Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A), integrering av miljöhänsyn i samhällets olika sektorer m.m.

Innehåll

DIR. 1995:22

Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 1995

Sammanfattning av uppdraget

Regeringens råd i miljöfrågor, Miljövårdsberedningen, får i uppdrag att i första hand ägna sig åt att integrera miljöarbetet med samhällets olika sektorer. Framöver kan beredningen i enskilda fall få direktiv inom olika sakområden.

Bakgrund

Miljövårdsberedningen inrättades år 1968 som ett samrådsorgan inom regeringskansliet i frågor om naturvård, fysisk samhällsplanering och därmed sammanhängande frågor. Genom åren har beredningen fungerat som ett forum för belysning, diskussion och analys av miljöfrågor. Miljövårdsberedningen har även arbetat med uppföljningen av United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) och dess handlingsplan Agenda 21.

Uppdraget

Miljövårdsberedningens huvuduppgift under denna mandat-period skall vara att utreda, formulera och föreslå konkreta åtgärder för att nå en hållbar samhällsutveckling.


En aktiv miljöpolitik förutsätter bl.a. att varje sektor tar sitt miljöansvar inom ramen för en helhetssyn på hur miljö-problemen skall lösas. Miljövårdsberedningen skall därför verka för att frågan om miljöansvar och miljöhänsyn kan integreras i samhällssektorerna.


Miljövårdsberedningen skall tillsammans med representanter för samhällets olika sektorer verka för att förslag till program utarbetas för miljöanpassning, särskilt  för områden där det krävs politiska lösningar för att nå resultat i form av beslut och handlingsprogram inom 2-4 år.


Beredningen skall också lämna förslag på hur regeringens styrning av sektorsmyndigheternas miljöansvar kan utvecklas. Detta arbete skall tjäna som ett stöd för det  ordinarie arbetet i regeringskansliet och ske i nära samråd med berörda parter inom såväl regeringskansliet som myndigheter, sektorsföreträdare, miljöorganisationer och intressegrupper.


Miljövårdsberedningen skall följa utvecklingen inom det  internationella miljöarbetet och särskilt rikta in sig på att finna förslag om hur miljöansvar utifrån internationella erfarenheter kan föras in i alla sektorer i det svenska samhället.


Utöver Miljövårdsberedningens nuvarande uppdrag kan den framöver komma att få ytterligare direktiv inom olika sakområden. Beredningen har även möjlighet att initiera andra angelägna frågor och föreslå arbetsformer och åtgärder inom miljöarbetet än de här föreslagna.

Tidsplan, arbetsformer m.m.

Miljövårdsberedningen skall efter hand lämna över sina förslag till regeringen.


Beredningen bör själv utarbeta generella  principer för sitt arbete.
Största möjliga samstämmighet mellan berörda parter bör eftersträvas vad gäller  såväl beskrivningen av programmen som  lämpliga styrmedel.


Miljövårdsberedningen skall senast den 1 maj 1995 till Miljödepartementet lämna förslag till budget och verksam- hetsplan och årligen senast den 1 februari redovisa hur verksamheten har bedrivits.


Beredningen bör för de olika uppdragen inom ramen för bemyndigandet och tillgängliga medel  samarbeta med  företrädare för berörda samhällssektorer, intressegrupper samt forskarsamhället.


För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124).