Tilläggsdirektiv till Kretsloppsdelegationen (M 1993:A) om strategi för en kretsloppsanpassad varuproduktion m.m.

Innehåll

Dir. 1995:23

Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 1995

Sammanfattning av uppdraget

Kretsloppsdelegationen (M 1993:A) får genom tilläggsdirektivet i uppdrag att:
- föreslå en strategi för en kretsloppsanpassad varuproduktion
- utarbeta både övergripande mål och delmål
- redovisa förslag till åtgärder för hur dessa mål skall nås på kort och lång sikt.

En helhetssyn behövs

För att ett kretslopp skall kunna uppnås inom varuområdet är det nödvändigt att producenternas miljöarbete genomsyras av en helhetssyn på varor och deras livscykel. Detta i sin tur kräver en strategi med klart angivna mål och styrmedel.


Nya varor behöver successivt miljöanpassas. Det behövs dessutom en förändrad syn på uttjänta varor som måste ses som en resurs och inte som avfall. Det kan uppnås bl.a. genom att producenterna ges ansvar för dem.
Syftet med ett sådant ansvar är inte bara att materialen i uttjänta varor skall återanvändas utan också att nya varor skall miljöanpassas.
Varje tillverkare bör redan vid utformningen av en ny produkt noga överväga konstruktion och materialval med tanke på miljöeffekter under en varas hela livscykel inklusive användningsfasen. Insatser som syftar till att minska miljöpåverkan från en livscykelfas bör inte öka miljöbelastningen från en annan. Möjligheterna att minska miljöbelastningen genom att öka varors livslängd bör tas till vara.
Konsumentens roll  och efterfrågan av miljö- anpassade varor bör beaktas i sammanhanget.

Delegationens pågående arbete

Kretsloppsdelegationen har till uppgift att ta fram förslag till en strategi för hur arbetet med en kretsloppsanpassning av varusektorn skall bedrivas i syfte att åstadkomma en kretsloppsanpassad samhällsutveckling, dir. 1993:67. Delegationen skall ange vilka materialströmmar och varuområden som det med hänsyn till hälsa, miljö och hushållning med naturresurser är mest angeläget att få kontroll över. Delegationen skall ta fram en tidtabell för åtgärder som rör olika varugrupper och successivt lämna förslag till regeringen om åtgärder, t.ex. om införande av lagstadgat producentansvar.


Delegationen har lämnat en rapport med förslag till producentansvar för däck i Sverige (1994:1). Föreskrifter om producentansvar har införts i förordning (1994:1236) om producentansvar för däck.


Delegationen har lämnat ett betänkande (SOU 1994:104) PVC - en plan för att undvika miljöpåverkan. Delegationen har vidare lämnat delrapporten Kretslopp - En miljöstrategi (1994:2). Där finns utgångspunkten för det fortsatta arbetet med  en strategi för hur arbetet med att kretsloppsanpassa varusektorn fortsättningsvis bör bedrivas.

Uppdrag, tidsplan m.m.

Kretsloppsdelegationen skall i sitt fortsatta arbete med att ange en strategi för arbetet med en kretsloppsanpassning av varusektorn ange övergripande mål och delmål och redovisa förslag till åtgärder för hur dessa mål skall nås på kort och på lång sikt. Förslag till hur och av vem åtgärder skall vidtas skall också redovisas.


Delegationen skall senast den 1 juni 1995 i en delrapport redovisa förslag till en strategi för mål och åtgärder på kort sikt.


Successivt skall delegationen ange de varuområden inom vilka arbetet med en kretsloppsanpassning bör prioriteras med hänsyn till hälsa, miljö, resurshushållning och tillväxt och där särskilda åtgärder bör vidtas, t.ex. fastläggandet av producentansvar eller införandet av andra styrmedel. Ekonomiska konsekvensbedömningar av förslagen skall anges.


Senast den 1 mars årligen skall delegationen redovisa det gångna årets verksamhet. Senast den 1 oktober 1995 skall den i en översiktlig verksamhetsplan redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet som
skall bedrivas längst till den 31 december 1996.             
En utvärdering av resultatet av det bedrivna arbetet skall därefter ske och rapporteras senast den 1 juli 1997.


Delegationen skall också utforma förslag till en särskild strategi för information om mål och strategier för regeringens kretsloppsarbete.


Den skall också senast den 1 mars 1995 till regeringen redovisa hur producentansvar för bilar kan utformas. Hur producentansvaret för elektriska och elektroniska  produkter kan utformas skall redovisas senast den 1 juni 1995 och redovisning av producentansvar för byggsektorn senast den 1 oktober 1995.


För arbetsformer m.m. i övrigt hänvisas till tidigare  direktiv.