Tilläggsdirektiv till 1994 års Stockholmskommitté (U 1994:05)

Innehåll

Dir. 1995:70

Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 1995

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén skall planera verksamheten vid Södertörns högskola och göra de förberedelser som krävs samt, under förutsättning av riksdagens beslut, starta verksamheten och därvid fungera som uppdragsgivare avseende grundutbildning som anordnas av andra universitet och högskolor. Högskolan skall ha sin hu- vudsakliga verksamhet förlagd till området i anslutning till Flemingsberg. Utbildning bör också erbjudas i Haninge samt vid lokala studiecentra i Stockholms län.

En högskola på Södertörn

Regeringen har i 1995 års budgetproposition föreslagit att en ny högskola skall inrättas på Södertörn (prop. 1994/95:100, s. 90- 96). Högskolan föreslås bli lokaliserad huvudsakligen i anslutning till Huddinge sjukhus, men ha viss utbildning förlagd till Haninge.

Förslaget har tagits fram av 1994 års Stockholmskommitté (dir. 1994:34) som tillsattes efter att regeringen i propositionen Utbildning och forskning Kvalitet och konkurrenskraft (prop. 1993/94:177) föreslagit att den fortsatta utbyggnaden av högre utbildning i Stockholmsområdet skall ske inom ramen för en ny universitetsstruktur. 1994 års Stockholmskommitté redovisar förslaget i betänkandet Kronan Spiran Äpplet En ny universitetsstruktur i södra Stockholmsområdet (SOU 1994:127).

Uppdraget

Under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut skall kommittén
- ge universitet eller högskola i uppdrag att under läsåret 1996/97 ge kurser på Södertörn för 1 000 studenter
- göra de förberedelser som krävs för att Södertörns högskola inför läsåret 1997/98 skall kunna få examensrätt och genomföra utbildning för sammantaget 2 000 studenter, dels med egna lärare, dels genom fortsatta köp av kurser
- med förbehåll för regeringens godkännande träffa överens- kommelser med Stockholms läns landsting om hur verksam- heten vid Hälsohögskolan i Stockholm kan samordnas med Södertörns högskola, eller om särskilda skäl föreligger ingå i högskolan
- genomföra den planering och på Södertörns högskolas vägnar ingå de avtal som krävs för att verksamheten vid högskolan, exklusive studenter vid Hälsohögskolan, fr.o.m. hösten 1999 skall kunna omfatta 4 000 helårsstudenter och bedrivas i permanenta lokaler avsedda för verksamheten
- planera för forskning och forskarutbildning som ger ut- bildningen vid högskolan en god forskningsanknytning.

Kommitténs arbete skall bedrivas så att Södertörns högskola den 1 juli 1997 kan etableras som en statlig högskola.

Vid planeringen av utbildningen skall en utgångspunkt vara att högskolan övertar ansvaret för den utbildning som Stockholms universitet bedriver på Södertörn. Högskolan bör vidare i utbildningen samverka med och komplettera Karolinska institutets och Kungl. Tekniska högskolans utbildningar.

Kommittén skall i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Därutöver skall kommittén iaktta de lagar och förordningar som gäller myndigheter under regeringen.

Kommittén skall, vad gäller den fördjupade anslagsfram- ställningen, följa de direktiv som gäller för universiteten och högskolorna. Kommittén skall i denna framställning dessutom särskilt redovisa sina överväganden rörande fakultetsanknytning, organisatoriska anordningar för forskning och forskarutbildning samt nätverk med lokala studiecentra.

Kommittén skall senast den 1 december 1995 för regeringen redovisa sin budget för verksamheten fram till dess att Söder- törns högskola etableras den 1 juli 1997.

Kommittén skall i sitt arbete samverka med Stockholms läns landsting och berörda kommuner, näringslivet i regionen, stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, Riksrevisionsverket, Lokalför- sörjningsverket samt Stockholms universitet, Karolinska institu- tet och Kungl. Tekniska högskolan.

Kommittén skall under arbetet hålla kontakt med Länsstyrelsen i Stockholm, övriga anordnare av högre utbildning samt forskningsinriktade myndigheter inom Stockholms- och Uppsalaområdet.

Kostnader och finansiering

Verksamheten vid Södertörns högskola skall planeras så att den utan särskilda tillskott kan finansieras av ersättningar för helårsstudenter och helårsprestationer enligt gällande resurstill- delningssystem för universitet och högskolor, eventuella ersätt- ningar från landsting för vårdhögskoleutbildningar, bidrag för forskning och forskarutbildning från stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa samt de andra externa inkomster som Södertörns högskola kan få.

Ramar för kommitténs arbete

Kommittén disponerar en låneram för anläggningstillgångar budgetåret 1994/95 om 1 000 000 kr och budgetåret 1995/96 om 4 000 000 kr.

Kommitténs arbete skall fortlöpande redovisas översiktligt och slutredovisas till regeringen den 31 december 1997.