Analys av de regionala konsekvenserna av förändringar i den statliga sektorn

Innehåll

Dir. 1995:144

Beslut vid regeringssammanträde den 26 oktober 1995

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att kartlägga och analysera de regionala konsekvenserna av förändringar i den statliga sektorn.

Förändringar inom den statliga sektorn

Inom ramen för Arbetsmarknadsdepartementets anslag avsätts årligen medel för regionalpolitiska åtgärder. Medlen används bl.a. till företagsstöd och projektverksamhet. Beslut om användningen fattas på central och regional nivå. Dessa medel kan endast marginellt påverka förutsättningarna för utvecklingen i landets olika delar. För att regionalpolitiken skall vara framgångsrik krävs en väl fungerande infrastruktur och samhällsservice i alla regioner. De beslut som fattas inom många samhällssektorer har således stor betydelse för bl.a. tillväxt, sysselsättning och service i landets olika delar och därmed den långsiktiga regionala utvecklingen. Regionala hänsyn skall därför integreras i offentliga beslut.


Förändringar inom många statliga verksamheter har de senaste åren medfört, och kommer att medföra, relativt stor påverkan på antalet sysselsatta, verksamheternas innehåll och deras regionala fördelning.
Samtidigt har styrformerna förändrats så att myndigheterna i allt större omfattning själva avgör hur de organiserar den egna verksamheten.
Parallellt med detta har vissa verksamheter fått nya förutsättningar genom att avregleringar, bolagiseringar och privatiseringar har genomförts. Förändringar i såväl sysselsättning som service kan få effekter på den långsiktiga regionala utvecklingen. Inte minst kan förändringarna påverka kvinnors sysselsättning och möjligheter att delta i arbetslivet. Samtidigt har förändringar bl.a. till följd av ökat utnyttjande av ny teknik öppnat nya möjligheter till förbättrad service och sysselsättning i hela landet.


För att belysa de regionala konsekvenserna av förändringar inom den statliga sektorn bör en kartläggning och analys genomföras av en särskild utredare.

Uppdraget

Regeringen tillkallar en särskild utredare med följande uppgifter:
- Kartlägga hur den statliga sektorns resurser, verksamheter och sysselsättning har utvecklats i olika regioner från 1970-talet.
- Sammanställa det material som finns respektive håller på att tas fram om regionala konsekvenser av avregleringar och bolagiseringar.
- Genomföra en fördjupad studie av några verksamhetsområden som utsatts för stora förändringar och då särskilt belysa hur förändringarna påverkat verksamheten, tillgängligheten och serviceutbudet regionalt. Valet bör göras så att olika typer av verksamheter, myndighetsutövning, uppdragsverksamhet och avreglerad verksamhet, beskrivs.
- Bedöma vilka av de redovisade skillnaderna som är motiverade av skillnader i befolkningstäthet och struktur.
- Belysa i vad mån utvecklingen påverkat strävan till samordning och samplanering av statliga resurser både i ett nationellt och regionalt perspektiv. I detta sammanhang bör även belysas hur olika organisatoriska lösningar och geografiska indelningar som valts påverkat samordningsmöjligheterna.
- Mot bakgrund av bl.a. långtidsutredningen och annat material göra en bedömning av den framtida utvecklingen av den statliga sektorns olika delar och de regionala konsekvenserna därav.

Utredningsarbetet

Utredaren bör i sitt arbete ha kontakt med Kommissionen om den statliga förvaltningens uppgifter och organisation (dir. 1995:93).


Utredaren skall beakta vad som anförts i regeringens direktiv till samtliga kommittéer och utredare om att pröva av offentliga åtaganden
(dir. 1994:23) och om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser
(dir. 1994:124).


Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 1996.