsendet
bör  ges  resurser för  att  beivra
miljöbrott som begås på Östersjön.
I motion Ju901 (m) finns ett allmänt
hållet yrkande om att åklagare, som
förundersökningsledare,   skall   få
befogenheter att begära biträde från
andra  myndigheter  än  polisen  vid
förundersökning i brottmål, exempelvis
vid ekobrottslighet.
Rättegångsbalkens    regler    om
förundersökning finns i 23 kap. Där
stadgas    inledningsvis     att
förundersökning skall inledas så snart
det på grund av angivelse eller av annat
skäl finns anledning anta att ett brott
som hör under allmänt åtal har förövats.
Förundersökning   inleds    enligt
bestämmelserna av polismyndighet eller
åklagaren.  Har  den  inletts  av
polismyndigheten och är saken inte av
enkel beskaffenhet skall ledningen av
förundersökningen övertas av åklagaren
så snart någon skäligen kan misstänkas
för brottet. När förundersökning leds av
åklagare får han vid undersökningens
verkställande  anlita  biträde  av
polismyndighet och uppdra åt polisman
att  vidta  åtgärder som  hör  till
utredningen.
Vid  förundersökning i brottmål  om
oljeutsläpp  gäller  de   allmänna
bestämmelserna i rättegångsbalken.
För varusmugglingsmål finns däremot en
särreglering där tullmyndighet enligt 13
§  varusmugglingslagen (1960:418) har
generell   rätt   att    inleda
förundersökning.  Har  undersökningen
inletts av tullmyndigheten gäller vad i
rättegångsbalken  är  stadgat   om
undersökningsledare. Är saken inte av
enkel  beskaffenhet  skall  ledningen
övertas av åklagare, så snart någon
skäligen kan misstänkas för brottet.
Åklagaren skall också eljest  överta
ledningen  när det är  påkallat  av
särskilda skäl. Åklagaren får också, när
förundersökningen leds av tullmyndighet,
meddela    anvisningar    rörande
undersökningens bedrivande.
Brott mot varusmugglingslagen utreds
vid särskilda tullkriminalenheter inom
tullmyndigheterna.  Personalen   vid
tullkriminalen är tulltjänstemän som har
fått  kompletterande  utbildning  för
handläggning av brottsutredningar. 1986
års varusmugglingsutredning konstaterar
i  sitt  betänkande  (SOU  1991:84)
Smuggling och tullbedrägeri att tullens
förundersökningsverksamhet bedrivs  på
ett  ändamålsenligt sätt. Utredningen
föreslår att tullmyndigheterna ges rätt
att inleda förundersökning också vid
misstanke om brott mot bestämmelser i
tullagstiftningen. Frågan övervägs för
närvarande i regeringskansliet.
Även  för  skattebrottmålen   har
diskuterats en ordning liknande den som
gäller   för   varusmugglingsbrott.
Riksskatteverket har i sin fördjupade
anslagsframställning  föreslagit  att
skattemyndigheterna ges möjlighet att
under åklagares ledning medverka i vissa
brottsutredningar och dessutom ges vissa
utökade befogenheter när det  gäller
efterforskning. I rapporten (Ds 1996:1)
Effektivare ekobrottsbekämpning uttalar
sig regeringens ekobrottsberedning för
en    s.k.   skattekriminalreform,
innebärande att det skulle byggas upp
särskilda skattekriminalenheter knutna
till    skattemyndigheterna    för
handläggning av skattebrottsutredningar.
Hit  kan också, anförs det,  räknas
utredningar   om   brott    mot
uppbördslagstiftningen m.m. Förebilden
är   den   nyss  nämnda  svenska
tullkriminalverksamheten.  Beredningen
utreder för närvarande denna fråga och
väntas  komma med ett förslag  till
årsskiftet.
I  budgetpropositionen  (utg.omr.  3
avsnitt  3.2) ställer sig regeringen
bakom beredningens principförslag och
bedömer   att   skatteförvaltningens
uppgifter bör utvidgas i den riktning
som Ekobrottsberedningen föreslagit.
Brottsutredningen eller förundersökning
i brottmål, vilken är den vedertagna
terminologin för denna verksamhet, har
två huvudsakliga syften. Det ena är att
utreda  om  något brott har  blivit
begånget, vem som i så fall skäligen kan
misstänkas för brottet och att skaffa
tillräckligt material för bedömning av
frågan om åtal skall väckas. Det andra
huvudsyftet är att bereda målet så att
bevisningen  kan förebringas  i  ett
sammanhang  vid  huvudförhandlingen.
Härutöver  skall den misstänkte  ges
inblick  i  det  bevismaterial  som
föreligger mot honom. Han har därigenom
möjlighet att få till stånd eventuella
kompletteringar av utredningen och kan i
övrigt förbereda sitt försvar inför den
kommande rättegången.
Förundersökning företas i två skeden.
Under  det första skedet  görs  det
spanings-  och  efterforskningsarbete
varigenom skall utredas om ett brott har
blivit begånget och vem som skäligen kan
misstänkas för brottet. Det andra skedet
utgörs av den utredning som äger rum
sedan  någon  blivit  misstänkt  för
brottet.  Denna  tidpunkt  är  bl.a.
avgörande för frågan om vem som skall
leda förundersökningen.
Kustbevakningen är en civil myndighet
med uppgift att utföra sjöövervakning
och    annan   kontroll-    och
tillsynsverksamhet.   Kustbevakningen
svarar för miljöräddningstjänsten till
sjöss    och    medverkar    i
sjöräddningstjänsten.
Kustbevakningen består organisatoriskt
av en central ledning, fyra regionala
ledningar samt en lokal organisation.
Den centrala ledningen är stationerad i
Karlskrona  och  regionledningarna  i
Härnösand, Stockholm, Karlskrona  och
Göteborg.  Förutom  i  Stockholm  är
regionledningarna samlokaliserade  med
respektive marinkommando. Den  lokala
organisationen består av 30 kust- och
flygstationer.
Enligt   lagen   (1982:395)   om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning     (LKP)      har
kustbevakningstjänsteman   i   viss
utsträckning  samma  befogenhet  som
polisman vid brottsutredning när det
gäller bl.a. oljeutsläpp.
Kustbevakningen har ett självständigt
ansvar att ingripa - dvs. utan begäran
från polis eller annan - vid misstanke
om  tullbrott och brott mot  sådana
föreskrifter som uppräknas i LKP, bl.a.
åtgärder  mot  vattenförorening  från
fartyg. Kustbevakningens ingripanden i
de i LKP uppräknade fallen omfattar
befogenhetsmässigt de  uppgifter  som
inledningsvis   kan   ske   vid
brottsutredning, nämligen bl.a. förhör,
gripande, husrannsakan för att eftersöka
den  som  skall  gripas  eller  att
verkställa beslag med stöd av i lagen
angivna bestämmelser i rättegångsbalken.
Dessa befogenheter får utövas endast i
omedelbar anslutning till den gärning
som föranleder åtgärden och får endast
utövas av kustbevakningstjänstemän som
uppfyller de krav regeringen eller den
myndighet   regeringen   bestämmer
föreskriver i fråga om tjänsteställning,
utbildning och erfarenhet eller i annat
avseende. Kustbevakningens befogenheter
härvidlag utökades från den 1 juli 1996
till att omfatta också misstanke om
brott mot föreskrifterna om utlännings
inresa till eller utresa från Sverige.
Med stöd av lagen kan Kustbevakningen
även  stoppa, visitera och  inbringa
fartyg. Bestämmelserna kräver i princip
misstanke om brott.
Samtliga  åtgärder  skall  skyndsamt
anmälas till polismyndighet, och därmed
övertas ärendet av polisen. I samband
med  att  lagen  tillkom  (prop.
1981/82:114, JuU48, rskr. 296) uttalade
föredragande departementschefen (prop.
s. 23) att syftet med lagförslaget var
att göra det möjligt för tjänstemännen
vid  Kustbevakningen att göra snabba
ingripanden till sjöss i de fall då
polis  inte  är  tillgänglig.  Den
grundläggande uppgiften att bekämpa och
utreda brott låg alltjämt, anfördes det,
på polisen. Med anledning härav infördes
den   nyss  nämnda  regeln   att
Kustbevakningen skyndsamt skall anmäla
ett ingripande till polisen. När anmälan
kommit   in   till   vederbörande
polismyndighet ankommer på denna att
överta  ansvaret för  den  fortsatta
handläggningen.
Kustbevakningens agerande i dessa fall
kan beskrivas som medverkan i polisiär
verksamhet. Vid förundersökning rörande
brott mot de föreskrifter som uppräknas
i  lagen  får  åklagaren,  eller
polismyndigheten, om det är den som
leder undersökningen, anlita biträde av
Kustbevakningen  eller  uppdra  åt
kustbevakningstjänsteman att vidta de
särskilda  åtgärder som  behövs  för
undersökningen, om det är lämpligt med
hänsyn till omständigheterna.
Sjöverksamhetskommittén har  i  sitt
betänkande  (SOU  1996:41)  Statens
maritima  verksamhet sett  över  den
verksamhet  som bedrivs av  marinen,
Kustbevakningen,  Sjöfartsverket  och
Sjöpolisen och bedömt om den inriktning
som    hittills    gällt    för
myndighetsuppgifterna  inom  statens
maritima  verksamhet  fortfarande  är
ändamålsenlig i alla delar eller om en
förskjutning  av  tyngdpunkten  och
insatserna mot något uppgiftsområde bör
ske.
Kommittén   anser   att   såväl
Kustbevakningen  som  Sjöpolisen  bör
finnas kvar med i huvudsak oförändrade
arbetsuppgifter.  Kommitténs  konkreta
förslag är bl.a. dels att ett uppdrag
ges   till   Kustbevakningen   och
Rikspolisstyrelsen   att   utveckla
samverkan  mellan  Sjöpolisen  och
Kustbevakningen,    dels     att
Kustbevakningen ges utökade polisiära
befogenheter  att,  på  begäran  av
polismyndighet, ingripa vid misstänkta
regelöverträdelser  till  sjöss.  Här
framhålls att Kustbevakningen inte bör
ha ansvaret för den del av polisarbetet
som  omfattar underrättelsetjänst och
utredningsverksamhet. Det saknas, anser
kommittén,  skäl  att  bygga  upp
ytterligare en sådan organisation vid
sidan av polisens.
Regeringen har i budgetpropositionen
(utg.omr.   6)   redovisat   sitt
ställningstagande  till  delar  av
förslagen. Kommitténs förslag om utökade
polisiära    befogenheter    för
Kustbevakningen,   möjligheter   för
Kustbevakningen att utfärda ordningsbot
och en översyn av författningar m.m. som
reglerar Kustbevakningens befogenheter
skall dock bli föremål för fortsatt
beredning inom regeringskansliet.
Mot bakgrund av att Sverige ratificerat
Förenta nationernas havsrättskonvention
har införts en ny lag (1996:517) om
begränsning av tillämpningen av svensk
lag vad gäller vissa brott begångna på
utländska  fartyg (prop. 1995/96:140,
UU17, rskr. 271). Lagen medför att brott
som innebär en förorening av den marina
miljön endast kan bestraffas med böter
om brottet begåtts på ett fartyg som är
registrerat i en främmande stat och som
befinner  sig  utanför svenska  inre
vatten.  Undantag  gäller  dock  för
uppsåtliga och allvarliga föroreningar i
territorialhavet. Som en konsekvens av
att endast böter kan dömas ut saknas
till följd av bestämmelserna i 2 kap. 2
och 3 §§ brottsbalken svensk domsrätt
för dessa gärningar.
Riksdagen     uttalade      i
lagstiftningsärendet  att  regeringen
borde  vidta  åtgärder  för  att
effektivisera det rättsliga förfarandet
när det gäller att beivra oljeutsläpp.
Riksdagen  ansåg bl.a.  att  det  i
vattenföroreningslagen bör tas in en
bestämmelse om domsrätt även beträffande
de fall där domsrätt saknas på grund av
reglerna i begränsningslagen jämfört med
de ovannämnda reglerna i brottsbalken.
Riksdagen   ansåg   vidare   att
ansträngningar bör göras att åtala fler
fall   av   olagliga  oljeutsläpp.
Indrivningsförfarandet beträffande såväl
utdömda böter som av Kustbevakningen
ålagd  vattenföroreningsavgift  borde
också  enligt  riksdagens  uttalande
effektiviseras.
Regeringen har den 24 oktober i år
tillsatt en särskilt utredare  (dir.
1996:82)  med uppgift att  göra  en
utvärdering av gällande regler för de
ingripanden som kan bli aktuella när ett
oljeutsläpp  har skett  till  sjöss.
Utredaren skall göra en översyn av de
författningar som finns på området samt
föreslå åtgärder för att effektivisera
det  rättsliga beivrandet  av  dessa
utsläpp. Utredaren skall bl.a. kartlägga
förekomsten av oljeutsläpp och andra
utsläpp  av  förorenande ämnen  inom
Sveriges sjöterritorium och ekonomiska
zon  under  de  senaste  åren.  En
redovisning skall lämnas av i vilken
omfattning dessa utsläpp har lett till
straffrättsliga eller andra ingripanden
från berörda myndigheter. Redovisningen
skall  även  omfatta en  analys  av
anledningen till att inte alla utsläpp
föranlett något sådant ingripande. På
grundval  av  kartläggningen   och
redovisningen   skall    utredaren
identifiera  de svårigheter  som  är
förknippade med att vidta  rättsliga
åtgärder  med anledning av  olagliga
oljeutsläpp  och  andra  utsläpp  av
förorenande ämnen till sjöss. Utredaren
skall med utgångspunkt i detta även
påpeka eventuella brister i de berörda
myndigheternas verksamhet i nu aktuella
hänseenden.  I uppdraget  ingår  att
utredaren skall lämna förslag på hur
frågan om svensk domsrätt kan lösas när
det  gäller olagliga oljeutsläpp och
andra utsläpp av förorenande ämnen som
skett  från utländska fartyg i  den
ekonomiska zonen. Utredaren kan lämna
delbetänkanden  och  skall  redovisa
resultatet av sitt arbete senast den 31
december 1997.
Med anledning av yrkandet i motion
Ju304  om  utökade befogenheter  för
Kustbevakningen när det  gäller  att
bedriva förundersökning och yrkandet i
motion  U801  om mer resurser  till
Kustbevakningen och åklagarväsendet för
att beivra oljeutsläpp i Östersjön vill
utskottet anföra följande.
Som utskottet uttalade i sitt yttrande
(1995/96:JuU9y) till utrikesutskottet i
samband   med   tillträdande   av
havsrättskonventionen är det nödvändigt
att  snarast vidta åtgärder för att
effektivisera det rättsliga förfarandet
när det gäller att beivra oljeutsläpp i
bl.a. Östersjön. Utskottet ser därför
med tillfredsställelse att regeringen
tillkallat en särskild utredare för att
se över dessa frågor. Enligt utskottets
mening bör emellertid ytterligare en
tanke      prövas,      trots
Sjöverksamhetskommitténs    motsatta
förslag  härvidlag,  nämligen   om
Kustbevakningen  skulle  kunna  ges
befogenheter att i vissa fall t.ex. vid
oljeutsläpp till havs inleda och bedriva
förundersökning i likhet med vad som
gäller för tullmyndighet när det gäller
varusmugglingsmål.
I regel upptäcks oljeutsläpp i samband
med Kustbevakningens sjöövervakning, och
det  är  således  personal  från
Kustbevakningen som då får den första
kontakten med brotten. Kustbevakningen
har ju redan en del befogenheter i detta
skede som framgått ovan, nämligen att
innan  förundersökning inletts  hålla
förhör m.m. Om Kustbevakningen får vara
undersökningsledare vid  vissa  brott
vinner  man den fördelen att  såväl
undersökningsledare         som
undersökningspersonal  tillhör  samma
myndighet, vilket kan vara ägnat att
främja  ett  smidigt  samarbete  vid
förundersökningen.   Här    skulle
effektivitetsvinster och tidsbesparingar
kunna uppnås. Frågan om när och i vilka
fall åklagaren även i dessa mål bör
inträda som förundersökningsledare bör
givetvis  också övervägas.  Här  kan
reglerna  i varusmugglingslagen  vara
vägledande. Utskottet anser att dessa
frågor bör övervägas i linje med vad som
förespråkas   i   motion   Ju304.
Övervägandena bör lämpligen ske av den
nyss nämnde särskilde utredaren och i
samband härmed bör givetvis,  vilket
eftersträvas   i   motion   U801,
resursfrågorna    belysas.    Även
kompetensnivån            hos
kustbevakningstjänstemännen  måste  i
sammanhanget ses över. Vad utskottet nu
med anledning av motionerna Ju304 och
U801 uttalat bör riksdagen som  sin
mening ge regeringen till känna.
När det gäller det allmänna yrkandet i
motion Ju901 om att åklagaren,  som
förundersökningsledare,   skall   ha
befogenhet att anlita biträde även av
andra  myndigheter  än  polisen  för
brottsutredningen   kan   utskottet
konstatera dels att detta redan  är
fallet när det gäller varusmugglingsmål,
dels att överväganden om ett liknande
förfarande skall utredas både när det
gäller   skattebrottmål  och   vid
oljeutsläpp eller annan förorening till
sjöss. Motionsyrkandet får därmed anses
delvis tillgodosett. Någon ytterligare
åtgärd är inte påkallad för närvarande.
Motionen avstyrks i nu behandlad del.
Domstolsväsendet m.m.
Inledning
Domstolsväsendets uppgift är att utöva
rättskipning. Härtill kommer ett antal
avgränsade   uppgifter   av   mer
rättsvårdande natur. Ett övergripande
mål för verksamheten är att domstolarna
på ett rättssäkert sätt och inom rimlig
tid skall avgöra de mål och ärenden som
de har att handlägga.
Domstolsverket    är    central
förvaltningsmyndighet för de allmänna
domstolarna,     de     allmänna
förvaltningsdomstolarna, arrende-  och
hyresnämnderna,  Rättshjälpsmyndigheten
och de allmänna advokatbyråerna. Verket
har vidare till uppgift att på det
allmännas vägnar föra talan mot beslut i
rättshjälpsfrågor.
Anslaget till domstolsväsendet m.m.
Från anslaget betalas kostnaderna för de
allmänna  domstolarna,  de  allmänna
förvaltningsdomstolarna, hyresnämnderna,
arrendenämnderna,  Domstolsverket  och
Rättshjälpsmyndigheten. Dessutom betalas
kostnader  för  vissa  uppdrag  som
juristerna   vid   de   allmänna
advokatbyråerna          enligt
författningsbestämmelser  bör  utföra,
exempelvis som likvidator, förmyndare
eller god man. Från anslaget betalas
även  vissa domstolskostnader,  t.ex.
kostnader  för  förvaltararvoden  i
konkurser och kostnader för tolk.
I budgetpropositionen anför regeringen
att den resultatinformation som finns
inte ger tillräckligt underlag för en
bedömning av om domstolarna uppfyllt det
övergripande målet att domstolarna skall
avgöra de mål och ärenden som de har att
handlägga på ett rättssäkert sätt och
inom  rimlig tid. Arbetet  med  att
formulera relevanta verksamhetsmål och
återrapporteringskrav   har   därför
intensifierats. Detta  kommer  enligt
regeringens uppfattning att successivt
förbättra resultatinformationen.
Det underlag som finns talar enligt
regeringen  för att situationen  vad
gäller omloppstider och balanser för mål
och  ärenden  är  tillfredsställande.
Arbetsbelastningen har dock inte minskat
i  samma  utsträckning  som  antalet
inkommande mål och ärenden. Så  har
domstolarna t.ex. tillförts ett stort
antal nya måltyper varav många  med
anknytning  till EG-rätten.  De  nya
måltyperna  ställer enligt regeringen
ökade krav på domstolarnas kompetens och
innebär att det övergångsvis krävs stora
utbildningsinsatser.
Enligt regeringen är det svårt att
bedöma hur domstolarnas arbetsbelastning
kommer att förändras under de närmaste
åren. Det finns omständigheter som talar
för förändringar både i sänkande och
höjande riktning. I höjande riktning
verkar  t.ex.  1996  års  allmänna
fastighetstaxering som kan komma att
leda till att ett mycket stort antal
fastighetstaxeringsmål kommer in till
länsrätterna under år 1997. Vidare kan
den satsning som görs inom bl.a. polis-
och åklagarväsendena för att bekämpa den
ekonomiska brottsligheten leda till fler
mål vid domstolarna. I sänkande riktning
verkar  enligt regeringen  t.ex.  de
regeländringar som kan bli en följd av
Hovrättsprocessutredningens förslag och
den   utökade   användningen   av
strafföreläggande  som  föreslås  i
proposition 1996/97:8 och som riksdagen
nyligen fattat beslut om (JuU4, rskr.
39).
Domstolsverkets övergripande mål är att
med  iakttagande  av  domstolarnas
självständighet enligt regeringsformen
se  till att domstolarnas verksamhet
bedrivs effektivt. Domstolsverket har
under  år  1995  infört  en  ny
enhetsindelning som förväntas leda till
att organisationen bättre anpassas till
verkets uppgifter. Regeringens bedömning
är att Domstolsverket genom att bl.a.
fördela  resurserna till domstolarna,
utveckla  ADB-systemen  och  stödja
domstolarna vad gäller administrativa
frågor har medverkat till att  göra
domstolarnas verksamhet mer effektiv och
rationell.
Rättshjälpsmyndighetens uppgift är att
hantera rättshjälpsfrågor snabbt  och
korrekt samt att i övrigt lämna god
service  rörande  rättshjälp.  Enligt
propositionen har Rättshjälpsmyndigheten
uppnått verksamhetsmålen. De problem med
ADB-hanteringen som förekommer  sedan
flera år har dock tilltagit.
I  budgetpropositionen redovisas att
domstolsväsendet  under   budgetåren
1992/93-1994/95 byggt upp ett relativt
stort anslagsöverskott, ca 260 miljoner
kronor.
För innevarande budgetår har enligt
propositionen  domstolsväsendet  ett
besparingsbeting på 89 miljoner kronor
(avseende tolv månader). Samtidigt har
s.k. engångsanvisningar motsvarande ca
43 miljoner kronor upphört. Utöver detta
innebär  ett antal politiska  beslut
(bl.a. fastighetsskatt på kontorslokaler
och  produktivitetskrav)  och  andra
händelser (bl.a löneavtal och  ökade
investeringskostnader) att behovet av
att  sänka  kostnadsnivån  ökat  med
ytterligare ca 130 miljoner kronor. För
innevarande budgetår rör det sig alltså
sammanlagt om drygt 260 miljoner kronor.
Domstolsväsendet   kommer   enligt
budgetpropositionen under  innevarande
budgetår att minska kostnadsnivån med ca
180 miljoner kronor. Detta klaras i
första hand genom personalminskningar.
Resterande del av behovet att sänka
kostnadsnivån (ca 80 miljoner kronor)
har finansierats med anslagssparande.
Anslagssparandet har alltså gjort det
möjligt för domstolarna att skjuta en
del av behovet att sänka kostnaderna på
framtiden.
För  budgetåret 1997  skall  enligt
regeringen det övergripande målet vara
att domstolarna skall avgöra mål och
ärenden på ett rättssäkert och effektivt
sätt. Skälet till att målet modifieras
något är enligt regeringen att rimlig
tid inte behöver anges särskilt eftersom
det är en del av rättssäkerheten medan
det däremot behöver klargöras att målet
även omfattar effektiviteten.
År 1997 kommer domstolarnas behov att
sänka sina kostnader att uppgå till ca
50 miljoner kronor utöver redan nämnda
80  miljoner kronor, som innevarande
budgetår    finansierats     med
ianspråktagande av anslagssparande. Om
domstolsväsendet  skall  kunna  klara
sänkningen av kostnadsnivån utan att
verksamheten påverkas negativt krävs det
enligt    regeringen   ytterligare
effektiviseringsarbete,  reformer  och
regeländringar.  Detta  förhållande,
tillsammans med den osäkerhet som finns
om hur antalet mål och ärenden utvecklar
sig kommande år, gör att regeringen inte
föreslår några ytterligare besparingar
inom  domstolsväsendets  område  för
budgetåret  1997. Regeringen  bedömer
vidare att domstolsväsendet inte heller
budgetåret  1998 bör  åläggas  några
besparingar.
I budgetpropositionen föreslås sålunda
att riksdagen till domstolsväsendet m.m.
för  budgetåret  1997  anvisar  ett
ramanslag om 2 916 184 000 kr.
I motion Ju924 föreslås en minskning av
anslaget med 5 miljoner kronor som avses
belasta    verksamheten     inom
Domstolsverket.
Anslagsyrkandena  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
Reformarbetet
Inom domstolsväsendet har sedan några år
pågått    ett   brett   upplagt
rationaliserings- och förändringsarbete
som syftar till att domstolsverksamheten
skall renodlas och koncentreras till de
dömande  uppgifterna. Tyngdpunkten  i
rättskipningen skall ligga i  första
instans.
En beaktansvärd del av reformarbetet
har   byggt   på   förslag   som
Domstolsutredningen   lämnade    i
betänkandet (SOU 1991:106) Domstolarna
inför 2000-talet. Förslagen är numera i
stora delar genomförda. Ett par viktiga
reformer   gäller  införandet   av
tvåpartsprocess, en ny instansordning i
de allmänna förvaltningsdomstolarna samt
införandet av en ny lag om dom-
stolsärenden.
Genomförandet            av
instansordningsreformen      (prop.
1995/96:22, JuU7, rskr. 55 och  56)
innebär att länsrätt numera är första
domstolsinstans för i stort sett alla
måltyper    i    de    allmänna
förvaltningsdomstolarna.    Reformen
innebär   vidare  att  krav   på
prövningstillstånd  införts  i  ledet
mellan  länsrätt  och  kammarrätt  i
flertalet måltyper.
Den nya lagen om domstolsärenden (prop.
1995/96:115, JuU17, rskr. 193),  som
reglerar förfarandet vid handläggning av
ärenden  i  de allmänna domstolarna,
innebär  en betydligt mer detaljerad
reglering än i den tidigare ärendelagen.
Syftet är att åstadkomma en ordning som
är bättre avpassad för ärenden av mer
kvalificerat  slag.  Exempelvis  kan
tingsrätterna oftare än tidigare avgöra
ärenden med endast en lagfaren domare i
stället  för med flera  sådana  och
möjligheterna att avgöra ärenden utan
skriftväxling har utvidgats. Vidare har
möjligheterna    att    delegera
arbetsuppgifter till kanslipersonal vid
domstolarna utvidgats till att omfatta
enkla  ärenden om bouppteckning  och
arvsskatt.
När  det gäller ännu ej genomförda
reformer  kan  nämnas att  riksdagen
nyligen  fattat  beslut  om  utökad
användning av strafföreläggande. De nya
bestämmelserna  syftar  till   att
domstolsprövningen   och   därigenom
domstolens resurser skall förbehållas
sådana mål där parterna inte är ense
eller  som  avser  allvarliga  eller
komplicerade brott.
Bland  Domstolsutredningens  förslag
finns också frågor som rör domstolarnas
organisation   och   administration,
exempelvis den organisatoriska hemvisten
för  bouppteckningsverksamheten  och
inskrivningsmyndigheterna.
Domstolsutredningen föreslog sålunda att
hanteringen  av  bouppteckningar  och
arvsskatt  skulle  föras  över  till
skattemyndigheterna.   En   särskild
utredare har nu i uppgift att, under
förutsättning att skattläggning av arv
flyttas  från  tingsrätterna  till
skattemyndigheterna, ta ställning till
ett   flertal  frågor  som   rör
bouppteckningsverksamheten     (dir.
1996:18). De frågor som föranleds av en
överföring av arvsskattehanteringen till
skattemyndigheterna skall behandlas med
förtur. Ett delbetänkande härom  har
nyligen  presenterats, (SOU 1996:160)
Bouppteckningar  och  arvsskatt.  I
betänkandet föreslås att tings-rätternas
befattning med bouppteckningar bör i
princip helt upphöra. Skattemyndigheten
bör i framtiden fatta såväl besluten att
registrera   bouppteckningar   och
dödsboanmälningar som besluten i fråga
om arvsskatt. Arvs- och gåvoskattemålen
bör  enligt betänkandet i  framtiden
överklagas till förvaltningsdomstol i
stället för som nu prövas i allmän
domstol. Reformen beräknas kunna träda i
kraft  tidigast den 1 januari 2000.
Beträffande  inskriv-ningsmyndigheterna
har regeringen gett Domstolsverket i
uppdrag   att   i   samråd   med
Lantmäteriverket lämna  förslag  till
inskrivningsmyndigheternas   framtida
organisation.  Domstolsverket  skall
redovisa  uppdraget  senast  den  20
december 1996.
Uppdragen angående boupptecknings- och
inskrivningsverksamhetens    framtida
organisation har samband med den uppgift
som   den   år  1995   tillsatta
Domstolskommittén har i fråga om en
översyn   av  den  organisatoriska
strukturen inom domstolsväsendet. Enligt
direktiven  (dir.  1995:102)  skall
kommittén nämligen utgå från att bl.a.
inskrivningsväsendet         och
bouppteckningsverksamheten i framtiden
inte skall ligga kvar hos tingsrätterna.
Kommittén skall också utgå från att
hyres- och arrendenämndernas verksamhet
kommer   att   integreras   med
tingsrätternas. Den frågan bereds för
närvarande inom regeringskansliet.
I  övrigt anges i direktiven  till
Domstolskommittén att översynen skall
göras  med utgångspunkt i de ökande
kraven   på  domstolarnas,  främst
underrätternas, kompetens och förmåga
att handlägga allt svårare mål samt
kraven  på  rationaliseringar  inom
domstolsväsendet. I en första  etapp
skall kommittén lämna förslag till en ny
organisation för domstolsväsendet som
helhet.
För närvarande pågår också överväganden
om  ett  effektivare  förfarande  i
hovrätterna. Hovrättsprocessutredningen
föreslog i betänkandet (SOU 1995:124)
Ett reformerat hovrättsförfarande bl.a.
att ett system med generellt krav på
prövningstillstånd skall införas i ledet
mellan tingsrätt och hovrätt. Syftet med
förslaget är att målen skall  kunna
avgöras  på  ett snabbare  och  mer
ändamålsenligt sätt och att hovrätternas
resurser skall kunna koncentreras till
de mer svårbedömda och kvalificerade
målen. Utredningens förslag är föremål
för beredning inom regeringskansliet.
Enligt vad utskottet erfarit kan en
proposition i ämnet förväntas  under
våren 1997.
Som ett led i en fortsatt etappvis
översyn av förvaltningsprocessen  har
Justitiedepartementet i promemorian (Ds
1996:40)      Översyn      av
förvaltningsprocessen lagt  fram  ett
antal förslag som har till syfte att
effektivisera    processen     i
förvaltningsdomstolarna.    Förslagen
innebär bl.a. ändrade domförhetsregler
och  mer  flexibla  forumregler  för
kammarrätter och länsrätter. Promemorian
har remissbehandlats och en proposition
i frågan är aviserad till våren 1997.
En del av det rationaliseringsarbete
som  skett inom domstolsväsendet har
bedrivits på myndighetsnivå. Under lång
tid   har   det,  främst   under
Domstolsverkets ledning, sålunda skett
ett  arbete  som  syftat  till  att
rationalisera,  förenkla  och  göra
domstolarnas mål- och ärendehantering
effektivare. Ett exempel på detta är
införandet   av  ett   databaserat
målhanteringssystem   (MÅHS)   vid
tingsrätterna och länsrätterna. Vid ett
tämligen stort antal tingsrätter och
länsrätter  har MÅHS redan  införts.
Arbetet  med MÅHS drivs vidare  med
inriktning dels på att utveckla och
förbättra den befintliga versionen för
underrätterna,  dels  på  att  skapa
anpassade versioner för överrätterna och
för de största hyresnämnderna.
Domstolsorganisationen
Som   nyss   redovisats   syftar
rationaliserings- och förändringsarbetet
inom  domstolsväsendet  till   att
domstolsverksamheten skall renodlas och
koncentreras på de dömande uppgifterna.
Vidare   skall   tyngdpunkten   i
rättskipningen ligga i första instans.
En  utgångspunkt för  den  särskilda
översyn av domstolsorganisationen som
Domstolskommittén  bedriver  är  att
antalet domstolar på lokal nivå skall
minskas (dir. 1995:102) Även antalet
överinstanser och samverkan mellan olika
slag av domstolar på samma nivå övervägs
inom  ramen  för  utredningsarbetet.
Utredningen skall också, med hänsyn till
bl.a.  rimlig  samhällsservice  samt
geografiska, demografiska och ekonomiska
förhållanden, föreslå var  i  landet
domstolarna skall vara belägna.
Enligt  motion  Ju402  (c)  bör
tyngdpunkten i rättskipningen ligga i
första instans. Tingsrätterna bör inte
heller avlövas ärenden som kan betecknas
som sidofunktioner i domstolsarbetet,
exempelvis inskrivningsverksamheten. I
motionen betonas också vikten av lokal
förankring hos domstolarna. Vid större
organisationsförändringar       av
rättsväsendet måste statsfinansiella och
samhällsekonomiska effekter tas med i
beräkningen.
I motionerna Ju403 (fp), Ju404 (s),
Ju409 (s), Ju416 (kd) och A428 (kd)
framhålls  den regionala och  lokala
betydelsen av att behålla de mindre
tingsrätterna och i motion Ju901 (m)
motsätter man sig en nedläggning av ett
stort antal tingsrätter; en halvering av
antalet skulle vara oacceptabelt.
Enligt  motion Ju411 (s)  bör  man
tillföra tingsrätterna nya ärendetyper.
I motionen framhålls också betydelsen av
att Värnamo tingsrätt är kvar. Några
andra motioner tar också direkt sikte på
att vissa särskilt utpekade tingsrätter
bör bevaras. Det gäller enligt Ju405 (c)
nuvarande tre tingsrätter i Kalmar län,
enligt  motion Ju414 (c) de  mindre
tingsrätterna i Gävleborgs län  samt
enligt motionerna Ju413 (fp) och Ju423
(c) Tierps tingsrätt.
Som  framgår behandlas i motionerna
frågor som för närvarande är föremål för
överväganden i olika sammanhang, framför
allt inom ramen för Domstolskommitténs
uppdrag. Enligt vad utskottet erfarit
kommer den första etappen av uppdraget -
som  gäller  förslag  till  en  ny
organisation för dom-stolsväsendet som
helhet - att redovisas i början av
februari 1997.
Utskottet vill för sin del understryka
att   det   är   angeläget   att
Domstolskommittén får  slutföra  sitt
uppdrag.  Organisationsfrågan  utgör
nämligen endast en del av uppdraget och
spörsmålet om antalet tingsrätter är
intimt förknippat t.ex. med frågan om
samverkan mellan de allmänna domstolarna
och de allmänna förvaltningsdomstolarna
samt med frågan om sidofunktioner hos
tingsrätterna. Riksdagen bör inte nu
göra några uttalanden i här aktuella
frågor. Med hänsyn till det anförda
avstyrker utskottet motionerna Ju402 i
aktuella delar, Ju403, Ju404, Ju405,
Ju409,  Ju411, Ju413, Ju414,  Ju416,
Ju423, Ju901 och A428 i aktuell del.
Ersättning till nämndemän
I  motion  Ju424  (kd)  yrkas  ett
tillkännagivande om att  ersättningen
till nämndemännen skall höjas och att
finansiering skall ske inom anslaget
till domstolsväsendet.
Regler om ersättning till nämndemän
finns  i förordningen (1982:814)  om
ersättning till nämndemän och  vissa
andra    uppdragstagare     inom
domstolsväsendet    m.m.    Enligt
förordningen  utgår  ersättning  till
nämndemän  dels  som  arvode  för
sammanträde med 300 kr per dag dels -
under förutsättning av löneavdrag eller
annan  inkomstförlust  på  grund  av
uppdraget - som tilläggsbelopp för den
del av inkomstförlusten som inte täcks
av arvodet. Arvodet och tilläggsbeloppet
får tillsammans inte överstiga 1 000 kr.
Sistnämnda belopp höjdes från 650 kr
till 1 000 kr den 1 oktober 1994.
Utskottet har återkommande behandlat
motionsyrkanden om högre ersättning till
nämndemän.  En  utförlig  redogörelse
härför och för de överväganden i andra
sammanhang som förekommit i frågan finns
i utskottets betänkande 1994/95:JuU15,
då  spörsmålet senast behandlades av
utskottet.  I  sistnämnda  betänkande
uttalade utskottet med hänvisning till
tidigare ställningstagande bl.a.  att
utskottet, som i och för sig såg med
tillfredsställelse på den höjning av
ersättningen som faktiskt skett, utgick
från att regeringen skulle återkomma i
frågan  till  riksdagen  i  lämpligt
sammanhang.
Utskottet kan nu konstatera att det
inom Justitiedepartementet pågår  ett
arbete med att se över domstolarnas
sammansättning, bl.a. med avseende på
antalet  nämndemän. Enligt  vad  som
upplyses  i  budgetpropositionen  har
regeringen för avsikt att i den delen
återkomma till riksdagen med förslag
under  våren 1997. I samband därmed
kommer nämndemännens ersättningar att
ses över, och utskottet kommer i det
sammanhanget att behandla ett  antal
under den allmänna motionstiden väckta
yrkanden om nämndemannaersättningen -
några sådana yrkanden har för övrigt
också remitterats till skatteutskottet.
Med hänsyn till det anförda bör motion
Ju424  inte föranleda något särskilt
uttalande från riksdagens sida i detta
sammanhang,  och utskottet  avstyrker
motionen i denna del.
Åtgärder mot inställda
huvudförhandlingar i brottmål
I två motioner, Ju811 och Ju924 (båda
m), begärs vissa lagändringar för att
komma till rätta med problemet  med
inställda förhandlingar i brottmål. I
motionerna förutsätts vidare att  de
förslag  och  rekommendationer,  som
Riksrevisionverket lämnat i sin rapport
(RRV 1994:16) Inställda förhandlingar i
brottmål, genomförs. Enligt motionerna
skulle betydande resurser frigöras för
andra ändamål inom domstolsväsendet.
Enligt RRV:s bedömning i den nyssnämnda
rapporten     är     inställda
huvudförhandlingar  i  brottmål  ett
problem som får stora konsekvenser för
samhället. Förseningar i rättsprocessen
på grund av inställda huvudförhandlingar
påverkar  rättssäkerheten  genom  att
kvaliteten i den rättsliga processen
sjunker och att häktningstider förlängs.
Inställda förhandlingar påverkar i hög
grad effektiviteten inom rättsväsendet
och orsakar stora kostnader för staten.
Även om det inte är möjligt att helt
undvika att huvudförhandlingar ställs in
bedömer RRV att det går att göra stora
besparingar  inom rättsväsendet  dels
genom att nedbringa antalet inställda
huvudförhandlingar,  dels  genom  att
undvika att förhandlingar ställs  in
samma dag eller med kort varsel. I
rapporten görs överväganden och lämnas
rekommendationer om hur problemet skall
åtgärdas.
Utskottet vill för sin del framhålla
att antalet inställda huvudförhandlingar
i brottmål utgör ett allvarligt problem
som  vållar  domstolsväsendet  stora
effektivitetsförluster och innebär en
fara  för  rättssäkerheten. Utskottet
välkomnar därför att olika initiativ tas
och att insatser görs på flera plan för
att i ifrågavarande avseende åstadkomma
en  bättre  resursanvändning.  Som
framhålls i RRV:s rapport har orsakerna
till inställda huvudförhandlingar till
stor del att göra med förhållanden och
rutiner inom rättsväsendets myndigheter
samt   med   samordningen   mellan
myndigheterna. RRV har här pekat på hur
en förbättrad samordning och samverkan
mellan de rättsvårdande myndigheterna
samt bättre rutiner hos tingsrätterna
kan minska de sammanlagda kostnaderna
för inställda huvudförhandlingar. Mycket
står  således att vinna  genom  att
myndigheterna själva vidtar åtgärder för
att komma till rätta med problemet, och
utskottet utgår från att  så  sker.
Utskottet  förutsätter  också  att
regeringen noga följer utvecklingen på
myndighetsnivå  och tar  erforderliga
initiativ om förhållandena påkallar det.
Vad beträffar lagstiftningsåtgärder i
sammanhanget vill utskottet peka på att
det  inom Justitiedepartementet pågår
överväganden  om  huruvida  det  är
erforderligt  att  även  den  vägen
åstadkomma  förbättringar  i  berört
avseende.
Med det anförda avstyrker utskottet
motionerna Ju811 och Ju924 i denna del.
Kriminalvården
Inledning
Kriminalvårdens huvuduppgifter är att på
ett säkert sätt verkställa påföljderna
fängelse och skyddstillsyn, att ansvara
för  övervakningen  av  villkorligt
frigivna  och  för verksamheten  vid
häktena    samt   att    utföra
personutredningar.    Kriminalvården
ombesörjer  vidare  transporter  av
personer som skall avvisas eller utvisas
från Sverige.
Enligt  vad  regeringen  anför  i
budgetpropositionen (utg.omr. 4 avsnitt
7)  skall  kriminalvårdens verksamhet
kännetecknas av en human människosyn,
god  omvårdnad  och  ett  aktivt
påverkansarbete med iakttagande av hög
grad av säkerhet samt respekt för den
enskildes integritet och rättssäkerhet.
Verksamheten skall inriktas på åtgärder
som  påverkar  den dömde  att  inte
återfalla i brott.
Anslaget till kriminalvården
Kriminalvården  har under  flera  år
ställts inför krav på rationaliseringar.
Nu löpande budgetår var det sista året i
det av statsmakterna beslutade femåriga
rationaliseringsuppdraget     (prop.
1990/91:100 bil. 4 s. 69, JuU17, rskr.
154) till Kriminalvårdsstyrelsen  att
årligen  genomföra  rationaliseringar
uppgående  till omkring 30  miljoner
kronor. Två tredjedelar av dessa belopp
har  omfördelats  och  använts  för
förnyelsearbete inom kriminalvården och
en  tredjedel har utgjort besparing.
Rationaliseringarna har genomförts bl.a.
genom  ett förändrat arbetssätt  för
framför   allt   anstalts-   och
häktesorganisationen. För  innevarande
budgetår ålades kriminalvården vidare
ett besparings- och rationaliseringskrav
på 79 miljoner kronor räknat på 12
månader.
Regeringen föreslår för budgetåret 1997
ett ramanslag på 3 837 161 000 kr. Av
det  totala  besparingskravet  för
budgetåret 1997 för hela rättsväsendet
har regeringen bedömt att 287 miljoner
kronor kan läggas på kriminalvården.
Skälet är de förändringar som sker av
kriminalvårdens verksamhet samt  till
beläggningsutvecklingen       och
anslagssparandet. Regeringen redovisar
att Kriminalvårdsstyrelsen räknar med
att successivt kunna avveckla ca 600
platser under år 1997 till följd av den
lägre beläggningsnivån och den planerade
utvidgningen av försöksverksamheten med
elektronisk         övervakning.
Kriminalvårdsstyrelsen  skall  vidare
genomföra   effektiviseringar   och
rationaliseringar.
Regeringen  har vidare  bedömt  att
utrymme finns att minska anslaget till
kriminalvården även år 1998, och att
sparkravet preliminärt för detta år bör
bestämmas till 136 miljoner kronor.
I motion Ju915 (kd) begärs en höjning
av anslaget med 287 miljoner kronor och
i motionerna Ju924 (m) och Ju901 (m) med
77 miljoner kronor.
Anslagsyrkandena  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
Pågående reformarbete m.m.
Regeringen tillkallade den 15 april 1992
Straffsystemkommittén (dir. 1992:47) för
att  se  över  det  straffrättsliga
påföljdssystemets   innehåll   och
uppbyggnad. I kommitténs uppdrag har
ingått bl.a. att pröva om systemet med
villkorlig frigivning skall behållas och
hur detta i så fall skall vara utformat.
Kommittén   har   också   övervägt
möjligheterna   att   vidareutveckla
användningen av olika alternativ till
fängelsestraff.  Kommittén  redovisade
sitt arbete i betänkandet (SOU 1995:91)
Ett reformerat straffsystem. Betänkandet
har remissbehandlats och övervägs nu i
Justitiedepartementet.
Försöksverksamhet med  samhällstjänst
infördes år 1990 i sex frivårdsdi-strikt
(prop. 1989/90:7, JuU10, rskr. 55). Den
1   januari   1993   utvidgades
försöksverksamheten till att gälla hela
landet (prop. 1991/92:JuU24, rskr. 259).
Lagen (1989:928) om samhällstjänst, som
är tidsbegränsad, har senast förlängts
till  utgången  av år  1998  (prop.
1995/96:51, JuU6, rskr. 54).
Den  1 augusti 1994 påbörjades  en
tvåårig   försöksverksamhet    med
intensivövervakning  med  elektronisk
kontroll  (prop. 1993/94:184,  JuU28,
rskr. 322). Under försöksperioden kan
fängelsestraff på högst två månader i
vissa fall verkställas utanför anstalt i
form  av  intensivövervakning  med
elektronisk    kontroll.    Under
verkställighetstiden får den dömde inte
lämna sin bostad annat än för vissa
ändamål och på särskilt angivna tider.
Förbudet att lämna bostaden kontrolleras
med elektroniska hjälpmedel. Tekniken
skall också kunna användas för  att
kontrollera att den dömde fullständigt
avhåller  sig  från  alkohol.  Vid
misskötsamhet tas den  dömde  in  i
kriminalvårdsanstalt för att där undergå
fortsatt verkställighet av straffet.
Försöksverksamheten var till en början
geografiskt begränsad men skall från den
1 januari 1997 utvidgas till att gälla
hela  landet  och till att  omfatta
fängelsestraff på högst tre  månader
(prop. 1995/96:156, JuU21, rskr. 249).
BRÅ har i uppdrag att utvärdera den
inledande tvååriga försöksperioden med
intensivövervakning  med  elektronisk
kontroll   och   den   utvidgade
försöksverksamheten.  Uppdraget  skall
delredovisas den 1 februari 1997 och
slutredovisas senast den 1 april 1999.
Fängelseutredningen (dir. 1992:36), som
gjort en översyn av de principer och det
regelverk som lades fast genom 1974 års
kriminalvårdsreform,  redovisade   i
augusti 1993 sitt huvudbetänkande (SOU
1993:76)    Verkställighet    av
fängelsestraff och i januari 1994 sitt
slutbetänkande (SOU 1994:5) Kriminalvård
och psykiatri. Fängelseutredningen har
bl.a. föreslagit att lagen (1974:203) om
kriminalvård  i  anstalt,  som  är
grundförfattningen          för
kriminalvårdsverksamheten,     skall
ersättas med en ny lag om verkställighet
av  fängelsestraff.  Kommittén  anser
vidare    att    den    s.k.
normaliseringsprincipen, som innebär att
kriminalvårdens intagna har samma rätt
till samhällets stöd- och vårdinsatser
som andra medborgare, skall behållas.
Kommitténs    betänkanden    har
remissbehandlats.
Vissa av Fängelseutredningens förslag
har redan lett till lagstiftning. Våren
1995 behandlade utskottet en proposition
(1994/95:124, JuU20, rskr.  331)  om
ändringar i kriminalvårdslagstiftningen
bl.a.  beträffande anstaltsindelningen
och  fördelningen av intagna  mellan
anstalter. Ändringarna, som innebar att
den   s.k.  närhetsprincipen   vid
anstaltsplacering inte längre skall ha
samma  övergripande  betydelse  som
tidigare,  syftade  bl.a.  till  att
förbättra  kriminalvårdens möjligheter
att placera intagna på anstalter med
lämplig verksamhetsinriktning, bekämpa
förekomsten av narkotika och att  i
övrigt  förbättra  ordningen   och
säkerheten vid fängelserna.
Regeringen avser att under år 1997
lägga fram en proposition som behandlar
frågor   om   humanisering   och
effektivisering  inom  kriminalvården.
Till grund för förslagen ligger några av
Fängelseutredningens förslag.
Riksrevisionsverket (RRV)  har  inom
ramen  för  sin effektivitetsrevision
granskat  frivården.  Resultatet  av
granskningen har presenterats i (RRV
1995:36) Frivårdsrapporten.  RRV  har
undersökt vilka faktorer som påverkar
utvecklingen     av     antalet
frivårdspåföljder och vilka åtgärder som
kan vidtas för att nå en ökning av
andelen    frivårdspåföljder    på
fängelsestraffens bekostnad.
I rapporten föreslår RRV bl.a. att
skyddstillsynspåföljden skall utvecklas
och  ges  en fastare form och  ett
tydligare innehåll. T.ex. anses  att
verksamheten med olika påverkansprogram
bör prioriteras. Vidare föreslås att
lekmannaverksamheten ses över och utökas
och  att det bör skapas former för
återkoppling av frivårdens resultat till
domstolarna.
Efter  förslag  från utskottet  har
Riksdagens  revisorer  granskat  den
svenska  kriminalvården. Granskningen,
som resulterade i rapporten (1994/95:3)
Den  svenska kriminalvården, omfattar
såväl  kriminalvård  i  anstalt  som
kriminalvård  i  frihet  men  har
tyngdpunkten  lagd  på  den  senare
verksamheten. Revisorerna hemställde i
rapporten att riksdagen skulle göra ett
tillkännagivande om vad som i rapporten
anförts  om  minskad  användning  av
fängelsestraff,    lokalanstalternas
framtida användning, samhällstjänst som
självständig  påföljd,  innehållet  i
frivården, ökade resurser för omedelbart
omhändertagande  av  klienter  vid
villkorlig frigivning m.m., frivårdens
uppföljningsverksamhet och  frivårdens
arbetsrutiner.
Utskottet  konstaterade  vid  sin
behandling av rapporten att revisorernas
förslag låg väl i linje såväl  med
Straffsystemkommitténs och RRV:s förslag
som med utskottets egna ståndpunkter i
motsvarande frågor. Utskottet ansåg att
det vore förhastat att i det rådande
beredningsläget  med  flera  aktuella
utredningar   ta  ställning   till
detaljfrågor i revisorernas  förslag.
Utskottet nöjde sig med att uttala att
det  fortsatta  reformarbetet   på
straffrättens område borde  ske  mot
bakgrund av de grundtankar som bar upp
inte  bara  revisorernas  utan  även
Straffsystemkommitténs och RRV:s förslag
samt utskottets egna ställningstaganden.
Med  dessa  uttalanden  tillstyrkte
utskottet att riksdagen som sin mening
gav regeringen till känna vad Riksdagens
revisorer  anfört  om  den  svenska
kriminalvården.   Riksdagen   biföll
utskottets hemställan (1995/96: JuU2,
rskr. 18 och 19).
I   juni  1994  gav  regeringen
Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag  att
lämna  en  samlad  redovisning  och
bedömning  av  såväl genomförda  som
pågående eller planerade förändringar av
frivårdsverksamheten. I en rapport (1995-
05-31)  Frivårdsuppdraget  redovisas
arbetet.  Enligt  rapporten  skall
frivårdens  programverksamhet   vara
brottsrelaterad, dvs. den skall utgå
från den dömdes kriminalitet och syfta
till att minska risken i återfall i
brott. Det konstateras att ett antal
områden   inom  frivården  behöver
vidareutvecklas,   tydliggöras   och
regleras. Frivårdsprojektet fortsätter
nu därför i en andra etapp, där även de
synpunkter som lämnats av Riksdagens
revisorer och RRV kommer att beaktas. I
arbetet ingår bl.a. att fastställa en
basnivå för innehållet i skyddstillsyn
och  övervakning  efter  villkorlig
frigivning.
Kriminalvårdens organisation m.m.
Kriminalvårdsverksamheten är indelad i
sju  regioner och basen  utgörs  av
anstalterna,     häktena     och
frivårdsmyndigheterna.
Kriminalvårdsstyrelsen  är  central
förvaltningsmyndighet   för    all
kriminalvårdsverksamhet. Styrelsen  är
chefmyndighet   för   de    sju
regionmyndigheterna,  28  häkten,  67
anstalter, 50 frivårdsmyndigheter samt
Transporttjänsten.  I  administrativt
hänseende  är styrelsen chefmyndighet
även för Kriminalvårdsnämnden och de 30
övervakningsnämnderna.
Den 1 juli 1990 infördes den nuvarande
organisationen  i Kriminalvårdsverket.
Organisationsförändringen underställdes
riksdagen i budgetpropositionen  1990
(prop. 1989/90:100, bil. 4 s. 85-91,
JuU22, rskr. 155).
Sammanfattningsvis       innebar
förändringarna att tyngdpunkten  inom
kriminalvården  försköts  nedåt  i
organisationen.   Huvuddelen    av
klientarbetet handläggs numera lokalt
vid   anstalter,   häkten   och
frivårdsmyndigheter.  Den  regionala
indelningen  har  koncentrerats  till
kraftfullare enheter, som förstärkts på
Kriminalvårdsstyrelsens bekostnad, och
som har till uppgift bl.a. att leda och
utöva tillsyn över kriminalvården  i
regionerna enligt styrelsens riktlinjer
och stödja verksamheten vid de lokala
myndigheterna.  Kriminalvårdsstyrelsens
verksamhet  har  koncentrerats  på
övergripande uppgifter. Antalet regioner
ändrades från tolv till sju. Kansliorter
för regionerna är Stockholm, Örebro,
Norrköping, Malmö, Göteborg, Härnösand
och Umeå.
I en framställan till regeringen den 31
maj  1996  har Kriminalvårdsstyrelsen
hemställt att regeringen lägger  ned
Umeåregionen och Härnösandsregionen och
i stället beslutar att inrätta en ny
kriminalvårdsregion med  kansliort  i
Härnösand. Den nya regionen föreslås
omfatta samma geografiska område som de
två   nuvarande   regionerna   har
tillsammans.
Regeringen har i beslut den 7 november
1996  bifallit Kriminalvårdsstyrelsens
förslag.
Även den lokala organisationen är för
närvarande  föremål för överväganden.
Kriminalvårdsstyrelsen  har,   efter
remissbehandling av ett inom myndigheten
upprättat  förslag,  hos  regeringen
hemställt   att  principerna   för
organisationen på den  lokala  nivån
ändras så att det blir möjligt att inom
samma  organisatoriska enhet  bedriva
verksamhet    inom    de    tre
verksamhetsområdena häkte, anstalt och
frivård.
Anledningen            till
Kriminalvårdsstyrelsens framställning är
de  nya  krav  som  ställs  på
organisationen, bl.a. mot bakgrund av
försöksverksamheten  med  elektronisk
övervakning,     den     ökande
programverksamheten,   behovet   av
samverkan med andra myndigheter samt
behovet  av  högre  kompetens  inom
administrationen.
Enligt  förslaget bör  ledning  och
administration för häkte, anstalt och
frivård inom samma geografiska område
samordnas      i      lokala
kriminalvårdsmyndigheter med  gemensam
chef, ledningsgrupp och administration.
Regeringen redovisar sin inställning
till frågan i årets budgetproposition
(utg.omr. 4 avsnitt 7.1.4) och delar
Kriminalvårdsstyrelsens   uppfattning.
Enligt regeringens bedömning skulle en
samordning  av  de  olika  myndig-
hetstyperna   ge  verksamhetsmässiga
fördelar både i kriminalvårdens inre
organisation och i det externa arbetet.
Exempelvis  skulle  utbyggnaden  av
alternativ   till   fängelsestraff,
utvecklande och bedrivande av gemensamma
motivations- och påverkansprogram och
arbetet   med   att   förbättra
frigivningsförberedelserna     kunna
underlättas. Fördelarna består, anser
regeringen, bl.a. i att kriminalvården
lokalt  kan framträda med en samlad
profil  i  förhållande  till  sina
samarbetspartner.   Resurserna   kan
dessutom utnyttjas effektivt genom att
de administrativa funktionerna samordnas
och förutsättningarna för en rationell
och  heltäckande  planering  ökar.
Regeringen anser att det bör ankomma på
Kriminalvårdsstyrelsen att utarbeta ett
förslag    om   vilka    lokala
kriminalvårdsmyndigheter  som  skall
finnas och vilka verksamhetsgrenar som
skall ingå i dem. Arbetet skall bedrivas
med utgångspunkt i de krav som regering
och  riksdag ställer upp bl.a.  med
avseende på tillgången på anstalts- och
häktesplatser. Regeringen  avser  att
kunna fatta erforderliga beslut under
våren 1997.
I motionerna Ju504 (c) och Ju508 (s)
begärs att riksdagen tillkännager att
ett kriminalvårdens hus skall inrättas
på  Gotland där häkte, anstalt  och
frivård samverkar.
Bakgrunden  till  motionerna   är
Kriminalvårdsstyrelsens  begäran  hos
regeringen att kriminalvårdsanstalten i
Visby  skall  läggas  ned.  Enligt
motionärerna  fråntas  gotlänningarna
möjligheten  att  verkställa   ett
fängelsestraff på Gotland  om  dessa
planer förverkligas.
Justitieministern har i ett skriftligt
frågesvar  i  riksdagen  (riksdagens
snabbprotokoll 1996/97:1) i samma fråga
i  år uttalat att spörsmålet om en
nedläggning av Visbyanstalten kommer att
ses i ett helhetsperspektiv, där också
effekter  för andra myndighetsområden
kommer att vägas in. I det sammanhanget
skall också övervägas andra förslag som
har diskuterats, bl.a. ett förslag om
ett kriminalvårdens hus på Gotland som
Kriminalvårdsstyrelsen tagit fram.
Det ankommer på regeringen att fatta
beslut om inrättande och nedläggning av
anstalter     och      häkten.
Kriminalvårdsstyrelsen fattar beslut om
förändringar i antalet platser.
Utskottet har tidigare när det gäller
lokaliseringen av anstalter och häkten
runt  om  i  landet  uttalat  (se
1994/95:JuU16  s. 9 och  där  gjord
hänvisning) att det inte är möjligt för
utskottet att prioritera ett eller flera
angelägna projekt före andra. Utskottet
vidhåller alltjämt denna uppfattning.
Utskottet förutsätter dock  att  ett
helhetsperspektiv anläggs på frågan om
inrättande respektive nedläggning  av
häkten  och anstalter. Som utskottet
tidigare påpekat (se 1994/95:JuU16) kan
lokaliseringen av häkten och anstalter
nämligen få betydelse för kostnaderna
även på andra anslag inom rättsväsendet,
t.ex.  kostnaderna  för  offentliga
försvarare. Motionerna Ju504 och Ju508
avstyrks.
Av  samma  skäl avstyrker utskottet
bifall till motion Ju503 (m, s) där det
begärs  ett  uttalande om  att  den
planerade  utbyggnaden av  häktet  i
Helsingborg skall fullföljas. Bakgrunden
är att Kriminalvårdsstyrelsen år 1995,
till följd av de besparingskrav som
lades   på  kriminalvården   inför
innevarande år, beslöt att lägga ned
bl.a. Helsingborgshäktets avdelning i
Ängelholm, där det tillhandahölls 15
häktesplatser provisoriskt förlagda till
polisarresten.          Enligt
Kriminalvårdsstyrelsen hade bl.a. denna
häktesavdelning brister när det gäller
de  krav som kan ställas på  bl.a.
gemensamhetslokaler   för   häktade.
Nedläggningen ägde rum med beaktande av
att Kriminalvårdsstyrelsen bedömde att
det totalt sett fanns tillräckligt många
häktesplatser i Malmöregionen.
Även denna fråga har varit föremål för
en   fråga   i  riksdagen   till
justitieministern. Hon svarade i år i
ett  skriftligt svar (se  riksdagens
snabbprotokoll 1996/97:1) att det är
riktigt att beläggningen vid häktet i
Helsingborg tidigare varit mycket hög
och att häktade från Ängelholm därför
har fått placeras i andra häkten, främst
Kristianstad. Under senare tid  hade
dock,      anförde      hon,
genomsnittsbeläggningen       vid
Helsingborgshäktet legat på omkring 80
%. Att häktade från Ängelholm, trots
detta,  blivit  transporterade  till
Krisianstadshäktet  föreföll  enligt
hennes  mening bero  på  brister  i
samarbetet mellan berörda myndigheter.
De  hade uppmärksammat problemet och
justitieministern   förutsatte   att
åtgärder för att rätta till problemet
skulle vidtas. Vidare anförde hon att
Helsingborgshäktet förmodligen inte i
alla lägen har en tillräcklig kapacitet
för  att ta emot alla häktade från
Ängelholm. Vid brist på häktesplatser
vid ett visst häkte borde man, anförde
hon, i första hand undersöka om det
finns några intagna som utan större
problem kan placeras på ett häkte längre
bort. Så kan t.ex. ofta vara fallet med
intagna som överklagat domen i första
instans  eller  i  andra  fall  där
polisutredningen redan är avslutad. Hon
konstaterade avslutningsvis  att  det
finns flera andra häkten på rimligt
avstånd  från  Ängelholm,  bl.a.  i
Kristianstad  och Malmö.  Inom  hela
Malmöregionen fanns det ett överskott av
häktesplatser. Det finns enligt hennes
mening inte några skäl att vidta några
särskilda åtgärder, t.ex. genom  att
inrätta   fler   häktesplatser   i
Helsingborg.
Kriminalvårdsstyrelsen har  redovisat
samma inställning vid den utfrågning som
ägt  rum  inför  utskottet  under
beredningen av årets budgetproposition.
Beläggningsutvecklingen m.m.
Under  åren  1994  och  1995  var
medelbeläggningen          vid
kriminalvårdsanstalterna 4 350 intagna,
vilket motsvarar ca 87 % av antalet
tillgängliga anstaltsplatser. Under de
första sex månaderna innevarande år har
beläggningen minskat med 5 % jämfört med
motsvarande   siffra   år   1995.
Medelbeläggningen har därefter sjunkit
ytterligare något.
Medelbeläggningen vid häktena har sedan
mitten av 1980-talet ökat årligen fram
till budgetåret 1993/94, från drygt 800
till närmare 1 380, för att därefter
minska till drygt 1 200 år 1995. Närmare
tre      fjärdedelar      av
beläggningsminskningen gällde personer
med   lagakraftvunna   domar   och
förvarstagna  enligt  utlänningslagen.
Medelbeläggningen på häktena låg under
år 1992 på 91 %, år 1993 på 94 %, år
1994 på 86 % och år 1995 på 82 %.
Regeringen     bedömer      i
budgetpropositionen (utg.omr. 4 avsnitt
7.2.4) att behovet av platser vid de
öppna anstalterna kommer att minska med
ca  400  genom  den  utvidgning  av
försöksverksamheten  med  elektronisk
övervakning som träder i kraft den 1
januari 1997. Platserna avses  kunna
avvecklas  under år 1997. Regeringen
konstaterar  vidare  att   antalet
fängelsedomar har minskat från drygt 16
200 år 1993 till omkring 15 200 år 1994
och drygt 14 700 år 1995 men bedömer att
nedgången kan vara tillfällig. Enligt
regeringens  uppfattning  skulle  en
prognos   för   den   fortsatta
beläggningsutvecklingen  därför  bli
mycket osäker. Regeringen uttalar dock i
likhet med Kriminalvårdsstyrelsen att
beläggningsnivån under  den  närmaste
tiden torde komma att bli oförändrad
eller något lägre än under år 1995.
Ett   visst  extra  utrymme   i
anstaltsorganisationen är nödvändigt för
att det skall vara möjligt att placera
varje intagen på en plats med rätt
säkerhetsnivå och verksamhetsinriktning.
Riksdagen har av denna anledning vid ett
stort  antal tillfällen uttalat  att
anstaltsbeläggningen inte bör överstiga
85 % för att möjliggöra differentiering
av olika intagna samtidigt med ett gott
resursutnyttjande    (se    senast
1994/95:JuU16 s. 7).
I anslagsframställningen inför nästa
budgetår  har  Kriminalvårdsstyrelsen
ansett att det i ett längre perspektiv
kan vara befogat att stanna för en
förändrad norm som skulle ligga  på
omkring 90 % av anstaltsorganisationens
nominella          platsantal.
Kriminalvårdsstyrelsen har anfört att
det inte finns behov av att behandla
anstalterna  olika med  hänsyn  till
säkerhetsklass när det gäller  extra
utrymme eftersom styrelsen anser att det
finns skäl till ett visst utrymme för
varje  säkerhetsklass  utifrån  olika
utgångspunkter.
Regeringen     bedömer      i
budgetpropositionen (utg.omr. 4 avsnitt
7.1.3) att det extra utrymme som måste
finnas  i anstaltsorganisationen  kan
minskas och platserna därmed utnyttjas
effektivare. Bakgrunden är att det under
senare tid har skett stora förändringar
som har betydelse för hur stort utrymmet
i anstaltsorganisationen behöver vara.
Flera anstalter har genom tillbyggnader
blivit  större,  vilket  har  ökat
möjligheterna till differentiering av de
intagna inom samma anstalt. Regeringen
hänvisar vidare till att det pågår ett
utvecklingsarbete med ett databaserat
platsplaneringssystem   som    ger
möjligheter till ett bättre utnyttjande
av platserna. Variationer i beläggningen
över  året  är främst, anförs  det,
beroende av antalet intagna med korta
strafftider. Denna grupp har sedan år
1991 legat på en väsentligt lägre nivå
än  tidigare. Regeringen bedömer att
gruppen sannolikt kommer att  minska
ytterligare   i  och   med   att
försöksverksamheten  med  elektronisk
övervakning utvidgas. Sammanfattningsvis
anser regeringen att det extra utrymme
som    måste    finnas     i
anstaltsorganisationen kan minskas och
platserna därmed utnyttjas effektivare.
Enligt  regeringen är  den  hittills
använda   generella   normen   för
beläggningen  ett  alltför  trubbigt
instrument för att mäta och säkerställa
kvalitet;  den  utgör  endast  ett
kvantitetsmått. I stället bör det enligt
regeringen     ankomma      på
Kriminalvårdsstyrelsen att se till att
anstaltsorganisationen kan svara mot de
krav och riktlinjer som riksdag och
regering  ställer  upp.  Det  gäller
säkerhet, utbildning, behandling  och
annat  verkställighetsinnehåll, närhet
till hemort samt differentiering, t.ex.
med   hänsyn  till  ålder,  kön,
narkotikamissbruk   eller   psykisk
störning. Regeringen har för avsikt att
i regleringsbrevet för kriminalvården
närmare ange de krav och riktlinjer som
skall ligga till grund för utformningen
av anstaltsorganisationen.
Utskottet delar, mot bakgrund av de
skäl regeringen anfört, uppfattningen
att 85-procentsmålet kan överges och
ersättas med ett flexibelt system som
tar hänsyn till förhållandena på de
enskilda anstalterna. Det sagda innebär
dock  inte att utskottet menar  att
beläggningen i fortsättningen skall vara
100 % på alla anstalter. Tvärtom anser
utskottet att det också i fortsättningen
måste finnas extra utrymme som möjliggör
tillräcklig  differentiering  av  de
intagna  med  hänsyn  till  bl.a.
behandlings-  och  utbildningsbehov.
Likaså måste det finnas utrymme för att
med kort varsel placera eller omplacera
intagna  som av säkerhetsskäl  måste
placeras på anstalter med hög säkerhet.
Utskottet  förutsätter  således  att
platsutnyttjandet även efter införandet
av den nya ordningen sker med bibehållen
säkerhet och hög kvalitet och utgår från
att regeringen nära följer utvecklingen
av beläggningen på anstalterna.
Verkställighetsinnehållet
I  motion Ju901 (m) förespråkas att
fängelsetiden bör användas till något
meningsfullt, t.ex. utbildning, vård och
behandling, och det begärs att arbetet
härmed bör fullföljas och utvecklas.
Inledningsvis  vill  utskottet  i
anledning av motionsönskemålet erinra om
att det av 10 § lagen om kriminalvård i
anstalt följer att en intagen skall
beredas  lämpligt arbete som  såvitt
möjligt främjar utsikterna för honom att
efter  frigivningen  inordna  sig  i
arbetslivet.  Av  andra  stycket  i
bestämmelsen framgår vidare att intagen,
som  har  behov  av  undervisning,
utbildning, arbetsträning eller någon
annan   sysselsättning  eller   av
medicinskpsykologisk eller någon annan
särskild behandling, skall beredas sådan
under arbetstiden, om det kan ske med
hänsyn till anstaltstidens längd och den
intagnes förutsättningar.
Under senare år har det skett  en
utveckling mot ökad specialisering av
verksamhetens    inriktning    vid
anstalterna.  Till grund  för  denna
utveckling ligger bl.a. de krav på en
ökad differentiering som statsmakterna
har uttalat.
Ett fortlöpande arbete med att se över
behandlingsmetoderna och arbetsformerna
inom  kriminalvården har skett sedan
kriminalvårdsreformen år 1974. Arbetet
härmed intensifierades under slutet av
80-talet   genom  påbörjandet   av
försöksverksamheter av olika slag, bl.a.
för  narkotikamissbrukare  och  med
behandling  av  män som  dömts  för
kvinnomisshandel och sexualbrott.
År 1988 (JuU 1987/88:31 s. 22 f) slog
utskottet fast att det var angeläget att
försöksverksamheten med behandling av
personer som dömts för misshandel och
sexualbrott vidareutvecklades och att
det då var viktigt att all personal har
en tillräcklig insikt i det arbete som
bedrivs. Detta gav riksdagen som sin
mening  regeringen till känna (rskr.
1987/88:239).
År  1988  inleddes en  översyn  av
kriminalvårdens    innehåll    och
verksamhetsformer inom regeringskansliet
med   särskild  uppmärksamhet   på
narkotikasituationen.
Översynen resulterade i ett uppdrag
till Kriminalvårdsstyrelsen innebärande
att  samtliga  kriminalvårdsanstalter
skulle   upprätta  och   genomföra
handlingsplaner  för   verksamhetens
innehåll  enligt vissa av regeringen
uppdragna    riktlinjer.    Enligt
riktlinjerna borde en utgångspunkt vara
att verksamheten utformades så att vård-
och tillsynspersonalen kunde ges mer
meningsfulla arbetsuppgifter och större
ansvar  för arbetet med de intagna.
Strävan var att varje anstalt skulle
utforma mål och metoder anpassade till
anstaltens  särskilda  förutsättningar
såsom   klientel,   byggnadstekniska
förutsättningar, säkerhetskrav, utbud av
olika aktiviteter på orten och andra
lokala förutsättningar. På anstalter med
en hög andel narkotikamissbrukare borde
inriktningen   vara   att   lokala
handlingsplaner   mot    narkotika
upprättades och genomfördes.
År 1991 uttalade utskottet att den
verksamhet med behandling av personer,
dömda för sexualbrott och våldsbrott,
som bedrevs inom kriminalvården borde
ytterligare utökas och intensifieras.
Målet måste enligt utskottet vara att de
intagna som vill och har behov av det
skall kunna erhålla sådan behandling. De
erfarenheter som vunnits av verksamheten
borde också tillvaratas i det ordinarie
behandlingsarbetet med de intagna. Vad
utskottet uttalat gav riksdagen som sin
mening   regeringen   till   känna
(1990/91:JuU17, rskr. 154).
Arbetet  med  att ta  fram  lokala
handlingsplaner har successivt lett till
en  förändring  när  det  gäller
verkställighetsinnehållet,  och  den
specialisering som skett vid anstalterna
har    främst   inriktats    på
narkotikamissbrukarna. Några anstalter
erbjuder nu särskilda behandlingsprogram
för intagna som har missbruksproblem,
och på många håll bedrivs ett omfattande
arbete för att motivera intagna att
genomgå  behandling. Vissa  anstalter
eller avdelningar har avdelats för de
intagna som inte missbrukar narkotika,
så att de t.ex. inte skall utsättas för
påverkan att börja missbruka. På vissa
anstalter har man samlat den mycket
svårbehandlade grupp av intagna  som
missbrukar och som inte vill gå igenom
behandling för sitt missbruk. Avsikten
är  att  härigenom  bl.a.  förbättra
möjligheterna att hålla andra anstalter
och avdelningar fria från narkotika. Det
finns också program för intagna som
missbrukar alkohol, t.ex.  den  s.k.
rattfällan, som riktar sig till intagna
som har dömts för rattfylleribrott. I
den proposition som låg till grund för
de nya regler om grovt rattfylleri m.m.
som trädde i kraft den 1 februari 1994
(prop. 1993/94:44, JuU11, rskr.  78)
angavs att alla som dömts till fängelse
för trafiknykterhetsbrott borde genomgå
alkoholavvänjande  behandling  under
anstaltstiden.            Två
kriminalvårdsanstalter  har  inrättas
speciellt för detta ändamål.
Vid några kriminalvårdsanstalter finns
särskilda behandlingsprogram för intagna
som har förgripit sig mot kvinnor eller
barn. Vid ett antal anstalter bedrivs
vidare olika utbildningar och särskild
vård eller behandling med inriktning på
speciella grupper intagna.
Som framgått inledningsvis genomfördes
år   1995   vissa  ändringar   i
kriminalvårdslagstiftningen beträffande
bl.a.   anstaltsindelningen    och
fördelningen av intagna mellan anstalter
m.m. (prop. 1994/95:124, JuU20, rskr.
331).  Förslaget  som  byggde  på
Fängelseutredningens  förslag  syftade
bl.a. till att förbättra kriminalvårdens
möjligheter att placera  intagna  på
anstalter     med      lämplig
verksamhetsinriktning,      bekämpa
förekomsten av narkotika och att  i
övrigt  förbättra  ordningen   och
säkerheten vid fängelserna.
I propositionen konstaterade regeringen
att intagnas behov av behandling och
utbildning  är  stort  och   att
kriminalvårdens möjligheter att uppnå
ett bra resultat i arbetet med att förmå
de  intagna att leva ett liv  utan
kriminalitet i stor utsträckning beror
på vilka förutsättningar det finns att
erbjuda dem lämplig behandling eller
utbildning under verkställighetstiden.
Mot denna bakgrund ansåg regeringen det
värdefullt  att  utvecklingen   av
verkställighetens   innehåll   inom
anstalterna fortsatte. Det konstaterades
att det givetvis inte var möjligt att
erbjuda samma behandling och utbildning
vid landets samtliga anstalter, utan
anstalterna måste specialiseras på olika
inriktningar. För att en intagen skall
kunna erbjudas en verkställighet som är
anpassad till hans behov av utbildning,
behandling eller liknande, kunde det
medföra att han i många fall måste
placeras  på en anstalt som  ligger
relativt långt från hans hemort. I vissa
fall kunde det också, anfördes det, vara
bra för den dömde att för en tid komma
ifrån  närheten till ett för  honom
skadligt umgänge. Mot denna bakgrund och
eftersom  behandlingshänsynen  måste
tillmätas   stor   vikt   borde
närhetsprincipen  inte  ha   samma
övergripande betydelse som tidigare vid
anstaltsplaceringarna.  Förslaget  i
propositionen gick således ut på att
utöka  möjligheterna att placera  en
intagen i en anstalt där han kan få
adekvat  vård  och behandling  under
anstaltstiden. I lagen om kriminalvård i
anstalt infördes en regel med denna
innebörd.
I  ärendet behandlade utskottet  en
motion,  liknande den  nu  aktuella.
Utskottet  konstaterade  i  sitt  av
riksdagen  godkända  betänkande  att
motionen fick anses tillgodosedd genom
de framlagda förslagen.
I  årets  budgetproposition  anför
regeringen (utg.omr. 4 avsnitt 7.1.1)
att      utvecklingen      av
verkställighetsinnehållet     skall
fortsätta och frigivningsförberedelserna
förbättras. Detta framgår av regeringens
planeringsdirektiv för budgetåret 1997
avseende    kriminalvården    där
Kriminalvårdsstyrelsen åläggs bl.a. att
öka  omfattningen  av  brotts-  och
missbruksrelaterade  påverkansprogram.
Fler intagna skall få ta del av dessa.
Kriminalvården skall säkerställa en hög
kvalitet i programverksamheten. Vidare
anförs    att    kriminalvårdens
utvecklingsarbete skall ske utifrån en
samlad bedömning av vilka behov som
finns,    både    vad    gäller
verksamhetsinnehåll och fördelning av
platser  med  olika inriktning  över
landet. Verkställighetens innehåll skall
anpassas till de dömdas individuella
behov    och    förutsättningar.
Kriminalvården skall vidare prioritera
insatser som bidrar till att behandling
och andra åtgärder som inletts under
verkställigheten kan fullföljas efter
frigivningen.    Vidare    skall
kriminalvården även i övrigt utveckla
samarbetet  med  andra  myndigheter,
framför  allt  socialtjänsten  och
arbetsmarknadsmyndigheterna, liksom med
organisationer och enskilda beträffande
insatser  som syftar till  att  öka
förutsättningarna för den dömde att leva
ett laglydigt liv.
Utskottet anser i likhet med regeringen
att arbetet inom kriminalvården skall
bedrivas på ett säkert sätt och i syfte
att  förebygga  återfall  i  brott.
Satsningen på att utveckla innehållet i
verkställigheten måste därför fortsätta
på   det  sätt  som  anges   i
planeringsdirektivet.   För    att
säkerställa en hög kvalitet i detta
arbete måste, anser utskottet, metoder
för  utvärdering och uppföljning tas
fram.    Utbildning,   behandling,
sysselsättning och påverkansprogram bör
kombineras med andra insatser för att
underlätta  den dömdes anpassning  i
samhället och detta förutsätter ett väl
utvecklat   samarbete  med   andra
myndigheter,   organisationer   och
enskilda.  Den  angivna  inriktningen
innebär inom anstalterna att planeringen
för den intagne skall omfatta allt från
den dagliga verksamheten på avdelningen
till   t.ex.   arbete,   studier,
påverkansprogram,  olika  former  av
behandling,     fritidsaktiviteter,
utevistelser och förberedelser  inför
frigivningen.
Sammanfattningsvis     konstaterar
utskottet   att   innehållet   i
verkställigheten  under  senare  år
utvecklats  och att utskottet  varit
pådrivande   i   det   arbetet.
Ansträngningarna härvidlag  fortsätter
med den inrikning som utskottet angett
ovan. De tankegångar som framförs i
motion Ju901 innehåller alltså inget
nytt, och motionen bör inte föranleda
någon  åtgärd från riksdagens  sida.
Motionen avstyrks i denna del.
I motion Ju502 (m) förespråkas att
undervisning i svenska, utöver den nivå
som   behövs   för   att   klara
anstaltsvistelsen, inte bör ges till i
kriminalvårdsanstalt utländska intagna
som skall utvisas.
Justitieombudsmannen (JO) har i ett
ärende (dnr 4588-1994) behandlat  en
fråga som gällde huruvida en utländsk
intagen med utvisningsbeslut kunde nekas
att få delta i annan utbildning vid
anstalten än i svenska för invandrare.
Enligt den intagne motiverade anstalten
sitt avslagsbeslut med att det svenska
undervisningssystemet inte är gångbart
utomlands och att de som skall stanna i
Sverige i första hand måste få del av
skolans begränsade resurser.
JO konstaterar i sitt beslut av den 26
september  1996 att en intagen  med
gällande  regler  inte  har  någon
ovillkorlig rätt att bedriva de studier
som han önskar. I varje enskilt fall
måste den intagnes behov av studier
bedömas, liksom hans förutsättningar att
tillgodogöra sig studierna. Här måste,
anförs  det,  självfallet  anstaltens
resurser också beaktas. JO uttalar dock
att det inte får förekomma generella
begränsningar i studiemöjligheterna för
en viss grupp intagna. Utredningen i
ärendet  gav  vid  handen  att  det
förekommit generella begränsningar  i
möjligheterna till studier för intagna i
den  aktuella anstalten  som  skulle
utvisas efter avtjänat straff. JO var
kritisk  till detta men  fann  inte
anledning vidta någon ytterligare åtgärd
i ärendet med hänsyn till att anstalten
vid tiden för beslutet omprövat sin
inställning till frågan.
Som nyss framgått finns bestämmelser
(10 § lagen om kriminalvård i anstalt)
om att intagen i kriminalvårdsanstalt
som har behov av undervisning eller
utbildning skall beredas sådan under
anstaltstiden, om det kan ske med hänsyn
till  anstaltstidens längd  och  den
intagnes  förutsättningar.  Dessutom
måste, som JO anför, hänsyn tas till
anstaltens resurser.
Utskottet      har      från
Kriminalvårdsstyrelsen inhämtat att i
kriminalvårdsanstalt utländska intagna
med utvisningsbeslut har rätt att delta
i all utbildning som ges i anstalten
utom  arbetsmarknadsutbildning.   De
erhåller också utbildning i svenska för
invandrare.  I en projektgrupp  inom
Kriminalvårdsstyrelsen  övervägs  för
närvarande vilka särskilda behov  av
språkutbildning  som dessa  utländska
intagna  har.  Kriminalvårdsstyrelsen
betonar i den här frågan Europarådets
minimiregler för intagna i anstalt där
det      rekommenderas     att
fängelsemyndigheterna bör ägna särskild
uppmärksamhet åt utbildning av dem som
är av utländskt ursprung.
Europarådets ministerkommitté antog den
26 juni 1987 en europeisk konvention
till  förhindrande  av  tortyr  och
omänsklig eller förnedrande behandling
eller   bestraffning.   Konventionen
innehåller procedurregler för bildandet
av  en  europeisk  kommitté  till
förhindrande  av  tortyr  m.m.  av
frihetsberövade  personer.  Den  s.k.
Tortyrkommittén skall kunna besöka de
platser  i  konventionsstaterna  där
personer som är berövade sin frihet är
placerade. Dess uppgift är att förebygga
olika former av kränkningar genom att
påtala brister, särskilt när det gäller
frihetsberövade personers rättigheter.
Kommittén kan rekommendera en stat att
genomföra tänkbara förbättringar men har
ingen rättskipande funktion. Sverige har
tillträtt   konventionen    (prop.
1987/88:133, JuU41, rskr. 392).
Från danska Justitieministeriet  har
utskottet inhämtat att utländska intagna
i danska fängelser med utvisningsbeslut
inte  tidigare  gavs möjlighet  till
studier   i   danska   språket.
Tortyrkommittén ansåg att förbättringar
borde göras härvidlag genom att  de
utländska intagna gavs tillfälle att
lära sig danska medan personalen borde
få möjligheter att lära sig utländska
språk.  Numera erbjuds dessa intagna
undervisning i danska eller, om behov
finns, i engelska. I vissa fall erbjuds
undervisning  i såväl  engelska  som
danska.
Utskottet  har  tidigare  behandlat
motionsönskemål   vari   efterlysts
ansträngningar  för   att   lindra
situationen  för  intagna  utländska
medborgare som samtidigt dömts  till
utvisning. I motionerna har pekats på
att dessa intagna bl.a. i regel inte får
permissioner samt att de har svårt med
kontakter inom anstalterna.
Utskottet har i dessa sammanhang (se
1989/90:JuU9 s. 8 f och där  gjord
hänvisning) i sina av riksdagen godkända
betänkanden understrukit att det är av
största  vikt  att de  problem  som
utländska   intagna   har   under
anstaltsvistelsen   beaktas   inom
kriminalvården både  i  det  löpande
arbetet och mera långsiktigt t.ex. i
budget- och utvecklingsarbetet. Detta
arbete bör, ansåg utskottet, bedrivas i
en anda av humanitet och generositet,
och regelsystemet måste ges en nyanserad
tillämpning där principen om hänsyn till
samhällsskyddet alltid måste vägas mot
principen om likabehandling och  mot
humanitetens krav.
Utskottet vidhåller denna uppfattning
och vill betona att studier i anstalt
utgör ett led i arbetet med att motverka
de    skadliga   följderna   av
frihetsberövandet samt att förbereda den
intagne för tillvaron utanför anstalten.
Detta gäller, som JO understryker, alla
intagna i kriminalvårdsanstalt och det
får  inte  förekomma några generella
begränsningar härvidlag för en  viss
grupp intagna. En annan sak är att det i
det enskilda fallet måste göras  en
bedömning av den intagnes behov  av
studier liksom hans förutsättningar att
tillgodogöra sig dem. Också anstaltens
resurser måste beaktas. Här måste dock
påpekas att en i svenska språket okunnig
utländsk intagen i normalfallet  bör
beredas en sådan språkutbildning att han
kan klara en anstaltsvistelse. En annan
ordning  skulle  kunna  leda  till
svårigheter  och  störningar  inom
anstalterna  och  medverka  till  en
isolering  från personal  och  andra
intagna, vilket inte är önskvärt ur
några  aspekter. Därtill kommer  att
verksamheten   inom   kriminalvården
givetvis måste bedrivas inom de ramar
som Sverige på grund av internationella
förpliktelser  har  åtagit  sig  att
uppfylla. Av det anförda följer att
utskottet inte kan ställa sig bakom
kraven  i  motion  Ju502.  Motionen
avstyrks.
Utredning om frivårdens resursbehov
I motion Ju918 (mp) yrkas att regeringen
utreder vilka resursbehov frivården har
med anledning av det ökade ansvar som
lagts  på  frivården i samband  med
införandet  av  samhällstjänst  och
elektronisk övervakning.
Som   framgått  ovan   utvidgades
försöksverksamheten med samhällstjänst
den 1 januari 1993 till att gälla hela
landet. Lagen om samhällstjänst  har
också förlängts till utgången av år
1998.
Den 1 augusti 1994 påbörjades, som
inledningsvis redovisats, en  tvåårig
försöksverksamhet          med
intensivövervakning  med  elektronisk
kontroll.  Försöksverksamheten,  som
enligt den senaste förlängningen skall
upphöra vid utgången av år 1998, var
till en början geografiskt begränsad
till sex frivårdsdistrikt men skall från
den 1 januari 1997 utvidgas till att
gälla hela landet.
I  propositionen i  det  sistnämnda
lagstiftningsärendet    konstaterade
regeringen (prop. 1995/96:156 s. 29) att
det inte råder någon tvekan om att
utvidgningen kommer att ställa mycket
stora  krav  på  kriminalvården  och
särskilt på frivårdsmyndigheterna samt
att det torde föra med sig en betydande
förändring av kriminalvårdens verksamhet
där frivårdsmyndigheterna tillförs nya
arbetsuppgifter och därför behöver ökade
resurser.  Mot  denna bakgrund  hade
regeringen redan i juni 1995 uppdragit
åt Kriminalvårdsstyrelsen att planera
utvidgningen. I uppdraget ingick bl.a.
att beräkna kostnaderna för genomförande
av    en    fortsatt   utvidgad
försöksverksamhet.
Kriminalvårdsstyrelsen har  också  i
anslagsframställningen  för  år  1997
påpekat  att  bl.a.  den  utvidgade
verksamheten med elektronisk övervakning
medför  ett  ökat  resursbehov  för
frivården. Däremot nämns inte  några
ytterligare resursbehov med anledning av
förlängningen av försöksverksamheten med
samhällstjänst.
I anledning av motionsönskemålet kan
utskottet konstatera att en utredning om
frivårdens resursbehov med anledning av
den utvidgade försöksverksamheten med
elektronisk  övervakning  genomfördes
redan  innan regeringen föreslog  en
utvidgning av verksamheten. Vidare vill
utskottet erinra om, vilket redovisats
tidigare i detta betänkande, att BRÅ har
fått  i  uppdrag att utvärdera  det
inledande  tvååriga  försöket  med
intensivövervakning  med  elektronisk
kontroll.  Uppdraget  kommer   att
slutredovisas den 1 februari 1997. I
beslut den 10 oktober har regeringen
vidare uppdragit åt BRÅ att utvärdera
också den utvidgade försöksverksamheten.
Uppdraget skall slutredovisas senast den
1 april 1999. I uppdraget ingår bl.a.
att   utvärdera   de   ekonomiska
konsekvenserna  av  att  det  under
försöksverksamheten varit möjligt att
ersätta  en  anstaltsvistelse  med
intensivövervakning  med  elektronisk
kontroll.
Utskottet   har   vidare   från
regeringskansliet          och
Kriminalvårdsstyrelsen      begärt
upplysningar om hur de nya kraven på
frivården bemötts ur resurssynpunkt.
Från   Justitiedepartementet   har
utskottet erfarit att några ytterligare
medel för kriminalvården inte beräknats
i denna del för kommande budgetår.
Kriminalvårdsstyrelsen har uppgivit att
frivården givetvis kommer att tilldelas
ökade resurser för att verksamheten med
den  utökade försöksverksamheten  med
elektronisk kontroll skall kunna fungera
med god kvalitet. De erforderliga medlen
kommer   att   omfördelas   från
anstaltsorganisationen,  som   skall
krympas.
Utskottet vill för sin del understryka
vikten  av  att  verksamheten  inom
frivården  när  det gäller  de  nya
reaktionsformerna kan bedrivas  under
gynnsamma förhållanden. Goda resultat av
försöksverksamheterna är, som utskottet
ser det, en förutsättning för att de nya
påföljdsformerna och en även i övrigt
ökad användning av frivårdspåföljderna
skall accepteras av allmänheten. Detta
är i sin tur nödvändigt för tilltron
till kriminalpolitiken.
Utskottet förutsätter att det  inom
kriminalvården vid de prioriteringar som
måste  göras  avsätts  erforderliga
resurser för frivården. Utskottet utgår
vidare från att regeringen i lämpligt
sammanhang, förslagsvis i samband med
den   ekonomiska   vårpropositionen,
redovisar utvecklingen på området för
riksdagen. Med dessa uttalanden  får
motion Ju918 i nu behandlad del anses
tillgodosedd. Motionen avstyrks.
Kronofogdemyndigheterna
Inledning
Kronofogdemyndigheterna      utgör
tillsammans med Riksskatteverket (RSV)
landets exekutionsväsende. RSV har den
övergripande ledningen och ansvaret för
verksamheten.
Kronofogdemyndigheterna är  regionala
myndigheter för frågor om verkställighet
enligt utsökningsbalken (UB) och andra
författningar.   Som   verkställande
myndighet skall kronofogdemyndigheterna
enligt  förordningen  (1988:784)  med
instruktion för exekutionsväsendet verka
för  att betalningsförpliktelser  och
andra förpliktelser, som kan bli föremål
för verkställighet, fullgörs i rätt tid.
Det övergripande målet för verksamheten
inom exekutionsväsendet - ett mål som
riksdagen  godkänt  -   är   att
kronofogdemyndigheternas  uppgift  som
verkställande myndigheter skall vara att
på  uppdrag av borgenärer och andra
sökande reglera rättsanspråk som inte
kan regleras på frivillig väg. Vidare
skall  kronofogdemyndigheterna  genom
information och liknande förebyggande
åtgärder    verka    för    att
betalningsförpliktelser  och   andra
förpliktelser som kan bli föremål för
verkställighet fullgörs frivilligt  i
rätt tid och ordning. Kravet på skyndsam
handläggning  och  hög  kvalitet  i
utredningsarbetet i alla typer av mål
och ärenden hos kronofogdemyndigheterna
skall betonas.
Till frågor om verkställighet enligt UB
hör i första hand verkställighet av
domar  och  andra  exekutionstitlar.
Kronofogdemyndigheterna   verkställer
också beslut om avhysning och annan
handräckning.            Till
kronofogdemyndigheternas uppgifter hör
även att svara för exekutiv försäljning
av  bl.a.  fast egendom. Utöver  de
exekutiva uppgifterna enligt UB har, som
nämnts,  kronofogdemyndigheterna  att
handlägga verkställighetsärenden enligt
vissa andra författningar, t.ex. lagen
(1978:880)  om betalningssäkring  för
skatter, tullar och avgifter samt mål om
etertagande av gods som köpts på kredit
enligt konsumentkreditlagen (1992:830)
och lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan          näringsidkare.
Kronofogdemyndigheterna är också med ett
fåtal undantag tillsynsmyndigheter  i
konkurs.  Sedan den 1 januari  1992
handlägger    kronofogdemyndigheterna
vidare den summariska processen, dvs.
mål  enligt  lagen  (1990:746)  om
betalningsföreläggande och handräckning.
Under  senare år har  ett  flertal
förändringar    vidtagits     på
exekutionsrättens  område  som  haft
inverkan  på  kronofogdemyndigheternas
verksamhet.     Sålunda     har
kronofogdemyndigheterna   fått   nya
uppgifter genom den skuldsaneringslag
som trädde i kraft den 1 juli 1994.
Lagen innebär att huvuddelen av arbetet
med  utredning m.m.  i  ärenden  om
skuldsanering  skall   skötas   av
kronofogdemyndigheterna.  Vidare  har
riksdagen  beslutat om en reformerad
löneexekution  och  målhantering  hos
kronofogdemyndigheterna. Reformen, som
trädde i kraft den 1 april 1996, innebär
att  de  tidigare  formerna  för
löneexekution, utmätning av lön  och
införsel i lön, slagits samman till ett
enhetligt  system,  så  att  all
löneexekution  numera  sker  genom
utmätning.
Anslaget till Kronofogdemyndigheterna
Över      anslaget      till
Kronofogdemyndigheterna finansieras all
verksamhet   som   bedrivs   av
kronofogdemyndigheterna, liksom även det
teknikstöd  för  verksamheten  som
tillhandahålls  av eller  genom  den
användarfinansierade   resultatenheten
DataService   vid   RSV.   Visst
utvecklingsarbete  på  det  tekniska
området och RSV:s uppgifter som central
förvaltningsmyndighet        inom
kronofogdemyndigheternas
verksamhetsområde finansieras dock över
anslaget till RSV.
Regeringen anför i propositionen att
kronofogdemyndigheterna under de första
åren på 1990-talet utsattes för stora
påfrestningar till följd av den kraftiga
ökningen av antalet mål och ärenden inom
alla delar av verksamheten. Särskilda
svårigheter uppstod till följd av att
denna ökning sammanföll i tiden med att
kronofogdemyndigheterna övertog ansvaret
för  den  summariska processen  från
tingsrätterna den 1 januari 1992. Även
om   verksamheten   tack   vare
rationaliseringsåtgärder  och  vissa
resurstillskott har kunnat bedrivas på
ett i huvudsak tillfredsställande sätt
trots de stora volymökningarna, har det
enligt regeringen varit ofrånkomligt att
det  inom  vissa  områden  funnits
svårigheter att upprätthålla önskvärd
kvalitet.
Under de två senaste verksamhetsåren
har,  anförs det vidare,  mål-  och
ärendemängden   inom   flera   av
verksamhetsgrenarna stagnerat och även
minskat. Tydligast är minskningen vad
gäller den summariska processen. Mot
denna bakgrund ser regeringen det som en
särskilt angelägen uppgift att återföra
de resurser till indrivningsverksamheten
som tillfälligt disponerats för andra
ändamål.   Verksamhetsmålen    för
indrivningen  hänför sig  dels  till
utredningstiden, dels till kvaliteten i
utredningarna.          Enligt
budgetpropositionen återstod vad gäller
utredningstiderna  vid  utgången  av
1994/95 ännu mycket att göra för att nå
syftet att utredningstiden skall vara
högst tre månader i enskilda mål med
begränsad  tillgångsundersökning  och
allmänna mål där insatserna begränsats
på motsvarande sätt. Under år 1997 bör
enligt  regeringen  i  dessa  mål
inriktningen  vara  att   förkorta
utredningstiden jämfört med år 1996,
utan att kvaliteten på utredningarna
försämras. I övriga mål  skall  den
genomsnittliga utredningsinsatsen öka,
samtidigt som handläggningstiden hålls
nere även i dessa mål. Regeringen ser
det vidare som mycket angeläget att få
ned handläggningstiderna i den exekutiva
fastighetsförsäljningen. Balanserna är
också stora på konkurstillsynens område.
Vad gäller betalningsföreläggande och
handräckning  är  enligt  regeringen
svårigheterna att få svarandena delgivna
det största problemet.
Regeringen konstaterar att de villkor
vad gäller mål- och ärendevolymer som
ställts upp för de besparingar  som
beslutades med anledning av 1995 års
budgetproposition   hittills   har
uppfyllts.
Utskottet  vill i  linje  med  vad
lagutskottet uttalade vid behandlingen
av budgeten för kronofogdemyndigheterna
för  innevarande  budgetår  framhålla
vikten av en effektiv indrivning av
skulder  (se 1994/95:LU23). Utskottet
vill också återigen kraftigt understryka
kronofogdemyndigheternas betydelsefulla
roll  i  kampen mot den  ekonomiska
brottsligheten. Detta gäller inte minst
specialindrivningsenheterna som arbetar
med   kvalificerade   fall   av
skatteundandragande och  andra  svåra
indrivningsfall.
Utskottet   ser   också    med
tillfredsställelse på de initiativ som
tagits för att förbättra kvaliteten i
indrivningsarbetet   och   förkorta
handläggningstiderna i den  exekutiva
fastighetsföräljningen. Av betydelse för
en  mer  rationell  hantering  i
kronofogdemyndigheternas verksamhet är
vidare den reformerade löneexekution och
målhantering hos kronofogdemyndigheterna
som trätt i kraft den 1 april i år.
I   budgetpropositionen   föreslår
regeringen      att      till
kronofogdemyndigheterna  anvisas  ett
ramanslag på 1 298 135 000 kr.
I motion Ju923 (v) föreslås en ökning
av anslaget med 35 miljoner kronor, i
första hand för ekobrottsbekämpning.
Anslagsyrkandena  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
Kronofogdemyndigheternas regionindelning
Gällande ordning och förändringsarbete
Det finns i dag 24 kronofogdemyndigheter
med  verksamhet  på  ca  95  orter.
Indelningen av kronofogdemyndigheterna
är  knuten  till länsindelningen.  I
proposition 1996/97:1 anför regeringen
att  många av myndigheterna  i  den
länsanknutna organisationen är så små
att de inte ger tillräckligt underlag
för  att  handha  olika  interna
stödfunktioner på ett kostnadseffektivt
sätt. De mindre myndigheterna har också
svårt att bygga upp och vidmakthålla
tillräcklig  kompetens  för  vissa
operativa  funktioner där kravet  på
specialistkunnande  är  stort  men
arbetsvolymerna små i förhållande till
myndigheternas huvudsakliga uppgift -
indrivningsarbetet.  Vad  gäller  de
interna    stödfunktionerna    har
kompetenskraven ökat, bl.a. beroende på
ett större behov av anpassning till ny
teknik  m.m.  och skärpta  krav  på
uppföljning och analys av verksamheten.
Det  är  sådana ökade krav, liksom
nödvändigheten att bevara  och  även
utveckla sakverksamheten trots kravet på
besparingar, som enligt propositionen
har tvingat fram nya lösningar. Genom
beslut  av  RSV genomfördes  sålunda
fr.o.m. den 1 juli 1994 s.k. ordnad
samverkan    varigenom    landets
kronofogdemyndigheter grupperades i åtta
samverkansområden. I vart och ett av
dessa utsågs en av myndigheterna till
samordningsmyndighet och  till  denna
koncentrerades för området gemensamma
resurser för stödfunktionerna och viss
kompetens  för  de  smala  operativa
funktionerna,           såsom
fastighetsförsäljning        och
specialindrivning.
I   propositionen   anförs   att
samverkansmodellen otvivelaktigt  gett
vissa fördelar från bl.a. kompetens- och
styrningssynpunkt. En avgörande svaghet
med modellen är emellertid att cheferna
för samordningsmyndigheterna inte har
samma befogenheter i det eller de län
som ingår i området som de har i sitt
eget län. Detta medför enligt regeringen
att  samordningen inom området  blir
resurskrävande, och den återverkar också
negativt  på  RSV:s  styrning  av
verksamheten.
Mot  bakgrund av de svagheter  hos
samverkansmodellen  som  konstaterats
redovisade RSV på regeringens uppdrag i
sin fördjupade anslagsframställning för
budgetåren 1997-1999 ett förslag till ny
organisation för kronofogdemyndigheterna
med färre myndigheter. Förslaget innebar
att vart och ett av samverkansområdena
bildar en kronofogdemyndighet fr.o.m.
den 1 januari 1997. Sätesorter för de
nya  myndigheterna  skulle  enligt
förslaget vara de orter som i dag är
sätesorter för samordningsmyndigheterna.
Regeringen delar uppfattningen att det
bör bildas större och färre myndigheter,
och  anser  i likhet med  RSV  att
indelningen  i  samverkansområden  i
huvudsak bör följas. Förutsättningarna
påverkas emellertid av den förändring
som  nyligen  har  beslutats  om
länsindelningen. Genom  bildandet  av
Skåne län skapas en bärkraftig region i
Södra  Sverige utan att man behöver
frångå länsindelningen. Regionen  bör
således omfatta Skåne län. Det som nu
har sagts innebär enligt regeringen att
vissa justeringar i RSV:s förslag är
nödvändiga. Jämfört med indelningen i
samverkansområden  medför  ändringarna
framför  allt  den  fördelen  att
storleksspannet mellan regionerna blir
mindre än mellan dessa områden. Inte
minst av hänsyn till personalen bör
enligt  regeringen så långt det  är
möjligt    samordningsmyndigheternas
centralorter göras till sätesorter för
de nya myndigheterna.
Regeringens förslag innebär att det
fr.o.m.  den  1  januari  1997  för
Norrbottens och Västerbottens län bildas
en myndighet med Umeå som sätesort, för
Gävleborgs,   Västernorrlands   och
Jämtlands län en myndighet med Härnösand
som sätesort, för Värmlands, Örebro och
Dalarnas län en myndighet med Falun som
sätesort, för Stockholms och Gotlands
län  en myndighet med Stockholm som
sätesort, för Uppsala, Södermanlands och
Västmanlands  län en  myndighet  med
Eskilstuna   som   sätesort,   för
Östergötlands och Jönköpings län  en
myndighet med Jönköping som sätesort,
för  Hallands, Göteborgs och  Bohus,
Älvsborgs  och  Skaraborgs  län  en
myndighet där åtminstone tills vidare
Göteborg  skall vara  sätesort,  för
Kronobergs, Kalmar och Blekinge län en
myndighet med Kalmar som sätesort samt
för Skåne län en myndighet med Malmö som
sätesort.
Enligt propositionen ingår det i det
pågående utredningsarbetet att utarbeta
ett  underlag  om lokaliseringen  av
regional  förvaltning  i  ett  nytt
västsvenskt län (dir. 1996:59).  Det
finns därför inte förutsättningar att nu
ta  slutgiltig ställning  beträffande
sätesorten för den nya myndigheten i
Västsverige.
I propositionen lämnas också förslag
till   vissa   lagändringar   som
genomförandet av den nya organisationen
kräver. Bl.a. föreslås ett bemyndigande
för  regeringen att föreskriva vilka
tingsrätter inom kronofogdemyndighetens
verksamhetsområde, dvs. regionen, som är
behöriga  att pröva överklagande  av
kronofogdemyndighetens beslut.  Vidare
innebär   förslaget   att   alla
kronofogdemyndigheter         är
tillsynsmyndigheter i konkurs.
Motioner m.m.
Regeringens  bedömning  och  förslag
beträffande  regionindelningen   har
föranlett  elva motioner. Enligt  de
flesta motioner, nämligen Ju402 (c),
Ju601 (s), Ju603 (s), Ju604 (s), Ju605
(v),  Ju607 (s) och Ju610 (c)  bör
regionindelningen  skjutas  upp.  Det
huvudsakliga skälet härtill är att ett
samlat grepp bör tas på den geografiska
indelningen  av  olika  sektorer  av
offentlig verksamhet, och att en sådan
mer allmän översyn inte bör föregripas
genom  att  kronofogdemyndigheternas
indelning nu bestäms. I stora drag samma
inriktning har motion Ju611 (m, fp).
Flera  av  motionerna  innehåller
alternativa yrkanden för det fall region-
indelningen inte skjuts på framtiden.
Sålunda bör enligt motionerna Ju601,
Ju604, Ju605, Ju607 och Ju610 i andra
hand Gävleborgs län och Dalarnas län
bilda en region med Gävle som sätesort,
vilket är i överensstämmelse med RSV:s
förslag. Samma inriktning har motionerna
Ju609  (m)  och Ju611 (m,  fp).  I
sistnämnda motion anförs dessutom att
Karlstad bör vara sätesort i en region
som omfattar Värmlands län och Örebro
län. I Ju604 framhålls däremot  att
Örebro bör vara sätesort i sistnämnda
region. De nu nämnda motionsyrkandena
innebär   att  det  bildas   tio
regionmyndigheter i stället för  nio
enligt regeringens förslag.
Enligt två motioner, Ju606 (m) och
Ju608 (s), bör Västerås vara sätesort i
regionen Uppsala län, Södermanlands län
och Västmanlands län, i stället för
Eskilstuna som regeringen föreslår.
I frågan om regionindelning har också
en utfrågning ägt rum i utskottet med
företrädare   för  Riksskatteverket,
Kronofogdemyndigheten i Malmöhus län,
Kronofogdemyndigheten i Norrbottens län,
JUSEK,    Statstjänstemannaförbundet,
Föreningen  Sveriges kronofogdar  och
Föreningen     ekonomer     inom
exekutionsväsendet.
Vidare har skrivelser inkommit till
utskottet   från   styrelsen   för
Kronofogdemyndigheten  i  Västmanlands
län,    länskronodirektören    vid
Kronofogdemyndigheten i Gävleborgs län,
fackklubbar vid sistnämnda  myndighet
respektive  från  landshövdingen  i
Jämtlands län.
Regionindelning inom rättsväsendet m.m.
Inom polisväsendet är Rikspolisstyrelsen
central      förvaltningsmyndighet.
Länsstyrelsen är högsta polisorgan i
länet och bestämmer bl.a. verksamhetens
huvudsakliga inriktning, indelningen i
polisdistrikt,    polismyndigheternas
grundläggande   organisation   och
fördelningen  av medel  inom  länets
polisorganisation. I varje polisdistrikt
finnns en polismyndighet som ansvarar
för polisverksamheten inom distriktet.
Den lokala polisorganisationen består av
för närvarande 43 polismyndigheter.
Åklagarväsendet är sedan den 1 juli
1996 indelat i sju åklagardistrikt med
en  åklagarmyndighet, som  också  är
kansliort,  i varje distrikt  enligt
följande. Åklagarmyndigheten i Stockholm
omfattar Stockholms län och Gotlands
län.  Åklagarmyndigheten  i  Västerås
omfattar Uppsala län, Värmlands län,
Örebro   län,  Västmanlands   län,
Kopparbergs län och Gävleborgs  län.
Åklagarmyndigheten i Linköping omfattar
Södermanlands län, Östergötlands län,
Jönköpings län, Kronobergs  län  och
Kalmar län. Åklagarmyndigheten i Malmö
omfattar Blekinge län, Kristianstads län
och Malmöhus län. Åklagarmyndigheten i
Göteborg  omfattar  Hallands  län,
Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län
och Skaraborgs län. Åklagarmyndigheten i
Sundsvall omfattar Västernorrlands län
och Jämtlands län. Åklagarmyndigheten i
Umeå, slutligen, omfattar Västerbottens
län och Norrbottens län.
Åklagarmyndigheterna har i  huvudsak
administrativa uppgifter och ansvar för
ledning och tillsyn över verksamheten.
Till  varje myndighet är ett  antal
åklagarkamrar,  där  den  operativa
brottsbeivrande verksamheten är förlagd,
knutna.  Riksåklagaren  bestämmer  om
åklagarkamrarnas antal (f.n. 42 st) och
lokalisering och på vilka övriga orter
åklagarverksamhet skall bedrivas. Med
några undantag finns en åklagarkammare
per län; i storstadsområdena finns dock
flera kammare med viss ämnesuppdelning.
Syftet  med  den nyligen genomförda
reformen av åklagarväsendet är att öka
flexibiliteten i åklagarverksamheten så
att denna lättare skall kunna anpassa
sig   till   verksamheten   inom
domstolsväsendet och rättsväsendet  i
övrigt.
Det svenska domstolsväsendet består av
två    huvudsakligen    parallella
organisationer, de allmänna domstolarna
och de allmänna förvaltningsdomstolarna.
De allmänna domstolarna utgörs av 97
tingsrätter  i första  instans,  sex
hovrätter i andra instans och Högsta
domstolen som slutinstans. De allmänna
förvaltningsdomstolarna består av  24
länsrätter  i  första instans,  fyra
kammarrätter  i  andra  instans  och
Regeringsrätten  som högsta  allmänna
förvaltningsdomstol.
Tingsrätterna kan sägas vara ojämnt
spridda över landet. De ligger mycket
tätt i landets södra och tättbefolkade
delar medan de ligger glest i norr.
Många tingsrätter har också tingsställen
utanför sin kansliort där förhandlingar,
främst i brottmål, äger rum med viss
regelbundenhet.
Hovrätterna har följande domkretsar.
Svea  hovrätt:  Stockholms,  Uppsala,
Södermanlands, Gotlands,  Västmanlands
och  Kopparbergs län, Göta  hovrätt:
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar,  Skaraborgs och Örebro  län,
Hovrätten  över Skåne och  Blekinge:
Blekinge, Kristianstads och  Malmöhus
län,  Hovrätten för Västra  Sverige:
Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs
och Värmlands län, Hovrätten för Nedre
Norrland:  Gävleborgs, Västernorrlands
och Jämtlands län samt Hovrätten för
Övre  Norrland:  Västerbottens  och
Norrbottens län.
Länsrätterna    är    genomgående
lokaliserade till landets residensstäder
och har länet som domkrets.
Kammarrätternas domkretsar är följande.
Domkretsen för Kammarrätten i Stockholm
omfattar    Stockholms,   Uppsala,
Södermanlands, Gotlands och Västmanlands
län.  Domkretsen för Kammarrätten  i
Göteborg   omfattar   Kristianstads,
Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus,
Älvsborgs och Värmlands län. Domkretsen
för Kammarrätten i Sundsvall omfattar
Kopparbergs,         Gävleborgs,
Västernorrlands,       Jämtlands,
Västerbottens  och  Norrbottens  län.
Domkretsen för Kammarrätten i Jönköping
omfattar  Östergötlands,  Jönköpings,
Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skaraborgs
och Örebro län.
För närvarande pågår en översyn av
domstolsorganisationen (dir. 1995:102).
En  utgångspunkt för arbetet är att
antalet domstolar på lokalnivå skall
minskas. Även antalet överinstanser och
samverkan   mellan   de   olika
domstolstyperna övervägs inom ramen för
utredningsarbetet.
På   kriminalvårdens  område   är
Kriminalvårdsstyrelsen      central
förvaltningsmyndighet   för    all
kriminalvårdsverksamhet. Styrelsen  är
chefsmyndighet  för  sju  geografiskt
indelade  regioner som var  och  en
omfattar  anstalter,  häkten   och
frivårdsmyndigheter.    De    sju
regionmyndigheternas huvuduppgifter är
att leda kriminalvården i regionerna
enligt      Kriminalvårdsstyrelsens
riktlinjer, stödja verksamheten vid de
lokala myndigheterna och utöva tillsyn
över deras verksamhet.
Regionmyndigheterna  har   följande
verksamhetsområden.  Region  Stockholm
omfattar  Stockholms  län,  region
Norrköping omfattar Södermanlands län,
Östergötlands  län, Kalmar  län  och
Gotlands  län. Region Malmö omfattar
Kronobergs   län,  Blekinge   län,
Kristianstads län och Malmöhus  län.
Region Göteborg omfattar Jönköpings län,
Hallands län, Göteborgs och Bohus län,
Älvsborgs län och Skaraborgs län. Region
Örebro omfattar Uppsala län, Värmlands
län, Örebro län, Västmanlands län och
Kopparbergs  län.  Region  Härnösand
omfattar Gävleborgs län, Västernorrlands
län  och Jämtlands län. Region Umeå
omfattar  Västerbottens  län   och
Norrbottens län.
Enligt   ett   förslag    från
Kriminalvårdsstyrelsen   som   för
närvarande  övervägs inom  regeringen
skall  Umeåregionen läggas  ned  och
Västerbottens län och Norrbottens län
föras till Härnösandsregionen.
I sammanhanget kan det vara lämpligt
att  också  redovisa huvuddragen  av
skatteförvaltningens      regionala
organisation.
Inom skatteförvaltningen svarar RSV för
den centrala ledningen. På regional nivå
finns  24  skattemyndigheter   med
sammanlagt 131 lokala skattekontor. I
dag finns sålunda en skattemyndighet i
varje län. Vid de lokala skattekontoren
handhas  förutom  beskattning  även
folkbokföring och fastighetstaxering.
RSV    redovisar    i    sin
anslagsframställning  en  avsikt  att
utreda      bl.a.     huruvida
skatteförvaltningen i  framtiden  kan
utgöra  en enda myndighet, i vilken
utsträckning vissa arbetsuppgifter kan
koncentreras till en eller flera platser
i landet och om det finns alternativ
till den nuvarande uppbyggnaden baserad
på länsindelningen.
Det kan här också vara på sin plats att
nämna att Riksrevisionsverket inom ramen
för sin effektivitetsrevision granskat
den s.k. rättskedjan, dvs. verksamheten
inom de fyra myndighetsområdena polis,
åklagare,  domstol och  kriminalvård.
Resultatet av granskningen har nyligen
redovisats i rapporten (RRV 1996:63)
Rättskedjan. Av denna framgår bl.a. att
den lokala geografiska indelningen av de
fyra  myndighetsområdena  inte  är
samordnad trots det i vissa fall starka
behovet av samverkan. I rapporten lämnas
bl.a. vissa rekommendationer om hur en
förbättrad samordning av rättsväsendet
kan åstadkommas.
Frågor    om   den   regionala
samhällsorganisationen är föremål för
överväganden i olika sammanhang sedan
flera år tillbaka. Sålunda tillkallades
år 1992 en parlamentarisk kommitté med
uppgift att utforma förslag om  den
offentliga verksamhetens uppbyggnad och
indelning på regional nivå. Kommittén,
som  fick  namnet  Regionberedningen,
presenterade år 1993 delbetänkandet (SOU
1993:97)  Västsverige  och  Skåne  -
regioner i förändring. Betänkandet har
remissbehandlats. I mars 1995 lämnade
Regionberedningen sitt  slutbetänkande
(SOU 1995:27) Regional framtid. Även
detta betänkande har remissbehandlats.
För närvarande ligger på riksdagens
bord regeringens proposition 1996/97:36
om den regionala samhällsorganisationen.
I propositionen, som bygger på bl.a.
Regionberedningens     överväganden,
föreslås att en försöksverksamhet med
ändrad   regional  ansvarsfördelning
genomförs i Kalmar, Gotlands, Skåne och
Jämtlands län fram till utgången av år
2002. Syftet med försöksverksamheten är
att  utveckla former för en  bättre
demokratisk förankring av det regionala
utvecklingsarbetet.  I  propositionen
behandlar regeringen också vissa frågor
om   länsstyrelsernas   roll   och
organisation. I fråga om länsindelningen
i västra Sverige avser regeringen att
återkomma till riksdagen under våren
1997.
Under  hösten 1995 tillkallades  en
särskild utredare för att kartlägga och
analysera de regionala konsekvenserna av
förändringar i den statliga sektorn.
Enligt direktiven (dir. 1995:144) skall
utredaren  bl.a. belysa i  vad  mån
utvecklingen  påverkat  strävan  till
samordning och samplanering av statliga
resurser både i ett nationellt och i ett
regionalt perspektiv. I sammanhanget bör
även belysas hur olika organisatoriska
lösningar och geografiska indelningar
som      valts      påverkat
samordningsmöjligheterna.   Utredaren
skall också göra en bedömning av den
framtida utvecklingen av den statliga
sektorns olika delar och de regionala
konsekvenserna därav. Utredaren skall
redovisa sitt uppdrag senast den 30
november 1996.
Som en del i det i föregående stycke
nämnda uppdraget har regeringen nyligen
uppdragit åt Statskontoret att kartlägga
sysselsättnings-           och
organisationsförändringar inom statliga
myndigheter ur ett regionalt perspektiv.
Statskontoret   skall   rapportera
kartläggningens resultat till regeringen
senast den 1 mars 1997 och omfatta
perioden 1995 till 1997.
En annan utredning som bör nämnas i
sammanhanget är den likaledes år 1995
tillkallade Kommissionen om den statliga
förvaltningens    uppgifter    och
organisation  -  Förvaltningspolitiska
kommissionen. Denna har till uppgift att
göra en analys av om nuvarande former
för organisation och styrning av statlig
förvaltning   och  verksamhet   är
ändamålsenliga i förhållande till de
uppgifter och mål som fastlagts  av
regering och riksdag (dir. 1995:93).
Kommissionen  skall  också   lämna
synpunkter  på  hur det  långsiktiga
arbetet med strukturförändringar i den
statliga  förvaltningen bör bedrivas.
Kommissionen  beräknas  avsluta  sitt
arbete senast den 31 december 1996.
Överväganden
Utskottet vill för sin del framhålla
nödvändigheten  av en  effektiv  och
rationell  organisation av  offentlig
verksamhet som innebär  en  så  bra
resursanvändning som möjligt och att
erforderliga besparingar kan genomföras
utan negativ inverkan på verksamheten
som sådan. Det sagda gäller naturligtvis
även rättsväsendet och här pågår också
sedan flera år tillbaka ett intensivt
reformarbete. Förändringsarbetet gäller
såväl myndigheternas ärendehantering och
administration  som  den  geografiska
organisationen på regional och lokal
nivå. För kronofogdemyndigheternas del
är nu frågan om regionindelning särskilt
aktuell.
Utskottet  vill  inte  motsäga  de
påståenden som gjorts i vissa sammanhang
om att den geografiska indelningen av
rättsväsendets olika myndighetsområden
inte är tillfredsställande samordnad.
Utskottet har också förståelse för de
önskemål som framförs i flera av de nu
aktuella motionerna om behovet av en
övergripande  och  samlad  syn  på
regionindelning av skilda verksamheter
inom rättsväsendet. I flera avseenden
har  de  olika  myndighetsområdena
beröringspunkter med varandra och de
problem och frågor som uppkommer  i
verksamheten är många gånger gemensamma.
Utskottet vill därför understryka vikten
av  att vid organisationsförändringar
beakta  behovet av geografisk närhet
mellan myndigheterna och av en  god
samordning över huvud taget i fråga om
rättsväsendets indelning på lokal nivå.
Det nu anförda talar i viss mån för att
man, som förordas i flera motioner,
väntar med en
regionindelning            av
kronofogdemyndigheterna   för   att
åstadkomma en bättre sådan samordning.
Enligt utskottets mening finns  det
emellertid tecken på att myndigheterna
har blivit bättre när det gäller att
samverka vid förändringsarbete. Här vill
utskottet  också peka på  de  olika
överväganden   om  den   regionala
samhällsorganisationen som pågår sedan
en tid tillbaka och som är uttryck för
ett mer övergripande synsätt i dessa
frågor. Det går inte heller att helt
bortse    från    de    skilda
myndighetstraditioner och  behov  som
trots allt finns och som kan motivera
vissa  variationer  i  de  valda
organisatoriska   lösningarna   och
särskilda  tidtabeller  för  dessas
genomförande. Man kan därvid konstatera
att  exempelvis åklagarväsendet redan
genomfört sin omorganisation medan den
framtida  domstolsorganisationen  är
föremål  för  en  pågående  särskild
utredning. Utskottet vill också anmärka
att en långtgående samordning i sig
skulle  kunna  medföra en  kraftfull
centralisering på regional och lokal
nivå; det är inte säkert att detta
alltid är lämpligt.
Vad      särskilt      gäller
kronofogdemyndigheterna       har
organisationen  och  den  geografiska
indelningen länge varit föremål  för
utredning och provisoriska lösningar.
Det  synes här föreligga ett starkt
behov, vilket inte minst framkommit vid
den  utfrågning som ägt  rum  inför
utskottet med olika representanter för
exekutionsväsendet,  av   att   få
organisationen fastlagd mer beständigt.
Härav  skulle  följa  stabilitet  i
verksamheten och bättre möjligheter att
planera för framtiden. Som regeringen
framhåller föreligger också uppenbara
brister,   framför    allt    i
ledningsfunktionen,  beträffande  den
nuvarande   samverkansorganisationen,
brister som bör åtgärdas så snart som
möjligt.
Sammantaget anser utskottet sålunda att
förutsättningar föreligger att genomföra
en      regionindelning     av
kronofogdemyndigheterna fr.o.m. den 1
januari 1997.
När  det  sedan gäller den närmare
utformningen av regionerna och vilka
huvudorter  som  skall  finnas  vill
utskottet  peka  på att  regeringens
förslag  innebär  ganska  omfattande
förändringar av den gällande indelningen
i samverkansområden och sålunda också i
förhållande till RSV:s förslag. Till
viss del är det fråga om justeringar
till följd av att det fr.o.m. den 1
januari 1997 bildas ett Skåne län av
nuvarande Malmöhus län och Kristianstads
län.  Utskottet  finner  inte  någon
anledning   att  ifrågasätta   det
huvudsakliga motivet bakom regeringens
ställningstagande,   nämligen   att
ändringarna jämfört med indelningen i
samverkansområden medför den fördelen
att storleksspannet mellan regionerna
blir mindre. I vissa särskilda avseenden
vill   utskottet  emellertid  resa
invändningar mot regeringens bedömning.
Sålunda anser utskottet, i likhet med
ett flertal motionärer, att regeringen
inte presenterat tillräckligt vägande
skäl  för att på sätt som föreslås
splittra upp samverkansområdet Dalarnas
län och Gävleborgs län och frånta Gävle
status som huvudort. Ett bibehållande i
den   nya   regionindelningen   av
samverkansområdena Dalarnas  län  och
Gävleborgs län med Gävle som sätesort
respektive  Västernorrlands  län  och
Jämtlands län med Härnösand som sätesort
svarar enligt utskottet bättre mot de
geografiska avstånden och utgör över
huvud taget en lämpligare indelning.
Gävle  har också inrättat  sig  som
samordningsmyndighet   och    inte
ifrågasatts  som  sätesort  i  RSV:s
förslag.   Utskottets   ståndpunkt
innefattar vidare att en lämplig region
bildas av Värmlands län och Örebro län
med   Karlstad   som   sätesort.
Sammanfattningsvis innebär vad utskottet
förordar att det bildas tio regioner,
vilka överlag får anses storleksmässigt
lämpliga  som  kronofogdemyndigheter.
Utskottet har, utöver vad utskottet nu
uttalat,  inga  invändningar   mot
regeringens förslag till regionindelning
eller särskilda synpunkter att framföra
i detta sammanhang.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med anledning av motionerna
Ju601, Ju604, Ju605, Ju607, Ju609, Ju610
och Ju611 samt med avslag på Ju402 i
aktuell del, Ju603, Ju606 och Ju608
övriga motioner i aktuella delar som sin
mening ge regeringen till känna.
Utskottet har slutligen inga erinringar
mot de lagförslag som regeringen lämnar
i  syfte  att  genomföra  den  nya
organisationen.
En obeståndsmyndighet
I detta sammanhang behandlar utskottet
också  en  motion om att samhällets
insatser   bör   samordnas   på
obeståndsområdet. Enligt motion Ju602
(fp) sker en sådan samordning lämpligast
genom  att man inrättar en särskild
obeståndsmyndighet som får till uppgift
att ha hand om konkurs- och ackords-
ärenden,      frågor      om
företagsrekonstruktion och skuldsanering
samt hanter-ingen av lönegarantin.
Utskottet vill erinra om att en motion
med  samma  innehåll  prövades  av
lagutskottet våren 1996 i samband med
riksdagens behandling av en lag  om
företagsrekonstruktion. I betänkandet i
ärendet avstyrkte lagutskottet motionen
med hänvisning till pågående beredning
inom Justitiedepartementet av frågor om
konkursförvaltningens organisation och
tillsynsverksamheten,  och  riksdagen
följde utskottet (1995/96:LU11, rskr.
279).  Utskottet kan  för  sin  del
konstatera att beredning alltjämt pågår
inom Justitiedepartementet av frågor om
konkurshanteringen i stort. Med hänsyn
härtill anser utskottet även nu att
riksdagen, i avvaktan på resultatet av
denna beredning, inte bör vidta några
särskilda åtgärder med anledning  av
motionsönskemålen. Motion Ju602 avstyrks
sålunda i aktuell del.
Brottsförebyggande rådet
Inledning
Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) är ett
kvalificerat   expertorgan   under
regeringen. Rådets övergripande mål är
att främja brottsförebyggande insatser
genom  att  arbeta  med  utveckling,
utvärdering, tillämpad forskning  och
information inom det kriminalpolitiska
området och därigenom bidra till att
minska brottsligheten och öka människors
trygghet i samhället. Viktiga inslag i
verksamheten är att ta fram underlag
till  regeringen  för  åtgärder  och
prioriteringar i det kriminalpolitiska
arbetet,  utvärdering  av  vidtagna
åtgärder  samt  stöd  till  lokalt
brottsförebyggande   arbete.   BRÅ:s
uppgifter finns närmare angivna i dess
instruktion (SFS 1993:669).
Anslaget till BRÅ
Regeringen     föreslår      i
budgetpropositionen att riksdagen till
Brottsförebyggande rådet anvisar  ett
ramanslag på 25 355 000 kr.
Anslagsyrkandet  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
BRÅ:s inriktning
Frågan om BRÅ:s verksamhetsinriktning
tas  upp  i två motioner. Yrkandena
redovisas nedan.
BRÅ inrättades år 1974 och avsikten var
att  rådet skulle fungera  som  ett
samordnande     aktions-     och
informationsorgan (prop. 1974:1 bil. 4,
JuU 1974:10, rskr. 183, SFS 1974:400).
Redan från början bedrevs dock vid rådet
en omfattande forskning. De första åren
efter sin tillkomst fungerade BRÅ som
ett kriminalpolitiskt utrednings- och
aktionsorgan men verksamheten ändrade
successivt karaktär och hade under många
år sin tyngdpunkt i mer grundläggande
kriminologisk forskning. I slutet av 80-
talet utvecklades BRÅ till ett FoU-organ
genom att den tillämpade forskningen och
utvecklingsarbetet efter hand gavs allt
större utrymme. Inom BRÅ bedrevs också
viss  kontinuerlig basforskning  inom
olika områden.
BRÅ har varit föremål för översyn vid
tre tillfällen. Samtliga översyner har
resulterat i nya instruktioner  (SFS
1982:787, 1988:1223 och 1993:669).
Den senaste översynen ägde rum år 1992
då en särskild utredare av regeringen
gavs i uppdrag att göra en översyn av
den kriminologiska och kriminalpolitiska
forskningen m.m. Enligt uppdraget skulle
utredaren se över hur de resurser för
kriminologisk/kriminalpolitisk forskning
som disponerades av bl.a. BRÅ bäst kunde
utnyttjas för en verksamhet av  hög
vetenskaplig    kvalitet     och
samhällsrelevans. En utgångspunkt för
uppdraget  var  att  behovet  av
kriminologisk  och  kriminalpolitisk
forskning borde ses i ett övergripande
nationellt  perspektiv och  innefatta
såväl den forskning som bedrevs vid BRÅ,
Kriminalvårdsstyrelsen        och
polishögskolan liksom den forskning som
bedrevs vid universiteten med resurser
som fördelades av forskningsråden inom
Utbildningsdepartementets
verksamhetsområde.  En  avsikt  med
översynen  var att belysa  hur  den
aktuella forskningen kunde förstärkas,
bl.a. genom en bättre samordning.
Den särskilde utredaren redovisade sitt
arbete  i  betänkandet (SOU 1992:80)
Kriminologisk  och  kriminalpolitisk
forskning.  I  betänkandet  kartlade
utredaren   den   forskning   och
utredningsverksamhet som bedrevs inom
universitet och högskolor och vid de
s.k.   sektorsmyndigheterna   (BRÅ,
Kriminalvårdsstyrelsen,
Rikspolisstyrelsen          och
Rättsmedicinalverket), liksom hur denna
verksamhet   finansierades.   Enligt
utredarens uppfattning borde resurserna
lämpligen fördelas så att hälften lades
på  grundläggande  forskning  inom
universitet och högskolor och hälften på
tillämpad   forskning   och   på
utvecklingsarbete vid  sektorsorganen.
Utredaren lämnade också olika förslag om
BRÅ:s framtid.
Regeringen  anförde  i  1993  års
forskningsproposition (1992/93:170  s.
76)  att  en utgångspunkt för  dess
överväganden  när det  gällde  BRÅ:s
verksamhet var att tyngdpunkten  och
därmed   resurserna   vad   avser
grundforskningen borde koncentreras till
universitet och högskolor. BRÅ borde
utvecklas  till  ett  kvalificerat
expertorgan i kriminalpolitiska frågor
under regeringen. Detta innebar att BRÅ
skulle få en delvis ny roll i fråga om
utvecklingsarbete,  utvärdering  och
tillämpad forskning. BRÅ skulle i sin
framtida roll, förutom att fokusera på
utveckling och utvärdering inom  det
kriminalpolitiska  fältet,  även  i
fortsättningen sammanställa och förmedla
för rådets verksamhetsområde relevant
information  om  kriminalvetenskaplig
forskning  till  myndigheter,  andra
organisationer och enskilda. En annan än
mer betydelsefull uppgift var att under
regeringen  ansvara för  övergripande
utredningar och analyser av samhällets
samlade   resurser   inom   det
kriminalpolitiska fältet och därigenom
ge   underlag  för  statsmakternas
kriminalpolitiska åtgärder.
Regeringen  föreslog  att  riksdagen
skulle godkänna den angivna inriktningen
av BRÅ:s verksamhet.
Utskottet delade i sitt av riksdagen
godkända   betänkande   regeringens
uppfattning (1992/93:JuU30, rskr. 395)
vilket  resulterade  i  att  BRÅ:s
verksamhet   fick  sin   nuvarande
inriktning.
BRÅ har fr.o.m. den 1 juli 1994 från
Statistiska centralbyrån också övertagit
beställaransvaret för statistiken inom
rättsväsendet (prop. 1992/93:101, FiU7,
rskr. 122, prop. 1993/94:100 bil. 8,
FiU15, rskr. 269). Ansvaret omfattar
både  kriminalstatistik  och  annan
statistik för rättsväsendet. BRÅ har
numera  även produktionsansvaret  för
rättsstatistiken.
I 1994 års budgetproposition (prop.
1993/94:100 bil 3. s. 155) uttalades att
BRÅ på ett förtjänstfullt sätt anpassat
verksamheten till den nya inriktningen.
Tyngdpunkten  i forskningsverksamheten
har förskjutits mot tillämpad forskning,
utvärderingar, statistiska  översikter
och analyser. Under senare år har BRÅ
förstärkt sin forskningskompetens så att
verksamheten blivit mer tvärvetenskaplig
och spänner över flera områden. Exempel
på  områden som BRÅ arbetar med är
brottslighetens  nivå,  struktur  och
utveckling, teorier och praktik inom
brottsprevention från tidiga åtgärder
till lokalt brottsförebyggande arbete,
rasistiskt   våld   och   motvåld,
ekobrottslighet   och   samhällets
reaktioner på brott.
Regeringen fattade den 10 juni 1996
beslut    om   ett   nationellt
brottsförebyggande program (Ds 1996:59;
Allas vårt ansvar). Regeringen redovisar
i     budgetpropositionen    och
forskningspropositionen  (utg.omr.  4
avsnitt 9 resp. prop. 1996/97:5) att som
ett led i genomförandet av programmet
skall BRÅ:s verksamhet till stöd för
lokalt brottsförebyggande arbete på sikt
lyftas fram och utvecklas ytterligare.
BRÅ skall bl.a., anförs det, bistå med
information om brottsförebyggande arbete
och i samarbete med landets universitet
och högskolor verka för att behovet av
kvalificerad utbildning på lokal nivå
tillgodoses. Med anledning härav anser
regeringen att det är nödvändigt att det
görs  vissa  omprioriteringar  och
förändringar     av      BRÅ:s
verksamhetsinriktning.       Dessa
förändringar    övervägs    inom
Justitiedepartementet i samband med en
översyn av rättsväsendets forsknings-
och  utvecklingsverksamhet  och  de
beräknas kunna genomföras under år 1997.
Regeringen      anför      i
forskningspropositionen (prop. s. 141)
att  den  pågående  översynen  inom
Justitiedepartementet    om    hur
rättsväsendets   forsknings-   och
utvecklingsverksamhet   bör   vara
organiserad i framtiden har till syfte
att de samlade resurserna skall kunna
utnyttjas på ett effektivare sätt. I
arbetet ingår bl.a. att bedöma om en
sammanläggning av den forsknings- och
utvecklingsverksamhet som bedrivs inom
rättsväsendet, främst  vid  BRÅ  och
Rikspolisstyrelsens   forskningsenhet,
skulle  kunna  ge  forskningsmässiga
fördelar och leda till ett effektivare
resursutnyttjande. Rikspolischefen har
fått   i   uppdrag   att   bistå
Justitiedepartementet i översynen.
I motion Ju922 (v) yrkas att BRÅ skall
bedriva ett fältnära arbete i samverkan
med myndigheter på riks-, läns- och
lokalnivå.  BRÅ skall vidare  sprida
kunskap till skolor, organisationer m.m.
Vidare  anser motionärerna  att  det
nationella brottsförebyggande programmet
skall vara en huvuduppgift för BRÅ. I
motion Ju925 (c, m, fp, mp, kd) begärs
ett uttalande om rättsväsendets framtida
forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Enligt motionärerna bör denna forskning
dga  rum i olika miljöer och BRÅ:s
forskningsverksamhet bör fortsätta, även
om  det  på sikt inrättas en  enda
institution för ändamålet.
Enligt utskottets mening saknas det
anledning för riksdagen att föregripa
den pågående översynen och göra ett
uttalande   om   BRÅ:s   framtida
verksamhetsinriktning. Utskottet utgår
dock ifrån att frågan om en eventuell ny
inriktning underställs riksdagen såsom
skett vid tidigare beslut i samma fråga.
Motionerna Ju922 och Ju925 avstyrks i nu
berört ämne.
I motion Ub8 (kd) begärs bl.a. att
forskning   om   brottsförebyggande
verksamhet,    brottsoffer    och
ekobrottslighet  prioriteras.  Vidare
begärs inrättande av en professur i
ämnet kriminalpsykologi.
I  forskningspropositionen (s.  139)
bedömer  regeringen  att  den  av
motionärerna  efterlysta  forskningen
skall prioriteras inom rättsväsendet och
motionen  får  i  denna  del  anses
tillgodosedd.
När det gäller yrkandet om inrättandet
av   en   professur   i   ämnet
kriminalpsykologi har utskottet noterat
att regeringen sedan den 1 juli 1995 har
befogenhet att inrätta professurer vid
universitet och högskolor för att kunna
prioritera vissa nationellt angelägna
forskningsområden  (prop.  1994/95:100
bil. 9 s. 103-105, UbU12, rskr. 354). I
propositionen framhölls  att  antalet
professurer  inrättade av  regeringen
skall vara begränsat och motiverat av
ett nationellt behov som annars riskerar
att inte tillgodoses. I normalfallet
inrättas professurer av universitet och
högskolor.
I  budgetpropositionen (utg.omr.  16
avsnitt 5.5.1) föreslår regeringen att
medel  anslås  för  inrättande  av
professurer i vissa ämnen, dock inte det
av motionärerna begärda.
Utskottet   anser   att    det
forskningsområde  som  den  begärda
professuren gäller i och för sig är ett
ur utskottets synpunkt intressant område
men tvingas konstatera att utskottet
saknar underlag för att för närvarande i
detta  hänseende  prioritera  vissa
forskningsområden före andra. Motionen
Ub8 avstyrks i nu behandlade delar.
Rättsmedicinalverket
Inledning
Rättsmedicinalverket   är   central
förvaltningsmyndighet        för
rättspsykiatrisk,    rättsmedicinsk,
rättskemisk och rättsgenetisk verksamhet
i den utsträckning sådana frågor inte
handläggs  av  någon  annan  statlig
myndighet. Rättsmedicinalverket  skall
särskilt  svara för rättspsykiatriska
undersökningar i brottmål och läkarintyg
som avses i 7 § lagen (1991:2041) om
särskild  personutredning i  brottmål
m.m., rättsmedicinska obduktioner och
andra  rättsmedicinska  undersökningar
samt rättsmedicinsk medverkan i övrigt
på begäran av domstol, länsstyrelse,
allmän åklagare eller polismyndighet.
Vidare skall Rättsmedicinalverket utföra
rättskemiska   och  rättsserologiska
undersökningar samt lämna information
inom  sitt ansvarsområde till  andra
myndigheter och enskilda. Vissa grenar
av Rättsmedicinalverkets verksamhet är
helt eller delvis uppdragsfinansierade.
Det   övergripande   målet   för
Rättsmedicinalverket  är  att  den
rättspsykiatriska
undersökningsverksamheten skall leverera
beslutsunderlag av hög kvalitet till
rättsväsendet. Underlaget skall lämnas
inom lagstadgad tid. Vidare skall de
rättsmedicinska,  rättskemiska   och
rättsgenetiska
undersökningsverksamheterna   medverka
till  att  goda förutsättningar  för
rättssäkerhet och effektivitet skapas
inom rättsväsendet. Rättsmedicinalverket
skall  som  ett  led  i  samhällets
brottsförebyggande verksamhet prioritera
arbetet  med  att informera  om  de
erfarenheter  som  vunnits  inom  de
rättsmedicinska,  rättskemiska   och
rättspsykiatriska verksamheterna. Verket
skall vidare bedriva utvecklingsarbete
och stöd åt forskning av betydelse för
verksamheten.
Anslaget till Rättsmedicinalverket
Regeringen föreslår att riksdagen till
Rättsmedicinalverket   anvisar   ett
ramanslag på 165 728 000 kr.
Rättsmedicinalverket omfattas av det
generella besparingskravet på statlig
konsumtion på 3 % för åren 1997 och
1998.
Anslagsyrkandet  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
Gentekniknämnden
Gentekniknämndens övergripande mål är
att främja en etiskt försvarbar och
säker användning av gentekniken så att
oönskade effekter på människors  och
djurs hälsa och miljön undviks.
Gentekniknämnden skall bl.a. yttra sig
över ansökningar och tillstånd enligt
lagen   (1994:900)  om   genetiskt
modifierade organismer och samråda med
andra myndigheter när dessa meddelar
föreskrifter.  Nämnden  skall  vidare
bedriva rådgivande verksamhet samt följa
utvecklingen på genteknikområdet  och
bevaka de etiska frågorna.
Regeringen föreslår att riksdagen för
budgetåret 1997 till Gentekniknämnden
anvisar ett ramanslag på 2 127 000 kr.
Anslagsyrkandet  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
Brottsoffermyndigheten
Inledning
Brottsoffermyndighetens övergripande mål
och uppgifter är att främja brottsoffers
rättigheter samt bevaka deras behov och
intressen. Myndigheten skall särskilt
pröva ärenden om brottsskadeersättning
enligt brottsskadelagen (1978:413) och
ärenden    om    bidrag    från
brottsofferfonden. Vid myndigheten finns
en särskild nämnd för prövning av vissa
ärenden om brottsskadeersättning samt
ett råd för prövning av frågor om bidrag
från brottsofferfonden.
Anslaget till Brottsoffermyndigheten
Regeringen     föreslår     att
Brottsoffermyndigheten för  budgetåret
1997 anvisas ett ramanslag på 9 500 000
kr.
Anslagsyrkandet  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
Finansiering av brottsofferfonden
Brottsofferfonden skapades den 1 juli
1994 (prop. 1993/94:143, JuU25, rskr.
320, SFS 1994:419) för att förbättra
möjligheterna  att  ge  stöd  till
brottsoffren. Bidrag från fonden får
lämnas  för  att  stödja  ideella
organisationer   som   verkar   på
brottsofferområdet  samt  privat  och
offentlig  verksamhet  som  gäller
brottsoffer. Bidrag ur fonden kan även
lämnas för forskning, utbildning och
information   i   brottsofferfrågor.
Brottsofferfondens      verksamhet
administreras, som framgått ovan, av
Brottsoffermyndigheten.
Den  grundläggande  regleringen  av
fondens  verksamhet  finns  i  lagen
(1994:419) om brottsofferfond.  Denna
kompletteras  med en  av  regeringen
utfärdad förordning (1994:426). I lagen
anges fondens ändamål i allmänna ordalag
så att fondens medel skall användas för
verksamhet som gagnar brottsoffer. Det
lades  på regeringen att ge närmare
riktlinjer för användning av fondens
medel (prop. 1993/94:143 s. 32).
Finansiering av brottsofferfonden sker
genom att den som döms för ett eller
flera brott i normalfallet skall betala
en   avgift  på  300  kr  till
brottsofferfonden, om fängelse ingår i
straffskalan. Vidare finansieras fonden
genom att den som under den särskilda
försöksverksamheten     verkställer
fängelsestraff   i   form    av
intensivövervakning  med  elektronisk
kontroll i normalfallet får betala 50 kr
per dag under verkställighetstiden, dock
från år 1997 högst 3 000 kr. Hittills
har försöksverksamheten enbart omfattat
sex frivårdsmyndigheter, men från den 1
januari 1997 utvidgas den till hela
landet.     Avgiften    tillförs
brottsofferfonden.
När fonden inrättades tillfördes den
även en viss del av de medel  som
frigjordes genom att ersättningen till
intagna  i  kriminalvårdsanstalt  för
arbete och annan sysselsättning sänktes
med 20 %. Sistnämnda frigjorda medel
skulle,   förutom  att  finansiera
uppbyggnaden av brottsofferfonden, också
användas för andra åtgärder till stöd
för brottsoffer.
I  motion  Ju905  (m)  begärs  ett
tillkännagivande om en återgång till den
ursprungliga   finansieringen   av
brottsofferfonden. Enligt motionärerna
skall finansiering av brottsofferfonden
även fortsättningsvis ske med bl.a. de
medel som frigörs genom att ersättningen
till intagna i kriminalvårdsanstalt för
arbete och sysselsättning har sänkts.
I propositionen som låg till grund för
inrättandet av brottsofferfonden (prop.
1993/94:143)  anförde  den  dåvarande
regeringen att fonden borde finansieras
genom avgifter som tas ut av personer
som döms för brott. Enligt regeringens
uppfattning  skulle  man  genom  en
budgetfinansiering helt  förlora  den
pedagogiska poäng som ligger i att en
gärningsman  får betala en  särskild
avgift  som  direkt  avsätts  för
brottsofferfrämjande   åtgärder.   I
propositionen (s. 25 f) anfördes vidare
att det kunde finnas skäl att utöver
fondavgifterna  även tillföra  fonden
medel från annat håll. Detta skulle
gälla,  anfördes  det,  både   i
inledningsskedet då fonden byggdes upp
och senare. Det borde ske genom medel
som  kunde  finnas  disponibla  inom
Justitiedepartementets  ansvarsområde.
Det anfördes vidare att viss del av den
då aviserade sänkningen av ersättningen
till  intagna  i kriminalvårdsanstalt
skulle tas i anspråk för uppbyggnaden av
fonden.
I budgetpropositionen för budgetåret
1994/95 (prop. 1993/94:100 bil. 3
s. 140) föreslog regeringen att de genom
sänkningen frigjorda medlen bl.a. skulle
finansiera    uppbyggnaden    av
brottsofferfonden, och under anslaget
till  Kriminalvården  avsattes  9,4
miljoner  kronor  till  regeringens
disposition för bl.a. detta ändamål. Av
dessa   medel  överfördes   enligt
regleringsbrevet för kriminalvården för
det  nämnda budgetåret 3,3  miljoner
kronor till brottsofferfonden.
Utskottet hade, i sina av riksdagen
godkända betänkanden, ingen erinran mot
regeringens   förslag   i   frågan
(1993/94:JuU17 s. 20 och JuU25).
Enligt    uppgift   i    årets
budgetproposition (utg.omr. 4 avsnitt 9)
har brottsofferfondens totala tillgångar
under år 1995 uppgått till 10 miljoner
kronor. I sin anslagsframställning för
år  1997  har  Brottsoffermyndigheten
anfört att sedan den 1 januari 1995 har
fonden tillförts i genomsnitt ca 750 000
kr varje månad genom avgifterna, vilket
pekar på att fonden skulle ha en årlig
intäkt på ca 9-10 miljoner kronor per
år. Utskottet har inhämtat att fonden
under 1996 tillförts ca 900 000 kr i
genomsnitt per månad de första  nio
månaderna, vilket skulle tyda på ett
tillskott om knappt 11 miljoner kronor
under år 1996. Från och med år 1997
kommer den utvidgade försöksverksamheten
med elektronisk övervakning att innebära
en ökad tillströmning av medel till
fonden.
Utskottet saknar anledning att  för
närvarande göra något särskilt uttalande
om finansiering av brottsofferfonden.
Vad som uttrycktes därom i propositionen
(1993/94:143   s.   25   f)   om
brottsofferfonden,   vilket   nyss
redovisats, tyder närmast på att en del
av  de  medel som frigjordes  genom
sänkningen av ersättningen  till  de
intagna  skulle  användas  som  en
engångssatsning för en uppbyggnad av
fonden och inte var tänkt som ett årligt
tillskott.  Regeringen har  i  årets
budgetproposition   inte    avsatt
ytterligare medel för uppbyggnad  av
fonden. Det är Kriminalvårdsstyrelsen
som beslutar om ersättningen till de
intagna. Utskottet anser med hänsyn till
de   besparingskrav   som   åvilar
kriminalvården att det för närvarande
inte finns utrymme att använda några
medel   därifrån  för  ytterligare
uppbyggnad  av  fonden.  Utskottet
avstyrker bifall till motion Ju905.
Resurser till kvinno- och
brottsofferjourer
Brott medför ingripande verkningar av
olika slag för den som drabbas. Ofta
innebär  ett  brott  en  omskakande
personlig upplevelse och kan vålla både
fysiska och psykiska skador samt orsaka
förluster av ekonomisk och annan art.
För ett brottsoffer kan det också vara
påfrestande att medverka i det rättsliga
förfarandet hos polis, åklagare  och
domstol.
Betydelsefulla åtgärder för att bättre
tillgodose  brottsoffrens  intressen
började på allvar vidtas i mitten av
1980-talet och arbetet med att stärka
brottsoffrens ställning har alltsedan
dess  fortgått  med  bl.a.  flera
lagstiftningsåtgärder. Utskottet  vill
här hänvisa till den redogörelse som
utskottet  gjorde  i  samband  med
behandlingen  av  budgeten  år  1995
(1994/95:JuU13
s. 7). I årets budgetproposition anför
regeringen att arbetet med att stärka
brottsoffrens ställning skall fortsätta.
Detta gäller inte minst, anförs det, i
fråga om kvinnor som utsatts för våld
och andra övergrepp.
Regeringen har vidare på riksdagens
uppdrag  tillsatt en kommitté  (dir.
1995:94) som skall utvärdera åtgärder på
brottsofferområdet. En rapport om det
hittillsvarande arbetet inom kommittén
har i enlighet med riksdagens önskemål
tagits  in  i  budgetpropositionen
(1994/95:JuU13, rskr. 261).
Brottsoffrens behov av bl.a. personligt
stöd kan inte alltid tillgodoses genom
åtgärder  av  polis,  åklagare  och
domstolar och de frivilliga insatserna
behövs i dag kanske mer än tidigare. Här
fyller kvinno- och brottsjourerna en
viktig  funktion.  Det  övergripande
ansvaret för jourernas verksamhet kan, i
den  mån det handlar om stöd  till
enskilda  personer,  sägas   åvila
socialtjänsten. Jourerna utgör således
ett   värdefullt  komplement  till
samhällets sociala nätverk.
Brottsofferjourernas riksförbund (BOJ)
bildades år 1988. Förbundet har haft
målsättningen att det skall finnas en
brottsofferjour i varje polisdistrikt
och detta mål uppfylldes i princip under
år 1995. För närvarande finns 103 lokala
jourer som är medlemmar i förbundet.
Dessa  är  organiserade som  ideella
föreningar och finns runt om i landet i
förbundet. Förbundet är uppdelat i elva
regioner och i varje region finns en av
föreningarna utsedd ideellt arbetande
regionsamordnare, som skall utgöra en
samordningsfunktion        mellan
brottsofferjourerna och förbundet.
En brottsofferjour består av ett antal
ideellt arbetande stödpersoner samt en
brottsofferassistent/samordnare.
Stödpersonerna är noggrant utvalda och
får   speciell  utbildning.  Under
vägledning och samordning av en utbildad
brottsofferassistent ger de brottsoffren
hjälp.  Stödpersonernas  huvudsakliga
uppgift  är  att  lyssna  och  ge
medmänskligt stöd och att upprätthålla
kontakten med brottsoffret så  länge
detta    bedöms    erforderligt.
Stödpersonerna    förklarar    hur
rättsprocessen går till och fungerar
också  som  moraliskt  stöd  för
brottsoffret vid rättegången. På varje
brottsofferjour finns det mellan 10 och
15 stödpersoner, vilket utgör ca 1 500
totalt i landet. Grundutbildningen av
stödpersonerna sker i form av lokala
studiecirklar och i BOJ:s regi  kan
fortbildning ske genom studiecirklar,
seminarier och studiebesök m.m.
Brottsofferassistenten, som bör vara
anställd på minst halvtid, utgör en
samordningsfunktion   på   jouren.
Assistenten har till uppgift att tillse
att brottsoffret får kontakt med en
stödperson. Målet är att en kontakt bör
etableras inom 24 timmar från det att
hjälpbehovet  uppmärksammats   eller
önskemål  om  kontakt  framställts.
Brottsofferassistenten skall också svara
för   kontakten  med  allmänheten,
polismyndigheten och andra resursorgan
samt att vid behov slussa hårt drabbade
brottsoffer   vidare   till   rätt
professionell instans, t.ex. kommunens
socialtjänst, kuratorer,  psykiatriska
mottagningar, försäkringsbolag, polisen,
lås- och larmrådgivare m.fl. De flesta
brottsofferjourerna (ca 90) har dock
inte  möjlighet  att anställa  någon
brottsofferassistent  och  vid  dessa
utförs  uppgifterna  av  en  ideellt
arbetande   samordnare.   Vid   de
brottsofferjourer där det för närvarande
finns en sådan assistent (ca 15 st.)
sker  finansieringen genom  kommunala
bidrag. BOJ har som målsättning att få
ett  statligt  bidrag som  möjliggör
anställning av en halv- eller heltidsan-
ställd brottsofferassistent vid varje
jour.
Brottsofferjourerna ger främst  stöd
till dem som blivit utsatta för inbrott
i bostaden, rån, hot eller misshandel.
BOJ har en övergripande och samordnande
roll och svarar bl.a. för utbildning av
medlemmarna  i allmän föreningsteknik
samt vidareutbildning av stödpersonerna.
En  annan  uppgift  är  att  stödja
lokalföreningarna i deras utveckling.
Förbundet har också till uppgift att
genom en bred samhällsdebatt verka för
att brottsoffrens behov tillgodoses och
att samhället ökar sina insatser för att
förebygga brott.
Av BOJ:s verksamhetsplan för åren 1996
och  1997 framgår att förbundet  nu
arbetar   med   att   förstärka
regionsamordnarens  roll,  att  utöka
antalet brottsofferassistenter, att öka
antalet  regionala  stödpersons-  och
cirkelledarutbildningar, att svara för
centrala utbildningar samt  att  öka
kvaliteten  i  dessa  utbildningar.
Förbundet har vidare ambitionen  att
inspirera de lokala föreningarna till
brottsförebyggande insatser; detta skall
ske  genom  framtagning  av  ett
informationsmaterial som skall användas
bl.a.  för  information i  skolorna.
Förbundet   avser  därutöver   att
ytterligare  utveckla samarbetet  med
företrädare för lokala och  centrala
myndigheter och organisationer.
Inom   brottsofferjourerna    har
framgångsrika projekt bedrivits. Här kan
nämnas att brottsofferjouren i Växjö
under viss tid lämnat dagligt stöd till
vittnen och målsäganden i samband med
rättegångar vid Växjö tingsrätt.  En
utvärdering av projektet har  gjorts
genom  intervjuer  med  tingsrättens
personal,  åklagare,  advokater  samt
stödpersonerna. Utvärderingen föll väl
ut och de flesta var positiva eller
mycket  positiva  till  verksamheten.
Verksamheten  skall  nu   bedrivas
ytterligare ett år för att därefter på
nytt utvärderas.
BOJ  arbetar  också  med  vissa
brottsförebyggande projekt. Genom medel
som erhållits från Allmänna arvsfonden
bedrivs nu ett projekt som riktar sig
mot våldsbrott bland barn och ungdomar.
Avsikten  är  att  kunna  erbjuda
brottsofferjourerna  möjlighet   att
utifrån lokala förutsättningar initiera
en brottsförebyggande verksamhet. Det
praktiska arbetet med planering  och
kontakter med kommunen, polisen  och
föreningsliv m.fl. skall skötas av två
projektanställda pedagoger.
Enligt  BOJ hade brottsofferjourerna
totalt  6  900 medlemmar  år  1995.
Statistiken  utvisar  vidare   att
brottsoffrens kontakter med  jourerna
ökar. Under år 1995 noterades ca 46 000
kontakter och totalt handlades ca 18 400
ärenden.
BOJ   är   anslutet  till   den
internationella  organisationen  The
European Forum for Victim Services som
arbetar    enligt    Europarådets
rekommendationer om högsta kvalitativa
behandling  av  våldsoffer  oavsett
hemland.
Kvinnojourerna startade sin verksamhet
i början av 80-talet. Det finns i dag ca
130 kvinnojourer. Huvuddelen av dessa är
medlemmar i en riksorganisation (ROKS).
Kvinnojourerna arbetar för att skydda
och  hjälpa kvinnor som utsatts för
misshandel och sexuella övergrepp samt
deras barn.
I flera motioner tas upp frågan om
kvinno- och brottsofferjourer. Sålunda
yrkas i motion Ju917 (c) att kvinno- och
brottsofferjourerna bör få ökade medel
från brottsofferfonden. I motion Ju922
(v) förespråkas att det skall inrättas
en brottsofferjour i varje polisdistrikt
och att dessa skall erhålla statliga
anslag med eget budgetansvar. I motion
K215 (fp) begärs att varje kommun bör
ansvara  för  att  det  inrättas
brottsofferjourer  i  samverkan  med
ideella organisationer.
Statliga  bidrag  till  BOJ  utgick
tidigare från anslaget G 4. Ersättning
för skador på grund av brott (numera F
5). Detta ändrades när brottsofferfonden
inrättades  och numera skall  sådana
organisationer som stöder brottsoffer,
t.ex.  BOJ,  vända sig direkt  till
brottsofferfonden med en ansökan  om
bidrag. För att underlätta övergången
till den nya ordningen, erhöll BOJ för
budgetåret 1994/95 ett bidrag på 1 000
000 kr från anslaget G 4 (jfr prop.
1993/94:143 s. 61, JuU25 s. 16, rskr.
320).
Brottsoffermyndigheten delar ut medel
ur brottsofferfonden två gånger per år.
Bidrag från fonden får lämnas  till
löpande verksamhet bara om det finns
särskilda  skäl.  Under  år  1995
utbetalades ur fonden totalt 6 486 000
kr. Till ideella organisationer utgick
medel om 2,7 miljoner kronor,  till
forskning utgick 2,7 miljoner kronor,
till   privat   och   offentlig
brottsofferinriktad verksamhet  utgick
883 000 kr och till information utgick
150 000 kr.
Utskottet har inhämtat att BOJ under år
1995 erhållit bidrag om sammanlagt 1 600
000 kr. Till enskilda brottsofferjourer
har lämnats projektbidrag på sammanlagt
306  000  kr.  ROKS  och  enskilda
kvinnojourer erhöll bidrag om sammanlagt
482 400 kr. Under år 1996 har från
fonden hittills utbetalats
2 000 000 kr till BOJ för den löpande
verksamheten och 95 000 kr för ett
projekt  som  avser  de   lokala
brottsofferjourerna.  82  000  kr  i
projektbidrag  har  utbetalats  till
enskilda       brottsofferjourer.
Kvinnojourerna har erhållit totalt 792
500 kr.
När det gäller bidragen till ROKS vill
utskottet  erinra om att medel  via
statsbudgeten varje år ges till denna
organisation. Över anslaget C 2 Bidrag
till  organisationer på det  sociala
området (utg.omr. 9) erhåller ROKS vissa
medel. Socialstyrelsen, som disponerar
anslaget och beslutar om fördelning av
medel till de olika organisationerna,
genomför  årligen en utvärdering  av
effekten av bidragen som ligger till
grund för den kommande bidragsgivningen.
Enligt vad utskottet inhämtat erhöll
Kvinnojourerna sammanlagt
7 618 000 kr under budgetåret 1995/96
via anslaget. För år 1997 har begärts ca
5 000 000 kr för ändamålet. Vidare
erhåller ROKS medel via anslaget C 3
Bidrag  till  kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet (utg.omr. 14). För
innevarande budgetår har utgått 352 500
kr (för 18 månader) till ROKS från
anslaget.
Vidkommande yrkandet om ökat stöd till
brottsoffer- och kvinnojourerna  vill
utskottet liksom vid flera  tidigare
tillfällen (se 1994/95:JuU13  s.  6)
uttala att ett av huvudsyftena  med
inrättandet av brottsofferfonden var att
skapa ökade möjligheter till ekonomiskt
stöd   till   olika  former   av
brottsofferinriktad verksamhet, bl.a. i
form   av  bidrag  till  ideella
organisationer som de nu aktuella. Som
framgått ovan utgår också sådana bidrag.
Utskottet vill för sin del understryka
vikten av åtgärder för att förbättra
situationen för människor som drabbats
av   brott.   Härvidlag   utför
brottsofferjourerna och kvinnojourerna
ett värdefullt arbete som förtjänar stöd
i olika former. Utskottet utgår för sin
del från att jourerna även framdeles
erhåller bidrag ur brottsofferfonden och
anser inte att det behövs något särskilt
uttalande härom från riksdagens sida.
Utskottet avstyrker bifall till motion
Ju917 i nu behandlad del.
När det gäller yrkandet i motion Ju922
om  att  det  bör  inrättas  en
brottsofferjour i varje polisdistrikt
med  statligt  anslag  och  eget
budgetansvar och yrkandet i motion K215
om kommunernas ansvar för uppbyggnaden
av  jourerna  vill utskottet  anföra
följande.
Utskottet är av uppfattningen, vilket
utskottet  också givit  uttryck  för
tidigare (se senast 1991/92:JuU18 s. 3),
att brottsofferjourernas styrka ligger i
att  de bygger på ett ideellt  och
frivilligt mänskligt engagemang och på
att    de   inte   har   det
författningsreglerade  förhållningssätt
som  myndigheter måste ha. De utgör
därvid  ett  komplement  till  den
verksamhet som polisen bedriver med stöd
och information till brottsoffren  i
samband med brottsutredningen. Här har
utskottet noterat, enligt vad som anförs
i årets budgetproposition (se utg.omr. 4
avsnitt  4.1.3),  att  närpolisens
samverkan  med  dem som  berörs  av
brottsligheten   skall   utvecklas
ytterligare. Utskottet vill också erinra
om att socialtjänsten har ett ansvar för
brottsoffren i den mån det handlar om
stöd till enskilda. Utskottet har för
närvarande inte några tankar på att
staten eller kommunerna skall ta över
ansvaret  för  den  verksamhet  som
brottsofferjourerna bedriver. Motionerna
Ju922 och K215 i nu behandlade delar
avstyrks.
Ersättning för skador på grund av brott
Från anslaget betalas ersättning  av
statsmedel  enligt  brottsskadelagen
(1978:413) för skador på grund av brott.
De  huvudsakliga faktorer  som  styr
utgifterna  på anslaget  är  antalet
beviljade     ansökningar     om
brottsskadeersättning        och
ersättningarnas  storlek.   Anslaget
disponeras av Brottsoffermyndigheten.
Regeringen     redovisar     i
budgetpropositionen att antalet inkomna
brottsskadeärenden fortsätter att öka.
Ärendena uppgick år 1995 till drygt 4
400, vilket är en ökning med ca 250
jämfört med år 1994. Antalet inkomna
personskadeärenden ökade från 3 400 till
3  800.  För antalet sakskadeärenden
redovisas en minskning. Under 1996 har
t.o.m. oktober månad inkommit omkring 4
000         brottsskadeärenden.
Brottsoffermyndigheten har bedömt att
det totala antalet brottsskadeärenden
kommer att fortsätta att öka även under
år 1997.
Regeringen föreslår att riksdagen för
år 1997 anvisar ett ramanslag på
71 500 000 kr till Ersättning för skador
på grund av brott.
Anslagsyrkandet  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
Rättshjälpskostnader
Inledning
Rättshjälp  enligt  rättshjälpslagen
(1972:429; omtryckt 1993:9)  omfattar
allmän  rättshjälp,  rättshjälp  åt
misstänkt i brottmål (bl.a. offentlig
försvarare), rättshjälp genom offentligt
biträde samt rådgivning.
Från  anslaget  Rättshjälpskostnader
betalas  de  kostnader  som  enligt
rättshjälpslagen, bestämmelsen i 21 kap.
10 § rättegångsbalken om ersättning till
offentlig  försvarare  och   lagen
(1988:609) om målsägandebiträde, skall
betalas av allmänna medel. De faktorer
som styr kostnaderna är framför allt
antalet ärenden, ärendenas omfattning
och  svårighetsgrad,  ersättningsnivån
till biträden och offentliga försvarare
samt den andel av rättshjälpskostnaderna
som betalas av den rättssökande.
Regeringen bestämmer med stöd av 22 §
rättshjälpslagen och 21 kap.  10  §
rättegångsbalken den timkostnadsnorm som
ligger till grund för ersättningen för
arbete    på   rättshjälpsområdet.
Ersättningen  till  biträden   och
offentliga försvarare regleras också i
viss utsträckning med hjälp av taxor.
Det finns för närvarande en taxa för
ersättning till offentlig försvarare i
vissa  brottmål  och  en  taxa  för
ersättning till biträde  i  mål  om
äktenskapsskillnad  efter   gemensam
ansökan  (DVFS  1996:13,  B32  resp.
1996:14,  B33). Taxorna beslutas  av
Domstolsverket  på   grundval   av
timkostnadsnormen.  Regeringen   har
bestämt timkostnadsnormen för perioden
den 1 juli 1996-den 31 december 1997
till 803 kr exklusive mervärdesskatt (1
004 kr inklusive mervärdesskatt).
Ny rättshjälpslag
Regeringen  har  denna  höst  i  en
proposition   (1996/97:9)   förelagt
riksdagen  ett förslag till  en  ny
rättshjälpslag  med  följdändringar.
Utskottet  har  i  sitt  betänkande
(1996/97:JuU3) tillstyrkt  regeringens
förslag.  Ärendet skall behandlas  i
kammaren under hösten.
Den nya rättshjälpslagen innebär flera
förändringar. Den viktigaste nyheten är
att  rättshjälpslagen  föreslås  bli
generellt subsidiär till det rättsskydd
som huvuddelen av svenska folket har
tillgång  till genom i första  hand
hemförsäkringen.  Den  som  har  en
rättsskyddsförsäkring som täcker  den
aktuella angelägenheten skall  enligt
förslaget  alltså  inte  kunna  få
rättshjälp. Inte heller skall den som
med hänsyn till sitt försäkringsskydd i
övrigt  eller  sina  ekonomiska  och
personliga förhållanden borde ha haft en
rättsskyddsförsäkring   kunna   få
rättshjälp om det inte finns särskilda
skäl.
En nyordning är också att rådgivning om
högst två timmar blir en inledning till
rättshjälp. Andra nyheter är bl.a. att
inkomstgränsen för rätt till rättshjälp
sänks till 210 000 kr per år, att
biträdesbehovet skall vara avgörande för
om rättshjälp skall beviljas och att en
prövning alltid skall göras av om det är
rimligt  att  staten  bidrar  till
kostnaderna i det enskilda fallet. Här
kan  också nämnas att det  på  det
familjerättsliga  området   föreslås
inskränkningar i möjligheterna att få
rättshjälp      i      vissa
äktenskapsskillnadsmål och att en ny
form    av    bistånd   benämnt
ersättningsgaranti föreslås bli infört
vid bodelning.
Den nya lagstiftningen föreslås träda i
kraft den 1 december 1997.
För  en  beskrivning i  övrigt  av
förslagen hänvisas till propositionen
och utskottets betänkande.
Regeringen har beräknat att de nya
bestämmelserna successivt kommer  att
minska   statens   kostnader   för
rättshjälpen. Budgetåret 1998 bedömer
regeringen  att minskningen  blir  i
storleksordningen 75 miljoner kronor;
budgetåret  1999 beräknas kostnaderna
minska  med ytterligare 120 miljoner
kronor.
Anslaget till Rättshjälpskostnader
Departementen,    polismyndigheterna,
Statens  invandrarverk  (SIV)  och
Utlänningsnämnden  fattar  beslut  om
rättshjälp i form av offentligt biträde
i  ärenden  enligt  utlänningslagen
(1989:529)  och lagen (1991:572)  om
särskild utlänningskontroll. Kostnaderna
belastar  innevarande budgetår  andra
huvudtitelns anslag F 1. Rättshjälp m.m.
I stort sett hela belastningen härrör
från   beslut   av   SIV   och
Utlänningsnämnden.  I  den  nämnda
propositionen om en ny rättshjälpslag
föreslås att bestämmelser om rätten till
offentligt  biträde  fr.o.m.  den  1
december 1997 regleras i den materiella
lagstiftningen. Eftersom budgetansvaret
enligt regeringens mening bör ligga där
den  största möjligheten att påverka
belastningen av ett anslag finns, har i
budgetpropositionen medel  för  detta
ändamål fr.o.m. år 1997 förts över till
utgiftsområde  8  Invandrare   och
flyktingar.
Regeringen föreslår att riksdagen till
Rättshjälpskostnader anvisar ett
ramanslag på 853 972 000 kr.
I motionerna Ju915 (kd), Ju918 (mp) och
Ju923 (v) förordas en ökning av anslaget
med  13,  10 respektive 13 miljoner
kronor.
Anslagsyrkandena  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
I propositionen anger regeringen att
kostnaderna  för  rättshjälpen  för
budgetåren 1998 och 1999 bör beräknas
till 736 872 000 kr respektive år. Detta
belopp skall alltså enligt regeringen
ligga till grund för det fortsatta bud-
getarbetet.
I  motion  Ju918 (mp)  begärs  att
utgångspunkten för beräkningarna  för
budgetåren 1998 och 1999 bör vara ett
belopp som är 100 miljoner kronor högre
än vad regeringen angett. Bakgrunden är
att Miljöpartiet i ett annat ärende
yrkat  avslag på förslaget till  ny
rättshjälpslag (prop. 1996/97:9, JuU3).
Utskottet, som tillstyrkt  förslaget
till ny rättshjälpslag, anser att den av
regeringen angivna utgångspunkten för
budgetåren 1998 och 1999 bör gälla.
Motion Ju918 avstyrks i denna del.
Diverse kostnader för rättsväsendet
Från anslaget betalas en rad kostnader
för rättsväsendet, bl.a. ersättningar
till   vittnen,   parter    och
rättegångsbiträden samt kostnader för
statens rättegångar.
Regeringen föreslår ett ramanslag på 10
222 000 kr.
Anslagsyrkandet  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
Bidrag till vissa internationella
sammanslutningar
Från  anslaget  lämnas  bidrag  till
Världsorganisationen    för    den
intellektuella  äganderätten,   till
Internationella institutet i Rom för
unifiering av privaträtten och  till
Permanenta byrån i Haagkonferensen för
internationell privaträtt.
Från anslaget lämnas vidare medel till
Sveriges   bidrag  till   Nordiska
samarbetsrådet för kriminologi, till det
FN-anknutna kriminologiska institutet i
Helsingfors (HEUNI) och till vissa andra
internationella  sammanslutningar  med
anknytning till Justitiedepartementets
ansvarsområde.
Regeringen föreslår att riksdagen till
Bidrag  till  vissa  internationella
sammanslutningar anvisar ett ramanslag
på 3 000 000 kr.
Yrkandet behandlas ovan i avsnittet
Utgiftsramen och anslagen.
Bidrag till brottsförebyggande arbete
Inledning
Från  anslaget  ges  bidrag  till
brottsförebyggande  arbete.   Medlen
disponeras av Justitiedepartementet men
för innevarande budgetår har Kommittén
för  genomförandet av det nationella
brottsförebyggande  programmet  (dir.
1996:48) anförtrotts att fördela dessa
medel.
Anslaget tillkom innevarande budgetår
då regeringen (prop. 1994/95:100 bil. 3
s. 19) ansåg att det fanns skäl att
avsätta  särskilda resurser för  att
främja  nya  initiativ   i   det
brottsförebyggande arbetet. Här avses
initiativ för att t.ex. utveckla nya
metoder och kunskaper som innebär att
det brottsförebyggande arbetet kan föras
framåt.
Anslaget till Bidrag till
brottsförebyggande arbete
Regeringen     föreslår      i
budgetpropositionen att riksdagen för
budgetåret  1997  till  Bidrag  till
brottsförebyggande arbete anvisar ett
ramanslag på 7 200 000 kr.
Anslagsyrkandet  behandlas  ovan  i
avsnittet Utgiftsramen och anslagen.
Brottsförebyggande arbete på lokal nivå
I motion Ju202 (fp) begärs, mot bakgrund
av att ett rättssamhälle bärs upp av
alla   dess   medborgare,   ett
tillkännagivande om ett medborgerligt
rättsansvar.  I  motion  Ju903  (c)
förespråkas att varje kommun skall ha
skyldighet  att  upprätta  en  lokal
trygghetsplan  i  samverkan  med  de
myndigheter som verkar i det aktuella
området. I motion K215 (fp) begärs att
det  i  kommunerna  inrättas  lokala
brottsförebyggande råd. I motion Ju918
(mp) förespråkas att det i dessa råd bör
ingå  personer, exempelvis kuratorer,
skolsköterskor eller socialsekreterare,
som är väl förtrogna med de ungdomar på
den lokala orten som befinner sig i
riskzonen.
Som nyss framgått har regeringen fattat
beslut    om   ett   nationellt
brottsförebyggande  program.  En  av
byggstenarna  i  programmet  är  att
åtgärder skall vidtas för att stödja och
främja   bl.a.  det  medborgerliga
engagemanget   i  brottsförebyggande
verksamhet och som utskottet ser det är
det samma grundtanke som bär upp motion
Ju202. Motionen får i nu behandlad del
anses tillgodosedd genom vad som anförts
i det brottsförebyggande programmet.
Det brottsförebyggande programmet, som
bygger på grundtanken att regeringen
skall    främja   det    lokala
brottsförebyggande arbetet, skall ligga
till grund för ett rådslag med bl.a.
kommunerna. Avsikten härmed är att få
del av erfarenheter av lokalt arbete och
kommunernas syn på uppläggningen och
inriktningen av den brottsförebyggande
verksamheten. Frågor om organisation och
arbetsuppgifter på lokal nivå kommer
härvid att ägnas särskild uppmärksamhet.
Som framgått ovan har en kommitté (dir.
1996:48) tillsatts med uppgift att verka
för genomförandet av intentionerna i
programmet. I direktiven pekas särskilt
på att kommittén i samråd med kommunerna
skall  verka  för  att  det  lokala
brottsförebyggande arbetet organiseras
på lämpligt sätt och för att lokala
brottsförebyggande  program   antas.
Kommittén har också till uppgift att
fördela   ekonomiskt   stöd   till
uppbyggnaden  av  brottsförebyggande
verksamhet på lokal nivå. Kommittén har
för ändamålet anförtrotts de medel som
innevarande budgetår finns på anslaget
Bidrag till brottsförebyggande arbete (A
6).  Kommitténs  arbete  skall  vara
avslutat den 31 december 1998.
Som  utskottet tidigare uttalat har
statsmakterna ett ansvar för att skapa
goda förutsättningar för och ge ett
aktivt    stöd   till    lokalt
brottsförebyggande  arbete.  Utskottet
anser att regeringen genom intentionerna
i det brottsförebyggande programmet väl
levt upp till detta ansvar. Som uttalas
i programmet vilar ansvaret för kampen
mot   kriminaliteten  ytterst   på
statsmakterna, men för att den skall få
genomslag på den lokala nivån krävs att
alla goda krafter samverkar och att
kampen  förs  på  bred  front.  De
brottsförebyggande insatserna på lokal
nivå bör, anser utskottet, organiseras
så att det går att ta till vara enskilda
medborgares, ideella organisationers och
andra privata initiativ samt åstadkomma
en  effektiv samverkan mellan  detta
frivilliga  arbete  och  de  olika
myndigheternas åtgärder.
Samtidigt  är det, som framförs  i
programmet,  självklart  att  såväl
innehållet i som formerna för det lokala
arbetet kommer att variera beroende på
lokala förhållanden och förutsättningar.
Det går således inte att skapa  en
gemensam  mall  för  det  lokala
brottsförebyggande arbetet. Det handlar
i stället om att på bästa sätt förvalta
och utveckla lokala kunskaper och lokalt
engagemang för att finna den  bästa
formen  för  det  brottsförebyggande
arbetet i ett visst område. Basen för en
modell för detta arbete skulle kunna
vara ett lokalt brottsförebyggande råd
eller   en  trygghetsplan.  Enligt
utskottets mening saknas det emellertid
anledning för riksdagen att uttala sig
om hur det lokala brottsförebyggande
arbetet skall organiseras. Sådana beslut
bör fattas på lokal nivå. Yrkandena om
lokala brottsförebyggande råd m.m. i
motionerna  Ju903,  Ju918  och  K215
avstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande anslag  under
utgiftsområde 4 Rättsväsendet
att riksdagen
dels  med bifall till proposition
1996/97:1 i denna del anvisar anslag
till verksamheten inom Rättsväsendet
för budgetåret 1997 enligt utskottets
förslag i bilaga 4,
dels avslår de i bilaga 5 angivna
motionsyrkandena,
res. 1 (v)
res. 2 (mp)
2.           beträffande
kriminalpolitikens inriktning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ju901  yrkande  2   och
1996/97:Ju922 yrkande 1,
res. 3 (m)
3. beträffande ett nationellt
brottsförebyggande program
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju901 yrkande 7,
res. 4 (m)
4.  beträffande det  framtida
rättsväsendet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju912,
res. 5 (m, kd) -
motiv.
5.  beträffande  preliminära
beräkningar  för  Säkerhetspolisen
budgetåren 1998 och 1999
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju918 yrkande 14 i denna del,
6. beträffande bidragsfusk
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju203,
res. 6 (m) - motiv.
7. beträffande ungdomsvåld
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju206 yrkande 1,
8.           beträffande
barnpornografibrott
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju209,
9. beträffande utbildning  om
miljöbrott
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju926 yrkande 3,
10.          beträffande
resursfördelningen inom polisen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ju206 yrkande 2, 1996/97:
Ju211, 1996/97:Ju215, 1996/97:Ju217,
1996/97:Ju221, 1996/97:
Ju223 yrkande 2 och 1996/97:Ju903
yrkande 12,
res. 7 (c)
11.          beträffande
närpolisverksamheten
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ju901  yrkande  6   och
1996/97:Ju903 yrkande 16,
res. 8 (m)
res. 9 (c)
12. beträffande bevarande av den
nationella beredskapsstyrkan
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ju901  yrkande  18  och
1996/97:Ju924 yrkande 2,
res. 10 (m, kd)
13. beträffande användning av
beredskapsstyrkans kompetens
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju225,
14. beträffande sjöpolisen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:L904 yrkande 1,
res.  11  (m)  -
motiv.
15. beträffande åtgärder inom EU
mot    den    internationella
brottsligheten
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:So656  yrkande  21  och
1996/97:U509 yrkande 2,
res. 12 (fp)
16. beträffande internationell
myndighetssamverkan
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju901 yrkandena 30 och 31,
res. 13 (m)
17. beträffande internationellt
samarbete mot narkotika m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:So657  yrkande  5   och
1996/97:U515 yrkandena 53, 55 och 61,
res. 14 (m, kd)
18.          beträffande
Schengensamarbetet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju918 yrkande 7,
res. 15 (v, mp)
19. beträffande polislagen
att  riksdagen  antar  det  i
propositionen  framlagda  förslaget
till lag om ändring i polislagen
(1984:387),
20.          beträffande
polisstyrelsernas sammansättning
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju918 yrkande 4,
res. 16 (mp)
21.   beträffande   antalet
polisstyrelser
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:K215 yrkande 6,
22. beträffande utvärdering av
åklagarreformen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju301,
23.          beträffande
lekmannainflytande       inom
åklagarväsendet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju202 yrkande 5,
24. beträffande resurser  för
ekobrottsbekämpning
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju303,
25. beträffande Kustbevakningens
befogenheter vid brottsutredning
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna   1996/97:Ju304   och
1996/97:U801 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
26.  beträffande  åklagarens
möjlighet att begära biträde  vid
förundersökning
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju901 yrkande 19,
res. 17 (m)
27.          beträffande
domstolsorganisationen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ju402   yrkandena   1-3,
1996/97:Ju403,     1996/97:Ju404,
1996/97:Ju405,     1996/97:Ju409,
1996/97:   Ju411,  1996/97:Ju413,
1996/97:Ju414,     1996/97:Ju416,
1996/97: Ju423, 1996/97:Ju901 yrkande
20 och 1996/97:A428 yrkande 5,
res. 18 (m, fp, kd)
res. 19 (c)
28. beträffande ersättning till
nämndemän
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju424 yrkande 1,
29. beträffande åtgärder  mot
inställda  huvudförhandlingar   i
brottmål
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ju811  och  1996/97:Ju924
yrkande 5,
res. 20 (m)
30. beträffande Kriminalvårdens
hus på Gotland
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ju504 och 1996/97:Ju508,
31. beträffande utbyggnad  av
häktet i Helsingborg
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju503,
res.  21  (m)  -
motiv.
32.          beträffande
verkställighetsinnehållet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju901 yrkande 23,
33. beträffande undervisning i
svenska för utländska intagna
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju502,
34. beträffande utredning  om
frivårdens resursbehov
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju918 yrkande 1,
res. 22 (m, mp, kd)
35. beträffande regionindelning
av kronofogdemyndigheterna
att riksdagen
dels antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utsökningsbalken,
2.   lag   om   ändring   i
utsökningsregisterlagen (1986:617),
3. lag om ändring i konkurslagen
(1987:672) och
4. lag om ändring i lagen (1994:1845)
om  tillämpningen  av  Europeiska
gemenskapernas  konkurrens-   och
statsstödsregler,
dels  med anledning av motionerna
1996/97:Ju601,     1996/97:Ju604,
1996/97:Ju605,     1996/97:Ju607,
1996/97:Ju609,  1996/97:Ju610  och
1996/97:Ju611 samt med avslag  på
motionerna 1996/97:Ju402 yrkande 4,
1996/97:Ju603,  1996/97:Ju606  och
1996/97:Ju608 som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
res. 23 (c)
36.    beträffande    en
obeståndsmyndighet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju602 yrkande 1,
37.    beträffande   BRÅ:s
verksamhetsinriktning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ju922  yrkande  4   och
1996/97:Ju925,
res. 24 (m, c, fp,
mp, kd)
res. 25 (v)
38. beträffande prioritering av
forskning m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub8 yrkande 10,
39. beträffande finansiering av
brottsofferfonden
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju905,
res. 26 (m, mp)
40. beträffande stöd till kvinno-
och brottsofferjourer
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju917 yrkande 7,
res. 27 (c)
41. beträffande inrättande av
brottsofferjourer
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ju922  yrkande  5   och
1996/97:K215 yrkande 8,
res. 28 (v)
42.  beträffande  preliminära
beräkningar   för   rättshjälpen
budgetåren 1998 och 1999
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju918 yrkande 14 i denna del,
43.  beträffande medborgerligt
rättsansvar
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju202 yrkande 1,
44.   beträffande   lokala
brottsförebyggande råd m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ju903 yrkande 5,  1996/97:
Ju918  yrkande 5 och 1996/97:K215
yrkande 7.
res. 29 (c)
res. 30 (mp)
Stockholm den 26 november 1996
På justitieutskottets vägnar
Gun Hellsvik
I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik1
(m),  Lars-Erik Lövdén  (s),  Birthe
Sörestedt (s), Sigrid Bolkéus (s), Märta
Johansson (s), Ingbritt Irhammar (c),
Margareta  Sandgren  (s),  Anders  G
Högmark1 (m), Siw Persson1 (fp), Ann-
Marie Fagerström (s), Alice Åström (v),
Maud Ekendahl1 (m), Kia Andreasson (mp),
Rolf Åbjörnsson1 (kd), Helena Frisk (s),
Jeppe Johnsson1 (m) och Paavo Vallius
(s).
1 dock ej i beslutet under moment 1

Reservationer

1. Anslag under utgiftsområde 4
Rättsväsendet (mom. 1)
Alice Åström (v) anför:
Enligt min mening bör fördelningen på
anslag inom Rättsväsendet göras utifrån
något annorlunda prioriteringar än de
som  görs i budgetpropositionen. Jag
anser  således  att Säkerhetspolisens
anslag  bör minskas med 50 miljoner
kronor. Merparten av dessa medel, 35
miljoner kronor, bör, i linje med vad
som anförs i motion Ju923, användas till
en  förstärkning  av  anslaget  till
kronofogdemyndigheterna.    Härigenom
möjliggörs   en   förbättring   av
indrivningsfunktionerna       hos
myndigheterna  och  kampen  mot  den
ekonomiska   brottsligheten,   där
kronofogdemyndigheterna   har   en
nyckelroll, kan förstärkas. Återstoden,
15 miljoner kronor, bör användas för
ändamål inom andra utgiftsområden.
Jag  anser att utskottets hemställan
under moment 1 bort ha följande lydelse:
1.  beträffande  anslag  under
utgiftsområde 4 Rättsväsendet
att riksdagen
dels med anledning av proposition
1996/97:1 i denna del och motion
1996/97:Ju923 anvisar anslag  till
verksamheten inom Rättsväsendet för
budgetåret  1997  enligt  det  av
Vänsterpartiet framlagda förslaget i
bilaga 4,
dels avslår de i bilaga 5 angivna
motionsyrkandena  såvitt  de  inte
omfattas  av utskottets hemställan
ovan.
2. Anslag under utgiftsområde 4
Rättsväsendet (mom. 1)
Kia Andreasson (mp) anför:
Jag  anser  att  omfattningen  av
Säkerhetspolisens arbete bör utredas.
Många av de arbetsuppgifter som i dag
utförs av Säkerhetspolisen borde  av
effektivitetsskäl kunna överföras till
bl.a. den ordinarie polisverksamheten
och       den       militära
underrättelseorganisationen. Enligt min
mening  innebär  regeringens  förslag
därför att alltför stora resurser ställs
till Säkerhetspolisens förfogande. En
successiv överföring av resurser till
den ordinarie polisverksamheten bör nu
inledas.  Jag anser alltså  att  10
miljoner kronor i linje med vad som
yrkas i motion Ju918 bör föras över från
Säkerhetspolisen till  den  ordinarie
polisverksamheten.
Jag  anser att utskottets hemställan
under moment 1 bort ha följande lydelse:
1.  beträffande  anslag  under
utgiftsområde 4 Rättsväsendet
att riksdagen
dels med anledning av proposition
1996/97:1 i denna del och motion
1996/97:Ju918 yrkande  13  anvisar
anslag  till  verksamheten  inom
Rättsväsendet för budgetåret  1997
enligt det av Miljöpartiet de gröna
framlagda förslaget i bilaga 4,
dels avslår de i bilaga 5 angivna
motionsyrkandena  såvitt  de  inte
omfattas  av utskottets hemställan
ovan.
3. Kriminalpolitikens inriktning
(mom. 2)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anför:
Enligt vår mening bör riksdagen besluta
om   följande   riktlinjer   för
kriminalpolitiken. Utgångspunkten skall
vara att varje människa i princip har
både rätt och skyldighet att ta ansvar
för sina egna handlingar.
Denna   grundsyn  påverkar   hela
kriminalpolitiken. Metoden att angripa
brottsligheten får inte innebära att
individen reduceras till ett objekt för
sociala och ekonomiska krafter - utan
ansvar för sitt eget liv och  sina
handlingar - och inte heller att det
individuella  ansvaret  ersätts  med
politiska beslut.
För  att  kriminalpolitiken  skall
uppfattas som trovärdig fordras  att
straffsystemet och de påföljder som döms
ut uppfattas som rättvisa och står i
proportion  till  brottets  svårhet.
Utdömda straff måste alltså  stå  i
samklang med vad som populärt kallas det
allmänna rättsmedvetandet, och hänsynen
till brottsoffren måste genomsyra hela
det straffrättsliga systemet.
En av statens viktigaste uppgifter på
det kriminalpolitiska området är att i
största  möjliga utsträckning  skydda
medborgarna mot brott och att se till
att de brott som ändå begås beivras
oavsett brottets svårhet. Det är enligt
vår mening lika viktigt att stävja en
begynnande kriminell bana  genom  en
adekvat  påföljd  i  början  av  en
brottskarriär som att döma ut stränga
straff vid allvarliga brott. I  den
meningen kan samhällsreaktionen ses som
en brottsförebyggande åtgärd. Att också
mindre allvarliga brott beivras hindrar
även människor från att ta lagen i egna
händer;   detta  är   också   en
brottsförebyggande åtgärd.
En förutsättning är naturligtvis att
polisen, åklagarna och domstolarna har
tillräckliga resurser för att utan långa
väntetider  kunna utreda och  beivra
brott. Också kriminalvården måste ha
tillräckliga resurser så att de dömdas
rehabiliteringsbehov kan tillgodoses och
nya brott därigenom förhindras.
Vi  anser att riksdagen bör ålägga
regeringen att utforma de  praktiska
åtgärderna   inom   ramen   för
kriminalpolitiken i linje med vad vi här
med anledning av motion Ju901 anfört.
Vi avstyrker bifall till motion Ju922.
Vi anser att utskottets hemställan under
moment 2 bort ha följande lydelse:
2.  beträffande kriminalpolitikens
inriktning
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ju901 yrkande 2  och  med
avslag  på  motion  1996/97:Ju922
yrkande  1  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad som anförts
i reservation 3.
4. Ett nationellt brottsförebyggande
program (mom. 3)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anför:
Vi vill först påpeka att arbetet med ett
nationellt, brottsförebyggande program
inleddes av den borgerliga regeringen
våren 1994.
Enligt vår mening är frågan om hur det
brottsförebyggande   arbetet   skall
utformas av central betydelse för den
framtida brottsutvecklingen. Saken har
en sådan dignitet att den självklart bör
debatteras i riksdagen. Riktlinjer för
det brottsförebyggande arbetet är inte
en uppgift enbart för regeringen. Detta
visar sig till exempel i att frågan om
ett program efter regeringsskiftet vid
flera tillfällen diskuterats i utskottet
som  emellertid  inte  tagit  några
initiativ eftersom regeringen aviserat
ett ärende till riksdagen, låt vara
endast  i  form  av  en  skrivelse.
Regeringens förfarande att helt enkelt
underlåta  att  föra  ärendet  till
riksdagen  är  mot  den  bakgrunden
klandervärt. Enligt vår  mening  bör
regeringen i linje med vad som föreslås
i motion Ju901 i denna del nu ges i
uppdrag att lägga fram en proposition om
ett   nationellt  brottsförebyggande
program så att riksdagen efter sedvanlig
beredning och debatt kan ta ställning
till det. Detta bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
Vi anser att utskottets hemställan under
moment 3 bort ha följande lydelse:
3.  beträffande  ett  nationellt
brottsförebyggande program
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju901 yrkande 7  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som anförts i reservation 4.
5. Det framtida rättsväsendet (mom. 4,
motiveringen)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m), Rolf Åbjörnsson (kd)
och Jeppe Johnsson (m) anser att den del
av utskottets yttrande på s. 14 som
börjar med Utskottet konstaterar  och
slutar med  Ju912 avstyrks  bort ha
följande lydelse:
Utskottet konstaterar med hänvisning
till vad som nyss anförts att arbetet
med  att  utforma  det  framtida
rättsväsendet redan pågår men utskottet
hyser  oro  för att det  omfattande
förändringsarbetet inte i tillräckligt
stor  utsträckning tar  hänsyn  till
behovet av samverkan mellan olika delar
av rättsväsendet. Den nyligen genomförda
organisationsförändringen       av
åklagarväsendet har bl.a. resulterat i
att den viktiga geografiska närheten
mellan åklagare och polis på många håll
har   försvunnit.  Det  föreligger
emellertid en utbredd utredningströtthet
inom  rättsväsendet, varför utskottet
anser  att samordningsaspekten  skall
beaktas    i    det    pågående
förändringsarbetet. Någon anledning att
ge en särskild utredning i uppdrag att
komma med övergripande förslag finns
alltså inte. Motion Ju912 avstyrks.
6. Bidragsfusk (mom. 6, motiveringen)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anser att den del av utskottets yttrande
på s. 21 som börjar med Utskottet är 
och slutar med Motionen avstyrks bort
ha följande lydelse:
Utskottet är berett att instämma i vad
som anförs i motion Ju203 om att det är
en angelägen uppgift att tillhandahålla
utredningsresurser för att kontrollera
om    fusk   förekommer    inom
socialförsäkringssystemet.   Polisens
begränsade  resurser  bör  emellertid
enligt utskottets mening koncentreras
till de områden där polisen är bäst
lämpad eller ensam har att upprätthålla
lag  och ordning. Kontrollen av hur
socialförsäkringssystemet utnyttjas är
enligt utskottets mening i första hand
en  uppgift för de myndigheter  som
ansvarar för detta system. Utskottet har
också  inhämtat  att  Polishögskolan
erbjuder  utbildning i förhörs-  och
utredningsteknik till bl.a. myndigheter
som   hanterar   socialförsäkringar.
Motionen avstyrks.
7. Resursfördelningen inom polisen
(mom. 10)
Ingbritt Irhammar (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 23 som börjar med  Utskottet
vidhåller  och slutar med  och Ju903 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att polisen, för att
kunna  fullgöra sina arbetsuppgifter,
måste  bedriva verksamhet över  hela
landet.  Polisens  närvaro   bland
människorna är särskilt viktig för att
polisen   skall   kunna   arbeta
brottsförebyggande och  utveckla  ett
förtroendefullt   förhållande   till
allmänheten. Det är mot denna bakgrund
nödvändigt   med   en   fortsatt
decentralisering av polisen  och  en
omfattande     satsning     på
närpolisverksamhet. Den fördelning av
medel  som i dag görs inom polisen
beaktar enligt utskottets mening inte i
tillräcklig   grad  de   speciella
förhållandena på landsbygden med bl.a.
stora avstånd. Utskottet anser därför i
likhet med vad som anförs i motion Ju903
att det vid medelstilldelningen måste
tas särskild hänsyn till glesbygdens
behov av polisiär verksamhet liksom till
storstädernas  särskilda  behov  av
resurser för tunnelbevakning m.m. Övriga
här behandlade motionsyrkanden behöver
däremot inte föranleda någon riksdagens
åtgärd. Vad utskottet nu har anfört bör
riksdagen med anledning av motion Ju903
och med avslag på motionerna Ju206,
Ju211, Ju215, Ju217, Ju221 och Ju223 som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 10 bort ha följande lydelse:
10. beträffande resursfördelningen
inom polisen
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju903 yrkande 12 och  med
avslag på motionerna 1996/97:Ju206
yrkande    2,    1996/97:Ju211,
1996/97:Ju215,     1996/97:Ju217,
1996/97:Ju221  och  1996/97:Ju223
yrkande  2  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
8. Närpolisverksamheten (mom. 11)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 24 börjar med Det ankommer 
och på s. 25 slutar med de avstyrks 
bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser  att  det  är  av
utomordentlig  betydelse  att  den
utbyggnad av närpolisverksamheten som
påbörjades  av den förra  borgerliga
regeringen inte avstannar. Regeringens
tunga  sparkrav  på  den  lokala
polisverksamheten har emellertid lett
till    att   utbyggnaden    av
närpolisverksamheten runt om i landet
allvarligt  försvårats  eller  t.o.m.
avstannat. Inte heller fungerar  den
verksamhet som kommit i gång som det var
tänkt. I åtskilliga polisdistrikt går
närpolisverksamheten på sparlåga  och
under  helger  och  semestertid  är
bemanningen ofta minimal eller rent av
obefintlig. Inte sällan får närpolisen
lämna kända orosområden obevakade under
kvällar och nätter.
För att närpolisen skall kunna arbeta
brottsförebyggande och ingripa mot s.k.
vardagsbrottslighet  och  mot  unga
människor  som  är  på  väg  in  i
kriminalitet  och  missbruk  måste
regeringen  se till att verksamheten
tillförsäkras tillräckliga resurser.
Vad  utskottet nu har  anfört  bör
riksdagen med anledning av motion Ju901
och Ju903 som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 11 bort ha följande lydelse:
11. beträffande närpolisverksamheten
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Ju901 yrkande 6
och 1996/97:Ju903 yrkande 16 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
9. Närpolisverksamheten (mom. 11)
Ingbritt Irhammar (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 24 börjar med Det ankommer 
och på s. 25 slutar med de avstyrks 
bort ha följande lydelse:
Utskottet    konstaterar    att
närpolisverksamhet är det bästa sättet
för polisen att arbeta problemorienterat
och i nära kontakt med enskilda, lokala
organisationer, företag m.fl. Inte minst
när det gäller att komma till rätta med
ungdomsbrottsligheten kan närpolisen, i
samarbete  med  skolan,  göra  en
betydelsefull          insats.
Närpolisverksamheten  bedriven  inom
områden som inte är större än  att
polisen  kan  skaffa  sig  ordentlig
personkontakt och personkännedom  bör
därför vara den naturliga basen för all
polisverksamhet. För att detta skall
kunna uppnås erfordras enligt utskottets
mening  en fortsatt prioritering  av
utbyggnaden  av  närpolisverksamheten.
Detta bör riksdagen med anledning av
motionerna Ju901 och Ju903 som  sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 11 bort ha följande lydelse:
11. beträffande närpolisverksamheten
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Ju901 yrkande 6
och 1996/97:Ju903 yrkande 16 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
10. Bevarande av den nationella
beredskapsstyrkan (mom. 12)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m), Rolf Åbjörnsson (kd)
och Jeppe Johnsson (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på  s.  26 som börjar med  Enligt
utskottets  och slutar med och Ju924 
bort ha följande lydelse:
Utskottet delar regeringens uppfattning
att den nationella beredskapsstyrkan bör
användas på ett mer effektivt sätt än
vad  som  för närvarande är fallet.
Utskottet motsätter sig dock förslaget
att  integrera beredskapsstyrkan  med
piketen  vid  Polismyndigheten   i
Stockholms län, eftersom en sådan åtgärd
på  sikt  skulle  försvåra  polisens
möjlighet att upprätthålla den särskilda
kompetens   som   finns    inom
beredskapsstyrkan. En bättre lösning är
enligt  utskottets  uppfattning  att
behålla  beredskapsstyrkan  som  en
särskild  specialtränad  enhet  och
samtidigt möjliggöra att den i ökad
utsträckning kan tas i anspråk i olika
situationer  som  kräver  särskilda
polisiära insatser. Det ankommer  på
regeringen att vidta åtgärder i denna
riktning. Vad utskottet har anfört bör
riksdagen med anledning av motionerna
Ju901 och Ju924 som sin mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 12 bort ha följande lydelse:
12. beträffande bevarande av den
nationella beredskapsstyrkan
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Ju901 yrkande 18
och 1996/97:Ju924 yrkande 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
11. Sjöpolisen (mom. 14, motiveringen)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anser att den del av utskottets yttrande
på s. 27 som börjar med Utskottet, som 
och slutar med L904 avstyrks bort ha
följande lydelse:
Utskottet,  som  konstaterar  att
sjöpolisverksamheten nyligen har setts
över av en utredning, vill dock instämma
i motionärernas påpekande om behovet av
ytterligare resurser till sjöpolisen för
beivrande av bl.a. fylleri till sjöss.
De begränsade resurser som står till
polisens förfogande innebär emellertid
att  prioriteringar måste göras  som
utesluter tillgodoseendet även av i och
för sig rimliga krav på förstärkningar
av  sjöpolisverksamheten. Motion L904
avstyrks.
12. Åtgärder inom EU mot den
internationella brottsligheten (mom. 15)
Siw Persson (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 29 som börjar med Som framgått 
och slutar med de avstyrks  bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser att det hittillsvarande
mellanstatliga samarbetet inom EU inte
har varit tillräckligt utvecklat för att
få till stånd en effektiv bekämpning av
den internationella brottsligheten. Det
internationella  polissamarbetet  mot
gränsöverskridande brottslighet  måste
alltså byggas ut ytterligare. Detta är
särskilt  angeläget när  det  gäller
narkotikabrottsligheten, eftersom denna
ofta  är  sammankopplad  med  annan
allvarlig kriminalitet. Det europeiska
polissamarbetet inom Europol bör enligt
utskottets mening därför utvecklas till
ett överstatligt samarbete och det bör
upprättas  gemensamma kriminalregister
och särskilda gemensamma insatsstyrkor
mot  vissa  typer av  internationell
brottslighet. Det ankommer på regeringen
att ta erforderliga initiativ i dessa
frågor.  Detta  bör  riksdagen  med
anledning av motionerna So656 och U509
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 15 bort ha följande lydelse:
15. beträffande åtgärder inom EU mot
den internationella brottsligheten
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:So656 yrkande 21
och 1996/97:U509 yrkande 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
13. Internationell myndighetssamverkan
(mom. 16)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 29 som börjar med  Utskottet
instämmer och slutar med den avstyrks 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att åtgärder  måste
vidtas   både   nationellt   och
internationellt för att möta den växande
gränsöverskridande  brottsligheten.  I
Sverige behövs en samordning av tullens
och  polisens resurser för att möta
smugglingen av bl.a. narkotika, vapen,
krigsmaterial,  djur,  alkohol  och
kulturföremål.  Den gränsöverskridande
narkotikabrottsligheten har ofta starka
kopplingar  till  den internationella
ekonomiska brottsligheten. Insatser mot
narkotika träffar således också  den
ekonomiska brottsligheten. Det främsta
vapnet   mot  den  internationella
brottsligheten  är   en   effektiv
myndighetssamverkan. Tullen och polisen
måste därför också ha ekonomiska och
kunskapsmässiga förutsättningar för att
aktivt kunna delta i och driva på det
internationella brottsbekämpningsarbete
som nu är under uppbyggnad inom ramen
för   EU:s  tredje  pelare   och
Schengensamarbetet. Utskottet vill  i
sammanhanget också påtala behovet av
åtgärder  mot  olika  former  av
miljörelaterad brottslighet, som inte
sällan  har  kopplingar  till  den
internationella        ekonomiska
brottsligheten.    Tull-     och
polissamarbetet bör  därför  ges  en
fastare organisation för bekämpningen av
miljöbrott och den illegala handeln med
växter och djur. För detta krävs - som
vid bekämpande av all annan brottslighet
- både tillräckliga ekonomiska resurser
och förstärkta utbildningsinsatser. Det
ankommer  på  regeringen  att  ta
erforderliga initiativ. Vad utskottet nu
har anfört bör riksdagen med anledning
av  motion Ju901 som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 16 bort ha följande lydelse:
16.  beträffande  internationell
myndighetssamverkan
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju901 yrkandena 30 och 31 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
14. Internationellt samarbete mot
narkotika m.m. (mom. 17)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m), Rolf Åbjörnsson (kd)
och Jeppe Johnsson (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 29 som börjar med Utskottet ser 
och slutar med  Motionerna avstyrks 
bort ha följande lydelse:
Utskottet vill framhålla betydelsen av
att kampen mot narkotikan präglas av
internationellt samarbete. Målet måste
vara ett narkotikafritt samhälle där
allt icke-medicinskt bruk av narkotika
elimineras. För att detta skall kunna
uppnås måste Sverige fortsätta att hävda
en  restriktiv narkotikapolitik  både
nationellt  och internationellt.  Det
åligger regeringen att ständigt verka i
denna riktning. Vad utskottet har anfört
bör  riksdagen  med  anledning  av
motionerna So657 och U515 som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 17 bort ha följande lydelse:
17.  beträffande  internationellt
samarbete mot narkotika m.m.
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:So657 yrkande 5
och 1996/97:U515 yrkandena 53, 55 och
61 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
15. Schengensamarbetet (mom. 18)
Alice Åström (v) och Kia Andreasson (mp)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 29 som börjar med  Utskottet
anser   och  slutar  med  motionen
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser  att  ett  svenskt
deltagande i Schengensamarbetet skulle
medföra problem av olika slag som ännu
inte har blivit tillräckligt belysta.
Det kan t.ex. enligt utskottets mening
förutses ett ökat inflöde av narkotika
till   följd   av  den   slopade
personkontrollen. Utskottet konstaterar
att regeringen inte har lämnat någon
ordentlig redogörelse till riksdagen för
vad Schengensamarbetet beräknas kosta,
hur  det drabbar polisanslaget eller
vilka övriga konsekvenser det medför.
Regeringen bör få i uppdrag att senast i
samband med ärendet till riksdagen om
ratificering   av   de   aktuella
konventionerna redovisa konsekvenserna
för  svenskt vidkommande. Detta  bör
riksdagen med anledning av motion Ju918
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 18 bort ha följande lydelse:
18. beträffande Schengensamarbetet
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju918 yrkande 7  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.
16. Polisstyrelsernas sammansättning
(mom. 20)
Kia Andreasson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 31 som börjar med  Utskottet
anser  och slutar med Ju918 avstyrks 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det i polislagen
bör anges att samtliga representerade
partier  i  berörda kommunfullmäktige
alternativt  landstinget  skall  vara
företrädda i polisstyrelserna. Därigenom
skulle mindre partier inte riskera att
utestängas från insyn och inflytande
över  de  angelägna  polisfrågorna.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med ett förslag i enlighet med vad
utskottet anfört. Detta bör riksdagen
med anledning av motion Ju918 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 20 bort ha följande lydelse:
20.  beträffande polisstyrelsernas
sammansättning
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju918 yrkande 4  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.
17. Åklagarens möjlighet att begära
biträde vid förundersökning (mom. 26)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anför:
Åklagarna har befogenhet och kompetens
att  vara förundersökningsledare  men
saknar egna utredningsresurser. Själva
den brottsutredande verksamheten sköts
ju  av  polisen.  I  en  tid  då
brottsligheten blir alltmer komplicerad
och    gränsöverskridande    måste
tyngdpunkten ligga på den  juridiska
kompetensen, men enbart denna kompetens
räcker inte vid utredning om  t.ex.
avancerad ekonomisk brottslighet. Här
behövs  experter  också  från  andra
discipliner  än  den  juridiska.  En
förbättring i den riktningen  skulle
kunna vara att låta åklagarna  leda
experter t.ex. från andra myndigheter
vid brottsutredning. Det får ankomma på
regeringen att vidta de åtgärder härför
som kan krävas. Vad vi nu med anledning
av  motion  Ju901 uttalat  bör  ges
regeringen till känna.
Vi anser att utskottets hemställan under
moment 26 bort ha följande lydelse:
26. beträffande åklagarens möjlighet
att   begära   biträde   vid
förundersökning
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju901 yrkande 19 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som anförts i reservation 17.
18. Domstolsorganisationen (mom. 27)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Siw Persson (fp), Maud Ekendahl (m),
Rolf Åbjörnsson (kd) och Jeppe Johnsson
(m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 48 som börjar med Utskottet vill 
och slutar med aktuell del  bort ha
följande lydelse:
Utskottet vill för sin del framhålla
betydelsen  av  domstolarnas  lokala
förankring. Det är fråga om en princip
som  har  en  lång  tradition  inom
rättsväsendet.  Principen  avser  att
garantera en folklig uppslutning kring
domstolarna  och  ett  demokratiskt
inflytande i dessa. Domstolar på lokal
nivå har också en mer allmän betydelse
för orten och regionen genom att de
skapar sysselsättning och ger upphov
till  annan samhällsservice av såväl
offentlig som privat natur. Trots dessa
utgångspunkter är utskottet på det klara
med att det i viss utsträckning kan vara
motiverat  att  lägga  ned  mindre
tingsrätter i syfte att åstadkomma ett
mer   rationellt   och   effektivt
domstolsväsende.
Utskottet vill emellertid betona att
centraliseringen inte får gå för långt.
Som framhålls i flera motioner finns det
anledning befara att en indragning av
mindre tingsrätter totalt sett innebär
negativa samhällsekonomiska konsekvenser
utan  samtidiga  besparingar  inom
rättsväsendet. Man måste nämligen vid
nedläggningar   räkna   med   att
resekostnaderna för inställelse  till
domstolsförhandlingar   för   bl.a.
nämndemän och advokater blir högre. Det
finns vidare en risk för att antalet
inställda förhandlingar kan öka  när
resvägarna blir längre för parter och
vittnen. Enligt vad utskottet erfarit
råder det också delade meningar  om
större  domstolar verkligen  är  mer
effektiva i dömandet och i den övriga
domstolsverksamheten   än   mindre
domstolar.
Det nu anförda leder till ståndpunkten
att  man  vid  överväganden   om
organisationsförändringar   i   den
offentliga sektorn inte kan begränsa sig
till att enbart analysera effekterna på
den verksamhet som närmast berörs även
om detta är det mest väsentliga. Även
andra samhällsekonomiska följder måste
tas   med  i  beräkningen  innan
statsmakterna  fattar  beslut   om
förändringar i domstolsorganisationen.
Det finns enligt utskottets mening all
anledning för regeringen att vid de
fortsatta övervägandena om den framtida
domstolsorganisationen  se  till  att
utskottets  nu  framförda  synpunkter
beaktas.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med anledning av samtliga nu
aktuella  motioner  som  behandlar
domstolsorganisationen som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 27 bort ha följande lydelse:
27.           beträffande
domstolsorganisationen
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Ju402  yrkandena
1-3,  1996/97:Ju403, 1996/97:Ju404,
1996/97:Ju405,     1996/97:Ju409,
1996/97:Ju411,     1996/97:Ju413,
1996/97:Ju414,     1996/97:Ju416,
1996/97:Ju423, 1996/97:Ju901 yrkande
20 och 1996/97:A428 yrkande 5 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.
19. Domstolsorganisationen (mom. 27)
Ingbritt Irhammar (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 48 som börjar med Utskottet vill 
och slutar med aktuell del  bort ha
följande lydelse:
Utskottet vill i linje med framför allt
motion Ju402 för sin del framhålla att
domstolsväsendet måste vara organiserat
så att det kan uppfylla högt ställda
krav på kvalitet i rättsskipningen och
kompetens hos domstolspersonalen.  En
annan  princip  för  rättsväsendets
utformning som utskottet önskar betona
är att tyngdpunkten i rättsskipningen
bör ligga i underrätterna. Det är också,
inte   minst   av  hänsyn   till
juristutbildningen, av vikt att de s.k.
sidofunktionerna  blir  kvar   hos
tingsrätterna. Lokalkännedom är av stor
betydelse     i     exempelvis
inskrivningsverksamheten. En renodling
av tingsrätternas arbetsuppgifter får
även     konsekvenser      för
domstolsorganisationen genom att  det
underlag som behövs för en  domstol
försvinner.
Utskottet  vill  vidare  framhålla
betydelsen  av  domstolarnas  lokala
förankring.  Principen  om   lokal
förankring har en lång tradition inom
rättsväsendet. Den avser att garantera
en folklig uppslutning kring domstolarna
och ett demokratiskt inflytande i dessa.
Även  domstolarnas  regionalpolitiska
betydelse måste beaktas. Domstolar på
lokal nivå har sålunda också en mer
allmän betydelse för orten och regionen
genom att de skapar sysselsättning och
ger upphov till annan samhällsservice av
såväl offentlig som privat natur.
Det finns starka skäl att befara att en
indragning av mindre tingsrätter totalt
sett innebär negativa samhällsekonomiska
konsekvenser utan samtidiga besparingar
inom rättsväsendet. Man måste nämligen
vid  nedläggningar  räkna  med  att
resekostnaderna för inställelse  till
domstolsförhandlingar   för   bl.a.
nämndemän och advokater blir högre. Det
finns vidare en risk för att antalet
inställda förhandlingar kan öka  när
resvägarna blir längre för parter och
vittnen. Som särskilt framhålls i motion
Ju402 leder en nedläggning av mindre
tingsrätter också till en utarmning av
den juridiska kompetensen på de orter
som berörs. Enligt utskottets mening kan
det dessutom starkt ifrågasättas  om
större  domstolar verkligen  är  mer
effektiva i dömandet och i den övriga
domstolsverksamheten   än   mindre
domstolar.
Det nu anförda leder till ståndpunkten
att  man  vid  överväganden   om
organisationsförändringar   i   den
offentliga sektorn inte kan begränsa sig
till att enbart analysera effekterna på
den verksamhet som närmast berörs. Även
andra    statsfinansiella    och
samhällsekonomiska följder måste tas med
i beräkningen innan statsmakterna fattar
beslut   om   förändringar    i
domstolsorganisationen.
Det finns enligt utskottets mening all
anledning för regeringen att vid de
fortsatta övervägandena om den framtida
domstolsorganisationen  se  till  att
utskottets  nu  framförda  synpunkter
beaktas med syftet att bevara de mindre
tingsrätterna. En lämplig åtgärd från
regeringens  sida  är   att   ge
Domstolskommittén ändrade direktiv så
att  övervägandena om  den  framtida
domstolsorganisationen får en inriktning
som  ligger  i linje med utskottets
uttalanden.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med anledning av samtliga nu
aktuella  motioner  som  behandlar
domstolsorganisationen som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 27 bort ha följande lydelse:
27.           beträffande
domstolsorganisationen
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Ju402  yrkandena
1-3,  1996/97:Ju403, 1996/97:Ju404,
1996/97:Ju405,     1996/97:Ju409,
1996/97:Ju411,     1996/97:Ju413,
1996/97:Ju414,     1996/97:Ju416,
1996/97:Ju423, 1996/97:Ju901 yrkande
20 och 1996/97:A428 yrkande 5 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.
20. Åtgärder mot inställda
huvudförhandlingar i brottmål (mom. 29)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 50 som börjar med Utskottet vill 
och slutar med  denna del  bort ha
följande lydelse:
Som anförs i motionerna Ju811 och Ju924
har antalet inställda huvudförhandlingar
i brottmål blivit ett växande problem
som  vållar  domstolsväsendet  stora
kostnader och innebär en  fara  för
rättssäkerheten.  Enligt  utskottets
mening är det mycket angeläget att komma
till rätta med problemet. I detta syfte
är  det  erforderligt  att  vissa
lagändringar genomförs. Sålunda anser
utskottet att en ordning som motsvarar
det  civilrättsliga  systemet  med
tredskodom vid utevaro bör införas i
vissa  brottmål. Vidare bör polisens
möjligheter att hämta personer till en
huvudförhandling    i    brottmål
effektiviseras. Det bör exempelvis vara
möjligt att hämta en tilltalad till
rätten tidigare än vad som kan ske i
dag. Utöver de lagändringar som  är
nödvändiga vill utskottet framhålla de
överväganden och rekommendationer som
Riksrevisionsverkets  rapport   (RRV
1994:16)  Inställda  förhandlingar  i
brottmål innehåller. Det gäller  här
främst förhållanden och rutiner  som
rättsväsendets myndigheter själva kan
göra någonting åt för att minska antalet
inställda         förhandlingar.
Riksrevisionsverket föreslår bl.a. vissa
åtgärder  i  syfte att effektivisera
delgivningsverksamheten och pekar på hur
samordningen  mellan de rättsvårdande
myndigheterna kan förbättras och hur
tingsrätternas rutiner kan skärpas i
olika avseenden.
Utskottet  delar  bedömningen   i
motionerna att ett genomförande av de nu
redovisade åtgärderna skulle  frigöra
resurser i storleksordningen 50 miljoner
kronor om året, vilka kan användas för
en förstärkning av domstolarna i olika
avseenden till säkerställande av en hög
kvalitet i rättsskipningen.
Med hänvisning till det anförda anser
utskottet att riksdagen hos regeringen
skall  begära sådana lagförslag  som
förordas i motionerna i syfte att minska
antalet inställda huvudförhandlingar i
brottmål. Vidare förutsätter utskottet
att regeringen aktivt verkar för att
Riksrevisionsverkets överväganden  och
rekommendationer beaktas och leder till
åtgärder.  Vad utskottet anfört  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 29 bort ha följande lydelse:
29.  beträffande  åtgärder  mot
inställda  huvudförhandlingar   i
brottmål
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Ju811 och 1996/97:
Ju924 yrkande 5 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört.
21. Utbyggnad av häktet i Helsingborg
(mom. 31, motiveringen)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anför:
Vi vill när det gäller motion Ju503 i
vilken det begärs ett uttalande om att
den planerade utbyggnaden av häktet i
Herlsingborg skall fullföljas  anföra
följande.
Lokaliseringen av häkten och anstalter
kan få betydelse såväl för kostnaderna
inom  rättsväsendet som för  statens
utgifter i övrigt. De besparingar som
staten gör på löner och omkostnader vid
en nedläggning av en anstalt eller ett
häkte måste i en konsekvensanalys vägas
mot t.ex. högre transportkostnader och
ökade kostnader för polis och åklagare
m.fl.  innan  beslut  fattas.  I
sammanhanget  bör  också  vägas  in
samhällsnyttan av olika alternativ och
de investeringar som går förlorade vid
en nedläggning. Vi anser inte att det är
visat att de konsekvenser för kostnader
m.m.  inom  andra  sektorer   av
rättsväsendet  som  avvecklingen  av
häktesavdelningen i Ängelholm medfört
var   tillräckligt  utredda  inför
nedläggningen. Som påpekas i motionen
har den medfört höga resekostnader och
betydande tidsspillan för bl.a. polisen.
Några    samarbetsproblem   mellan
myndigheterna föreligger inte enligt de
signaler som nått oss och det tycks även
vara så att häktet i Helsingborg för det
mesta är fullbelagt.
Vi  intar dock alltjämt, som  nyss
uttalats, ståndpunkten att det inte är
möjligt för utskottet att prioritera ett
eller flera angelägna projekt framför
andra. Vi förutsätter dock att slutlig
ställning i hithörande frågor inte tas
av  Kriminalvårdsstyrelsen  respektive
regeringen förrän konsekvensanalyser i
det enskilda fallet föreligger. Med vad
som nu anförts avstyrker vi bifall till
motion Ju503.
22. Utredning om frivårdens resursbehov
(mom. 34)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m), Kia Andreasson (mp),
Rolf Åbjörnsson (kd) och Jeppe Johnsson
(m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 63 som börjar med  Utskottet
förutsätter  och slutar med  Motionen
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet vill för sin del understryka
att en förutsättning för att de nya
frivårdspåföljderna skall fungera är att
frivården får erforderliga resurser för
arbetet härmed. Någon egentlig utredning
om vilka resursbehov frivården har för
ändamålet har inte vidtagits. Detta hade
varit  naturligt med  tanke  på  de
besparingar som läggs på kriminalvården
de kommande två åren. En resursbrist
skulle nämligen kunna äventyra  hela
försöksverksamheten. Det är heller inte
möjligt att avvakta BRÅ:s utvärdering av
försöksverksamheten  med  elektronisk
övervakning,  eftersom  den  skall
redovisas först under år 1999. I stället
får det ankomma på regeringen att senast
i  samband  med  den  ekonomiska
vårpropositionen  lägga  fram   en
redovisning för riksdagen  om  vilka
resursbehov frivården har i nu akuellt
hänseende.  Samtidigt bör  regeringen
redovisa   hur   resurserna   inom
kriminalvården fördelats på de olika
verksamhetsgrenarna  under  budgetåret
1997. Vad utskottet nu med anledning av
motion Ju918 uttalat bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 34 bort ha följande lydelse:
34.  beträffande  utredning  om
frivårdens resursbehov
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju918 yrkande 1  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.
23. Regionindelning av
kronofogdemyndigheterna (mom. 35)
Ingbritt Irhammar (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 71 börjar med Utskottet vill
för  och på s. 73 slutar med  nya
organisationen  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet vill för sin del framhålla
att  ett  stort förtroende  för  de
rättsvårdande   myndigheterna   från
allmänhetens  sida  utgör  en  av
hörnstenarna   i   en   fungerande
rättsordning. Av vikt för att detta
förtroende  skall  uppnås  är  att
rättsmyndigheterna  har  en  lokal
förankring.  Vidare  vill  utskottet
understryka betydelsen av att det finns
en geografisk närhet mellan de olika
myndigheterna på rättsväsendets område.
Enligt   utskottets   mening   är
samordningen  av statlig  verksamhet,
inklusive   rättsväsendets   olika
myndighetsområden, på regional och lokal
nivå otillfredsställande. I alltför stor
utsträckning bestämmer myndigheterna var
för sig sin egen geografiska indelning
utan övergripande politisk prövning. Mot
denna bakgrund anser utskottet att man
bör  vänta  med  att genomföra  nya
förändringar  i  den  organisatoriska
strukturen på regional och lokal nivå
till dess att en mer övergripande och
samlad syn på dessa frågor erhållits för
den offentliga verksamhetens del. Här
vill   utskottet  peka  på   det
utredningsarbete som pågår i syfte att
kartlägga och analysera de regionala
konsekvenserna av förändringar i den
statliga sektorn. Vad som nu anförts om
ett    moratorium   för   visst
förändringsarbete bör även gälla den
aktuella   regionindelningen    av
kronofogdemyndigheterna.
Riksdagen  bör som sin  mening  ge
regeringen till känna vad utskottet här
uttalat.
dels att utskottets hemställan under
moment 35 bort ha följande lydelse:
35. beträffande regionindelning av
kronofogdemyndigheterna
att  riksdagen  med  avslag  på
propositionen i denna del samt med
bifall till motionerna 1996/97:Ju402
yrkande 4 och 1996/97:Ju603,  med
anledning    av    motionerna
1996/97:Ju601,     1996/97:Ju604,
1996/97: Ju605, 1996/97:Ju607  och
1996/97:Ju 610 och med avslag på
motionerna       1996/97:Ju606,
1996/97:Ju608,  1996/97:Ju609  och
1996/97: Ju611,
dels  avslår  de i  propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om ändring i utsökningsbalken,
2.   lag   om   ändring   i
utsökningsregisterlagen (1986:617),
3. lag om ändring i konkurslagen
(1987:672) och
4. lag om ändring i lagen (1994:1845)
om  tillämpningen  av  Europeiska
gemenskapernas  konkurrens-   och
statsstödsregler,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.
24. BRÅ:s verksamhetsinriktning
(mom. 37)
Gun Hellsvik (m), Ingbritt Irhammar (c),
Anders G Högmark (m), Siw Persson (fp),
Maud Ekendahl (m), Kia Andreasson (mp),
Rolf Åbjörnsson (kd) och Jeppe Johnsson
(m) anför:
I likhet med vad som framförs i motion
Ju925 anser vi att den inriktning som
BRÅ:s     forsknings-      och
utvecklingsverksamhet  numera   har,
tillsammans  med  informations-  och
förlagsverksamheten och ansvaret för den
officiella  rättsstatistiken,  är  en
mycket god plattform för ett utvecklat
stöd  till  lokalt brottsförebyggande
arbete. Regeringen konstaterar också i
budgetpropositionen (utg.omr. 4 anslag F
1)  att BRÅ med sin nya inriktning
prioriterat områden som ligger väl i
linje med den förstärkning av rådets
inriktning  mot  stöd  till  lokalt
brottsförebyggande arbete som krävs för
att på sikt ta hand om de uppgifter som
följer    av   det   nationella
brottsförebyggande  programmet.  BRÅ:s
verksamhet torde dock successivt behöva
byggas ut för att motsvara de lokala
behoven av stöd i det brottsförebyggande
arbetet.
Vi delar regeringens bedömning att det
finns ett stort behov av en forsknings-
och   utvecklingsverksamhet   inom
rättsväsendet. Vi vill här poängtera att
forskningen  vid sektorsorganen  ofta
utgör ett nödvändigt komplement till den
verksamhet som bedrivs vid universitet
och högskolor. Sektorsorganen bidrar i
hög grad till förnyelse genom att deras
forskningsbehov  medför   annorlunda
problemformuleringar    än    de
inomvetenskapliga. Frågeställningarna är
ofta tvärvetenskapliga, vilket kan kräva
ny kompetens, nya samarbetsmönster och
ny  metodik. Denna verksamhet  måste
emellertid bedrivas i flera miljöer. Det
finns nämligen alltid en risk för att en
alltför  snäv specialisering inverkar
negativt  på  forskningens  kvalitet,
vilket   också   framhålls    i
forskningpropositionen. Inte minst för
en så ung vetenskaplig disciplin som
kriminologin, med ett stort behov av
kunskapsuppbyggnad, skulle  det  vara
olyckligt, om en forskningsinriktning
blev dominerande. Denna risk är uppenbar
om det t.ex. skulle byggas upp en enda
stor institution för forsknings- och
utvecklingsverksamheten       inom
rättsväsendet. Som BRÅ framhållit vid
flera  tillfällen  finns  behov  av
ytterligare   institutioner    med
kriminologisk inriktning, vilket skulle
främja mångfald och utveckling  inom
området.
Skulle översynen av forsknings- och
utvecklingsverksamheten       inom
rättsväsendet mynna ut i ett förslag om
en enda institution för ändamålet, anser
vi att det är angeläget att BRÅ ändå får
behålla sina nuvarande resurser  för
sådan verksamhet. Vi anser att det är
nödvändigt  att  BRÅ  har   egen
forskningskompetens för att BRÅ skall
kunna biträda med uppföljningar  och
utvärderingar  av  brottsförebyggande
projekt. Sådan forskningskompetens är
också en nödvändig förutsättning för
andra uppgifter som BRÅ har, nämligen
för  utvecklingen  och  analysen  av
rättsstatistiken, granskning, värdering
och information om forskningsresultat,
samt vid utformandet av utbildning i
brottsprevention och medverkan vid sådan
utbildning.  Vad vi nu uttalat  bör
beaktas i den översyn av forsknings- och
utvecklingsverksamheten       inom
rättsväsendet   som   pågår   inom
Justitiedepartementet. Detta bör  ges
regeringen till känna.
Vi anser att utskottets hemställan under
moment 37 bort ha följande lydelse:
37.     beträffande    BRÅ:s
verksamhetsinriktning
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju925 och med  avslag  på
motion 1996/97:Ju922 yrkande 4 som
sin mening ger regeringen till känna
vad som anförts i reservation 24.
25. BRÅ:s verksamhetsinriktning
(mom. 37)
Alice Åström (v) anför:
Jag delar den uppfattning som framförs i
motion Ju922. BRÅ:s framtida verksamhet
bör således inriktas på ett mer fältnära
arbete i samverkan med myndigheter på
riks-, läns- och lokalnivå och syfta mot
en   minskad  brottslighet.  BRÅ:s
huvudinriktning skall sedan vara att
sprida kunskap och goda idéer  till
skolor,  organisationer  etc.  Det
nationella brottsförebyggande programmet
bör vara en huvuduppgift för BRÅ.
När det gäller BRÅ:s forskning anser
jag  att denna måste breddas  genom
samarbete      med      annan
forskningsverksamhet. Basen för denna
forskning   skall   dock   även
fortsättningsvis finnas vid universitet
och högskolor. Jag är inte beredd att
medverka till en utveckling där den
kriminologiska forskningen  i  större
utsträckning  skall  förläggas  till
polisen.
Jag  föreslår  att  riksdagen  med
avstyrkande av motion Ju925 och med
anledning av motion Ju922 i nu berörd
del som sin mening ger regeringen till
känna vad som här anförts om BRÅ:s
framtida inriktning.
Jag  anser att utskottets hemställan
under  moment 37 bort  ha  följande
lydelse:
37.     beträffande    BRÅ:s
verksamhetsinriktning
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju922 yrkande 4  och  med
avslag på motion 1996/97:Ju925 som
sin mening ger regeringen till känna
vad som anförts i reservation 25.
26. Finansiering av brottsofferfonden
(mom. 39)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m), Kia Andreasson (mp)
och Jeppe Johnsson (m) anför:
Vi  anser att en återgång till den
ursprungliga   finansieringen   av
brottsofferfonden bör ske. De medel som
frigörs genom att ersättningen  till
intagna i anstalt har sänkts  skall
således  alltjämt enligt vår  mening
användas för att ytterligare bygga upp
brottsofferfonden. Med en sådan ordning
blir  det  möjligt  att  förbättra
möjligheterna  att  ge  bidrag  till
brottsofferinriktad  verksamhet  och
brottsoffren skulle lyftas fram på ett
påtagligt sätt. Det skulle också utgöra
en markering att statsmakterna står på
brottsoffrens sida, vilket var ett syfte
med att inrätta brottsofferfonden.
Kriminalvårdsstyrelsen  bör  alltså
åläggas att kontinuerligt informera de
intagna,   lämpligen   vid   varje
utbetalningstillfälle, om att viss del
av dagsersättningen används till stöd
för brottsoffer. Detta skulle enligt vår
mening vara en klar pedagogisk poäng i
sammanhanget.  Det  får  ankomma  på
regeringen att vidta de åtgärder som
krävs  för  att uppnå vad  vi  här
förespråkat. Vad vi nu med anledning av
motion Ju905 uttalat bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
Vi anser att utskottets hemställan under
moment 39 bort ha följande lydelse:
39.  beträffande finansiering  av
brottsofferfonden
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju905 som sin mening  ger
regeringen till känna vad som anförts
i reservation 26.
27. Stöd till kvinno- och
brottsofferjourer (mom. 40)
Ingbritt Irhammar (c) anför:
Jag vill inledningsvis erinra om att ett
av  huvudsyftena med inrättandet  av
brottsofferfonden var att skapa ökade
möjligheter till ekonomiskt stöd till
olika  former  av brottsofferinriktad
verksamhet, bl.a. i form av bidrag till
kvinno- och brottsofferjourerna.  Som
framgått av detta betänkande utgår också
sådana bidrag. Jag vill för min del
understryka vikten av åtgärder för att
förbättra situationen för människor som
drabbats av brott. Brottsoffer-  och
kvinnojourerna utför här ett  mycket
värdefullt arbete som förtjänar stöd i
olika former. Enligt min mening bör
möjligheten   till   bidrag   ur
brottsofferfonden till sådan verksamhet
utvidgas. Ökade resurser till jourerna
ger  förbättrade  möjligheter  till
insatser för bl.a. utbildning, stöd till
brottsofferassistenter och  förbättrat
samarbete med företrädare för lokala och
centrala myndigheter och organisationer.
Det ankommer på regeringen att se till
att en förändring sker. Vad jag nu med
anledning av motion Ju917 uttalat bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
Jag  anser att utskottets hemställan
under  moment 40 bort  ha  följande
lydelse:
40. beträffande stöd till kvinno-
och brottsofferjourer
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju917 yrkande 7  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som anförts i reservation 27.
28. Inrättande av brottsofferjourer
(mom. 41)
Alice Åström (v) anför:
Jag  anser att det är viktigt  att
brottsoffrens situation tas på allvar
och att samhället vidtar de åtgärder som
behövs för att lindra de effekter som
brottsligheten  orsakar.  Här  fyller
brottsofferjourerna en mycket  viktig
funktion. De statliga bidragen  till
jourerna måste på sikt öka. För att
möjliggöra insyn och kunna ge adekvata
anvisningar är det samtidigt nödvändigt
att  brottsofferjourerna får statliga
anslag med eget budgetansvar. Detta bör
regeringen  beakta i  det  fortsatta
arbetet med att stärka brottsoffrens
ställning. Vad jag nu med anledning av
motion Ju922 anfört bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
Jag delar majoritetens bedömning när
det gäller motion K215.
Jag  anser att utskottets hemställan
under  moment 41 bort  ha  följande
lydelse:
41.  beträffande  inrättande  av
brottsofferjourer
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju922 yrkande 5  och  med
avslag på motion 1996/97:K215 yrkande
8 som sin mening ger regeringen till
känna vad som anförts i reservation
28.
29. Lokala brottsförebyggande råd m.m.
(mom. 44)
Ingbritt Irhammar (c) anför:
De  brottsförebyggande insatserna  på
lokal nivå bör organiseras så att det
går att ta till vara medborgerliga,
ideella  organisationers  och  andra
privata initiativ samt att åstadkomma en
effektiv  samverkan  mellan  detta
frivilliga arbete och olika myndigheters
åtgärder. Som framförs i motion Ju903
bör detta ske genom att det i varje
kommun upprättas lokala trygghetsplaner.
Ansvaret härför bör åvila kommunerna.
Särskilda  trygghetsplaner bör  också
upprättas för speciellt utsatta områden.
Planerna skall upprättas i samverkan med
de myndigheter som verkar i det aktuella
området,     t.ex.     polisen,
socialförvaltningen,   skol-   och
fritidsverksamhet m.fl., samt med andra
berörda, t.ex. butiksägare, föreningar
och boende. Varje fristående enhet i
kommunerna, t.ex. skolor och daghem, bör
också  stimuleras  att  göra  egna
brottsförebyggande åtgärdsprogram.
Målen för de lokala trygghetsplanerna
skall   vara   att  minska   den
våldsrelaterade brottsligheten i området
och skapa tryggare bostadsområden och
offentliga  miljöer.  Planerna  skall
behandla frågor om ren brottsprevention
men även frågor som rädsla för brott,
problem  med skadegörelse, bråk  och
busliv i grannskapet. Enligt min mening
är  det rimligt att planerna lägger
tyngdpunkten på sociala åtgärder, dvs.
åtgärder för barn och ungdomar, för att
stödja familjer och för att stärka de
lokala     myndigheterna     och
organisationerna. Inrättandet av lokala
trygghetsplaner behöver inte utesluta
att  lokala  brottsförebyggande  råd
inrättas  i kommunerna, tvärtom  kan
planen  ligga till grund för rådets
arbete.
Jag anser att regeringen bör verka för
att  det  upprättas  sådana  lokala
trygghetsplaner i kommunerna som jag
nyss beskrivit, t.ex. genom att utfärda
tilläggsdirektiv till utförandekommittén
med den innebörden. I motion Ju903 finns
förslag  till  hur  planerna  kan
förverkligas genom olika myndigheters
agerande, vilket kan tjäna till ledning
i  arbetet. Vad jag nu anfört  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
Jag  anser att utskottets hemställan
under  moment 44 bort  ha  följande
lydelse:
44.    beträffande    lokala
brottsförebyggande råd m.m.
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Ju903 yrkande 5,
1996/97:Ju918  yrkande  5   och
1996/97:K215 yrkande 7 som sin mening
ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 29.
30. Lokala brottsförebyggande råd m.m.
(mom. 44)
Kia Andreasson (mp) anför:
Jag förordar för min del, där detta är
lämpligt med hänsyn till de  lokala
förhållandena, att det inrättas lokala
brottsförebyggande råd. Dessa råd bör,
som framhålls i motion Ju918, bestå av
personer som har daglig kontakt med
ungdomar   i   riskzonen,   t.ex.
speciallärare,        kuratorer,
skolsköterskor,       närpoliser,
fritidsledare och socialsekreterare. Det
får ankomma på regeringen att verka för
detta, t.ex. genom tilläggsdirektiv till
utförandekommittén. Vad jag  nu  med
anledning av motionerna Ju903, Ju918 och
K215 anfört bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
Jag  anser att utskottets hemställan
under  moment 44 bort  ha  följande
lydelse:
44.    beträffande    lokala
brottsförebyggande råd m.m.
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Ju903 yrkande 5,
1996/97:Ju918  yrkande  5   och
1996/97:K215 yrkande 7 som sin mening
ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 30.
Särskilda yttranden
1. Inledning, allmänt
Kia Andreasson (mp) anför:
Jag instämmer i utskottets uttalande på
s.   11  att  verksamheten  inom
rättsväsendet är av den karaktären att
den också fortsättningvis skall vara en
statlig angelägenhet. Jag vill peka på
att det förslag till ny rättshjälpslag
(prop. 1996/97:9) som utskottet nyligen
tillstyrkt innebär en privatisering av
en sektor av rättsväsendet. Detta ter
sig inkonsekvent med tanke på utskottets
här redovisade grundinställning.
2. Anslag under utgiftsområde 4
Rättsväsendet (mom. 1)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anför:
Det behövs ett rejält resurstillskott
till  rättsväsendet,  och  Moderata
samlingspartiet hade därför yrkat att
utgiftsramen till rätttsväsendet skulle
fastställas till ett 227 miljoner kronor
högre belopp än regeringen föreslagit.
Detta förslag har avslagits av riksdagen
som  i  stället tillstyrkt  den  av
regeringen förordade lägre nivån.
Under de senaste åren har framför allt
polisverksamheten utsatts  för  stora
besparingar. Sammanlagt rör det sig om
omkring 780 miljoner kronor, och detta
har lett till en kraftig försvagning av
polisen. När polisen inte längre klarar
att leva upp till de grundläggande krav
som måste ställas får detta allvarliga
konsekvenser  för  medborgarna  och
rättsväsendet  i stort.  Polisbristen
leder  till  att  tilltron  till
rättsväsendet sätts i fara.  I  vår
reservation   om  kriminalpolitikens
inriktning har vi utvecklat betydelsen
av att alla slags brott beivras.
Antalet polismän har alltså minskat och
ambitionen att behålla och förstärka den
operativa  nivån  har  inte  kunnat
upprätthållas. Samtidigt har utbyggnaden
av  närpolisen  stannat  av.  Ändå
fortsätter   den  socialdemokratiska
regeringen  sin  besparingsplan  för
rättsväsendet, och kriminalvården  är
nästa    stora   besparingsobjekt.
Motiveringen härför är att  det  är
möjligt att stänga ett stort  antal
anstaltsplatser eftersom  platsbehovet
minskat. Man förtiger att detta bl.a.
beror på att polisen inte längre klarar
den brottsutredande verksamheten.
Också åklagarna befinner sig i  en
bekymmersam  situation  med  stora
rationaliseringskrav. Besparingen uppnås
genom personalminskningar; i första hand
är det kanslipersonal som sägs upp.
Åklagarna  måste  alltså  sköta  det
administrativa arbetet vid sidan av sin
egentliga     verksamhet     med
förundersökningar och rättegångar. Att
vår  bedömning  av  åklagarväsendets
resursbehov är riktig framgår av att
regeringen redan nu aviserat att den på
tilläggsbudget kommer att begära ett
extra anslag till åklagarverksamheten
för år 1997.
Domstolarnas arbete är inte begränsat
till att medverka i arbetet med att
uppfylla de kriminalpolitiska  målen.
Domstolarna är kärnan i rättsstaten.
Underbemannade domstolar hinner inte med
att döma av målen i en rimlig takt.
Samtidigt  medför  resursbristen  att
domstolsavdelningar  läggs  ned  och
personal sägs upp. Vi erinrar om att ett
av  de  grundläggande  målen  för
rättsväsendet är att alla skall kunna få
sin sak prövad på ett rättssäkert sätt
och inom rimlig tid.
Det är alltså uppenbart att den förda
politiken, som vi anför i motionerna
Ju901 och Ju924, kommer att få kraftiga
negativa konsekvenser för rättsväsendet.
Vi är inte beredda att delta i ett
beslut om fördelning på anslag av ett
enligt vår mening totalt sett alltför
lågt belopp. Ansvaret för den ekonomiska
situationen inom rättsväsendet bör i
stället helt åvila den majoritet som
formerats kring regeringens förslag.
3. Anslag under utgiftsområde 4
Rättsväsendet (mom. 1)
Siw Persson (fp) anför:
Polisen behöver ett större anslag än det
regeringen  beräknat, och Folkpartiet
liberalerna  hade därför  yrkat  att
utgiftsramen till rätttsväsendet skulle
fastställas till ett 40 miljoner kronor
högre belopp än regeringen föreslagit.
Detta förslag har avslagits av riksdagen
som  i  stället tillstyrkt  den  av
regeringen förordade lägre nivån.
Det  extra tillskottet skulle,  som
anförs i motion Ju218, användas för att
komma till rätta med den avancerade och
grova brottslighet som förekommer inom
ramen  för  de  s.k.  mc-klubbarnas
verksamhet.    Den     uteblivna
anslagsökningen kommer med all säkerhet
att  på  ett negativt sätt  påverka
möjligheterna till effektiva åtgärder
mot dem.
Jag är inte beredd att delta i ett
beslut om fördelning på anslag av ett
enligt min mening totalt sett alltför
lågt belopp.
4. Anslag under utgiftsområde 4
Rättsväsendet (mom. 1)
Rolf Åbjörnsson (kd) anför:
Inga  besparingar borde  göras  inom
rättsväsendet och Kristdemokraterna hade
därför  yrkat att utgiftsramen  till
rättsväsendet skulle fastställas till
ett 300 miljoner kronor högre belopp än
regeringen föreslagit. Detta förslag har
avslagits av riksdagen som i stället
tillstyrkt den av regeringen förordade
lägre nivån.
Kristdemokraternas       allmänna
utgångspunkt är att vårt demokratiska
samhällssystem  är beroende  av  att
verksamheten inom rättsväsendet fungerar
på  ett tillfredsställande sätt. Det
extra tillskottet skulle, som anförs i
motion  Ju915, ha använts  för  att
neutralisera regeringens förslag till
besparingar för budgetåret 1997 genom
att öka anslaget till kriminalvården med
287  miljoner  kronor  och  till
rättshjälpskostnader med 13  miljoner
kronor.
Jag är inte beredd att delta i ett
beslut om fördelning på anslag av ett
enligt min mening totalt sett alltför
lågt belopp.
5. Preliminära beräkningar för
budgetåren 1998 och 1999 (mom. 5 och 42)
Kia Andreasson (mp) anför:
Miljöpartiet de gröna har i motion Ju918
när   det   gäller   regeringens
anslagsberäkningar för budgetåren 1998
och  1999  yrkat dels att  anslaget
Rättshjälpskostnader skall beräknas till
ett 100 miljoner kronor högre belopp än
vad regeringen angett, dels att anslaget
till  Säkerhetspolisen skall beräknas
till  ett 100 miljoner kronor lägre
belopp än enligt regeringens förslag.
Yrkandena i denna del är en följd av
att Miljöpartiet har tagit avstånd från
väsentliga delar av regeringens förslag
till   ny  rättshjälpslag   (prop.
1996/97:9), som enligt vad regeringen
angett skall medföra besparingar  på
rättshjälpsanslaget för budgetåren 1998
och 1999.
Utskottet har nu i sitt betänkande
1996/97:JuU3 tillstyrkt förslaget till
ny rättshjälpslag. Jag fullföljer därför
inte Miljöpartiets ovannämnda yrkanden.
Jag  vill beträffande anslagen  för
budgetåren 1998 och 1999 redan  här
framhålla att jag anser att medel måste
överföras från Säkerhetspolisen till den
ordinära polisverksamheten för att det
skall vara möjligt att klara av de
betydande kostnader som blir en följd av
en   svensk   anslutning   till
Schengensamarbetet.  Jag  avser  att
eterkomma  till  denna  fråga  vid
budgetbehandlingen nästa år.
6. Ungdomsvåld (mom. 7)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anför:
Vi anser att bekämpning av ungdomsvåldet
är en mycket väsentlig polisiär uppgift
och vi delar majoritetens uppfattning
att det är angeläget att tillräckliga
resurser  avsätts för detta ändamål.
Samtidigt tvingas vi konstatera att det,
med det alltför begränsade anslag till
polisverksamheten   som   regeringen
föreslår, inte är möjligt att begära att
polisen  skall  särskilt  prioritera
bekämpningen   också   av   denna
brottslighet. Vi kan därför inte förorda
att bekämpning av ungdomsvåldet skall
vara en prioriterad polisiär uppgift
under budgetåret 1997.
7. Resursfördelningen inom polisen (mom.
10)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anför:
Som  utskottet  anför  åligger  det
Rikspolisstyrelsen att vid fördelningen
av  medel mellan olika län göra en
avvägning av länens behov av polisiära
insatser i enlighet med de anvisningar
som  regeringen  lämnar  i  sitt
regleringsbrev.  Vi  menar  att  de
motionsyrkanden som behandlas i denna
del av utskottets betänkande inte skall
ses som kritik mot fördelningsmodellen,
utan som en följd av de omfattande
besparingar som genomförts inom polisen
under senare år. Med ett större anslag
för polisverksamheten hade problemen med
resursfördelningen  inte  varit  så
omfattande. Det hade då saknats skäl att
lägga fram de aktuella motionerna.
8. Utvärdering av åklagarreformen (mom.
22)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anför:
Vi  var positivt inställda till den
omorganisation av åklagarväsendet som
nyligen genomförts. I den proposition
som låg till grund för förändringarna
påpekades   att   åklagarkamrarnas
lokalisering skulle ske med hänsyn till
såväl geografiska som demografiska och
ekonomiska förhållanden. Här framhölls
bl.a.  betydelsen av  närheten  till
polisen för att åklagarnas arbete skall
kunna bedrivas effektivt. Detta har inte
uppfyllts - vi har fått signaler som
tyder på att åklagarnas samarbete med
polisen försvåras av lokaliseringen av
åklagarkamrarna. Vi avser att noga följa
utvecklingen på området. Här bör t.ex.
resultatet av regeringens uppdrag till
polisen och åklagarna om att utarbeta
effektivare samarbetsformer  avvaktas.
Leder detta inte till tillfredsställande
resultat har vi för avsikt att återkomma
i frågan.
9. Resurser för ekobrottsbekämpning
(mom. 24)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anför:
I likhet med vad som framförs i motion
Ju303  anser vi att den  ekonomiska
brottsligheten  är  ett  allvarligt
problem.  Den  är  till  sin  natur
svårutredd,  vilket kan ställa  till
problem för de myndigheter som har att
utreda och bekämpa den. För åklagaren
innebär detta bevissvårigheter, vilket
emellertid inte får leda  till  att
beviskraven sänks enbart för att lättare
få till stånd en fällande dom. I stället
måste  statsmakterna  tillhandahålla
rättsväsendet tillräckliga resurser. En
förutsättning för att vi skall komma åt
den  ekonomiska  brottsligheten  är
nämligen att det finns tillräckligt med
välutbildade poliser och åklagare, som
kan ägna sig åt brottsutredningar. Det
är också nödvändigt att fria resurser
ställs till förfogande för förstärkning
med ytterligare expertis i form av bl.a.
konkursförvaltare och  revisorer.  En
tillräcklig satsning med resurser till
rättsväsendet  för  bekämpning  av
ekobrottsligheten i enlighet med vad vi
nyss föreslagit hade varit möjlig vid
bifall till vårt yrkande om en höjning
av  utgiftsramen  för  rättsväsendet
(utg.omr.  4).  Detta  förslag  har
emellertid förkastats av riksdagen.
Vi har för avsikt att återkomma till
frågan.
10. Kriminalvårdens hus på Gotland (mom.
30)
Ingbritt Irhammar (c) och Alice Åström
(v) anför:
Om  Visbyanstalten  läggs  ner  blir
konsekvenserna   allvarliga    för
gotlänningarna. En gotlänning skulle då
bli  tvungen  att  verkställa  ett
fängelsestraff på fastlandet. Det långa
avståndet vållar här särskilda problem.
Den intagne fråntas möjligheten till
frigång,  och  möjligheterna  till
kontakter med sociala myndigheter och
med  anhöriga försämras också. Detta
försvårar  i hög grad den  intagnes
återanpassning i samhället.
Enligt vår mening finns det, vilket
framförs i motion Ju504, många skäl som
talar  för att det permanent skulle
inrättas ett Kriminalvårdens hus  på
Gotland där häkte, anstalt och frivård
samarbetar under ett tak. Med tanke på
den beredning som pågår både i fråga om
vilka anstalter som skall läggas ner och
var   s.k.  stormyndigheter   inom
kriminalvården skall inrättas har vi
valt att nu inte reservera oss. Vi
kommer emellertid att noga följa frågan.
11. Verkställighetsinnehållet (mom. 32)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),
Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m)
anför:
Vi kan konstatera att regeringen i årets
budgetproposition uttalat att arbetet
med  att  utveckla  innehållet  i
verkställigheten  i  anstalt  skall
fortsätta. Detta är emellertid inget
nytt  utan så har utlovats  av  de
socialdemokratiska  regeringarna  vid
åtskilliga tillfällen. Att planerna inte
realiserats beror uppenbarligen på att
det inte finns tillräckliga resurser.
Kriminalvården har inför det kommande
budgetåret ålagts ett stort sparbeting
som omöjliggör en reell satsning på
verkställighetsinnehållet. Detta  hade
varit möjligt vid bifall till  vårt
yrkande om en höjning av utgiftsramen
för rättsväsendet. Detta förslag har
emellertid förkastats av riksdagen och
vi yrkar därför inte bifall till motion
Ju901 i denna del.
12. Regionindelning av
kronofogdemyndigheterna (mom. 35)
Alice Åström (v) anför:
Jag vill peka på den granskning som
Riksdagens revisorer utfört av den år
1991 genomförda reformen om en samordnad
länsförvaltning. Granskningen har visat
att  länsstyrelserna har  ett  stort
handlingsutrymme    med    skilda
organisationsutformningar  som  följd.
Granskningens syfte var även att spegla
länsstyrelsens uppgift  att  samordna
olika sektorsintressen på det regionala
planet. I Riksdagens revisorers förslag
till  riksdagen  angående  samordnad
länsförvaltning (1995/96:RR3) anförs att
det  bör övervägas om den nuvarande
ordningen är den mest ändamålsenliga.
Enligt revisorernas mening bör man vidta
åtgärder  för  att  förhindra  en
ytterligare   försvårande   regional
indelning och verka för att det på sikt
blir  en  mer sammanhållen  regional
indelning   för   den   offentliga
verksamheten. Enligt min mening innebär
de  besparingskrav som nu ställs på
statliga  myndigheter  att   andra
organisatoriska  lösningar  än  den
länsvisa organisationen tvingas fram för
att  snabbt  tillmötesgå  kraven  på
besparingar. Följden blir olyckligtvis
att samordningsfrågor och en effektiv
resursanvändning av offentliga  medel
kommer i andra hand.
Mot den nu redovisade bakgrunden är min
principiella bedömning att man borde ha
väntat   med  regionindelning   av
kronofogdemyndigheterna till dess att
formerna  för  en  ändrad  regional
ansvarsfördelning   inom   offentlig
verksamhet utvecklat sig.
Jag är emellertid väl medveten om att
kronofogdemyndigheternas    regionala
organisation länge varit föremål för
utredningar och provisoriska lösningar
och att det inom organisationen och hos
statsmakterna finns ett starkt behov av
att klarlägga strukturen på längre sikt.
Jag anser därför att det föreligger
beaktansvärda skäl att nu besluta om en
regionindelning            av
kronofogdemyndigheterna trots att man
därmed i viss mån frångår önskemålet om
en mer övergripande och samlad syn på
frågor    om    den   regionala
samhällsorganisationen. När det gäller
den   närmare   utformningen   av
kronofogdemyndigheternas regionindelning
delar jag den uppfattning som utskottets
majoritet har.
Regeringens lagförslag
Motionsyrkanden
I  det  följande  redovisas  de  i
betänkandet ingående motionsyrkandena i
nummerföljd.
1996/97:Ju202 av Bengt Harding Olson
(fp),
yrk.  1,  (bidrag  till
brottsförebyggande arbete)
yrk. 5, (åklagarväsendet)
1996/97:Ju203 av Bertil Persson (m),
(polisväsendet)
1996/97:Ju206 av Rolf Gunnarsson (m),
(polisväsendet)
1996/97:Ju209 av Dan Ericsson och Rose-
Marie   Frebran   (kd),   (polis-
väsendet)
1996/97:Ju211 av Kenth Skårvik (fp),
(polisväsendet)
1996/97:Ju215 av Mikael Odenberg och
Chris   Heister   (m),   (polis-
väsendet)
1996/97:Ju217 av Carl Erik Hedlund (m),
(polisväsendet)
1996/97:Ju218 av Siw Persson m.fl. (fp),
yrk.  2,  (utgiftsramen  och  ansla-
gen)
1996/97:Ju221 av Anna Åkerhielm och Jan
Backman    (m),    (polisväsendet)
1996/97:Ju223 av Peter Weibull Bernström
(m), yrk. 2, (polisväsendet)
1996/97:Ju225 av Alice Åström m.fl. (v),
(polisväsendet)      1996/97:Ju301
av Kenth Skårvik (fp), (åklagarväsendet)
1996/97:Ju303 av Gun Hellsvik m.fl. (m),
(åklagarväsendet)
1996/97:Ju304 av Jan Bergqvist  (s),
(åklagarväsendet)
1996/97:Ju402 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c),
yrk. 1-3, (domstolsväsendet)
yrk.       4,
(kronofogdemyndigheterna)
1996/97:Ju403 av Kenth Skårvik (fp),
(domstolsväsendet)
1996/97:Ju404 av Barbro Andersson och
Mats   Berglind  (s),   (domstols-
väsendet)
1996/97:Ju405 av Sivert Carlsson och
Agne   Hansson   (c),   (domstols-
väsendet)
1996/97:Ju409 av Britta Sundin m.fl.
(s), (domstolsväsendet)
1996/97:Ju411  av Carina  Hägg  (s),
(domstolsväsendet)
1996/97:Ju413 av Håkan Holmberg (fp),
(domstolsväsendet)
1996/97:Ju414 av Karin Starrin  (c),
(domstolsväsendet)
1996/97:Ju416 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd), (domstolsväsendet)
1996/97:Ju423 av Rigmor Ahlstedt (c),
(domstolsväsendet)
1996/97:Ju424 av Tuve Skånberg (kd),
yrk. 1, (domstolsväsendet)
1996/97:Ju502 av Jeppe Johnsson och Maud
Ekendahl     (m),     (kriminal-
vården)
1996/97:Ju503 av Maud  Ekendahl  och
Ingegerd   Wärnersson   (m,   s),
(kriminalvården)
1996/97:Ju504 av Agne  Hansson  (c),
(kriminalvården)
1996/97:Ju508 av Lilian  Virgin  och
Ingibjörg Sigurdsdóttir (s), (kriminal-
vården)
1996/97:Ju601 av Karl Hagström m.fl.
(s), (kronofogdemyndigheterna)
1996/97:Ju602 av Bengt Harding Olson
(fp),  yrk.  1,  (kronofogdemyndig-
heterna)
1996/97:Ju603 av Sonia Karlsson m.fl.
(s), (kronofogdemyndigheterna)
1996/97:Ju604 av Inger Lundberg m.fl.
(s), (kronofogdemyndigheterna)
1996/97:Ju605 av Owe Hellberg och Alice
Åström     (v),     (kronofogde-
myndigheterna)
1996/97:Ju606 av Tomas Högström (m),
(kronofogdemyndigheterna)
1996/97:Ju607 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl.    (s),   (kronofogdemyndig-
heterna)
1996/97:Ju608 av Mariann Ytterberg och
Margareta    Israelsson     (s),
(kronofogdemyndigheterna)
1996/97:Ju609 av Patrik Norinder och
Rolf  Dahlberg  (m),  (kronofogde-
myndigheterna)
1996/97:Ju610 av Karin Starrin  (c),
(kronofogdemyndigheterna)
1996/97:Ju611 av Göthe Knutson m.fl. (m,
fp),         (kronofogdemyndig-
heterna)
1996/97:Ju811 av Gun Hellsvik m.fl. (m),
(domstolsväsendet)
1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. (m),
yrk. 2 och 7, (inledning)
yrk. 6, 18, 30 och 31, (polis
väsendet)
yrk. 17 och 22, (utgiftsramen
och anslagen)
yrk. 19, (åklagarväsendet)
yrk. 20, (domstolsväsendet)
yrk. 23, (kriminalvården)
1996/97:Ju903 av Olof Johansson m.fl.
(c),
yrk.  5,  (bidrag  till
brottsförebyggande arbete)
yrk. 12 och 16, (polisväsendet)
1996/97:Ju905 av Gun Hellsvik m.fl. (m),
(Brottsoffermyndigheten)
1996/97:Ju912 av Bengt Harding Olson
(fp), (inledning)
1996/97:Ju915 av Rolf Åbjörnsson m.fl.
(kd),  yrk.  1 och 3, (utgiftsramen
och anslagen)
1996/97:Ju917 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c),  yrk.  7,  (Brottsoffermyndig-
heten)
1996/97:Ju918 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp),
yrk. 1, (kriminalvården)
yrk.  4, 7 och 14 delvis,
(polisväsendet)
yrk.  5,  (bidrag  till
brottsförebyggande arbete)
yrk. 13, (utgiftsramen  och
anslagen)
yrk. 14, delvis (rättshjälp)
1996/97:Ju922 av Gudrun Schyman m.fl.
(v),
yrk. 1, (inledning)
yrk.  4, (Brottsförebyggande
rådet)
yrk.       5,
(Brottsoffermyndigheten)
1996/97:Ju923 av Gudrun Schyman m.fl.
(v),   (utgiftsramen  och   ansla-
gen)
1996/97:Ju924 av Gun Hellsvik m.fl. (m),
yrk.  1,  4,  6  och  7,
(utgiftsramen och anslagen)
yrk. 2, (polisväsendet)
yrk. 5, (domstolsväsendet)
1996/97:Ju925 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c,  m,  fp,  mp, kd), (Brottsföre-
byggande rådet)
1996/97:Ju926 av Birger Schlaug m.fl.
(mp), yrk. 3, (polisväsendet)
1996/97:K215  av Bengt Harding Olson
(fp),
yrk. 6, (polisväsendet)
yrk.  7,  (bidrag  till
brottsförebyggande arbete)
yrk.       8,
(Brottsoffermyndigheten)
1996/97:L904 av Stig Grauers och Kent
Olsson   (m),  yrk.  1,  (polis-
väsendet)
1996/97:U509  av Lars Leijonborg m.fl.
(fp), yrk. 2, (polisväsendet)
1996/97:U515  av Alf Svensson  m.fl.
(kd),  yrk. 53, 55 och 61, (polis-
väsendet)
1996/97:U801  av Dan  Ericsson  och
Chatrine  Pålsson  (kd),  yrk.  2,
(åklagarväsendet)
1996/97:So656 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp), yrk. 21, (polisväsendet)
1996/97:So657 av Rolf Åbjörnsson m.fl.
(kd), yrk. 5, (polisväsendet)
1996/97:Ub8  av Tuve Skånberg m.fl.
(kd),  yrk.  10,  (Brottsförebyggan-
de rådet)
1996/97:A428  av Alf Svensson  m.fl.
(kd), yrk. 5, (domstolsväsendet).
Rättsväsendet
Förslag till beslut om anslag under utgiftsområde 4
1 000-tal kronor
Utskottets  förslag  överensstämmer  med  regeringens  förslag  til
anslagsfördelning.
Moderata  samlingspartiet,  Folkpartiet liberalerna  och  Kristdemokratern
redovisar sina ställningstaganden i särskilda yttranden som fogats  til
betänkandet.
Reservanternas  förslag i förhållande  till
utskottets förslag
Utskott   Res 1   Res 2
ets      Miljöparti
Vänsterp   et de
förslag  artiet   gröna
A Polisväsendet
1 Polisorganisationen 10 488       +10 000
(ram)          194
2 Säkerhetspolisen   509 022  -50 000  -10 000
(ram)
B Åklagarväsendet
1 Åklagarväsendet   627 237
(ram)
C Domstolsväsendet m.m.
1 Domstolsväsendet   2 916
m.m. (ram)       184
D Kriminalvården
1 Kriminalvården    3 837
(ram)          161
E Kronofogdemyndigheterna
1 Kronofogdemyndighet  1 298  +35 000
erna (ram)       135
F Övrig verksamhet inom rättsväsendet
1 Brottsförebyggande  25 355
rådet (ram)
2 Rättsmedicinalverke 165 728
t (ram)
3 Gentekniknämnden   2 127
(ram)
4 Brottsoffermyndighe  9 500
ten (ram)
5 Ersättning    för 71 500
skador på grund av
brott (ram)
6 Rättshjälpskostnade 853 972
r (ram)
7 Diverse  kostnader 10 222
för  rättsväsendet
(ram)
8 Bidrag till  vissa 3 000
internationella
sammanslutningar
(ram)
9 Bidrag     till 7 200
brottsförebyggande
arbete (ram)
SUMMA        20 824  -15 000     0
537Vissa av utskottet avstyrkta
motionsyrkanden
(mom. 1 i hemställan)

Motion   Motionärer      Yrkande
n

1996/97:J av Siw Persson m.fl. 2
u218   (fp)
1996/97:J av Carl Bildt m.fl. 17, 22
u901   (m)
1996/97:J av  Rolf  Åbjörnsson 1, 3
u915   m.fl. (kd)
1996/97:J av      Marianne 13
u918   Samuelsson m.fl. (mp)
1996/97:J av  Gudrun  Schyman
u923   m.fl. (v)
1996/97:J av Gun Hellsvik m.fl. 1,  4,
u924   (m)          6, 7

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Motionerna 2
UTSKOTTET 11
Inledning 11
Allmänt 11
Kriminalpolitikens inriktning 11
Ett nationellt brottsförebyggande
program 12
Det framtida rättsväsendet 13
Utgiftsramen och anslagen 14
Inledning 14
Besparingar inom rättsväsendet 14
Anslagsyrkanden över utgiftsramen 15
Fördelningen på anslag 15
Prioriteringar inom anslagen, m.m. 16
Inledning 16
Polisväsendet 17
Inledning 17
Anslaget till Polisorganisationen 17
Anslaget till Säkerhetspolisen 18
Riktlinjer för resursanvändningen
inom polisen 19
Prioritering av olika slag av
brottslighet 20
Resursfördelningen inom polisen 22
Närpolisverksamheten 23
Nationella beredskapsstyrkan 25
Sjöpolisen 26
Internationella polisfrågor m.m. 27
Lekmannainflytandet över
polisverksamheten 29
Åklagarväsendet 32
Inledning 32
Anslaget till åklagarväsendet 32
Åklagarväsendets organisation
m.m. 33
Lekmannainflytande inom
åklagarväsendet 37
Beivrandet av oljeutsläpp m.m. 39
Domstolsväsendet m.m. 44
Inledning 44
Anslaget till domstolsväsendet
m.m. 44
Reformarbetet 46
Domstolsorganisationen 48
Ersättning till nämndemän 49
Åtgärder mot inställda
huvudförhandlingar i brottmål 49
Kriminalvården 50
Inledning 50
Anslaget till kriminalvården 50
Pågående reformarbete m.m. 51
Kriminalvårdens organisation m.m. 53
Beläggningsutvecklingen m.m. 56
Verkställighetsinnehållet 57
Utredning om frivårdens
resursbehov 62
Kronofogdemyndigheterna 63
Inledning 63
Anslaget till
Kronofogdemyndigheterna 64
Kronofogdemyndigheternas
regionindelning 66
Gällande ordning och
förändringsarbete 66
Motioner m.m. 67
Regionindelning inom
rättsväsendet m.m. 68
En obeståndsmyndighet 73
Brottsförebyggande rådet 73
Inledning 73
Anslaget till BRÅ 73
BRÅ:s inriktning 74
Rättsmedicinalverket 76
Inledning 76
Anslaget till
Rättsmedicinalverket 77
Gentekniknämnden 77
Brottsoffermyndigheten 77
Inledning 77
Anslaget till
Brottsoffermyndigheten 78
Finansiering av brottsofferfonden 78
Resurser till kvinno- och
brottsofferjourer 79
Ersättning för skador på grund av
brott 83
Rättshjälpskostnader 83
Inledning 83
Ny rättshjälpslag 84
Anslaget till
Rättshjälpskostnader 84
Diverse kostnader för rättsväsendet 85
Bidrag till vissa internationella
sammanslutningar 85
Bidrag till brottsförebyggande
arbete 86
Inledning 86
Anslaget till Bidrag till
brottsförebyggande arbete 86
Brottsförebyggande arbete på
lokal nivå 86
Hemställan 87
Reservationer 91
1. Anslag under utgiftsområde 4
Rättsväsendet (mom. 1) 91
2. Anslag under utgiftsområde 4
Rättsväsendet (mom. 1) 92
3. Kriminalpolitikens inriktning
(mom. 2) 92
4. Ett nationellt
brottsförebyggande program (mom. 3) 93
5. Det framtida rättsväsendet
(mom. 4, motiveringen) 93
6. Bidragsfusk (mom. 6,
motiveringen) 94
7. Resursfördelningen inom polisen
(mom. 10) 94
8. Närpolisverksamheten (mom. 11) 95
9. Närpolisverksamheten (mom. 11) 95
10. Bevarande av den nationella
beredskapsstyrkan (mom. 12) 96
11. Sjöpolisen (mom. 14,
motiveringen) 96
12. Åtgärder inom EU mot den
internationella brottsligheten
(mom. 15) 97
13. Internationell
myndighetssamverkan (mom. 16) 97
14. Internationellt samarbete mot
narkotika m.m. (mom. 17) 98
15. Schengensamarbetet (mom. 18) 98
16. Polisstyrelsernas
sammansättning (mom. 20) 99
17. Åklagarens möjlighet att begära
biträde vid förundersökning
(mom. 26) 99
18. Domstolsorganisationen
(mom. 27) 100
19. Domstolsorganisationen
(mom. 27) 101
20. Åtgärder mot inställda
huvudförhandlingar i brottmål
(mom. 29) 102
21. Utbyggnad av häktet i
Helsingborg (mom. 31, motiveringen)103
22. Utredning om frivårdens
resursbehov (mom. 34) 103
23. Regionindelning av
kronofogdemyndigheterna (mom. 35) 104
24. BRÅ:s verksamhetsinriktning
(mom. 37) 105
25. BRÅ:s verksamhetsinriktning
(mom. 37) 106
26. Finansiering av
brottsofferfonden (mom. 39) 107
27. Stöd till kvinno- och
brottsofferjourer (mom. 40) 107
28. Inrättande av brottsofferjourer
(mom. 41) 108
29. Lokala brottsförebyggande råd
m.m. (mom. 44) 108
30. Lokala brottsförebyggande råd
m.m. (mom. 44) 109
Särskilda yttranden 109
1. Inledning, allmänt 109
2. Anslag under utgiftsområde 4
Rättsväsendet (mom. 1) 109
3. Anslag under utgiftsområde 4
Rättsväsendet (mom. 1) 111
4. Anslag under utgiftsområde 4
Rättsväsendet (mom. 1) 111
5. Preliminära beräkningar för
budgetåren 1998 och 1999 (mom. 5
och 42) 111
6. Ungdomsvåld (mom. 7) 112
7. Resursfördelningen inom polisen
(mom. 10) 112
8. Utvärdering av åklagarreformen
(mom. 22) 112
9. Resurser för ekobrottsbekämpning
(mom. 24) 113
10. Kriminalvårdens hus på Gotland
(mom. 30) 113
11. Verkställighetsinnehållet (mom.
32) 114
12. Regionindelning av
kronofogdemyndigheterna (mom. 35) 114
Bilagor
1. Regeringens lagförslag 115
2. Motionsyrkanden 121
3. Sammanställning av yrkanden
under utgiftsområde 4 124
4. Förslag till beslut om anslag
under utgiftsområde 4 126
5. Vissa av utskottet avstyrkta
motionsyrkanden (mom. 1) 128