Tilläggsdirektiv till Kommittén för omstrukturering och förstärkning av industriforskningsinstituten (N 1994:03)

Innehåll

Dir. 1995:27

Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 1995.

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén för omstrukturering och förstärkning av industriforskningsinstituten skall tillsammans med Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) genom förhandlingar med institutens intressenter genomföra en förnyelse av industriforskningsinstituten. Kommittén har ansvaret för detta arbete. I kommitténs uppgift ingår att göra överväganden om lämpliga samverkansformer mellan existerande industriforskningsinstitut, nyetablering av institut samt lämpliga associationsformer för institutens verksamhet. Möjligheterna att skapa större och för näringslivet slagkraftigare industriforskningsinstitut skall särskilt prövas. Utgångspunkten för kommitténs arbete bör vara att bolagisering är ett av flera möjliga medel för att uppnå en effektiv verksamhet, ett starkt engagemang från intressenterna, en god samverkan med universitet och högskolor samt en lämplig form för statligt åtagande. Detta alternativ skall belysas av kommittén.


Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 juni 1994 (dir. 1994:62) tillkallades en kommitté med uppdrag att genomföra en förnyelse och förstärkning av industriforskningsinstituten. Kommittén skall enligt direktiven genomföra en förnyelse av industriforskningssystemet och efter en genomgång av behovet av näringslivsinriktad forskning genomföra förhandlingar med industriforskningsinstitutens intressenter om en bolagisering av industriforskningsinstitutens verksamhet. Det är enligt direktiven dessutom angeläget att förutsättningar för tillkomsten av helt nya industriforskningsinstitut drivna i bolagsform kan åstadkommas. De institut som av intressenterna inte bedöms lämpliga att bolagiseras kan drivas vidare i stiftelseform eller andra former. Statens medverkan i det senare fallet bör enligt direktiven utvärderas av den berörda myndigheten.

Uppdraget

Regeringen har därefter beslutat att bolagisering av industriforskningsinstitut skall betraktas som ett av flera möjliga medel för att uppnå en effektiv verksamhet. Detta alternativ skall belysas av kommittén.


Ett starkt engagemang från främst näringslivsintressenterna men även universitet och högskolor och övriga statliga teknikintressenter skall eftersträvas. Kommittén skall tillsammans med närings- och teknikutvecklingsverket genomföra förhandlingar med intressenterna om lämpliga samverkansformer mellan existerande industriforskningsinstitut, om nyetablering av institut samt om lämpliga associationsformer för institutens verksamhet. I dessa förhandlingar skall även samverkansmöjligheter med universitet och högskolor tas tillvara.
Kommittén har ansvaret för förhandlingsarbetet.


Möjligheterna att skapa större och för näringslivet slagkraftigare industriforskningsinstitut skall särskilt prövas.

Kommittén skall i sitt arbete hålla sig informerad om NUTEK:s översyn av finansieringsprinciperna för instituten.


Ett nära samarbete med Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling är en förutsättning för kommitténs arbete. Kommittén skall därför i sitt arbete ha en kontinuerlig och nära dialog med ovan nämnda stiftelse och till stiftelsen föreslå medelsanvändning för omstrukturering och förstärkning av industriforskningsinstituten.


Kommittén skall även följa direktivet (dir. 1994:124) till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser.