Översyn av inkomstprövningen m.m. inom bostadsbidragssystemet

Innehåll

Dir. 1995:65

Beslut vid regeringssammanträde den 18 april 1995

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av inkomst- prövningreglerna m.m. inom bostadsbidragssystemet i syfte att fr.o.m. 1 juli 1996 åstadkomma en begränsning av utgiftsökningen med 1 500 miljoner kronor.

Bakgrund

Kostnaderna för bostadsbidrag har ökat mycket markant under de senaste åren. Budgetåret 1989/90 var de totala utgifterna 2 752 miljoner kronor. För innevarande budgetår beräknas kostnaderna till ca 9 000 miljoner kronor.

Den ekonomiska situationen med hög arbetslöshet, höga räntor med därav föranledda högre bostadskostnader m.m. har självfallet bidragit till att kostnaderna har ökat. Vissa kompensatoriska förändringar av regelsystemen som lett till kostnadsökningar gjordes också i samband med skattereformen år 1991.

Ytterligare en kraftig kostnadsökning har skett efter överförandet av det totala kostnadsansvaret till staten den 1 januari 1994. I samband därmed infördes ett system med prövning mot en beräknad aktuell inkomst i stället för det tidigare tillämpade systemet med inkomstprövning mot en taxerad inkomst.

Uppdraget

Ur statsfinansiell synpunkt är det nödvändigt att den kraftiga utgiftsökningen inom bostadsbidragssystemet bryts. Regeringen har i kompletteringspropositionen angivit att en särskild utredare tillkallas för att snabbt åstadkomma de förändringar som är nödvändiga för att minska utgifterna inom bostadsbidragsområdet med 1 500 miljoner kronor för helt år. Utgiftsbegränsningarna skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1996. Utredningen skall bland annat innefatta sättet att beräkna inkomst vid prövning av rätt till bostadsbidrag. Skulle översynen inte komma fram till systemförändringar som ger den avsedda besparingen avser regeringen att vidta andra åtgärder så att besparingen uppnås. Möjliga förändringar är därvid ändrade inkomst- och bostadskostnadsgränser, bidragsbelopp samt ett borttagande av bostadsbidrag för ungdomar utan barn.

Resultatet av utredningsarbetet skall redovisas senast den 1 oktober 1995.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om prövning av offentliga åtaganden (dir. 1994:23), och om redovisning av jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124). Utredningsmannen skall samråda med Studiestödsutredningen (U 1994:13) och med Utredningen för översyn av bostadspolitiken (dir. 1995:20).