Agenda 21-kommittén

Innehåll

Dir. 1995:34

Beslut vid regeringssammanträde den 16 mars 1995

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté för hållbar utveckling tillkallas för att medverka i arbetet med att utveckla, fördjupa och förankra Agenda 21 och för att medverka inför utarbetandet av Sveriges rapport till FN:s extra generalförsamling om hållbar utveckling år 1997.

Bakgrund

Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992 (UNCED) antogs Agenda 21, en långsiktig handlingsplan för hållbar utveckling.


Agenda 21 innehåller 40 kapitel med handlingsprogram och riktlinjer för individuellt, lokalt, nationellt och internationellt handlande under resten av detta sekel och in i det 21:a århundradet. Agenda 21 är ett uppdrag till alla regeringar, kommuner, grupper och individer i samhället att arbeta för målet om en hållbar utveckling, utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön. Betydelsen av demokrati och medverkan i beslutsprocessen understryks liksom av individers och olika folkgruppers ansvar och medverkan i genomförandet.


Agenda 21 var föremål för en bred remissbehandling som låg till grund för propositionen Med sikte på hållbar utveckling (prop. 1993/94:111). I propositionen föreslogs vissa grund-läggande element i en nationell strategi för hållbar utveckling, en svensk Agenda 21. Det fastslogs samtidigt att denna strategi fortlöpande skall utvecklas. Riksdagen beslöt i enlighet med förslagen.


FN:s generalförsamling kommer år 1997 att ha en extra session som på grundval av bl.a. ländernas rapportering skall värdera genomförandet av besluten från UNCED och ange riktlinjerna för det fortsatta arbetet med en övergång till hållbar utveckling.


Riksdagen har understrukit betydelsen av kommunernas medverkan i arbetet för en hållbar utveckling (prop. 1992/93:180, bet. 1992/93:JoU14, rskr.
1992/93:344 och prop. 1993/94:111, bet. 1993/94:JoU18, rskr.
1993/94:256). I Sverige har merparten av kommunerna redan påbörjat arbetet med handlingsplaner för hållbar utveckling i lokala Agenda 21.
Detta görs i dialog och samarbete med medborgare, näringsliv, ideella föreningar m.fl. På så sätt får varje invånare, kommu-nala myndigheter m.fl. möjlighet att själv bidra med idéer och förslag till hur kommunens utveckling skall kunna bli hållbar.

Uppdraget

En nationell kommitté inrättas för att medverka i arbetet med att utveckla, fördjupa och förankra arbetet med Agenda 21 inför FN:s extra generalförsamling 1997.


Kommittén skall:

* Hålla sig informerad om arbetet i myndigheter på lokal, regional och nationell nivå samt i föreningar och näringslivet med att utforma lokala Agenda 21 och med uppföljningen av UNCED. Kommittén skall medverka till att många engageras i detta arbete och till att goda exempel sprids, främst genom konferenser, seminarier och samtal med olika intressenter. Särskild vikt skall kommittén där lägga vid det frivilliga arbetet.

* Ge regeringen underlag för den rapport som skall föreläggas den extra sessionen med FN:s generalförsamling. Underlaget skall innehålla en beskrivning av hur långt man har kommit inom olika delar av det svenska samhället för att nå målen om hållbar utveckling. Kommittén skall här stämma av hur de miljömål som riksdagen beslutat uppfylls och hur olika aktörer kan medverka i arbetet.


Underlag för arbetet bör vara bl.a.:
- Den av UNCED antagna Agenda 21
- Kommunernas m.fl. arbete med att upprätta lokala Agenda 21
- EU:s 5:e miljöhandlingsprogram
- Av riksdagen antagna miljömål och handlingsprogram
- Regeringens skrivelse Miljön vårt gemensamma ansvar (skr. 1994/95:120)
- Svenska åtaganden i det internationella miljöarbetet
- Länsstyrelsernas miljövårdsarbete och strategier för miljövården i länen


Kommittén skall på lämpligt sätt hålla sig informerad om utvecklingen av det globala miljösamarbetet och särskilt de frågor som är aktuella i uppföljningen av UNCED inom FN:s olika organ och andra forum.


Kommittén skall särskilt samråda med Statens naturvårdsverk och i tillämpliga delar med Riksantikvarieämbetet, Boverket, Kemikalieinspektionen, Folkhälsoinstitutet, NUTEK, Miljövårdsberedningen
(Jo 1968:A), Kretsloppsdelegationen  (M 1993:A), Energikommissionen (N 1994:04) och Kommuni-kationskommittén (K 1995:01).


Kommittén skall beakta det regionalpolitiska direktivet (dir. 1992:50)
om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser. Kommittén skall beakta direktivet till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23).


Kommittén skall ha slutfört sitt arbete före FN:s extra generalförsamling 1997.