Kommitté med uppgift att samordna Sveriges aktiviteter med anledning av Helios II-programmet

Innehåll

Dir. 1995:60

Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 1995

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att samordna Sveriges aktiviteter med anledning av Helios II-programmet (Handicapped People in the European Community Living Independently in an Open Society, dir. 93/136/EEG). Kommittén skall bereda, samordna och informera om de svenska insatser som kommer att genomföras inom programmet samt vara ett rådgivande organ till regeringen.

Bakgrund

Helios är ett åtgärdsprogram inom Europeiska unionen (EU) för att främja lika möjligheter för och integrering av personer med funktionshinder. Europeiska kommissionen skall leda och genomföra programmet i nära samarbete med medlemsländerna. Sverige deltar fr.o.m. den 1 januri 1995 fullt ut i programsamarbetet och kan därmed påverka programmets innehåll och inriktning.

Inom ramen för Helios har man runt olika verksamhetsområden byggt upp en organisation för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemsländerna, handikapporganisationerna och andra berörda sammanslutningar. Arbetet sker till stor del i olika projekt, arbetsgrupper och andra organ. Under innevarande programperiod 1993-1996 prioriteras aktiviteter inom områden som gäller rehabilitering, utbildning, arbete, social integration samt ökat oberoende. Helios-programmet har ett brett tvärsektoriellt arbetssätt och berör en rad olika samhällsområden. Det innebär att personer från flera myndigheter, organisationer och andra sammanslutningar kommer att representera Sverige i programmets olika grupper och samarbetsorgan. Det är därför angeläget att det på nationell nivå sker en samordning av de initiativ, aktiviteter och åtgärder som kommer att genomföras inom ramen för programmet.

Uppdraget

En kommitté tillkallas med uppgift att samordna Sveriges aktiviteter med anledning av Helios-programmet. Kommittén skall vara ett rådgivande organ till regeringen och dess arbete skall syfta till att skapa ett gemensamt synsätt i frågor som rör programmet samt säkerställa samordningen på nationell nivå av det svenska deltagandet i Helios' olika verksamheter och arbetsgrupper.

Kommittén skall inte ha någon överordnad funktion eller överta uppgifter från departement, myndigheter, organisationer eller liknande. Uppgiften skall vara att verka för en sådan samordning av insatserna som ger alla berörda parter största möjliga förutsättningar att genomföra sina delar av programmet.

Kommittén skall utgöra ett forum som möjliggör förberedande diskussioner inför möten i Helios' olika kommittéer, arbetsgrupper m.m., och den skall hålla kontakt med de svenska representanter som ingår i dessa samt ta del av deras arbete.

Kommittén skall vidare
- genomföra och följa upp olika åtgärder och initiativ i överensstämmelse med programmet,
- informera om Helios och stimulera till utbyte av information och erfarenheter kring verksamheter i programmet samt
- i övrigt ta upp frågor som kan komma att aktualiseras med anledning av programmet.

Kommittén skall till regeringen den 1 mars 1996 lämna en första redovisning av sitt arbete samt en slutrapport senast den 1 mars 1997.

Representanter från berörda departement och myndigheter, företrädare för Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet samt handikapporganisa- tionerna bör ingå i kommittén.