Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av inkomstprövningen m.m. inom bostadsbidragssystemet (S 1995:04)

Innehåll

Dir. 1995:146

Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 1995.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om översyn av inkomstprövningen m.m. inom bostadsbidragssystemet skall föreslå ytterligare besparingar motsvarande 610 miljoner kronor per helår.

Bakgrund

Kostnaderna för bostadsbidrag har ökat kraftigt de senaste åren. Regeringen bemyndigade därför den 18 april 1995 (dir 1995:65) chefen för Socialdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av inomstprövningen m.m. inom bostadsbidragssystemet i syfte att snabbt åstadkomma förändringar inom bostadsbidragsområdet för att fr.o.m. den 1 juli 1996 minska utgifterna med 1 500 miljoner kronor för helt år. Enligt aktuella beräkningar av utgifterna för bostadsbidrag beräknas dessa överskrida vad som i kompletteringspropositionen angavs för budgetåret 1995/96 med ca 610 miljoner kronor per helår.

Uppdraget

Regeringen har i tillväxtpropositionen angett att ett överskridande på bostadsbidragen under innevarande budgetår skall finansieras. Utredningen om översyn av inkomstprövningen m.m. inom bostadsbidrags- systemet skall analysera orsakerna till den fortsatt kraftiga utgiftsökningen samt därvid granska den sammantagna ekonomiska situationen för bostadsbidragstagarna. Utredningen skall pröva ytterligare besparingar motsvarande det prognosticerade överskridandet utöver de 1 500 miljoner kronor som de nuvarande direktiven anger.

Utredningen skall redovisa resultat av sitt samlade arbete senast den 15 december 1995.