Tilläggsdirektiv till Utredningen om vidareutveckling av systemet med miljö- klasser för bilar m.m. (M 1993:08)

Innehåll

Dir. 1995:98

Beslut vid regeringssammanträde den 21 juni 1995

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om vidareutveckling av systemet med miljöklasser för bilar m.m. (M 1993:08) skall inte längre ha i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa ett miljöklassystem för fritidsbåtar.

Utredningens nuvarande uppdrag

Den 16 juni 1994 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till Utredningen om vidareutveckling av systemet med miljöklasser för bilar m.m. (dir. 1994:101). Enligt tilläggsdirektiven har den särskilde utredaren i uppdrag att utreda och lämna förslag till ett system för miljöklassning av snöskotrar med avseende främst på buller och avgaser. Utredaren skall vidare, om det anses befogat, redovisa ett system för styrmedel som är samordnat med den föreslagna miljöklassningen. Utredaren skall vidare utreda förutsättningarna för att införa ett motsvarande system för miljöklassning av båtmotorer för fritidsbåtar. I detta arbete skall särskilt beaktas föreslagna åtgärder i Sjöfartsverkets rapport Åtgärder - luftföroreningar från den marina sektorn.

Rapporten har remissbehandlats under hösten 1994 och för närvarande bereds inom regeringskansliet ett förslag till obligatoriska avgas- och bullerkrav på nya båtmotorer för fritidsbåtar.

Förändringen av uppdraget

Utredningen skall inte längre ha i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa ett system för miljöklassning av båtmotorer för fritidsbåtar. Regeringen avser att verka för att åtgärder vidtas i syfte att minska fritidsbåtssektorns miljöpåverkan. Förslag till sådana åtgärder utarbetas för närvarande inom regeringskansliet. Mot denna bakgrund framstår det inte som motiverat att utredningen fullföljer sitt uppdrag i denna del. Utredningens uppdrag i övrigt skall vara oförändrat.