Förberedelser för inrättande av ett högskoleverk m.m.

Innehåll

Dir. 1995:62

Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 1995

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att, under förut- sättning av riksdagens beslut, förbereda inrättandet av en ny central myndighet, Högskoleverket, i enlighet med vad rege- ringen angivit i propositionen Ett nytt högskoleverk (prop. 1994/95:165). I uppdraget ingår också att svara för förbe- redelser för ombildandet av Verket för högskoleservice (VHS) till uppdragsmyndighet.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen Ett nytt högskoleverk (prop. 1994/95:165) föreslagit att en ny myndighet med namnet Högskoleverket skall inrättas den 1 juli 1995. Myndigheten skall ha till uppgift:
1. att genom utvärdering, uppföljning och analys ta fram
  underlag för statsmakternas bedömningar och beslut,
2. att på uppdrag av regeringen medverka i förverkligandet av
  statsmakternas beslut,
3. att främja rättssäkerheten genom att utöva tillsyn över att
  verksamheten vid högskolorna bedrivs i överensstämmelse
  med de regler och riktlinjer som lagts fast,
4. att bevaka och ta tillvara sektorns intressen i kontakter och
  samarbete med företrädare för andra samhällssektorer,
5. att på uppdrag av regeringen i särskilda fall fatta beslut
  eller utfärda föreskrifter,
6. att svara för kvalitetsbedömning av utbildningar, besluta
  om offentliga högskolors rätt att utfärda examina samt
  stödja utvecklingen med avseende på kvalitet och pedago-
  gik,
7. att befrämja förnyelse och utvecklingsarbete inom hög-
  skolan i syfte att åstadkomma en ständig kvalitets- och
  effektivitetshöjning,
8. att vara ett informations- och serviceorgan vad gäller
  internationella kontakter bl.a. som nationellt organ för
  högskoledelarna av olika utbildningsprogram inom EU,
9. att betjäna allmänheten och enskilda individer inom
  områden som förutsätter nationell överblick eller samord-
  ning och
10. att utföra de uppgifter i övrigt som regeringen bestämmer.

Den föreslagna förändringen innebär bl.a. att arbetsuppgifter överförs från Kanslersämbetet, Verket för högskoleservice (VHS) och Rådet för grundläggande högskoleutbildning till Högskoleverket. Förslagen i propositionen innebär även att kanslifunktionerna för Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd inordnas i Högskoleverket.

Vidare föreslås att ansvaret för att på uppdrag ombesörja VHS:s nuvarande serviceuppgifter - medverkan vid antagning av studenter, upphandling, juridisk service samt administrativ utveckling/ADB - snarast möjligt skall överföras till ett statligt helägt bolag. I avvaktan härpå ombildas VHS till en upp- dragsmyndighet som enbart svarar för nämnda serviceuppgifter. Regeringen avser att uppdra åt en särskild utredare att lägga fram de förslag som behövs för slutligt ställningstagande till överföringen av serviceuppgifterna till ett servicebolag.

Kanslersämbetet och Rådet för grundläggande högskoleut- bildning föreslås läggas ned med utgången av juni 1995.

Uppdraget

Utredarens uppgift är att förbereda inrättandet av den nya myndigheten Högskoleverket och ombildandet av VHS till uppdragsmyndighet. Arbetet skall grundas på vad som anges i propositionen om den centrala myndighetsstrukturen, myndig- heternas uppgifter, finansiering, personal- och övergångsfrågor m.m.

Eftersom förändringen innebär att arbetsuppgifter överförs från Kanslersämbetet, VHS (myndighetsuppgifterna) och Rådet för grundläggande högskoleutbildning till Högskoleverket övergår anställningsavtalen för berörd personal vid dessa myndigheter till Högskoleverket, om arbetstagaren inte motsätter sig detta (se 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd).

Utredaren skall lägga fram förslag till instruktion, indelning av verksamheten i verksamhetsgrenar och verksamhetsmål för de båda myndigheterna, vidta erforderliga ekonomi- och personal- administrativa åtgärder samt vidta de åtgärder i övrigt som erfordras för att förbereda inrättande av resp. ombildning av en statlig myndighet.

Utredaren får fatta de beslut som krävs för att verksamheten skall fortskrida under förutsättning av vederbörliga beslut av regeringen och riksdagen.

Arbetet skall bedrivas i kontakt med VHS, Kanslersämbetet, Rådet för grundläggande högskoleutbildning, Riksrevisionsver- ket och övriga berörda myndigheter.

Arbetet skall även ske i kontakt med den särskilda utredare som regeringen avser att tillkalla för framtagning av beslutsunderlag rörande servicebolaget.

Utredaren bör, när arbetet påbörjas och vidare under arbetets gång, informera berörda huvudorganisationer på arbetsmarkna- den samt bereda dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren skall i tillämpliga delar beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50) samt om jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124).

Tidplan

Arbetet skall bedrivas så att de båda myndigheterna Hög- skoleverket och VHS - under förutsättning av riksdagen godkännade - kan inrättas respektive ombildas den 1 juli 1995. Detta förutsätter att förslag och underlag för beslut som bör fattas av regeringen lämnas fortlöpande.

Förslag till regleringsbrev för anslag till de berörda myndig- heterna lämnas till regeringen senast den 15 maj 1995.

Uppdraget skall vara avslutat den 30 juni 1995.